9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA"

Transkript

1 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1

2 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. V předmětu český jazyk si klademe za cíl u všech žáků získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu, rozvíjejí fantazii a cit pro významy textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství 2

3 a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Při výuce však nejsou tyto tři oblasti striktně vymezovány. Učitel postupuje podle aktuální učební situace. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Důraz je pak kladen na jazyk jako prostředek komunikace, ne pouze jako vyučovací předmět. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. až 9. ročníku s touto týdenní hodinovou dotací: ročník 9 hodin, ročník 8 hodin, ročník 4 hodiny, ročník 5 hodin. 3

4 Hodnocení Hodnocení má komplexní charakter, sleduje individuální pokrok žáka vzhledem k jeho možnostem. Hodnocení probíhá na základě písemných prací (diktát, doplňovací cvičení, opis, přepis, autodiktát), ústního vyjadřování (celkové vyjadřovací schopnosti, referát, diskuze, mluvní cvičení, interpretace textu) a také na základě soustavného pedagogického pozorování. Žáci se specifickými potřebami jsou hodnoceni na základě platných předpisů. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk UČITEL Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou. Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků. Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků, tiskoviny volí přednostně z regionu školy. Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, vlastní výpisky apod.) práce podporující zájem žáků o mateřský (český) jazyk, vytváří dostatek stimulů pro aktivní práci žáků. Vede žáky k používání jazykových příruček. Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním otázkám regionu. Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní. Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností. Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva. Zařazuje průřezová témata dle organizace jednotlivých projektů. ŽÁK Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle možností vyhledává informační zdroje mimo školu, prezentuje svou snahu. Pracuje s vlastními chybami. Prezentuje své myšlenky a názory v písemné (počítačové) podobě, např. ve školním, třídním časopise, webových stránkách školy apod. Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení. Své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného chování. 4

5 KOMPETENCE K UČENÍ vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoživotní učení. Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoživotní učení. Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. Učíme práci s chybou. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v českém jazyce rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ). Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, prezentace apod.). Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Učíme žáky, nonverbální komunikaci. Jdeme příkladem sami otevřeně komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o logické argumenty. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 5

6 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Podporujeme inkluzi ( začlenění ) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. KOMPETENCE OBČANSKÉ vychovávat žáky - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, - jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. 6

7 KOMPETENCE PRACOVNÍ vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). Na konkrétních příkladech (inzeráty v tisku a na internetu) demonstrujeme lepší možnosti pracovního uplatnění při ovládání jazyka. Jdeme příkladem příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku ). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svůj vyučovací předmět, svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností doma i v zahraničí. 7

8 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk 1. ročník Konkretizované výstupy Umí rozlišit zvukovou a grafickou podobu slova Dovede členit slova na hlásky a slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Uvědoměle porovnává význam slov, především slova opačného významu, slova významem souřadná, nadřazená a podřazená S jistotou používá velká písmena na počátku věty a v typických případech vlastních jmen osob a zvířat Dovede plynule číst s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, pečlivě vyslovovat a opravovat svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Správně dýchá při čtení i krátkých mluvených projevech a dovede zvolit vhodné tempo řeči Porozumí písemným i mluveným pokynům přiměřené složitosti Uvědomuje si vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči. Vyjádří vlastními slovy děj krátkého přečteného textu, umí seřadit ilustrace podle dějové posloupnosti Přípravné období Rozvoj vyjadřování, zrakové a sluchové vnímání, rozlišování rozdílů a protikladů, shodností a dokreslování Vyvozování hlásek a písmen MnLlPpAaOoUuEeii. Analýza a syntéza slabik se souhláskami, pokus o čtení jednoduchých slov. Jazyková výchova Souhrnné opakování probraného učiva, hlásky a písmena TtJjYyNnDdKkVvRrŠš, dvojhlásky au, ou, čtení otevřených i uzavřených slabik, čtení slov z nich, čtení slev s dvěma souhláskami na začátku, čtení krátkých vět Hlásky a písmena CcČ莞BbŘřCHchGgFfĎŇň, čtení slov se dvěma souhl. uprostřed, slov se dvěma souhl. na začátku, čtení složit. víceslab. slov, čtení slov se skupinami di, ti, ni dy, ty, ny Čtení slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, čtení slov se slabikotvorným r, l, zvyšování plynulosti čtení delších slov a slov se shluky souhl., péče o čtení s porozuměním, seznámení se s hláskami WwQqXx Literární výchova Poslech čteného textu, sledování děje, dramatizace pohádek, říkadla, hry s rytmem. Poslech a reprodukce pohádek a jejich dramatizace (dobro x zlo), pokus o charakteristiku postav, recitace básní Poslech pohádek a jednotlivých příběhů s dětským hrdinou, hodnocení chování jedn. postav, besedy o vlastní četbě, veršované pohádky Poslech a čtení pohádek gradace příběhu, dětské knihy a časopisy, dramatizace, recitace Dle možností a okolností návštěva kulturních představení Příprava žáků na recitační soutěž 8

9 Konkretizované výstupy Bezpečně zvládá hygienické návyky spojené se psaním Osvojí si správné psaní tvarů písmen a číslic, správně napojuje písmena a slabiky Kontroluje vlastní písemný projev Dovede věcně i formálně správně psát jednoduchá sdělení Psaní Zákl. hyg. návyky, správné sezení, držení tužky, umístění sešitu, hyg. zraku, uvolňovací cviky (souvislá, klikatá i rovná čára, tečky, oblouky, kruhy v obou směrech, šikmé čáry, zátrh i klička, vlnovka, závitnice, srdcovka, zuby pily, ovál), písmena mlspaeiou a slabiky s příslušnými souhláskami, číslice 1-5 Psaní příslušných písmen, slabik, jedn. i dvojslab. slov, opis a přepis slov a vět, jmen dětí, psaní tázacích vět, jednoduché diktáty písmen a slabik a slov, autodiktát, číslice 6-10 Psaní příslušných písmen, opis, přepis slov, vet, psaní jmen a příjmení, jednoduché diktáty Psaní příslušných písmen, psaní slov se skupinami dě, tě..., opis a přepis, jednoduché diktáty slov a vět, přepis a opis krátkých básní 9

10 2. ročník Konkretizované výstupy Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Učí se porovnávat významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená. Sám vyhledá v textu slova příbuzná Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost Zvládá rozlišit slovní druhy v základním tvaru Rozliší v textu druhy vět. Zvládá doplňovat správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat Jazyková výchova Opakování z 1. ročníku věta, slovo, slabika, písmeno Věta vyjadřování ústní a písemné Abeceda a písmeno Mluvíme ve větách čeština, cizí jazyky Spojování a oddělování vět, spojky Pořádek vět Druhy vět Sloh Oslovení, pozdrav Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy Telefonický rozhovor podle osnovy Psaní Utvrzování již známých tvarů písmen Opis psacího písma Opis tištěného textu Samostatné psaní krátkých textů Čtení Důraz na spojitost textu s ilustrací Pokus o plynulé čtení jednotlivých vět Říkadla, básně recitace Domýšlení jednoduchých příběhů Dle možností a okolností návštěva kulturních představení Příprava žáků na recitační soutěž 10

11 Konkretizované výstupy Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Bezpečně porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Je seznámen se základními komunikačními pravidly v rozhovoru Snaží se pečlivě vyslovovat a opravovat svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Žák v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči a volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči Snaží se na základě vlastních zážitků vytvořit krátký mluvený projev Psaní Osvojuje si základní hygienické návyky spojené se psaním Snaží se psát správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; učí se kontrolovat vlastní písemný projev Pokouší se psát věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Dovede seřadit ilustrace podle dějové posloupnosti a vyprávět podle nich jednoduchý příběh Věta, slovo a slovní význam Slova protikladná, souznačná Pořádek slov ve větě Sloh Popis nejmilejší hračky Vyprávění podle osnovy Čtení Hlasité čtení s porozuměním Divadlo jeviště, herec, divák, loutky, maňásek Slovo, slabika, hláska, písmeno Význam slabiky pro dělení slova Rozdělování hlásek Krátké a dlouhé samohlásky ve slabikách Dvojhlásky ou, au Opakování učiva samohlásky Sloh Vyprávění přečteného textu vlastními slovy Popis zvířete podle obrázku Čtení Poslech četby poezie a prózy Beseda pohádky Dramatizace pohádky 11

12 Konkretizované výstupy Literární výchova Žák čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku, snaží se o vhodné frázování a tempo Snaží se o vyjádření svých pocitů z přečteného textu Bezpečně rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. Učí se pracovat tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov Slova se skupinami dě, tě, ně Slova se skupinami bě, pě, vě, mě Procvičování učiva se skupinami dě, tě, Sloh popis Vyprávění o prázdninách Přísloví Zahrajte zadané situace Pranostiky Čtení Orientace v textu čítanky Orientace v knihách pro děti, beseda Ilustrace, ilustrátor, spisovatel, básník Převyprávění příběhu Výtvarný doprovod ilustrace, ilustrátor 12

13 Konkretizované výstupy Jazyková výchova Slovní druhy Podstatná jména Slovesa Upevňování učiva Předložky, jejich užití ve větách Psaní velkých písmen, vlastní a místní jména Souhrnné opakování Sloh Dokončení příběhu několika způsoby (špatný a dobrý) Svátky jara Popis maminky podle osnovy Čím budu Přání k svátku matek Popiš, jak probíhá tvůj den Psaní adres Moje pohádka Čtení Tiché čtení s porozuměním Plynulé čtení s porozuměním Základy literatury próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj dramatizace Poezie báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, přednes Řešení hádanek a rébusů 13

14 3. ročník Konkretizované výstupy Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky a odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Zvládá porovnávat významy slov a vyhledávat příbuzná slova. Porovnává a třídí slova podle významu. Určuje a rozlišuje slovní druhy. V mluveném projevu užívá správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednodušších souvětí pomocí vhodných spojek a jiných spojovacích výrazů Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Využívá znalosti pravidel při odůvodňování a psaní i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách Osvojuje si psaní slabik s ě a automatizuje si psaní velkých písmen na začátku věty Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Je schopný vytvořit krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků Jazyková výchova Opakování učiva 2. ročníku - pořádek slov ve větě -druhy vět, pravopis psaní u, ú, ů -tvrdé a měkké souhlásky - hláskování, abeceda - výslovnost a psaní předložek - slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov Věta jednoduchá a souvětí Nauka o slově Hláskování a výslovnost Psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř slova Tvarosloví- slovní druhy - základní skladební dvojice - skloňování podstatných jmen - slovesa Komunikační a slohová výchova - vypravování, nadpis, stylizace a kompozice - popis osoby, práce - vypravování podle osnovy, obrázku - psaní adresy - telefonický rozhovor - kladení otázek - reprodukce textu Dle možností a okolností návštěva kulturních představení Příprava žáků na recitační soutěž 14

15 Konkretizované výstupy Žák dovede číst a přednášet zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Dokáže vyjádřit své pocity z přečteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších a odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Učí se tvořivě pracovat s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Řadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vyprávět podle nich jednoduchý příběh Žák ovládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic a správně spojovat písmena i slabiky Uplatňuje kontrolu ve vlastním písemném projevu Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Literární výchova - plynulé čtení vět a souvětí, členění textu, větný přízvuk - hlasité čtení s porozuměním - tiché čtení - práce s dechem, čtení předložkových vazeb - personifikace - lidové vyprávění - spisovatel + ilustrátor - práce s poezií, výrazný přednes - práce s textem, domýšlení příběhů, charakteristika postav - besedy o knihách, vlastní postoj k textu Psaní - opakování tvarů písmen abecedy - přepis slov a hledání jejich významu ve slovníku - názvy států, měst - přepis jednoduchých vět, oprava chyb - opis a přepis delšího textu nebo básně - psaní vlastních jmen - psaní číslic, adresy 15

16 4. ročník Konkretizované výstupy Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Osvojuje si základní příklady syntaktického pravopisu Jazyková výchova Různé podoby slova, význam slov, hlásková podoba Pravidla spisovného jazyka českého, nespisovné tvary Stavba slova, kořen, předpona, přípona, rozlišování předpon a předložek Vyjmenovaná slova, pravopis lexikální Holý podmět, přísudek a vyhledávání příkladu v textu Věta, souvětí, stavba věty - věta jednoduchá a souvětí, spojování vět spojovacími výrazy, vyhledávání v textu, vytváření větných vzorců Slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves - rod, číslo, pád, vzor, osoba, čas, základy pravopisu morfologického Základy syntaktického pravopisu Dle možností a okolností návštěva kulturních představení Příprava žáků na recitační soutěž Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev Osvojuje si a uplatňuje základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky Kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Komunikační a slohová výchova Naslouchání promluvám lidí, porozumění jim, vhodné reakce, práce ve skupině Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog Základní komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči Klíčová slova, osnova, vypravování Zápis úkolů, slyšeného textu, výpisky a ostatní písemné projevy Žánry písemného projevu - adresa, blahopřání, zpráva, pozvánka, vzkaz, dopis, popis, vypravování Vypravování, členění textu 16

17 Konkretizované výstupy Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Volně reprodukuje text podle svých schopností Tvoří vlastní literární text na dané téma Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Literární výchova Vlastní výtvarný doprovod, čtenářský deník, portfolia, zážitkové čtení a naslouchání, klíčová slova, poslech literárních textů, větné celky - odstavce Reprodukce čteného textu, klíčová slova, divadelní představení herec režisér, dramatizace pohádky nebo povídky, přednes vhodných literárních textů, poslech správného přednesu, recitační soutěž Tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Rozpočítadlo, hádanka, říkanka lidová tvořivost přirovnání, spisovatel, lidový vypravěč, intonace, přízvuk Základní literární pojmy 17

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více