Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy /2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009

2 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008 Autoevaluace ZŠ Nová Ves nad Nisou (školní rok 2007/2008, 2008/2009) ŠVP Základní školy Nová Ves nad Nisou (hlavní cíle a zaměření programu) ŠVP Mateřské školy Nová Ves nad Nisou (hlavní cíle a zaměření programu)

3 Základní cíle Udržovat naplněnost školy, bránit odlivu žáků do okolních škol a pokusit se o znovu zřízení další třídy ZŠ Kvalitně připravovat žáky o bezproblémový přechod do pátých ročníků do základních škol v Jablonci nad Nisou Při každé činnosti v MŠ přihlížet k věku dětí, dodržovat diferenciaci úkolů podle věku Udržovat kvalitu výchovně vzdělávacího procesu Zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny a vytvořit podmínky pro rozvoj vzdělanosti v prostředí bezpečné školy Uplatňovat demokratické zásady a principy dobrého soužití ve vztazích (mezi pracovníky, mezi pedagogickými pracovníky a žáky, mezi zaměstnanci ZŠ a rodiči a mezi žáky navzájem) Usilovat o dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole Vytvářet atmosféru porozumění a tvůrčí činnosti Respektovat přirozené potřeby žáků a individuální úroveň jejich zrání Zajistit postupný přechod žáků z režimu volnějšího rodinného a předškolního života do systematicky povinného vzdělávání Rozvíjet osobnost každého jednotlivce samostatnost rozhodování, svoboda myšlení, projevu Respektovat osobnost každého dítěte, vzbuzovat jeho zvídavost, podněcovat a podporovat jeho pozitivní aktivity Posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu, formovat správný vztah a úctu k přírodě, životnímu prostředí, ke zdraví Vytvářet předpoklady a vzbudit zájem o celoživotní učení Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi žáky i mezi žáky a učitelem Minimalizovat vyčleňování žáků (jak talentovaných, tak žáků se sociálními, zdravotními a učebními problémy) Vytvářet vhodné podmínky pro zkvalitnění vzdělávání žáků zdravotně postižených, sociálně znevýhodněných i žáků se SPU Zapojit co nejvíce žáků do zájmových kroužků (účelné využití volného času) Podporovat snahy pracovníků o zlepšení výchovně vzdělávací práce Vytvářet vhodné podmínky pro předávání zkušeností a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků systematická podpora DVPP Realizovat spolupráci s rodiči žáků, školskou radou a zřizovatelem tak, aby byla tato spolupráce přínosná pro činnost školy, vzdělávání žáků a pro utváření dobrých mezilidských vztahů Zlepšovat estetický vzhled a funkčnost školy i jejího okolí, prostředí školy utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, odráželo život školy jako společenství Podporovat uplatnění znalostí žáků v praktickém životě, ve společnosti Vštěpovat základní mravní hodnoty Umožnit žákům dosáhnout základní informační gramotnosti

4 Učit žáky orientovat se ve světě informací; využívat získané informace v praktickém životě Podporovat výuku cizích jazyků Další priority naší školy: Rozvoj čtenářské gramotnosti = společný cíl pro všechny pedagogy - Pestré spektrum doporučené literatury - Spolupráce s knihovnou - Čtenářské soutěže - Využití moderních technologií - Využití textů v časopisech pro děti a mládež - Výběr textů z každodenního života žáků Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu - Podpora pohybu a správné výživy - Aktivní spolupráce učitel + rodič + žák - Vytváření pozitivního klimatu školy - Vést děti ke zdravému způsobu života i k odpovědnosti za své zdraví Bezpečnost a ochrana zdraví - Prevence úrazů - Zdravý životní styl - První pomoc - Dopravní výchova - Ochrana člověka za mimořádných událostí Environmentální výchova - Vest žáky k ochraně životního prostředí (zapojení do projektů, třídění odpadů)

5 Prostředky k dosažení základního cíle koncepce 1. Zavádění vlastního ŠVP ZV a ŠVP PV do praxe Názvy ŠVP ZV Cesty do života a ŠVP PV Cesty nejen přírodou vyjadřují hlavní priority naší školy: Další úkoly vytvoření otevřeného stánku vzdělanosti otevřenost všem dětem, rodičům, veřejnosti vzdělávání žáků se SPU i žáků s tělesným postiženým péče o nadané žáky respektování osobnosti každého žáka Uskutečňovat principy ŠVP ve vzdělávací práci školy Maximální účast všech pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích k dané problematice Využít poznatky a zkušenosti získané s vlastní realizací ŠVP Čerpání ze zkušeností jiných škol učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě Zavádět do výuky efektivní metody skupinové, projektové Vyučování, které vede žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, respektu, sounáležitosti, k řešení problémů Klást důraz na informační a komunikační technologie (vést žáky k využívání počítačů a internetu ve všech předmětech) Vést žáky k dodržování stanovených pravidel, naučit je zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala Věnovat stejnou péči žákům nadaným i žákům se slabším prospěchem Vytvářet podmínky pro rozvoj žáků výukou v blocích, zájmovou činností, exkurzemi, výlety, soutěžemi, mimoškolními akcemi, Činností ŠD navazovat a rozšiřovat poznatky získané výukou Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, kulturnímu a estetickému prožitku, zájmu o věci veřejné 2. Efektivní plánování v činnosti školy Rozpracování koncepčních záměrů školy do krátkodobého plánu činnosti školy Zpracování měsíčních plánů práce Zpracování plánu personálního rozvoje pracovníků Vypracování plánu kontrolní a hospitační činnosti Koncepce rozvoje vzdělávání v oblasti ICT 3. Oblast řízení Zpracování organizační struktury činnosti školy Aktualizace pracovních náplní zaměstnanců ZŠ

6 Pravidelné provozní porady se zaměstnanci Plánování pedagogických rad Aktualizace školního řádu zpracovaná dle platné legislativy Aktualizace dokumentace MŠ školní řád, provozní řád, vnitřní řád Organizace činnosti ve školní družině vnitřní řád ŠD, přehled skladby dne ve ŠD Zvyšování aktivního podílu pracovníků na řízení a zlepšování práce školy V kontrolní činnosti zajišťování objektivního hodnocení práce a výsledků vzdělávání Trvalé sledování kvality práce pracovníků školy Vytváření a posilování pocitu sounáležitosti se školou a pocitu hrdosti na svou školu 4. Personální zajištění činnosti školy Důraz kladen na doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících Optimální využití kvalifikovanosti vyučujících Vzdělávání pedagogických zaměstnanců v oblasti ICT Vytváření optimálních podmínek pro studium odpovídajícího oboru (dohoda o poskytování úlev při studiu) Snaha o stabilizaci zaměstnanců Vytváření vhodných podmínek pro činnost nepedagogických zaměstnanců (včasné informace o činnosti školy, pravidelné seznamování s plány práce na jednotlivé kalendářní měsíce) 5. Personální rozvoj pedagogických pracovníků Vypracování dílčích plánů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na daný školní rok profilace jednotlivých pedagogických pracovníků a) oblast řízení postupné zavádění ŠVP do praxe snaha o vytvoření účelných evaluačních nástrojů akce zaměřené na zefektivnění řídící práce znalost a orientace v současné platné legislativě b) výchovné poradenství akce dle aktuální nabídky vzdělávacích středisek účast na akcích školních poradenských zařízení c) vzdělávání školního metodika prevence komplexní vzdělávání ŠMP ZŠ akce DVPP k dané problematice d) DVPP v oblasti pedagogiky, psychologie, zaměření na 1. stupeň ZŠ a MŠ

7 e) SIPVZ - vzdělávací akce k dané problematice f) doplnění kvalifikovanosti pedagogických pracovníků 6. Rozvoj v oblasti ICT snaha o maximální využití PC ve výuce vést žáky k získání elementárních dovedností v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií učit žáky tvořivě pracovat s informacemi a využívat je v procesu vzdělávání výhled informační a komunikační technologie bude zařazena jako povinná součást základního vzdělávání již na 1. stupni ZŠ 7. Rozvoj zájmové činnosti žáků soustavné zkvalitňování práce ŠD vedení těchto zájmových kroužků - kroužek AJ pro začátečníky a pokročilé - výtvarný kroužek - hudební kroužek, hra na flétnu - sportovně turistický kroužek - taneční kroužek - keramický kroužek efektivní využití volného času žáků 8. Oblast prevence sociálně patologických jevů vypracování minimální preventivní strategie vypracování plánu postupu v krizových situacích vymezení konzultačních hodin (spolupráce s rodinou) pravidelné besedy a přednášky pro žáky spolupráce s policií preferování zdravého životního stylu prevence proti zneužívání návykových látek systematické působení proti projevům vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky 9. Oblast výchovného poradenství spolupráce s učiteli individuální přístup k žákům, nápravná opatření účast na akcích pořádaných PPP rozvoj spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) spolupráce učitelů při vytváření individuálního vzdělávacího plánu dle doporučení školního poradenského zařízení (dle platné legislativy) 10. Péče o talentované žáky individuální přístup diferenciace žáků rozšiřující učivo maximální zapojení do reprezentace školy (soutěže, olympiády)

8 využití talentu v mimoškolní činnosti práce na PC 11. Péče o žáky se SPU individuální přístup respektování pokynů PPP dodržování platné legislativy zohledňování poruch při hodnocení a klasifikaci dle návrhů PPP náprava pro žáky se SPU doporučená literatura logopedie individuální vzdělávací plány klasifikace slovní hodnocení, práce s chybou 12. Rozvoj spolupráce s ostatními institucemi 12.1 Mateřská škola Nová ves nad Nisou ukázkové hodiny v 1. ročníku pro děti z MŠ seznámení s prostředím pořádání společných akcí divadelní představení, koncerty, exkurze, výlety, besedy společné projekty v oblasti EVVO sportovní akce Den dětí, školní olympiáda, plavecký a lyžařský výcvik společné ozdravné pobyty u moře 12.2 Hasičský sbor Nová Ves nad Nisou pořádání akcí pro MŠ a ZŠ ukázka techniky, spolupráce při organizaci oslavy Dne dětí Školská a kulturní komise při OÚ Nová Ves nad Nisou pravidelné informace o práci ZŠ společné akce pro veřejnost vítání občánků, karneval, masopust, mikulášská vypracování ročního plánu kulturních akcí 12.4 Spolupráce se spádovými školami v Jablonci nad Nisou orientační seznámení se ŠVP spádových škol návaznost spolupráce metodických sekcí zpětná vazba informace o úspěšnosti našich žáků 12.5 Vztah k rodičovské veřejnosti společné akce pro rodiče kulturní, sportovní, společenské, ozdravné pobyty u moře dobrá znalost rodinné situace pravidelná sdělení rodičům o prospěchu a chování žáků konzultační hodiny zavést nové formy třídních schůzek individuální pohovor Den otevřených dveří, Vítání občánků ve škole

9 12.6 Spolupráce ZŠ Nová Ves nad Nisou s policií pravidelné besedy pro žáky naší školy - bezpečnost silničního provozu i vzhledem k umístění školy u hlavní silnice - praktický výcvik jízdy na kole - prevence kriminality - zapojení do projektu Ajax 12.7 Spolupráce ZŠ Nová Ves nad Nisou s dalšími institucemi vzájemné návštěvy výměna zkušeností, poznatků podpora integrace žáků se zdravotním postižením spolupráce se SPC, PPP, lékaři návštěvy divadla exkurze (EVVO centra, hvězdárna, muzeum, botanická zahrada, ZOO, atd.) plavecký bazén 13. Školská rada V souladu s 167 zákona 561/2004 Sb. byla založena školská rada. Školská rada při své činnosti vychází z 168 zákona 561/2004 Sb. - informace o činnosti viz zápisy ze zasedání školské rady 14. Rozvoj mimoškolních aktivit Zajišťování účelné prezentace činnosti školy na veřejnosti (příspěvky do Zpravodaje od pramene Nisy, regionálního tisku, aktualizace webových stránek školy) Kulturní akce - slavnostní zahájení školního roku - divadelní představení - divadelní představení v MŠ - výchovné koncerty - naučné besedy v knihovně - naučné besedy ve škole Vlastní akce ZŠ Nová Ves nad Nisou - Ozdravné pobyty u moře pro žáky školy a další občany - Tvořivé dílničky pro rodiče a děti a širokou veřejnost - Den otevřených dveří - Vítání občánků vystoupení žáků - Mikulášská nadílka - Předvánoční posezení - Zpívání u vánočního stromečku - Vánoční besídky pro rodiče a žáky školy - Maškarní karneval - Vystoupení žáků ke Dni matek

10 - Oslava dne dětí - Táborák k ukončení školního roku Školní poznávací výlety a exkurze 15. Rozvoj materiálně technické vybavenosti školy maximální využití vstřícnosti zřizovatele pravidelné včasné vypracování návrhu investičních akcí pro daný školní rok postupná obnova vybavení učeben žákovské stoly, židle, nové skříně, lehátka, atd. renovace šaten nové skříňky, věšáky, botníky výměna podlahových krytin postupně v celé budově rekonstrukce elektro, odpad, voda, topení zateplení budovy vybudování zázemí pro kroužky (podkroví) úprava sklepních prostor, jako zázemí pro akce konané na hřišti a v okolí budovy postupné vylepšování školní tělocvičny prostředí, podlaha, nářadí postupná renovace školní kuchyně a jídelny řešení stavebních úprav v prostoru u školní budovy návrh na oplocení budovy a školního hřiště a zahrady oprava hasičské věže (střecha v kritickém stavu) úprava školního hřiště branky, doskočiště, herní prvky, lavičky vylepšit vzhled budovy (omítka, nová okna) a špatný stav střechy vybavování školy učebnicemi, knihami, pomůckami, lůžkovinami, vyučovací a další technikou, aby vše přispívalo ke vzbuzení zájmu žáků o vzdělávání, k zlepšení jejich aktivity při učení a napomáhalo k vytváření znalostí, dovedností a způsobilostí (kompetencí) stanovených RVP ZV a RVP PV v oblasti údržby a modernizace počítačové sítě postupovat dle plánu ICT V Nové Vsi nad Nisou 11/2009 Projednáno na zasedání školské rady Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy a členy školské rady zpracovali: Mgr. Marie Šulcová a Mgr. Jana Fialová

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více