Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, Roztoky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, Roztoky 1

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY 1. Identifikační údaje 1.1. Údaje o škole Název školy: Základní škola Roztoky, okres Praha západ Adresa školy: Školní nám. 470, Roztoky Jméno ředitele: Mgr. Alena Gabaľová, Kontakty: telefon ; mobilní telefon IČO: IZO - ZŠ: IZO ŠD: Koordinátor tvorby ŠVP: Marie Bartulíková, (pro II.st. ZŠ) Mgr. Dita Blechová, (pro I.st. ZŠ) 1.2. Zřizovatel Název zřizovatele: Město Roztoky Adresa zřizovatele: náměstí 5. května 2, Roztoky Kontakty: telefon Platnost dokumentu Datum: číslo jednací: 262/2013 Podpis ředitele: Razítko školy: 2

3 2.Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola Roztoky je jedinou základní školou ve městě. Nejstarší zmínka o škole v Roztokách je v knize farního úřadu z roku Současná budova funguje od roku Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 600 dětem v postupném ročníku. Všechny třídy jsou všeobecné. Základní škola Roztoky má tři budovy, dvě z nich jsou situovány v centru města, třetí je situována v části Roztoky-Ţalov. Budovy jsou umístěny v klidných a pro děti vhodných lokalitách města Charakteristika pedagogického sboru Vedení školy se snaţí o vybudování stabilního, kvalitního kvalifikovaného kolektivu, který je schopen pracovat jako tým sloţený ze silných učitelských individualit. Věkové sloţení sboru je vyváţené zkušení učitelé s dlouholetou praxí i začínající pedagogové. Učitelé, kteří nesplňují podmínky pro kvalifikovanost podle zákona č. 563/2004, mají moţnost si doplnit potřebné vzdělání na vysoké škole formou kombinovaného studia. Odborný růst pedagogů je zabezpečen i formou seminářů a školení, kterých se účastní individuálně nebo formou semináře typu sborovna přímo ve škole. V obou budovách školy pracují speciální pedagoţky a asistenti pedagoga. Asistenti pedagoga jsou zabezpečováni z různých zdrojů a jsou určeni pro ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí anebo pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Dlouhodobě škola udrţuje partnerské vztahy se školami v polské Skawině, která je partnerským městem Roztok. Spolupráce se naplňuje oboustrannými návštěvami ţáků a členů pedagogického sboru. Partnerskou školou je také ZŠ v Popradu Slovensko. Spolupráce je zaloţena na výměnných pobytech ţáků v hostitelských rodinách ţáků stejného ročníku. Škola byla zapojena do tříletého mezinárodního projektu EU Comenius společně se školami z Belgie, Norska a Slovinska. Projekt byl zaměřen na hodnocení ţáků a ukončen v roce Škola pravidelně ţádá o granty z různých zdrojů a byla úspěšná v získání dotace - na podporu výuky cizích jazyků z MŠMT ČR /projekt s názvem Mýty a legendy staré Anglie vyvrcholil divadelním vystoupením ţáků tříd/ - na projekt Aktivitou ke zdraví - zaměřen na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu. Tento projekt je podporován grantem z Humanitárního fondu Středočeského kraje - na menší školní projekty z grantů města Roztoky Velký zájem u rodičů vyvolaly projekty OP VK - finančně podpořené z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. - projekt Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání projekt Škola pro všechny projekt Informační centrum pro moderní školu projekt Šance pro budoucnost projekt Poznáváme svět

4 2.4. Spolupráce se zákonnými zástupci ţáků, školskou radou, pedagogickopsychologickými poradnami,... Ve škole pracuje školská rada, zaloţená v roce Její práce je aktivní, spolupráce s vedením školy pravidelná a konstruktivní. Škola má se zástupci ţáků otevřené vztahy zaloţené na vzájemném respektu a toleranci. Pravidelné setkání školské rady, informativní schůzky pro rodiče, informovanost rodičů pomocí webových stránek nebo ţákovských kníţek tvoří základ pro dobrou komunikaci. Účast rodičů na projektech je častá, rodiče se podílejí na organizaci některých akcí. Škola pořádá jednou ročně Den otevřených dveří, kdy rodiče mají moţnost nahlédnout do výuky ve třídách. V případě problému ţáka nejprve dochází ke komunikaci mezi zákonným zástupcem a třídním učitelem, následují rozhovory s výchovným poradcem nebo speciálním pedagogem, případně je svolána výchovná komise za přítomnosti ředitele školy a podle závaţnosti i referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí. Škola velmi úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry. Dochází k pravidelnému diagnostikování ţáků, především ţáků s vývojovými poruchami učení a chování a k jejich integraci, dále i k profesnímu testování ţáků 9. tříd, besedám na daná témata a k diagnostice ţáků nadaných. Kaţdým rokem je vydáván informační bulletin, kterým se škola prezentuje při Dnech otevřených dveří a zápisu ţáků do prvních tříd. 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě a svou nabídkou musí uspokojit potřeby a zájmy všech ţáků nejen místních, ale i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření. Společným tématem, které se však prolíná celou prací školy v nejrůznějších podobách, je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nazvat náš školní vzdělávací program Škola pro všechny. Priority a cíle školy ve výchově a vzdělávání: Koncepční záměr školy respektuje koncepci vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, kterou si stanovil stát a Středočeský kraj. Zároveň plně respektuje akční plán Strategie vzdělávání pro udrţitelný rozvoj České republiky ( ). Škola se zaměřuje na: 1. Klima bezpečné klima ve třídách partnerský vztah zaloţený na vzájemné úctě a respektování pravidel prevence sociálně patologických jevů 2. Smysluplnost obsahu práce školy pečlivé zvaţování obsahu, rozsahu a způsobu práce v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech 4

5 3. Spolupráce uvnitř i vně školy spolupráce 1. a 2. stupně, školní druţiny, školního klubu týmová práce sboru spolupráce jako jedna z výchovných a výukových metod spolupráce se zřizovatelem spolupráce s místními organizacemi pracujícími s mládeţí spolupráce se zahraničními školami spolupráce s rodiči spolupráce s MŠ, mateřským centrem, ZUŠ, městskou policií, školami v rámci regionu, Středočeským muzeem, místní knihovnou, občanskými sdruţeními apod. 4. Motivace snaha o vnitřní motivaci ţáků k úsilí o dosahování osobního maxima snaha o vnitřní motivaci zaměstnanců školy 5. Moţnost výběru výběr jako metoda vedoucí k rozvoji kritického myšlení a vlastní odpovědnosti výběr volitelných předmětů a krouţků 6. Podpora matematické dovednosti čtenářské gramotnosti finanční gramotnosti zvyšování názornosti vizualizace vzdělávání vyuţívání ICT ve výuce (informační gramotnost) komunikace ţák ţák učitel Podpora čtenářské gramotnosti V rámci několika vzdělávacích oblastí je rozvíjena vybavenost ţáka jeho dovedností a schopností při uţívání nejrůznějších typů textů. Úkolem učitele je přivést ţáka k tištěnému textu, který ţák vzhledem ke svému věku dokáţe se zapojením dosavadních znalostí analyzovat a kriticky zhodnotit. Zároveň je snahou působením učitele navodit u ţáka vztah k literárním a jiným textům, které budou jeho ţivot činit pestřejším a stanou se nedílnou součástí jeho dalšího studia a ţivota vůbec. Pochopení a posouzení textu ţákovi umoţní i lepší orientaci v dalších vzdělávacích oblastech. V jednotlivých ročnících jsou vyuţívány různé typy textů /učebnice, čítanky, mimočítanková četba, časopisy, denní tisk, letáky, propagační materiály/ a vhodné metody a formy práce, které čtenářskou gramotnost rozvíjejí. Podpora matematické gramotnosti Splývá se čtenářskou gramotností, jelikoţ matematické údaje bývají doplňovány textem, který je ţák nucen pochopit, aby dokázal kriticky zhodnotit dané informace a zároveň jich uměl pouţít v praktickém ţivotě, anebo si vytvořil určitý názor na danou problematiku. S texty, obsahujícími číselné údaje, se ţák setkává v běţném ţivotě a často je jimi ovlivněn. Ţák se snaţí postupným osvojením matematických pojmů, algoritmů, symboliky a terminologie jich vyuţívat v reálných 5

6 situacích. Také zvládnutí matematické gramotnosti má vliv na jeho hodnocení v této vzdělávací oblasti. Nepochopení doprovodného textu a jeho chybné zpracování vede k neúspěšnosti v řešení probíraných úkolů a vytvoření chybného ţivotního postoje. Učitelé pouţívají pro zvládnutí této problematiky různé pomůcky /kostky, číselné osy, rozkládatelné geometrické tvary, tabulky, grafy, schémata/, ale i denní tisk, časopisy, internet aj. Matematická gramotnost je obsaţena ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Podpora finanční gramotnosti Je souborem znalostí a dovedností, které ţák získává během výuky v několika vzdělávacích oblastech, a to: Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět. Ţák přijímá hodnotové postoje, které ho provází další dospělý ţivot. Získané znalosti a postoje mají slouţit k tomu, aby ţák byl schopen finančně zabezpečit nejen sebe, ale i svou budoucí rodinu. Také aby nepodlehl nátlaku a vlivu různých mediálních kampaní, které ho mohou uvést do finančních nesnází. Finanční gramotnost ţáka orientuje na oblast peněţní, cenovou a rozpočtovou. Na 1. stupni ţák získává znalosti o pojmech hotovostní a bezhotovostní platba, dokáţe spočítat cenu nákupu a vrácení peněz, přiměřeně svému věku dokáţe zhodnotit příjmy a výdaje domácnosti, reálnost nákupů co by si přál, a také moţnost uplatnění reklamace. Orientuje se v základních formách vlastnictví, pouţívá peníze v běţných situacích, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak splácet dluhy. Na 2. stupni ještě více prohlubuje předcházející znalosti a získává další poznatky z oblasti pojmů DPH, inflace, tvorba ceny, finanční zabezpečení jednotlivých společností, proniká do práva spotřebitele a zvládne sestavit domácí rozpočet. 3.2.Výchovné a vzdělávací strategie Hlavní společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: Učitelé vyuţívají široké spektrum metod a účelně je střídají. Učitelé vytvářejí prostor pro aktivitu ţáků. Učitelé vedou ţáky ke schopnosti vyjádřit svůj názor. Učitelé rozvíjejí rétorické schopnosti ţáků. Škola zařazuje projektové vyučování. Škola dává prostor projektům, exkurzím, školním akcím, výletům. Škola navazuje spolupráci s dalšími místními i zahraničními školami. Klíčové kompetence Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. Podrobné rozpracování, jak jsou jednotlivé klíčové kompetence rozvíjeny, se nachází v charakteristice jednotlivých předmětů a jejich osnovách. 6

7 Kompetence k učení Klíčové kompetence umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Společné postupy pro naší školu Učitel ţáka vede: - k důrazu na čtení s porozuměním - k práci s textem - k umění vyhledávání informací - k umění hledání souvislostí Kompetence komunikativní vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci Kompetence sociální a personální rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Kompetence občanské připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel ţáka vede: - k umění formulovat a obhajovat myšlenku, jak v ústním tak i v písemném projevu - k respektování druhého a naslouchání druhému - k dovednosti vytvářet příleţitosti pro vzájemnou komunikaci - k dovednosti prezentace svého názoru i na veřejnosti - k dovednosti argumentovat - k postoji nebát se diskutovat - k dovednosti vést otevřenou diskusi - k umění vést smysluplnou komunikaci - k vyuţívání i jiné formy komunikace, (tabulky, grafy, zvuky, obrazový materiál, počítač internet) - k umění volného psaní - k dovednosti řízeného čtení - k naslouchání druhým a umění vyuţít jejich zkušeností a nabídnout svoje vlastní - k vyuţívání komunikační dovednosti, k vytváření mezilidských vztahů Učitel ţáky vede: - ke spolupráci ve skupině, rozdělovat role v týmu - k dovednosti umět poţádat v týmu o pomoc a také ji umět nabídnout - k dovednosti prezentovat své názory - k sebekritice - k vytváření pozitivní představy o sobě samém - k dovednosti hodnotit svoje pocity a nálady a naučit se hledat jejich příčiny - k umění podílet se na vytváření pozitivní atmosféry - k vytváření a důslednému dodrţování pravidel třídy - k umění váţit si práce jedince i kolektivu (své i druhých) - k respektovátování názoru druhých - k podílení se na řešení náročných ţivotních situací Učitel vede ţáky: - k vlastenectví - k respektování a pomoci druhému (empatie) - k rozpoznání problémů (násilí, drogy, šikana ) a schopnosti o nich hovořit - k tradicím (škola, město, země) - k toleranci handicapovaných jedinců - k respektování názoru druhých - ke znalosti společenských norem 7

8 - k respektování práv druhých (psychické a fyzické násilí), i jejich osobnosti - k poznání svých práv a povinností - k orientaci se v krizových situacích - k podílení se na řešení situací spojených s ekologií (třídění odpadu )a uvědomění si základních ekologických souvislostí - k pochopení významu zdravé výţivy, sportu, práce a odpočinku - k různým pohybovým aktivitám - k ochraně svého zdraví a zdraví svých spoluţáků Kompetence pracovní pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel vede ţáky: - ke správným a bezpečným způsobům uţití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení - k vyuţívání nových technologií - k sebedisciplině - k dovednosti umět si udrţovat pořádek na svém pracovním místě - ke schopnosti pracovat podle návodu - k dodrţování bezpečnosti práce - k úctě ke své práci a k práci druhých - ke správnému výběru své profesní orientace Kompetence k řešení problému podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů Učitel vede ţáky: - k diagnostice problému (zhodnocení problému) - k řešení problémů různými metodami - k ověřování správnosti řešení problému - ke kritickému myšlení - k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních - k zodpovědnosti za své rozhodnutí - k logickému myšlení, k tvořivému uvaţování - k vyuţívání různých informačních kanálů - k diskusi, spolupráci - k posloupnosti při řešení problému - k plánování úkolů - k tvorbě a kladení otázek - k vyhledávání informací potřebných k řešení problému 8

9 3.3. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazeni ţáci: a) se zdravotním postiţením (tělesné,smyslové, mentální a kombinované) b) se zdravotním znevýhodněním c) se sociálním znevýhodněním d) se specifickými poruchami učení Ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvářeny následující podmínky: individuální přístup učitele, diferenciace v nárocích aktivní práce se speciálním pedagogem stanovení individuálního vzdělávacího plánu (na základě obecně platných předpisů) pomoc pedagogického asistenta v některých hodinách spolupráce s Odborem péče o rodinu a dítě Města Černošice, Sociálním odborem MěÚ Roztoky spolupráce s odbornými pracovišti zajišťujícími vyšetření ţáků s SPU Podmínky pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním Snahou školy je být nápomocna ţákům, kteří mají zdravotní postiţení (tělesné, zrakové, sluchové) nebo zdravotní znevýhodnění (dlouhodobé onemocnění). Ţákům jsou umoţněny konzultace s pedagogy daných předmětů a speciálním pedagogem. S kaţdým ţákem a jeho zákonnými zástupci je jednáno individuálně a je nabídnuta forma a moţnosti spolupráce. Bohuţel, škola je omezena pro některé typy zdravotního postiţení stavebním uspořádáním. Škola vţdy úzce spolupracuje se školským poradenským zařízením. Obsah, formy a metody vzdělávání vţdy odpovídají vzdělávacím potřebám těchto ţáků. Podmínky pro výuku ţáků se zrakovým postiţením: dodrţování zrakové hygieny pouţívání technických pomůcek pouţívání didaktických pomůcek dostatek času při psaní a vypracování úkolů ţáků se sluchovým postiţením: dodrţování sluchové hygieny pouţívání technických pomůcek pouţívání didaktických pomůcek ţáků s tělesným postiţením: ověřování znalostí formou testů s výběrem odpovědí a ústní zkoušení úlevy při tělesné výchově /na základě doporučení lékaře/ vyuţívání technických a didaktických pomůcek dostatečné nastavení času pro manipulaci s pomůckami Podmínky pro vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Ţákům ze znevýhodněného sociálního prostředí je nejvíce nápomocen učitel, výchovný poradce a preventista, kteří mapují odlišnost rodinného prostředí a společenské klima, v němţ se ţák nachází. Velice důleţitá je pravidelná komunikace a zpětná vazba. Snahou školy je vytvářet vhodné a příznivé podmínky pro zařazení do většinové třídy. Pro ţáky, kteří pocházejí z odlišného etnického, kulturního prostředí je po doporučení pedagogicko- 9

10 psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra zpracován individuální plán, který přesně odpovídá jejich potřebám. Škola zároveň navazuje spolupráci s organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Učitelé se snaţí citlivě usměrňovast sociální klima ve třídě. Upředňostňují zejména motivující a aktivizující metody výuky a hodnocení. Podmínky pro vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Reedukace specifických poruch učení probíhá na základně vyšetření a doporučení PPP. Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, ţáka, zákonných zástupců a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících ţáka, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení spolupracují při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou ţáka. Za nutné také povaţujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá: formou individuální integrace ve třídě Ţáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP a zpracovaných podle učebního plánu běţných tříd. Pro vzdělávání těchto ţáků má škola zajištěno materiálně technické vybavení speciálního pedagoga. Se ţáky pracujeme podle individuálního vzdělávacího plánu, kde jsou uváděny a popsány, na základě doporučení z vyšetření PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsoby hodnocení a jméno speciálního pedagoga. Se ţáky pracuje speciální pedagog ve skupině či individuálně mimo kmenovou třídu podle potřeby v ČJ a Ma. Hodinová dotace této práce se řídí podle individuálních plánů a moţností školy. Výchovné a vzdělávací strategie při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami K ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami přistupujeme individuálně dle typu jeho zdravotního postiţení či zdravotního znevýhodnění, popřípadě s ohledem na jeho sociální znevýhodnění. do hodnocení nezahrnujeme specifické obtíţe, které vyplývají ze zdravotního postiţení ţáka chválíme i za dílčí úspěchy ponecháváme ţákovi dostatek času na vykonání a kontrolu zadané práce redukujeme učivo na základní, současně redukuje i rozsah zadané práce vyuţíváme vhodnou motivaci stanovujeme jasná a pro ţáky čitelná pravidla chování u ţáků se specifickou poruchou učení (dysgrafií či dysortografií) preferujeme ověřování znalostí ústní formou před písemnou umoţňujeme ţákům hyperaktivním a snáze unavitelným změny pracovní polohy 10

11 Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) velice nutná je spolupráce školy a rodiny ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení pravidel hry ) uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči moţné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zváţil, neţ se rozhodl takto reagovat) snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte Zásady pro práci s ţáky se speciálními výukovými potřebami: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními dodrţení častých přestávek, střídání pracovního tempa odstranění rušivých vlivů při práci navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci vyhledávání činností, ve kterých můţe být ţák úspěšný zařazování relaxačního cvičení práce se speciálními výukovými programy na počítači 3.4. Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Ţáci mimořádně nadaní jsou integrováni do běţných tříd a jsou jim vytvářeny následující podmínky: individuální přístup speciálního pedagoga, diferenciace v nárocích i nabídce obsahu vzdělávání stanovení individuálního vzdělávacího plánu (na základě obecně platných předpisů) Nadaný ţák má moţnost: pracovat na samostatných projektech docházet na vybrané vyučovací hodiny do vyšších ročníků pracovat na náročnějších úkolech spolupodílet se na tvorbě školního časopisu vytvářet prezentace a prezentovat je před spoluţáky konzultovat své studijní poţadavky s pedagogy kontaktovat se a spolupracovat s dalšími nadanými spoluţáky docházet do krouţků, kde můţe rozvíjet své nadání zvolit si styl učení na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snaţíme věnovat i ţákům mimořádně nadaným. Nadání diagnostikuje PPP a učitelé na základě vyšetření zpracovávají IVP. Tato skutečnost vyţaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, ve kterých ţák rozvíjí své nadání. Dále otevřenost celého pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale i k problémům se sociálním přizpůsobením těchto ţáků. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných vyţaduje individuální přístup v tom smyslu, ţe učitelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto ţáků. Jako pro všechny ţáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důleţité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské 11

12 a neohroţující, otevřené pro oboustrannou komunikaci. Pro ţáky, kteří se zajímají o určitou vzdělávací oblast natolik, ţe jejich znalosti přesahují obsah učiva navštěvovaného ročníku, si třídní učitel připraví rozšiřující učivo v dané vzdělávací oblasti. Speciální pedagog pracuje se ţáky mimořádně nadanými v předmětech ČJ a M (podle závěrů z vyšetření) - ţák v rámci této vyučovací hodiny pracuje v počítačové učebně s výukovými programy určenými a zpracovanými pro vzdělávání nadaných ţáků v daných vzdělávacích oborech nebo vyuţívá odbornou literaturu pro moţnost roţšíření znalostí. Speciální pedagog úzce spolupracuje s odbornými pracovišti a vyučujícími. Na naší škole se snaţíme volit takový styl výuky, který umoţňuje kaţdému ţákovi rozvíjet se podle svých schopností a moţností, respektujeme jeho vlastní pracovní tempo a individuální postupy řešení úloh a situací. Výchovné a vzdělávací strategie práce s různými typy úloh (otevřené úlohy, problémové úlohy, tvořivé úlohy) kreativní čtení a psaní výzkum brainstorming moţnosti vlastní prezentace práce s různými formami informací rozvoj intuice odhad, predikce vyuţívání vyšší úrovně myšlení analýza, syntéza samostatná práce diskuse, argumentace 3.5. ŠKOLÁČEK předškolní péče pro budoucí prvňáčky Program předškolní péče je velice důleţitý pro vstup dětí do základní školy. Tato zvýšená podpora a péče poskytuje dětem hned od začátku školní docházky větší šanci uspět. Budoucí ţáci prvních tříd mohou dovednosti, schopnosti a znalosti získané v mateřské škole nadále plynule rozvíjet. Ve druhém pololetí školního roku probíhá akce Školáček. Na pravidelných setkáních se děti seznámí se svými budoucími spoluţáky. Formou hry se učí některým dovednostem, které by jim měly později pomoci lépe zvládnout učivo první třídy, jednodušeji se zapojit do třídního kolektivu a lépe komunikovat jak s dospělými tak s vrstevníky. Děti se tímto seznámí s prostředím školy, vyzkoušejí si práci v lavici, zasoutěţí si, seznámí se s budoucí paní učitelkou, která si hodiny vede, a se kterou se pak setkají v 1. třídě. Utváří se zde základ třídy. Během jedné vyučovací hodiny si děti vyzkouší různé dovednosti, které by měl malý školák ovládat. Cvičení je zaměřeno především na procvičování jemné i hrubé motoriky: budoucí ţák se naučí se správně drţet tuţku a provádět cviky k uvolnění ruky. Získává dovednosti ke správné výslovnosti, poznávání hlásek i vyprávění. Upevňuje si znalost levé a pravé ruky a jak udrţet pozornost. Z matematických dovedností si procvičuje poznávání geometrických tvarů a pracuje s číselnou řadou do pěti. Školáček také slouţí k prvním diagnostikám moţného výskytu specifických poruch učení. Přestoţe se v tomto období se diagnostika ještě neprovádí, lze jiţ nyní zachytit první náznaky specifické poruchy učení. Vyučující po dohodě s rodiči a speciálním pedagogem doporučí 12

13 návštěvu PPP. Případně jsou rodiče upozorňováni na nutnost navštívit logopeda, aby do 1. třídy pokud moţno dítě nastoupilo bez vad řeči, neboť by mu mohly přitíţit v dosahování dobrých školních výsledků. Cíl: pro budoucí ţáky 1. tříd: navození dobré atmosféry seznámení s budoucími kamarády spoluţáky ztráta ostychu ze školy ztráta obav spojených s nástupem do školy prostřednictvím seznamovacích a hudebních her rozvíjet matematickou představivost a grafomotorické schopnosti pro zákonné zástupce budoucích ţáků prvních tříd: získání potřebných informací a doporučení pochopení sloţité změny v ţivotě dítěte náměty pro všestranný rozvoj předškolního dítěte případná diagnostika pro odklad školní docházky pro školu: zabezpečení úspěšného přechodu dětí z MŠ do ZŠ nalezení cesty k partnerství s rodiči - ochota spolupracovat předání potřebných informací získání námětů a připomínek rodičů Popis pouţité metodiky Setkání jsou zaměřena na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj řeči, motoriky, pravolevé orientace, orientace v prostoru a rozvoj matematických schopností. Zrakové vnímání Funkce zrakového vnímání je jedním z důleţitých činitelů při nácviku čtení a psaní. Poruchy vývoje této funkce mohou být jednou z příčin obtíţí při nácviku čtení. Rozvíjení zrakového vnímání je součástí přípravy na čtení. Cvičení jsou zaměřena na tyto oblasti: rozlišování barev a tvarů, zraková diferenciace, zraková analýza a syntéza, zraková paměť, rozlišování figura pozadí a rozlišování reverzních figur. Sluchové vnímání Schopnost sluchové analýzy a syntézy se ve větší míře rozvíjí aţ ve škole, kdy se děti učí rozlišovat, které hlásky, resp. slabiky tvoří slovo a jaké je jejich pořadí. Předpoklad k této činnosti je dán zralostí a dosaţením určité úrovně poznávací strategie, schopnosti systematického vnímání řečového projevu, který je třeba zachytit v jeho posloupnosti. Z toho důvodu je značně závislé na kvalitě pozornosti. Cvičení jsou zaměřena na oblast: nácviku naslouchání, sluchové paměti, sluchové diferenciace, sluchové analýzy a syntézy, vnímání a reprodukce rytmu. Vnímání řeči V první třídě musí ţák koordinovat činnost obou hemisfér, proto jiţ v předškolní výchově se zaměřujeme na rovnoměrnosti jejich zrání. Pomocí různých forem a metod výuky dochází ke 13

14 zlepšení zvukové stránky řeči ( správný mluvní vzor dospělých, cvičení zvukového vnímání; hry, v nichţ je dítě motivováno ke správné výslovnosti, dechová cvičení). Rozvíjení obsahové stránky řeči (rozvíjení protikladů, vyprávění podle obrázků, rychlé pojmenovávání obrázků, vyhledávání slov začínajících určitou hláskou). Rozvíjení jazykového citu pro zvládání mluvnických pravidel bez jejich teoretického osvojení. Rozvíjení motoriky Při rozvíjení motoriky se zaměřujeme na hrubou i jemnou. Hrubá motorika se vyuţívá při uvolnění celého těla paţí, pletence ramenního a dlaní. Jemná motorika vychází ze správného špetkového drţení předmětu tuţky, pera. Děti získávají schopnost správného drţení formou pohybových cvičení. Lateralita, orientace v prostoru, pravolevá orientace V rámci nácviku a získání schopností v těchto oblastech se vyuţívá nejrůznějších forem a metod práce: kresebný diktát, vyprávění podle obrázků. Rozvoj matematických schopností Matematické schopnosti tvoří jednu speciální sloţku struktury inteligence. Ačkoliv se rozvíjí aţ v pozdějším věku, jiţ nyní se pracuje formou předčíselných představ ( uspořádání prvků podle kritérií tvaru, velikosti.) Veškeré tyto činnosti navazují na předškolní výchovu v mateřských školách, a tím, ţe se uskutečňují na půdě základní školy, zjednodušují vstup prvňáčků do školního prostředí, které mají takto moţnost poznat Spolupráce s mateřskými školami Předškolní výchova neodmyslitelně patří k rozvoji a přípravě dětí do základní školy. V rámci toho spolupracuje naše škola s mateřskými školami v blízkém okolí. Nejvíce se zapojují poslední ročníky předškoláci. Ve škole jsou nadále rozvíjeny klíčové kompetence, kterými jsou naplňovány rámcové cíle vzdělávání. Dále navazují na výstupy ze školních vzdělávacích programů mateřských škol. Spolupráce s MŠ: návštěva předškoláků v 1. třídách spolupráce s učitelkami z 1. tříd spolupráce s učitelkami z MŠ po nástupu předškoláků do první třídy návaznost Školáčka s předškolní výchovou ve školkách účast na některých akcích pořádaných školou informovanost mateřských škol o dění ve škole informovanost o zápisech do prvních tříd účast na třídních aktivech mateřských škol akce pořádané školou pro mateřské školy 3.7.Školní druţina Školní druţina je velice důleţitým partnerem rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí 14

15 specifické nadání dětí a pomáhá předcházet negativním sociálním jevům. Svou činností rozvíjí a posiluje klíčové kompetence. Se ţáky s SPU je pracováno na základě jejich potřeb. Cílem školní druţiny je: rozvíjet osobnost ţáka umoţnit setkávání s ostatními vrstevníky vytvářet inspirující a nestresující prostředí poskytnout regeneraci sil ţáků po vyučování naplňovat zájmy a očekávání ţáků i rodičů poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientované na praktické jednání podněcovat ţáky k tvořivému myšlení vést je k toleranci a ohleduplnosti vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování a jednání rozvíjet schopnost spolupracovat formovat ţivotní postoje nacházet nové vazby v souvztaţnosti mezi jiţ získanými poznatky z vyučování vést ke zdravému ţivotnímu stylu Ţáci v druţině pobývají 3 aţ 4 hodiny, někteří i déle, proto je snahou vychovatelek, aby nabídka aktivit byla co nejširší a nejrozmanitější. V tohoto důvodu během roku přizpůsobují poznávací, vzdělávací a výchovné činnosti ve vztahu k ročnímu období, tradicím a ţivotu ve městě. Děti mají přístup do školní knihovny (budova Roztoky) a mohou vyuţívat i školní tělocvičnu a počítačovou učebnu (budova Ţalov). Během celého školního roku chodí na procházky, školní zahradu anebo dětské hřiště. Také se účastní různých kulturních akcí, divadlel, besed, výletů aj. Při nepřízni počasí je vyuţíváno i video, DVD. Výchovné programy se zaměřují na tyto vzdělávací oblasti: výchova ke zdravému ţivotnímu stylu posilování komunikačních dovedností odpovědnost za své chování ovládání negativních citových reakcí poznávání sebe sama a uplatnění ve skupině formování ţivotních postojů nacházení nových vazeb mezi získanými poznatky z vyučování Školní druţina je přednostně určena pro ţáky prvního stupně. O přijetí ţáka do školní druţiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, a to podle písemného sdělení zákonných zástupců ţáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z druţiny. V obou budovách školy fungují tři aţ čtyři oddělení školní druţiny (počet oddělení je podle zájmu ţáků). Oddělení jsou naplňována maximálně do počtu 30 dětí, věkově smíšená. Podle zájmu rodičů mohou děti navštěvovat i ranní druţinu Školní klub Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost dětí mimo vyučování. Je určen ţákům 3. a 4. ročníků. Ţáci jsou přijímáni na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje ředitel školy. Školní klub nabízí a umoţňuje dětem různé odpočinkové a zájmové činnosti. Součástí programu je různost her a činností, které napomáhají k výchovně vzdělávacímu rozvoji dítěte. Pobyt 15

16 v klubu také slouţí k regeneraci sil po vyučování, například relaxačními a poslechovými činnostmi ( poslech hudby anebo mluveného slova, relaxační cvičení). Ţáci se zde mohou realizovat v rozvoji pohybových dovedností (pobytem na zahradě, školním hřišti, tělocvičně aj.) K získávání dalších doplňujících poznatků dochází při výletech, exkurzích anebo návštěvách muzeí či výstav. Děti pracují pod vedením zkušeného pedagoga. Provoz školního klubu probíhá v jedné ze školních tříd. Další činnosti jsou uskutečňovány na školní zahradě, v blízkém okolí anebo dětském hřišti. Školní klub funguje kaţdý den od 12,45 do 15,00 hod. Pro činnost školního klubu platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádě, totéţ platí, pokud jsou vyuţívány odborné učebny (tělocvična, kuchyňka, informatika). Kaţdý rok je zpracován časový plán činnosti školního klubu, který v mnohém koresponduje s výchovně vzdělávacím plánem školy a školní druţiny. Vzdělávacím cílem činnosti školního klubu je napomoci ţákům k rozvíjení dovedností a získávání dalších poznatků pro plnohodnotný ţivot jedince ve společnosti. Veškeré probíhající činnosti vycházejí z individuálních potřeb jednotlivce s ohledem na jeho specifika. Ţáci mají moţnost sebehodnotit své pokroky při rozvíjení vlastní osobnosti. 16

17 3.9. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - začlenění Začlenění jednotlivých průřezových témat je uvedeno rovněţ v charakteristice jednotlivých předmětů. Pro přehled uvádíme tabulku tematický okruh PT: Osobnostní a sociální výchova Ročník Rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace ČJ,M,PČ ČJ,M,PČ PČ VL,TV,VV VL,VV,TV VV,TV TV,VV VV,TV TV,VL VL,TV Psychohygiena TV,VV TV,VV VV,TV PŘ Kreativita VV,HV VV,HV poznávání lidí PRV, PRV mezilidské vztahy TV,PŘ TV Komunikace HV TV,VV ČJ,AJ,HV HV,ČJ,AJ VV,TV kooperace a kompetice HV,ČJ ČJ,HV VZ,VO,ICT VZ,Tk,InF Sp,M,INF,Tk M, INF,Tk AJ,VV,VZ TV,VZ,VV VO,VV VV Z,VZ, VZ,Šr Šr Sp,Šr VZ VZ HV Sp,VV,HV,Z,ICT VV,INF,Šr Sp,HV,VV,INF,Šr Sp,HV,VV,INF,Šr VZ VZ VO,Z,Sp Z,AJ HV,ČJ,AJ,ICT AJ,HV,ČJ AJ,VO,Sp ČJ,AJ F,Z,VZ NJ,TV,VZ NJ,AJ,Sp NJ,Sp řešení problémů a rozhodovací dovednosti F VO Sp Sp hodnoty,postoje,prak PRV, PRV tická etika ICT tematický okruh Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Ročník Evropa a svět nás VV,INF AJ,ČJ,VL,VV ČJ,D,VO,Z ČJ,VO,Z,Šr ČJ,Z,Šr ČJ,D,Z,Šr zajímá Jsme Evropané VL D.Z D,Z,VO D,VO,Z Objevujeme Evropu a svět HV,INF VL,HV Z D,Z D,Z 17

18 tematický okruh PT: Multikulturní výchova Ročník Kulturní diference ČJ VL,INF VL Lidské vztahy PRV PRV,ČJ VL,INF VL Etnický původ ČJ AJ,ČJ,PR V Princip sociálního smíru a solidarity ČJ Multikulturalita VV,HV,.ČJ VL,HV,VV,AJ AJ AJ AJ,VO AJ,VV,Sp VV AJ,HV ČJ,VO AJ,VO VO,Z ČJ,Hv ČJ,AJ AJ NJ AJ,VO,NJ HV,AJ,VO,NJ VO tematický okruh PT: Environmentální výchova Ekosystémy Ročník Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí projekt PRV projekt PRV Projekt PRV Projekt PRV projekt PRV Projekt PRV,TV projekt PRV Projekt PRV projekt PRV,TV PŘ, PŘ,projekt PŘ,INF Projekt projekt, PŘ,INF PŘ,projekt PŘ, projekt projekt PŘ Sp,P,F,Z P,Z,Šr Z,Šr Z,Šr P,Z,VZ,Sp,, Z,P,F AJ,P,CH CH,F,P Sp,M,VO,Z,VZ M,Z,VZ,Inf,Šr CH,Z,INF,Šr Z,F,CH,VO,INF,Šr TV,M,P,VO, Sp,AJ,Z VO,Šr ČJ,TV,AJ,Šr F,Šr tematický okruh Mediální výchova Ročník kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení ČJ ČJ ČJ ČJ ICT,M,Z M,ČJ,INF ČJ,M,CH,INF ČJ,M,INF ICT,Z INF INF ČJ,INF vnímání autora mediálních sdělení VV VV fungování a vliv medií ve společnosti tvorba mediálního sdělení ČJ VV ČJ ČJ,VV ICT,HV,Sp INF,VO CH ČJ,Z VV VV 18

19 práce v realizačním týmu VV VV tematický okruh Výchova demokratického člověka Ročník Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PRV, VL TV TV,AJ VO VL VO VO,Z VO VO VL VO VO VL Z VO VO 19

20 3.9.Průřezová témata Průřezová témata (tematické okruhy) jsou realizována formou integrace do jednotlivých předmětů. Do výuky jsou začleněnována podle vhodnosti a souvislosti s probíranými tématy. Některé tematické okruhy jsou do předmětu zařazeny formou projektu. Koncem školního roku probíhá celoškolní projektové vyučování, během něhoţ ţáci vyuţívají své nabyté dovednosti a vědomosti, které získali během školního roku. Hodnocení ţáka probíhá komplexně v rámci předmětu. Hlavním cílem je vytvoření rozhodného postoje k dané problematice a jeho uplatnění v budoucím ţivotě. 1. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova je vyuţívána v kaţdodenním běţném ţivotě reflektuje osobnost ţáka, jeho potřeby i zvláštnosti. Jejím smyslem je pomáhat kaţdému ţákovi utvářet praktické ţivotní dovednosti, hledat vlastní cestu k ţivotní spokojenosti zaloţené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Průřezové téma je rozčleněno na tři tematické okruhy: Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Na 1. stupni základní školy byla zařazena prakticky všechna témata, neboť napomáhají ke zdokonalování vědomostí, dovedností a schopností kaţdého ţáky a vztahů v kolektivu. Jednotlivé tematické okruhy byly integrovány do vzdělávacích oblastí a to: Jazyk a jazyková komunikace český jazyk, anglický jazyk Matematika a její aplikace - matematika Člověk a zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce pracovní činnosti Umění a kultura hudební výchova a výtvarná výchova Člověk a jeho svět vlastivěda, přírodověda (4. a 5. ročník) a prvouka (1.a 2. ročník). Na 2.stupni jsou integrovány jednotlivé tematické okruhy ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk, anglický jazyk Matematika a její aplikace-matematika Člověk a společnost -výchova k občanství, dějepis Člověk a příroda -přírodopis,fyzika, zeměpis Umění a kultura - hudební výchova, výtvarná výchova Člověk a zdraví - tělesná výchova Člověk a svět práce svět práce Informační a komunikační technologie 20

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více