Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, Roztoky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, Roztoky 1

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY 1. Identifikační údaje 1.1. Údaje o škole Název školy: Základní škola Roztoky, okres Praha západ Adresa školy: Školní nám. 470, Roztoky Jméno ředitele: Mgr. Alena Gabaľová, Kontakty: telefon ; mobilní telefon IČO: IZO - ZŠ: IZO ŠD: Koordinátor tvorby ŠVP: Marie Bartulíková, (pro II.st. ZŠ) Mgr. Dita Blechová, (pro I.st. ZŠ) 1.2. Zřizovatel Název zřizovatele: Město Roztoky Adresa zřizovatele: náměstí 5. května 2, Roztoky Kontakty: telefon Platnost dokumentu Datum: číslo jednací: 262/2013 Podpis ředitele: Razítko školy: 2

3 2.Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola Roztoky je jedinou základní školou ve městě. Nejstarší zmínka o škole v Roztokách je v knize farního úřadu z roku Současná budova funguje od roku Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 600 dětem v postupném ročníku. Všechny třídy jsou všeobecné. Základní škola Roztoky má tři budovy, dvě z nich jsou situovány v centru města, třetí je situována v části Roztoky-Ţalov. Budovy jsou umístěny v klidných a pro děti vhodných lokalitách města Charakteristika pedagogického sboru Vedení školy se snaţí o vybudování stabilního, kvalitního kvalifikovaného kolektivu, který je schopen pracovat jako tým sloţený ze silných učitelských individualit. Věkové sloţení sboru je vyváţené zkušení učitelé s dlouholetou praxí i začínající pedagogové. Učitelé, kteří nesplňují podmínky pro kvalifikovanost podle zákona č. 563/2004, mají moţnost si doplnit potřebné vzdělání na vysoké škole formou kombinovaného studia. Odborný růst pedagogů je zabezpečen i formou seminářů a školení, kterých se účastní individuálně nebo formou semináře typu sborovna přímo ve škole. V obou budovách školy pracují speciální pedagoţky a asistenti pedagoga. Asistenti pedagoga jsou zabezpečováni z různých zdrojů a jsou určeni pro ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí anebo pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Dlouhodobě škola udrţuje partnerské vztahy se školami v polské Skawině, která je partnerským městem Roztok. Spolupráce se naplňuje oboustrannými návštěvami ţáků a členů pedagogického sboru. Partnerskou školou je také ZŠ v Popradu Slovensko. Spolupráce je zaloţena na výměnných pobytech ţáků v hostitelských rodinách ţáků stejného ročníku. Škola byla zapojena do tříletého mezinárodního projektu EU Comenius společně se školami z Belgie, Norska a Slovinska. Projekt byl zaměřen na hodnocení ţáků a ukončen v roce Škola pravidelně ţádá o granty z různých zdrojů a byla úspěšná v získání dotace - na podporu výuky cizích jazyků z MŠMT ČR /projekt s názvem Mýty a legendy staré Anglie vyvrcholil divadelním vystoupením ţáků tříd/ - na projekt Aktivitou ke zdraví - zaměřen na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu. Tento projekt je podporován grantem z Humanitárního fondu Středočeského kraje - na menší školní projekty z grantů města Roztoky Velký zájem u rodičů vyvolaly projekty OP VK - finančně podpořené z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. - projekt Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání projekt Škola pro všechny projekt Informační centrum pro moderní školu projekt Šance pro budoucnost projekt Poznáváme svět

4 2.4. Spolupráce se zákonnými zástupci ţáků, školskou radou, pedagogickopsychologickými poradnami,... Ve škole pracuje školská rada, zaloţená v roce Její práce je aktivní, spolupráce s vedením školy pravidelná a konstruktivní. Škola má se zástupci ţáků otevřené vztahy zaloţené na vzájemném respektu a toleranci. Pravidelné setkání školské rady, informativní schůzky pro rodiče, informovanost rodičů pomocí webových stránek nebo ţákovských kníţek tvoří základ pro dobrou komunikaci. Účast rodičů na projektech je častá, rodiče se podílejí na organizaci některých akcí. Škola pořádá jednou ročně Den otevřených dveří, kdy rodiče mají moţnost nahlédnout do výuky ve třídách. V případě problému ţáka nejprve dochází ke komunikaci mezi zákonným zástupcem a třídním učitelem, následují rozhovory s výchovným poradcem nebo speciálním pedagogem, případně je svolána výchovná komise za přítomnosti ředitele školy a podle závaţnosti i referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí. Škola velmi úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry. Dochází k pravidelnému diagnostikování ţáků, především ţáků s vývojovými poruchami učení a chování a k jejich integraci, dále i k profesnímu testování ţáků 9. tříd, besedám na daná témata a k diagnostice ţáků nadaných. Kaţdým rokem je vydáván informační bulletin, kterým se škola prezentuje při Dnech otevřených dveří a zápisu ţáků do prvních tříd. 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě a svou nabídkou musí uspokojit potřeby a zájmy všech ţáků nejen místních, ale i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření. Společným tématem, které se však prolíná celou prací školy v nejrůznějších podobách, je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nazvat náš školní vzdělávací program Škola pro všechny. Priority a cíle školy ve výchově a vzdělávání: Koncepční záměr školy respektuje koncepci vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, kterou si stanovil stát a Středočeský kraj. Zároveň plně respektuje akční plán Strategie vzdělávání pro udrţitelný rozvoj České republiky ( ). Škola se zaměřuje na: 1. Klima bezpečné klima ve třídách partnerský vztah zaloţený na vzájemné úctě a respektování pravidel prevence sociálně patologických jevů 2. Smysluplnost obsahu práce školy pečlivé zvaţování obsahu, rozsahu a způsobu práce v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech 4

5 3. Spolupráce uvnitř i vně školy spolupráce 1. a 2. stupně, školní druţiny, školního klubu týmová práce sboru spolupráce jako jedna z výchovných a výukových metod spolupráce se zřizovatelem spolupráce s místními organizacemi pracujícími s mládeţí spolupráce se zahraničními školami spolupráce s rodiči spolupráce s MŠ, mateřským centrem, ZUŠ, městskou policií, školami v rámci regionu, Středočeským muzeem, místní knihovnou, občanskými sdruţeními apod. 4. Motivace snaha o vnitřní motivaci ţáků k úsilí o dosahování osobního maxima snaha o vnitřní motivaci zaměstnanců školy 5. Moţnost výběru výběr jako metoda vedoucí k rozvoji kritického myšlení a vlastní odpovědnosti výběr volitelných předmětů a krouţků 6. Podpora matematické dovednosti čtenářské gramotnosti finanční gramotnosti zvyšování názornosti vizualizace vzdělávání vyuţívání ICT ve výuce (informační gramotnost) komunikace ţák ţák učitel Podpora čtenářské gramotnosti V rámci několika vzdělávacích oblastí je rozvíjena vybavenost ţáka jeho dovedností a schopností při uţívání nejrůznějších typů textů. Úkolem učitele je přivést ţáka k tištěnému textu, který ţák vzhledem ke svému věku dokáţe se zapojením dosavadních znalostí analyzovat a kriticky zhodnotit. Zároveň je snahou působením učitele navodit u ţáka vztah k literárním a jiným textům, které budou jeho ţivot činit pestřejším a stanou se nedílnou součástí jeho dalšího studia a ţivota vůbec. Pochopení a posouzení textu ţákovi umoţní i lepší orientaci v dalších vzdělávacích oblastech. V jednotlivých ročnících jsou vyuţívány různé typy textů /učebnice, čítanky, mimočítanková četba, časopisy, denní tisk, letáky, propagační materiály/ a vhodné metody a formy práce, které čtenářskou gramotnost rozvíjejí. Podpora matematické gramotnosti Splývá se čtenářskou gramotností, jelikoţ matematické údaje bývají doplňovány textem, který je ţák nucen pochopit, aby dokázal kriticky zhodnotit dané informace a zároveň jich uměl pouţít v praktickém ţivotě, anebo si vytvořil určitý názor na danou problematiku. S texty, obsahujícími číselné údaje, se ţák setkává v běţném ţivotě a často je jimi ovlivněn. Ţák se snaţí postupným osvojením matematických pojmů, algoritmů, symboliky a terminologie jich vyuţívat v reálných 5

6 situacích. Také zvládnutí matematické gramotnosti má vliv na jeho hodnocení v této vzdělávací oblasti. Nepochopení doprovodného textu a jeho chybné zpracování vede k neúspěšnosti v řešení probíraných úkolů a vytvoření chybného ţivotního postoje. Učitelé pouţívají pro zvládnutí této problematiky různé pomůcky /kostky, číselné osy, rozkládatelné geometrické tvary, tabulky, grafy, schémata/, ale i denní tisk, časopisy, internet aj. Matematická gramotnost je obsaţena ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Podpora finanční gramotnosti Je souborem znalostí a dovedností, které ţák získává během výuky v několika vzdělávacích oblastech, a to: Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět. Ţák přijímá hodnotové postoje, které ho provází další dospělý ţivot. Získané znalosti a postoje mají slouţit k tomu, aby ţák byl schopen finančně zabezpečit nejen sebe, ale i svou budoucí rodinu. Také aby nepodlehl nátlaku a vlivu různých mediálních kampaní, které ho mohou uvést do finančních nesnází. Finanční gramotnost ţáka orientuje na oblast peněţní, cenovou a rozpočtovou. Na 1. stupni ţák získává znalosti o pojmech hotovostní a bezhotovostní platba, dokáţe spočítat cenu nákupu a vrácení peněz, přiměřeně svému věku dokáţe zhodnotit příjmy a výdaje domácnosti, reálnost nákupů co by si přál, a také moţnost uplatnění reklamace. Orientuje se v základních formách vlastnictví, pouţívá peníze v běţných situacích, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak splácet dluhy. Na 2. stupni ještě více prohlubuje předcházející znalosti a získává další poznatky z oblasti pojmů DPH, inflace, tvorba ceny, finanční zabezpečení jednotlivých společností, proniká do práva spotřebitele a zvládne sestavit domácí rozpočet. 3.2.Výchovné a vzdělávací strategie Hlavní společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: Učitelé vyuţívají široké spektrum metod a účelně je střídají. Učitelé vytvářejí prostor pro aktivitu ţáků. Učitelé vedou ţáky ke schopnosti vyjádřit svůj názor. Učitelé rozvíjejí rétorické schopnosti ţáků. Škola zařazuje projektové vyučování. Škola dává prostor projektům, exkurzím, školním akcím, výletům. Škola navazuje spolupráci s dalšími místními i zahraničními školami. Klíčové kompetence Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. Podrobné rozpracování, jak jsou jednotlivé klíčové kompetence rozvíjeny, se nachází v charakteristice jednotlivých předmětů a jejich osnovách. 6

7 Kompetence k učení Klíčové kompetence umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Společné postupy pro naší školu Učitel ţáka vede: - k důrazu na čtení s porozuměním - k práci s textem - k umění vyhledávání informací - k umění hledání souvislostí Kompetence komunikativní vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci Kompetence sociální a personální rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Kompetence občanské připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel ţáka vede: - k umění formulovat a obhajovat myšlenku, jak v ústním tak i v písemném projevu - k respektování druhého a naslouchání druhému - k dovednosti vytvářet příleţitosti pro vzájemnou komunikaci - k dovednosti prezentace svého názoru i na veřejnosti - k dovednosti argumentovat - k postoji nebát se diskutovat - k dovednosti vést otevřenou diskusi - k umění vést smysluplnou komunikaci - k vyuţívání i jiné formy komunikace, (tabulky, grafy, zvuky, obrazový materiál, počítač internet) - k umění volného psaní - k dovednosti řízeného čtení - k naslouchání druhým a umění vyuţít jejich zkušeností a nabídnout svoje vlastní - k vyuţívání komunikační dovednosti, k vytváření mezilidských vztahů Učitel ţáky vede: - ke spolupráci ve skupině, rozdělovat role v týmu - k dovednosti umět poţádat v týmu o pomoc a také ji umět nabídnout - k dovednosti prezentovat své názory - k sebekritice - k vytváření pozitivní představy o sobě samém - k dovednosti hodnotit svoje pocity a nálady a naučit se hledat jejich příčiny - k umění podílet se na vytváření pozitivní atmosféry - k vytváření a důslednému dodrţování pravidel třídy - k umění váţit si práce jedince i kolektivu (své i druhých) - k respektovátování názoru druhých - k podílení se na řešení náročných ţivotních situací Učitel vede ţáky: - k vlastenectví - k respektování a pomoci druhému (empatie) - k rozpoznání problémů (násilí, drogy, šikana ) a schopnosti o nich hovořit - k tradicím (škola, město, země) - k toleranci handicapovaných jedinců - k respektování názoru druhých - ke znalosti společenských norem 7

8 - k respektování práv druhých (psychické a fyzické násilí), i jejich osobnosti - k poznání svých práv a povinností - k orientaci se v krizových situacích - k podílení se na řešení situací spojených s ekologií (třídění odpadu )a uvědomění si základních ekologických souvislostí - k pochopení významu zdravé výţivy, sportu, práce a odpočinku - k různým pohybovým aktivitám - k ochraně svého zdraví a zdraví svých spoluţáků Kompetence pracovní pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel vede ţáky: - ke správným a bezpečným způsobům uţití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení - k vyuţívání nových technologií - k sebedisciplině - k dovednosti umět si udrţovat pořádek na svém pracovním místě - ke schopnosti pracovat podle návodu - k dodrţování bezpečnosti práce - k úctě ke své práci a k práci druhých - ke správnému výběru své profesní orientace Kompetence k řešení problému podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů Učitel vede ţáky: - k diagnostice problému (zhodnocení problému) - k řešení problémů různými metodami - k ověřování správnosti řešení problému - ke kritickému myšlení - k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních - k zodpovědnosti za své rozhodnutí - k logickému myšlení, k tvořivému uvaţování - k vyuţívání různých informačních kanálů - k diskusi, spolupráci - k posloupnosti při řešení problému - k plánování úkolů - k tvorbě a kladení otázek - k vyhledávání informací potřebných k řešení problému 8

9 3.3. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazeni ţáci: a) se zdravotním postiţením (tělesné,smyslové, mentální a kombinované) b) se zdravotním znevýhodněním c) se sociálním znevýhodněním d) se specifickými poruchami učení Ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvářeny následující podmínky: individuální přístup učitele, diferenciace v nárocích aktivní práce se speciálním pedagogem stanovení individuálního vzdělávacího plánu (na základě obecně platných předpisů) pomoc pedagogického asistenta v některých hodinách spolupráce s Odborem péče o rodinu a dítě Města Černošice, Sociálním odborem MěÚ Roztoky spolupráce s odbornými pracovišti zajišťujícími vyšetření ţáků s SPU Podmínky pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním Snahou školy je být nápomocna ţákům, kteří mají zdravotní postiţení (tělesné, zrakové, sluchové) nebo zdravotní znevýhodnění (dlouhodobé onemocnění). Ţákům jsou umoţněny konzultace s pedagogy daných předmětů a speciálním pedagogem. S kaţdým ţákem a jeho zákonnými zástupci je jednáno individuálně a je nabídnuta forma a moţnosti spolupráce. Bohuţel, škola je omezena pro některé typy zdravotního postiţení stavebním uspořádáním. Škola vţdy úzce spolupracuje se školským poradenským zařízením. Obsah, formy a metody vzdělávání vţdy odpovídají vzdělávacím potřebám těchto ţáků. Podmínky pro výuku ţáků se zrakovým postiţením: dodrţování zrakové hygieny pouţívání technických pomůcek pouţívání didaktických pomůcek dostatek času při psaní a vypracování úkolů ţáků se sluchovým postiţením: dodrţování sluchové hygieny pouţívání technických pomůcek pouţívání didaktických pomůcek ţáků s tělesným postiţením: ověřování znalostí formou testů s výběrem odpovědí a ústní zkoušení úlevy při tělesné výchově /na základě doporučení lékaře/ vyuţívání technických a didaktických pomůcek dostatečné nastavení času pro manipulaci s pomůckami Podmínky pro vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Ţákům ze znevýhodněného sociálního prostředí je nejvíce nápomocen učitel, výchovný poradce a preventista, kteří mapují odlišnost rodinného prostředí a společenské klima, v němţ se ţák nachází. Velice důleţitá je pravidelná komunikace a zpětná vazba. Snahou školy je vytvářet vhodné a příznivé podmínky pro zařazení do většinové třídy. Pro ţáky, kteří pocházejí z odlišného etnického, kulturního prostředí je po doporučení pedagogicko- 9

10 psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra zpracován individuální plán, který přesně odpovídá jejich potřebám. Škola zároveň navazuje spolupráci s organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Učitelé se snaţí citlivě usměrňovast sociální klima ve třídě. Upředňostňují zejména motivující a aktivizující metody výuky a hodnocení. Podmínky pro vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Reedukace specifických poruch učení probíhá na základně vyšetření a doporučení PPP. Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, ţáka, zákonných zástupců a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících ţáka, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení spolupracují při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou ţáka. Za nutné také povaţujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá: formou individuální integrace ve třídě Ţáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP a zpracovaných podle učebního plánu běţných tříd. Pro vzdělávání těchto ţáků má škola zajištěno materiálně technické vybavení speciálního pedagoga. Se ţáky pracujeme podle individuálního vzdělávacího plánu, kde jsou uváděny a popsány, na základě doporučení z vyšetření PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsoby hodnocení a jméno speciálního pedagoga. Se ţáky pracuje speciální pedagog ve skupině či individuálně mimo kmenovou třídu podle potřeby v ČJ a Ma. Hodinová dotace této práce se řídí podle individuálních plánů a moţností školy. Výchovné a vzdělávací strategie při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami K ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami přistupujeme individuálně dle typu jeho zdravotního postiţení či zdravotního znevýhodnění, popřípadě s ohledem na jeho sociální znevýhodnění. do hodnocení nezahrnujeme specifické obtíţe, které vyplývají ze zdravotního postiţení ţáka chválíme i za dílčí úspěchy ponecháváme ţákovi dostatek času na vykonání a kontrolu zadané práce redukujeme učivo na základní, současně redukuje i rozsah zadané práce vyuţíváme vhodnou motivaci stanovujeme jasná a pro ţáky čitelná pravidla chování u ţáků se specifickou poruchou učení (dysgrafií či dysortografií) preferujeme ověřování znalostí ústní formou před písemnou umoţňujeme ţákům hyperaktivním a snáze unavitelným změny pracovní polohy 10

11 Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) velice nutná je spolupráce školy a rodiny ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení pravidel hry ) uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči moţné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zváţil, neţ se rozhodl takto reagovat) snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte Zásady pro práci s ţáky se speciálními výukovými potřebami: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními dodrţení častých přestávek, střídání pracovního tempa odstranění rušivých vlivů při práci navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci vyhledávání činností, ve kterých můţe být ţák úspěšný zařazování relaxačního cvičení práce se speciálními výukovými programy na počítači 3.4. Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Ţáci mimořádně nadaní jsou integrováni do běţných tříd a jsou jim vytvářeny následující podmínky: individuální přístup speciálního pedagoga, diferenciace v nárocích i nabídce obsahu vzdělávání stanovení individuálního vzdělávacího plánu (na základě obecně platných předpisů) Nadaný ţák má moţnost: pracovat na samostatných projektech docházet na vybrané vyučovací hodiny do vyšších ročníků pracovat na náročnějších úkolech spolupodílet se na tvorbě školního časopisu vytvářet prezentace a prezentovat je před spoluţáky konzultovat své studijní poţadavky s pedagogy kontaktovat se a spolupracovat s dalšími nadanými spoluţáky docházet do krouţků, kde můţe rozvíjet své nadání zvolit si styl učení na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snaţíme věnovat i ţákům mimořádně nadaným. Nadání diagnostikuje PPP a učitelé na základě vyšetření zpracovávají IVP. Tato skutečnost vyţaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, ve kterých ţák rozvíjí své nadání. Dále otevřenost celého pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale i k problémům se sociálním přizpůsobením těchto ţáků. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných vyţaduje individuální přístup v tom smyslu, ţe učitelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto ţáků. Jako pro všechny ţáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důleţité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské 11

12 a neohroţující, otevřené pro oboustrannou komunikaci. Pro ţáky, kteří se zajímají o určitou vzdělávací oblast natolik, ţe jejich znalosti přesahují obsah učiva navštěvovaného ročníku, si třídní učitel připraví rozšiřující učivo v dané vzdělávací oblasti. Speciální pedagog pracuje se ţáky mimořádně nadanými v předmětech ČJ a M (podle závěrů z vyšetření) - ţák v rámci této vyučovací hodiny pracuje v počítačové učebně s výukovými programy určenými a zpracovanými pro vzdělávání nadaných ţáků v daných vzdělávacích oborech nebo vyuţívá odbornou literaturu pro moţnost roţšíření znalostí. Speciální pedagog úzce spolupracuje s odbornými pracovišti a vyučujícími. Na naší škole se snaţíme volit takový styl výuky, který umoţňuje kaţdému ţákovi rozvíjet se podle svých schopností a moţností, respektujeme jeho vlastní pracovní tempo a individuální postupy řešení úloh a situací. Výchovné a vzdělávací strategie práce s různými typy úloh (otevřené úlohy, problémové úlohy, tvořivé úlohy) kreativní čtení a psaní výzkum brainstorming moţnosti vlastní prezentace práce s různými formami informací rozvoj intuice odhad, predikce vyuţívání vyšší úrovně myšlení analýza, syntéza samostatná práce diskuse, argumentace 3.5. ŠKOLÁČEK předškolní péče pro budoucí prvňáčky Program předškolní péče je velice důleţitý pro vstup dětí do základní školy. Tato zvýšená podpora a péče poskytuje dětem hned od začátku školní docházky větší šanci uspět. Budoucí ţáci prvních tříd mohou dovednosti, schopnosti a znalosti získané v mateřské škole nadále plynule rozvíjet. Ve druhém pololetí školního roku probíhá akce Školáček. Na pravidelných setkáních se děti seznámí se svými budoucími spoluţáky. Formou hry se učí některým dovednostem, které by jim měly později pomoci lépe zvládnout učivo první třídy, jednodušeji se zapojit do třídního kolektivu a lépe komunikovat jak s dospělými tak s vrstevníky. Děti se tímto seznámí s prostředím školy, vyzkoušejí si práci v lavici, zasoutěţí si, seznámí se s budoucí paní učitelkou, která si hodiny vede, a se kterou se pak setkají v 1. třídě. Utváří se zde základ třídy. Během jedné vyučovací hodiny si děti vyzkouší různé dovednosti, které by měl malý školák ovládat. Cvičení je zaměřeno především na procvičování jemné i hrubé motoriky: budoucí ţák se naučí se správně drţet tuţku a provádět cviky k uvolnění ruky. Získává dovednosti ke správné výslovnosti, poznávání hlásek i vyprávění. Upevňuje si znalost levé a pravé ruky a jak udrţet pozornost. Z matematických dovedností si procvičuje poznávání geometrických tvarů a pracuje s číselnou řadou do pěti. Školáček také slouţí k prvním diagnostikám moţného výskytu specifických poruch učení. Přestoţe se v tomto období se diagnostika ještě neprovádí, lze jiţ nyní zachytit první náznaky specifické poruchy učení. Vyučující po dohodě s rodiči a speciálním pedagogem doporučí 12

13 návštěvu PPP. Případně jsou rodiče upozorňováni na nutnost navštívit logopeda, aby do 1. třídy pokud moţno dítě nastoupilo bez vad řeči, neboť by mu mohly přitíţit v dosahování dobrých školních výsledků. Cíl: pro budoucí ţáky 1. tříd: navození dobré atmosféry seznámení s budoucími kamarády spoluţáky ztráta ostychu ze školy ztráta obav spojených s nástupem do školy prostřednictvím seznamovacích a hudebních her rozvíjet matematickou představivost a grafomotorické schopnosti pro zákonné zástupce budoucích ţáků prvních tříd: získání potřebných informací a doporučení pochopení sloţité změny v ţivotě dítěte náměty pro všestranný rozvoj předškolního dítěte případná diagnostika pro odklad školní docházky pro školu: zabezpečení úspěšného přechodu dětí z MŠ do ZŠ nalezení cesty k partnerství s rodiči - ochota spolupracovat předání potřebných informací získání námětů a připomínek rodičů Popis pouţité metodiky Setkání jsou zaměřena na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj řeči, motoriky, pravolevé orientace, orientace v prostoru a rozvoj matematických schopností. Zrakové vnímání Funkce zrakového vnímání je jedním z důleţitých činitelů při nácviku čtení a psaní. Poruchy vývoje této funkce mohou být jednou z příčin obtíţí při nácviku čtení. Rozvíjení zrakového vnímání je součástí přípravy na čtení. Cvičení jsou zaměřena na tyto oblasti: rozlišování barev a tvarů, zraková diferenciace, zraková analýza a syntéza, zraková paměť, rozlišování figura pozadí a rozlišování reverzních figur. Sluchové vnímání Schopnost sluchové analýzy a syntézy se ve větší míře rozvíjí aţ ve škole, kdy se děti učí rozlišovat, které hlásky, resp. slabiky tvoří slovo a jaké je jejich pořadí. Předpoklad k této činnosti je dán zralostí a dosaţením určité úrovně poznávací strategie, schopnosti systematického vnímání řečového projevu, který je třeba zachytit v jeho posloupnosti. Z toho důvodu je značně závislé na kvalitě pozornosti. Cvičení jsou zaměřena na oblast: nácviku naslouchání, sluchové paměti, sluchové diferenciace, sluchové analýzy a syntézy, vnímání a reprodukce rytmu. Vnímání řeči V první třídě musí ţák koordinovat činnost obou hemisfér, proto jiţ v předškolní výchově se zaměřujeme na rovnoměrnosti jejich zrání. Pomocí různých forem a metod výuky dochází ke 13

14 zlepšení zvukové stránky řeči ( správný mluvní vzor dospělých, cvičení zvukového vnímání; hry, v nichţ je dítě motivováno ke správné výslovnosti, dechová cvičení). Rozvíjení obsahové stránky řeči (rozvíjení protikladů, vyprávění podle obrázků, rychlé pojmenovávání obrázků, vyhledávání slov začínajících určitou hláskou). Rozvíjení jazykového citu pro zvládání mluvnických pravidel bez jejich teoretického osvojení. Rozvíjení motoriky Při rozvíjení motoriky se zaměřujeme na hrubou i jemnou. Hrubá motorika se vyuţívá při uvolnění celého těla paţí, pletence ramenního a dlaní. Jemná motorika vychází ze správného špetkového drţení předmětu tuţky, pera. Děti získávají schopnost správného drţení formou pohybových cvičení. Lateralita, orientace v prostoru, pravolevá orientace V rámci nácviku a získání schopností v těchto oblastech se vyuţívá nejrůznějších forem a metod práce: kresebný diktát, vyprávění podle obrázků. Rozvoj matematických schopností Matematické schopnosti tvoří jednu speciální sloţku struktury inteligence. Ačkoliv se rozvíjí aţ v pozdějším věku, jiţ nyní se pracuje formou předčíselných představ ( uspořádání prvků podle kritérií tvaru, velikosti.) Veškeré tyto činnosti navazují na předškolní výchovu v mateřských školách, a tím, ţe se uskutečňují na půdě základní školy, zjednodušují vstup prvňáčků do školního prostředí, které mají takto moţnost poznat Spolupráce s mateřskými školami Předškolní výchova neodmyslitelně patří k rozvoji a přípravě dětí do základní školy. V rámci toho spolupracuje naše škola s mateřskými školami v blízkém okolí. Nejvíce se zapojují poslední ročníky předškoláci. Ve škole jsou nadále rozvíjeny klíčové kompetence, kterými jsou naplňovány rámcové cíle vzdělávání. Dále navazují na výstupy ze školních vzdělávacích programů mateřských škol. Spolupráce s MŠ: návštěva předškoláků v 1. třídách spolupráce s učitelkami z 1. tříd spolupráce s učitelkami z MŠ po nástupu předškoláků do první třídy návaznost Školáčka s předškolní výchovou ve školkách účast na některých akcích pořádaných školou informovanost mateřských škol o dění ve škole informovanost o zápisech do prvních tříd účast na třídních aktivech mateřských škol akce pořádané školou pro mateřské školy 3.7.Školní druţina Školní druţina je velice důleţitým partnerem rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí 14

15 specifické nadání dětí a pomáhá předcházet negativním sociálním jevům. Svou činností rozvíjí a posiluje klíčové kompetence. Se ţáky s SPU je pracováno na základě jejich potřeb. Cílem školní druţiny je: rozvíjet osobnost ţáka umoţnit setkávání s ostatními vrstevníky vytvářet inspirující a nestresující prostředí poskytnout regeneraci sil ţáků po vyučování naplňovat zájmy a očekávání ţáků i rodičů poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientované na praktické jednání podněcovat ţáky k tvořivému myšlení vést je k toleranci a ohleduplnosti vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování a jednání rozvíjet schopnost spolupracovat formovat ţivotní postoje nacházet nové vazby v souvztaţnosti mezi jiţ získanými poznatky z vyučování vést ke zdravému ţivotnímu stylu Ţáci v druţině pobývají 3 aţ 4 hodiny, někteří i déle, proto je snahou vychovatelek, aby nabídka aktivit byla co nejširší a nejrozmanitější. V tohoto důvodu během roku přizpůsobují poznávací, vzdělávací a výchovné činnosti ve vztahu k ročnímu období, tradicím a ţivotu ve městě. Děti mají přístup do školní knihovny (budova Roztoky) a mohou vyuţívat i školní tělocvičnu a počítačovou učebnu (budova Ţalov). Během celého školního roku chodí na procházky, školní zahradu anebo dětské hřiště. Také se účastní různých kulturních akcí, divadlel, besed, výletů aj. Při nepřízni počasí je vyuţíváno i video, DVD. Výchovné programy se zaměřují na tyto vzdělávací oblasti: výchova ke zdravému ţivotnímu stylu posilování komunikačních dovedností odpovědnost za své chování ovládání negativních citových reakcí poznávání sebe sama a uplatnění ve skupině formování ţivotních postojů nacházení nových vazeb mezi získanými poznatky z vyučování Školní druţina je přednostně určena pro ţáky prvního stupně. O přijetí ţáka do školní druţiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, a to podle písemného sdělení zákonných zástupců ţáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z druţiny. V obou budovách školy fungují tři aţ čtyři oddělení školní druţiny (počet oddělení je podle zájmu ţáků). Oddělení jsou naplňována maximálně do počtu 30 dětí, věkově smíšená. Podle zájmu rodičů mohou děti navštěvovat i ranní druţinu Školní klub Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost dětí mimo vyučování. Je určen ţákům 3. a 4. ročníků. Ţáci jsou přijímáni na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje ředitel školy. Školní klub nabízí a umoţňuje dětem různé odpočinkové a zájmové činnosti. Součástí programu je různost her a činností, které napomáhají k výchovně vzdělávacímu rozvoji dítěte. Pobyt 15

16 v klubu také slouţí k regeneraci sil po vyučování, například relaxačními a poslechovými činnostmi ( poslech hudby anebo mluveného slova, relaxační cvičení). Ţáci se zde mohou realizovat v rozvoji pohybových dovedností (pobytem na zahradě, školním hřišti, tělocvičně aj.) K získávání dalších doplňujících poznatků dochází při výletech, exkurzích anebo návštěvách muzeí či výstav. Děti pracují pod vedením zkušeného pedagoga. Provoz školního klubu probíhá v jedné ze školních tříd. Další činnosti jsou uskutečňovány na školní zahradě, v blízkém okolí anebo dětském hřišti. Školní klub funguje kaţdý den od 12,45 do 15,00 hod. Pro činnost školního klubu platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádě, totéţ platí, pokud jsou vyuţívány odborné učebny (tělocvična, kuchyňka, informatika). Kaţdý rok je zpracován časový plán činnosti školního klubu, který v mnohém koresponduje s výchovně vzdělávacím plánem školy a školní druţiny. Vzdělávacím cílem činnosti školního klubu je napomoci ţákům k rozvíjení dovedností a získávání dalších poznatků pro plnohodnotný ţivot jedince ve společnosti. Veškeré probíhající činnosti vycházejí z individuálních potřeb jednotlivce s ohledem na jeho specifika. Ţáci mají moţnost sebehodnotit své pokroky při rozvíjení vlastní osobnosti. 16

17 3.9. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - začlenění Začlenění jednotlivých průřezových témat je uvedeno rovněţ v charakteristice jednotlivých předmětů. Pro přehled uvádíme tabulku tematický okruh PT: Osobnostní a sociální výchova Ročník Rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace ČJ,M,PČ ČJ,M,PČ PČ VL,TV,VV VL,VV,TV VV,TV TV,VV VV,TV TV,VL VL,TV Psychohygiena TV,VV TV,VV VV,TV PŘ Kreativita VV,HV VV,HV poznávání lidí PRV, PRV mezilidské vztahy TV,PŘ TV Komunikace HV TV,VV ČJ,AJ,HV HV,ČJ,AJ VV,TV kooperace a kompetice HV,ČJ ČJ,HV VZ,VO,ICT VZ,Tk,InF Sp,M,INF,Tk M, INF,Tk AJ,VV,VZ TV,VZ,VV VO,VV VV Z,VZ, VZ,Šr Šr Sp,Šr VZ VZ HV Sp,VV,HV,Z,ICT VV,INF,Šr Sp,HV,VV,INF,Šr Sp,HV,VV,INF,Šr VZ VZ VO,Z,Sp Z,AJ HV,ČJ,AJ,ICT AJ,HV,ČJ AJ,VO,Sp ČJ,AJ F,Z,VZ NJ,TV,VZ NJ,AJ,Sp NJ,Sp řešení problémů a rozhodovací dovednosti F VO Sp Sp hodnoty,postoje,prak PRV, PRV tická etika ICT tematický okruh Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Ročník Evropa a svět nás VV,INF AJ,ČJ,VL,VV ČJ,D,VO,Z ČJ,VO,Z,Šr ČJ,Z,Šr ČJ,D,Z,Šr zajímá Jsme Evropané VL D.Z D,Z,VO D,VO,Z Objevujeme Evropu a svět HV,INF VL,HV Z D,Z D,Z 17

18 tematický okruh PT: Multikulturní výchova Ročník Kulturní diference ČJ VL,INF VL Lidské vztahy PRV PRV,ČJ VL,INF VL Etnický původ ČJ AJ,ČJ,PR V Princip sociálního smíru a solidarity ČJ Multikulturalita VV,HV,.ČJ VL,HV,VV,AJ AJ AJ AJ,VO AJ,VV,Sp VV AJ,HV ČJ,VO AJ,VO VO,Z ČJ,Hv ČJ,AJ AJ NJ AJ,VO,NJ HV,AJ,VO,NJ VO tematický okruh PT: Environmentální výchova Ekosystémy Ročník Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí projekt PRV projekt PRV Projekt PRV Projekt PRV projekt PRV Projekt PRV,TV projekt PRV Projekt PRV projekt PRV,TV PŘ, PŘ,projekt PŘ,INF Projekt projekt, PŘ,INF PŘ,projekt PŘ, projekt projekt PŘ Sp,P,F,Z P,Z,Šr Z,Šr Z,Šr P,Z,VZ,Sp,, Z,P,F AJ,P,CH CH,F,P Sp,M,VO,Z,VZ M,Z,VZ,Inf,Šr CH,Z,INF,Šr Z,F,CH,VO,INF,Šr TV,M,P,VO, Sp,AJ,Z VO,Šr ČJ,TV,AJ,Šr F,Šr tematický okruh Mediální výchova Ročník kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení ČJ ČJ ČJ ČJ ICT,M,Z M,ČJ,INF ČJ,M,CH,INF ČJ,M,INF ICT,Z INF INF ČJ,INF vnímání autora mediálních sdělení VV VV fungování a vliv medií ve společnosti tvorba mediálního sdělení ČJ VV ČJ ČJ,VV ICT,HV,Sp INF,VO CH ČJ,Z VV VV 18

19 práce v realizačním týmu VV VV tematický okruh Výchova demokratického člověka Ročník Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PRV, VL TV TV,AJ VO VL VO VO,Z VO VO VL VO VO VL Z VO VO 19

20 3.9.Průřezová témata Průřezová témata (tematické okruhy) jsou realizována formou integrace do jednotlivých předmětů. Do výuky jsou začleněnována podle vhodnosti a souvislosti s probíranými tématy. Některé tematické okruhy jsou do předmětu zařazeny formou projektu. Koncem školního roku probíhá celoškolní projektové vyučování, během něhoţ ţáci vyuţívají své nabyté dovednosti a vědomosti, které získali během školního roku. Hodnocení ţáka probíhá komplexně v rámci předmětu. Hlavním cílem je vytvoření rozhodného postoje k dané problematice a jeho uplatnění v budoucím ţivotě. 1. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova je vyuţívána v kaţdodenním běţném ţivotě reflektuje osobnost ţáka, jeho potřeby i zvláštnosti. Jejím smyslem je pomáhat kaţdému ţákovi utvářet praktické ţivotní dovednosti, hledat vlastní cestu k ţivotní spokojenosti zaloţené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Průřezové téma je rozčleněno na tři tematické okruhy: Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Na 1. stupni základní školy byla zařazena prakticky všechna témata, neboť napomáhají ke zdokonalování vědomostí, dovedností a schopností kaţdého ţáky a vztahů v kolektivu. Jednotlivé tematické okruhy byly integrovány do vzdělávacích oblastí a to: Jazyk a jazyková komunikace český jazyk, anglický jazyk Matematika a její aplikace - matematika Člověk a zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce pracovní činnosti Umění a kultura hudební výchova a výtvarná výchova Člověk a jeho svět vlastivěda, přírodověda (4. a 5. ročník) a prvouka (1.a 2. ročník). Na 2.stupni jsou integrovány jednotlivé tematické okruhy ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk, anglický jazyk Matematika a její aplikace-matematika Člověk a společnost -výchova k občanství, dějepis Člověk a příroda -přírodopis,fyzika, zeměpis Umění a kultura - hudební výchova, výtvarná výchova Člověk a zdraví - tělesná výchova Člověk a svět práce svět práce Informační a komunikační technologie 20

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více