Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o."

Transkript

1 Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Cizí jazyk - němčina Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Člověk a příroda Fyzika Biologie Chemie Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Práce s laboratorní technikou 211 Strana 3 z 225

4 Využití digitálních technologií Školní projekty Noc s knihou Toulky historickým Brnem Pravěk a Brno Antika - antické umění Gotika Národní obrození Národní divadlo Holocaust Rómové Hodnocení žáků a autoevaluace školy 224 Strana 4 z 225

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: KOMPAS PRO ŽIVOT Motivační název: Předkladatel: Název školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. IZO IČ Adresa Brno, Rašelinová 11 Ředitel Mgr. Václav TROJAN Kontakty Telefon , www Fax Zřizovatel: Zřizovatel Adresa zřizovatele Mgr. Václav TROJAN Kotlanova 3, Brno Strana 5 z 225

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. vzniklo v roce Tehdy přišli zřizovatelé školy s myšlenkou společného života a vzdělávání žáků s jakýmkoli postižením a žáků bez něj. Od počátku jsou ve škole vyučovány dva vzdělávací programy - čtyřleté a víceleté všeobecné gymnázium. Nikoliv vedle sebe, ale spolu. S tím souvisí vzájemná tolerance, respektování potřeb a pomoc druhému. Záměrem zřizovatelů školy je budování prestižního zařízení s nadregionálním významem, které svým komplexním přístupem k zabezpečování vzdělávacích, výchovných, zdravotních, sociálních a dalších potřeb žáků a jejich rodin vytvoří optimální podmínky pro rozvoj jedince. Škola je fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty MU v Brně. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, nepovinných a volitelných. V ročnících vyššího stupně gymnázia je nabídka rozšířena o maturitní semináře, v nichž jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu. Vzdělávácí programy gymnázia jsou ukončeny maturitní zkouškou po čtyřech, popř. osmi letech studia Velikost školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. se nachází v městské části Brno - Líšeň. Má dvě budovy, ve kterých jsou rozmístěny jednotlivé třídy. Do školy je dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou, autobusová zastávka je přímo nad školou, tramvajová ve vzdálenosti cca 500 m. Schválená kapacita školy je 240 žáků Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Budovy školy jsou opatřeny novou povrchovou úpravou, nová jsou okna, podlahy ve třídách, na chodbě i v jídelně. Třídy jsou vybaveny běžným nábytkem s možností zavěšení obrazových map na stěny. K zápisu učiva používáme bílé tabule a barevné fixy. Ve škole se nachází odborná učebna pro výuku výpočetní techniky vybavená 14 počítači. - Chemická laboratoř umožňuje praktické provádění základních chemických pokusů. - Multifunkční učebna slouží k výuce i k žákovským konferencím. Je vybavená počítačem, dataprojektorem, interaktivní tabulí a videem. V těchto prostorách probíhají i vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků. - Učebna výtvarné výchovy je také vybavena PC a dataprojektorem. Žákům je tak umožněno sledovat výtvarné a architektonické umění starých i moderních mistrů. K vybavení patří i dvě keramické pece a hrnčířský kruh. - Stravování je zajištěno ve školní jídelně, ve které mohou žáci pobývat i během přestávek. Stravu přivážíme ze ŠJ Brno, Novolíšeňská. Školní jídelna slouží tedy jako výdejna obědů. - O přestávkách i mimo vyučování mohou žáci využívat školní hřiště. V letních měsících zde probíhá i tělesná výchova. - Ve škole je pouze malá tělocvična, výuka TV se odehrává v moderně vybavené tělocvičně Saleziánského střediska mládeže asi 10 minut od naší školy. V jejich prostorách je lezecká stěna, tělocvičné nářadí a náčiní. Strana 6 z 225

7 - Školní klub byl pro žáky otevřen na podzim Provoz klubu má svoje vnitřní předpisy, je zapojen do mezinárodní sítě klubů ENROS. - Pracovny učitelů a sborovny jsou vybaveny vhodným nábytkem s možností uložení pomůcek. Každý učitel má svůj vlastní pracovní stůl. Pracovny i sborovny jsou doplněny počítači s možností připojení k internetu, ve sborovnách jsou kopírky. Školní knihovna pro žáky i pedagogy je kontinuálně doplňována krásnou i odbornou literaturou. - Vzájemné propojení počítačů vnitřní sítí umožňuje operativní výměnu informací a nepřetržitou možnost využívání internetových služeb, server připojen na internetovou síť optickým kabelem. - Každá školní budova má šatnu pro žáky tříd v budově umístěných. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami vždy pro dvojici žáků. - Jedna z budov školy je vybavena plošinou pro tělesně postižené na vozíku, tím jsme vyřešili jejich přepravu do prvního patra, kde je PC učebna a chemická laboratoř. - Speciálně pedagogické centrum slouží nejen žákům našeho gymnázia a jejich rodičům, ale i žákům ostatních škol, jejich rodičům a pedagogům. SPC zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči. - Středisko volného času Koníček nabízí dětem, rodičům kroužky keramiky a výtvarné výchovy, školám jednorázové tématicky zaměřované akce. - V prostorách rehabilitace (Dům zdravého životního stylu) se nachází malá rehabilitační tělocvična s kobercovou úpravou, zde probíhá tělesná výchova žáků s tělesným postižením. Tělocvičny je využíváno i pro výuku či setkávání třídních kolektivů se školní psycholožkou. - Ošetření drobného úrazu i místo pro krátkodobý odpočinek v případě nevolnosti je zajištěno na rehabilitaci. - Hygienické zařízení odpovídá potřebám žáků i učitelů. Zvlášť je hygienické zázemí pro personál školní jídelny Organizace přijímacího řízení K zahájení přijímacího řízení se přihlásí uchazeč pomocí přihlášky ke studiu prostřednictvím základní školy, kterou navštěvuje. V přihlášce je potřeba vyplnit veškeré údaje, zejména rodné číslo, jména rodičů ( nutné pro doporučenou poštu ), prospěch na základní škole, výstupní hodnocení a v případě potřeby zohlednění zdravotního stavu uchazeče doložit odborou zprávou (psychologické vyšetření, lékařská zpráva apod.). Řádně vyplněnou přihlášku uchazeč odevzdá řediteli základní školy do konce února. Základní škola potvrdí správnost údajů vyplněné přihlášky, zejména prospěch uchazeče a tuto odešle ředitelství naší školy. Na základě této přihlášky je uchazeč písemně pozván k vykonání přijímací zkoušky, nejpozději 14 dnů před termínem přijímacího řízení. Přijímací zkouška se skládá z matematiky, českého jazyka ( je brán zřetel k žákům se specifickými poruchami učení ), testu studijních předpokladů a ústního pohovoru Uchazeč přijatý ke studiu se stává řádným žákem Gymnázia INTEGRA BRNO podepsáním smlouvy o studiu mezi ředitelem gymnázia a zákonným zástupcem žáka Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) - Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem 563/2004 Sb., všichni členové sboru se systematicky vzdělávají Strana 7 z 225

8 2.2. Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program Kompas pro život aneb i cesta je cíl je sestaven pro žáky našeho gymnázia s cílem vytvoření takové vzdělávací cesty, která by umožňovala rozvoj všech klíčových kompetencí žáka. Program je sestaven tak, aby vytvořil rámec vzdělávaní, který bude individuálně modifikován podle individuálních potřeb jednotlivých žáků, tedy i žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Pro každého žáka je kontinuálně vytvářeno žákovské portfolio, které dokumentuje průběh vzdělávání, rozvoj kompetencí žáka a spolupráci s rodiči Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na Gymnáziu INTEGRA BRNO jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně formou individuální integrace. Jedním z úkolů v oblasti výchovných a vzdělávacích strategií je vytvoření podmínek pro edukaci tak, aby i žák se speciálními vzdělávacími potřebami získal rovnocenné vzdělání stejně jako žák běžné populace. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumíme žáka se zdravotním postižením (tělesné,zrakové, sluchové postižení, poruchy autistického spektra PAS, specifické poruchy učení), žáka se zdravotním znevýhodněním (chronické onemocnění) a žáka se sociálním znevýhodněním ( vycházíme ze školského zákona 561/2004 Sb. a z vyhlášky 73/2005). Součástí školy je školské poradenské pracoviště se školní psycholožkou a školní speciální pedagožkou. Při gymnáziu je Speciální pedagogické centrum, též s psycholožkou a speciální pedagožkou. Školní psycholožka i speciální pedagožka se ve spolupráci s vyučujícími podílejí na vytváření podmínek pro edukaci (depistáž, diagnostika, vstupní i průběžné vyšetření, návrh intervenčního řešení, následná péče, atd.). Doporučení k integraci vypracovává psycholožka SPC. Na začátku každého školního roku je ve spolupráci s třídním učitelem, vyučujícími a speciální pedagožkou vytvářen individuální vzdělávací plán (IVP). Jednotlivé IVP zohledňují diagnostikované zdravotní obtíže, případné častější absence žáků, reagují na aktuální stav SPU, což se projevuje ve stylu a organizaci výuky. IVP je považován za výchovně vzdělávací smlouvu mezi školou, žákem a rodiči žáka, vychází ze školního vzdělávacího programu a je zpracován podle učebního plánu příslušného ročníku. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (a nejen jim) je nabízena možnost individuálních konzultací v rámci každého předmětu podle potřeb žáka. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami můžeme nabídnout tyto předměty speciální pedagogické péče: jazykový seminář (pro žáky s SPU ročníku) individuální reedukační péči logopedickou péči (pro žáky se sluchovým postižením) zdravotní tělesnou výchovu (pro žáky s VDT) individuální rehabilitaci (pro žáky s tělesným postižením jako náhrada TV) prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených (ve spolupráci s SPC pro ZP) Strana 8 z 225

9 Speciální pedagožka ve spolupráci s vyučujícím zajišťuje speciální pedagogickou péči ve vybraných hodinách zaměřenou především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jde o tzv. posílenou výuku v hodinách českého, anglického a německého jazyka a matematiky v ročnících nižšího stupně gymnázia Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Gymnázium INTEGRA BRNO je připraveno vzdělávat i žáky mimořádně nadané, kteří disponují jedním nebo i několika druhy nadání. Vzdělávání nadaných žáků vyžaduje od učitele náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, můžeme však těmto žákům nabídnout individuální přístup, náročnější úkoly a adekvátní způsoby jejich zpracování. Období základní školní docházky, kterou nadaní žáci plní při studiu nižšího stupně gymnázia, je dostatečně dlouhé pro systematické sledování žáků, pro rozpoznání jejich nadání, pro vhodnou motivaci a uplatnění nadání těchto žáků v konkrétních činnostech. Při identifikaci mimořádného nadání uplatňujeme metody pedagogické, psychologické i laické. Jde především o pozorování žáka při školní práci, rozbor výsledků jeho práce, o vzájemnou spolupráci s jeho rodiči. Učitel má během výuky možnost všímat si specifických znaků mimořádného nadání a přiměřeně na ně reagovat. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kam patří i žáci mimořádně nadaní mohou mít výkyvy v chování. Je nutné jejich odchylky v chování taktně, ale důsledně usměrňovat a podporovat je v přirozeném rozvoji. Specifické znaky mimořádně nadaných žáků: žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky má své vlastní pracovní tempo (většinou vyšší než jeho spolužáci) je schopen rychlé orientace v učebních postupech má sklony k vytváření vlastních pravidel vytváří si vlastní kreativní postupy je zvýšeně motivován k rozšiřování základního učiva do hloubky, především v těch předmětech, které reprezentují jeho nadání je zvýšeně kritický k sobě, spolužákům i k učitelům má introvertní povahu, může být špatně sociálně přizpůsobivý Hodnocení žáků Hodnocení je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu a pro jeho řízení je zcela nezbytné. Učitel hodnotí nejen výsledky práce žáků, ale i proces učení. Sleduje výkony žáka a porovnává ho s předpokládanými výsledky, s výsledky ostatních žáků, ale hlavně sleduje výkon konkrétního žáka a porovnává ho s jeho předchozími výkony, což mu umožňuje zaznamenat i drobné pokroky. Tím umožní každému žákovi zažít pocit úspěchu byť dílčího a budovat si důvěru ve vlastní síly a schopnosti. Učitel vede žáky k účasti na hodnocení jejich práce. V průběhu klasifikačního období učitel využívá různé způsoby hodnocení ( bodování, procentové vyjádření, slovní hodnocení, známky, ). Z možných variant si vybírá podle vlastního uvážení, především pak podle předmětu hodnocení (skupinová práce, testování znalostí,..). Výhodou slovního hodnocení je možnost Strana 9 z 225

10 motivace žáka k další práci i při neúspěchu. Učitel hodnotí i úsilí či snahu, která byla vynaložena i když zatím nevedla k úspěchu. Klasifikace pak stanovuje úroveň dosažených znalostí za dané klasifikační období. Známka je jednoduchým, velmi informativním prostředkem komunikace mezi žákem a jeho rodiči a učitelem o tom, zda učení probíhá podle očekávání. Celková klasifikace žáka v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí každého školního roku. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci jsou součástí vnitřního řádu školy. Od školního roku bylo stanoveno slovní hodnocení v předmětech výchovného zaměření pro žáky nižšího běhu gymnázia. Pro zápis hodnocení a klasifikace, dále pro sebehodnocení žáků používáme vlastní žákovské knížky Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Tělesná výchova Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura VÝPISKY, VÝTAH Z ODBORNÉHO TEXTU Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 8. ročník Český jazyk a literatura PRÁCE S ODBORNÝM TEXTEM Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Tělesná výchova Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Strana 10 z 225

11 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 6. ročník Výchova ke zdraví ZDRAVÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ŽIVOTNÍ HODNOTA, ZDRAVÍ - ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA; PÉČE O ZDRAVÍ ANEB JAK NA TO...; ŽIJEME BEZ DROG; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura POPIS; ŽIVOTOPIS Dějepis ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ Výchova k občanství ČLOVĚK V DOSPÍVÁNÍ 8. ročník Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA; ÚVAHA; GRAFICKÁ PODOBA BÁSNĚ, HRA S JAZYKEM Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem Tělesná výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 6. ročník Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA Výchova ke zdraví NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK V DOSPÍVÁNÍ 8. ročník Výchova k občanství Strana 11 z 225

12 ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; UMĚNÍ KOMUNIKACE; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT 9. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT Psychohygiena - pokrytí předmětem Tělesná výchova Psychohygiena - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Psychohygiena - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY; HUMORISTICKÁ PRÓZA Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA Výchova ke zdraví ZDRAVÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ŽIVOTNÍ HODNOTA, ZDRAVÍ - ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA; PÉČE O ZDRAVÍ ANEB JAK NA TO...; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA; RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK V DOSPÍVÁNÍ 8. ročník Český jazyk a literatura HUMOR A SATIRA V LITERATUŘE Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT 9. ročník Český jazyk a literatura ČESKÉ DIVADLO 19. A 20. STOLETÍ Kreativita - pokrytí předmětem Tělesná výchova Strana 12 z 225

13 Kreativita - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Gotika určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Pravěk a Brno určen pro ročníky: Toulky historickým Brnem určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Kreativita - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura POHÁDKY, POVĚSTI, MÝTY; POEZIE, PRÓZA, DRAMA; POEZIE,ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST, BÁSNĚ LYRICKÉ A EPICKÉ, STAVBA BÁSNĚ; VYPRAVOVÁNÍ; POPIS PŘEDMĚTU, OSOBY, PRACOVNÍHO POSTUPU Cizí jazyk - němčina ZVÍŘATA Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura VYPRAVOVÁNÍ; POPIS; V KRAJINÁCH AUTOROVY FANTAZIE; S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP Mediální výchova STUDIO LÁVKA 8. ročník Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA; LÍČENÍ (UMĚLECKÝ POPIS); VÝKLAD; ÚVAHA; GRAFICKÁ PODOBA BÁSNĚ, HRA S JAZYKEM Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST 9. ročník Český jazyk a literatura PÍSEMNÝ PROJEV; MLUVENÝ PROJEV; PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ PRÓZY 20. STOLETÍ; PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ PRÓZY 20. Strana 13 z 225

14 STOLETÍ; PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ A SVĚTOVÉ POEZIE 20. STOLETÍ, PÍSNIČKÁŘI A BÁSNÍCI Poznávání lidí - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Toulky historickým Brnem určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Poznávání lidí - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY; PŘÍBĚHY O ZVÍŘATECH, BAJKY Cizí jazyk - němčina MOJE RODINA, ŠKOLA; ZÁLIBY A KONÍČKY Výchova k občanství NAŠE VLAST Výchova ke zdraví NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura POPIS; PŘÍBĚHY O PŘÁTELSTVÍ A LÁSCE; S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP; LIDÉ KOLEM NÁS Dějepis ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ 8. ročník Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; UMĚNÍ KOMUNIKACE; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem Tělesná výchova Mezilidské vztahy - pokrytí projektem Strana 14 z 225

15 Noc s knihou určen pro ročníky: Gotika určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Pravěk a Brno určen pro ročníky: Toulky historickým Brnem určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY; PŘÍBĚHY O ZVÍŘATECH, BAJKY; HUMORISTICKÁ PRÓZA Cizí jazyk - němčina MOJE RODINA, ŠKOLA Výchova k občanství PROMĚNY ROKU A JEHO SLAVNOSTI OD PODZIMU DO LÉTA; NAŠE ŠKOLA; RODINA Výchova ke zdraví ŽIVOT KOLEM NÁS; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA; NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura PŘÍBĚHY O PŘÁTELSTVÍ A LÁSCE; LIDÉ KOLEM NÁS Dějepis ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ Výchova k občanství ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA; DÁMY A PÁNOVÉ, ŽIVOT ZAČÍNÁ 8. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; UMĚNÍ KOMUNIKACE; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT 9. ročník Výchova k občanství Strana 15 z 225

16 ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Komunikace - pokrytí předmětem Tělesná výchova Komunikace - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Gotika určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Pravěk a Brno určen pro ročníky: Toulky historickým Brnem určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Komunikace - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura PRAVOPIS; TVAROSLOVÍ; SKLADBA; LITERATURA, VĚDA O LITERATUŘE; POEZIE, PRÓZA, DRAMA; PŘÍBĚHY O ZVÍŘATECH, BAJKY; VYPRAVOVÁNÍ; POPIS PŘEDMĚTU, OSOBY, PRACOVNÍHO POSTUPU; JEDNODUCHÉ KOMUNIKAČNÍ ŽÁNRY Cizí jazyk - němčina MOJE RODINA, ŠKOLA; ZÁLIBY A KONÍČKY Informační a komunikační technologie INTERNET Výchova ke zdraví ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA; NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura TVAROSLOVÍ; PRAVOPIS; VÝZNAM SLOV; SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV; SKLADBA; POPIS; ŽÁDOST, POZVÁNKA Dějepis Strana 16 z 225

17 ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ Výchova k občanství DÁMY A PÁNOVÉ, ŽIVOT ZAČÍNÁ Mediální výchova STUDIO LÁVKA 8. ročník Český jazyk a literatura SKLADBA; SLOVNÍ ZÁSOBA; SLOVA PŘEJATÁ; SLOVESA; CHARAKTERISTIKA; LÍČENÍ (UMĚLECKÝ POPIS); VÝKLAD; ÚVAHA; RÉTORIKA Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; UMĚNÍ KOMUNIKACE; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT 9. ročník Český jazyk a literatura SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV; TVAROSLOVÍ; SKLADBA; PRAVOPIS; PÍSEMNÝ PROJEV; MLUVENÝ PROJEV; PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ A SVĚTOVÉ POEZIE 20. STOLETÍ, PÍSNIČKÁŘI A BÁSNÍCI; CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Kooperace a kompetice - pokrytí předmětem Tělesná výchova Kooperace a kompetice - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - němčina ZÁLIBY A KONÍČKY; ZVÍŘATA Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Mediální výchova STUDIO LÁVKA 8. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; UMĚNÍ KOMUNIKACE 9. ročník Český jazyk a literatura Strana 17 z 225

18 MLUVENÝ PROJEV Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí předmětem Tělesná výchova Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Gotika určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Pravěk a Brno určen pro ročníky: Toulky historickým Brnem určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 6. ročník Informační a komunikační technologie INTERNET Výchova k občanství RODINA Výchova ke zdraví NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP Výchova k občanství MAJETEK A BOHATSTVÍ ČLOVĚKA 8. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST Strana 18 z 225

19 9. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Toulky historickým Brnem určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura HUMORISTICKÁ PRÓZA; POPIS PŘEDMĚTU, OSOBY, PRACOVNÍHO POSTUPU Výchova k občanství RODINA Výchova ke zdraví ŽIVOT KOLEM NÁS; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA; NENECHEJME SI UBLIŽOVAT 7. ročník Český jazyk a literatura LIDÉ KOLEM NÁS Výchova k občanství ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA 8. ročník Český jazyk a literatura ÚVAHA; SCIENCE FICTION A FANTASY Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT 9. ročník Výchova k občanství ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - pokrytí projektem Národní obrození určen pro ročníky: Antika - antické umění Strana 19 z 225

20 určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - angličtina ŠKOLA Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA; NAŠE VLAST Osobnostní a sociální výchova ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ; SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ; POZNÁVÁNÍ LIDÍ; MEZILIDSKÉ VZTAHY Tělesná výchova POHYBOVÉ HRY 7. ročník Dějepis STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST Výchova k občanství ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA Mediální výchova MÉDIA JAKO PROSTŘEDEK OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 8. ročník Dějepis MODERNIZACE SPOLEČNOSTI III.; MODERNIZACE SPOLEČNOSTI IV., REVOLUCE 1848; Projekt - Národní divadlo Výchova k občanství ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV Člověk a svět práce VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE 9. ročník Dějepis SOUČASNÝ SVĚT Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; STÁT A PRÁVO; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Tělesná výchova Strana 20 z 225

21 ZÁSADY PRÁCE V TV Občan, občanská společnost a stát - pokrytí projektem Národní obrození určen pro ročníky: Toulky historickým Brnem určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - angličtina RODINA Dějepis ANTIKA - KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA; DOMOV; OBEC, REGION, ZEMĚ; NAŠE VLAST Osobnostní a sociální výchova ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ; MEZILIDSKÉ VZTAHY 7. ročník Výchova k občanství ZEMĚ A NÁRODY ČESKÉ REPUBLIKY; VZTAH ČLOVĚKA K PŘÍRODĚ; MAJETEK A BOHATSTVÍ ČLOVĚKA; ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA Mediální výchova MÉDIA JAKO PROSTŘEDEK OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Osobnostní a sociální výchova SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE; MEZILIDSKÉ VZTAHY; ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI; HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 8. ročník Český jazyk a literatura SCIENCE FICTION A FANTASY Dějepis MODERNIZACE SPOLEČNOSTI IV., REVOLUCE 1848; Projekt - Národní divadlo Výchova k občanství Strana 21 z 225

22 ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 9. ročník Český jazyk a literatura PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ PRÓZY 20. STOLETÍ; PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ PRÓZY 20. STOLETÍ Cizí jazyk - angličtina NÁŠ SVĚT Dějepis SOUČASNÝ SVĚT Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; HOSPODÁŘSTVÍ A STÁT; STÁT A PRÁVO; GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV Člověk a svět práce ZAMĚSTNÁNÍ; PODNIKÁNÍ Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí projektem Národní obrození určen pro ročníky: Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 6. ročník Výchova k občanství OBEC, REGION, ZEMĚ Osobnostní a sociální výchova MEZILIDSKÉ VZTAHY 8. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT 9. ročník Cizí jazyk - angličtina POVOLÁNÍ; MŮJ ŽIVOT Dějepis Projekt - ROMOVÉ; SOUČASNÝ SVĚT Výchova k občanství Strana 22 z 225

23 STÁT A PRÁVO; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí projektem Národní obrození určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, VZNIK STAROVĚKU; ANTIKA - KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA; RODINA; DOMOV; OBEC, REGION, ZEMĚ; NAŠE VLAST Osobnostní a sociální výchova MEZILIDSKÉ VZTAHY 7. ročník Cizí jazyk - němčina ŠKOLA, ROZVRH Dějepis STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST; ČESKÝ STAVOVSKÝ STÁT; POČÁTKY NOVOVĚKU Výchova k občanství ZEMĚ A NÁRODY ČESKÉ REPUBLIKY; NÁRODNÍ BOHATSTVÍ; ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 8. ročník Dějepis POČÁTKY NOVÉ DOBY, BAROKO, OSVÍCENSTVÍ; MODERNIZACE SPOLEČNOSTI I. - II.; MODERNIZACE SPOLEČNOSTI III.; MODERNIZACE SPOLEČNOSTI IV., REVOLUCE 1848 Výchova k občanství ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV Strana 23 z 225

24 9. ročník Český jazyk a literatura PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ PRÓZY 20. STOLETÍ Dějepis DŮSLEDKY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY; MEZIVÁLEČNÁ SITUACE; TOTALITNÍ SYSTÉMY - NEBEZPEČÍ PRO SVĚT; OSUD ČSR PO NÁSTUPU HITLERA; DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA; ROZDŠĚLENÝ SVĚT; CESTA KE SJEDNOCENÍ EVROPY; SOUČASNÝ SVĚT Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; STÁT A PRÁVO Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - pokrytí projektem Gotika určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Pravěk a Brno určen pro ročníky: Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura POHÁDKY, POVĚSTI, MÝTY; POEZIE, PRÓZA, DRAMA; DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY; POEZIE,ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST, BÁSNĚ LYRICKÉ A EPICKÉ, STAVBA BÁSNĚ Cizí jazyk - angličtina VÁNOCE Cizí jazyk - němčina ÚVOD DO STUDIA NĚMECKÉHO JAZYKA; ÚVOD DO REÁLIÍ NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ Výchova k občanství PROMĚNY ROKU A JEHO SLAVNOSTI OD PODZIMU DO LÉTA; RODINA; DOMOV; NAŠE VLAST Zeměpis EVROPA Výtvarná výchova DĚJINY UMĚNÍ Strana 24 z 225

25 7. ročník Český jazyk a literatura PŘÍBĚHY JINÝCH NÁRODŮ; DRAMA Cizí jazyk - angličtina HALLOWEEN, VÁNOCE Cizí jazyk - němčina REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ Dějepis ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVCŮ; ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ; POČÁTKY NOVOVĚKU; ČESKÝ STÁT A EVROPSKÉ VELMOCI V 16. STOLETÍ; EVROPSKÝ ROZKOL Výchova k občanství ZEMĚ A NÁRODY ČESKÉ REPUBLIKY Biologie DRUHY EKOSYSTÉMŮ Zeměpis EVROPA Výtvarná výchova DĚJINY UMĚNÍ 8. ročník Český jazyk a literatura SETKÁNÍ S NEJSTARŠÍ LITERATUROU; VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÉ RENESANČNÍ LITERATURY; VÝZNAMNÍ DRAMATICI A ROMANOPISCI SVĚTOVÉHO KLASICISMU, PRÉROMANTISMU A ROMANTISMU; ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÉHO REALISMU Cizí jazyk - angličtina KANADA; SVÁTKY Cizí jazyk - němčina REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ; PRVNÍ KONTAKTY S CIZINCEM Dějepis KONFLIKTY MEZI VELMOCEMI, VZNIK MODERNÍ DOBY I. Hudební výchova DĚJINY HUDBY Výtvarná výchova DĚJINY UMĚNÍ 9. ročník Český jazyk a literatura OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE; PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ PRÓZY 20. STOLETÍ Cizí jazyk - angličtina Strana 25 z 225

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze 3.1.2008 z 01. 09. 2008 Platnost 1.9.2008-30.6.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více