ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova"

Transkript

1 ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách školy pro žáky se zdravotním postižením specifický obsah vycházející z možností žáků s handicapem. Obsah vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova a jeho cílem je přivést žáky k odlišení hudby od ostatních zvukových vjemů, vnímání hudby jako relaxačního prostředku a propojování pohybu s hudbou. Hudebně dramatická výchova má u žáků s lehkým mentálním a sluchovým postižením podporovat komunikační rozvoj žáků cílenou rytmizací textů a rozšířit jejich znalosti v oblasti textů dětských, lidových i populárních písní. Žáci s lehkým mentálním postižením bez postižení sluchového samozřejmě v hudební výchově vnímají a reprodukují hudbu a písně bez omezení. Hudebně dramatická výchova vytváří podmínky pro nácvik různých vystoupení na celoškolní akce např. Živý Betlém nebo Zahradní slavnost. Do předmětu Hudebně dramatická výchova je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální rozvoj, řešící psychohygienu a relaxační techniky a průřezové téma Multikulturní výchova, které na základě prožitkového poznání české písničkové tvorby vytváří předpoklady pro poznání vlastního kulturního zakotvení.. Hudebně dramatické výchově je věnována v každém ročníku 1 hodina týdně. Hudebně dramatická výchova se vyučuje v odborné učebně pro hudebně dramatickou výchovou, vybavené pro děti využitelnými hudebními a rytmickými nástroji, vhodnými tabulemi k zápisu textu i rytmu písní, audio a video přehrávačem a rekvizitami pro dramatizaci textů. Celkově učebna navozuje pohodovou atmosféru. Pro výuku, zvláště pro přípravu různých vystoupení, lze využívat i zastřešené pódium na školní zahradě. Předmět Hudebně dramatická výchova může být vyučován ve skupinách dětí z různých ročníku.

2 Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Hudebně dramatická výchova: STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Písně, říkanky, hudební díla vybíráme pro žáky tematicky zajímavé a aktuální Vytváříme podmínky pro společnou dramatizaci textů písní vycházející z nápadů žáků Podporujeme rytmický doprovod textů písní vycházející z nápadů žáků Společně připravujeme vystoupení na Živý Betlém a Zahradní slavnost Společně tvoříme katalog oblíbených písní s doprovodnými obrázky a značkami pro hudební doprovod

3 ŠVP LMP Vzdělávací oblast:umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Předmět: Hudebně dramatická výchova Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro 1. 3.ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné rytmizovat ( SP) a zpívat ( NSP) jednoduché písně rozlišovat sílu zvuku pravidelně poslouchat hudbu správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci a zpěvu (NSP) říkadel a písní měnit pohyb podle tempových a rytmických změn Jednoduché písně a říkadla Hra na nástroje Orffova instrumentáře Hra na tělo Síla zvuku Hudba dětská, relaxační Jednoduché písně a říkadla Pohybové hry s říkadly a písněmi Pochod podle hudebního doprovodu OSV Osobnostní rozvoj: Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysl Sociální rozvoj: Komunikace řeč zvuků a slov MKV Kulturní rozdíly poznávání vlastního kulturního zakotvení prostřednictvím českých písní a říkadel

4 ŠVP LMP Vzdělávací oblast:umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Předmět: Hudebně dramatická výchova Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné rytmizovat (SP) a zpívat (NSP)vybrané dětské a lidové písně odlišit tóny podle výšky a síly pravidelně poslouchat hudbu naučit se hospodařit s dechem při rytmizaci písní a říkadel doprovodit spolužáky na jednoduché rytmické nástroje umět propojit vlastní pohyb s hudbou Říkadla, lidové a dětské písně Hra na nástroje Orffova instrumentáře Rozpoznávání tempa a rytmu Hra na tělo Výška, síla, délka tónu Lidové, dětské písně, relaxační hudba Říkadla, lidové a dětské písně Hra na nástroje Orffova instrumentáře Pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod podle hudebního doprovodu OSV Osobnostní rozvoj: Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysl Sociální rozvoj: Komunikace řeč zvuků a slov MKV Kulturní rozdíly poznávání vlastního kulturního zakotvení prostřednictvím českých písní a říkadel

5 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Informatika Vzdělávací obsah předmětu Informatika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Obsahem předmětu je smysluplná práce s počítačem, která vede k obsluze počítače na základní uživatelské úrovni. Předmět Informatika je na I. stupni zařazen s následující časovou dotací: Ročník 4. ročník LMP SP 5. ročník LMP SP + 4. ročník LMP NSP 6. ročník LMP SP + 5. ročník LMP NSP Počet hodin 1 DČD 1 1 Předmět Informatika je vyučován ve ročníku LMP SP a ve ročníku VŘ v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Ve 4. ročníku SP je tato hodina z disponibilní časové dotace. Z praktických důvodů, které sledují spojitost výuky Informatiky s konkrétními vyučovacími potřebami žáků, se budeme snažit, aby Informatiku na I. stupni vyučoval učitel, který v daném ročníku vyučuje i jiný z následujících předmětů Matematiku, Prvouku, Vlastivědu, Přírodovědu, Český jazyk. Předmět Informatika je vyučován v Počítačové učebně vybavené potřebným počtem počítačů umožňující samostatnou práci každému žákovi. Do předmětu Informatika je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Psychohygiena zajišťující podněty směřující k účelnému trávení času s počítačem. 86

6 Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Informatika: STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Vytváříme příležitosti pro bezpečné poznání vybraných možností počítače Společně tvoříme názornou pojmovou mapu vztahující se k základní obsluze počítače a využíváme ji pro jednoznačnou komunikaci Vytváříme příležitosti pro smysluplné používání počítače a plnění konkrétních praktických úkolů Vytváříme příležitosti pro napodobování textů, letáků, plakátů Důsledně dbáme na dodržování pravidel bezpečné a zdravotně nezávadné práce s počítačem 87

7 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika ŠVP LMP Výstupy pro 4. ročník LMP SP Výstupy pro 4. ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné podle pokynů ovládat základy obsluhy PC zapnout, vypnout PC podle pokynů pracovat s výukovými a zábavnými programy jistě ovládat myš vybrat písmo, jeho velikost i profil základní části a popis počítače včetně pokynů základ uživatelské obsluhy počítače kreslící programy textový editor OSV Osobnostní rozvoj organizace vlastního času tráveného u počítače monitorování doby, kterou tráví každý u počítače, u televize a porovnávání s dobou aktivního odpočinku s vyvozením závěru Tvorba nápisů na nástěnky k aktuálním školním akcím jako prostředek efektivní práce s počítačem dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou Řád počítačové učebny a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky

8 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Výstupy pro 5. a 6. ročník LMP SP a 5. ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné podle pokynů ovládat základy obsluhy PC zapnout, vypnout PC otevřít a zavřít příslušný program podle pokynů pracovat s výukovými a zábavnými programy základní části a popis počítače včetně pokynů základ uživatelské obsluhy počítače kreslící programy textový editor OSV Osobnostní rozvoj- Sebeorganizace organizace vlastního času tráveného u počítače monitorování doby, kterou tráví každý u počítače, u televize a porovnávání s dobou aktivního odpočinku s vyvozením závěru Tvorba letáků k aktuálním školním akcím jako prostředek efektivní práce s počítačem jistě ovládat myš vybrat zadané písmo, jeho velikost i profil umět napsat velká písmena,

9 Výstupy pro 5. a 6. ročník LMP SP a 5. ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné háčky, čárky, tečky, vhodně používat klávesu Enter dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou Řád počítačové učebny a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky

10 ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a je v jednotlivých ročnících prvního stupně rozdělen na následující tematické okruhy: Ročník 1. LMP SP + 1. LMP NSP 2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP 4. LMP SP + 3. LMP NSP 5. LMP SP + 4 LMP NSP 6. LMP SP+ 5. LMP NSP Tematický okruh Číslo a početní operace Číslo a početní operace Číslo a početní operace Číslo a početní operace Číslo a početní operace Číslo a početní operace Tematický okruh Závislosti, vztahy a práce s daty Závislosti, vztahy a práce s daty Závislosti, vztahy a práce s daty Závislosti, vztahy a práce s daty Závislosti, vztahy a práce s daty Závislosti, vztahy a práce s daty Tematický okruh Geometrie v rovině a v prostoru Geometrie v rovině a v prostoru Geometrie v rovině a v prostoru Geometrie v rovině a v prostoru Geometrie v rovině a v prostoru Geometrie v rovině a v prostoru Tematický okruh Aplikační úlohy Aplikační úlohy Všechny výstupy v předmětu Matematika směřují k získání matematické gramotnosti = funkčnímu praktickému používání získaných matematických znalostí. Do předmětu Matematika je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, a to formou integrace. Předmět Matematika je vyučován ve všech ročnících I. stupně.

11 Předmět Matematika je vyučován ve kmenových třídách popřípadě v počítačové učebně. Na výuku Matematiky lze sdružovat žáky z různých ročníků se stejnou úrovní matematických znalostí a dovedností. Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Matematika STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Využíváme činnostní praktické počítání s konkrétními předměty Využíváme vzorově řešené příklady umístěné na nástěnkách Společně si hrajeme na obchod Společné řešíme slovní úlohy podle principu - KU, KK, KŘP 1. Co vím znovu přečteme a slovně vyjádříme známé veličiny, v textu viditelně označíme 2. Co mám vypočítat znovu přečteme, slovně vyjádříme a barevně vyznačíme veličinu, kterou máme vypočítat 3. Úsudek odhad - společně přemýšlíme když je vztah dvou známých veličin takový, tak výsledek / číselný odhad o více, o méně, krát více, krát méně / 4. Jak to vypočítáme společně zapíšeme matematickou operaci 5. Výpočet 6. Kontrola 7. Odpověď Využíváme počítačové výukové programy na PC k hravému procvičování učiva

12 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP Číslo a početní operace číst, psát a používat číslice v oboru do 20, numerace do 100 sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 20 (počítadlo, prsty) porovnávat množství v oboru do 20 znát matematické pojmy +, -, =, >, < a umět je zapsat umět rozklad čísel v oboru do 20 řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20. Geometrie v rovině a v prostoru Porovnávání čísel Učivo Matematické pojmy: +,-, <, >, =, Sčítání a odčítání čísel v oboru přirozených čísel: 1.ročník LMP SP, LMP NSP : ročník LMP SP, LMP NSP : ročník LMP SP, LMP NSP: ročník LMP SP : 1 20 Numerace v oboru přirozených čísel do ročník LMP SP, LMP NSP Bod, čára, přímka Průřezová témata a jiné OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání formou cvičení smyslového vnímání drobné didaktické hry na principu párování, přiřazování, vyhledávání. Rozvoj seberegulace a sebeorganizace formou překonávání matematických překážek, cvičení vytrvalosti, plnění domácích úkolů.

13 Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP poznat a pojmenovat základní geometrické tvary používat pravítko rozeznat přímku, úsečku a bod, narýsovat je a vědět, jak se označují. Závislosti, vztahy a práce s daty zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy - vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu. modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti v oboru do 20 uplatňovat matematické znalosti při používání drobných peněz - mincí Učivo Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh ročník LMP SP + 3. ročník LMP NSP Přímka a úsečka Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Jednotky délky : 1 čtvereček = 1 centimetr 1 metr Úlohy na orientaci v prostoru Manipulační činnosti s konkrétními předměty Peníze Průřezová témata a jiné

14 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Výstupy pro 5. a 6. ročník LMP SP Výstupy pro 4. a 5. ročník LMP NSP ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE: číst, psát a porovnávat v oboru i na číselné ose rozeznávat sudá a lichá čísla sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvouciferná čísla zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy zaokrouhlovat čísla s využitím ve slovních úlohách zvládnout s názorem řady násobků čísel 2 10 do 100 tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení v oboru do 100 umět používat kalkulátor Učivo Obor přirozených čísel ( 5. roč. LMP SP + 4. roč. LMP NSP) ( 6. roč. LMP SP + 5. roč. LMP NSP) Sudá a lichá čísla Porovnávání čísel Zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě Číselná osa Slovní úlohy Slovní úlohy se zaokrouhlováním čísel Sčítání, odčítání vedle sebe i pod sebe Násobilka 2, 3, 4, 5, 10 ( 5. roč. LMP SP + 4. roč. LMP NSP) 6, 7, 8, 9 ( 6. roč. LMP SP + 5. roč. LMP Průřezová témata a jiné OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání formou cvičení smyslového vnímání drobné didaktické hry na principu párování, přiřazování, vyhledávání. Rozvoj seberegulace a sebeorganizace formou překonávání matematických překážek, cvičení vytrvalosti, plnění domácích úkolů.

15 Výstupy pro 5. a 6. ročník LMP SP Výstupy pro 4. a 5. ročník LMP NSP Učivo NSP) Násobení, dělení bez i se zbytkem Práce s kalkulátorem Průřezová témata a jiné ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY: určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných situacích (5. roč. VŘ a 6.roč. SP) umět jednoduché převody délky, hmotnosti a času vyhledat a roztřídit jednoduchá data podle návodu orientovat se a číst v jednoduché tabulce uplatnit mat. znalosti při manipulaci s penězi Úlohy na orientaci v prostoru a čase Manipulační činnosti s konkrétními předměty Jednotky délky, hmotnosti, času 1 m, 1 cm, 1 kg, 1 g, 1 hod, 1 min Tabulky Peníze celé koruny

16 Výstupy pro 5. a 6. ročník LMP SP Výstupy pro 4. a 5. ročník LMP NSP GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU Učivo Průřezová témata a jiné měřit a porovnávat délku úsečky v cm sestrojit rovnoběžky a kolmice znázornit, narýsovat a označit základní rovinné útvary určit osu souměrnosti překládáním papíru vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran poznat základní tělesa poznat a pojmenovat základní geometrické tvary Měření a porovnávání, jednotky délky cm, mm a m Rovnoběžka a kolmice vzájemná poloha přímek Trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník, kružnice, kruh Kvádr, krychle, koule, válec

17 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření pozitivního vztahu k práci a ke zvýšení šancí na pracovní zařazení a uplatnění v dalším životě. Předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce. Na I. stupni se vyučují čtyři tematické okruhy a to následovně: Pracovní činnosti 1. ročník LMP SP 1. ročník LMP NSP 2.ročník LMP SP 3. ročník LMP SP 2. ročník LMP NSP 4. ročník LMP SP 3. ročník LMP NSP 5. ročník LMP SP 4. ročník LMP NSP 6. ročník LMP SP 5. ročník LMP NSP Tematický okruh Práce s drobným materiálem Práce s drobným materiálem Práce s drobným materiálem Práce s drobným materiálem Práce s drobným materiálem Práce s drobným materiálem Tematický okruh Práce montážní a demontážní Práce montážní a demontážní Práce montážní a demontážní Práce montážní a demontážní Práce montážní a demontážní Práce montážní a demontážní Tematický okruh Pěstitelské práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Tematický okruh Příprava pokrmů Příprava pokrmů Příprava pokrmů Příprava pokrmů Příprava pokrmů Příprava pokrmů Do předmětu Pracovní činnosti jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální výchova s důrazem na rozvoj vlastní kreativity a tvořivosti a Environmentální výchova vedoucí žáky k poznání základních podmínek života pro pěstované rostliny a praktické ochraně životního prostředí. Předmět Pracovní činnosti se v každém ročníku na I. stupni vyučuje v rozsahu 3 hodin týdně. Hodiny mohou být sdružovány do bloků / např / nebo zařazovány jednotlivě. Pracovní činnosti

18 se vyučují v učebnách k tomu vybavených v učebně výtvarné výchovy, v učebně pracovní výchovy, ve školní dílně, ve školní kuchyňce, na školní zahradě. Předmět Pracovní činnosti může být vyučován ve skupinách dětí z různých ročníku. V předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Pracovní činnosti STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Společně vybíráme a realizujeme náměty vztahující se k aktuálním událostem roku Vytváříme příležitostí pro samostatné rozhodování žáků výběr námětu, výběr materiálu apod. Vedeme žáky k práci podle zadaného názorného postupu Připravujeme zajímavé a vhodné exkurze na místa, kde se opravdu pracuje Vytváříme příležitosti pro dlouhodobou pěstitelskou péči o vybrané rostliny Společně pečujeme o školní prostředí

19 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné Práce s drobným materiálem zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracovat podle obrázkového návodu a předlohy Vlastnosti materiálu a jeho užití přírodniny, plastelína, papír, textil Pracovní pomůcky a nástroje nůžky, lepidlo, nůž Jednoduché obrázkové pracovní postupy výroba podle předlohy Lidové zvyky Vánoce, Velikonoce OSV osobnostní rozvoj kreativita pružnost nápadů, originalita Manipulační činnosti s papírem - trhání, skládání, stříhání Vystřihování a lepení z papíru Modelování předmětů z plastelíny Práce montážní a demontážní Stavebnice plošné prostorové konstrukční Navlékání korálů, přírodnin zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

20 Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin půda a její zpracování provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popsat jeho výsledky pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě Pěstování pokojových rostlin starost o pokojové rostliny zalévání, péče o vzhled pletí, shrabování, okopávání Příprava pokrmů Potraviny výběr potraviny, příprava jednoduchého pokrmu pudink, toust, polévka připravit samostatně jednoduchý pokrm upravit stůl pro jednoduché stolování Stolování jednoduchá úprava stolu, pravidla stolování chovat se vhodně při stolování

21 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné Práce s drobným materiálem vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu využívat při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu udržovat pořádek na pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném poranění Vlastnosti materiálu a jeho užití přírodniny, plastelína, papír, textil Pracovní pomůcky a nástroje funkce a využití Jednoduché pracovní operace a postupy Lidové zvyky Vánoce, Velikonoce První pomoc OSV osobnostní rozvoj kreativita pružnost nápadů, originalita Příprava pokrmů

22 Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné znát základní vybavení kuchyně Elektrické spotřebiče, kuchyňská linka, nádobí připravit samostatně jednoduché pohoštění uplatňovat zásady správné výživy Pohoštění na oslavu narozenin Zásady správné výživy dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování Pravidla správného stolování udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni Pořádek, čistota, bezpečnost, první pomoc Práce montážní a demontážní znát funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontážní práce podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého Stavebnice prostorové, plošné, konstrukční, sestavování jednoduchých modelů Montáž a demontáž jednoduchých předmětů

23 Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné náčrtu udržovat pořádek na pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném poranění První pomoc Pěstitelské práce znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostliny Základní podmínky pro pěstování rostlin výživa rostlin, osivo ošetřovat a pěstovat podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádět pěstitelské pozorování Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě / okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina / Pěstování pokojových rostlin volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

24 Výstupy pro ročník LMP SP Výstupy pro ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví, poskytnout první pomoc při úrazu při práci na zahradě Zásady bezpečné práce s rostlinami První pomoc

25 Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a je v jednotlivých ročnících prvního stupně rozdělen na následující tematické okruh, ve kterých postupně narůstá náročnost výstupů: Prvouka 1. ročník LMP SP 1. ročník LMP NSP 2. ročník SP 3. ročník SP 2. ročník VŘ 4. ročník SP 3. ročník VŘ Tematický okruh Tematický okruh Tematický okruh Tematický okruh Tematický okruh Místo, kde žijeme Místo, kde žijeme Místo, kde žijeme Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé kolem nás Lidé kolem nás Lidé kolem nás Lidé a čas Lidé a čas Lidé a čas Lidé a čas Rozmanitost přírody Rozmanitost přírody Rozmanitost přírody Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Předmět Prvouka svým obsahem vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka o světě, kde žije. Všechny získané vědomosti a dovednosti žáci prakticky prověřují ve svém okolí.

26 Do předmětu Prvouka je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova s důrazem na nácvik správného chování k cizím lidem a rozhodování v problematických životních situacích, které mohou u dítěte příslušného věku nastat a průřezové téma Environmentální výchova se zaměřením na poznání základních podmínek života.. Předmět Prvouka je vyučován v 1. období I. stupně a to s následující časovou dotací: Prvouka 1. ročník LMP SP 1. ročník LMP NSP 2. ročník LMP SP 2. ročník LMP NSP 3. ročník LMP SP 3. ročník LMP NSP 4. ročník LMP SP Počet hodin Předmět Prvouka je vyučován ve kmenových třídách popřípadě v odborných učebnách ( přírodopisu, počítačové). Vhodná témata lze vyučovat v terénu především na školní zahradě. Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Prvouka STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Společně pozorujeme, zaznamenáváme výsledky pozorování a vyhodnocujeme je Společně tvoříme asociační, pojmové a myšlenkové mapy Společně tvoříme vlastní mapy a plány bydliště, školy a okolí školy Společně připravujeme a podnikáme naučné vycházky do okolí školy Prakticky nacvičujeme chování v situacích ohrožujících zdraví a život

27 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Výstupy pro 1. ročník LMP SP Výstupy pro 1. ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné Místo, kde žijeme ukázat na místní mapě kde bydlí a kde chodí do školy trefit ve škole na určené místo ukázat a pojmenovat místa v okolí školy, kam chodí často na vycházky nebo která jsou stále vidět Lidé kolem nás pojmenovat nejbližší rodinné příslušníky správně pozdravit a rozloučit se, oslovit své blízké, poděkovat a poprosit pojmenovat tři povolání ve škole Domov mapa místní krajiny, adresa bydliště Škola místnosti ve škole šatna, tělocvična, jídelna, záchody, logopedie, vlastní třída, ředitelna, výtvarka, herna Město známá místa Rodina táta, máma, babi, děda, bratr, sestra Základy společenského chování pozdrav a poděkování Společnost povolání učitele, kuchařky, uklízečky a zahradníka Osobní bezpečí chování v rizikové situaci OSV Praktická etika rozhodování v problematických situacích zdravení blízkých a cizích, vztah k cizím osobám přivolání pomoci praktické činnosti s objekty napodobování dramatizace pozorování výlety a exkurze nácvik na dopravním hřišti

28 Výstupy pro 1. ročník LMP SP Výstupy pro 1. ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné vědět, že nesmí otevřít cizím lidem Lidé a čas ukázat v kalendáři, který den je dnes, byl včera a pozoruje pohyb hodin Orientace v čase kalendář, den, měření času Současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života orientovat se v obrázkovém rozvrhu činností dne navštěvovat historické objekty a porovnávat předměty denní potřeby dříve a dnes Rozmanitosti přírody přiřadit vhodné obrázky k ročnímu období přiřadit obrázky a názvy vybraných druhů domácích a volně žijících zvířat přiřadit obrázky a pojmy vybraných druhů ovoce a zeleniny provádět jednoduché pokusy se Příroda v ročních obdobích znaky ročních obdobích Vybraní živočichové Vybrané rostliny ovoce a zelenina Látky a jejich vlastnosti jednoduché pokusy EV základní podmínky života voda, vzduch, půda

29 Výstupy pro 1. ročník LMP SP Výstupy pro 1. ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné známými látkami Člověk a jeho zdraví na základě pokynu uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu dodržovat bezpečné chování při školních činnostech uplatňovat zásady bezpečného pohybu v silničním provozu při vycházkách se skupinou dětí přiřadit pojmy k základním částem těla Péče o zdraví osobní a intimní hygiena předcházení úrazům Osobní bezpečí bezpečné chování v silničním provozu Lidské tělo části lidského těla : hlava, ruka, noha, oči, uši, pusa, nos Péče o zdraví - přivolat pomoc ukázat co ho bolí zavolat pomoc v případě úrazu

30 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Výstupy pro 2. ročník LMP SP Učivo Průřezová témata Jiné Místo, kde žijeme orientovat se v Ivančicích v okolí školy, ukázat významné orientační body na mapě a ve skutečnosti Domov mapa místní krajiny, okolí školy, adresa bydliště Škola prostředí školy a život ve škole OSV Hodnoty, postoje praktická etika chování k cizím lidem praktické činnosti s objekty napodobování dramatizace samostatně se pohybovat ve škole pozorování ukázat a pojmenovat místa v okolí školy, kam chodí často na vycházky nebo která jsou stále vidět Město známá místa výlety a exkurze nácvik na dopravním hřišti Lidé kolem nás odlišit lidi příbuzné a nepříbuzné, pojmenovat role členů rodiny správně pozdravit a rozloučit se, oslovit své blízké, poděkovat a poprosit Rodina táta, máma, babi, děda, bratr, sestra, teta, příbuzní základy společenského chování pozdrav a poděkování vztahy mezi spolužáky projevovat toleranci ke spolužákům společnost povolání rodičů pojmenovat povolání rodičů a přiřadit jim

31 Výstupy pro 2. ročník LMP SP Učivo Průřezová témata Jiné obrázky vědět, jak se chovat k neznámý lidem na ulici, mimo školu Lidé a čas vyjmenovat dny v týdnu vyhledat v kalendáři měsíce určit na hodinách 12 hodin orientovat se v obrázkovém rozvrhu činností dne odlišit děj v minulosti a v budoucnosti navštěvovat historické objekty a porovnávat předměty denní potřeby dříve a dnes Rozmanitosti přírody přiřadit vhodné obrázky a pojmy k ročnímu období přiřadit obrázky a názvy vybraných druhů osobní bezpečí chování v rizikové situaci orientace v čase kalendář, den, měsíc rozvrh dne hodiny současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života příroda v ročních obdobích znaky ročních obdobích vybraní živočichové vybrané rostliny ovoce a zelenina EV

32 Výstupy pro 2. ročník LMP SP Učivo Průřezová témata Jiné domácích a volně žijících zvířat přiřadit obrázky a pojmy vybraných druhů ovoce a zeleniny uplatňovat základní zásady chování v přírodě provádět jednoduché pokusy se známými látkami Člověk a jeho zdraví na základě pokynu uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu dodržovat bezpečné ho chování při školních činnostech uplatňovat zásady bezpečného pohybu v silničním provozu přiřadit pojmy k základním částem těla ukázat a pojmenovat co ho bolí zavolat pomoc v případě úrazu chování v přírodě látky a jejich vlastnosti jednoduché pokusy péče o zdraví osobní a intimní hygiena předcházení úrazům ve škole osobní bezpečí bezpečné chování v silničním provozu lidské tělo části lidského těla krk, břicho, zadek, záda, vlasy, zuby, jazyk péče o zdraví - první pomoc jak zavolat základní podmínky života voda, vzduch, půda

33 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Výstupy pro 3. ročník LMP SP Výstupy pro 2. ročník LMP NSP Učivo Průřezová témata Jiné Místo, kde žijeme OSV domov mapa místní krajiny orientovat se na místní mapě svého bydliště, popsat a ukázat orientační body v okolí svého bydliště škola prostředí školy Hodnoty, postoje a praktická etika orientovat se v prostorách celé školy, přiřadit kartičky s pojmy do vybraných místností ve škole ukázat a pojmenovat místa v okolí školy, kam chodí na vycházky nebo která jsou stále vidět město známá místa v okolí školy rozhodování v problematických situacích vztahy a chování k cizím lidem Lidé kolem nás znát role nejbližších rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi rodina táta, máma, babi, děda, bratr, sestra základy společenského chování v obchodě, na poště mít osvojené základy společenského chování v obchodě a u lékaře vybrat si zajímavá povolání a pojmenovat je společnost zajímavá vybraná povolání

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více