Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví"

Transkript

1 Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy nebude spočívat v hledání a zjišťování toho, co konkrétní žák neumí, co se nenaučil, co nezvládl, ale v umění učit prožitkem, ve zjišťování, podporování a vyzdvihování toho, co dané dítě dokáže, v čem vyniká. Rádi bychom u dětí podporovali sebedůvěru a kladné sebehodnocení, tvořivé myšlení a schopnost být za své jednání zodpovědný. Každý žák má možnost zažít svůj školní úspěch a právě ten rozvíjí jeho pozitivní vztah ke vzdělávání. Respektujeme každého a ke všem žákům přistupujeme individuálně podle jejich potřeb. Historie školy Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Historie pravidelné školní docházky v Hovorčovicích sahá do školního roku 1948/1949, ale bohužel z důvodů malého počtu žáků byla její činnost ke konci školního roku 1999/2000 zrušena. Po patnácti letech je naše škola opět slavnostně otevřena. Původní budova školy získala nový vzhled a byla k ní přistavěna další část školy; tím byla její kapacita rozšířena na maximální počet 150 žáků. Za znovuotevření školy patří velký dík Obci Hovorčovice, která měla tu odvahu pustit se do rekonstrukce a dostavby stávající, již nefunkční budovy ZŠ. Charakteristika nové školy Škola sdružuje: 1. Základní školu - kapacita: 150 žáků Školní družinu při základní škole - kapacita: 150 žáků Školní jídelnu (výdejnu) při základní škole - kapacita: 200 strávníků. 2. Mateřskou školu kapacita: 88 dětí Školní jídelnu (vývařovna a výdejna) při mateřské škole kapacita: 102 strávníků. Základní škola a mateřská škola Hovorčovice poskytuje základní a předškolní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní a předškolní vzdělávání. Mateřská škola je čtyřtřídní a sídlí v samostatném objektu, odděleně od základní školy, v ulici Bořanovická 114, v obci Hovorčovice. Základní škola se školní družinou a jídelnou sídlí ulici Revoluční 903, v obci Hovorčovice; jedná se o nově vytvořený objekt, částečně nově zrekonstruovaný a částečně nově dostavěný, včetně nového vybavení všech vnitřních prostor. Před základní školou se nachází školní zahrada a přilehlý prostor pro parkování, ze kterého je možný bezbariérový přístup do budovy školy. Bezbariérový pohyb ve škole je umožněn nově zbudovaným výtahem. 1

2 Základní škola Vzdělávání žáků základní školy bude probíhat v rámci 1. stupně základního vzdělávání, a to v pěti třídách. Tato základní škola bude mít charakter málotřídní školy s maximální kapacitou 150 dětí. Škola je koncipována do 5 tříd, přičemž jedna třída je třída přípravná. Žáci, kteří absolvují naši rodinnou školu a dokončí 1. stupeň, budou kvalitně připraveni do tříd 2. stupně plně organizovaných základních škol. Pro třídy základní školy máme vypracovaný Školní vzdělávací program s tématem ŠKOLA PLNÁ BAREV. ŠVP základní školy viz příloha 2. Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program s tématem ROK S POHÁDKOU. Děti jsou připravovány na vstup do 1. třídy v běžné škole speciálně pedagogickými metodami za spolupráce Speciálně pedagogického centra ZŠ Libčická, Praha 8. Dětem bude poskytována individuální logopedická péče, tyto děti budou zařazovány do běžného provozu naší školy tak, aby pro ně nástup do velké školy byl plynulou a příjemnou událostí, na kterou se budou těšit. Stejně jako ostatní naši žáci, budou i děti z přípravné třídy navštěvovat pravidelné kurzy plavání. Naše přípravná třída je určena pro děti: šestileté s odkladem školní docházky nebo pro děti pětileté o se sníženou koncentrací pozornosti a hyperaktivitou o s poruchou učení o s vadou řeči o se sníženými předškolními schopnostmi o ze sociálně znevýhodněného prostředí Organizace přípravné třídy: výuka začíná od 8:15 a končí v 11:45 ve třídě je malý počet žáků: dětí děti mohou využívat školní družinu a zájmové kroužky, které jsou při škole zřízeny docházka do přípravné třídy je zdarma ŠVP Přípravné školy viz příloha 1. Školní družina Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. stupně denně od 12:00 do 17:00. Družina má kapacitu 150 dětí, děti mohou využívat všechny učebny školy a školní zahradu. ŠVP Školní družiny viz příloha 3. 2

3 Příloha č. 1 ŠVP přípravné třídy Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Školní vzdělávací program Rok s pohádkou je jednou z částí ŠVP základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace, Revoluční 903, Hovorčovice, a vstupuje v platnost dnem IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: Školní vzdělávací program Rok s pohádkou Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace Adresa: Revoluční 903, Hovorčovice Kontakty: Ředitelka školy: Mgr. Jana Hirková Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Hirková Právní forma: příspěvková organizace IČ: Red IZO: Zřizovatel Název: Obec Hovorčovice Adresa: Revoluční 33, Hovorčovice Kontakty: tel Platnost dokumentu od 1. září 2015 Podpis ředitelky školy: Razítko školy: Dne: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Charakteristika přípravné třídy: Vzhledem k tomu, že vzrůstá zájem o vzdělávání dětí v přípravné třídě a v našem okolí je takových tříd vzhledem k demografickému vývoji v naší oblasti nedostatek, bude tato třída díky zájmu veřejnosti otevřena i v naší škole. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné, a u kterých je předpoklad, že nástup do 1. třídy by byl ztížený díky určitému handicapu v jejich vývoji. Předpokládá se, že zařazení dětí do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a budou dobře připraveni na zahájení vzdělávání v 1. ročníku ve své kmenové škole. Výuka bude probíhat v kmenové třídě a žáci budou využívat všech odborných učeben nové školy (počítačová učebna, žákovská knihovna, která zároveň slouží jako učebna pro individuální 3

4 logopedickou péči, relaxační místnost s hudebnou) a zároveň i přilehlé prostory pro mimoškolní aktivity (keramická dílna, prostory pro ping-pong, apod.). Škola vlastní svou zahradu, která bude využívána jak k výuce, tak k relaxaci a pro rekreační přestávky. Na školní zahradě jsou zákoutí s posezením a místo pro stojany na kola. Přípravná třída je nedílnou součástí celé školy. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky vzdělávání: Třída přípravné třídy je dostatečně prostorná, nově vybavena vhodným školním nábytkem a školními pomůckami. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Při výuce děti běžně využívají všechny odborné učebny školy. Rodiče dětí mohou využívat služeb ranního klubu, odpolední družiny a zájmové kroužky, které jsou při škole zřízeny. Materiální vybavení plně vyhovuje věku a počtu žáků. Životospráva: Škola žákům zajišťuje pouze obědy, které jsou dováženy do naší školní jídelny, a to za zachování všech hygienických podmínek. Svačiny si děti donášejí z domova, paní učitelky dohlíží na složení a množství jídla a v případě potřeby je konzultuje s rodiči. V průběhu celého dne (včetně školní družiny) je dodržován pravidelný pitný režim. Žákům přípravné třídy je tedy poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. V týdenním rozvrhu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku jednotlivých dětí. Je zajištěn dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Psychosociální podmínky: Děti se v prostředí školy cítí dobře, spokojeně a bezpečně. Postupně se adaptují na školní prostředí. Pedagogové respektují potřeby dětí, jednají citlivě, navozují atmosféru pohody a klidu. Na děti jsou kladeny přiměřené požadavky, nezbytná míra omezení je vyvážená volností a osobní svobodou dětí. Základem pedagogické práce v přípravné třídě je pozitivní motivace. Organizace: Denní řád vychází z týdenního rozvrhu hodin. Jednotlivé předměty vznikly ze vzdělávacích oblastí určených RVP pro PV. Rozvrh hodin může být vzhledem k momentální situaci pozměněn, tak aby podpořil individuální potřeby a možnosti dětí. Personální a pedagogické zajištění: V přípravné třídě vyučuje speciální pedagog s příslušnou praxí. V případě potřeby škola zajistí odbornou pomoc asistenta pedagoga. Dále o děti pečuje vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog se státní zkouškou z logopedie po stránce řečové hygieny a řečového rozvoje. Vyučující v přípravné třídě je začleněn do celoškolního plánu DVPP. Spoluúčast rodičů: Spolupráce rodičů s pedagogem je založena na společném úsilí připravit děti na úspěšný vstup do 1. ročníku ZŠ. Rodiče mají možnost podílet a účastnit se školních akcí, jsou pravidelně a dostatečně informováni o průběhu a výsledcích práce svých dětí. Rodiče jsou pravidelně instruováni o speciálně pedagogických postupech. Mají možnost konzultace nejen s třídní učitelkou, ale i s výchovným poradcem a ředitelkou školy. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Přípravná třída, která realizuje předškolní vzdělávání, je součástí Základní školy a mateřské školy Hovorčovice. Orientuje se na to, aby si děti od útlého věku osvojovaly základy klíčových kompetencí a získávaly tak předpoklady pro celé své životní vzdělávání. Naše vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a díky přiměřenému množství mnohostranných podnětů napomáhá k aktivnímu rozvoji dětí. Poskytuje dětem odbornou péči, maximálně podporuje individuální rozvoj dětí, čímž jim usnadňuje jejich další životní a vzdělávací cestu. Do přípravné třídy jsou přijímány děti 5 až sedmileté na základě doporučení SPC nebo PPP. Vzdělávání probíhá vždy během jednoho školního roku, v posledním roce před zahájením 4

5 povinné školní docházky, po odkladu školní docházky nebo po dodatečném školním odkladu. Ředitelka školy v případě potřeby povoluje diagnostický pobyt na dobu dvou až šesti měsíců. Součástí celého vzdělávacího procesu je i individuální logopedická péče. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vzdělávání v přípravné třídě je maximálně přizpůsobeno potřebám dětí. Respektuje individuálně různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí, proto uplatňujeme vhodné metody a formy práce. Obsah a rozsah učiva stanoví výchovně vzdělávací program pro přípravnou třídu s možností individuální úpravy pro jednotlivé žáky dle doporučení odborného poradenského zařízení. Vzdělávání v přípravné třídě se zaměřuje na rozvoj smyslového vnímání (zrakového i sluchového), rozumovou výchovu (rozvoj poznávacích schopností, prostorové orientace, orientace v čase, rozvoj logického myšlení, matematických představ, apod.), jazykovou výchovu, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj vizuálně-motorické koordinace a cvičení pozornosti, volních vlastností dítěte. Ve výuce budou využívány prvky z genetické a globální metody čtení a prvky z nácviku splývavého čtení. Do vzdělávání v této třídě budou zařazeny i následující projekty. Projekty: ZLATÝ PODZIM tento projekt bude probíhat v měsících září až listopad a jeho obsahem jsou vycházky, tematické a tvořivé dílny a společné pozorování změn v podzimní přírodě. BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ projekt realizovaný v podzimních a jarních měsících formou vycházek se sledováním dopravních značek a situací, návštěvy dopravního hřiště s nácvikem jízd a bezpečného pohybu v dopravě. ZDRAVÉ ZUBY celoroční program, na který úzce navazuje další projekt. VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, který bude probíhat v měsíci únoru, jehož obsahem bude návštěva Záchranné služby s praktickými ukázkami první pomoci, návštěva odborníka pro zdravou výživu a praktické nácviky poskytování první pomoci. VELIKONOČNÍ ATELIÉRY - bude realizován během března a dubna je zaměřen na sledování a pochopení velikonočních tradic, jak církevních, tak vycházejících z přírody. Jeho obsahem budou tvořivé dílny, vyhodnocení velkonočních výrobků. NAŠE OBEC tento projekt je plánovaný na měsíce duben až květen, jehož záměrem je seznámit žáky s obcí Hovorčovice a jejím nejbližším okolím. Bude realizován formou procházek a návštěvami významných míst obce. Žáci se seznámí i s minulostí naší obce. TŘÍDNÍ POHODA celoroční projekt, který je zaměřen na vzájemnou tolerantní komunikaci a přátelské třídní klima, prostupuje celou výukou a jeho důležitou součástí je komunikační kruh. Výše uvedené oblasti rozvoje dítěte probíhají v úzké spolupráci s SPC. Časový obsah vzdělávání je 21 hodin týdně. Obsah celoročního vzdělávacího plánu přípravné třídy Školní vzdělávací program je motivován dobrodružnou plavbou lodi Macha a Šebestové po širém moři. Každé dítě bude vlastníkem nákladního plavidla, na které bude koncem každého měsíce nakládat vylovený poklad učivo. Náklad v podobě barevných popsaných štítků, bude barevně odlišen podle stupně zvládnutého učiva každého žáka. Bloky učiva na sebe navazují postupnou obtížností, zvládnutými vědomostmi a dovednostmi. Cílem dětí je každý měsíc naložit plavidlo nákladem (učivem) a uplout vyznačenou vzdálenost na mapě. Ke konci školního roku naložené lodě doplují do země Všeználků přístavu Prázdninopolis. Náklad majitelé vymění za odměnu šerpu školáčka a osvědčení. Program je rozdělen do 4 integrovaných bloků Podzim, Zima, Jaro a Léto. Každý blok je rozpracován na další témata. 5

6 Obsah celého vzdělávacího programu přípravné třídy je uspořádán do vzdělávacích předmětů: ČESKÝ JAZYK vznikl ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo MATEMATIKA vznikla ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika PRVOUKA - vznikla ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět VÝTVARNÁ VÝCHOVA - vznikla ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět HUDEBNÍ VÝCHOVA - vznikla ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět TĚLESNÁ VÝCHOVA - vznikla ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ - vznikla ze vzdělávací oblasti Dítě a společnost a Dítě a svět. Podzim Témata s podtématy: Hurá, škola volá - všichni jsme kamarádi - naše kouzelná školička - už jsem školák - babí léto Podzimní sluníčko - dráčci Mračoun, Rovnáček, Usměváček - proč chráníme přírodu - moje bezpečná cesta do školičky - i sluníčko něco může, musí a nesmí Pohádkový podzim - kam odlétají ptáci - zvířátka se chystají na zimu - zpracování zeleniny a ovoce - profese, maminka a tatínek také pracují Cíle integrovaného bloku podzim: získat děti pro radostný pobyt v přípravné třídě orientovat se bezpečně v prostředí třídy, školy poznat základy pravidel chování ve společenství třídy rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí pravidla bezpečnosti při cestě do školy bezpečná cesta do školy seznámení s charakteristickými znaky podzimního období Zima Témata s podtématy: Vánoce, Vánoce přicházejí - čertí rej - čas cukroví a jmelí - symboly a tradice vánoc - zdobení vánočního stromku - přání pro kouzelné sluchátko Zdraví a radostný leden s Machem a Šebestovou - zimní radovánky - zdraví životní styl - moje rodina - kam nemůže slunce, chodí lékař Pohádkový únor - povídání o princeznách, rytířích a dávných dobách - dopravní prostředky, které známe z pohádek 6

7 - i princezny pečovaly o svůj chrup Cíle integrovaného bloku zima: - seznámení s českou tradicí Mikuláše, začátkem adventu a Vánoc - posilování kladných vztahů v rodině, prožívání radosti - spoluprožívání slavnostní atmosféry s rodiči v prostředí školy - prožívání změn v přírodě v období zimy - seznámení s bezpečností zimních sportů - naučit se sdělovat své pocity, přání - s pohádkou do historie vytvoření povědomí o životě v dávných dobách - bezpečná doprava dopravní prostředky Jaro Témata s podtématy: Březen, za kamna vlezem a budeme si povídat - vesmírné povídání - naše město - zvířátka mají také svůj domov - veselé Velikonoce Jarní velikonoce s kamarády - znaky jara - jak vyroste kytička - proč se vyplácí poslouchat a učit se - přátelé a kamarádi Barevný a bezpečný květen - rozkvetlé stromy - lidské tělo - první pomoc - letní radovánky a naše zdraví Cíle integrovaného bloku jaro: - příprava na svátky jara význam a tradice - uvědomění si vlastního těla, osvojení poznatků o těle a jeho zdraví - pozorování a prožívání změn v probouzející se přírodě - seznámení s poskytnutím první pomoci - poznáváme naši obec můj domov - porozumění termínu vesmír a sluneční soustava Léto Témata s podtématy: Co všechno už Mach a Šebestová zná a dokáže - lidské smysly - co člověk cítí a prožívá - co všechno jsem se naučil - týden dětských radostí - hurá, prázdniny Cíle integrovaného bloku léto: - rozvíjení a užitek lidských smyslů - pochopení zodpovědnosti za vlastní chování - rozlišování pocitů - shrnutí a uvědomění si nabitých dovedností - týden dětských radostí - hurá, prázdniny 7

8 ČESKÝ JAZYK Prvořadým cílem předmětu český jazyk je rozvoj řeči a jazyka. Snažíme se rozvíjet dorozumívací schopnosti, obohacovat slovní zásobu a seznamovat žáky se spisovnou podobou spisovného jazyka. Zároveň rozvíjí poznávací procesy, city a vůli žáků, sebepojetí a sebenahlížení, kreativitu a sebevyjádření. Součástí předmětu je příprava na psaní - rytmizace, rytmizace pohybu, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, správné držení psacího náčiní, průpravné cviky pro psaní písmen a číslic. Předmět podporuje duševní pohodu žáků, probíhá zábavnou formou, jeho součástí je pravidelný komunikační kruh. Hlavní linií předmětu Český jazyk jsou pohádky, příběhy, básně, říkadla a pořekadla. Český jazyk zahrnuje čtyři složky: 1. Jazyk a řeč 2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 3. Sebepojetí, city a vůle 4. Rozvoj psacích dovedností Očekávané výstupy: Žák by měl: aktivně používat slovní zásobu mluvit zřetelně, srozumitelně a gramaticky správně rozlišovat délku samohlásek řadit obrázky podle časové posloupnosti, popsat obrázky, tvořit věty k obrázkům seznámit s knihami, orientovat se v dětské obrázkové knize zvládnout dialog mezi kamarády, spolužáky, staršími spolužáky, učitelem a jiným dospělým, tvořit jednoduché gramaticky správné odpovědi, zvládat běžné dorozumívací situace, aktivně se zapojit do společné konverzace memorovat říkadla, říkanky, pohádky, recitovat básně soustředit se na poslech pohádky, dokázat dramatizovat pohádky s vystižením charakteru ztvárňované osoby, pochopit a umět reprodukovat text, mít pozitivní vztah ke knize zvládnout jednoduché vyprávění, dokázat vypravovat o událostech v logické návaznosti zvládnout sluchovou a zrakovou analýzu a syntézu rovnat písmena do řádků, poznávat některá písmena správné držení těla při psaní i čtení zvládnout prostorovou orientaci zrakově rozlišovat specifické znaky a tvary zvládnout grafomotorická cvičení a jemnou motoriku zvládnout průpravné cviky k psaní včetně jejich rytmizace ovládat koordinaci ruky a oka napsat a poznat své jméno v podobě velkých tiskacích písmen MATEMATIKA Vyučovací předmět Matematika je založen na praktických činnostech, manipulaci s předměty, probíhá hravou formou, formou činnostního učení a je inspirována pohádkami a příběhy. Vychází z metodiky Učíme se společně a z programu Tvořivá škola (experimenty) a zároveň z metodiky prof. Hejného. Předmět Matematika dále rozvíjí logické myšlení, představivost, fantazii a poznávací schopnosti žáků. Jde o vytvoření matematických představ a chápání základních matematických pojmů a vybudování základů pro pozdější výuku. Očekávané výstupy: Žák by měl: třídit předměty porovnávat soubory předmětů přiřazováním vytvářet různé konkrétní soubory orientovat se v prostoru vlevo, vpravo, nahoře, dole, hned před, hned za apod. chápat základní číselné a matematické pojmy 8

9 utvořit si prvotní představy o číslech (přirozená čísla v oboru do 10) seznámit se s číselnou osou, orientace na číselné ose používat čísla k vyjádření počtu a pořadí, číselná řada počítat předměty v daném souboru poznávat základní geometrické tvary skládat obrazce z geometrických tvarů PRVOUKA Vyučovací předmět Prvouka rozvíjí chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí, prvotní poznatky o životě a společnosti, o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Podporuje utváření pozitivních vztahů žáka ke spolužákům, kamarádům, rodičům, dospělým a autoritám. Vytváří si povědomí o zodpovědnosti za svoje chování a důsledky svého jednání. Předmět Prvouka pomáhá žákům utvářet citový vztah k přírodě, k nejbližšímu okolí a rodné zemi. Žáci vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního stylu (psychická odolnost, fyzická pohoda, tělesná zdatnost, zdravé životní návyky, sebeobslužné činnosti). Očekávané výstupy: Žák by měl: poznat školu a osvojit si chování ve škole, získat pozitivní vztah ke škole vnímat, co je zajímavé, zajímat se o nové věci, využívat získaných zkušeností k učení znát elementární časové pojmy zvládat bezpečné chování na ulici, reagovat na světelné signály semaforu, zvládnout bezpečně cestu do školy, poznat některé dopravní prostředky umět rozlišit rozdíl mezi městem a vesnicí (obcí) poznat přírodu kolem sebe v průběhu ročních období orientovat se ve vlastní rodině (rodiče, prarodiče, sourozenci a další) vytváření časových představ pozorovat práci dospělých v různém prostředí seznámit se s některými volně žijícími zvířaty, vytvořit si pozitivní vztah ke zvířatům znát vlastní adresu seznámit se s lidovými zvyky, tradicemi umět pojmenovat části svého těla prakticky ovládat základy péče o vlastní zdraví a první pomoci, dokázat rozlišit co je bezpečné a zdravé, co je zdraví škodlivé seznámit se se základními poznatky o životě osvojit si základní společenská pravidla, naučit se být odpovědný sám za sebe VÝTVARNÁ VÝCHOVA Předmět Výtvarná výchova rozvíjí u žáka estetické vnímání. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy a pocity. Pomáhá zlepšovat jemnou motoriku a získávat zkušenosti s výtvarnými pomůckami a materiály. Vytváří příležitost pro vzájemnou spolupráci, toleranci a pozitivní vztahy. Má významný rehabilitační a relaxační charakter. Snižuje vnitřní napětí žáků, psychickou nevyváženost a agresivitu. Výtvarná výchova vede žáky k poznání, že kultura a umění obohacují život člověka a stávají se jeho součástí. Očekávané výstupy: Žák by měl: rozeznávat základní i doplňkové barvy dokázat využít celé plochy i velkého papíru zvládat základy práce s jednotlivými technikami výtvarného projevu dokreslování, rozmývání barev, kreslení různými druhy pastelů, malování různými druhy barev 9

10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Předmět Hudební výchova utváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vstup do hudební kultury. Zprostředkovává žákům poznávání národní kultury a tradic. Hudební činnosti podporují rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, poslechových a pohybových. Má významný rehabilitační a relaxační charakter, navozuje radostnou náladu a pozitivní prožitky a city. Očekávané výstupy: Žák by měl zvládnout: základy dechových a relaxačních cvičení zpěv společně s učitelem zpěv písniček s důrazem na správnou melodii a rytmus, vytleskávání rytmu vyjádřit hudbu přirozeným pohybem jednoduché tanečky poznávat písně dle úryvků melodie seznámit se s technikou hry na jednotlivé rytmické hudební nástroje TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět Tělesná výchova vede žáky ke spontánnímu radostnému pohybu a následně k počátkům řízené pohybové aktivity. Rozvíjí u žáka základní pohybové dovednosti, tělesnou koordinaci, posiluje volní vlastnosti, zdravou soutěživost, psychickou odolnost. Učí žáky dodržovat pravidla her, zásady sportovního chování, fair play jednání. V tomto předmětu jsou vysokou měrou zařazeny relaxační hry a aktivity. Pozitivní prožitky z pohybové činnosti vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci a k aktivnímu vztahu ke sportu. Součástí výuky tělesné výchovy je plavecký výcvik. Očekávané výstupy: Žák by měl: zvládnout pohybovou aktivitu v prostoru dle pokynů vyučujícího (včetně základů pořadových cvičení) zvládnout základní koordinační cvičení zvládnout základní dechová, relaxační a uvolňovací cvičení zvládnout cviky k dodržování správného držení těla zvládnout základy dětských her (včetně míčových) kolektivní a sportovní cítění v duchu fair play zvládnout základy plavání pozitivní vztah k vodě seznámit se základy gymnastiky, atletiky, zvládnout nejjednodušší pohybové aktivity z těchto odvětví PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ Předmět Pracovní vyučování vede k rozvoji motoriky, tvořivosti a fantazii, získání základů manuální zručnosti a k vytváření prvotních pracovních dovedností a návyků. Žáci se učí porozumět novým pojmům, pracovat s pestrou škálou materiálů a pracovních nástrojů, zvládat jednoduché pracovní postupy. Předmět Pracovní vyučování vede žáky k přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů, vštěpuje žákům hygienické návyky a nutnost udržovat praktickou uspořádanost pracovního místa. Seznamuje s různými obory lidské činnosti, vytváří pozitivní vztah k práci a jejím výsledkům. Součástí předmětu Pracovní vyučování jsou práce s drobným tradičním i netradičním materiálem, práce montážní a demontážní, práce v domácnosti, příprava pokrmů a práce keramickou hmotou. Očekávané výstupy: Žák by měl: dodržovat hygienická pravidla při práci zvládnout základy práce s nůžkami, šablonami zvládnout základní pracovní návyky lepení, vytrhávání papíru, práce s přírodninami a jiným drobným materiálem apod. 10

11 dokázat dodržovat stanovený postup při práci, udržovat čistotu při práci mít pozitivní vztah k manuální činnosti HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla hodnocení žáků: Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede používat to, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. Podporujeme žákovo vlastní sebehodnocení, které posiluje jeho vnitřní motivaci. V pololetí a na konci roku vydáváme žákům OSVĚDČENÍ O DOCHÁZCE s krátkým hodnocením výsledků v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Autoevaluace školy Autoevaluce přípravné třídy je nedílnou součástí autoevaluace celé školy. Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení, jak funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Nutností je vymezení oblastí, cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. AUTOEVALUACE ŠKOLY ZAMĚŘENÍ CÍLE zjišťujeme: UKAZATELE Sledujeme: NÁSTROJE ČAS Soulad realizovaného vzdělávacího programu se ŠVP ZV - klíčové kompetence - strategie - výstupy - rozvíjení kompetencí při výuce - realizaci projektů - hospitace - dotazník učitelům - účast žáků v soutěžích - průběžně - na konci školního roku - průběžně Výsledky vzdělávání -úspěšnost a výsledky vzděl. procesu - porovnání úspěšnosti s jinými školami stejného typu i vzhledem k ostatní populaci - klasifikace - výsledky soutěží, úspěšnost prezentací školy na veřejnosti - prověřování znalostí, portfolio - soutěže, prezentace - průběžně, čtvrtletně - průběžně Individuální vzdělávací potřeby žáků - sebeobsluha - základy společ. chování - orientace v okolí - soběstačnost - chování žáka - znalost a bezpečný pohyb - pravidelná denní činnost a modelové situace - vycházky a modelové vše průběžně 11

12 Vyučování a školní klima - soustředění na práci - chování v kolektivu - efektivita výuky, metody a formy výuky - spokojenost žáků v okolí školy a domova - přístup k jednotlivým činnostem - dodržování pravidel - úroveň znalostí, výsledky soutěží - zapojení do činností situace - plnění krátkodobých úkolů - úroveň vztahů v kolektivu - hospitace, výsledky soutěží - statistické vyhodnocení - průběžně - dle potřeby - spokojenost učitelů - aktivity nad rámec prac. náplně - dotazník, SWOT analýza - na konci školního roku - vliv klimatu třídy na výsledky vzdělávání - klima třídy - hospitace, dotazník pro žáky, šk.výsledky - průběžně, dle potřeby - vliv projektů a akcí školy na šk. klima - spokojenost a aktivní účast žáků - statistické vyhodnocení - bezprostředně po akci Práce učitelů - aktivizační metody - sebezdokonalování - promyšlený cíl výuky - spolupráce s kolegy a rodiči zájem žáků o předmět - sebevzdělávání a aplikace nových poznatků - soulad práce se ŠVP - účast na aktivitách školy - vzdělávací výsledky - hospitace, dotazník - hospitace, ped. rady - předmětové komise, přehled akcí školy, dotazník pro rodiče - průběžně - průběžně, na konci šk. roku - průběžně - průběžně, na konci šk. roku Vedení školy - manažerské schopnosti - organizační schopnosti - postavení školy - klima školy, vybavenost školy - zabezpečení chodu školy - názor veřejnosti - dotazník - dotazník - dotazník pro rodiče, akce školy - na konci šk. roku - na konci šk. roku - průběžně Hodnocení žáků - úroveň znalostí - aplikace znalostí - kvantita a kvalita znalostí - úspěšnost v akcích, - zkoušení, testy, portfolio - pozorování - průběžně - průběžně 12

13 - chování projektech, soutěžích, řešení problémových situací - vztahy v kolektivu, chování na veřejnosti, morální postoje - pozorování dotazník pro učitele - průběžně - na konci školního roku Hodnocení - nástroje hodnocení - motivační hodnocení - kritéria hodnocení - pestrost a rozmanitost způsobů hodnocení - aktivita žáků (odbourání strachu ze známek) - dodržování klasifikačního řádu - hospitace - hospitace, dotazník - hospitace, ped. rady, - průběžně - průběžně, na konci šk. roku - průběžně, čtvrtletně Spolupráce s rodinami žáků a veřejností - spolupráce s rodiči - spolupráce s dotčenými organizacemi - spolupráce s veřejností - účast rodičů na třídních schůzkách, akcích školy - exkurze, přednášky, apod. - veřejné akce - statistika - měsíční plán - měsíční plán - čtvrtletně - průběžně, čtvrtletně - průběžně, čtvrtletně Jednou za dva roky bude v měsíci červnu zpracována shrnující evaluační zpráva. Podklady pro její zpracování připraví určený tým pedagogů, jehož vedoucí bude jmenován ředitelkou školy, závěrečné zpracování provede vedení školy. Získané informace budou sloužit jako zpětná vazba, prostřednictvím níž budou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění ŠVP. ZÁVĚR Přípravnou třídu budou po celou dobu vzdělávání provázet pohádkové postavy Macha a Šebestové. Tento dokument vznikl jako jedna z částí ŠVP základní školy. Vystupuje samostatně pod svým vlastním jménem ŠVP Rok s pohádkou. Vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Tento dokument je platný od Podpis ředitelky školy: Razítko školy: Dne: 13

14 Příloha č. 2 ŠVP základní školy Školní vzdělávací program Škola plná barev Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná barev, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace, Revoluční 903, Hovorčovice, a vstupuje v platnost dnem IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: Školní vzdělávací program Škola plná barev Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace Adresa: Revoluční 903, Hovorčovice Kontakty: Ředitelka školy: Mgr. Jana Hirková Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Hirková Právní forma: příspěvková organizace IČ: Red IZO: Zřizovatel Název: Obec Hovorčovice Adresa: Revoluční 33, Hovorčovice Kontakty: tel Platnost dokumentu od 1. září 2015 Podpis ředitelky školy: Razítko školy: Dne: 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost, velikost a umístění základní školy: Základní škola Hovorčovice (dále ZŠ) je obecní, plně organizovaná základní škola v klidnější zóně obce Hovorčovice, umístěná na oploceném pozemku. Je základní školou, která poskytuje až sto padesáti žákům základní vzdělání v 1. až 5. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY a přípravu na vstup do 1. třídy v PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ. 2.2 Základní škola Vzdělávání žáků základní školy probíhá prozatím jen na 1. stupni. Základní škola má charakter malotřídní školy. Jednotlivé ročníky ZŠ kombinujeme do tříd tak, aby žáci mohli během výuky pracovat kooperativně a jejich vzájemné působení bylo všestranně prospěšné. Škola vlastní svou zahradu, která je využívána jak k výuce praktických činností nebo k běžné výuce v letním období, tak k relaxaci a pro rekreační přestávky. Na školní zahradě je zákoutí s posezením a prostor k aktivnímu trávení volného času. 14

15 Školní budova je tvořena původní zrenovovanou stavbou a novou přístavbou, obě části jsou propojené spojovací budovou, ve které se nalézá schodiště. Obě budovy jsou prostorné a světlé, chodby jsou vhodné pro aktivní odpočinek o přestávkách. Interiér školy je barevný, vyzdobený žákovskými pracemi a květinami. Třídy jsou prostorné, teplé, světlé, kompletně nově vybavené. Umělecká akademie při ZŠ Souběžně s otevřením základní školy je zde otevřena také Umělecká akademie pro děti i dospělé, pro kterou budeme v roce 2016 žádat o statut Základní umělecké školy. Činnost Akademie bude přímo propojená se ZŠ - učitelé Akademie budou zaštiťovat výuku hudební výchovy v ZŠ, budou mít možnost podchytit talentované žáky a současně zapojit do společných vystoupení a aktivit i ostatní žáky školy a jejich rodiče. Stmelovacím článkem Akademie a ZŠ žáků i pedagogů - bude společný orchestr, v kterém se budou moci uplatnit všichni žáci bez rozdílu úrovně, věku a oborového zaměření, i jejich rodiče. Obousměrným propojením Akademie a ZŠ se významně zvýší hudební gramotnost všech žáků školy a současně to umožní podchytit a rozvíjet talentované žáky. Akademie se se svou otevřeností a všestranností současně stane klíčovým nástrojem komunitního života v Hovorčovicích. 2.3 Vybavení školy: Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách (multifunkční herna, relaxační učebna, žákovská knihovna, která zároveň slouží jako učebna pro individuální logopedickou péči). Součástí školy je i školní družina, podle potřeby ranní a odpolední klub, které využívají pro svoji činnost vhodnou hernu a školní zahradu. Co se týče materiálních a technických podmínek, vybavení všech odborných učeben i kmenových tříd je nové a na velmi dobré úrovni. ZŠ využívá především velké množství didaktických, názorných i relaxačních pomůcek. Všechny učebny jsou zařízeny novým moderním, pro individuální výuku vhodným nábytkem. Za zmínku stojí vybavení všech učeben ZŠ interaktivními tabulemi. Škola se bude snažit každoročně investovat značnou část finančních prostředků na nákup nového vybavení, nových učebních pomůcek, učebnic a didaktických her. 2.4 Silnými stránkami školy jsou zejména: Rodinné a vlídné prostředí, ve kterém se budou žáci cítit bezpečně a dobře, výchovná a vzdělávací strategie školy odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, možnostem školy (učitelů) a potřebám všech žáků (systém individualizace je propracován do všech úrovní výchovy a vzdělávání, jak školních tak i mimoškolních), osobnostní a sociální výchova, podpora osobnostního rozvoje dětí, rozvoj jejich sociálních kompetencí (OSV dle projektu Odyssea) prostor pro sdílení názorů všech zúčastněných (vzájemná úcta a partnerská komunikace vedoucí k pocitu důvěry, důvěra žáků v pomoc dospělých), nové materiální vybavení školy s moderními pomůckami, účinný informační systém v komunikaci uvnitř školy i v komunikaci směrem k veřejnosti, nadstandardní podpora profesního rozvoje všech zaměstnanců školy, zajištění podpůrných pedagogických služeb (péče speciálního psychologa, asistentů učitele, popř. školního psychologa), každoroční odborné výcviky podporující zdraví žáků (plavání, bruslení, jógová cvičení pro děti, zdravé vaření, apod.), aktivní začlenění praktické výuky a cvičení do vzdělávání pěstitelství, dílny, chovatelství, terénní sledování a výzkumy (prvouka, přírodověda, vlastivěda), svébytné postavení školní družiny s důrazem na osobnostní a sociální rozvoj žáků, mimoškolní aktivity pro žáky naší školy i veřejnost (Umělecká akademie, přírodovědné, technické, sportovní kroužky apod.), škola bez bariér. 15

16 2.5 Charakteristika zaměstnanců školy: Počet zaměstnanců ZŠ 21 - ředitelka školy pedagogové logoped/speciální pedagog asistenti pedagoga vychovatelky školní družiny provozní zaměstnanci Charakteristika žáků: Žáky základní školy budou nejen děti místní, ale i děti z přilehlých obcí. Žáci jsou do naší základní školy přijímáni po řádném zápisu, který je vypisován v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, přesný termín zápisu vypisuje ředitelka školy. Při ZŠ jsme zřídili se souhlasem OÚ Hovorčovice a se souhlasem Krajského úřadu pro Středočeský kraj přípravnou třídu, která má svůj školní vzdělávací program Rok s pohádkou, zpracovaný dle RVP PV. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu poruch učení je ve spolupráci s rodiči a poradenským zařízením vypracován IVP, který je 2x ročně vyhodnocován a aktualizován dle potřeby. Naše škola nemá specifické třídy, kromě třídy přípravné; žáci jsou začleňováni do běžných tříd, kde s nimi všichni učitelé pracují individuálně a efektivně. Připravují jim předtištěné texty na doplňování, zkracují jim diktáty, žáci mají více času na kontrolu a odůvodňování, mají předtištěná zadání příkladů a slovních úloh, mohou používat určené kompenzační pomůcky (kalkulačka, tabulky, ), při skupinové práci si sami vyberou dostupný úkol. Tito žáci jsou často povzbuzováni, je jim tolerován přiměřený neklid a únava. Škola těmto dětem umožňuje tzv. nápravy a odbornou další pomoc při konzultačních hodinách. Pokroky i neúspěchy žáka jsou pravidelně konzultovány s rodiči, školní psycholožkou, učiteli a žákem, je vyzdvižen důraz na práci rodičů se žákem doma. Škola je schopna na základě žádosti rodičů zprostředkovat žákovi pomoc dalších specializovaných pracovišť a center. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje především školní speciální pedagog formou individuální péče, skupinové péče popř. kombinací obojího. Rozsah a obsah péče je individuální, závisí na potřebách konkrétního žáka. Nedílnou součástí péče je také úzká spolupráce školní speciálního pedagoga se zákonnými zástupci žáků, s třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Pro žáky, zákonné zástupce a učitele má školní speciální pedagog konzultace s možností individuální domluvy termínu. Někteří žáci mají vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), na základě žádosti zákonného zástupce, který vychází z doporučení odborných zařízení (PPP, SPC). IVP obsahuje rozsah, způsob a průběh poskytování individuální péče žákovi, časové a obsahové rozvržení učiva, způsob hodnocení a možnost úpravy posunutí klasifikačního období. Také obsahuje seznam kompenzačních, rehabilitačních a didaktických materiálů potřebných při vzdělávání, potřebu asistenta pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte atd.) Žákům s vadou řeči, která nevyžaduje úpravu vzdělávacího programu, bude poskytnuta přiměřená logopedická péče, možnost vypracovávat zadané úkoly převážně písemně, např. s dopomocí PC, notebooku. Žákům sluchově postiženým, kteří se budou schopni integrovat do běžné odpovídající třídy, bude poskytnuta přiměřená péče, např. tlumočníkem do znakové řeči, zajištěním speciálních pomůcek a možnost práce na PC, notebooku. 16

17 Žákům zrakově postiženým, kteří se budou schopni integrovat do běžné třídy, pomůžeme v nácviku orientace a přiměřeného samostatného pohybu a sebeobsluhy, zajistíme odpovídající zvukové a audiovizuální pomůcky a budeme dbát na jeho zrakovou hygienu. Žákům s tělesným postižením, které mu umožní zapojit se do režimu běžné třídy, přizpůsobíme umístění jeho kmenové třídy tak, aby mu byla nejsnáze dostupná. Bez přítomnosti svého asistenta se na naší škole, může pohybovat v rámci prostor, jež jsou bezbariérově zpřístupněny. Těmto žákům je naše škola schopná připravit speciální odpovídající tělesná cvičení, vypracovat a plnit konkrétní rehabilitační programy podle typu zdravotního postižení. Žáci se do výuky zapojí s dopomocí odpovídajících kompenzačních pomůcek. Všem žákům s tělesnými vadami je škola ochotná a schopná vytvořit navíc nejen materiální zabezpečení, ale i příznivé klima pro plnění ŠVP. Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním se vzdělávají s ohledem na speciálně vzdělávací potřeby vyplývající z diagnostiky žáka. V případě potřeby žák pracuje podle vytvořeného individuálního vzdělávacího plánu. Škola vytváří podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro uspokojování jejich vzdělávacích potřeb. K tomu využívá těchto vyrovnávacích opatření: - speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání - zařazení speciálně-pedagogické péče (reedukačních cvičení) - využívání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů - využívání pedagogicko-psychologických služeb. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků mimořádně nadaných bude na naší škole podporováno vypracováním IVP na ty předměty, ve kterých žák vyniká. Žáci řeší náročnější úkoly, pracují s pracovními sešity vyšších ročníků nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, reprezentují školu na soutěžích a olympiádách, koncertech, výstavách. Je jim umožněna účast na exkurzích s vyššími ročníky, jsou zapojeni do korespondenčních kurzů středních škol, kde by následně chtěli studovat, mohou vést část vyučující hodiny, vymýšlí úkoly, kvízy, pro ostatní spolužáky ve třídě, mohou pracovat na PC, kde řeší nadstandardní úkoly. Těmto žákům jsou přiměřeně tolerovány slabší výsledky v některých předmětech, eventuálně z nich budou na základě odborných doporučení uvolněni. I zde je důležitá spolupráce žáka, školy, rodičů a OPPP, aby se talent a nadání dítěte rozvíjely a byl zároveň splněn ŠVP. Mimořádně nadaný žák může být po vykonání odpovídajících komisionálních zkoušek přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 2.7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce: V ZŠ proběhne několik dlouhodobých projektů (zorganizovaných napříč školou): Příroda, zvířata a my (třídění odpadu, péče o životní prostředí v okolí školy, chov zvířat, apod.) Moje zdraví (první pomoc, pitný režim, péče o chrup, pěstitelské práce - zdravé vaření, apod.) Bezpečně na cestách (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, cykloturistika, apod.) Celá škola čte (prohlubování čtenářských dovedností a kladného vztahu k četbě knih) Poznáváme moudrost stáří (spolupráce se seniory a podpora v jejich seberealizaci). Mezinárodní spolupráce v ZŠ zatím neprobíhá, ale do budoucna ji plánujeme. 17

18 2.8 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty: Spolupráce rodičů s pedagogem je založena na společném úsilí připravit děti na úspěšný vstup do dalšího stupně vzdělávání. Rodiče mají možnost podílet a účastnit se školních akcí, jsou pravidelně a dostatečně informováni o průběhu a výsledcích práce svých dětí. Rodiče jsou pravidelně instruováni o speciálně pedagogických postupech; mají možnost kdykoli podle svých potřeb přijít do školy a řešit problematiku svého dítěte. Nabízíme i konzultace podporující pokroky u žáků, např. formou setkání: učitel dítě rodič. Rodiče jsou zároveň oslovováni i osvětou v podobě školení a seminářů, jež se týkají problematických otázek výchovy a vzdělávání jejich dětí. Při škole bude zřízena školská rada a budou vytvořeny podmínky pro vznik sdružení rodičů a přátel školy. Usilujeme o partnerský vztah mezi školou a zákonnými zástupci. Mezi nejúspěšnější formy komunikace a spolupráce patří individuální konzultace a poradenská pomoc. Úspěšná dlouhodobá spolupráce proběhne na úrovni výstav a jiných prezentací prací našich žáků. Spolupráci rozvineme s SPC, s odbornými lékaři, s dotčenými odbory sociální péče, apod. Rozvinuli jsme spolupráci s odborníky i lektory na osobnostní a sociální výchovu, kteří budou vzdělávat naše pedagogické pracovníky, a díky kterým budeme využívat kvalitní metodiky pro naši práci zaměřenou na učení prožitkem. Půjde zejména o realizaci programů osobnostní a sociální výchovy pro naše žáky. Tato osobnostní a sociální výchova (OSV) bude vycházet z respektu k druhým, z tvořivosti, profesionality a z odvahy všech, kteří budou tuto výchovu implementovat do vzdělávání. Hlavním cílem OSV je osobnostní a sociální rozvoj žáků - jednotlivců i třídních kolektivů, aktivní a samostatný žák s pozitivním sebehodnocením, který přijímá odpovědnost za své rozhodnutí a chování, dobré vztahy mezi žáky ve třídě a ve škole, dobré vztahy mezi žáky a učiteli, dobré vztahy mezi učiteli a rodiči, prevence rizikového chování žáků a podpora efektivního předmětového vyučování. Do vzdělávacího programu školy jsou zahrnuty prožitkové vzdělávací kurzy pro žáky, preventivní programy pro žáky, výuka předmětu Učíme se komunikovat a jednorázové projekty. Další oblastí je vzdělávání učitelů a pořádání přednášek a seminářů pro rodiče. Učební plán Vzdělávací oblasti Předměty 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč Jazyk a jazyková komunikace disponibilní hodiny Český jazyk a lit Anglický jazyk Celkem Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace z toho disponibilní dotace Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda ,5 1,5 0 Přírodověda ,5 1, Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

19 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy: Jak vyplývá z názvu našeho ŠVP, škola by měla být pestrobarevná, to znamená zajímavá, veselá, příjemná, založená na střídání činností, používání mnoha metod a pomůcek. Budeme se snažit rozvíjet v žácích kladné stránky osobnosti, ohleduplnost, přátelství a pomoc druhým, kteří ji potřebují. Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice, až po pocit jistoty a bezpečí. Školní vzdělávací program naší školy vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké životu a na praktické jednání. Na utváření klíčových kompetencí se podílí devět vzdělávacích oblastí. Realizace výuky v naší škole probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech, které respektují cílová zaměření, očekávané kompetence. Výuka v jednotlivých vyučovacích předmětech ve svém souhrnu směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i k dosažení klíčových kompetencí stanovených v RVP. Naše škola poskytuje: vyvážené, kvalitní vzdělání rozvíjení samostatného logického myšlení a schopnost komunikace podporu pro žáky i v jiných než intelektuálních oblastech, jako je hudební, pohybová, manuální, estetická oblast, apod. kvalitní přípravu žáků pro snadné zapojení do 2. stupně ZŠ uplatňování nových forem výuky (činnostní učení, práce s interaktivní tabulí a internetem, učení prožitkem, apod.) pomoc handicapovaným žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení a jinými poruchami pěkné, příjemné a rodinné prostředí moderní vybavení 3.2 Cíle základního vzdělávání umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit se žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Jde o společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. 19

20 KOMPETENCE K UČENÍ: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Žáci v naší škole mají možnost získávat informace nejenom z učebnic, ale i z encyklopedií, příruček, internetu a výukových programů. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Informace se žáci učí porovnávat, třídit a vyhodnocovat je. Takto získané informace si mohou ověřit praktickými činnostmi. Během vyučování využíváme i informace z televize, rozhlasu, časopisů, výstav a exkurzí. Individuálním přístupem k žákům zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch. Žáky vyšších ročníků povedeme k samostatnému organizování některých akcí, umožníme jim ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastní různých soutěží (recitační, šachové, výtvarné, sportovní, apod.). Vytváříme takové situace, v nichž má žák radost z učení. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Problémy žáků se často snažíme řešit společně, hledáme různé možnosti jejich řešení. Vybrané správné řešení se snažíme důsledně dodržovat. Při získávání informací z různých zdrojů se často objeví i různé přístupy k problémům a různé způsoby řešení. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky i pro děti z přípravné třídy. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ: vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Komunikativní kruh pokud mluvím já, ostatní mlčí, pokud mluví ostatní, mlčím já. Umění naslouchat ostatním. Používat prostředky neverbální komunikace dramatická výchova. Umět rovnocenně využívat staré i moderní technologie. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a vhodnou formou prosazovat svůj vlastní názor. Ročníky mezi sebou spolupracují při přípravách výtvarných a keramických výstav. Podporujeme komunikaci s dalšími školami v okolí. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Společně s učiteli si žáci vytvářejí pravidla chování ve třídě, přemýšlejí, čím by mohli přispět k dobrému chodu třídy a podle toho si společně s učitelkou určují úkoly, které budou plnit. Každý ve třídě musí být důležitý. Při skupinové práci se učí spolupracovat, projevují se jejich rozdílné schopnosti a zkušenosti. Vzájemně se ovlivňují. Rozvíjejí a dokončují nápady druhých. Učí se hodnotit svůj výsledek práce i výsledky druhých. KOMPETENCE OBČANSKÉ: připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Žáky učíme, aby si uvědomovali, že jejich chování ve škole i mimo školu ovlivňuje smýšlení lidí o naší škole a jejich případně nevhodné chování může poškodit školu v očích veřejnosti. Učíme orientaci v kulturním a historickém dědictví regionu v návaznosti na dějiny státu a Evropy přiměřeně k věku žáků. Vedeme žáky k lásce a ochraně přírody, klademe důraz na environmentální výchovu a vedeme žáky k třídění odpadů vlastní realizací ve škole. KOMPETENCE PRACOVNÍ: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učíme žáky, aby se při plnění úkolů řídili pravidly, která si s učitelkou stanoví. Žák se snaží zvolit způsob, který by nikoho neohrožoval ani neomezoval. Nabízíme široký rejstřík různých činností. Tím, že si žáci vyzkouší práci druhých, dokážou ji lépe ocenit a vážit si ji. Porovnáváním s ostatními si žáci dobře uvědomují vlastní schopnosti a talent. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. 3.4 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA V ŠVP Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana 20

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více