... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly"

Transkript

1 KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184,

2 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly: Základní kola a Mate ská kola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, p ísp vková organizace Adresa koly: Horní Dunajovice 184, editelka koly: Mgr.Lenka Czehovská Kontakty: telefon: , I O: IZO: REDIZO: Z izovatel koly: Název: Obec Horní Dunajovice Adresa: Horní Dunajovice 102, Kontakty: telefon: I O: Platnost dokumentu od: razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly 2

3 Preambule Zm ny ve vzd lávání pro XXI. století úzce souvisí se zm nami ve spole nosti. Vzd lávání je nutné p izp sobit a zam it na osobnost dít te. Spole nost se výrazn globalizuje, neustále dochází k p ílivu nových informací. S touto situací se musí ka dý ob an vyrovnat, informace musí um t vyhledávat a vyu ívat. Takovému postoji je blízké tematizování obsahu vzd lávání, ne soust e ování se jen úzce na izolované p edm ty. Ú elem vzd lávání není pouze v d t, ale p edev ím um t pou ívat. H. Spencer 3

4 2. Charakteristika koly 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola Horní Dunajovice 184, okres Znojmo sídlí v budov z roku 1911, která je situována v klidné ásti vesnice. Sou ástí koly je mate ská kola s kapacitou 28 d tí, základní kola s kapacitou 60 ák a kolní jídelna, kde je mo nost stravování pro 40 d tí. kolní jídelna výdejna slou í pro p ípravu sva inek pro d ti M a výdeji ob d, které jsou p ivá eny ze kolní kuchyn Z eletice. V echny sou ásti na í koly sídlí v jedné budov je to výhoda, nebo d ti z mate ské koly v t inou p estupují do na í základní koly a nemají tak potí e s adaptací na nové prost edí. kola funguje jako malot ídní - dvout ídka pro áky ro níku. Spojení ro ník je ur eno po tem d tí v jednotlivých ro nících. Po et ák se pohybuje od 20 do 36 d tí s pr m rem 10 a 18 ák na t ídu. kola není typem spádové koly. áci, kte í kolu nav t vují, jsou místní. kola umo uje vzd lání také ák m se speciálními vzd lávacími pot ebami i ák m nadaným Vybavení koly kola má v poschodí dv kmenové u ebny, které jsou vybaveny star ími po íta i s výukovými programy, jednu po íta ovou u ebnu s p ti po íta i z nich ty i jsou p ipojeni na vysokorychlostní internet a jsou také vybaveny výukovými programy. Podle pot eby se t ídy p i hodinách st ídají, aby mohli pracovat práv na po íta ích. Vyu uje se zde i hra na hudební nástroje klávesy, flétna. K vybavení koly pat í t locvi na v p ízemí budovy, která je vybavená pouze nejnutn j ím ná adím z d vodu chyb jící ná a ovny. T locvi na je vyu ívaná i d tmi z mate ské koly. V p ípad p íznivého po así vyu ívají pedagogové s áky areál kolního dvorku a h i t pat ící obci. Pom cky jsou uspo ádány v kabinet. Máme je rozd leny podle vyu ovacích p edm t a jsou k dispozici v em vyu ujícím. Vybavení koly pom ckami, u ebnicemi a jiným výukovým materiálem je neustále obm ováno a modernizováno. Ve keré prostory koly jsou vkusn vyzdobeny zejména pracemi d tí a ák koly Charakteristika pedagogického sboru Ve kole pracují t i pedagogické pracovnice. Plný úvazek pokryjí dv u itelky, které mají odbornou kvalifikaci pro výuku na 1.stupni. Ostatní úvazek dobírá nekvalifikovaná u itelka. Tento áste ný úvazek p iná í problém: najít vhodnou a kvalifikovanou pracovní sílu. V echny u itelky mají zájem o dal í vzd lávání, a tím o prohlubování své odbornosti. Nav t vují seminá e a kurzy, nové poznatky se sna í uplat ovat p i vyu ování. U itelky jsou ochotné a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností, projevují se u nich i schopnosti organiza ní, a to zejména po ádáním akcí pro ostatní pedagogy z okolí a pro áky i jejich rodi e. 4

5 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Na e kola vytvá í spí e díl í a krátkodobé projekty, které jsou zam eny na ur ité téma. áci jsou nuceni vyhledávat, zji ovat, zapisovat a také seznamovat své spolu áky s fakty, které zjistili. Tyto projekty se sna íme integrovat do vyu ování. kola nespolupracuje s ádnou zahrani ní kolou Spolupráce s rodi i a spolupráce s jinými subjekty Informovanost rodi o plánování, pr b hu a výsledcích vzd lávání ák Jedním z d le itých úkol je jednání s rodi i a cílev domá spolupráce s nimi. Dobrá komunikace s rodi i je jedním z hlavních cíl koly a má na na í kole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci kolního vzd lávacího programu je práv vta ení rodi do procesu vzd lávání svých d tí, toho není mo né bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Rodi e jsou o pr b hu vzd lávání ák informováni na t ídních sch zkách nebo individuálních konzultacích jednotlivých vyu ujících, dle zájmu rodi. Rodi m je umo n n vstup do vyu ovacích hodin po domluv s pedagogem. Vzájemný rozhovor s rodi i mimo jiné uskute ujeme i formou rodi ovských sch zek 2-3krát ro n. O kolních výsledcích jsou rodi e informováni prost ednictvím ákovských kní ek. Informace uvnit koly probíhají ka dodenním stykem se áky i s rodi i, pokud to vy adují. Pedagogové jsou rodi m v dy k dispozici mimo vyu ovací hodiny. D le ité informace o d ní ve kole jsou vyv eny na informa ní tabuli umíst né ve vstupní chodb, zhotovujeme i plakáty pro ve ejnost a vyv ujeme je na d le itých místech v obci. Ze v ech uskute n ných kolních akcí zhotovujeme fotokroniku, která je umíst na v chodb koly a na obecním ú ad a informuje o d ní v na í kole formou fotografií. Partne i koly kolská rada ustanovena z izovatelem od , podílí se na d ní v na í základní kole. Schází se podle pot eby, jejím lenem je u itelka M. Obec Horní Dunajovice - obec chápe kolu jako za ízení, které vesnici omlazuje a také o ivuje. Pravideln uskute ujeme akce pro celou ve ejnost v obci r zná vystoupení, vítání ob ánk, sb r papíru, Den d tí Pedagogicko psychologická poradna Znojmo, Rudoleckého 25 Spádová kola Z eletice sportovní utkání, výlety, divadlo, plavání Z Skalice sportovní utkání, výlety, divadlo DDM Miroslav organizace zájmových krou k ZU Miroslav vyu ování hry na flétnu a klávesy Spolupracujeme i s místními institucemi: Myslivecké sdru ení nám p ispívá ka doro n finan ním sponzorským darem. Hasi i, Sokol drobné p ísp vky na karneval, pomoc p i organizaci Dne d tí 5

6 3. Charakteristika VP 3.1. Zam ení koly kola chce být alternativou stávajícím kolám svým individuálním p ístupem k ák m. Ve svém principu (k n mu pat í p edev ím p ijímání jeden druhého, podpora rozvoje individuality ka dého áka, vzájemná pomoc, spoluzodpov dnost aj.) je kola otev ena v em d tem a rodi m. Vycházíme z toho, e kola je místo, kde dít tráví zna nou ást dne, a je proto pro n j výhodné a pot ebné, kdy rodina a kola o sob ví a jsou pokud mo no navzájem propojené. kola by m la dýchat rodinnou atmosférou. Ka dý rodi má právo v d t, jak se jeho dít u í, tzn. jeho vlastní p ístup a zp sob, jakým je výuka vedena, jak se s ním zachází. M e být kdykoliv po domluv výuce p ítomen, s u itelem m e spolupracovat. Rodi e by pak m li být více motivováni ke spolupráci - ú asti na spole ných akcích (zábavných program ), brigádách apod. Základním úkolem koly je dát d tem dostatek mo ností a podn t, aby se samy u ily a objevovaly sv t kolem sebe. kola klade d raz na í ení kladného vztahu k ivotu v nej ir ím slova smyslu, na rozvoj individuálních schopností ák p i respektování individuálního uplatn ní u itele, jejich vyu ití k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatn ní v celku. Sna íme se o co nejaktivn j í p ístup ák k u ení. Nejen nasloucháním pedagoga, ale vlastní aktivitou docházet k poznatk m. Mnohé poznatky lze získat vzájemným nasloucháním a spolupráci mezi áky. Nebát se vyslovovat sv j názor a vést d ti k otev enosti. V novat se ák m talentovaným v r zných sm rech, nejen p i výuce. Respektovat áky se specifickými vzd lávacími pot ebami a zapojovat je do aktivního ivota. Proto e jsme malot ídní kola nemáme velké mo nosti vytvá et dlouhodobé projekty zam ené p evá n na star í áky. Proto vytvá íme vlastní krátkodobé projekty, jejich smyslem je p edev ím získat d ti pro vzd lání, vyu ít jejich vrozenou zvídavost, vzbudit u nich chu poznávat a umo nit jim pocit uspokojení z odvedené práce. Jednodenní projekty ur ené pro v echny ro níky: Jablí kový den Mikulá ský den Zdravé zuby Zvyky a tradice Masopust Národní park p ichází do kol Projekty pro 3., 4., 5. ro ník Vesmír, M stem Znojmem bezpe n a hrav 6

7 3.2. Výchovné a vzd lávací strategie kolní vzd lávací program je koncipován tak, aby na úrovni koly (dále ro ník, p edm t ) vytvá el co nejlep í p edpoklady pro postupné osvojování klí ových kompetencí, které stanovuje rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání a které tvo í jeho základní strategii. Základní vzd lání navazuje na p ed kolní vzd lávání a na výchovu v rodin. Má u ák pomoci vytvá et a postupn rozvíjet klí ové kompetence a poskytovat spolehlivý základ v eobecného vzd lávání orientovaného na situace blízké ivotu a na praktické jednání. Má vést k u ební aktivit a poznání. Vyty ujeme si tedy tyto cíle: Cíle základního vzd lání 1. Umo nit ák m osvojit si strategie u ení a motivovat je pro celo ivotní u ení 2. Podn covat áky k tvo ivému my lení, logickému uva ování a k e ení problém 3. Vést áky k v estranné, ú inné a otev ené komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úsp chy vlastní i druhých 4. P ipravovat áky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a napl ovali své povinnosti 5. Vytvá et u ák pot ebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v pro ívání ivotních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy klidem Jak na to ve VP Poskytovat dostate né mno ství informa ních zdroj Propojit informace se skute ným ivotem Prezentace vlastních výsledk Práce a innosti v prost edí, které d ti motivuje Kladné hodnocení Za azovat netradi ní metody a formy inností Vyu ívat mezip edm tových vztah Objevovat samostatn i ve skupinách zákonitosti, p í iny problém Stanovení si jasných, vlastních pravidel a jejich dodr ování Vzájemné komunikace Týmové skupinové innosti Osobní odpov dnost P átelství,schopnost vyslechnout druhé Odpov dnost za své jednání i chování v r zných situacích Samostatné rozhodování v r zných situacích i innostech Ohleduplný a citlivý vztah nejen mezi kamarády, ale i druhým lidem Ochrana p írody Pomoc d tem, lidem, kte í mají nouzi Skupinové innosti 6. U it áka aktivn rozvíjet a chránit Vytvá et správné stravovací, 7

8 fyzické, du evní a sociální zdraví a být za n zodpov dný 7. Vést áky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám, u it je ít spole n s ostatními lidmi 8. Pomáhat ák m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými v domostmi a dovednostmi p i rozhodování o vlastní ivotní a profesní orientaci hygienické návyky Pitný re im Organizace denního re imu istota pé e o prost edí Prevence ikany a násilí - vzájemná ohleduplnost Respektování individuálních zvlá tnosti a pot eby (relaxace) Integrace ák vy adující zvlá tní pé i Multikulturní výchova Nahlí et na ivot a sv t stejn kritickýma o ima Osvojovat si základní pracovní návyky a dovednosti Pozorovat p i práci jiné skupiny lidí Kladn hodnotit aktivity Klí ové kompetence Klí ové kompetence p edstavují souhrn v domostí, dovedností, schopností, postoj a hodnot ka dého jedince. Osvojování klí ových kompetencí je proces dlouhodobý a slo itý. Jednotlivé kompetence nestojí vedle sebe izolovan, ale r znými zp soby se prolínají. Úrove klí ových kompetencí, které áci dosáhnou na konci základního vzd lávání, nelze je t pova ovat za kone nou, ale získané klí ové kompetence tvo í d le itý základ pro celo ivotní u ení áka, jeho vstup do ivota a do pracovního procesu. V etap základního vzd lávání jsou za klí ové pova ovány tyto kompetence : 1. Kompetence k u ení ( mj. efektivní vlastní u ení se, práce s informacemi, samostatné pozorování, experimentování atd. ) 2. Kompetence k e ení problém ( rozpozná problém, plánuje zp sob e ení, kriticky myslí, vyu ívá v domosti pro r zné varianty e ení atd. ) 3. Kompetence komunikativní ( formuluje a vyjad uje své my lenky, naslouchá druhým, vyu ívá informa ní a komunika ní prost edky atd. ) 4. Kompetence sociální a interpersonální ( spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, p ispívá k diskusi v men ím i v t ím kolektivu atd. ) 5. Kompetence ob anské ( respektuje p esv d ení druhých, chápe základní demokratické principy spole nosti, rozhoduje se zodpov dn, jedná ekologicky atd. ) 6. Kompetence pracovní ( pou ívá bezpe n a ú inn materiály, nástroje a vybavení, p istupuje zodpov dn k výsledk m pracovní innosti atd. ) Pozn. : Úplné vymezení klí ových kompetencí uvádí rámcový vzd lávací program. 8

9 K osvojování vý e uvedeného sm uje ka dodenní innost koly, tj. vyu ování, ale i mnohé dal í innosti a akce, které se kolou souvisejí. D le itým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc. V ichni ve kole, velcí i malí, se musí cítit jako spolupracovníci, kte í pomohou a kterým také bude pomo eno. Nejaktivn j ími spolupracovníky by se také m li stát rodi e. Pro spln ní cíl základního vzd lávání vyu ívá kola následující výchovné a vzd lávací strategie. KOMPETENCE K U ENÍ vedeme áky ke tení s porozum ním umo ujeme ák m pracovat s r znými zdroji informací (u ebnice, média, ICT, knihy, encyklopedie, slovníky) pracujeme s áky r znými metodami (frontální, skupinová, individuální) vyu íváme r zné zp soby u ení se (pam tné, logické, innostní, individuáln, ve dvojicích, z r zných zdroj ) dáváme ák m mo nost volby podporujeme áky v sebehodnocení a vedeme je k hodnocení druhých (vy adujeme od ák identifikaci chyb, p íp. návrh na zlep ení), podporujeme áky k uva ování o problému podporujeme áky v pot eb klást si otázky a hledat odpov di oce ujeme a vyu íváme u ák snahu, aktivitu, zájem a touhu po poznání, jejich dovednosti, které získávají i mimo výuku umo ujeme ák m vyjád it vlastní názor hodnotíme spole n s áky dosa ené výsledky, motivujeme áky pro ú ast v sout ích KOMPETENCE K E ENÍ PROBLÉM u íme áky problém rozpoznat a hledat mo né zp soby e ení motivujeme áky konkrétními úlohami z praktického ivota u íme áky vyu ívat vlastních znalostí a dovedností, u íme je vyhledávat informace rozvíjíme u ák smysl pro t íd ní informací, postupujeme od jednodu ích ke slo it j ím problém m spole n hledáme postup p i e ení úkol, nabízíme ák m r zné postupy, dáváme jim mo nost výb ru postupu e ení vedeme áky k volb nejefektivn j ího postupu e ení, podporujeme u nich samostatné a tvo ivé my lení u íme áky plánování postup p i e ení problém, st ídáme zp soby práce, nep et ujeme je vedeme áky k ov ování správnosti e ení, za azujeme sebekontrolu, vzájemnou kontrolu ve dvojici i kontrolu ve skupinách u íme áky aplikovat osv d ené postupy p i e ení obdobných problém za azujeme práci ve skupinách, u íme áky spolupráci, rozd lení funkcí a vzájemné toleranci. 9

10 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vedeme áky k optimální formulaci svých my lenek vedeme áky k empatii seznamujeme áky s r znými druhy komunikace seznamujeme áky se základními pravidly písemného, verbálního a nonverbálního projevu seznamujeme áky s r znými druhy komunikativních prost edk seznamujeme áky s pravidly etiky a etikety vedeme áky ke správné výslovnosti a artikulaci vedeme áky k uv dom lému tení texty = porozum ní textu a výsti né reprodukci motivujeme áky k vytvá ení p íznivé atmosféry pro komunikaci podporujeme v ácích kritické my lení (pozitivní i negativní) vedeme áky k vyu ívání kritického my lení k hodnocení i k sebehodnocení KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ za azujeme provád ní sebehodnocení ákem v ur itém asovém intervalu vyu íváme skupinové vyu ování a vedeme áky k rozd lení úkol ve skupin umo ujeme ák m diskusi a debatu v celé t íd, ve skupin ) na za átku kolního roku sestavujeme spole n s d tmi pravila t ídy- k. ád, vedeme je k jejich dodr ování formou komunitního kruhu u íme áky vyjád it své názory, pocity a nálady, dojmy, post ehy z pro itk sm ujeme d ti k tomu, aby si v ímaly slu ného oslovování mezi sebou a vzájemn se tolerovaly vedeme d ti ohleduplnosti, úct p i jednání se spolu áky, kamarády ale i dosp lými s vyu itím didaktických her vytvá íme ve t íd a kole takové kolní klima, které povede k posílení d v ry vztahu u itel ák (vyu ití schránky d v ry) u íme d ti, aby ocenily spolu áky a kamarády za dobrý výkon, dobrou práci ve kole i mimo kolu podporujeme v d tech schopnost povzbudit spolu áka nebo kamaráda p i neúsp chu ( pomoc, povzbuzení ) motivujeme d ti ke spoluodpov dnosti za práci a innost skupiny i koly 10

11 KOMPETENCE OB ANSKÉ spoluvytvá íme s áky pravidla chování, vzájemné spolupráce, dbáme na dodr ování pravidel (rozhovorem, vytvá ením modelových situací, sezením v komunikativních kruzích, rozborem b ných situací) vytvá íme modelové situace, jak si chránit zdraví, jak se chovat zodpov dn v reálných i krizových situacích (realizujeme MPP ekologické programy, Ajax v zápisník, programy DDM, Zdravé zuby) slovn i praktickým u ením vytvá íme kladný vztah k p írod a ochran ivotního prost edí (spole n sbíráme papír, t ídíme odpad, pe ujeme o okolí koly, vedeme áky k et ení p írodních zdroj, ochran p írody a estetickému vnímání ivotního prost edí) na základ b ných situací ka dodenního ivota koly vedeme áky k samostatnému rozhodování a zodpov dnosti za své chování (komunikativní kruh) seznamujeme áky s významnými osobnostmi historickými i sou asnými v rámci regionu i státu, vyu íváme dostupných pramen (pam tníci, rodáci, kroniky, vyu ití informa ních zdroj a technologií) za le ováním jedinc s odli nostmi vedeme áky k respektování jiných za azujeme do ivota t ídy aktivity ák reprezentující kolu, zapojujeme se do kulturního d ní obce, do sportovních aktivit, nav t vujeme divadelní p edstavení KOMPETENCE PRACOVNÍ vedeme áky od elementárních pracovních postup ke slo it j ím vedeme áky k uv dom ní si posloupnosti jednotlivých pracovních krok vedeme áky k ú innému výb ru efektivních metod práce p edkládáme ák m r zné druhy materiál, ná adí i nástroj instruujeme áky (prakticky uká eme) o vhodnosti pou ívání jednotlivých pracovních nástroj, ná adí a materiál seznamujeme áky s pravidly BOZP vedeme áky k ocen ní své práce a práce druhých seznamujeme áky s organizací jednotlivých pracovních skupin a se schopnostmi a dovednostmi jednotlivých len skupiny (podle velikosti pracovních skupin) vedeme áky k vyu ívání znalostí mezip edm tových vztah vedeme áky k uv dom ní propojenosti jednotlivých obor (vedeme áky k pou ívání dosáhnutých v domostí a dovedností v dal ích oblastech jeho innosti) podporujeme u ák pozitivn emotivní vyjad ování svých názor nad vykonanou prací svou i druhých 11

12 3.3. Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami Za áky se speciálními vzd lávacími pot ebami jsou pova ováni áci se zdravotním posti ením, áci se zdravotním znevýhodn ním a áci se sociálním znevýhodn ním. P i práci se áky se speciálními vzd lávacími pot ebami je nutná spolupráce koly, áka, jeho rodi a kolského poradenského za ízení. V rámci koly jde pak p edev ím o spolupráci t ídního u itele, ostatních vyu ujících áka a vedení koly. Tito jmenovaní spolu s pracovníky kolských poradenských za ízení spolupracují p i e ení problém týkajících se vzd lávání t chto d tí. Velký význam pro úsp né vzd lávání má spolupráce a komunikace mezi kolou a rodinou áka. Za nutné také pova ujeme stálé zkvalit ování odbornosti pedagogických pracovník. Zásady komunikace u itele s rodi em: vytvo ení klidné atmosféry (pochvala dít te, optimismus) dop ání dostatku asu pro rozhovor s rodi i popsání (nehodnocení) situací, chování a p íhod se ákem (nedávat dít ti nálepky ) uvád ní zdroj svých informací (toté umo nit rodi m) ujasn ní si pojm spolu s rodi i (nastolení pravidel hry ) uvád ní konkrétních p íklad a objas ování svých stanovisek (rozebrat s rodi i mo né souvislosti, uvést d vody, co v e u itel zvá il, ne se rozhodl takto reagovat) snaha citliv rodi m poradit a nabídnout jim pomoc áci se specifickými poruchami u ení áci, u kterých se projevují p íznaky n které z vývojových poruch u ení, posíláme se souhlasem rodi na vy et ení do pedagogicko-psychologické poradny. V p ípad, e pedagogicko-psychologická poradna nebo speciáln pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu u ení je na ádost zákonných zástupc dít te vypracován individuální vzd lávací plán, podle kterého se s dít tem v pr b hu kolního roku pracuje. V n m uvádíme záv ry a doporu ení z vy et ení v PPP, na co se konkrétn v reedukaci zam íme, pom cky, které se budou p i náprav pou ívat, zp sob hodnocení, termín reeduka ní pé e, jméno paní u itelky, která bude s dít tem pracovat. P i klasifikaci t chto d tí p ihlí íme k vývojové poru e a hodnotíme s tolerancí. Ka dý týden probíhá v dyslektickém krou ku pravidelná dyslektická náprava se souhlasem a za spolupráce rodi. Specifika vzd lávání ák se SPUCH na 1. stupni neustálé posilování získaných dovedností prost ednictvím p im ených metod a respektování osobního tempa ák reedukace specifických chyb, nap.: zám ny písmen a slabik, íslic vynechávání diakritických znamének, dvojí tení cvi ení dovedností: - psychomotorické koordinace - slabikování - sluchové analýzy a syntézy - zrakové vnímání pravolevé orientace - rozli ování m kkých a tvrdých slabik rozvíjení: - prostorové p edstavivosti 12

13 - matematické p edstavivosti - pam ti - komunika ních schopností - orientace v ase áci s poruchami chování Jedná se o áky hyperaktivní, pop ípad s edukativními problémy, kte í nerespektují n které normy spole enského chování, jsou nep izp sobiví, impulsivní a snadno unavitelní.vzd lávání t chto ák bude probíhat formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporu ení pedagogicko-psychologické poradny se budou áci vzd lávat podle zpracovaného individuálního výchovn -vzd lávacího plánu. V procesu vytvá ení klí ových kompetencí bude nutné klást zvý ený d raz na samostatné rozhodování, kritické my lení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. U itel musí s áky, stanovit p esná pravidla chování a zp sob komunikace ve t íd i mimo vyu ování s tímto ákem. Zavést systém pochval a trest. Vzd lávání ák se zdravotním znevýhodn ním Vzd lávání ák s vý e uvedeným posti ením bude probíhat formou individuální integrace. áci se budou vzd lávat podle zpracovaného u ebního plánu b ných t íd a na základ individuálních vzd lávacích plán. Ve spolupráci a na doporu ení p íslu ných speciáln pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány zm ny v u ebním plánu, týkající se t chto ák. Na základ posouzení SPC nebo PPP o záva nosti posti ení bude po adována p ítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ákovi (jednomu i více) p i p izp sobení se kolnímu prost edí, bude pomáhat u itel m p i komunikaci s takovým to dít tem, pomáhat p i komunikaci dít te s ostatními áky a také p i komunikaci koly s rodi i posti eného áka. Na základ doporu ení PPP, SPC je mo né vzd lávat áka v ur itém p edm tu v jiném postupném ro níku. Vzd lávání ák se sociálním znevýhodn ním Jsou to áci z r zných men in u nás ijících, nebo áci p icházejících k nám v rámci migrace. N kte í z t chto ák se bez záva n j ích problém integrují do b né koly. Mezi áky se sociálním znevýhodn ním pat í áci z rodinného prost edí s nízkým sociáln kulturním a ekonomickým postavením, kte í jsou ast ji ohro eni sociáln patologickými jevy, jako je nap. zneu ívání návykových látek apod. Proto je nezbytné i v em t mto ák m v novat specifickou pé i v rozsahu, který pot ebují. Hlavním problémem je nedostate ná znalost jazyka. Prvo adou pozornost u t chto ák je nutné v novat osvojení eského jazyka, zajistit mo nost získávat takové informace, které jim umo ní budování své vlastní identity. Je pot ebné doplnit vzd lávací obsah specifickými materiály o historii, kultu e a tradicích jejich národnosti. Cílem koly musí být integrace ák z odli ného kulturního a sociáln znevýhod ujícího prost edí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úsp nosti v majoritní spole nosti. V rámci mo ností kola vypracuje pro tyto áky individuální vzd lávací programy, které jim maximáln vyhovují. kola zajistí: - u itele, p ípadn asistenta pedagoga, který své áky a jejich rodinné prost edí dob e zná, - volí vhodné p ístupy a vytvá í ve t íd i kole p íznivé spole enské klima - individuální pé i - odli né metody a formy práce - pravidelnou komunikaci a zp tnou vazbu - spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, p íp. s dal ími odborníky 13

14 3.4. Zabezpe ení výuky ák mimo ádn nadaných kola vyhledává a rozvíjí talent a mimo ádné nadání ák. Stejn velkou pozornost, kterou v nujeme ák m se speciálními vzd lávacími pot ebami, se sna íme v novat i ák m mimo ádn nadaným. Tato skute nost vy aduje od u itel podstatn náro n j í p ípravu na vyu ování v jednotlivých vyu ovacích p edm tech, zvlá t v t ch, které reprezentují nadání dít te. Dále otev enost celého pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale i k problém m se sociálním p izp sobením t chto ák. Velkou snahou pedagogického sboru je vychovávat tyto áky k rovnému p ístupu k mén nadaným spolu ák m, k toleranci a ochot pomáhat slab ím. V echny áky vedeme k tomu, aby byli tolerantní k odli nostem a chovali se p átelsky nejen k handicapovaným spolu ák m, ale i k t m, kte í v n em vynikají. Není výjimkou, e vyniká-li ák v jedné oblasti, v jiné m e být pr m rný. Na na í kole je samoz ejmostí, e se sna íme volit takový styl výuky, který umo uje ka dému ákovi rozvíjet se podle svých schopností a mo ností. P ímo ve vyu ování vyu íváme formy vnit ní diferenciace, kdy pr m rní áci plní úkoly v rámci základního u iva, nadpr m rní a mimo ádn nadaní dle svých schopností v daném p edm tu mají mo nost e it problémové úlohy p ekra ující rozsah základního u iva. Jak s t mito áky pracovat: obohacovat a roz i ovat náro nost výuky pln ní n kterých úkol se star ím ro níkem zadávat specifické úkoly respektovat jejich vlastní pracovní tempo respektovat jejich individuální postupy e ení úloh a situací konzultovat s rodi i individuální plán na základ vy et ení v PPP zadávat samostatné rozsáhlej í práce, p ipravovat projekty poskytovat jim ur itou volnost ve zp sobu, jakým vyu ijí u et ený as Mimo ádn nadaní áci mohou být p e azeni do vy ího ro níku na základ komisionální zkou ky. 14

15 3.5. Poskytování poradenských slu eb ve kole Poradenské slu by zaji uje metodik prevence spole n s dal ími pedagogickými pracovníky. Zam ení poradenských slu eb: Poradenství ák m v oblasti u ebních postup, styl a strategií, poradenství rodi m áka ve výchov a vzd lávání, poradenství p i kolní neúsp nosti, postupy e ení neprosp chu a podpora ák ve zlep ení, prevence neúsp chu, poradenství p i e ení a prevenci sociáln patologických jev rodin a ákovi, postupy e ení ve spolupráci pedagogických pracovník, poradenství v obtí ných ivotních situacích ák m, rodi m v souvislosti s výchovou d tí, poradenství p i integraci áka se speciálními vzd lávacími pot ebami, v etn ák s odli ného kulturního prost edí a ák se sociálním znevýhodn ním, poradenství ke vzd lávání mimo ádn nadaných ák, poskytování informací o dal ích slu bách poradenských za ízení a spolupráce s dal ími odbornými institucemi. Prevence sociáln patologických jev Metodik prevence vytvá í ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný kolní rok. Koordinuje jeho realizaci. Sou ástí prevence jsou metody výuky - otev ený dialog a vst ícný vztah u itele a áka, intenzivní komunikace s rodi i atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzd lávacích oblastí i p i realizaci pr ezových témat. Metodik je v kontaktu s odd lením pé e o dít p íslu ných ú ad a kurátory pro d ti a mláde a sdru eními poskytujícími slu by v této oblasti. kola spolupracuje s dal ími organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jev ( Policie R, DDM Miroslav, DDM Znojmo) vyu ívá vybrané programy. 15

16 3.6. Za len ní pr ezových témat Pr ezová témata p edstavují okruhy aktuálních problém sou asného sv ta a jsou nedílnou sou ástí základního vzd lávání. Tematické okruhy pr ezových témat procházejí nap í vzd lávacími oblastmi a propojují je. Tím p ispívají ke komplexnosti vzd lávání. Pr ezová témata jsou realizována p edev ím formou integrace, n které formou projekt. Blí e je integrace vyjád ena v u ebních osnovách jednotlivých vyu ovacích p edm t. V základním vzd lávání jsou vymezena tato pr ezová témata : 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického ob ana 3. Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Realizace pr ezových témat : A) Na úrovni koly, tvo í nedílnou sou ást koncepce koly B) Na úrovni p edm t v jednotlivých ro nících Pr ezová témata na úrovni koly : OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Cílem OSV je rozvíjet u ák praktické ivotní dovednosti vztahující se k n mu samému ( organizace vlastního ivota, my lení, pocit, chování ) a k druhým lidem ( komunikace, spolupráce, mezilidské vztahy ). Je to praktické osvojování si zásad morálky v b ném ivot. Smyslem je hledat cestu k ivotní spokojenosti zalo ené na dobrých vztazích k sob i jiným. Napl ování tohoto cíle se d je v zásad t emi zp soby : innostmi na úrovni koncepce koly (zásadní jsou p ipomenuty dále v tematických okruzích). Ka dodenním jednáním pedagogických (ale i nepedagogických) pracovník denn se ve kole p ihodí ada situací, které jsou p íle itostí k praktickému p edvedení správných model chování, a u takový model p edvádí sám pracovník svým jednáním nebo vede áky vhodným e ením situací k navozování dobrých vztah. Toto jednání v etn koncepce vyu ovacích hodin by m lo vést k tomu, e ák se u í : být otev ený a citlivý k lidem, tolerantní a solidární s druhými, vcítit se do situace druhého, orientovat v základních mravních hodnotách, posuzovat jednání lidí a zaujímat kritické postoje k jev m, které základní lidské hodnoty a mravní normy zneva ují a poru ují, ít v sociální skupin, respektovat její pravidla, zaujímat pozitivní vztahy ke starým, nemocným a posti eným lidem samostatn se rozhodovat a nést d sledky svého rozhodnutí, uv domovat si, e dodr ování morálních zásad a pravidel chování usnad uje komunikaci s ostatními lidmi a ivot ve spole nosti p iznat chybu, pou it se z ní a pokusit se o nápravu, co nejobjektivn ji posuzovat své fyzické a du evní mo nosti, klást na sebe p im ené po adavky. 16

17 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Základní linie prolínající výukou v ech ro ník a v ech p edm t. Respektuje v kové odli nosti, hledá správnou proporci mezi prostým zapamatováním a tv r í aplikací poznatk, e ení problém, d raz klade na dovednosti pro u ení a studium. Sebepoznání a sebepojetí Moje vztahy k druhým, sebehodnocení sama sebe, moje u ení. Seberegulace a sebeorganizace Systém hodnocení ( klasifika ní ád ) Psychohygiena Nabídka zájmové innosti Respektování v kových zvlá tností Kreativita Tvo ivá innost pro ka dého áka dle jeho mo ností. Sociální rozvoj Poznávání lidí, mezilidské vztahy kolní ád ákovský kolní ád T ídní kolektiv (práce t ídního u itele) Komunikace Koncep n dokázat informace (p ání, omluvu, p esv d ování atd. ) získat, p edat, ale také p ijmout (poslouchat se navzájem). Kooperace a kompetice Kompetice (tj. sout ení, rivalita) tvo í sice ást koncepce koly (systém sout í jako p íle itost pro talenty), ale musí to být v rovnováze se spoluprací, kooperací. Práv sem by m la sm ovat práce ve vyu ovacích hodinách, aby nebylo sout ení p íli a aby se d ti u ily týmové práci. Kooperace (vedení a organizace práce skupiny, pod ízení se, e ení konflikt ) Morální rozvoj e ení problém a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika. T ídní kolektiv. Pomoc mlad ím spolu ák m akce ák Z pro M, star ích ák Z pro mlad í spolu áky. 17

18 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA kola je spole enství lidí a ka dé spole enství se musí ídit jistými pravidly. V podstat kola funguje jako malý stát. Pravidla koly jsou pro d ti mnohem bli í a aktuáln j í ne pravidla (zákony) velkého státu. Co si vyzkou ím, co pro iji, to m m e trvale ovlivnit. kola má být otev ená a p átelská. Ve kole bychom m li být v ichni ( áci i pedagogi tí pracovníci) spolupracovníky. Dobré vztahy a d v ra jsou základem prevence sociáln patologických jev. Zlep ují i kolní výsledky. Dobré kolní klima pot ebuje konkrétní nástroje na jeho vytvá ení. D ti musí dostat p íle itost se o n co, o n koho starat. Musí dostat i prostor k názorovému st etávání se p i e ení problém. kola má být hrou. Pro d ti je ale hra vá nou prací. Napl ování klí ových kompetencí RVP není jen otázkou vyu ovacích hodin, musí prolínat ve kerou prací koly. Obdobn je tomu u pr ezových témat RVP. Z Úmluvy o právech dít te p ijaté Valným shromá d ním OSN : Káze ve kole musí být zaji ována zp sobem slu itelným s lidskou d stojností. Výchova musí sm ovat k rozvoji osobnosti dít te p i zd razn ní respektu k lidským práv m, ke vzájemnému porozum ní, k míru a toleranci. Ob anská spole nost a kola demokratické partnerství, vztahy, atmosféra, principy a hodnoty v ka dodenním ivot koly Ob an, ob anská spole nost a stát práva a povinnosti ob ana, p ijímání odpov dnosti za své postoje a iny sou ití s minoritami Formy participace ob an v politickém ivot obec, spole enské organizace Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování demokratické e ení konflikt a problém VÝCHOVA K MY LENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Podstatnou sou ástí VEGS je výchova budoucích evropských ob an jako zodpov dných osobností se schopností za lenit se v dosp losti do spole nosti. Vytvá í ák m mo nosti poznání a perspektivy ivota v evropském a mezinárodním prostoru a seznamujeje s r znými mo nostmi, který jim tento prostor poskytuje. Evropa a sv t nás zajímá vypráv ní o dovolené v zahrani í, pohledy, fotografie, vyu ít olympijských her a jiných mezinárodních setkání Objevujeme Evropu a sv t my v cizin x cizinci v na í vlasti, obci, cizí jazyk, národní zvyky a tradice, písn, tance, jídlo, Jsme Evropané lenství v EU 18

19 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Multikulturní výchova umo uje ák m seznamovat se s r znými druhy kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro toleranci, spravedlnost a solidaritu. Vede k chápání a respektování neustále se zvy ující sociokulturní rozmanitosti. MV se dotýká mezilidských vztah ve kole, mezi u iteli a áky, áky navzájem, mezi kolou a rodinou. Kulturní diference jedine nost ka dého vypráv ní o sob, co rád d lám, zvyky rodin trávení Vánoc,Velikonoc, poznávání na ich kulturních památek výlety, vyhledávání zajímavostí v encyklopediích apod. Lidské vztahy hodnocení mezilidských vztah v p e tených textech, srovnání se skute ností ve t íd, v rodin, vyu ití pohádek - hodnocení vlastností pohádkových postav Etnický p vod jsou li ve t íd d ti z etnických men in porovnání zvyk (Vánoce, Velikonoce) Multikulturalita vyu ití slovenské a romské literatury rozdíly a shody Princip solidarity Princip sociálního smíru a solidarity p isp ní, dle svých mo ností, za odstran ní p edsudk a diskriminace v i etnickým skupinám ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Pr ezové téma Environmentální výchova rozvíjí klí ové kompetence v kontextu vzájemných vztah mezi lov kem a prost edím. Dosa ení znalostí, dovedností, postoj a návyk k ochran a zlep ování ivotního prost edí, k smysluplnému jednání a tvo ivosti ve prosp ch ivotního prost edí, výchova ke zdraví a zdravému ivotnímu stylu. Ekosystémy les, pole, lidské sídlo, m sto, vesnice, kulturní krajina Základní podmínky ivota voda, ovzdu í, p da Lidské aktivity a problémy ivotního prost edí zm ny v krajin, odpady hospoda ení s odpady - organizace pravidelného sb ru papíru t íd ní odpadu Vztah lov ka k prost edí na e obec, ná ivotní styl, pravidelný úklid kolem koly 19

20 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Pr ezové téma Mediální výchova v základním vzd lávání nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace p edstavují velmi významný zdroj zku eností, pro itk a poznatk pro stále v t í okruh p íjemc. Uplatn ní jednotlivce ve spole nosti vy aduje schopnosti um t zpracovat, vyhodnotit a vyu ít podn ty, které p icházejí z okolního sv ta, co se stále více rovná schopnostem zpracovat, vyhodnotit a vyu ít podn ty, které p icházejí z médií - p edev ím z internetu, tisku, rozhlasu a televize. Média mají výrazný vliv na chování jedince a spole nosti, na utvá ení ivotního stylu a na kvalitu ivota v bec. Mediální výchova má vybavit áka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si n kterých základních poznatk o fungování a spole enské roli sou asných médií, jednak získání dovedností podporujících sebev domé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. P edev ím se jedná o schopnost analyzovat nabízená sd lení, posoudit jejich v rohodnost a vyhodnotit jejich komunika ní zám r. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prost edku pro napln ní nejr zn j ích pot eb - od získávání informací p es vzd lávání a po napln ní volného asu. Kritické tení a vnímání mediálních sd lení chápání podstaty mediálního sd lení Interpretace vztahu mediálních sd lení a reality r zné typy sd lení rozdíl mezi reklamou a zprávou Vnímání autora mediálních sd lení Identifikování postoj a názor autora Fungování a vliv médií ve spole nosti Role médií v ka dodenním ivot jednotlivce, na postoje a chování 20

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více