... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly"

Transkript

1 KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184,

2 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly: Základní kola a Mate ská kola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, p ísp vková organizace Adresa koly: Horní Dunajovice 184, editelka koly: Mgr.Lenka Czehovská Kontakty: telefon: , I O: IZO: REDIZO: Z izovatel koly: Název: Obec Horní Dunajovice Adresa: Horní Dunajovice 102, Kontakty: telefon: I O: Platnost dokumentu od: razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly 2

3 Preambule Zm ny ve vzd lávání pro XXI. století úzce souvisí se zm nami ve spole nosti. Vzd lávání je nutné p izp sobit a zam it na osobnost dít te. Spole nost se výrazn globalizuje, neustále dochází k p ílivu nových informací. S touto situací se musí ka dý ob an vyrovnat, informace musí um t vyhledávat a vyu ívat. Takovému postoji je blízké tematizování obsahu vzd lávání, ne soust e ování se jen úzce na izolované p edm ty. Ú elem vzd lávání není pouze v d t, ale p edev ím um t pou ívat. H. Spencer 3

4 2. Charakteristika koly 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola Horní Dunajovice 184, okres Znojmo sídlí v budov z roku 1911, která je situována v klidné ásti vesnice. Sou ástí koly je mate ská kola s kapacitou 28 d tí, základní kola s kapacitou 60 ák a kolní jídelna, kde je mo nost stravování pro 40 d tí. kolní jídelna výdejna slou í pro p ípravu sva inek pro d ti M a výdeji ob d, které jsou p ivá eny ze kolní kuchyn Z eletice. V echny sou ásti na í koly sídlí v jedné budov je to výhoda, nebo d ti z mate ské koly v t inou p estupují do na í základní koly a nemají tak potí e s adaptací na nové prost edí. kola funguje jako malot ídní - dvout ídka pro áky ro níku. Spojení ro ník je ur eno po tem d tí v jednotlivých ro nících. Po et ák se pohybuje od 20 do 36 d tí s pr m rem 10 a 18 ák na t ídu. kola není typem spádové koly. áci, kte í kolu nav t vují, jsou místní. kola umo uje vzd lání také ák m se speciálními vzd lávacími pot ebami i ák m nadaným Vybavení koly kola má v poschodí dv kmenové u ebny, které jsou vybaveny star ími po íta i s výukovými programy, jednu po íta ovou u ebnu s p ti po íta i z nich ty i jsou p ipojeni na vysokorychlostní internet a jsou také vybaveny výukovými programy. Podle pot eby se t ídy p i hodinách st ídají, aby mohli pracovat práv na po íta ích. Vyu uje se zde i hra na hudební nástroje klávesy, flétna. K vybavení koly pat í t locvi na v p ízemí budovy, která je vybavená pouze nejnutn j ím ná adím z d vodu chyb jící ná a ovny. T locvi na je vyu ívaná i d tmi z mate ské koly. V p ípad p íznivého po así vyu ívají pedagogové s áky areál kolního dvorku a h i t pat ící obci. Pom cky jsou uspo ádány v kabinet. Máme je rozd leny podle vyu ovacích p edm t a jsou k dispozici v em vyu ujícím. Vybavení koly pom ckami, u ebnicemi a jiným výukovým materiálem je neustále obm ováno a modernizováno. Ve keré prostory koly jsou vkusn vyzdobeny zejména pracemi d tí a ák koly Charakteristika pedagogického sboru Ve kole pracují t i pedagogické pracovnice. Plný úvazek pokryjí dv u itelky, které mají odbornou kvalifikaci pro výuku na 1.stupni. Ostatní úvazek dobírá nekvalifikovaná u itelka. Tento áste ný úvazek p iná í problém: najít vhodnou a kvalifikovanou pracovní sílu. V echny u itelky mají zájem o dal í vzd lávání, a tím o prohlubování své odbornosti. Nav t vují seminá e a kurzy, nové poznatky se sna í uplat ovat p i vyu ování. U itelky jsou ochotné a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností, projevují se u nich i schopnosti organiza ní, a to zejména po ádáním akcí pro ostatní pedagogy z okolí a pro áky i jejich rodi e. 4

5 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Na e kola vytvá í spí e díl í a krátkodobé projekty, které jsou zam eny na ur ité téma. áci jsou nuceni vyhledávat, zji ovat, zapisovat a také seznamovat své spolu áky s fakty, které zjistili. Tyto projekty se sna íme integrovat do vyu ování. kola nespolupracuje s ádnou zahrani ní kolou Spolupráce s rodi i a spolupráce s jinými subjekty Informovanost rodi o plánování, pr b hu a výsledcích vzd lávání ák Jedním z d le itých úkol je jednání s rodi i a cílev domá spolupráce s nimi. Dobrá komunikace s rodi i je jedním z hlavních cíl koly a má na na í kole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci kolního vzd lávacího programu je práv vta ení rodi do procesu vzd lávání svých d tí, toho není mo né bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Rodi e jsou o pr b hu vzd lávání ák informováni na t ídních sch zkách nebo individuálních konzultacích jednotlivých vyu ujících, dle zájmu rodi. Rodi m je umo n n vstup do vyu ovacích hodin po domluv s pedagogem. Vzájemný rozhovor s rodi i mimo jiné uskute ujeme i formou rodi ovských sch zek 2-3krát ro n. O kolních výsledcích jsou rodi e informováni prost ednictvím ákovských kní ek. Informace uvnit koly probíhají ka dodenním stykem se áky i s rodi i, pokud to vy adují. Pedagogové jsou rodi m v dy k dispozici mimo vyu ovací hodiny. D le ité informace o d ní ve kole jsou vyv eny na informa ní tabuli umíst né ve vstupní chodb, zhotovujeme i plakáty pro ve ejnost a vyv ujeme je na d le itých místech v obci. Ze v ech uskute n ných kolních akcí zhotovujeme fotokroniku, která je umíst na v chodb koly a na obecním ú ad a informuje o d ní v na í kole formou fotografií. Partne i koly kolská rada ustanovena z izovatelem od , podílí se na d ní v na í základní kole. Schází se podle pot eby, jejím lenem je u itelka M. Obec Horní Dunajovice - obec chápe kolu jako za ízení, které vesnici omlazuje a také o ivuje. Pravideln uskute ujeme akce pro celou ve ejnost v obci r zná vystoupení, vítání ob ánk, sb r papíru, Den d tí Pedagogicko psychologická poradna Znojmo, Rudoleckého 25 Spádová kola Z eletice sportovní utkání, výlety, divadlo, plavání Z Skalice sportovní utkání, výlety, divadlo DDM Miroslav organizace zájmových krou k ZU Miroslav vyu ování hry na flétnu a klávesy Spolupracujeme i s místními institucemi: Myslivecké sdru ení nám p ispívá ka doro n finan ním sponzorským darem. Hasi i, Sokol drobné p ísp vky na karneval, pomoc p i organizaci Dne d tí 5

6 3. Charakteristika VP 3.1. Zam ení koly kola chce být alternativou stávajícím kolám svým individuálním p ístupem k ák m. Ve svém principu (k n mu pat í p edev ím p ijímání jeden druhého, podpora rozvoje individuality ka dého áka, vzájemná pomoc, spoluzodpov dnost aj.) je kola otev ena v em d tem a rodi m. Vycházíme z toho, e kola je místo, kde dít tráví zna nou ást dne, a je proto pro n j výhodné a pot ebné, kdy rodina a kola o sob ví a jsou pokud mo no navzájem propojené. kola by m la dýchat rodinnou atmosférou. Ka dý rodi má právo v d t, jak se jeho dít u í, tzn. jeho vlastní p ístup a zp sob, jakým je výuka vedena, jak se s ním zachází. M e být kdykoliv po domluv výuce p ítomen, s u itelem m e spolupracovat. Rodi e by pak m li být více motivováni ke spolupráci - ú asti na spole ných akcích (zábavných program ), brigádách apod. Základním úkolem koly je dát d tem dostatek mo ností a podn t, aby se samy u ily a objevovaly sv t kolem sebe. kola klade d raz na í ení kladného vztahu k ivotu v nej ir ím slova smyslu, na rozvoj individuálních schopností ák p i respektování individuálního uplatn ní u itele, jejich vyu ití k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatn ní v celku. Sna íme se o co nejaktivn j í p ístup ák k u ení. Nejen nasloucháním pedagoga, ale vlastní aktivitou docházet k poznatk m. Mnohé poznatky lze získat vzájemným nasloucháním a spolupráci mezi áky. Nebát se vyslovovat sv j názor a vést d ti k otev enosti. V novat se ák m talentovaným v r zných sm rech, nejen p i výuce. Respektovat áky se specifickými vzd lávacími pot ebami a zapojovat je do aktivního ivota. Proto e jsme malot ídní kola nemáme velké mo nosti vytvá et dlouhodobé projekty zam ené p evá n na star í áky. Proto vytvá íme vlastní krátkodobé projekty, jejich smyslem je p edev ím získat d ti pro vzd lání, vyu ít jejich vrozenou zvídavost, vzbudit u nich chu poznávat a umo nit jim pocit uspokojení z odvedené práce. Jednodenní projekty ur ené pro v echny ro níky: Jablí kový den Mikulá ský den Zdravé zuby Zvyky a tradice Masopust Národní park p ichází do kol Projekty pro 3., 4., 5. ro ník Vesmír, M stem Znojmem bezpe n a hrav 6

7 3.2. Výchovné a vzd lávací strategie kolní vzd lávací program je koncipován tak, aby na úrovni koly (dále ro ník, p edm t ) vytvá el co nejlep í p edpoklady pro postupné osvojování klí ových kompetencí, které stanovuje rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání a které tvo í jeho základní strategii. Základní vzd lání navazuje na p ed kolní vzd lávání a na výchovu v rodin. Má u ák pomoci vytvá et a postupn rozvíjet klí ové kompetence a poskytovat spolehlivý základ v eobecného vzd lávání orientovaného na situace blízké ivotu a na praktické jednání. Má vést k u ební aktivit a poznání. Vyty ujeme si tedy tyto cíle: Cíle základního vzd lání 1. Umo nit ák m osvojit si strategie u ení a motivovat je pro celo ivotní u ení 2. Podn covat áky k tvo ivému my lení, logickému uva ování a k e ení problém 3. Vést áky k v estranné, ú inné a otev ené komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úsp chy vlastní i druhých 4. P ipravovat áky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a napl ovali své povinnosti 5. Vytvá et u ák pot ebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v pro ívání ivotních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy klidem Jak na to ve VP Poskytovat dostate né mno ství informa ních zdroj Propojit informace se skute ným ivotem Prezentace vlastních výsledk Práce a innosti v prost edí, které d ti motivuje Kladné hodnocení Za azovat netradi ní metody a formy inností Vyu ívat mezip edm tových vztah Objevovat samostatn i ve skupinách zákonitosti, p í iny problém Stanovení si jasných, vlastních pravidel a jejich dodr ování Vzájemné komunikace Týmové skupinové innosti Osobní odpov dnost P átelství,schopnost vyslechnout druhé Odpov dnost za své jednání i chování v r zných situacích Samostatné rozhodování v r zných situacích i innostech Ohleduplný a citlivý vztah nejen mezi kamarády, ale i druhým lidem Ochrana p írody Pomoc d tem, lidem, kte í mají nouzi Skupinové innosti 6. U it áka aktivn rozvíjet a chránit Vytvá et správné stravovací, 7

8 fyzické, du evní a sociální zdraví a být za n zodpov dný 7. Vést áky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám, u it je ít spole n s ostatními lidmi 8. Pomáhat ák m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými v domostmi a dovednostmi p i rozhodování o vlastní ivotní a profesní orientaci hygienické návyky Pitný re im Organizace denního re imu istota pé e o prost edí Prevence ikany a násilí - vzájemná ohleduplnost Respektování individuálních zvlá tnosti a pot eby (relaxace) Integrace ák vy adující zvlá tní pé i Multikulturní výchova Nahlí et na ivot a sv t stejn kritickýma o ima Osvojovat si základní pracovní návyky a dovednosti Pozorovat p i práci jiné skupiny lidí Kladn hodnotit aktivity Klí ové kompetence Klí ové kompetence p edstavují souhrn v domostí, dovedností, schopností, postoj a hodnot ka dého jedince. Osvojování klí ových kompetencí je proces dlouhodobý a slo itý. Jednotlivé kompetence nestojí vedle sebe izolovan, ale r znými zp soby se prolínají. Úrove klí ových kompetencí, které áci dosáhnou na konci základního vzd lávání, nelze je t pova ovat za kone nou, ale získané klí ové kompetence tvo í d le itý základ pro celo ivotní u ení áka, jeho vstup do ivota a do pracovního procesu. V etap základního vzd lávání jsou za klí ové pova ovány tyto kompetence : 1. Kompetence k u ení ( mj. efektivní vlastní u ení se, práce s informacemi, samostatné pozorování, experimentování atd. ) 2. Kompetence k e ení problém ( rozpozná problém, plánuje zp sob e ení, kriticky myslí, vyu ívá v domosti pro r zné varianty e ení atd. ) 3. Kompetence komunikativní ( formuluje a vyjad uje své my lenky, naslouchá druhým, vyu ívá informa ní a komunika ní prost edky atd. ) 4. Kompetence sociální a interpersonální ( spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, p ispívá k diskusi v men ím i v t ím kolektivu atd. ) 5. Kompetence ob anské ( respektuje p esv d ení druhých, chápe základní demokratické principy spole nosti, rozhoduje se zodpov dn, jedná ekologicky atd. ) 6. Kompetence pracovní ( pou ívá bezpe n a ú inn materiály, nástroje a vybavení, p istupuje zodpov dn k výsledk m pracovní innosti atd. ) Pozn. : Úplné vymezení klí ových kompetencí uvádí rámcový vzd lávací program. 8

9 K osvojování vý e uvedeného sm uje ka dodenní innost koly, tj. vyu ování, ale i mnohé dal í innosti a akce, které se kolou souvisejí. D le itým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc. V ichni ve kole, velcí i malí, se musí cítit jako spolupracovníci, kte í pomohou a kterým také bude pomo eno. Nejaktivn j ími spolupracovníky by se také m li stát rodi e. Pro spln ní cíl základního vzd lávání vyu ívá kola následující výchovné a vzd lávací strategie. KOMPETENCE K U ENÍ vedeme áky ke tení s porozum ním umo ujeme ák m pracovat s r znými zdroji informací (u ebnice, média, ICT, knihy, encyklopedie, slovníky) pracujeme s áky r znými metodami (frontální, skupinová, individuální) vyu íváme r zné zp soby u ení se (pam tné, logické, innostní, individuáln, ve dvojicích, z r zných zdroj ) dáváme ák m mo nost volby podporujeme áky v sebehodnocení a vedeme je k hodnocení druhých (vy adujeme od ák identifikaci chyb, p íp. návrh na zlep ení), podporujeme áky k uva ování o problému podporujeme áky v pot eb klást si otázky a hledat odpov di oce ujeme a vyu íváme u ák snahu, aktivitu, zájem a touhu po poznání, jejich dovednosti, které získávají i mimo výuku umo ujeme ák m vyjád it vlastní názor hodnotíme spole n s áky dosa ené výsledky, motivujeme áky pro ú ast v sout ích KOMPETENCE K E ENÍ PROBLÉM u íme áky problém rozpoznat a hledat mo né zp soby e ení motivujeme áky konkrétními úlohami z praktického ivota u íme áky vyu ívat vlastních znalostí a dovedností, u íme je vyhledávat informace rozvíjíme u ák smysl pro t íd ní informací, postupujeme od jednodu ích ke slo it j ím problém m spole n hledáme postup p i e ení úkol, nabízíme ák m r zné postupy, dáváme jim mo nost výb ru postupu e ení vedeme áky k volb nejefektivn j ího postupu e ení, podporujeme u nich samostatné a tvo ivé my lení u íme áky plánování postup p i e ení problém, st ídáme zp soby práce, nep et ujeme je vedeme áky k ov ování správnosti e ení, za azujeme sebekontrolu, vzájemnou kontrolu ve dvojici i kontrolu ve skupinách u íme áky aplikovat osv d ené postupy p i e ení obdobných problém za azujeme práci ve skupinách, u íme áky spolupráci, rozd lení funkcí a vzájemné toleranci. 9

10 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vedeme áky k optimální formulaci svých my lenek vedeme áky k empatii seznamujeme áky s r znými druhy komunikace seznamujeme áky se základními pravidly písemného, verbálního a nonverbálního projevu seznamujeme áky s r znými druhy komunikativních prost edk seznamujeme áky s pravidly etiky a etikety vedeme áky ke správné výslovnosti a artikulaci vedeme áky k uv dom lému tení texty = porozum ní textu a výsti né reprodukci motivujeme áky k vytvá ení p íznivé atmosféry pro komunikaci podporujeme v ácích kritické my lení (pozitivní i negativní) vedeme áky k vyu ívání kritického my lení k hodnocení i k sebehodnocení KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ za azujeme provád ní sebehodnocení ákem v ur itém asovém intervalu vyu íváme skupinové vyu ování a vedeme áky k rozd lení úkol ve skupin umo ujeme ák m diskusi a debatu v celé t íd, ve skupin ) na za átku kolního roku sestavujeme spole n s d tmi pravila t ídy- k. ád, vedeme je k jejich dodr ování formou komunitního kruhu u íme áky vyjád it své názory, pocity a nálady, dojmy, post ehy z pro itk sm ujeme d ti k tomu, aby si v ímaly slu ného oslovování mezi sebou a vzájemn se tolerovaly vedeme d ti ohleduplnosti, úct p i jednání se spolu áky, kamarády ale i dosp lými s vyu itím didaktických her vytvá íme ve t íd a kole takové kolní klima, které povede k posílení d v ry vztahu u itel ák (vyu ití schránky d v ry) u íme d ti, aby ocenily spolu áky a kamarády za dobrý výkon, dobrou práci ve kole i mimo kolu podporujeme v d tech schopnost povzbudit spolu áka nebo kamaráda p i neúsp chu ( pomoc, povzbuzení ) motivujeme d ti ke spoluodpov dnosti za práci a innost skupiny i koly 10

11 KOMPETENCE OB ANSKÉ spoluvytvá íme s áky pravidla chování, vzájemné spolupráce, dbáme na dodr ování pravidel (rozhovorem, vytvá ením modelových situací, sezením v komunikativních kruzích, rozborem b ných situací) vytvá íme modelové situace, jak si chránit zdraví, jak se chovat zodpov dn v reálných i krizových situacích (realizujeme MPP ekologické programy, Ajax v zápisník, programy DDM, Zdravé zuby) slovn i praktickým u ením vytvá íme kladný vztah k p írod a ochran ivotního prost edí (spole n sbíráme papír, t ídíme odpad, pe ujeme o okolí koly, vedeme áky k et ení p írodních zdroj, ochran p írody a estetickému vnímání ivotního prost edí) na základ b ných situací ka dodenního ivota koly vedeme áky k samostatnému rozhodování a zodpov dnosti za své chování (komunikativní kruh) seznamujeme áky s významnými osobnostmi historickými i sou asnými v rámci regionu i státu, vyu íváme dostupných pramen (pam tníci, rodáci, kroniky, vyu ití informa ních zdroj a technologií) za le ováním jedinc s odli nostmi vedeme áky k respektování jiných za azujeme do ivota t ídy aktivity ák reprezentující kolu, zapojujeme se do kulturního d ní obce, do sportovních aktivit, nav t vujeme divadelní p edstavení KOMPETENCE PRACOVNÍ vedeme áky od elementárních pracovních postup ke slo it j ím vedeme áky k uv dom ní si posloupnosti jednotlivých pracovních krok vedeme áky k ú innému výb ru efektivních metod práce p edkládáme ák m r zné druhy materiál, ná adí i nástroj instruujeme áky (prakticky uká eme) o vhodnosti pou ívání jednotlivých pracovních nástroj, ná adí a materiál seznamujeme áky s pravidly BOZP vedeme áky k ocen ní své práce a práce druhých seznamujeme áky s organizací jednotlivých pracovních skupin a se schopnostmi a dovednostmi jednotlivých len skupiny (podle velikosti pracovních skupin) vedeme áky k vyu ívání znalostí mezip edm tových vztah vedeme áky k uv dom ní propojenosti jednotlivých obor (vedeme áky k pou ívání dosáhnutých v domostí a dovedností v dal ích oblastech jeho innosti) podporujeme u ák pozitivn emotivní vyjad ování svých názor nad vykonanou prací svou i druhých 11

12 3.3. Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami Za áky se speciálními vzd lávacími pot ebami jsou pova ováni áci se zdravotním posti ením, áci se zdravotním znevýhodn ním a áci se sociálním znevýhodn ním. P i práci se áky se speciálními vzd lávacími pot ebami je nutná spolupráce koly, áka, jeho rodi a kolského poradenského za ízení. V rámci koly jde pak p edev ím o spolupráci t ídního u itele, ostatních vyu ujících áka a vedení koly. Tito jmenovaní spolu s pracovníky kolských poradenských za ízení spolupracují p i e ení problém týkajících se vzd lávání t chto d tí. Velký význam pro úsp né vzd lávání má spolupráce a komunikace mezi kolou a rodinou áka. Za nutné také pova ujeme stálé zkvalit ování odbornosti pedagogických pracovník. Zásady komunikace u itele s rodi em: vytvo ení klidné atmosféry (pochvala dít te, optimismus) dop ání dostatku asu pro rozhovor s rodi i popsání (nehodnocení) situací, chování a p íhod se ákem (nedávat dít ti nálepky ) uvád ní zdroj svých informací (toté umo nit rodi m) ujasn ní si pojm spolu s rodi i (nastolení pravidel hry ) uvád ní konkrétních p íklad a objas ování svých stanovisek (rozebrat s rodi i mo né souvislosti, uvést d vody, co v e u itel zvá il, ne se rozhodl takto reagovat) snaha citliv rodi m poradit a nabídnout jim pomoc áci se specifickými poruchami u ení áci, u kterých se projevují p íznaky n které z vývojových poruch u ení, posíláme se souhlasem rodi na vy et ení do pedagogicko-psychologické poradny. V p ípad, e pedagogicko-psychologická poradna nebo speciáln pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu u ení je na ádost zákonných zástupc dít te vypracován individuální vzd lávací plán, podle kterého se s dít tem v pr b hu kolního roku pracuje. V n m uvádíme záv ry a doporu ení z vy et ení v PPP, na co se konkrétn v reedukaci zam íme, pom cky, které se budou p i náprav pou ívat, zp sob hodnocení, termín reeduka ní pé e, jméno paní u itelky, která bude s dít tem pracovat. P i klasifikaci t chto d tí p ihlí íme k vývojové poru e a hodnotíme s tolerancí. Ka dý týden probíhá v dyslektickém krou ku pravidelná dyslektická náprava se souhlasem a za spolupráce rodi. Specifika vzd lávání ák se SPUCH na 1. stupni neustálé posilování získaných dovedností prost ednictvím p im ených metod a respektování osobního tempa ák reedukace specifických chyb, nap.: zám ny písmen a slabik, íslic vynechávání diakritických znamének, dvojí tení cvi ení dovedností: - psychomotorické koordinace - slabikování - sluchové analýzy a syntézy - zrakové vnímání pravolevé orientace - rozli ování m kkých a tvrdých slabik rozvíjení: - prostorové p edstavivosti 12

13 - matematické p edstavivosti - pam ti - komunika ních schopností - orientace v ase áci s poruchami chování Jedná se o áky hyperaktivní, pop ípad s edukativními problémy, kte í nerespektují n které normy spole enského chování, jsou nep izp sobiví, impulsivní a snadno unavitelní.vzd lávání t chto ák bude probíhat formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporu ení pedagogicko-psychologické poradny se budou áci vzd lávat podle zpracovaného individuálního výchovn -vzd lávacího plánu. V procesu vytvá ení klí ových kompetencí bude nutné klást zvý ený d raz na samostatné rozhodování, kritické my lení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. U itel musí s áky, stanovit p esná pravidla chování a zp sob komunikace ve t íd i mimo vyu ování s tímto ákem. Zavést systém pochval a trest. Vzd lávání ák se zdravotním znevýhodn ním Vzd lávání ák s vý e uvedeným posti ením bude probíhat formou individuální integrace. áci se budou vzd lávat podle zpracovaného u ebního plánu b ných t íd a na základ individuálních vzd lávacích plán. Ve spolupráci a na doporu ení p íslu ných speciáln pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány zm ny v u ebním plánu, týkající se t chto ák. Na základ posouzení SPC nebo PPP o záva nosti posti ení bude po adována p ítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ákovi (jednomu i více) p i p izp sobení se kolnímu prost edí, bude pomáhat u itel m p i komunikaci s takovým to dít tem, pomáhat p i komunikaci dít te s ostatními áky a také p i komunikaci koly s rodi i posti eného áka. Na základ doporu ení PPP, SPC je mo né vzd lávat áka v ur itém p edm tu v jiném postupném ro níku. Vzd lávání ák se sociálním znevýhodn ním Jsou to áci z r zných men in u nás ijících, nebo áci p icházejících k nám v rámci migrace. N kte í z t chto ák se bez záva n j ích problém integrují do b né koly. Mezi áky se sociálním znevýhodn ním pat í áci z rodinného prost edí s nízkým sociáln kulturním a ekonomickým postavením, kte í jsou ast ji ohro eni sociáln patologickými jevy, jako je nap. zneu ívání návykových látek apod. Proto je nezbytné i v em t mto ák m v novat specifickou pé i v rozsahu, který pot ebují. Hlavním problémem je nedostate ná znalost jazyka. Prvo adou pozornost u t chto ák je nutné v novat osvojení eského jazyka, zajistit mo nost získávat takové informace, které jim umo ní budování své vlastní identity. Je pot ebné doplnit vzd lávací obsah specifickými materiály o historii, kultu e a tradicích jejich národnosti. Cílem koly musí být integrace ák z odli ného kulturního a sociáln znevýhod ujícího prost edí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úsp nosti v majoritní spole nosti. V rámci mo ností kola vypracuje pro tyto áky individuální vzd lávací programy, které jim maximáln vyhovují. kola zajistí: - u itele, p ípadn asistenta pedagoga, který své áky a jejich rodinné prost edí dob e zná, - volí vhodné p ístupy a vytvá í ve t íd i kole p íznivé spole enské klima - individuální pé i - odli né metody a formy práce - pravidelnou komunikaci a zp tnou vazbu - spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, p íp. s dal ími odborníky 13

14 3.4. Zabezpe ení výuky ák mimo ádn nadaných kola vyhledává a rozvíjí talent a mimo ádné nadání ák. Stejn velkou pozornost, kterou v nujeme ák m se speciálními vzd lávacími pot ebami, se sna íme v novat i ák m mimo ádn nadaným. Tato skute nost vy aduje od u itel podstatn náro n j í p ípravu na vyu ování v jednotlivých vyu ovacích p edm tech, zvlá t v t ch, které reprezentují nadání dít te. Dále otev enost celého pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale i k problém m se sociálním p izp sobením t chto ák. Velkou snahou pedagogického sboru je vychovávat tyto áky k rovnému p ístupu k mén nadaným spolu ák m, k toleranci a ochot pomáhat slab ím. V echny áky vedeme k tomu, aby byli tolerantní k odli nostem a chovali se p átelsky nejen k handicapovaným spolu ák m, ale i k t m, kte í v n em vynikají. Není výjimkou, e vyniká-li ák v jedné oblasti, v jiné m e být pr m rný. Na na í kole je samoz ejmostí, e se sna íme volit takový styl výuky, který umo uje ka dému ákovi rozvíjet se podle svých schopností a mo ností. P ímo ve vyu ování vyu íváme formy vnit ní diferenciace, kdy pr m rní áci plní úkoly v rámci základního u iva, nadpr m rní a mimo ádn nadaní dle svých schopností v daném p edm tu mají mo nost e it problémové úlohy p ekra ující rozsah základního u iva. Jak s t mito áky pracovat: obohacovat a roz i ovat náro nost výuky pln ní n kterých úkol se star ím ro níkem zadávat specifické úkoly respektovat jejich vlastní pracovní tempo respektovat jejich individuální postupy e ení úloh a situací konzultovat s rodi i individuální plán na základ vy et ení v PPP zadávat samostatné rozsáhlej í práce, p ipravovat projekty poskytovat jim ur itou volnost ve zp sobu, jakým vyu ijí u et ený as Mimo ádn nadaní áci mohou být p e azeni do vy ího ro níku na základ komisionální zkou ky. 14

15 3.5. Poskytování poradenských slu eb ve kole Poradenské slu by zaji uje metodik prevence spole n s dal ími pedagogickými pracovníky. Zam ení poradenských slu eb: Poradenství ák m v oblasti u ebních postup, styl a strategií, poradenství rodi m áka ve výchov a vzd lávání, poradenství p i kolní neúsp nosti, postupy e ení neprosp chu a podpora ák ve zlep ení, prevence neúsp chu, poradenství p i e ení a prevenci sociáln patologických jev rodin a ákovi, postupy e ení ve spolupráci pedagogických pracovník, poradenství v obtí ných ivotních situacích ák m, rodi m v souvislosti s výchovou d tí, poradenství p i integraci áka se speciálními vzd lávacími pot ebami, v etn ák s odli ného kulturního prost edí a ák se sociálním znevýhodn ním, poradenství ke vzd lávání mimo ádn nadaných ák, poskytování informací o dal ích slu bách poradenských za ízení a spolupráce s dal ími odbornými institucemi. Prevence sociáln patologických jev Metodik prevence vytvá í ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný kolní rok. Koordinuje jeho realizaci. Sou ástí prevence jsou metody výuky - otev ený dialog a vst ícný vztah u itele a áka, intenzivní komunikace s rodi i atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzd lávacích oblastí i p i realizaci pr ezových témat. Metodik je v kontaktu s odd lením pé e o dít p íslu ných ú ad a kurátory pro d ti a mláde a sdru eními poskytujícími slu by v této oblasti. kola spolupracuje s dal ími organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jev ( Policie R, DDM Miroslav, DDM Znojmo) vyu ívá vybrané programy. 15

16 3.6. Za len ní pr ezových témat Pr ezová témata p edstavují okruhy aktuálních problém sou asného sv ta a jsou nedílnou sou ástí základního vzd lávání. Tematické okruhy pr ezových témat procházejí nap í vzd lávacími oblastmi a propojují je. Tím p ispívají ke komplexnosti vzd lávání. Pr ezová témata jsou realizována p edev ím formou integrace, n které formou projekt. Blí e je integrace vyjád ena v u ebních osnovách jednotlivých vyu ovacích p edm t. V základním vzd lávání jsou vymezena tato pr ezová témata : 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického ob ana 3. Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Realizace pr ezových témat : A) Na úrovni koly, tvo í nedílnou sou ást koncepce koly B) Na úrovni p edm t v jednotlivých ro nících Pr ezová témata na úrovni koly : OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Cílem OSV je rozvíjet u ák praktické ivotní dovednosti vztahující se k n mu samému ( organizace vlastního ivota, my lení, pocit, chování ) a k druhým lidem ( komunikace, spolupráce, mezilidské vztahy ). Je to praktické osvojování si zásad morálky v b ném ivot. Smyslem je hledat cestu k ivotní spokojenosti zalo ené na dobrých vztazích k sob i jiným. Napl ování tohoto cíle se d je v zásad t emi zp soby : innostmi na úrovni koncepce koly (zásadní jsou p ipomenuty dále v tematických okruzích). Ka dodenním jednáním pedagogických (ale i nepedagogických) pracovník denn se ve kole p ihodí ada situací, které jsou p íle itostí k praktickému p edvedení správných model chování, a u takový model p edvádí sám pracovník svým jednáním nebo vede áky vhodným e ením situací k navozování dobrých vztah. Toto jednání v etn koncepce vyu ovacích hodin by m lo vést k tomu, e ák se u í : být otev ený a citlivý k lidem, tolerantní a solidární s druhými, vcítit se do situace druhého, orientovat v základních mravních hodnotách, posuzovat jednání lidí a zaujímat kritické postoje k jev m, které základní lidské hodnoty a mravní normy zneva ují a poru ují, ít v sociální skupin, respektovat její pravidla, zaujímat pozitivní vztahy ke starým, nemocným a posti eným lidem samostatn se rozhodovat a nést d sledky svého rozhodnutí, uv domovat si, e dodr ování morálních zásad a pravidel chování usnad uje komunikaci s ostatními lidmi a ivot ve spole nosti p iznat chybu, pou it se z ní a pokusit se o nápravu, co nejobjektivn ji posuzovat své fyzické a du evní mo nosti, klást na sebe p im ené po adavky. 16

17 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Základní linie prolínající výukou v ech ro ník a v ech p edm t. Respektuje v kové odli nosti, hledá správnou proporci mezi prostým zapamatováním a tv r í aplikací poznatk, e ení problém, d raz klade na dovednosti pro u ení a studium. Sebepoznání a sebepojetí Moje vztahy k druhým, sebehodnocení sama sebe, moje u ení. Seberegulace a sebeorganizace Systém hodnocení ( klasifika ní ád ) Psychohygiena Nabídka zájmové innosti Respektování v kových zvlá tností Kreativita Tvo ivá innost pro ka dého áka dle jeho mo ností. Sociální rozvoj Poznávání lidí, mezilidské vztahy kolní ád ákovský kolní ád T ídní kolektiv (práce t ídního u itele) Komunikace Koncep n dokázat informace (p ání, omluvu, p esv d ování atd. ) získat, p edat, ale také p ijmout (poslouchat se navzájem). Kooperace a kompetice Kompetice (tj. sout ení, rivalita) tvo í sice ást koncepce koly (systém sout í jako p íle itost pro talenty), ale musí to být v rovnováze se spoluprací, kooperací. Práv sem by m la sm ovat práce ve vyu ovacích hodinách, aby nebylo sout ení p íli a aby se d ti u ily týmové práci. Kooperace (vedení a organizace práce skupiny, pod ízení se, e ení konflikt ) Morální rozvoj e ení problém a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika. T ídní kolektiv. Pomoc mlad ím spolu ák m akce ák Z pro M, star ích ák Z pro mlad í spolu áky. 17

18 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA kola je spole enství lidí a ka dé spole enství se musí ídit jistými pravidly. V podstat kola funguje jako malý stát. Pravidla koly jsou pro d ti mnohem bli í a aktuáln j í ne pravidla (zákony) velkého státu. Co si vyzkou ím, co pro iji, to m m e trvale ovlivnit. kola má být otev ená a p átelská. Ve kole bychom m li být v ichni ( áci i pedagogi tí pracovníci) spolupracovníky. Dobré vztahy a d v ra jsou základem prevence sociáln patologických jev. Zlep ují i kolní výsledky. Dobré kolní klima pot ebuje konkrétní nástroje na jeho vytvá ení. D ti musí dostat p íle itost se o n co, o n koho starat. Musí dostat i prostor k názorovému st etávání se p i e ení problém. kola má být hrou. Pro d ti je ale hra vá nou prací. Napl ování klí ových kompetencí RVP není jen otázkou vyu ovacích hodin, musí prolínat ve kerou prací koly. Obdobn je tomu u pr ezových témat RVP. Z Úmluvy o právech dít te p ijaté Valným shromá d ním OSN : Káze ve kole musí být zaji ována zp sobem slu itelným s lidskou d stojností. Výchova musí sm ovat k rozvoji osobnosti dít te p i zd razn ní respektu k lidským práv m, ke vzájemnému porozum ní, k míru a toleranci. Ob anská spole nost a kola demokratické partnerství, vztahy, atmosféra, principy a hodnoty v ka dodenním ivot koly Ob an, ob anská spole nost a stát práva a povinnosti ob ana, p ijímání odpov dnosti za své postoje a iny sou ití s minoritami Formy participace ob an v politickém ivot obec, spole enské organizace Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování demokratické e ení konflikt a problém VÝCHOVA K MY LENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Podstatnou sou ástí VEGS je výchova budoucích evropských ob an jako zodpov dných osobností se schopností za lenit se v dosp losti do spole nosti. Vytvá í ák m mo nosti poznání a perspektivy ivota v evropském a mezinárodním prostoru a seznamujeje s r znými mo nostmi, který jim tento prostor poskytuje. Evropa a sv t nás zajímá vypráv ní o dovolené v zahrani í, pohledy, fotografie, vyu ít olympijských her a jiných mezinárodních setkání Objevujeme Evropu a sv t my v cizin x cizinci v na í vlasti, obci, cizí jazyk, národní zvyky a tradice, písn, tance, jídlo, Jsme Evropané lenství v EU 18

19 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Multikulturní výchova umo uje ák m seznamovat se s r znými druhy kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro toleranci, spravedlnost a solidaritu. Vede k chápání a respektování neustále se zvy ující sociokulturní rozmanitosti. MV se dotýká mezilidských vztah ve kole, mezi u iteli a áky, áky navzájem, mezi kolou a rodinou. Kulturní diference jedine nost ka dého vypráv ní o sob, co rád d lám, zvyky rodin trávení Vánoc,Velikonoc, poznávání na ich kulturních památek výlety, vyhledávání zajímavostí v encyklopediích apod. Lidské vztahy hodnocení mezilidských vztah v p e tených textech, srovnání se skute ností ve t íd, v rodin, vyu ití pohádek - hodnocení vlastností pohádkových postav Etnický p vod jsou li ve t íd d ti z etnických men in porovnání zvyk (Vánoce, Velikonoce) Multikulturalita vyu ití slovenské a romské literatury rozdíly a shody Princip solidarity Princip sociálního smíru a solidarity p isp ní, dle svých mo ností, za odstran ní p edsudk a diskriminace v i etnickým skupinám ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Pr ezové téma Environmentální výchova rozvíjí klí ové kompetence v kontextu vzájemných vztah mezi lov kem a prost edím. Dosa ení znalostí, dovedností, postoj a návyk k ochran a zlep ování ivotního prost edí, k smysluplnému jednání a tvo ivosti ve prosp ch ivotního prost edí, výchova ke zdraví a zdravému ivotnímu stylu. Ekosystémy les, pole, lidské sídlo, m sto, vesnice, kulturní krajina Základní podmínky ivota voda, ovzdu í, p da Lidské aktivity a problémy ivotního prost edí zm ny v krajin, odpady hospoda ení s odpady - organizace pravidelného sb ru papíru t íd ní odpadu Vztah lov ka k prost edí na e obec, ná ivotní styl, pravidelný úklid kolem koly 19

20 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Pr ezové téma Mediální výchova v základním vzd lávání nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace p edstavují velmi významný zdroj zku eností, pro itk a poznatk pro stále v t í okruh p íjemc. Uplatn ní jednotlivce ve spole nosti vy aduje schopnosti um t zpracovat, vyhodnotit a vyu ít podn ty, které p icházejí z okolního sv ta, co se stále více rovná schopnostem zpracovat, vyhodnotit a vyu ít podn ty, které p icházejí z médií - p edev ím z internetu, tisku, rozhlasu a televize. Média mají výrazný vliv na chování jedince a spole nosti, na utvá ení ivotního stylu a na kvalitu ivota v bec. Mediální výchova má vybavit áka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si n kterých základních poznatk o fungování a spole enské roli sou asných médií, jednak získání dovedností podporujících sebev domé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. P edev ím se jedná o schopnost analyzovat nabízená sd lení, posoudit jejich v rohodnost a vyhodnotit jejich komunika ní zám r. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prost edku pro napln ní nejr zn j ích pot eb - od získávání informací p es vzd lávání a po napln ní volného asu. Kritické tení a vnímání mediálních sd lení chápání podstaty mediálního sd lení Interpretace vztahu mediálních sd lení a reality r zné typy sd lení rozdíl mezi reklamou a zprávou Vnímání autora mediálních sd lení Identifikování postoj a názor autora Fungování a vliv médií ve spole nosti Role médií v ka dodenním ivot jednotlivce, na postoje a chování 20

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ kolní vzd lávací program Základní koly Senice na Hané, i kov 300 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola v Senici na Hané existuje

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání

kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Dít v úct p ijmout, s láskou vychovat, ve svobod propustit. R.Steiner. Obsah 1. Identifika ní údaje...5 1.1 Název VP...5 1.2 P edkladatel...5 1.3 Z izovatel...5

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice kolní ád je vydán v souladu s 30 zákona. 561/2004 Sb. o p ed kolním, základním, st edním a vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více