Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy"

Transkript

1 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy, kde je zvýrazn no (tu n ) vedení cyklotrasy v ešeném území, svou celkovou vyzna enou délkou v terénu, délkou v ešeném území (RKC) a zp sobem zna ení v terénu. Bližší popis jednotlivých stávajících tras je uveden dále. 1. p eshrani ní trasa (Polsko - esko - Polsko) Eviden ní íslo 1 *) Pr b h p eshrani ní trasy Ladek Zdrój (PL) - Travná, CLO - Javorník Bílý Potok, CLO - Otmuchów (PL) Celkem km RKC km Zp sob zna ení 32 10,5 **) V RKC CELKEM: 10,5 km * ) na tabulkách a sm rovkách v terénu je uvedeno íslo trasy 60 (polské íselné zna ení) **) nestandardní - bílé tabulky se symbolem kola (polská symbolika) Cyklotrasy II. t ídy Eviden ní íslo Pr b h cyklotrasy Celkem km RKC km Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice 33 8,5 dopravní Hanušovice - Branná Ostružná - Ramzovské sedlo - Horní Lipová - Lipová lázn - Bobrovník Jeseník dopravní Píse ná Úvalno, CLO - Krnov M sto Albrechtice He manovice - Drakov - Pod Koberštejnem, rozc. Pod Zámeckým vrchem, rozc. Rejvíz - D t ichov dopravní Jeseník V RKC CELKEM: 51,5 km Cyklotrasy IV. t ídy Eviden ní íslo Pr b h cyklotrasy Celkem km RKC km Zp sob zna ení pásové ervená pásové ervená 4071 Kladská Brána Suchý vrch Mladkov Hani ka Mezivrší Velká Deštná Šerlich, sedlo - ihalk 127,5 39, Sv. Trojice Králíky Lichkov Mladkov - Pastviny, Kraví skok 39,5 3, Bílá Voda, CLO - Javorník - Vidnava - Mikulovice, rozc dopravní 6042 Žulová Bernartice (okrajov ) 13 7,5 dopravní 6043 Nová ervená Voda - Žulová - Skorošice Petrovice 21 7,5 dopravní 38

2 Vojtovice, rozc. - Nová Véska, rozc. - Uhelná - Javorník Bílý Potok, CLO 6044 Bílá Voda, CLO - Javorník - ertovy Kazatelny - pásové Pod Dubovým vrchem - H eben - Buk - Nové Vilémovice - Rove Hrani ky 68+19,5 46 modrá 6045 Horní He manice - Bergov Nová Véska, hájovna ,5 Hrani ky - Nové Vilémovice Dolní Fo t, rozc. bílá 6046 Vidnava - erná Voda - Žulová 18 1 dopravní 6067 Bílý Potok - Pásmo Orlíku Pod Orlíkem 7,5 1 modrá 6071 Zlaté Hory - Dolní Údolí Rejvíz Píse ná dopravní 6072 He manovice - Zlaté Hory, bývalé doly Poutní kostel Panny Marie Pomocné Zlaté hory - Zlaté Hory, dopravní CLO Vidly - Videlské sedlo Lysý vrch, rozc. - Pod velkým 6074 Bradlem, rozc. - Pod Orlíkem, potok Opav ská lovecká chata - erná Opava, most Zlaté Hory zelená 6075 Hv zda - Ov árna Barborka - Prad d, rozc. - Švýcárna - Petrovka ervenohorské sedlo modrá 18, Nedv zí, rozc. Šumperk Staré M sto Nový Rumburk - Kladské sedlo, CLO dopravní 6143 Sk ítek - Ž árský Potok - Stará Ves - Janovice Ská- 15 2,5 dopravní ly ervenohorské sedlo Pekárka - Pod skalami Je- ábu - Maloklínská chata - Nad Vysokým vodopádem - Videlské sedlo Kouty nad Desnou, pošta - Knížecí cesta - Poniklý potok Pod P emyslovským sedlem - Uchá, rozc. Peka ovská cesta Bukovice, okraj Lou ná nad Desnou - T íramenný potok - Uhlí ská cesta Tet- eví chata - Pod horní nádrží PVE Dlouhé Strán - Pod Zám iskem - Dolní nádrž PVE Kouty nad Desnou, pošta Kouty nad Desnou - U obrázku - T íramenný potok - Lou ná nad Desnou Selská cesta P emyslov - Pod P emyslovským sedlem Petrovka - Kouty nad Desnou - Suchostránská cesta - Údolí Hu ivé Desné - Poniklý potok Knížecí cesta P emyslov ,5 14,5 20,5 20, Tet eví chata - Chata Margaretka - Uhlí ská cesta - U obrázku Nad Petrovicemi Petrovice 2,5 2, Pod Kovadlinou St íbrné Údolí 2,5 2, Nýznerov, pila Polská cesta Verní ovice - Velké Losiny Šumperk Dolní Studénky Verní ovice Se Velké Losiny Peka ov Peka ovská cesta 7,5 4,5 modrá ervená modrá zelená bílá 39

3 6197 Okruh Velké Losiny ( áste n mimo ešené území) 9 4, B lá pod Prad dem Šerák Ostružná 16,5 16, Adolfovice Ramzová H. Lipová 29,5+2 29, H. Lipová Adolfovice Pod Velkým Bradlem 23,5 23, Mariin Pramen Jeseník 13,5 13, U Vodárny Spálená chata 6,5 6, Drátovna Mariin Pramen Pod Velkým Klínem 4,5 4, Bor vková hora Pod eslovým k ížem 10 8 V RKC CELKEM: 470 km Na kole za zdravím v Lázních Jeseník Ozna ení barva Pr b h trasy *) Trasa km P evýšení m C1 - žlutá Jeseník Lázn - Na Pomezí - Lipová lázn Jeseník 17 Jeseník Lázn 248 C2 - ervená Jeseník Lázn (Kardio fit) C3 - zelená Jeseník Lázn - kolem Sokolského h betu Jeseník Lázn 19,5 408 C4 - fialová Jeseník Lázn - Bílé Kameny - Jeskyn na Špi áku Píse ní - eská Ves Jeseník Lázn 26,5 688 C5 - hn dá Jeseník Lázn - Sokolí cesta Ripper v kámen Medv dí cesta - Jeseník Lázn C6 - erná Jeseník Lázn - Žulový vrch Supíkovice Píse ná - 34 eská Ves - Jeseník Lázn 642 CELKEM: 120 km *) zna ení pomocí nestandardních tabulek s uvedením trasy a vzdálenosti nejbližšího místa Charakteristika a popis stávajících cyklotras Rozd lení cyklotras, t ídy : a) evropské, základem je program Euro velo, sou ástí je naše Moravská stezka (viz dále): Euro - velo. 9 - Od Baltského mo e k mo i Jaderskému (vede p es Polsko, eskou republiku, Rakousko, Slovinsko, Itálii a Chorvatsko). Sou ástí této kategorie jsou cyklotrasy mezi sousedními zem mi, zde to je: 1. p eshrani ní cyklotrasa (Ladek Zdrój, Polsko Javorník Otmuchów, Polsko). b) národní, vycházející ze základní sít dálkových tras v R, do ešeného území zasahuje: Moravská stezka, tvo í ji cyklotrasy. 54, 53, 51, 47, 45, 44, 43 a 42 (Jeseník - Olomouc - B eclav st. hranice R Rakousko, Poštorná/Reinthal). Severní p íhrani ní cyklotrasa. 55 (1. etapa Ostrava - Jeseník, 2. etapa Jeseník - D ín). Jesenicko orlická magistrála, tvo í ji cyklotrasy. 53, 52 a

4 c) regionální, vycházející ze základní sít cyklotras a z generel cyklotras st ední a severní Moravy: Jeseník B eclav, cyklotrasa. 53 (Jeseník - Moravská T ebová - Jedovnice - Hodonín - B eclav, varianta Choce - Moravská T ebová). Trasa Jeseník Znojmo, tvo í ji cyklotrasy. 55, 553, 511, 512 (Jeseník - Rýma ov - Litovel - Nové M sto na Morav Znojmo). d) místní, vycházející ze základní sít a z místních studií; jde o sí místních cyklotras navazující na sí regionálních, národních a evropských cyklotras. Jsou v tšinou ozna eny ty místným íslem, nap e) speciální okruhy i trasy, samostatn zna ené (Lázn Jeseník), nebo sestavené ze zna ených cyklotras K T (vrbensko, bruntálsko, aj.), které mají samostatnou propagaci. Na kole za zdravím v Lázních Jeseník, zna ené cykloturistické okruhy v Lázních Jeseník. C1 - žlutý: Jeseník Lázn - Na Pomezí Lipová - Lázn - Jeseník - Jeseník Lázn. C2 - ervený: Jeseník Lázn (Kardio - fit). C3 - zelený: Jeseník Lázn - kolem Sokolského h betu - Jeseník Lázn. C4 - fialový: Jeseník Lázn - Bílé Kameny - Jeskyn na Špi áku - Píse ní - eská Ves - Jeseník Lázn. C5 - hn dý: Jeseník Lázn - Sokolí cesta - Ripper v kámen - Medv dí cesta - Jeseník Lázn. C6 - erný: Jeseník Lázn - Žulový vrch - Supíkovice - Píse ná - eská Ves - Jeseník Lázn Cykloturistické trasy v okolí Zlatých Hor, speciální okruhy, i trasy sestavené ze zna ených cyklotras K T. Putování pov stmi op edená: Rejvíz - Edelšt jn - Poutní místo Panny Marie Pomocné - He manovice - Mnichov - Helenka z Vrbna - Karlova Studánka - Malá Morávka. Za vodou - chladivou a lé ivou: Karlova Studánka - Suchá Rudná - And lská Hora - Karlovice - Bílý Potok - Karlova Studánka. Zlatokopecká stezka: Karlova Studánka - Malá Morávka, Hv zda - And lská Hora, Hláska - Ludvíkov - Zlaté Hory - He manovice - Horní Údolí, Staroho í - Horní Údolí - He manovice - Rejvíz - Javorná - Zlaté Hory. Podle íselného ozna ení jsou cyklotrasy za azeny do ty t íd (obdoba silni ní sít ). Soupis všech vyzna ených cyklotras všech t íd v celé eské republice je k dispozici na webové stránce Klubu eských turist, s uvedením data platnosti soupisu (dále uvedené údaje jsou k ) : a) I. t ídy - ozna ené jednomístnými eviden ními ísly, cyklotrasy. 1, 2, 3 a 5. Jde o dálkové cyklotrasy mezinárodního charakteru. P es ešené území vede cyklotrasa

5 b) II. t ídy - ozna ené dvoumístnými eviden ními ísly, v sou asnosti cyklotrasy Jde o dálkové trasy národního charakteru. P es ešené území vedou cyklotrasy. 52, 53 a 55. c) III. t ídy - ozna ené t ímístným eviden ním íslem, v sou asnosti cyklotrasy ; jde o regionální trasy. Žádná z t chto tras nevede p es ešené území. d) IV. t ídy - ozna ené ty místným eviden ním íslem, v sou asné dob jsou ozna eny cyklotrasy Pro jednotlivé ásti eské republiky jsou p id leny první íslice takto: 0 - St edo eský region, 1 - Jiho eský region, 2 - Západo eský region, 3 - Severo eský region, 4 - Východo eský region, 5 - Jihomoravský region a 6 - Severomoravský region. Jsou to místní cyklotrasy. V ešeném území jsou vedeny cyklotrasy , 6067, , , 6114, 6143, , , 6187, 6189, , a Do oblasti Kladského sedla jsou vedené cyklostezky a 4077 z oblasti Orlických hor. Popis stávajících cyklotras Tento popis navazuje na tabulkový soupis vyzna ených cyklotras v ešeném území. U každé trasy je uvedeno její eviden ní íslo a popis pr b hu cyklotrasy; tu n je vyzna ená ást cyklotrasy, zasahující do ešeného území. 1. p eshrani ní trasa: Ladek Zdrój (PL) - Travná, CLO - Javorník - Bílý Potok, CLO - Otmuchów (PL) Cyklistická trasa za íná na nám stí v polském Ladek Zdrój a prochází p es hrani ní p echod sedlo Travná. Z hrani ního p echodu pro p ší a cyklisty trasa prud eji klesá do obce Travná, zde je horší povrch, rozbitý asfalt, zpevn ná lesní cesta. Odtud trasa mírným klesáním pokra- uje po silnici II/457 p es Javorník (návaznost na trasy a 6044), kde po odbo ení vlevo pokra uje krátkým úsekem po asfaltové silnici I/60 do obce Bílý Potok. Odtud dále pokra- uje na hrani ní p echod Bílý Potok a do Polska p es obce Unikowice, Ujezdziec, Trzeboszowice, Ratnowice, Meszno a Sliwice; kon í v kempu p i Otmuchowském jezeru. Délka cyklotrasy: 32 km (celková délka)/ 10,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 52: Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice Cyklotrasa za íná v Hanušovicích a vede do Králík (6 km soub h s trasou. 4071) po silnici II/312. Dále pokra uje do Mladkova (3 km soub h se silnici I/43) p es Lichkov (návaznost na trasu. 4077). V Mladkov odbo uje doprava a pokra uje soub žn se silnici II/311 do eských Potrovic. Délka cyklotrasy: 33 km (celková délka)/ 8,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Trasa. 53: Hanušovice - Branná - Ostružná - Ramzovské sedlo - Horní Lipová - Lipová - lázn - Bobrovník - Jeseník - Píse ná Cyklotrasa za íná v Hanušovicích a vede do Vikantic (5 km soub h s trasou. 6114) a Branné po silnici III. t ídy, dál po lesní cest s p írodním povrchem a po horší polní cest do Ostruž- 42

6 né. Pokra uje stoupáním po silnici II/369 na Ramzovou, vrcholový bod trasy, následuje prudší klesání do Horní Lipové a dál táhlé a mírn jší do Lipové - lázní. Zde trasa p echází na místní asfaltové komunikace a dál po mén kvalitní polní cest do Jeseníku (odbo ka trasa. 55 sm r Rejvíz). Do Píse né je trasa vedena po polních a místních asfaltových cestách. Délka cyklotrasy: 43 km (celková délka)/ 24 km (délka v RKC Ramzová a Jeseník-Lipová) Trasa. 55: Úvalno, CLO - Krnov M sto Albrechtice He manovice - Drakov - Pod Koberštejnem, rozc. Pod Zámeckým vrchem, rozc. Rejvíz - D t ichov Jeseník Tato trasa je sou ástí esko-polské p íhrani ní stezky (Jeseník Opava Bohumín Jablunkov, 187 km). Za íná v Jeseníku (Bukovice), kde navazuje na trasu.53 (Jeseník Znojmo). Dále pokra uje na Rejvíz a po asfaltové lesní cest p es Drakov (návaznost na trasu. 553) do He manovic (návaznost na trasu. 6072). Pr jezd obcemi He manovice a Hol ovice až do M sta Albrechtic je veden po místních komunikacích a po silnici. Délka cyklotrasy: 59 km (celková délka)/ 19 km (délka v RKC Jeseník-Lipová, Zlaté Hory) Trasa. 4071: Kladská Brána Suchý vrch Mladkov Hani ka Mezivrší Velká Deštná Šerlich, sedlo - ihalk Cyklotrasa vedoucí z východních ech, z regionu Orlických hor, z Mezivrší, se stoupáním ke Kladskému sedlu (návaznost na trasu. 6114). Povrch je od hranice RKC tvo en horším lesním asfaltem nebo hrubším povrchem s kameny s ástí uježd né jemné šotoliny. Délka cyklotrasy: 127,5 km (celková délka)/ 39,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Zna ení: ervená Trasa. 4077: Sv. Trojice Králíky Lichkov Mladkov - Pastviny, Kraví skok Cyklotrasa má za átek ve Sv. Trojicích, dále vede lesní a polní cestou do Králík p es Dolní Hede (návaznost na trasu. 4069). Odtud je vedena polní cestou do ervené Vody kde odbo uje doprava a pokra uje do Mladkova p es Lichkov (návaznost na trasu. 52). Dále vede do Pastvin p es Vl kovice (návaznost na trasu. 4076) soub žn se silnici II/312. Délka cyklotrasy: 39,5 km (celková délka)/ 3,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Trasa. 6041: Bílá Voda, CLO Javorník Vidnava Mikulovice, rozc. P íhrani ní trasa z Bílé Vody do Mikulovic prochází m stem Javorník (návaznost na trasy a 6044) a vede po málo frekventované silnici II/457 s dobrým asfaltovým povrchem. Délka cyklotrasy: 37 km (celková délka)/ 2 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, ke konci st edn t žká 43

7 Trasa. 6042: Žulová Bernartice (okrajov ) P íhrani ní trasa, která za íná v Žulov, je vedena asi 2,5 km soub žn s trasou do Kobylé nad Vidnavkou kde odbo uje doleva a dále pokra uje polní cestou do Bernartic p es Bukovu. Délka cyklotrasy: 13 km (celková délka)/ 7,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, ke konci st edn t žká Trasa. 6043: Nová ervená Voda Žulová Skorošice Petrovice Vojtovice, rozc. Nová Véska, rozc. Uhelná Javorník Bílý Potok, CLO Cyklotrasa má za átek v Nové ervené Vod, dále vede lesní cestou na silnici I/60, po které pokra uje asi 5 km do Žulové. Odtud je vedena po silnici III/45313 (2 km soub h s trasou. 6045), úbo ím Sut po lesní asfaltové silnici a 3 km po silnici I/60 do Javorníka. Ukon ena je na hrani ním p echodu do Polska v Bílém Potoku. Délka cyklotrasy: 21 km (celková délka)/ 7,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 6044: Bílá Voda, CLO Javorník ertovy Kazatelny Pod Dubovým vrchem H eben Buk - Nové Vilémovice Rove Hrani ky Za íná v Bílé Vod (hrani ní p echod do Polska), pokra uje po místních a lesních komunikacích se zpevn ným povrchem dobré kvality. Charakteristické pro celou trasu je stálé stoupání a klesání. V Javorníku (návaznost na trasy a 6043) trasa odbo uje na ertovy Kazatelny, pokra uje pod Dubovým vrchem, podél vrchu H eben na Buk (lesní zpevn né komunikace) a dále po lesní cest na Hrani ky (z Nových Vilémovic spole ná trasa s. 6045). Délka cyklotrasy: 68+19,5 km (celková délka)/ 46 km (délka v RKC Rychlebské hory) Zna ení: modrá Trasa. 6045: Horní He manice Bergov Nová Véska, hájovna Hrani ky Nové Vilémovice Dolní Fo t, rozc. Trasa je v první ásti vedena po mén kvalitním povrchu, od Bukové po silnici III/4537, krátký úsek je veden po silnici I/60 po Bergov, po Vojtovice zpevn ná komunikace (soub h s trasou po Novou Vésku), dál p es Hrani ky (trasa. 6044, soub h po Nové Vilémovice), po zpevn né komunikaci ukon ení v osad Dolní Fo t. Délka cyklotrasy: 24 km (celková délka)/ 8,5 km (délka v RKC Rychlebské hory) Zna ení: bílá (na map zna ení žluté) Obtížnost: po Bergov lehká, dále st edn t žká Trasa. 6046: Vidnava erná Voda Žulová Trasa vede po silnici III/4563 z Vidnavy p es Starou ervenou Vodu, krátce po silnici II/456 do erné Vody, místními komunikacemi a po t lese bývalé železni ní trat do Žulové. Délka cyklotrasy: 18 km (celková délka)/ 1 km (délka v RKC Rychlebské Hory) 44

8 Trasa. 6067: Bílý Potok Pásmo Orlíka Pod Orlíkem Trasa za íná na Bílém Potoce (napojení na trasu. 6029), vede vzh ru proti proudu Bílého potoka k Pásmu Orlíka. Pod Orlíkem je trasa ukon ena v míst napojení na trasu Úsek cca 1 km v záv ru trasy je veden po úzké stezce v soub hu s p ší turistickou trasou a je nutné ho p ekonat p šky. Délka cyklotrasy: 7,5 km (celková délka)/ 1 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem) Zna ení: modrá, v opa ném sm ru lehká Trasa. 6071: Zlaté Hory Dolní Údolí Rejvíz - Píse ná Z centra Zlatých Hor (k ížení s trasou. 6072) po místní komunikací na silnici II/454. Po této silnici trasa vede p es Dolní Údolí až na Rejvíz. P i vjezdu do Rejvízu se k íží s trasou. 55 p icházející od Drakova. Další cca 1 km vedou trasy v soub hu. Zna ení trasy je ukon eno u Noskovy chaty na odbo ce k nau né stezce. Dále by m la trasa pokra ovat ve sm ru na Píse nou (napojení na trasu. 53), dosud nezna eno. Délka cyklotrasy: 16 km (celková délka)/ 11 km (délka v RKC Zlaté Hory) Trasa. 6072: He manovice - Zlaté Hory, bývalé doly Poutní kostel Panny Marie Pomocné Zlaté hory - Zlaté Hory, CLO Trasa je vedena z He manovic (zde se napojuje na trasu. 55). Obcí prochází po místních komunikacích. Za obcí v délce cca 2 km pokra uje po silnici II/451, na k ižovatce odbo uje do lesa a po lesních zpevn ných komunikacích vede kolem poutního kostela Panny Marie Pomocné do Zlatých Hor. Na 9. kilometru se vrací na silnici II/453 a pokra uje p es centrum m sta na hrani ní p echod Zlaté Hory Konradów. Na polském území lze navázat v Glucholazech na trasu. 53 (Mikulovice Jeseník Šumperk Olomouc). Délka cyklotrasy: 13 km (celková délka)/ 11 km (délka v RKC Zlaté Hory) Trasa. 6074: Vidly - Videlské sedlo - Lysý vrch, rozc. - Pod velkým Bradlem, rozc. - Pod Orlíkem, potok - Opavská chata - erná Opava, most Zlaté Hory Trasa za íná v osad Vidly a pokra uje po silnici. II/450 do Videlského sedla. U k íže odbo uje doprava po lesní asfaltové komunikaci na Lysý vrch s pokra ováním podél chaty na Bradle (odbo uje trasa. 6067) až na Opavskou chatu. Vede pak p es most p es ernou Opavu (napojení na trasu. 55) a kon í ve Zlatých Hor. Délka cyklotrasy: 35 km (celková délka)/ 33 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem a Zlaté Hory) Zna ení: zelená 45

9 Trasa. 6075: Hv zda Ov árna Barborka Prad d, rozc. Švýcárna Petrovka ervenohorské sedlo Trasa s velkým p evýšením za íná na Hv zd (k ižovatka tras. 553 a 6029) a vede po asfaltové silnici kolem Ov árny a Barborky až pod vrchol Prad du. Dále pokra uje po ú elové lesní cest kolem Petrovky (odbo uje trasa. 6157) až na ervenohorské sedlo (pokra uje trasa. 6154); velmi frekventovaná trasa. Délka cyklotrasy: 18,5 km (celková délka)/ 14 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem a Lou ná nad Desnou) Zna ení: modrá Trasa. 6114: Nedv zí, rozc. Šumperk Staré M sto Nový Rumburk Kladské sedlo, CLO Cyklotrasa za íná v Nedv zí (Úsovsko) a vede p es Šumperk do Starého M sta. Odtud je trasa vedena ve sm ru na Nový Rumburk po asfaltové silnici III/44649 p es n kolik v tších p evýšení se záv re ným ostrým stoupáním do Kladského sedla (odbo ka trasy. 4071), hrani ní p echod pro p ší a cyklisty do Polska. Délka cyklotrasy: 66km (celková délka)/ 31 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem, RKC Ramzová a RKC Lou ná nad Desnou) Trasa. 6143: Sk ítek Ž árský potok Stará Ves Janovice Skály Výchozím místem je motorest Sk ítek (u silnice I/11), trasa pokra uje po lesních cestách kolem hranice p írodní rezervace Sk ítek a podél Podolského potoka do Ž árského Potoka (soub h do Janovic s trasou. 6077), dále po místní komunikaci s asfaltovým povrchem do Staré Vsi. Další úsek vede z Janovic do Skal (návaznost na trasu. 6053). Délka cyklotrasy: 15 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Ž árský potok) Trasa. 6154: ervenohorské sedlo Pekárka Pod skalami Je ábu Maloklínská chata Nad Vysokým vodopádem Videlské sedlo St edn obtížná trasa za íná na ervenohorském sedle (odbo ení trasy. 6075), vede po lesních, zpo átku kamenitých, pozd ji dob e sjízdných cestách. St ídavé stoupání a klesání až po konec trasy na Sedlo Videlský k íž, pokra ování po trase Délka cyklotrasy: 15 km (celková délka)/ 15 km (délka v RKC B lá pod Prad dem a Vrbno pod Prad dem) Zna ení: modrá 46

10 Trasa. 6155: Kouty nad Desnou Knížecí cesta Poniklý potok Nad P emyslovským sedlem Uchá, rozc. Peka ovská cesta Bukovice,okraj Lou ná nad Desnou T íramenný potok Uhlí ská cesta Tet eví chata Pod horní nádrží PVE Dlouhé Strán Pod Zám iskem Dolní nádrž PVE Kouty nad Desnou Výchozím místem okruhu je obec Kouty nad Desnou (k ižovatka s trasou. 6156), trasa vede p es P emyslovské sedlo (k ižovatka s trasou. 6156), podél vrchu Uchá, do Lou né nad Desnou (cesta je zde horší kvality, k ižovatka s trasou. 6156). Stoupáním po kvalitním, v tšinou asfaltovém povrchu, místními komunikacemi vede trasa pod horní nádrž PVE, sjezdem zp t na výchozí místo, do Kout nad Desnou. V záv re ném úseku soub h s trasou Délka cyklotrasy: 49 km (celková délka)/ 49 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: ervená Trasa. 6156: Kouty nad Desnou U obrázku T íramenný potok Lou ná nad Desnou Selská cesta P emyslov Pod P emyslovským sedlem Trasa za íná obtížným stoupáním z Kout nad Desnou (k ižovatka s trasou. 6155) po cest s p írodním povrchem p es rozcestí U obrázku (odbo ka trasy. 6158), s klesáním do Lou né nad Desnou (soub h s trasou. 6155), p es Rejhotice stoupáním do P emyslovského sedla (pokra ování po trase. 6155). Délka cyklotrasy: 14,5 km (celková délka)/ 14,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: modrá, v opa ném sm ru st edn t žká Trasa. 6157: Petrovka Kouty nad Desnou Suchostránská cesta Údolí Hu ivé Desné Poniklý potok Knížecí cesta P emyslov Obtížná trasa z Petrovky (k ižovatka s trasou. 6075) po asfaltové cest do Kout nad Desnou (odbo uje trasa a 6156), dále po nezpevn né cest se zna ným stoupáním pod vrcholy Suché a Šindelné hory p es Annín po asfaltové lesní ú elové komunikaci do P emyslova (pokra ování po trase. 6156). Délka cyklotrasy: 20,5 km (celková délka)/ 20,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: zelená Trasa. 6158: Tet eví chata Chata Margaretka Uhlí ská cesta U obrázku Spojovací trasa vede od Tet eví chaty (k ižovatka s trasou. 6156) v celém úseku po zpevn né lesní cest, po Uhlí skou cestu (k ižovatka s trasou. 6155) klesá, dál pokra uje po vrstevnici k rozcestí U obrázku, pokra ování po trase Délka cyklotrasy: 7 km (celková délka)/ 7 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: bílá (na map zna ení žluté), v opa ném sm ru t žká 47

11 Trasa. 6169: Nad Petrovicemi Petrovice Trasa za íná na kopci nad Petrovicemi a vede lesní cestou s klesáním do Petrovic. Délka cyklotrasy: 2,5 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, v opa ném sm ru t žká Trasa. 6170: Pod Kovadlinou St íbrné Údolí Trasa za íná pod Kovadlinou a kon í u Klínové Boudy v St íbrném Údolí. Lesní cestou spojuje trasy a Délka cyklotrasy: 2,5 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 6171: Nýznerov, pila Polská cesta (trasa. 6044) Za átek p evážn lesní trasy je v Nýznerov (pila). Dál je vedena podél St íbrného potoku p es Nýznerov k Nýznerovským vodopád m. Zde odbo uje doprava a pokra uje podél Spáleniska, stále soub žn se St íbrným potokem, ke Klínové Boud (návaznost na trasu. 6170). Odtud pokra uje samostatn k Sokolím skalám a je ukon ena u trasy pod St íbrným vrchem. Délka cyklotrasy: 10 km (celková délka)/ 10 km (délka v RKC Rychlebské hory) Trasa. 6187: Verní ovice - Velké Losiny Šumperk Dolní Studénky Cyklotrasa za íná ve Verní ovicích, je vedena podél silnic III/4501 a III/4502 do Maršíkova a dále podél silnice III/4504 do Velkých Losin (návaznost na trasy a. 6114). Vede pak soub žn s trasou p es Rapotín do Šumperka, kde odbo uje doprava a pokra uje samostatn p es m sto asi 5 km. Napojuje se pak za m stem znovu na trasu. 6114, se kterou pokra uje soub žn do Dolní Studénky. Délka cyklotrasy: 27 km (celková délka)/ 13 km (délka v RKC Sobotín a RKC Lou ná nad Desnou) Obtížnost: lehká Trasa ( arod jnická): Verní ovice Se Atraktivní trasa za íná ve Verní ovicích, je vedena asi 1,5 km podél Kamenného potoka a dále mezi Rudnou horou a Vl ím sedlem k Se i, kde se napojuje na trasu Délka cyklotrasy: 6 km Trasa. 6196: Velké Losiny Peka ov Peka ovská cesta Jedna se o p evážn polní trasu, která za íná ve Velkých Losinách. Je vedena asi 1 km soub žn s trasou a pak další 1 km soub žn s trasou Dále pokra uje samostatn do Peka ova a je ukon ena napojením na trasu pod Peka ovským vrchem. Délka cyklotrasy: 7,5 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) 48

12 Trasa. 6197: Okruh Velké Losiny ( áste n mimo ešené území) Tato okruhová trasa za íná a kon í ve Velkých Losinách. Jedna se p evážn o lesní trasu a umož uje napojení na trasy a Délka cyklotrasy: 9 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Trasa. 6207: B lá pod Prad dem Šerák Ostružná Cyklotrasa za íná v B lé pod Prad dem. Je vedena lesní cestou na rozcestí Šerák, kde za íná nesjízdný úsek, který kon í po asi dvou kilometrech u er avy. Dále pokra uje po nezpevn ném povrchu do Ostružné (návaznost na trasu. 6208). Délka cyklotrasy: 16,5 km (celková délka)/ 16,5 km (délka v RKC B lá pod Prad dem a RKC Ramzová) Trasa. 6208: Adolfovice Ramzová H. Lipová Trasa za íná v Adolfovicích a vede lesní cestou p es CHKO Jeseníky (návaznost na trasu. 6209) do Ramzové (návaznost na trasu. 6207). Zde odbo uje doprava a po áste n nezpevn ném povrchu pokra uje do Horní Lipové. Délka cyklotrasy: 29,5+2 km (celková délka)/ 29,5+2 km (délka v RKC B lá pod Prad dem, RKC Ramzová a RKC Jeseník-Lipová) Trasa. 6209: H. Lipová Adolfovice Pod Velkým Bradlem Trasa je vedena z Horní Lipové p es CHKO Jeseníky do Adolfovic (návaznost na trasy a. 6210) po p evážn nezpevn ném povrchu. Odtud pokra uje po zpevn ném povrchu sm rem ke kopci Velké Bradlo, pod kterým je trasa ukon ena napojením na trasu Délka cyklotrasy: 23,5 km (celková délka)/ 23,5 km (délka v RKC Jeseník-Lipová a RKC B lá pod Prad dem RKC) Trasa. 6210: Mariin Pramen Jeseník Cyklotrasa má za átek u Mariina Pramene, kde je p ímo napojena na trasu. 6212, a vede po nezpevn ném povrchu do Albrechtova. Odtud je vedena soub žn se silnici II/450 do B lé pod Prad dem (návaznost na trasu. 6207) a dále soub žn se silnici I/44 p es Adolfovice (návaznost na trasu. 6208) do Jeseníku (návaznost na trasy. 53 a. 55). Délka cyklotrasy: 13,5 km (celková délka)/ 13,5 km (délka v RKC B lá pod Prad dem) 49

13 Trasa. 6211: U Vodárny Spálená chata Cyklotrasa za íná u útulny U Vodárny, kde je p ímo napojena na trasu Je vedena po lesní cest, která vede kolem kopce Kamenec ke Spálené chat. Zde je trasa ukon ena p ímým napojením na trasu Délka cyklotrasy: 6,5 km (celková délka)/ 6,5 km (délka v RKC Slezská Harta) Trasa. 6212: Drátovna Mariin Pramen Pod Velkým Klínem V Drátovn se nachází za átek této trasy, která vede lesem p es Mariin pramen k trase. 6154, na kterou se napojuje pod kopcem Velký Klín. Povrch je p evážn nezpevn ný. Délka cyklotrasy: 4,5 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Slezská Harta) Trasa. 6222: Bor vková hora Pod eslovým k ížem P íhrani ní trasa, která za íná u Bor vkové hory na hranici s Polskem, je vedena p es kopec Bílá Skála sm rem na Travnou. Dále pokra uje tém soub žn se státní hranici s Polskem až k napojením na trasu. 6044, kde je ukon ena. Trasa má p evážn nezpevn ný povrch. Délka cyklotrasy: 10 km (celková délka)/ 8 km 7.2 P ehled nov navržených cyklotras Ozna ení Celkem V uvedeném Zp sob Pr b h cyklotrasy návrhu (km) RKC (km) zna ení N3 Vábný (6044) Ra í údolí, v. odbo ky na H eben Rychlebské. 9,5+3 (6044) až na 6043 p ed Javorníkem hory (9) dopravní N4 Kv tná (6114) Paprsek po cest do Pet íkova, v. Staré M sto pásové/ spojky Císa ská chata Velké Vrbno Malé Vrbno 19+9,5 (20,5), Ramzová (8) dopravní Staré M sto N5 Odbo ka ze Skorošic (6043) p es Nýznerov Rychlebské 7,5 k Nýznerovským vodopád m (p íp. na h eben) hory (7,5) dopravní N6 Sedlo Na Pomezí Smr ník (žst. Horní Lipová, Jeseník- 8,5 odbo ení) Horní Lipová (53) Lipová (8,5) dopravní N7 Jeseník (53) k ižovatka pod policií k nádraží do Jeseník- 10,5 Lázní a do sedla Na Pomezí Lipová (10,5) dopravní N8 Jeseník (53) Pod Zlatým Chlumem (p íp. do Chlebí) pod Sporým (6071) Lipová (3,5) Jeseník- 8,5 pásové N9 Pod Hrani ní horou (4071) St íbrnice (6114) - Staré M sto 4+9,5 Hyn ice (spojka na 4171) Staré M sto (6114) (13,5), pásové N10 Konec Horní Lipové (53) Sn hulák V Mlýnkách - Adolfovice podél Šumného potoka Cesta Svobody 25 Jeseník- Lipová (6), pásové Pod Velké Bradlo B lá (19) N11 Domašov Na rozhraní (6074) 7,5 B lá (7,5) pásové N12 Domašov Borek (6074) Bílý potok (6029), odb. 13,5 B lá (6), pásové 50

14 na Vidly Vrbno (7,5) N13 Kouty nad Desnou ervenohorské sedlo (na 6154) 10+8 Lou ná (18) pásové N14 (6154) pod Velkým Klínem Drátovna 4,5 B lá (4,5) pásové N15 P emyslov, k ižovatka 6157 a 6156 na k ižovatku 6155 a do Bukovic 2,5 Lou ná (2,5) pásové N16 P emyslov Kouty nad Desnou (6155) 3,5 Lou ná (3,5) pásové N19 Odb. z 6155 sm r Vl í sedlo V bucích Švagrov Lou ná (3), 15+9 Verní ovice Klepá ov Sobotín (21) pásové N20 Odb. k hlavní nádrži Dlouhé Strán z ,5 Lou ná (1,5) pásové P eložení trasy na místní komunikace P eložení trasy na místní komunikace je navrženo u n kterých pr jezd m st, nap. Jeseníkem a Zlatými Horami. P eložení trasy na nové cyklostezky P eložení trasy na nové úseky cyklostezek, p edevším z d vod v tší bezpe nosti pohybu cyklist, je navrženo u následujících cyklotras v úseku : a). 53 Ramzová - Horní Lipová b). 55 Jeseník D t ichov c) Javorník Uhelná d) Zlaté Hory st. hranice, CLO e) nov navržené trasy u silnice. 11 (Sk ítek). 51

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní

4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní 4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní infrastrukturu sousedního území je dána p edevším polohou

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku .SPISU: 007EX 2005/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3062-04/11 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku D m bez.p. etn

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 KONTAKT Naše adresa: GYPSTREND, s.r.o. 747 27 Kobe ice Telefon: Fax: E-mail: +420 553 657 361 +420 553 657 126 info@gypstrend.cz EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 1 Základní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura. 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií

3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura. 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií 3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií 1) Podklady p edané od SD - silnice I/16 up esn ní zám ru ZÚR s dopln ným variantním ešením -

Více

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA ST EDO ESKÝ ÚSTECKÝ KARLOVARSKÝ PLZE SKÝ JIHO ESKÝ PARDUBICKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

LOKALIZACE ZÁVOD KAPPA PACKAGING V EVROP

LOKALIZACE ZÁVOD KAPPA PACKAGING V EVROP 1 PREZENTACE HISTORIE FIRMY 1863 - založení závodu ve Šlapanicích 1886 - založení papírny v Žimrovicích 1996 - vznik Karton Morava, spol. s r.o. Žimrovice ze t í závod (ICEC Žimrovice, ICEC Šlapanice a

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více