Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy"

Transkript

1 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy, kde je zvýrazn no (tu n ) vedení cyklotrasy v ešeném území, svou celkovou vyzna enou délkou v terénu, délkou v ešeném území (RKC) a zp sobem zna ení v terénu. Bližší popis jednotlivých stávajících tras je uveden dále. 1. p eshrani ní trasa (Polsko - esko - Polsko) Eviden ní íslo 1 *) Pr b h p eshrani ní trasy Ladek Zdrój (PL) - Travná, CLO - Javorník Bílý Potok, CLO - Otmuchów (PL) Celkem km RKC km Zp sob zna ení 32 10,5 **) V RKC CELKEM: 10,5 km * ) na tabulkách a sm rovkách v terénu je uvedeno íslo trasy 60 (polské íselné zna ení) **) nestandardní - bílé tabulky se symbolem kola (polská symbolika) Cyklotrasy II. t ídy Eviden ní íslo Pr b h cyklotrasy Celkem km RKC km Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice 33 8,5 dopravní Hanušovice - Branná Ostružná - Ramzovské sedlo - Horní Lipová - Lipová lázn - Bobrovník Jeseník dopravní Píse ná Úvalno, CLO - Krnov M sto Albrechtice He manovice - Drakov - Pod Koberštejnem, rozc. Pod Zámeckým vrchem, rozc. Rejvíz - D t ichov dopravní Jeseník V RKC CELKEM: 51,5 km Cyklotrasy IV. t ídy Eviden ní íslo Pr b h cyklotrasy Celkem km RKC km Zp sob zna ení pásové ervená pásové ervená 4071 Kladská Brána Suchý vrch Mladkov Hani ka Mezivrší Velká Deštná Šerlich, sedlo - ihalk 127,5 39, Sv. Trojice Králíky Lichkov Mladkov - Pastviny, Kraví skok 39,5 3, Bílá Voda, CLO - Javorník - Vidnava - Mikulovice, rozc dopravní 6042 Žulová Bernartice (okrajov ) 13 7,5 dopravní 6043 Nová ervená Voda - Žulová - Skorošice Petrovice 21 7,5 dopravní 38

2 Vojtovice, rozc. - Nová Véska, rozc. - Uhelná - Javorník Bílý Potok, CLO 6044 Bílá Voda, CLO - Javorník - ertovy Kazatelny - pásové Pod Dubovým vrchem - H eben - Buk - Nové Vilémovice - Rove Hrani ky 68+19,5 46 modrá 6045 Horní He manice - Bergov Nová Véska, hájovna ,5 Hrani ky - Nové Vilémovice Dolní Fo t, rozc. bílá 6046 Vidnava - erná Voda - Žulová 18 1 dopravní 6067 Bílý Potok - Pásmo Orlíku Pod Orlíkem 7,5 1 modrá 6071 Zlaté Hory - Dolní Údolí Rejvíz Píse ná dopravní 6072 He manovice - Zlaté Hory, bývalé doly Poutní kostel Panny Marie Pomocné Zlaté hory - Zlaté Hory, dopravní CLO Vidly - Videlské sedlo Lysý vrch, rozc. - Pod velkým 6074 Bradlem, rozc. - Pod Orlíkem, potok Opav ská lovecká chata - erná Opava, most Zlaté Hory zelená 6075 Hv zda - Ov árna Barborka - Prad d, rozc. - Švýcárna - Petrovka ervenohorské sedlo modrá 18, Nedv zí, rozc. Šumperk Staré M sto Nový Rumburk - Kladské sedlo, CLO dopravní 6143 Sk ítek - Ž árský Potok - Stará Ves - Janovice Ská- 15 2,5 dopravní ly ervenohorské sedlo Pekárka - Pod skalami Je- ábu - Maloklínská chata - Nad Vysokým vodopádem - Videlské sedlo Kouty nad Desnou, pošta - Knížecí cesta - Poniklý potok Pod P emyslovským sedlem - Uchá, rozc. Peka ovská cesta Bukovice, okraj Lou ná nad Desnou - T íramenný potok - Uhlí ská cesta Tet- eví chata - Pod horní nádrží PVE Dlouhé Strán - Pod Zám iskem - Dolní nádrž PVE Kouty nad Desnou, pošta Kouty nad Desnou - U obrázku - T íramenný potok - Lou ná nad Desnou Selská cesta P emyslov - Pod P emyslovským sedlem Petrovka - Kouty nad Desnou - Suchostránská cesta - Údolí Hu ivé Desné - Poniklý potok Knížecí cesta P emyslov ,5 14,5 20,5 20, Tet eví chata - Chata Margaretka - Uhlí ská cesta - U obrázku Nad Petrovicemi Petrovice 2,5 2, Pod Kovadlinou St íbrné Údolí 2,5 2, Nýznerov, pila Polská cesta Verní ovice - Velké Losiny Šumperk Dolní Studénky Verní ovice Se Velké Losiny Peka ov Peka ovská cesta 7,5 4,5 modrá ervená modrá zelená bílá 39

3 6197 Okruh Velké Losiny ( áste n mimo ešené území) 9 4, B lá pod Prad dem Šerák Ostružná 16,5 16, Adolfovice Ramzová H. Lipová 29,5+2 29, H. Lipová Adolfovice Pod Velkým Bradlem 23,5 23, Mariin Pramen Jeseník 13,5 13, U Vodárny Spálená chata 6,5 6, Drátovna Mariin Pramen Pod Velkým Klínem 4,5 4, Bor vková hora Pod eslovým k ížem 10 8 V RKC CELKEM: 470 km Na kole za zdravím v Lázních Jeseník Ozna ení barva Pr b h trasy *) Trasa km P evýšení m C1 - žlutá Jeseník Lázn - Na Pomezí - Lipová lázn Jeseník 17 Jeseník Lázn 248 C2 - ervená Jeseník Lázn (Kardio fit) C3 - zelená Jeseník Lázn - kolem Sokolského h betu Jeseník Lázn 19,5 408 C4 - fialová Jeseník Lázn - Bílé Kameny - Jeskyn na Špi áku Píse ní - eská Ves Jeseník Lázn 26,5 688 C5 - hn dá Jeseník Lázn - Sokolí cesta Ripper v kámen Medv dí cesta - Jeseník Lázn C6 - erná Jeseník Lázn - Žulový vrch Supíkovice Píse ná - 34 eská Ves - Jeseník Lázn 642 CELKEM: 120 km *) zna ení pomocí nestandardních tabulek s uvedením trasy a vzdálenosti nejbližšího místa Charakteristika a popis stávajících cyklotras Rozd lení cyklotras, t ídy : a) evropské, základem je program Euro velo, sou ástí je naše Moravská stezka (viz dále): Euro - velo. 9 - Od Baltského mo e k mo i Jaderskému (vede p es Polsko, eskou republiku, Rakousko, Slovinsko, Itálii a Chorvatsko). Sou ástí této kategorie jsou cyklotrasy mezi sousedními zem mi, zde to je: 1. p eshrani ní cyklotrasa (Ladek Zdrój, Polsko Javorník Otmuchów, Polsko). b) národní, vycházející ze základní sít dálkových tras v R, do ešeného území zasahuje: Moravská stezka, tvo í ji cyklotrasy. 54, 53, 51, 47, 45, 44, 43 a 42 (Jeseník - Olomouc - B eclav st. hranice R Rakousko, Poštorná/Reinthal). Severní p íhrani ní cyklotrasa. 55 (1. etapa Ostrava - Jeseník, 2. etapa Jeseník - D ín). Jesenicko orlická magistrála, tvo í ji cyklotrasy. 53, 52 a

4 c) regionální, vycházející ze základní sít cyklotras a z generel cyklotras st ední a severní Moravy: Jeseník B eclav, cyklotrasa. 53 (Jeseník - Moravská T ebová - Jedovnice - Hodonín - B eclav, varianta Choce - Moravská T ebová). Trasa Jeseník Znojmo, tvo í ji cyklotrasy. 55, 553, 511, 512 (Jeseník - Rýma ov - Litovel - Nové M sto na Morav Znojmo). d) místní, vycházející ze základní sít a z místních studií; jde o sí místních cyklotras navazující na sí regionálních, národních a evropských cyklotras. Jsou v tšinou ozna eny ty místným íslem, nap e) speciální okruhy i trasy, samostatn zna ené (Lázn Jeseník), nebo sestavené ze zna ených cyklotras K T (vrbensko, bruntálsko, aj.), které mají samostatnou propagaci. Na kole za zdravím v Lázních Jeseník, zna ené cykloturistické okruhy v Lázních Jeseník. C1 - žlutý: Jeseník Lázn - Na Pomezí Lipová - Lázn - Jeseník - Jeseník Lázn. C2 - ervený: Jeseník Lázn (Kardio - fit). C3 - zelený: Jeseník Lázn - kolem Sokolského h betu - Jeseník Lázn. C4 - fialový: Jeseník Lázn - Bílé Kameny - Jeskyn na Špi áku - Píse ní - eská Ves - Jeseník Lázn. C5 - hn dý: Jeseník Lázn - Sokolí cesta - Ripper v kámen - Medv dí cesta - Jeseník Lázn. C6 - erný: Jeseník Lázn - Žulový vrch - Supíkovice - Píse ná - eská Ves - Jeseník Lázn Cykloturistické trasy v okolí Zlatých Hor, speciální okruhy, i trasy sestavené ze zna ených cyklotras K T. Putování pov stmi op edená: Rejvíz - Edelšt jn - Poutní místo Panny Marie Pomocné - He manovice - Mnichov - Helenka z Vrbna - Karlova Studánka - Malá Morávka. Za vodou - chladivou a lé ivou: Karlova Studánka - Suchá Rudná - And lská Hora - Karlovice - Bílý Potok - Karlova Studánka. Zlatokopecká stezka: Karlova Studánka - Malá Morávka, Hv zda - And lská Hora, Hláska - Ludvíkov - Zlaté Hory - He manovice - Horní Údolí, Staroho í - Horní Údolí - He manovice - Rejvíz - Javorná - Zlaté Hory. Podle íselného ozna ení jsou cyklotrasy za azeny do ty t íd (obdoba silni ní sít ). Soupis všech vyzna ených cyklotras všech t íd v celé eské republice je k dispozici na webové stránce Klubu eských turist, s uvedením data platnosti soupisu (dále uvedené údaje jsou k ) : a) I. t ídy - ozna ené jednomístnými eviden ními ísly, cyklotrasy. 1, 2, 3 a 5. Jde o dálkové cyklotrasy mezinárodního charakteru. P es ešené území vede cyklotrasa

5 b) II. t ídy - ozna ené dvoumístnými eviden ními ísly, v sou asnosti cyklotrasy Jde o dálkové trasy národního charakteru. P es ešené území vedou cyklotrasy. 52, 53 a 55. c) III. t ídy - ozna ené t ímístným eviden ním íslem, v sou asnosti cyklotrasy ; jde o regionální trasy. Žádná z t chto tras nevede p es ešené území. d) IV. t ídy - ozna ené ty místným eviden ním íslem, v sou asné dob jsou ozna eny cyklotrasy Pro jednotlivé ásti eské republiky jsou p id leny první íslice takto: 0 - St edo eský region, 1 - Jiho eský region, 2 - Západo eský region, 3 - Severo eský region, 4 - Východo eský region, 5 - Jihomoravský region a 6 - Severomoravský region. Jsou to místní cyklotrasy. V ešeném území jsou vedeny cyklotrasy , 6067, , , 6114, 6143, , , 6187, 6189, , a Do oblasti Kladského sedla jsou vedené cyklostezky a 4077 z oblasti Orlických hor. Popis stávajících cyklotras Tento popis navazuje na tabulkový soupis vyzna ených cyklotras v ešeném území. U každé trasy je uvedeno její eviden ní íslo a popis pr b hu cyklotrasy; tu n je vyzna ená ást cyklotrasy, zasahující do ešeného území. 1. p eshrani ní trasa: Ladek Zdrój (PL) - Travná, CLO - Javorník - Bílý Potok, CLO - Otmuchów (PL) Cyklistická trasa za íná na nám stí v polském Ladek Zdrój a prochází p es hrani ní p echod sedlo Travná. Z hrani ního p echodu pro p ší a cyklisty trasa prud eji klesá do obce Travná, zde je horší povrch, rozbitý asfalt, zpevn ná lesní cesta. Odtud trasa mírným klesáním pokra- uje po silnici II/457 p es Javorník (návaznost na trasy a 6044), kde po odbo ení vlevo pokra uje krátkým úsekem po asfaltové silnici I/60 do obce Bílý Potok. Odtud dále pokra- uje na hrani ní p echod Bílý Potok a do Polska p es obce Unikowice, Ujezdziec, Trzeboszowice, Ratnowice, Meszno a Sliwice; kon í v kempu p i Otmuchowském jezeru. Délka cyklotrasy: 32 km (celková délka)/ 10,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 52: Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice Cyklotrasa za íná v Hanušovicích a vede do Králík (6 km soub h s trasou. 4071) po silnici II/312. Dále pokra uje do Mladkova (3 km soub h se silnici I/43) p es Lichkov (návaznost na trasu. 4077). V Mladkov odbo uje doprava a pokra uje soub žn se silnici II/311 do eských Potrovic. Délka cyklotrasy: 33 km (celková délka)/ 8,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Trasa. 53: Hanušovice - Branná - Ostružná - Ramzovské sedlo - Horní Lipová - Lipová - lázn - Bobrovník - Jeseník - Píse ná Cyklotrasa za íná v Hanušovicích a vede do Vikantic (5 km soub h s trasou. 6114) a Branné po silnici III. t ídy, dál po lesní cest s p írodním povrchem a po horší polní cest do Ostruž- 42

6 né. Pokra uje stoupáním po silnici II/369 na Ramzovou, vrcholový bod trasy, následuje prudší klesání do Horní Lipové a dál táhlé a mírn jší do Lipové - lázní. Zde trasa p echází na místní asfaltové komunikace a dál po mén kvalitní polní cest do Jeseníku (odbo ka trasa. 55 sm r Rejvíz). Do Píse né je trasa vedena po polních a místních asfaltových cestách. Délka cyklotrasy: 43 km (celková délka)/ 24 km (délka v RKC Ramzová a Jeseník-Lipová) Trasa. 55: Úvalno, CLO - Krnov M sto Albrechtice He manovice - Drakov - Pod Koberštejnem, rozc. Pod Zámeckým vrchem, rozc. Rejvíz - D t ichov Jeseník Tato trasa je sou ástí esko-polské p íhrani ní stezky (Jeseník Opava Bohumín Jablunkov, 187 km). Za íná v Jeseníku (Bukovice), kde navazuje na trasu.53 (Jeseník Znojmo). Dále pokra uje na Rejvíz a po asfaltové lesní cest p es Drakov (návaznost na trasu. 553) do He manovic (návaznost na trasu. 6072). Pr jezd obcemi He manovice a Hol ovice až do M sta Albrechtic je veden po místních komunikacích a po silnici. Délka cyklotrasy: 59 km (celková délka)/ 19 km (délka v RKC Jeseník-Lipová, Zlaté Hory) Trasa. 4071: Kladská Brána Suchý vrch Mladkov Hani ka Mezivrší Velká Deštná Šerlich, sedlo - ihalk Cyklotrasa vedoucí z východních ech, z regionu Orlických hor, z Mezivrší, se stoupáním ke Kladskému sedlu (návaznost na trasu. 6114). Povrch je od hranice RKC tvo en horším lesním asfaltem nebo hrubším povrchem s kameny s ástí uježd né jemné šotoliny. Délka cyklotrasy: 127,5 km (celková délka)/ 39,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Zna ení: ervená Trasa. 4077: Sv. Trojice Králíky Lichkov Mladkov - Pastviny, Kraví skok Cyklotrasa má za átek ve Sv. Trojicích, dále vede lesní a polní cestou do Králík p es Dolní Hede (návaznost na trasu. 4069). Odtud je vedena polní cestou do ervené Vody kde odbo uje doprava a pokra uje do Mladkova p es Lichkov (návaznost na trasu. 52). Dále vede do Pastvin p es Vl kovice (návaznost na trasu. 4076) soub žn se silnici II/312. Délka cyklotrasy: 39,5 km (celková délka)/ 3,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Trasa. 6041: Bílá Voda, CLO Javorník Vidnava Mikulovice, rozc. P íhrani ní trasa z Bílé Vody do Mikulovic prochází m stem Javorník (návaznost na trasy a 6044) a vede po málo frekventované silnici II/457 s dobrým asfaltovým povrchem. Délka cyklotrasy: 37 km (celková délka)/ 2 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, ke konci st edn t žká 43

7 Trasa. 6042: Žulová Bernartice (okrajov ) P íhrani ní trasa, která za íná v Žulov, je vedena asi 2,5 km soub žn s trasou do Kobylé nad Vidnavkou kde odbo uje doleva a dále pokra uje polní cestou do Bernartic p es Bukovu. Délka cyklotrasy: 13 km (celková délka)/ 7,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, ke konci st edn t žká Trasa. 6043: Nová ervená Voda Žulová Skorošice Petrovice Vojtovice, rozc. Nová Véska, rozc. Uhelná Javorník Bílý Potok, CLO Cyklotrasa má za átek v Nové ervené Vod, dále vede lesní cestou na silnici I/60, po které pokra uje asi 5 km do Žulové. Odtud je vedena po silnici III/45313 (2 km soub h s trasou. 6045), úbo ím Sut po lesní asfaltové silnici a 3 km po silnici I/60 do Javorníka. Ukon ena je na hrani ním p echodu do Polska v Bílém Potoku. Délka cyklotrasy: 21 km (celková délka)/ 7,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 6044: Bílá Voda, CLO Javorník ertovy Kazatelny Pod Dubovým vrchem H eben Buk - Nové Vilémovice Rove Hrani ky Za íná v Bílé Vod (hrani ní p echod do Polska), pokra uje po místních a lesních komunikacích se zpevn ným povrchem dobré kvality. Charakteristické pro celou trasu je stálé stoupání a klesání. V Javorníku (návaznost na trasy a 6043) trasa odbo uje na ertovy Kazatelny, pokra uje pod Dubovým vrchem, podél vrchu H eben na Buk (lesní zpevn né komunikace) a dále po lesní cest na Hrani ky (z Nových Vilémovic spole ná trasa s. 6045). Délka cyklotrasy: 68+19,5 km (celková délka)/ 46 km (délka v RKC Rychlebské hory) Zna ení: modrá Trasa. 6045: Horní He manice Bergov Nová Véska, hájovna Hrani ky Nové Vilémovice Dolní Fo t, rozc. Trasa je v první ásti vedena po mén kvalitním povrchu, od Bukové po silnici III/4537, krátký úsek je veden po silnici I/60 po Bergov, po Vojtovice zpevn ná komunikace (soub h s trasou po Novou Vésku), dál p es Hrani ky (trasa. 6044, soub h po Nové Vilémovice), po zpevn né komunikaci ukon ení v osad Dolní Fo t. Délka cyklotrasy: 24 km (celková délka)/ 8,5 km (délka v RKC Rychlebské hory) Zna ení: bílá (na map zna ení žluté) Obtížnost: po Bergov lehká, dále st edn t žká Trasa. 6046: Vidnava erná Voda Žulová Trasa vede po silnici III/4563 z Vidnavy p es Starou ervenou Vodu, krátce po silnici II/456 do erné Vody, místními komunikacemi a po t lese bývalé železni ní trat do Žulové. Délka cyklotrasy: 18 km (celková délka)/ 1 km (délka v RKC Rychlebské Hory) 44

8 Trasa. 6067: Bílý Potok Pásmo Orlíka Pod Orlíkem Trasa za íná na Bílém Potoce (napojení na trasu. 6029), vede vzh ru proti proudu Bílého potoka k Pásmu Orlíka. Pod Orlíkem je trasa ukon ena v míst napojení na trasu Úsek cca 1 km v záv ru trasy je veden po úzké stezce v soub hu s p ší turistickou trasou a je nutné ho p ekonat p šky. Délka cyklotrasy: 7,5 km (celková délka)/ 1 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem) Zna ení: modrá, v opa ném sm ru lehká Trasa. 6071: Zlaté Hory Dolní Údolí Rejvíz - Píse ná Z centra Zlatých Hor (k ížení s trasou. 6072) po místní komunikací na silnici II/454. Po této silnici trasa vede p es Dolní Údolí až na Rejvíz. P i vjezdu do Rejvízu se k íží s trasou. 55 p icházející od Drakova. Další cca 1 km vedou trasy v soub hu. Zna ení trasy je ukon eno u Noskovy chaty na odbo ce k nau né stezce. Dále by m la trasa pokra ovat ve sm ru na Píse nou (napojení na trasu. 53), dosud nezna eno. Délka cyklotrasy: 16 km (celková délka)/ 11 km (délka v RKC Zlaté Hory) Trasa. 6072: He manovice - Zlaté Hory, bývalé doly Poutní kostel Panny Marie Pomocné Zlaté hory - Zlaté Hory, CLO Trasa je vedena z He manovic (zde se napojuje na trasu. 55). Obcí prochází po místních komunikacích. Za obcí v délce cca 2 km pokra uje po silnici II/451, na k ižovatce odbo uje do lesa a po lesních zpevn ných komunikacích vede kolem poutního kostela Panny Marie Pomocné do Zlatých Hor. Na 9. kilometru se vrací na silnici II/453 a pokra uje p es centrum m sta na hrani ní p echod Zlaté Hory Konradów. Na polském území lze navázat v Glucholazech na trasu. 53 (Mikulovice Jeseník Šumperk Olomouc). Délka cyklotrasy: 13 km (celková délka)/ 11 km (délka v RKC Zlaté Hory) Trasa. 6074: Vidly - Videlské sedlo - Lysý vrch, rozc. - Pod velkým Bradlem, rozc. - Pod Orlíkem, potok - Opavská chata - erná Opava, most Zlaté Hory Trasa za íná v osad Vidly a pokra uje po silnici. II/450 do Videlského sedla. U k íže odbo uje doprava po lesní asfaltové komunikaci na Lysý vrch s pokra ováním podél chaty na Bradle (odbo uje trasa. 6067) až na Opavskou chatu. Vede pak p es most p es ernou Opavu (napojení na trasu. 55) a kon í ve Zlatých Hor. Délka cyklotrasy: 35 km (celková délka)/ 33 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem a Zlaté Hory) Zna ení: zelená 45

9 Trasa. 6075: Hv zda Ov árna Barborka Prad d, rozc. Švýcárna Petrovka ervenohorské sedlo Trasa s velkým p evýšením za íná na Hv zd (k ižovatka tras. 553 a 6029) a vede po asfaltové silnici kolem Ov árny a Barborky až pod vrchol Prad du. Dále pokra uje po ú elové lesní cest kolem Petrovky (odbo uje trasa. 6157) až na ervenohorské sedlo (pokra uje trasa. 6154); velmi frekventovaná trasa. Délka cyklotrasy: 18,5 km (celková délka)/ 14 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem a Lou ná nad Desnou) Zna ení: modrá Trasa. 6114: Nedv zí, rozc. Šumperk Staré M sto Nový Rumburk Kladské sedlo, CLO Cyklotrasa za íná v Nedv zí (Úsovsko) a vede p es Šumperk do Starého M sta. Odtud je trasa vedena ve sm ru na Nový Rumburk po asfaltové silnici III/44649 p es n kolik v tších p evýšení se záv re ným ostrým stoupáním do Kladského sedla (odbo ka trasy. 4071), hrani ní p echod pro p ší a cyklisty do Polska. Délka cyklotrasy: 66km (celková délka)/ 31 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem, RKC Ramzová a RKC Lou ná nad Desnou) Trasa. 6143: Sk ítek Ž árský potok Stará Ves Janovice Skály Výchozím místem je motorest Sk ítek (u silnice I/11), trasa pokra uje po lesních cestách kolem hranice p írodní rezervace Sk ítek a podél Podolského potoka do Ž árského Potoka (soub h do Janovic s trasou. 6077), dále po místní komunikaci s asfaltovým povrchem do Staré Vsi. Další úsek vede z Janovic do Skal (návaznost na trasu. 6053). Délka cyklotrasy: 15 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Ž árský potok) Trasa. 6154: ervenohorské sedlo Pekárka Pod skalami Je ábu Maloklínská chata Nad Vysokým vodopádem Videlské sedlo St edn obtížná trasa za íná na ervenohorském sedle (odbo ení trasy. 6075), vede po lesních, zpo átku kamenitých, pozd ji dob e sjízdných cestách. St ídavé stoupání a klesání až po konec trasy na Sedlo Videlský k íž, pokra ování po trase Délka cyklotrasy: 15 km (celková délka)/ 15 km (délka v RKC B lá pod Prad dem a Vrbno pod Prad dem) Zna ení: modrá 46

10 Trasa. 6155: Kouty nad Desnou Knížecí cesta Poniklý potok Nad P emyslovským sedlem Uchá, rozc. Peka ovská cesta Bukovice,okraj Lou ná nad Desnou T íramenný potok Uhlí ská cesta Tet eví chata Pod horní nádrží PVE Dlouhé Strán Pod Zám iskem Dolní nádrž PVE Kouty nad Desnou Výchozím místem okruhu je obec Kouty nad Desnou (k ižovatka s trasou. 6156), trasa vede p es P emyslovské sedlo (k ižovatka s trasou. 6156), podél vrchu Uchá, do Lou né nad Desnou (cesta je zde horší kvality, k ižovatka s trasou. 6156). Stoupáním po kvalitním, v tšinou asfaltovém povrchu, místními komunikacemi vede trasa pod horní nádrž PVE, sjezdem zp t na výchozí místo, do Kout nad Desnou. V záv re ném úseku soub h s trasou Délka cyklotrasy: 49 km (celková délka)/ 49 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: ervená Trasa. 6156: Kouty nad Desnou U obrázku T íramenný potok Lou ná nad Desnou Selská cesta P emyslov Pod P emyslovským sedlem Trasa za íná obtížným stoupáním z Kout nad Desnou (k ižovatka s trasou. 6155) po cest s p írodním povrchem p es rozcestí U obrázku (odbo ka trasy. 6158), s klesáním do Lou né nad Desnou (soub h s trasou. 6155), p es Rejhotice stoupáním do P emyslovského sedla (pokra ování po trase. 6155). Délka cyklotrasy: 14,5 km (celková délka)/ 14,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: modrá, v opa ném sm ru st edn t žká Trasa. 6157: Petrovka Kouty nad Desnou Suchostránská cesta Údolí Hu ivé Desné Poniklý potok Knížecí cesta P emyslov Obtížná trasa z Petrovky (k ižovatka s trasou. 6075) po asfaltové cest do Kout nad Desnou (odbo uje trasa a 6156), dále po nezpevn né cest se zna ným stoupáním pod vrcholy Suché a Šindelné hory p es Annín po asfaltové lesní ú elové komunikaci do P emyslova (pokra ování po trase. 6156). Délka cyklotrasy: 20,5 km (celková délka)/ 20,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: zelená Trasa. 6158: Tet eví chata Chata Margaretka Uhlí ská cesta U obrázku Spojovací trasa vede od Tet eví chaty (k ižovatka s trasou. 6156) v celém úseku po zpevn né lesní cest, po Uhlí skou cestu (k ižovatka s trasou. 6155) klesá, dál pokra uje po vrstevnici k rozcestí U obrázku, pokra ování po trase Délka cyklotrasy: 7 km (celková délka)/ 7 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: bílá (na map zna ení žluté), v opa ném sm ru t žká 47

11 Trasa. 6169: Nad Petrovicemi Petrovice Trasa za íná na kopci nad Petrovicemi a vede lesní cestou s klesáním do Petrovic. Délka cyklotrasy: 2,5 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, v opa ném sm ru t žká Trasa. 6170: Pod Kovadlinou St íbrné Údolí Trasa za íná pod Kovadlinou a kon í u Klínové Boudy v St íbrném Údolí. Lesní cestou spojuje trasy a Délka cyklotrasy: 2,5 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 6171: Nýznerov, pila Polská cesta (trasa. 6044) Za átek p evážn lesní trasy je v Nýznerov (pila). Dál je vedena podél St íbrného potoku p es Nýznerov k Nýznerovským vodopád m. Zde odbo uje doprava a pokra uje podél Spáleniska, stále soub žn se St íbrným potokem, ke Klínové Boud (návaznost na trasu. 6170). Odtud pokra uje samostatn k Sokolím skalám a je ukon ena u trasy pod St íbrným vrchem. Délka cyklotrasy: 10 km (celková délka)/ 10 km (délka v RKC Rychlebské hory) Trasa. 6187: Verní ovice - Velké Losiny Šumperk Dolní Studénky Cyklotrasa za íná ve Verní ovicích, je vedena podél silnic III/4501 a III/4502 do Maršíkova a dále podél silnice III/4504 do Velkých Losin (návaznost na trasy a. 6114). Vede pak soub žn s trasou p es Rapotín do Šumperka, kde odbo uje doprava a pokra uje samostatn p es m sto asi 5 km. Napojuje se pak za m stem znovu na trasu. 6114, se kterou pokra uje soub žn do Dolní Studénky. Délka cyklotrasy: 27 km (celková délka)/ 13 km (délka v RKC Sobotín a RKC Lou ná nad Desnou) Obtížnost: lehká Trasa ( arod jnická): Verní ovice Se Atraktivní trasa za íná ve Verní ovicích, je vedena asi 1,5 km podél Kamenného potoka a dále mezi Rudnou horou a Vl ím sedlem k Se i, kde se napojuje na trasu Délka cyklotrasy: 6 km Trasa. 6196: Velké Losiny Peka ov Peka ovská cesta Jedna se o p evážn polní trasu, která za íná ve Velkých Losinách. Je vedena asi 1 km soub žn s trasou a pak další 1 km soub žn s trasou Dále pokra uje samostatn do Peka ova a je ukon ena napojením na trasu pod Peka ovským vrchem. Délka cyklotrasy: 7,5 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) 48

12 Trasa. 6197: Okruh Velké Losiny ( áste n mimo ešené území) Tato okruhová trasa za íná a kon í ve Velkých Losinách. Jedna se p evážn o lesní trasu a umož uje napojení na trasy a Délka cyklotrasy: 9 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Trasa. 6207: B lá pod Prad dem Šerák Ostružná Cyklotrasa za íná v B lé pod Prad dem. Je vedena lesní cestou na rozcestí Šerák, kde za íná nesjízdný úsek, který kon í po asi dvou kilometrech u er avy. Dále pokra uje po nezpevn ném povrchu do Ostružné (návaznost na trasu. 6208). Délka cyklotrasy: 16,5 km (celková délka)/ 16,5 km (délka v RKC B lá pod Prad dem a RKC Ramzová) Trasa. 6208: Adolfovice Ramzová H. Lipová Trasa za íná v Adolfovicích a vede lesní cestou p es CHKO Jeseníky (návaznost na trasu. 6209) do Ramzové (návaznost na trasu. 6207). Zde odbo uje doprava a po áste n nezpevn ném povrchu pokra uje do Horní Lipové. Délka cyklotrasy: 29,5+2 km (celková délka)/ 29,5+2 km (délka v RKC B lá pod Prad dem, RKC Ramzová a RKC Jeseník-Lipová) Trasa. 6209: H. Lipová Adolfovice Pod Velkým Bradlem Trasa je vedena z Horní Lipové p es CHKO Jeseníky do Adolfovic (návaznost na trasy a. 6210) po p evážn nezpevn ném povrchu. Odtud pokra uje po zpevn ném povrchu sm rem ke kopci Velké Bradlo, pod kterým je trasa ukon ena napojením na trasu Délka cyklotrasy: 23,5 km (celková délka)/ 23,5 km (délka v RKC Jeseník-Lipová a RKC B lá pod Prad dem RKC) Trasa. 6210: Mariin Pramen Jeseník Cyklotrasa má za átek u Mariina Pramene, kde je p ímo napojena na trasu. 6212, a vede po nezpevn ném povrchu do Albrechtova. Odtud je vedena soub žn se silnici II/450 do B lé pod Prad dem (návaznost na trasu. 6207) a dále soub žn se silnici I/44 p es Adolfovice (návaznost na trasu. 6208) do Jeseníku (návaznost na trasy. 53 a. 55). Délka cyklotrasy: 13,5 km (celková délka)/ 13,5 km (délka v RKC B lá pod Prad dem) 49

13 Trasa. 6211: U Vodárny Spálená chata Cyklotrasa za íná u útulny U Vodárny, kde je p ímo napojena na trasu Je vedena po lesní cest, která vede kolem kopce Kamenec ke Spálené chat. Zde je trasa ukon ena p ímým napojením na trasu Délka cyklotrasy: 6,5 km (celková délka)/ 6,5 km (délka v RKC Slezská Harta) Trasa. 6212: Drátovna Mariin Pramen Pod Velkým Klínem V Drátovn se nachází za átek této trasy, která vede lesem p es Mariin pramen k trase. 6154, na kterou se napojuje pod kopcem Velký Klín. Povrch je p evážn nezpevn ný. Délka cyklotrasy: 4,5 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Slezská Harta) Trasa. 6222: Bor vková hora Pod eslovým k ížem P íhrani ní trasa, která za íná u Bor vkové hory na hranici s Polskem, je vedena p es kopec Bílá Skála sm rem na Travnou. Dále pokra uje tém soub žn se státní hranici s Polskem až k napojením na trasu. 6044, kde je ukon ena. Trasa má p evážn nezpevn ný povrch. Délka cyklotrasy: 10 km (celková délka)/ 8 km 7.2 P ehled nov navržených cyklotras Ozna ení Celkem V uvedeném Zp sob Pr b h cyklotrasy návrhu (km) RKC (km) zna ení N3 Vábný (6044) Ra í údolí, v. odbo ky na H eben Rychlebské. 9,5+3 (6044) až na 6043 p ed Javorníkem hory (9) dopravní N4 Kv tná (6114) Paprsek po cest do Pet íkova, v. Staré M sto pásové/ spojky Císa ská chata Velké Vrbno Malé Vrbno 19+9,5 (20,5), Ramzová (8) dopravní Staré M sto N5 Odbo ka ze Skorošic (6043) p es Nýznerov Rychlebské 7,5 k Nýznerovským vodopád m (p íp. na h eben) hory (7,5) dopravní N6 Sedlo Na Pomezí Smr ník (žst. Horní Lipová, Jeseník- 8,5 odbo ení) Horní Lipová (53) Lipová (8,5) dopravní N7 Jeseník (53) k ižovatka pod policií k nádraží do Jeseník- 10,5 Lázní a do sedla Na Pomezí Lipová (10,5) dopravní N8 Jeseník (53) Pod Zlatým Chlumem (p íp. do Chlebí) pod Sporým (6071) Lipová (3,5) Jeseník- 8,5 pásové N9 Pod Hrani ní horou (4071) St íbrnice (6114) - Staré M sto 4+9,5 Hyn ice (spojka na 4171) Staré M sto (6114) (13,5), pásové N10 Konec Horní Lipové (53) Sn hulák V Mlýnkách - Adolfovice podél Šumného potoka Cesta Svobody 25 Jeseník- Lipová (6), pásové Pod Velké Bradlo B lá (19) N11 Domašov Na rozhraní (6074) 7,5 B lá (7,5) pásové N12 Domašov Borek (6074) Bílý potok (6029), odb. 13,5 B lá (6), pásové 50

14 na Vidly Vrbno (7,5) N13 Kouty nad Desnou ervenohorské sedlo (na 6154) 10+8 Lou ná (18) pásové N14 (6154) pod Velkým Klínem Drátovna 4,5 B lá (4,5) pásové N15 P emyslov, k ižovatka 6157 a 6156 na k ižovatku 6155 a do Bukovic 2,5 Lou ná (2,5) pásové N16 P emyslov Kouty nad Desnou (6155) 3,5 Lou ná (3,5) pásové N19 Odb. z 6155 sm r Vl í sedlo V bucích Švagrov Lou ná (3), 15+9 Verní ovice Klepá ov Sobotín (21) pásové N20 Odb. k hlavní nádrži Dlouhé Strán z ,5 Lou ná (1,5) pásové P eložení trasy na místní komunikace P eložení trasy na místní komunikace je navrženo u n kterých pr jezd m st, nap. Jeseníkem a Zlatými Horami. P eložení trasy na nové cyklostezky P eložení trasy na nové úseky cyklostezek, p edevším z d vod v tší bezpe nosti pohybu cyklist, je navrženo u následujících cyklotras v úseku : a). 53 Ramzová - Horní Lipová b). 55 Jeseník D t ichov c) Javorník Uhelná d) Zlaté Hory st. hranice, CLO e) nov navržené trasy u silnice. 11 (Sk ítek). 51

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV

VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV Ve ejná zakázka dle zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen zákon) na služby Provoz a údržba ve ejného osv tlení v a osadách v jeho územním obvodu ÍLOHA. 5 VE

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

1. Podbeskydská pahorkatina - typické tvary flyšových pohoří táhlé oblé tvary hor tvořených měkkými horninami.

1. Podbeskydská pahorkatina - typické tvary flyšových pohoří táhlé oblé tvary hor tvořených měkkými horninami. 11. Karpatský flyš geologický základ okolí Frýdku-Místku Je všeobecně známo, že Frýdecko-Místecko geologicky náleží do Karpatské soustavy, která je součástí Alpsko-Himalájské systému. Podbeskydská pahorkatina

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více