Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy"

Transkript

1 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy, kde je zvýrazn no (tu n ) vedení cyklotrasy v ešeném území, svou celkovou vyzna enou délkou v terénu, délkou v ešeném území (RKC) a zp sobem zna ení v terénu. Bližší popis jednotlivých stávajících tras je uveden dále. 1. p eshrani ní trasa (Polsko - esko - Polsko) Eviden ní íslo 1 *) Pr b h p eshrani ní trasy Ladek Zdrój (PL) - Travná, CLO - Javorník Bílý Potok, CLO - Otmuchów (PL) Celkem km RKC km Zp sob zna ení 32 10,5 **) V RKC CELKEM: 10,5 km * ) na tabulkách a sm rovkách v terénu je uvedeno íslo trasy 60 (polské íselné zna ení) **) nestandardní - bílé tabulky se symbolem kola (polská symbolika) Cyklotrasy II. t ídy Eviden ní íslo Pr b h cyklotrasy Celkem km RKC km Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice 33 8,5 dopravní Hanušovice - Branná Ostružná - Ramzovské sedlo - Horní Lipová - Lipová lázn - Bobrovník Jeseník dopravní Píse ná Úvalno, CLO - Krnov M sto Albrechtice He manovice - Drakov - Pod Koberštejnem, rozc. Pod Zámeckým vrchem, rozc. Rejvíz - D t ichov dopravní Jeseník V RKC CELKEM: 51,5 km Cyklotrasy IV. t ídy Eviden ní íslo Pr b h cyklotrasy Celkem km RKC km Zp sob zna ení pásové ervená pásové ervená 4071 Kladská Brána Suchý vrch Mladkov Hani ka Mezivrší Velká Deštná Šerlich, sedlo - ihalk 127,5 39, Sv. Trojice Králíky Lichkov Mladkov - Pastviny, Kraví skok 39,5 3, Bílá Voda, CLO - Javorník - Vidnava - Mikulovice, rozc dopravní 6042 Žulová Bernartice (okrajov ) 13 7,5 dopravní 6043 Nová ervená Voda - Žulová - Skorošice Petrovice 21 7,5 dopravní 38

2 Vojtovice, rozc. - Nová Véska, rozc. - Uhelná - Javorník Bílý Potok, CLO 6044 Bílá Voda, CLO - Javorník - ertovy Kazatelny - pásové Pod Dubovým vrchem - H eben - Buk - Nové Vilémovice - Rove Hrani ky 68+19,5 46 modrá 6045 Horní He manice - Bergov Nová Véska, hájovna ,5 Hrani ky - Nové Vilémovice Dolní Fo t, rozc. bílá 6046 Vidnava - erná Voda - Žulová 18 1 dopravní 6067 Bílý Potok - Pásmo Orlíku Pod Orlíkem 7,5 1 modrá 6071 Zlaté Hory - Dolní Údolí Rejvíz Píse ná dopravní 6072 He manovice - Zlaté Hory, bývalé doly Poutní kostel Panny Marie Pomocné Zlaté hory - Zlaté Hory, dopravní CLO Vidly - Videlské sedlo Lysý vrch, rozc. - Pod velkým 6074 Bradlem, rozc. - Pod Orlíkem, potok Opav ská lovecká chata - erná Opava, most Zlaté Hory zelená 6075 Hv zda - Ov árna Barborka - Prad d, rozc. - Švýcárna - Petrovka ervenohorské sedlo modrá 18, Nedv zí, rozc. Šumperk Staré M sto Nový Rumburk - Kladské sedlo, CLO dopravní 6143 Sk ítek - Ž árský Potok - Stará Ves - Janovice Ská- 15 2,5 dopravní ly ervenohorské sedlo Pekárka - Pod skalami Je- ábu - Maloklínská chata - Nad Vysokým vodopádem - Videlské sedlo Kouty nad Desnou, pošta - Knížecí cesta - Poniklý potok Pod P emyslovským sedlem - Uchá, rozc. Peka ovská cesta Bukovice, okraj Lou ná nad Desnou - T íramenný potok - Uhlí ská cesta Tet- eví chata - Pod horní nádrží PVE Dlouhé Strán - Pod Zám iskem - Dolní nádrž PVE Kouty nad Desnou, pošta Kouty nad Desnou - U obrázku - T íramenný potok - Lou ná nad Desnou Selská cesta P emyslov - Pod P emyslovským sedlem Petrovka - Kouty nad Desnou - Suchostránská cesta - Údolí Hu ivé Desné - Poniklý potok Knížecí cesta P emyslov ,5 14,5 20,5 20, Tet eví chata - Chata Margaretka - Uhlí ská cesta - U obrázku Nad Petrovicemi Petrovice 2,5 2, Pod Kovadlinou St íbrné Údolí 2,5 2, Nýznerov, pila Polská cesta Verní ovice - Velké Losiny Šumperk Dolní Studénky Verní ovice Se Velké Losiny Peka ov Peka ovská cesta 7,5 4,5 modrá ervená modrá zelená bílá 39

3 6197 Okruh Velké Losiny ( áste n mimo ešené území) 9 4, B lá pod Prad dem Šerák Ostružná 16,5 16, Adolfovice Ramzová H. Lipová 29,5+2 29, H. Lipová Adolfovice Pod Velkým Bradlem 23,5 23, Mariin Pramen Jeseník 13,5 13, U Vodárny Spálená chata 6,5 6, Drátovna Mariin Pramen Pod Velkým Klínem 4,5 4, Bor vková hora Pod eslovým k ížem 10 8 V RKC CELKEM: 470 km Na kole za zdravím v Lázních Jeseník Ozna ení barva Pr b h trasy *) Trasa km P evýšení m C1 - žlutá Jeseník Lázn - Na Pomezí - Lipová lázn Jeseník 17 Jeseník Lázn 248 C2 - ervená Jeseník Lázn (Kardio fit) C3 - zelená Jeseník Lázn - kolem Sokolského h betu Jeseník Lázn 19,5 408 C4 - fialová Jeseník Lázn - Bílé Kameny - Jeskyn na Špi áku Píse ní - eská Ves Jeseník Lázn 26,5 688 C5 - hn dá Jeseník Lázn - Sokolí cesta Ripper v kámen Medv dí cesta - Jeseník Lázn C6 - erná Jeseník Lázn - Žulový vrch Supíkovice Píse ná - 34 eská Ves - Jeseník Lázn 642 CELKEM: 120 km *) zna ení pomocí nestandardních tabulek s uvedením trasy a vzdálenosti nejbližšího místa Charakteristika a popis stávajících cyklotras Rozd lení cyklotras, t ídy : a) evropské, základem je program Euro velo, sou ástí je naše Moravská stezka (viz dále): Euro - velo. 9 - Od Baltského mo e k mo i Jaderskému (vede p es Polsko, eskou republiku, Rakousko, Slovinsko, Itálii a Chorvatsko). Sou ástí této kategorie jsou cyklotrasy mezi sousedními zem mi, zde to je: 1. p eshrani ní cyklotrasa (Ladek Zdrój, Polsko Javorník Otmuchów, Polsko). b) národní, vycházející ze základní sít dálkových tras v R, do ešeného území zasahuje: Moravská stezka, tvo í ji cyklotrasy. 54, 53, 51, 47, 45, 44, 43 a 42 (Jeseník - Olomouc - B eclav st. hranice R Rakousko, Poštorná/Reinthal). Severní p íhrani ní cyklotrasa. 55 (1. etapa Ostrava - Jeseník, 2. etapa Jeseník - D ín). Jesenicko orlická magistrála, tvo í ji cyklotrasy. 53, 52 a

4 c) regionální, vycházející ze základní sít cyklotras a z generel cyklotras st ední a severní Moravy: Jeseník B eclav, cyklotrasa. 53 (Jeseník - Moravská T ebová - Jedovnice - Hodonín - B eclav, varianta Choce - Moravská T ebová). Trasa Jeseník Znojmo, tvo í ji cyklotrasy. 55, 553, 511, 512 (Jeseník - Rýma ov - Litovel - Nové M sto na Morav Znojmo). d) místní, vycházející ze základní sít a z místních studií; jde o sí místních cyklotras navazující na sí regionálních, národních a evropských cyklotras. Jsou v tšinou ozna eny ty místným íslem, nap e) speciální okruhy i trasy, samostatn zna ené (Lázn Jeseník), nebo sestavené ze zna ených cyklotras K T (vrbensko, bruntálsko, aj.), které mají samostatnou propagaci. Na kole za zdravím v Lázních Jeseník, zna ené cykloturistické okruhy v Lázních Jeseník. C1 - žlutý: Jeseník Lázn - Na Pomezí Lipová - Lázn - Jeseník - Jeseník Lázn. C2 - ervený: Jeseník Lázn (Kardio - fit). C3 - zelený: Jeseník Lázn - kolem Sokolského h betu - Jeseník Lázn. C4 - fialový: Jeseník Lázn - Bílé Kameny - Jeskyn na Špi áku - Píse ní - eská Ves - Jeseník Lázn. C5 - hn dý: Jeseník Lázn - Sokolí cesta - Ripper v kámen - Medv dí cesta - Jeseník Lázn. C6 - erný: Jeseník Lázn - Žulový vrch - Supíkovice - Píse ná - eská Ves - Jeseník Lázn Cykloturistické trasy v okolí Zlatých Hor, speciální okruhy, i trasy sestavené ze zna ených cyklotras K T. Putování pov stmi op edená: Rejvíz - Edelšt jn - Poutní místo Panny Marie Pomocné - He manovice - Mnichov - Helenka z Vrbna - Karlova Studánka - Malá Morávka. Za vodou - chladivou a lé ivou: Karlova Studánka - Suchá Rudná - And lská Hora - Karlovice - Bílý Potok - Karlova Studánka. Zlatokopecká stezka: Karlova Studánka - Malá Morávka, Hv zda - And lská Hora, Hláska - Ludvíkov - Zlaté Hory - He manovice - Horní Údolí, Staroho í - Horní Údolí - He manovice - Rejvíz - Javorná - Zlaté Hory. Podle íselného ozna ení jsou cyklotrasy za azeny do ty t íd (obdoba silni ní sít ). Soupis všech vyzna ených cyklotras všech t íd v celé eské republice je k dispozici na webové stránce Klubu eských turist, s uvedením data platnosti soupisu (dále uvedené údaje jsou k ) : a) I. t ídy - ozna ené jednomístnými eviden ními ísly, cyklotrasy. 1, 2, 3 a 5. Jde o dálkové cyklotrasy mezinárodního charakteru. P es ešené území vede cyklotrasa

5 b) II. t ídy - ozna ené dvoumístnými eviden ními ísly, v sou asnosti cyklotrasy Jde o dálkové trasy národního charakteru. P es ešené území vedou cyklotrasy. 52, 53 a 55. c) III. t ídy - ozna ené t ímístným eviden ním íslem, v sou asnosti cyklotrasy ; jde o regionální trasy. Žádná z t chto tras nevede p es ešené území. d) IV. t ídy - ozna ené ty místným eviden ním íslem, v sou asné dob jsou ozna eny cyklotrasy Pro jednotlivé ásti eské republiky jsou p id leny první íslice takto: 0 - St edo eský region, 1 - Jiho eský region, 2 - Západo eský region, 3 - Severo eský region, 4 - Východo eský region, 5 - Jihomoravský region a 6 - Severomoravský region. Jsou to místní cyklotrasy. V ešeném území jsou vedeny cyklotrasy , 6067, , , 6114, 6143, , , 6187, 6189, , a Do oblasti Kladského sedla jsou vedené cyklostezky a 4077 z oblasti Orlických hor. Popis stávajících cyklotras Tento popis navazuje na tabulkový soupis vyzna ených cyklotras v ešeném území. U každé trasy je uvedeno její eviden ní íslo a popis pr b hu cyklotrasy; tu n je vyzna ená ást cyklotrasy, zasahující do ešeného území. 1. p eshrani ní trasa: Ladek Zdrój (PL) - Travná, CLO - Javorník - Bílý Potok, CLO - Otmuchów (PL) Cyklistická trasa za íná na nám stí v polském Ladek Zdrój a prochází p es hrani ní p echod sedlo Travná. Z hrani ního p echodu pro p ší a cyklisty trasa prud eji klesá do obce Travná, zde je horší povrch, rozbitý asfalt, zpevn ná lesní cesta. Odtud trasa mírným klesáním pokra- uje po silnici II/457 p es Javorník (návaznost na trasy a 6044), kde po odbo ení vlevo pokra uje krátkým úsekem po asfaltové silnici I/60 do obce Bílý Potok. Odtud dále pokra- uje na hrani ní p echod Bílý Potok a do Polska p es obce Unikowice, Ujezdziec, Trzeboszowice, Ratnowice, Meszno a Sliwice; kon í v kempu p i Otmuchowském jezeru. Délka cyklotrasy: 32 km (celková délka)/ 10,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 52: Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice Cyklotrasa za íná v Hanušovicích a vede do Králík (6 km soub h s trasou. 4071) po silnici II/312. Dále pokra uje do Mladkova (3 km soub h se silnici I/43) p es Lichkov (návaznost na trasu. 4077). V Mladkov odbo uje doprava a pokra uje soub žn se silnici II/311 do eských Potrovic. Délka cyklotrasy: 33 km (celková délka)/ 8,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Trasa. 53: Hanušovice - Branná - Ostružná - Ramzovské sedlo - Horní Lipová - Lipová - lázn - Bobrovník - Jeseník - Píse ná Cyklotrasa za íná v Hanušovicích a vede do Vikantic (5 km soub h s trasou. 6114) a Branné po silnici III. t ídy, dál po lesní cest s p írodním povrchem a po horší polní cest do Ostruž- 42

6 né. Pokra uje stoupáním po silnici II/369 na Ramzovou, vrcholový bod trasy, následuje prudší klesání do Horní Lipové a dál táhlé a mírn jší do Lipové - lázní. Zde trasa p echází na místní asfaltové komunikace a dál po mén kvalitní polní cest do Jeseníku (odbo ka trasa. 55 sm r Rejvíz). Do Píse né je trasa vedena po polních a místních asfaltových cestách. Délka cyklotrasy: 43 km (celková délka)/ 24 km (délka v RKC Ramzová a Jeseník-Lipová) Trasa. 55: Úvalno, CLO - Krnov M sto Albrechtice He manovice - Drakov - Pod Koberštejnem, rozc. Pod Zámeckým vrchem, rozc. Rejvíz - D t ichov Jeseník Tato trasa je sou ástí esko-polské p íhrani ní stezky (Jeseník Opava Bohumín Jablunkov, 187 km). Za íná v Jeseníku (Bukovice), kde navazuje na trasu.53 (Jeseník Znojmo). Dále pokra uje na Rejvíz a po asfaltové lesní cest p es Drakov (návaznost na trasu. 553) do He manovic (návaznost na trasu. 6072). Pr jezd obcemi He manovice a Hol ovice až do M sta Albrechtic je veden po místních komunikacích a po silnici. Délka cyklotrasy: 59 km (celková délka)/ 19 km (délka v RKC Jeseník-Lipová, Zlaté Hory) Trasa. 4071: Kladská Brána Suchý vrch Mladkov Hani ka Mezivrší Velká Deštná Šerlich, sedlo - ihalk Cyklotrasa vedoucí z východních ech, z regionu Orlických hor, z Mezivrší, se stoupáním ke Kladskému sedlu (návaznost na trasu. 6114). Povrch je od hranice RKC tvo en horším lesním asfaltem nebo hrubším povrchem s kameny s ástí uježd né jemné šotoliny. Délka cyklotrasy: 127,5 km (celková délka)/ 39,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Zna ení: ervená Trasa. 4077: Sv. Trojice Králíky Lichkov Mladkov - Pastviny, Kraví skok Cyklotrasa má za átek ve Sv. Trojicích, dále vede lesní a polní cestou do Králík p es Dolní Hede (návaznost na trasu. 4069). Odtud je vedena polní cestou do ervené Vody kde odbo uje doprava a pokra uje do Mladkova p es Lichkov (návaznost na trasu. 52). Dále vede do Pastvin p es Vl kovice (návaznost na trasu. 4076) soub žn se silnici II/312. Délka cyklotrasy: 39,5 km (celková délka)/ 3,5 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem) Trasa. 6041: Bílá Voda, CLO Javorník Vidnava Mikulovice, rozc. P íhrani ní trasa z Bílé Vody do Mikulovic prochází m stem Javorník (návaznost na trasy a 6044) a vede po málo frekventované silnici II/457 s dobrým asfaltovým povrchem. Délka cyklotrasy: 37 km (celková délka)/ 2 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, ke konci st edn t žká 43

7 Trasa. 6042: Žulová Bernartice (okrajov ) P íhrani ní trasa, která za íná v Žulov, je vedena asi 2,5 km soub žn s trasou do Kobylé nad Vidnavkou kde odbo uje doleva a dále pokra uje polní cestou do Bernartic p es Bukovu. Délka cyklotrasy: 13 km (celková délka)/ 7,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, ke konci st edn t žká Trasa. 6043: Nová ervená Voda Žulová Skorošice Petrovice Vojtovice, rozc. Nová Véska, rozc. Uhelná Javorník Bílý Potok, CLO Cyklotrasa má za átek v Nové ervené Vod, dále vede lesní cestou na silnici I/60, po které pokra uje asi 5 km do Žulové. Odtud je vedena po silnici III/45313 (2 km soub h s trasou. 6045), úbo ím Sut po lesní asfaltové silnici a 3 km po silnici I/60 do Javorníka. Ukon ena je na hrani ním p echodu do Polska v Bílém Potoku. Délka cyklotrasy: 21 km (celková délka)/ 7,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 6044: Bílá Voda, CLO Javorník ertovy Kazatelny Pod Dubovým vrchem H eben Buk - Nové Vilémovice Rove Hrani ky Za íná v Bílé Vod (hrani ní p echod do Polska), pokra uje po místních a lesních komunikacích se zpevn ným povrchem dobré kvality. Charakteristické pro celou trasu je stálé stoupání a klesání. V Javorníku (návaznost na trasy a 6043) trasa odbo uje na ertovy Kazatelny, pokra uje pod Dubovým vrchem, podél vrchu H eben na Buk (lesní zpevn né komunikace) a dále po lesní cest na Hrani ky (z Nových Vilémovic spole ná trasa s. 6045). Délka cyklotrasy: 68+19,5 km (celková délka)/ 46 km (délka v RKC Rychlebské hory) Zna ení: modrá Trasa. 6045: Horní He manice Bergov Nová Véska, hájovna Hrani ky Nové Vilémovice Dolní Fo t, rozc. Trasa je v první ásti vedena po mén kvalitním povrchu, od Bukové po silnici III/4537, krátký úsek je veden po silnici I/60 po Bergov, po Vojtovice zpevn ná komunikace (soub h s trasou po Novou Vésku), dál p es Hrani ky (trasa. 6044, soub h po Nové Vilémovice), po zpevn né komunikaci ukon ení v osad Dolní Fo t. Délka cyklotrasy: 24 km (celková délka)/ 8,5 km (délka v RKC Rychlebské hory) Zna ení: bílá (na map zna ení žluté) Obtížnost: po Bergov lehká, dále st edn t žká Trasa. 6046: Vidnava erná Voda Žulová Trasa vede po silnici III/4563 z Vidnavy p es Starou ervenou Vodu, krátce po silnici II/456 do erné Vody, místními komunikacemi a po t lese bývalé železni ní trat do Žulové. Délka cyklotrasy: 18 km (celková délka)/ 1 km (délka v RKC Rychlebské Hory) 44

8 Trasa. 6067: Bílý Potok Pásmo Orlíka Pod Orlíkem Trasa za íná na Bílém Potoce (napojení na trasu. 6029), vede vzh ru proti proudu Bílého potoka k Pásmu Orlíka. Pod Orlíkem je trasa ukon ena v míst napojení na trasu Úsek cca 1 km v záv ru trasy je veden po úzké stezce v soub hu s p ší turistickou trasou a je nutné ho p ekonat p šky. Délka cyklotrasy: 7,5 km (celková délka)/ 1 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem) Zna ení: modrá, v opa ném sm ru lehká Trasa. 6071: Zlaté Hory Dolní Údolí Rejvíz - Píse ná Z centra Zlatých Hor (k ížení s trasou. 6072) po místní komunikací na silnici II/454. Po této silnici trasa vede p es Dolní Údolí až na Rejvíz. P i vjezdu do Rejvízu se k íží s trasou. 55 p icházející od Drakova. Další cca 1 km vedou trasy v soub hu. Zna ení trasy je ukon eno u Noskovy chaty na odbo ce k nau né stezce. Dále by m la trasa pokra ovat ve sm ru na Píse nou (napojení na trasu. 53), dosud nezna eno. Délka cyklotrasy: 16 km (celková délka)/ 11 km (délka v RKC Zlaté Hory) Trasa. 6072: He manovice - Zlaté Hory, bývalé doly Poutní kostel Panny Marie Pomocné Zlaté hory - Zlaté Hory, CLO Trasa je vedena z He manovic (zde se napojuje na trasu. 55). Obcí prochází po místních komunikacích. Za obcí v délce cca 2 km pokra uje po silnici II/451, na k ižovatce odbo uje do lesa a po lesních zpevn ných komunikacích vede kolem poutního kostela Panny Marie Pomocné do Zlatých Hor. Na 9. kilometru se vrací na silnici II/453 a pokra uje p es centrum m sta na hrani ní p echod Zlaté Hory Konradów. Na polském území lze navázat v Glucholazech na trasu. 53 (Mikulovice Jeseník Šumperk Olomouc). Délka cyklotrasy: 13 km (celková délka)/ 11 km (délka v RKC Zlaté Hory) Trasa. 6074: Vidly - Videlské sedlo - Lysý vrch, rozc. - Pod velkým Bradlem, rozc. - Pod Orlíkem, potok - Opavská chata - erná Opava, most Zlaté Hory Trasa za íná v osad Vidly a pokra uje po silnici. II/450 do Videlského sedla. U k íže odbo uje doprava po lesní asfaltové komunikaci na Lysý vrch s pokra ováním podél chaty na Bradle (odbo uje trasa. 6067) až na Opavskou chatu. Vede pak p es most p es ernou Opavu (napojení na trasu. 55) a kon í ve Zlatých Hor. Délka cyklotrasy: 35 km (celková délka)/ 33 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem a Zlaté Hory) Zna ení: zelená 45

9 Trasa. 6075: Hv zda Ov árna Barborka Prad d, rozc. Švýcárna Petrovka ervenohorské sedlo Trasa s velkým p evýšením za íná na Hv zd (k ižovatka tras. 553 a 6029) a vede po asfaltové silnici kolem Ov árny a Barborky až pod vrchol Prad du. Dále pokra uje po ú elové lesní cest kolem Petrovky (odbo uje trasa. 6157) až na ervenohorské sedlo (pokra uje trasa. 6154); velmi frekventovaná trasa. Délka cyklotrasy: 18,5 km (celková délka)/ 14 km (délka v RKC Vrbno pod Prad dem a Lou ná nad Desnou) Zna ení: modrá Trasa. 6114: Nedv zí, rozc. Šumperk Staré M sto Nový Rumburk Kladské sedlo, CLO Cyklotrasa za íná v Nedv zí (Úsovsko) a vede p es Šumperk do Starého M sta. Odtud je trasa vedena ve sm ru na Nový Rumburk po asfaltové silnici III/44649 p es n kolik v tších p evýšení se záv re ným ostrým stoupáním do Kladského sedla (odbo ka trasy. 4071), hrani ní p echod pro p ší a cyklisty do Polska. Délka cyklotrasy: 66km (celková délka)/ 31 km (délka v RKC Staré M sto pod Sn žníkem, RKC Ramzová a RKC Lou ná nad Desnou) Trasa. 6143: Sk ítek Ž árský potok Stará Ves Janovice Skály Výchozím místem je motorest Sk ítek (u silnice I/11), trasa pokra uje po lesních cestách kolem hranice p írodní rezervace Sk ítek a podél Podolského potoka do Ž árského Potoka (soub h do Janovic s trasou. 6077), dále po místní komunikaci s asfaltovým povrchem do Staré Vsi. Další úsek vede z Janovic do Skal (návaznost na trasu. 6053). Délka cyklotrasy: 15 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Ž árský potok) Trasa. 6154: ervenohorské sedlo Pekárka Pod skalami Je ábu Maloklínská chata Nad Vysokým vodopádem Videlské sedlo St edn obtížná trasa za íná na ervenohorském sedle (odbo ení trasy. 6075), vede po lesních, zpo átku kamenitých, pozd ji dob e sjízdných cestách. St ídavé stoupání a klesání až po konec trasy na Sedlo Videlský k íž, pokra ování po trase Délka cyklotrasy: 15 km (celková délka)/ 15 km (délka v RKC B lá pod Prad dem a Vrbno pod Prad dem) Zna ení: modrá 46

10 Trasa. 6155: Kouty nad Desnou Knížecí cesta Poniklý potok Nad P emyslovským sedlem Uchá, rozc. Peka ovská cesta Bukovice,okraj Lou ná nad Desnou T íramenný potok Uhlí ská cesta Tet eví chata Pod horní nádrží PVE Dlouhé Strán Pod Zám iskem Dolní nádrž PVE Kouty nad Desnou Výchozím místem okruhu je obec Kouty nad Desnou (k ižovatka s trasou. 6156), trasa vede p es P emyslovské sedlo (k ižovatka s trasou. 6156), podél vrchu Uchá, do Lou né nad Desnou (cesta je zde horší kvality, k ižovatka s trasou. 6156). Stoupáním po kvalitním, v tšinou asfaltovém povrchu, místními komunikacemi vede trasa pod horní nádrž PVE, sjezdem zp t na výchozí místo, do Kout nad Desnou. V záv re ném úseku soub h s trasou Délka cyklotrasy: 49 km (celková délka)/ 49 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: ervená Trasa. 6156: Kouty nad Desnou U obrázku T íramenný potok Lou ná nad Desnou Selská cesta P emyslov Pod P emyslovským sedlem Trasa za íná obtížným stoupáním z Kout nad Desnou (k ižovatka s trasou. 6155) po cest s p írodním povrchem p es rozcestí U obrázku (odbo ka trasy. 6158), s klesáním do Lou né nad Desnou (soub h s trasou. 6155), p es Rejhotice stoupáním do P emyslovského sedla (pokra ování po trase. 6155). Délka cyklotrasy: 14,5 km (celková délka)/ 14,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: modrá, v opa ném sm ru st edn t žká Trasa. 6157: Petrovka Kouty nad Desnou Suchostránská cesta Údolí Hu ivé Desné Poniklý potok Knížecí cesta P emyslov Obtížná trasa z Petrovky (k ižovatka s trasou. 6075) po asfaltové cest do Kout nad Desnou (odbo uje trasa a 6156), dále po nezpevn né cest se zna ným stoupáním pod vrcholy Suché a Šindelné hory p es Annín po asfaltové lesní ú elové komunikaci do P emyslova (pokra ování po trase. 6156). Délka cyklotrasy: 20,5 km (celková délka)/ 20,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: zelená Trasa. 6158: Tet eví chata Chata Margaretka Uhlí ská cesta U obrázku Spojovací trasa vede od Tet eví chaty (k ižovatka s trasou. 6156) v celém úseku po zpevn né lesní cest, po Uhlí skou cestu (k ižovatka s trasou. 6155) klesá, dál pokra uje po vrstevnici k rozcestí U obrázku, pokra ování po trase Délka cyklotrasy: 7 km (celková délka)/ 7 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Zna ení: bílá (na map zna ení žluté), v opa ném sm ru t žká 47

11 Trasa. 6169: Nad Petrovicemi Petrovice Trasa za íná na kopci nad Petrovicemi a vede lesní cestou s klesáním do Petrovic. Délka cyklotrasy: 2,5 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Obtížnost: lehká, v opa ném sm ru t žká Trasa. 6170: Pod Kovadlinou St íbrné Údolí Trasa za íná pod Kovadlinou a kon í u Klínové Boudy v St íbrném Údolí. Lesní cestou spojuje trasy a Délka cyklotrasy: 2,5 km (celková délka)/ 2,5 km (délka v RKC Rychlebské Hory) Trasa. 6171: Nýznerov, pila Polská cesta (trasa. 6044) Za átek p evážn lesní trasy je v Nýznerov (pila). Dál je vedena podél St íbrného potoku p es Nýznerov k Nýznerovským vodopád m. Zde odbo uje doprava a pokra uje podél Spáleniska, stále soub žn se St íbrným potokem, ke Klínové Boud (návaznost na trasu. 6170). Odtud pokra uje samostatn k Sokolím skalám a je ukon ena u trasy pod St íbrným vrchem. Délka cyklotrasy: 10 km (celková délka)/ 10 km (délka v RKC Rychlebské hory) Trasa. 6187: Verní ovice - Velké Losiny Šumperk Dolní Studénky Cyklotrasa za íná ve Verní ovicích, je vedena podél silnic III/4501 a III/4502 do Maršíkova a dále podél silnice III/4504 do Velkých Losin (návaznost na trasy a. 6114). Vede pak soub žn s trasou p es Rapotín do Šumperka, kde odbo uje doprava a pokra uje samostatn p es m sto asi 5 km. Napojuje se pak za m stem znovu na trasu. 6114, se kterou pokra uje soub žn do Dolní Studénky. Délka cyklotrasy: 27 km (celková délka)/ 13 km (délka v RKC Sobotín a RKC Lou ná nad Desnou) Obtížnost: lehká Trasa ( arod jnická): Verní ovice Se Atraktivní trasa za íná ve Verní ovicích, je vedena asi 1,5 km podél Kamenného potoka a dále mezi Rudnou horou a Vl ím sedlem k Se i, kde se napojuje na trasu Délka cyklotrasy: 6 km Trasa. 6196: Velké Losiny Peka ov Peka ovská cesta Jedna se o p evážn polní trasu, která za íná ve Velkých Losinách. Je vedena asi 1 km soub žn s trasou a pak další 1 km soub žn s trasou Dále pokra uje samostatn do Peka ova a je ukon ena napojením na trasu pod Peka ovským vrchem. Délka cyklotrasy: 7,5 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) 48

12 Trasa. 6197: Okruh Velké Losiny ( áste n mimo ešené území) Tato okruhová trasa za íná a kon í ve Velkých Losinách. Jedna se p evážn o lesní trasu a umož uje napojení na trasy a Délka cyklotrasy: 9 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Lou ná nad Desnou) Trasa. 6207: B lá pod Prad dem Šerák Ostružná Cyklotrasa za íná v B lé pod Prad dem. Je vedena lesní cestou na rozcestí Šerák, kde za íná nesjízdný úsek, který kon í po asi dvou kilometrech u er avy. Dále pokra uje po nezpevn ném povrchu do Ostružné (návaznost na trasu. 6208). Délka cyklotrasy: 16,5 km (celková délka)/ 16,5 km (délka v RKC B lá pod Prad dem a RKC Ramzová) Trasa. 6208: Adolfovice Ramzová H. Lipová Trasa za íná v Adolfovicích a vede lesní cestou p es CHKO Jeseníky (návaznost na trasu. 6209) do Ramzové (návaznost na trasu. 6207). Zde odbo uje doprava a po áste n nezpevn ném povrchu pokra uje do Horní Lipové. Délka cyklotrasy: 29,5+2 km (celková délka)/ 29,5+2 km (délka v RKC B lá pod Prad dem, RKC Ramzová a RKC Jeseník-Lipová) Trasa. 6209: H. Lipová Adolfovice Pod Velkým Bradlem Trasa je vedena z Horní Lipové p es CHKO Jeseníky do Adolfovic (návaznost na trasy a. 6210) po p evážn nezpevn ném povrchu. Odtud pokra uje po zpevn ném povrchu sm rem ke kopci Velké Bradlo, pod kterým je trasa ukon ena napojením na trasu Délka cyklotrasy: 23,5 km (celková délka)/ 23,5 km (délka v RKC Jeseník-Lipová a RKC B lá pod Prad dem RKC) Trasa. 6210: Mariin Pramen Jeseník Cyklotrasa má za átek u Mariina Pramene, kde je p ímo napojena na trasu. 6212, a vede po nezpevn ném povrchu do Albrechtova. Odtud je vedena soub žn se silnici II/450 do B lé pod Prad dem (návaznost na trasu. 6207) a dále soub žn se silnici I/44 p es Adolfovice (návaznost na trasu. 6208) do Jeseníku (návaznost na trasy. 53 a. 55). Délka cyklotrasy: 13,5 km (celková délka)/ 13,5 km (délka v RKC B lá pod Prad dem) 49

13 Trasa. 6211: U Vodárny Spálená chata Cyklotrasa za íná u útulny U Vodárny, kde je p ímo napojena na trasu Je vedena po lesní cest, která vede kolem kopce Kamenec ke Spálené chat. Zde je trasa ukon ena p ímým napojením na trasu Délka cyklotrasy: 6,5 km (celková délka)/ 6,5 km (délka v RKC Slezská Harta) Trasa. 6212: Drátovna Mariin Pramen Pod Velkým Klínem V Drátovn se nachází za átek této trasy, která vede lesem p es Mariin pramen k trase. 6154, na kterou se napojuje pod kopcem Velký Klín. Povrch je p evážn nezpevn ný. Délka cyklotrasy: 4,5 km (celková délka)/ 4,5 km (délka v RKC Slezská Harta) Trasa. 6222: Bor vková hora Pod eslovým k ížem P íhrani ní trasa, která za íná u Bor vkové hory na hranici s Polskem, je vedena p es kopec Bílá Skála sm rem na Travnou. Dále pokra uje tém soub žn se státní hranici s Polskem až k napojením na trasu. 6044, kde je ukon ena. Trasa má p evážn nezpevn ný povrch. Délka cyklotrasy: 10 km (celková délka)/ 8 km 7.2 P ehled nov navržených cyklotras Ozna ení Celkem V uvedeném Zp sob Pr b h cyklotrasy návrhu (km) RKC (km) zna ení N3 Vábný (6044) Ra í údolí, v. odbo ky na H eben Rychlebské. 9,5+3 (6044) až na 6043 p ed Javorníkem hory (9) dopravní N4 Kv tná (6114) Paprsek po cest do Pet íkova, v. Staré M sto pásové/ spojky Císa ská chata Velké Vrbno Malé Vrbno 19+9,5 (20,5), Ramzová (8) dopravní Staré M sto N5 Odbo ka ze Skorošic (6043) p es Nýznerov Rychlebské 7,5 k Nýznerovským vodopád m (p íp. na h eben) hory (7,5) dopravní N6 Sedlo Na Pomezí Smr ník (žst. Horní Lipová, Jeseník- 8,5 odbo ení) Horní Lipová (53) Lipová (8,5) dopravní N7 Jeseník (53) k ižovatka pod policií k nádraží do Jeseník- 10,5 Lázní a do sedla Na Pomezí Lipová (10,5) dopravní N8 Jeseník (53) Pod Zlatým Chlumem (p íp. do Chlebí) pod Sporým (6071) Lipová (3,5) Jeseník- 8,5 pásové N9 Pod Hrani ní horou (4071) St íbrnice (6114) - Staré M sto 4+9,5 Hyn ice (spojka na 4171) Staré M sto (6114) (13,5), pásové N10 Konec Horní Lipové (53) Sn hulák V Mlýnkách - Adolfovice podél Šumného potoka Cesta Svobody 25 Jeseník- Lipová (6), pásové Pod Velké Bradlo B lá (19) N11 Domašov Na rozhraní (6074) 7,5 B lá (7,5) pásové N12 Domašov Borek (6074) Bílý potok (6029), odb. 13,5 B lá (6), pásové 50

14 na Vidly Vrbno (7,5) N13 Kouty nad Desnou ervenohorské sedlo (na 6154) 10+8 Lou ná (18) pásové N14 (6154) pod Velkým Klínem Drátovna 4,5 B lá (4,5) pásové N15 P emyslov, k ižovatka 6157 a 6156 na k ižovatku 6155 a do Bukovic 2,5 Lou ná (2,5) pásové N16 P emyslov Kouty nad Desnou (6155) 3,5 Lou ná (3,5) pásové N19 Odb. z 6155 sm r Vl í sedlo V bucích Švagrov Lou ná (3), 15+9 Verní ovice Klepá ov Sobotín (21) pásové N20 Odb. k hlavní nádrži Dlouhé Strán z ,5 Lou ná (1,5) pásové P eložení trasy na místní komunikace P eložení trasy na místní komunikace je navrženo u n kterých pr jezd m st, nap. Jeseníkem a Zlatými Horami. P eložení trasy na nové cyklostezky P eložení trasy na nové úseky cyklostezek, p edevším z d vod v tší bezpe nosti pohybu cyklist, je navrženo u následujících cyklotras v úseku : a). 53 Ramzová - Horní Lipová b). 55 Jeseník D t ichov c) Javorník Uhelná d) Zlaté Hory st. hranice, CLO e) nov navržené trasy u silnice. 11 (Sk ítek). 51

6. P ŠÍ TURISTIKA. 70 50 ervená. 25,5 25,5 ervená. 57,5 56,5 ervená. 49,5 31,5 ervená. 64 3 ervená

6. P ŠÍ TURISTIKA. 70 50 ervená. 25,5 25,5 ervená. 57,5 56,5 ervená. 49,5 31,5 ervená. 64 3 ervená 6. P ŠÍ TURISTIKA P ší turistika má v ešeném území dlouholetou tradici, za íná se v Jeseníkách rozvíjet již na konci 18. a za átkem 19. století. V té dob se zde staví první lovecké a turistické chaty (nap.

Více

8. DOPRAVA SILNI NÍ 8.1 Silni ní sí a) ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Nejbližší nad azené dálkové vnitrostátní a mezinárodní tahy

8. DOPRAVA SILNI NÍ 8.1 Silni ní sí a) ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Nejbližší nad azené dálkové vnitrostátní a mezinárodní tahy 8. DOPRAVA SILNI NÍ Úkolem Územní studie bylo prohloubit ešení dopravy v rekrea ním celku Jeseníky se zam ením na problematiku, související s jednotlivými centry cestovního ruchu. Základní koncepce ešení

Více

1.2 Použité podklady P i zpracování Územní studie rekrea ního celku Jeseníky byly použity následující podklady

1.2 Použité podklady P i zpracování Územní studie rekrea ního celku Jeseníky byly použity následující podklady 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech ešení Územní studie rekrea ního celku Jeseníky (dále jen Územní studie) je zpracována na základ objednávky Olomouckého kraje.1394/2008/osr ze dne 15. 8. 2008.

Více

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P 5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P írodní p edpoklady Výjime né postavení oblasti Jeseník v rámci celé R je dáno nejen kvantitativními m ítky, tj. rozsahem území a objemem rekrea

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 500 480 460 Petrovice Petrovy boudy Pod Větrnou Hraniční cesta Nová Lesní zátiší Spálené Sokolí Důl Stará sjezdovka Mnichov

Více

1ST STAGE / / START 13:30 JESENÍK RÝMAŘOV / 134 KM

1ST STAGE / / START 13:30 JESENÍK RÝMAŘOV / 134 KM 1ST STAGE / 3. 6. 2016 / START 13:30 JESENÍK RÝMAŘOV / 134 KM 1st stage / 3. 6. 2016 / start 13:30 JESENÍK RÝMAŘOV / 134 KM Distance Itinerary To finish Time A Time B Relative A Relative B (km) (km) A

Více

Příslušné obce (města) Části města Katastrální území Zlaté Hory Dolní Údolí Dolní Údolí. Zlaté Hory, Rožmitál Zlaté Hory v Jeseníkách

Příslušné obce (města) Části města Katastrální území Zlaté Hory Dolní Údolí Dolní Údolí. Zlaté Hory, Rožmitál Zlaté Hory v Jeseníkách REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK ZLATÉ HORY 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-22-20, 14-22-25, 14-24-05, 14-24-10, 14-24-15 15-11-16, 15-11-17, 15-11-21, 15-11-22, 15-13-01, 15-13-02, 15-13-06, 15-13-07, 15-13-11

Více

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440 Hranice M sto Hranice, které je k ižovatkou dopravních a inženýrských koridor, leží v prostoru Moravské brány p evážn na pravém b ehu eky Be vy, v nadmo ské výšce cca 260 m. Nejstarší zástavba m sta byla

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

poloha: leží na severu Moravy a na jihu Slezska

poloha: leží na severu Moravy a na jihu Slezska ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 5 427 km² počet obyvatel: 1 249 323 průměrná hustota: 230 obyv. / km² nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) krajské město: Ostrava poloha: leží na severu Moravy a na jihu Slezska okresy:

Více

9. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY: CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ, INTRAVILÁN

9. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY: CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ, INTRAVILÁN 9. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY: CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ, INTRAVILÁN Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., www.cdv.cz Duben 2007 Tato kapitola se zaměřuje na cyklostezky a cyklotrasy

Více

VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ A EKOLOGICKÁ DÍLA

VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ A EKOLOGICKÁ DÍLA POSUZUJEME PŘIPRAVUJEME VODOHOSPODÁŘSKO - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY Spol. s r. o. 500 03 Hradec Králové Na Střezině 1079 TEL. 495 076 011 FAX 495 541 341 PROJEKTUJEME PROJEDNÁVÁME POSTAVÍME NA KLÍČ VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ

Více

B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR

B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR B.1.18.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Zátor Počet VTE: 1 Parametry VTE: výška osy rotoru: 100 m průměr rotoru: 100 m Popis lokality Katastrální

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

CYKLOSTEZKY VE SMĚRECH MOST HAVRAŇ, MOST - KOMOŘANY A MOST ZÁLUŽÍ

CYKLOSTEZKY VE SMĚRECH MOST HAVRAŇ, MOST - KOMOŘANY A MOST ZÁLUŽÍ Příloha č.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové studie CYKLOSTEZKY VE SMĚRECH MOST HAVRAŇ, MOST - KOMOŘANY A MOST ZÁLUŽÍ Statutární město Most, zastoupené Ing. Ivou Mazurovou, vedoucí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Silnicei/11. Mokré Lazce hranice okresu Opava, Silnice I/11 T53. informační leták, stav k 08/2013. stavba. Mokré Lazce hranice okresù Opava, Ostrava

Silnicei/11. Mokré Lazce hranice okresu Opava, Silnice I/11 T53. informační leták, stav k 08/2013. stavba. Mokré Lazce hranice okresù Opava, Ostrava Silnicei/ Mokré Lazce hranice okresu, Silnice I/ stavba Mokré Lazce hranice okresù, infografika S-Mokre-Lazce-hranice-Opa-Ova-080708 Zá informační leták, stav k 08/2013 Štítina Mokré Lazce Lhota Smolkov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3095/114/2014 6 NEMOVITOST: Nemovitosti z LV č. 354 a LV č. 525 Adresa nemovitosti: Mnichov 91 / 91, 793 26 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec

Více

Fotografický pasport cyklistické trasy A27. Příloha A.4

Fotografický pasport cyklistické trasy A27. Příloha A.4 Fotografický pasport cyklistické trasy A27 Příloha A.4 Fotografický pasport úseku Ul. Beranových - Lávka přes Kbelskou včetně Počátek projížděné cyklotrasy je zachycen na fotografii č. 1. Úsek je nejprve

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 83233/2014 SpZn: KÚOK/54802/2014/ODSH-SH/7013 V Olomouci dne 15. září 2014 Vyřizuje: Ing.

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy vodovodů: Bruntál text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou barvou)

Více

Olomoucký kraj. Obsah práce. Přehled hlavních aktivit v Olomouckém kraji v letech 2003-2009

Olomoucký kraj. Obsah práce. Přehled hlavních aktivit v Olomouckém kraji v letech 2003-2009 Olomoucký kraj ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI Olomouc, 9.6.2010 Dopravní projektování, spol. s r.o. Obsah práce Analytická část, tj. základní údaje o OK, o stavu cyklodopravy

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

6. P ŠÍ TURISTIKA, CYKLOTURISTIKA 6.1 P

6. P ŠÍ TURISTIKA, CYKLOTURISTIKA 6.1 P 6. P ŠÍ TURISTIKA, CYKLOTURISTIKA 6.1 P ší turistika P ší turistika pat í v ešeném území k nejvýznamn jším rekrea ním funkcím. Díky turisticky zajímavému prost edí se zachovanou p írodou, adou p írodních

Více

Plán turistických akcí

Plán turistických akcí KČT Vsetín Plán turistických akcí *2015* Adresa: KČT Vsetín, Potoční 171, 755 01 Vsetín. IČO 47863587 Telefon: 731 925 650 Úřed.den: pouze ve středu ( 14-17 hod.) http://turisti.czweb.org e-mail: eva.witti@tiscali.cz

Více

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

Název projektu: Jedeme všichni Registrační číslo projektu:12/017/4210a/453/000059 Propagační aktivity v době udržitelnosti projektu rok 2015

Název projektu: Jedeme všichni Registrační číslo projektu:12/017/4210a/453/000059 Propagační aktivity v době udržitelnosti projektu rok 2015 Název projektu: Jedeme všichni Registrační číslo projektu:12/017/4210a/453/000059 Propagační aktivity v době udržitelnosti projektu rok 2015 Výstup: Cyklojízda Datum konání akce: 7.5. -10.5.2015 A zase

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

M E T O D I K A ZNAČENÍ CYKLOTRAS V ČESKÉ REPUBLICE

M E T O D I K A ZNAČENÍ CYKLOTRAS V ČESKÉ REPUBLICE K L U B Č E S K Ý C H T U R I S T Ů M E T O D I K A ZNAČENÍ CYKLOTRAS V ČESKÉ REPUBLICE Učební texty pro značkaře 2001 Tyto učební texty jsou určeny členům KČT pracujícím ve značkařských složkách. Ve smyslu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE. 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti

ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE. 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE lokalita: po izovatel: zpracovatel:

Více

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Ing. Tichý Jiří, VŠB-TU Ostrava, Ing. Navrátilová Margita, Ostravské komunikace, a.s. Dopravní uzel Svinov, zprvu jen uzel železniční dopravy,

Více

XXVI. ročník žebříčku krosových závodů. Chlapácký běh 2016

XXVI. ročník žebříčku krosových závodů. Chlapácký běh 2016 XXVI. ročník žebříčku krosových závodů Chlapácký běh 2016 Pořadatelé: Klub vytrvalostních sportů Šumperk, Gymnázium Šumperk, Sokol Kolšov, SOŠ ŢŠ Šumperk, TATRAN a SK Pašerák Písařov, Horal Šumperk, SKI

Více

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013 ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 7.-9. června 2013 Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka 1 JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 1.den, pátek 7.6.2013 124 km PRADĚD Hotel Neptun, start, cíl Malá Morávka

Více

Kde to vlastně jsme. Zajímavá místa. http://www.roadcycling.cz/index.php5?str=clanek&id=241&zpz=1. kategorie: CESTOVÁNÍ.

Kde to vlastně jsme. Zajímavá místa. http://www.roadcycling.cz/index.php5?str=clanek&id=241&zpz=1. kategorie: CESTOVÁNÍ. Stránka č. 1 z 5 21.01. 2008 14:49 autor: Jiří Janoušek Kopce v ČR III.: Moravskoslezské Beskydy kategorie: CESTOVÁNÍ přečteno: 2099 - diskuze k článku - fotogalerie Kopce v ČR III.: Moravskoslezské Beskydy

Více

7. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY:

7. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY: 7. THE BEST CYKLISTICKÉ PŘÍKLADY: EXTRAVILÁN - Z OBCE DO MĚSTA NEBO DO SOUSEDNÍ OBCE Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., www.cdv.cz Duben 2007 Velmi často se řeší cyklistická doprava

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Příprava výstavby cyklistických stezek mimo město

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Příprava výstavby cyklistických stezek mimo město STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Příprava výstavby cyklistických stezek mimo město Projekty bezpečných, komfortních a atraktivních cyklistických stezek na Opavsku Cyklistická doprava ve statutárních městech ČR Jihlava

Více

Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY. Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY. Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje A.1a ásti reliéfu krajiny, které považujeme za nejvíce vnímané obyvateli obce [po ty obcí] Výskyt

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2014/46817/Hrn/ZAB-001 V Písku dne: 12.01.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

Tréninkový kemp v Jeseníku

Tréninkový kemp v Jeseníku Tréninkový kemp v Jeseníku Příprava Jíry v Jeseníku 8.5. 12.5.2013 Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jiří Jíra Hledík Trénink v Jeseníku byl součástí plánované přípravy na MS v silničním ultramaratonu

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

PREZENTACE POZEMKŮ LOGISTICKÉHO AREÁLU OSTROV U STŘÍBRA

PREZENTACE POZEMKŮ LOGISTICKÉHO AREÁLU OSTROV U STŘÍBRA PREZENTACE POZEMKŮ LOGISTICKÉHO AREÁLU ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ Logistický areál je umístěn severně od obce Ostrov u Stříbra v sousedství sjezdu dálnice D5 Stříbro a jižní silnice II/203 Nýřany Kladruby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 NEMOVITÁ V C: 1.obvyklá ceny pozemku dle LV. 5255 v k.ú. Strá nice 2. 1/2 obvyklé ceny dle LV.153 v k.ú.strá nice Vlastníci pozemku: Paní Lenka Sklenáková,

Více

P íloha. 2, kterou se vymezuje ve ejná zele

P íloha. 2, kterou se vymezuje ve ejná zele P íloha. 2, kterou se vymezuje ve ejná zele parky, h i t, sportovi t a prostory p ístupné ka dému bez omezení na území M sta Planá nad Lu nicí vyzna uje úseky ve ejné zelen v mapových p ílohách 1-11 Mapa.1

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Memoriál Josefa Průchy

Memoriál Josefa Průchy Memoriál Josefa Průchy Protokol o změření trati 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název závodu: Memoriál Josefa Průchy - chůze M+Ž na 10 km Místo: Zeleneč Pořadatel závodu: AC Praha 1890 Měření provedl: Martin Tipka

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy

Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy Jen pro služební potřebu Platí od 13. prosince 2015 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu (č.j. 35296/2015-SŽDC-O16)

Více

Termín uzavírek: úplná silnice III/37356 popis pro sm r jízdy z Ptení do Suchdolu

Termín uzavírek: úplná silnice III/37356 popis pro sm r jízdy z Ptení do Suchdolu Stránka 1 z 13 Vaše zna ka: Ze dne: Naše zna ka: Vy izuje: j. PVMU 43663/2015 41 Pavlí ek Jaroslav SpZn. OD 602/2015 Telefon: Fax: E-mail: Datum: 1.4.2015 582 329 803 582 316 816 jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Více

NAUČNÁ STEZKA GEOLOGICKÝ PARK

NAUČNÁ STEZKA GEOLOGICKÝ PARK NAUČNÁ STEZKA GEOLOGICKÝ PARK Foto: Fotobanka KV kraje www.kvpoint.cz Naučná stezka na okraji lázeňského města nabízí přehled o geologické stavbě a rostlinných společenstvích Slavkovského lesa. Stezka

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Kouty nad Desnou) (Šumperk Sobotín) Hanušovice

Více

*KUMSX01KD27M* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava. rozhodl

*KUMSX01KD27M* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava. rozhodl KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KD27M* Čj: MSK 131618/2015 Sp. zn.: DSH/27911/2015/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Příručka pro stanovení objízdných tras rychlostní silnice R6 v územním obvodu Karlovarského kraje při vzniku mimořádné události

Příručka pro stanovení objízdných tras rychlostní silnice R6 v územním obvodu Karlovarského kraje při vzniku mimořádné události KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Příručka pro stanovení objízdných tras rychlostní silnice R6 v územním obvodu Karlovarského kraje při vzniku mimořádné události Zpracoval:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 19. 10. 2012 Jednací číslo: 2710/ZPZ/2012 Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

Více

NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE

NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE Dopravně inženýrská studie Zpracoval: CZECH Consult, spol. s r. o., Holečkova 100/9 150 00 Praha 5- Smíchov IČ: 630 73 463 Předkládá: Ing. Zdeněk Strádal

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 6 RODINNÝCH DOMŮ Pelíkovice Rydvaltice INVESTOR : Ing.Herbert GARTNER PROJEKT PRO

Více

Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009

Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009 Obsah Tramvajová výluka v Kobylisích 3. etapa... 1 Tramvajová výluka na Libeňském mostě... 1 Obnovení provozu vlaků v Dejvicích... 1 Trvalé změny PID

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 5 267 km². počet obyvatel: 640 508. průměrná hustota: 122 obyv. / km². nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) krajské město: Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 5 267 km². počet obyvatel: 640 508. průměrná hustota: 122 obyv. / km². nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) krajské město: Olomouc ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 5 267 km² počet obyvatel: 640 508 průměrná hustota: 122 obyv. / km² nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) krajské město: Olomouc poloha: leží na severu Moravy okresy: Jeseník, Šumperk,

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Ochrana před povodněmi na horní Opavě

Ochrana před povodněmi na horní Opavě Foto 1: Řeka Opava v Branticích za povodně v květnu 1996 Přibližný charakter toku řeky Opavy v těžišti úseku, kde by bylo třeba dosáhnout zvýšení dnešního stupně povodňové ochrany. Foto 2: Řeka Opava v

Více

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 Obsah Když přívozy nevypluly... 1 Prázdninový provoz PID 2009... 2 Obnovení provozu tramvají na Letné... 2 Tramvajová výluka v Kobylisích 2. etapa... 3

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

PROFIL / POPIS TRASY 5km

PROFIL / POPIS TRASY 5km PROFIL / POPIS TRASY 5km na lyžařské cestě Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále kolem sanatoria EDEL až na křižovatku

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Manuál pro odborníky v cestovním ruchu. Únor 2014

Manuál pro odborníky v cestovním ruchu. Únor 2014 Manuál pro odborníky v cestovním ruchu Únor 2014 JESENÍKY Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, 787 01 Šumperk, sekretariat@jesenikytourism.cz, www.navstivtejeseniky.cz, www.facebook.com/navstivtejeseniky.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ 1/6 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST 1/6 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

PÁSOVÉ CYKLISTICKÉ TRASY DLE KRAJŮ 3 290,5 KM

PÁSOVÉ CYKLISTICKÉ TRASY DLE KRAJŮ 3 290,5 KM PÁSOVÉ CYKLISTICKÉ TRASY DLE KRAJŮ 3 290,5 KM 1. Středočeský kraj : M 2 Štětí - Ješovice - Liběchov - Mělník 20,0 M 24 Byšičky - St. Boleslav - Kostelec n. L. - Neratovice - Mělník - Rybáře 42,0 Č 0001

Více

PROFIL / POPIS TRASY 5km

PROFIL / POPIS TRASY 5km PROFIL / POPIS TRASY 5km na lyžařské cestě Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále kolem sanatoria EDEL až na křižovatku

Více

5. závod SP v Zimním triatlonu 2015, tel. +420 725705379, e-mail: triatlon.renata@gmail.com

5. závod SP v Zimním triatlonu 2015, tel. +420 725705379, e-mail: triatlon.renata@gmail.com Název závodu Jesenický zimní triatlon 2015 Statut závodu 1.závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2015 5. závod SP v Zimním triatlonu 2015, Distance hl. závodu 8,5 km MTB 8 km běžecké lyžování volná technika

Více

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0681-117/2014 NEMOVITOST: Rekreační dům včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Vejprty, k.ú. České Hamry u Vejprt Adresa

Více

Varianta A - A1 spol. s r.o.,

Varianta A - A1 spol. s r.o., Varianta A - A1 spol. s r.o., architektonická studie Autor: A1 spol. s r.o., Lannova 16/13, 370 01 České Budějovice Investor: Město Lišov, tř. 5. května 139, 373 12 Lišov Návrh: Ing. arch. Miroslav Papáček,

Více