Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,"

Transkript

1 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 398/2007 Motto: Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí. 1

2 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. : 398/2007 Motivační název: Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí. Předkladatel: Zřizovatel: Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Ředitel školy: Mgr. Václav Vlček Telefon: www: IČO: IZO: REDIZO: Koordinátorky ŠVP ZV: PaedDr. Jana Drnková (pro 1.stupeň) Mgr. Edita Reiserová (pro 2.stupeň) Město Strakonice Velké náměstí Strakonice Starosta: Ing. Pavel Vondrys Telefon: Fax: www: Platnost dokumentu od Razítko školy Ředitel školy

3 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školy Základní škola Strakonice, Dukelská 166 je právní subjekt, příspěvková organizace zřizovaná obcí. Jedná se o úplnou školu s postupným ročníkem. Hlavní a nejstarší část školní budovy byla postavena a uvedena do provozu v roce Panelová přístavba (budova 1. stupně, šatny nadchod) a druhá jídelna byly zbudovány v roce Poslední budova pracovních činností, v současné době sloužící především pro výuku výpočetní techniky, byla dokončena v r Škola je umístěna uprostřed bytové zástavby a má dosti velký spádový obvod. Poblíž školy je autobusové a vlakové nádraží, z toho plyne i větší množství dojíždějících žáků. Dnes k nám dojíždějí žáci z mnoha okolních obcí. Škola má rozsáhlý sportovní areál s běžeckou dráhou dlouhou 245m a fotbalovým hřištěm. Tento areál byl v roce 2006 podstatně zrekonstruován. Vznikl zde nový sportovní areál s tenisovým kurtem, cvičnou stěnou na tenis a s hřištěm na volejbal, basketbal, házenou a další sporty. Tento areál je otevřen pro školu celoročně v dopoledních hodinách až do 15,10 h a pro veřejnost od 16,00 do 21,00 h v období od dubna do poloviny listopadu. Je zde placený správce, který se stará o pořádek, přijímá objednávky a rezervace a dohlíží na bezproblémový chod sportoviště. Pro žáky, ale i mládež z okolí je to dobrá motivace pro volnočasové aktivity. Zbytek areálu by měl být rekonstruován v příští etapě a to zhruba za 22 miliónů korun. Dále máme rozsáhlý školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Škola je napojena na dálkové vytápění. Máme 2 tělocvičny a 1 gymnastický sál, pro potřeby výuky jsou k dispozici 4 nové počítačové učebny, velmi dobře vybavené, z toho jedna pro potřeby 1. stupně. Je zde několik specializovaných učeben fyzika, chemie, přírodopis, nově zbudovaná keramická dílna, dřevo i kovodílny, učebna vaření, učebna zeměpisu a především počítačové učebny, které postačují výuce školy. Nově je zrekonstruována školní kuchyně a dvě jídelny. Bylo postupováno v souladu s vyhláškou č. 107 o hygienických podmínkách ve stravovacích zařízeních. Naše škola má kapacitu 1000 žáků. V současné době škola nemá problémy s naplněností žáky. Škola zřídila po získání souhlasu Krajského úřadu 4 specializované třídy na 2. stupni pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a to v 6., 7., 8. a 9. ročníku. O tyto třídy neustále přibývá zájem, pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP) je doporučuje a někdy již nejsme schopni pokrýt zájem veřejnosti (přijímáme děti z celého regionu). Práce s ostatními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v běžných třídách. Úzce spolupracujeme s PPP a speciálním pedagogickým centrem (SPC) a se střediskem výchovné péče (SVP) a řídíme se jejich pokyny. Veškerá práce je koordinována výchovným poradcem a speciálním pedagogem a postupuje se podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je sestavován u všech integrovaných žáků a je konzultován s PPP. Během výuky žáka na škole je průběžně doplňován v návaznosti na aktuální stav dítěte. 3

4 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Naše škola je částečně bezbariérová, umožňuje i vzdělávání tělesně handicapovaným dětem. Školu navštěvují imobilní žáci i žáci s lehkým mentálním handicapem. Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách a máme pro ně pedagogické asistenty. Tato integrace se jeví jako velice prospěšná jak pro handicapované žáky, kteří se necítí odstrčeni, tak pro ostatní žáky, kteří se tím učí chápat handicapované, pomáhat jim a učí se tím odstraňovat bariéry v myšlení ve vztahu k handicapovaným. Jako další specializované třídy zřizuje škola na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V současné době u těchto tříd klademe velký důraz na informatiku. Do těchto tříd vybíráme talentované žáky z celého regionu. Jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se skládá z matematických testů na naší škole a psychotestu. Po vyhodnocení obou testů a na základě písemného souhlasu rodičů jsou vybráni talentovaní žáci do matematické třídy. S ostatními talentovanými žáky pracujeme individuálně a zapojujeme je do olympiád a soutěží. Dále mají možnost pracovat v kroužcích výpočetní techniky, ale i v kroužcích humanitního směru. Na škole pracuje školní družina. Školní družina je vzdělávací zařízení nabízející služby volnočasových aktivit žákům od 1. do 5. ročníku ZŠ v době ranního a odpoledního provozu. ŠD ve svém obsahu nabízí činnosti relaxační (odpočinkové), zájmové a činnosti přípravné. Nedílnou součástí vzdělávání je i poskytování základů v kultuře stolování, seznamování se s významem zdravé výživy a pitného režimu. Aktivity ŠD se uskutečňují v určených kmenových třídách, ve školních tělocvičnách a v počítačových učebnách. Při vhodných klimatických podmínkách využívají žáci venkovní sportovní areál školy nebo realizují vycházky po okolí (viz příloha č.4). Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků i ostatních se řídí pokyny Krajského úřadu tak, abychom nepřekročili stanovený závazný limit zaměstnanců. Aprobovanost učitelského sboru je velmi vysoká, dlouhodobě se pohybuje okolo 98%. Díky tomu dosahuje naše škola velmi dobrých výsledků, což je patrné z přijímacích zkoušek vycházejících žáků do středních škol. Především je to však vidět na výsledcích soutěží a olympiád. Pravidelně se umísťujeme na předních místech v krajských kolech olympiád, zvítězili jsme v televizní zeměpisné soutěži EURORÉBUS a pravidelně vítězíme i v republikových soutěžích v programování. Několikrát jsme již zvítězili v mezinárodních soutěžích v programování. Díky kvalitnímu pedagogickému sboru mají všichni žáci přístup k výuce na počítačích. Máme plně kvalifikované učitele jazyků a nabízíme výuku angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a slovenštiny. Protidrogový preventista zajišťuje besedy pro žáky, organizuje účast na akcích jiných organizací. Využívá nabídek nadace PREVENT, SANANIM. Máme velmi dobrou spolupráci s policií, s níž jsme v této oblasti v úzkém kontaktu a dále se sociálním odborem Městského úřadu Strakonice péče o mládež. Na škole spolupracuje preventista, výchovný poradce, speciální pedagog a vedení školy na prevenci před šikanou a sociálně patologickými jevy (alkohol, kouření, drogy). Problémy se snažíme řešit veřejně. Naším krédem je nic nezamlčovat. 4

5 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Ve škole je pracoviště speciálního pedagoga. Tuto instituci získala škola přihlášením se do projektu ESF VIP KARIÉRA. V tomto projektu jsme byli úspěšní a přes Ústav výchovného poradenství v Praze jsme získali speciálního pedagoga, který je tímto ústavem placen z prostředků ESF. Speciální pedagog na škole má za úkol pomáhat učitelům při práci se zaostávajícími dětmi a zároveň poskytuje i přímou pomoc těmto dětem. Doporučuje metodické postupy práce. Účastní se konzultací s učiteli a vedením školy. Na škole pracují pedagogičtí asistenti, kteří mají na starosti lehce mentálně handicapované děti, zajišťují speciální pomůcky a podílejí se na výuce. Škola má dobré výsledky i na poli sportovním především ve volejbale, basketbale, florbale i v atletice. Pokud se týká výtvarné výchovy, došlo k podstatnému zkvalitnění práce s dětmi zakoupením vypalovací pece pro keramickou dílnu. Náboženství je vyučováno formou nepovinného předmětu (viz příloha č.5). Na škole pracuje dětské zastupitelstvo, které vedou učitelky naší školy. To řeší problémy, které se týkají žáků. Zástupci školy jsou rovněž členy dětského zastupitelstva města. Žáci i rodiče mají možnost vyjádřit své názory na webových stránkách školy. O veškerém dění školy informuje škola veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, které jsou veřejnosti přístupné na Internetu. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola je již několik let zapojena do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Činnost tohoto hnutí je vysoce humanitární a zaměřuje se na pomoc dětem postiženým válečným konfliktem. Můžeme s hrdostí říci, že patříme k zakládajícím a stále aktivním školám. Naše práce byla již několikrát oceněna. Škola dostala od Stonožky pro naše handicapované děti finanční prostředky na zakoupení výtahu. Nejvyšším oceněním pak bylo přijetí představitelů hnutí papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánu. Mezi přijatými byla i naše učitelka, která se na naší škole o hnutí starala, paní Bohumila Tomanová. V humanitární činnosti chceme i nadále pokračovat a pokračujeme. V tomto roce jsme adoptovali na dálku devítiletého chlapce z Keni a zajišťujeme mu finančně možnost docházet do školy. Škola je zapojena do několika projektů a to jak 1., tak 2. stupeň. Jsou to projekty Jak nebýt agresorem ani outsiderem, Střípky, Zdravé zuby, Ajax a připravují se další. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Rada školy byla ustavena od Jejími členy jsou zástupci školy, rodičů a zřizovatele. Důležitá rozhodnutí jsou s radou školy konzultovány. Na škole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů. Toto sdružení úzce spolupracuje se školou. S výborem sdružení je vedení školy ve stálém kontaktu, informuje výbor o důležitých akcích a událostech školy, o stanoveném rozpočtu a jeho čerpání. Sdružení rodičů ze svých prostředků získaných z příspěvků od rodičů přispívá na lyžařský výchovně 5

6 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček vzdělávací kurz (LVVK) každému žákovi, hradí ceny pro žáky umístěné v soutěžích a nemalou částkou přispívá i na pomůcky čtvrtky a papíry na výtvarnou výchovu pro žáky. Toto sdružení nemá přiznaný žádný program. Na škole nebyla založena žádná nadace. Pro rodiče je každoročně pořádána školní akademie, besídky a mnozí rodiče spolupracují se školou na výletech a exkurzích. Někteří rodiče podnikatelé jsou i našimi sponzory. Škola se zapojuje do akcí regionálních institucí, například Běh Terryho Foxe, Salve Caritas, Salve Vita. Účastníme se vysazování stromků v městském lese nebo úklidu městského parku. Rovněž se účastníme akcí pořádaných městskou policií. Spolupracujeme s několika institucemi Muzeum středního Pootaví Strakonice Šmidingerova knihovna Strakonice Městský úřad Strakonice Hasičský záchranný sbor Strakonice Vojenský útvar Strakonice Dům dětí a mládeže Strakonice STARZ Strakonice 6

7 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) je zařazen do systému státních kurikulárních dokumentů. Východiskem pro jeho tvorbu je Národní program vzdělávání a školský zákon č.561/2004 Sb., jejichž obsah je konkretizován v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). ŠVP je veřejným dokumentem, přístupným pedagogické i nepedagogické veřejnosti. Pojetí základního vzdělávání podle RVP ZV ŠVP ZV je zpracován tak, aby byl v souladu s pojetím základního vzdělávání formulovaném v RVP ZV: Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat. 7

8 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi; pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Výchovné a vzdělávací strategie klíčové kompetence Pro ŠVP ZV je závazné dosažení klíčových kompetencí vymezených v RVP ZV. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; 8

9 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Pojetí základního vzdělávání podle ŠVP Naše škola reaguje na současné trendy, které se týkají vývoje společnosti i změn v přístupu ke vzdělávání. Chceme ze školy vytvořit místo aktivního a radostného poznávání, kde budou žáci vedeni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a činnostnímu pojetí vyučování. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, snažíme se o výchovu sociálně silné, zodpovědné a tolerantní osobnosti, vybavené komunikačními dovednostmi a schopností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Zaměření školy Naše škola je zaměřena na: - rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (od 6. do 9. ročníku jsou zde zřízeny specializované výběrové třídy) - vytváření podmínek pro žáky se specifickými vývojovými a kombinovanými vadami (od 6. do 9. ročníku byly zřízeny specializované třídy pro děti s SPU, jsme částečně bezbariérovou školou). Výchovné a vzdělávací strategie Na úrovni školy se snažíme vytvářet co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP. Kompetence k učení u žáků vytváříme navozením vhodných situací šance prožít si úspěch, pozitivní vztah k učení a touhu po dalším studiu a celoživotním vzdělání. žáky seznamujeme s různými metodami učení a pomáháme jim vybírat a využívat nejvhodnější způsoby jak organizovat a řídit vlastní učení či realizovat vlastní nápady. žákům poskytujeme dostatečný prostor pro získávání informací a dovedností, které mohou využít ve svém budoucím životě. žáky vedeme k sebehodnocení posuzují vlastní pokrok, určují překážky či problémy bránící jim v učení, kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutují o nich, určují si cestu ke zdokonalení svého učení. u žáků rozvíjíme jejich tvořivost a sebedůvěru zapojením do různých soutěží a olympiád. Vedeme je i k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 9

10 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček žáky učíme vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů a efektivně je využívat v procesu učení, při tvůrčích a praktických činnostech. žáky učíme pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. Společně uvádíme věci do souvislosti. Propojujeme poznatky z různých vědních oblastí, čímž pomáháme žákům vytvořit si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Kompetence k řešení problémů ve vyučovacích hodinách motivujeme žáky zadáváním problémových úloh z praktického života. vedeme žáky k vyhledávání informací v různých zdrojích, např. na Internetu a v encyklopediích. výuku vedeme tak, aby žáci hledali při řešení problémů nejvhodnější způsob a ten si dokázali obhájit. vedeme žáky k tomu, aby si prakticky ověřili správnost řešení problémů a tyto poznatky následně využívali. učíme žáky samostatně řešit problémy přiměřeně věku a schopnostem. vedeme žáky k tvorbě vlastních názorů a postojů. žáky učíme využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Komunikativní kompetence žáky vedeme k přesné formulaci myšlenek a názorů, učíme je formulovat myšlenky logicky, výstižně a kultivovaně. podporujeme žáky při zapojení do diskuse a vedeme je k obhajování vlastních názorů. směřujeme žáky k souvislému a kultivovanému projevu. vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. směřujeme žáky k přátelským vztahům ve třídách i mezi třídami. žáky učíme využívat Internet a internetové stránky naší školy k získávání informací a ke komunikaci. Zároveň touto cestou informujeme rodiče žáků a širokou veřejnost o veškerém dění na naší škole. 10

11 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček žáky vedeme k naslouchání názorům druhých lidí, k porozumění, ke vhodné reakci a argumentaci při vyjadřování vlastních myšlenek. posilujeme porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do společenského dění. žáky vedeme ke spolupráci. Kompetence sociální a personální pomáháme každému žákovi vytvářet pozitivní představu o sobě samém, podporujeme sebedůvěru žáků a samostatný rozvoj pro jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. učíme žáky vzájemné spolupráci ve skupinách, vzájemné pomoci při učení, vedeme je k zvládnutí základů kooperace a týmové práce. směřujeme žáky k tomu, aby společně s učiteli vytvářeli pravidla ve skupinové práci a tato pravidla dodržovali a řídili se jimi. Své role při skupinové práci střídali a pěstovali dobré vztahy jak mezi sebou, tak mezi učitelem a žákem a odmítli vše, co tyto dobré vztahy narušuje. při práci ve skupině vedeme žáky k vzájemné diskusi nejen mezi žáky, ale i mezi žákem a učitelem. Diskuse by měla probíhat na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Měly by být upevňovány dobré mezilidské vztahy. Kompetence občanské vedeme žáky k vzájemné toleranci, k úctě k sobě i ostatním, vedeme je k potlačování hrubého vyjadřování i zacházení a rozvíjíme u nich schopnost se postavit fyzickému a psychickému násilí. učíme žáky chápat základní společenské normy a zákony, uvědomovat si nejen svoje práva, ale i povinnosti ve škole i mimo ni. posilujeme schopnost žáků zodpovědně reagovat na krizové a zátěžové situace a dle svých možností umět poskytnout účinnou pomoc. vzbuzujeme zájem žáků o společenské dění jejich účastí na kulturních a společenských akcích a pomáháme jim utvářet pozitivní postoj k historickým tradicím a rozvíjet jejich tvořivost. rozvíjíme v žácích kladný vztah k ochraně životního prostředí a k prostředí, ve kterém vyrůstají. 11

12 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Kompetence pracovní vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, k adaptaci na změněné pracovní podmínky. učíme žáky zodpovědně přistupovat k plnění uložených úkolů podněcujeme žáky ke kvalitní, funkční a hospodárné práci. vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností i v jiných vzdělávacích oblastech a v praktickém životě. směřujeme žáky k tomu, aby své dovednosti, znalosti a aktivity dokázali využít při výběru svého budoucího povolání. pomáháme žákům při výběru z nabídky školních a mimoškolních aktivit a volíme vhodné exkurze. učíme je přijímat zodpovědnost za vykonanou práci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Soustavná pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 1. stupni jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Diagnostika je prováděna v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru a na základě odborného doporučení je vypracován individuální plán, který zohledňuje handicap žáka tak, aby nedocházelo k jeho přetěžování a tím i ke zbytečnému stresování. Vzhledem k tomu, že jsme částečně bezbariérovou školou, jsme v současné době připraveni vzdělávat i žáky s kombinovanými vadami. U žáků s kombinovanými tělesnými vadami je rozvíjen i nácvik sebeobsluhy, žák je veden k vytváření vhodných sociálních návyků a dovedností. Výstupy z jednotlivých vzdělávacích oborů jsou primárně zaměřeny na využitelnost v běžném životě. Na 2. stupni jsou žáci se specifickými poruchami učení soustředěni do specializovaných tříd. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog a pedagogičtí asistenti ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zaměřujeme se i na žáky nadané a snažíme se jim vytvořit optimální podmínky pro jejich další rozvoj. Preferujeme vůči nim individuální přístup, umožňujeme jim v hodinách pracovat samostatně, jsou jim zadávány náročnější úkoly, aby nedocházelo k jejich stagnaci. Rovněž se snažíme zapojovat tyto žáky do nejrůznějších kroužků a soutěží, ve kterých mají možnost presentovat své dovednosti a znalosti. 12

13 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Na 2. stupni jsou vytvořeny specializované třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Dávají prostor nejnadanějším žákům zajímajícím se o tyto předměty. 13

14 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 1. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické 1. stupeň okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Vv Tv Pč Hv M Čj M Tv Pč Čj Vv Pč Tv Hv Čj Vv M Vv Tv M Čj Vv Tv Hv M Čj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Vv Čj Tv Hv Vv Tv Psychohygiena Tv Tv Kreativita Vv Pč Vv Pč SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv Tv Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vv Hv Prv Čj Vv Vv Čj Tv Tv Hv Vv Pč Čj M Vv Vv Hv Čj M Vv Vv Čj Tv M Tv Vv Hv Tv M Tv Tv Čj Tv M Vv Čj Př Vv Tv Vv Tv Vv M Tv Tv Tv Hv Vv Čj Tv Čj Hv Vv Př Pč Vv 14

15 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. stupeň Prv Prv Čj Čj Tv Tv Tv M M Prv Prv Vl Vl Vl 15

16 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy 1. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vv Aj Vv Čj Vl Vv Vl Aj M Objevujeme Evropu a svět Tv Vl Vl Tv Aj Hv Vv Jsme Evropané Vl Vl 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 1. stupeň Kulturní diference Vv Vv Př Lidské vztahy M M Prv Etnický původ Hv Prv Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity M Prv Tv Pč M Čj Pč M Tv Př Vl Čj 16

17 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tématické okruhy 1. stupeň Ekosystémy Vv Prv Vv Př Tv Vv Tv Základní podmínky života Prv Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv Pč M Tv Vv Př Vv Tv Př Vv Tv Čj Vztah člověka k prostředí Tv Tv Prv Vv Prv Vv Př M Př Tv M 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň Čj Čj Čj Vv Vv Čj 5. Čj Vv Čj 17

18 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 2. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita 2. stupeň D M F Čj F Ov Pč Tv Př F Vz Čj Tv Tv Vz Vv Aj Pč M Vv Čj M Pč Tv Př Aj Fj Nj Hv Tv Čj Tv M F Ch D Vz Ov Pč Tv Př Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ch Tv F D Inf Ov M Tv Př Aj Fj Nj Tv Vv Vv Vv Aj Fj Nj Pč M Vv Aj Fj Nj M Vv Tv Vz Inf Aj M Vv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Tv Vz Čj Ov M Hv Kooperace a kompetice Tv Tv Tv MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ov Tv Vz Tv Vz Vz Tv D Čj M Vv Tv Tv Ov Pč Tv M Vv Ov Tv Tv Tv Vz Čj Vv Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ov Tv Vz Tv 18

19 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 2. stupeň Tématické okruhy Občanská společnost a škola Ov Ov Občan, občanská společnost Z Př Ov Ch a stát D Ov Formy participace občanů Ov v politickém životě Principy demokracie jako F formy vlády a způsobu Z Ov Ov Vz rozhodování 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 2. stupeň Vz Vz Z Aj Čj Vz Vv Čj Hv Vv Vv Vv Př Aj Z D F Př Aj Fj Nj Ov Z D Z Př Ch Z Aj Fj Nj D Ov Př Ch Z Ov D Ov 19

20 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 2. stupeň Vz Čj Z Kulturní diference Hv Z Lidské vztahy Etnický původ Ov Tv Vz Tv D Vv Z Tv Pč Z Ov Tv Pč Multikulturalita Z Z Z Vz Aj Fj Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Př Ov 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 2. stupeň Tématické okruhy Ekosystémy Z Př Ch Př Př Př Př Základní podmínky života Př Ch Z F F Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př D Pč Vz Př D Pč F Ch D Př F Ch Vztah člověka k prostředí Př Vz Př Pč Př Př Ch Z Aj Fj 20

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3.1. Obecné pojetí ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více