Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,"

Transkript

1 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 398/2007 Motto: Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí. 1

2 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. : 398/2007 Motivační název: Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí. Předkladatel: Zřizovatel: Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Ředitel školy: Mgr. Václav Vlček Telefon: www: IČO: IZO: REDIZO: Koordinátorky ŠVP ZV: PaedDr. Jana Drnková (pro 1.stupeň) Mgr. Edita Reiserová (pro 2.stupeň) Město Strakonice Velké náměstí Strakonice Starosta: Ing. Pavel Vondrys Telefon: Fax: www: Platnost dokumentu od Razítko školy Ředitel školy

3 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školy Základní škola Strakonice, Dukelská 166 je právní subjekt, příspěvková organizace zřizovaná obcí. Jedná se o úplnou školu s postupným ročníkem. Hlavní a nejstarší část školní budovy byla postavena a uvedena do provozu v roce Panelová přístavba (budova 1. stupně, šatny nadchod) a druhá jídelna byly zbudovány v roce Poslední budova pracovních činností, v současné době sloužící především pro výuku výpočetní techniky, byla dokončena v r Škola je umístěna uprostřed bytové zástavby a má dosti velký spádový obvod. Poblíž školy je autobusové a vlakové nádraží, z toho plyne i větší množství dojíždějících žáků. Dnes k nám dojíždějí žáci z mnoha okolních obcí. Škola má rozsáhlý sportovní areál s běžeckou dráhou dlouhou 245m a fotbalovým hřištěm. Tento areál byl v roce 2006 podstatně zrekonstruován. Vznikl zde nový sportovní areál s tenisovým kurtem, cvičnou stěnou na tenis a s hřištěm na volejbal, basketbal, házenou a další sporty. Tento areál je otevřen pro školu celoročně v dopoledních hodinách až do 15,10 h a pro veřejnost od 16,00 do 21,00 h v období od dubna do poloviny listopadu. Je zde placený správce, který se stará o pořádek, přijímá objednávky a rezervace a dohlíží na bezproblémový chod sportoviště. Pro žáky, ale i mládež z okolí je to dobrá motivace pro volnočasové aktivity. Zbytek areálu by měl být rekonstruován v příští etapě a to zhruba za 22 miliónů korun. Dále máme rozsáhlý školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Škola je napojena na dálkové vytápění. Máme 2 tělocvičny a 1 gymnastický sál, pro potřeby výuky jsou k dispozici 4 nové počítačové učebny, velmi dobře vybavené, z toho jedna pro potřeby 1. stupně. Je zde několik specializovaných učeben fyzika, chemie, přírodopis, nově zbudovaná keramická dílna, dřevo i kovodílny, učebna vaření, učebna zeměpisu a především počítačové učebny, které postačují výuce školy. Nově je zrekonstruována školní kuchyně a dvě jídelny. Bylo postupováno v souladu s vyhláškou č. 107 o hygienických podmínkách ve stravovacích zařízeních. Naše škola má kapacitu 1000 žáků. V současné době škola nemá problémy s naplněností žáky. Škola zřídila po získání souhlasu Krajského úřadu 4 specializované třídy na 2. stupni pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a to v 6., 7., 8. a 9. ročníku. O tyto třídy neustále přibývá zájem, pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP) je doporučuje a někdy již nejsme schopni pokrýt zájem veřejnosti (přijímáme děti z celého regionu). Práce s ostatními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v běžných třídách. Úzce spolupracujeme s PPP a speciálním pedagogickým centrem (SPC) a se střediskem výchovné péče (SVP) a řídíme se jejich pokyny. Veškerá práce je koordinována výchovným poradcem a speciálním pedagogem a postupuje se podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je sestavován u všech integrovaných žáků a je konzultován s PPP. Během výuky žáka na škole je průběžně doplňován v návaznosti na aktuální stav dítěte. 3

4 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Naše škola je částečně bezbariérová, umožňuje i vzdělávání tělesně handicapovaným dětem. Školu navštěvují imobilní žáci i žáci s lehkým mentálním handicapem. Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách a máme pro ně pedagogické asistenty. Tato integrace se jeví jako velice prospěšná jak pro handicapované žáky, kteří se necítí odstrčeni, tak pro ostatní žáky, kteří se tím učí chápat handicapované, pomáhat jim a učí se tím odstraňovat bariéry v myšlení ve vztahu k handicapovaným. Jako další specializované třídy zřizuje škola na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V současné době u těchto tříd klademe velký důraz na informatiku. Do těchto tříd vybíráme talentované žáky z celého regionu. Jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se skládá z matematických testů na naší škole a psychotestu. Po vyhodnocení obou testů a na základě písemného souhlasu rodičů jsou vybráni talentovaní žáci do matematické třídy. S ostatními talentovanými žáky pracujeme individuálně a zapojujeme je do olympiád a soutěží. Dále mají možnost pracovat v kroužcích výpočetní techniky, ale i v kroužcích humanitního směru. Na škole pracuje školní družina. Školní družina je vzdělávací zařízení nabízející služby volnočasových aktivit žákům od 1. do 5. ročníku ZŠ v době ranního a odpoledního provozu. ŠD ve svém obsahu nabízí činnosti relaxační (odpočinkové), zájmové a činnosti přípravné. Nedílnou součástí vzdělávání je i poskytování základů v kultuře stolování, seznamování se s významem zdravé výživy a pitného režimu. Aktivity ŠD se uskutečňují v určených kmenových třídách, ve školních tělocvičnách a v počítačových učebnách. Při vhodných klimatických podmínkách využívají žáci venkovní sportovní areál školy nebo realizují vycházky po okolí (viz příloha č.4). Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků i ostatních se řídí pokyny Krajského úřadu tak, abychom nepřekročili stanovený závazný limit zaměstnanců. Aprobovanost učitelského sboru je velmi vysoká, dlouhodobě se pohybuje okolo 98%. Díky tomu dosahuje naše škola velmi dobrých výsledků, což je patrné z přijímacích zkoušek vycházejících žáků do středních škol. Především je to však vidět na výsledcích soutěží a olympiád. Pravidelně se umísťujeme na předních místech v krajských kolech olympiád, zvítězili jsme v televizní zeměpisné soutěži EURORÉBUS a pravidelně vítězíme i v republikových soutěžích v programování. Několikrát jsme již zvítězili v mezinárodních soutěžích v programování. Díky kvalitnímu pedagogickému sboru mají všichni žáci přístup k výuce na počítačích. Máme plně kvalifikované učitele jazyků a nabízíme výuku angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a slovenštiny. Protidrogový preventista zajišťuje besedy pro žáky, organizuje účast na akcích jiných organizací. Využívá nabídek nadace PREVENT, SANANIM. Máme velmi dobrou spolupráci s policií, s níž jsme v této oblasti v úzkém kontaktu a dále se sociálním odborem Městského úřadu Strakonice péče o mládež. Na škole spolupracuje preventista, výchovný poradce, speciální pedagog a vedení školy na prevenci před šikanou a sociálně patologickými jevy (alkohol, kouření, drogy). Problémy se snažíme řešit veřejně. Naším krédem je nic nezamlčovat. 4

5 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Ve škole je pracoviště speciálního pedagoga. Tuto instituci získala škola přihlášením se do projektu ESF VIP KARIÉRA. V tomto projektu jsme byli úspěšní a přes Ústav výchovného poradenství v Praze jsme získali speciálního pedagoga, který je tímto ústavem placen z prostředků ESF. Speciální pedagog na škole má za úkol pomáhat učitelům při práci se zaostávajícími dětmi a zároveň poskytuje i přímou pomoc těmto dětem. Doporučuje metodické postupy práce. Účastní se konzultací s učiteli a vedením školy. Na škole pracují pedagogičtí asistenti, kteří mají na starosti lehce mentálně handicapované děti, zajišťují speciální pomůcky a podílejí se na výuce. Škola má dobré výsledky i na poli sportovním především ve volejbale, basketbale, florbale i v atletice. Pokud se týká výtvarné výchovy, došlo k podstatnému zkvalitnění práce s dětmi zakoupením vypalovací pece pro keramickou dílnu. Náboženství je vyučováno formou nepovinného předmětu (viz příloha č.5). Na škole pracuje dětské zastupitelstvo, které vedou učitelky naší školy. To řeší problémy, které se týkají žáků. Zástupci školy jsou rovněž členy dětského zastupitelstva města. Žáci i rodiče mají možnost vyjádřit své názory na webových stránkách školy. O veškerém dění školy informuje škola veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, které jsou veřejnosti přístupné na Internetu. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola je již několik let zapojena do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Činnost tohoto hnutí je vysoce humanitární a zaměřuje se na pomoc dětem postiženým válečným konfliktem. Můžeme s hrdostí říci, že patříme k zakládajícím a stále aktivním školám. Naše práce byla již několikrát oceněna. Škola dostala od Stonožky pro naše handicapované děti finanční prostředky na zakoupení výtahu. Nejvyšším oceněním pak bylo přijetí představitelů hnutí papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánu. Mezi přijatými byla i naše učitelka, která se na naší škole o hnutí starala, paní Bohumila Tomanová. V humanitární činnosti chceme i nadále pokračovat a pokračujeme. V tomto roce jsme adoptovali na dálku devítiletého chlapce z Keni a zajišťujeme mu finančně možnost docházet do školy. Škola je zapojena do několika projektů a to jak 1., tak 2. stupeň. Jsou to projekty Jak nebýt agresorem ani outsiderem, Střípky, Zdravé zuby, Ajax a připravují se další. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Rada školy byla ustavena od Jejími členy jsou zástupci školy, rodičů a zřizovatele. Důležitá rozhodnutí jsou s radou školy konzultovány. Na škole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů. Toto sdružení úzce spolupracuje se školou. S výborem sdružení je vedení školy ve stálém kontaktu, informuje výbor o důležitých akcích a událostech školy, o stanoveném rozpočtu a jeho čerpání. Sdružení rodičů ze svých prostředků získaných z příspěvků od rodičů přispívá na lyžařský výchovně 5

6 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček vzdělávací kurz (LVVK) každému žákovi, hradí ceny pro žáky umístěné v soutěžích a nemalou částkou přispívá i na pomůcky čtvrtky a papíry na výtvarnou výchovu pro žáky. Toto sdružení nemá přiznaný žádný program. Na škole nebyla založena žádná nadace. Pro rodiče je každoročně pořádána školní akademie, besídky a mnozí rodiče spolupracují se školou na výletech a exkurzích. Někteří rodiče podnikatelé jsou i našimi sponzory. Škola se zapojuje do akcí regionálních institucí, například Běh Terryho Foxe, Salve Caritas, Salve Vita. Účastníme se vysazování stromků v městském lese nebo úklidu městského parku. Rovněž se účastníme akcí pořádaných městskou policií. Spolupracujeme s několika institucemi Muzeum středního Pootaví Strakonice Šmidingerova knihovna Strakonice Městský úřad Strakonice Hasičský záchranný sbor Strakonice Vojenský útvar Strakonice Dům dětí a mládeže Strakonice STARZ Strakonice 6

7 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) je zařazen do systému státních kurikulárních dokumentů. Východiskem pro jeho tvorbu je Národní program vzdělávání a školský zákon č.561/2004 Sb., jejichž obsah je konkretizován v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). ŠVP je veřejným dokumentem, přístupným pedagogické i nepedagogické veřejnosti. Pojetí základního vzdělávání podle RVP ZV ŠVP ZV je zpracován tak, aby byl v souladu s pojetím základního vzdělávání formulovaném v RVP ZV: Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat. 7

8 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi; pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Výchovné a vzdělávací strategie klíčové kompetence Pro ŠVP ZV je závazné dosažení klíčových kompetencí vymezených v RVP ZV. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; 8

9 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Pojetí základního vzdělávání podle ŠVP Naše škola reaguje na současné trendy, které se týkají vývoje společnosti i změn v přístupu ke vzdělávání. Chceme ze školy vytvořit místo aktivního a radostného poznávání, kde budou žáci vedeni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a činnostnímu pojetí vyučování. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, snažíme se o výchovu sociálně silné, zodpovědné a tolerantní osobnosti, vybavené komunikačními dovednostmi a schopností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Zaměření školy Naše škola je zaměřena na: - rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (od 6. do 9. ročníku jsou zde zřízeny specializované výběrové třídy) - vytváření podmínek pro žáky se specifickými vývojovými a kombinovanými vadami (od 6. do 9. ročníku byly zřízeny specializované třídy pro děti s SPU, jsme částečně bezbariérovou školou). Výchovné a vzdělávací strategie Na úrovni školy se snažíme vytvářet co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP. Kompetence k učení u žáků vytváříme navozením vhodných situací šance prožít si úspěch, pozitivní vztah k učení a touhu po dalším studiu a celoživotním vzdělání. žáky seznamujeme s různými metodami učení a pomáháme jim vybírat a využívat nejvhodnější způsoby jak organizovat a řídit vlastní učení či realizovat vlastní nápady. žákům poskytujeme dostatečný prostor pro získávání informací a dovedností, které mohou využít ve svém budoucím životě. žáky vedeme k sebehodnocení posuzují vlastní pokrok, určují překážky či problémy bránící jim v učení, kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutují o nich, určují si cestu ke zdokonalení svého učení. u žáků rozvíjíme jejich tvořivost a sebedůvěru zapojením do různých soutěží a olympiád. Vedeme je i k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 9

10 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček žáky učíme vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů a efektivně je využívat v procesu učení, při tvůrčích a praktických činnostech. žáky učíme pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. Společně uvádíme věci do souvislosti. Propojujeme poznatky z různých vědních oblastí, čímž pomáháme žákům vytvořit si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Kompetence k řešení problémů ve vyučovacích hodinách motivujeme žáky zadáváním problémových úloh z praktického života. vedeme žáky k vyhledávání informací v různých zdrojích, např. na Internetu a v encyklopediích. výuku vedeme tak, aby žáci hledali při řešení problémů nejvhodnější způsob a ten si dokázali obhájit. vedeme žáky k tomu, aby si prakticky ověřili správnost řešení problémů a tyto poznatky následně využívali. učíme žáky samostatně řešit problémy přiměřeně věku a schopnostem. vedeme žáky k tvorbě vlastních názorů a postojů. žáky učíme využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Komunikativní kompetence žáky vedeme k přesné formulaci myšlenek a názorů, učíme je formulovat myšlenky logicky, výstižně a kultivovaně. podporujeme žáky při zapojení do diskuse a vedeme je k obhajování vlastních názorů. směřujeme žáky k souvislému a kultivovanému projevu. vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. směřujeme žáky k přátelským vztahům ve třídách i mezi třídami. žáky učíme využívat Internet a internetové stránky naší školy k získávání informací a ke komunikaci. Zároveň touto cestou informujeme rodiče žáků a širokou veřejnost o veškerém dění na naší škole. 10

11 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček žáky vedeme k naslouchání názorům druhých lidí, k porozumění, ke vhodné reakci a argumentaci při vyjadřování vlastních myšlenek. posilujeme porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do společenského dění. žáky vedeme ke spolupráci. Kompetence sociální a personální pomáháme každému žákovi vytvářet pozitivní představu o sobě samém, podporujeme sebedůvěru žáků a samostatný rozvoj pro jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. učíme žáky vzájemné spolupráci ve skupinách, vzájemné pomoci při učení, vedeme je k zvládnutí základů kooperace a týmové práce. směřujeme žáky k tomu, aby společně s učiteli vytvářeli pravidla ve skupinové práci a tato pravidla dodržovali a řídili se jimi. Své role při skupinové práci střídali a pěstovali dobré vztahy jak mezi sebou, tak mezi učitelem a žákem a odmítli vše, co tyto dobré vztahy narušuje. při práci ve skupině vedeme žáky k vzájemné diskusi nejen mezi žáky, ale i mezi žákem a učitelem. Diskuse by měla probíhat na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Měly by být upevňovány dobré mezilidské vztahy. Kompetence občanské vedeme žáky k vzájemné toleranci, k úctě k sobě i ostatním, vedeme je k potlačování hrubého vyjadřování i zacházení a rozvíjíme u nich schopnost se postavit fyzickému a psychickému násilí. učíme žáky chápat základní společenské normy a zákony, uvědomovat si nejen svoje práva, ale i povinnosti ve škole i mimo ni. posilujeme schopnost žáků zodpovědně reagovat na krizové a zátěžové situace a dle svých možností umět poskytnout účinnou pomoc. vzbuzujeme zájem žáků o společenské dění jejich účastí na kulturních a společenských akcích a pomáháme jim utvářet pozitivní postoj k historickým tradicím a rozvíjet jejich tvořivost. rozvíjíme v žácích kladný vztah k ochraně životního prostředí a k prostředí, ve kterém vyrůstají. 11

12 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Kompetence pracovní vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, k adaptaci na změněné pracovní podmínky. učíme žáky zodpovědně přistupovat k plnění uložených úkolů podněcujeme žáky ke kvalitní, funkční a hospodárné práci. vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností i v jiných vzdělávacích oblastech a v praktickém životě. směřujeme žáky k tomu, aby své dovednosti, znalosti a aktivity dokázali využít při výběru svého budoucího povolání. pomáháme žákům při výběru z nabídky školních a mimoškolních aktivit a volíme vhodné exkurze. učíme je přijímat zodpovědnost za vykonanou práci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Soustavná pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 1. stupni jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Diagnostika je prováděna v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru a na základě odborného doporučení je vypracován individuální plán, který zohledňuje handicap žáka tak, aby nedocházelo k jeho přetěžování a tím i ke zbytečnému stresování. Vzhledem k tomu, že jsme částečně bezbariérovou školou, jsme v současné době připraveni vzdělávat i žáky s kombinovanými vadami. U žáků s kombinovanými tělesnými vadami je rozvíjen i nácvik sebeobsluhy, žák je veden k vytváření vhodných sociálních návyků a dovedností. Výstupy z jednotlivých vzdělávacích oborů jsou primárně zaměřeny na využitelnost v běžném životě. Na 2. stupni jsou žáci se specifickými poruchami učení soustředěni do specializovaných tříd. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog a pedagogičtí asistenti ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zaměřujeme se i na žáky nadané a snažíme se jim vytvořit optimální podmínky pro jejich další rozvoj. Preferujeme vůči nim individuální přístup, umožňujeme jim v hodinách pracovat samostatně, jsou jim zadávány náročnější úkoly, aby nedocházelo k jejich stagnaci. Rovněž se snažíme zapojovat tyto žáky do nejrůznějších kroužků a soutěží, ve kterých mají možnost presentovat své dovednosti a znalosti. 12

13 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Na 2. stupni jsou vytvořeny specializované třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Dávají prostor nejnadanějším žákům zajímajícím se o tyto předměty. 13

14 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 1. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické 1. stupeň okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Vv Tv Pč Hv M Čj M Tv Pč Čj Vv Pč Tv Hv Čj Vv M Vv Tv M Čj Vv Tv Hv M Čj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Vv Čj Tv Hv Vv Tv Psychohygiena Tv Tv Kreativita Vv Pč Vv Pč SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv Tv Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vv Hv Prv Čj Vv Vv Čj Tv Tv Hv Vv Pč Čj M Vv Vv Hv Čj M Vv Vv Čj Tv M Tv Vv Hv Tv M Tv Tv Čj Tv M Vv Čj Př Vv Tv Vv Tv Vv M Tv Tv Tv Hv Vv Čj Tv Čj Hv Vv Př Pč Vv 14

15 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. stupeň Prv Prv Čj Čj Tv Tv Tv M M Prv Prv Vl Vl Vl 15

16 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy 1. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vv Aj Vv Čj Vl Vv Vl Aj M Objevujeme Evropu a svět Tv Vl Vl Tv Aj Hv Vv Jsme Evropané Vl Vl 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 1. stupeň Kulturní diference Vv Vv Př Lidské vztahy M M Prv Etnický původ Hv Prv Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity M Prv Tv Pč M Čj Pč M Tv Př Vl Čj 16

17 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tématické okruhy 1. stupeň Ekosystémy Vv Prv Vv Př Tv Vv Tv Základní podmínky života Prv Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv Pč M Tv Vv Př Vv Tv Př Vv Tv Čj Vztah člověka k prostředí Tv Tv Prv Vv Prv Vv Př M Př Tv M 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň Čj Čj Čj Vv Vv Čj 5. Čj Vv Čj 17

18 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 2. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita 2. stupeň D M F Čj F Ov Pč Tv Př F Vz Čj Tv Tv Vz Vv Aj Pč M Vv Čj M Pč Tv Př Aj Fj Nj Hv Tv Čj Tv M F Ch D Vz Ov Pč Tv Př Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ch Tv F D Inf Ov M Tv Př Aj Fj Nj Tv Vv Vv Vv Aj Fj Nj Pč M Vv Aj Fj Nj M Vv Tv Vz Inf Aj M Vv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Tv Vz Čj Ov M Hv Kooperace a kompetice Tv Tv Tv MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ov Tv Vz Tv Vz Vz Tv D Čj M Vv Tv Tv Ov Pč Tv M Vv Ov Tv Tv Tv Vz Čj Vv Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ov Tv Vz Tv 18

19 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 2. stupeň Tématické okruhy Občanská společnost a škola Ov Ov Občan, občanská společnost Z Př Ov Ch a stát D Ov Formy participace občanů Ov v politickém životě Principy demokracie jako F formy vlády a způsobu Z Ov Ov Vz rozhodování 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 2. stupeň Vz Vz Z Aj Čj Vz Vv Čj Hv Vv Vv Vv Př Aj Z D F Př Aj Fj Nj Ov Z D Z Př Ch Z Aj Fj Nj D Ov Př Ch Z Ov D Ov 19

20 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 2. stupeň Vz Čj Z Kulturní diference Hv Z Lidské vztahy Etnický původ Ov Tv Vz Tv D Vv Z Tv Pč Z Ov Tv Pč Multikulturalita Z Z Z Vz Aj Fj Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Př Ov 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 2. stupeň Tématické okruhy Ekosystémy Z Př Ch Př Př Př Př Základní podmínky života Př Ch Z F F Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př D Pč Vz Př D Pč F Ch D Př F Ch Vztah člověka k prostředí Př Vz Př Pč Př Př Ch Z Aj Fj 20

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Údaje

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Obsah OBSAH... 2 SEZNAM POUŽTÝCH ZKRATEK... 4 1 DENTFKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERSTKA ŠKOLY... 6 2.1 OBOR VZDĚLÁNÍ PODLE KLASFKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 6 2.2 HSTORE ŠKOLY... 6 2.3 ÚPLNOST A VELKOST

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více