Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,"

Transkript

1 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 398/2007 Motto: Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí. 1

2 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. : 398/2007 Motivační název: Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí. Předkladatel: Zřizovatel: Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Ředitel školy: Mgr. Václav Vlček Telefon: www: IČO: IZO: REDIZO: Koordinátorky ŠVP ZV: PaedDr. Jana Drnková (pro 1.stupeň) Mgr. Edita Reiserová (pro 2.stupeň) Město Strakonice Velké náměstí Strakonice Starosta: Ing. Pavel Vondrys Telefon: Fax: www: Platnost dokumentu od Razítko školy Ředitel školy

3 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školy Základní škola Strakonice, Dukelská 166 je právní subjekt, příspěvková organizace zřizovaná obcí. Jedná se o úplnou školu s postupným ročníkem. Hlavní a nejstarší část školní budovy byla postavena a uvedena do provozu v roce Panelová přístavba (budova 1. stupně, šatny nadchod) a druhá jídelna byly zbudovány v roce Poslední budova pracovních činností, v současné době sloužící především pro výuku výpočetní techniky, byla dokončena v r Škola je umístěna uprostřed bytové zástavby a má dosti velký spádový obvod. Poblíž školy je autobusové a vlakové nádraží, z toho plyne i větší množství dojíždějících žáků. Dnes k nám dojíždějí žáci z mnoha okolních obcí. Škola má rozsáhlý sportovní areál s běžeckou dráhou dlouhou 245m a fotbalovým hřištěm. Tento areál byl v roce 2006 podstatně zrekonstruován. Vznikl zde nový sportovní areál s tenisovým kurtem, cvičnou stěnou na tenis a s hřištěm na volejbal, basketbal, házenou a další sporty. Tento areál je otevřen pro školu celoročně v dopoledních hodinách až do 15,10 h a pro veřejnost od 16,00 do 21,00 h v období od dubna do poloviny listopadu. Je zde placený správce, který se stará o pořádek, přijímá objednávky a rezervace a dohlíží na bezproblémový chod sportoviště. Pro žáky, ale i mládež z okolí je to dobrá motivace pro volnočasové aktivity. Zbytek areálu by měl být rekonstruován v příští etapě a to zhruba za 22 miliónů korun. Dále máme rozsáhlý školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Škola je napojena na dálkové vytápění. Máme 2 tělocvičny a 1 gymnastický sál, pro potřeby výuky jsou k dispozici 4 nové počítačové učebny, velmi dobře vybavené, z toho jedna pro potřeby 1. stupně. Je zde několik specializovaných učeben fyzika, chemie, přírodopis, nově zbudovaná keramická dílna, dřevo i kovodílny, učebna vaření, učebna zeměpisu a především počítačové učebny, které postačují výuce školy. Nově je zrekonstruována školní kuchyně a dvě jídelny. Bylo postupováno v souladu s vyhláškou č. 107 o hygienických podmínkách ve stravovacích zařízeních. Naše škola má kapacitu 1000 žáků. V současné době škola nemá problémy s naplněností žáky. Škola zřídila po získání souhlasu Krajského úřadu 4 specializované třídy na 2. stupni pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a to v 6., 7., 8. a 9. ročníku. O tyto třídy neustále přibývá zájem, pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP) je doporučuje a někdy již nejsme schopni pokrýt zájem veřejnosti (přijímáme děti z celého regionu). Práce s ostatními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v běžných třídách. Úzce spolupracujeme s PPP a speciálním pedagogickým centrem (SPC) a se střediskem výchovné péče (SVP) a řídíme se jejich pokyny. Veškerá práce je koordinována výchovným poradcem a speciálním pedagogem a postupuje se podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je sestavován u všech integrovaných žáků a je konzultován s PPP. Během výuky žáka na škole je průběžně doplňován v návaznosti na aktuální stav dítěte. 3

4 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Naše škola je částečně bezbariérová, umožňuje i vzdělávání tělesně handicapovaným dětem. Školu navštěvují imobilní žáci i žáci s lehkým mentálním handicapem. Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách a máme pro ně pedagogické asistenty. Tato integrace se jeví jako velice prospěšná jak pro handicapované žáky, kteří se necítí odstrčeni, tak pro ostatní žáky, kteří se tím učí chápat handicapované, pomáhat jim a učí se tím odstraňovat bariéry v myšlení ve vztahu k handicapovaným. Jako další specializované třídy zřizuje škola na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V současné době u těchto tříd klademe velký důraz na informatiku. Do těchto tříd vybíráme talentované žáky z celého regionu. Jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se skládá z matematických testů na naší škole a psychotestu. Po vyhodnocení obou testů a na základě písemného souhlasu rodičů jsou vybráni talentovaní žáci do matematické třídy. S ostatními talentovanými žáky pracujeme individuálně a zapojujeme je do olympiád a soutěží. Dále mají možnost pracovat v kroužcích výpočetní techniky, ale i v kroužcích humanitního směru. Na škole pracuje školní družina. Školní družina je vzdělávací zařízení nabízející služby volnočasových aktivit žákům od 1. do 5. ročníku ZŠ v době ranního a odpoledního provozu. ŠD ve svém obsahu nabízí činnosti relaxační (odpočinkové), zájmové a činnosti přípravné. Nedílnou součástí vzdělávání je i poskytování základů v kultuře stolování, seznamování se s významem zdravé výživy a pitného režimu. Aktivity ŠD se uskutečňují v určených kmenových třídách, ve školních tělocvičnách a v počítačových učebnách. Při vhodných klimatických podmínkách využívají žáci venkovní sportovní areál školy nebo realizují vycházky po okolí (viz příloha č.4). Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků i ostatních se řídí pokyny Krajského úřadu tak, abychom nepřekročili stanovený závazný limit zaměstnanců. Aprobovanost učitelského sboru je velmi vysoká, dlouhodobě se pohybuje okolo 98%. Díky tomu dosahuje naše škola velmi dobrých výsledků, což je patrné z přijímacích zkoušek vycházejících žáků do středních škol. Především je to však vidět na výsledcích soutěží a olympiád. Pravidelně se umísťujeme na předních místech v krajských kolech olympiád, zvítězili jsme v televizní zeměpisné soutěži EURORÉBUS a pravidelně vítězíme i v republikových soutěžích v programování. Několikrát jsme již zvítězili v mezinárodních soutěžích v programování. Díky kvalitnímu pedagogickému sboru mají všichni žáci přístup k výuce na počítačích. Máme plně kvalifikované učitele jazyků a nabízíme výuku angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a slovenštiny. Protidrogový preventista zajišťuje besedy pro žáky, organizuje účast na akcích jiných organizací. Využívá nabídek nadace PREVENT, SANANIM. Máme velmi dobrou spolupráci s policií, s níž jsme v této oblasti v úzkém kontaktu a dále se sociálním odborem Městského úřadu Strakonice péče o mládež. Na škole spolupracuje preventista, výchovný poradce, speciální pedagog a vedení školy na prevenci před šikanou a sociálně patologickými jevy (alkohol, kouření, drogy). Problémy se snažíme řešit veřejně. Naším krédem je nic nezamlčovat. 4

5 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Ve škole je pracoviště speciálního pedagoga. Tuto instituci získala škola přihlášením se do projektu ESF VIP KARIÉRA. V tomto projektu jsme byli úspěšní a přes Ústav výchovného poradenství v Praze jsme získali speciálního pedagoga, který je tímto ústavem placen z prostředků ESF. Speciální pedagog na škole má za úkol pomáhat učitelům při práci se zaostávajícími dětmi a zároveň poskytuje i přímou pomoc těmto dětem. Doporučuje metodické postupy práce. Účastní se konzultací s učiteli a vedením školy. Na škole pracují pedagogičtí asistenti, kteří mají na starosti lehce mentálně handicapované děti, zajišťují speciální pomůcky a podílejí se na výuce. Škola má dobré výsledky i na poli sportovním především ve volejbale, basketbale, florbale i v atletice. Pokud se týká výtvarné výchovy, došlo k podstatnému zkvalitnění práce s dětmi zakoupením vypalovací pece pro keramickou dílnu. Náboženství je vyučováno formou nepovinného předmětu (viz příloha č.5). Na škole pracuje dětské zastupitelstvo, které vedou učitelky naší školy. To řeší problémy, které se týkají žáků. Zástupci školy jsou rovněž členy dětského zastupitelstva města. Žáci i rodiče mají možnost vyjádřit své názory na webových stránkách školy. O veškerém dění školy informuje škola veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, které jsou veřejnosti přístupné na Internetu. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola je již několik let zapojena do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Činnost tohoto hnutí je vysoce humanitární a zaměřuje se na pomoc dětem postiženým válečným konfliktem. Můžeme s hrdostí říci, že patříme k zakládajícím a stále aktivním školám. Naše práce byla již několikrát oceněna. Škola dostala od Stonožky pro naše handicapované děti finanční prostředky na zakoupení výtahu. Nejvyšším oceněním pak bylo přijetí představitelů hnutí papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánu. Mezi přijatými byla i naše učitelka, která se na naší škole o hnutí starala, paní Bohumila Tomanová. V humanitární činnosti chceme i nadále pokračovat a pokračujeme. V tomto roce jsme adoptovali na dálku devítiletého chlapce z Keni a zajišťujeme mu finančně možnost docházet do školy. Škola je zapojena do několika projektů a to jak 1., tak 2. stupeň. Jsou to projekty Jak nebýt agresorem ani outsiderem, Střípky, Zdravé zuby, Ajax a připravují se další. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Rada školy byla ustavena od Jejími členy jsou zástupci školy, rodičů a zřizovatele. Důležitá rozhodnutí jsou s radou školy konzultovány. Na škole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů. Toto sdružení úzce spolupracuje se školou. S výborem sdružení je vedení školy ve stálém kontaktu, informuje výbor o důležitých akcích a událostech školy, o stanoveném rozpočtu a jeho čerpání. Sdružení rodičů ze svých prostředků získaných z příspěvků od rodičů přispívá na lyžařský výchovně 5

6 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček vzdělávací kurz (LVVK) každému žákovi, hradí ceny pro žáky umístěné v soutěžích a nemalou částkou přispívá i na pomůcky čtvrtky a papíry na výtvarnou výchovu pro žáky. Toto sdružení nemá přiznaný žádný program. Na škole nebyla založena žádná nadace. Pro rodiče je každoročně pořádána školní akademie, besídky a mnozí rodiče spolupracují se školou na výletech a exkurzích. Někteří rodiče podnikatelé jsou i našimi sponzory. Škola se zapojuje do akcí regionálních institucí, například Běh Terryho Foxe, Salve Caritas, Salve Vita. Účastníme se vysazování stromků v městském lese nebo úklidu městského parku. Rovněž se účastníme akcí pořádaných městskou policií. Spolupracujeme s několika institucemi Muzeum středního Pootaví Strakonice Šmidingerova knihovna Strakonice Městský úřad Strakonice Hasičský záchranný sbor Strakonice Vojenský útvar Strakonice Dům dětí a mládeže Strakonice STARZ Strakonice 6

7 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) je zařazen do systému státních kurikulárních dokumentů. Východiskem pro jeho tvorbu je Národní program vzdělávání a školský zákon č.561/2004 Sb., jejichž obsah je konkretizován v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). ŠVP je veřejným dokumentem, přístupným pedagogické i nepedagogické veřejnosti. Pojetí základního vzdělávání podle RVP ZV ŠVP ZV je zpracován tak, aby byl v souladu s pojetím základního vzdělávání formulovaném v RVP ZV: Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat. 7

8 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi; pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Výchovné a vzdělávací strategie klíčové kompetence Pro ŠVP ZV je závazné dosažení klíčových kompetencí vymezených v RVP ZV. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; 8

9 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Pojetí základního vzdělávání podle ŠVP Naše škola reaguje na současné trendy, které se týkají vývoje společnosti i změn v přístupu ke vzdělávání. Chceme ze školy vytvořit místo aktivního a radostného poznávání, kde budou žáci vedeni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a činnostnímu pojetí vyučování. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, snažíme se o výchovu sociálně silné, zodpovědné a tolerantní osobnosti, vybavené komunikačními dovednostmi a schopností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Zaměření školy Naše škola je zaměřena na: - rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (od 6. do 9. ročníku jsou zde zřízeny specializované výběrové třídy) - vytváření podmínek pro žáky se specifickými vývojovými a kombinovanými vadami (od 6. do 9. ročníku byly zřízeny specializované třídy pro děti s SPU, jsme částečně bezbariérovou školou). Výchovné a vzdělávací strategie Na úrovni školy se snažíme vytvářet co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP. Kompetence k učení u žáků vytváříme navozením vhodných situací šance prožít si úspěch, pozitivní vztah k učení a touhu po dalším studiu a celoživotním vzdělání. žáky seznamujeme s různými metodami učení a pomáháme jim vybírat a využívat nejvhodnější způsoby jak organizovat a řídit vlastní učení či realizovat vlastní nápady. žákům poskytujeme dostatečný prostor pro získávání informací a dovedností, které mohou využít ve svém budoucím životě. žáky vedeme k sebehodnocení posuzují vlastní pokrok, určují překážky či problémy bránící jim v učení, kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutují o nich, určují si cestu ke zdokonalení svého učení. u žáků rozvíjíme jejich tvořivost a sebedůvěru zapojením do různých soutěží a olympiád. Vedeme je i k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 9

10 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček žáky učíme vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů a efektivně je využívat v procesu učení, při tvůrčích a praktických činnostech. žáky učíme pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. Společně uvádíme věci do souvislosti. Propojujeme poznatky z různých vědních oblastí, čímž pomáháme žákům vytvořit si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Kompetence k řešení problémů ve vyučovacích hodinách motivujeme žáky zadáváním problémových úloh z praktického života. vedeme žáky k vyhledávání informací v různých zdrojích, např. na Internetu a v encyklopediích. výuku vedeme tak, aby žáci hledali při řešení problémů nejvhodnější způsob a ten si dokázali obhájit. vedeme žáky k tomu, aby si prakticky ověřili správnost řešení problémů a tyto poznatky následně využívali. učíme žáky samostatně řešit problémy přiměřeně věku a schopnostem. vedeme žáky k tvorbě vlastních názorů a postojů. žáky učíme využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Komunikativní kompetence žáky vedeme k přesné formulaci myšlenek a názorů, učíme je formulovat myšlenky logicky, výstižně a kultivovaně. podporujeme žáky při zapojení do diskuse a vedeme je k obhajování vlastních názorů. směřujeme žáky k souvislému a kultivovanému projevu. vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. směřujeme žáky k přátelským vztahům ve třídách i mezi třídami. žáky učíme využívat Internet a internetové stránky naší školy k získávání informací a ke komunikaci. Zároveň touto cestou informujeme rodiče žáků a širokou veřejnost o veškerém dění na naší škole. 10

11 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček žáky vedeme k naslouchání názorům druhých lidí, k porozumění, ke vhodné reakci a argumentaci při vyjadřování vlastních myšlenek. posilujeme porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do společenského dění. žáky vedeme ke spolupráci. Kompetence sociální a personální pomáháme každému žákovi vytvářet pozitivní představu o sobě samém, podporujeme sebedůvěru žáků a samostatný rozvoj pro jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. učíme žáky vzájemné spolupráci ve skupinách, vzájemné pomoci při učení, vedeme je k zvládnutí základů kooperace a týmové práce. směřujeme žáky k tomu, aby společně s učiteli vytvářeli pravidla ve skupinové práci a tato pravidla dodržovali a řídili se jimi. Své role při skupinové práci střídali a pěstovali dobré vztahy jak mezi sebou, tak mezi učitelem a žákem a odmítli vše, co tyto dobré vztahy narušuje. při práci ve skupině vedeme žáky k vzájemné diskusi nejen mezi žáky, ale i mezi žákem a učitelem. Diskuse by měla probíhat na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Měly by být upevňovány dobré mezilidské vztahy. Kompetence občanské vedeme žáky k vzájemné toleranci, k úctě k sobě i ostatním, vedeme je k potlačování hrubého vyjadřování i zacházení a rozvíjíme u nich schopnost se postavit fyzickému a psychickému násilí. učíme žáky chápat základní společenské normy a zákony, uvědomovat si nejen svoje práva, ale i povinnosti ve škole i mimo ni. posilujeme schopnost žáků zodpovědně reagovat na krizové a zátěžové situace a dle svých možností umět poskytnout účinnou pomoc. vzbuzujeme zájem žáků o společenské dění jejich účastí na kulturních a společenských akcích a pomáháme jim utvářet pozitivní postoj k historickým tradicím a rozvíjet jejich tvořivost. rozvíjíme v žácích kladný vztah k ochraně životního prostředí a k prostředí, ve kterém vyrůstají. 11

12 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Kompetence pracovní vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, k adaptaci na změněné pracovní podmínky. učíme žáky zodpovědně přistupovat k plnění uložených úkolů podněcujeme žáky ke kvalitní, funkční a hospodárné práci. vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností i v jiných vzdělávacích oblastech a v praktickém životě. směřujeme žáky k tomu, aby své dovednosti, znalosti a aktivity dokázali využít při výběru svého budoucího povolání. pomáháme žákům při výběru z nabídky školních a mimoškolních aktivit a volíme vhodné exkurze. učíme je přijímat zodpovědnost za vykonanou práci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Soustavná pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 1. stupni jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Diagnostika je prováděna v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru a na základě odborného doporučení je vypracován individuální plán, který zohledňuje handicap žáka tak, aby nedocházelo k jeho přetěžování a tím i ke zbytečnému stresování. Vzhledem k tomu, že jsme částečně bezbariérovou školou, jsme v současné době připraveni vzdělávat i žáky s kombinovanými vadami. U žáků s kombinovanými tělesnými vadami je rozvíjen i nácvik sebeobsluhy, žák je veden k vytváření vhodných sociálních návyků a dovedností. Výstupy z jednotlivých vzdělávacích oborů jsou primárně zaměřeny na využitelnost v běžném životě. Na 2. stupni jsou žáci se specifickými poruchami učení soustředěni do specializovaných tříd. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog a pedagogičtí asistenti ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zaměřujeme se i na žáky nadané a snažíme se jim vytvořit optimální podmínky pro jejich další rozvoj. Preferujeme vůči nim individuální přístup, umožňujeme jim v hodinách pracovat samostatně, jsou jim zadávány náročnější úkoly, aby nedocházelo k jejich stagnaci. Rovněž se snažíme zapojovat tyto žáky do nejrůznějších kroužků a soutěží, ve kterých mají možnost presentovat své dovednosti a znalosti. 12

13 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Na 2. stupni jsou vytvořeny specializované třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Dávají prostor nejnadanějším žákům zajímajícím se o tyto předměty. 13

14 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 1. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické 1. stupeň okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Vv Tv Pč Hv M Čj M Tv Pč Čj Vv Pč Tv Hv Čj Vv M Vv Tv M Čj Vv Tv Hv M Čj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Vv Čj Tv Hv Vv Tv Psychohygiena Tv Tv Kreativita Vv Pč Vv Pč SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv Tv Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vv Hv Prv Čj Vv Vv Čj Tv Tv Hv Vv Pč Čj M Vv Vv Hv Čj M Vv Vv Čj Tv M Tv Vv Hv Tv M Tv Tv Čj Tv M Vv Čj Př Vv Tv Vv Tv Vv M Tv Tv Tv Hv Vv Čj Tv Čj Hv Vv Př Pč Vv 14

15 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. stupeň Prv Prv Čj Čj Tv Tv Tv M M Prv Prv Vl Vl Vl 15

16 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy 1. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vv Aj Vv Čj Vl Vv Vl Aj M Objevujeme Evropu a svět Tv Vl Vl Tv Aj Hv Vv Jsme Evropané Vl Vl 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 1. stupeň Kulturní diference Vv Vv Př Lidské vztahy M M Prv Etnický původ Hv Prv Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity M Prv Tv Pč M Čj Pč M Tv Př Vl Čj 16

17 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tématické okruhy 1. stupeň Ekosystémy Vv Prv Vv Př Tv Vv Tv Základní podmínky života Prv Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv Pč M Tv Vv Př Vv Tv Př Vv Tv Čj Vztah člověka k prostředí Tv Tv Prv Vv Prv Vv Př M Př Tv M 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň Čj Čj Čj Vv Vv Čj 5. Čj Vv Čj 17

18 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček Začlenění průřezových témat 2. stupeň 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita 2. stupeň D M F Čj F Ov Pč Tv Př F Vz Čj Tv Tv Vz Vv Aj Pč M Vv Čj M Pč Tv Př Aj Fj Nj Hv Tv Čj Tv M F Ch D Vz Ov Pč Tv Př Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ch Tv F D Inf Ov M Tv Př Aj Fj Nj Tv Vv Vv Vv Aj Fj Nj Pč M Vv Aj Fj Nj M Vv Tv Vz Inf Aj M Vv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Tv Vz Čj Ov M Hv Kooperace a kompetice Tv Tv Tv MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ov Tv Vz Tv Vz Vz Tv D Čj M Vv Tv Tv Ov Pč Tv M Vv Ov Tv Tv Tv Vz Čj Vv Aj Fj Nj Vz Tv Vz Ov Tv Vz Tv 18

19 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 2. stupeň Tématické okruhy Občanská společnost a škola Ov Ov Občan, občanská společnost Z Př Ov Ch a stát D Ov Formy participace občanů Ov v politickém životě Principy demokracie jako F formy vlády a způsobu Z Ov Ov Vz rozhodování 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 2. stupeň Vz Vz Z Aj Čj Vz Vv Čj Hv Vv Vv Vv Př Aj Z D F Př Aj Fj Nj Ov Z D Z Př Ch Z Aj Fj Nj D Ov Př Ch Z Ov D Ov 19

20 Základní škola Strakonice, Dukelská 166, ředitel školy - Mgr. Václav Vlček MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Tématické okruhy 2. stupeň Vz Čj Z Kulturní diference Hv Z Lidské vztahy Etnický původ Ov Tv Vz Tv D Vv Z Tv Pč Z Ov Tv Pč Multikulturalita Z Z Z Vz Aj Fj Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Př Ov 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 2. stupeň Tématické okruhy Ekosystémy Z Př Ch Př Př Př Př Základní podmínky života Př Ch Z F F Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př D Pč Vz Př D Pč F Ch D Př F Ch Vztah člověka k prostředí Př Vz Př Pč Př Př Ch Z Aj Fj 20

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více