Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : , www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a podle Vyhlášky 2005/15 Sb, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne a projednána na poradě pracovníků školy dne Poznámka: Jména pracovníků školy byla ve výroční zprávě zveřejněna s jejich souhlasem. Samostatnou přílohou výroční zprávy je Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Jižní 1970 Česká Lípa za školní rok 2011/2012, kterou zpracovala zástupkyně ředitele paní Dagmar Fojtíková a Zpráva o hospodaření školy, kterou vypracovala ekonomka školy paní Monika Kolbeková. Všem pracovníkům školy děkuji za to, že ve školním roce 2011/12 splnili základní cíl, kterým je poskytnout všem žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vést je ke schopnosti samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami Vypracovala: Mgr. Monika Lieselová, zástupce ředitele školy Předkládá: Mgr. Jan Policer, ředitel školy 1

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 ÚDAJE ZE ZŘIZOVACÍ LISTINY... 4 TYP ŠKOLY A JEJÍ ZAMĚŘENÍ ÚPLNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROČNÍKEM A MATEŘSKÁ ŠKOLA... 4 ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 5 PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ... 6 UČEBNÍ PLÁNY 2011/ STATISTICKÉ ÚDAJE... 8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE K ÚDAJE O PROSPĚCHU ŽÁKŮ K ROZBOR CHOVÁNÍ... 8 POČET NEOMLUVENÝCH HODIN... 8 AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY... 9 ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY... 9 OSTATNÍ AKTIVITY ŠKOLY VYUŽITÍ GRANTŮ A DARŮ ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ DALŠÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE: ÚDAJE O ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ POČET ŽÁKŮ ODCHÁZEJÍCÍCH NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM PŘEHLED O ŽÁCÍCH KONČÍCÍCH POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A JEJICH UMÍSTĚNÍ NA SOŠ, SOU,OU, U A PŠ PŘEHLED VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY POČTY PRACOVNÍKŮ (UČITELÉ ZŠ, MŠ, VYCHOVATELKY, OSTATNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI) PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA PODLE ZÁKONA Č. 563/2004 SB., O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( DVPP), PERSONÁLNÍM A ODBORNÉM ROZVOJI PORADENSKÉ SLUŽBY ZPRÁVA METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ (DÁLE JEN VP) ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ BOZP ČINNOST SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ ŠKOLY ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY VÝSLEDKY KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ KHS LIBERECKÉHO KRAJE KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A ŠETŘENÍ STÍŽNOSTÍ KONCEPČNÍ ZÁMĚRY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ A DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY OBLAST MATERIÁLNĚ- TECHNICKÁ OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST PERSONÁLNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

4 10. ORGANIZAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ JIŽNÍ 1970 ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/

5 1. Charakteristika školy Údaje ze zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Česká Lípa. Součástí příspěvkové organizace je odloučené pracoviště MŠ Jižní 1970, Česká Lípa. Zřizovací listina byla vydaná dne pod č. 554/01 Zastupitelstvem města Česká Lípa. Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 450 žáků IZO: Mateřská škola kapacita 62 dětí IZO: Školní družina kapacita 75 žáků IZO: Školní jídelna MŠ kapacita neuvádí se IZO: Školní jídelna ZŠ kapacita neuvádí se IZO: Typ školy a její zaměření úplná základní škola s ročníkem a mateřská škola Název organizace Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Adresa organizace Jižní Česká Lípa IČO: telefon: IZO: fax: Identifikátor: E mail: webové stránky: Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace Město Česká Lípa Odloučené pracoviště: MŠ Jižní 1970, Česká Lípa Statutární zástupci: Mgr. Jan Policer, ředitel školy Mgr. Monika Lieselová, zástupce pro ZŠ Dagmar Fojtíková, zástupce pro MŠ Poskytujeme výchovu a vzdělání především dětem z našeho spádového obvodu Holý vrch. Naší školu však navštěvují na přání rodičů děti i z jiných částí města Česká Lípa či z jiných obcí (Holany, Horní Libchava, Horní Police, Jezvé, Kravaře, Mimoň, Nový Oldřichov, Provodín, Skalice u České Lípy, Stružnice, Žandov, Žízníkov). Vyučovali jsme ve 12 třídách, z toho v pěti na prvním stupni školy. Do zahajovacího výkazu k bylo zapsáno 245 žáků. Na prvním stupni bylo 118 žáků - naplněnost tříd 23,6, na druhém stupni 127 žáků - naplněnost 18,1. Na celé škole byla naplněnost 20,4. Školní rok jsme ukončili s počtem 249 žáků. Ve školní družině pracovala tři oddělení s celkovým počtem 75 žáků. V mateřské škole pracovala dvě oddělení, která navštěvovalo 56 dětí. 4

6 Pracujeme ve vyhovujících materiálních i prostorových podmínkách, které splňují hygienická kritéria. Škola je objekt panelového pavilónového typu, provoz v ní byl zahájen V budově se objevují závady typické pro panelovou výstavbu. Praskají spáry mezi jednotlivými panely, sedají si rámy oken i dveří, praskají kanalizační, vodovodní a topné rozvody. Do venkovního atria z bezpečnostních důvodů vzhledem k propadům zeminy způsobenými změnami v podloží nedovolujeme žákům vstupovat. Velkým problémem je trvalá havárie na vodovodním řadu. Vodovodní potrubí je na mnoha místech ve zcela nevyhovujícím stavu, dochází k častým poruchám a tudíž k únikům vody. Havarijní stav vodovodního potrubí je již pátým rokem v řešení ORMI. Provádíme úsporná opatření a na víkendy a volné dny vypínáme hlavní uzávěr vody. Toto opatření však má za následek zanášení přívodů vody ke spotřebičům rzí a tudíž jejich poruchovost, jedná se především o bojlery. Na několika místech do školní budovy zatéká. Závady necháváme lokálně odstranit. Pro definitivní odstranění závad je, dle vyjádření pracovníků ORMI, nutná celková rekonstrukce střešního pláště. Provizorní opravy neplní svůj účel a do školy při velkých deštích nebo při tání sněhu opět zatéká. Škola byla koncipována jako jedenáctitřídní, v současné době zde máme 22 učeben, které slouží jako kmenové třídy, třídy pro školní družinu a odborné učebny PC učebna, interaktivní učebna, učebna chemie a fyziky, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy. Některé kmenové třídy jsou zařízeny jako poloodborné pracovny pro jednotlivé předměty, například pro výuku matematiky, českého jazyka, zeměpisu. Učebny školy jsou prostorné, světlé, upravené a čisté, jejich estetičnost umocňujeme výzdobou s výtvarnými pracemi žáků, velkým množstvím pěstěných pokojových květin a výukovými názornými pomůckami. Celkový efekt se velmi zvýšil postupnou výměnou starého a opotřebovaného školního nábytku novým a barevným sladěním jednotlivých tříd s vymalováním. Takto se nám podařilo vybavit a zkrášlit všechny kmenové i většinu odborných učeben. Pokračovali jsme i s obnovou učeben pro školní družinu a zbudováním herny pro ŠD, která je vybavena trampolínou, stolem pro stolní tenis, stolním fotbalem a hokejem. Již tradičně se snažíme zaměřit na vhodné využívání volnočasových aktivit našich žáků a umožnit jim vyžití v široké nabídce volitelných předmětů a zájmových útvarů. Řadu let pracujeme s žáky, kteří mají vývojové poruchy učení. Dyslektickou ambulanci provádí p. uč. Hrušková, Kubišová a Hovorková. Náprava se provádí individuálně s každým žákem na 1. i na 2. stupni v rozsahu 1 hodina týdně podle stálého rozvrhu. Každý žák má vypracovaný svůj individuální plán, kterým se řídí i vyučující ostatních předmětů. Zvolený vzdělávací program Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy ve školním roce 2011/2012: S účinností od se provádí výmaz ze školského rejstříku: C Základní škola C/001 Základní škola studium denní dobíhající obor C Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. 5

7 Žádná třída Základní školy Jižní 1903, Česká Lípa již nepracovala podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, všechny třídy pracovaly podle ŠVP Škola pro všechny. ŠVP je dokument, na jehož přípravě intenzivně pracovali všichni pedagogové naší školy. Byl projednán na pedagogické radě dne a vstoupil v platnost Byl vytvořen pod metodickým vedením bývalé ředitelky školy Mgr. Moniky Lieselové a koordinátory školy Mgr. Heleny Hruškové, a to v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. Společné výchovné a vzdělávací strategie, které směřující k cílům základního vzdělávání (ZV) a tím k utváření klíčových kompetencí žáků, jsou zajištěny promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky jednotlivých předmětů, přes průřezová témata, která jsou formativním prvkem ZV v okruzích aktuálních problémů současného světa, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, které jsou každoročně školou realizované a směřují k aktivnímu přístupu žáků, k poznávání a řešení problémů, i k rozvoji jejich kritického myšlení. Škola vytvořila takový ŠVP, aby práce učitele spočívala v tom, že účinně vede žáka k získání klíčových kompetencí a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů. Obsah učiva všech předmětů, které má škola zařazeny ve školním učebním plánu (ŠUP), jsou nedílnou součástí ŠVP a učebních osnov (UO). ŠVP je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. ŠVP je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém započatém cyklu. Dodržuje strukturu stanovenou RVP. ŠVP je v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzdělávací programy chápou obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení společenských i technických přeměn současnosti. Zahrnují v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti vztahující se ke všem vzdělávacím oblastem a oborům Standardu základního vzdělávání. Součástí vzdělávacích programů je systematické vzdělávání zejména v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí a systém klíčových kompetencí. Profilace školy se již sedmým rokem projevuje v zaměření na výchovu žáků ve fotbalových třídách. Pokračujeme v přípravě mladých fotbalistů od 5. do 9. ročníku ve spolupráci s Fotbalovým klubem ARSENAL Česká Lípa s.r.o. Chlapcům z těchto tříd se věnuje vyučující tělesné výchovy a také trenér Arsenálu. Chlapci dosahují ve své věkové kategorii velmi pěkných výsledků, reprezentují nejen naši školu, ale především město Česká Lípa v různých utkáních. Přehled volitelných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty pro školní rok 2011/2012: 7. ročník Informatika Sportovní hry Estetická výchova 8. ročník Informatika Sportovní hry 9. ročník Informatika Sportovní hry Výuku výpočetní techniky, o kterou je v řadách žáků velký zájem, zařazujeme do všech ročníků nejen jako volitelný předmět, ale i jako jednu z částí Pracovních činností. 6

8 Zájmové útvary: Žáci 1. i 2. stupně naší školy mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové útvary organizované školou, kde pracují pod vedením našich pedagogů a trenérů. - výtvarný - pěvecký - anglického jazyka - sportovní a pohybové hry - keramický kroužek - kroužek mladých šachistů. V letošním školním roce jsme našim žákům opět nabídli práci v tanečním kroužku, o který je stále velký zájem a navštěvuje ho cca 50 žáků. V rámci činnosti školní družiny pracuje - sportovní, výtvarný a rukodělný kroužek Učební plány 2011/2012 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk A/N Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Biologie člověka Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Dílny / pěst. práce / informatika - II.st. Konverzace z Aj/Nj Informatika Volitelné předměty: Informatika X X X Sportovní hry chlapci X X X Technické kreslení X Estetická výchova X - Technické činnosti X - - Týdenní dotace

9 Disponibilní hodiny pro rozšíření výuky využíváme především pro výuku cizích jazyků - konverzace a výpočetní techniky. 2. Statistické údaje Základní údaje k Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,6 19,19 2. stupeň ,1 11,86 Celkem ,4 14,53 Údaje o prospěchu žáků k Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Průměr žáků na učitele Neprospěl 2010/ / / / / / / / Celkem Opravné zkoušky dne a prováděli dva žáci, z toho jeden žák ze dvou předmětů. Žáci měli možnost využít konzultační hodiny, které proběhly v pondělí U opravných zkoušek uspěli a postupují do vyššího ročníku nebo odchází na střední školu. Tři žáci z devátého ročníku neprospěli ze tří předmětů, vychází ze školy bez ukončení povinné školní docházky. Rozbor chování Stupeň 2010/ /2012 počet % počet % , ,6 3 1, ,4 0 0 Celkem Počet neomluvených hodin 2010/ / Chování většiny žáků v tomto školním roce bylo bezproblémové. Všichni učitelé velmi úzce spolupracují s výchovnou poradkyní. Sporné výchovné situace ihned řeší nejprve třídní učitel, dále vedení školy a výchovná poradkyně. V nejzávažnějších případech jsou svolávány výchovné komise za účasti sociální pracovnice ( viz. Zpráva výchovné poradkyně). 8

10 Nejčastějším důvodem neomluvené absence bylo záškoláctví u několika žáků. Situace byla opět řešena formou výchovných komisí. Aktivity školní družiny Školní družina v letošním školním roce pracovala ve třech odděleních, z nichž jedno oddělení pracovalo jako klubík při školní družině. Po celý školní rok se družina plně podílela na výchovně vzdělávacím programu školy. Pracuje podle Školního vzdělávacího plánu ŠD Nebudeme se nudit. Její práce byla zaměřena především na celkovou rekreaci a odpočinek dětí formou zájmových činností, které jsme pro větší srozumitelnost dětem z tradičních názvů přejmenovali na soutěžní a sportovní odpoledne, výtvarnou a tvořivou dílnu, informatiku a hrací den. Děti se v letošním školním roce pobavily na akcích jako Mikulášský candrbál s přespáním ve družině, vánoční besídky, čarodějnická párty aneb soutěž o nejoriginálnější koště s grilováním, tvořivých dílnách výroba dárků pro své blízké během celého roku, oslavě Dne dětí a závěrečných besídkách s vyhodnocením soutěží v jednotlivých odděleních za jednotlivá pololetí. Družina se také podílela na přípravě dárků pro budoucí prvňáčky. Zúčastnili jsme se projektu Unicef na pomoc dětem třetího světa Adoptuj panenku a zachráníš dítě Po celý rok družina využívala ke své činnosti nejen herny ŠD, ale také tělocvičnu školy, učebnu PC, hřiště školy a okolí školy. V letošním roce bylo vybavení družiny obohaceno o novou hernu Relax s herními stoly pro děti fotbal, kulečník, vzdušný hokej a stolní tenis. K trampolíně k dalšímu sportovnímu vyžití dětem přibyly žebřiny a rotopedy. Již v září se naše družina přihlásila do sběrové soutěže a pravidelně ve škole vyhlašuje sběrové týdny, které jsou díky pomoci rodičů velmi úspěšné. Sběrem papíru se děti učí, jak i ony mohou přispět k ochraně našeho životního prostředí. Práce družiny je zdokumentována v kronice ŠD, DVD a od roku na internetových stránkách školní družiny. V budově školy je reprezentována výtvarnými pracemi na chodbě ŠD. Údaje o činnosti školní jídelny Počet strávníků: 337 Žáci ZŠ: 189 Děti z MŠ: 56 Zaměstnanci ZŠ a MŠ: 43 Cizí strávníci: 44 Počet kuchařek: 4 Vedoucí ŠJ: 1 Hodnocení materiálního vybavení: Celkové vybavení školní kuchyně, která slouží jako vývařovna i jako výdejna stravy pro děti z naší mateřské školy, je na vysoké úrovni. Školní jídelna je vybavena novým nábytkem. O prázdninách byly všechny prostory ŠJ vymalovány. Při kontrolách KHS nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Třetím rokem funguje nový výdejní systém včetně objednávacího boxu. Zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci mají možnost objednávat a odhlašovat obědy pomocí čipu ve školní jídelně a prostřednictvím internetu z pohodlí domova, tento systém přispěl ke zlepšení našich služeb a většina strávníků je s ním spokojena. 9

11 Hodnocení personálního zajištění a kvalita podávané stravy: Personální zajištění odpovídá počtu strávníků a objemu vařených jídel, splňuje normativ pracovníků. Připravovaná strava byla po celý rok kvalitní a pestrá. Byl dodržen spotřební koš ve všech oblastech (mléčné výrobky, ovoce a zelenina, luštěniny atd..). Ostatní aktivity školy I v letošním školním roce se žáci naší školy jako každý rok účastnili pod vedením svých pedagogů mnoha akcí kulturních, vzdělávacích, sportovních, soutěží a akcí jiného zaměření. Velmi pěkných úspěchů dosahujeme na poli sportovním, především ve fotbalu, florbalu, basketbalu a vybíjené. Veliké úspěchy zaznamenali naši šachisté. Zúčastnili jsme se školních a okresních kol olympiád a Phytágoriády. Úspěšně jsme pokračovali a nadále se věnujeme akcím, které připravují děti dětem. Jedná se o zábavné pořady, soutěže a turnaje, které organizují žáci vyšších ročníků pro naše menší a malé včetně dětí z naší mateřské školy (Mikulášská a vánoční besídka, ekologická soutěž ke Dni země, úklid na Holém vrchu a na sídlišti Holý vrch u příležitosti Dne země, zábavný pořad ke Dni dětí, Sportovní olympiáda a Akademie se slavnostním rozloučením s žáky 9. ročníků, která proběhla v dopoledních hodinách pro žáky školy a odpoledne pro rodiče a veřejnost ). Po celý rok aktivně pracuje žákovská samospráva, která se schází pravidelně každý týden. V žákovské samosprávě mají své zastoupení třídy. Dále jsou připravována rozhlasová vysílání školního rozhlasu, v kterých jsou žáci školy seznamováni s aktualitami. Součástí vysílání je i školní hitparáda. O nejdůležitějších aktivitách na škole informujeme veřejnost prostřednictvím příspěvků do Českolipských novin a hlavně prostřednictvím našich webových stránek, které jsou na velmi pěkné úrovni a které jsou pravidelně inovovány a doplňovány. Využití grantů a darů V letošním školním roce jsme podali žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu Podpora projektů v resortu školství, na projekty s názvem Posílení sportovních aktivit žáků školy, která byla podpořena dotací ve výši ,- Kč. Zapojení do projektů Naše škola je zapojena do několika projektů. Konkrétní spolupráce byla navázána v rámci projektu Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy, reg. č. CZ 1.07/1.3.52/ , který je spolufinancován z Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR. Škola nemá na tomto projektu finanční spoluúčast. Dalšími projekty v kterých je naše škola aktivně zapojena je Sport bez předsudků a Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Přihlásili jsme se i do několika dalších projektů, jejichž hlavním cílem je podpora profesního rozvoje našich pedagogů, především v oblasti ICT a dalších moderních metod při výuce, dále v oblasti jazykové vybavenosti pedagogů a v oblasti kutikulární reformy. Zapojeni budeme i v projektu Autoevaluace v Libereckém kraji, reg. Č. CZ.1.07/ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a v projektu Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě. 10

12 Navázali jsme spolupráci se SPŠ Česká Lípa v projektu Projektový den s technickými obory jehož cílem je seznámit žáky 8. a 9. ročníků s možností dalšího studia na středních školách, s prohlídkou jejich prostor a především s možností návštěvy odborných učeben a pracoven. Nejdůležitějším projektem, v kterém je naše škola zapojena, je projekt Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Jižní reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ z OP VK. Tento projekt realizujeme pomocí klíčové aktivity č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a pomocí klíčové aktivity č. III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Realizace klíčových aktivit zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pedagogy naší školy a zkvalitnění technických a materiálních podmínek pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce na obou stupních školy. V průběhu letošního školního roku pedagogičtí pracovníci vytvořili několik stovek DUM, které ověřili při výuce. Cílovou skupinou celého projektu jsou žáci naší školy, kteří jsou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky. Přehled školních a mimoškolních aktivit za školní rok 2011/2012 Školní družina Datum ŠD (počet) vyučující Akce - umístění (žáci) Místo konání ,2.,3.odd.(68) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy odd.(18) Lásl. Šouparáda-soutěžní odpoledne chodba školy odd.(16) Div. Tvořivá dílna- Hallowenské ozdoby herna klubu a 3. odd.(19) Šv., Lásl. Halloween disco párty herny ŠD odd. (18) Šv. Předvánoční tvořivá dílna-zdobení svíček herna ŠD odd.(19) Lásl. Sportovní stezka odvahy herna ŠD a 3. odd.(35) Šv., Lásl. Výtvarná dílna: encastica-vánoční přání herny ŠD a 3. odd.(42) Šv., Lásl. Mikulášský candrbál-spaní ve škole pavilon ŠD odd.(19) Lásl. Mikulášské dovádění-disco herna ŠD odd.(13) Div. Vánoční tvořivá dílna-pečení perníků herna klubu ,2.,3.odd.(58) Šv., Div., Lásl. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi před bud. školy ,2.,3.odd.(55) Šv., Div., Lásl. Vánoční besídky herny ŠD odd.(14) Div. Turnaj ve stolním fotbálku Relax herna odd.(20) Lásl. Předvánoční tvořivá dílna-výroba svíček herna ŠD ,2.,3.odd.(62) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy odd. (19) Šv. Vybíjená-turnaj družstev tělocvična ,2.,3.odd.(55) Šv., Div., Lásl. Tvořivá dílna-výroba dárků pro budoucí prvňáky herny ŠD únorbřezen 1.,2.,3.odd.(29) Šv., Div., Lásl. Měsíc dětské solidarity-šijeme panenky pro spolupráce UNICEF -Adoptuj panenku, zachráníš dítě s rodiči a 3. odd.(40) Šv., Lásl. Pololetní besídky hodnocení práce dětí herny ŠD odd. (19) Šv. Soutěž o neveselejší obrázek-kresba na chodník herna ŠD odd.(12) Div. Turnaj ve vzdušném hokeji Relax herna a 3. odd.(34) Šv., Lásl. Velikonoční tvořivá dílna-výroba dekorací herny ŠD odd.(8) Div. Velikonoční tvořivá dílna-malovaní kraslic herna klubu ,2.,3.odd.(61) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy ,2.,3.odd.(45) Šv., Div., Lásl. Čarodějnická párty aneb soutěž o nejoriginálnější vestibul a koště, grilování atrium školy odd. (19) Šv. Týden plný rekordů odd.(20) Lásl. Týden splněných přání-plníme si přání k MDD hřiště, herna odd.(20) Lásl. Týden plný radosti-krajemi si nejoblíbenější hry hřiště, herna 11

13 odd. (17) Šv. Soutěž o nejhezčí stavbu z písku hřiště odd.(20) Lásl. Týden plný zábavy-akce a soutěže zábav. char. hřiště, herna ,2.,3.odd.(45) Šv., Div., Lásl. Soutěže ke Dni dětí hřiště odd. (18) Šv. Pololetní besídka hodnocení práce dětí herna ŠD odd.(21) Lásl. Pololetní besídka hodnocení práce dětí herna ŠD odd.(16) Div. Vyhodnocení klubové soutěže-s Rackem kolem světa herna klubu Třídy 1. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Kubišová Den bez aut D.dopr. Hřiště A Kubišová Sport bez předsudků Šk. Hřiště A Kubišová Labutí jezírko JD A Kubišová Kinder tour KD Crystal A Kubišová Afrika KD Crystal A Kubišová Vzhůru na palubu TV A Kubišová Vystoupení u vánočního stromu Nám. TGM A Kubišová Soutěž ve šplhu TV A Kubišová Mikulášská nadílka TV A Kubišová Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi Škola A Kubišová Film. představení Spy kids kino A Kubišová Třídní vánoční besídka Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Arbesova Škola A Kubišová Den otevřených dveří Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Dolní Libchava Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Jižní Škola A Kubišová Den Země Škola A Hamada Beseda v knihovně A Venhauer., Hrdin. Zákupské štafety ZŠ Zákupy A Dvorská Mc Donald cup ZŠ Zákupy A Kubišová Loutkové divadlo - Zvířátka a loupežníci Šklola A Paduchová, Kubiš. Den dětí Škola A Kubišová "Pasování na čtenáře" Knihovna A Kubišová Školní výlet Mn. Hradiště A Kubišová Školní akademiet KD Crystal A Kubišová Film. představení V peřině kino A Kubišová Regionální přehlídka prací ZŠ Moskevská 2. ročník Datum třída vyučující Akce - umístění (žáci) Místo konání I.st. p.vych. Švejdová Den bez aut dopravní hřiště I.st. p.uč. Dvorská Sport bez předsudků - Pomáháme vám růst školní hřiště ZŠ I.st. p.uč. Dvorská Labutí jezírko Jiráskovo divadlo 12

14 I.st. p.uč. Dvorská Multimediální pořad - Kindertour KD Crystal podzim celá ZŠ p.uč. Dvorská sběr kaštanů a žaludů pro oboru ve Skalici ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská přednáška o Africe KD Crystal celá ZŠ p.uč. Dvorská Putovní výstava o Ploučnici vestibul ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská Vítej na palubě tělocvična zdobení vánočního stromečku A p.uč. Dvorská na náměstí T.G.M. náměstí T.G.M I.st. p.uč. Dvorská Čertovské šplhání - soutěž ve šplhu tělocvična I.st. p.uč. Dvorská Mikulášská nadílka hudebna celá ZŠ p.uč. Dvorská vypouštění balónků s přáním Ježíškovi před ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská filmové představení - Spy Kids 4: Stroj času kino Crystal 1.2. celá ZŠ p.uč. Dvorská Den otevřených dveří ZŠ Jižní M.Lejsek p.uč. Jínová Šachový turnaj - Matěj Lejsek Nový Bor p.uč I.st. Šmehlíková školní kolo recitační soutěže ZŠ Jižní zima+jaro celá ZŠ p.uč. Dvorská sběr tvrdého pečiva pro lesní zvěř ZŠ Jižní M.Lejsek p.uč. Jínová Šachový turnaj - Matěj Lejsek Štědronín u Písku jaro I.st. p.uč. Dvorská Plavecký kurs ZŠ Sever celá ZŠ Venhauerová Sport bez předsudků Liberec I.st. p.uč. Dvorská Den Země tělocvična 4.5. celá ZŠ Venhauerová Zákupská štafeta - Falta, Dvořák, Ládr, Lejsek Zákupy tř. p.uč. Dvorská McDonalds Cup místo - chlapci 1.tř - 3.tř. Zákupy tř - 2.tř. p.uč. Dvorská loutkové představení - Zvířátka a loupežníci hudebna I.st. p.uč. Dvorská Kinderiáda místo - Ústí nad Labem p.uč. celá ZŠ Venhauerová Sport bez předsudků Jablonec n. N I.st. p.uč. Dvorská projekt Děti dětem - opékání buřtů + jízda na koních školní hřiště ZŠ 7.6. I.st. p.uč. Dvorská projekt Děti dětem - hledání pokladu okolí ZŠ Jižní 8.6. celá ZŠ p.uč. Dvorská O pohár starostky města Česká Lípa zimní stadion celá ZŠ p.uč. Dvorská Školní akademie KD Crystal A p.uč. Dvorská Exkurze na kolech - občanské sdružení Na větrné hůrce Horní Libchava I.st. p.uč. Dvorská Exkurze do obory ve Skalici pro nejlepší sběrače kaštanů Skalice 3. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Šmehlíková Sport bez předsudků hřiště A Šmehlíková Multimediální koncert KD Crystal A Šmelíková Přednáška o Africe KD Crystal A Šmehlíková Prohlídka Vodního hradu Vodní hrad A Šmehlíková Pořad Vítej na palubě tělocvična A Šmehlíková Čertovské šplhání tělocvična A Šmehlíková Mikulášská nadílka hudebna A Šmehlíková Vypouštění balónků s přáním škola A Šmehlíková Návštěva knihovny-vánoce v Evropě knihovna A Šmehlíková Filmové představení kino A Šmehlíková Vánoční besídka pro rodiče 3.A A Šmehlíková Třídní kolo recitační soutěže 3.A 13

15 st. Šmehlíková Školní kolo recitační soutěže interakt.učebna st. Šmehlíková Okresní kolo v recitaci Nový Bor A Šmehlíková Návštěva knihovny- Českolipské pověsti knihovna A Dvorská Mc Donald cup Zákupy A Dvorská Kinderiáda Ústí n. L A Venhauerová Sport bez předsudků Jablonec n N A Šmehlíková Pohár paní starostky stadion A Šmehlíková Den dětí- 1.část hřiště A Šmehlíková Den dětí- 2.část škola a okolí A Šmehlíková školní výlet Mnich.Hradiště 4. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Z.Hrdinová Soutěž ve šplhu tělocvična A Z.Hrdinová Mikulášská nadílka tělocvična A Z.Hrdinová Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi Prostor před školou A Z.Hrdinová Soutěž ve šplhu tělocvična A Z.Hrdinová film - Spy Kids kino Crystal A Z.Hrdinová Vánoční besídka třída 4.A A Z.Hrdinová Školní kolo recitační soutěže interaktivní učebna A Z.Hrdinová Sport bez předsudků Liberec A Z.Hrdinová Den Země okolí školy A Z.Hrdinová Zákupské štafety Zákupy-šk.hřiště A Z.Hrdinová Planeta Země Crystal A Z.Hrdinová Mc Donald s cup-fotbal Zákupy-šk.hřiště A Z.Hrdinová Dopravní výchova dopravní hřiště A Z.Hrdinová Školní výlet zámek Benešov n.p A Z.Hrdinová Živé Člověčě,nezlob se SPoŠ A Z.Hrdinová Exkurze -Florianova huť Častolovice A Z.Hrdinová Sport bez předsudků Jablonec n.nisou A Z.Hrdinová Dětský den Holý vrch A Z.Hrdinová Pohár paní starostky Sportareál A Z.Hrdinová Školní akademie Crystal 5.A Datum třída vyučující Akce Místo konání A M. Hovorková Den bez aut Dopravní hřiště A M. Hovorková Antisemitismus, holocaust, rasismus - přednáška škola A M. Hovorková Labutí jezírko.- divadelní představení JD A M. Hovorková Kinder tour - hudební pořad KD Crystal A M. Hovorková Afrika KD Crystal A M. Hovorková Návštěva městské knihovny - čtenářské dovednosti, styly Městská knih A M. Hovorková Ploučnice - výstava s přednáškou škola A M. Hovorková Vzhůru na palubu - preventivní program škola A M. Hovorková Čertovské šplhání škola A M. Hovorková Vypouštění balónků škola A M. Hovorková Spy Kids - filmové představení KD Crystal A M. Hovorková Vánoční besídka třídy škola 14

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více