Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : , www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a podle Vyhlášky 2005/15 Sb, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne a projednána na poradě pracovníků školy dne Poznámka: Jména pracovníků školy byla ve výroční zprávě zveřejněna s jejich souhlasem. Samostatnou přílohou výroční zprávy je Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Jižní 1970 Česká Lípa za školní rok 2011/2012, kterou zpracovala zástupkyně ředitele paní Dagmar Fojtíková a Zpráva o hospodaření školy, kterou vypracovala ekonomka školy paní Monika Kolbeková. Všem pracovníkům školy děkuji za to, že ve školním roce 2011/12 splnili základní cíl, kterým je poskytnout všem žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vést je ke schopnosti samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami Vypracovala: Mgr. Monika Lieselová, zástupce ředitele školy Předkládá: Mgr. Jan Policer, ředitel školy 1

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 ÚDAJE ZE ZŘIZOVACÍ LISTINY... 4 TYP ŠKOLY A JEJÍ ZAMĚŘENÍ ÚPLNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROČNÍKEM A MATEŘSKÁ ŠKOLA... 4 ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 5 PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ... 6 UČEBNÍ PLÁNY 2011/ STATISTICKÉ ÚDAJE... 8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE K ÚDAJE O PROSPĚCHU ŽÁKŮ K ROZBOR CHOVÁNÍ... 8 POČET NEOMLUVENÝCH HODIN... 8 AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY... 9 ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY... 9 OSTATNÍ AKTIVITY ŠKOLY VYUŽITÍ GRANTŮ A DARŮ ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ DALŠÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE: ÚDAJE O ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ POČET ŽÁKŮ ODCHÁZEJÍCÍCH NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM PŘEHLED O ŽÁCÍCH KONČÍCÍCH POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A JEJICH UMÍSTĚNÍ NA SOŠ, SOU,OU, U A PŠ PŘEHLED VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY POČTY PRACOVNÍKŮ (UČITELÉ ZŠ, MŠ, VYCHOVATELKY, OSTATNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI) PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA PODLE ZÁKONA Č. 563/2004 SB., O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( DVPP), PERSONÁLNÍM A ODBORNÉM ROZVOJI PORADENSKÉ SLUŽBY ZPRÁVA METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ (DÁLE JEN VP) ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ BOZP ČINNOST SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ ŠKOLY ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY VÝSLEDKY KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ KHS LIBERECKÉHO KRAJE KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A ŠETŘENÍ STÍŽNOSTÍ KONCEPČNÍ ZÁMĚRY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ A DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY OBLAST MATERIÁLNĚ- TECHNICKÁ OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST PERSONÁLNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

4 10. ORGANIZAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ JIŽNÍ 1970 ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/

5 1. Charakteristika školy Údaje ze zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Česká Lípa. Součástí příspěvkové organizace je odloučené pracoviště MŠ Jižní 1970, Česká Lípa. Zřizovací listina byla vydaná dne pod č. 554/01 Zastupitelstvem města Česká Lípa. Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 450 žáků IZO: Mateřská škola kapacita 62 dětí IZO: Školní družina kapacita 75 žáků IZO: Školní jídelna MŠ kapacita neuvádí se IZO: Školní jídelna ZŠ kapacita neuvádí se IZO: Typ školy a její zaměření úplná základní škola s ročníkem a mateřská škola Název organizace Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Adresa organizace Jižní Česká Lípa IČO: telefon: IZO: fax: Identifikátor: E mail: webové stránky: Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace Město Česká Lípa Odloučené pracoviště: MŠ Jižní 1970, Česká Lípa Statutární zástupci: Mgr. Jan Policer, ředitel školy Mgr. Monika Lieselová, zástupce pro ZŠ Dagmar Fojtíková, zástupce pro MŠ Poskytujeme výchovu a vzdělání především dětem z našeho spádového obvodu Holý vrch. Naší školu však navštěvují na přání rodičů děti i z jiných částí města Česká Lípa či z jiných obcí (Holany, Horní Libchava, Horní Police, Jezvé, Kravaře, Mimoň, Nový Oldřichov, Provodín, Skalice u České Lípy, Stružnice, Žandov, Žízníkov). Vyučovali jsme ve 12 třídách, z toho v pěti na prvním stupni školy. Do zahajovacího výkazu k bylo zapsáno 245 žáků. Na prvním stupni bylo 118 žáků - naplněnost tříd 23,6, na druhém stupni 127 žáků - naplněnost 18,1. Na celé škole byla naplněnost 20,4. Školní rok jsme ukončili s počtem 249 žáků. Ve školní družině pracovala tři oddělení s celkovým počtem 75 žáků. V mateřské škole pracovala dvě oddělení, která navštěvovalo 56 dětí. 4

6 Pracujeme ve vyhovujících materiálních i prostorových podmínkách, které splňují hygienická kritéria. Škola je objekt panelového pavilónového typu, provoz v ní byl zahájen V budově se objevují závady typické pro panelovou výstavbu. Praskají spáry mezi jednotlivými panely, sedají si rámy oken i dveří, praskají kanalizační, vodovodní a topné rozvody. Do venkovního atria z bezpečnostních důvodů vzhledem k propadům zeminy způsobenými změnami v podloží nedovolujeme žákům vstupovat. Velkým problémem je trvalá havárie na vodovodním řadu. Vodovodní potrubí je na mnoha místech ve zcela nevyhovujícím stavu, dochází k častým poruchám a tudíž k únikům vody. Havarijní stav vodovodního potrubí je již pátým rokem v řešení ORMI. Provádíme úsporná opatření a na víkendy a volné dny vypínáme hlavní uzávěr vody. Toto opatření však má za následek zanášení přívodů vody ke spotřebičům rzí a tudíž jejich poruchovost, jedná se především o bojlery. Na několika místech do školní budovy zatéká. Závady necháváme lokálně odstranit. Pro definitivní odstranění závad je, dle vyjádření pracovníků ORMI, nutná celková rekonstrukce střešního pláště. Provizorní opravy neplní svůj účel a do školy při velkých deštích nebo při tání sněhu opět zatéká. Škola byla koncipována jako jedenáctitřídní, v současné době zde máme 22 učeben, které slouží jako kmenové třídy, třídy pro školní družinu a odborné učebny PC učebna, interaktivní učebna, učebna chemie a fyziky, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy. Některé kmenové třídy jsou zařízeny jako poloodborné pracovny pro jednotlivé předměty, například pro výuku matematiky, českého jazyka, zeměpisu. Učebny školy jsou prostorné, světlé, upravené a čisté, jejich estetičnost umocňujeme výzdobou s výtvarnými pracemi žáků, velkým množstvím pěstěných pokojových květin a výukovými názornými pomůckami. Celkový efekt se velmi zvýšil postupnou výměnou starého a opotřebovaného školního nábytku novým a barevným sladěním jednotlivých tříd s vymalováním. Takto se nám podařilo vybavit a zkrášlit všechny kmenové i většinu odborných učeben. Pokračovali jsme i s obnovou učeben pro školní družinu a zbudováním herny pro ŠD, která je vybavena trampolínou, stolem pro stolní tenis, stolním fotbalem a hokejem. Již tradičně se snažíme zaměřit na vhodné využívání volnočasových aktivit našich žáků a umožnit jim vyžití v široké nabídce volitelných předmětů a zájmových útvarů. Řadu let pracujeme s žáky, kteří mají vývojové poruchy učení. Dyslektickou ambulanci provádí p. uč. Hrušková, Kubišová a Hovorková. Náprava se provádí individuálně s každým žákem na 1. i na 2. stupni v rozsahu 1 hodina týdně podle stálého rozvrhu. Každý žák má vypracovaný svůj individuální plán, kterým se řídí i vyučující ostatních předmětů. Zvolený vzdělávací program Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy ve školním roce 2011/2012: S účinností od se provádí výmaz ze školského rejstříku: C Základní škola C/001 Základní škola studium denní dobíhající obor C Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. 5

7 Žádná třída Základní školy Jižní 1903, Česká Lípa již nepracovala podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, všechny třídy pracovaly podle ŠVP Škola pro všechny. ŠVP je dokument, na jehož přípravě intenzivně pracovali všichni pedagogové naší školy. Byl projednán na pedagogické radě dne a vstoupil v platnost Byl vytvořen pod metodickým vedením bývalé ředitelky školy Mgr. Moniky Lieselové a koordinátory školy Mgr. Heleny Hruškové, a to v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. Společné výchovné a vzdělávací strategie, které směřující k cílům základního vzdělávání (ZV) a tím k utváření klíčových kompetencí žáků, jsou zajištěny promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky jednotlivých předmětů, přes průřezová témata, která jsou formativním prvkem ZV v okruzích aktuálních problémů současného světa, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, které jsou každoročně školou realizované a směřují k aktivnímu přístupu žáků, k poznávání a řešení problémů, i k rozvoji jejich kritického myšlení. Škola vytvořila takový ŠVP, aby práce učitele spočívala v tom, že účinně vede žáka k získání klíčových kompetencí a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů. Obsah učiva všech předmětů, které má škola zařazeny ve školním učebním plánu (ŠUP), jsou nedílnou součástí ŠVP a učebních osnov (UO). ŠVP je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. ŠVP je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém započatém cyklu. Dodržuje strukturu stanovenou RVP. ŠVP je v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzdělávací programy chápou obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení společenských i technických přeměn současnosti. Zahrnují v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti vztahující se ke všem vzdělávacím oblastem a oborům Standardu základního vzdělávání. Součástí vzdělávacích programů je systematické vzdělávání zejména v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí a systém klíčových kompetencí. Profilace školy se již sedmým rokem projevuje v zaměření na výchovu žáků ve fotbalových třídách. Pokračujeme v přípravě mladých fotbalistů od 5. do 9. ročníku ve spolupráci s Fotbalovým klubem ARSENAL Česká Lípa s.r.o. Chlapcům z těchto tříd se věnuje vyučující tělesné výchovy a také trenér Arsenálu. Chlapci dosahují ve své věkové kategorii velmi pěkných výsledků, reprezentují nejen naši školu, ale především město Česká Lípa v různých utkáních. Přehled volitelných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty pro školní rok 2011/2012: 7. ročník Informatika Sportovní hry Estetická výchova 8. ročník Informatika Sportovní hry 9. ročník Informatika Sportovní hry Výuku výpočetní techniky, o kterou je v řadách žáků velký zájem, zařazujeme do všech ročníků nejen jako volitelný předmět, ale i jako jednu z částí Pracovních činností. 6

8 Zájmové útvary: Žáci 1. i 2. stupně naší školy mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové útvary organizované školou, kde pracují pod vedením našich pedagogů a trenérů. - výtvarný - pěvecký - anglického jazyka - sportovní a pohybové hry - keramický kroužek - kroužek mladých šachistů. V letošním školním roce jsme našim žákům opět nabídli práci v tanečním kroužku, o který je stále velký zájem a navštěvuje ho cca 50 žáků. V rámci činnosti školní družiny pracuje - sportovní, výtvarný a rukodělný kroužek Učební plány 2011/2012 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk A/N Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Biologie člověka Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Dílny / pěst. práce / informatika - II.st. Konverzace z Aj/Nj Informatika Volitelné předměty: Informatika X X X Sportovní hry chlapci X X X Technické kreslení X Estetická výchova X - Technické činnosti X - - Týdenní dotace

9 Disponibilní hodiny pro rozšíření výuky využíváme především pro výuku cizích jazyků - konverzace a výpočetní techniky. 2. Statistické údaje Základní údaje k Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,6 19,19 2. stupeň ,1 11,86 Celkem ,4 14,53 Údaje o prospěchu žáků k Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Průměr žáků na učitele Neprospěl 2010/ / / / / / / / Celkem Opravné zkoušky dne a prováděli dva žáci, z toho jeden žák ze dvou předmětů. Žáci měli možnost využít konzultační hodiny, které proběhly v pondělí U opravných zkoušek uspěli a postupují do vyššího ročníku nebo odchází na střední školu. Tři žáci z devátého ročníku neprospěli ze tří předmětů, vychází ze školy bez ukončení povinné školní docházky. Rozbor chování Stupeň 2010/ /2012 počet % počet % , ,6 3 1, ,4 0 0 Celkem Počet neomluvených hodin 2010/ / Chování většiny žáků v tomto školním roce bylo bezproblémové. Všichni učitelé velmi úzce spolupracují s výchovnou poradkyní. Sporné výchovné situace ihned řeší nejprve třídní učitel, dále vedení školy a výchovná poradkyně. V nejzávažnějších případech jsou svolávány výchovné komise za účasti sociální pracovnice ( viz. Zpráva výchovné poradkyně). 8

10 Nejčastějším důvodem neomluvené absence bylo záškoláctví u několika žáků. Situace byla opět řešena formou výchovných komisí. Aktivity školní družiny Školní družina v letošním školním roce pracovala ve třech odděleních, z nichž jedno oddělení pracovalo jako klubík při školní družině. Po celý školní rok se družina plně podílela na výchovně vzdělávacím programu školy. Pracuje podle Školního vzdělávacího plánu ŠD Nebudeme se nudit. Její práce byla zaměřena především na celkovou rekreaci a odpočinek dětí formou zájmových činností, které jsme pro větší srozumitelnost dětem z tradičních názvů přejmenovali na soutěžní a sportovní odpoledne, výtvarnou a tvořivou dílnu, informatiku a hrací den. Děti se v letošním školním roce pobavily na akcích jako Mikulášský candrbál s přespáním ve družině, vánoční besídky, čarodějnická párty aneb soutěž o nejoriginálnější koště s grilováním, tvořivých dílnách výroba dárků pro své blízké během celého roku, oslavě Dne dětí a závěrečných besídkách s vyhodnocením soutěží v jednotlivých odděleních za jednotlivá pololetí. Družina se také podílela na přípravě dárků pro budoucí prvňáčky. Zúčastnili jsme se projektu Unicef na pomoc dětem třetího světa Adoptuj panenku a zachráníš dítě Po celý rok družina využívala ke své činnosti nejen herny ŠD, ale také tělocvičnu školy, učebnu PC, hřiště školy a okolí školy. V letošním roce bylo vybavení družiny obohaceno o novou hernu Relax s herními stoly pro děti fotbal, kulečník, vzdušný hokej a stolní tenis. K trampolíně k dalšímu sportovnímu vyžití dětem přibyly žebřiny a rotopedy. Již v září se naše družina přihlásila do sběrové soutěže a pravidelně ve škole vyhlašuje sběrové týdny, které jsou díky pomoci rodičů velmi úspěšné. Sběrem papíru se děti učí, jak i ony mohou přispět k ochraně našeho životního prostředí. Práce družiny je zdokumentována v kronice ŠD, DVD a od roku na internetových stránkách školní družiny. V budově školy je reprezentována výtvarnými pracemi na chodbě ŠD. Údaje o činnosti školní jídelny Počet strávníků: 337 Žáci ZŠ: 189 Děti z MŠ: 56 Zaměstnanci ZŠ a MŠ: 43 Cizí strávníci: 44 Počet kuchařek: 4 Vedoucí ŠJ: 1 Hodnocení materiálního vybavení: Celkové vybavení školní kuchyně, která slouží jako vývařovna i jako výdejna stravy pro děti z naší mateřské školy, je na vysoké úrovni. Školní jídelna je vybavena novým nábytkem. O prázdninách byly všechny prostory ŠJ vymalovány. Při kontrolách KHS nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Třetím rokem funguje nový výdejní systém včetně objednávacího boxu. Zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci mají možnost objednávat a odhlašovat obědy pomocí čipu ve školní jídelně a prostřednictvím internetu z pohodlí domova, tento systém přispěl ke zlepšení našich služeb a většina strávníků je s ním spokojena. 9

11 Hodnocení personálního zajištění a kvalita podávané stravy: Personální zajištění odpovídá počtu strávníků a objemu vařených jídel, splňuje normativ pracovníků. Připravovaná strava byla po celý rok kvalitní a pestrá. Byl dodržen spotřební koš ve všech oblastech (mléčné výrobky, ovoce a zelenina, luštěniny atd..). Ostatní aktivity školy I v letošním školním roce se žáci naší školy jako každý rok účastnili pod vedením svých pedagogů mnoha akcí kulturních, vzdělávacích, sportovních, soutěží a akcí jiného zaměření. Velmi pěkných úspěchů dosahujeme na poli sportovním, především ve fotbalu, florbalu, basketbalu a vybíjené. Veliké úspěchy zaznamenali naši šachisté. Zúčastnili jsme se školních a okresních kol olympiád a Phytágoriády. Úspěšně jsme pokračovali a nadále se věnujeme akcím, které připravují děti dětem. Jedná se o zábavné pořady, soutěže a turnaje, které organizují žáci vyšších ročníků pro naše menší a malé včetně dětí z naší mateřské školy (Mikulášská a vánoční besídka, ekologická soutěž ke Dni země, úklid na Holém vrchu a na sídlišti Holý vrch u příležitosti Dne země, zábavný pořad ke Dni dětí, Sportovní olympiáda a Akademie se slavnostním rozloučením s žáky 9. ročníků, která proběhla v dopoledních hodinách pro žáky školy a odpoledne pro rodiče a veřejnost ). Po celý rok aktivně pracuje žákovská samospráva, která se schází pravidelně každý týden. V žákovské samosprávě mají své zastoupení třídy. Dále jsou připravována rozhlasová vysílání školního rozhlasu, v kterých jsou žáci školy seznamováni s aktualitami. Součástí vysílání je i školní hitparáda. O nejdůležitějších aktivitách na škole informujeme veřejnost prostřednictvím příspěvků do Českolipských novin a hlavně prostřednictvím našich webových stránek, které jsou na velmi pěkné úrovni a které jsou pravidelně inovovány a doplňovány. Využití grantů a darů V letošním školním roce jsme podali žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu Podpora projektů v resortu školství, na projekty s názvem Posílení sportovních aktivit žáků školy, která byla podpořena dotací ve výši ,- Kč. Zapojení do projektů Naše škola je zapojena do několika projektů. Konkrétní spolupráce byla navázána v rámci projektu Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy, reg. č. CZ 1.07/1.3.52/ , který je spolufinancován z Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR. Škola nemá na tomto projektu finanční spoluúčast. Dalšími projekty v kterých je naše škola aktivně zapojena je Sport bez předsudků a Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Přihlásili jsme se i do několika dalších projektů, jejichž hlavním cílem je podpora profesního rozvoje našich pedagogů, především v oblasti ICT a dalších moderních metod při výuce, dále v oblasti jazykové vybavenosti pedagogů a v oblasti kutikulární reformy. Zapojeni budeme i v projektu Autoevaluace v Libereckém kraji, reg. Č. CZ.1.07/ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a v projektu Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě. 10

12 Navázali jsme spolupráci se SPŠ Česká Lípa v projektu Projektový den s technickými obory jehož cílem je seznámit žáky 8. a 9. ročníků s možností dalšího studia na středních školách, s prohlídkou jejich prostor a především s možností návštěvy odborných učeben a pracoven. Nejdůležitějším projektem, v kterém je naše škola zapojena, je projekt Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Jižní reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ z OP VK. Tento projekt realizujeme pomocí klíčové aktivity č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a pomocí klíčové aktivity č. III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Realizace klíčových aktivit zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pedagogy naší školy a zkvalitnění technických a materiálních podmínek pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce na obou stupních školy. V průběhu letošního školního roku pedagogičtí pracovníci vytvořili několik stovek DUM, které ověřili při výuce. Cílovou skupinou celého projektu jsou žáci naší školy, kteří jsou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky. Přehled školních a mimoškolních aktivit za školní rok 2011/2012 Školní družina Datum ŠD (počet) vyučující Akce - umístění (žáci) Místo konání ,2.,3.odd.(68) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy odd.(18) Lásl. Šouparáda-soutěžní odpoledne chodba školy odd.(16) Div. Tvořivá dílna- Hallowenské ozdoby herna klubu a 3. odd.(19) Šv., Lásl. Halloween disco párty herny ŠD odd. (18) Šv. Předvánoční tvořivá dílna-zdobení svíček herna ŠD odd.(19) Lásl. Sportovní stezka odvahy herna ŠD a 3. odd.(35) Šv., Lásl. Výtvarná dílna: encastica-vánoční přání herny ŠD a 3. odd.(42) Šv., Lásl. Mikulášský candrbál-spaní ve škole pavilon ŠD odd.(19) Lásl. Mikulášské dovádění-disco herna ŠD odd.(13) Div. Vánoční tvořivá dílna-pečení perníků herna klubu ,2.,3.odd.(58) Šv., Div., Lásl. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi před bud. školy ,2.,3.odd.(55) Šv., Div., Lásl. Vánoční besídky herny ŠD odd.(14) Div. Turnaj ve stolním fotbálku Relax herna odd.(20) Lásl. Předvánoční tvořivá dílna-výroba svíček herna ŠD ,2.,3.odd.(62) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy odd. (19) Šv. Vybíjená-turnaj družstev tělocvična ,2.,3.odd.(55) Šv., Div., Lásl. Tvořivá dílna-výroba dárků pro budoucí prvňáky herny ŠD únorbřezen 1.,2.,3.odd.(29) Šv., Div., Lásl. Měsíc dětské solidarity-šijeme panenky pro spolupráce UNICEF -Adoptuj panenku, zachráníš dítě s rodiči a 3. odd.(40) Šv., Lásl. Pololetní besídky hodnocení práce dětí herny ŠD odd. (19) Šv. Soutěž o neveselejší obrázek-kresba na chodník herna ŠD odd.(12) Div. Turnaj ve vzdušném hokeji Relax herna a 3. odd.(34) Šv., Lásl. Velikonoční tvořivá dílna-výroba dekorací herny ŠD odd.(8) Div. Velikonoční tvořivá dílna-malovaní kraslic herna klubu ,2.,3.odd.(61) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy ,2.,3.odd.(45) Šv., Div., Lásl. Čarodějnická párty aneb soutěž o nejoriginálnější vestibul a koště, grilování atrium školy odd. (19) Šv. Týden plný rekordů odd.(20) Lásl. Týden splněných přání-plníme si přání k MDD hřiště, herna odd.(20) Lásl. Týden plný radosti-krajemi si nejoblíbenější hry hřiště, herna 11

13 odd. (17) Šv. Soutěž o nejhezčí stavbu z písku hřiště odd.(20) Lásl. Týden plný zábavy-akce a soutěže zábav. char. hřiště, herna ,2.,3.odd.(45) Šv., Div., Lásl. Soutěže ke Dni dětí hřiště odd. (18) Šv. Pololetní besídka hodnocení práce dětí herna ŠD odd.(21) Lásl. Pololetní besídka hodnocení práce dětí herna ŠD odd.(16) Div. Vyhodnocení klubové soutěže-s Rackem kolem světa herna klubu Třídy 1. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Kubišová Den bez aut D.dopr. Hřiště A Kubišová Sport bez předsudků Šk. Hřiště A Kubišová Labutí jezírko JD A Kubišová Kinder tour KD Crystal A Kubišová Afrika KD Crystal A Kubišová Vzhůru na palubu TV A Kubišová Vystoupení u vánočního stromu Nám. TGM A Kubišová Soutěž ve šplhu TV A Kubišová Mikulášská nadílka TV A Kubišová Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi Škola A Kubišová Film. představení Spy kids kino A Kubišová Třídní vánoční besídka Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Arbesova Škola A Kubišová Den otevřených dveří Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Dolní Libchava Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Jižní Škola A Kubišová Den Země Škola A Hamada Beseda v knihovně A Venhauer., Hrdin. Zákupské štafety ZŠ Zákupy A Dvorská Mc Donald cup ZŠ Zákupy A Kubišová Loutkové divadlo - Zvířátka a loupežníci Šklola A Paduchová, Kubiš. Den dětí Škola A Kubišová "Pasování na čtenáře" Knihovna A Kubišová Školní výlet Mn. Hradiště A Kubišová Školní akademiet KD Crystal A Kubišová Film. představení V peřině kino A Kubišová Regionální přehlídka prací ZŠ Moskevská 2. ročník Datum třída vyučující Akce - umístění (žáci) Místo konání I.st. p.vych. Švejdová Den bez aut dopravní hřiště I.st. p.uč. Dvorská Sport bez předsudků - Pomáháme vám růst školní hřiště ZŠ I.st. p.uč. Dvorská Labutí jezírko Jiráskovo divadlo 12

14 I.st. p.uč. Dvorská Multimediální pořad - Kindertour KD Crystal podzim celá ZŠ p.uč. Dvorská sběr kaštanů a žaludů pro oboru ve Skalici ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská přednáška o Africe KD Crystal celá ZŠ p.uč. Dvorská Putovní výstava o Ploučnici vestibul ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská Vítej na palubě tělocvična zdobení vánočního stromečku A p.uč. Dvorská na náměstí T.G.M. náměstí T.G.M I.st. p.uč. Dvorská Čertovské šplhání - soutěž ve šplhu tělocvična I.st. p.uč. Dvorská Mikulášská nadílka hudebna celá ZŠ p.uč. Dvorská vypouštění balónků s přáním Ježíškovi před ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská filmové představení - Spy Kids 4: Stroj času kino Crystal 1.2. celá ZŠ p.uč. Dvorská Den otevřených dveří ZŠ Jižní M.Lejsek p.uč. Jínová Šachový turnaj - Matěj Lejsek Nový Bor p.uč I.st. Šmehlíková školní kolo recitační soutěže ZŠ Jižní zima+jaro celá ZŠ p.uč. Dvorská sběr tvrdého pečiva pro lesní zvěř ZŠ Jižní M.Lejsek p.uč. Jínová Šachový turnaj - Matěj Lejsek Štědronín u Písku jaro I.st. p.uč. Dvorská Plavecký kurs ZŠ Sever celá ZŠ Venhauerová Sport bez předsudků Liberec I.st. p.uč. Dvorská Den Země tělocvična 4.5. celá ZŠ Venhauerová Zákupská štafeta - Falta, Dvořák, Ládr, Lejsek Zákupy tř. p.uč. Dvorská McDonalds Cup místo - chlapci 1.tř - 3.tř. Zákupy tř - 2.tř. p.uč. Dvorská loutkové představení - Zvířátka a loupežníci hudebna I.st. p.uč. Dvorská Kinderiáda místo - Ústí nad Labem p.uč. celá ZŠ Venhauerová Sport bez předsudků Jablonec n. N I.st. p.uč. Dvorská projekt Děti dětem - opékání buřtů + jízda na koních školní hřiště ZŠ 7.6. I.st. p.uč. Dvorská projekt Děti dětem - hledání pokladu okolí ZŠ Jižní 8.6. celá ZŠ p.uč. Dvorská O pohár starostky města Česká Lípa zimní stadion celá ZŠ p.uč. Dvorská Školní akademie KD Crystal A p.uč. Dvorská Exkurze na kolech - občanské sdružení Na větrné hůrce Horní Libchava I.st. p.uč. Dvorská Exkurze do obory ve Skalici pro nejlepší sběrače kaštanů Skalice 3. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Šmehlíková Sport bez předsudků hřiště A Šmehlíková Multimediální koncert KD Crystal A Šmelíková Přednáška o Africe KD Crystal A Šmehlíková Prohlídka Vodního hradu Vodní hrad A Šmehlíková Pořad Vítej na palubě tělocvična A Šmehlíková Čertovské šplhání tělocvična A Šmehlíková Mikulášská nadílka hudebna A Šmehlíková Vypouštění balónků s přáním škola A Šmehlíková Návštěva knihovny-vánoce v Evropě knihovna A Šmehlíková Filmové představení kino A Šmehlíková Vánoční besídka pro rodiče 3.A A Šmehlíková Třídní kolo recitační soutěže 3.A 13

15 st. Šmehlíková Školní kolo recitační soutěže interakt.učebna st. Šmehlíková Okresní kolo v recitaci Nový Bor A Šmehlíková Návštěva knihovny- Českolipské pověsti knihovna A Dvorská Mc Donald cup Zákupy A Dvorská Kinderiáda Ústí n. L A Venhauerová Sport bez předsudků Jablonec n N A Šmehlíková Pohár paní starostky stadion A Šmehlíková Den dětí- 1.část hřiště A Šmehlíková Den dětí- 2.část škola a okolí A Šmehlíková školní výlet Mnich.Hradiště 4. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Z.Hrdinová Soutěž ve šplhu tělocvična A Z.Hrdinová Mikulášská nadílka tělocvična A Z.Hrdinová Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi Prostor před školou A Z.Hrdinová Soutěž ve šplhu tělocvična A Z.Hrdinová film - Spy Kids kino Crystal A Z.Hrdinová Vánoční besídka třída 4.A A Z.Hrdinová Školní kolo recitační soutěže interaktivní učebna A Z.Hrdinová Sport bez předsudků Liberec A Z.Hrdinová Den Země okolí školy A Z.Hrdinová Zákupské štafety Zákupy-šk.hřiště A Z.Hrdinová Planeta Země Crystal A Z.Hrdinová Mc Donald s cup-fotbal Zákupy-šk.hřiště A Z.Hrdinová Dopravní výchova dopravní hřiště A Z.Hrdinová Školní výlet zámek Benešov n.p A Z.Hrdinová Živé Člověčě,nezlob se SPoŠ A Z.Hrdinová Exkurze -Florianova huť Častolovice A Z.Hrdinová Sport bez předsudků Jablonec n.nisou A Z.Hrdinová Dětský den Holý vrch A Z.Hrdinová Pohár paní starostky Sportareál A Z.Hrdinová Školní akademie Crystal 5.A Datum třída vyučující Akce Místo konání A M. Hovorková Den bez aut Dopravní hřiště A M. Hovorková Antisemitismus, holocaust, rasismus - přednáška škola A M. Hovorková Labutí jezírko.- divadelní představení JD A M. Hovorková Kinder tour - hudební pořad KD Crystal A M. Hovorková Afrika KD Crystal A M. Hovorková Návštěva městské knihovny - čtenářské dovednosti, styly Městská knih A M. Hovorková Ploučnice - výstava s přednáškou škola A M. Hovorková Vzhůru na palubu - preventivní program škola A M. Hovorková Čertovské šplhání škola A M. Hovorková Vypouštění balónků škola A M. Hovorková Spy Kids - filmové představení KD Crystal A M. Hovorková Vánoční besídka třídy škola 14

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více