Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : , www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a podle Vyhlášky 2005/15 Sb, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne a projednána na poradě pracovníků školy dne Poznámka: Jména pracovníků školy byla ve výroční zprávě zveřejněna s jejich souhlasem. Samostatnou přílohou výroční zprávy je Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Jižní 1970 Česká Lípa za školní rok 2011/2012, kterou zpracovala zástupkyně ředitele paní Dagmar Fojtíková a Zpráva o hospodaření školy, kterou vypracovala ekonomka školy paní Monika Kolbeková. Všem pracovníkům školy děkuji za to, že ve školním roce 2011/12 splnili základní cíl, kterým je poskytnout všem žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vést je ke schopnosti samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami Vypracovala: Mgr. Monika Lieselová, zástupce ředitele školy Předkládá: Mgr. Jan Policer, ředitel školy 1

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 ÚDAJE ZE ZŘIZOVACÍ LISTINY... 4 TYP ŠKOLY A JEJÍ ZAMĚŘENÍ ÚPLNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROČNÍKEM A MATEŘSKÁ ŠKOLA... 4 ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 5 PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ... 6 UČEBNÍ PLÁNY 2011/ STATISTICKÉ ÚDAJE... 8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE K ÚDAJE O PROSPĚCHU ŽÁKŮ K ROZBOR CHOVÁNÍ... 8 POČET NEOMLUVENÝCH HODIN... 8 AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY... 9 ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY... 9 OSTATNÍ AKTIVITY ŠKOLY VYUŽITÍ GRANTŮ A DARŮ ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ DALŠÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE: ÚDAJE O ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ POČET ŽÁKŮ ODCHÁZEJÍCÍCH NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM PŘEHLED O ŽÁCÍCH KONČÍCÍCH POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A JEJICH UMÍSTĚNÍ NA SOŠ, SOU,OU, U A PŠ PŘEHLED VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY POČTY PRACOVNÍKŮ (UČITELÉ ZŠ, MŠ, VYCHOVATELKY, OSTATNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI) PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA PODLE ZÁKONA Č. 563/2004 SB., O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( DVPP), PERSONÁLNÍM A ODBORNÉM ROZVOJI PORADENSKÉ SLUŽBY ZPRÁVA METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ (DÁLE JEN VP) ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ BOZP ČINNOST SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ ŠKOLY ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY VÝSLEDKY KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ KHS LIBERECKÉHO KRAJE KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A ŠETŘENÍ STÍŽNOSTÍ KONCEPČNÍ ZÁMĚRY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ A DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY OBLAST MATERIÁLNĚ- TECHNICKÁ OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST PERSONÁLNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

4 10. ORGANIZAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ JIŽNÍ 1970 ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/

5 1. Charakteristika školy Údaje ze zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Česká Lípa. Součástí příspěvkové organizace je odloučené pracoviště MŠ Jižní 1970, Česká Lípa. Zřizovací listina byla vydaná dne pod č. 554/01 Zastupitelstvem města Česká Lípa. Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 450 žáků IZO: Mateřská škola kapacita 62 dětí IZO: Školní družina kapacita 75 žáků IZO: Školní jídelna MŠ kapacita neuvádí se IZO: Školní jídelna ZŠ kapacita neuvádí se IZO: Typ školy a její zaměření úplná základní škola s ročníkem a mateřská škola Název organizace Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Adresa organizace Jižní Česká Lípa IČO: telefon: IZO: fax: Identifikátor: E mail: webové stránky: Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace Město Česká Lípa Odloučené pracoviště: MŠ Jižní 1970, Česká Lípa Statutární zástupci: Mgr. Jan Policer, ředitel školy Mgr. Monika Lieselová, zástupce pro ZŠ Dagmar Fojtíková, zástupce pro MŠ Poskytujeme výchovu a vzdělání především dětem z našeho spádového obvodu Holý vrch. Naší školu však navštěvují na přání rodičů děti i z jiných částí města Česká Lípa či z jiných obcí (Holany, Horní Libchava, Horní Police, Jezvé, Kravaře, Mimoň, Nový Oldřichov, Provodín, Skalice u České Lípy, Stružnice, Žandov, Žízníkov). Vyučovali jsme ve 12 třídách, z toho v pěti na prvním stupni školy. Do zahajovacího výkazu k bylo zapsáno 245 žáků. Na prvním stupni bylo 118 žáků - naplněnost tříd 23,6, na druhém stupni 127 žáků - naplněnost 18,1. Na celé škole byla naplněnost 20,4. Školní rok jsme ukončili s počtem 249 žáků. Ve školní družině pracovala tři oddělení s celkovým počtem 75 žáků. V mateřské škole pracovala dvě oddělení, která navštěvovalo 56 dětí. 4

6 Pracujeme ve vyhovujících materiálních i prostorových podmínkách, které splňují hygienická kritéria. Škola je objekt panelového pavilónového typu, provoz v ní byl zahájen V budově se objevují závady typické pro panelovou výstavbu. Praskají spáry mezi jednotlivými panely, sedají si rámy oken i dveří, praskají kanalizační, vodovodní a topné rozvody. Do venkovního atria z bezpečnostních důvodů vzhledem k propadům zeminy způsobenými změnami v podloží nedovolujeme žákům vstupovat. Velkým problémem je trvalá havárie na vodovodním řadu. Vodovodní potrubí je na mnoha místech ve zcela nevyhovujícím stavu, dochází k častým poruchám a tudíž k únikům vody. Havarijní stav vodovodního potrubí je již pátým rokem v řešení ORMI. Provádíme úsporná opatření a na víkendy a volné dny vypínáme hlavní uzávěr vody. Toto opatření však má za následek zanášení přívodů vody ke spotřebičům rzí a tudíž jejich poruchovost, jedná se především o bojlery. Na několika místech do školní budovy zatéká. Závady necháváme lokálně odstranit. Pro definitivní odstranění závad je, dle vyjádření pracovníků ORMI, nutná celková rekonstrukce střešního pláště. Provizorní opravy neplní svůj účel a do školy při velkých deštích nebo při tání sněhu opět zatéká. Škola byla koncipována jako jedenáctitřídní, v současné době zde máme 22 učeben, které slouží jako kmenové třídy, třídy pro školní družinu a odborné učebny PC učebna, interaktivní učebna, učebna chemie a fyziky, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy. Některé kmenové třídy jsou zařízeny jako poloodborné pracovny pro jednotlivé předměty, například pro výuku matematiky, českého jazyka, zeměpisu. Učebny školy jsou prostorné, světlé, upravené a čisté, jejich estetičnost umocňujeme výzdobou s výtvarnými pracemi žáků, velkým množstvím pěstěných pokojových květin a výukovými názornými pomůckami. Celkový efekt se velmi zvýšil postupnou výměnou starého a opotřebovaného školního nábytku novým a barevným sladěním jednotlivých tříd s vymalováním. Takto se nám podařilo vybavit a zkrášlit všechny kmenové i většinu odborných učeben. Pokračovali jsme i s obnovou učeben pro školní družinu a zbudováním herny pro ŠD, která je vybavena trampolínou, stolem pro stolní tenis, stolním fotbalem a hokejem. Již tradičně se snažíme zaměřit na vhodné využívání volnočasových aktivit našich žáků a umožnit jim vyžití v široké nabídce volitelných předmětů a zájmových útvarů. Řadu let pracujeme s žáky, kteří mají vývojové poruchy učení. Dyslektickou ambulanci provádí p. uč. Hrušková, Kubišová a Hovorková. Náprava se provádí individuálně s každým žákem na 1. i na 2. stupni v rozsahu 1 hodina týdně podle stálého rozvrhu. Každý žák má vypracovaný svůj individuální plán, kterým se řídí i vyučující ostatních předmětů. Zvolený vzdělávací program Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy ve školním roce 2011/2012: S účinností od se provádí výmaz ze školského rejstříku: C Základní škola C/001 Základní škola studium denní dobíhající obor C Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. 5

7 Žádná třída Základní školy Jižní 1903, Česká Lípa již nepracovala podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, všechny třídy pracovaly podle ŠVP Škola pro všechny. ŠVP je dokument, na jehož přípravě intenzivně pracovali všichni pedagogové naší školy. Byl projednán na pedagogické radě dne a vstoupil v platnost Byl vytvořen pod metodickým vedením bývalé ředitelky školy Mgr. Moniky Lieselové a koordinátory školy Mgr. Heleny Hruškové, a to v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. Společné výchovné a vzdělávací strategie, které směřující k cílům základního vzdělávání (ZV) a tím k utváření klíčových kompetencí žáků, jsou zajištěny promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky jednotlivých předmětů, přes průřezová témata, která jsou formativním prvkem ZV v okruzích aktuálních problémů současného světa, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, které jsou každoročně školou realizované a směřují k aktivnímu přístupu žáků, k poznávání a řešení problémů, i k rozvoji jejich kritického myšlení. Škola vytvořila takový ŠVP, aby práce učitele spočívala v tom, že účinně vede žáka k získání klíčových kompetencí a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů. Obsah učiva všech předmětů, které má škola zařazeny ve školním učebním plánu (ŠUP), jsou nedílnou součástí ŠVP a učebních osnov (UO). ŠVP je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. ŠVP je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém započatém cyklu. Dodržuje strukturu stanovenou RVP. ŠVP je v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzdělávací programy chápou obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení společenských i technických přeměn současnosti. Zahrnují v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti vztahující se ke všem vzdělávacím oblastem a oborům Standardu základního vzdělávání. Součástí vzdělávacích programů je systematické vzdělávání zejména v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí a systém klíčových kompetencí. Profilace školy se již sedmým rokem projevuje v zaměření na výchovu žáků ve fotbalových třídách. Pokračujeme v přípravě mladých fotbalistů od 5. do 9. ročníku ve spolupráci s Fotbalovým klubem ARSENAL Česká Lípa s.r.o. Chlapcům z těchto tříd se věnuje vyučující tělesné výchovy a také trenér Arsenálu. Chlapci dosahují ve své věkové kategorii velmi pěkných výsledků, reprezentují nejen naši školu, ale především město Česká Lípa v různých utkáních. Přehled volitelných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty pro školní rok 2011/2012: 7. ročník Informatika Sportovní hry Estetická výchova 8. ročník Informatika Sportovní hry 9. ročník Informatika Sportovní hry Výuku výpočetní techniky, o kterou je v řadách žáků velký zájem, zařazujeme do všech ročníků nejen jako volitelný předmět, ale i jako jednu z částí Pracovních činností. 6

8 Zájmové útvary: Žáci 1. i 2. stupně naší školy mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové útvary organizované školou, kde pracují pod vedením našich pedagogů a trenérů. - výtvarný - pěvecký - anglického jazyka - sportovní a pohybové hry - keramický kroužek - kroužek mladých šachistů. V letošním školním roce jsme našim žákům opět nabídli práci v tanečním kroužku, o který je stále velký zájem a navštěvuje ho cca 50 žáků. V rámci činnosti školní družiny pracuje - sportovní, výtvarný a rukodělný kroužek Učební plány 2011/2012 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk A/N Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Biologie člověka Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Dílny / pěst. práce / informatika - II.st. Konverzace z Aj/Nj Informatika Volitelné předměty: Informatika X X X Sportovní hry chlapci X X X Technické kreslení X Estetická výchova X - Technické činnosti X - - Týdenní dotace

9 Disponibilní hodiny pro rozšíření výuky využíváme především pro výuku cizích jazyků - konverzace a výpočetní techniky. 2. Statistické údaje Základní údaje k Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,6 19,19 2. stupeň ,1 11,86 Celkem ,4 14,53 Údaje o prospěchu žáků k Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Průměr žáků na učitele Neprospěl 2010/ / / / / / / / Celkem Opravné zkoušky dne a prováděli dva žáci, z toho jeden žák ze dvou předmětů. Žáci měli možnost využít konzultační hodiny, které proběhly v pondělí U opravných zkoušek uspěli a postupují do vyššího ročníku nebo odchází na střední školu. Tři žáci z devátého ročníku neprospěli ze tří předmětů, vychází ze školy bez ukončení povinné školní docházky. Rozbor chování Stupeň 2010/ /2012 počet % počet % , ,6 3 1, ,4 0 0 Celkem Počet neomluvených hodin 2010/ / Chování většiny žáků v tomto školním roce bylo bezproblémové. Všichni učitelé velmi úzce spolupracují s výchovnou poradkyní. Sporné výchovné situace ihned řeší nejprve třídní učitel, dále vedení školy a výchovná poradkyně. V nejzávažnějších případech jsou svolávány výchovné komise za účasti sociální pracovnice ( viz. Zpráva výchovné poradkyně). 8

10 Nejčastějším důvodem neomluvené absence bylo záškoláctví u několika žáků. Situace byla opět řešena formou výchovných komisí. Aktivity školní družiny Školní družina v letošním školním roce pracovala ve třech odděleních, z nichž jedno oddělení pracovalo jako klubík při školní družině. Po celý školní rok se družina plně podílela na výchovně vzdělávacím programu školy. Pracuje podle Školního vzdělávacího plánu ŠD Nebudeme se nudit. Její práce byla zaměřena především na celkovou rekreaci a odpočinek dětí formou zájmových činností, které jsme pro větší srozumitelnost dětem z tradičních názvů přejmenovali na soutěžní a sportovní odpoledne, výtvarnou a tvořivou dílnu, informatiku a hrací den. Děti se v letošním školním roce pobavily na akcích jako Mikulášský candrbál s přespáním ve družině, vánoční besídky, čarodějnická párty aneb soutěž o nejoriginálnější koště s grilováním, tvořivých dílnách výroba dárků pro své blízké během celého roku, oslavě Dne dětí a závěrečných besídkách s vyhodnocením soutěží v jednotlivých odděleních za jednotlivá pololetí. Družina se také podílela na přípravě dárků pro budoucí prvňáčky. Zúčastnili jsme se projektu Unicef na pomoc dětem třetího světa Adoptuj panenku a zachráníš dítě Po celý rok družina využívala ke své činnosti nejen herny ŠD, ale také tělocvičnu školy, učebnu PC, hřiště školy a okolí školy. V letošním roce bylo vybavení družiny obohaceno o novou hernu Relax s herními stoly pro děti fotbal, kulečník, vzdušný hokej a stolní tenis. K trampolíně k dalšímu sportovnímu vyžití dětem přibyly žebřiny a rotopedy. Již v září se naše družina přihlásila do sběrové soutěže a pravidelně ve škole vyhlašuje sběrové týdny, které jsou díky pomoci rodičů velmi úspěšné. Sběrem papíru se děti učí, jak i ony mohou přispět k ochraně našeho životního prostředí. Práce družiny je zdokumentována v kronice ŠD, DVD a od roku na internetových stránkách školní družiny. V budově školy je reprezentována výtvarnými pracemi na chodbě ŠD. Údaje o činnosti školní jídelny Počet strávníků: 337 Žáci ZŠ: 189 Děti z MŠ: 56 Zaměstnanci ZŠ a MŠ: 43 Cizí strávníci: 44 Počet kuchařek: 4 Vedoucí ŠJ: 1 Hodnocení materiálního vybavení: Celkové vybavení školní kuchyně, která slouží jako vývařovna i jako výdejna stravy pro děti z naší mateřské školy, je na vysoké úrovni. Školní jídelna je vybavena novým nábytkem. O prázdninách byly všechny prostory ŠJ vymalovány. Při kontrolách KHS nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Třetím rokem funguje nový výdejní systém včetně objednávacího boxu. Zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci mají možnost objednávat a odhlašovat obědy pomocí čipu ve školní jídelně a prostřednictvím internetu z pohodlí domova, tento systém přispěl ke zlepšení našich služeb a většina strávníků je s ním spokojena. 9

11 Hodnocení personálního zajištění a kvalita podávané stravy: Personální zajištění odpovídá počtu strávníků a objemu vařených jídel, splňuje normativ pracovníků. Připravovaná strava byla po celý rok kvalitní a pestrá. Byl dodržen spotřební koš ve všech oblastech (mléčné výrobky, ovoce a zelenina, luštěniny atd..). Ostatní aktivity školy I v letošním školním roce se žáci naší školy jako každý rok účastnili pod vedením svých pedagogů mnoha akcí kulturních, vzdělávacích, sportovních, soutěží a akcí jiného zaměření. Velmi pěkných úspěchů dosahujeme na poli sportovním, především ve fotbalu, florbalu, basketbalu a vybíjené. Veliké úspěchy zaznamenali naši šachisté. Zúčastnili jsme se školních a okresních kol olympiád a Phytágoriády. Úspěšně jsme pokračovali a nadále se věnujeme akcím, které připravují děti dětem. Jedná se o zábavné pořady, soutěže a turnaje, které organizují žáci vyšších ročníků pro naše menší a malé včetně dětí z naší mateřské školy (Mikulášská a vánoční besídka, ekologická soutěž ke Dni země, úklid na Holém vrchu a na sídlišti Holý vrch u příležitosti Dne země, zábavný pořad ke Dni dětí, Sportovní olympiáda a Akademie se slavnostním rozloučením s žáky 9. ročníků, která proběhla v dopoledních hodinách pro žáky školy a odpoledne pro rodiče a veřejnost ). Po celý rok aktivně pracuje žákovská samospráva, která se schází pravidelně každý týden. V žákovské samosprávě mají své zastoupení třídy. Dále jsou připravována rozhlasová vysílání školního rozhlasu, v kterých jsou žáci školy seznamováni s aktualitami. Součástí vysílání je i školní hitparáda. O nejdůležitějších aktivitách na škole informujeme veřejnost prostřednictvím příspěvků do Českolipských novin a hlavně prostřednictvím našich webových stránek, které jsou na velmi pěkné úrovni a které jsou pravidelně inovovány a doplňovány. Využití grantů a darů V letošním školním roce jsme podali žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu Podpora projektů v resortu školství, na projekty s názvem Posílení sportovních aktivit žáků školy, která byla podpořena dotací ve výši ,- Kč. Zapojení do projektů Naše škola je zapojena do několika projektů. Konkrétní spolupráce byla navázána v rámci projektu Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy, reg. č. CZ 1.07/1.3.52/ , který je spolufinancován z Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR. Škola nemá na tomto projektu finanční spoluúčast. Dalšími projekty v kterých je naše škola aktivně zapojena je Sport bez předsudků a Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Přihlásili jsme se i do několika dalších projektů, jejichž hlavním cílem je podpora profesního rozvoje našich pedagogů, především v oblasti ICT a dalších moderních metod při výuce, dále v oblasti jazykové vybavenosti pedagogů a v oblasti kutikulární reformy. Zapojeni budeme i v projektu Autoevaluace v Libereckém kraji, reg. Č. CZ.1.07/ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a v projektu Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě. 10

12 Navázali jsme spolupráci se SPŠ Česká Lípa v projektu Projektový den s technickými obory jehož cílem je seznámit žáky 8. a 9. ročníků s možností dalšího studia na středních školách, s prohlídkou jejich prostor a především s možností návštěvy odborných učeben a pracoven. Nejdůležitějším projektem, v kterém je naše škola zapojena, je projekt Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Jižní reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ z OP VK. Tento projekt realizujeme pomocí klíčové aktivity č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a pomocí klíčové aktivity č. III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Realizace klíčových aktivit zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pedagogy naší školy a zkvalitnění technických a materiálních podmínek pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce na obou stupních školy. V průběhu letošního školního roku pedagogičtí pracovníci vytvořili několik stovek DUM, které ověřili při výuce. Cílovou skupinou celého projektu jsou žáci naší školy, kteří jsou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky. Přehled školních a mimoškolních aktivit za školní rok 2011/2012 Školní družina Datum ŠD (počet) vyučující Akce - umístění (žáci) Místo konání ,2.,3.odd.(68) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy odd.(18) Lásl. Šouparáda-soutěžní odpoledne chodba školy odd.(16) Div. Tvořivá dílna- Hallowenské ozdoby herna klubu a 3. odd.(19) Šv., Lásl. Halloween disco párty herny ŠD odd. (18) Šv. Předvánoční tvořivá dílna-zdobení svíček herna ŠD odd.(19) Lásl. Sportovní stezka odvahy herna ŠD a 3. odd.(35) Šv., Lásl. Výtvarná dílna: encastica-vánoční přání herny ŠD a 3. odd.(42) Šv., Lásl. Mikulášský candrbál-spaní ve škole pavilon ŠD odd.(19) Lásl. Mikulášské dovádění-disco herna ŠD odd.(13) Div. Vánoční tvořivá dílna-pečení perníků herna klubu ,2.,3.odd.(58) Šv., Div., Lásl. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi před bud. školy ,2.,3.odd.(55) Šv., Div., Lásl. Vánoční besídky herny ŠD odd.(14) Div. Turnaj ve stolním fotbálku Relax herna odd.(20) Lásl. Předvánoční tvořivá dílna-výroba svíček herna ŠD ,2.,3.odd.(62) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy odd. (19) Šv. Vybíjená-turnaj družstev tělocvična ,2.,3.odd.(55) Šv., Div., Lásl. Tvořivá dílna-výroba dárků pro budoucí prvňáky herny ŠD únorbřezen 1.,2.,3.odd.(29) Šv., Div., Lásl. Měsíc dětské solidarity-šijeme panenky pro spolupráce UNICEF -Adoptuj panenku, zachráníš dítě s rodiči a 3. odd.(40) Šv., Lásl. Pololetní besídky hodnocení práce dětí herny ŠD odd. (19) Šv. Soutěž o neveselejší obrázek-kresba na chodník herna ŠD odd.(12) Div. Turnaj ve vzdušném hokeji Relax herna a 3. odd.(34) Šv., Lásl. Velikonoční tvořivá dílna-výroba dekorací herny ŠD odd.(8) Div. Velikonoční tvořivá dílna-malovaní kraslic herna klubu ,2.,3.odd.(61) Šv., Div., Lásl. Sběrová akce garáž školy ,2.,3.odd.(45) Šv., Div., Lásl. Čarodějnická párty aneb soutěž o nejoriginálnější vestibul a koště, grilování atrium školy odd. (19) Šv. Týden plný rekordů odd.(20) Lásl. Týden splněných přání-plníme si přání k MDD hřiště, herna odd.(20) Lásl. Týden plný radosti-krajemi si nejoblíbenější hry hřiště, herna 11

13 odd. (17) Šv. Soutěž o nejhezčí stavbu z písku hřiště odd.(20) Lásl. Týden plný zábavy-akce a soutěže zábav. char. hřiště, herna ,2.,3.odd.(45) Šv., Div., Lásl. Soutěže ke Dni dětí hřiště odd. (18) Šv. Pololetní besídka hodnocení práce dětí herna ŠD odd.(21) Lásl. Pololetní besídka hodnocení práce dětí herna ŠD odd.(16) Div. Vyhodnocení klubové soutěže-s Rackem kolem světa herna klubu Třídy 1. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Kubišová Den bez aut D.dopr. Hřiště A Kubišová Sport bez předsudků Šk. Hřiště A Kubišová Labutí jezírko JD A Kubišová Kinder tour KD Crystal A Kubišová Afrika KD Crystal A Kubišová Vzhůru na palubu TV A Kubišová Vystoupení u vánočního stromu Nám. TGM A Kubišová Soutěž ve šplhu TV A Kubišová Mikulášská nadílka TV A Kubišová Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi Škola A Kubišová Film. představení Spy kids kino A Kubišová Třídní vánoční besídka Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Arbesova Škola A Kubišová Den otevřených dveří Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Dolní Libchava Škola A Kubišová Ukázková hod. pro MŠ Jižní Škola A Kubišová Den Země Škola A Hamada Beseda v knihovně A Venhauer., Hrdin. Zákupské štafety ZŠ Zákupy A Dvorská Mc Donald cup ZŠ Zákupy A Kubišová Loutkové divadlo - Zvířátka a loupežníci Šklola A Paduchová, Kubiš. Den dětí Škola A Kubišová "Pasování na čtenáře" Knihovna A Kubišová Školní výlet Mn. Hradiště A Kubišová Školní akademiet KD Crystal A Kubišová Film. představení V peřině kino A Kubišová Regionální přehlídka prací ZŠ Moskevská 2. ročník Datum třída vyučující Akce - umístění (žáci) Místo konání I.st. p.vych. Švejdová Den bez aut dopravní hřiště I.st. p.uč. Dvorská Sport bez předsudků - Pomáháme vám růst školní hřiště ZŠ I.st. p.uč. Dvorská Labutí jezírko Jiráskovo divadlo 12

14 I.st. p.uč. Dvorská Multimediální pořad - Kindertour KD Crystal podzim celá ZŠ p.uč. Dvorská sběr kaštanů a žaludů pro oboru ve Skalici ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská přednáška o Africe KD Crystal celá ZŠ p.uč. Dvorská Putovní výstava o Ploučnici vestibul ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská Vítej na palubě tělocvična zdobení vánočního stromečku A p.uč. Dvorská na náměstí T.G.M. náměstí T.G.M I.st. p.uč. Dvorská Čertovské šplhání - soutěž ve šplhu tělocvična I.st. p.uč. Dvorská Mikulášská nadílka hudebna celá ZŠ p.uč. Dvorská vypouštění balónků s přáním Ježíškovi před ZŠ Jižní I.st. p.uč. Dvorská filmové představení - Spy Kids 4: Stroj času kino Crystal 1.2. celá ZŠ p.uč. Dvorská Den otevřených dveří ZŠ Jižní M.Lejsek p.uč. Jínová Šachový turnaj - Matěj Lejsek Nový Bor p.uč I.st. Šmehlíková školní kolo recitační soutěže ZŠ Jižní zima+jaro celá ZŠ p.uč. Dvorská sběr tvrdého pečiva pro lesní zvěř ZŠ Jižní M.Lejsek p.uč. Jínová Šachový turnaj - Matěj Lejsek Štědronín u Písku jaro I.st. p.uč. Dvorská Plavecký kurs ZŠ Sever celá ZŠ Venhauerová Sport bez předsudků Liberec I.st. p.uč. Dvorská Den Země tělocvična 4.5. celá ZŠ Venhauerová Zákupská štafeta - Falta, Dvořák, Ládr, Lejsek Zákupy tř. p.uč. Dvorská McDonalds Cup místo - chlapci 1.tř - 3.tř. Zákupy tř - 2.tř. p.uč. Dvorská loutkové představení - Zvířátka a loupežníci hudebna I.st. p.uč. Dvorská Kinderiáda místo - Ústí nad Labem p.uč. celá ZŠ Venhauerová Sport bez předsudků Jablonec n. N I.st. p.uč. Dvorská projekt Děti dětem - opékání buřtů + jízda na koních školní hřiště ZŠ 7.6. I.st. p.uč. Dvorská projekt Děti dětem - hledání pokladu okolí ZŠ Jižní 8.6. celá ZŠ p.uč. Dvorská O pohár starostky města Česká Lípa zimní stadion celá ZŠ p.uč. Dvorská Školní akademie KD Crystal A p.uč. Dvorská Exkurze na kolech - občanské sdružení Na větrné hůrce Horní Libchava I.st. p.uč. Dvorská Exkurze do obory ve Skalici pro nejlepší sběrače kaštanů Skalice 3. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Šmehlíková Sport bez předsudků hřiště A Šmehlíková Multimediální koncert KD Crystal A Šmelíková Přednáška o Africe KD Crystal A Šmehlíková Prohlídka Vodního hradu Vodní hrad A Šmehlíková Pořad Vítej na palubě tělocvična A Šmehlíková Čertovské šplhání tělocvična A Šmehlíková Mikulášská nadílka hudebna A Šmehlíková Vypouštění balónků s přáním škola A Šmehlíková Návštěva knihovny-vánoce v Evropě knihovna A Šmehlíková Filmové představení kino A Šmehlíková Vánoční besídka pro rodiče 3.A A Šmehlíková Třídní kolo recitační soutěže 3.A 13

15 st. Šmehlíková Školní kolo recitační soutěže interakt.učebna st. Šmehlíková Okresní kolo v recitaci Nový Bor A Šmehlíková Návštěva knihovny- Českolipské pověsti knihovna A Dvorská Mc Donald cup Zákupy A Dvorská Kinderiáda Ústí n. L A Venhauerová Sport bez předsudků Jablonec n N A Šmehlíková Pohár paní starostky stadion A Šmehlíková Den dětí- 1.část hřiště A Šmehlíková Den dětí- 2.část škola a okolí A Šmehlíková školní výlet Mnich.Hradiště 4. ročník Datum třída vyučující Akce Místo konání A Z.Hrdinová Soutěž ve šplhu tělocvična A Z.Hrdinová Mikulášská nadílka tělocvična A Z.Hrdinová Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi Prostor před školou A Z.Hrdinová Soutěž ve šplhu tělocvična A Z.Hrdinová film - Spy Kids kino Crystal A Z.Hrdinová Vánoční besídka třída 4.A A Z.Hrdinová Školní kolo recitační soutěže interaktivní učebna A Z.Hrdinová Sport bez předsudků Liberec A Z.Hrdinová Den Země okolí školy A Z.Hrdinová Zákupské štafety Zákupy-šk.hřiště A Z.Hrdinová Planeta Země Crystal A Z.Hrdinová Mc Donald s cup-fotbal Zákupy-šk.hřiště A Z.Hrdinová Dopravní výchova dopravní hřiště A Z.Hrdinová Školní výlet zámek Benešov n.p A Z.Hrdinová Živé Člověčě,nezlob se SPoŠ A Z.Hrdinová Exkurze -Florianova huť Častolovice A Z.Hrdinová Sport bez předsudků Jablonec n.nisou A Z.Hrdinová Dětský den Holý vrch A Z.Hrdinová Pohár paní starostky Sportareál A Z.Hrdinová Školní akademie Crystal 5.A Datum třída vyučující Akce Místo konání A M. Hovorková Den bez aut Dopravní hřiště A M. Hovorková Antisemitismus, holocaust, rasismus - přednáška škola A M. Hovorková Labutí jezírko.- divadelní představení JD A M. Hovorková Kinder tour - hudební pořad KD Crystal A M. Hovorková Afrika KD Crystal A M. Hovorková Návštěva městské knihovny - čtenářské dovednosti, styly Městská knih A M. Hovorková Ploučnice - výstava s přednáškou škola A M. Hovorková Vzhůru na palubu - preventivní program škola A M. Hovorková Čertovské šplhání škola A M. Hovorková Vypouštění balónků škola A M. Hovorková Spy Kids - filmové představení KD Crystal A M. Hovorková Vánoční besídka třídy škola 14

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více