Statut. obecně prospěšné společnosti. Článek I. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut. obecně prospěšné společnosti. Článek I. Základní ustanovení"

Transkript

1 Statut becně prspěšné splečnsti KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY Článek I. Základní ustanvení 1. Název splečnsti: KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY, becně prspěšná splečnst. Zkrácený název KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY.p.s. (dále jen splečnst). 2. Sídl splečnsti: Pilníkv/Hajnice/Úpice. 3. Zakladatelé splečnsti, kteří jsu uvedeni v zakládací listině splečnsti ze dne XXXXXXXX: Splečenství bcí Pdkrknší a Svazek bcí Jestřebí hry. 4. Splečnst byla zalžena pdpisem zakládací listiny dne XXXXXXX. 5. Právní frmu je becně prspěšná splečnst dle zákna č. 248/1995 Sb., nevýdělečná rganizace půsbící v tuzemsku i zahraničí, nemá plitické ani nábženské cíle. 6. Splečnst byla zapsána d rejstříku becně prspěšných splečnstí u Krajskéh sudu v Hradci Králvé a byl jí přidělen IČO. 7. Dba trvání splečnsti: KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY.p.s. je zalžena na dbu neurčitu. 8. Zakladatel splečnsti převedl svá práva na KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY.p.s.. Článek II. Druh becně prspěšných služeb Splečnst byla zalžena za účelem pskytvání becně prspěšných služeb, jejichž cílem je rzvj reginu Pdkrknší a Jestřebí hry, tj.území, které pkrývají zakladatelé splečnsti, zejména s hledem na zachvání a bnvu živta venkva: krdinace prjektů zaměřených k rzvji reginu a pdpra rzvje území s hledem na přírdní a scikulturní dědictví; stimulvání splupráce mezi jedntlivými subjekty v uvedeném území a vytváření strategií, které se pdílejí na jeh rzvji; služby při financvání prjektů služících k udržitelnému rzvji reginu; příprava a realizace prjektů služících k zvýšení využití bnvitelných zdrjů energie, šetrné venkvské turistiky, zvyšvání zaměstnansti a sudržnsti reginu Pdkrknší a Jestřebí hry; pdpra zkvalitnění infrastruktury pdprující místní rzvj, kmunikaci a udržitelné využití krajiny a lidských zdrjů; splupráce na realizaci veřejně prspěšných prjektů v reginu Pdkrknší a Jestřebí hry; sučinnst se zahraničními subjekty majícími vztah k reginu; výrba a distribuce vzdělávacích, infrmačních a prpagačních tiskvin, předmětů, světvá činnst, rganizace seminářů a šklení, rganizvání kulturních a sprtvních akcí; tvrba infrmační databanky ke shrmáždění infrmací prspěšných k rzvji reginu, pskytvání infrmačníh servisu daném území, pdpra prdukce a marketing místních prduktů a služeb; rganizvání pmci lkálním samsprávám a dalším lkálním rganizacím; prpagace reginu a jeh turistickéh ptenciálu, pdpra a rzšíření nabídky venkvské turistiky, pradenství, tvrba prduktů turistickéh ruchu; chrana a bnva přírdních zdrjů a kulturníh dědictví; chrana a tvrba krajiny, sídel a jejich hdnt jak základníh prstředku pr rzvj turistickéh ruchu, vytváření nvých frem a mžnstí eknmickéh a turistickéh využití krajiny, pdpra rzvje multifunkčníh zemědělství a chrany živtníh prstředí; zvyšvání vzdělansti lidskéh ptenciálu, eklgická výchva a vzdělávání veřejnsti.

2 Vedle základních činnstí, uvedených v předchzím dstavci tht článku, za jejichž účelem byla splečnst zalžena, jsu dále předmětem činnsti splečnsti i dplňkvé činnsti, které splečnst vyknává zásadně za úplatu. Dplňkvé činnsti splečnst vyknává výhradně za účelem dsažení účinnějšíh využití majetku a zárveň jejich výknem nesmí být hržena kvalita, rzsah a dstupnst becně prspěšných služeb uvedených v dst. 1 tht článku. Zárveň případný zisk z výknu těcht dplňkvých činnstí smí být pužit puze pr zkvalitnění a rzšíření becně prspěšných služeb splečnsti. Těmit dplňkvými činnstmi se rzumí: prnájem a půjčvání věcí mvitých a nemvitých; pskytvání infrmací, dbrná pmc a pdpra při rzvji území reginu i klních; tvrba strategií, služby bcím; reklamní a prpagační činnst, marketingvé služby, technická pmc; zprstředkvatelská činnst v blasti reklamy, ubytvání a turistickéh ruchu; výrba prdej vlastních prduktů které jsu výsledkem prjektů naplňujících becně prspěšné cíle; Pdmínky pskytvání služeb 1. Služby splečnsti jsu pskytvány fyzickým a právnickým sbám v v tuzemsku i zahraničí pkud naplňují pslání splečnsti svým územním umístěním i dpadem na regin Pdkrknší a Jestřebí hry. 3. Služby splečnsti mhu být na základě rzhdnutí správní rady pskytvány i za úplatu, pkud nebudu ptřebné prstředky na jejich pskytvání získány z dtací, grantů a darů fyzických a právnických sb. Ceny se stanví pr příjemce jedntlivých druhů služeb jedntně. Výše úplaty se stanví tak, aby byly pkryty náklady spjené s pskytváním těcht služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle splečnsti a na Internetu a bude s ním seznámen každý klient. 4. Služby splečnsti jsu pskytvány v rámci jedntlivých prjektů splečnsti. Pdmínky pskytvání takvých služeb stanví a vyhlašuje pr každý prjekt správní rada splečnsti. Pdmínky takvé služby jsu zveřejňvány v sídle splečnsti a pdle mžnstí v tisku neb prstřednictvím sítě Internet. S těmit pdmínkami musí být seznámen každý zájemce služby splečnsti. Pdmínky pskytvání jedntlivých služeb musí být stanveny tak, aby pr všechny, jimž bude knkrétní služba pskytnuta, byly stejné. 5. Rzhdnutí pskytnutí služby splečnstí vydává ředitel splečnsti. Tt rzhdnutí však pdléhá schválení správní radu splečnsti. Článek III. Orgány splečnsti Splečnst vytváří k zabezpečení své činnsti tyt rgány: Správní rada Dzrčí rada Ředitel Článek IV. Správní rada 1. Správní rada je statutárním rgánem splečnsti ( 10 zák.). Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům dměna. Splečnst může členům správní rady pskytvat puze náhradu výdajů d výše určené právním předpisem. 2. První členvé správní rady splečnsti jsu jmenváni zakladatelem splečnsti. O dvlání tht člena správní rady rzhduje zakladatel. 3. Správní rada je šestičlenná a funkční bdbí členů je tříleté (dst1, 11 zák.). Funkci člena správní rady nelze vyknávat déle než dvě bdbí za sebu (dst2, 11 zák.). Na prvním zasedání správní rady se lsem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční bdbí sknčí p rce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční bdbí sknčí p dvu letech (dst. 2, 12 zák.).

3 4. Celkvý pčet funkčních bdbí vyknávaných jednu sbu není mezen, všem p šestiletém členství ve správní radě může být stejná sba pět jejím členem nejdříve p uplynutí jednh rku (dst 2, 11 zák.). 5. Členem správní rady může být puze fyzická sba, která je bezúhnná (dst.4 10 zák.), má způsbilst k právním úknům a není ani sama ani sby jí blízké s tut becně prspěšnu splečnstí v pracvněprávním neb jiném bdbném vztahu. 6. Členvé správní rady vlí ze svéh středu předsedu, který svlává a řídí jednání správní rady. Funkční bdbí předsedy je tříleté (dst.3, 11 zák.). 7. Na zasedání správní rady splečnsti musí být všichni její členvé pzváni způsbem dhdnutým na předchzím zasedání. 8. Správní rada rzhduje veškeré činnsti splečnsti a pužití finančních prstředků splečnsti a půsbnst správní rady je upravena 13 zákna č. 248/1995 Sb. Správní rada je svlávána dle ptřeby, nejméně však 4x rčně. 9. O každém zasedání správní rady je veden prtkl. Prtkl vyhtvuje pvěřený pracvník sekretariátu splečnsti a je pdepisván předsedu správní rady a jedním z dalších členů správní rady. 10. Členství ve správní radě splečnsti je neslučitelné s členstvím v dzrčí radě splečnsti. 11. Při rzhdvání je hlasvací práv členů správní rady rvné. Při rvnsti hlasů rzhduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je schpna usnášení, je-li přítmna nejméně dvutřetinvá většina jejích členů. K usnesení je ptřeba suhlasu většiny přítmných členů, krmě výjimek uvedených v tmt statutu. Výkn funkce člena správní rady je sbní. 12. Správní rada může rzhdnut i per rlam. Rzhdvání per rlam je nepřípustné v případech, kdy pdle tht statutu je k přijetí rzhdnutí ptřeba suhlasu dvu třetin hlasů všech členů správní rady. 13. Splečnst i statutární rgán navenek zastupuje v běžných záležitstech předseda správní rady neb dva členvé správní rady splečně a t tak, že každý při pdepisvání ke svému napsanému neb natištěnému jménu připjí svůj vlastnruční pdpis. V případě, že jde dispzici s majetkem splečnsti neb uzavírání smluv s plněním nad ,- Kč jednají splečně nejméně čtyři členvé správní rady. 14. Členství ve správní radě zaniká (dst 3, 12 zák.): uplynutím funkčníh bdbí písemnu rezignací adresvanu zakladateli dvláním úmrtím 15. Na uvlněná místa ve správní radě jsu rzhdnutím správní rady na nejbližším zasedání kptváni nví členvé správní rady (dst.6 12 zák.). V tmt hledu je správní rada zavázána smluvními vztahy s členy MAS a kptuje pak nvé členy na návrh MAS dle platné smluvy. Na uvlněná místa jsu nví členvé správní rady přijati rzhdnutím stávající správní rady na návrh shrmáždění většiny členů MAS dle mechanismu a z kruhu sb ustanvených v platné smluvě s členy MAS v reginu. Jsu-li bezúhnnými sbami stávající správní rada je kptuje a učiní úkny nutné ke změně údajů v rejstříku becně prspěšných splečnstí. 16. Člen správní rady, kterému zanikl členství ve správní radě uplynutím funkčníh bdbí neb dstupením, může být jmenván neb zvlen d jinéh rgánu splečnsti. 17. Správní rada rzhduje věcech svěřených jí d půsbnsti pdle 13 dst. 1 písm. a-i) zákna č. 248/1995 Sb. a dále d její půsbnsti patří: dbát na zachvání účelu, pr který byla splečnst zalžena; schvalvání změn a dplnění statutu, zakládací listiny; schvalvat další rganizační pravidla a jejich změny; schvalvat rční účetní závěrku a výrční zprávu splečnsti; určit termín zveřejnění výrční zprávy; schvalvat rzpčet splečnsti a jeh změny a jmenvitě náklady na vlastní činnst splečnsti; jmenvat a dvlávat ředitele splečnsti, dhlížet na jeh činnst a stanvit mu dměnu a stanvit rzsah jeh plných mcí;

4 jmenvat likvidátra při zrušení splečnsti a rzhdvat určení becně prspěšné splečnsti, které bude nabídnut likvidační zůstatek; rzhdvat předmětu a rzsahu dplňkvých činnstí splečnsti nad rámec vymezený v zakládací listině; rzhdvat zrušení, slučení neb rzdělení splečnsti; rzhdvat dalších tázkách, které d půsbnsti správní rady svěřuje zakládací listina; vydávat písemná pravidla pr pskytvání služeb splečnsti, dzírat na ddržení účelu všech pskytnutých prstředků. Pkud má správní rada rzhdnut změně statutu, zřízení pbček splečnsti a splečnsti, které bude nabídnut likvidační zůstatek neb zrušení splečnsti, je nutný suhlas dvutřetinvé většiny všech hlasů členů správní rady. 18. Správní rada může své pravmci přenést na základě plné mci na ředitele splečnsti s výjimku těch, které zákn svěřuje výlučně správní radě. 19. Správní rada rzhduje změně zakládacích listin a statutu v suladu s 4 dst.3 a 4, zrušení splečnsti, zřízení pbček splečnsti a splečnsti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V statních věcech rzhduje nadplviční většinu všech členů. 20. Zakladatel má práv zúčastnit se jednání správní rady s hlasem pradním. Pžádá-li zakladatel slv, musí mu být udělen. 21. Funkce předsedy správní rady zaniká: zánikem členství ve správní radě dvláním z místa předsedy správní rady dstupením z místa předsedy správní rady 22. Mimřádné zasedání správní rady svlává předseda správní rady z vlastníh pdnětu neb je pvinen svlat mimřádné zasedání správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady. Vyžaduje-li t zájem splečnsti, svlává mimřádné zasedání správní rady dzrčí rada. 23. V rámci MAS plní rli prgramvéh výbru. Článek V. Ředitel 1. Ředitele splečnsti jmenuje a dvlává správní rada, která určuje výši jeh dměny ( 15 zák. ). V rámci MAS plní rli manažera MAS. 2. Ředitelem může být puze fyzická sba, která je bezúhnná, tj. která nebyla pravmcně dsuzena pr úmyslný trestný čin, cž dlží před svým jmenváním výpisem z trestníh rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem správní ani dzrčí rady splečnsti. 3. Ředitel řídí běžnu činnst splečnsti a jedná jménem splečnsti v suladu se zakladatelsku smluvu, se statutem splečnsti a v rzsahu pravmcí, které mu udělí správní rada. V nepřítmnsti ředitele jedná se správními rgány a třetími sbami předseda správní rady neb splečnstí pvěřený zástupce. Ředitel je právněn se účastnit s hlasem pradním jednání všech rgánů splečnsti. Článek VI. Dzrčí rada 1. Dzrčí rada je tříčlenným kntrlním rgánem splečnsti se všebecnu půsbnstí, která je upravena 16 zákna č. 248/1995 Sb. Členvé dzrčí rady vlí svéh předsedu, který svlává a řídí jednání dzrčí rady. Funkční bdbí dzrčí rady je tříleté. Na svém prvním zasedání vylsuje dzrčí rada jednh člena, jemuž sknčí funkční bdbí p jednm rce de dne vzniku splečnsti a jednh člena, jemuž sknčí funkční bdbí p dvu letech.

5 2. První dzrčí rada splečnsti je jmenvána zakladatelem splečnsti. Nestanví-li zákn č. 248/1995 Sb. jinak, platí pr způsb ustanvení a členství v dzrčí radě bdbně ustanvení správní radě. 3. Členství v dzrčí radě zaniká: uplynutím funkčníh bdbí písemnu rezignací adresvanu správní radě splečnsti dvláním úmrtím 4. Člen dzrčí rady, kterému zanikl členství v dzrčí radě uplynutím funkčníh bdbí neb dstupením, může být zvlen d jinéh rgánu splečnsti. 5. Členvé dzrčí rady jsu právněni: kntrlvat veškeru činnst splečnsti; připmínkvat návrh rzpčtu; nahlížet d účetních knih a jiných dkladů splečnsti a kntrlvat tam bsažené údaje; účastnit se jednání správní rady a musí jim být udělen slv, pkud ně pžádají. 6. Dzrčí rada: przkumává rční účetní závěrku a výrční zprávu splečnsti; nejméně jedenkrát rčně pdává zprávu správní radě výsledcích své kntrlní činnsti; dhlíží na t, že splečnst vyvíjí činnst v suladu se zákny a statutem splečnsti; pdává správní radě návrh na dvlání ředitele; svlává mimřádné zasedání správní rady, jestliže t vyžadují zájmy splečnsti. 7. Dzrčí rada je pvinna upzrnit správní radu na prušení záknů, ustanvení statutu, na nehspdárné pstupy, ppřípadě na další nedstatky v činnsti bez zbytečnéh prdlení pté, c se těcht skutečnstech dzví. V případě, že přes upzrnění není sjednána náprava, infrmuje dzrčí rada zakladatele a předlží mu návrh dalšíh pstupu. 8. V rámci MAS plní rli mnitrvacíh výbru MAS. Článek VII. Sekretariát 1. Sekretariát splečnsti může být zřízen k zajištění kmpletníh servis k zajištění práce správní rady a statních rgánů splečnsti a dále zabezpečuje úkly ulžené správní radu a ředitelem splečnsti. 2. Hlavní úkly a rganizaci sekretariátu určuje ředitel splečnsti. 3. V čele sekretariátu stjí ředitel, který sekretariát řídí a je za jeh řádný chd dpvědný správní radě. Článek VIII. Majetkvé pměry a hspdaření splečnsti 1. Majetek splečnsti je tvřen těmit základními zdrji: vstupní jednrázvý příspěvek zakladatelů splečnsti, ve splečné výši ,- Kč, slvy desettisíc krun českých; rční prvzní příspěvky budu každrčně navrhvány správní radu a schváleny zakladatelem splečnsti. Prvzní příspěvek je splatný d knce března kalendářníh rku; dtace a granty; dary a dědictví; fndy splečnsti z její vlastní činnsti. 2. Majetek splečnsti může být pužit puze k cílům, pr něž byla splečnst ustanvena. 3. Hspdaření splečnsti se řídí ustanveními správní rady, becně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanveními zákna becně prspěšných splečnstech č. 248/1995 Sb. Splečnst hspdaří pdle rzpčtu, schválenéh pr každý kalendářní rk.

6 4. Rzpčet schvaluje správní rada, p vyjádření dzrčí rady. Stejným způsbem schvaluje správní rada rční zprávu výsledcích hspdaření a rční účetní závěrku. 5. Hspdářský výsledek p zdanění převádí splečnst v celé výši d rezervníh fndu. Rezervní fnd je pužíván nejprve ke krytí ztráty vykázané v předcházejících i následných účetních bdbích. 6. Účetním rkem je kalendářní rk. Článek IX. Výrční zpráva 1. Splečnst vypracvává výrční zprávu činnsti a hspdaření nejpzději d 31. března rku následujícíh p hdnceném bdbí. Tat výrční zpráva musí být zveřejněna a kdykliv k nahlédnutí v sídle splečnsti. První zprávu zveřejní nejpzději 18 měsíců p vzniku splečnsti. 2. Výrční zprávy budu k dispzici veřejnsti v sídle splečnsti v úředních hdinách stanvených splečnstí. Článek IX. Zrušení, likvidace a zánik splečnsti 1. V případě zrušení splečnsti rzhdnutím správní rady bude likvidační zůstatek splečnsti převeden na jinu becně prspěšnu splečnst pdle rzhdnutí správní rady. Článek X. Závěrečná ustanvení 1. Tent statut byl schválen usnesením správní rady splečnsti dne XX. XX Statut a zakládací listinu splečnsti lze měnit neb dplňvat puze v suladu s usnesením správní rady splečnsti. 3. Statut je vyhtven ve dvu stejnpisech a třech věřených kpiích s platnstí riginálu, z nichž p jedné bdrží zakladatel a další zůstanu pr ptřeby splečnsti. Změny a dplňky tht statutu jsu mžné výhradně frmu písemnéh ddatku k tmut statutu neb jeh nvým schválením správní radu. 4. Níže pdepsaní členvé správní rady prhlašují, že jim je bsah tht statutu znám, že tent splečně prjednali a že něm dsáhli úplné shdy. Na důkaz th připjují ke statutu své vlastnruční pdpisy. V Pilníkvě dne předseda správní rady

7 Statutární rgány Správní rada KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY.p.s. půsbí d XXXXXXX v následujícím slžení: Jan Šída, Pilníkv Ing. Ladislav Grega, Khutv Mgr. Zdenka Bednaříkvá, Staré Buky Ladislav Ott, Úpice Eva Hylmarvá, Malé Svatňvice Jarslav Balcar, Havlvice Dzrčí rada KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY.p.s. v následujícím slžení d XXXXXXX: PhDr. Vladimír Diblík, Radvanice Ing. Václav Valeš, Hajnice Pavlína Strapkvá, Khutv

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ORLICE. Článek I. Název a sídlo. Název společnosti: Článek II. Forma a zakladatelé

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ORLICE. Článek I. Název a sídlo. Název společnosti: Článek II. Forma a zakladatelé ská smluva Orlice,.p.s. ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ORLICE Článek I. Název a sídl Název splečnsti: ORLICE,.p.s. Sídl splečnsti: Kstelecká Lhta č. 40, 517 41 Právní frma splečnsti:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. STATUS

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. STATUS Jablnecké kulturní a infrmační centrum,.p.s. STATUS upravuje zásady činnsti a řízení Jablneckéh kulturníh a infrmačníh centra,.p.s. (dále jen splečnst ) určuje jeh vnitřní uspřádání, dělbu práce a příslušnsti

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA Preambule Filsfický studentský splek Thema je dbrvlným a zcela nezávislým bčanským splkem studentů a abslventů studijníh bru Filzfie Filzfické fakulty Univerzity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Stanovy České asociace ergoterapeutů- návrh revize

Stanovy České asociace ergoterapeutů- návrh revize Vážení členvé, dvlujeme se na Vás brátit s důležitým sdělením týkajícím se revize stanv ČAE. S účinnstí d 1. 1. 2014 dšl ke zrušení zákna sdružvání bčanů (83/1990 Sb. ZSO ) a k přesunu právní úpravy bčanských

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise Organizační řád Valná hrmada (dále také jen VH) je nejvyšším rgánem sdružení a tvří ji členvé sdružení (FO) neb statutární zástupci členů - právnických sb. Valnu hrmadu svlává nejméně jednu rčně předseda

Více

STANOVY SPOLKU STUDENTŮ HISTORIE FF UK

STANOVY SPOLKU STUDENTŮ HISTORIE FF UK STANOVY SPOLKU STUDENTŮ HISTORIE FF UK Preambule Splek studentů histrie FF UK je dbrvlným a nezávislým bčanským splkem studentů a abslventů kateder a ústavů zajišťujících výuku histrických věd na Filzfické

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Statut České televize

Statut České televize Statut České televize ČLÁNEK I POSTAVENÍ ČESKÉ TELEVIZE 1. Česká televize je právnicku sbu zřízenu s účinnstí d 1. ledna 1992 záknem č. 483/1991 Sb., České televizi, ve znění pzdějších předpisů. 2. Česká

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

STANOVY. Energeticko-technický inovační klastr, z. s. Energy-Technical Innovation Cluster. V Pardubicích dne

STANOVY. Energeticko-technický inovační klastr, z. s. Energy-Technical Innovation Cluster. V Pardubicích dne STANOVY Energetick-technický invační klastr, z. s. Energy-Technical Innvatin Cluster IČ 02487641 V Pardubicích dne 31. 3. 2015 Obsah Článek 1 Úvdní ustanvení... 3 Článek 2 Název a sídl Splku... 3 Článek

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Stanovy. 3. Vedlejší hospodářská činnost ČSG: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Stanovy. 3. Vedlejší hospodářská činnost ČSG: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Stanvy 1 Název, právní frma, sídl 1. Český svaz greenkeeperů z.s. - dále jen ČSG - je samsprávným a dbrvlným svazkem členů, kteří se v něm splčují ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, v platném

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany KU(1SP00RMSRB m H. w/f &C Smluva.3 závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený: IČ: bankvní spjení: čísl účtu: (dálejen Kraj") 28.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Rozhodnutí. a podle 63 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, a 164

Rozhodnutí. a podle 63 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, a 164 ,, v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbr právní a rganizační 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111 11111 1111111111111111111111111111 MUBDP000SVEO Váš dpis zn.: í, DU

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více