Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP)

2 OBSAH OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SOUČÁSTI ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU PROJEKTY, AKCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ AKCE ŠKOLY/PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Obsah

3 5.6.2 CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (zpracovaný dle přílohy RVP ZV pro LMP) ČÍSLO JEDNACÍ: 171/2009 MOTIVAČNÍ NÁZEV: Umět si v životě vědět rady PŘEDKLADATEL: ZŘIZOVATEL: Základní škola praktická Halenkov Halenkov 25, PSČ ředitel školy: Mgr. Ladislav Mlčoch tel./fax: IZO: Identifikátor zařízení: IČ: Zlínský kraj Krajský úřad ZK, tř. T. Bati 21, ZLÍN tel. : PLATNOST ŠVP OD: Verze č. 1 od Verze č. 2 od Verze č. 3 od Verze č. 4 od Verze č. 5 od Verze č. 6 od Halenkov razítko... Mgr. Ladislav Mlčoch, ředitel školy 4 1 Identifikační údaje

5 2.1 SOUČÁSTI ŠKOLY Základní škola praktická Halenkov 1. Základní škola praktická (kapacita 40 žáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 12 žáků) 3. Školní jídelna (kapacita 60 obědů denně) 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.2 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY ZŠ praktická Halenkov je školou s 1. až 9., respektive 10. ročníkem samostatně zřízenou pro vzdělávání žáků zdravotně postižených a se speciálními vzdělávacími potřebami ve spádové oblasti Horní Vsacko. Škola je organizována jako malotřídní. Výuka probíhá v odděleních. Vyučuje se podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola (tento vzdělávací program zanikne na konci škol. roku 2014/15) a podle tří ŠVP pro lehké, středně těžké a těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami. Škola je umístěna ideálně uprostřed spádové oblasti. Vzhledem k 95 % dojíždění žáků jsou přestávky i délka hodin této situaci pružně přizpůsobeny. Škola má schválenou kapacitu 52 žáků, z toho max. 12 žáků v ZŠS. Školní docházku v ní plní jak žáci s lehkým mentálním postižením (9-letá školní docházka), tak se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (10 letá školní docházka). Ve třídě pro středně těžce a těžce mentálně postižené žáky působí vždy minimálně 2 pedagogové, z nichž jeden je asistent pedagoga. Charakteristickým rysem školy je klidná, rodinná atmosféra, dokonalý přehled o všech žácích, o jejich specifických potřebách, o jejich rodinném zázemí a úzká spolupráce s rodinou, což pokládáme za nezbytný základ pro úspěšnou speciálně pedagogickou práci. 2.3 VYBAVENÍ ŠKOLY Školní budova je sice více než stoletá, ale byla 2x nákladně rekonstruována a rozšířena. Budova je racionálně rozdělena podle druhu činností: 1. patro výuka (kmenové třídy, učebna VV a HV, učebna pro specializované činnosti s rehabilitačním a kompenzačním vybavením, kanceláře, sborovna, ředitelna, hlavní kabinet pomůcek, sociální zřízení) přízemí hlučné nebo nepravidelné činnosti (tělocvična, jídelna + školní kuchyně, učebny PV, přípravna PV, učebna Informatiky) suterén pomocné a provozní činnosti (šatny, sklady, sklepy, kotelna, sociální zařízení) 5 2 Charakteristika školy

6 Součástí školy je i školní pozemek s travnatým hřištěm, sadem a záhony pro výuku pěstitelských prací, relaxačním a výukovým sezením a parkovištěm přizpůsobeným k pořádání tradičních dopravních, environmentálních a sportovních soutěží. Bezbariérovost je možno vyřešit tzv. schodolezem. Díky zapojení do projektu EU peníze školám je škola vybavena novými počítači s připojením na internet, notebooky a dataprojektory aj. Škola má učebnu Informatiky, čtyři speciální učebny pracovního vyučování, samostatnou učebnu Hv a Vv, množství pomůcek, moderní keramické tabule, ve všech třídách nový nábytek, pro vozíčkáře speciální lavice a ve všech třídách PC s internetovým připojením. Tělocvična je menší, ale vzhledem k nižším počtům žáků, je dostačující. Díky horské poloze školy věnujeme v TV velkou pozornost pobytu v přírodě. Celkově velikost školy, stav a počet učeben a dalších místností plně uspokojuje potřeby vyučování. V suterénu a v 1. patře jsou sociální zařízení, žáci mají svůj sprchový kout. Šatny jsou rozděleny na dívčí a chlapeckou část s možností převlékání na TV a PV. Škola má vlastní školní jídelnu pro stravování žáků i zaměstnanců. Školní jídelna je vybavena a modernizována podle evropských norem. Školní klima charakterizuje přátelská, klidná, rodinná atmosféra vesnické malotřídní školy bez stresů a negativních jevů. Vnitřní prostory jsou esteticky vyzdobeny pracemi žáků. Škola se nachází v centru Valašska, ve zdravé, horské, lesnaté, ekologicky hodnotné přírodní krajině CHKO Beskydy. 2.4 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Na škole vyučují plně kvalifikovaní speciální pedagogové s pomocí asistentů pedagoga. Věkový průměr je okolo 40 let. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v rámci DVPP. Prioritou je speciální pedagogika, řízení školy, metody práce s postiženými žáky a využívání ICT ve výuce. Na škole působí plně kvalifikovaný výchovný poradce, metodik minimálního preventivního programu, učitelé jsou proškoleni z poskytování první pomoci a ochrany žáků při mimořádných událostech. Pracovní atmosféra je přátelská, učitelé mají dostatečný prostor pro vlastní kreativitu a svobodné rozhodování. 2.5 PROJEKTY, AKCE Škola se účastní okresních soutěží a přehlídek z oblasti tělovýchovy a kultury. Sama pořádá turistické, poznávací a ekologické akce a projekty, exkurze, výlety, besídky, sportovní závody, dopravní soutěž, Dětský den, celoroční soutěž o nejlepší žáky. 6 2 Charakteristika školy

7 2.6 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Rodiče mohou navštěvovat školu bez omezení, jsou pravidelně informování o svých dětech na třídních schůzkách i mimo ně. Jsou jim přístupny všechny veřejné informace o škole jak na webu školy, tak na požádání osobně přímo ve škole. Problémy žáků se řeší kolektivní schůzkou na úrovni žák zákonný zástupce TU ŘŠ VP. Školská rada existuje od ledna 2006 jako tříčlenná po jednom zástupci z řad rodičů, zřizovatele a pedagogů. Pravidelná je odborná spolupráce s SPC a PPP. Při školních a mimoškolních akcích spolupracuje škola s okolními praktickými školami, obecním úřadem, úřadem práce, středními školami, místní knihovnou, Policií ČR, místními firmami a dalšími subjekty. 7 2 Charakteristika školy

8 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Výchovné a vzdělávací zaměření praktické školy je dáno charakterem/typem žáků, kteří naši školu navštěvují. Většina žáků je zařazována do praktické školy v průběhu povinné školní docházky, tedy po absolvování několika let na běžné základní škole. Jen výjimečně žák zahajuje vzdělávání na naší škole už v 1. roč.. Vzdělávání na základní škole hlavního proudu je rodiči našich žáků i žáky samotnými popisováno jako stále se opakující prospěchové problémy, stres, izolace v kolektivu svých vrstevníků, posměšky s náznaky šikany. Výsledkem je negativismus vůči škole a vzdělání vůbec, neurotické projevy, pocity méněcennosti a nejistoty, výchovné problémy. To vše je často znásobeno pozdním přeřazením žáka, kdy prostředím vytvořené negativní rysy osobnosti dítěte jsou už zafixovány. V posledních letech se tato situace ještě vyhrotila neodbornými nátlakovými akcemi některých neziskových organizací na totální inkluzi. Výsledkem je ignorování vzdělávacích a psychických potřeb především u tzv. hraničních žáků. Někteří žáci jsou hendikepováni i nepodnětným rodinným prostředím. Nelze opominout ani nízkou ekonomicko-sociální úroveň naší spádové oblasti, která je periferií ČR i Zlínského kraje. ŠVP popsanou základní situaci bere v úvahu a obecné vzdělávací cíle a klíčové kompetence přílohy RVP ZV pro LMP přizpůsobuje popsaným limitům a vlivům. Žáci praktické školy nejsou studijní typy a jejich úspěšná budoucnost závisí na splnění tří podmínek: a) získání manuální zručnosti, kladného vztahu k práci, ochoty a snahy přizpůsobit se trhu práce, být profesně mobilní; b) zvládnout základní čtenářskou a matematickou gramotnost, orientovat se v základních skutečnostech ve svém okolí a v současném světě; c) omezit na minimum vliv negativních výchovných, vzdělávacích a životních návyků. Tyto předpoklady obsahuje i motivační název ŠVP Umět si v životě vědět rady. Vyjadřuje základní myšlenku tohoto vzdělávacího programu: respektovat specifika lehce mentálně postiženého žáka; individuálním a diferencovaným přístupem a speciálně pedagogickými metodami práce naplnit potřeby těchto žáků; na základě toho dosáhnout maximální seberealizace, smysluplného profesního uplatnění, odpovědného rozhodování v osobním životě, souladu mezi osobními a obecnými mravními a občanskými hodnotami. V ŠVP klademe důraz jak na všestranný rozvoj osobnosti postiženého žáka, tak na prioritní postavení vzdělávacích oblastí/oborů: Člověk a svět práce, čtení, psaní, matematika, tedy především na kompetence pracovní, sociálně-personální a komunikativní. K podpoře těchto cílů škola pořádá i mimoškolní akce/projekty: výlety, exkurze výstavy, soutěže, besídky monotématické dny s určitým zaměřením 8 3 Charakteristika ŠVP

9 ŠVP při realizaci cílů počítá s pomocí rodičů našich žáků, školské rady i mimoškolních subjektů. ŠVP vytváří postiženým žákům cestu k hodnotnému životu, učí je řešit problémy a vědět si rady v obtížných situacích. Pokud se toto podaří splnit, budou splněny i klíčové kompetence RVP ZV - přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP. 3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Tyto postupy utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Pomáhají postiženým žákům rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro osobnostní rozvoj a tím co nejvíce usnadnit profesní a občanské uplatnění v praktickém životě. Základním výstupem klíčových kompetencí je spokojený a úspěšný život. Prioritní kompetencí žáků s mentálním postižením je kompetence pracovní tzv. superkompetence. 9 3 Charakteristika ŠVP

10 Kompetence k učení Základní škola praktická Halenkov Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky; pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami; poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení; používá zákl. pojmy z různých vzdělávacích oblastí; dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě; chápe obecně používané termíny, znaky a symboly. Každý učitel se proto bude snažit : aby žák dosáhl alespoň uspokojivé úrovně čtení s porozuměním, početní gramotnosti jako základního předpokladu schopnosti učit se, používat učebnice, učební materiály a pomůcky; hodnotit pozitivně i malý úspěch je úspěch, učit trpělivosti při učení; přizpůsobit metody, formy a styl výuky potřebám postižených žáků; vypěstovat u žáků schopnost samostatné práce v hodině základ výuky ve třídě s odděleními; dosáhnout maximální názornosti učiva a praktické aplikovatelnosti učiva; posuzovat chyby jako nutnou a pozitivní etapu učení, hledat řešení chyby; střídat v hodinách druhy práce a tím dosáhnout pestrosti a zajímavosti výuky; aby žák používal moderní technologie v procesu učení dataprojektor, počítač, internet, výukový SW a tak se učil vyhledávat a využívat informace; aby žáci byli schopni se vzájemně hodnotit i sebehodnotit (např. v testech) a tím se zlepšila jejich schopnost posuzovat sebe i jiné; učivo individualizovat, diferencovat v hodinách i v domácích úkolech podle stupně postižení a schopností, volit optimální speciálně pedagogické metody; vedle logických postupů používat i mechanické a mnemotechnické postupy a pomůcky, vede-li to v cíli; vycházet z toho, že učebnice jsou maximalistické a selektovat učivo na podstatné, prakticky a profesně využitelné a na učivo vedlejší, nepodstatné, naučit žáky především základní pojmy, termíny, znaky a symboly; dosáhnout u žáků pochopení vztahu: učení = úspěšné pracovní uplatnění Charakteristika ŠVP

11 Kompetence k komunikativní Kompetence k řešení problémů Základní škola praktická Halenkov Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější řešení; řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky; přijímá důsledky svých rozhodnutí; nenechá se při řešení problému odradit nezdarem; dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí; dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby. Každý učitel se proto bude snažit : vystavovat žáky situacím, které vyžadují osobní zapojení a angažování; trvat na dokončení každé práce; používat různé druhy práce, postupy, netradiční prvky výuky, aby u žáků nevznikl mechanický stereotyp a automatismus; řešit společně s třídou/skupinou společně problémy (služba, pořádek, porušování norem ), podněcovat předkládání návrhů na řešení; zapojovat žáky do akcí zlepšujících vzhled školy a okolí, přípravy soutěží, projektů, besídek, sběru bylin, výzdoby interiérů; v každém ročníku věnovat min. 6 hod. tématu Chování za mimořádných událostí (viz společný plán). Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog; rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje; využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům; zvládá jednoduchou formu písemné komunikace; vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor; využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Každý učitel se proto bude snažit : aby se žáci vyjadřovali mezi sebou, vůči dospělým slušně, srozumitelně, přátelsky, s respektem a ohleduplně; vytvářet při výuce situace, kdy žák musí argumentovat a zároveň přijmout jiný názor; aby se žáci vyjadřovali v celých větách, stali se členy knihovny, brali četbu jako zajímavé vyplnění volného času, přečetli alespoň 1 knihu za pololetí; část ověřování znalostí žáků-zkoušení vedl ústně, formou rozhovorudialogu; aby žáci dosáhli alespoň uspokojivé úrovně čtení s porozuměním a srozumitelného psaní jako základního předpokladu komunikativních kompetencí; uskutečnit část výuky v učebně ICT a s použitím výukového SW; spolu s ostatními organizovat a zapojovat žáky do soutěží, projektů, besídek a mimoškolních akcí, ve kterých je důležitou součástí schopnost komunikovat Charakteristika ŠVP

12 Kompetence občanské Kom Kompetence sociální a personální Základní škola praktická Halenkov Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby; má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti; respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce; rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky; navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy; posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí; uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby. Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití; zvládá běžnou komunikaci s úřady; chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie; chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně živ. prostředí; dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy. Každý učitel se proto bude snažit : sociální a personální kompetence vyvozovat hlavně prakticky na modelových situacích např. v TV, PV, pochodové cvičení, výlet apod.; na modelových situacích naučit žáky odmítnout; seznámit žáky a diskutovat ve třídě o škol. řádu, právním povědomí; narušit hierarchické vztahy mezi žáky ve třídě a kastování na slabé a silné; seznámit žáky s respektováním individuálních rozdílů lidí, ras, etnik na konkrétních příkladech Romové, cizinci,...; umožnit každému žáku zažít pocit úspěchu; spolu s ostatními organizovat a zapojovat žáky do soutěží, projektů, besídek a mimoškolních akcí, ve kterých je důležitou součástí schopnost prezentovat se, spolupracovat, rozhodovat, překonávat překážky. Každý učitel se proto bude snažit : seznámit žáky a diskutovat ve třídě o škol. řádu, právním povědomí; aby žáci třídili odpad, mysleli ekologicky; v každém ročníku věnovat min. 6 hodin tématu Chování za mimořádných událostí (viz společný plán); seznámit žáky s respektováním individuálních rozdílů lidí, ras, etnik na konkrétních příkladech Romové, cizinci,...; seznámit žáky se důležitými institucemi v domovské obci a okresním městě Vsetín obecní úřad, městský úřad, úřad práce, FÚ, policie, katastrální úřad, Charakteristika ŠVP

13 Kompetence pracovní (superkompetence) Základní škola praktická Halenkov Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : zvládá základní pracovní dovednosti, operace, postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci; má vytvořen pozitivní vztah k manuál. činnostem; dodržuje zásady BOZP, hygieny práce, ochrany živ. prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech; pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci; je schopen výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení; reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních; má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí; využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění. Každý učitel se proto bude snažit : klást prvořadý důraz na získání manuální zručnosti, pozitivního vztahu k práci, ochotu přizpůsobit se trhu práce; od 7. ročníku pravidelně informovat žáky o možnostech a nárocích učebních oborů, vytvořit představu o své profesní budoucnosti a tím usměrnit neadekvátní volbu povolání; pravidelně inovovat nástěnku profesní přípravy, pořádat besedy s nejčastěji volenými SOU a OU, navštěvovat Dny otevřených dveří, Veletrhy práce; v každém ročníku 2. stupně splnit všechny složky a všechny druhy materiálů a tím vytvořit povědomí o nejběžnějších řemeslech, materiálech a oborech; aby žáci získali dostatečnou výdrž, schopnost koncentrace na práci, měli základní pracovních dovednosti, znali základní postupy, výrobní operace, diskutovali o etapách práce na výrobku ; zafixovat u žáků tyto základní pracovní postoje: každá práce se musí dokončit, své místo a nářadí si musím uklidit, ; při hodnocení zdůvodnit dodržení vzoru technického nákresu, postupu, rozměrů, povrchové úpravy, řemeslné dokonalosti, zapojovat celou pracovní skupinu do vzájemného hodnocení; škola bude pořádat celoškolní soutěž o nejlepšího pracovkáře; aby žáci znali první pomoc při pracovním úrazu, BOZP, hygienu práce, ochranu životního prostředí při práci s nátěry, ředidly, odpadem, 13 3 Charakteristika ŠVP

14 3.3 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání těchto žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.73/2005 Sb., kde je mimo jiné popsán systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z těchto zákonných norem vyplývá, že dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování), se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc ), nebo sociálním znevýhodněním (sociálně patologické jevy v rodině, nařízená ústavní výchova, ochranná výchova). ZŠ praktická Halenkov je školou samostatně zřízenou pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Obsah vzdělávání i hodnocení se vždy přizpůsobuje možnostem a schopnostem žáků. Podpůrná opatření jsou stanovena v podobě speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, speciálních pomůcek, učebnic a didaktických materiálů, úpravou délky vyučovacích hodin, zapojením asistentů pedagoga ve výuce, sníženým počtem žáků ve třídě apod ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Realizaci jednotlivých průřezových témat (dále jen PT) můžeme najít prakticky v každém předmětu a v každém ročníku a vyplývá ze samé podstaty výchovně vzdělávacího procesu. V učebních osnovách u jednotlivých předmětů nalezneme v kolonce Mezipředmětové vztahy, průřezová témata odkaz na příslušné téma PT, který je pak podrobněji rozpracován v tabulkách jednotlivých PT. Průřezová témata jsou realizována především formou integrace, popř. formou projektu. Blíže je integrace rozpracována v následujících tabulkách. Projekty obsahuje oddíl 3.5 Tradiční akce školy. Výčet všech průřezových témat: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova 14 3 Charakteristika ŠVP

15 Vysvětlivky: Formy: INT integrace tematického okruhu průřezového tématu PRO samostatný projekt např. Ekoden, soutěž apod. (Př.: INT/D = tematický okruh PT je součástí předmětu dějepis, a to formou integrace průřezového tématu) Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání INT/ M INT/ M INT/ M INT/ M INT/ M, INT/ M Sebepoznání a sebepojetí INT/ Př INT/ Vl INT/ VO Seberegulace Sebeorganizace INT/ ČaS INT/ VO Psychohygiena INT/ TV, PV INT/ TV, PV INT/ TV, PV INT/ TV, PV INT/ TV, PV INT/ TV, PV, Vl INT/ TV, PV INT/ TV, PV, P, VZ INT/ TV, PV Kreativita INT/ VV INT/ VV INT/ VV INT/ VV INT/ VV, ICT INT/ VV, PV, ICT INT/ VV, PV INT/ VV, PV INT/ VV, PV 15 3 Charakteristika ŠVP

16 Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj okruhy OSV Poznávací schopnosti 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída 4. třída 5. Třída 6. třída 7. třída 2.stupeň 8. třída 9. třída INT/ ČaS INT/ Vl INT/ VO INT/ VO INT/ VO Mezilidské vztahy INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ VO INT/ VO, VkZ INT/ VO Komunikace Spolupráce, soutěživost INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ, Vl INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ ČJ, INT/ VV, PV, TV INT/ ČJ, VO, AJ, VkZ INT/ VV, PV, TV INT/ ČJ, VO, AJ, VkZ INT/ VV, PV, TV Osobnostní a sociální výchova Morální rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída INT/ ČaS INT/ ČaS, ČJ 5. Třída 6. třída 7. třída 8. třída INT/ VkZ INT/ ČJ INT/VO INT/ VkZ 9. Třída 16 3 Charakteristika ŠVP

17 Výchova demokratického občana okruhy VDO Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v polit.životě Principy demokracie jako formy vlády 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída 4. třída 5. Třída 6. Třída 7. třída 2.stupeň 8. třída INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ Vl INT/ VO INT/ VO 9. Třída INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ VO INT/ VO INT/ VO INT/ ČaS INT/ VO INT/ ČaS INT/ VO INT/ VO INT/ VO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň 2.stupeň okruhy EGS 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. Třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. Třída Evropa a svět nás zajímá INT/ VV, ČJ INT/ VV, ČJ INT/ VV, ČJ INT/ VV, ČJ INT/ VV INT/ Vl INT/ AJ, Z INT/ AJ, Z Objevujeme Evropu a svět INT/ ČaS INT/ AJ, Z INT/ AJ, Z Jsme Evropané INT/ ČaS INT/ AJ, Z INT/ VO, AJ 17 3 Charakteristika ŠVP

18 okruhy MKV Kulturní rozdíly Lidské vztahy 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída Multikulturní výchova 4. třída 5. Třída 6. třída 7. třída 2.stupeň 8. třída INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ VkZ, AJ INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV, VO, VkZ 9. třída INT/ VO, AJ, VkZ INT/ TV, VO, VkZ Etnický původ INT/ ČaS INT/ P, AJ, VkZ INT/ AJ, VkZ Multikulturalita INT/ ČaS INT/ Z, VV INT/ Z, VV, VkZ Princip sociálního smíru a solidarity INT/ ČaS INT/AJ INT/AJ Environmentální výchova okruhy EVV Ekosystémy 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída 4. třída 5. Třída 2.stupeň INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ Př INT/ Z,P INT/ Z INT/ Z, P 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Základní podmínky života INT/ ČaS INT/ PV, ČaS INT/ PV, ČaS INT/ PV, ČaS INT/ Pv ČaS INT/ Př INT/ P, F, Z INT/ P, F INT/ P, F, Ch 18 3 Charakteristika ŠVP

19 Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO PRO Vztah člověka k prostředí INT/ VV, PV PRO PRO PRO PRO INT/ VV, PV PRO INT/ ČaS PRO INT/ VV, PV PRO INT/ ČaS PRO INT/ VV, PV PRO INT/ Př PRO INT/ VV, PV PRO PRO INT/ VV, PV, F PRO INT/ VZ PRO INT/ VV, PV, Ch, F, Př; PRO PRO okruhy MV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu med. sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída INT/VV INT/VV INT/VV, ČJ Mediální výchova 4. třída INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ, ICT INT/VV, ČJ 2.stupeň třída třída třída třída třída INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ Z, ČJ INT/ Z, ČJ INT/ Z, ČJ INT/ ČJ, ICT INT/ ČJ, Z, ICT INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ, HV INT/VV, ICT, ČJ INT/VV, ICT, ČJ INT/VV, ICT, ČJ INT/ ČJ, Z, ICT INT/ ČJ HV, VkZ INT/VV, ICT, ČJ INT/ ČJ, Z, ICT INT/ ČJ HV INT/VV, ICT, ČJ 19 3 Charakteristika ŠVP

20 3.5 TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ AKCE ŠKOLY/PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠVP Součástí ŠVP jsou i různé typy sportovních, poznávacích, výchovných a kulturních akcí, projektů a soutěží. Snahou je, aby se těchto akcí účastnili všichni žáci a měly výrazný výchovně vzdělávací a zároveň i zábavný charakter. Výstupy akcí jsou obsaženy v předmětech Člověk a jeho svět, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis, Pracovní vyučování, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova. NÁZEV AKCE Turisticko-vlastivědné poznávání regionu Plavecký výcvik (společně všechny ročníky) Mikulášská nadílka Lyžařské závody Vánoční besídka Exkurze (volba povolání-jen žáci II. st.) Školní výlet Předmětové exkurze Ekoden Den dětí Dopravní soutěž Celoroční soutěž o NEJ žáka TERMÍN září, květen říjen, duben prosinec únor prosinec v průběhu celého roku podle možností květen průběžně podle typu učiva červen červen duben průběžně, červen - vyhlášení 20 3 Charakteristika ŠVP

21 4 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Jazyk a jazyk. komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Infor. a kom. technologie Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Umění a kultura Umění a kultura Daná dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova Log.; 1-PV; Disponibilní časová dotace 2-Log. 1-PV 1-PV 9 1-ČJ 1-M Součet h Minimální počet hodin Maximální počet hodin Učivo na 1. stupni je možno vyučovat v blocích, kombinovat a dělit hodiny Učební plán

22 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Daná dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura Český jazyk komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplik. Matematika a její alplik. Matematika Infor. a kom. technologie Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a zdraví Umění a kultura Dějepis Dějepis 1* Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika 1* Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 1* Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní časová dotace ČJ-1; P-1*; PV-2 PV-2; P-1 PV-2 PV-3 12 Součet h Minimální počet hodin Maximální počet hodin Učební plán

23 Integrací částí vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů vznikají na 2. stupni v 6. ročníku dva integrované vzdělávací předměty - vlastivěda a přírodověda. Integrovaný vyučovací předmět vlastivěda vznikl sloučením části vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost (vzdělávací obor dějepis) a části vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda (vzdělávací obor zeměpis). Integrovaný vyučovací předmět přírodověda vznikl sloučením částí vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda (vzdělávací obory fyzika a přírodopis). Hodinové dotace integrovaných vzdělávacích předmětů jsou součtem dotací vzdělávacích oborů, ze kterých předmět vznikl, tzn. 2 hodiny týdně pro integrovaný vzdělávací předmět vlastivěda a 2 hodiny týdně pro integrovaný vzdělávací předmět přírodověda (z toho 1 hodina plyne z disponibilní časové dotace, která byla určena pro vzdělávací obor přírodopis) (hodinové dotace oborů, ze kterých vznikly v 6. ročníku integrované vzdělávací předměty, jsou v tabulce označeny znakem *) Učební plán

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více