Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP)

2 OBSAH OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SOUČÁSTI ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU PROJEKTY, AKCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ AKCE ŠKOLY/PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Obsah

3 5.6.2 CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (zpracovaný dle přílohy RVP ZV pro LMP) ČÍSLO JEDNACÍ: 171/2009 MOTIVAČNÍ NÁZEV: Umět si v životě vědět rady PŘEDKLADATEL: ZŘIZOVATEL: Základní škola praktická Halenkov Halenkov 25, PSČ ředitel školy: Mgr. Ladislav Mlčoch tel./fax: IZO: Identifikátor zařízení: IČ: Zlínský kraj Krajský úřad ZK, tř. T. Bati 21, ZLÍN tel. : PLATNOST ŠVP OD: Verze č. 1 od Verze č. 2 od Verze č. 3 od Verze č. 4 od Verze č. 5 od Verze č. 6 od Halenkov razítko... Mgr. Ladislav Mlčoch, ředitel školy 4 1 Identifikační údaje

5 2.1 SOUČÁSTI ŠKOLY Základní škola praktická Halenkov 1. Základní škola praktická (kapacita 40 žáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 12 žáků) 3. Školní jídelna (kapacita 60 obědů denně) 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.2 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY ZŠ praktická Halenkov je školou s 1. až 9., respektive 10. ročníkem samostatně zřízenou pro vzdělávání žáků zdravotně postižených a se speciálními vzdělávacími potřebami ve spádové oblasti Horní Vsacko. Škola je organizována jako malotřídní. Výuka probíhá v odděleních. Vyučuje se podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola (tento vzdělávací program zanikne na konci škol. roku 2014/15) a podle tří ŠVP pro lehké, středně těžké a těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami. Škola je umístěna ideálně uprostřed spádové oblasti. Vzhledem k 95 % dojíždění žáků jsou přestávky i délka hodin této situaci pružně přizpůsobeny. Škola má schválenou kapacitu 52 žáků, z toho max. 12 žáků v ZŠS. Školní docházku v ní plní jak žáci s lehkým mentálním postižením (9-letá školní docházka), tak se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (10 letá školní docházka). Ve třídě pro středně těžce a těžce mentálně postižené žáky působí vždy minimálně 2 pedagogové, z nichž jeden je asistent pedagoga. Charakteristickým rysem školy je klidná, rodinná atmosféra, dokonalý přehled o všech žácích, o jejich specifických potřebách, o jejich rodinném zázemí a úzká spolupráce s rodinou, což pokládáme za nezbytný základ pro úspěšnou speciálně pedagogickou práci. 2.3 VYBAVENÍ ŠKOLY Školní budova je sice více než stoletá, ale byla 2x nákladně rekonstruována a rozšířena. Budova je racionálně rozdělena podle druhu činností: 1. patro výuka (kmenové třídy, učebna VV a HV, učebna pro specializované činnosti s rehabilitačním a kompenzačním vybavením, kanceláře, sborovna, ředitelna, hlavní kabinet pomůcek, sociální zřízení) přízemí hlučné nebo nepravidelné činnosti (tělocvična, jídelna + školní kuchyně, učebny PV, přípravna PV, učebna Informatiky) suterén pomocné a provozní činnosti (šatny, sklady, sklepy, kotelna, sociální zařízení) 5 2 Charakteristika školy

6 Součástí školy je i školní pozemek s travnatým hřištěm, sadem a záhony pro výuku pěstitelských prací, relaxačním a výukovým sezením a parkovištěm přizpůsobeným k pořádání tradičních dopravních, environmentálních a sportovních soutěží. Bezbariérovost je možno vyřešit tzv. schodolezem. Díky zapojení do projektu EU peníze školám je škola vybavena novými počítači s připojením na internet, notebooky a dataprojektory aj. Škola má učebnu Informatiky, čtyři speciální učebny pracovního vyučování, samostatnou učebnu Hv a Vv, množství pomůcek, moderní keramické tabule, ve všech třídách nový nábytek, pro vozíčkáře speciální lavice a ve všech třídách PC s internetovým připojením. Tělocvična je menší, ale vzhledem k nižším počtům žáků, je dostačující. Díky horské poloze školy věnujeme v TV velkou pozornost pobytu v přírodě. Celkově velikost školy, stav a počet učeben a dalších místností plně uspokojuje potřeby vyučování. V suterénu a v 1. patře jsou sociální zařízení, žáci mají svůj sprchový kout. Šatny jsou rozděleny na dívčí a chlapeckou část s možností převlékání na TV a PV. Škola má vlastní školní jídelnu pro stravování žáků i zaměstnanců. Školní jídelna je vybavena a modernizována podle evropských norem. Školní klima charakterizuje přátelská, klidná, rodinná atmosféra vesnické malotřídní školy bez stresů a negativních jevů. Vnitřní prostory jsou esteticky vyzdobeny pracemi žáků. Škola se nachází v centru Valašska, ve zdravé, horské, lesnaté, ekologicky hodnotné přírodní krajině CHKO Beskydy. 2.4 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Na škole vyučují plně kvalifikovaní speciální pedagogové s pomocí asistentů pedagoga. Věkový průměr je okolo 40 let. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v rámci DVPP. Prioritou je speciální pedagogika, řízení školy, metody práce s postiženými žáky a využívání ICT ve výuce. Na škole působí plně kvalifikovaný výchovný poradce, metodik minimálního preventivního programu, učitelé jsou proškoleni z poskytování první pomoci a ochrany žáků při mimořádných událostech. Pracovní atmosféra je přátelská, učitelé mají dostatečný prostor pro vlastní kreativitu a svobodné rozhodování. 2.5 PROJEKTY, AKCE Škola se účastní okresních soutěží a přehlídek z oblasti tělovýchovy a kultury. Sama pořádá turistické, poznávací a ekologické akce a projekty, exkurze, výlety, besídky, sportovní závody, dopravní soutěž, Dětský den, celoroční soutěž o nejlepší žáky. 6 2 Charakteristika školy

7 2.6 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Rodiče mohou navštěvovat školu bez omezení, jsou pravidelně informování o svých dětech na třídních schůzkách i mimo ně. Jsou jim přístupny všechny veřejné informace o škole jak na webu školy, tak na požádání osobně přímo ve škole. Problémy žáků se řeší kolektivní schůzkou na úrovni žák zákonný zástupce TU ŘŠ VP. Školská rada existuje od ledna 2006 jako tříčlenná po jednom zástupci z řad rodičů, zřizovatele a pedagogů. Pravidelná je odborná spolupráce s SPC a PPP. Při školních a mimoškolních akcích spolupracuje škola s okolními praktickými školami, obecním úřadem, úřadem práce, středními školami, místní knihovnou, Policií ČR, místními firmami a dalšími subjekty. 7 2 Charakteristika školy

8 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Výchovné a vzdělávací zaměření praktické školy je dáno charakterem/typem žáků, kteří naši školu navštěvují. Většina žáků je zařazována do praktické školy v průběhu povinné školní docházky, tedy po absolvování několika let na běžné základní škole. Jen výjimečně žák zahajuje vzdělávání na naší škole už v 1. roč.. Vzdělávání na základní škole hlavního proudu je rodiči našich žáků i žáky samotnými popisováno jako stále se opakující prospěchové problémy, stres, izolace v kolektivu svých vrstevníků, posměšky s náznaky šikany. Výsledkem je negativismus vůči škole a vzdělání vůbec, neurotické projevy, pocity méněcennosti a nejistoty, výchovné problémy. To vše je často znásobeno pozdním přeřazením žáka, kdy prostředím vytvořené negativní rysy osobnosti dítěte jsou už zafixovány. V posledních letech se tato situace ještě vyhrotila neodbornými nátlakovými akcemi některých neziskových organizací na totální inkluzi. Výsledkem je ignorování vzdělávacích a psychických potřeb především u tzv. hraničních žáků. Někteří žáci jsou hendikepováni i nepodnětným rodinným prostředím. Nelze opominout ani nízkou ekonomicko-sociální úroveň naší spádové oblasti, která je periferií ČR i Zlínského kraje. ŠVP popsanou základní situaci bere v úvahu a obecné vzdělávací cíle a klíčové kompetence přílohy RVP ZV pro LMP přizpůsobuje popsaným limitům a vlivům. Žáci praktické školy nejsou studijní typy a jejich úspěšná budoucnost závisí na splnění tří podmínek: a) získání manuální zručnosti, kladného vztahu k práci, ochoty a snahy přizpůsobit se trhu práce, být profesně mobilní; b) zvládnout základní čtenářskou a matematickou gramotnost, orientovat se v základních skutečnostech ve svém okolí a v současném světě; c) omezit na minimum vliv negativních výchovných, vzdělávacích a životních návyků. Tyto předpoklady obsahuje i motivační název ŠVP Umět si v životě vědět rady. Vyjadřuje základní myšlenku tohoto vzdělávacího programu: respektovat specifika lehce mentálně postiženého žáka; individuálním a diferencovaným přístupem a speciálně pedagogickými metodami práce naplnit potřeby těchto žáků; na základě toho dosáhnout maximální seberealizace, smysluplného profesního uplatnění, odpovědného rozhodování v osobním životě, souladu mezi osobními a obecnými mravními a občanskými hodnotami. V ŠVP klademe důraz jak na všestranný rozvoj osobnosti postiženého žáka, tak na prioritní postavení vzdělávacích oblastí/oborů: Člověk a svět práce, čtení, psaní, matematika, tedy především na kompetence pracovní, sociálně-personální a komunikativní. K podpoře těchto cílů škola pořádá i mimoškolní akce/projekty: výlety, exkurze výstavy, soutěže, besídky monotématické dny s určitým zaměřením 8 3 Charakteristika ŠVP

9 ŠVP při realizaci cílů počítá s pomocí rodičů našich žáků, školské rady i mimoškolních subjektů. ŠVP vytváří postiženým žákům cestu k hodnotnému životu, učí je řešit problémy a vědět si rady v obtížných situacích. Pokud se toto podaří splnit, budou splněny i klíčové kompetence RVP ZV - přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP. 3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Tyto postupy utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Pomáhají postiženým žákům rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro osobnostní rozvoj a tím co nejvíce usnadnit profesní a občanské uplatnění v praktickém životě. Základním výstupem klíčových kompetencí je spokojený a úspěšný život. Prioritní kompetencí žáků s mentálním postižením je kompetence pracovní tzv. superkompetence. 9 3 Charakteristika ŠVP

10 Kompetence k učení Základní škola praktická Halenkov Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky; pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami; poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení; používá zákl. pojmy z různých vzdělávacích oblastí; dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě; chápe obecně používané termíny, znaky a symboly. Každý učitel se proto bude snažit : aby žák dosáhl alespoň uspokojivé úrovně čtení s porozuměním, početní gramotnosti jako základního předpokladu schopnosti učit se, používat učebnice, učební materiály a pomůcky; hodnotit pozitivně i malý úspěch je úspěch, učit trpělivosti při učení; přizpůsobit metody, formy a styl výuky potřebám postižených žáků; vypěstovat u žáků schopnost samostatné práce v hodině základ výuky ve třídě s odděleními; dosáhnout maximální názornosti učiva a praktické aplikovatelnosti učiva; posuzovat chyby jako nutnou a pozitivní etapu učení, hledat řešení chyby; střídat v hodinách druhy práce a tím dosáhnout pestrosti a zajímavosti výuky; aby žák používal moderní technologie v procesu učení dataprojektor, počítač, internet, výukový SW a tak se učil vyhledávat a využívat informace; aby žáci byli schopni se vzájemně hodnotit i sebehodnotit (např. v testech) a tím se zlepšila jejich schopnost posuzovat sebe i jiné; učivo individualizovat, diferencovat v hodinách i v domácích úkolech podle stupně postižení a schopností, volit optimální speciálně pedagogické metody; vedle logických postupů používat i mechanické a mnemotechnické postupy a pomůcky, vede-li to v cíli; vycházet z toho, že učebnice jsou maximalistické a selektovat učivo na podstatné, prakticky a profesně využitelné a na učivo vedlejší, nepodstatné, naučit žáky především základní pojmy, termíny, znaky a symboly; dosáhnout u žáků pochopení vztahu: učení = úspěšné pracovní uplatnění Charakteristika ŠVP

11 Kompetence k komunikativní Kompetence k řešení problémů Základní škola praktická Halenkov Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější řešení; řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky; přijímá důsledky svých rozhodnutí; nenechá se při řešení problému odradit nezdarem; dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí; dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby. Každý učitel se proto bude snažit : vystavovat žáky situacím, které vyžadují osobní zapojení a angažování; trvat na dokončení každé práce; používat různé druhy práce, postupy, netradiční prvky výuky, aby u žáků nevznikl mechanický stereotyp a automatismus; řešit společně s třídou/skupinou společně problémy (služba, pořádek, porušování norem ), podněcovat předkládání návrhů na řešení; zapojovat žáky do akcí zlepšujících vzhled školy a okolí, přípravy soutěží, projektů, besídek, sběru bylin, výzdoby interiérů; v každém ročníku věnovat min. 6 hod. tématu Chování za mimořádných událostí (viz společný plán). Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog; rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje; využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům; zvládá jednoduchou formu písemné komunikace; vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor; využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Každý učitel se proto bude snažit : aby se žáci vyjadřovali mezi sebou, vůči dospělým slušně, srozumitelně, přátelsky, s respektem a ohleduplně; vytvářet při výuce situace, kdy žák musí argumentovat a zároveň přijmout jiný názor; aby se žáci vyjadřovali v celých větách, stali se členy knihovny, brali četbu jako zajímavé vyplnění volného času, přečetli alespoň 1 knihu za pololetí; část ověřování znalostí žáků-zkoušení vedl ústně, formou rozhovorudialogu; aby žáci dosáhli alespoň uspokojivé úrovně čtení s porozuměním a srozumitelného psaní jako základního předpokladu komunikativních kompetencí; uskutečnit část výuky v učebně ICT a s použitím výukového SW; spolu s ostatními organizovat a zapojovat žáky do soutěží, projektů, besídek a mimoškolních akcí, ve kterých je důležitou součástí schopnost komunikovat Charakteristika ŠVP

12 Kompetence občanské Kom Kompetence sociální a personální Základní škola praktická Halenkov Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby; má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti; respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce; rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky; navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy; posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí; uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby. Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití; zvládá běžnou komunikaci s úřady; chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie; chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně živ. prostředí; dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy. Každý učitel se proto bude snažit : sociální a personální kompetence vyvozovat hlavně prakticky na modelových situacích např. v TV, PV, pochodové cvičení, výlet apod.; na modelových situacích naučit žáky odmítnout; seznámit žáky a diskutovat ve třídě o škol. řádu, právním povědomí; narušit hierarchické vztahy mezi žáky ve třídě a kastování na slabé a silné; seznámit žáky s respektováním individuálních rozdílů lidí, ras, etnik na konkrétních příkladech Romové, cizinci,...; umožnit každému žáku zažít pocit úspěchu; spolu s ostatními organizovat a zapojovat žáky do soutěží, projektů, besídek a mimoškolních akcí, ve kterých je důležitou součástí schopnost prezentovat se, spolupracovat, rozhodovat, překonávat překážky. Každý učitel se proto bude snažit : seznámit žáky a diskutovat ve třídě o škol. řádu, právním povědomí; aby žáci třídili odpad, mysleli ekologicky; v každém ročníku věnovat min. 6 hodin tématu Chování za mimořádných událostí (viz společný plán); seznámit žáky s respektováním individuálních rozdílů lidí, ras, etnik na konkrétních příkladech Romové, cizinci,...; seznámit žáky se důležitými institucemi v domovské obci a okresním městě Vsetín obecní úřad, městský úřad, úřad práce, FÚ, policie, katastrální úřad, Charakteristika ŠVP

13 Kompetence pracovní (superkompetence) Základní škola praktická Halenkov Příloha RVP pro LMP ukládá, aby na konci ZV žák : zvládá základní pracovní dovednosti, operace, postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci; má vytvořen pozitivní vztah k manuál. činnostem; dodržuje zásady BOZP, hygieny práce, ochrany živ. prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech; pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci; je schopen výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení; reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních; má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí; využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění. Každý učitel se proto bude snažit : klást prvořadý důraz na získání manuální zručnosti, pozitivního vztahu k práci, ochotu přizpůsobit se trhu práce; od 7. ročníku pravidelně informovat žáky o možnostech a nárocích učebních oborů, vytvořit představu o své profesní budoucnosti a tím usměrnit neadekvátní volbu povolání; pravidelně inovovat nástěnku profesní přípravy, pořádat besedy s nejčastěji volenými SOU a OU, navštěvovat Dny otevřených dveří, Veletrhy práce; v každém ročníku 2. stupně splnit všechny složky a všechny druhy materiálů a tím vytvořit povědomí o nejběžnějších řemeslech, materiálech a oborech; aby žáci získali dostatečnou výdrž, schopnost koncentrace na práci, měli základní pracovních dovednosti, znali základní postupy, výrobní operace, diskutovali o etapách práce na výrobku ; zafixovat u žáků tyto základní pracovní postoje: každá práce se musí dokončit, své místo a nářadí si musím uklidit, ; při hodnocení zdůvodnit dodržení vzoru technického nákresu, postupu, rozměrů, povrchové úpravy, řemeslné dokonalosti, zapojovat celou pracovní skupinu do vzájemného hodnocení; škola bude pořádat celoškolní soutěž o nejlepšího pracovkáře; aby žáci znali první pomoc při pracovním úrazu, BOZP, hygienu práce, ochranu životního prostředí při práci s nátěry, ředidly, odpadem, 13 3 Charakteristika ŠVP

14 3.3 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání těchto žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.73/2005 Sb., kde je mimo jiné popsán systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z těchto zákonných norem vyplývá, že dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování), se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc ), nebo sociálním znevýhodněním (sociálně patologické jevy v rodině, nařízená ústavní výchova, ochranná výchova). ZŠ praktická Halenkov je školou samostatně zřízenou pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Obsah vzdělávání i hodnocení se vždy přizpůsobuje možnostem a schopnostem žáků. Podpůrná opatření jsou stanovena v podobě speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, speciálních pomůcek, učebnic a didaktických materiálů, úpravou délky vyučovacích hodin, zapojením asistentů pedagoga ve výuce, sníženým počtem žáků ve třídě apod ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Realizaci jednotlivých průřezových témat (dále jen PT) můžeme najít prakticky v každém předmětu a v každém ročníku a vyplývá ze samé podstaty výchovně vzdělávacího procesu. V učebních osnovách u jednotlivých předmětů nalezneme v kolonce Mezipředmětové vztahy, průřezová témata odkaz na příslušné téma PT, který je pak podrobněji rozpracován v tabulkách jednotlivých PT. Průřezová témata jsou realizována především formou integrace, popř. formou projektu. Blíže je integrace rozpracována v následujících tabulkách. Projekty obsahuje oddíl 3.5 Tradiční akce školy. Výčet všech průřezových témat: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova 14 3 Charakteristika ŠVP

15 Vysvětlivky: Formy: INT integrace tematického okruhu průřezového tématu PRO samostatný projekt např. Ekoden, soutěž apod. (Př.: INT/D = tematický okruh PT je součástí předmětu dějepis, a to formou integrace průřezového tématu) Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání INT/ M INT/ M INT/ M INT/ M INT/ M, INT/ M Sebepoznání a sebepojetí INT/ Př INT/ Vl INT/ VO Seberegulace Sebeorganizace INT/ ČaS INT/ VO Psychohygiena INT/ TV, PV INT/ TV, PV INT/ TV, PV INT/ TV, PV INT/ TV, PV INT/ TV, PV, Vl INT/ TV, PV INT/ TV, PV, P, VZ INT/ TV, PV Kreativita INT/ VV INT/ VV INT/ VV INT/ VV INT/ VV, ICT INT/ VV, PV, ICT INT/ VV, PV INT/ VV, PV INT/ VV, PV 15 3 Charakteristika ŠVP

16 Osobnostní a sociální výchova Sociální rozvoj okruhy OSV Poznávací schopnosti 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída 4. třída 5. Třída 6. třída 7. třída 2.stupeň 8. třída 9. třída INT/ ČaS INT/ Vl INT/ VO INT/ VO INT/ VO Mezilidské vztahy INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ VO INT/ VO, VkZ INT/ VO Komunikace Spolupráce, soutěživost INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ, Vl INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ VV, PV, TV INT/ ČJ, INT/ VV, PV, TV INT/ ČJ, VO, AJ, VkZ INT/ VV, PV, TV INT/ ČJ, VO, AJ, VkZ INT/ VV, PV, TV Osobnostní a sociální výchova Morální rozvoj 1.stupeň 2.stupeň okruhy OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída INT/ ČaS INT/ ČaS, ČJ 5. Třída 6. třída 7. třída 8. třída INT/ VkZ INT/ ČJ INT/VO INT/ VkZ 9. Třída 16 3 Charakteristika ŠVP

17 Výchova demokratického občana okruhy VDO Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v polit.životě Principy demokracie jako formy vlády 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída 4. třída 5. Třída 6. Třída 7. třída 2.stupeň 8. třída INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ Vl INT/ VO INT/ VO 9. Třída INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ VO INT/ VO INT/ VO INT/ ČaS INT/ VO INT/ ČaS INT/ VO INT/ VO INT/ VO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň 2.stupeň okruhy EGS 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. Třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. Třída Evropa a svět nás zajímá INT/ VV, ČJ INT/ VV, ČJ INT/ VV, ČJ INT/ VV, ČJ INT/ VV INT/ Vl INT/ AJ, Z INT/ AJ, Z Objevujeme Evropu a svět INT/ ČaS INT/ AJ, Z INT/ AJ, Z Jsme Evropané INT/ ČaS INT/ AJ, Z INT/ VO, AJ 17 3 Charakteristika ŠVP

18 okruhy MKV Kulturní rozdíly Lidské vztahy 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída Multikulturní výchova 4. třída 5. Třída 6. třída 7. třída 2.stupeň 8. třída INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ VkZ, AJ INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV INT/ TV, VO, VkZ 9. třída INT/ VO, AJ, VkZ INT/ TV, VO, VkZ Etnický původ INT/ ČaS INT/ P, AJ, VkZ INT/ AJ, VkZ Multikulturalita INT/ ČaS INT/ Z, VV INT/ Z, VV, VkZ Princip sociálního smíru a solidarity INT/ ČaS INT/AJ INT/AJ Environmentální výchova okruhy EVV Ekosystémy 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída 4. třída 5. Třída 2.stupeň INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ Př INT/ Z,P INT/ Z INT/ Z, P 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Základní podmínky života INT/ ČaS INT/ PV, ČaS INT/ PV, ČaS INT/ PV, ČaS INT/ Pv ČaS INT/ Př INT/ P, F, Z INT/ P, F INT/ P, F, Ch 18 3 Charakteristika ŠVP

19 Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRO PRO Vztah člověka k prostředí INT/ VV, PV PRO PRO PRO PRO INT/ VV, PV PRO INT/ ČaS PRO INT/ VV, PV PRO INT/ ČaS PRO INT/ VV, PV PRO INT/ Př PRO INT/ VV, PV PRO PRO INT/ VV, PV, F PRO INT/ VZ PRO INT/ VV, PV, Ch, F, Př; PRO PRO okruhy MV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu med. sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení 1. třída 2. třída 1.stupeň 3. třída INT/VV INT/VV INT/VV, ČJ Mediální výchova 4. třída INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ, ICT INT/VV, ČJ 2.stupeň třída třída třída třída třída INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ Z, ČJ INT/ Z, ČJ INT/ Z, ČJ INT/ ČJ, ICT INT/ ČJ, Z, ICT INT/ ČJ INT/ ČJ INT/ ČJ, HV INT/VV, ICT, ČJ INT/VV, ICT, ČJ INT/VV, ICT, ČJ INT/ ČJ, Z, ICT INT/ ČJ HV, VkZ INT/VV, ICT, ČJ INT/ ČJ, Z, ICT INT/ ČJ HV INT/VV, ICT, ČJ 19 3 Charakteristika ŠVP

20 3.5 TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ AKCE ŠKOLY/PROJEKTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ŠVP Součástí ŠVP jsou i různé typy sportovních, poznávacích, výchovných a kulturních akcí, projektů a soutěží. Snahou je, aby se těchto akcí účastnili všichni žáci a měly výrazný výchovně vzdělávací a zároveň i zábavný charakter. Výstupy akcí jsou obsaženy v předmětech Člověk a jeho svět, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis, Pracovní vyučování, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova. NÁZEV AKCE Turisticko-vlastivědné poznávání regionu Plavecký výcvik (společně všechny ročníky) Mikulášská nadílka Lyžařské závody Vánoční besídka Exkurze (volba povolání-jen žáci II. st.) Školní výlet Předmětové exkurze Ekoden Den dětí Dopravní soutěž Celoroční soutěž o NEJ žáka TERMÍN září, květen říjen, duben prosinec únor prosinec v průběhu celého roku podle možností květen průběžně podle typu učiva červen červen duben průběžně, červen - vyhlášení 20 3 Charakteristika ŠVP

21 4 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Jazyk a jazyk. komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Infor. a kom. technologie Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Umění a kultura Umění a kultura Daná dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova Log.; 1-PV; Disponibilní časová dotace 2-Log. 1-PV 1-PV 9 1-ČJ 1-M Součet h Minimální počet hodin Maximální počet hodin Učivo na 1. stupni je možno vyučovat v blocích, kombinovat a dělit hodiny Učební plán

22 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Daná dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura Český jazyk komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplik. Matematika a její alplik. Matematika Infor. a kom. technologie Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a zdraví Umění a kultura Dějepis Dějepis 1* Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika 1* Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 1* Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní časová dotace ČJ-1; P-1*; PV-2 PV-2; P-1 PV-2 PV-3 12 Součet h Minimální počet hodin Maximální počet hodin Učební plán

23 Integrací částí vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů vznikají na 2. stupni v 6. ročníku dva integrované vzdělávací předměty - vlastivěda a přírodověda. Integrovaný vyučovací předmět vlastivěda vznikl sloučením části vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost (vzdělávací obor dějepis) a části vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda (vzdělávací obor zeměpis). Integrovaný vyučovací předmět přírodověda vznikl sloučením částí vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda (vzdělávací obory fyzika a přírodopis). Hodinové dotace integrovaných vzdělávacích předmětů jsou součtem dotací vzdělávacích oborů, ze kterých předmět vznikl, tzn. 2 hodiny týdně pro integrovaný vzdělávací předmět vlastivěda a 2 hodiny týdně pro integrovaný vzdělávací předmět přírodověda (z toho 1 hodina plyne z disponibilní časové dotace, která byla určena pro vzdělávací obor přírodopis) (hodinové dotace oborů, ze kterých vznikly v 6. ročníku integrované vzdělávací předměty, jsou v tabulce označeny znakem *) Učební plán

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola,praktická škola a Dětský domov, Boskovice,Štefánikova 2 Školní vzdělávací program základní školy praktické zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Ne pro školu,

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vyučovací předměty Český jazyk Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více