Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 TVORBA VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ A METODIKY VE VÝUCE JČ NA 1. STUPNI Mgr. Dagmar Pavlíčková

4 Obsah: 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Charakteristika školy ICT na naší škole Počítačové učebny Odborné učebny Výukové programy Vyuţití internetu pro výuku českého jazyka na 1. stupni PRAKTICKÁ ČÁST Vzorové přípravy Metodický list k prezentaci Slabiky Metodický list k prezentaci Abeceda Metodický list k prezentaci Vyjmenovaná slova Metodický list k prezentaci Koncovky podstatných jmen Metodický list k prezentaci Předpony s, z, vz ZÁVĚR RESUMÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE SEZNAM LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

5 1 ÚVOD Práce je zaměřena na vyuţívání interaktivní tabule a počítačů ve výuce jazyka českého na prvním stupni ZŠ. Technologický pokrok ve světě je nezastavitelným trendem a tento fakt se odráţí na skutečnosti, ţe i ty nejmenší děti jsou uţ ze svého domácího prostředí seznámeny s moderními technologiemi. Ţáci se nebojí experimentovat s novinkami, naopak rádi zkoušejí a vyuţívají všechny funkce moderních technických prostředků slouţících k edukaci. Teoretická část je zaměřena na vyuţití ICT na naší škole, především vyuţití ICT v českém jazyce na 1. stupni. V praktické části učitelé naleznou ukázky prezentací, pracovních a metodických listů, jeţ mohou poslouţit i jiným kolegům, kteří vyučují jazyk český na prvním stupni ZŠ. Učitelé v této práci najdou i jednoduché návody, jak pracovat s programem SMART Notebook. Snahou bylo vytvořit a ukázat některé zajímavé prvky, vytvořené v programu Word a Excel. Na závěr některých zpracovaných hodin jsou ukázky testů na ověření znalostí ţáků, které byly náplní absolvovaných školení ICT koordinátor. Cílem práce je vytvoření výukových materiálů v programu SMART Notebook, vzorových příprav pro vybrané vyučovací hodiny v kaţdém ročníku českého jazyka na 1. stupni včetně pracovních listů a testů na ověření znalostí. Tyto vyučovací hodiny odučit a poté konzultovat s vyučujícími. Na základě těchto odučených hodin porovnat výuku s vyuţitím interaktivní tabule a bez ní, porovnat reakci a aktivitu ţáků v hodině. Cílem je přimět ostatní vyučující, aby začali vyuţívat v hodinách všech dostupných prostředků pro zpestření výuky, aby začali vyuţívat moţnosti zdrojů z internetu, aby byli motivováni k tvorbě vlastních prezentací. V této práci jsou vyuţity především metody empirické. Pozorováním a experimentem pedagog vyhodnotí průběh výuky, která je odučena podle vypracované vzorové přípravy a porovná tuto výuku s průběhem hodiny, která doposud probíhala standardním způsobem bez podpory výpočetní techniky. Kaţdou z uváděných příprav zařadí do své výuky dva vyučující v paralelních třídách. Učitelé sledují zájem a aktivitu ţáků. Poznatky a připomínky pedagogů jsou popsány v hodnoceních odučených vyučovacích hodin. 3

6 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Charakteristika školy Obrázek 1 ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace, autor D. Pavlíčková Naše základní škola je jedinou školou v obvodu Ostrava-Hrabová. Byla postavena v roce Je úplnou státní základní školou, poskytuje základní vzdělání 440 ţákům v prvním aţ devátém ročníku podle vlastního ŠVP pod názvem Škola místo k ţivotu. V kaţdém ročníku máme dvě paralelní třídy. Náš zřizovatel, kterým je Statutární město Ostrava-městský obvod Hrabová, postupně provádí opravy budovy a inovuje vybavení školy. Hlavní snahou všech našich pedagogů je poskytnout ţákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Při rozvoji klíčových kompetencí ţáků upřednostňuje naše škola projektové, skupinové a kooperativní formy výuky, pouţívá mnoţství výukových programů a vlastních vytvořených prezentací. 4

7 Naše škola je zaměřena: na práci s výpočetní technikou na sportovní aktivity ţáků na širokou nabídku volitelných předmětů na vytváření podmínek pro talentované ţáky na práci s ţáky se specifickými poruchami učení na práci s ţáky s logopedickými problémy na environmentální výchovu na propagaci zdravého způsobu ţivota Materiální vybavení školy: Škola má 18 paralelních tříd. Odpolední aktivity nejmenších školáků jsou zabezpečovány především ve školní druţině, s pěti odděleními. Strávníci naší školy mohou poobědvat v moderně vybavené kuchyni. Škola se můţe pochlubit sportovním venkovním areálem. Odborné učebny: dvě počítačové učebny multimediální učebna cizích jazyků multimediální učebna fyziky a chemie multimediální učebna přírodovědy učebna společensko-vědních předmětů učebna zeměpisu učebna přírodopisu učebna praktických činností informační centrum knihovna Knihovnu vyuţívají především ţáci 1. stupně. Vypůjčit si mohou beletrii, poezii i encyklopedie, ze kterých čerpají informace do výuky, popřípadě tvoří referáty. V knihovně se nachází 2 počítače s připojením na Internet. Knihy se půjčují na 1 měsíc s moţností prodlouţení výpůjčky. Od začátku školního roku bylo zapůjčeno přes 200 knih. Výhledově 5

8 škola plánuje, aby ţáci mohli informační centrum vyuţívat při čekání na odpolední vyučování nebo krouţky. Obrázek 2 Venkovní sportovní areál, autor D. Pavlíčková 2.2 ICT na naší škole Schopnost efektivně pracovat a plně vyuţívat moţnosti moderních komunikačních prostředků, které se díky novodobým poznatkům v oblasti výpočetní techniky velmi rychle vyvíjejí, je předpoklad pro snadné získávání informací a jejich následné zpracování a vyuţití nejen v oblasti ryze školsky edukačních procesů. Škola má svůj ICT plán, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy. Plán školy stanovuje cíle a postupy k zajištění poţadavků daných Standardem ICT sluţeb ve škole. V posledních letech byly informační a komunikační technologie rozvíjeny na naší škole v souladu s moţnostmi školy a poţadavky učitelů. Škola má k dispozici rozsáhlou vlastní počítačovou síť, dva servery. Na jeden server jsou připojeny počítačové učebny, ke druhému serveru jsou připojené počítače v kabinetech, odborných učebnách, v ředitelně a sborovně s administrativou ve škole. Podpora vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je zaměřena na nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Počítače se tedy stávají součástí kaţdodenní práce ve škole, slouţí nejen učitelům 6

9 pro jejich přípravu, ale především umoţňují zpestření a zkvalitnění výuky. Slouţí také ke komunikaci s rodiči. Zvaţuje se moţnost vyuţití počítačových učeben pro ţáky i v době mimo vyučování. Ţáci si budou moct vyhledávat informace, zpracovávat referáty, komunikovat přes internet s kamarády s ohledem na bezpečnost práce na internetu. Snadná dostupnost internetu, počítačů a dalšího příslušenství v oblasti široké veřejnosti, je podnětem pro zařazení ICT do školních osnov. Zvládnutí programů, od základních textových, tabulkových a grafických editorů přes systematické a účelné vyhledávání na internetu, vyuţívání ových sluţeb aţ po práci s výukovým softwarem, je neodmyslitelnou a nepostradatelnou náplní práce s počítači. Ve škole jsou rozvedeny 2 počítačové sítě. Jedna počítačová síť byla vybudovaná v rámci projektu Internet do škol. K této síti jsou připojeny dvě počítačové učebny. Obě učebny jsou připojeny do sítě LAN. Po celé škole je k dispozici připojení na síť přes pevnou telefonní linku. Druhá počítačová síť byla vybudovaná v r a slouţí pro správu kabinetů, sborovny, administrativu ředitelny a k připojení odborných učeben. V řešení je vzájemná propojitelnost obou sítí (serverů) s odbornými učebnami. Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř školy Počítačové učebny Počítačová učebna PC 1 Učebna je určena pro výuku ţáků I. stupně. Je vybavena 3 síťovými počítači a XTenda terminály. Ţáci mají k dispozici celkem 15 pracovních míst, které jsou vybaveny 17" LCD monitory, klávesnicí a myší. Učebna je vybavena dataprojektorem a tiskárnou, určenou pro tisk ţákovských prací nebo projektů. Všechny stanice pracují s OS Windows XP Professional. Na všech stanicích je provozován kancelářský balík MS Office 2003, webový prohlíţeč. Pro výuku ţáků jsou nainstalovány výukové programy a informační zdroje firmy Terasoft, SILCOM Multimedia, Ponškola a další. Ţáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uloţení svých dat, zajištěn je přístup ke schránce elektronické pošty. Všechny počítače mají přístup k internetu. 7

10 Obrázek 3 Učebna PC 1, autor D. Pavlíčková Počítačová učebna PC 2 Učebna je určena pro ţáky II. stupně. Je zde 15 počítačů z projektu Indoš, které byly postupně upgradovány (paměť, disky, mechaniky, LCD monitory, klávesnice, myši). Počítačová učebna je vybavena dataprojektorem, tiskárnou, na všech počítačích jsou nainstalované výukové programy. Zájem ţáků i učitelů o práci s počítačem je velký, proto je učebna značně vytíţená. Obrázek 4 Učebna PC 2, autor D. Pavlíčková 8

11 2.2.2 Odborné učebny Multimediální učebna fyziky a chemie V roce 2006 obdrţela naše škola v rámci projektu SIPVZ finanční dotaci na projekt "Vyuţití výukového softwaru, vlastních prezentací na II. stupni ZŠ". Díky této dotaci škola mohla vybudovat multimediální učebnu fyziky a chemie s interaktivní tabuli SMART Board a dataprojektorem, notebookem pro výuku přírodovědných předmětů. Postupně učitelé tvořili výukové prezentace s metodickými listy k výuce fyziky, matematiky a zeměpisu. Multimediální učebna přírodovědy I kdyţ zavádění moderních vyučovacích metod v oblasti ICT je zpočátku velice náročné, s přibývajícími zkušenostmi se postupně zvyšuje zájem pedagogů tyto prostředky ve výuce vyuţívat. Získané zkušenosti se předávají i ostatním pedagogům naší školy, kteří interaktivní tabuli postupně zařazují do své výuky. Jedna interaktivní tabule začala být nedostačující, proto škola v roce 2008 zakoupila druhou interaktivní tabuli SMART Board s vizualizérem do učebny přírodovědy, která je určena výhradně pro výuku ţáků I. stupně. Multimediální učebna přírodovědy umoţňuje kaţdé třídě prvního stupně pracovat s tabulí dvakrát týdně. Nicméně učitelé prvního stupně zde vyuţívají především prezentace, které vytvořili v programu PowerPoint, popřípadě stáhnou prezentaci z internetu. Nejnovější verze SMART Notebook 10, kterou má škola nainstalovanou, by mohla usnadnit učitelům práci díky předdefinovaným prezentacím, které jsou v Galerii v Lesson Activity Toolkit. Vytváření přesmyček a kvízů je velmi snadné na přípravu do hodin. Vyuţívání nového programu by mohlo být pro ţáky zajímavé a atraktivní. Získáním druhé interaktivní tabule se dosáhlo maximálního moţného vyuţití učeben. Dříve mohla jedna třída vyuţívat tabule SMART Board nejvýše jednou aţ dvakrát za měsíc, nyní můţe kaţdá třída prvního stupně pracovat s tabulí i dvakrát týdně. 9

12 Obrázek 5 Přírodověda, autor D. Pavlíčková Multimediální učebna cizích jazyků V roce 2010 škola vybavila učebnu cizích jazyků multimediální technikou, interaktivní tabulí ebeam, dataprojektorem a sluchátky. Tato učebna se vyuţívá i při výuce českého jazyka. Vyuţívá se zejména ve čtení, kdy ţáci čtou všichni najednou a vyučující si můţe poslechnout postupně všechny ţáky, které potřebuje slyšet. Díky sluchátkům se ţáci vzájemně neruší a mohou pracovat současně. Učebna se však vyuţívá zejména ve výuce cizích jazyků. Tabule ebeam je mobilní interaktivní systém, který se můţe vzít kamkoliv nebo se pevnou instalací dá vytvořit klasická interaktivní tabule. Výhodou je česká lokalizace softwaru, jednoduchá intuitivní obsluha. Nevýhodou je, ţe se nedají vyuţít jiţ vytvořené prezentace v programu SMART Notebook. 10

13 Obrázek 6 Multimediální učebna cizích jazyků, autor D. Pavlíčková V řešení je vybavení interaktivními tabulemi SMART Board i do ostatních odborných učeben, popř. tříd, a to z projektu Evropské peníze do škol. Zatím jsou ostatní odborné učebny vybaveny dataprojektorem, počítačem s nainstalovanými výukovými programy a přístupem na internet. Nabídka informačních technologií vyuţitelných v běţné výuce je stále širší. Interaktivní programy a výukové materiály vyţadují od vyučujícího stále více dovedností z oblasti informatiky. Do dnešního dne jsou zakoupeny interaktivní učebnice Ţivá abeceda a Slabikář pro 1. ročník z nakladatelství Nová škola, Matematika pro 6. ročník z nakladatelství Fraus. Po stránce programového vybavení je vyvíjena maximální snaha školy výuku ţáků doplňovat výukovým softwarem. Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Terasoft, Silcom Multimedia, Langmaster, Zebra, BSP Multimedia, Pachner, Fraus atd. Instalovaný software pro podporu výuky jednotlivých předmětů pokrývá většinu poţadavků učitelů, je průběţně aktualizován a doplňován novými programy. Rozvoj zaznamenala také webová stránka školy (www.zshrabova.cz ), kterou navštěvuje stále více návštěvníků. Na webu školy jsou základní informace o škole, informace o úspěších ţáků v různých soutěţích, informace o připravovaných či uskutečněných akcích, informace o plánech Rady školy, sportovní rubrika a další informace o chodu školy. 11

14 2.3 Výukové programy Škola spolupracuje s řadou firem, od kterých nakupuje výukový software. Tento materiál popisuje pouze ty, které jsou nainstalované ve škole a vyuţívají se ve výuce jazyka českého na 1. stupni. PON škola Program je určen pro ţáky od 2. ročníku ZŠ. Na škole je to jeden z nejvyuţívanějších programů. Má tři části: část výukovou, část procvičovací a část testovací. Hravou formou se ţáci seznamují s učivem na prvním stupni. Program má několik modulů, např. vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky, abeceda, písmena u, ú, ů, samozřejmě i shrnutí učiva. Zde si postupně ţáci procvičují učivo probírané v předchozích částech. Podobně se můţe vybrat látku pro tisk pracovních listů. Pracovní listy lze před tiskem upravovat. SILCOM Multimedia DIDAKTA Český jazyk 1 Software slouţí k procvičování jazykových jevů v oblasti větné stavby. Obsah programu je zaměřen zejména na jevy, ve kterých ţáci nejvíce chybují a které jsou potřebné procvičovat. Je rozdělen na tematické okruhy: podmět a přísudek, větné členy rozvíjející, doplňování čárek, jednoduché věty, souvětí. Aplikace umoţňuje tisk pracovních listů. U kaţdé úlohy je moţné zvolit počet doplňovaných jevů. Program má jednoduché ovládání, je přehledný. SILCOM Multimedia DIDAKTA Diktáty 1 Program je vhodný pro ţáky od druhého ročníku, kdy ţáci doplňují tečky za větou či doplňují měkké nebo tvrdé souhlásky, aţ po 5. ročník, kde je učivo zaměřeno na přípony, zájmena, číslovky apod. Ţáci doplňují buď výběrem ze zobrazených moţností, nebo doplňují jevy pomocí klávesnice, opravují chyby, popřípadě je zde diktát celých vět. Ve druhém ročníku zde existuje i moţnost opisu vět. Samozřejmě lze vytisknout pracovní listy. Podle ročníku si nastavíme počet vět. 12

15 SILCOM Multimedia Diktáty s piráty Určeno pro děti od 2. do 7. třídy ZŠ. Aplikace se zaměřuje se na psaní diktátů a pravopisných jevů. Ţáci mají moţnost procvičit si diktát s izolovanými pravopisnými jevy, nakonec si procvičí všechny jevy učiva daného ročníku. Aby bylo procvičování pro děti přitaţlivější, je děj zasazen na pirátský ostrov, průvodcem je králík Čéňa a s jeho pomocí děti hledají poklad. Za správně napsaný diktát obdrţí kousek mapy. Program obsahuje spoustu humorných animací a vtipných zvukových efektů. Ty se ale bohuţel nevyuţívají, jelikoţ nejsou na škole v PC 1 sluchátka. Ţáci by se vzájemně rušili. NOVÁ ŠKOLA Slabikář, Ţivá abeceda interaktivní učebnice Pro prvňáčky škola zakoupila interaktivní učebnici. Vychází z tištěné verze a slouţí především pro zpestření výuky a ulehčení přípravy pro učitele. Interaktivní učebnice je rozdělena na kapitoly. Jakákoliv část se můţe zvětšit. Obsahuje ikony, které slouţí ke zpestření výuky (odkazy na internet, na přenesení do jiného předmětu). Jsou zde i interaktivní cvičení, zejména na přesunování. FRAUS Můj první slovník českého jazyka Slovník podporující výuku českého jazyka v 1. aţ 3. ročníku ZŠ. Obsahuje spoustu hesel, obrázků a zábavných jazykových her na procvičování učiva. Má tematicky seřazený heslář s ilustracemi. Slovník se ujal zejména proto, ţe ţák si můţe na těchto interaktivních učebnicích okamţitě ověřit, zda doplnil, seřadil či přesunul daný jev správně. Slovník je přehledný, velmi dobře se s ním pracuje. DYSEDICE Na naší škole se pracuje i s dětmi s poruchami učení. Ještě loni tyto děti docházely 1x týdně na jednu vyučovací hodinu. Od září škola zavedla nový způsob. Ţáci s těmito poruchami dochází 1x za 14 dní na dvě vyučovací hodiny. U kaţdé vyučující jsou většinou tři ţáci. Nejprve se pracuje se všemi dětmi najednou. Procvičuje se sluchová a zraková analýza, postřeh, vyhledávání. Druhá část slouţí k samostatné práci ţáků. Vyuţívá se výukový program DysEdice, který je určen pro děti se specifickými poruchami učení. 13

16 2.4 Využití internetu pro výuku českého jazyka na 1. stupni Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace na naší škole zaujímá stěţejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje ţáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umoţní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim a vhodně se vyjadřovat. Cíl vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace na naší škole směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k chápání jazyka jako jevu, v němţ se odráţí historický a kulturní vývoj národa. Učitelé vedou ţáky k rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, k zvládnutí běţných pravidel mezilidské komunikace a také k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření. Jedním z takových zdrojů je internet. Najdeme zde spoustu materiálů, podnětů nebo nápadů pro přípravu do výuky. Internet je obrovský informační zdroj, je zde moţnost diskuse s kolegy po celém světě, vyměňování si zkušeností. Pro učitele českého jazyka je internet cenným jazykovým materiálem. Nabízí audio a videoukázky, např. televizní a rozhlasové pořady, fotografie, obrázky a mapy. Poskytuje moţnost publikování. Pro učitele je to velké usnadnění práce, učitel má tak prostor pro individuální přístup k ţákovi. Práce na internetu také přináší určité nevýhody (časová náročnost přípravy, nároky na aktivní připojení k internetu ve škole i doma, finanční náročnost, zdravotní rizika, moţnost závislosti, problémy s nasazením výuky do počítačových učeben). Pro ţáka je přínos v oţivení výuky, ve zvýšeném zájmu ţáků o vzdělání, ve větší motivaci. Ţáci mají moţnost cvičit dané jazykové jevy i bez učitele. Poznávají různé informační zdroje. Při vyhledávání informačních zdrojů se vyuţívají různé metody hledání. Nejznámějším a nejvyuţívanějším je tzv. surfování neboli vyhledávání dokumentů pomocí hypertextových odkazů. Další metodou při vyhledávání je metoda klíčových slov, metoda pomocí různých portálů, vyhledávačů a tematických zdrojů. 14

17 Internetové adresy, které učitelé na naší škole vyuţívají pro podporu výuky v českém jazyce na 1. stupni: pravidla českého pravopisu umoţní najít význam hledané zkratky on-line cvičení a testy placená interaktivní výuka nejen českého jazyka metodický portál portál na podporu výuky s interaktivní tabulí stránky na podporu ICT na 1. stupni ZŠ, přípravy na vyučování s vyuţitím počítačové techniky, přílohy, pracovní listy, kříţovky, doplňující otázky pokračování stránek ICT na 1. stupni ZŠ ZŠ v Českém Těšíně, spousta nápadů a tipů pro výuku na 1. stupni ZŠ nápady do výuky Internet neslouţí pouze pro vyhledávání pojmů do výuky, ale lze jej vyuţít i na procvičování a ověřování znalostí, tvorbu testů, tvorbu webových stránek, blogů a elektronickou komunikaci. K přípravě testů lze vyuţít různé freeware programy pro jejich tvorbu (Test, Moodle), nástroje GOOGLE dokumenty (formuláře), v aplikaci Microsoft Word panel nástrojů formulář a mnoho dalších. Ukázky z takto vytvořených testů jsou popsány v praktické části této práce. Naše škola je otevřená a přístupná novým metodám. Je informována o současných trendech v oblasti ICT. Škola se snaţí zařazovat všechny aktuální moţnosti vyuţití ICT do výuky. Neustále se snaţí posílit počítačovou gramotnost pedagogických pracovníků a vyuţít jejich dovednosti ve výuce. Je snaha, aby si učitelé dovedli sami vytvořit učební pomůcky s vyuţitím ICT. 15

18 3 PRAKTICKÁ ČÁST 3.1 Vzorové přípravy Škola maximálně podporuje tvorbu výukových materiálů. Pedagogové mají za úkol připravit digitální učební materiály do vybraných předmětů. Proto je tato práce zaměřena na výuku českého jazyka na prvním stupni. Je vytvořena jako pomocný výukový materiál ve výuce českého jazyka pro učitele v jednotlivých ročnících na 1. stupni. Výukové prezentace jsou vytvořeny v programu SMART Notebook 10 v návaznosti na interaktivní tabuli SMART Board. Výhodou tohoto softwaru je česká lokalizace programu, široká nabídka obrázků, schémat, pozadí, motivů i interaktivních prvků. Praktická část obsahuje vytvořené vzorové přípravy, pracovní listy (viz. přílohy) a testy k ověřování znalostí. Metodika výuky je rozdělena na skupiny podle ročníku. V přípravách na vyučovací hodinu jsou vyuţity některé zajímavé prvky z programů SMART Notebook a Microsoft Office 2003, Součástí této práce jsou i návody, jak pracovat se softwarem SMART Notebook. Celá prezentace je zaměřena na výuku českého jazyka na 1. stupni, je odzkoušena v běţné výuce. V hodině záleţí na vyučujících, zda vyuţijí všech snímků v prezentacích, nebo zda si vyberou jen některé. Všechny prezentace, které jsou v této práci, slouţí k opakování, k upevňování učiva a ke zpestření výuky. Na začátku kaţdé vyučovací hodiny si musí vyučující zkontrolovat správnou funkčnost programu SMART Notebook a připojení k internetu. Vyučující by neměli zapomenout zkontrolovat, popřípadě provést orientaci interaktivní tabule (kalibraci) Metodický list k prezentaci Slabiky Téma: Slabiky pro 1. ročník Vypracovala: Mgr. Dagmar Pavlíčková Hodina je určena pro 1. ročník v období, kdy ţáci končí svůj první pracovní sešit Ţivá abeceda a znají všechna písmena z toho pracovního sešitu. Skládají slabiky, tvoří a čtou první 16

19 jednoduchá slova. Kromě Ţivé abecedy budou mít ţáci nachystanou skládací abecedu, tabulku a fix. Podle tematických plánů naší školy připadá toto učivo na listopad. Vyučovací hodina: Úvod: obsah a cíl hodiny 2 min Zopakování probraných písmen, skládání slabik ze skládací abecedy, práce s interaktivní tabulí, práce s pracovním sešitem. Cílem hodiny je procvičit skládání slabik a slov z probraných písmen. Opakovací část + motivace 15 min Ţáci si nejprve nachystají skládací abecedu. Po zopakování probraných písmen formou diktátu učitel diktuje písmena a ţáci je skládají na lavici. Poté si ţáci zopakují skládání slabik, opět formou diktátu. Aby ţáci neschovávali písmena jen tak, učitel vyvolá vţdy jednoho ţáka, který říká písmena nebo slabiky, které mají postupně ţáci schovat. Vyhrávají ti, kterým zůstane na lavici poslední písmeno nebo slabika podle ţáka, který diktuje. Výkladová část 15 min Ve výkladové části je vyuţita prezentace v programu Smart Notebook (Skupina 1 Slabiky, 1. ročník). V této hodině se nevyvozuje ţádné nové písmeno, jde o hodinu opakovací. Všechny snímky upevňují skládání slabik. Hned první snímek je zpestřen ozvučenými zvířátky z Galerie. Všechna zvířata začínají známými slabikami (vyuţití mezipředmětových vztahů). Ve druhém snímku jsou vyuţity interaktivní prvky z Lesson Activity Toolkit 2.0, část Tools. Jedná se o dvě hrací kostky, do první jsou vepsány známé souhlásky, do druhé samohlásky. Kostky reagují na dotyk, vybraný ţák se dotkne jedné a pak druhé kostky a přečte nahlas slabiku. Ve třetím snímku jiţ vyhledávají jablíčka stejné barvy a skládají jednoduchá slova. Ve čtvrtém snímku je čeká podobný úkol, skládají slova z barevných kostiček. Pátý snímek je tajemný, ţák nevidí slova, která tam jsou napsaná. Vybere si obrázek, povytáhne ho a přečte slovo. Poslední snímek slouţí k vyhledávání, k postřehu. Učitel přečte slovo a ţáci zvedají stejně barevnou pastelku, jakou je slovo napsané. Ţáci zde mohou i vyhledávat a pomocí hrotu krouţkovat slabiky. Záleţí na učiteli. 17

20 Samostatná práce 10 min Práce s Ţivou abecedou. Čtení a doplňování písmen a slabik. Čtení jednoduchých vět s porozuměním (Ţivá abeceda str. 46, 47). Učitel postupně zadává úkoly, ţáci se snaţí plnit samostatně, následuje kontrola podle tabule. Závěr Zadání domácího úkolu. Zopakování a shrnutí dnešní hodiny. 3 min Co by měl ţák umět: Poznat probraná písmena Umět sloţit a přečíst slabiky Umět skládat a číst jednoduchá slova Zhodnocení hodiny: Ţáci velmi rádi pouţívají interaktivní tabuli na naší škole se jí interně říká KOUZELNÁ TABULE. V první třídě jde hlavně o to, aby se ţáci s ní naučili pracovat. Vyuţívá se jí především ke zpestření hodiny, protoţe v první třídě se neustále musí měnit aktivity, aby byla udrţena pozornost dětí. Vyučovací hodinu obohatíme zařazením tělovýchovných prvků, aby si ţáci odpočinuli. Hodina je postavena na tom, ţe ţáci uţ umí písmena z ţivé abecedy. Po zopakování pracovali s tabulí, kromě interaktivních kostek byly v programu SMART Notebook vyuţity hlavně funkce přetahování a seskupování. Hodina proběhla v příjemné atmosféře a velmi sviţně, ţáci byli motivováni hvězdičkou. Ve třídě je vyhlášena hvězdičková soutěţ, ţáci sbírají hvězdičky za splněný úkol, za aktivitu, za úkol, který je nad rámec jejich povinností. Obrázek 7 Ilustrační sejmutí obrazovky programu SMART Notebook, vytvořila: D. Pavlíčková 18

21 3.1.2 Metodický list k prezentaci Abeceda Téma: Abeceda pro 2. ročník Vypracovala: Mgr. Dagmar Pavlíčková Předpoklad je, ţe ţáci umí vyjmenovat abecedu. Tato hodina je procvičovací, nové učivo je zde pouze u řazení slov se stejným počátečním písmenem. Jsou připraveny pracovní listy (PL č. 1) pro kaţdého ţáka. Všechny pracovní listy jsou přílohou ve vytvořené prezentaci (Skupina 2 Abeceda, 2. ročník). Při práci s interaktivní tabulí budou ţáci nejprve vypracovávat svůj pracovní list (vytištěný) a poté bude kontrola na interaktivní tabuli. Kromě pracovního listu budou mít ţáci připravenou na hodinu učebnici Českého jazyka, školní sešit, tabulku s fixem a psací potřeby. K dispozici je i bílá tabule, a to v případě vysvětlování některých nejasností. Podle tematického plánu naší školy připadá toto učivo na říjen. Vyučovací hodina: Úvod obsah a cíl hodiny 2 min Zopakování abecedy, práce s interaktivní tabulí, práce s pracovními listy, práce s učebnicí, samostatná práce. Cílem hodiny je vysvětlení řazení slov se stejným počátečním písmenem. Opakovací část + motivace 10 min Ţáci vyjmenují abecedu, na rozcvičení učitel nadiktuje 8 písmen, ţáci si je zapíšou na tabulku a sami seřadí podle abecedy. Motivací je, ţe všichni, kdo správně seřadí, získávají hvězdičku. Na zopakování staršího učiva je vytvořen první snímek v prezentaci na interaktivní tabuli (Skupina 2 Abeceda, 2. ročník). Ţáci nejprve sloţí ze slabik slovo (učitel zopakuje s ţáky pojmy písmeno, hláska, slabika, slovo, věta). Poté ţáci tato slova řadí podle abecedy. Druhý snímek je opakování řazení neúplné abecedy. Ţáci postupně chodí k tabuli a pomocí přesunu řadí písmenka, popřípadě doplňují, které chybí. Výkladová část 15 min Učitel vybere 6 ţáků, kteří přijdou před tabuli. Při výběru dá pozor na to, aby jméno dvou ţáků začínalo na stejné písmeno. Nechá ţáky, aby se sami řadili podle abecedy. Zkusí, aby ţáci sami přišli na to, jak to bude s řazením. Poté pracujeme se snímkem 3, 4, 5 a 6 na interaktivní tabuli. Ţáci nejprve vypracují sami do pracovního listu. Následuje kontrola 19

22 s tabulí. Pomocí přesunu vybraný ţák přesune správné ovoce, správné jméno na správný řádek. Ve snímku 7 vyhledávají ve sloupcích špatně zařazená slova a hrotem je škrtají. Snímek 8 je určen k řazení jmen podle příjmení. Opět nejprve na pracovní list. Samostatná práce 12 min Ţáci vypracují samostatně cvičení z učebnice. (Nová škola, str. 13, cv. 4). Do školního sešitu řadí slova podle abecedy. Zpětnou vazbou pro učitele je, zda pochopili řazení slov, které začínají stejným písmenem. Závěr Zadání domácího úkolu. Zopakování a shrnutí dnešní hodiny. 6 min Co by měl ţák umět: Vyjmenovat abecedu Řadit jednotlivá písmena abecedy Řadit slova podle abecedy Řadit slova podle abecedy se stejným počátečním písmenem Řadit podle jmen a příjmení Obrázek 8 Ilustrační sejmutí obrazovky programu SMART Notebook, vytvořila: D. Pavlíčková 20

23 Zhodnocení hodiny: Děti baví objevovat stále nové věci, které tabule umí (kouzelné péro, lupa apod.). Ţákům se líbily ozvučené a interaktivní obrázky. Ţáci vyřešili problém, kdyţ před tabuli přišlo šest ţáků, z toho dva začínali na stejné písmeno. Chvíli se trápili, přemýšleli, nakonec úkol zvládli. Poté práce s tabulí, kde řešili stejný problém, byl jiţ pro ně hračkou. Hodina proběhla v příjemné atmosféře, ţáci byli motivováni hvězdičkou. Kouzelné péro, které jsem zmínila, se nachází v liště nahoře. Vyuţije ho zejména vyučující. Napsané písmeno, slovo nebo číslo totiţ za chvíli zmizí. V programu SMART Notebook je vyuţito zamykání objektů. Učitel, který začíná pracovat s tímto programem, brzy přijde na to, ţe některé objekty je nutné zamknout, aby ţáci nemohli změnit jejich umístění. Doporučuje se uzamykat text, linky nebo obrázky, které nejsou určené k přesunu. Jak na to? Na vybraný objekt se klikne pravým tlačítkem myši, rozbalí se Zamykání, vybráním Uzamknout pozici (viz obrázek) se zabrání případným nechtěným změnám. Obrázek 9 Ilustrační sejmutí obrazovky programu SMART Notebook, vytvořila: D. Pavlíčková Dalším prvkem, který je v této prezentaci pouţit, je Seskupení (více objektů se chová jako jeden). Tato funkce je vyuţita ve druhém snímku prezentace. Jsou zde seskupeny šipky s úkolem, který mají ţáci splnit. Ţák zpočátku vidí jen šipky, nikoliv text. Text si přečte aţ po vytaţení. Seskupit se můţou jakékoliv obrázky s psaným textem nebo libovolné objekty. Jak na to? Označí se všechny předměty najednou, pravým tlačítkem se vybere Seskupení, viz. obrázek. Před dodatečnou úpravou objektu je nutné zrušit Zamykání a poté i Seskupení. 21

24 Obrázek 10 Ilustrační sejmutí obrazovky programu SMART Notebook, vytvořila: D. Pavlíčková 3.2 Metodický list k prezentaci Vyjmenovaná slova Téma: Vyjmenovaná slova 3. ročník Vypracovala: Mgr. Dagmar Pavlíčková Předpokladem je, ţe ţáci umí pouţívat vyjmenovaná slova, rozumí významu vyjmenovaných slov a umí je pouţít ve spojeních se slovy a ve větách. V této hodině je shrnuto vše, co by ţáci měli ve 3. ročníku zvládnout. Hodina vyuţívá především práci na interaktivní tabuli. Kaţdý ţák má připravený pracovní list v tištěné formě (PL č. 2). V následující hodině českého jazyka si učitel můţe jednoduchým testem ověřit, jak ţáci toto učivo zvládají. Ţáci budou v hodině potřebovat učebnici jazyka českého, školní sešit, psací potřeby, popřípadě tabulku a fix. K dispozici je i bílá tabule, a to v případě vysvětlování některých nejasností. Podle tematických plánů naší školy připadá toto učivo na prosinec. Vyučovací hodina: Úvod: obsah a cíl hodiny 2 min Shrnutí a zopakování vyjmenovaných slov, slov příbuzných, zopakování jiných tvarů vyjmenovaných slov, samostatná práce. Cílem hodiny je opakování a utvrzení učiva. Opakovací část + motivace 25 min Ţáci si nejprve zopakují všechny řady vyjmenovaných slov. Nejvíce ţáci chybují ve vyjmenovaných slovech po B a V, proto je hned na úvod prezentace (Skupina 3 Vyjmenovaná slova, 3. ročník) zařazen snímek, kde ţáci pomocí přesunu řadí ještě jednou 22

25 tyto řady vyjmenovaných slov na řádek ve správném pořadí. Další snímky prezentace jsou zaměřeny na procvičování a upevňování učiva. Ţáci vyhledávají špatně napsaná slova, vyhledávají slova příbuzná, řadí vyjmenovaná slova do správných sloupců, vybírají z dvojice slov správné slovo podle významu. Úkoly nejprve plní do připravených pracovních listů a pak následuje kontrola s tabulí. Samostatná práce 12 min Snímek 10 ţáci přepíšou do sešitu. Po vybrání sešitů následuje kontrola s tabulí. Ţáci mají pod textem na výběr i, í, y, ý, přesunují správná písmena do slov. Závěr 6 min Zadání domácího úkolu. Zopakování a shrnutí dnešní hodiny. Co by měl ţák umět: Vyjmenovat řady vyjmenovaných slov Umět vyhledat slova příbuzná Poznat jiný tvar vyjmenovaných slov Podle smyslu věty doplnit správně slovo s i, í nebo y, ý Obrázek 11 Ilustrační sejmutí obrazovky programu SMART Notebook, vytvořila: D. Pavlíčková 23

26 Zhodnocení hodiny: Hodina proběhla v příjemné atmosféře. Ţáci byli aktivní, správně reagovali a plnění úkolů zvládali většinou výborně. V samostatné práci si učitel ověří, nakolik mají učivo ţáci jiţ utvrzeno. V následující hodině v českém jazyce je připraven pro ţáky test na počítačích. Test k ověření znalostí dětí lze vytvořit velmi rychle. Podmínkou je mít nainstalovaný test na všech počítačích v učebně, aby mohli všichni ţáci pracovat najednou. Vzor části testu je přílohou této práce. Software ke staţení na stránkách: Obrázek 12 Ilustrační sejmutí obrazovky programu Test (freeware) Petra Ţočka ml., vytvořila: D. Pavlíčková Metodický list k prezentaci Koncovky podstatných jmen Téma: Koncovky podstatných jmen pro 4. ročník Vypracovala: Mgr. Dagmar Pavlíčková Předpokladem je znalost ţáků vzorů podstatných jmen a znalost pouţít je v praxi. Ţák umí správně doplnit i, í nebo y, ý do koncovek podstatných jmen. Tato hodina je procvičovací. Ţáci mají připravenou učebnici českého jazyka, školní sešit a psací potřeby. Podle tematického plánu naší školy připadá toto učivo na říjen. Vyučovací hodina: Úvod: obsah a cíl hodiny 5 min Seznámení s obsahem a cílem hodiny. Práce s interaktivní tabulí, práce s pracovními listy, práce s učebnicí, samostatná práce. V další vyučovací hodině práce s počítačem. Cílem hodiny je procvičení a upevnění učiva. 24

27 Opakovací část + motivace 15 min Nejprve si ţáci zopakují vzory podstatných jmen. Učitel můţe vyuţít nástěnných obrazů, které jsou v učebně. Prezentace je rozdělena na postupné opakování (Skupina 4 Koncovky podstatných jmen, 4. ročník). Nejprve si ţáci zopakují koncovky u podstatných jmen rodu středního, v dalším snímku rodu ţenského a ve čtvrtém snímku rodu muţského. K opakování je vyuţita aktivita z Lesson Aktivity Toolkit (Blue Vortex sort). Ţáci prstem přetahují slova do správných spirál a zdůvodňují. Pokud se ţák splete, špatně zařazené slovo do spirály nespadne, jen se protočí a vrátí se zpět. Ţák má hned kontrolu, zda určil správně. Samostatná práce 20 min Snímek 5 zde ţáci po důkladném zopakování pracují sami do školního sešitu. Opíšou daná spojení a doplní správnou koncovku. Poté můţe následovat společná kontrola. Ţáci si vymění sešity mezi sebou, popřípadě učitel sešity nechá vybrat a kontrola probíhá jen na tabuli. Ţáci jednotlivě přistupují k tabuli a doplňují správnou koncovku. Poslední snímek je určen vyučujícím, kteří si chtějí v další hodině zopakovat koncovky podstatných jmen s ţáky na počítači. Test je vytvořen pro ţáky v aplikaci Excel 2003, celkem 6 listů. Test je zaloţen na tom, ţe ţáci musí správně opsat slovo, popřípadě dvojici slov, a správně doplnit koncovku. V případě, ţe napíší správně, červené okno s nápisem ŠPATNĚ se změní v okno zelené s nápisem SPRÁVNĚ. Zde je vyuţito podmíněné formátování, které okamţitě ţáka upozorní na chybu barevným rozlišením pozadí buňky. Učitel při tvorbě podobných listů musí pamatovat na to, ţe vytvořený list je nutné zabezpečit proti případným úpravám ţáků. Je vhodné před zamčením listu skrýt vzorce (pro oči ţáka), které mohou obsahovat správné řešení. Jak na to? Nejprve se musí vybrat buňky, které obsahují vzorce, klepnutím na pravé tlačítko vybrat formát. Na kartě zámek zaškrtnout skrýt vzorce a zamknout list. Heslo je nutné dobře uschovat. Závěr Zadání domácího úkolu. Zopakování a shrnutí dnešní hodiny. 5 min Co by měl ţák umět: Vzory podstatných jmen Doplnit správnou koncovku podstatných jmen podle vzoru 25

28 Obrázek 13 Ilustrační sejmutí obrazovky programu Excel, vytvořila: D. Pavlíčková Zhodnocení hodiny: Ţáci si procvičili a upevnili správné psaní tvarů podstatných jmen. Ochotně se zapojovali do všech činností. Velmi pozitivně ţáky motivovala práce s interaktivní tabulí. Nedělalo jim problém přetahovat slova nebo písmena. Tato hodina byla pro ţáky zajímavá. Vyučující potvrdil, ţe práce s interaktivní tabulí je příjemné zpestření hodiny. Ţáci si vyzkoušeli i práci na počítači. V testu Excel byl jeden problém. Všichni ţáci neumí psát na klávesnici, často nechybovali v koncovce podstatných jmen, ale napsali chybu ve slově. V tomto testu je podmínkou opsat všechna písmena správně včetně doplnění koncovky a mezery mezi slovy Metodický list k prezentaci Předpony s, z, vz Téma: Přepony s, z, vz pro 5. ročník Vypracovala: Mgr. Dagmar Pavlíčková Předpoklad je, ţe ţáci umí pravidla, jak předpony s, z, vz pouţít. Tato hodina je procvičovací. Je opět připraven vytištěný pracovní list (PL č. 3) pro kaţdého ţáka. Nejprve ţáci budou pracovat s tímto pracovním listem, pak provedou kontrolu podle tabule. Při práci s interaktivní tabulí budou ţáci postupně chodit k tabuli a plnit úkoly, tak aby se všichni prostřídali. Ostatní kontrolují ve svém pracovním listu a opravují si případné chyby. Kromě pracovního listu, budou mít ţáci připravenou na hodinu učebnici Českého jazyka, školní sešit, pracovní sešit, tabulku s fixem a psací potřeby. K dispozici je i bílá tabule, a to v případě vysvětlování některých nejasností. Podle tematických plánů naší školy připadá toto učivo na únor. 26

29 Vyučovací hodina: Úvod: obsah a cíl hodiny 5 min Seznámení s obsahem a cílem hodiny. Práce s interaktivní tabulí, práce s pracovními listy, práce s učebnicí, samostatná práce. Cílem hodiny je procvičení a upevnění učiva. Opakovací část + motivace 20 min Nejprve si ţáci zopakují pravidla pro psaní předpon s, z, vz. Vyzkouší si to hned v prvním snímku prezentace (Skupina 5 Předpony s, z, vz). Je vyuţita aktivita z Lesson Aktivity Toolkit, Activites, Brown Category sort. Ţáci prstem přetahují slova do správných sloupců a vysvětlují všem, proč zařadili dané slovo do sloupce. Po vyčerpání všech slov si ţáci nechají úkol zkontrolovat programem. Snímek 2 ţáci přiřazují modrým slovům červená, která se dají přetahovat. Měli by podle významu slov umět rozlišit psaní předpon. Snímek 3 po přečtení věty ţáci správně hrotem zakrouţkují, které slovo tam patří. Je nutné vyţadovat po ţácích, aby nahlas zdůvodňovali psaní předpon. Snímek 4 tady čeká ţáky docela obtíţný úkol. Sami mají najít chyby, které jsou v tomto okně schválně napsány. Samostatná práce 15 min Snímek 5 zde ţáci po důkladném zopakování pracují sami do školního sešitu. Poté mohou kontrolovat společně. Ţáci si vymění sešity mezi sebou, popřípadě sešity učitel vybere a ţáci kontrolují jen na tabuli. Přistupují jednotlivě k tabuli a doplňují správnou předponu. Závěr Zadání domácího úkolu. Zopakování a shrnutí dnešní hodiny. 5 min Co by měl ţák umět: Pravidla pro psaní předpon s, z, vz Umět pouţít tato pravidla ve dvojicích slov, ve větách podle smyslu 27

30 Obrázek 14 Ilustrační sejmutí obrazovky programu SMART Notebook, vytvořila: D. Pavlíčková Zhodnocení hodiny: Ţáci uměli pravidla pro psaní předpon s, z, vz. Po zopakování pracovali s tabulí, byla vyuţita v programu Smart Board funkce přetahování, klonovače a přednastavených aktivit v Lesson Aktivity Toolkit. Klonovače vyuţijeme při doplňování stejných písmen. Učitel napíše dané písmeno, klikne na něj, pravým tlačítkem myši rozbalí funkce a klikne na Nekonečný klonovač. Získá tím nekonečně mnoho písmen, v tomto případě předpon s, z, vz. Obrázek 15 Ilustrační sejmutí obrazovky programu SMART Notebook, vytvořila: D. Pavlíčková Na ověření znalostí tohoto učiva je vytvořen kontrolní test (PL č. 4). Je vypracován v aplikaci Microsoft Word, vyuţívá panel nástrojů Formuláře (rozevírací nabídku popř. pole se seznamem, podle verze Wordu). Pracovní list obsahující formulářové objekty je určen pouze pro práci na počítači, ne pro tisk. 28

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy)

Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy) Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy) Číslo jednací:

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 326 396 388, 777 061 727 294 04 Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav ICT plán školy Školní rok 2016 2017 Název školy: Základní škola

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín IČ DIČ: CZ tel.:

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín IČ DIČ: CZ tel.: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, 788 14 Rapotín IČ 71 340 874 DIČ: CZ 71 340 874 tel.: 583 550 130 Koordinátor ICT: Dr. Martin Vavřík Školní rok: 2014/2015 ICT plán školy 1.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT Plán ICT Školní rok 2007/2008 Krupka, listopad 2007 Ing. Milan Hlavín metodik ICT Masarykova základní a Mateřská škola Krupka Obsah 1. Úvod...3 2. Celkový počet žáků na škole:...3 3. Počet počítačových

Více

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY P 2.5 ICT PLÁN ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 16/15-cr Pedagogická rada projednala

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 24. 10. 2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 42 Didakta 11 Holubec 7

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Příloha č. 1 5.1.3. Informační a komunikační technologie 5.1.3.1. Informatika (In) a) Obsahové vymezení Předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a na I. stupni

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ICT plán školy na školní rok

ICT plán školy na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, Adolfovice 170, 790 01 Jeseník ICT plán školy na školní rok 2016 2017 1 Stávající stav...2 1.1 Údaje o škole...2 1.1.1 Počet žáků...2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více