Obsah: MATEMATIKA..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.."

Transkript

1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Vybavenost školy Charakteristika pedagogického sboru Komunikace s rodiči a veřejností Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků Školská rada Partneři školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění.. 4. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY I. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI II. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA CHEMIE FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE DĚJEPIS OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA PRÁCE V DÍLNĚ VOLBA POVOLÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE NĚMECKÝ JAZYK SEMINÁŘ HUMANITNÍCH VĚD EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM SPORTOVNÍ HRY 6. HODNOCENÍ ŢÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení Vlastní hodnocení školy Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje a metody autoevaluace Časové rozvrţení evaluačních činností

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Klecany Klecany 375 Zřizovatel školy: Město Klecany Do Klecánek Klecany IČO: telefon: www: Ředitel školy: Vladimír Lacina Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Rauschová Koordinátor ŠVP: Vladimír Lacina Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: REDIZO: Platnost dokumentu: Vladimír Lacina ředitel školy razítko školy 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Velikost školy Školní areál se nachází v obytné části Klecan, v blízkosti autobusových zastávek. Dopravně je dobře dosaţitelný jak pro ţáky spádové oblasti, tak i pro ostatní ţáky (výhodné autobusové spojení s Prahou). Tvoří jej komplex jedenácti pavilonů. Základní škola a Mateřská škola Klecany je zřízena Městem Klecany s účinností od jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Tato základní škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Sdruţuje mateřskou školu s kapacitou 95 dětí, základní školu s kapacitou 380 ţáků a školní druţinu pro 90 ţáků. Školní jídelna slouţí pro 400 strávníků. Od školního roku 2007/2008 je zřízena samostatná třída pro ţáky tří postupných ročníků se specifickými poruchami učení (dále SPU), která je vedená kvalifikovaným speciálním pedagogem. Mateřská škola (dále jen MŠ) je součástí základní školy (dále jen ZŠ). Sídlí na odloučeném pracovišti v samostatných pavilonech v těsném sousedství ZŠ. Je zřízena jako čtyřtřídní předškolní zařízení s provozní dobou od 6.30 do hod. Tři třídy jsou s celodenním a jedna s polodenním provozem. MŠ realizuje vlastní Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Školní druţina je součástí ZŠ. Školní druţinu tvoří tři oddělení. Provoz školní druţiny je pravidelný, od 6.30 do 8.00 hod a od do hod. Řídí se Řádem školní druţiny. Školní jídelna je umístěna přímo v areálu školy a zajišťuje stravování jak ţáků MŠ a ZŠ a zaměstnanců školy, tak i cizích strávníků Vybavenost školy Škola disponuje dvěma tělocvičnami a venkovním hřištěm. Navíc má ZŠ moţnost vyuţívat fotbalové hřiště Sokola Klecany. Pro výuku jsou zároveň k dispozici také odborné pracovny (přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis, občanská a rodinná výchova, školní dílny) a knihovna. Ta je určena pro ţáky i pro učitele. Slouţí i jako informační centrum, má pravidelnou provozní dobu a pro širokou škálu poskytovaných sluţeb (výukové materiály, programy, pravidelný přísun nových publikací i výukových programů) je hojně navštěvovaná. Odborné pracovny jsou ve spolupráci se zřizovatelem průběţně vybavovány novými pomůckami, nábytkem a didaktickou technikou. Z učebny ICT, která se nachází ve správním pavilonu, je počítačová síť postupně rozšiřována i do ostatních pavilonů a učeben tak, aby mohly být v co nejširší míře vyuţívány výukové programy i internet. V době mimo vyučování zde probíhá internetová knihovna s volným vstupem pro ţáky naší školy v ranních hodinách před vyučováním a v odpoledních po vyučování a ve volných obědových pauzách, vyuţívá ji i školní druţina. Rozsáhlý školní areál s odpočinkovými zónami a hřištěm s umělým povrchem je vhodným prostorem i pro relaxaci a vyuţívání ve volném čase. ZŠ disponuje jedním bytem pro školníka, čtyřmi učitelskými byty a jedním bytem pro správce mateřské školy. Školní jídelna s vlastní kuchyní vaří pro ZŠ i MŠ a v rámci doplňkové činnosti i pro mimoškolní subjekty. V návaznosti na činnost školní druţiny nabízí škola uţší škálu kvalifikovaně vedených mimoškolních aktivit pro odpolední vyuţití ţáky s perspektivou postupného rozšiřování (dle zájmu) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy se skládá z 15 pedagogů. Na 1. stupni pracuje sedm učitelů. Všichni mají vysokoškolské vzdělání a jsou pro výuku plně kvalifikováni. Jeden speciální pedagog vede třídu pro děti s SPU a je rovněţ plně kvalifikován. Jeden z těchto pedagogů zároveň vykovává funkci výchovného poradce pro 1. stupeň. Na 2. stupni pracuje osm pedagogických pracovníků včetně ředitele školy a zástupce ředitele. Všichni mají vysokoškolské vzdělání. Pět pedagogů vystudovalo příslušné obory na pedagogických fakultách. Tři učitelé jsou absolventy jiného typu vysoké školy a pedagogické zaměření si doplnili postgraduálním studiem a jsou tedy k výkonu svého povolání rovněţ plně kvalifikováni. Jeden z pedagogů je absolventem modulového vzdělávacího programu výchovného a kariérového poradenství a vykonává funkci výchovného poradce na 2. stupni. Škola si uvědomuje význam primární prevence sociálně patologických jevů. Jeden pedagog proto zastává funkci metodika primární prevence a doplnil si svou odbornost o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Na škole působí i pedagog jako metodik ICT, který absolvoval odpovídající vzdělávací kurzy a semináře. Školní druţina má čtyři oddělení. Kaţdé oddělení je vedeno kvalifikovanou vychovatelkou. Všichni pedagogičtí pracovníci naplňují myšlenku celoţivotního vzdělávání průběţným doplňováním a rozšiřováním své kvalifikace. Škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. Vyuţívá proto 3

4 především aktuální nabídky seminářů a školení. Přirozená a účelná spolupráce všech zaměstnanců (obzvláště pedagogů) a výměna zkušeností jsou předpokladem k tvůrčí práci ve škole. Vedení školy podporuje týmovou práci učitelů a jejich individuální kreativitu Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola není zapojena do ţádného dlouhodobého projektu ani nemá navázanou ţádnou mezinárodní spolupráci Komunikace s rodiči a veřejností Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků Rodiče mají moţnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek a elektronické pošty. Na webových stránkách školy jsou také pravidelně zveřejňovány dokumenty školy. Od začátku školního roku 2007/2008 jsou pro rodiče ţáků a ostatní veřejnost zřízeny ové adresy učitelů školy ve tvaru O průběţných výsledcích vzdělávání jsou rodiče informováni prostřednictvím ţákovských kníţek. Kromě toho škola pořádá kaţdý měsíc školního roku konzultační odpoledne. Třídní schůzky jsou pořádány během školního roku alespoň dvakrát. Operativní návštěvy rodičů probíhají vţdy po vzájemné domluvě mezi rodiči a vyučujícími. Telefonický kontakt s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy zajišťuje především hospodářka školy (omlouvání nepřítomnosti ţáků ve vyučování se řídí školním řádem). Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. O zajímavostech a dění ve škole se veřejnost také dozvídá z pravidelných příspěvků učitelů do Klecanského zpravodaje a z webových stránek školy. Sounáleţitost pedagogů, ţáků, rodičů a ostatní veřejnosti je podporována organizováním tradičních akcí školy Školská rada V souladu s podmínkami platnosti nové školské legislativy je samostatným orgánem školy Školská rada, která pokračuje v činnosti předchozí Rady školy. Tvoří ji devět členů (zástupci zřizovatele, zaměstnanců školy a rodičů). Náplň činnosti vyplývá z platné úpravy Školského zákona č. 561/2004 Sb Partneři školy Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Říčany, Úřadem práce a PrevCentrem. Významným partnerem školy je její zřizovatel, Městský úřad Klecany. Škola pokračuje ve spolupráci s významnými osobnostmi české kultury, které jsou pravidelně zváni k účasti na setkáních s jejími ţáky. 4

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. Zaměření školy V procesu výchovy a vzdělávání klade škola hlavní důraz na všestrannou komunikaci, práci v týmu a práci s informacemi. Ve své vzdělávací práci přednostně podporuje celoţivotní učení u ţáků. Podpora dětí k učení je v našem pojetí vnímána jako podpora učení aktivního, efektivního a systematického. Ţáci jsou vedeni k tvořivému myšlení a logickému uvaţování. Učí se samostatně pozorovat, experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky je posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti. Základní vzdělání v pojetí tohoto ŠVP má za cíl se stát pevnou základnou, na které lze stavět na vyšších vzdělávacích úrovních. Schopnost přenášet nabité znalosti a vědomosti do praktického ţivota, vytvářet si vlastní úsudek, analyticky řešit vzniklé problémy, dokázat prezentovat svoji práci a hodnotit ji to jsou základní dovednosti, které škola u ţáků rozvíjí. Škola začleňuje do běţné výuky projektové dny, kterými cíleně směřuje k mezipředmětovému propojování a aktivizuje ţáky k činnostem napříč ročníky. ŠVP poskytuje svou koncepcí prostor i pro zařazení krátkodobých projektů do výuky. Škola navazuje na tradici výuky napříč ročníky. Takové formy výuky nejen podporuje, ale povaţuje také za prioritní a stěţejní, protoţe umoţňují monitorování rozvoje klíčových kompetencí ţáků a začleňování do výuky. Projektové vyučování dotváří obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Cílem zařazování projektů do výuky je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu, motivovat ţáky a podpořit spolupráci všech pedagogů a ţáků. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů jsou jejich povinnými součástmi. Faktografické znalosti jsou nezbytným základem, na kterém ţáci staví a rozvíjejí jednotlivé kompetence. Ţáci jsou podněcováni k aktivní účasti na procesu učení se. Součástí procesu vzdělávání je rozvoj kritického myšlení, sociálních dovedností a zdravého sebevědomí. Takový přístup ke vzdělávání ţáky motivuje k individuálním potřebám rozvoje osobních kompetencí Výchovné a vzdělávací strategie Škola učí ţáky uplatňovat svá práva, plnit si své povinnosti a vhodnými formami hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti ostatních. S tím souvisí rozvoj schopnosti proţívat ţivotní situace (úspěch, zklamání) a vcítit se do pocitů druhých. Učí se citlivě vnímat mezilidské vztahy, napojit toto vnímání na ochranu přírody a ţivotního prostředí. Škola u ţáků rozvíjí aktivní přístup k ochraně kulturních, duchovních a společenských hodnot, fyzického, duševního i sociální zdraví. Učí je pouţívat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodrţovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných. Podle moţností kaţdého z nich učí zároveň poskytovat účinnou pomoc v situacích, které ohroţují ţivot a zdraví. Vede ţáky k toleranci a ohleduplnosti k lidem a k jejich kulturám, učí je respektovat i hodnoty odlišných etnik. Cílem výchovných a vzdělávacích strategií školy je: ukázat ţákům cesty ke správnému rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, schopné uplatňovat svá práva a plnit si své povinnosti. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků jsou uplatňovány - všemi pedagogy při výuce i mimo ni společné postupy: Pedagog je osobním příkladem pro ţáky ve vyjadřování a chování během vyučování i mimo něj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Pedagog vede k vyuţívání různých zdrojů informací kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní Pedagog hledá a vyuţívá nové vyučovací metody a organizační formy výuky kompetence komunikativní, sociální a personální, učení, pracovní Pedagog spolupracuje s ostatními pedagogy, rodiči a institucemi kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Pedagog podporuje otevřenou komunikaci, týmovou práci, dbá na bezpečnost práce kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, pracovní Pedagog vede k toleranci společenských a kulturních specifik kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské 5

6 Strategie naplňování klíčových kompetencí Kompetence k řešení problémů podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a hledání nových řešení nebát se problémů, hledat způsoby řešení vyuţití praktických problémových úloh a modelových postupů pro řešení problému hledat a ověřovat netradiční (originální) způsoby řešení problémů týmová spolupráci při řešení problémů vyuţívání moderní techniky při řešení problémů učit se, jak některým problémům předcházet Kompetence k učení podpora samostatnosti a tvořivosti týmové učení vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace práce s chybou rozvoj sebehodnocení ţáků motivace k učení cíleně vytvářet takové situace, při nichţ je ţák v učení úspěšný motivace k celoţivotnímu vzdělávání získání a upevňování aktivních dovedností (učivo jako prostředek k jejich získání) Kompetence komunikativní vytvoření dostatečného prostoru pro vyjadřování při vyučování i mimo něj učit se vyjádřit svůj názor, argumentovat a dodrţovat pravidla dialogu a diskuse rozvoj kultivovaného projevu (verbálního, grafického) při účasti na projektech z nejrůznějších oblastí vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci rozvíjet různé formy komunikace (ústní, písemné, verbální, mimika a gesta.) podpora pouţívání cizích jazyků a počítačové techniky prezentovat a publikovat své názory a myšlenky umění naslouchat druhým jako nezbytný prvek mezilidské komunikace Kompetence sociální a personální respektování pravidel platných právních norem moţnost ţáků podílet se na sestavování interních právních norem školy začleňování sociálního učení do výuky vyuţití skupinového vyučování pro přejímání různých rolí ţáky důraz na práci v týmu učit se respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých vést k respektování osobních i společných cílů rozvíjet empatii, vést ke vnímání a tolerování odlišností a individualit Kompetence občanské pro její rozvoj vyuţívat sociální učení naučit se identifikovat sebe sama (metodami sebepoznávání) umět přijmout kladný vzor nápodobou, nebo na základě ztotoţnění se s ním uvědomovat si svá práva, povinnosti a odpovědnost za své jednání naučit se respektovat národní, kulturní a historické hodnoty odlišných etnik (pro tento účel škola usiluje o spolupráci se školami v zahraničí) vychovávat ţáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých na modelových příkladech demonstrovat pozitivní a negativní projevy chování lidí seznamovat ţáky s právními normami důleţitými pro běţný ţivot nabízet vhodné aktivity (nejen volnočasové) jako protiklad k neţádoucím sociálně patologickým jevům. Kompetence pracovní vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, váţit si práce druhých vést ţáky k zodpovědnosti za plánování, organizaci a vyhodnocení výsledků své práce osvojovat si přiměřené strategie učení vědomě vyuţívat znalosti pracovních postupů uplatňovat dovednosti při pouţívání pracovních nástrojů v nejširším slova smyslu pomáhat ţákům při volbě jejich budoucího povolání nabízet ţákům moţnosti k poznávání různých profesí účast na vytváření podnětného a tvořivého pracovního prostředí 6

7 3.3. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se zdravotním postiţením (s vývojovými poruchami učení a chování) a zdravotním znevýhodněním jsou v naší škole vzděláváni především formou integrace do běţné třídy. Na I.stupni je pro ţáky s výrazně rozvinutými poruchami učení zřízena i speciální třída, ve které ţáci pracují pod vedením speciálního pedagoga odpovídajícími metodami a formami práce. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, do které se souhlasem rodičů doporučujeme ţáky k vyšetření. Na základě vyjádření tohoto odborného pracoviště, které zároveň vydává podklady k integraci, je ţákům v souladu se školním vzdělávacím programem vytvořen individuální vzdělávací plán. Kromě úpravy obsahu daného předmětu jsou součástí plánu téţ metody hodnocení a uplatňované formy práce. Plán sestavuje vyučující daného předmětu, konzultován je s výchovným poradcem a schvalován je ředitelem školy. S individuálním vzdělávacím plánem jsou důkladně seznámeni ţákovi rodiče, neboť bez jejich pomoci a odpovědného přístupu zejména na I. stupni základní školy by integrace ţáka byla jen jednostrannou záleţitostí. Optimální podmínky pro získávání klíčových kompetencí bez aktivního zapojení rodiny by u takového ţáka byly narušeny. Integrovaným ţákům na doporučení pedagogicko-psychologické poradny zajišťuje škola speciální pomůcky (bzučák, tabulka měkkých a tvrdých slabik atd.) a umoţní-li to podmínky školy, je jim nabídnuta individuální výuka. U ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním je při výuce kladen důraz zejména na individuální přístup, na časté změny činností, neustálé opakování a utřiďování učiva konkrétní podoba přístupu k těmto ţákům je součástí charakteristiky učebních předmětů. U ţáků se sociálním znevýhodněním (ţáci ze sociálně málo podnětného prostředí, cizinci) klademe důraz zejména na rozvoj jejich jazykových a komunikačních dovedností. Dále podporujeme jejich socializaci, mimo jiné i tím, ţe upevňujeme a rozvíjíme jejich hygienické návyky, kulturu stolování apod. To vše s cílem začlenit tyto ţáky co nejlépe do třídního a školního kolektivu a pomoci jim v co nejrychlejší adaptaci na pro ně nové a odlišné prostředí. V případě potřeby sestavujeme po dohodě se zákonnými zástupci a s jejich souhlasem individuální vzdělávací plán, ve kterém je vzdělávací obsah po nezbytně nutnou dobu adaptace upraven pro potřeby konkrétního ţáka Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Důleţitou součástí naší pedagogické práce je rozpoznání, podchycení a následný rozvoj talentu ţáků. V tomto směru věnujeme pozornost téţ ţákům se zvýšeným zájmem o vzdělávání. Pro ně vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální (kreativní a abstraktní) úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo nabízíme uplatnění mimo školu (soutěţe) vedeme je k toleranci a ochotě pomáhat při práci ţákům méně nadaným nebo s menším zájmem o učení podle potřeby tvoříme individuální vzdělávací plán (doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah předmětu) nabízíme nepovinné předměty a zájmové krouţky v případě skutečně mimořádného nadání (výsledek vyšetření pedagogicko-psychologické poradny) umoţňujeme vynechání ročníku 3.5. Začlenění Průřezová a jsou realizována formou integrace do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů. pouţité zkratky: Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: Osobnostní rozvoj - OSV 1 Sociální rozvoj - OSV 2 Morální rozvoj - OSV 3 Výchova demokratického občana tematické okruhy: Občanská společnost a škola - VDO 1 Občan, občanská společnost a stát - VDO 2 Formy participace občanů v politickém ţivotě - VDO 3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - VDO 4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tematické okruhy: Evropa a svět nás zajímá - VMEGS 1 Objevujeme Evropu a svět - VMEGS 2 Jsme Evropané - VMEGS 3 7

8 Multikulturní výchova tematické okruhy: Kulturní diference - MKV 1 Lidské vztahy - MKV 2 Etnický původ - MKV 3 Multikulturalita - MKV 4 Princip sociálního smíru a solidarity - MKV 5 Environmentální výchova tematické okruhy: Ekosystémy - ENV 1 Základní podmínky ţivota - ENV 2 Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí - ENV 3 Vztah člověka a prostředí - ENV 4 Mediální výchova tematické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - MV 1 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - MV 2 Stavba mediálních sdělení - MV 3 Vnímání autora mediálních sdělení - MV 4 Fungování a vliv médií ve společnosti - MV 5 Tvorba mediálního sdělení - MV 6 Práce v realizačním týmu - MV 7 8

9 ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOŮOGIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA CHEMIE FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOŮOGIE DĚJEPIS OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA PRÁCE V DÍLNĚ VOLBA POVOLÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYKU NĚMECKÝ JAZYK SEMINÁŘ HUMANITNÍCH VĚD EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM I.STUPEŇ II.STUPEŇ OSV 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X OSV 2 X X X X X X X X X X X X X X OSV 3 X X X X X X X X VDO 1 X X X X X VDO 2 X X VDO 3 X X X X VDO 4 X X X X VMEGS 1 X X X X X X X X X VMEGS 2 X X X X VMEGS 3 X X X X X X MKV 1 X X X X X MKV 2 X X X X X MKV 3 X X X X X MKV 4 X X X X X X X MKV 5 X X X ENV 1 X X X X ENV 2 X X X X X X X X X ENV 3 X X X X X X X X ENV 4 X X X X X X X MV 1 X X X X X X X X MV 2 X X X X X X X X X MV 3 X X X X X X X X MV 4 X X X MV 5 X X X X X MV 6 X X X X X X X X X MV 7 X X X X X X X X X 9

10 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 4. UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast (VO) předmět UČEBNÍ PLÁN I.STUPEŇ zkratka Týdenní hodinová dotace celkem předmět VO PD DD PD DD Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura ČJ komunikace Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M Prvouka PRV Člověk a jeho svět Přírodověda PŘV Vlastivěda VL Inf. a kom. technologie Inf. a kom. technologie INF Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ Týdenní časová dotace Celková týdenní časová dotace Vzdělávací oblast (VO) předmět UČEBNÍ PLÁN II.STUPEŇ zkratka Týdenní hodinová dotace celkem předmět VO PD DD PD DD Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura ČJ komunikace Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M Chemie CH Člověk a příroda Fyzika F Přírodopis PŘ Zeměpis Z Inf. a kom. technologie Inf. a kom. technologie ICT Člověk a společnost Dějepis D Občanská rodinná výchova ORV Člověk a svět práce Volba povolání VP Práce v dílně PD Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví Tělesná výchova TV Volitelné předměty Volitelný předmět 1 VOL Volitelný předmět 2 VOL Týdenní časová dotace Celková týdenní časová dotace

11 Komentář k učebnímu plánu: I.stupeň 1. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je posílen o 7 disponibilních hodin a rozšířen o očekávané výstupy vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 2. Vyučovací předmět Matematika je posílen o 5 disponibilních hodin. 3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je posílena o 2 disponibilní hodiny, které slouţí zejména k rozšíření výuky Vlastivědy a Přírodovědy. II.stupeň 1. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je posílen o 3 disponibilní hodiny. 2. Vyučovací předmět Matematika je posílen o 1 disponibilní hodinu. 3. Vzdělávací oblast Člověk a příroda je posílena o 6 disponibilních hodin, po jedné v Chemii a Fyzice, po dvou v Zeměpisu a Přírodopisu. 4. Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je rozšířen o očekávané výstupy tematického celku Vyuţití digitálních technologií ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a je proto posílen o 1 hodinu povinné dotace, určené vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 5. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je posílena o 2 hodiny z povinné dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (integrace vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví) a o 3 disponibilní hodiny, z toho 2 pro Dějepis a 1 pro Občanskou a rodinnou výchovu. 6. Ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou přesunuty 2 hodiny povinné hodinové dotace do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, protoţe vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je integrován do vzdělávacího předmětu Občanská a rodinná výchova. 7. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou realizovány 4 tematické celky. Práce s technickými materiály ve vyučovacím předmětu Práce v dílně který se vyučuje v 6.ročníku, Svět práce ve vyučovacím předmětu Volba povolání, který se vyučuje v 8.ročníku, Vyuţití digitálních technologií ve vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie ze stejnojmenné vzdělávací oblasti, do které je přesunuta i 1 hodina povinné hodinové dotace a který se vyučuje v 7.ročníku, a Práce s laboratorní technikou, jehoţ výstupy jsou realizovány v Přírodopisu, Fyzice, Chemii a volitelném předmětu Ekologické praktikum. 8. Volitelný předmět 1 ţáci si mohou vybírat mezi vyučovacím předmětem Německý jazyk nebo vyučovacím předmětem Konverzace v anglickém jazyce. Volitelný předmět 1 má dotaci 6 disponibilních hodin, po 2 hodinách v 7., 8. a 9.ročníku. 9. Volitelný předmět 2 ţáci si mohou vybírat mezi vyučovacím předmětem Ekologické praktikum, vyučovacím předmětem Seminář humanitních věd a vyučovacím předmětem Sportovní hry. Volitelný předmět 2 má dotaci 5 disponibilních hodin, 1 hodinu v 7.ročníku a po 2 hodinách v 8. a 9.ročníku. 11

12 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. I. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupu stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést ţáka k získání dobré jazykové kultury a mateřského jazyka, vybavit ţáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednosti, které si ţáci v rámci jazyka osvojují, jsou důleţité pro získávání poznatků ve všech dalších oborech. Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit ţákům vzdělávací nástroje čtení a psaní, obohacovat slovní zásobu, seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuka gramatiky není jen cíl, ale cesta, jak díky poznání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, skládá se ze tří specifických sloţek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých specifických sloţek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se ţáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat na základě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se k různým situacím, analyzovat jej a posoudit jeho obsah. V jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace a produkce literárního textu. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. aţ 5.ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. V prvém ročníku je 8 hodin, ve druhém 9 hodin, ve třetím 9 hodin, ve čtvrtém 8 hodin, v pátém 8 hodin českého jazyka. Školní vzdělávací program podporuje i zohledňuje specifické vzdělávací potřeby ţáků. Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy, návštěvy knihoven, muzeí, besedy se spisovateli apod. se realizují i mimo budovu. Průřezová a jsou realizována i formou různých projektů, prací s texty na internetu, prací s počítačovými výukovými programy apod. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: vede ţáky k zodpovědnosti za jejích vzdělávání a jejich budoucnost, připravujeme je na celoţivotní učení ve výuce zřetelně rozlišuje základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující) učí ţáky vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v literatuře a na internetu. vede sebe, ţáky a rodiče k tomu, ţe důleţitější jsou získané dovednosti a znalosti, neţ známka na vysvědčení. na začátku hodiny vţdy ţáky seznámí s cílem hodiny, na konci s ţáky zhodnotíme jeho dosaţení. vybírá a vyuţívá vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení, plánování a řízení vlastního učení vyhledává a třídí informace operuje s obecně uţívanými termíny, znaky, symboly buduje pozitivního vztahu k učení Kompetence k řešení problémů: na modelových příkladech ve svých předmětech naučí ţáky algoritmu řešení problémů podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů ve škole i při mimoškolních činnostech průběţně sleduje, jak ţáci řešení problémů prakticky ovládají 12

13 učí ţáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. rozpoznává a chápe problém vyhledává informace vhodné k řešení problému kriticky myslí Kompetence komunikativní: podporuje různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy a světa klade důraz na kulturní úroveň komunikace vede ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty učí ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (třídní časopis, místní tisk, web, prezentace apod.) vede ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a svojí školy na veřejnosti. připravuje ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názorů v logickém sledu vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá druhým, vhodná reakce, zapojení do diskuse, obhajoba názoru porozumí různým typům textů a záznamů vyuţívá informační a komunikační prostředků a technologií Kompetence sociální a personální: učí ţáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů. podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. účinně spolupracuje ve skupině zapojuje se do diskuse, debaty, efektivně spolupracuje při řešení daného úkolu Kompetence občanské: učí ţáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů. podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. respektuje přesvědčení druhých respektuje tradice a ochranu kulturního a historického dědictví Kompetence pracovní: vede ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. Ţádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme. při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamuje ţáky s různými profesemi cíleně ujasňuje představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. vyuţívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost 13

14 Vzdělávací obsah PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 1. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Porovnává významy slov, zvláště slova Písmena abecedy (rozpoznání velkých a malých tiskacích písmen) Technika čtení, pozorné a plynulé čtení slabik, jedno a více slabičných slov, jednoduchých vět a textů, znalost orientačních prvků v textu Správné sezení, drţení psacího náčiní Slovní druhy Čtení jako zdroj informací Plynulé čtení s porozuměním jednoduchých naučných textů Zdvořilé, pozorné a soustředěné naslouchání (reakce otázkami) Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování Správná výslovnost hlásek a slov tvoření hlasu, rozvoj znělého hlasu Dýchání při hovoru, přiměřené tempo řeči Tvrdé a měkké souhlásky, pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě; Pravidla pro správné psaní ú/ů; Pravidla pro psaní velkých písmen uvnitř věty Souvislý jazykový projev jednoduchá osnova vyprávění Recitace, přednes vhodných literárních textů Slohové útvary Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Spojování obsahu textu s ilustrací Souhlásky a samohlásky, dvojhlásky výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin sluchové rozlišení hlásek (analýza a syntéza) Slovní zásoba, slova a pojmy, význam 14

15 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 1. opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Zvládá základy správného tvoření dechu; hlasu, artikulace a správného drţení těla; dokáţe hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých Rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednotlivých rolí a přirozeně v nich jedná Zkoumá a a konflikty na základě vlastního jednání Spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spoluţáky; sleduje prezentace ostatních Reflektuje s pomocí učitele svůj záţitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového) slov Věty oznamovací, rozkazovací, přací intonace, přízvuk Záţitkové čtení a naslouchání Správná výslovnost hlásek a slov Práce s dechem, správné tvoření hlasu, drţení těla, verbální a neverbální komunikace Vstup do role, jevištní postava Spolupráce, komunikace v běţných ţivotních situacích Prezentace, sebereflexe Základní stavební prvky dramatu, situace postava, konflikt PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. Volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru Uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný Vyjadřování závislé na komunikační situaci Tvarosloví - tvary slov ohebné slovní druhy Věta a souvětí spojky a jejich funkce, spojovací výrazy Kořen slova, příbuzná slova, předpony, přípony, koncovky Uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků, tiché čtení s porozuměním Orientace v textu klíčová slova v textu MV 1 MV 2 15

16 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. věk, podstatné informace zaznamenává. Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku. Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy, a tempo podle svého komunikačního záměru. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová. Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. Uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření výtah důleţitých informací z textu Vnímání podrobností ve sdělení a posuzování jejich významu v celku Vystiţení jádra sdělení a jeho reprodukce Pravidla dialogu porovnávání názorů, tolerance řešení konfliktních situací Reklama MV 1 Vyjadřování závislé na komunikační situaci Spisovná a nespisovná výslovnost Adresa, blahopřání, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, vypravování Pravidla sestavování osnovy členění příběhu Slova jednoznačná, mnohoznačná antonyma, synonyma, homonyma Základní větné členy podmět a přísudek Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Slovní druhy a jejich třídění tvary slov Slova spisovná a nespisovná Stavba věty věta jednoduchá, souvětí smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí Spojovací výrazy Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná Záţitkové čtení Shoda přísudku s podmětem Práce s dechem, správné tvoření hlasu, drţení těla, verbální a neverbální MV 3 16

17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy Pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáţe vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat Rozpoznává a a konflikty v situacích a příbězích; nahlíţí na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav Pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a vyuţívá při tom různých výrazových prostředků Prezentuje inscenační tvar před spoluţáky a na základě sebereflexe a reflexe spoluţáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spoluţáků Reflektuje svůj záţitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy komunikace Vstup do role, jevištní postava Spolupráce, komunikace v běţných ţivotních situacích Spolupráce v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby Komunikace s divákem prezentace, sebereflexe Činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneční divadlo 17

18 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Poţadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosaţení úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jeho postupné osvojování pomáhá ţáku sniţovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility ţáka jak v jeho osobním ţivotě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umoţňuje ţákovi poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje ţákovo vědomí závaţnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Anglický jazyk je vyučován od 3. do 5. ročníku v rozsahu 3 hodin týdně. Pokud počet ţáků ve třídě přesáhne limit stanovený vyhláškou, budou ţáci rozděleni do dvou skupin. Ţáci pracují v učebnách vybavených didaktickými pomůckami včetně audiovizuální techniky a v počítačové učebně. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: vede ţáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací vede ţáky k chápání jazyka jako nezbytného nástroje celoţivotního vzdělávání vede ţáky k postupnému osvojování vhodných metod a plánování jeho vlastního učení vede ţáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě Kompetence k řešení problémů: vytváří praktické problémové úkoly a situace vyuţívá metody hraní rolí rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, vyhledá informace vhodné k řešení problému, samostatně řeší problém, kriticky myslí Kompetence komunikativní: vede ţáky k zvládnutí běţných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí vede ţáky k rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace vede ţáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k vyjádření jejich potřeb i proţitků a ke sdělování názorů formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Kompetence sociální a personální: rozumí různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 18

19 vede ţáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama zařazuje do hodin skupinovou a týmovou práci vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Kompetence občanské: vede ţáky k rozvíjení pozitivního vztahu k anglickému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství vede ţáky k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění respektuje, chrání a ocení tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění. Kompetence pracovní: vede ţáky ke správnému a účinnému pouţívání vhodných pomůcek (slovníky, gramatické přehledy, výukový software) vede ţáky k plnění povinností a závazků pouţívá účinně různé pomůcky plní povinnosti a závazky 19

20 Vzdělávací obsah PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 3. vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění pouţívá abecední slovník učebnice slovní zásoba tematických okruhů barvy, čísla 0-100, třída, osoby a věci ve třídě, vlastní jména, rodina, členové rodiny, domov, dům, byt, zařízení bytu, hračky, zvířata, části těla, přídavná jména, písně, básně a říkadla pokyny učitele ve třídě, pozdrav a rozloučení, představování, prosba, přání, poděkování, pochvala, osobní informace, vlastnictví, vzhled, umístění, oblíbenost slova anglického původu běţně pouţívaná v češtině, anglická abeceda, hláskování, základní fonetické značky, slovní zásoba tematických okruhů slovní zásoba tematických okruhů, osobní informace, popis osob, zvířat a věcí a jejich umístění, vlastnictví, oblíbenost slovní zásoba tematických okruhů, abeceda, základní fonetické značky OSV1 OSV2 OSV1 MKV4 OSV2 MKV4 PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným ům rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a vyuţívá je při své práci čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď tematické okruhy osobní informace, zájmová činnost (sport, hudební nástroje), potraviny a nápoje, roční období, příroda a počasí, školní předměty, rozvrh hodin, dny v týdnu, určování času, denní aktivity, oblékání, povolání, kniţní a filmové ţánry, peníze, obchody, nakupování, měsíce, datum, zvířata, důleţité zeměpisné údaje, město, obec, země, světadíly, národy, jazyky, prázdniny, tradice, zvyky a svátky slovní zásoba tematických okruhů, četba autentického textu, poslech a sledování nahrávek, práce s internetem ve vztahu k osvojovaným tematickým okruhům Procvičování výslovnosti, fonetické značky, písně, básně, říkadla, jazykolamy, slovní zásoba tematických okruhů, texty se vztahem k osvojovaným tematickým okruhům četba s porozuměním, texty se vztahem k osvojovaným tematickým okruhům OSV1 OSV1 OSV2 MV1 MKV4 VMEGS1 OSV1 OSV2 MKV4 OSV2 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více