Obsah: MATEMATIKA..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.."

Transkript

1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Vybavenost školy Charakteristika pedagogického sboru Komunikace s rodiči a veřejností Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků Školská rada Partneři školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění.. 4. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY I. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI II. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA CHEMIE FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE DĚJEPIS OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA PRÁCE V DÍLNĚ VOLBA POVOLÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE NĚMECKÝ JAZYK SEMINÁŘ HUMANITNÍCH VĚD EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM SPORTOVNÍ HRY 6. HODNOCENÍ ŢÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení Vlastní hodnocení školy Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje a metody autoevaluace Časové rozvrţení evaluačních činností

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Klecany Klecany 375 Zřizovatel školy: Město Klecany Do Klecánek Klecany IČO: telefon: www: Ředitel školy: Vladimír Lacina Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Rauschová Koordinátor ŠVP: Vladimír Lacina Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: REDIZO: Platnost dokumentu: Vladimír Lacina ředitel školy razítko školy 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Velikost školy Školní areál se nachází v obytné části Klecan, v blízkosti autobusových zastávek. Dopravně je dobře dosaţitelný jak pro ţáky spádové oblasti, tak i pro ostatní ţáky (výhodné autobusové spojení s Prahou). Tvoří jej komplex jedenácti pavilonů. Základní škola a Mateřská škola Klecany je zřízena Městem Klecany s účinností od jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Tato základní škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Sdruţuje mateřskou školu s kapacitou 95 dětí, základní školu s kapacitou 380 ţáků a školní druţinu pro 90 ţáků. Školní jídelna slouţí pro 400 strávníků. Od školního roku 2007/2008 je zřízena samostatná třída pro ţáky tří postupných ročníků se specifickými poruchami učení (dále SPU), která je vedená kvalifikovaným speciálním pedagogem. Mateřská škola (dále jen MŠ) je součástí základní školy (dále jen ZŠ). Sídlí na odloučeném pracovišti v samostatných pavilonech v těsném sousedství ZŠ. Je zřízena jako čtyřtřídní předškolní zařízení s provozní dobou od 6.30 do hod. Tři třídy jsou s celodenním a jedna s polodenním provozem. MŠ realizuje vlastní Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Školní druţina je součástí ZŠ. Školní druţinu tvoří tři oddělení. Provoz školní druţiny je pravidelný, od 6.30 do 8.00 hod a od do hod. Řídí se Řádem školní druţiny. Školní jídelna je umístěna přímo v areálu školy a zajišťuje stravování jak ţáků MŠ a ZŠ a zaměstnanců školy, tak i cizích strávníků Vybavenost školy Škola disponuje dvěma tělocvičnami a venkovním hřištěm. Navíc má ZŠ moţnost vyuţívat fotbalové hřiště Sokola Klecany. Pro výuku jsou zároveň k dispozici také odborné pracovny (přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis, občanská a rodinná výchova, školní dílny) a knihovna. Ta je určena pro ţáky i pro učitele. Slouţí i jako informační centrum, má pravidelnou provozní dobu a pro širokou škálu poskytovaných sluţeb (výukové materiály, programy, pravidelný přísun nových publikací i výukových programů) je hojně navštěvovaná. Odborné pracovny jsou ve spolupráci se zřizovatelem průběţně vybavovány novými pomůckami, nábytkem a didaktickou technikou. Z učebny ICT, která se nachází ve správním pavilonu, je počítačová síť postupně rozšiřována i do ostatních pavilonů a učeben tak, aby mohly být v co nejširší míře vyuţívány výukové programy i internet. V době mimo vyučování zde probíhá internetová knihovna s volným vstupem pro ţáky naší školy v ranních hodinách před vyučováním a v odpoledních po vyučování a ve volných obědových pauzách, vyuţívá ji i školní druţina. Rozsáhlý školní areál s odpočinkovými zónami a hřištěm s umělým povrchem je vhodným prostorem i pro relaxaci a vyuţívání ve volném čase. ZŠ disponuje jedním bytem pro školníka, čtyřmi učitelskými byty a jedním bytem pro správce mateřské školy. Školní jídelna s vlastní kuchyní vaří pro ZŠ i MŠ a v rámci doplňkové činnosti i pro mimoškolní subjekty. V návaznosti na činnost školní druţiny nabízí škola uţší škálu kvalifikovaně vedených mimoškolních aktivit pro odpolední vyuţití ţáky s perspektivou postupného rozšiřování (dle zájmu) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy se skládá z 15 pedagogů. Na 1. stupni pracuje sedm učitelů. Všichni mají vysokoškolské vzdělání a jsou pro výuku plně kvalifikováni. Jeden speciální pedagog vede třídu pro děti s SPU a je rovněţ plně kvalifikován. Jeden z těchto pedagogů zároveň vykovává funkci výchovného poradce pro 1. stupeň. Na 2. stupni pracuje osm pedagogických pracovníků včetně ředitele školy a zástupce ředitele. Všichni mají vysokoškolské vzdělání. Pět pedagogů vystudovalo příslušné obory na pedagogických fakultách. Tři učitelé jsou absolventy jiného typu vysoké školy a pedagogické zaměření si doplnili postgraduálním studiem a jsou tedy k výkonu svého povolání rovněţ plně kvalifikováni. Jeden z pedagogů je absolventem modulového vzdělávacího programu výchovného a kariérového poradenství a vykonává funkci výchovného poradce na 2. stupni. Škola si uvědomuje význam primární prevence sociálně patologických jevů. Jeden pedagog proto zastává funkci metodika primární prevence a doplnil si svou odbornost o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Na škole působí i pedagog jako metodik ICT, který absolvoval odpovídající vzdělávací kurzy a semináře. Školní druţina má čtyři oddělení. Kaţdé oddělení je vedeno kvalifikovanou vychovatelkou. Všichni pedagogičtí pracovníci naplňují myšlenku celoţivotního vzdělávání průběţným doplňováním a rozšiřováním své kvalifikace. Škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. Vyuţívá proto 3

4 především aktuální nabídky seminářů a školení. Přirozená a účelná spolupráce všech zaměstnanců (obzvláště pedagogů) a výměna zkušeností jsou předpokladem k tvůrčí práci ve škole. Vedení školy podporuje týmovou práci učitelů a jejich individuální kreativitu Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola není zapojena do ţádného dlouhodobého projektu ani nemá navázanou ţádnou mezinárodní spolupráci Komunikace s rodiči a veřejností Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků Rodiče mají moţnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek a elektronické pošty. Na webových stránkách školy jsou také pravidelně zveřejňovány dokumenty školy. Od začátku školního roku 2007/2008 jsou pro rodiče ţáků a ostatní veřejnost zřízeny ové adresy učitelů školy ve tvaru O průběţných výsledcích vzdělávání jsou rodiče informováni prostřednictvím ţákovských kníţek. Kromě toho škola pořádá kaţdý měsíc školního roku konzultační odpoledne. Třídní schůzky jsou pořádány během školního roku alespoň dvakrát. Operativní návštěvy rodičů probíhají vţdy po vzájemné domluvě mezi rodiči a vyučujícími. Telefonický kontakt s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy zajišťuje především hospodářka školy (omlouvání nepřítomnosti ţáků ve vyučování se řídí školním řádem). Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. O zajímavostech a dění ve škole se veřejnost také dozvídá z pravidelných příspěvků učitelů do Klecanského zpravodaje a z webových stránek školy. Sounáleţitost pedagogů, ţáků, rodičů a ostatní veřejnosti je podporována organizováním tradičních akcí školy Školská rada V souladu s podmínkami platnosti nové školské legislativy je samostatným orgánem školy Školská rada, která pokračuje v činnosti předchozí Rady školy. Tvoří ji devět členů (zástupci zřizovatele, zaměstnanců školy a rodičů). Náplň činnosti vyplývá z platné úpravy Školského zákona č. 561/2004 Sb Partneři školy Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Říčany, Úřadem práce a PrevCentrem. Významným partnerem školy je její zřizovatel, Městský úřad Klecany. Škola pokračuje ve spolupráci s významnými osobnostmi české kultury, které jsou pravidelně zváni k účasti na setkáních s jejími ţáky. 4

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. Zaměření školy V procesu výchovy a vzdělávání klade škola hlavní důraz na všestrannou komunikaci, práci v týmu a práci s informacemi. Ve své vzdělávací práci přednostně podporuje celoţivotní učení u ţáků. Podpora dětí k učení je v našem pojetí vnímána jako podpora učení aktivního, efektivního a systematického. Ţáci jsou vedeni k tvořivému myšlení a logickému uvaţování. Učí se samostatně pozorovat, experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky je posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti. Základní vzdělání v pojetí tohoto ŠVP má za cíl se stát pevnou základnou, na které lze stavět na vyšších vzdělávacích úrovních. Schopnost přenášet nabité znalosti a vědomosti do praktického ţivota, vytvářet si vlastní úsudek, analyticky řešit vzniklé problémy, dokázat prezentovat svoji práci a hodnotit ji to jsou základní dovednosti, které škola u ţáků rozvíjí. Škola začleňuje do běţné výuky projektové dny, kterými cíleně směřuje k mezipředmětovému propojování a aktivizuje ţáky k činnostem napříč ročníky. ŠVP poskytuje svou koncepcí prostor i pro zařazení krátkodobých projektů do výuky. Škola navazuje na tradici výuky napříč ročníky. Takové formy výuky nejen podporuje, ale povaţuje také za prioritní a stěţejní, protoţe umoţňují monitorování rozvoje klíčových kompetencí ţáků a začleňování do výuky. Projektové vyučování dotváří obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Cílem zařazování projektů do výuky je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu, motivovat ţáky a podpořit spolupráci všech pedagogů a ţáků. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů jsou jejich povinnými součástmi. Faktografické znalosti jsou nezbytným základem, na kterém ţáci staví a rozvíjejí jednotlivé kompetence. Ţáci jsou podněcováni k aktivní účasti na procesu učení se. Součástí procesu vzdělávání je rozvoj kritického myšlení, sociálních dovedností a zdravého sebevědomí. Takový přístup ke vzdělávání ţáky motivuje k individuálním potřebám rozvoje osobních kompetencí Výchovné a vzdělávací strategie Škola učí ţáky uplatňovat svá práva, plnit si své povinnosti a vhodnými formami hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti ostatních. S tím souvisí rozvoj schopnosti proţívat ţivotní situace (úspěch, zklamání) a vcítit se do pocitů druhých. Učí se citlivě vnímat mezilidské vztahy, napojit toto vnímání na ochranu přírody a ţivotního prostředí. Škola u ţáků rozvíjí aktivní přístup k ochraně kulturních, duchovních a společenských hodnot, fyzického, duševního i sociální zdraví. Učí je pouţívat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodrţovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných. Podle moţností kaţdého z nich učí zároveň poskytovat účinnou pomoc v situacích, které ohroţují ţivot a zdraví. Vede ţáky k toleranci a ohleduplnosti k lidem a k jejich kulturám, učí je respektovat i hodnoty odlišných etnik. Cílem výchovných a vzdělávacích strategií školy je: ukázat ţákům cesty ke správnému rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, schopné uplatňovat svá práva a plnit si své povinnosti. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků jsou uplatňovány - všemi pedagogy při výuce i mimo ni společné postupy: Pedagog je osobním příkladem pro ţáky ve vyjadřování a chování během vyučování i mimo něj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Pedagog vede k vyuţívání různých zdrojů informací kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní Pedagog hledá a vyuţívá nové vyučovací metody a organizační formy výuky kompetence komunikativní, sociální a personální, učení, pracovní Pedagog spolupracuje s ostatními pedagogy, rodiči a institucemi kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Pedagog podporuje otevřenou komunikaci, týmovou práci, dbá na bezpečnost práce kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, pracovní Pedagog vede k toleranci společenských a kulturních specifik kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské 5

6 Strategie naplňování klíčových kompetencí Kompetence k řešení problémů podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a hledání nových řešení nebát se problémů, hledat způsoby řešení vyuţití praktických problémových úloh a modelových postupů pro řešení problému hledat a ověřovat netradiční (originální) způsoby řešení problémů týmová spolupráci při řešení problémů vyuţívání moderní techniky při řešení problémů učit se, jak některým problémům předcházet Kompetence k učení podpora samostatnosti a tvořivosti týmové učení vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace práce s chybou rozvoj sebehodnocení ţáků motivace k učení cíleně vytvářet takové situace, při nichţ je ţák v učení úspěšný motivace k celoţivotnímu vzdělávání získání a upevňování aktivních dovedností (učivo jako prostředek k jejich získání) Kompetence komunikativní vytvoření dostatečného prostoru pro vyjadřování při vyučování i mimo něj učit se vyjádřit svůj názor, argumentovat a dodrţovat pravidla dialogu a diskuse rozvoj kultivovaného projevu (verbálního, grafického) při účasti na projektech z nejrůznějších oblastí vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci rozvíjet různé formy komunikace (ústní, písemné, verbální, mimika a gesta.) podpora pouţívání cizích jazyků a počítačové techniky prezentovat a publikovat své názory a myšlenky umění naslouchat druhým jako nezbytný prvek mezilidské komunikace Kompetence sociální a personální respektování pravidel platných právních norem moţnost ţáků podílet se na sestavování interních právních norem školy začleňování sociálního učení do výuky vyuţití skupinového vyučování pro přejímání různých rolí ţáky důraz na práci v týmu učit se respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých vést k respektování osobních i společných cílů rozvíjet empatii, vést ke vnímání a tolerování odlišností a individualit Kompetence občanské pro její rozvoj vyuţívat sociální učení naučit se identifikovat sebe sama (metodami sebepoznávání) umět přijmout kladný vzor nápodobou, nebo na základě ztotoţnění se s ním uvědomovat si svá práva, povinnosti a odpovědnost za své jednání naučit se respektovat národní, kulturní a historické hodnoty odlišných etnik (pro tento účel škola usiluje o spolupráci se školami v zahraničí) vychovávat ţáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých na modelových příkladech demonstrovat pozitivní a negativní projevy chování lidí seznamovat ţáky s právními normami důleţitými pro běţný ţivot nabízet vhodné aktivity (nejen volnočasové) jako protiklad k neţádoucím sociálně patologickým jevům. Kompetence pracovní vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, váţit si práce druhých vést ţáky k zodpovědnosti za plánování, organizaci a vyhodnocení výsledků své práce osvojovat si přiměřené strategie učení vědomě vyuţívat znalosti pracovních postupů uplatňovat dovednosti při pouţívání pracovních nástrojů v nejširším slova smyslu pomáhat ţákům při volbě jejich budoucího povolání nabízet ţákům moţnosti k poznávání různých profesí účast na vytváření podnětného a tvořivého pracovního prostředí 6

7 3.3. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se zdravotním postiţením (s vývojovými poruchami učení a chování) a zdravotním znevýhodněním jsou v naší škole vzděláváni především formou integrace do běţné třídy. Na I.stupni je pro ţáky s výrazně rozvinutými poruchami učení zřízena i speciální třída, ve které ţáci pracují pod vedením speciálního pedagoga odpovídajícími metodami a formami práce. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, do které se souhlasem rodičů doporučujeme ţáky k vyšetření. Na základě vyjádření tohoto odborného pracoviště, které zároveň vydává podklady k integraci, je ţákům v souladu se školním vzdělávacím programem vytvořen individuální vzdělávací plán. Kromě úpravy obsahu daného předmětu jsou součástí plánu téţ metody hodnocení a uplatňované formy práce. Plán sestavuje vyučující daného předmětu, konzultován je s výchovným poradcem a schvalován je ředitelem školy. S individuálním vzdělávacím plánem jsou důkladně seznámeni ţákovi rodiče, neboť bez jejich pomoci a odpovědného přístupu zejména na I. stupni základní školy by integrace ţáka byla jen jednostrannou záleţitostí. Optimální podmínky pro získávání klíčových kompetencí bez aktivního zapojení rodiny by u takového ţáka byly narušeny. Integrovaným ţákům na doporučení pedagogicko-psychologické poradny zajišťuje škola speciální pomůcky (bzučák, tabulka měkkých a tvrdých slabik atd.) a umoţní-li to podmínky školy, je jim nabídnuta individuální výuka. U ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním je při výuce kladen důraz zejména na individuální přístup, na časté změny činností, neustálé opakování a utřiďování učiva konkrétní podoba přístupu k těmto ţákům je součástí charakteristiky učebních předmětů. U ţáků se sociálním znevýhodněním (ţáci ze sociálně málo podnětného prostředí, cizinci) klademe důraz zejména na rozvoj jejich jazykových a komunikačních dovedností. Dále podporujeme jejich socializaci, mimo jiné i tím, ţe upevňujeme a rozvíjíme jejich hygienické návyky, kulturu stolování apod. To vše s cílem začlenit tyto ţáky co nejlépe do třídního a školního kolektivu a pomoci jim v co nejrychlejší adaptaci na pro ně nové a odlišné prostředí. V případě potřeby sestavujeme po dohodě se zákonnými zástupci a s jejich souhlasem individuální vzdělávací plán, ve kterém je vzdělávací obsah po nezbytně nutnou dobu adaptace upraven pro potřeby konkrétního ţáka Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Důleţitou součástí naší pedagogické práce je rozpoznání, podchycení a následný rozvoj talentu ţáků. V tomto směru věnujeme pozornost téţ ţákům se zvýšeným zájmem o vzdělávání. Pro ně vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální (kreativní a abstraktní) úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo nabízíme uplatnění mimo školu (soutěţe) vedeme je k toleranci a ochotě pomáhat při práci ţákům méně nadaným nebo s menším zájmem o učení podle potřeby tvoříme individuální vzdělávací plán (doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah předmětu) nabízíme nepovinné předměty a zájmové krouţky v případě skutečně mimořádného nadání (výsledek vyšetření pedagogicko-psychologické poradny) umoţňujeme vynechání ročníku 3.5. Začlenění Průřezová a jsou realizována formou integrace do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů. pouţité zkratky: Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: Osobnostní rozvoj - OSV 1 Sociální rozvoj - OSV 2 Morální rozvoj - OSV 3 Výchova demokratického občana tematické okruhy: Občanská společnost a škola - VDO 1 Občan, občanská společnost a stát - VDO 2 Formy participace občanů v politickém ţivotě - VDO 3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - VDO 4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tematické okruhy: Evropa a svět nás zajímá - VMEGS 1 Objevujeme Evropu a svět - VMEGS 2 Jsme Evropané - VMEGS 3 7

8 Multikulturní výchova tematické okruhy: Kulturní diference - MKV 1 Lidské vztahy - MKV 2 Etnický původ - MKV 3 Multikulturalita - MKV 4 Princip sociálního smíru a solidarity - MKV 5 Environmentální výchova tematické okruhy: Ekosystémy - ENV 1 Základní podmínky ţivota - ENV 2 Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí - ENV 3 Vztah člověka a prostředí - ENV 4 Mediální výchova tematické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - MV 1 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - MV 2 Stavba mediálních sdělení - MV 3 Vnímání autora mediálních sdělení - MV 4 Fungování a vliv médií ve společnosti - MV 5 Tvorba mediálního sdělení - MV 6 Práce v realizačním týmu - MV 7 8

9 ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOŮOGIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA CHEMIE FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOŮOGIE DĚJEPIS OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA PRÁCE V DÍLNĚ VOLBA POVOLÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYKU NĚMECKÝ JAZYK SEMINÁŘ HUMANITNÍCH VĚD EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM I.STUPEŇ II.STUPEŇ OSV 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X OSV 2 X X X X X X X X X X X X X X OSV 3 X X X X X X X X VDO 1 X X X X X VDO 2 X X VDO 3 X X X X VDO 4 X X X X VMEGS 1 X X X X X X X X X VMEGS 2 X X X X VMEGS 3 X X X X X X MKV 1 X X X X X MKV 2 X X X X X MKV 3 X X X X X MKV 4 X X X X X X X MKV 5 X X X ENV 1 X X X X ENV 2 X X X X X X X X X ENV 3 X X X X X X X X ENV 4 X X X X X X X MV 1 X X X X X X X X MV 2 X X X X X X X X X MV 3 X X X X X X X X MV 4 X X X MV 5 X X X X X MV 6 X X X X X X X X X MV 7 X X X X X X X X X 9

10 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 4. UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast (VO) předmět UČEBNÍ PLÁN I.STUPEŇ zkratka Týdenní hodinová dotace celkem předmět VO PD DD PD DD Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura ČJ komunikace Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M Prvouka PRV Člověk a jeho svět Přírodověda PŘV Vlastivěda VL Inf. a kom. technologie Inf. a kom. technologie INF Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ Týdenní časová dotace Celková týdenní časová dotace Vzdělávací oblast (VO) předmět UČEBNÍ PLÁN II.STUPEŇ zkratka Týdenní hodinová dotace celkem předmět VO PD DD PD DD Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura ČJ komunikace Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M Chemie CH Člověk a příroda Fyzika F Přírodopis PŘ Zeměpis Z Inf. a kom. technologie Inf. a kom. technologie ICT Člověk a společnost Dějepis D Občanská rodinná výchova ORV Člověk a svět práce Volba povolání VP Práce v dílně PD Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví Tělesná výchova TV Volitelné předměty Volitelný předmět 1 VOL Volitelný předmět 2 VOL Týdenní časová dotace Celková týdenní časová dotace

11 Komentář k učebnímu plánu: I.stupeň 1. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je posílen o 7 disponibilních hodin a rozšířen o očekávané výstupy vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 2. Vyučovací předmět Matematika je posílen o 5 disponibilních hodin. 3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je posílena o 2 disponibilní hodiny, které slouţí zejména k rozšíření výuky Vlastivědy a Přírodovědy. II.stupeň 1. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je posílen o 3 disponibilní hodiny. 2. Vyučovací předmět Matematika je posílen o 1 disponibilní hodinu. 3. Vzdělávací oblast Člověk a příroda je posílena o 6 disponibilních hodin, po jedné v Chemii a Fyzice, po dvou v Zeměpisu a Přírodopisu. 4. Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je rozšířen o očekávané výstupy tematického celku Vyuţití digitálních technologií ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a je proto posílen o 1 hodinu povinné dotace, určené vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 5. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je posílena o 2 hodiny z povinné dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (integrace vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví) a o 3 disponibilní hodiny, z toho 2 pro Dějepis a 1 pro Občanskou a rodinnou výchovu. 6. Ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou přesunuty 2 hodiny povinné hodinové dotace do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, protoţe vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je integrován do vzdělávacího předmětu Občanská a rodinná výchova. 7. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou realizovány 4 tematické celky. Práce s technickými materiály ve vyučovacím předmětu Práce v dílně který se vyučuje v 6.ročníku, Svět práce ve vyučovacím předmětu Volba povolání, který se vyučuje v 8.ročníku, Vyuţití digitálních technologií ve vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie ze stejnojmenné vzdělávací oblasti, do které je přesunuta i 1 hodina povinné hodinové dotace a který se vyučuje v 7.ročníku, a Práce s laboratorní technikou, jehoţ výstupy jsou realizovány v Přírodopisu, Fyzice, Chemii a volitelném předmětu Ekologické praktikum. 8. Volitelný předmět 1 ţáci si mohou vybírat mezi vyučovacím předmětem Německý jazyk nebo vyučovacím předmětem Konverzace v anglickém jazyce. Volitelný předmět 1 má dotaci 6 disponibilních hodin, po 2 hodinách v 7., 8. a 9.ročníku. 9. Volitelný předmět 2 ţáci si mohou vybírat mezi vyučovacím předmětem Ekologické praktikum, vyučovacím předmětem Seminář humanitních věd a vyučovacím předmětem Sportovní hry. Volitelný předmět 2 má dotaci 5 disponibilních hodin, 1 hodinu v 7.ročníku a po 2 hodinách v 8. a 9.ročníku. 11

12 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. I. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupu stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést ţáka k získání dobré jazykové kultury a mateřského jazyka, vybavit ţáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednosti, které si ţáci v rámci jazyka osvojují, jsou důleţité pro získávání poznatků ve všech dalších oborech. Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit ţákům vzdělávací nástroje čtení a psaní, obohacovat slovní zásobu, seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuka gramatiky není jen cíl, ale cesta, jak díky poznání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, skládá se ze tří specifických sloţek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých specifických sloţek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se ţáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat na základě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se k různým situacím, analyzovat jej a posoudit jeho obsah. V jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace a produkce literárního textu. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. aţ 5.ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. V prvém ročníku je 8 hodin, ve druhém 9 hodin, ve třetím 9 hodin, ve čtvrtém 8 hodin, v pátém 8 hodin českého jazyka. Školní vzdělávací program podporuje i zohledňuje specifické vzdělávací potřeby ţáků. Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy, návštěvy knihoven, muzeí, besedy se spisovateli apod. se realizují i mimo budovu. Průřezová a jsou realizována i formou různých projektů, prací s texty na internetu, prací s počítačovými výukovými programy apod. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: vede ţáky k zodpovědnosti za jejích vzdělávání a jejich budoucnost, připravujeme je na celoţivotní učení ve výuce zřetelně rozlišuje základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující) učí ţáky vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v literatuře a na internetu. vede sebe, ţáky a rodiče k tomu, ţe důleţitější jsou získané dovednosti a znalosti, neţ známka na vysvědčení. na začátku hodiny vţdy ţáky seznámí s cílem hodiny, na konci s ţáky zhodnotíme jeho dosaţení. vybírá a vyuţívá vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení, plánování a řízení vlastního učení vyhledává a třídí informace operuje s obecně uţívanými termíny, znaky, symboly buduje pozitivního vztahu k učení Kompetence k řešení problémů: na modelových příkladech ve svých předmětech naučí ţáky algoritmu řešení problémů podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů ve škole i při mimoškolních činnostech průběţně sleduje, jak ţáci řešení problémů prakticky ovládají 12

13 učí ţáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. rozpoznává a chápe problém vyhledává informace vhodné k řešení problému kriticky myslí Kompetence komunikativní: podporuje různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy a světa klade důraz na kulturní úroveň komunikace vede ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty učí ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (třídní časopis, místní tisk, web, prezentace apod.) vede ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a svojí školy na veřejnosti. připravuje ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názorů v logickém sledu vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá druhým, vhodná reakce, zapojení do diskuse, obhajoba názoru porozumí různým typům textů a záznamů vyuţívá informační a komunikační prostředků a technologií Kompetence sociální a personální: učí ţáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů. podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. účinně spolupracuje ve skupině zapojuje se do diskuse, debaty, efektivně spolupracuje při řešení daného úkolu Kompetence občanské: učí ţáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů. podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. respektuje přesvědčení druhých respektuje tradice a ochranu kulturního a historického dědictví Kompetence pracovní: vede ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. Ţádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme. při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamuje ţáky s různými profesemi cíleně ujasňuje představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. vyuţívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost 13

14 Vzdělávací obsah PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 1. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Porovnává významy slov, zvláště slova Písmena abecedy (rozpoznání velkých a malých tiskacích písmen) Technika čtení, pozorné a plynulé čtení slabik, jedno a více slabičných slov, jednoduchých vět a textů, znalost orientačních prvků v textu Správné sezení, drţení psacího náčiní Slovní druhy Čtení jako zdroj informací Plynulé čtení s porozuměním jednoduchých naučných textů Zdvořilé, pozorné a soustředěné naslouchání (reakce otázkami) Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování Správná výslovnost hlásek a slov tvoření hlasu, rozvoj znělého hlasu Dýchání při hovoru, přiměřené tempo řeči Tvrdé a měkké souhlásky, pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě; Pravidla pro správné psaní ú/ů; Pravidla pro psaní velkých písmen uvnitř věty Souvislý jazykový projev jednoduchá osnova vyprávění Recitace, přednes vhodných literárních textů Slohové útvary Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Spojování obsahu textu s ilustrací Souhlásky a samohlásky, dvojhlásky výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin sluchové rozlišení hlásek (analýza a syntéza) Slovní zásoba, slova a pojmy, význam 14

15 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 1. opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Zvládá základy správného tvoření dechu; hlasu, artikulace a správného drţení těla; dokáţe hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých Rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednotlivých rolí a přirozeně v nich jedná Zkoumá a a konflikty na základě vlastního jednání Spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spoluţáky; sleduje prezentace ostatních Reflektuje s pomocí učitele svůj záţitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového) slov Věty oznamovací, rozkazovací, přací intonace, přízvuk Záţitkové čtení a naslouchání Správná výslovnost hlásek a slov Práce s dechem, správné tvoření hlasu, drţení těla, verbální a neverbální komunikace Vstup do role, jevištní postava Spolupráce, komunikace v běţných ţivotních situacích Prezentace, sebereflexe Základní stavební prvky dramatu, situace postava, konflikt PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. Volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru Uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný Vyjadřování závislé na komunikační situaci Tvarosloví - tvary slov ohebné slovní druhy Věta a souvětí spojky a jejich funkce, spojovací výrazy Kořen slova, příbuzná slova, předpony, přípony, koncovky Uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků, tiché čtení s porozuměním Orientace v textu klíčová slova v textu MV 1 MV 2 15

16 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. věk, podstatné informace zaznamenává. Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku. Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy, a tempo podle svého komunikačního záměru. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová. Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. Uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření výtah důleţitých informací z textu Vnímání podrobností ve sdělení a posuzování jejich významu v celku Vystiţení jádra sdělení a jeho reprodukce Pravidla dialogu porovnávání názorů, tolerance řešení konfliktních situací Reklama MV 1 Vyjadřování závislé na komunikační situaci Spisovná a nespisovná výslovnost Adresa, blahopřání, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, vypravování Pravidla sestavování osnovy členění příběhu Slova jednoznačná, mnohoznačná antonyma, synonyma, homonyma Základní větné členy podmět a přísudek Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Slovní druhy a jejich třídění tvary slov Slova spisovná a nespisovná Stavba věty věta jednoduchá, souvětí smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí Spojovací výrazy Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná Záţitkové čtení Shoda přísudku s podmětem Práce s dechem, správné tvoření hlasu, drţení těla, verbální a neverbální MV 3 16

17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy Pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáţe vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat Rozpoznává a a konflikty v situacích a příbězích; nahlíţí na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav Pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a vyuţívá při tom různých výrazových prostředků Prezentuje inscenační tvar před spoluţáky a na základě sebereflexe a reflexe spoluţáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spoluţáků Reflektuje svůj záţitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy komunikace Vstup do role, jevištní postava Spolupráce, komunikace v běţných ţivotních situacích Spolupráce v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby Komunikace s divákem prezentace, sebereflexe Činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneční divadlo 17

18 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Poţadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosaţení úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jeho postupné osvojování pomáhá ţáku sniţovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility ţáka jak v jeho osobním ţivotě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umoţňuje ţákovi poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje ţákovo vědomí závaţnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Anglický jazyk je vyučován od 3. do 5. ročníku v rozsahu 3 hodin týdně. Pokud počet ţáků ve třídě přesáhne limit stanovený vyhláškou, budou ţáci rozděleni do dvou skupin. Ţáci pracují v učebnách vybavených didaktickými pomůckami včetně audiovizuální techniky a v počítačové učebně. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: vede ţáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací vede ţáky k chápání jazyka jako nezbytného nástroje celoţivotního vzdělávání vede ţáky k postupnému osvojování vhodných metod a plánování jeho vlastního učení vede ţáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě Kompetence k řešení problémů: vytváří praktické problémové úkoly a situace vyuţívá metody hraní rolí rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, vyhledá informace vhodné k řešení problému, samostatně řeší problém, kriticky myslí Kompetence komunikativní: vede ţáky k zvládnutí běţných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí vede ţáky k rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace vede ţáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k vyjádření jejich potřeb i proţitků a ke sdělování názorů formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Kompetence sociální a personální: rozumí různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 18

19 vede ţáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama zařazuje do hodin skupinovou a týmovou práci vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Kompetence občanské: vede ţáky k rozvíjení pozitivního vztahu k anglickému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství vede ţáky k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění respektuje, chrání a ocení tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění. Kompetence pracovní: vede ţáky ke správnému a účinnému pouţívání vhodných pomůcek (slovníky, gramatické přehledy, výukový software) vede ţáky k plnění povinností a závazků pouţívá účinně různé pomůcky plní povinnosti a závazky 19

20 Vzdělávací obsah PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: 3. vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění pouţívá abecední slovník učebnice slovní zásoba tematických okruhů barvy, čísla 0-100, třída, osoby a věci ve třídě, vlastní jména, rodina, členové rodiny, domov, dům, byt, zařízení bytu, hračky, zvířata, části těla, přídavná jména, písně, básně a říkadla pokyny učitele ve třídě, pozdrav a rozloučení, představování, prosba, přání, poděkování, pochvala, osobní informace, vlastnictví, vzhled, umístění, oblíbenost slova anglického původu běţně pouţívaná v češtině, anglická abeceda, hláskování, základní fonetické značky, slovní zásoba tematických okruhů slovní zásoba tematických okruhů, osobní informace, popis osob, zvířat a věcí a jejich umístění, vlastnictví, oblíbenost slovní zásoba tematických okruhů, abeceda, základní fonetické značky OSV1 OSV2 OSV1 MKV4 OSV2 MKV4 PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným ům rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a vyuţívá je při své práci čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď tematické okruhy osobní informace, zájmová činnost (sport, hudební nástroje), potraviny a nápoje, roční období, příroda a počasí, školní předměty, rozvrh hodin, dny v týdnu, určování času, denní aktivity, oblékání, povolání, kniţní a filmové ţánry, peníze, obchody, nakupování, měsíce, datum, zvířata, důleţité zeměpisné údaje, město, obec, země, světadíly, národy, jazyky, prázdniny, tradice, zvyky a svátky slovní zásoba tematických okruhů, četba autentického textu, poslech a sledování nahrávek, práce s internetem ve vztahu k osvojovaným tematickým okruhům Procvičování výslovnosti, fonetické značky, písně, básně, říkadla, jazykolamy, slovní zásoba tematických okruhů, texty se vztahem k osvojovaným tematickým okruhům četba s porozuměním, texty se vztahem k osvojovaným tematickým okruhům OSV1 OSV1 OSV2 MV1 MKV4 VMEGS1 OSV1 OSV2 MKV4 OSV2 20

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více