HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch."

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008

2 Prohlašuji, že jsem pracovala samostatně a veškeré použité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Brně, 28. dubna

3 Děkuji panu prof. PhDr. Jiřímu Kroupovi, CSc. za vedení práce, pomoc a cenné rady při jejím zpracování. 3

4 Obsah Úvod 5 1. Hotel Continental v dobovém tisku a literatuře 6 2. Popis hotelu Continental Půdorysné, prostorové a hmotové řešení Původní vybavení interiéru Konstrukční řešení a technické inovace Historie stavby Souvislosti vzniku stavby Průběh realizace stavby Hotel Continental v soudobém kontextu Hotel Continental jako součást československé architektury Hotel Continental v díle Zdeňka Řiháka Hotel Continental v kontextu světové architektonické tvorby Výtvarné dílo a řemeslo jako součást hotelu Continental Význam výstavy Expo 58 v Bruselu a její vliv na hotel Continental 38 Závěr 41 Bibliografie 42 Obrazová příloha 46 4

5 Úvod Po II. světové válce proslulo město Brno zejména jako město veletrhů, s čímž souvisela i nová stavební činnost. Roku 1955 prošlo výstaviště generální rekonstrukcí, na kterou v dalších letech navázaly úspěšné výstavy československého strojírenství. Následná výstavba nových výstavních pavilonů umožnila v září roku 1959 uspořádat první mezinárodní výstavu. Tradice brněnských veletrhů tedy byla odstartována a s ní také související výstavba. Hned dvě stavby sloužící k ubytování byly v nedalekém časovém odstupu realizovány v samotném centru města. Roku 1962 byl dokončen hotel International ( Arnošt Krejza, Miroslav Kramoliš, ), roku 1964 pak hotel Continental. Oproti velkorysosti s jakou vznikl International, se stal Continental úspornější variantou co do objemu a nabízených služeb. Výsledné řešení z architektonické kanceláře Stavoprojektu pod vedením Zdeňka Řiháka však předčilo hotel International zejména jednotou architektonického výrazu. Continental se spolu s Internationalem směle přiřadil k výrazným brněnským realizacím 60. let 20. století. Oba hotely dodnes stojí a stále plní svůj účel. V práci jsem se rozhodla zaměřit na stylové a umělecké zařazení hotelu Continental do dobového kontextu. 5

6 1. Hotel Continental v dobovém tisku a literatuře Hotel Continental byl vyprojektován i postaven v 60. letech 20. století, velmi cennými prameny jsou dobové časopisy věnované architektuře. V časopise Architektura ČSSR byla roku 1961 zveřejněna studie hotelu, roku 1964 byl v tomtéž časopise věnován prostor realizaci. Články jsou doplněny o zobrazení výkresové dokumentace, včetně vybraných technických detailů, důležité jsou také fotografie interiéru stavby. Z materiálů jsou čitelné proměny projektu v průběhu realizace. Dobové zmínky je možné nalézt i v časopise Československý architekt. Podrobnosti z výstavby, technické parametry a časové zařazení vzniku stavby přibližují články a drobné zkazky v časopise národního podniku Pozemní stavby v Brně, Pozemstav buduje, z let 1960 až V Archivu města Brna jsou přístupné fotografie hotelu ve fondu U5, přínosné jsou zejména fotografie z výstavby. Obdobné fotografie jsou přístupné v archivu Muzea města Brna na hradě Špilberk. Moravský zemský archiv uchovává ve fondu K prameny k podniku Pozemní stavby Brno, bohužel materiály dosud nebyly zpracovány. Časopisy Domov: časopis pro bytovou kulturu a techniku v domácnosti a Tvar: časopis ústřední lidové a umělecké výroby odráží dobový vkus. Domov je určen především laikům, přesto právě zde uveřejnil architekt Řihák článek vztahující se k hotelu. Architekt v článku vysvětluje změny v projektu a okolnosti jeho vzniku. Časopis Tvar, určený více odborné veřejnosti, napomáhá pochopení dobového přístupu k návrhu, řemeslnému zpracování a umělecké hodnotě řemeslných výrobků i výtvarných děl. Informace týkající se konstrukčního řešení přinesl časopis Pozemní stavby z roku 1961 a Přesto nebo právě proto, že se pohybujeme v druhé polovině 20. století, literatura týkající se hotelu Continental, případně architekta Zdeňka Řiháka, není příliš obsáhlá. Můžeme čerpat informace z dobové literatury, kterou je více než důležité kriticky zhodnotit. V literatuře i časopiseckých pramenech je patrné upřednostňování luxusnějšího a politicky ceněného brněnského hotelu International. Architektura druhé poloviny století se dostává do oblasti zájmu 6

7 historiků umění až během posledních let. Významnou osobností, která působí na tomto poli, je historik umění a architektury Rostislav Švácha. Prozatím ale není stavbě hotelu Continental věnována žádná uměleckohistorická práce. Nejčastěji se vyskytují pouze zmínky o hotelu ve výčtu dobových realizací. Hlavnímu projektantovi hotelu, architektovi Zdeňku Řihákovi, je věnována publikace Iloše Crhonka, která shrnuje život i dílo architekta, včetně soupisu projektovaných staveb i výtvarných děl. Hotel je řazen mezi významné stavby 60. let v literatuře socialistického Československa. Fotografie hotelu s drobnými popiskami a nastínění dobové tvorby jsou uveřejněny v několika dobových souborných publikacích o moderní československé architektuře. Dobová literatura, včetně časopiseckých článků, vztahující se k moderní architektuře města Brna, je shrnuta v práci Jaromíra Kubíčka Literatura o Brně z let Obsahově významnější knihou se jeví dílo Iloše Crhonka Brno v architektuře a výtvarném umění z roku Pro zařazení stavby do kontextu světové architektury jsou důležité práce Felixe Haase Architektura 20. století, Praha 1980 a Moderná svetová architektúra, Bratislava Současné architektuře je věnováno dílo Udo Kultermanna Současná světová architektura, Praha Ze současné literatury je obsahově cenná kniha Akademie věd Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958/2000, 2, která vyšla v Praze roku Pasáž nazvaná Architektura , je dílem Rostislava Šváchy, přínosný je také výčet literatury k tématu. Švácha napsal také kapitolu Česká architektura v knize Obce architektů Česká architektura V časopise Akademie věd Umění přináší rozšiřující informace o architektonické tvorbě 60. let 20. století článek Lenky Tiché Středoevropská architektura v letech a bruselský styl nebo rozbor architektonické tvorby Jana Šrámka a Aleny Šrámkové od Rostislava Šváchy. Součástí architektury 60. let bylo téměř vždy také výtvarné umění. Nejinak je tomu v případě hotelu Continental. Práce členů výtvarné skupiny Trasa (například Olbrama Zoubka, Evy Kmentové, Stanislava Libenského, Jaroslavy Brychtové ) a celkový pohled do umění socialistického Československa přinášejí 7

8 opět Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958/2000, 2, včetně odkazů na literaturu. Obdobně se jeví užitečná i disertační práce Kateřiny Pažoutové České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století. Disertační práce obsahuje rozsáhlý výčet staveb, jejichž součástí jsou výtvarná díla, obrazovou dokumentaci a charakteristiku české architektonické tvorby. Životopisné medailony umělců a zařazení jejich tvorby přináší kniha Marie Judlové Ohniska znovuzrození: Československé umění , Galerie hlavního města Prahy

9 2. Popis hotelu Continental Půdorysné, prostorové a hmotové řešení Pro stavbu byla vybrána plocha, která vznikla asanací středu města Brna. Hotel Continental se nachází na rohu ulice Kounicova a Mezírka ( Kounicova 6, dříve Leninova ) v centru města Brna. Stavba je obrácena k ulici Kounicova, odsazena od uliční čáry a oddělena od silnice množstvím zeleně. Hlavní nástup, nacházející se na severozápadní straně, je doplněn předsunutou plastikou. Další možný vstup je vymezen v rameni navazujícím na jídelnu, také přímo z jídelny můžeme vystoupit do ulice Kounicova. Na prostranství mezi silnicí a stavbou hotelu můžeme ještě stále rozlišit původní úpravu prostoru. Chodníky propojují nástup do jídelny s hlavním vstupem do hotelu. Kolmo na obdélníkový zastřešený vstup navazuje široký chodník z ulice Kounicova. Tento reprezentativní přístup k hotelu pro pěší zvýrazňují výtvarná díla. 1 K ulici Mezírka přiléhá hotelové parkoviště pro 60 vozů. Na východní straně navazuje na hotel hospodářský dvůr. Trojramenný půdorys je v přízemní části spojený s obdélníkovým půdorysem jídelny a jejích přidružených provozů. Tímto propojením provozů ztrácí svou jednoznačnou čitelnost. Dvě uvolněná ramena se vyznačují volným půdorysným uspořádáním, které vymezují nosné sloupy. Spojující rameno nelze v půdoryse přízemí dostatečně rozeznat. Rameno je širší než dvě předchozí a provozy nejsou řazeny s důrazem na možné rozeznání ramena v půdorysu. Také volná půdorysná plocha jídelny se zdá být pouze odvislá od provozního uspořádání. Typické ubytovací podlaží naopak disponuje velmi jasným a dobře čitelným půdorysem. Obdélníkový půdorys každého ze tří ramen podporuje jednotu a logiku výrazu. Chodba každého ramene ústí do vrcholu trojúhelníku centrální haly. 1 V současné době ovšem nelze považovat předprostor za reprezentativní z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů. 9

10 Přízemí hotelu je věnováno převážně odbavení hostů a stravovací části. Architektonicky zajímavá je vstupní hala hotelu. Prostor vstupní haly odpovídá jednomu ze tří ramen, která vertikálně vybíhají do lůžkové části, je téměř celý volný a po obvodě prosklený. Dvojice pilířů, spojené v rámovou konstrukci, nesou zastřešení vstupu a přecházejí do interiéru haly ( pět dvojic pilířů, z toho dvě v exteriéru ). Hala překvapí svým lidským měřítkem, přesto však působí velmi reprezentativně. Prosklené části fasády, sahající až do druhého podlaží, opticky rozšiřují prostor haly a propojují ho se zelení v exteriéru. Prostoru haly dominuje prvek zavěšeného točitého schodiště, vedoucího do prvního patra. Schodiště tvoří spirálový nosník lichoběžníkového tvaru, ze kterého vybíhají konsolovité stupně. Schodiště sousedí se třemi výtahy. Ve vstupní hale se dále nachází recepce, sociální zařízení a další komunikační prvky. Ze vstupní haly pokračuje prostor do ramene, kde je umístěn pult a stoly snack baru. Na další rameno navazují místnosti přípravny jídel, tedy kuchyně, studená kuchyně, cukrářská výroba, nachází se zde jídelna personálu, především však jídelna hostů. Jídelna hostů je zastřešena lomenicovou střešní konstrukcí o rozponu 16 metrů. Obvodové stěny jídelny dělí nosné pilíře, prostor mezi nimi je prosklený, ve výšce 300 cm nad podlahou vede osvětlovací římsa. Na jihovýchodní straně je ve stěně zopakován motiv lomenicové střechy formou lomených zdí, střídající plnou a prosklenou část. Lomenice střechy se promítá do stropu interiéru. Vstupní hala je oddělena mezipatrem s kancelářemi administrativy, kanceláří ředitele a salonkem od ubytovací části hotelu. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou rozmístěny ve vertikální části stavby. Dvanáct ubytovacích podlaží spojuje hlavní schodiště a tři výtahy v centrální části stavby. Komunikace ústí do haly trojúhelníkového půdorysu. V rameni na severní straně leží únikové schodiště. Z centrální trojúhelníkové haly vybíhá do každého ze tří ramen jedna chodba. Z chodeb vedou vstupy do jednotlivých pokojů, každá chodba je následně ukončena balkonem lichoběžníkového půdorysu dynamicky působícím na příslušných fasádách. 10

11 Každému patru přísluší 19 pokojů, z čehož je 9 jednolůžkových. 2 V každém rameni se nacházejí na jedné straně právě tři jednolůžkové pokoje s loggií. V severním rameni sousedí s únikovým schodištěm dva dvoulůžkové pokoje, ve zbývajících dvou ramenech jsou vždy čtyři dvoulůžkové pokoje. Typický pokoj tvoří předsíňka s šatní skříní, sociální zařízení s wc a sprchovým koutem a vlastní pokoj. 3 Suterén je určen zejména pro technická zařízení, nachází se zde centrální strojovna topení a vzduchotechniky, prádelna, hrubé přípravny kuchyně a garáž pro 20 vozů. Střecha byla navržena pro nástavbu restaurace, která ústila na pobytovou střechu. Střecha centrální trojúhelníkové hmoty byla rezervována pro příležitostné přistání vrtulníku. Půdorysný tvar střechy lemuje betonová pergola. Hmota stavby působí příjemně dominantně. Již z dálky je čitelný charakteristický tvar písmene Y vertikální části. Stavbu tvoří dvě tělesa, do výšky 56 metrů se tyčí tři ramena dvanácti lůžkových pater, z jednoho ramene, kolmo na ulici Kounicova, vybíhá přízemní hmota restaurace s nepřehlédnutelnými hroty lomenicové střechy. Odsunutý hlavní vchod do hotelu je umístěn pod zastřešenou částí nesenou oblíbeným prvkem, zešikmenou dvojicí pilířů, evokujícím rozkročené nohy stavby. Provozním požadavkům je podřízena rozličně tvarovaná hmota stavby, která je obrácena do hospodářského dvora. Fasáda hotelu závisí na uspořádání vnitřních provozů. Prosklené plochy v přízemí a prvním podlaží, stejně jako plné plochy s okny kanceláří, jsou rozděleny tmavými pruhy přiznaných sloupů. Výškovou část tvoří tři druhy fasády. Fasáda ukrývající dvoulůžkové pokoje je členěna do čtyř vertikálních pruhů, kdy každý pruh je rozdělen do dalších čtyř vertikálních a čtyř horizontálních pruhů. Součástí takového pole je vždy čtvercové okno. Pole, kterému náleží únikové schodiště, je na fasádě odkryté. Barevnost této fasády odpovídá šedostříbrné barvě. 2 Jednolůžkový pokoj má plošnou výměru 10,5 m 2. Dvoulůžkové pokoje mají plochu 14, 6 m 2. 3 Řihák Zdeněk, Hotel Continental, Domov,1965, 2, s. 27. Na každém patře byl jeden pokoj vybaven vanou. 11

12 Fasáda s loggiemi je rozdělena do tří vertikálních částí, čtvrtá část odpovídá ohybu v přechodu dvou ramen. Pole této fasády tvoří čtyři obdélníky, z čehož jeden přísluší dveřím a druhý oknu. Před tmavě modrou barvu fasády předstupuje stříbřité tenké zábradlí z trubkových profilů. Fasády ukončující ramena v kratších směrech jsou totožné. Vertikálu podporují obdélníky nad sebou řazených dveří. Dveře v každém patře ústí na balkón lichoběžníkového půdorysu. Balkón ukončuje na delší straně plná omítnutá zídka, na kratší pak tenké zábradlí. Této fasádě přísluší bílá barva. Také prosklenou fasádu jídelny člení profily zasklení a hrany sloupů Původní vybavení interiéru Interiéry hotelu byly koncipovány v jednotný celek, pro který je charakteristická střídmá barevnost: Kromě přírodních materiálů dřevo, kámen, mramor je užito pouze barev neutrálních černé, šedé a bílé. Doplňující barvou v celém objektu - jak vně, tak uvnitř je tmavomodrá. 4 Přestože byly základní prvky interiéru zachovány, velká část interiéru haly i jednotlivých podlaží prošla proměnou. V původnímu interiéru haly převažovaly přírodní materiály, kamenná podlaha s benátskou dlažbou a spárované kamenné stěny. Množství stěn bylo také obloženo dřevěnými obklady, které byly však během užívání vyměněny za kamenné obklady. Kromě centrálního schodiště zůstává výrazným prvkem speciální strop, trojúhelníkové segmenty z profilovaného plechu jsou nastříkány bílým em, se zabudovanými svítidly a pokrývají plochu téměř 180 m 2. Jako výrazný interiérový prvek působí část přízemí vyčleněná snack - baru. K barovému pultu přiléhá kout s posezením. Stěny koutu jsou pokryty hrubou italskou omítkou, do stěny jsou zasazeny výklenky s barevnými skleněnými vitrážemi. Výklenky doplňují vestavěné police, společným jmenovatelem je bílá linie hran. 4 Výškový hotel Continental v Brně, Architektura ČSSR, 1964, roč. XXII, č. 10, s

13 Prostor haly v přízemí i patře je doplněn sedacím nábytkem, stolky a koberci. Na fotografiích interiéru haly z 60. let vidíme kovová křesílka s výpletem, pravděpodobně bílé barvy, doplněna textilním sedákem. Interiéru jídelny dominuje konstrukce stropu, jednotlivé trojúhelníkové segmenty vytváří působivou podívanou. Ve stejném duchu jsou stropy doplněny podélnými zavěšenými svítidly taktéž z trojúhelníkových segmentů. Po jedné straně jídelny jsou stěny u oken pokryty kovovými plastikami. Na každém podlaží byl prostor před výtahy doplněn sedacím nábytkem a podlahy pokryty koberci. Stěny kolem výtahů byly také obloženy dřevěnými deskami. Pokoje v jednotlivých podlažích byly zařízeny v jednotném duchu. Interiér vlastního pokoje byl vybaven jednoduše a účelně. Vybavení takového vzorového jednolůžkového pokoje zahrnovalo postel, sedací soupravu, psací sůl, konferenční stolek, noční stolek a židli. Interiér dvoulůžkového pokoje se lišil pouze v přidání dalšího lůžka. Nábytek všech pokojů byl vestavěný spojení s nízkým obkladem stěn, koberce pokrývaly podlahy po celé ploše pokojů. Také barevnost pokojů byla jednotná, společnými barvami byly šedá, černá a modrá na čalounění a textiliích. Nábytek byl zhotoven ze světlé švédské břízy v jednolůžkových pokojích a z africké hrušky ve dvoulůžkových. Každý pokoj byl vybaven několika svítidly. Židle, které se nacházely v pokojích, byly tvořeny kovovým rámem s výpletem Konstrukční řešení a technické inovace Stavba se vyznačuje množstvím konstrukčních a materiálových specifik, což ji řadí k významným československým realizacím 2. poloviny 20. století. V posuzování architektonické kvality staveb z tohoto období se technické inovace a výjimečná konstrukční řešení stávají důležitým kritériem. Montáž, rychlost výstavby a plánování výstavby bylo v době vzniku hotelu samozřejmostí. Konstrukční a materiálové řešení bylo projektováno s využitím nejnovějších poznatků a technologií. Množství inovací bylo prováděno už během výstavby a bylo odvislé od konkrétních problémů vzniklých během výstavby. 13

14 Složité založení stavby bylo vyřešeno polštářem štěrkopísků, na něž byla položena základová deska se stlačitelnými klíny hlíny, od středu se zvyšující, konstrukce vlastní budovy byla provedena z litého betonu. Přímo na stavbě byly vyhotoveny prefabrikované části dělících příček, schodů a podest. Ve spodní části stavby jsou umístěny monolitické rámy, které působí také jako výrazný architektonický prvek otevřené vstupní haly. Dimenzovány byly se započítáním obrovské tíhy všech pater vertikální části stavby, ta byla litou krabicovou konstrukcí, v subtilní síle patnácticentimetrových stěn. 5 Vzdálenost mezi nosnými příčnými stěnami vertikální části činí 4 metry. Stěny současně člení pokoje. Podélné stěny mezi pokoji a chodbou mají funkci zavětrovací. Konstrukční výška podlaží byla stanovena 310 cm. Stropní konstrukce byla navržena jako spojitá, podélně vyztužená železobetonová deska tloušťky 12 cm, která se ve střední části měnila v křížem vyztuženou stropní desku tloušťky 18 cm. 6 Monolitickou konstrukci doplnilo množství prefabrikovaných prvků, jednalo se o železobetonové prefabrikáty hlavního a požárního schodiště, prefabrikáty podest, lichoběžníkových balkónových desek i betonové příčkové panely sanitárního příslušenství. Fasádu výškové části tvořily závěsné panely, zčásti pak omítka. Třívrstvé panely se skládaly z ocelových profilových rámů s dvěma druhy výplně z eloxovaného hliníku a eternitu. Velikost panelů byla dimenzována podle konstrukčních rozměrů stavby, panely měly jednotný šířkový rozměr 970 mm, výškový rozměr se mění mm činí u lodžií, 3080 mm u průčelí. Panely byly izolovány výplní z pěnového polystyrénu tloušťky 52 milimetrů. Interiérovou vrstvu tvořily dřevotřískové desky Bartrev s povrchem v nástřikové hmotě. 7 Šedivý eloxovaný hliník ve dvojici s tmavě modrým povrchem loggií tvořil barevné řešení fasády. 5 Houdek Jaromír, Hotel Sport ve třetině své výšky, Pozemstav buduje, 1962, č Šimek Josef, Houdek Jaromír, Obvodový plášť hotelu Continental, Pozemní stavby, 1965, 13, č. 7, s viz

15 Po osazení všech panelů byly spáry vodotěsně uzavřeny plastickými hliníkovými profily a mezery mezi panely utěsněny struskovou vatou. Fasády štítů byly pokryty břízolitovou omítkou bílé barvy. Okna byla projektována neotvíratelná, protože výměna vzduchu byla zajištěna vzduchotechnikou. 8 Poprvé bylo v republice použito vytápění a větrání pokojů pomocí vysokotlaké vzduchotechniky. Veškerý vzduch je do pokojů přiváděn nuceně, když předtím byl ve filtrech zbaven prachu a v klimatizačních skříních byla upravena jeho teplota a vlhkost. V pokojích pak vyvolává tento primérní vzduch v tak zvaných indukčních otopných jednotkách cirkulaci ostatního vzduchu přes topný registr, takže v celkovém účinku je pokoj jak dokonale větrán, tak vytápěn. Odvod vzduchu z pokojů děje se také nuceně přes jádro na střechu. 9 Lomenicovou střechu nad restaurací tvoří lehká železobetonová konstrukce. Nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech 1845 x 1765 cm a o světlé výšce 394 cm byla navržena speciální střešní konstrukce. Konstrukci tloušťky 12 cm tvořila trojúhelníková deska, kladená střídavě vždy vrcholem proti sobě. Střecha na jedné podélné straně přesahuje sloupy o 50 cm, na druhé o 195 cm. Spodní strana střechy je zkosená dovnitř, vytváří tak efektní špičaté konzoly. Střešní konstrukci vynáší kromě vnitřních obdélníkových sloupů o rozměrech 25 x 60 cm ( 25 x 80 cm ) také rohové sloupy tvaru L stejných rozměrů, které výhodně zachycují tlak střechy. Osvětlovací římsa tloušťky 6 cm a šířky 80 cm, která je součástí prosklené části fasády, má pouze estetickou funkci. Také zkosená stěna byla monoliticky spojena se střechou a opět má pouze estetickou funkci viz. 6, s Okna byla zasklena zdvojeným sklem Thermopan, vyráběným sklárnami v Řetenicích. V současné době jsou okna otvíratelná, výklopná. 9 Srdce hotelu Continental, Pozemstav buduje, 1964, č Šanda Miroslav, Lomenice z trojúhelníkových desek, Pozemní stavby, 1965, 13, č. 7, s

16 3. Historie stavby Souvislosti vzniku stavby Autorem architektonického návrhu hotelu Continental se stal absolvent brněnské techniky architekt Zdeněk Řihák s hlavním spolupracovníkem Aloisem Semelou. 11 Vznik projektu i následnou realizaci provázelo množství problémů a změn. Situaci dokumentuje článek uveřejněný v časopise Architektura ČSSR, Výškový hotel Continental v Brně, 1964, roč. XXII, č. 10. Architekt Řihák se k situaci vyjadřuje v článku Hotel Continental, Domov, 1965, č. 2 a okolnosti realizace stavby dokumentuje časopis Pozemstav buduje. Řihák v textu vysvětluje, snad také ospravedlňuje, nedotažené prvky návrhu, vycházející ze změn zadání projektu a vystřídání investora i projekce. Původní koncept, prototyp ubytovacího zařízení zpracoval Potravinoprojekt v Praze. 12 Rychlého navýšení ubytovacích lůžek mělo být dosaženo stavbou turistické ubytovny pro 400 lidí. Na principu sklápěcích lůžek pak mělo být umožněno kapacitu v případě potřeby zdvojnásobit. 13 Ubytovací zařízení mělo nést název Tempo a kromě zmíněné ubytovací kapacity bylo počítáno se stravováním v samoobslužném bufetu. 14 Prototyp, hotel se sklápěcími lůžky, se začal budovat v Košicích. Brno však díky značnému přílivu zahraničních návštěvníků získalo hotel vyšší kategorie s příslušnými změnami ve vybavení ubytovacích i společenských částí. Vznikl tedy projekt hotelu kategorie B Tymich Jan, Výškový hotel v Brně, Architektura ČSSR,1961, roč. XX., č. 2, s Kromě Řiháka a Semely byli uvedeni jako projektanti dílčích částí - elektroinstalace: V. Werner, topení: J. Ambrozek, sanitní instalace: J. Holena, vzduchotechnika: Máca, vnitřní vybavení: Kovařík, model: P. Žert. Později jsou jako autoři uváděni Řihák, Semela a Kovařík. 12 viz. 3, Potravinoprojekt v Praze zpracoval prototyp, který měl pomoci nedostatku lůžek nejen Brně, ale i v Praze, v Košicích a v Pardubicích. 13 viz. 3, Měla být použita vagónová sklápěcí lůžka nad sebou. 14 Tak bude vypadat brněnský výškový hotel Tempo, Pozemstav buduje, 1961, č viz. 11, Hotel kategorie B s hvězdičkou, s možností kategorie A.; viz. 3, Označení u vstupu již standard A. 16

17 U projekce se vystřídalo několik ústavů: Potravinoprojekt Praha, Potravinoprojekt Brno, SPÚO ( Státní projektový ústav obchodu ) Brno a zpracovatel prováděcího projektu Pozemní stavby Brno. V krátkém čase se proměnili také investoři. Původního investora RaJ ( Restaurace a jídelny) nahradil Grand hotel Brno a Interhotel Brno. Změny charakteru hotelu dokumentují měnící se názvy hotelu, název Brno vystřídal původní název Tempo. Již v roce 1962 hotel vystupuje pod názvem Sport. Od roku 1963 se v tisku hovoří o hotelu Continental. 16 Studie uveřejněná v časopise Architektura ČSSR z roku 1961 a výsledná realizace se již příliš nelišily. Ve studii bylo počítáno s hotelem turistického charakteru, jehož předností bylo množství ubytovaných hostů. Důležitým ukazatelem se stala lůžková kapacita, kterou bylo možno z původního počtu 150 míst navýšit až na 680 ubytovaných osob. 17 Vybavení hotelu nebylo příliš rozsáhlé, následující etapa výstavby měla za úkol rozšířit restauraci, kavárnu, kuchyni a zahradní restauraci. Porovnáním studie z roku 1961 a projektu z roku 1964 můžeme rozlišit drobné změny v půdorysném uspořádání přízemní haly a urbanistického začlenění hotelu do prostoru ulice Kounicova. Proměny projektu v různých fázích práce na projektové dokumentaci byly investorem oficiálně komentovány: Konečná dispozice, náplň a vybavení je nakonec kompromisem několikaletých rozličných prací, variant, které se postupně zpracovávaly až do poslední chvíle předání hotelu. Projekt se podle okamžitých názorů měnil jak v hlavních zásadách svého poslání, tak v detailní koncepci, v použití materiálu a ve vybavení. 18 V přízemí se největší změnou stalo uvolnění prostoru kolem snack - baru. Nerealizovaná zůstala krytá pergola s kamenným soklem, která měla oddělit hotel od veřejného prostoru ulice. Vedla souběžně s uliční čarou, na jedné straně navazovala na hmotu restaurace, nároží bylo ukončeno plastickým ztvárněním. 16 Pozemstav buduje: č. 3/1961 název Tempo, č. 19/1962 název Brno, č. 34/1962 název Sport, č. 48/1963 název Continental. Architektura ČSSR, č. 2, 1961 jen výškový hotel. 17 viz. 11, Rozkládací gauč ve dvoulůžkovém pokoji by umožnil ubytovat v pokoji až čtyři hosty. 18 viz. 4., s

18 Kromě venkovního prostoru, který měl být upraven do podoby japonské zahrady a navazovat na prostor haly, plocha ohraničená pergolou měla rozšířit vstupní halu a zejména prostor jídelny. Fasáda stavby se proměnila ve způsobu členění závěsných panelů. Navržené dva pruhy okenních otvorů nahradilo drobnější čtvercové členění odpovídající více fasádě s loggiemi. Řihákova koncepce byla velmi racionální, vycházela z malé plochy stavebního pozemku: Proto vznikla koncepce nejkoncentrovanějšího půdorysu vhodného hospodárně i provozně. Trojcípý půdorys dovolil totiž na jeden vertikální uzel spojů navázat krátké chodby a oboustranné pokoje. Byl zdůvodněn staticky a měl ještě jednu výhodu: všechny pokoje jsou osluněné. Půdorys dal také podnět k využití nejpokrokovějších způsobů technologie, nových materiálů i technického vybavení. 19 Návrh hotelu zahrnoval architektonicky výjimečné prvky, které si vyžadovaly také výjimečné konstrukční řešení. Kromě konstrukce schodiště ve vstupní hale, bylo stěžejní řešení střešní konstrukce nad jídelnou hotelu. Inženýr Miroslav Šanda o konstrukci podrobně informoval odbornou veřejnost v časopise Pozemní stavby , Lomenice z trojúhelníkových desek. 20 Během svého užívání, prošel hotel několika rekonstrukcemi. Rozsáhlá rekonstrukce vnějšího pláště proběhla roku 1996, s cílem zachovat původní vzhled fasády. Interiéry byly modernizovány nejspíš již v 80. letech. Proměnou prošly v různých obdobích především interiéry pokojů, se snahou přizpůsobit je standardům současného hotelového ubytování, zanikly nepotřebné místnosti, například telefonní ústředna, vznikly nové konferenční sály. 21 Přestože průběžné rekonstrukce zcela změnily vzhled pokojů a byly vyměněny především zařizovací předměty, většina podstatných architektonických prvků a jednotný architektonický výraz byl zachován. 19 viz viz. 10. Konstrukci řešila Katedra betonových konstrukcí a mostů VUT Brno v rámci expertizy. Článek přinesl informace o obdobných zahraničních projektech. 21 Informace získány během návštěvy v hotelu Continental. Čerpáno z poskytnutých fotografií a informací od paní Jany Hosové, zaměstnankyně obchodního oddělení hotelu Continental. 18

19 Zachováno zůstalo točité schodiště a strop, podlaha a stěny haly, výkleny ve snack baru, výtvarné prvky a také svítidla v jídelně. Koberce umístěné v hale a na chodbách v patrech byly vyrobeny nově dle původního vzoru i barvy Průběh realizace stavby Rozhodnutí o výstavbě nového brněnského hotelu padlo již v roce 1958, jak se můžeme dovědět z časopisu Architektura ČSSR: V létě 1958 byly provedeny první průzkumy, investiční úkol a výběry stavenišť. 23 Se stavbou hotelu nesoucí název Tempo, jehož podoba měla odpovídat studii z roku 1961, se mělo začít v polovině téhož roku. Výstavba měla být rozdělena do čtyř etap dle konstrukčních a výrobních postupů. První etapa měla být hotová koncem března 1962, druhá koncem listopadu 1962, třetí a čtvrtá měla proběhnout roku Práce probíhala podle připraveného harmonogramu a o jejím průběhu byly neustále podávány informace v tisku podniku Pozemní stavby Pozemstav buduje. Na každé zpoždění oproti plánu, stejně jako dílčí úspěchy, zde bylo v duchu dobové politiky upozorněno. Během stavby byly řešeny zejména konstrukční problémy. Návaznost výstavby na dodávky materiálů a výrobků z podniků po celém území republiky přinášela různé problémy a zpoždění dodávek. 25 Výstavbu započala stavební správa 03 Pozemních staveb Brno v červnu roku V říjnu 1961 bylo již zakládání stavby v plném proudu. Práci zkomplikovaly potíže s podložím, které si vyžádaly speciální konstrukční řešení základové desky a měly za následek opoždění stavby. 22 viz viz. 4., s Houdek Jaromír, Pivec Miloš, Výšková budova z litého betonu v Brně, Pozemní stavby, 1961, 9, č. 12, s Poslední dodávky pro hotel Sport, Pozemstav buduje,1963, č. 22. Například halomitové kanály do suterénu, které měly izolovat hluk ze spodní technické části hotelu, nedodal národní podnik Stavoizolace v Kutné hoře včas. 26 viz

20 Počátkem roku 1962 již došlo na stavbě k navázání na časový plán. Stavba hotelu pokročila k vyhotovení točitého schodiště ve vstupní hale. Spirálový nosník byl vyskládán z latěk dva krát dva centimetry postupně ohýbanými, stejně složitě byly ohýbány i kovové prvky schodiště. 27 V měsíci listopadu roku 1962 dosáhla výstavba hotelu, v této chvíli vystupujícího pod názvem Sport, třetiny výšky vertikální části, tedy do výšky pátého patra. V této chvíli se současně ve spodních patrech směřovalo k dokončovacím pracím, zejména z důvodu plnění plánu výstavby. 28 Výška ústřední části přinesla další komplikace ve výstavbě. Předpoklad, že k dosažení potřebné výšky 53 metrů bude stačit pouze doplnění jeřábu MB 80 o nástavec, takzvanou labutí šíji, byl chybný. Stavba nakonec tuto výšku přesáhla i s nástavcem a kabina jeřábníka se dostala pod potřebnou výšku, takže jeřábník nemohl dostatečně sledovat práci jeřábu. Řešení přineslo používání krátkovlnných vysílaček, které zlepšilo komunikaci mezi pracovníky stavby. 29 Plány z konce roku 1962 počítaly v nejbližší době s přípravou zkušební buňky, sloužící zejména pro odzkoušení fasády. Buňku měly tvořit dva pokoje, se zavěšenými prototypy obvodových panelů a pokoje měly být vybaveny nábytkem. Další plány naznačovaly dokončení 14. patra do konce prosince 1962, počátkem roku 1963 se počítalo s vybudováním posledního, 15. nadzemního podlaží, včetně plochy pro přistávání vrtulníků. 30 Pracovníci skupiny vývoje a výzkumu vypracovali návrh fasády i způsob jejího osazení. 31 Navržená fasáda svými vlastnostmi odpovídala cihelné stěně tloušťky asi 65 centimetrů. Počátkem roku 1963 se přes tuhou zimu, která přivodila zpoždění výstavby, pokračovalo na stavbě hotelu, stavba dosáhla do třináctého podlaží, fasádní panely byly osazeny do šestého patra. 27 Nejsou schody jako schody, Pozemstav buduje, 1962, č. 19. Na výpočtu se podílel profesor Drahonovský z VUT Brno. 28 viz Jeřáby řízené vysílačkou, Pozemstav buduje, 1962, č. 49. Zlepšovací návrh L. Jindřicha a J. Večeři. 30 Houdek Jaromír, Na hotelu Sport mráz práce nezastavil, Pozemstav buduje, 1963, č viz. 6, s Konstrukci obvodového pláště vypracoval odbor vývoje a výzkumu n. p. Pozemních staveb v Brně. Na závěrečné povrchové úpravě panelů se podílel také VÚPS Gottwaldov. 20

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století WORKSHOP konaný v rámci projektu NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

Oáza na vsi. 58 rodinné domy 58 rodinné domy Oáza na vsi Úzkou dlouhou parcelu lemuje podél jižní strany bariéra, kterou tvoří skalka, zídka ze štípaného místního kamene, opěrná betonová stěna a plné dřevěné oplocení. Kompaktní hmota

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE CB ČESKÝ TĚŠÍN - CB ČESKÝ TĚŠÍN 01 SEZNAM DOKUMENTACE: 01 SEZNAM DOKUMENTACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 CELKOVÝ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU M 1:100 04 CELKOVÝ VÝKRES NAVRHOVANÉHO STAVU M 1:100 VARIANTA A 05,06

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU 1 DOBŘÍŠ INFORMAČNÍ STŘEDISKO INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU Investor: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš Vypracoval: Ing. arch. Jan

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku

Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku Postavit rodinný dům na parcele, kterou z větší části stíní nedaleko stojící šestipodlažní budova, není právě jednoduchým úkolem.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU Rekonstrukce budovy. Projekt pro stavební povolení Zodpovědný projektant: Investor :. Datum : 09/2009 Identifikace stavby: Název stavby : Místo stavby : Obec a k.ú. Kraj

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo foto foto .0 +6,80 nástřešní studovna s terasou pro venkovní posezení s výhledem na město TERASA 6.80 m².0.0 TERASA 78.07 m² 0 MÍST 8. m².0 SÁL.0 +7,970.08.07 KNIHOVNA 8 MÍST.0 BADATELSKÁ KNIHOVNA 0.8

Více

ZS 2016/ BYDLENÍ BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR. Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY. 1 Bydlení 2

ZS 2016/ BYDLENÍ BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR. Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY. 1 Bydlení 2 ZS 2016/ BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR 1 ZÁKLADNÍ POJMY BYT soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně Pozemní stavitelství Konstrukce spojující různé úrovně Schodiště Rampy Výtahy Žebříky Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNOVÉ SYSTÉMY

PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNOVÉ SYSTÉMY PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNOVÉ SYSTÉMY TENTO SYSTÉM JE SMONTOVÁN Z PŘEDEM VYROBENÝCH PLOŠNÝCH DÍLCŮ.SVISLÉ NOSNÉ KCE JSOU TVOŘENY STĚNOVÝMI PANELY VNITŘNÍMI A OBVODOVÝMI, VODOROVNÉ KCE STROPNÍMI

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN NÁVRH INTERIÉRU KAVÁRNY DESIGN OF COFFEE HOUSE

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

NÁVŠTĚVA 6 DŮM&ZAHRADA

NÁVŠTĚVA 6 DŮM&ZAHRADA NÁVŠTĚVA 6 DŮM&ZAHRADA Dvě sestry a višňový sad V roce 2010 jsme představili dům v okolí Prahy od architekta Michala Havelky. Již tenkrát se uvažovalo, že si sestra majitelky časem postaví vlastní dům

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

STAVEBNÍ PROGRAM OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO. Dne

STAVEBNÍ PROGRAM OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO. Dne STAVEBNÍ PROGRAM PRO OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU Dne 5.6.2013 OBSAH KOMENTÁŘ KE STAVEBNÍMU PROGRAMU str. 2-4 STAVEBNÍ PROGRAM str. 5-8 PLOŠNÉ, OBJEMOVÉ

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce POROTHERM DŮM 2012-2013 viladům v intravilánu obce koncept modul cílová skupina 9 6 modulové byty 1+kk 2+1 3+1 POROTHERM 2012-2013 VILADŮM V INTRAVILÁNU OBCE SOUČASNÝ POHLED NA TRADIČNÍ FORMU MĚSTSKÉHO

Více