HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch."

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008

2 Prohlašuji, že jsem pracovala samostatně a veškeré použité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Brně, 28. dubna

3 Děkuji panu prof. PhDr. Jiřímu Kroupovi, CSc. za vedení práce, pomoc a cenné rady při jejím zpracování. 3

4 Obsah Úvod 5 1. Hotel Continental v dobovém tisku a literatuře 6 2. Popis hotelu Continental Půdorysné, prostorové a hmotové řešení Původní vybavení interiéru Konstrukční řešení a technické inovace Historie stavby Souvislosti vzniku stavby Průběh realizace stavby Hotel Continental v soudobém kontextu Hotel Continental jako součást československé architektury Hotel Continental v díle Zdeňka Řiháka Hotel Continental v kontextu světové architektonické tvorby Výtvarné dílo a řemeslo jako součást hotelu Continental Význam výstavy Expo 58 v Bruselu a její vliv na hotel Continental 38 Závěr 41 Bibliografie 42 Obrazová příloha 46 4

5 Úvod Po II. světové válce proslulo město Brno zejména jako město veletrhů, s čímž souvisela i nová stavební činnost. Roku 1955 prošlo výstaviště generální rekonstrukcí, na kterou v dalších letech navázaly úspěšné výstavy československého strojírenství. Následná výstavba nových výstavních pavilonů umožnila v září roku 1959 uspořádat první mezinárodní výstavu. Tradice brněnských veletrhů tedy byla odstartována a s ní také související výstavba. Hned dvě stavby sloužící k ubytování byly v nedalekém časovém odstupu realizovány v samotném centru města. Roku 1962 byl dokončen hotel International ( Arnošt Krejza, Miroslav Kramoliš, ), roku 1964 pak hotel Continental. Oproti velkorysosti s jakou vznikl International, se stal Continental úspornější variantou co do objemu a nabízených služeb. Výsledné řešení z architektonické kanceláře Stavoprojektu pod vedením Zdeňka Řiháka však předčilo hotel International zejména jednotou architektonického výrazu. Continental se spolu s Internationalem směle přiřadil k výrazným brněnským realizacím 60. let 20. století. Oba hotely dodnes stojí a stále plní svůj účel. V práci jsem se rozhodla zaměřit na stylové a umělecké zařazení hotelu Continental do dobového kontextu. 5

6 1. Hotel Continental v dobovém tisku a literatuře Hotel Continental byl vyprojektován i postaven v 60. letech 20. století, velmi cennými prameny jsou dobové časopisy věnované architektuře. V časopise Architektura ČSSR byla roku 1961 zveřejněna studie hotelu, roku 1964 byl v tomtéž časopise věnován prostor realizaci. Články jsou doplněny o zobrazení výkresové dokumentace, včetně vybraných technických detailů, důležité jsou také fotografie interiéru stavby. Z materiálů jsou čitelné proměny projektu v průběhu realizace. Dobové zmínky je možné nalézt i v časopise Československý architekt. Podrobnosti z výstavby, technické parametry a časové zařazení vzniku stavby přibližují články a drobné zkazky v časopise národního podniku Pozemní stavby v Brně, Pozemstav buduje, z let 1960 až V Archivu města Brna jsou přístupné fotografie hotelu ve fondu U5, přínosné jsou zejména fotografie z výstavby. Obdobné fotografie jsou přístupné v archivu Muzea města Brna na hradě Špilberk. Moravský zemský archiv uchovává ve fondu K prameny k podniku Pozemní stavby Brno, bohužel materiály dosud nebyly zpracovány. Časopisy Domov: časopis pro bytovou kulturu a techniku v domácnosti a Tvar: časopis ústřední lidové a umělecké výroby odráží dobový vkus. Domov je určen především laikům, přesto právě zde uveřejnil architekt Řihák článek vztahující se k hotelu. Architekt v článku vysvětluje změny v projektu a okolnosti jeho vzniku. Časopis Tvar, určený více odborné veřejnosti, napomáhá pochopení dobového přístupu k návrhu, řemeslnému zpracování a umělecké hodnotě řemeslných výrobků i výtvarných děl. Informace týkající se konstrukčního řešení přinesl časopis Pozemní stavby z roku 1961 a Přesto nebo právě proto, že se pohybujeme v druhé polovině 20. století, literatura týkající se hotelu Continental, případně architekta Zdeňka Řiháka, není příliš obsáhlá. Můžeme čerpat informace z dobové literatury, kterou je více než důležité kriticky zhodnotit. V literatuře i časopiseckých pramenech je patrné upřednostňování luxusnějšího a politicky ceněného brněnského hotelu International. Architektura druhé poloviny století se dostává do oblasti zájmu 6

7 historiků umění až během posledních let. Významnou osobností, která působí na tomto poli, je historik umění a architektury Rostislav Švácha. Prozatím ale není stavbě hotelu Continental věnována žádná uměleckohistorická práce. Nejčastěji se vyskytují pouze zmínky o hotelu ve výčtu dobových realizací. Hlavnímu projektantovi hotelu, architektovi Zdeňku Řihákovi, je věnována publikace Iloše Crhonka, která shrnuje život i dílo architekta, včetně soupisu projektovaných staveb i výtvarných děl. Hotel je řazen mezi významné stavby 60. let v literatuře socialistického Československa. Fotografie hotelu s drobnými popiskami a nastínění dobové tvorby jsou uveřejněny v několika dobových souborných publikacích o moderní československé architektuře. Dobová literatura, včetně časopiseckých článků, vztahující se k moderní architektuře města Brna, je shrnuta v práci Jaromíra Kubíčka Literatura o Brně z let Obsahově významnější knihou se jeví dílo Iloše Crhonka Brno v architektuře a výtvarném umění z roku Pro zařazení stavby do kontextu světové architektury jsou důležité práce Felixe Haase Architektura 20. století, Praha 1980 a Moderná svetová architektúra, Bratislava Současné architektuře je věnováno dílo Udo Kultermanna Současná světová architektura, Praha Ze současné literatury je obsahově cenná kniha Akademie věd Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958/2000, 2, která vyšla v Praze roku Pasáž nazvaná Architektura , je dílem Rostislava Šváchy, přínosný je také výčet literatury k tématu. Švácha napsal také kapitolu Česká architektura v knize Obce architektů Česká architektura V časopise Akademie věd Umění přináší rozšiřující informace o architektonické tvorbě 60. let 20. století článek Lenky Tiché Středoevropská architektura v letech a bruselský styl nebo rozbor architektonické tvorby Jana Šrámka a Aleny Šrámkové od Rostislava Šváchy. Součástí architektury 60. let bylo téměř vždy také výtvarné umění. Nejinak je tomu v případě hotelu Continental. Práce členů výtvarné skupiny Trasa (například Olbrama Zoubka, Evy Kmentové, Stanislava Libenského, Jaroslavy Brychtové ) a celkový pohled do umění socialistického Československa přinášejí 7

8 opět Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958/2000, 2, včetně odkazů na literaturu. Obdobně se jeví užitečná i disertační práce Kateřiny Pažoutové České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století. Disertační práce obsahuje rozsáhlý výčet staveb, jejichž součástí jsou výtvarná díla, obrazovou dokumentaci a charakteristiku české architektonické tvorby. Životopisné medailony umělců a zařazení jejich tvorby přináší kniha Marie Judlové Ohniska znovuzrození: Československé umění , Galerie hlavního města Prahy

9 2. Popis hotelu Continental Půdorysné, prostorové a hmotové řešení Pro stavbu byla vybrána plocha, která vznikla asanací středu města Brna. Hotel Continental se nachází na rohu ulice Kounicova a Mezírka ( Kounicova 6, dříve Leninova ) v centru města Brna. Stavba je obrácena k ulici Kounicova, odsazena od uliční čáry a oddělena od silnice množstvím zeleně. Hlavní nástup, nacházející se na severozápadní straně, je doplněn předsunutou plastikou. Další možný vstup je vymezen v rameni navazujícím na jídelnu, také přímo z jídelny můžeme vystoupit do ulice Kounicova. Na prostranství mezi silnicí a stavbou hotelu můžeme ještě stále rozlišit původní úpravu prostoru. Chodníky propojují nástup do jídelny s hlavním vstupem do hotelu. Kolmo na obdélníkový zastřešený vstup navazuje široký chodník z ulice Kounicova. Tento reprezentativní přístup k hotelu pro pěší zvýrazňují výtvarná díla. 1 K ulici Mezírka přiléhá hotelové parkoviště pro 60 vozů. Na východní straně navazuje na hotel hospodářský dvůr. Trojramenný půdorys je v přízemní části spojený s obdélníkovým půdorysem jídelny a jejích přidružených provozů. Tímto propojením provozů ztrácí svou jednoznačnou čitelnost. Dvě uvolněná ramena se vyznačují volným půdorysným uspořádáním, které vymezují nosné sloupy. Spojující rameno nelze v půdoryse přízemí dostatečně rozeznat. Rameno je širší než dvě předchozí a provozy nejsou řazeny s důrazem na možné rozeznání ramena v půdorysu. Také volná půdorysná plocha jídelny se zdá být pouze odvislá od provozního uspořádání. Typické ubytovací podlaží naopak disponuje velmi jasným a dobře čitelným půdorysem. Obdélníkový půdorys každého ze tří ramen podporuje jednotu a logiku výrazu. Chodba každého ramene ústí do vrcholu trojúhelníku centrální haly. 1 V současné době ovšem nelze považovat předprostor za reprezentativní z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů. 9

10 Přízemí hotelu je věnováno převážně odbavení hostů a stravovací části. Architektonicky zajímavá je vstupní hala hotelu. Prostor vstupní haly odpovídá jednomu ze tří ramen, která vertikálně vybíhají do lůžkové části, je téměř celý volný a po obvodě prosklený. Dvojice pilířů, spojené v rámovou konstrukci, nesou zastřešení vstupu a přecházejí do interiéru haly ( pět dvojic pilířů, z toho dvě v exteriéru ). Hala překvapí svým lidským měřítkem, přesto však působí velmi reprezentativně. Prosklené části fasády, sahající až do druhého podlaží, opticky rozšiřují prostor haly a propojují ho se zelení v exteriéru. Prostoru haly dominuje prvek zavěšeného točitého schodiště, vedoucího do prvního patra. Schodiště tvoří spirálový nosník lichoběžníkového tvaru, ze kterého vybíhají konsolovité stupně. Schodiště sousedí se třemi výtahy. Ve vstupní hale se dále nachází recepce, sociální zařízení a další komunikační prvky. Ze vstupní haly pokračuje prostor do ramene, kde je umístěn pult a stoly snack baru. Na další rameno navazují místnosti přípravny jídel, tedy kuchyně, studená kuchyně, cukrářská výroba, nachází se zde jídelna personálu, především však jídelna hostů. Jídelna hostů je zastřešena lomenicovou střešní konstrukcí o rozponu 16 metrů. Obvodové stěny jídelny dělí nosné pilíře, prostor mezi nimi je prosklený, ve výšce 300 cm nad podlahou vede osvětlovací římsa. Na jihovýchodní straně je ve stěně zopakován motiv lomenicové střechy formou lomených zdí, střídající plnou a prosklenou část. Lomenice střechy se promítá do stropu interiéru. Vstupní hala je oddělena mezipatrem s kancelářemi administrativy, kanceláří ředitele a salonkem od ubytovací části hotelu. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou rozmístěny ve vertikální části stavby. Dvanáct ubytovacích podlaží spojuje hlavní schodiště a tři výtahy v centrální části stavby. Komunikace ústí do haly trojúhelníkového půdorysu. V rameni na severní straně leží únikové schodiště. Z centrální trojúhelníkové haly vybíhá do každého ze tří ramen jedna chodba. Z chodeb vedou vstupy do jednotlivých pokojů, každá chodba je následně ukončena balkonem lichoběžníkového půdorysu dynamicky působícím na příslušných fasádách. 10

11 Každému patru přísluší 19 pokojů, z čehož je 9 jednolůžkových. 2 V každém rameni se nacházejí na jedné straně právě tři jednolůžkové pokoje s loggií. V severním rameni sousedí s únikovým schodištěm dva dvoulůžkové pokoje, ve zbývajících dvou ramenech jsou vždy čtyři dvoulůžkové pokoje. Typický pokoj tvoří předsíňka s šatní skříní, sociální zařízení s wc a sprchovým koutem a vlastní pokoj. 3 Suterén je určen zejména pro technická zařízení, nachází se zde centrální strojovna topení a vzduchotechniky, prádelna, hrubé přípravny kuchyně a garáž pro 20 vozů. Střecha byla navržena pro nástavbu restaurace, která ústila na pobytovou střechu. Střecha centrální trojúhelníkové hmoty byla rezervována pro příležitostné přistání vrtulníku. Půdorysný tvar střechy lemuje betonová pergola. Hmota stavby působí příjemně dominantně. Již z dálky je čitelný charakteristický tvar písmene Y vertikální části. Stavbu tvoří dvě tělesa, do výšky 56 metrů se tyčí tři ramena dvanácti lůžkových pater, z jednoho ramene, kolmo na ulici Kounicova, vybíhá přízemní hmota restaurace s nepřehlédnutelnými hroty lomenicové střechy. Odsunutý hlavní vchod do hotelu je umístěn pod zastřešenou částí nesenou oblíbeným prvkem, zešikmenou dvojicí pilířů, evokujícím rozkročené nohy stavby. Provozním požadavkům je podřízena rozličně tvarovaná hmota stavby, která je obrácena do hospodářského dvora. Fasáda hotelu závisí na uspořádání vnitřních provozů. Prosklené plochy v přízemí a prvním podlaží, stejně jako plné plochy s okny kanceláří, jsou rozděleny tmavými pruhy přiznaných sloupů. Výškovou část tvoří tři druhy fasády. Fasáda ukrývající dvoulůžkové pokoje je členěna do čtyř vertikálních pruhů, kdy každý pruh je rozdělen do dalších čtyř vertikálních a čtyř horizontálních pruhů. Součástí takového pole je vždy čtvercové okno. Pole, kterému náleží únikové schodiště, je na fasádě odkryté. Barevnost této fasády odpovídá šedostříbrné barvě. 2 Jednolůžkový pokoj má plošnou výměru 10,5 m 2. Dvoulůžkové pokoje mají plochu 14, 6 m 2. 3 Řihák Zdeněk, Hotel Continental, Domov,1965, 2, s. 27. Na každém patře byl jeden pokoj vybaven vanou. 11

12 Fasáda s loggiemi je rozdělena do tří vertikálních částí, čtvrtá část odpovídá ohybu v přechodu dvou ramen. Pole této fasády tvoří čtyři obdélníky, z čehož jeden přísluší dveřím a druhý oknu. Před tmavě modrou barvu fasády předstupuje stříbřité tenké zábradlí z trubkových profilů. Fasády ukončující ramena v kratších směrech jsou totožné. Vertikálu podporují obdélníky nad sebou řazených dveří. Dveře v každém patře ústí na balkón lichoběžníkového půdorysu. Balkón ukončuje na delší straně plná omítnutá zídka, na kratší pak tenké zábradlí. Této fasádě přísluší bílá barva. Také prosklenou fasádu jídelny člení profily zasklení a hrany sloupů Původní vybavení interiéru Interiéry hotelu byly koncipovány v jednotný celek, pro který je charakteristická střídmá barevnost: Kromě přírodních materiálů dřevo, kámen, mramor je užito pouze barev neutrálních černé, šedé a bílé. Doplňující barvou v celém objektu - jak vně, tak uvnitř je tmavomodrá. 4 Přestože byly základní prvky interiéru zachovány, velká část interiéru haly i jednotlivých podlaží prošla proměnou. V původnímu interiéru haly převažovaly přírodní materiály, kamenná podlaha s benátskou dlažbou a spárované kamenné stěny. Množství stěn bylo také obloženo dřevěnými obklady, které byly však během užívání vyměněny za kamenné obklady. Kromě centrálního schodiště zůstává výrazným prvkem speciální strop, trojúhelníkové segmenty z profilovaného plechu jsou nastříkány bílým em, se zabudovanými svítidly a pokrývají plochu téměř 180 m 2. Jako výrazný interiérový prvek působí část přízemí vyčleněná snack - baru. K barovému pultu přiléhá kout s posezením. Stěny koutu jsou pokryty hrubou italskou omítkou, do stěny jsou zasazeny výklenky s barevnými skleněnými vitrážemi. Výklenky doplňují vestavěné police, společným jmenovatelem je bílá linie hran. 4 Výškový hotel Continental v Brně, Architektura ČSSR, 1964, roč. XXII, č. 10, s

13 Prostor haly v přízemí i patře je doplněn sedacím nábytkem, stolky a koberci. Na fotografiích interiéru haly z 60. let vidíme kovová křesílka s výpletem, pravděpodobně bílé barvy, doplněna textilním sedákem. Interiéru jídelny dominuje konstrukce stropu, jednotlivé trojúhelníkové segmenty vytváří působivou podívanou. Ve stejném duchu jsou stropy doplněny podélnými zavěšenými svítidly taktéž z trojúhelníkových segmentů. Po jedné straně jídelny jsou stěny u oken pokryty kovovými plastikami. Na každém podlaží byl prostor před výtahy doplněn sedacím nábytkem a podlahy pokryty koberci. Stěny kolem výtahů byly také obloženy dřevěnými deskami. Pokoje v jednotlivých podlažích byly zařízeny v jednotném duchu. Interiér vlastního pokoje byl vybaven jednoduše a účelně. Vybavení takového vzorového jednolůžkového pokoje zahrnovalo postel, sedací soupravu, psací sůl, konferenční stolek, noční stolek a židli. Interiér dvoulůžkového pokoje se lišil pouze v přidání dalšího lůžka. Nábytek všech pokojů byl vestavěný spojení s nízkým obkladem stěn, koberce pokrývaly podlahy po celé ploše pokojů. Také barevnost pokojů byla jednotná, společnými barvami byly šedá, černá a modrá na čalounění a textiliích. Nábytek byl zhotoven ze světlé švédské břízy v jednolůžkových pokojích a z africké hrušky ve dvoulůžkových. Každý pokoj byl vybaven několika svítidly. Židle, které se nacházely v pokojích, byly tvořeny kovovým rámem s výpletem Konstrukční řešení a technické inovace Stavba se vyznačuje množstvím konstrukčních a materiálových specifik, což ji řadí k významným československým realizacím 2. poloviny 20. století. V posuzování architektonické kvality staveb z tohoto období se technické inovace a výjimečná konstrukční řešení stávají důležitým kritériem. Montáž, rychlost výstavby a plánování výstavby bylo v době vzniku hotelu samozřejmostí. Konstrukční a materiálové řešení bylo projektováno s využitím nejnovějších poznatků a technologií. Množství inovací bylo prováděno už během výstavby a bylo odvislé od konkrétních problémů vzniklých během výstavby. 13

14 Složité založení stavby bylo vyřešeno polštářem štěrkopísků, na něž byla položena základová deska se stlačitelnými klíny hlíny, od středu se zvyšující, konstrukce vlastní budovy byla provedena z litého betonu. Přímo na stavbě byly vyhotoveny prefabrikované části dělících příček, schodů a podest. Ve spodní části stavby jsou umístěny monolitické rámy, které působí také jako výrazný architektonický prvek otevřené vstupní haly. Dimenzovány byly se započítáním obrovské tíhy všech pater vertikální části stavby, ta byla litou krabicovou konstrukcí, v subtilní síle patnácticentimetrových stěn. 5 Vzdálenost mezi nosnými příčnými stěnami vertikální části činí 4 metry. Stěny současně člení pokoje. Podélné stěny mezi pokoji a chodbou mají funkci zavětrovací. Konstrukční výška podlaží byla stanovena 310 cm. Stropní konstrukce byla navržena jako spojitá, podélně vyztužená železobetonová deska tloušťky 12 cm, která se ve střední části měnila v křížem vyztuženou stropní desku tloušťky 18 cm. 6 Monolitickou konstrukci doplnilo množství prefabrikovaných prvků, jednalo se o železobetonové prefabrikáty hlavního a požárního schodiště, prefabrikáty podest, lichoběžníkových balkónových desek i betonové příčkové panely sanitárního příslušenství. Fasádu výškové části tvořily závěsné panely, zčásti pak omítka. Třívrstvé panely se skládaly z ocelových profilových rámů s dvěma druhy výplně z eloxovaného hliníku a eternitu. Velikost panelů byla dimenzována podle konstrukčních rozměrů stavby, panely měly jednotný šířkový rozměr 970 mm, výškový rozměr se mění mm činí u lodžií, 3080 mm u průčelí. Panely byly izolovány výplní z pěnového polystyrénu tloušťky 52 milimetrů. Interiérovou vrstvu tvořily dřevotřískové desky Bartrev s povrchem v nástřikové hmotě. 7 Šedivý eloxovaný hliník ve dvojici s tmavě modrým povrchem loggií tvořil barevné řešení fasády. 5 Houdek Jaromír, Hotel Sport ve třetině své výšky, Pozemstav buduje, 1962, č Šimek Josef, Houdek Jaromír, Obvodový plášť hotelu Continental, Pozemní stavby, 1965, 13, č. 7, s viz

15 Po osazení všech panelů byly spáry vodotěsně uzavřeny plastickými hliníkovými profily a mezery mezi panely utěsněny struskovou vatou. Fasády štítů byly pokryty břízolitovou omítkou bílé barvy. Okna byla projektována neotvíratelná, protože výměna vzduchu byla zajištěna vzduchotechnikou. 8 Poprvé bylo v republice použito vytápění a větrání pokojů pomocí vysokotlaké vzduchotechniky. Veškerý vzduch je do pokojů přiváděn nuceně, když předtím byl ve filtrech zbaven prachu a v klimatizačních skříních byla upravena jeho teplota a vlhkost. V pokojích pak vyvolává tento primérní vzduch v tak zvaných indukčních otopných jednotkách cirkulaci ostatního vzduchu přes topný registr, takže v celkovém účinku je pokoj jak dokonale větrán, tak vytápěn. Odvod vzduchu z pokojů děje se také nuceně přes jádro na střechu. 9 Lomenicovou střechu nad restaurací tvoří lehká železobetonová konstrukce. Nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech 1845 x 1765 cm a o světlé výšce 394 cm byla navržena speciální střešní konstrukce. Konstrukci tloušťky 12 cm tvořila trojúhelníková deska, kladená střídavě vždy vrcholem proti sobě. Střecha na jedné podélné straně přesahuje sloupy o 50 cm, na druhé o 195 cm. Spodní strana střechy je zkosená dovnitř, vytváří tak efektní špičaté konzoly. Střešní konstrukci vynáší kromě vnitřních obdélníkových sloupů o rozměrech 25 x 60 cm ( 25 x 80 cm ) také rohové sloupy tvaru L stejných rozměrů, které výhodně zachycují tlak střechy. Osvětlovací římsa tloušťky 6 cm a šířky 80 cm, která je součástí prosklené části fasády, má pouze estetickou funkci. Také zkosená stěna byla monoliticky spojena se střechou a opět má pouze estetickou funkci viz. 6, s Okna byla zasklena zdvojeným sklem Thermopan, vyráběným sklárnami v Řetenicích. V současné době jsou okna otvíratelná, výklopná. 9 Srdce hotelu Continental, Pozemstav buduje, 1964, č Šanda Miroslav, Lomenice z trojúhelníkových desek, Pozemní stavby, 1965, 13, č. 7, s

16 3. Historie stavby Souvislosti vzniku stavby Autorem architektonického návrhu hotelu Continental se stal absolvent brněnské techniky architekt Zdeněk Řihák s hlavním spolupracovníkem Aloisem Semelou. 11 Vznik projektu i následnou realizaci provázelo množství problémů a změn. Situaci dokumentuje článek uveřejněný v časopise Architektura ČSSR, Výškový hotel Continental v Brně, 1964, roč. XXII, č. 10. Architekt Řihák se k situaci vyjadřuje v článku Hotel Continental, Domov, 1965, č. 2 a okolnosti realizace stavby dokumentuje časopis Pozemstav buduje. Řihák v textu vysvětluje, snad také ospravedlňuje, nedotažené prvky návrhu, vycházející ze změn zadání projektu a vystřídání investora i projekce. Původní koncept, prototyp ubytovacího zařízení zpracoval Potravinoprojekt v Praze. 12 Rychlého navýšení ubytovacích lůžek mělo být dosaženo stavbou turistické ubytovny pro 400 lidí. Na principu sklápěcích lůžek pak mělo být umožněno kapacitu v případě potřeby zdvojnásobit. 13 Ubytovací zařízení mělo nést název Tempo a kromě zmíněné ubytovací kapacity bylo počítáno se stravováním v samoobslužném bufetu. 14 Prototyp, hotel se sklápěcími lůžky, se začal budovat v Košicích. Brno však díky značnému přílivu zahraničních návštěvníků získalo hotel vyšší kategorie s příslušnými změnami ve vybavení ubytovacích i společenských částí. Vznikl tedy projekt hotelu kategorie B Tymich Jan, Výškový hotel v Brně, Architektura ČSSR,1961, roč. XX., č. 2, s Kromě Řiháka a Semely byli uvedeni jako projektanti dílčích částí - elektroinstalace: V. Werner, topení: J. Ambrozek, sanitní instalace: J. Holena, vzduchotechnika: Máca, vnitřní vybavení: Kovařík, model: P. Žert. Později jsou jako autoři uváděni Řihák, Semela a Kovařík. 12 viz. 3, Potravinoprojekt v Praze zpracoval prototyp, který měl pomoci nedostatku lůžek nejen Brně, ale i v Praze, v Košicích a v Pardubicích. 13 viz. 3, Měla být použita vagónová sklápěcí lůžka nad sebou. 14 Tak bude vypadat brněnský výškový hotel Tempo, Pozemstav buduje, 1961, č viz. 11, Hotel kategorie B s hvězdičkou, s možností kategorie A.; viz. 3, Označení u vstupu již standard A. 16

17 U projekce se vystřídalo několik ústavů: Potravinoprojekt Praha, Potravinoprojekt Brno, SPÚO ( Státní projektový ústav obchodu ) Brno a zpracovatel prováděcího projektu Pozemní stavby Brno. V krátkém čase se proměnili také investoři. Původního investora RaJ ( Restaurace a jídelny) nahradil Grand hotel Brno a Interhotel Brno. Změny charakteru hotelu dokumentují měnící se názvy hotelu, název Brno vystřídal původní název Tempo. Již v roce 1962 hotel vystupuje pod názvem Sport. Od roku 1963 se v tisku hovoří o hotelu Continental. 16 Studie uveřejněná v časopise Architektura ČSSR z roku 1961 a výsledná realizace se již příliš nelišily. Ve studii bylo počítáno s hotelem turistického charakteru, jehož předností bylo množství ubytovaných hostů. Důležitým ukazatelem se stala lůžková kapacita, kterou bylo možno z původního počtu 150 míst navýšit až na 680 ubytovaných osob. 17 Vybavení hotelu nebylo příliš rozsáhlé, následující etapa výstavby měla za úkol rozšířit restauraci, kavárnu, kuchyni a zahradní restauraci. Porovnáním studie z roku 1961 a projektu z roku 1964 můžeme rozlišit drobné změny v půdorysném uspořádání přízemní haly a urbanistického začlenění hotelu do prostoru ulice Kounicova. Proměny projektu v různých fázích práce na projektové dokumentaci byly investorem oficiálně komentovány: Konečná dispozice, náplň a vybavení je nakonec kompromisem několikaletých rozličných prací, variant, které se postupně zpracovávaly až do poslední chvíle předání hotelu. Projekt se podle okamžitých názorů měnil jak v hlavních zásadách svého poslání, tak v detailní koncepci, v použití materiálu a ve vybavení. 18 V přízemí se největší změnou stalo uvolnění prostoru kolem snack - baru. Nerealizovaná zůstala krytá pergola s kamenným soklem, která měla oddělit hotel od veřejného prostoru ulice. Vedla souběžně s uliční čarou, na jedné straně navazovala na hmotu restaurace, nároží bylo ukončeno plastickým ztvárněním. 16 Pozemstav buduje: č. 3/1961 název Tempo, č. 19/1962 název Brno, č. 34/1962 název Sport, č. 48/1963 název Continental. Architektura ČSSR, č. 2, 1961 jen výškový hotel. 17 viz. 11, Rozkládací gauč ve dvoulůžkovém pokoji by umožnil ubytovat v pokoji až čtyři hosty. 18 viz. 4., s

18 Kromě venkovního prostoru, který měl být upraven do podoby japonské zahrady a navazovat na prostor haly, plocha ohraničená pergolou měla rozšířit vstupní halu a zejména prostor jídelny. Fasáda stavby se proměnila ve způsobu členění závěsných panelů. Navržené dva pruhy okenních otvorů nahradilo drobnější čtvercové členění odpovídající více fasádě s loggiemi. Řihákova koncepce byla velmi racionální, vycházela z malé plochy stavebního pozemku: Proto vznikla koncepce nejkoncentrovanějšího půdorysu vhodného hospodárně i provozně. Trojcípý půdorys dovolil totiž na jeden vertikální uzel spojů navázat krátké chodby a oboustranné pokoje. Byl zdůvodněn staticky a měl ještě jednu výhodu: všechny pokoje jsou osluněné. Půdorys dal také podnět k využití nejpokrokovějších způsobů technologie, nových materiálů i technického vybavení. 19 Návrh hotelu zahrnoval architektonicky výjimečné prvky, které si vyžadovaly také výjimečné konstrukční řešení. Kromě konstrukce schodiště ve vstupní hale, bylo stěžejní řešení střešní konstrukce nad jídelnou hotelu. Inženýr Miroslav Šanda o konstrukci podrobně informoval odbornou veřejnost v časopise Pozemní stavby , Lomenice z trojúhelníkových desek. 20 Během svého užívání, prošel hotel několika rekonstrukcemi. Rozsáhlá rekonstrukce vnějšího pláště proběhla roku 1996, s cílem zachovat původní vzhled fasády. Interiéry byly modernizovány nejspíš již v 80. letech. Proměnou prošly v různých obdobích především interiéry pokojů, se snahou přizpůsobit je standardům současného hotelového ubytování, zanikly nepotřebné místnosti, například telefonní ústředna, vznikly nové konferenční sály. 21 Přestože průběžné rekonstrukce zcela změnily vzhled pokojů a byly vyměněny především zařizovací předměty, většina podstatných architektonických prvků a jednotný architektonický výraz byl zachován. 19 viz viz. 10. Konstrukci řešila Katedra betonových konstrukcí a mostů VUT Brno v rámci expertizy. Článek přinesl informace o obdobných zahraničních projektech. 21 Informace získány během návštěvy v hotelu Continental. Čerpáno z poskytnutých fotografií a informací od paní Jany Hosové, zaměstnankyně obchodního oddělení hotelu Continental. 18

19 Zachováno zůstalo točité schodiště a strop, podlaha a stěny haly, výkleny ve snack baru, výtvarné prvky a také svítidla v jídelně. Koberce umístěné v hale a na chodbách v patrech byly vyrobeny nově dle původního vzoru i barvy Průběh realizace stavby Rozhodnutí o výstavbě nového brněnského hotelu padlo již v roce 1958, jak se můžeme dovědět z časopisu Architektura ČSSR: V létě 1958 byly provedeny první průzkumy, investiční úkol a výběry stavenišť. 23 Se stavbou hotelu nesoucí název Tempo, jehož podoba měla odpovídat studii z roku 1961, se mělo začít v polovině téhož roku. Výstavba měla být rozdělena do čtyř etap dle konstrukčních a výrobních postupů. První etapa měla být hotová koncem března 1962, druhá koncem listopadu 1962, třetí a čtvrtá měla proběhnout roku Práce probíhala podle připraveného harmonogramu a o jejím průběhu byly neustále podávány informace v tisku podniku Pozemní stavby Pozemstav buduje. Na každé zpoždění oproti plánu, stejně jako dílčí úspěchy, zde bylo v duchu dobové politiky upozorněno. Během stavby byly řešeny zejména konstrukční problémy. Návaznost výstavby na dodávky materiálů a výrobků z podniků po celém území republiky přinášela různé problémy a zpoždění dodávek. 25 Výstavbu započala stavební správa 03 Pozemních staveb Brno v červnu roku V říjnu 1961 bylo již zakládání stavby v plném proudu. Práci zkomplikovaly potíže s podložím, které si vyžádaly speciální konstrukční řešení základové desky a měly za následek opoždění stavby. 22 viz viz. 4., s Houdek Jaromír, Pivec Miloš, Výšková budova z litého betonu v Brně, Pozemní stavby, 1961, 9, č. 12, s Poslední dodávky pro hotel Sport, Pozemstav buduje,1963, č. 22. Například halomitové kanály do suterénu, které měly izolovat hluk ze spodní technické části hotelu, nedodal národní podnik Stavoizolace v Kutné hoře včas. 26 viz

20 Počátkem roku 1962 již došlo na stavbě k navázání na časový plán. Stavba hotelu pokročila k vyhotovení točitého schodiště ve vstupní hale. Spirálový nosník byl vyskládán z latěk dva krát dva centimetry postupně ohýbanými, stejně složitě byly ohýbány i kovové prvky schodiště. 27 V měsíci listopadu roku 1962 dosáhla výstavba hotelu, v této chvíli vystupujícího pod názvem Sport, třetiny výšky vertikální části, tedy do výšky pátého patra. V této chvíli se současně ve spodních patrech směřovalo k dokončovacím pracím, zejména z důvodu plnění plánu výstavby. 28 Výška ústřední části přinesla další komplikace ve výstavbě. Předpoklad, že k dosažení potřebné výšky 53 metrů bude stačit pouze doplnění jeřábu MB 80 o nástavec, takzvanou labutí šíji, byl chybný. Stavba nakonec tuto výšku přesáhla i s nástavcem a kabina jeřábníka se dostala pod potřebnou výšku, takže jeřábník nemohl dostatečně sledovat práci jeřábu. Řešení přineslo používání krátkovlnných vysílaček, které zlepšilo komunikaci mezi pracovníky stavby. 29 Plány z konce roku 1962 počítaly v nejbližší době s přípravou zkušební buňky, sloužící zejména pro odzkoušení fasády. Buňku měly tvořit dva pokoje, se zavěšenými prototypy obvodových panelů a pokoje měly být vybaveny nábytkem. Další plány naznačovaly dokončení 14. patra do konce prosince 1962, počátkem roku 1963 se počítalo s vybudováním posledního, 15. nadzemního podlaží, včetně plochy pro přistávání vrtulníků. 30 Pracovníci skupiny vývoje a výzkumu vypracovali návrh fasády i způsob jejího osazení. 31 Navržená fasáda svými vlastnostmi odpovídala cihelné stěně tloušťky asi 65 centimetrů. Počátkem roku 1963 se přes tuhou zimu, která přivodila zpoždění výstavby, pokračovalo na stavbě hotelu, stavba dosáhla do třináctého podlaží, fasádní panely byly osazeny do šestého patra. 27 Nejsou schody jako schody, Pozemstav buduje, 1962, č. 19. Na výpočtu se podílel profesor Drahonovský z VUT Brno. 28 viz Jeřáby řízené vysílačkou, Pozemstav buduje, 1962, č. 49. Zlepšovací návrh L. Jindřicha a J. Večeři. 30 Houdek Jaromír, Na hotelu Sport mráz práce nezastavil, Pozemstav buduje, 1963, č viz. 6, s Konstrukci obvodového pláště vypracoval odbor vývoje a výzkumu n. p. Pozemních staveb v Brně. Na závěrečné povrchové úpravě panelů se podílel také VÚPS Gottwaldov. 20

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA Z lásky k funkcionalismu Na začátku bylo víc než tři tisíce čtverečních metrů svažitého travnatého pozemku se šošolkou lesa a záviděníhodným výhledem do údolí Svratky a na protilehlé svahy. Velký prostor

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SOŠT Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště Obor: 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE PŘÍSTAVBY KNIHOVNY B.B.BUCHLOVANA Studentská práce do soutěže SOČ Vypracoval: Vedoucí práce: Miroslav

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Dům pro dva i pro tucet 80 DŮM a zahrada

Dům pro dva i pro tucet 80 DŮM a zahrada NÁVŠTĚVA Dům pro dva i pro tucet 80 DŮM a zahrada Mírně svažitý kosodélníkový pozemek s výhledem do krajiny nebylo to jediné, co limitovalo architekta při projektování tohoto rodinného domu. Text Marie

Více

Rekonstrukce Galerie Mánes

Rekonstrukce Galerie Mánes Skanska a.s. wwwww.skanska.cz Základní informace o stavbě Název stavby Lokalita Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 Nové Město Doba výstavby 04/2012 12/2013 Generální dodavatel Skanska a. s., divize Pozemní

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič Přehled typů kontejnerů a vybavení pro pronájem Obytný kontejner bez zařízení Uvedené vnější rozměry v mm, délka x šířka x výška Obytný kontejner stohovatelný a spojovatelný s odzkoušenou typovou statikou,

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice:

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice: zadání našeho domu investor: jméno: adresa: tel.: e-mail: stavba: jméno: adresa: investice: maximální výše investice: úvod Stavební program Stavebí program je kompetní seznam prostorů a místností a jejich

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

1 Vymezení základních pojmů ( 4)

1 Vymezení základních pojmů ( 4) Informace k uplatňování zákona o DPH ve věci sazeb daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení po 1. 1. 2008, podle právního stavu k 15. 2. 2009 1 Vymezení základních pojmů ( 4)... 1 2 Sazby

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více