Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k , Praha 5, Trávníčkova 1743 Datum zápisu do rejstříku škol: Datum vydání a účinnosti posledního rozhodnutí: Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitelka školy: PaedDr. Věra Kozohorská, statutární zástupce: Mgr. Jana Marková od Mgr. Martin Marek telefon, fax: telefon: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA Vedoucí vychovatelka: Marie Krejčová kapacita 186 žáků kapacita 54 žáků SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM kapacita se neuvádí vedoucí SPC: Mgr. Jaroslava Svatošová Číslo telefonu: Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor Vzdělávací program B/001 Pomocná škola denní český 10 roků 26 Platné Ano Pomocná škola B/01 Základní škola speciální denní český 10 roků 30 Platné Ne RVP pro obor ZŠS Díl I C/01 Základní škola denní český 9 roků 186 Platné Ne RVP ZV, RVP ZV-LMP Praha 5, Trávníčkova

3 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: Změny ve skladbě oborů vzdělání nenastaly. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku b) jiná Trávníčkova 1743, Praha 5 Stodůlky nejsou 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola poskytuje základní vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, dále žákům s poruchou autistického spektra a žákům s více vadami. Individuálně jsou v jednotlivých třídách integrováni také žáci s jiným druhem zdravotního postižení, tj. nejčastěji žáci s těžkými formami poruch učení a chování, s vadami řeči, sluchu i zraku. Jedná se o plně organizovanou školu s postupným ročníkem ZŠ praktické a ročníkem ZŠ speciální. Škola sídlí v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 13, a to v budově sídlištní školy FZŠ při PedF UK, Praha 13, Trávníčkova Z hlediska dopravy je výborně dostupná, nachází se v bezprostřední blízkosti stanice metra Luka na trase B. Škola má k dispozici dostatek kmenových i odborných učeben a specializovaných prostorů, z nichž je třeba jmenovat zejména prostornou tělocvičnu, 3 dílny pro výuku pracovního vyučování, cvičnou kuchyni, školní pozemek pro pěstitelské práce, hudebnu, výtvarnu, šicí dílnu a počítačovou učebnu. Pro relaxační chvilky je dispozici za příznivého počasí atrium nebo prostor na chodbě s kobercem o velikosti 40 m 2. Stravování je zajištěno přímo v budově školy, a to ve školní jídelně FZŠ při PedF UK, Trávníčkova Pro výuku tělesné výchovy je využíváno také školní hřiště FZŠ. Celkem 4 kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi s připojením k internetu. Ve školním roce 2013/2014 byly opět zlepšovány materiální a technické podmínky vzdělávání. Vybavení školy bylo doplněno a obnoveno pomůckami, přístroji, nábytkem atd. v hodnotě přibližně ,- Kč. Jednalo se například o vybavení tříd, zejména pro žáky s autismem, nábytkem, koberci a pomůckami, obměnu nábytku v kabinetech, výukový software pro hudební výchovu a nápravu dyslexie, mapy a didaktickou hru pro zeměpis, tiskárnu se skenerem do počítačové pracovny určené pedagogům, komunikátor pro vzdělávání žáků s těžkou poruchou dorozumívání. Významnou měrou bylo posíleno vybavení SPC, kde kromě 1 kusu nového PC byly pořízeny nové diagnostické testy a nástroje (test IDS inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5 až 10 let, Nonverbální test inteligence SON-R 2,5-7, diagnostický nástroj Klokanův kufr) a byl pořízen software pro evidenci klientů a poskytnutých služeb Evidence SPC. 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Datum ustanovení: předsedkyně: Lenka Matějková tel člen za zákonné zástupce žáků Praha 5, Trávníčkova

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem členové: Jitka Metelková člen za zákonné zástupce žáků Ing. Zdeněk Kovářík Mgr. Nataša Šturmová Mgr. Tamara Kováříková Mgr. Ilona Kupincayová zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele zástupce pedagogů zástupce pedagogů II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Základní škola , ,2 Školní družina ,5 Speciálně pedagogické centrum Ve škole kromě učitelů působilo 12 asistentů pedagoga, tj. 11,3 přepočtených úvazků. Pedagogové SPC jsou tvořeni 1 úvazkem psychologa a 2 úvazky speciálních pedagogů, v průběhu školního roku došlo k navýšení počtu speciálních pedagogů na 3 fyzické osoby, 2,25 přepočtených úvazků. b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Základní škola Školní družina Speciálně pedagogické centrum Právnická osoba celkem počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 25,5 74,6 % nekvalifikovaných 8,7 25,4 % kvalifikovaných 1,5 42,9 % nekvalifikovaných 2 57,1 % kvalifikovaných % nekvalifikovaných 0 0 % kvalifikovaných 30 73,7 % nekvalifikovaných 10,7 26,3 % Praha 5, Trávníčkova

5 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků doplňkové pedagogické studium počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce školský management rozšiřování aprobace získání kvalifikace speciální pedagogika pro učitele Pedagogika pro asistenty (maturitní, dálkové stud.) Bc. speciální pedagogika vychovatelství 1 UK v Praze, Pedagogická fakulta 1 VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most 2 UJAK Praha, Jihočeská univerzita ČB 1 Studium učitelství 1. stupně 1 Univerzita Palackého Olomouc 1 1 Mgr. speciální pedagogika - učitelství Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 1 UJAK Praha 1 NÚV Semináře, kurzy, jiné: účastník název semináře, přednášky, kurzu pořádající instituce ředitelka školy Seznamte se, Erasmus+ NAEP, HMP zástupkyně ředitele, výchovný poradce Nový občanský zákoník ve školské praxi iset - modul pro školní a domácí testování, vyvinutý ČŠI v rámci projektu NIQES Novela školského zákona a obecná ustanovení (návrh novely) Informační seminář k projektu Kariérní systém 3. zasedání Kulatého stolu ke vzdělávání k problematice předškolního, základního a speciálního vzdělávání v hl. m. Praze PARIS ČŠI Comenius Agency MŠMT, NIDV kancelář primátora HMP Výjezdní 3denní zasedání ředitelů škol Prahy 13 ÚMČ Praha 13 Ovládání programu Evidence SPC Služby v komunitě Prahy 13 a role Proximy Sociale (kulatý stůl) Rozšíření kompetencí VP se speciálně pedagogickým vzděláním v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením VIRIDIS informační systémy, s.r.o. Nízkoprahový klub PROXIMA SOCIALE VISK Praha 5, Trávníčkova

6 školní metodik prevence Služby v komunitě Prahy 13 a role Proximy Sociale (kulatý stůl) Seminář k dotačnímu řízení Zdravé město Praha 2014 Konference Šikana a kyberšikana Pražské drogové fórum primární prevence 2014 Setkání ŠMP pro Prahu 13 2 akce: metodika Kočičí zahrada, Dynamika třídy a práce se třídou Nízkoprahový klub PROXIMA SOCIALE MHMP MŠMT MHMP koordinátor ŠVP Samostudium, konzultace úpravy RVP ZV ww.rvp.cz EVVO Informatika, využívání ICT ve výuce Seminář s tématikou EVVO nakládání s odpady v Praze, projekty a další aktivity Valná hromada KEV II. setkání koordinátorů ekologické výchovy hl. m. Prahy Změna začíná dotekem aneb ipady ve speciálním vzdělávání 3 účastníci Interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce pro začínající učitele PPP Kuncova, Praha 5 MHMP KEV KEV PSYCHOPEDICKÁ SPOLEČNOST NIDV Český jazyk, čtenářská gramotnost Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 3 účastníci Dovednosti s interaktivní tabulí SMART BOARD 3 účastníci Metodika výuky psaní, náprava a zvládání obtíží Jazyková propedeutika jazykové probouzení v předškolním a raném školním věku 2 účastníci Praktické činnosti pro rozvoj předčtenářské gramotnosti Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ - 2 účastníci Vyjmenovaná slova a slovní druhy Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. st. ZŠ 2 účastníci Abeceda a práce s čítankou 2 účastníci Ukázková hodina ČJ činnostně v 5. ročníku - 3 účastníci Alternativní metody při práci s prozaickými texty na 1. stupni ZŠ Vzdělávací program pro pedagogy Současná literatura pro děti a mládež - 2 účastníci Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež (knihovník) AV MEDIA, a.s. AV MEDIA VISK NIDV VISK NIDV TVOŘIVÁ ŠKOLA NIDV TVOŘIVÁ ŠKOLA TVOŘIVÁ ŠKOLA NIDV NPKK NPKK Cizí jazyk Czech Republik speaks English SLŮNĚ svět jazyků, s.r.o. Praha 5, Trávníčkova

7 výtvarná výchova Voskují se nejen lyže 2 účastníci ZŘETEL s.r.o. Autismus, AAK, předměty speciálně pedagogické péče Přírodovědná gramotnost Ostatní Letem světem, s čím si hrají děti jinde ve světě Igelitové objekty a šperky 4 účastníci Interní akce DVPP znak do řeči, pro učitele a asistenty ZŠ speciální Kritický přístup k alternativním metodám - autismus - 2 účastníci Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči Práce se žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními Fyzika činnostně na ZŠ - 2 účastníci Základy zdravovědy 4 účastníci Náměty a inspirace pro přírodopis na 2. stupni ZŠ Vzdělávání v oblasti HIV/AIDS a pohlavně přenosných infekcí 2 účastníci Metodický den Nové metody výuky pomocí zážitků a zkušeností zážitková fyzika a matematika Úvod do matematiky podle prof. Hajného Podpora matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ, didaktické situace ve vyučování Úskalí chvály, aneb jak jednat se zlobivými i hodnými žáky 2 účastníci Legislativa spojená s bezpečností práce na školách, požární ochrana (referent PO a BOZP Metodický seminář etwinning pro začátečníky 2 učitelé Prahou minulou i současnou Hlas jako nástroj pedagoga Florbalové minimum 2 účastníci Interaktivní seminář pro asistenty pedagoga 6 účastníků Celostátní setkání asistentů pedagoga - vedoucí asistentka DESCARTES v.o.s Operační program Praha ADAPTABILITA Interní - škola APLA NIDV NIDV TVOŘIVÁ ŠKOLA Operační program Praha ADAPTABILITA NIDV SZÚ, CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Atlantis Center, Praha 2 VISK VISK Operační program Praha ADAPTABILITA Operační program Praha ADAPTABILITA ETWINNING (NSS), NAEP VISK Operační program Praha ADAPTABILITA Operační program Praha ADAPTABILITA SP/C při ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2 o.p.s. Nová škola 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 5,125 Praha 5, Trávníčkova

8 Vedle pedagogů zajišťuje provoz školy celkem 6 nepedagogických zaměstnanců, tj. v celých úvazcích: hospodářka-ekonomka, školník-provozář, 3 pracovníci úklidu. V SPC působí sociální pracovnice s úvazkem 0,125. b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků hospodářkaekonomka školy sociální pracovnice SPC Změny v účetnictví vybraných účetních jednotek od Významné změny a hrozby v metodice roku 2014 v prostředí Gordic Win Doplňková činnost příspěvkových organizací. Peněžní fondy a jejich tvorba a použití v PO. Ovládání programu Evidence SPC MHMP GORDIC KEŠ VIRIDIS informační systémy, s.r.o. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet dětí / žáků ZŠ praktická ZŠ speciální 4 21 (+ 3 42) 2. Změny v počtech žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu ZŠ praktická stav k žáků - úbytek 8 žáků: 4 žáci přestup na jinou školu z důvodu přesídlení 1 žák přestup na jinou školu z důvodu cílené změny školy 1 žák ukončení povinné školní docházky v termínu odloženého hodnocení k , žák získal stupeň vzdělání základní vzdělání 1 žák umístění v DDÚ 1 žák - převedení do vzdělávacího programu podle RVP ZŠS, Díl I na základě rediagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb - přírůstek 4 žáci: 3 žáci přestup z jiné školy 1 žák zrušení ústavní výchovy, návrat zpět do školy ZŠ speciální stav k žáků + 3 žáci vzdělávaní podle 42 školského zákona 1 žák cizinec úbytek, přestup do jiné školy, přesídlení mimo ČR 1 žák cizinec přírůstek, přestup ze školy mimo ČR 1 žák přírůstek, převedení do vzdělávacího programu podle RVP ZŠS, Díl I na základě rediagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb Praha 5, Trávníčkova

9 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci z toho: mentální zrakové sluchové 1 vady řeči 10 tělesné kombinované vady 8 autismus 21 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola počet dětí/žáků celkem z toho nově přijatí 1 žák s trvalým bydlištěm mimo ČR Ruská federace Údaje o výsledcích vzdělávání žáků škola ZŠ praktická prospělo 73 z celkového počtu žáků: 113 prospělo s vyznamenáním 34 neprospělo 6 opakovalo ročník 6 průměrný počet zameškaných hodin na žáka za celý školní rok 173,61 z toho neomluvených 1,02 Praha 5, Trávníčkova

10 škola ZŠ speciální prospělo 22 z celkového počtu žáků: 22 prospělo s vyznamenáním neuvádí se neprospělo 0 opakovalo ročník 0 průměrný počet zameškaných hodin na žáka za celý školní rok 125,81 z toho neomluvených 0 6. Údaje o žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2014/2015 ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP) Počet nově Počet přihlášených Počet přijatých Počet odkladů PŠD otevřených tříd RVP ZV 2 RVP ZV RVP ZV-LMP 3 RVP ZV-LMP RVP ZŠS 5 RVP ZŠS 5 RVP ZŠS 1 V souvislosti s připravovaným zápisem prvňáčků škola uspořádala dne Den otevřených dveří. 7. Školní vzdělávací programy Pro obor C/01 Základní škola Školní vzdělávací program DOMINO I., vypracovaný podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci ve všech ročnících ZŠ praktické. Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO III., vypracovaná podle RVP ZV Podle tohoto programu byli vzděláváni individuálně integrovaní žáci v 1. až 5. ročníku ZŠ praktické, jimž nebylo doporučeno vzdělávání podle RVP ZV LMP nebo s tím nesouhlasil i přes doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) zákonný zástupce žáka. Pro obor B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy čj.24035/97-22 Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 5. a 6. ročníku ZŠ speciální Pro obor B/01 Základní škola speciální Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO II., vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání Základní škola speciální, díl I. Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. a 10. ročníku ZŠ speciální Praha 5, Trávníčkova

11 8. Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků byly průběžně prověřovány v rámci hospitační činnosti, prostřednictvím analýzy žákovských prací a výstupů z projektů, sledováním výsledků žáků na soutěžích a přehlídkách. Vedle toho se škola zapojila do projektu KALIBRO, v jehož rámci proběhlo testování žáků 5. ročníku vzdělávaných podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP, a to v předmětech matematika a český jazyk. Testování žáků vzdělávaných podle RVP-LMP bylo v letošním roce pro zúčastněné školy zdarma hradil je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve srovnání s celkovými výsledky všech testovaných škol byli naši žáci, s výjimkou výsledku chlapců v českém jazyce, mírně úspěšnější. Chlapci však byli výrazněji úspěšnější v testu z matematiky. Výsledky školy: český jazyk celkem chlapci dívky počet žáků průměrná úspěšnost 65,8 63,0 68,1 matematika celkem chlapci dívky počet žáků průměrná úspěšnost 69,6 74,7 65,3 Výsledky žáků všech testovaných škol: český jazyk celkem chlapci dívky počet žáků průměrná úspěšnost 62,5 63,2 63,4 matematika celkem chlapci dívky počet žáků průměrná úspěšnost 63,5 64,6 62,2 Dalším sledovaným měřítkem výsledků vzdělávání je úspěšnost našich žáků při pokračování ve vzdělávání na střední škole, tj. zpravidla odborném učilišti. Tento parametr sledoval výchovný poradce s následujícími výsledky za poslední 5 školních roků a vyjadřuje ho následná tabulka a grafy. školní rok počet dosud neúspěšně nezjištěno úspěšně absolventů studují ukončili vyučeni 2009/ / / / / Praha 5, Trávníčkova

12 9. Pedagogická asistence Ve školním roce 2013/2014 se počet úvazků asistentů pedagoga opět o něco zvýšil. Celkem ve škole působilo z hlediska počtu fyzických osob opět 12 asistentů, z pohledu přepočtených osob se však již jednalo o 11,3 úvazku. Kolektiv asistentů pedagoga je relativně samostatně fungující pracovní jednotkou školy, která je řízena vedoucí asistentkou. Těžiště práce vedoucího spočívá v tvorbě pravidelných rozvrhů asistentů pedagoga ve spolupráci se zástupkyní ředitele a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Dále vytváří rozvrh náhradní asistence u vytipovaných žáků pro případy nepřítomnosti některých žáků s pravidelnou asistencí, spolupracuje při určování asistence na mimořádných akcích s cílem zajištění bezpečnosti žáků formou zvýšeného pedagogického dohledu, participuje na organizaci dohledu nad žáky při školním stravování a u tzv. čekajících žáků (skupiny, v nichž žáci nezařazení do školní družiny čekají na odpolední výuku), zajišťuje vzájemné zastupování v případě nepřítomnosti některého asistenta. Celkem 5 úvazků asistentek bylo přiděleno do 4 tříd ZŠS u nejmladších žáků byla v případě stoprocentní přítomnosti žáků nutná přítomnost 2 asistentek, zbývajícím 3 třídám ZŠS byla rozvrhem stanovena jedna kmenová asistentka pedagoga. Dále byl zřízen vždy celý úvazek asistenta pedagoga v obou třídách 1. ročníku ZŠP a také v jedné z paralelních tříd 2. ročníku ZŠP s vyšším počtem žáků s PAS. Výrazný byl rovněž úvazek asistenta ve 4. ročníku ZŠP, tj. O,8. Zbývající asistentky pedagoga v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pracovaly v dalších 6 třídách 2. až 8. ročníku ZŠP ve vybraných hodinách v rámci možností rozvrhu hodin a v souladu s doporučením SPC, převážně se jednalo o výuku českého jazyka a matematiky. 10. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve škole se vzdělávalo celkem 8 žáků cizinců, z toho 6 mělo statut cizince s trvalým pobytem a 2 cizince s přechodným pobytem. Z pohledu státní příslušnosti byla situace následující: - 1 žák Slovenská republika - 3 žáci Ruská federace - 1 žák Běloruská republika Praha 5, Trávníčkova

13 - 1 žák - Republika Kazachstán - 1 žák Rumunsko - 1 žáka Čínská lidová republika Při komunikaci s rodiči žák z Číny bylo nutné využít zpočátku služeb tlumočníka. Žákům jsou vytvářeny speciální podmínky pro zvládnutí českého jazyka formou vyrovnávacích opatření, tj. kladení důrazu na rozvoj slovní zásoby v češtině, přítomnost asistenta pedagoga v závislosti na doporučení SPC ve vybraných vyučovacích hodinách, individuální péče v SPC. Pedagogové vyučující žáky cizince jsou informováni o aktivitách o.s. META - sdružení pro příležitosti mladých migrantů a o informačním portálu který je zaměřen na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému. Žáci náležející k romské etnické skupině netvořili již tradičně početně výraznou skupinu žáků naší školy. V loňském roce činil jejich procentuální podíl 13 % (17 žáků), všichni jsou české národnosti a jejich příslušnost k romskému etniku lze pouze odhadovat při využití principů vizualizace stanovených v rámci aktivit kanceláře ombudsmana při šetření počtu těchto žáků na školách našeho typu. Opět bylo třeba pouze u 2 vycházejících žáků činit mimořádná opatření s cílem zajistit pravidelnou školní docházku tak, aby řádně ukončili základní vzdělávání, a to formou intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci v podobě zejména mimořádných jednání za přítomnosti metodika prevence, výchovného poradce a ředitelky školy. 11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Vzhledem k tomu, že všichni žáci školy mají výrazné speciální vzdělávací potřeby, učí se pouze jednomu cizímu jazyku, a to anglickému. U žáků, kteří se vzdělávají v souladu s RVP ZV (ŠVP Domino III.) je angličtina vyučována od 3. ročníku 3 hodiny týdně. V loňském roce tuto skupinu tvořili 4 žáci. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (ŠVP Domino I.), mají anglický jazyk v učebním plánu od 6. ročníku, a to v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 1 hodinu týdně. Početnější třídy nad 10 žáků byly na výuku cizího jazyka děleny na 2 skupiny, ve výsledku zde bylo vyučováno v 7 skupinách celkem 12 hodin angličtiny týdně, výukou prošlo 49 žáků vzdělávaných podle RVP ZV-LMP. Druhým rokem byl do ŠVP DOMINO II. v ZŠ speciální zařazen na základě zájmu rodičů nepovinný předmět Základy anglického jazyka, který navštěvovalo 5 žáků 2. stupně ZŠS, výuka probíhala 2 hodiny týdně. Jazykové vzdělávání v rámci povinné výuky realizovali 4 vyučující, všichni mají plnou kvalifikaci pro výuku žáků zařazených do vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, tj. speciální pedagogika učitelství. Z hlediska požadavků zákona o pedagogických pracovnících na kvalifikaci učitelů našeho typu školy se jednalo o výuku učitelů s odbornou kvalifikací, i když se nejedná o učitele s kvalifikací pro výuku cizích jazyků v běžných třídách ani rodilé mluvčí. Uvedení učitelé anglického jazyka dosahují jazykovou úroveň B2, případně i vyšší. 12. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole působí plně kvalifikovaná a zkušená výchovná poradkyně, která v loňském školním roce zastávala současně funkci zástupce ředitele. Dále škola využívá podpory psychologa a speciálních pedagogů SPC, které je zřízeno při škole a jehož poradenské služby překračují možnosti běžného školského poradenského pracoviště, tj. školního psychologa a speciálního pedagoga. Současně škola spolupracuje s pedagogy PPP, především PPP pro Prahu 5 a pro Prahu 6. Praha 5, Trávníčkova

14 Uplynulý školní rok se vyznačoval výrazným snížením počtu řešení výchovných a vzdělávacích problémů ze strany výchovného poradce. V důsledku toho se také snížil počet realizovaných jednání výchovné komise, které je v rámci naší školy označováno jako pohovor s rodiči za přítomnosti vedení školy (2 jednání), a počet pohovorů s rodiči pouze za přítomnosti výchovné poradkyně a třídního učitele (7 pohovorů). Nejčastěji řešenými problémy bylo: porušování školního řádu, neplnění školních povinností neomluvená absence - byla podána 2 oznámení o zanedbávání školní docházky k řešení místně příslušnému odboru občansko-správních věcí. V rámci kariérního poradenství proběhly 2 informační schůzky pro rodiče vycházejících žáků, dále se dle potřeby na základě zájmu rodičů uskutečnily konzultace k výběru vhodného typu střední školy a rodičům byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek ke střednímu vzdělávání. Zákonní zástupci vycházejících žáků měli k dispozici informace umístěné na www stránkách školy. V březnu byly proti podpisu předány žákům zápisové lístky pro střední školy. Další aktivity v rámci volby středního vzdělávání a povolání byly zaměřeny na vycházející žáky a také žáky 7. a 8. ročníku: - Žáci 8. a 9. ročníku ZŠP se dobrovolně dle vlastního zájmu zúčastnili cvičných dílen organizovaných SOU a OU Holečkova, Praha 5: cukrářské práce 11 žáků kuchařské práce 11 žáků čalounické práce 1 žák - Chlapci 8. a 9. ročníku ZŠP navštívili hned v září soutěžní přehlídku řemesel SUSO v rámci výstavy FOR ARCH. - Volbu učebního oboru a konkrétního učiliště mohla vycházejícím žákům usnadnit návštěva výstavy středního školství SCHOLA PRAGENSIS. - Výchovná poradkyně získávala aktuální informace o nabídce vhodných učebních oborů na schůzkách výchovných poradců pražských speciálních ZŠ s vedením odborných učilišť. Schůzky proběhly na OU Chabařovická v Praze 8, OU Vyšehrad v Praze 2, SOŠ stavební a zahradnické Učňovská v Praze 9 a na SOU a OU Holečkova v Praze 5. - V naší škole naopak proběhla prezentace nabídky středního vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠP realizovaná pedagogy OU Chabařovická, Praha 8 a SŠ technická, Zelený pruh, Praha 4. - Již v listopadu 2013 absolvovali někteří chlapci 7. až 9. ročníku ZŠP exkurzi do SŠ technické, Zelený pruh, Praha 4, kde se seznámili s pracovištěm truhlářů. Současně zde proběhla soutěž 20 žáků ze 4 škol v pracovních dovednostech. Tématem soutěže bylo zhotovení dřevěné ptačí budky a krmítka. Naši 2 žáci získali nejlepší ohodnocení výrobku, další chlapec byl vyhodnocen jako nejlepší ze všech účastníků. - V květnu 2014 probíhala prohlídka řemesel na Novoměstské radnici, které se zúčastnili naši žáci 2. stupně ZŠP. Zde měli možnost si vyzkoušet některé pracovní postupy se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku ZŠP dovednostní soutěže finále IV. etapy projektu Líheň zručnosti organizované SŠ technickou, Zelený pruh, Praha 4. Praha 5, Trávníčkova

15 13. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) Ve škole působí kvalifikovaný a zkušený školní metodik prevence, který disponuje značnou důvěrou i respektem ze strany žáků. Žáci mají možnost využít ke sdělení svých problémů schránku důvěry, raději však chodí s problémy přímo za pedagogy či školním metodikem prevence a žádají je o radu či pomoc. Školní metodik prevence se zúčastňoval jednání se zákonnými zástupci za přítomnosti třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Během školního roku průběžně konzultoval jednotlivé projevy rizikového chování s pedagogy či třídními učiteli. ŠMP má vytvořenou databázi zařízení následné péče a pomoci pro učitele a zákonné zástupce. Spolupracuje s dalšími odbornými zařízeními při řešení projevů rizikového chování. Počet případů rizikového chování řešených ŠMP v průběhu školního roku 2013/2014 celkem 14 Druh rizikového chování agresivita vůči spolužákům, nevhodné až hrubé chování k pedagogům porušování Řádu školy: neplnění školních povinností, nerespektování vyučujících, absence Počet případů řešených ŠMP rodinné problémy, útěky z domova 2 závažné výhrůžky násilím vůči pedagogům Během školního roku byly využívány tyto obecné aktivity podporující primární prevenci: - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - vyhledávání projevů chování s prvky rizikového chování - činnost každého pedagoga - zvýšená pozornost při evidenci docházky - třídní učitelé - začlenění nových pojmů z oblasti prevence do výuky (nové formy poruch příjmu potravy: bigorexie, ortorexie) - využívání prvků dramatické výchovy v hodinách s preventivní tématikou občanské praktikum - začleňování her zaměřených na rozvoj sociálních vztahů, komunikaci, toleranci apod. do vybraných výukových předmětů - posilování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, turistických kurzů, projektových dnů, školních soutěží různého zaměření atd. akce plánovány průběžně během školního roku - zvýšený dohled o přestávkách nad žáky s projevy rizikového chování - témata prevence začleněná v odpoledních aktivitách školní družiny Konkrétní aktivity: Zaměřené na rodiče a děti nespecifická primární prevence Tvůrčí dílny pro rodiče a žáky podzimní, vánoční, velikonoční Humanitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov Třídní schůzky, konzultace Turnaje pro rodiče a žáky realizované ve školní družině (bowling) Vánoční besídky pro rodiče žáků 1. ročníku ZŠP a rodiče žáků ZŠS Indonéská dílna v rámci projektu MAY DAY 2014 Školní Akademie přehlídka divadelních, hudebních, tanečních a sportovních dovedností. Praha 5, Trávníčkova

16 Zaměřené na žáky specifická primární prevence Nabídka nepovinných předmětů - keramika, dramatická výchova, hra na zobcovou flétnu a nově základy kuchařských prací. Velkou návštěvnost má také fotografický kroužek. Akce v rámci projektu 72 hodin - Ruku na to! pomoc starým spoluobčanům Výuka dopravní výchovy žáků 1. stupně ZŠP a žáků ZŠS na dopravním hřišti při MŠ a ZŠ Barrandov Workshop Dluhy ne pro 9. ročník ZŠP, realizovaný o.p.s.člověk v tísni Celodenní projekt Svět očima nevidomých uskutečněný pro žáky ZŠS a 1.stupeň ZŠP Besedy Útvaru prevence Policie hl. m. Praha: Malý kriminalista 6.ročník ZŠP Jak si nenechat ublížit 7.ročník ZŠP Bezpečný kontakt se psy ZŠS Drogy I. 5.ročník ZŠP Drogy II. drogy a zákon 8.ročník ZŠP Šikana a násilí v dětském kolektivu 6.ročník ZŠP Základy právního vědomí 9.ročník ZŠP Kriminalita dětí - 6., 7. ročník ZŠP Workshop Finanční gramotnost, pro 6. ročník ZŠP, realizovaný o.p.s. Člověk v tísni Multimediální představení s tématikou bezpečnosti silničního provozu The Action 2013 pro 8. a 9. ročník ZŠP, realizovaný Euro.Net.cz, spol.s.r.o. Workshop Cest la vie pro 8. a 9. ročník, zaměřený na praktické pracovní finanční a další životní situace a rozhodování Interaktivní představení o šikaně Neubližujme si! pro 1. až 5. ročník ZŠP, nejstarší žáky ZŠS, realizovaný o.s.spolek 2012 Divadelní představení #jsi_user ve Studiu Ypsilon, pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠP, zaměřené na problematiku závislosti na internetu a sociálních sítích Plnění MPP témata zařazená do ŠVP Využití deskové hry Cesta labyrintem města při preventivních hodinách. Hra otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol), posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí. Víkendové aktivity ve spolupráci se Spolkem Rarach Zaměřené na pedagogy: Seznámení pedagogického sboru s MPP, uveřejnění MPP na webových stránkách školy Aktualizace nástěnky ŠMP ve sborovně Průběžné informování sboru o změnách či novinkách v řešení prvků rizikového chování na škole Konzultace ŠMP s jednotlivými vyučujícími, vyhledávání rizikových prvků, společné řešení problému Informování pedagogického sboru o aktuálních problémových případech ve škole a o postupech při jejich řešení Nabídka vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování Pravidelná setkání širšího vedení školy předávání informací, řešení aktuálních problémů 14. Ekologická výchova a environmentální výchova Průřezové téma environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je začleněno do jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP a neodmyslitelně prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem, je součástí formálního i neformálního kurikula školy. Na 1. stupni je zejména do vyučovacích předmětů prvouka, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní vyučování a tělesná výchova. Praha 5, Trávníčkova

17 Na 2. stupni EVVO prolíná převážně přírodovědnými předměty, tj. přírodopisem, zeměpisem, chemií, fyzikou, ale také občanskou výchovou, výtvarnou výchovou, pracovním vyučováním a tělesnou výchovou. Celoroční práce se žáky vychází z přirozeného života, střídání ročních období a změn v přírodě. Využíváme zvýšeného počtu hodin pracovního vyučování, kde se zaměřujeme na pěstitelské práce na školním pozemku a na práci s přírodním materiálem v dílnách. V ostatních předmětech jsou žáci vedeni k aktivní ochraně přírody, vlastního zdraví i zdraví druhých, jsou prakticky vedeni ke zdravému životnímu stylu. Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. K pravidelně organizovaným aktivitám patří čtvrtletní sběr papíru a PET víček. Dne se žáci 1. Stupně ZŠP zúčastnili v prostorách školy zajímavého programu pod názvem Tajemství lesa, který pořádalo ekologické centrum KONIKLEC. Žákům se naskytla možnost poznat život v lese a jak se v něm chovat, prostřednictvím hmatové aktivity se dozvěděli, podle čeho poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy známých lesních živočichů. Celým programem je doprovázel skřítek Pařízek. U příležitosti světového dne stromů (20.10.) se uskutečnil ve dnech až celodenní projekt žáků 1. až 5. ročníku ZŠP s názvem Den stromů. Cílem bylo přiblížit žákům důležitost stromů, lesů a vést je k péči o ně. Během projektu se žáci v závislosti na věku zaměřili na různorodé úkoly - poznávání lesních zvířat, plodů, stromy a počasí, les a volný čas, erose půdy, stromy jako plíce Země, Lípa symbol ČR. V závěru projektu žáci zakoupili z peněz z vlastní školní sbírky tuje a zasadili je na školním pozemku. Velmi úspěšnou edukační akci, kterou nesl název Kartáčkem to nekončí organizována z iniciativy Asociace dentálních hygienistek v ČR ve spolupráci s firmou Philips a Johnson & Johnson. Tato akce se konala v prostorách OC Palladium v Praze 1. Akce se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠP a ZSŠ za doprovodu vyučujících. V prosinci žáci z celé školy zúčastnili akce Tonda na cestách, kterou pořádala společnost EKO- KOM a.s. Formou besedy se žáci seznámili s různými druhy obalů a správným tříděním odpadu. V rámci pracovního vyučování žáci 2. Stupně zasadili a zaseli na školním pozemku nejrůznější plodiny, které během roku mohou použít v hodinách vaření. K významným akcím patřil již tradiční projektový den ke Dni vody, který propojoval téma environmentální a multikulturní výchovy a je charakterizován níže. Během školního roku 2013/2014 se uskutečnil 3x sběr papíru a PET víček. Dne proběhl na škole sportovní den ke Dni dětí, který byl zaměřený na ochranu člověka při mimořádných událostech. Žáci získali nové informace a zkušenosti z oboru topografie, zdravovědy, zeměpisu, ale především si užili krásné sportovní dopoledne. V rámci ekologizace provozu jsme se zaměřili na šetření energií, kdy kontrolujeme zhasínání světel na chodbách a WC během vyučování. Vztah žáků k přírodě a k aktivnímu postoji vůči problémům životního prostředí na Zemi byl formován také v rámci akce organizované pod záštitou školní družiny May Day 2014 v ZOO Praha projekt se letos věnoval problematice palmového oleje. Formou prodejní soutěže škol uskutečněné v ZOO Praha dne naše kola získala a předala finanční pomoc ve výši 9.035,- Kč. Akce se zúčastnili i rodiče žáků. Během školního roku se naši žáci plánovaně zúčastnili řady výukových programů pořádaných Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy a Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr: Praha 5, Trávníčkova

18 Lesy HL. M. Prahy Včely a včelky všechny třídy Ptačí svět není budka jako budka čištění 6. a 7. ročník ZŠP Není kroužek jako kroužek (kroužkování ptáků) 5. a 6. ročník ZŠP Hrajeme si na louce 1. ročníky ZŠP ZOO koutek Malá Chuchle 3. a 4. ročník ZŠP Toulcův dvůr Mléčná dráha 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠP 15. Multikulturní výchova Průřezové téma multikulturní výchova je zapracováno do učebních osnov školního vzdělávacího programu v celé řadě vyučovacích předmětů. V závislosti na variantě ŠVP podle druhu a stupně zdravotního postižení to je zejména český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, občanská výchova, občanské praktikum, rozumová výchova, člověk a společnost, člověk a čas, hudební výchova a výtvarná výchova. Žáci se v rámci výuky seznamují s reáliemi cizích zemí, zvyky, tradicemi, kulturou, kuchyní jiných národů a etnik. V rámci výuky zeměpisu v 8. a 9. ročníku ZŠP podle ŠVP Domino I. jsou každoročně realizovány celodenní projekty s názvem Evropské setkání cestovních kanceláří (8.ročník) a Jak se žije v Africe (9. ročník). Vedle toho byly uskutečněny i mimořádné akce. Každodenní setkávání se žáků s různými specifickými potřebami a z odlišného národního i sociokulturního prostředí je přirozeným způsobem rozvíjení tolerance k odlišnostem a vzájemného respektu. Po předloňském semináři pro žáky Kultura neslyšících ( o.s. Pevnost České centrum znakového jazyka) pedagogové školy připravili pro žáky 1. až 5. ročníku ZŠP a žáky všech ročníků ZŠS projektový den s názvem Svět očima nevidomých, jehož cílem bylo přiblížit dětem svět nevidomých lidí pomocí hmatových her. Třída 9. ročníku ZŠP navštívila kulturně-vzdělávací akci Evropa zblízka v Domě zahraničních služeb v Praze 1. Hlavním cílem programu bylo seznámit žáky netradiční formou s evropskými vzdělávacími programy. Představily se zde odborné školy s ukázkami svých prací, dále kulturní instituce, které propagují v ČR rozmanité kultury a cizí jazyky. Neziskové organizace seznámily žáky se svými aktivitami v oblasti vzdělávání a volného času. U několika stánků bylo možné dozvědět se informace o činnostech DZS a o Evropské unii. Dále se žáci a pedagogové naší školy zapojili do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem bylo pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizovala nezisková organizace Kola pro Afriku o.p.s. ve spolupráci s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka a studentskou firmou Frex Company. V rámci projektu bylo úkolem v daném časovém úseku postavit co nejvíce sněhuláků (i z jiného náhradního materiálu v případě nepříznivých sněhových podmínek), za každého sněhuláka vybrat 50,- Kč startovné a přihlásit ho do soutěže o nejoriginálnější sněhuláka. Vybrané peníze byly určeny na přepravu nepotřebných jízdních kol (vybraných od dárců výše uvedenou o.p.s. Kola pro Afriku) k dětem do Afriky, aby jim usnadňovala každodenní cestu do vzdálených škol. Částka za startovné byla na naší škole ještě posílena akcí ve sběru papíru. IV. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy V době od 3.2. do se konal ve Světlíku na Šumavě 5tidenní zimní turistický kurz pro 25 žáků ZŠP i ZŠS, o žáky se starali 4 pedagogové školy a 1 externí pracovník. Praha 5, Trávníčkova

19 Jarní turistický kurz pro žáky ZŠS se uskutečnil ve Víchové nad Jizerou v termínu od 1.6. do a zúčastnilo se ho 18 žáků pod vedením 9 pedagogů. 2. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) - V rámci školní družiny funguje ve škole řadu let fotografický kroužek, který mohou navštěvovat i žáci nepřijatí k zájmovému vzdělávání v ŠD. V loňském školním roce pracovalo v tomto kroužku 14 žáků, kteří byli rozděleni do 2 skupin po 7. Činnost každé skupiny probíhala 2 hodiny týdně 1krát za 14 dní. - Některé z nepovinných předmětů zařazených do učebních plánů školních vzdělávacích programů mají současně výrazně zájmový charakter: o dramatická výchova 16 žáků o keramika 15 žáků o základy hry na zobcovou flétnu 9 žáků 3. Soutěže Žáci školy se opět zúčastnili řady soutěží v rámci akcí pořádaných pro žáky se zdravotním postižením a ocenění zde získaná jsou pro ně velmi důležitá. Jednalo se nejčastěji o sportovní a výtvarné soutěže, ale také se zúčastnili soutěží tanečních, pěveckých a soutěží v pracovních dovednostech. Již tradičně se žáci zapojili do několika výtvarných soutěží. Asi nejúspěšnější byli ve 42. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže LIDICE 2014, která měla téma Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole. V této celostátní soutěži v kategorii speciálních škol jsme získali 2 čestná uznání 1 za kolektivní dílo žáků ZŠS a 1 za individuální dílo žáka 5. ročníku ZŠP. V rámci školní výtvarné soutěže byla uspořádána výstava nejlepších prací s názvem Zvířecí svět očima žáků ZŠP a ZŠS Lužiny v mléčném baru Bílá vrána v Praze 5, Nových Butovicích. V konkurenci běžných základních škol a gymnázia Prahy 13 naši školu úspěšně reprezentovaly dvě žákyně ZŠP z 5. a 9. ročníku na soutěži v sólovém zpěvu Butovický zvoneček 2014 a velmi dobře obstály se ziskem čestného uznání. Nejčetnější byla, jako každoročně, účast v soutěžích sportovních. V pražském přeboru smíšených družstev v přehazované, pořádaném ZŠ a SŠ Kupeckého v Praze 4, jsme se umístili na 2. místě, stejně tak tomu bylo v pražském přeboru ve vybíjené dívek pořádaném stejnou školou. Velkým sportovním úspěchem byl pražský přebor v atletice na stadionu Slavie, kde naši žáci získali 7krát 1. místo, 8krát 2. místo a 10krát 3. místo. Obdobně úspěšní byli žáci v atletickém čtyřboji, který se konal rovněž na stadionu Slavie, kde v kategorii chlapců jsme získali 3. místo a v kategorii dívek dokonce místo 1. s postupem na mistrovství republiky v Hradci Králové. Z dalších úspěšných sportovních soutěží lze jmenovat Běh Petřínem pořádaný ZŠP a PrŠ Karla Herforta, Josefská 4, Praha 1, kde jsme se umístili 1krát na 1. i 2. místě a dokonce 4krát na 3. místě. V průběhu sportovního dne žáků ZŠ speciálních, pořádaném naší školou, jsme uspěli rovněž a naše děti se opakovaně umístily na 1. až 3. místech. Mimořádnou akcí byla taneční soutěž pořádaná ZŠP a PrŠ Vinohradská v Praze 2, kde jsme již druhým rokem ovládli taneční podium. Naše 2 taneční vystoupení si odnesla ocenění za 1. a 3. místo. Vítězné temperamentní vystoupení s názvem Úklid po karibsku se stalo koncem školního roku i jedním z divácky nejúspěšnějších na školní akademii naší školy. Praha 5, Trávníčkova

20 4. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do mezinárodní spolupráce a programů prozatím nebylo realizováno, aktuálně je ve stavu získávání informací a námětů formou absolvování školení k programu Erasmus+ a metodického semináře etwinning pro začátečníky. Škola obdržela ve školním roce 2013/2014 finanční prostředky z následujících rozvojových programů vyhlášených MŠMT: 1. Automaticky byla škola zařazena do rozvojového programu MŠMT Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014, který byl využit v souladu s pravidly rozvojového programu k nákupu učebních materiálů k výuce anglického jazyka (na našem typu školy se druhý jazyk nevyučuje). 2. Vedení školy podalo žádost o přidělení finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014, na základě žádosti jsme získali prostředky ve výši ,- na pořízení neverbálního diagnostického testu pro SPC SON R 2,5-7 pro diagnostiku úrovně kognitivních funkcí. 3. Vedení školy opět podalo žádost o přidělení finančních prostředků z rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce Z celé řady navrhovaných pomůcek byly škole přiděleny prostředky na nákup ipadu s Retina displayem 16 GB nákup bude realizován v počátku následujícího školního roku. 5. Spolupráce právnické osoby s partnery Při řešení problémové docházky a jiného rizikového chování žáků škola úspěšně spolupracuje s místně příslušnými odbory sociálních věcí, nejčastěji s OSPOD MČ Prahy 13. Spolupráce v oblasti řešení technického stavu budovy nadále probíhá prostřednictvím správce budovy, tj. ředitele FZŠ PedF UK Praha 13, Trávníčkova Požadavky za obě školy jsou následně předávány k řešení pověřené firmě IKON nebo případně odboru školství ÚMČ Praha 13. I přes podání opakovaných požadavků se nadále nepodařilo dosáhnout dokončení rekonstrukce některých WC a výměny podlahových krytin z důvodu nedostatku finančních prostředků. Naše škola zapůjčila opět tělocvičnu SK Slavoj SPMP Praha pro uskutečnění tradičních turnajů ve stolním tenise pro mentálně postižené sportovce 12. ročník Vánočního turnaje a v květnu 2014 rovněž 12. ročník turnaje Zlatá mušle. Škola i SPC zajišťovaly realizaci pedagogické praxe studentů vybraných škol PedF UK, UJAK, VOŠ a SPGŠ Evropská a další. Ve spolupráci s ÚMČ Praha 13 se škola zúčastnila Veletrhu základních škol Prahy 13 ve dnech 12. a Starosta MČ Praha 13 přizval ředitelku školy na výjezdní zasedání ředitelů škol Prahy 13, které se konalo v červnu v Bratrouchově u Jablonce nad Nisou. Výchovný poradce spolupracuje s vedením odborných učilišť a praktických škol, v nichž naši absolventi pokračují ve vzdělávání účastní se setkání výchovných poradců, organizuje exkurze žáků Praha 5, Trávníčkova

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více