Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k , Praha 5, Trávníčkova 1743 Datum zápisu do rejstříku škol: Datum vydání a účinnosti posledního rozhodnutí: Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitelka školy: PaedDr. Věra Kozohorská, statutární zástupce: Mgr. Jana Marková od Mgr. Martin Marek telefon, fax: telefon: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA Vedoucí vychovatelka: Marie Krejčová kapacita 186 žáků kapacita 54 žáků SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM kapacita se neuvádí vedoucí SPC: Mgr. Jaroslava Svatošová Číslo telefonu: Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor Vzdělávací program B/001 Pomocná škola denní český 10 roků 26 Platné Ano Pomocná škola B/01 Základní škola speciální denní český 10 roků 30 Platné Ne RVP pro obor ZŠS Díl I C/01 Základní škola denní český 9 roků 186 Platné Ne RVP ZV, RVP ZV-LMP Praha 5, Trávníčkova

3 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: Změny ve skladbě oborů vzdělání nenastaly. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku b) jiná Trávníčkova 1743, Praha 5 Stodůlky nejsou 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola poskytuje základní vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, dále žákům s poruchou autistického spektra a žákům s více vadami. Individuálně jsou v jednotlivých třídách integrováni také žáci s jiným druhem zdravotního postižení, tj. nejčastěji žáci s těžkými formami poruch učení a chování, s vadami řeči, sluchu i zraku. Jedná se o plně organizovanou školu s postupným ročníkem ZŠ praktické a ročníkem ZŠ speciální. Škola sídlí v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 13, a to v budově sídlištní školy FZŠ při PedF UK, Praha 13, Trávníčkova Z hlediska dopravy je výborně dostupná, nachází se v bezprostřední blízkosti stanice metra Luka na trase B. Škola má k dispozici dostatek kmenových i odborných učeben a specializovaných prostorů, z nichž je třeba jmenovat zejména prostornou tělocvičnu, 3 dílny pro výuku pracovního vyučování, cvičnou kuchyni, školní pozemek pro pěstitelské práce, hudebnu, výtvarnu, šicí dílnu a počítačovou učebnu. Pro relaxační chvilky je dispozici za příznivého počasí atrium nebo prostor na chodbě s kobercem o velikosti 40 m 2. Stravování je zajištěno přímo v budově školy, a to ve školní jídelně FZŠ při PedF UK, Trávníčkova Pro výuku tělesné výchovy je využíváno také školní hřiště FZŠ. Celkem 4 kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi s připojením k internetu. Ve školním roce 2013/2014 byly opět zlepšovány materiální a technické podmínky vzdělávání. Vybavení školy bylo doplněno a obnoveno pomůckami, přístroji, nábytkem atd. v hodnotě přibližně ,- Kč. Jednalo se například o vybavení tříd, zejména pro žáky s autismem, nábytkem, koberci a pomůckami, obměnu nábytku v kabinetech, výukový software pro hudební výchovu a nápravu dyslexie, mapy a didaktickou hru pro zeměpis, tiskárnu se skenerem do počítačové pracovny určené pedagogům, komunikátor pro vzdělávání žáků s těžkou poruchou dorozumívání. Významnou měrou bylo posíleno vybavení SPC, kde kromě 1 kusu nového PC byly pořízeny nové diagnostické testy a nástroje (test IDS inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5 až 10 let, Nonverbální test inteligence SON-R 2,5-7, diagnostický nástroj Klokanův kufr) a byl pořízen software pro evidenci klientů a poskytnutých služeb Evidence SPC. 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Datum ustanovení: předsedkyně: Lenka Matějková tel člen za zákonné zástupce žáků Praha 5, Trávníčkova

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem členové: Jitka Metelková člen za zákonné zástupce žáků Ing. Zdeněk Kovářík Mgr. Nataša Šturmová Mgr. Tamara Kováříková Mgr. Ilona Kupincayová zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele zástupce pedagogů zástupce pedagogů II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Základní škola , ,2 Školní družina ,5 Speciálně pedagogické centrum Ve škole kromě učitelů působilo 12 asistentů pedagoga, tj. 11,3 přepočtených úvazků. Pedagogové SPC jsou tvořeni 1 úvazkem psychologa a 2 úvazky speciálních pedagogů, v průběhu školního roku došlo k navýšení počtu speciálních pedagogů na 3 fyzické osoby, 2,25 přepočtených úvazků. b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Základní škola Školní družina Speciálně pedagogické centrum Právnická osoba celkem počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 25,5 74,6 % nekvalifikovaných 8,7 25,4 % kvalifikovaných 1,5 42,9 % nekvalifikovaných 2 57,1 % kvalifikovaných % nekvalifikovaných 0 0 % kvalifikovaných 30 73,7 % nekvalifikovaných 10,7 26,3 % Praha 5, Trávníčkova

5 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků doplňkové pedagogické studium počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce školský management rozšiřování aprobace získání kvalifikace speciální pedagogika pro učitele Pedagogika pro asistenty (maturitní, dálkové stud.) Bc. speciální pedagogika vychovatelství 1 UK v Praze, Pedagogická fakulta 1 VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most 2 UJAK Praha, Jihočeská univerzita ČB 1 Studium učitelství 1. stupně 1 Univerzita Palackého Olomouc 1 1 Mgr. speciální pedagogika - učitelství Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 1 UJAK Praha 1 NÚV Semináře, kurzy, jiné: účastník název semináře, přednášky, kurzu pořádající instituce ředitelka školy Seznamte se, Erasmus+ NAEP, HMP zástupkyně ředitele, výchovný poradce Nový občanský zákoník ve školské praxi iset - modul pro školní a domácí testování, vyvinutý ČŠI v rámci projektu NIQES Novela školského zákona a obecná ustanovení (návrh novely) Informační seminář k projektu Kariérní systém 3. zasedání Kulatého stolu ke vzdělávání k problematice předškolního, základního a speciálního vzdělávání v hl. m. Praze PARIS ČŠI Comenius Agency MŠMT, NIDV kancelář primátora HMP Výjezdní 3denní zasedání ředitelů škol Prahy 13 ÚMČ Praha 13 Ovládání programu Evidence SPC Služby v komunitě Prahy 13 a role Proximy Sociale (kulatý stůl) Rozšíření kompetencí VP se speciálně pedagogickým vzděláním v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením VIRIDIS informační systémy, s.r.o. Nízkoprahový klub PROXIMA SOCIALE VISK Praha 5, Trávníčkova

6 školní metodik prevence Služby v komunitě Prahy 13 a role Proximy Sociale (kulatý stůl) Seminář k dotačnímu řízení Zdravé město Praha 2014 Konference Šikana a kyberšikana Pražské drogové fórum primární prevence 2014 Setkání ŠMP pro Prahu 13 2 akce: metodika Kočičí zahrada, Dynamika třídy a práce se třídou Nízkoprahový klub PROXIMA SOCIALE MHMP MŠMT MHMP koordinátor ŠVP Samostudium, konzultace úpravy RVP ZV ww.rvp.cz EVVO Informatika, využívání ICT ve výuce Seminář s tématikou EVVO nakládání s odpady v Praze, projekty a další aktivity Valná hromada KEV II. setkání koordinátorů ekologické výchovy hl. m. Prahy Změna začíná dotekem aneb ipady ve speciálním vzdělávání 3 účastníci Interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce pro začínající učitele PPP Kuncova, Praha 5 MHMP KEV KEV PSYCHOPEDICKÁ SPOLEČNOST NIDV Český jazyk, čtenářská gramotnost Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 3 účastníci Dovednosti s interaktivní tabulí SMART BOARD 3 účastníci Metodika výuky psaní, náprava a zvládání obtíží Jazyková propedeutika jazykové probouzení v předškolním a raném školním věku 2 účastníci Praktické činnosti pro rozvoj předčtenářské gramotnosti Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ - 2 účastníci Vyjmenovaná slova a slovní druhy Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. st. ZŠ 2 účastníci Abeceda a práce s čítankou 2 účastníci Ukázková hodina ČJ činnostně v 5. ročníku - 3 účastníci Alternativní metody při práci s prozaickými texty na 1. stupni ZŠ Vzdělávací program pro pedagogy Současná literatura pro děti a mládež - 2 účastníci Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež (knihovník) AV MEDIA, a.s. AV MEDIA VISK NIDV VISK NIDV TVOŘIVÁ ŠKOLA NIDV TVOŘIVÁ ŠKOLA TVOŘIVÁ ŠKOLA NIDV NPKK NPKK Cizí jazyk Czech Republik speaks English SLŮNĚ svět jazyků, s.r.o. Praha 5, Trávníčkova

7 výtvarná výchova Voskují se nejen lyže 2 účastníci ZŘETEL s.r.o. Autismus, AAK, předměty speciálně pedagogické péče Přírodovědná gramotnost Ostatní Letem světem, s čím si hrají děti jinde ve světě Igelitové objekty a šperky 4 účastníci Interní akce DVPP znak do řeči, pro učitele a asistenty ZŠ speciální Kritický přístup k alternativním metodám - autismus - 2 účastníci Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči Práce se žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními Fyzika činnostně na ZŠ - 2 účastníci Základy zdravovědy 4 účastníci Náměty a inspirace pro přírodopis na 2. stupni ZŠ Vzdělávání v oblasti HIV/AIDS a pohlavně přenosných infekcí 2 účastníci Metodický den Nové metody výuky pomocí zážitků a zkušeností zážitková fyzika a matematika Úvod do matematiky podle prof. Hajného Podpora matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ, didaktické situace ve vyučování Úskalí chvály, aneb jak jednat se zlobivými i hodnými žáky 2 účastníci Legislativa spojená s bezpečností práce na školách, požární ochrana (referent PO a BOZP Metodický seminář etwinning pro začátečníky 2 učitelé Prahou minulou i současnou Hlas jako nástroj pedagoga Florbalové minimum 2 účastníci Interaktivní seminář pro asistenty pedagoga 6 účastníků Celostátní setkání asistentů pedagoga - vedoucí asistentka DESCARTES v.o.s Operační program Praha ADAPTABILITA Interní - škola APLA NIDV NIDV TVOŘIVÁ ŠKOLA Operační program Praha ADAPTABILITA NIDV SZÚ, CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Atlantis Center, Praha 2 VISK VISK Operační program Praha ADAPTABILITA Operační program Praha ADAPTABILITA ETWINNING (NSS), NAEP VISK Operační program Praha ADAPTABILITA Operační program Praha ADAPTABILITA SP/C při ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2 o.p.s. Nová škola 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 5,125 Praha 5, Trávníčkova

8 Vedle pedagogů zajišťuje provoz školy celkem 6 nepedagogických zaměstnanců, tj. v celých úvazcích: hospodářka-ekonomka, školník-provozář, 3 pracovníci úklidu. V SPC působí sociální pracovnice s úvazkem 0,125. b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků hospodářkaekonomka školy sociální pracovnice SPC Změny v účetnictví vybraných účetních jednotek od Významné změny a hrozby v metodice roku 2014 v prostředí Gordic Win Doplňková činnost příspěvkových organizací. Peněžní fondy a jejich tvorba a použití v PO. Ovládání programu Evidence SPC MHMP GORDIC KEŠ VIRIDIS informační systémy, s.r.o. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet dětí / žáků ZŠ praktická ZŠ speciální 4 21 (+ 3 42) 2. Změny v počtech žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu ZŠ praktická stav k žáků - úbytek 8 žáků: 4 žáci přestup na jinou školu z důvodu přesídlení 1 žák přestup na jinou školu z důvodu cílené změny školy 1 žák ukončení povinné školní docházky v termínu odloženého hodnocení k , žák získal stupeň vzdělání základní vzdělání 1 žák umístění v DDÚ 1 žák - převedení do vzdělávacího programu podle RVP ZŠS, Díl I na základě rediagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb - přírůstek 4 žáci: 3 žáci přestup z jiné školy 1 žák zrušení ústavní výchovy, návrat zpět do školy ZŠ speciální stav k žáků + 3 žáci vzdělávaní podle 42 školského zákona 1 žák cizinec úbytek, přestup do jiné školy, přesídlení mimo ČR 1 žák cizinec přírůstek, přestup ze školy mimo ČR 1 žák přírůstek, převedení do vzdělávacího programu podle RVP ZŠS, Díl I na základě rediagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb Praha 5, Trávníčkova

9 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci z toho: mentální zrakové sluchové 1 vady řeči 10 tělesné kombinované vady 8 autismus 21 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola počet dětí/žáků celkem z toho nově přijatí 1 žák s trvalým bydlištěm mimo ČR Ruská federace Údaje o výsledcích vzdělávání žáků škola ZŠ praktická prospělo 73 z celkového počtu žáků: 113 prospělo s vyznamenáním 34 neprospělo 6 opakovalo ročník 6 průměrný počet zameškaných hodin na žáka za celý školní rok 173,61 z toho neomluvených 1,02 Praha 5, Trávníčkova

10 škola ZŠ speciální prospělo 22 z celkového počtu žáků: 22 prospělo s vyznamenáním neuvádí se neprospělo 0 opakovalo ročník 0 průměrný počet zameškaných hodin na žáka za celý školní rok 125,81 z toho neomluvených 0 6. Údaje o žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2014/2015 ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP) Počet nově Počet přihlášených Počet přijatých Počet odkladů PŠD otevřených tříd RVP ZV 2 RVP ZV RVP ZV-LMP 3 RVP ZV-LMP RVP ZŠS 5 RVP ZŠS 5 RVP ZŠS 1 V souvislosti s připravovaným zápisem prvňáčků škola uspořádala dne Den otevřených dveří. 7. Školní vzdělávací programy Pro obor C/01 Základní škola Školní vzdělávací program DOMINO I., vypracovaný podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci ve všech ročnících ZŠ praktické. Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO III., vypracovaná podle RVP ZV Podle tohoto programu byli vzděláváni individuálně integrovaní žáci v 1. až 5. ročníku ZŠ praktické, jimž nebylo doporučeno vzdělávání podle RVP ZV LMP nebo s tím nesouhlasil i přes doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) zákonný zástupce žáka. Pro obor B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy čj.24035/97-22 Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 5. a 6. ročníku ZŠ speciální Pro obor B/01 Základní škola speciální Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO II., vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání Základní škola speciální, díl I. Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. a 10. ročníku ZŠ speciální Praha 5, Trávníčkova

11 8. Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků byly průběžně prověřovány v rámci hospitační činnosti, prostřednictvím analýzy žákovských prací a výstupů z projektů, sledováním výsledků žáků na soutěžích a přehlídkách. Vedle toho se škola zapojila do projektu KALIBRO, v jehož rámci proběhlo testování žáků 5. ročníku vzdělávaných podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP, a to v předmětech matematika a český jazyk. Testování žáků vzdělávaných podle RVP-LMP bylo v letošním roce pro zúčastněné školy zdarma hradil je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve srovnání s celkovými výsledky všech testovaných škol byli naši žáci, s výjimkou výsledku chlapců v českém jazyce, mírně úspěšnější. Chlapci však byli výrazněji úspěšnější v testu z matematiky. Výsledky školy: český jazyk celkem chlapci dívky počet žáků průměrná úspěšnost 65,8 63,0 68,1 matematika celkem chlapci dívky počet žáků průměrná úspěšnost 69,6 74,7 65,3 Výsledky žáků všech testovaných škol: český jazyk celkem chlapci dívky počet žáků průměrná úspěšnost 62,5 63,2 63,4 matematika celkem chlapci dívky počet žáků průměrná úspěšnost 63,5 64,6 62,2 Dalším sledovaným měřítkem výsledků vzdělávání je úspěšnost našich žáků při pokračování ve vzdělávání na střední škole, tj. zpravidla odborném učilišti. Tento parametr sledoval výchovný poradce s následujícími výsledky za poslední 5 školních roků a vyjadřuje ho následná tabulka a grafy. školní rok počet dosud neúspěšně nezjištěno úspěšně absolventů studují ukončili vyučeni 2009/ / / / / Praha 5, Trávníčkova

12 9. Pedagogická asistence Ve školním roce 2013/2014 se počet úvazků asistentů pedagoga opět o něco zvýšil. Celkem ve škole působilo z hlediska počtu fyzických osob opět 12 asistentů, z pohledu přepočtených osob se však již jednalo o 11,3 úvazku. Kolektiv asistentů pedagoga je relativně samostatně fungující pracovní jednotkou školy, která je řízena vedoucí asistentkou. Těžiště práce vedoucího spočívá v tvorbě pravidelných rozvrhů asistentů pedagoga ve spolupráci se zástupkyní ředitele a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Dále vytváří rozvrh náhradní asistence u vytipovaných žáků pro případy nepřítomnosti některých žáků s pravidelnou asistencí, spolupracuje při určování asistence na mimořádných akcích s cílem zajištění bezpečnosti žáků formou zvýšeného pedagogického dohledu, participuje na organizaci dohledu nad žáky při školním stravování a u tzv. čekajících žáků (skupiny, v nichž žáci nezařazení do školní družiny čekají na odpolední výuku), zajišťuje vzájemné zastupování v případě nepřítomnosti některého asistenta. Celkem 5 úvazků asistentek bylo přiděleno do 4 tříd ZŠS u nejmladších žáků byla v případě stoprocentní přítomnosti žáků nutná přítomnost 2 asistentek, zbývajícím 3 třídám ZŠS byla rozvrhem stanovena jedna kmenová asistentka pedagoga. Dále byl zřízen vždy celý úvazek asistenta pedagoga v obou třídách 1. ročníku ZŠP a také v jedné z paralelních tříd 2. ročníku ZŠP s vyšším počtem žáků s PAS. Výrazný byl rovněž úvazek asistenta ve 4. ročníku ZŠP, tj. O,8. Zbývající asistentky pedagoga v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pracovaly v dalších 6 třídách 2. až 8. ročníku ZŠP ve vybraných hodinách v rámci možností rozvrhu hodin a v souladu s doporučením SPC, převážně se jednalo o výuku českého jazyka a matematiky. 10. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve škole se vzdělávalo celkem 8 žáků cizinců, z toho 6 mělo statut cizince s trvalým pobytem a 2 cizince s přechodným pobytem. Z pohledu státní příslušnosti byla situace následující: - 1 žák Slovenská republika - 3 žáci Ruská federace - 1 žák Běloruská republika Praha 5, Trávníčkova

13 - 1 žák - Republika Kazachstán - 1 žák Rumunsko - 1 žáka Čínská lidová republika Při komunikaci s rodiči žák z Číny bylo nutné využít zpočátku služeb tlumočníka. Žákům jsou vytvářeny speciální podmínky pro zvládnutí českého jazyka formou vyrovnávacích opatření, tj. kladení důrazu na rozvoj slovní zásoby v češtině, přítomnost asistenta pedagoga v závislosti na doporučení SPC ve vybraných vyučovacích hodinách, individuální péče v SPC. Pedagogové vyučující žáky cizince jsou informováni o aktivitách o.s. META - sdružení pro příležitosti mladých migrantů a o informačním portálu který je zaměřen na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému. Žáci náležející k romské etnické skupině netvořili již tradičně početně výraznou skupinu žáků naší školy. V loňském roce činil jejich procentuální podíl 13 % (17 žáků), všichni jsou české národnosti a jejich příslušnost k romskému etniku lze pouze odhadovat při využití principů vizualizace stanovených v rámci aktivit kanceláře ombudsmana při šetření počtu těchto žáků na školách našeho typu. Opět bylo třeba pouze u 2 vycházejících žáků činit mimořádná opatření s cílem zajistit pravidelnou školní docházku tak, aby řádně ukončili základní vzdělávání, a to formou intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci v podobě zejména mimořádných jednání za přítomnosti metodika prevence, výchovného poradce a ředitelky školy. 11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Vzhledem k tomu, že všichni žáci školy mají výrazné speciální vzdělávací potřeby, učí se pouze jednomu cizímu jazyku, a to anglickému. U žáků, kteří se vzdělávají v souladu s RVP ZV (ŠVP Domino III.) je angličtina vyučována od 3. ročníku 3 hodiny týdně. V loňském roce tuto skupinu tvořili 4 žáci. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (ŠVP Domino I.), mají anglický jazyk v učebním plánu od 6. ročníku, a to v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 1 hodinu týdně. Početnější třídy nad 10 žáků byly na výuku cizího jazyka děleny na 2 skupiny, ve výsledku zde bylo vyučováno v 7 skupinách celkem 12 hodin angličtiny týdně, výukou prošlo 49 žáků vzdělávaných podle RVP ZV-LMP. Druhým rokem byl do ŠVP DOMINO II. v ZŠ speciální zařazen na základě zájmu rodičů nepovinný předmět Základy anglického jazyka, který navštěvovalo 5 žáků 2. stupně ZŠS, výuka probíhala 2 hodiny týdně. Jazykové vzdělávání v rámci povinné výuky realizovali 4 vyučující, všichni mají plnou kvalifikaci pro výuku žáků zařazených do vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, tj. speciální pedagogika učitelství. Z hlediska požadavků zákona o pedagogických pracovnících na kvalifikaci učitelů našeho typu školy se jednalo o výuku učitelů s odbornou kvalifikací, i když se nejedná o učitele s kvalifikací pro výuku cizích jazyků v běžných třídách ani rodilé mluvčí. Uvedení učitelé anglického jazyka dosahují jazykovou úroveň B2, případně i vyšší. 12. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole působí plně kvalifikovaná a zkušená výchovná poradkyně, která v loňském školním roce zastávala současně funkci zástupce ředitele. Dále škola využívá podpory psychologa a speciálních pedagogů SPC, které je zřízeno při škole a jehož poradenské služby překračují možnosti běžného školského poradenského pracoviště, tj. školního psychologa a speciálního pedagoga. Současně škola spolupracuje s pedagogy PPP, především PPP pro Prahu 5 a pro Prahu 6. Praha 5, Trávníčkova

14 Uplynulý školní rok se vyznačoval výrazným snížením počtu řešení výchovných a vzdělávacích problémů ze strany výchovného poradce. V důsledku toho se také snížil počet realizovaných jednání výchovné komise, které je v rámci naší školy označováno jako pohovor s rodiči za přítomnosti vedení školy (2 jednání), a počet pohovorů s rodiči pouze za přítomnosti výchovné poradkyně a třídního učitele (7 pohovorů). Nejčastěji řešenými problémy bylo: porušování školního řádu, neplnění školních povinností neomluvená absence - byla podána 2 oznámení o zanedbávání školní docházky k řešení místně příslušnému odboru občansko-správních věcí. V rámci kariérního poradenství proběhly 2 informační schůzky pro rodiče vycházejících žáků, dále se dle potřeby na základě zájmu rodičů uskutečnily konzultace k výběru vhodného typu střední školy a rodičům byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek ke střednímu vzdělávání. Zákonní zástupci vycházejících žáků měli k dispozici informace umístěné na www stránkách školy. V březnu byly proti podpisu předány žákům zápisové lístky pro střední školy. Další aktivity v rámci volby středního vzdělávání a povolání byly zaměřeny na vycházející žáky a také žáky 7. a 8. ročníku: - Žáci 8. a 9. ročníku ZŠP se dobrovolně dle vlastního zájmu zúčastnili cvičných dílen organizovaných SOU a OU Holečkova, Praha 5: cukrářské práce 11 žáků kuchařské práce 11 žáků čalounické práce 1 žák - Chlapci 8. a 9. ročníku ZŠP navštívili hned v září soutěžní přehlídku řemesel SUSO v rámci výstavy FOR ARCH. - Volbu učebního oboru a konkrétního učiliště mohla vycházejícím žákům usnadnit návštěva výstavy středního školství SCHOLA PRAGENSIS. - Výchovná poradkyně získávala aktuální informace o nabídce vhodných učebních oborů na schůzkách výchovných poradců pražských speciálních ZŠ s vedením odborných učilišť. Schůzky proběhly na OU Chabařovická v Praze 8, OU Vyšehrad v Praze 2, SOŠ stavební a zahradnické Učňovská v Praze 9 a na SOU a OU Holečkova v Praze 5. - V naší škole naopak proběhla prezentace nabídky středního vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠP realizovaná pedagogy OU Chabařovická, Praha 8 a SŠ technická, Zelený pruh, Praha 4. - Již v listopadu 2013 absolvovali někteří chlapci 7. až 9. ročníku ZŠP exkurzi do SŠ technické, Zelený pruh, Praha 4, kde se seznámili s pracovištěm truhlářů. Současně zde proběhla soutěž 20 žáků ze 4 škol v pracovních dovednostech. Tématem soutěže bylo zhotovení dřevěné ptačí budky a krmítka. Naši 2 žáci získali nejlepší ohodnocení výrobku, další chlapec byl vyhodnocen jako nejlepší ze všech účastníků. - V květnu 2014 probíhala prohlídka řemesel na Novoměstské radnici, které se zúčastnili naši žáci 2. stupně ZŠP. Zde měli možnost si vyzkoušet některé pracovní postupy se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku ZŠP dovednostní soutěže finále IV. etapy projektu Líheň zručnosti organizované SŠ technickou, Zelený pruh, Praha 4. Praha 5, Trávníčkova

15 13. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) Ve škole působí kvalifikovaný a zkušený školní metodik prevence, který disponuje značnou důvěrou i respektem ze strany žáků. Žáci mají možnost využít ke sdělení svých problémů schránku důvěry, raději však chodí s problémy přímo za pedagogy či školním metodikem prevence a žádají je o radu či pomoc. Školní metodik prevence se zúčastňoval jednání se zákonnými zástupci za přítomnosti třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Během školního roku průběžně konzultoval jednotlivé projevy rizikového chování s pedagogy či třídními učiteli. ŠMP má vytvořenou databázi zařízení následné péče a pomoci pro učitele a zákonné zástupce. Spolupracuje s dalšími odbornými zařízeními při řešení projevů rizikového chování. Počet případů rizikového chování řešených ŠMP v průběhu školního roku 2013/2014 celkem 14 Druh rizikového chování agresivita vůči spolužákům, nevhodné až hrubé chování k pedagogům porušování Řádu školy: neplnění školních povinností, nerespektování vyučujících, absence Počet případů řešených ŠMP rodinné problémy, útěky z domova 2 závažné výhrůžky násilím vůči pedagogům Během školního roku byly využívány tyto obecné aktivity podporující primární prevenci: - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - vyhledávání projevů chování s prvky rizikového chování - činnost každého pedagoga - zvýšená pozornost při evidenci docházky - třídní učitelé - začlenění nových pojmů z oblasti prevence do výuky (nové formy poruch příjmu potravy: bigorexie, ortorexie) - využívání prvků dramatické výchovy v hodinách s preventivní tématikou občanské praktikum - začleňování her zaměřených na rozvoj sociálních vztahů, komunikaci, toleranci apod. do vybraných výukových předmětů - posilování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, turistických kurzů, projektových dnů, školních soutěží různého zaměření atd. akce plánovány průběžně během školního roku - zvýšený dohled o přestávkách nad žáky s projevy rizikového chování - témata prevence začleněná v odpoledních aktivitách školní družiny Konkrétní aktivity: Zaměřené na rodiče a děti nespecifická primární prevence Tvůrčí dílny pro rodiče a žáky podzimní, vánoční, velikonoční Humanitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov Třídní schůzky, konzultace Turnaje pro rodiče a žáky realizované ve školní družině (bowling) Vánoční besídky pro rodiče žáků 1. ročníku ZŠP a rodiče žáků ZŠS Indonéská dílna v rámci projektu MAY DAY 2014 Školní Akademie přehlídka divadelních, hudebních, tanečních a sportovních dovedností. Praha 5, Trávníčkova

16 Zaměřené na žáky specifická primární prevence Nabídka nepovinných předmětů - keramika, dramatická výchova, hra na zobcovou flétnu a nově základy kuchařských prací. Velkou návštěvnost má také fotografický kroužek. Akce v rámci projektu 72 hodin - Ruku na to! pomoc starým spoluobčanům Výuka dopravní výchovy žáků 1. stupně ZŠP a žáků ZŠS na dopravním hřišti při MŠ a ZŠ Barrandov Workshop Dluhy ne pro 9. ročník ZŠP, realizovaný o.p.s.člověk v tísni Celodenní projekt Svět očima nevidomých uskutečněný pro žáky ZŠS a 1.stupeň ZŠP Besedy Útvaru prevence Policie hl. m. Praha: Malý kriminalista 6.ročník ZŠP Jak si nenechat ublížit 7.ročník ZŠP Bezpečný kontakt se psy ZŠS Drogy I. 5.ročník ZŠP Drogy II. drogy a zákon 8.ročník ZŠP Šikana a násilí v dětském kolektivu 6.ročník ZŠP Základy právního vědomí 9.ročník ZŠP Kriminalita dětí - 6., 7. ročník ZŠP Workshop Finanční gramotnost, pro 6. ročník ZŠP, realizovaný o.p.s. Člověk v tísni Multimediální představení s tématikou bezpečnosti silničního provozu The Action 2013 pro 8. a 9. ročník ZŠP, realizovaný Euro.Net.cz, spol.s.r.o. Workshop Cest la vie pro 8. a 9. ročník, zaměřený na praktické pracovní finanční a další životní situace a rozhodování Interaktivní představení o šikaně Neubližujme si! pro 1. až 5. ročník ZŠP, nejstarší žáky ZŠS, realizovaný o.s.spolek 2012 Divadelní představení #jsi_user ve Studiu Ypsilon, pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠP, zaměřené na problematiku závislosti na internetu a sociálních sítích Plnění MPP témata zařazená do ŠVP Využití deskové hry Cesta labyrintem města při preventivních hodinách. Hra otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol), posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí. Víkendové aktivity ve spolupráci se Spolkem Rarach Zaměřené na pedagogy: Seznámení pedagogického sboru s MPP, uveřejnění MPP na webových stránkách školy Aktualizace nástěnky ŠMP ve sborovně Průběžné informování sboru o změnách či novinkách v řešení prvků rizikového chování na škole Konzultace ŠMP s jednotlivými vyučujícími, vyhledávání rizikových prvků, společné řešení problému Informování pedagogického sboru o aktuálních problémových případech ve škole a o postupech při jejich řešení Nabídka vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování Pravidelná setkání širšího vedení školy předávání informací, řešení aktuálních problémů 14. Ekologická výchova a environmentální výchova Průřezové téma environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je začleněno do jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP a neodmyslitelně prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem, je součástí formálního i neformálního kurikula školy. Na 1. stupni je zejména do vyučovacích předmětů prvouka, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní vyučování a tělesná výchova. Praha 5, Trávníčkova

17 Na 2. stupni EVVO prolíná převážně přírodovědnými předměty, tj. přírodopisem, zeměpisem, chemií, fyzikou, ale také občanskou výchovou, výtvarnou výchovou, pracovním vyučováním a tělesnou výchovou. Celoroční práce se žáky vychází z přirozeného života, střídání ročních období a změn v přírodě. Využíváme zvýšeného počtu hodin pracovního vyučování, kde se zaměřujeme na pěstitelské práce na školním pozemku a na práci s přírodním materiálem v dílnách. V ostatních předmětech jsou žáci vedeni k aktivní ochraně přírody, vlastního zdraví i zdraví druhých, jsou prakticky vedeni ke zdravému životnímu stylu. Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. K pravidelně organizovaným aktivitám patří čtvrtletní sběr papíru a PET víček. Dne se žáci 1. Stupně ZŠP zúčastnili v prostorách školy zajímavého programu pod názvem Tajemství lesa, který pořádalo ekologické centrum KONIKLEC. Žákům se naskytla možnost poznat život v lese a jak se v něm chovat, prostřednictvím hmatové aktivity se dozvěděli, podle čeho poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy známých lesních živočichů. Celým programem je doprovázel skřítek Pařízek. U příležitosti světového dne stromů (20.10.) se uskutečnil ve dnech až celodenní projekt žáků 1. až 5. ročníku ZŠP s názvem Den stromů. Cílem bylo přiblížit žákům důležitost stromů, lesů a vést je k péči o ně. Během projektu se žáci v závislosti na věku zaměřili na různorodé úkoly - poznávání lesních zvířat, plodů, stromy a počasí, les a volný čas, erose půdy, stromy jako plíce Země, Lípa symbol ČR. V závěru projektu žáci zakoupili z peněz z vlastní školní sbírky tuje a zasadili je na školním pozemku. Velmi úspěšnou edukační akci, kterou nesl název Kartáčkem to nekončí organizována z iniciativy Asociace dentálních hygienistek v ČR ve spolupráci s firmou Philips a Johnson & Johnson. Tato akce se konala v prostorách OC Palladium v Praze 1. Akce se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠP a ZSŠ za doprovodu vyučujících. V prosinci žáci z celé školy zúčastnili akce Tonda na cestách, kterou pořádala společnost EKO- KOM a.s. Formou besedy se žáci seznámili s různými druhy obalů a správným tříděním odpadu. V rámci pracovního vyučování žáci 2. Stupně zasadili a zaseli na školním pozemku nejrůznější plodiny, které během roku mohou použít v hodinách vaření. K významným akcím patřil již tradiční projektový den ke Dni vody, který propojoval téma environmentální a multikulturní výchovy a je charakterizován níže. Během školního roku 2013/2014 se uskutečnil 3x sběr papíru a PET víček. Dne proběhl na škole sportovní den ke Dni dětí, který byl zaměřený na ochranu člověka při mimořádných událostech. Žáci získali nové informace a zkušenosti z oboru topografie, zdravovědy, zeměpisu, ale především si užili krásné sportovní dopoledne. V rámci ekologizace provozu jsme se zaměřili na šetření energií, kdy kontrolujeme zhasínání světel na chodbách a WC během vyučování. Vztah žáků k přírodě a k aktivnímu postoji vůči problémům životního prostředí na Zemi byl formován také v rámci akce organizované pod záštitou školní družiny May Day 2014 v ZOO Praha projekt se letos věnoval problematice palmového oleje. Formou prodejní soutěže škol uskutečněné v ZOO Praha dne naše kola získala a předala finanční pomoc ve výši 9.035,- Kč. Akce se zúčastnili i rodiče žáků. Během školního roku se naši žáci plánovaně zúčastnili řady výukových programů pořádaných Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy a Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr: Praha 5, Trávníčkova

18 Lesy HL. M. Prahy Včely a včelky všechny třídy Ptačí svět není budka jako budka čištění 6. a 7. ročník ZŠP Není kroužek jako kroužek (kroužkování ptáků) 5. a 6. ročník ZŠP Hrajeme si na louce 1. ročníky ZŠP ZOO koutek Malá Chuchle 3. a 4. ročník ZŠP Toulcův dvůr Mléčná dráha 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠP 15. Multikulturní výchova Průřezové téma multikulturní výchova je zapracováno do učebních osnov školního vzdělávacího programu v celé řadě vyučovacích předmětů. V závislosti na variantě ŠVP podle druhu a stupně zdravotního postižení to je zejména český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, občanská výchova, občanské praktikum, rozumová výchova, člověk a společnost, člověk a čas, hudební výchova a výtvarná výchova. Žáci se v rámci výuky seznamují s reáliemi cizích zemí, zvyky, tradicemi, kulturou, kuchyní jiných národů a etnik. V rámci výuky zeměpisu v 8. a 9. ročníku ZŠP podle ŠVP Domino I. jsou každoročně realizovány celodenní projekty s názvem Evropské setkání cestovních kanceláří (8.ročník) a Jak se žije v Africe (9. ročník). Vedle toho byly uskutečněny i mimořádné akce. Každodenní setkávání se žáků s různými specifickými potřebami a z odlišného národního i sociokulturního prostředí je přirozeným způsobem rozvíjení tolerance k odlišnostem a vzájemného respektu. Po předloňském semináři pro žáky Kultura neslyšících ( o.s. Pevnost České centrum znakového jazyka) pedagogové školy připravili pro žáky 1. až 5. ročníku ZŠP a žáky všech ročníků ZŠS projektový den s názvem Svět očima nevidomých, jehož cílem bylo přiblížit dětem svět nevidomých lidí pomocí hmatových her. Třída 9. ročníku ZŠP navštívila kulturně-vzdělávací akci Evropa zblízka v Domě zahraničních služeb v Praze 1. Hlavním cílem programu bylo seznámit žáky netradiční formou s evropskými vzdělávacími programy. Představily se zde odborné školy s ukázkami svých prací, dále kulturní instituce, které propagují v ČR rozmanité kultury a cizí jazyky. Neziskové organizace seznámily žáky se svými aktivitami v oblasti vzdělávání a volného času. U několika stánků bylo možné dozvědět se informace o činnostech DZS a o Evropské unii. Dále se žáci a pedagogové naší školy zapojili do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem bylo pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizovala nezisková organizace Kola pro Afriku o.p.s. ve spolupráci s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka a studentskou firmou Frex Company. V rámci projektu bylo úkolem v daném časovém úseku postavit co nejvíce sněhuláků (i z jiného náhradního materiálu v případě nepříznivých sněhových podmínek), za každého sněhuláka vybrat 50,- Kč startovné a přihlásit ho do soutěže o nejoriginálnější sněhuláka. Vybrané peníze byly určeny na přepravu nepotřebných jízdních kol (vybraných od dárců výše uvedenou o.p.s. Kola pro Afriku) k dětem do Afriky, aby jim usnadňovala každodenní cestu do vzdálených škol. Částka za startovné byla na naší škole ještě posílena akcí ve sběru papíru. IV. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy V době od 3.2. do se konal ve Světlíku na Šumavě 5tidenní zimní turistický kurz pro 25 žáků ZŠP i ZŠS, o žáky se starali 4 pedagogové školy a 1 externí pracovník. Praha 5, Trávníčkova

19 Jarní turistický kurz pro žáky ZŠS se uskutečnil ve Víchové nad Jizerou v termínu od 1.6. do a zúčastnilo se ho 18 žáků pod vedením 9 pedagogů. 2. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) - V rámci školní družiny funguje ve škole řadu let fotografický kroužek, který mohou navštěvovat i žáci nepřijatí k zájmovému vzdělávání v ŠD. V loňském školním roce pracovalo v tomto kroužku 14 žáků, kteří byli rozděleni do 2 skupin po 7. Činnost každé skupiny probíhala 2 hodiny týdně 1krát za 14 dní. - Některé z nepovinných předmětů zařazených do učebních plánů školních vzdělávacích programů mají současně výrazně zájmový charakter: o dramatická výchova 16 žáků o keramika 15 žáků o základy hry na zobcovou flétnu 9 žáků 3. Soutěže Žáci školy se opět zúčastnili řady soutěží v rámci akcí pořádaných pro žáky se zdravotním postižením a ocenění zde získaná jsou pro ně velmi důležitá. Jednalo se nejčastěji o sportovní a výtvarné soutěže, ale také se zúčastnili soutěží tanečních, pěveckých a soutěží v pracovních dovednostech. Již tradičně se žáci zapojili do několika výtvarných soutěží. Asi nejúspěšnější byli ve 42. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže LIDICE 2014, která měla téma Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole. V této celostátní soutěži v kategorii speciálních škol jsme získali 2 čestná uznání 1 za kolektivní dílo žáků ZŠS a 1 za individuální dílo žáka 5. ročníku ZŠP. V rámci školní výtvarné soutěže byla uspořádána výstava nejlepších prací s názvem Zvířecí svět očima žáků ZŠP a ZŠS Lužiny v mléčném baru Bílá vrána v Praze 5, Nových Butovicích. V konkurenci běžných základních škol a gymnázia Prahy 13 naši školu úspěšně reprezentovaly dvě žákyně ZŠP z 5. a 9. ročníku na soutěži v sólovém zpěvu Butovický zvoneček 2014 a velmi dobře obstály se ziskem čestného uznání. Nejčetnější byla, jako každoročně, účast v soutěžích sportovních. V pražském přeboru smíšených družstev v přehazované, pořádaném ZŠ a SŠ Kupeckého v Praze 4, jsme se umístili na 2. místě, stejně tak tomu bylo v pražském přeboru ve vybíjené dívek pořádaném stejnou školou. Velkým sportovním úspěchem byl pražský přebor v atletice na stadionu Slavie, kde naši žáci získali 7krát 1. místo, 8krát 2. místo a 10krát 3. místo. Obdobně úspěšní byli žáci v atletickém čtyřboji, který se konal rovněž na stadionu Slavie, kde v kategorii chlapců jsme získali 3. místo a v kategorii dívek dokonce místo 1. s postupem na mistrovství republiky v Hradci Králové. Z dalších úspěšných sportovních soutěží lze jmenovat Běh Petřínem pořádaný ZŠP a PrŠ Karla Herforta, Josefská 4, Praha 1, kde jsme se umístili 1krát na 1. i 2. místě a dokonce 4krát na 3. místě. V průběhu sportovního dne žáků ZŠ speciálních, pořádaném naší školou, jsme uspěli rovněž a naše děti se opakovaně umístily na 1. až 3. místech. Mimořádnou akcí byla taneční soutěž pořádaná ZŠP a PrŠ Vinohradská v Praze 2, kde jsme již druhým rokem ovládli taneční podium. Naše 2 taneční vystoupení si odnesla ocenění za 1. a 3. místo. Vítězné temperamentní vystoupení s názvem Úklid po karibsku se stalo koncem školního roku i jedním z divácky nejúspěšnějších na školní akademii naší školy. Praha 5, Trávníčkova

20 4. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do mezinárodní spolupráce a programů prozatím nebylo realizováno, aktuálně je ve stavu získávání informací a námětů formou absolvování školení k programu Erasmus+ a metodického semináře etwinning pro začátečníky. Škola obdržela ve školním roce 2013/2014 finanční prostředky z následujících rozvojových programů vyhlášených MŠMT: 1. Automaticky byla škola zařazena do rozvojového programu MŠMT Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014, který byl využit v souladu s pravidly rozvojového programu k nákupu učebních materiálů k výuce anglického jazyka (na našem typu školy se druhý jazyk nevyučuje). 2. Vedení školy podalo žádost o přidělení finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014, na základě žádosti jsme získali prostředky ve výši ,- na pořízení neverbálního diagnostického testu pro SPC SON R 2,5-7 pro diagnostiku úrovně kognitivních funkcí. 3. Vedení školy opět podalo žádost o přidělení finančních prostředků z rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce Z celé řady navrhovaných pomůcek byly škole přiděleny prostředky na nákup ipadu s Retina displayem 16 GB nákup bude realizován v počátku následujícího školního roku. 5. Spolupráce právnické osoby s partnery Při řešení problémové docházky a jiného rizikového chování žáků škola úspěšně spolupracuje s místně příslušnými odbory sociálních věcí, nejčastěji s OSPOD MČ Prahy 13. Spolupráce v oblasti řešení technického stavu budovy nadále probíhá prostřednictvím správce budovy, tj. ředitele FZŠ PedF UK Praha 13, Trávníčkova Požadavky za obě školy jsou následně předávány k řešení pověřené firmě IKON nebo případně odboru školství ÚMČ Praha 13. I přes podání opakovaných požadavků se nadále nepodařilo dosáhnout dokončení rekonstrukce některých WC a výměny podlahových krytin z důvodu nedostatku finančních prostředků. Naše škola zapůjčila opět tělocvičnu SK Slavoj SPMP Praha pro uskutečnění tradičních turnajů ve stolním tenise pro mentálně postižené sportovce 12. ročník Vánočního turnaje a v květnu 2014 rovněž 12. ročník turnaje Zlatá mušle. Škola i SPC zajišťovaly realizaci pedagogické praxe studentů vybraných škol PedF UK, UJAK, VOŠ a SPGŠ Evropská a další. Ve spolupráci s ÚMČ Praha 13 se škola zúčastnila Veletrhu základních škol Prahy 13 ve dnech 12. a Starosta MČ Praha 13 přizval ředitelku školy na výjezdní zasedání ředitelů škol Prahy 13, které se konalo v červnu v Bratrouchově u Jablonce nad Nisou. Výchovný poradce spolupracuje s vedením odborných učilišť a praktických škol, v nichž naši absolventi pokračují ve vzdělávání účastní se setkání výchovných poradců, organizuje exkurze žáků Praha 5, Trávníčkova

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více