ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2"

Transkript

1 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM. MÍRU č.62, KLATOVY ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO, KLATOVSKÁ TŘ. č. 16, PLZEŇ ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA DATUM : 11 /

2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ, OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM. MÍRU č.62, KLATOVY ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO, KLATOVSKÁ TŘ. č. 16, PLZEŇ ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA DATUM : 11 / 2012 O B S A H : I. Ú Z E M N Í P L Á N OBCE Č E R V E N É P O Ř Í Č Í - ZMĚNA č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST ( str. 1-9 ) B. GRAFICKÁ ČÁST ( celkem 1 výkres ) 1) HLAVNÍ VÝKRES - URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 1 :

3 A TEXTOVÁ ČÁST 3

4 O B S A H : a) vymezení zastavěného území b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot c) urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a systému sídelní zeleně d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování e) koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, ochrana kulturního dědictví, rekreace, dobývání nerostů f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití (doporučené využití, přípustné využití a nepřípustné využití ) a stanovení podmínek prostorového uspořádání g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo i) údaje o počtu listů změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí a počtu výkresů k němu připojené grafické části 4

5 a) Vymezení zastavěného území - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se nevymezuje dle 58, zák.č.183/2006 Sb. ( stavební zákon) hranice zastavěného území ; ( v platnosti nadále zůstává hranice současně zastavěného území, vymezená v roce 2001 a vyznačená v grafické části ÚP obce Červené Poříčí ) ; b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se v lokalitě bývalého pivovaru, ležícího uvnitř současně zastavěného území obce vytváří podmínky pro rozvoj občanského vybavení komerčního charakteru místního až nadmístního významu a to v souladu s požadavky, vyplývajícími pro obec Červené Poříčí ze závěrů ÚAP ORP Klatovy ; - při západním okraji současně zastavěného území části Červené Poříčí bude formou přestavby areálu bývalého pivovaru vybudován hotelový komplex s restaurací a kuchyní, malým pivovarem, provozem wellness, klubovou činností, venkovním amfiteátrem, ubytováním personálu, bydlením vlastníků občanského vybavení, event. stájí pro max. 4 koně a pod. ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se řeší změna funkčního využití plochy areálu bývalého pivovaru, nacházejícího se za objektem bývalého kulturního domu ( dnes prodej obuvi ), západním směrem od silnice I/27 procházející stávající zástavbou obce : v územním plánu obce zakotvená zastavitelná plocha výrobní a výrobních služeb - drobná řemeslná výroba, se mění na plochu přestavby, určenou pro občanské vybavení komerčního charakteru - komerční zařízení malá a střední ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se řeší dopravní připojení plochy přestavby bývalého pivovaru na stávající dopravní systém obce ; vymezuje se plocha nového veřejného prostranství, tvořeného rozšířenou a zrekonstruovanou účelovou komunikací, procházející v trase stávající cesty, připojující plochu přestavby na silnici I/27, včetně potřebných parkovacích ploch, chodníků a bočních vjezdů do dvora areálu ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí nebudou v řešeném území dotčeny hodnoty přírodní a krajinné ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí budou v řešeném území dotčeny hodnoty kulturně historické : celé území obce Červené Poříčí se nachází v oblasti s častými archeologickými nálezy; areál bývalého pivovaru, který je změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí řešen jako plocha přestavby, určená pro občanské vybavení komerčního charakteru, je nemovitou kulturní památkou (rej.č. : 45866/4-2818) ; ( stanovená opatření zajišťující ochranu těchto kulturně historických hodnot - viz textová část Odůvodnění změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí, bod c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování - ochrana architektonických a urbanistických hodnot v území, ochrana nezastavěného území ) ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí budou v řešeném území dotčeny hodnoty urbanistické; zrekonstruována do požadovaných parametrů bude k areálu bývalého pivovaru přiléhající MK, vybudovány budou potřebné parkovací plochy, přístupové chodníky, terénní úpravy s veřejnou zelení apod. ; objekty budoucího občanského vybavení komerčního charakteru na ploše přestavby budou připojeny na stávající technickou infrastrukturu obce Červené Poříčí ; změna č.2 ÚP obce Červené Poříčí přispěje ke zhodnocení a dalšímu rozvoji urbanistických hodnot v řešeném území ; 5

6 c) Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, územních rezerv a systému sídelní zeleně - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí vymezená plocha přestavby pro občanské vybavení komerčního charakteru a zastavitelná plocha veřejného prostranství navazují na západní okraj stávající zástavby části Červené Poříčí a leží uvnitř současně zastavěného území ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se zapracovávají do platného ÚPD obce následující plochy změn : P1(OVK) - plocha přestavby, určená v rozsahu areálu bývalého pivovaru v části Červené Poříčí k vybudování občanského vybavení komerčního charakteru ; rekonstrukcí stávajících a dostavbou nových objektů bude zároveň změněno původní funkční využití plochy pivovaru, určené pro výrobu a výrobní služby (drobnou řemeslnou výrobu) ; Z4(VP) - zastavitelná plocha veřejného prostranství, určená k rekonstrukci stávající MK, připojující plochu přestavby P1(OVK) na silnici I/27, včetně vybudování potřebných parkovacích ploch, chodníků a bočních vjezdů do dvora areálu ; d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování technická infrastruktura : - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se neřeší veřejná technická infrastruktura obce ; plocha přestavby, určená pro občanské vybavení komerčního charakteru, bude napojena na stávající technickou infrastrukturu (inženýrské sítě), uloženou v místních komunikacích předmětné lokality ( veřejný vodovod, jednotná kanalizace vedoucí na obecní ČOV, rozvod VN 22 kv - stávající TS ) ; dopravní infrastruktura : - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se neřeší veřejná dopravní infrastruktura obce ; plocha přestavby, určená pro občanské vybavení komerčního charakteru, bude dopravně napojena na stávající přilehlou MK (odbočující uprostřed současně zastavěného území části Červené Poříčí západním směrem ze stávající silnice I/27), určenou za účelem dosažení požadovaných parametrů a potřebných parkovacích ploch k rekonstrukci ; občanské vybavení : - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se neřeší občanské vybavení veřejné infrastruktury obce ; veřejné prostranství : - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se vymezuje zastavitelná plocha veřejného prostranství, určená k rekonstrukci stávající MK, přiléhající k ploše přestavby, k vybudování parkovacích ploch, chodníků a bočních vjezdů do areálu přestavby, včetně doplňkové veřejné zeleně ; 6

7 e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jajich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, opatření ke snižování ohrožení území, koncepce rekreačního využívání krajiny - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí řešené plochy změn leží uvnitř současně zastavěného území části Červené Poříčí a neovlivňují koncepci uspořádání krajiny ; - změna č.2 ÚP obce Červené Poříčí neklade nároky na řešení prostupnosti krajiny, na řešení opatření ke snižování ohrožení území ani na koncepci rekreačního využívání krajiny ; f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití ( hlavní využití ), přípustného a nepřípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání,včetně základních podmínek krajinného rázu - pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP obce Červené Poříčí charakteristiky využití vybraných ploch současně zastavěného a zastavitelného území obce s doporučeným, přípustným a nepřípustným využitím a vymezuje zásady prostorové regulace nové zástavby ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí vymezená plocha veřejného prostranství Z4(VP) bude podléhat charakteristice využití vybraných ploch současně zastavěného a zastavitelného území obce, zapracované do do textové části platného ÚPD obce změnou č.1 ÚP obce Červené Poříčí, pořízenou v roce 2011, pod bodem Plochy veřejných prostranství : 2.6. Charakteristiky využití vybraných ploch současně zastavěného a zastavitelného území obce Plochy veřejných prostranství Doporučené využití : - prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru - další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství Přípustné využití : - prostory ( koridory ) místních komunikací, shromažďovací prostory, náves, náměstí, ulice, chodníky, plochy doplňkové sídelní zeleně, parkoviště v kapacitě místní obsluhy Nepřípustné využití : - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s doporučeným a přípustným využitím - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí vymezená plocha přestavby P1(OVK), určená pro občanské vybavení komerčního charakteru, bude podléhat nově vytvořené charakteristice využití vybraných ploch současně zastavěného a zastavitelného území obce, zapracované do ÚPD obce ; - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se doplňuje a do platného územně plánovacího dokumentu obce se zapracovává nová charakteristika využití vybraných ploch současně zastavěného a zastavitelného území obce : 7

8 Plochy občanského vybavení (komerčního charakteru) - (OVK) - komerční zařízení malá a střední Hlavní využití : - plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního až nadmístního významu Přípustné využití : - stavby a zařízení cestovního ruchu - stavby a zařízení pro ubytování, stravování - stavby a zařízení pro maloprodej - stavby a zařízení pro nevýrobní služby - stavby a zařízení pro nerušící výrobní činnosti (související s hlavním a přípustným využitím) - zařízení nerušící zábavy - byty ( služební, pohotovostní ) integrované do objektů jiného funkčního využití - byty pro vlastníky občanského vybavení integrované do objektů jiného funkčního využití - administrativa integrovaná do objektů jiného funkčního využití - pozemky související dopravní infrastruktury - pozemky související technické infrastruktury - veřejná prostranství, veřejná zeleň Nepřípustné využití : - veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro těžkou výrobu, zemědělskou živočišnou výrobu apod. Podmínky prostorového uspořádání : - koeficient míry využívání území KZP : max 70% - max. podlažnost : 1-2 NP + podkroví - min. ozelenění : 20% g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se nevymezují plochy a koridory potřebné k uskutečnění veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ; h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo - změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí se nevymezují plochy a koridory potřebné k uskutečnění veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo ; ( místní komunikace, napojující řešenou plochu přestavby na stávající dopravní systém obce Červené Poříčí, včetně přilehlých pozemků, je ve vlastnictví stavebníka (vlastníka areálu bývalého pivovaru) ; možnost obecného užívání této komunikace - koridoru veřejného 8

9 prostranství - tj. přístup každému bez omezení a bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, zajistila obec do budoucna smluvně právem, odpovídajícímu věcnému břemenu a to za účelem zajištění zákonných oprávnění (vloženo zápisem do LV v katastru nemovitostí ČR) ; Obec Červené Poříčí nemusí vykupovat pozemky předmětné komunikace ( 101 stavebního zákona - předkupní právo), ani uplatňovat možnost vyvlastnění ( 170 stavebního zákona - účely vyvlastnění) ; pro Obec Červené Poříčí je bezpředmětné vkládat změnou č.2 ÚP obce Červené Poříčí do platného ÚPD obce nově vymezené veřejně prospěšné stavby ; i) Údaje o počtu listů změny č.2 ÚP obce Červené Poříčí a počtu výkresů k ní připojené grafické části - změna č.2 ÚP obce Červené Poříčí obsahuje : I. Ú Z E M N Í P L Á N OBCE Č E RV E N É P O Ř Í Č Í - ZMĚNA č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST - str. č. 1-9 ; B. GRAFICKÁ ČÁST - celkem 1 výkresy ; 1) HLAVNÍ VÝKRES - URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.. 1 : zpracovala : ing.arch. Lexová Jaroslava autorizovaný architekt ČKA, p.č ARCHITEKTONICKÉ STUDIO Klatovská tř.č.16, P L Z E Ň tel/fax : V Plzni 11 /

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více