NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007

2 Na Pankráci 15, Praha 4 tel Unique interior design / jedinečný designový interiér 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite) / 251 klimatizovaných pokojů (standard/executive/apartmá) Wi Fi / High Speed Internet Access / Wi-Fi / vysokorychlostní připojení k internetu Café Restaurant Esprit / Quick Business Lunch / Orangerie winter garden / zimní zahrada Be a Chef! / kurzy moderní gastronomie Délicatesse Bistro Esprit / Take Away 4 conference rooms with capacity up to 230 people / 4 konferenční místnosti s kapacitou do 230 osob Tawan thai massages / Tawan thajské masáže Secured parking / bezpečné parkování v podzemních garážích Easy access from D1 highway / snadný přístup z dálnice D1 Underground station Vyšehrad 200 m / stanice Metra Vyšehrad 200 m Vážené dámy, vážení pánové, přátelé! Rád bych k mnohých přízviskům Prahy - stověžatá, magická, historická atd. - přidal ještě jedno: Praha kongresová. Proč? Přestože tento rok nebyl na velké mezinárodní kongresy tak bohatý jako roky předchozí, můžeme připomenout několik akcí převážně s medicínskou tématikou. V dubnu proběhla například Mezinárodní konference o nukleární kardiologii, na začátku července pak 10. Evropský kongres psychologů a na konci září 13. kongres Evropské společnosti pro transplantaci orgánů a 15. kongres Evropské organizace transplantačních koordinátorů. Na kongresovou podzimní sezónu plynule navázala rušná zimní společenská sezóna, která pro KCP znamená zrealizovat vánoční večírky mnoha firem. Podíváme-li do budoucnosti, u os KCP se svědomitě připravuje pra na mezinárodní ní akce spojené s nadcházejícím mp předsednictvím ČR v Radě Evropské unie v první polovině ovině roku Máme esice rok 2007, 07, ale v současné době se u mezinárodních i evropských asociací rozhoduje odu o destinacích kongresů pro roky Praha a Kongresové ové centrum chce eb být ut toho! V loňském roce sice bylo na světovém astronomickém kongresu vkcp vyškrtnuto Pluto ze seznamu planet naší sluneční čnís soustavy, ale Prahu ze seznamu předních úvodní slovo/foreword Dear ladies, gentlemen, friends! time passes quickly and you are holding a new issue of our quarterly CongressMan that you can leaf through for the fi rst time. If you are our regular reader you will certainly appreciate this new format and broader thematic spectrum as well. We won t focus only on the P rague Congress Centre (PCC) activities and its plans for the future, but we would like to offer some interesting information and remarks about both present events and history of our capital. Let me add one more agnomen to those Prague already has: it is the congress one. And why? Although this year has not been as rich in big international congresses as the previous years, we can boast several events mainly of medical topic. For example in April there was an International conference about nuclear cardiology, at the beginning of June the 10th European congress of psychologists and by the end of September 15 th Congress of European organization of transplant coordinators as well as the 13 th Congress of European society for organ transplantations. The autumn congress time has been followed by busy winter social season and that means organizing many Christmas parties for a lot of companies in PCC. If we look in the future, PCC is preparing international events related to the oncoming Czech EU presidency in the fi rst half of Although it is 2007, international and European associations are now choosing the congress destinations for years The city of Prague and the Prague Congress Centre want to be ready. It was on the world astronomical congress in PCC last year when Pluto was crossed out from the list of solar system planets; nevertheless Prague can not be erased from the top list of European congress cities. Ivan Bednář vice-president of the board of directors EXCELLENT HOTEL hotel that our guests love. Thank you. evropských kongresových ový měst vymazat nelze. Awarded by InterContinental Hotels Group s Quality Control Programme. Mgr. Ivan Bednář EXCELLENT HOTEL hotel, který hosté mají rádi. Děkujeme vám! místopředseda představenstva Titul udělen centrem pro spokojenost zákazníků společnosti InterContinental Hotels Group. 3

3 4 kongresy Praha město kongresů Kongresové centrum Praha (KCP) se postupně stává jedním z hlavních center evropských kon- gresových setkání. O širokém záběru konferencí, kterým KCP nabídlo v tomto roce své prostory, svědčí několik namátkou vybraných akcí. Velmi častou tématikou pražských kongresů je sou- časný pokrok v medicíně: v dubnu tohoto roku tu proběhla například Mezinárodní konference o nuk- leární kardiologii. Ani technologie ale nezůstávají stranou: už na počátku května se zde konal Svě- tový kongres tunelářů se sloganem Podzemí čtvrtá dimenze velkoměst. V květnu objekt hostil také významné kadeřníky v rámci akce COLOR CONGRESS & COLOR TROPHY kon- gresu kadeřníků pořádané francouzskou fir- mou L Oréal. Na začátku června proběhl v sálech KCP 10. Evropský kongres psychologů. Po prázdni- novém odpočinku pak na začátku září do KCP zavítal kongres Evropské společ- nosti pro parenterální a enterální výživu, aby ho o pouhé dva týdny později nahradil 15. mezinárodní kongres výrobců železničních dvojkolí. Další podzimní akce se potom nesly pod vlajkou se symbo- lem Aeskulapovy hole: na konci září 13. kongres Evropské společnostpro transplantaci taci orgánů a 15. kongres Evropské organizace transplantačních ních koordinátorů a 10. října konference Život s roztroušenou sklerózou:dnesazítra zítra. Především díky aktivitě KCP se dle statistiky mezinárodní asociace ICCA daří Praze udržet šesté místo na světě v počtu plánovaných mezinárodních kongresů a konferencí v letech Pokud budou všechny záměry naplněny, předstihne během několika příštích let Praha pro kongresovou turistiku tak významná místa, jakými bezesporu jsou Londýn, Berlín či Hong Kong. Prague a city of congresses Prague Congress Centre (PCC) has been gradually turning into one of the main European congress centres. Here are a few examples of the great variety of conferences that have been held in the PCC premises. Very frequent topic of Prague congresses is the development in medical science: In April of this year there was the International conference about International Con- ference of Nuclear Cardiology. Technology is not left aside and at the beginning of May there was the World Tunnel Congress with the slogan Underg- round the fourth dimension of cities. In May the PCC hosted important hairdressers within the event COLOR CONGRESS & COLOR TRO- PHY congress of hairdressers held by the French company L Oréal. At the beginning of June there was the 10 th European Con- gress of Psychology in the PCC. After the holidays at the begin- ning of September the congresses PCC hosted the congress of European society for parenteral and enteral nourishment and was followed by the 15 th International Wheelset Congress. The other autumn events were e in token of Aeskulap s caduceus: by the end of September there was the 13 th Congress of the European Society for Organ Transplantation and 15 th Congress of the European Transplant Coordinators Organisation and in October 10 there was a conference Life with disseminated sclerosis: Today & Tomorrow. It is mainly thanks to the PCC C that gue manages to keep its sixth rank in the number of planned international national con- Pragresses and conferences for years according to the ICCA stats. If all plans succeed, in the next few years Prague will surpass such prominent congress-tourism destinations as London, Berlin or Hong Kong. 5

4 6 partner GUARANT česká firma se světovým záběrem Málokterá česká společnost zaujímá ve svém oboru mezinárodně tak vrcholovou pozici jako GUARANT International spol. s r. o. Firma je známá jako špičkový organizátor kongresových a konferenčních služeb, a to nejen v České republice, ale v celé Evropě. Položili jsme proto několik otázek generálnímu řediteli Karlu Procházkovi. Jak se daří firmě GUARANT ve srovnání s ostatními evropskými hráči tohoto oboru? Podle žebříčku Top 10 PCO, otištěném britským odborným časopisem C+MW v srpnu 2006, se v konkurenci s předními světovými organizátory umístil na třetím místě v počtu účastníků kongresů za posledních šest let. Očekáváte podobný vývoj i v následujícím roce? Pokud příští rok dopadne podle našich předpokladů, mělo by naše postavení v resortu ještě posílit. Mimo jiné připravujeme na příští rok v Praze například světový psychiatrický kongres s předpokládanou účastí sedmi tisíc lidí. I když - naše metropole je natolik silným lákadlem, že si netroufám o skutečném počtu účastníků předem příliš spekulovat. GUARANT Czech company with a worldwide field of action There are not many Czech companies that have a top position in their branches just as the company GUARANT International spol. s r.o. This company is well-known as a top provider of congress and conference services, not only in the Czech Republic but all around Europe. That is why we asked Karel Procházka, the general manager, a few questions. How is the company GUARANT doing in comparison to other European providers in this field? According to the ranking Top 10 PCO, published by British journal C+MW in August 2006, we took the third place in competition of the top world providers in the number of congress participants in the last six years. Do you expect the same in the next year? If the next year proceeds according to our expectations, our position in the branch should be better. Among others we are preparing a world psychiatric congress for the next year in Prague with expected attendance of seven thousand people. But our capital city is so attractive that I daren t speculate about the fi nal number of participants. Sir Nicolas Winton se v Kongresovém centru Praha setkal se svými dětmi Výjimečné setkání se v KCP uskutečnilo 9. října. Sir Nicolas Winton se zde setkal s některými ze svých dětí. Zástupci českých studentů zároveň během večera předali norskému velvyslanci podpisů jako podporu pro získání Nobelovy ceny míru pro sira Wintona. Nicolas Winton je britský občan židovského původu, který před 2. světovou válkou dopravil do Anglie z tehdejšího Československa 664 dětí převážně židovského původu a zachránil jim tak život. Do pomnichovského Československa na konci roku 1938 přijel tehdy třicetiletý úředník londýnské burzy Winton. Znal poměry v tehdejším Německu a věděl, co bude oku- pace Československa znamenat pro Židy. Winton pomáhal Britskému výboru pro uprchlíky dopravit z Prahy do Švédska a Británie děti z rodin, které již tehdy nemohly nebo nechtěly opustit Československo a které byly později vyhlazeny nacisty v koncentračních táborech. Dnes žijí Wintonovy děti doslova po celém světě, např. v Praze, Londýně, New Yorku nebo Tel Avivu. Jeden z nich je známý televizní novinář na stanici CBC. Jsou mezi nimi architekti, režiséři, letci, profesoři. Ty děti potřebovaly pomoc a já byl schopen jim ji poskytnout. Nic víc, nic míň., říká dnes sir Winton. Nevím, proč zrovna mě ta věc napadla. Kdybych to nebyl já, tak snad někdo jiný. Pro mě to byla spíš taková malá životní epizoda, která už dávno skončila. událost měsíce/event of the month Sir Nicolas Winton met his children in the Prague Congress Centre An extraordinary meeting took place in the PCC on October 9. Sir Nicolas Winton met some of his children here. During the evening student representatives presented 32,000 signatures to the Norwegian ambassador as a support for the Nobel Prize for Sir Winton. Nicolas Winton is a British citizen of Jewish origin who transported 664 children from Czechoslovakia to England before the Second World War and so he saved their lives. At that time thirty-year-old stock market clerk Winton came to post-munich Czechoslovakia by the end of He was aware of the conditions in Germany of that time and he knew what the occupation of Czechoslo- vakia would be for the Jews. Winton helped the British committee for refugees move the children from families, which couldn t or didn t want to leave the country and were later exterminated by the Nazis in concentration camps, to Sweden and Britain. Nowadays the Winton children live all around the world, for example in Prague, London, New York or Tel Aviv. One of them is a well-known TV journalist at the CBC. There are architects, directors, pilots, professors among them. Those kids needed help and I was able to provide it. Nothing more, nothing less., says sir Winton today. I don t know why it came upon me. If it hadn t been me, it would have probably been someone else. For me it was more like a small life episode that has been over for a very long time. 7

5

6 10 Taxi Fair Place Fair Place - taxi se zárukou Maketa lidské paže se vztyčeným palcem a nápisem Fair Place, umístěná nad 28 CZK/km cedulkou TAXI: na stanovištích s tímto symbolem byste už neměli narazit na taxikáře, který jízdné několikanásobně předraží a na závěr se od něj nedočkáte ani stvrzenky. Magistrát se rozhodl zjednat v pražské taxislužbě pořádek. Jasné označení takzvaných bezpečných stanovišť je jedním z kroků k tomuto cíli. V současné době je v Praze 121 stanovišť taxi, devětačtyřicet z nich má svého správce a tedy spadá pod režim Fair Place. Právě správci musejí garantovat kvalitu poskytovaných služeb, podotýká k této problematice náměstek primátora Rudolf Blažek. Správcovská stanoviště už v Praze existují pět let, jejich počet roste především v centru a nebezpečí okradení cestujících ze strany řidičů taxi zde téměř nehrozí. Až nyní se jim ale dostává jednotného loga a publicity. Fair Place Guaranteed Taxi service A mock-up of a hand with the thumb up and notice Fair Place, placed above the sign TAXI: At these taxi ranks it s highly unlikely you come across a taxi driver who overcharges the fare and doesn t give you any receipt. The magistrature has decided to put things in the Prague taxi service in order. Clear signs marking these safe stands are one of the steps. At the moment there are 121 Taxi ranks in Prague, 49 have their own keeper and are run under Fair Place regime. And the keepers are responsible for the quality of the service, says Rudolf Blažek, deputy mayor. Guaranteed taxi stands have been in Prague for fi ve years and the number of them grows especially in the city centre and the danger of being robbed by the taxi drivers is low. However, it s only now the stands get unifi ed label and publicity. Do gala s Dvořákem Předvánoční atmosféru v Kongresovém centru Praha podpoří sváteční večer Dvořák Gala. Koncert složený z nejznámějších děl Antonína Dvořáka v interpretaci Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka je příslibem výjimečného hudebního zážitku. V programu, který se uskuteční v sovém sále, nebudou chybět Slovanské tance, Kongre- Humoreska, Polonéza pro orchestr Es Dur ani mnohé další legendární melodie českého sika. V provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu, v jehož čele stál v minulosti například i Václav Talich, a za účasti virtuózního houslisty Pavla Šporcla, čeká diváky sedmdesát minut nestárnoucí Dvořákovy hudby. Zajímavostí je, že Pavel Šporcl, někdy přezdívaný génius v šátku, se jako jediný z českých houslistů mladé generace o bjevil v knize světově uznávaného kritika a houslového historika Henryho Rothe Housloví virtuosové: Od Paganiniho do 21. století? I kvůli němu tedy stojí za to Kongresové centrum Praha šestého prosince kla- navštívit. kultura/culture Gala evening with Dvořák Pre-Christmas atmosphere in Prague Congress Centre (PCC) is going to be emphasi- zed by a gala evening Dvořák Gala. The concert is going to be compounded of the most famous works by Antonín Dvořák played by the Symphonic orchestra of the Czech Radio conducted by Vladimír Válek and is a promise of an extraordinary musical experience. The concert takes place on December 6 in the Congress Hall and will offer such compositions as Slavic dances, Humoreska, Polonaise for orchestra Es Major and many more legendary tunes by the Czech classic. Performed by the Symphonic orchestra of the Czech Radio, in the past conducted by, for example, Václav Talich and featuring the virtuoso violinist Pavel Šporcl, it will bring seventy minutes of unique Dvořák s music. An interesting thing is that Pavel Šporcl, sometimes nicknamed as a genius in kerchiev has appeared, as the only Czech violinist of the young generation, in the book From Paga- nini to the 21 st century? by the world-famous music cri- tic and violin historian Henry Roth. So that is another good reason for visiting the Prague Congress Centre on December 6. 11

7 Vánoce Christmas Prague will light up the Vánoční Praha rozsvítí ulice streets A Christmas crib, a former symbol of Solemnly lighted up streets, smell of mulled wine and fi rst of all the Christmas markets: that is December in Prague. The most typical for pre-christ- Christmas time a především vánoční trhy: tak vypadá prosincová Pra- století, zpráva o prvních jesličkách na našem území se datuje už od roku Slavnostně osvětlené ulice, vůně svařeného vína Zatímco vánoční stromky se v českých zemích objevily až v devatenáctém mas Prague is the big market at the Old-Town Square. There is always a tall ha. Charakteristickým pro předvánoční Prahu je především velký trh na Staroměstském náměstí. Histo- Lidoví betlémáři však scénu narození Ježíška přesunuli do Čech, nejlépe do fi rst mentions of the Christmas cribs go back to the year Christmas cribs Z církevní půdy se betlémy postupně přesunuly i do lidového prostředí. Christmas trees appeared in the Czech regions in the nineteenth century whereas tree brought in from the Czech mountains and under there is a stage prepared for various cultural performances and fi rst of all there are tens of rickému prostranství vévodí vysoký strom dovezený vlastní vesnice. V typickém českém betlému jsou vždy zastoupeni darovníci spread gradually from the church environment among ordinary people. However, stalls with many traditional hand-made products. Here hundreds of Prague každoročně z některého z českých pohoří, pod ním a anděl zvěstování Páně. Většinou však nechybí ani myslivec, kominík, mlynář, hospodský, ponocný a děti. Zkrátka celá vesnice se vším, Bohemian conditions, preferably to their home village Christmas presents. a především desítky stánků s tradičními rukodělný- co k ní patří. ones. In a typical Czech Christmas crib there are not mi výrobky. Originální dárky tu najdou každoročně Would you prefer smaller market with a unique only donors and angel of annunciation, there is also Lidovými betlémy se folk crib makers adapted the Jesus birth scene e to citizens as well as Prague visitors buy original podium připravené pro různá kulturní vystoupení stovky Pražanů i návštěvníků hlavního města. atmosphere? Then go over the Charles Bridge a hunter, a chimney-sweeper, a miller, an innkeeper, er, dodnes pyšní mnoho míst to Kampa. There are fewer stalls but Christmas Máte zájem o trh sice menší, ale zato s neopakovatelnou atmosférou? Zamiřte přes Karlův Most na tou tradici však měla jejich with everything that belongs here. v České republice. Boha- a bellman and kids. In short, there is a whole village magic can be felt everywhere. Kampa used to be the centre of pottery so you can fi nd the products Kampu. Stánků je zde sice méně, komornější prostředí výroba v Podkrkonoší. Nejobdivovanějším kusem je in many stalls. Many Czech towns pride themselves on having Christ- však dodává všemu vánoční kouzlo. Kampa byla navíc vždy sídlem hrnčířského No less famous market can be found at Wenceslas mas cribs. But it is the region of Giant Mountains řemesla a na sortimentu t většiny stánků je to znát. potom Třebechovický betlém Square. But wherever you choose to go, you fi nd where the tradition has been strongest. The most Neméně významný trh vyroste každoročně také na Václavském náměstí. Ať už však zamíříte kamkoliv, preclíky, horká medovina nebo sladké štramberské uši vás čekají všude. dílo z 19. století. Nejen ten, (special Czech bakery product). And you can get unikátní velkolepé dřevěné pretzels, hot mead or sweet štramberské uši favorite is the one in Třebechovice pod Orebem. It is a unique wooden Christmas crib made in the Stejně jako originální vánoční ozdoby, dřevěné hračky, efektní svíce a solné lampy. Před ale i ukázky dalších jedineč-ečných lidových betlémů mohou showy candles and salt lamps. Pre-Christmas original Christmas decoratins, wooden toys and 19 th century. It can be seen, and many more, in the Vánoci zkrátka Praha stojí za návštěvu. Museum of Christmas cribs in Třebechovice pod Orebem. zájemci vidět v Muzeu betlémů Prague is simply worth visiting. v Třebechovicích pod Orebem Dříve nebyl symbolem Vánoc stromek, ale jesličky Christmas

8 pověst/legend O Křesomyslu a Horymírovi část 2 Horymír byl statečný muž a neškemral o svůj život. Měl však poslední přání - projet se ještě naposledy na svém věrném koni. Kníže jen mávl rukou: Staniž se! Z Vyšehradu stejně není úniku. Jenže to se milý Křesomysl přepočítal. Horymír vyskočil na Šemíka, objel dvakrát nádvoří a potom se sklonil ke koňské šíji a zašeptal zvířeti cosi do ucha. Milý Šemík zaržál, vzepjal se a náhle přeskočil hradby i Vyšehradskou skálu a octl se rovnou uprostřed Vltavy. Než se přihlížející stačili vzpamatovat, Šemík i s Horymírem doplaval ke břehu a už uháněl směrem k vladykovým rodným Neumětelům. Celý knížecí dvůr byl ohromen a ani kníže nebyl mocen slova. Druhý den se k překvapení všech Horymír na Vyšehrad vrátil. A kníže Křesomysl jeho statečnost ocenil: daroval mu milost. Bohužel - Šemíkovi již nebylo pomoci. Zranění po heroickém skoku byla příliš vážná. Věrný kůň se dalšího dne už nedožil. Pochován byl podle pověsti na Horymírovo přání se všemi poctami v Neumětelích. 14 A Legend of Křesomysl and Horymír part 2 Horymír was a brave man and didn t beg for his life. However, he had one last wish. He wanted to take a ride on his horse called Šemík. The prince didn t mind and said: Let this happen! There s no escape from Vyšehrad, unless your horse has wings. However, Křesomysl was wrong. Horymír jumped on Šemík, rode twice around the courtyard and then inclined his head and whispered something to the horse s ear. Šemík neighed, reared and suddenly jumped over the fortifi cations and the Vyšehrad rock straight to the river Vltava. Before the viewers realized what was going on, Šemík and Horymír swam to the bank and rode to the squire s native Neumětely. The whole court was astonished and the prince himself wasn t able to utter a word. On the following day, to everybody s surprise, Horymír came back to Vyšehrad. And prince Křesomysl appreciated his bravery: he granted him a pardon. Unfortunately they couldn t save the horse Šemík. His wounds after the heroic jump were too serious. The truehearted horse died the next day. According to the legend, Šemík was buried with all honours, on Horymír s request, in Neumětely. Seznam akcí Evropská konference Božího ohně a zázraků 2008 Euro Fire Miracle Conference kongres Evropské společnosti pro antikoncepci 10 th Congress of the European Society of Contraception ISF 2008 Světový semenářský kongres ISF 2008 World Seed Congress Evropská konference na téma cystická fi bróza 31 st European Cystic Fibrosis Conference OMA Meeting 2008 Setkání zástupců sdružení předních světových mobilních operátorů, dodavatelů zařízení a sítí a IT společností OMA Meeting 2008 Meeting of delegates of the Open Mobile Alliance XIV světový kongres psychiatrů XIV World Congress of Psychiatry akce/events 2007 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: listopad 2007 / november 2007 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Šrámková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , Pavla Flídrová, marketing KCP, Tel.: , Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 15

9 Jsme Vaším trumfem! We are your triumph! tel.: , fax:

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic czech hops český chmel 2012 Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic Vedoucí autorského kolektivu / Editor-in-Chief:

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION. http://www.sokolsf.

SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION. http://www.sokolsf. SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION http://www.sokolsf.org P.O. Box 5252, Walnut Creek, CA 94596-9998 E-mail: sokolsf@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více