ANGLI TINA ve Velké Británii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLI TINA ve Velké Británii"

Transkript

1 ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu mluvit s cizími lidmi a je t k tomu cizím jazykem. P i ubytování v hostitelských rodinách musí komunikovat s rodilými mluv ími p i ka dodenním kontaktu. V hostitelských rodinách se nau í samostatnosti, získají nové zku enosti, poznají jiný zp sob ivota, jiné zvyky, kulturu a tradice. P i pobytu v Anglii budou studenti vystavení vlivu angli tiny na ka dém kroku. V na ich kolách lze nau it gramatiku, psaní, tení, ale konverzace nemá nikdy takovou úrove jako s rodilým mluv ím p ímo v jeho zemi. P i výletech a exkurzích mohou áci poznat historii, geografii a kulturu Anglie a p i výletu do Londýna na vlastní o i vid t charakteristické památky. Studenti naleznou smysl výuky angli tiny a po návratu mají chu se zdokonalovat v angli tin, jsou motivováni, nebo si ov ili, e jim také n kdo rozumí. VÝUKA Probíhá pod vedením zku ených anglických lektor. Studenti jsou na základ výsledk vstupního testu rozd leni do studijních skupin podle jazykové pokro ilosti. V t chto skupinách jsou pouze studenti na eho zájezdu, neu í se spole n se studenty jiných národností. B hem výuky jsou pou ívány výhradn anglické materiály, psací pot eby i slovník má ka dý student vlastní. Ve kerá výuka probíhá v angli tin. Procvi uje se zejména konverzace, aby se studenti osm lili mluvit anglicky. Poslední den výuky áci dostanou certifikát o absolvování kurzu. PROGRAM Mimo výuky se studenti ú astní celodenních i odpoledních výlet a náv t v zajímavostí v míst konání kurzu. Pro Va i lep í p edstavu zasíláme návrh programu pro zájezd do Torbay. Návrh programu pro jazykový pobyt v Torquay - 8 dní (12 lekcí): 1. den Odjezd z eské republiky. 2. den ráno p íjezd do Velké Británie, odpoledne p íjezd do Torquay, prohlídka m sta náv t va Babbacombe Model Village (4 GBP, se 4D kinem 5 GBP) nebo Living Coast (5,10 GBP) - ukázka ivota mo ských ivo ich, ve er setkání s hostitelskými rodinami, které si studenty odvezou dom, ve e e v rodin. 3. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne prohlídka m sta Plymouth - p ístav, který sehrál d le itou úlohu v historii, náv t va National Marine Aquarium (4,50 GBP), kde m ete vid t mno ství mo ských ivo ich ( raloci, mo tí koníci, elvy,...) nebo projí ka lodi kou (4 GBP) podél p ístavu základna britského královského námo nictvva, ve e e s rodinou. 4. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Exeteru - hlavního m sta Devonu, procházka m stem, dle zájmu prohlídka katedrály (2 GBP), mo nost nákup, ve e e v rodin. 5. den Snídan v rodin, celodenní výlet náv t va unikátního biologického projektu Eden Project (4 a 6 GBP), cestou zastávka v m ste ku Bodmin, dle zájmu náv t va Bodmin Jail (3,25 GBP), ve e e v rodin. 6. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne výlet do oblasti národního parku Dartmoor - procházka po okolí v typické krajin v esovi a mezi poníky, dle asu zastávka ve vesni ce Widecombe, ve e e v rodin. 7. den Snídan v rodin, celodenní p í prohlídka Londýna Westminster Abbey, Houses of Parliament, Downing Street a Trafalgar Square, Buckingham Palace (pokud bude - st ídání strá í), Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu náv t va Britského muzea (vstup zdarma), osobní volno na Covent Garden nebo let na vyhlídkovém kole London Eye (12,60 a 17,95 GBP), pop. plavba lodi kou (3,50 GBP) na Greenwich, ve er odjezd dom. 8. den p íjezd do eské republiky na ur ené místo.

2 K programu zvýrazn na místa se vstupy doporu ujeme nav tívit. Ni í cena platí zpravidla pro studenty do 15 let v etn, vy í pro ostatní studenty. Uvedené ceny prosím berte jako orienta ní, neru íme za p ípadné zm ny. Vzhledem k dobrým zku enostem doporu ujeme vybrat p íslu nou ástku na vybrané spole né vstupy ráno p i p íjezdu do Velké Británie pr vodcem. B hem pobytu pak má peníze u sebe a platí v dy spole né vstupné, které je pro skupiny výhodn j í. Studenti tak nemají u sebe zbyte n moc pen z a nemusí myslet na to, aby jim zbylo na vstupné. Peníze se na konci pobytu vyú tují a zbylé drobné se d tem vrátí p ed odjezdem tak, aby je p ípadn mohly utratit. Pokud Va e dít ji n které z míst nav tívilo, je samoz ejm mo ná individuální domluva, kone né slovo v ak má v dy doprovázející pedagog. PEDAGOGICKÝ DOZOR A PR VODCE Pedagog spolupracuje s kancelá í STUDENT AGENCY a zodpovídá za p edání v ech informací a materiál firmy STUDENT AGENCY student m a jejich rodi m. V míst konání pobytu pedagogové úzce spolupracují s pr vodcem zájezdu a zodpovídají za zdraví a bezpe nost student v dob spole ného programu, zatímco pr vodce poskytuje pr vodcovské a delegátské slu by. Pr vodce je nep etr it k zasti ení na mobilním telefonu, jeho íslo obdr í studenti sou asn s telefonními ísly anglických hostitelských rodin. DOPRAVA Cena jazykových pobyt zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem zahrani ní výroby (ABS, DVD, klimatizace). Doprava je zaji t na externími dopravci, se kterými p i p íprav kolních zájezd dlouhodob spolupracujeme. Cena zahrnuje také cestu trajektem nebo Eurotunelem tam i zp t (ob cesty stejn rozhodnutí v kompetenci SA). Autobus je k dispozici b hem celého pobytu, vozí studenty do koly a ze koly, dopravuje skupinu na výlety. Na cestu autobusem doporu ujeme men í p íru ní zavazadlo s doklady, potravinami a oble ením na cestu a první den atd., které budou mít studenti u sebe v autobuse. V t í zavazadlo bude ulo eno v zavazadlovém prostoru. Pro pohodln j í cestování doporu ujeme vzít si s sebou malý pol tá ek, deku, oblíbené filmy na DVD i knihu. V autobuse je mo no zakoupit nealkoholické nápoje, aj, teplou okoládu a kávu. Dle zákon Velké Británie není povoleno dr ení zbraní (no e atd.) na ve ejnosti. P i vstupu do zem a na r zné památky dochází k namátkovým kontrolám. Zejména dr ení no s epelí del ích ne 5 cm, tzv. motýlk, pep ových nebo slzných obraných sprej je zakázáno. Proto doporu ujeme tyto p edm ty s sebou nebrat a vyvarovat se tak p ípadným potí ím. KAPESNÉ, CESTOVNÍ DOKLADY, POJI T NÍ Na úhradu vstup do nabízených objekt doporu uje GBP (dle vstup uvedených v programu a dle v ku student ) GBP pro vlastní pot ebu. Ka dý ú astník musí mít vlastní cestovní pas nebo ob anský pr kaz vydaný po roce V p ípad ú asti studenta, který nemá eské/slovenské ob anství a nepochází ze stát EU, doporu ujeme kontaktovat p íslu nou ambasádu, pop. cizineckou policii a informovat se o dal ím postupu. Na po ádání rádi pro studenta vystavíme potvrzení o ú asti na kolním zájezdu. Pro ka dého ú astníka pobytu je sjednáno Poji t ní ú astník hromadného zájezdu u poji ovny Allianz. V tomto poji t ní je zahrnuto poji t ní lé ebných výloh v zahrani í, úrazové poji t ní, poji t ní zavazadel, poji t ní odpov dnosti, poji t ní storna zájezdu a dopl kové a asisten ní slu by. Sjednáním tohoto poji t ní vzniká právní vztah p ímo mezi ú astníkem pobytu (resp. jeho zákonným zástupcem) a poji ovnou Allianz. Povinností ka dého ú astníka a jeho zákonného zástupce je seznámit se s pojistnými podmínkami poji ovny Allianz. P esn j í podmínky poji t ní najdete na následujících stránkách a kompletní informace na Stornopodmínky - rozhodující pro ur ení vý e stornopoplatk je den oznámení Va eho storna do kancelá e STUDENT AGENCY. Stornopoplatek není ú tován, pokud jsou za stornované osoby náhradníci. Vý e stornopoplatk - bude-li storno podáno: více ne 6 týdn p ed odjezdem 10 % ceny zájezdu 6 týdn - 30 dn p ed odjezdem 25 % ceny zájezdu 29-7 dn p ed odjezdem 75 % ceny zájezdu 6 a mén dn p ed odjezdem 100 % ceny zájezdu

3 V cen zájezdu je zahrnuto poji t ní na storno - poji ovna poskytne poji t nému pln ní ve vý i 80% skute n vzniklých náklad spojených se zru ením ú asti na zájezdu, které poji t ný zaplatil na í agentu e, maximáln v ak K. Storno lze p iznat z d vod akutního onemocn ní nebo úrazu poji t ného nebo nejbli ích len rodiny, z d vodu úmrtí lena Va í rodiny nebo z d vod zna né kody na majetku následkem trestného inu nebo ivelné události. Poji t ní se nevztahuje na nemoci existující ji p i uzav ení pojistné smlouv a na t hotenství. Poji t ní stornovacích poplatk zaniká dnem odjezdu (p ípadné potvrzení kodní události musí mít datum nejpozd ji ze dne odjezdu). P i vzniku pojistné události je poji t ný povinen zru it cestu v cestovní kancelá i neprodlen, nejdéle v ak nejbli í pracovní den po vzniku kody, která mu zabránila v nástupu na plánovanou cestu, za p edpokladu, e toto by m lo za následek zvý ení stornopoplatk. P esné podmínky poji t ní najdete na následujících stránkách. CENA ZÁJEZDU Cena zájezdu je kalkulována na minimální po et 40 student. Klesne-li po et student pod 40 více jak 6 týdn p ed odjezdem, je nutné zvý it cenu (nutnost zaplatit dopravu) za chyb jící studenty. Cena je kalkulována p i kurzu 35,80 K /GBP. V p ípad pohybu kurzu o 10% si vyhrazujeme právo cenu upravit dle V eobecných smluvních podmínek STUDENT AGENCY. UBYTOVÁNÍ V ANGLICKÝCH RODINÁCH Tento typ p edstavuje nejlep í p íle itost, jak poznat anglický zp sob ivota a dále se zdokonalit v angli tin. Hostitelské rodiny zaji uje zahrani ní partnerská agentura. Rodi e obdr í adresu a telefonní kontakt na hostitelskou rodinu spolu s kontakty na pr vodce a pedagogický dozor v den odjezdu. Stejné informace p edá pr vodce student m v autobuse. Studenti jsou ubytováni po dvojicích, trojicích nebo tve icích v jedné hostitelské rodin. V t ina rodin nebydlí v bytech, ale v rodinných domech. Pokoje v anglických domácnostech jsou v ak obvykle mnohem men í, ne jsme zvyklí. Je t eba také po ítat s tím, e anglické domy bývají vytáp ny max. na 18 stup, v noci i mén, a e je zde daleko chladn j í podnebí i ast j í de t. P ibalte tedy teplé oble ení, nepromokavý plá a kvalitní boty. Do hostitelských rodin není nutné brát si povle ení. Domácí obuv není vy adována, doporu uje se v ak pro vlastní pohodlí. Koupelna a toaleta bývají spole né s ostatními leny rodiny a je pot eba vzít si vlastní ru ník. V Anglii je jiný systém zásuvek, pou ívání nabíje ek telefon, fotoaparát apod. je mo né pouze po zakoupení elektrického adaptéru (asi 5 GBP). N které rodiny tyto adaptéry vlastní, jiné ne. U nás se prodává univerzální adaptér asi za 300 K. Torquay - doprava student do koly je zaji t na zájezdovým autobusem, který je vyzvedává na tvz. meeting pointech. Tyto jsou vzdáleny cca 5-10 minut ch ze od domu. Stejným zp sobem probíhá i návrat do rodin po odpoledních aktivitách. Dle pravidel jazykové koly LAL d ti sm jí samy opou t t rodinu v dob po návratu ze spole ného odpoledního programu na ve e i podle následujících pravidel: d ti 12 let a mlad í nesmí po ve e i opou t t hostitelskou rodinu v bec, d ti do 15 let do hod., d ti do 18 let do hod. Rodiny od student o ekávají respektování zásad jako jsou dohoda o p ípadném pou ití telefonu i o p ípadné náv t v, zdvo ilost, slu né chování a etrné zacházení s ve kerým vybavením v dom (v p ípad po kození vybavení hradí student kodu na míst v plné vý i). Dle zákon Velké Británie je zakázána konzumace alkoholu osobami mlad ími 18 let v etn. Poru ení tohoto zákona v hostitelských rodinách m e vést k okam itému vyst hování a ubytování na zbytek pobytu na náklady studenta/ky. Je dobré se vyvarovat i dárk m v podob eského alkoholu. Jako dárky pro rodiny doporu ujeme spí e drobnosti oplatky, knihu o m st v angli tin, hrní ek nebo n co typického pro daný kraj atd. Upozor ujeme, e nem eme ru it za návrat zapomenutých v ci z rodin, hotelu nebo autobusu b hem pobytu. Dávejte si tedy, prosím, na n pozor a v e si p ed odjezdem z rodin nebo vystoupením z autobusu pe liv zkontrolujte. D kujeme. STRAVA D tem je poskytována v rodin strava formou plné penze (tzn. snídan, ob dové balí ky a ve e e). Strava za íná ve e í v den p íjezdu do hostitelských rodin a kon í snídaní a ob dovým balí kem v den odjezdu z hostitelských rodin. Je tedy pot eba, abyste zajistili svému dít ti stravu na cestu tam, na poslední den pobytu v Londýn a na zpáte ní cestu. STUDENT AGENCY

4 prost ednictvím svého pr vodce zaji uje ob erstvení na poslední den zájezdu p i odjezdu z Londýna, nicmén doporu ujeme po ítat s tím, aby bylo dít vybaveno trvanlivými potravinami pro tyto ú ely, p ípadn zakalkulovat nákup potravin v Londýn do vý e kapesného. K snídani jsou v t inou podávány toasty s máslem, d emem a zejména r zné druhy cereálií (nap. u nás známé cornflakes). Pije se v t inou aj s mlékem nebo rozpustná káva i d us. Místo ob da v t ina Angli an konzumuje pouze oblo ený chléb (sandwich) nebo jen velmi lehké jídlo. Proto i ob dové balí ky, které d ti obdr í v p ípad plné penze, mají spí e charakter kolních sva in (oblo ený chléb a ovoce nebo sladká ty inka, malé pití). Ve e e bývají teplé (obsahují ryby, r zné druhy masa, zeleninu, t stoviny atd.). Vegetariánství, alergie na r zné druhy potravin a ve keré zdravotní problémy je t eba jasn vyzna it na p ihlá ce ka dého studenta, kterou podepisují jeho zákonní zástupci. V p ípad zvlá tních diet (nap. bezlepková), alergií (na o echy, mléko atd.) nebo specifických po adavk na stravu je ú tován p íplatek. V p ípad záva n j ího onemocn ní rodi e také uvedou opat ení, dle kterých je v p ípad pot eby nutné postupovat. REKLAMACE Reklamaci podává student prost ednictvím pedagoga zástupci STUDENT AGENCY, který skupinu doprovází. Reklamaci slu eb poskytovaných anglickými partnery (výuka, ubytování, strava) je vzhledem k zaji t ní skutkové opodstatn nosti reklamace nutné podat bezprost edn po zji t ní nedostate ného pln ní slu by a to je t p ed skon ením poskytované slu by. Reklamace se podává prost ednictvím pr vodce p ímo poskytovateli slu by, aby mohla být sjednána náprava na míst. Reklamaci slu eb poskytovaných eskou stranou (doprava, pr vodce) je mo no podat kdykoliv do návratu do R/SR. O reklamaci a jejím e ení vyhotoví zástupce STUDENT AGENCY zápis. Nebude-li mo né závadu fakticky odstranit i kompenzovat, stává se tento zápis podkladem k p ípadnému poskytnutí slevy z ceny. Tato sleva je poskytnuta spolu s do e ením reklamace v zákonné lh t 30 dn po skon ení akce. Reklamace, které nebyly podány zástupci STUDENT AGENCY do skon ení poskytování p íslu né slu by a o nich nebyl vyhotoven zápis nemohou být dále e eny. D kujeme za Va i pozornost Tým kolních zájezd

5 POKYNY PRO CHOVÁNÍ A BEZPE NOST STUDENT NA ZAHRANI NÍM ZÁJEZDU I. V eobecné Studenti budou v dy dbát pokyn, rad i p íkaz v ech doprovázejících pedagog a pr vodce. Studenti nesm jí bez v domí pedagoga opustit skupinu a b hem rozchod se pohybují ve skupinách. Studenti si budou dávat pozor na své osobní v ci, zejména na cestovní pas, peníze a jiné doklady. Eventuální ztrátu neprodlen ohlásí pedagogickému dozoru. II. Zdravotní Studenti jsou povinni svým zodpov dným chováním p edcházet mo ným úraz m a onemocn ním. Chovají se tak, aby neohrozili bezpe nost svou ani ostatních ú astník zájezdu. Ka dý zdravotní problém oznámí ihned pedagogickému dozoru, eventuáln hostitelské rodin nebo pr vodci. Studenti, kte í pravideln u ívají léky, je budou mít v dostate ném mno ství s sebou. Rodi e uvedou druh a pou ití léku na zprávu pro kontaktního pedagoga, kterou mu p edají nejpozd ji u autobusu p ed odjezdem. V p ípad záva n j ího onemocn ní nebo speciálních alergií (na lepek, o echy) rodi e také uvedou opat ení, dle kterých je v p ípad pot eby postupovat. III. Dopravní 1. Ve Velké Británii se jezdí na silnici VLEVO, proto je pot eba v novat zvý enou pozornost doprav, zejména p i p echázení. Rozhlí íme se nejd íve vpravo a pak vlevo. P echázíme pouze na vyzna ených p echodech. P i vystupování z autobusu je t eba zvý ené opatrnosti, nebo se vystupuje sm rem do vozovky. Z autobusu vystupujeme teprve na pokyn pr vodce nebo idi e. 2. B hem cesty autobusem se studenti chovají ukázn n a ohledupln. P i zastávkách se nevzdalují od skupiny bez v domí pedagogického dozoru. 3. P i jízd trajektem nebo Eurotunelem neopou t jí studenti bez dovolení skupinu a dávají si pozor na své v ci. IV. Ubytovací 1. Studenti nesm jí opou t t hostitelskou rodinu po návratu z odpoledního programu. Výjimku tvo í pobytová místa, kde to pravidla partnerské zahrani ní agentury dovolují, za p edpokladu souhlasu rodi a pedagogického dozoru. 2. Studenti budou etrn zacházet s ve kerým vybavením v dom (resp. v hotelu), nebudou si nic p j ovat bez svolení hostitelské rodiny, v p ípad po kození budou hradit kodu v plné vý i. 3. V p ípad ubytováni v hotelu studenti budou dbát pokyn personálu ohledn no ního klidu, tj. nebudou se po 22 hodin zdr ovat na chodbách a i v pokojích budou dbát na no ní klid a brát ohled na ostatní hosty hotelu. 4. Od student se o ekává respektování pravidel hostitelské rodiny. Je ádoucí, aby se studenti pokud mo no p izp sobili stravovacím zvyklostem v hostitelské rodin. 5. V p ípad nejasností, nedostatk i stí ností na ubytování i stravu v hostitelské rodin se studenti neprodlen obrátí na pedagogický dozor i pr vodce. Prosím uv domte si, e na konci pobytu i po jeho ukon ení ji nelze sjednat nápravu. Na ím cílem je, aby jak studenti, tak pedagogové, tak i rodi e byli spokojeni s pr b hem celého zájezdu. V íme, e tyto pokyny v zájmu p íjemného a bezpe ného pr b hu zájezdu s Va imi d tmi d kladn proberete i Vy - jejich rodi e. D kujeme za spolupráci. Tým kolních zájezd

6 Cestovní poji t ní Allianz poji ovny, a. s. Rozsah poji t ní: lé ebné výlohy v zahrani í ambulantní léka ské o et ení léky a dal í zdravotnický materiál hospitalizace v etn dopravy do nemocnice lé ba, diagnostika a operace p evoz nemocného do R, repatriace ostatk do R výlohy na dopravu osoby blízké p i repatriaci poji t ného akutní zubní o et ení výlohy na ubytování osoby blízké p i hospitalizaci poji t ného poji t ní rizik souvisejících s terorismem (lé ebné výlohy v zahrani í) repatriace související s terorismem úrazové poji t ní smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu, pom rné pln ní z pojistné ástky za dobu nezbytného lé ení poji t ní zavazadel v echny kody na zavazadlech poji t ného koda na jedné v ci v echny kody na cennostech na jednu cennost v echny kody zp sobené vloupáním do vozidla na jednu v c odcizenou z vozidla na zpo d ní letu od 7. hodiny na zpo d ní zavazadel od 7. hodiny p ipoji t ní zavazadel v echny kody na zavazadlech poji t ného koda na jedné v ci v echny kody na cennostech na jednu cennost v echny kody zp sobené vloupáním do vozidla na jednu v c odcizenou z vozidla poji t ní odpov dnosti za kodu na zdraví nebo usmrcením na jedné v ci následné kody spoluú ast na zdraví nebo usmrcením na jedné v ci následné kody spoluú ast dopl kové asisten ní slu by dopl kové asisten ní slu by právní pomoc v zahrani í náhradní pracovník opatrovník ztráta, odcizení, zni ení doklad základní technická pomoc p i kod na majetku v míst bydli t Poji t ní stornovacích poplatk limity pojistného pln ní K v pr b hu trvání smlouvy K / 1 den (max. 5 dní) K K pojistná ástka K K 100 K /1 den limity pojistného pln ní a pojistné ástky K K K K K K 200 K /hodina, max K 200 K /hodina, max K limity pojistného pln ní K K K K K 5 000,00 K limity pojistného pln ní (1 událost) K K K 500 K / PU limit na v echny pojistné události K K K 5 00 K limity pojistného pln ní K K K K K K

7 úhrada 80% stornopoplatku, maximální pln ní K na osobu Jak postupovat v p ípad vzniku pojistné události Vznik pojistné události oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. Pro uplatn ní nároku na pojistné pln ní za lete vypln ný formulá Oznámení kodné události spolu s pot ebnými doklady na adresu Allianz poji ovna, a.s., Ke tvanici 656/3, Praha 8, , R. Do lo-li k pojistné události následkem dopravní nehody, trestného inu i p estupku a koda byla hlá ena na policii poji t ným nebo jiným ú astníkem, v dy zajist te a p edejte Allianz poji ovn, a.s. policejní protokol. Asisten ní slu ba Allianz poji ovny je Vám k dispozici pot ebujete-li radu i pomoc v zahrani í; je dostupná 24 hodin denn, 7 dn v týdnu na telefonním ísle Poji t ní lé ebných výloh v zahrani í V p ípad akutních zdravotních obtí í se obra te na nejbli í zdravotnické za ízení, p ípadn kontaktujte místní záchrannou slu bu. Od o et ujícího léka e v dy vy ádejte léka skou zprávu a ú et za poskytnuté slu by. V p ípad hospitalizace, pot eby specializovaného vy et ení operace i repatriace kontaktujte v dy neprodlen asisten ní slu bu Allianz poji ovny. Pokud to Vá zdravotní stav neumo uje, splní tuto povinnost kontaktní osoba (rodinný p íslu ník, kolega, apod.) Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: léka skou zprávou ze zahrani í, léka ským p edpisem na zakoupené léky, originálem ú tu za o et ení i léky, Poji t ní úrazu V p ípad vzniku úrazu vy ádejte od o et ujícího léka e v míst úrazu a prvního o et ení léka skou zprávu. Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: léka skou zprávou, propou t cí zprávou z nemocnice v p ípad hospitalizace, dokladem o pracovní neschopnosti, zdravotní dokumentaci o pr b hu lé ení a rehabilitaci úrazu. V p ípad smrti následkem úrazu za lete spolu s Oznámením kodné události: kopii úmrtního listu, ú edn ov enou kopii ob anského pr kazu, ú edn ov enou kopii rodného listu, Poji t ní zavazadel V dy informujte o vzniku pojistné události místní policii a vy ádejte si policejní záznam o této události. V p ípad ztráty i po kození zavazadel v souvislosti s p epravou zavazadel si vy ádejte doklad o vzniku pojistné události od p epravce. P i odcizení zavazadel b hem p epravy uplatn te své právo na náhradu kody v první ad u p epravce. Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: policejním protokolem, zápisem o vzniklé kod od dopravce nebo jiné instituce, u které ke kod do lo, dokladem o uplatn ní nároku na náhradu kody u jiné instituce, v etn vy íslení náhrady vzniklé kody touto institucí, originály ú t nárokovaných výloh i v cí, uhrazených / neuhrazených, v etn p ekladu polo ek do eského jazyka,

8 originálem jízdenky nebo letenky, zavazadlového lístku v p ípad vzniku pojistné události b hem p epravy zavazadel, dokladem o zpo d ní i zru ení letu, léka skou zprávou od léka e nebo zdrav. za ízení, které poskytlo první o et ení v souvislosti s pojistnou událostí, fotodokumentací pojistné události, kopií smlouvy o zap j ení vozidla, souvisí-li jeho zap j ení se vznikem pojistné události, dokladem o oprav vozidla pokud do lo ke kráde i zavazadel z vozidla, Poji t ní odpov dnosti V dy informujte o vzniku pojistné události místní policii a vy ádejte si policejní záznam o události. Okolnosti vzniku pojistné události zdokumentujte (fotograficky, popis, nákres, atd.); zajist te sv deckou výpov a prohlá ení po kozeného o vzniklé kod. Svou odpov dnost bez souhlasu pojistitele (resp. asisten ní slu by) neuznávejte, nepodepisujte ádný dokument, jeho obsahu nerozumíte nebo s ním nesouhlasíte. V p ípad nejasností i pot eby asistence kontaktujte neprodlen asisten ní slu bu Allianz poji ovny, a.s. Pojistnou událost oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: policejní zprávou nebo záznamem jiné zainteresované instituce o kod, dokladem o uplatn ní nároku na pojistné pln ní u jiné instituce, Va ím místop íse ným prohlá ením, popisujícím okolnosti a mechanismus vzniku pojistné události a vyjád ením k odpov dnosti za vznik pojistné události, sv deckým prohlá ením popisujícím okolnosti vzniku pojistné události a prohlá ením po kozeného, originály ú t jejich proplacení nárokujete v etn popisu ú tovaných polo ek fotodokumentací vzniklé kody, dokladem o oprav po kozené v ci, Dopl kové asisten ní slu by V dy kontaktujte asisten ní slu bu Allianz poji ovny, a.s. a postupujte dle jejích instrukcí. Poji t ní stornovacích poplatk V p ípad vzniku pojistné události zru te neprodlen cestovní slu bu u zprost edkovatele této slu by. Cestovní slu ba musí být zru ena p ed jejím plánovaným po átkem. Pojistnou událost oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: originálem smlouvy o zprost edkování cestovní slu by, originálem dokladu o zaplacení cestovní slu by, léka skou zprávou, vystavenou o et ujícím léka em, originálem stornofaktury, vystavené poskytovatelem cestovní slu by, pr kazem pracovní neschopnosti osoby, kv li které do lo ke stornování cestovní slu by, propou t cí léka skou zprávou z nemocnice v p ípad zru ení cestovní slu by z d vodu hospitalizace, kopií úmrtního listu v p ípad zru ení cestovní slu by z d vodu úmrtí, kopií rodného / oddacího listu, dokazující vztah poji t ného a osoby blízké, kv li ní byla cestovní slu ba zru ena, dokladem vzniku zna né kody na majetku v p ípad, e je d vodem zru ení cestovní slu by, Podrobné V eobecné pojistné podmínky a Zvlá tní pojistné podmínky jsou uvedeny v Pojistných podmínkách pro cestovní poji t ní a asisten ní slu by, které jsou sou ástí ka dé pojistné smlouvy.

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? Alergie na potraviny ANO / NE ANO /

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Ukázkový program 6denního programu poznávacího zájezdu do Hastings a okolí HRADY A ZÁMKY JIŽNÍ ANGLIE:

Ukázkový program 6denního programu poznávacího zájezdu do Hastings a okolí HRADY A ZÁMKY JIŽNÍ ANGLIE: POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO HASTINGS - Hrady a zámky jižní Anglie Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se poznávacího pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

1. den: odjezd ráno z České/Slovenské republiky z místa podle vašeho výběru.

1. den: odjezd ráno z České/Slovenské republiky z místa podle vašeho výběru. ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO COVENTRY

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO COVENTRY POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO COVENTRY Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se poznávacího pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 4 Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska Níže jsou uvedeny závazné požadavky zadavatele na předmět plnění. Dodavatel je povinen se těmito

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice kolní ád je vydán v souladu s 30 zákona. 561/2004 Sb. o p ed kolním, základním, st edním a vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku . j.: 007 EX 3897/08-40 Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku Soudní exekutor Mgr. Kamil Bran ík, Exekutorský ú ad Hodonín (dále jen exekutor) rozhodl ve v ci exekuce oprávn ného: M

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více