ANGLI TINA ve Velké Británii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLI TINA ve Velké Británii"

Transkript

1 ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu mluvit s cizími lidmi a je t k tomu cizím jazykem. P i ubytování v hostitelských rodinách musí komunikovat s rodilými mluv ími p i ka dodenním kontaktu. V hostitelských rodinách se nau í samostatnosti, získají nové zku enosti, poznají jiný zp sob ivota, jiné zvyky, kulturu a tradice. P i pobytu v Anglii budou studenti vystavení vlivu angli tiny na ka dém kroku. V na ich kolách lze nau it gramatiku, psaní, tení, ale konverzace nemá nikdy takovou úrove jako s rodilým mluv ím p ímo v jeho zemi. P i výletech a exkurzích mohou áci poznat historii, geografii a kulturu Anglie a p i výletu do Londýna na vlastní o i vid t charakteristické památky. Studenti naleznou smysl výuky angli tiny a po návratu mají chu se zdokonalovat v angli tin, jsou motivováni, nebo si ov ili, e jim také n kdo rozumí. VÝUKA Probíhá pod vedením zku ených anglických lektor. Studenti jsou na základ výsledk vstupního testu rozd leni do studijních skupin podle jazykové pokro ilosti. V t chto skupinách jsou pouze studenti na eho zájezdu, neu í se spole n se studenty jiných národností. B hem výuky jsou pou ívány výhradn anglické materiály, psací pot eby i slovník má ka dý student vlastní. Ve kerá výuka probíhá v angli tin. Procvi uje se zejména konverzace, aby se studenti osm lili mluvit anglicky. Poslední den výuky áci dostanou certifikát o absolvování kurzu. PROGRAM Mimo výuky se studenti ú astní celodenních i odpoledních výlet a náv t v zajímavostí v míst konání kurzu. Pro Va i lep í p edstavu zasíláme návrh programu pro zájezd do Torbay. Návrh programu pro jazykový pobyt v Torquay - 8 dní (12 lekcí): 1. den Odjezd z eské republiky. 2. den ráno p íjezd do Velké Británie, odpoledne p íjezd do Torquay, prohlídka m sta náv t va Babbacombe Model Village (4 GBP, se 4D kinem 5 GBP) nebo Living Coast (5,10 GBP) - ukázka ivota mo ských ivo ich, ve er setkání s hostitelskými rodinami, které si studenty odvezou dom, ve e e v rodin. 3. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne prohlídka m sta Plymouth - p ístav, který sehrál d le itou úlohu v historii, náv t va National Marine Aquarium (4,50 GBP), kde m ete vid t mno ství mo ských ivo ich ( raloci, mo tí koníci, elvy,...) nebo projí ka lodi kou (4 GBP) podél p ístavu základna britského královského námo nictvva, ve e e s rodinou. 4. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Exeteru - hlavního m sta Devonu, procházka m stem, dle zájmu prohlídka katedrály (2 GBP), mo nost nákup, ve e e v rodin. 5. den Snídan v rodin, celodenní výlet náv t va unikátního biologického projektu Eden Project (4 a 6 GBP), cestou zastávka v m ste ku Bodmin, dle zájmu náv t va Bodmin Jail (3,25 GBP), ve e e v rodin. 6. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne výlet do oblasti národního parku Dartmoor - procházka po okolí v typické krajin v esovi a mezi poníky, dle asu zastávka ve vesni ce Widecombe, ve e e v rodin. 7. den Snídan v rodin, celodenní p í prohlídka Londýna Westminster Abbey, Houses of Parliament, Downing Street a Trafalgar Square, Buckingham Palace (pokud bude - st ídání strá í), Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu náv t va Britského muzea (vstup zdarma), osobní volno na Covent Garden nebo let na vyhlídkovém kole London Eye (12,60 a 17,95 GBP), pop. plavba lodi kou (3,50 GBP) na Greenwich, ve er odjezd dom. 8. den p íjezd do eské republiky na ur ené místo.

2 K programu zvýrazn na místa se vstupy doporu ujeme nav tívit. Ni í cena platí zpravidla pro studenty do 15 let v etn, vy í pro ostatní studenty. Uvedené ceny prosím berte jako orienta ní, neru íme za p ípadné zm ny. Vzhledem k dobrým zku enostem doporu ujeme vybrat p íslu nou ástku na vybrané spole né vstupy ráno p i p íjezdu do Velké Británie pr vodcem. B hem pobytu pak má peníze u sebe a platí v dy spole né vstupné, které je pro skupiny výhodn j í. Studenti tak nemají u sebe zbyte n moc pen z a nemusí myslet na to, aby jim zbylo na vstupné. Peníze se na konci pobytu vyú tují a zbylé drobné se d tem vrátí p ed odjezdem tak, aby je p ípadn mohly utratit. Pokud Va e dít ji n které z míst nav tívilo, je samoz ejm mo ná individuální domluva, kone né slovo v ak má v dy doprovázející pedagog. PEDAGOGICKÝ DOZOR A PR VODCE Pedagog spolupracuje s kancelá í STUDENT AGENCY a zodpovídá za p edání v ech informací a materiál firmy STUDENT AGENCY student m a jejich rodi m. V míst konání pobytu pedagogové úzce spolupracují s pr vodcem zájezdu a zodpovídají za zdraví a bezpe nost student v dob spole ného programu, zatímco pr vodce poskytuje pr vodcovské a delegátské slu by. Pr vodce je nep etr it k zasti ení na mobilním telefonu, jeho íslo obdr í studenti sou asn s telefonními ísly anglických hostitelských rodin. DOPRAVA Cena jazykových pobyt zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem zahrani ní výroby (ABS, DVD, klimatizace). Doprava je zaji t na externími dopravci, se kterými p i p íprav kolních zájezd dlouhodob spolupracujeme. Cena zahrnuje také cestu trajektem nebo Eurotunelem tam i zp t (ob cesty stejn rozhodnutí v kompetenci SA). Autobus je k dispozici b hem celého pobytu, vozí studenty do koly a ze koly, dopravuje skupinu na výlety. Na cestu autobusem doporu ujeme men í p íru ní zavazadlo s doklady, potravinami a oble ením na cestu a první den atd., které budou mít studenti u sebe v autobuse. V t í zavazadlo bude ulo eno v zavazadlovém prostoru. Pro pohodln j í cestování doporu ujeme vzít si s sebou malý pol tá ek, deku, oblíbené filmy na DVD i knihu. V autobuse je mo no zakoupit nealkoholické nápoje, aj, teplou okoládu a kávu. Dle zákon Velké Británie není povoleno dr ení zbraní (no e atd.) na ve ejnosti. P i vstupu do zem a na r zné památky dochází k namátkovým kontrolám. Zejména dr ení no s epelí del ích ne 5 cm, tzv. motýlk, pep ových nebo slzných obraných sprej je zakázáno. Proto doporu ujeme tyto p edm ty s sebou nebrat a vyvarovat se tak p ípadným potí ím. KAPESNÉ, CESTOVNÍ DOKLADY, POJI T NÍ Na úhradu vstup do nabízených objekt doporu uje GBP (dle vstup uvedených v programu a dle v ku student ) GBP pro vlastní pot ebu. Ka dý ú astník musí mít vlastní cestovní pas nebo ob anský pr kaz vydaný po roce V p ípad ú asti studenta, který nemá eské/slovenské ob anství a nepochází ze stát EU, doporu ujeme kontaktovat p íslu nou ambasádu, pop. cizineckou policii a informovat se o dal ím postupu. Na po ádání rádi pro studenta vystavíme potvrzení o ú asti na kolním zájezdu. Pro ka dého ú astníka pobytu je sjednáno Poji t ní ú astník hromadného zájezdu u poji ovny Allianz. V tomto poji t ní je zahrnuto poji t ní lé ebných výloh v zahrani í, úrazové poji t ní, poji t ní zavazadel, poji t ní odpov dnosti, poji t ní storna zájezdu a dopl kové a asisten ní slu by. Sjednáním tohoto poji t ní vzniká právní vztah p ímo mezi ú astníkem pobytu (resp. jeho zákonným zástupcem) a poji ovnou Allianz. Povinností ka dého ú astníka a jeho zákonného zástupce je seznámit se s pojistnými podmínkami poji ovny Allianz. P esn j í podmínky poji t ní najdete na následujících stránkách a kompletní informace na Stornopodmínky - rozhodující pro ur ení vý e stornopoplatk je den oznámení Va eho storna do kancelá e STUDENT AGENCY. Stornopoplatek není ú tován, pokud jsou za stornované osoby náhradníci. Vý e stornopoplatk - bude-li storno podáno: více ne 6 týdn p ed odjezdem 10 % ceny zájezdu 6 týdn - 30 dn p ed odjezdem 25 % ceny zájezdu 29-7 dn p ed odjezdem 75 % ceny zájezdu 6 a mén dn p ed odjezdem 100 % ceny zájezdu

3 V cen zájezdu je zahrnuto poji t ní na storno - poji ovna poskytne poji t nému pln ní ve vý i 80% skute n vzniklých náklad spojených se zru ením ú asti na zájezdu, které poji t ný zaplatil na í agentu e, maximáln v ak K. Storno lze p iznat z d vod akutního onemocn ní nebo úrazu poji t ného nebo nejbli ích len rodiny, z d vodu úmrtí lena Va í rodiny nebo z d vod zna né kody na majetku následkem trestného inu nebo ivelné události. Poji t ní se nevztahuje na nemoci existující ji p i uzav ení pojistné smlouv a na t hotenství. Poji t ní stornovacích poplatk zaniká dnem odjezdu (p ípadné potvrzení kodní události musí mít datum nejpozd ji ze dne odjezdu). P i vzniku pojistné události je poji t ný povinen zru it cestu v cestovní kancelá i neprodlen, nejdéle v ak nejbli í pracovní den po vzniku kody, která mu zabránila v nástupu na plánovanou cestu, za p edpokladu, e toto by m lo za následek zvý ení stornopoplatk. P esné podmínky poji t ní najdete na následujících stránkách. CENA ZÁJEZDU Cena zájezdu je kalkulována na minimální po et 40 student. Klesne-li po et student pod 40 více jak 6 týdn p ed odjezdem, je nutné zvý it cenu (nutnost zaplatit dopravu) za chyb jící studenty. Cena je kalkulována p i kurzu 35,80 K /GBP. V p ípad pohybu kurzu o 10% si vyhrazujeme právo cenu upravit dle V eobecných smluvních podmínek STUDENT AGENCY. UBYTOVÁNÍ V ANGLICKÝCH RODINÁCH Tento typ p edstavuje nejlep í p íle itost, jak poznat anglický zp sob ivota a dále se zdokonalit v angli tin. Hostitelské rodiny zaji uje zahrani ní partnerská agentura. Rodi e obdr í adresu a telefonní kontakt na hostitelskou rodinu spolu s kontakty na pr vodce a pedagogický dozor v den odjezdu. Stejné informace p edá pr vodce student m v autobuse. Studenti jsou ubytováni po dvojicích, trojicích nebo tve icích v jedné hostitelské rodin. V t ina rodin nebydlí v bytech, ale v rodinných domech. Pokoje v anglických domácnostech jsou v ak obvykle mnohem men í, ne jsme zvyklí. Je t eba také po ítat s tím, e anglické domy bývají vytáp ny max. na 18 stup, v noci i mén, a e je zde daleko chladn j í podnebí i ast j í de t. P ibalte tedy teplé oble ení, nepromokavý plá a kvalitní boty. Do hostitelských rodin není nutné brát si povle ení. Domácí obuv není vy adována, doporu uje se v ak pro vlastní pohodlí. Koupelna a toaleta bývají spole né s ostatními leny rodiny a je pot eba vzít si vlastní ru ník. V Anglii je jiný systém zásuvek, pou ívání nabíje ek telefon, fotoaparát apod. je mo né pouze po zakoupení elektrického adaptéru (asi 5 GBP). N které rodiny tyto adaptéry vlastní, jiné ne. U nás se prodává univerzální adaptér asi za 300 K. Torquay - doprava student do koly je zaji t na zájezdovým autobusem, který je vyzvedává na tvz. meeting pointech. Tyto jsou vzdáleny cca 5-10 minut ch ze od domu. Stejným zp sobem probíhá i návrat do rodin po odpoledních aktivitách. Dle pravidel jazykové koly LAL d ti sm jí samy opou t t rodinu v dob po návratu ze spole ného odpoledního programu na ve e i podle následujících pravidel: d ti 12 let a mlad í nesmí po ve e i opou t t hostitelskou rodinu v bec, d ti do 15 let do hod., d ti do 18 let do hod. Rodiny od student o ekávají respektování zásad jako jsou dohoda o p ípadném pou ití telefonu i o p ípadné náv t v, zdvo ilost, slu né chování a etrné zacházení s ve kerým vybavením v dom (v p ípad po kození vybavení hradí student kodu na míst v plné vý i). Dle zákon Velké Británie je zakázána konzumace alkoholu osobami mlad ími 18 let v etn. Poru ení tohoto zákona v hostitelských rodinách m e vést k okam itému vyst hování a ubytování na zbytek pobytu na náklady studenta/ky. Je dobré se vyvarovat i dárk m v podob eského alkoholu. Jako dárky pro rodiny doporu ujeme spí e drobnosti oplatky, knihu o m st v angli tin, hrní ek nebo n co typického pro daný kraj atd. Upozor ujeme, e nem eme ru it za návrat zapomenutých v ci z rodin, hotelu nebo autobusu b hem pobytu. Dávejte si tedy, prosím, na n pozor a v e si p ed odjezdem z rodin nebo vystoupením z autobusu pe liv zkontrolujte. D kujeme. STRAVA D tem je poskytována v rodin strava formou plné penze (tzn. snídan, ob dové balí ky a ve e e). Strava za íná ve e í v den p íjezdu do hostitelských rodin a kon í snídaní a ob dovým balí kem v den odjezdu z hostitelských rodin. Je tedy pot eba, abyste zajistili svému dít ti stravu na cestu tam, na poslední den pobytu v Londýn a na zpáte ní cestu. STUDENT AGENCY

4 prost ednictvím svého pr vodce zaji uje ob erstvení na poslední den zájezdu p i odjezdu z Londýna, nicmén doporu ujeme po ítat s tím, aby bylo dít vybaveno trvanlivými potravinami pro tyto ú ely, p ípadn zakalkulovat nákup potravin v Londýn do vý e kapesného. K snídani jsou v t inou podávány toasty s máslem, d emem a zejména r zné druhy cereálií (nap. u nás známé cornflakes). Pije se v t inou aj s mlékem nebo rozpustná káva i d us. Místo ob da v t ina Angli an konzumuje pouze oblo ený chléb (sandwich) nebo jen velmi lehké jídlo. Proto i ob dové balí ky, které d ti obdr í v p ípad plné penze, mají spí e charakter kolních sva in (oblo ený chléb a ovoce nebo sladká ty inka, malé pití). Ve e e bývají teplé (obsahují ryby, r zné druhy masa, zeleninu, t stoviny atd.). Vegetariánství, alergie na r zné druhy potravin a ve keré zdravotní problémy je t eba jasn vyzna it na p ihlá ce ka dého studenta, kterou podepisují jeho zákonní zástupci. V p ípad zvlá tních diet (nap. bezlepková), alergií (na o echy, mléko atd.) nebo specifických po adavk na stravu je ú tován p íplatek. V p ípad záva n j ího onemocn ní rodi e také uvedou opat ení, dle kterých je v p ípad pot eby nutné postupovat. REKLAMACE Reklamaci podává student prost ednictvím pedagoga zástupci STUDENT AGENCY, který skupinu doprovází. Reklamaci slu eb poskytovaných anglickými partnery (výuka, ubytování, strava) je vzhledem k zaji t ní skutkové opodstatn nosti reklamace nutné podat bezprost edn po zji t ní nedostate ného pln ní slu by a to je t p ed skon ením poskytované slu by. Reklamace se podává prost ednictvím pr vodce p ímo poskytovateli slu by, aby mohla být sjednána náprava na míst. Reklamaci slu eb poskytovaných eskou stranou (doprava, pr vodce) je mo no podat kdykoliv do návratu do R/SR. O reklamaci a jejím e ení vyhotoví zástupce STUDENT AGENCY zápis. Nebude-li mo né závadu fakticky odstranit i kompenzovat, stává se tento zápis podkladem k p ípadnému poskytnutí slevy z ceny. Tato sleva je poskytnuta spolu s do e ením reklamace v zákonné lh t 30 dn po skon ení akce. Reklamace, které nebyly podány zástupci STUDENT AGENCY do skon ení poskytování p íslu né slu by a o nich nebyl vyhotoven zápis nemohou být dále e eny. D kujeme za Va i pozornost Tým kolních zájezd

5 POKYNY PRO CHOVÁNÍ A BEZPE NOST STUDENT NA ZAHRANI NÍM ZÁJEZDU I. V eobecné Studenti budou v dy dbát pokyn, rad i p íkaz v ech doprovázejících pedagog a pr vodce. Studenti nesm jí bez v domí pedagoga opustit skupinu a b hem rozchod se pohybují ve skupinách. Studenti si budou dávat pozor na své osobní v ci, zejména na cestovní pas, peníze a jiné doklady. Eventuální ztrátu neprodlen ohlásí pedagogickému dozoru. II. Zdravotní Studenti jsou povinni svým zodpov dným chováním p edcházet mo ným úraz m a onemocn ním. Chovají se tak, aby neohrozili bezpe nost svou ani ostatních ú astník zájezdu. Ka dý zdravotní problém oznámí ihned pedagogickému dozoru, eventuáln hostitelské rodin nebo pr vodci. Studenti, kte í pravideln u ívají léky, je budou mít v dostate ném mno ství s sebou. Rodi e uvedou druh a pou ití léku na zprávu pro kontaktního pedagoga, kterou mu p edají nejpozd ji u autobusu p ed odjezdem. V p ípad záva n j ího onemocn ní nebo speciálních alergií (na lepek, o echy) rodi e také uvedou opat ení, dle kterých je v p ípad pot eby postupovat. III. Dopravní 1. Ve Velké Británii se jezdí na silnici VLEVO, proto je pot eba v novat zvý enou pozornost doprav, zejména p i p echázení. Rozhlí íme se nejd íve vpravo a pak vlevo. P echázíme pouze na vyzna ených p echodech. P i vystupování z autobusu je t eba zvý ené opatrnosti, nebo se vystupuje sm rem do vozovky. Z autobusu vystupujeme teprve na pokyn pr vodce nebo idi e. 2. B hem cesty autobusem se studenti chovají ukázn n a ohledupln. P i zastávkách se nevzdalují od skupiny bez v domí pedagogického dozoru. 3. P i jízd trajektem nebo Eurotunelem neopou t jí studenti bez dovolení skupinu a dávají si pozor na své v ci. IV. Ubytovací 1. Studenti nesm jí opou t t hostitelskou rodinu po návratu z odpoledního programu. Výjimku tvo í pobytová místa, kde to pravidla partnerské zahrani ní agentury dovolují, za p edpokladu souhlasu rodi a pedagogického dozoru. 2. Studenti budou etrn zacházet s ve kerým vybavením v dom (resp. v hotelu), nebudou si nic p j ovat bez svolení hostitelské rodiny, v p ípad po kození budou hradit kodu v plné vý i. 3. V p ípad ubytováni v hotelu studenti budou dbát pokyn personálu ohledn no ního klidu, tj. nebudou se po 22 hodin zdr ovat na chodbách a i v pokojích budou dbát na no ní klid a brát ohled na ostatní hosty hotelu. 4. Od student se o ekává respektování pravidel hostitelské rodiny. Je ádoucí, aby se studenti pokud mo no p izp sobili stravovacím zvyklostem v hostitelské rodin. 5. V p ípad nejasností, nedostatk i stí ností na ubytování i stravu v hostitelské rodin se studenti neprodlen obrátí na pedagogický dozor i pr vodce. Prosím uv domte si, e na konci pobytu i po jeho ukon ení ji nelze sjednat nápravu. Na ím cílem je, aby jak studenti, tak pedagogové, tak i rodi e byli spokojeni s pr b hem celého zájezdu. V íme, e tyto pokyny v zájmu p íjemného a bezpe ného pr b hu zájezdu s Va imi d tmi d kladn proberete i Vy - jejich rodi e. D kujeme za spolupráci. Tým kolních zájezd

6 Cestovní poji t ní Allianz poji ovny, a. s. Rozsah poji t ní: lé ebné výlohy v zahrani í ambulantní léka ské o et ení léky a dal í zdravotnický materiál hospitalizace v etn dopravy do nemocnice lé ba, diagnostika a operace p evoz nemocného do R, repatriace ostatk do R výlohy na dopravu osoby blízké p i repatriaci poji t ného akutní zubní o et ení výlohy na ubytování osoby blízké p i hospitalizaci poji t ného poji t ní rizik souvisejících s terorismem (lé ebné výlohy v zahrani í) repatriace související s terorismem úrazové poji t ní smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu, pom rné pln ní z pojistné ástky za dobu nezbytného lé ení poji t ní zavazadel v echny kody na zavazadlech poji t ného koda na jedné v ci v echny kody na cennostech na jednu cennost v echny kody zp sobené vloupáním do vozidla na jednu v c odcizenou z vozidla na zpo d ní letu od 7. hodiny na zpo d ní zavazadel od 7. hodiny p ipoji t ní zavazadel v echny kody na zavazadlech poji t ného koda na jedné v ci v echny kody na cennostech na jednu cennost v echny kody zp sobené vloupáním do vozidla na jednu v c odcizenou z vozidla poji t ní odpov dnosti za kodu na zdraví nebo usmrcením na jedné v ci následné kody spoluú ast na zdraví nebo usmrcením na jedné v ci následné kody spoluú ast dopl kové asisten ní slu by dopl kové asisten ní slu by právní pomoc v zahrani í náhradní pracovník opatrovník ztráta, odcizení, zni ení doklad základní technická pomoc p i kod na majetku v míst bydli t Poji t ní stornovacích poplatk limity pojistného pln ní K v pr b hu trvání smlouvy K / 1 den (max. 5 dní) K K pojistná ástka K K 100 K /1 den limity pojistného pln ní a pojistné ástky K K K K K K 200 K /hodina, max K 200 K /hodina, max K limity pojistného pln ní K K K K K 5 000,00 K limity pojistného pln ní (1 událost) K K K 500 K / PU limit na v echny pojistné události K K K 5 00 K limity pojistného pln ní K K K K K K

7 úhrada 80% stornopoplatku, maximální pln ní K na osobu Jak postupovat v p ípad vzniku pojistné události Vznik pojistné události oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. Pro uplatn ní nároku na pojistné pln ní za lete vypln ný formulá Oznámení kodné události spolu s pot ebnými doklady na adresu Allianz poji ovna, a.s., Ke tvanici 656/3, Praha 8, , R. Do lo-li k pojistné události následkem dopravní nehody, trestného inu i p estupku a koda byla hlá ena na policii poji t ným nebo jiným ú astníkem, v dy zajist te a p edejte Allianz poji ovn, a.s. policejní protokol. Asisten ní slu ba Allianz poji ovny je Vám k dispozici pot ebujete-li radu i pomoc v zahrani í; je dostupná 24 hodin denn, 7 dn v týdnu na telefonním ísle Poji t ní lé ebných výloh v zahrani í V p ípad akutních zdravotních obtí í se obra te na nejbli í zdravotnické za ízení, p ípadn kontaktujte místní záchrannou slu bu. Od o et ujícího léka e v dy vy ádejte léka skou zprávu a ú et za poskytnuté slu by. V p ípad hospitalizace, pot eby specializovaného vy et ení operace i repatriace kontaktujte v dy neprodlen asisten ní slu bu Allianz poji ovny. Pokud to Vá zdravotní stav neumo uje, splní tuto povinnost kontaktní osoba (rodinný p íslu ník, kolega, apod.) Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: léka skou zprávou ze zahrani í, léka ským p edpisem na zakoupené léky, originálem ú tu za o et ení i léky, Poji t ní úrazu V p ípad vzniku úrazu vy ádejte od o et ujícího léka e v míst úrazu a prvního o et ení léka skou zprávu. Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: léka skou zprávou, propou t cí zprávou z nemocnice v p ípad hospitalizace, dokladem o pracovní neschopnosti, zdravotní dokumentaci o pr b hu lé ení a rehabilitaci úrazu. V p ípad smrti následkem úrazu za lete spolu s Oznámením kodné události: kopii úmrtního listu, ú edn ov enou kopii ob anského pr kazu, ú edn ov enou kopii rodného listu, Poji t ní zavazadel V dy informujte o vzniku pojistné události místní policii a vy ádejte si policejní záznam o této události. V p ípad ztráty i po kození zavazadel v souvislosti s p epravou zavazadel si vy ádejte doklad o vzniku pojistné události od p epravce. P i odcizení zavazadel b hem p epravy uplatn te své právo na náhradu kody v první ad u p epravce. Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: policejním protokolem, zápisem o vzniklé kod od dopravce nebo jiné instituce, u které ke kod do lo, dokladem o uplatn ní nároku na náhradu kody u jiné instituce, v etn vy íslení náhrady vzniklé kody touto institucí, originály ú t nárokovaných výloh i v cí, uhrazených / neuhrazených, v etn p ekladu polo ek do eského jazyka,

8 originálem jízdenky nebo letenky, zavazadlového lístku v p ípad vzniku pojistné události b hem p epravy zavazadel, dokladem o zpo d ní i zru ení letu, léka skou zprávou od léka e nebo zdrav. za ízení, které poskytlo první o et ení v souvislosti s pojistnou událostí, fotodokumentací pojistné události, kopií smlouvy o zap j ení vozidla, souvisí-li jeho zap j ení se vznikem pojistné události, dokladem o oprav vozidla pokud do lo ke kráde i zavazadel z vozidla, Poji t ní odpov dnosti V dy informujte o vzniku pojistné události místní policii a vy ádejte si policejní záznam o události. Okolnosti vzniku pojistné události zdokumentujte (fotograficky, popis, nákres, atd.); zajist te sv deckou výpov a prohlá ení po kozeného o vzniklé kod. Svou odpov dnost bez souhlasu pojistitele (resp. asisten ní slu by) neuznávejte, nepodepisujte ádný dokument, jeho obsahu nerozumíte nebo s ním nesouhlasíte. V p ípad nejasností i pot eby asistence kontaktujte neprodlen asisten ní slu bu Allianz poji ovny, a.s. Pojistnou událost oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: policejní zprávou nebo záznamem jiné zainteresované instituce o kod, dokladem o uplatn ní nároku na pojistné pln ní u jiné instituce, Va ím místop íse ným prohlá ením, popisujícím okolnosti a mechanismus vzniku pojistné události a vyjád ením k odpov dnosti za vznik pojistné události, sv deckým prohlá ením popisujícím okolnosti vzniku pojistné události a prohlá ením po kozeného, originály ú t jejich proplacení nárokujete v etn popisu ú tovaných polo ek fotodokumentací vzniklé kody, dokladem o oprav po kozené v ci, Dopl kové asisten ní slu by V dy kontaktujte asisten ní slu bu Allianz poji ovny, a.s. a postupujte dle jejích instrukcí. Poji t ní stornovacích poplatk V p ípad vzniku pojistné události zru te neprodlen cestovní slu bu u zprost edkovatele této slu by. Cestovní slu ba musí být zru ena p ed jejím plánovaným po átkem. Pojistnou událost oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: originálem smlouvy o zprost edkování cestovní slu by, originálem dokladu o zaplacení cestovní slu by, léka skou zprávou, vystavenou o et ujícím léka em, originálem stornofaktury, vystavené poskytovatelem cestovní slu by, pr kazem pracovní neschopnosti osoby, kv li které do lo ke stornování cestovní slu by, propou t cí léka skou zprávou z nemocnice v p ípad zru ení cestovní slu by z d vodu hospitalizace, kopií úmrtního listu v p ípad zru ení cestovní slu by z d vodu úmrtí, kopií rodného / oddacího listu, dokazující vztah poji t ného a osoby blízké, kv li ní byla cestovní slu ba zru ena, dokladem vzniku zna né kody na majetku v p ípad, e je d vodem zru ení cestovní slu by, Podrobné V eobecné pojistné podmínky a Zvlá tní pojistné podmínky jsou uvedeny v Pojistných podmínkách pro cestovní poji t ní a asisten ní slu by, které jsou sou ástí ka dé pojistné smlouvy.

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se poznávacího pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Smluvní strany: Dodavatel: CK Barbora Dokoupilová, Nový Poddvorov 105, Hodonín-Nový Poddvorov 696 16 IČ: 757 47 472, DIČ: CZ8154204421 Jednající:

Více

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto cestovní kanceláří

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Smluvní podmínky - Letní hudební tábor Lhotsko 2016

Smluvní podmínky - Letní hudební tábor Lhotsko 2016 Smluvní podmínky - Letní hudební tábor Lhotsko 2016 1) Smluvní podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na Letní hudební tábor 2016 (dále jen akce). Podáním přihlášky se rodič nebo zákonný zástupce dítěte

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu stavebnicemorphun.cz (dále také jen jako "prodávající") je Jan Malík, se sídlem

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole LIDEN & DENZ Petrohrad, Rusko

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole LIDEN & DENZ Petrohrad, Rusko JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Ukázkový program 6denního programu poznávacího zájezdu do Hastings a okolí HRADY A ZÁMKY JIŽNÍ ANGLIE:

Ukázkový program 6denního programu poznávacího zájezdu do Hastings a okolí HRADY A ZÁMKY JIŽNÍ ANGLIE: POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO HASTINGS - Hrady a zámky jižní Anglie Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole ANGLO - CONTINENTAL Bournemouth, Velká Británie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole ANGLO - CONTINENTAL Bournemouth, Velká Británie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Zájezd. A N G L I E 2015 20A20152k22015Fran L O N D O N

Zájezd. A N G L I E 2015 20A20152k22015Fran L O N D O N Zájezd A N G L I E 2015 20A20152k22015Fran L O N D O N Vážení rodiče, v loňském školním roce jsme se s naší školou přihlásili do projektu Výzva 56, především z toho důvodu, abychom získali možnost uspořádat

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO PLYMOUTH (jižní Devon a Cornwall)

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO PLYMOUTH (jižní Devon a Cornwall) POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO PLYMOUTH (jižní Devon a Cornwall) Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661

Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661 Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661 Jan Jeřábek, sídlem Smíchovská 337/34, 155 00 Praha 5 Řeporyje, IČ: 75510481 (dále jen pronajímatel ), Non-Stop T: 777 656 668, E: rezervace@pujcovna-dodavek-praha-5.cz,

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? Alergie na potraviny ANO / NE ANO /

Více

ANGLIČTINA na Maltě. KAPESNÉ, CESTOVNÍ DOKLADY, POJIŠTĚNÍ Aktivity jsou již zahrnuty v ceně + doporučené kapesné dle vlastní potřeby (cca 30 50 EUR).

ANGLIČTINA na Maltě. KAPESNÉ, CESTOVNÍ DOKLADY, POJIŠTĚNÍ Aktivity jsou již zahrnuty v ceně + doporučené kapesné dle vlastní potřeby (cca 30 50 EUR). ANGLIČTINA na Maltě Vážení rodiče, dovoluji si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu na Maltě. Největším přínosem takových pobytů je bezpochyby překonání strachu mluvit s cizími

Více

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s.

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištění držitelů platebních karet č. 71167 (dále také jen pojistná

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na poznávacích zájezdech platné od 1.1.2014

Všeobecné smluvní podmínky účasti na poznávacích zájezdech platné od 1.1.2014 Všeobecné smluvní podmínky účasti na poznávacích zájezdech platné od 1.1.2014 Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Hotel Praděd-vysílač, s.r.o. Ubytovací řád. Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327

Hotel Praděd-vysílač, s.r.o. Ubytovací řád. Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327 Hotel Praděd-vysílač, s.r.o Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327 Ubytovací řád 1. Hotel a restaurace Praděd (dále jen Hotel ) je oprávněn ubytovat

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

I. Obecné vymezení záruky

I. Obecné vymezení záruky I. Obecné vymezení záruky Na nové zboží Škoda (nové vozy Škoda, Škoda originální díly a Škoda originální příslušenství) poskytuje prodávající záruku, podle které po dobu 2 let odpovídá kupujícímu za věcné

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se poznávacího pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Amazing Travel,s.r.o.., IČO: 05020255, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016 PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy ( 2522

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Předběžný program 7denního poznávacího zájezdu do St Austell den: Odjezd z Brna místo a hodina budou stanoveny později.

Předběžný program 7denního poznávacího zájezdu do St Austell den: Odjezd z Brna místo a hodina budou stanoveny později. POZNÁVACÍ ZÁJEZD ST AUSTELL Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 687 32 Nezdenice. E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618. Účet: 210379231/0600

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 687 32 Nezdenice. E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618. Účet: 210379231/0600 OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: Tomáš Hrdinka Drahy 212 687 32 Nezdenice E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618 Účet: 210379231/0600 (dále jen prodávající ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464, kterou zastupuje

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Č.j.: HSKV-1268-1/2011-EKO Karlovy Vary dne 4. 5. 2011 Počet listů: Počet příloh: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Siena, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Siena, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

1. den: odjezd ráno z České/Slovenské republiky z místa podle vašeho výběru.

1. den: odjezd ráno z České/Slovenské republiky z místa podle vašeho výběru. ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK Smluvní strany: Cestovní kancelář HELLAS - nejen Řecko, s.r.o. (dále jen CK) se sídlem: Netušilova 1623/1, 796 01 Prostějov zastoupená

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více