ANGLI TINA ve Velké Británii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLI TINA ve Velké Británii"

Transkript

1 ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu mluvit s cizími lidmi a je t k tomu cizím jazykem. P i ubytování v hostitelských rodinách musí komunikovat s rodilými mluv ími p i ka dodenním kontaktu. V hostitelských rodinách se nau í samostatnosti, získají nové zku enosti, poznají jiný zp sob ivota, jiné zvyky, kulturu a tradice. P i pobytu v Anglii budou studenti vystavení vlivu angli tiny na ka dém kroku. V na ich kolách lze nau it gramatiku, psaní, tení, ale konverzace nemá nikdy takovou úrove jako s rodilým mluv ím p ímo v jeho zemi. P i výletech a exkurzích mohou áci poznat historii, geografii a kulturu Anglie a p i výletu do Londýna na vlastní o i vid t charakteristické památky. Studenti naleznou smysl výuky angli tiny a po návratu mají chu se zdokonalovat v angli tin, jsou motivováni, nebo si ov ili, e jim také n kdo rozumí. VÝUKA Probíhá pod vedením zku ených anglických lektor. Studenti jsou na základ výsledk vstupního testu rozd leni do studijních skupin podle jazykové pokro ilosti. V t chto skupinách jsou pouze studenti na eho zájezdu, neu í se spole n se studenty jiných národností. B hem výuky jsou pou ívány výhradn anglické materiály, psací pot eby i slovník má ka dý student vlastní. Ve kerá výuka probíhá v angli tin. Procvi uje se zejména konverzace, aby se studenti osm lili mluvit anglicky. Poslední den výuky áci dostanou certifikát o absolvování kurzu. PROGRAM Mimo výuky se studenti ú astní celodenních i odpoledních výlet a náv t v zajímavostí v míst konání kurzu. Pro Va i lep í p edstavu zasíláme návrh programu pro zájezd do Torbay. Návrh programu pro jazykový pobyt v Torquay - 8 dní (12 lekcí): 1. den Odjezd z eské republiky. 2. den ráno p íjezd do Velké Británie, odpoledne p íjezd do Torquay, prohlídka m sta náv t va Babbacombe Model Village (4 GBP, se 4D kinem 5 GBP) nebo Living Coast (5,10 GBP) - ukázka ivota mo ských ivo ich, ve er setkání s hostitelskými rodinami, které si studenty odvezou dom, ve e e v rodin. 3. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne prohlídka m sta Plymouth - p ístav, který sehrál d le itou úlohu v historii, náv t va National Marine Aquarium (4,50 GBP), kde m ete vid t mno ství mo ských ivo ich ( raloci, mo tí koníci, elvy,...) nebo projí ka lodi kou (4 GBP) podél p ístavu základna britského královského námo nictvva, ve e e s rodinou. 4. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Exeteru - hlavního m sta Devonu, procházka m stem, dle zájmu prohlídka katedrály (2 GBP), mo nost nákup, ve e e v rodin. 5. den Snídan v rodin, celodenní výlet náv t va unikátního biologického projektu Eden Project (4 a 6 GBP), cestou zastávka v m ste ku Bodmin, dle zájmu náv t va Bodmin Jail (3,25 GBP), ve e e v rodin. 6. den Snídan v rodin, dopoledne výuka, odpoledne výlet do oblasti národního parku Dartmoor - procházka po okolí v typické krajin v esovi a mezi poníky, dle asu zastávka ve vesni ce Widecombe, ve e e v rodin. 7. den Snídan v rodin, celodenní p í prohlídka Londýna Westminster Abbey, Houses of Parliament, Downing Street a Trafalgar Square, Buckingham Palace (pokud bude - st ídání strá í), Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu náv t va Britského muzea (vstup zdarma), osobní volno na Covent Garden nebo let na vyhlídkovém kole London Eye (12,60 a 17,95 GBP), pop. plavba lodi kou (3,50 GBP) na Greenwich, ve er odjezd dom. 8. den p íjezd do eské republiky na ur ené místo.

2 K programu zvýrazn na místa se vstupy doporu ujeme nav tívit. Ni í cena platí zpravidla pro studenty do 15 let v etn, vy í pro ostatní studenty. Uvedené ceny prosím berte jako orienta ní, neru íme za p ípadné zm ny. Vzhledem k dobrým zku enostem doporu ujeme vybrat p íslu nou ástku na vybrané spole né vstupy ráno p i p íjezdu do Velké Británie pr vodcem. B hem pobytu pak má peníze u sebe a platí v dy spole né vstupné, které je pro skupiny výhodn j í. Studenti tak nemají u sebe zbyte n moc pen z a nemusí myslet na to, aby jim zbylo na vstupné. Peníze se na konci pobytu vyú tují a zbylé drobné se d tem vrátí p ed odjezdem tak, aby je p ípadn mohly utratit. Pokud Va e dít ji n které z míst nav tívilo, je samoz ejm mo ná individuální domluva, kone né slovo v ak má v dy doprovázející pedagog. PEDAGOGICKÝ DOZOR A PR VODCE Pedagog spolupracuje s kancelá í STUDENT AGENCY a zodpovídá za p edání v ech informací a materiál firmy STUDENT AGENCY student m a jejich rodi m. V míst konání pobytu pedagogové úzce spolupracují s pr vodcem zájezdu a zodpovídají za zdraví a bezpe nost student v dob spole ného programu, zatímco pr vodce poskytuje pr vodcovské a delegátské slu by. Pr vodce je nep etr it k zasti ení na mobilním telefonu, jeho íslo obdr í studenti sou asn s telefonními ísly anglických hostitelských rodin. DOPRAVA Cena jazykových pobyt zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem zahrani ní výroby (ABS, DVD, klimatizace). Doprava je zaji t na externími dopravci, se kterými p i p íprav kolních zájezd dlouhodob spolupracujeme. Cena zahrnuje také cestu trajektem nebo Eurotunelem tam i zp t (ob cesty stejn rozhodnutí v kompetenci SA). Autobus je k dispozici b hem celého pobytu, vozí studenty do koly a ze koly, dopravuje skupinu na výlety. Na cestu autobusem doporu ujeme men í p íru ní zavazadlo s doklady, potravinami a oble ením na cestu a první den atd., které budou mít studenti u sebe v autobuse. V t í zavazadlo bude ulo eno v zavazadlovém prostoru. Pro pohodln j í cestování doporu ujeme vzít si s sebou malý pol tá ek, deku, oblíbené filmy na DVD i knihu. V autobuse je mo no zakoupit nealkoholické nápoje, aj, teplou okoládu a kávu. Dle zákon Velké Británie není povoleno dr ení zbraní (no e atd.) na ve ejnosti. P i vstupu do zem a na r zné památky dochází k namátkovým kontrolám. Zejména dr ení no s epelí del ích ne 5 cm, tzv. motýlk, pep ových nebo slzných obraných sprej je zakázáno. Proto doporu ujeme tyto p edm ty s sebou nebrat a vyvarovat se tak p ípadným potí ím. KAPESNÉ, CESTOVNÍ DOKLADY, POJI T NÍ Na úhradu vstup do nabízených objekt doporu uje GBP (dle vstup uvedených v programu a dle v ku student ) GBP pro vlastní pot ebu. Ka dý ú astník musí mít vlastní cestovní pas nebo ob anský pr kaz vydaný po roce V p ípad ú asti studenta, který nemá eské/slovenské ob anství a nepochází ze stát EU, doporu ujeme kontaktovat p íslu nou ambasádu, pop. cizineckou policii a informovat se o dal ím postupu. Na po ádání rádi pro studenta vystavíme potvrzení o ú asti na kolním zájezdu. Pro ka dého ú astníka pobytu je sjednáno Poji t ní ú astník hromadného zájezdu u poji ovny Allianz. V tomto poji t ní je zahrnuto poji t ní lé ebných výloh v zahrani í, úrazové poji t ní, poji t ní zavazadel, poji t ní odpov dnosti, poji t ní storna zájezdu a dopl kové a asisten ní slu by. Sjednáním tohoto poji t ní vzniká právní vztah p ímo mezi ú astníkem pobytu (resp. jeho zákonným zástupcem) a poji ovnou Allianz. Povinností ka dého ú astníka a jeho zákonného zástupce je seznámit se s pojistnými podmínkami poji ovny Allianz. P esn j í podmínky poji t ní najdete na následujících stránkách a kompletní informace na Stornopodmínky - rozhodující pro ur ení vý e stornopoplatk je den oznámení Va eho storna do kancelá e STUDENT AGENCY. Stornopoplatek není ú tován, pokud jsou za stornované osoby náhradníci. Vý e stornopoplatk - bude-li storno podáno: více ne 6 týdn p ed odjezdem 10 % ceny zájezdu 6 týdn - 30 dn p ed odjezdem 25 % ceny zájezdu 29-7 dn p ed odjezdem 75 % ceny zájezdu 6 a mén dn p ed odjezdem 100 % ceny zájezdu

3 V cen zájezdu je zahrnuto poji t ní na storno - poji ovna poskytne poji t nému pln ní ve vý i 80% skute n vzniklých náklad spojených se zru ením ú asti na zájezdu, které poji t ný zaplatil na í agentu e, maximáln v ak K. Storno lze p iznat z d vod akutního onemocn ní nebo úrazu poji t ného nebo nejbli ích len rodiny, z d vodu úmrtí lena Va í rodiny nebo z d vod zna né kody na majetku následkem trestného inu nebo ivelné události. Poji t ní se nevztahuje na nemoci existující ji p i uzav ení pojistné smlouv a na t hotenství. Poji t ní stornovacích poplatk zaniká dnem odjezdu (p ípadné potvrzení kodní události musí mít datum nejpozd ji ze dne odjezdu). P i vzniku pojistné události je poji t ný povinen zru it cestu v cestovní kancelá i neprodlen, nejdéle v ak nejbli í pracovní den po vzniku kody, která mu zabránila v nástupu na plánovanou cestu, za p edpokladu, e toto by m lo za následek zvý ení stornopoplatk. P esné podmínky poji t ní najdete na následujících stránkách. CENA ZÁJEZDU Cena zájezdu je kalkulována na minimální po et 40 student. Klesne-li po et student pod 40 více jak 6 týdn p ed odjezdem, je nutné zvý it cenu (nutnost zaplatit dopravu) za chyb jící studenty. Cena je kalkulována p i kurzu 35,80 K /GBP. V p ípad pohybu kurzu o 10% si vyhrazujeme právo cenu upravit dle V eobecných smluvních podmínek STUDENT AGENCY. UBYTOVÁNÍ V ANGLICKÝCH RODINÁCH Tento typ p edstavuje nejlep í p íle itost, jak poznat anglický zp sob ivota a dále se zdokonalit v angli tin. Hostitelské rodiny zaji uje zahrani ní partnerská agentura. Rodi e obdr í adresu a telefonní kontakt na hostitelskou rodinu spolu s kontakty na pr vodce a pedagogický dozor v den odjezdu. Stejné informace p edá pr vodce student m v autobuse. Studenti jsou ubytováni po dvojicích, trojicích nebo tve icích v jedné hostitelské rodin. V t ina rodin nebydlí v bytech, ale v rodinných domech. Pokoje v anglických domácnostech jsou v ak obvykle mnohem men í, ne jsme zvyklí. Je t eba také po ítat s tím, e anglické domy bývají vytáp ny max. na 18 stup, v noci i mén, a e je zde daleko chladn j í podnebí i ast j í de t. P ibalte tedy teplé oble ení, nepromokavý plá a kvalitní boty. Do hostitelských rodin není nutné brát si povle ení. Domácí obuv není vy adována, doporu uje se v ak pro vlastní pohodlí. Koupelna a toaleta bývají spole né s ostatními leny rodiny a je pot eba vzít si vlastní ru ník. V Anglii je jiný systém zásuvek, pou ívání nabíje ek telefon, fotoaparát apod. je mo né pouze po zakoupení elektrického adaptéru (asi 5 GBP). N které rodiny tyto adaptéry vlastní, jiné ne. U nás se prodává univerzální adaptér asi za 300 K. Torquay - doprava student do koly je zaji t na zájezdovým autobusem, který je vyzvedává na tvz. meeting pointech. Tyto jsou vzdáleny cca 5-10 minut ch ze od domu. Stejným zp sobem probíhá i návrat do rodin po odpoledních aktivitách. Dle pravidel jazykové koly LAL d ti sm jí samy opou t t rodinu v dob po návratu ze spole ného odpoledního programu na ve e i podle následujících pravidel: d ti 12 let a mlad í nesmí po ve e i opou t t hostitelskou rodinu v bec, d ti do 15 let do hod., d ti do 18 let do hod. Rodiny od student o ekávají respektování zásad jako jsou dohoda o p ípadném pou ití telefonu i o p ípadné náv t v, zdvo ilost, slu né chování a etrné zacházení s ve kerým vybavením v dom (v p ípad po kození vybavení hradí student kodu na míst v plné vý i). Dle zákon Velké Británie je zakázána konzumace alkoholu osobami mlad ími 18 let v etn. Poru ení tohoto zákona v hostitelských rodinách m e vést k okam itému vyst hování a ubytování na zbytek pobytu na náklady studenta/ky. Je dobré se vyvarovat i dárk m v podob eského alkoholu. Jako dárky pro rodiny doporu ujeme spí e drobnosti oplatky, knihu o m st v angli tin, hrní ek nebo n co typického pro daný kraj atd. Upozor ujeme, e nem eme ru it za návrat zapomenutých v ci z rodin, hotelu nebo autobusu b hem pobytu. Dávejte si tedy, prosím, na n pozor a v e si p ed odjezdem z rodin nebo vystoupením z autobusu pe liv zkontrolujte. D kujeme. STRAVA D tem je poskytována v rodin strava formou plné penze (tzn. snídan, ob dové balí ky a ve e e). Strava za íná ve e í v den p íjezdu do hostitelských rodin a kon í snídaní a ob dovým balí kem v den odjezdu z hostitelských rodin. Je tedy pot eba, abyste zajistili svému dít ti stravu na cestu tam, na poslední den pobytu v Londýn a na zpáte ní cestu. STUDENT AGENCY

4 prost ednictvím svého pr vodce zaji uje ob erstvení na poslední den zájezdu p i odjezdu z Londýna, nicmén doporu ujeme po ítat s tím, aby bylo dít vybaveno trvanlivými potravinami pro tyto ú ely, p ípadn zakalkulovat nákup potravin v Londýn do vý e kapesného. K snídani jsou v t inou podávány toasty s máslem, d emem a zejména r zné druhy cereálií (nap. u nás známé cornflakes). Pije se v t inou aj s mlékem nebo rozpustná káva i d us. Místo ob da v t ina Angli an konzumuje pouze oblo ený chléb (sandwich) nebo jen velmi lehké jídlo. Proto i ob dové balí ky, které d ti obdr í v p ípad plné penze, mají spí e charakter kolních sva in (oblo ený chléb a ovoce nebo sladká ty inka, malé pití). Ve e e bývají teplé (obsahují ryby, r zné druhy masa, zeleninu, t stoviny atd.). Vegetariánství, alergie na r zné druhy potravin a ve keré zdravotní problémy je t eba jasn vyzna it na p ihlá ce ka dého studenta, kterou podepisují jeho zákonní zástupci. V p ípad zvlá tních diet (nap. bezlepková), alergií (na o echy, mléko atd.) nebo specifických po adavk na stravu je ú tován p íplatek. V p ípad záva n j ího onemocn ní rodi e také uvedou opat ení, dle kterých je v p ípad pot eby nutné postupovat. REKLAMACE Reklamaci podává student prost ednictvím pedagoga zástupci STUDENT AGENCY, který skupinu doprovází. Reklamaci slu eb poskytovaných anglickými partnery (výuka, ubytování, strava) je vzhledem k zaji t ní skutkové opodstatn nosti reklamace nutné podat bezprost edn po zji t ní nedostate ného pln ní slu by a to je t p ed skon ením poskytované slu by. Reklamace se podává prost ednictvím pr vodce p ímo poskytovateli slu by, aby mohla být sjednána náprava na míst. Reklamaci slu eb poskytovaných eskou stranou (doprava, pr vodce) je mo no podat kdykoliv do návratu do R/SR. O reklamaci a jejím e ení vyhotoví zástupce STUDENT AGENCY zápis. Nebude-li mo né závadu fakticky odstranit i kompenzovat, stává se tento zápis podkladem k p ípadnému poskytnutí slevy z ceny. Tato sleva je poskytnuta spolu s do e ením reklamace v zákonné lh t 30 dn po skon ení akce. Reklamace, které nebyly podány zástupci STUDENT AGENCY do skon ení poskytování p íslu né slu by a o nich nebyl vyhotoven zápis nemohou být dále e eny. D kujeme za Va i pozornost Tým kolních zájezd

5 POKYNY PRO CHOVÁNÍ A BEZPE NOST STUDENT NA ZAHRANI NÍM ZÁJEZDU I. V eobecné Studenti budou v dy dbát pokyn, rad i p íkaz v ech doprovázejících pedagog a pr vodce. Studenti nesm jí bez v domí pedagoga opustit skupinu a b hem rozchod se pohybují ve skupinách. Studenti si budou dávat pozor na své osobní v ci, zejména na cestovní pas, peníze a jiné doklady. Eventuální ztrátu neprodlen ohlásí pedagogickému dozoru. II. Zdravotní Studenti jsou povinni svým zodpov dným chováním p edcházet mo ným úraz m a onemocn ním. Chovají se tak, aby neohrozili bezpe nost svou ani ostatních ú astník zájezdu. Ka dý zdravotní problém oznámí ihned pedagogickému dozoru, eventuáln hostitelské rodin nebo pr vodci. Studenti, kte í pravideln u ívají léky, je budou mít v dostate ném mno ství s sebou. Rodi e uvedou druh a pou ití léku na zprávu pro kontaktního pedagoga, kterou mu p edají nejpozd ji u autobusu p ed odjezdem. V p ípad záva n j ího onemocn ní nebo speciálních alergií (na lepek, o echy) rodi e také uvedou opat ení, dle kterých je v p ípad pot eby postupovat. III. Dopravní 1. Ve Velké Británii se jezdí na silnici VLEVO, proto je pot eba v novat zvý enou pozornost doprav, zejména p i p echázení. Rozhlí íme se nejd íve vpravo a pak vlevo. P echázíme pouze na vyzna ených p echodech. P i vystupování z autobusu je t eba zvý ené opatrnosti, nebo se vystupuje sm rem do vozovky. Z autobusu vystupujeme teprve na pokyn pr vodce nebo idi e. 2. B hem cesty autobusem se studenti chovají ukázn n a ohledupln. P i zastávkách se nevzdalují od skupiny bez v domí pedagogického dozoru. 3. P i jízd trajektem nebo Eurotunelem neopou t jí studenti bez dovolení skupinu a dávají si pozor na své v ci. IV. Ubytovací 1. Studenti nesm jí opou t t hostitelskou rodinu po návratu z odpoledního programu. Výjimku tvo í pobytová místa, kde to pravidla partnerské zahrani ní agentury dovolují, za p edpokladu souhlasu rodi a pedagogického dozoru. 2. Studenti budou etrn zacházet s ve kerým vybavením v dom (resp. v hotelu), nebudou si nic p j ovat bez svolení hostitelské rodiny, v p ípad po kození budou hradit kodu v plné vý i. 3. V p ípad ubytováni v hotelu studenti budou dbát pokyn personálu ohledn no ního klidu, tj. nebudou se po 22 hodin zdr ovat na chodbách a i v pokojích budou dbát na no ní klid a brát ohled na ostatní hosty hotelu. 4. Od student se o ekává respektování pravidel hostitelské rodiny. Je ádoucí, aby se studenti pokud mo no p izp sobili stravovacím zvyklostem v hostitelské rodin. 5. V p ípad nejasností, nedostatk i stí ností na ubytování i stravu v hostitelské rodin se studenti neprodlen obrátí na pedagogický dozor i pr vodce. Prosím uv domte si, e na konci pobytu i po jeho ukon ení ji nelze sjednat nápravu. Na ím cílem je, aby jak studenti, tak pedagogové, tak i rodi e byli spokojeni s pr b hem celého zájezdu. V íme, e tyto pokyny v zájmu p íjemného a bezpe ného pr b hu zájezdu s Va imi d tmi d kladn proberete i Vy - jejich rodi e. D kujeme za spolupráci. Tým kolních zájezd

6 Cestovní poji t ní Allianz poji ovny, a. s. Rozsah poji t ní: lé ebné výlohy v zahrani í ambulantní léka ské o et ení léky a dal í zdravotnický materiál hospitalizace v etn dopravy do nemocnice lé ba, diagnostika a operace p evoz nemocného do R, repatriace ostatk do R výlohy na dopravu osoby blízké p i repatriaci poji t ného akutní zubní o et ení výlohy na ubytování osoby blízké p i hospitalizaci poji t ného poji t ní rizik souvisejících s terorismem (lé ebné výlohy v zahrani í) repatriace související s terorismem úrazové poji t ní smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu, pom rné pln ní z pojistné ástky za dobu nezbytného lé ení poji t ní zavazadel v echny kody na zavazadlech poji t ného koda na jedné v ci v echny kody na cennostech na jednu cennost v echny kody zp sobené vloupáním do vozidla na jednu v c odcizenou z vozidla na zpo d ní letu od 7. hodiny na zpo d ní zavazadel od 7. hodiny p ipoji t ní zavazadel v echny kody na zavazadlech poji t ného koda na jedné v ci v echny kody na cennostech na jednu cennost v echny kody zp sobené vloupáním do vozidla na jednu v c odcizenou z vozidla poji t ní odpov dnosti za kodu na zdraví nebo usmrcením na jedné v ci následné kody spoluú ast na zdraví nebo usmrcením na jedné v ci následné kody spoluú ast dopl kové asisten ní slu by dopl kové asisten ní slu by právní pomoc v zahrani í náhradní pracovník opatrovník ztráta, odcizení, zni ení doklad základní technická pomoc p i kod na majetku v míst bydli t Poji t ní stornovacích poplatk limity pojistného pln ní K v pr b hu trvání smlouvy K / 1 den (max. 5 dní) K K pojistná ástka K K 100 K /1 den limity pojistného pln ní a pojistné ástky K K K K K K 200 K /hodina, max K 200 K /hodina, max K limity pojistného pln ní K K K K K 5 000,00 K limity pojistného pln ní (1 událost) K K K 500 K / PU limit na v echny pojistné události K K K 5 00 K limity pojistného pln ní K K K K K K

7 úhrada 80% stornopoplatku, maximální pln ní K na osobu Jak postupovat v p ípad vzniku pojistné události Vznik pojistné události oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. Pro uplatn ní nároku na pojistné pln ní za lete vypln ný formulá Oznámení kodné události spolu s pot ebnými doklady na adresu Allianz poji ovna, a.s., Ke tvanici 656/3, Praha 8, , R. Do lo-li k pojistné události následkem dopravní nehody, trestného inu i p estupku a koda byla hlá ena na policii poji t ným nebo jiným ú astníkem, v dy zajist te a p edejte Allianz poji ovn, a.s. policejní protokol. Asisten ní slu ba Allianz poji ovny je Vám k dispozici pot ebujete-li radu i pomoc v zahrani í; je dostupná 24 hodin denn, 7 dn v týdnu na telefonním ísle Poji t ní lé ebných výloh v zahrani í V p ípad akutních zdravotních obtí í se obra te na nejbli í zdravotnické za ízení, p ípadn kontaktujte místní záchrannou slu bu. Od o et ujícího léka e v dy vy ádejte léka skou zprávu a ú et za poskytnuté slu by. V p ípad hospitalizace, pot eby specializovaného vy et ení operace i repatriace kontaktujte v dy neprodlen asisten ní slu bu Allianz poji ovny. Pokud to Vá zdravotní stav neumo uje, splní tuto povinnost kontaktní osoba (rodinný p íslu ník, kolega, apod.) Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: léka skou zprávou ze zahrani í, léka ským p edpisem na zakoupené léky, originálem ú tu za o et ení i léky, Poji t ní úrazu V p ípad vzniku úrazu vy ádejte od o et ujícího léka e v míst úrazu a prvního o et ení léka skou zprávu. Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: léka skou zprávou, propou t cí zprávou z nemocnice v p ípad hospitalizace, dokladem o pracovní neschopnosti, zdravotní dokumentaci o pr b hu lé ení a rehabilitaci úrazu. V p ípad smrti následkem úrazu za lete spolu s Oznámením kodné události: kopii úmrtního listu, ú edn ov enou kopii ob anského pr kazu, ú edn ov enou kopii rodného listu, Poji t ní zavazadel V dy informujte o vzniku pojistné události místní policii a vy ádejte si policejní záznam o této události. V p ípad ztráty i po kození zavazadel v souvislosti s p epravou zavazadel si vy ádejte doklad o vzniku pojistné události od p epravce. P i odcizení zavazadel b hem p epravy uplatn te své právo na náhradu kody v první ad u p epravce. Pojistnou událost oznamte Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: policejním protokolem, zápisem o vzniklé kod od dopravce nebo jiné instituce, u které ke kod do lo, dokladem o uplatn ní nároku na náhradu kody u jiné instituce, v etn vy íslení náhrady vzniklé kody touto institucí, originály ú t nárokovaných výloh i v cí, uhrazených / neuhrazených, v etn p ekladu polo ek do eského jazyka,

8 originálem jízdenky nebo letenky, zavazadlového lístku v p ípad vzniku pojistné události b hem p epravy zavazadel, dokladem o zpo d ní i zru ení letu, léka skou zprávou od léka e nebo zdrav. za ízení, které poskytlo první o et ení v souvislosti s pojistnou událostí, fotodokumentací pojistné události, kopií smlouvy o zap j ení vozidla, souvisí-li jeho zap j ení se vznikem pojistné události, dokladem o oprav vozidla pokud do lo ke kráde i zavazadel z vozidla, Poji t ní odpov dnosti V dy informujte o vzniku pojistné události místní policii a vy ádejte si policejní záznam o události. Okolnosti vzniku pojistné události zdokumentujte (fotograficky, popis, nákres, atd.); zajist te sv deckou výpov a prohlá ení po kozeného o vzniklé kod. Svou odpov dnost bez souhlasu pojistitele (resp. asisten ní slu by) neuznávejte, nepodepisujte ádný dokument, jeho obsahu nerozumíte nebo s ním nesouhlasíte. V p ípad nejasností i pot eby asistence kontaktujte neprodlen asisten ní slu bu Allianz poji ovny, a.s. Pojistnou událost oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: policejní zprávou nebo záznamem jiné zainteresované instituce o kod, dokladem o uplatn ní nároku na pojistné pln ní u jiné instituce, Va ím místop íse ným prohlá ením, popisujícím okolnosti a mechanismus vzniku pojistné události a vyjád ením k odpov dnosti za vznik pojistné události, sv deckým prohlá ením popisujícím okolnosti vzniku pojistné události a prohlá ením po kozeného, originály ú t jejich proplacení nárokujete v etn popisu ú tovaných polo ek fotodokumentací vzniklé kody, dokladem o oprav po kozené v ci, Dopl kové asisten ní slu by V dy kontaktujte asisten ní slu bu Allianz poji ovny, a.s. a postupujte dle jejích instrukcí. Poji t ní stornovacích poplatk V p ípad vzniku pojistné události zru te neprodlen cestovní slu bu u zprost edkovatele této slu by. Cestovní slu ba musí být zru ena p ed jejím plánovaným po átkem. Pojistnou událost oznamte neprodlen Allianz poji ovn, a.s. zasláním vypln ného formulá e Oznámení kodné události spolu s: originálem smlouvy o zprost edkování cestovní slu by, originálem dokladu o zaplacení cestovní slu by, léka skou zprávou, vystavenou o et ujícím léka em, originálem stornofaktury, vystavené poskytovatelem cestovní slu by, pr kazem pracovní neschopnosti osoby, kv li které do lo ke stornování cestovní slu by, propou t cí léka skou zprávou z nemocnice v p ípad zru ení cestovní slu by z d vodu hospitalizace, kopií úmrtního listu v p ípad zru ení cestovní slu by z d vodu úmrtí, kopií rodného / oddacího listu, dokazující vztah poji t ného a osoby blízké, kv li ní byla cestovní slu ba zru ena, dokladem vzniku zna né kody na majetku v p ípad, e je d vodem zru ení cestovní slu by, Podrobné V eobecné pojistné podmínky a Zvlá tní pojistné podmínky jsou uvedeny v Pojistných podmínkách pro cestovní poji t ní a asisten ní slu by, které jsou sou ástí ka dé pojistné smlouvy.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se poznávacího pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku:

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku: Obsah Díky Facebooku můžete navázat kontakt s ostatními účastníky zahraničních pobytů a sdílet s nimi své zážitky. Navštivte nás na Facebooku: Jazykové pobyty v zahraničí Jazykový kurz v zahraničí je nejefektivnější

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz 2 015 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 15. 1 5. s sezona ezo n a Letecky BULHARSKO LONDÝN ŘÍM, PAŘÍŽ Autokarem ITÁLIE RAKOUSKO SLOVINSKO POLSKO ŠVÝCARSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR, SR Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o.

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více