Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 Slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, obecně prospěšná společnost Suchopýr má za sebou další rok úspěšné existence, který byl ovšem výsledkem tvrdé a cílevědomé práce. Podařilo se udržet v požadované kvalitě tradiční a základní činnost naší organizace, kterou je pěstování a výsadba stanovištně původních a dnes ohrožených dřevin v Jizerských horách. Celkem bylo vysazeno do lesních porostů bezmála 10 tisíc stromků a keřů z našich školek. Kromě toho jsme se více zaměřili i na další sféry praktické ochrany přírody, zejména na obnovu vodních a mokřadních ekosystémů. Nezanedbatelný je i podíl na environmentálním vzdělávání a výchově všech věkových skupin, především dětí a mládeže. Pro všechny tyto činnosti je nutné sehnat dostatek finančních prostředků, což je v posledních letech čím dál tím těžší. Ochranu přírody již není možné dělat pouze amatérsky a s nadšením. I v tomto ohledu jsme myslím obstáli dobře, a to díky organizacím i jednotlivcům, kteří nás podporují - ať již finančně, vlastní prací nebo alespoň morálně. Všem, kteří prostřednictvím Suchopýru pomáhají přírodě Jizerských hor a jejich okolí, patří velký dík! Ing. Martin Dušek předseda správní rady O nás Suchopýr o.p.s. je nezisková organizace zabývající se praktickou ochranou přírody. Hlavní činností je pěstování a výsadba původních a ohrožených druhů dřevin Jizerských hor. Dřeviny (stromy a keře) pěstujeme celkem v 6 lesních školkách o celkové rozloze 2 ha. Provoz školek je orientován přírodě blízkým způsobem, což obnáší nejen extenzivní způsob hospodaření (minimalizace chemických přípravků na ochranu rostlin a průmyslově vyráběných hnojiv), ale také pěstování na plochách v různých nadmořských výškách (školky 395, 617 a 783 m n. m.) podle cílového uplatnění dřevin. Dále se v rámci naší činnosti věnujeme revitalizačním projektům, studiím a drobným managementovým opatřením. Do činností organizace zapojujeme veřejnost především jako dobrovolníky, kteří s pracemi pomáhají a seznamují se tak na základě vlastní zkušenosti s ochranou přírody. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili Správní rada: Ing. Martin Dušek - předseda správní rady Ing.arch Ladislav David Ing. Jan Zohorna Zaměstnanci společnosti: Ing. Alena Hlídková - ředitelka společnosti Marcela Holadová - ekonomka Jakub Zázvorka DiS. - vedoucí lesních školek Pracovníci v lesních školkách: Ivana Brablecová, Eva Liepachová, Stanislava O. Málková, Mirko Novák, Iva Sodomková, Vladimír Jack Sůva, Zdeněk Svoboda

3 Lesní školky V roce 2008 jsme zvýšili počet obhospodařovaných ploch lesních školek z 5 na 6 díky založení podokapové lesní školky, o které se dočtete více v samostatném odstavci. Podokapová lesní školka!(!( Podokapová lesní školka (440 m n. m.); plocha pro pěstování jedle bělokoré v přirozených podmínkách. Lesní školka Oldřichov v Hájích Lesní školka Oldřichov v Hájích (395 m n. m.); školka stromů a keřů, pěstujeme v ní např. lípy, ovocné dřeviny, kaliny, brsleny, růže, javory, jasany...!( Lesní školky Pod Dračím vrchem Lesní školka Na Vládní!( Lesní školky Pod Dračím vrchem (617 m n. m.); 3 pěstební plochy, na kterých pěstujeme zejména jedle, duby, buky, javory a jeřáby. Lesní školka Na Vládní (783 m n. m.); aklimatizační plocha pro dopěstování buků a smrků určených do nejvyšších partií Jizerských hor. Počty sazenic expedovaných z našich lesních školek v roce 2008 Dřevina Počet kusů Bříza karpatská 762 Dub letní 150 Jedle bělokorá 3500 Jeřáb ptačí 3150 Smrk ztepilý 2050 Brslen evropský 60 Kalina planá 150 Růže alpská 100 Celkem 9922

4 Podokapová školka jedle bělokoré Podokapová školka jedle bělokoré byla založena v Oldřichově v Hájích na pozemcích obce. Jedná se o alternativní způsob produkce jedle bělokoré, kdy semenáčky odrůstají v přirozených podmínkách - jedle vyžaduje při odrůstání zástin. V praxi se jedná o oplocenou plochu v lese s vhodnými podmínkami (půda, sklon svahu, zastoupení dřevin) a sníženým zakmeněním porostu. Kapacita školky je semenáčků, sadební materiál bude vhodný zejména pro využití v podsadbách. Po dopěstování bude ponechána část semenáčků na místě a školka doslouží jako oplocenka chránící mladé stromky před zvěří. Školka byla vybudována za společného přispění Obce Oldřichov v Hájích, Nadace rozvoje občanské společnosti a Německé spolkové nadace pro životní prostředí. Výsadba původních dřevin v rámci PSLJH V roce 2008 bylo z prostředků Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu vysazeno 1850 kusů sazenic jeřábu ptačího a původního jizerskohorského smrku do oblasti náhorní plošiny Jizerských hor. Část sazenic je chráněna dvěma oplocenkami a pro část byly nainstalovány individuální ochrany proti zvěři. Sazenice se nachází zejména v okolí cenných rašelinišť, které jsou vyhlášeny jako přírodní památky a rezervace. Výsadby původních dřevin jsou důležitým prvkem péče o tato cenná území. Semenný sad lípy malolisté Semenný sad lípy malolisté byl založen v Oldřichově v Hájích a obsahuje 55 klonů lípy malolisté, které po dosažení plodnosti budou sloužit pro snadné a efektivní získávání kvalitního reprodukčního materiálu pro pěstování sadebního materiálu lípy malolisté, která dříve tvořila přirozenou součást dřevinné skladby lesů, například oblasti Jizerskohorských bučin. Semenný sad lípy malolisté byl podpořen prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

5 Ostatní projekty v ochraně přírody Odborné studie V roce 2008 byly zpracovány 2 odborné studie: Revitalizační opatření v povodí toku Jeřice a jejích vybraných přítoků situovaných na území CHKO Jizerské hory a Studie obnovy krajinných struktur v území Oldřichov v Hájích, Řasnice, Bulovka a Pertoltice. První jmenovaná studie řeší revitalizaci povodí Jeřice a jejích přítoků v rámci studie jsou navrženy liniové revitalizace toků, tvorba a obnova malých vodních nádrží či budování tůní. Druhá studie se zabývá obnovou krajinných struktur ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku, jedná se například o dotvoření existujících biokoridorů, obnovu mezí, remízků, alejí apod. Opatření jsou navržena směrem k podpoře biologických funkcí krajiny. Transfer obojživelníků V polovině března 2008 jsme ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory poprvé postavili dočasnou migrační bariéru podél silnice u Šolcova rybníka, která zamezovala vstup obojživelníků na silnici. Bariéra byla dlouhá cca 700 m, instalovaná byla do poloviny dubna. Za celou dobu transferu bylo přeneseno 1152 obojživelníků (nejvíce ropuch obecných, dále skokan hnědý a štíhlý, čolek obecný a horský). Pro tuto činnost disponujeme výjimkou MŽP, která umožňuje nakládat se zvláště chráněnými druhy živočichů. Do stavby bariéry byli zapojeni jednak dobrovolníci Suchopýru a jednak zájemci z řad veřejnosti, kteří se účastnili Žabího festivalu, který u příležitosti stavby bariéry společně v areálu Ekocentra v Oldřichově v Hájích pořádalo Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje a Správa CHKO Jizerské hory.

6 Akce pro veřejnost Dobrovolnické víkendovky V roce 2008 jsme zorganizovali 5 víkendovek, kterých se zúčastnilo 77 účastníků. Přestože organizace dnes již není závislá na dobrovolnické práci, výpomoc v době nabitého období jarních či podzimních prací je stále velmi důležitá a cenná. Letní tábor Letní tábor Oldovou stopou III proběhl v Oldřichově v Hájích v termínu od a byl zaměřený na poznání přírody a pomoc v lesních školkách, ale také na pohyb a pobyt venku, zvířata a vůbec všechno živé kolem. Přežili jsme všichni i navzdory tomu, že nás po celou dobu neúprosně pronásledovalo studené a deštivé počasí, které si nakonec vynutilo i lehkou změnu programu. Tábora se zúčastnilo celkem 14 účastníků. Za pomoc mají od nás účastníci jídlo a ubytování zdarma. Víkendovky patří k tradičním akcím Suchopýru pro veřejnost a v neposlední řadě přispívají k seznámení veřejnosti s ochranou přírody. Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce v ochraně přírody je pro nás velmi důležitá z hlediska získávání nových zkušeností, inspirace, rozhledu a také přeshraničních grantů. V lednu 2008 se rozběhl dvouletý projekt realizovaný společně s německou partnerskou organizací Naturschutzstation Neschwitz. Tento projekt je zaměřen na návrat původních druhů stromů a keřů do lesa i volné krajiny. Dále jsou součástí projektu společné exkurze pro veřejnost, které seznamují účastníky s tím, jak to chodí v ochraně přírody za hranicemi. Klub přátel Jizerských hor Klub přátel Jizerských hor sdružuje lidi, kteří mají zájem na návratu původních druhů dřevin do jizerskohorských lesů. Zakoupením jednoho stromu vypěstovaného v našich lesních školkách přispějí na jejich pěstování, výsadbu i následnou ochranu. V roce 2008 se do Klubu zaregistrovalo 53 členů, kteří podpořili pěstování a výsadbu jizerskohorských dřevin celkovou částkou ,-Kč.

7 Financování činnosti Suchopýr o.p.s. Celkový hospodářský výsledek činí ,-Kč. V hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ,-Kč. V hospodářské činnosti byl dosažen zisk ve výši ,-Kč. Rozvaha Položka Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Aktiva v tis. Kč 6514 Oprávky k samost. věcem a souborům Drobný sofware 25 Oprávky k drobnému softwaru -25 Zvířata 136 Oprávky ke zvířatům -136 Pohledávky za odběrateli 57 Poskytnuté provozní zálohy 224 Ostatní pohledávky 102 Pohledávky za zaměstnanci 4 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem JIné pohledávky -4 Dohadné účty aktivní 45 Pokladny 623 Účty v bankách 2159 Náklady příštích období 118 Celkem aktiva 5173 Výsledovka Položka 22 Pasiva v tis. Kč Vlastní jmění 2338 Účet výsledku hospodaření 265 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 544 Rezervy 734 Dodavatelé 856 Přijaté zálohy 161 Zaměstanci 33 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmů FO 4 Dohadné účty pasivní 165 Výnosy příštích období 53 Celkem pasiva 5173 Výrok auditora 20 Náklady Položka Výnosy Položka Náklady v tis. Kč Pohonné hmoty 271 Kancelářské potřeby 21 Ekologická výchova 86 Materiál - lesní školky 77 Materiál - drobný majetek 243 Ostatní materiál 193 Poštovné, telefony, internet, kopírování 135 Elektrické energie 158 Ostatní energie 12 Opravy a údržba majetku 815 Pronájmy (leasing, lesní školky a ostatní...) 140 Dodavatelské služby pro lesní školky 350 Tisk, grafika, propagace 141 Zpracování studií, projektů 470 Práce traktorem 140 Ostatní služby 428 Mzdové náklady včetně odvodů 1569 Odpisy 846 Zákonné rezervy 600 Ostatní 95 Celkem náklady 6790 Výnosy v tis. Kč Prodej stromků a sadebního materiálu 52 Příjmy z ekovýchovy 135 Příjmy - lesní školky 389 Příjem z reklamy 104 Přefakturace provozních nákladů 295 Práce traktorem 269 Nájemné 147 Zúčtování rezerv 216 Dary 828 Příjmy z projektů a grantů 2907 Dotace - Úřad práce 500 Dotace - zemědělské 59 Klub přátel Jizerských hor 60 Ostatní 1094 Celkem výnosy 7055 Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Suchopýr o.p.s. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Zdeněk Dvořák Auditor - číslo osvědčení 1351

8 V roce 2008 činnost Suchopýr o.p.s. podpořili Firemní dárci Hlavní dárce Dále naši činnost podpořili: Bermia spol. s r.o. Desko a.s. ERMON plus United Bakeries a.s. Nadace a fondy Veřejné instituce Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům a přátelům Suchopýru, kteří byli ochotni nám pomoci a strávili s námi mnoho hodin práce jak v lesních školkách, tak při akcích pro veřejnost.

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin

Více

a 2003 Výroční zpráv

a 2003 Výroční zpráv Výroční zpráva 2003 Suchopýr o.p.s. v roce 2003 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Suchopýr 2003 Jsou rostliny, které jsou piplané, chráněné a choulostivé. Při prvním ofouknutí nastydnou a uroní slzu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN - UNEP Global 500 Základní organizace Bory 66/02 Vydala ZO ČSOP Bory v počtu 15 výtisků Zpracoval P. Kříž Bory 2009 Výroční zpráva za rok 2008

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. VLS 2 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník VII červen 2012 Slovo má... Ing. Zdeněk Mocek Ekonomický náměstek ředitele VLS ČR, s. p. Milé dámy a vážení pánové, jarní měsíc, ve

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Obsah Žadatel/předkladatel SPL...- 1-1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU...- 2-1.1 Základní informace o MAS...-

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy,

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy, Výroční zpráva 2002 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní zprávu. e bychom se dostali mezi ohroené druhy? Je tomu skoro tak. Obecnì

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více