Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 1

2 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem. Měsíc d měsíce jsme žili v nejisttě, zda bude dstatek finančních prstředků na zajištění všech služeb. Byly nastaveny přísné šetřící mechanismy, zásluhu kterých se naknec pdařil zachvat prvz všech charitních služeb, ba c víc, pdařil se drvnat značně minusvý hspdářský výsledek z předešléh rku. Kncem srpna byl ve splupráci s Oblastní charitu Blansk uknčen vzdělávací prjekt Správný krk, který byl financván z prstředků MPSV a EF. Prjekt s sebu nesl vzdělávací aktivity, které přispěly ke zkvalitnění služeb Oblastní charity Vyškv a Oblastní charity Blansk. Především psílil dbrnstní a kmpetentní předpklady pracvníků v charitních sciálních službách. V rámci humanitární pmci se pdařil rzšířit činnst pmc při mimřádných událstech, jak jsu živelné phrmy, havárie, násilné trestní činy a jiné nepředvídané situace. Zajistit tak pstiženým bčanům sciální pradenství, základní psychlgicku a materiální pmc i duchvní pdpru. Závěrem mi dvlte, abych prstřednictvím Výrční zprávy upřímně pděkvala všem svým klegům, splupracvníkům, dbrvlníkům jakž i Radě charity, za celrční bětavu, laskavu a vytrval práci v církevní rganizaci. Velké díky patří Evrpským Fndům, Ministerstvu práce a sciálních věcí, Jihmravskému Kraji, Městu Vyškvu, Městu Rusínv a Městu Ivanvice na Hané za dtace a finanční prstředky na zajištění chdu rganizace. Rvněž bych chtěla pděkvat i Nadacím a Nadačním fndům, splečnstem, drbným firmám, jakž i jedntlivcům, kteří svými spnzrskými dary pdpřili činnst nestátní neziskvé rganizace, která jak jediná pskytuje sciální i zdravtní služby ve vyškvském reginu. Zvláštní pděkvání patří vyškvskému děkanvi a kaplanvi za duchvní pdpru a přímluvy pr chranu charitníh díla. A c ppřát Oblastní charitě d dalších let? Sama za sebe bych chtěla ppřát rganizaci dstatek spkjeným uživatelů v jedntlivých službách, finanční stabilitu ze strany státu a v nepslední řadě zaměstnance, kteří svje zaměstnání budu brát jak živtní pslání. Mgr. Markéta Pučánvá 2

3 Charita je nestátní neziskvá rganizace půsbící v blasti sciální, zdravtní a humanitární pmci. Psláním Charity je pskytvat pmc ptřebným lidem v nuzi bez rzdílu rasy, vyznaní a nárdnstní či sciální příslušnsti. Oblastní charita Vyškv je samstatná právnická sba, účelvé zařízení římskkatlické církve pdle zákna 308/1991 Sb. 6, jak sučást Arcidiecézní charity Olmuc, patřící ke sdružení České katlické charity. Sídl rganizace: Oblastní charita Vyškv Mrávkva 745/1a Vyškv Dědice Telefn: , , Webvé stránky: Statutární zástupce: Mgr. Markéta Pučánvá ( d ) IČO: Bankvní spjení: Registrace u MK ČR: Trvání činnsti: d Území půsbnsti: Pčet zaměstnanců: 33 Mgr. Karel Ksina ( d ) / 0100 u KB, a.s / 6800 u VOLKSBANK CZ, a.s. Vyškv, Ivanvice na Hané, Rusínv a klní bce 3

4 Od rku 1997 pskytujeme šetřvatelsku péči pr zdravtně pstižené, nemcné a seniry v dmácím prstředí. Ošetřvatelsku službu pskytujeme na Vyškvsku, Rusínvsku a všech spádvých bcích. Zdravtní péči v Charitě prvádějí diplmvané zdravtní sestry s aprbací na dmácí péči, s registrací MZ ČR a svědčením způsbilsti vyknávat činnst zdravtní sestry bez dbrnéh dhledu. Na základě rdinace praktickéh či šetřujícíh lékaře pskytujeme kmplexní šetřvatelsku péči, péči diabetiky i péči pacienty v terminálních stádiích. Zdravtní sestry pracují zcela samstatně v různrdém terénu, každá z nich má k dispzici služební autmbil a je vybavena mbilním telefnem pr rychlu kmunikaci v případě akutních stavů. Jsu také vybaveny základními pmůckami pr výkn práce v terénu (tnmetr, fnendskp, glukmetr, ambuvak, základní chirurgické nástrje, převazvý materiál, pmůcky pr aplikaci léků, desinfekční prstředky atd.). Charita vlastní ptřebné pmůcky, které svým klientům zapůjčuje (sprchvací sety, invalidní vzíky, klzetvá křesla, plhvací pstele, chdítka, antidekubitní pdlžky, apd.) Cílem je péče nevyléčitelně nemcné, zmírňvání blestí a zajištění klidnéh stáří a důstjnéh umírání. Odbrnu šetřvatelsku péči zajišťujeme pr seniry a pr pacienty s chrnickým nemcněním v jejich dmácím prstředí. Tyt sby nemusí djíždět na namáhavá vyšetření d zdravtnickéh zařízení, snažíme se, aby k hspitalizaci klienta dcházel jen tehdy, kdy je t nezbytně nutné. Bez naší pmci by mnzí pacienti museli být umístěni d ústavních zařízení. V rce 2012 jsme pskytvali péči 536 pacientům, nvě zavedená péče byla u 296 klientů a byl prveden šetřvatelských výknů při návštěvách v jedntlivých dmácnstech. Příklad dbré praxe: Pacienta s cirkulárním bércvým vředem prpustili z nemcnice d dmácí péče, jelikž se necítil dbře v nemcničním zařízení a léčba se nelepšila. Naše zdravtní sestry začaly dcházet k pacientvi dmů, kde prváděly převazy knčetiny, která byla s tkem stále blestivější a defekt byl rzsáhlý d klene až k prstům. Ve splupráci s ambulancí chrnických ran jsme začaly defekty léčit. Pstupně tk padl, blesti ustupily, defekt se stabilizval a začal se hjit. Klient byl spkjený, že při léčbě může zůstat ve svém dmácí prstředí a nemusí ležet v nemcnici a tím dšl i k výraznému zlepšení celkvéh zdravtníh stavu. Nyní je knčetina zcela zdravá, defekty zhjeny a naše péče zdárně uknčena. Důkazem spkjensti klienta, je pděkvání týmu zdravtních sester charity v tisku. 4

5 Přehled pskytvané zdravtní péče: kmplexní šetřvatelská péče aplikace injekcí a nejrůznějších léků aplikace parentální terapie pr zajištění hydratace, energických zdrjů a léčby blesti kmplexní péče diabetiky dběry bilgickéh materiálu lkální šetření převazy bércvých vředů, prleženin a pperačních ran šetření stmií šetřvatelská rehabilitace aktivizace k phybu p cévních mzkvých příhdách, úrazech, nácvik sebebsluhy péče pacienty trvale uputané na lůžk, pacienty v terminálních stádiích klysma, výplachy, cévkvání, laváže, šetření permanentních katetrů Kntakty: vrchní sestra: Zrkvá Andrea, tel: , Vyškv středisk : zdravtní sestry: Kubvá Kateřina, tel.: Pdsedníkvá Vlasta, tel.: Račanská Hana, tel.: Rusnkvá Mirslava, tel.: Švecvá Kamila, tel.: Rusínv - středisk: zdravtní sestry: Navrátilvá Marcela, tel.: Vlachvá Alena, tel: , tel:

6 Charitní pečvatelská služba Vyškv pskytuje terénní pečvatelské služby d rku Jejím psláním, je pskytvání pečvatelské služby sbám se zdravtním pstižením a senirům, kteří mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnické nemci neb pstižení, a jejichž situace vyžaduje pmc jiné fyzické sby, aby mhli důstjně žít ve svém dmácím prstředí. Pečvatelská služba pdpruje své uživatele a jejich rdiny v každdenních živtních situacích, přispívá k zachvávání sciálních vazeb. Služba je pskytvána bčanům na území Vyškva, Rusínva, Ivanvic na Hané a přilehlých spádvých bcí. Úhrada za úkny pečvatelské služby v rce 2012 činila 100 Kč za hdinu. Od června rku 2013 bude úhrada za pečvatelské úkny zvýšena na 110 Kč za hdinu, víkendech, svátcích a večerech bude činit 120 Kč za hdinu. Pečvatelsku službu pskytují kvalifikvané pečvatelky s cílem dsáhnut maximální spkjensti uživatele. Služba je pskytvána v pracvní dny mezi 7:00 hd a 15:30 hd v dmácnsti uživatele. V jinu dbu je pskytvána p vzájemné dhdě, nejpzději však d 20:00 hd. V rce 2012 byla pskytnuta péče 115 uživatelům. Pečvatelky vyknaly návštěv v dmácnstech uživatelů a prvedly pečvatelských úknů. Příklad dbré praxe Pečvatelky zachránily muže se selháním srdce Duchapřítmný zásah pečvatelek, které byly na návštěvě u klientky ve Chvalkvicích na Hané, zachránil živt jednmu z jejích příbuzných. Událst se stala v kamžiku, kdy byly zaměstnankyně pečvatelské služby Charity Vyškv u klientky. Při výknu služby tam našly člena její rdiny v kritickém stavu, kdy dšl k srdečnímu selhání. Okamžitá pmc pečvatelek, kdy zavlaly rychlu záchrannu službu a d jejíh příjezdu masírvaly srdce a resuscitvaly h, mladý živt zachránily. 6

7 Přehled vyhláškvých pečvatelských úknů: Pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu. Pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu. Pskytnutí stravy neb pmc při zajištění stravy. Pmc při zajištění chdu dmácnsti. Zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím. Přehled fakultativních pečvatelských výknů: Pedikúra. Zapůjčení jídlnsiče. Dprava autem pdle pžadavků uživatele. Kntakty: Veducí pečvatelské služby a sciální pracvnice : Mgr. Ppelvá Eliška, tel: , , Vyškv středisk : pečvatelky: Hrbáčkvá Lenka, tel.: Měřínská Vladimíra, tel.: Ivanvice na Hané - středisk: Navrátilvá Světlana, tel.: Dležalvá Dana Rusínv - středisk: : Prcházkvá Helena, tel.: Řepka Ondřej, tel.:

8 Pslání a cíl Dmácí hspicvé péče Psláním Dmácí hspicvé péče je pdpřit a dprvázet umírajícíh člvěka v pkrčilém a terminálním stádiu pslední etapu jeh živta v kruhu svých blízkých a ve svém dmácím prstředí. Cílem Dmácí hspicvé péče je umžnit umírajícímu zůstat se svu rdinu ve svém přirzeném dmácím prstředí a pmci zmírnit prjevy nemci a pdpřit pečující rdinu v celdenní péči svéh blízkéh. Dmácí hspicvá péče je zajišťvána 7 dní v týdnu, 24 hdin denně. Charita zajišťuje kmplexní péči. Jedná se kmplex specializvaných služeb pskytvaných přím v dmácnsti nemcnéh: sciální pracvník, šetřvatelská služba, pečvatelská služba, lékař, psychlg, duchvní správce. Tat služba pmci je směřvána nejen samtnému nemcnému v terminálním stavu, ale i na pdpru rdinám, které se rzhdly umžnit svému blízkému zemřít důstjně dma v kruhu svých nejbližších. Slžení péče vychází z ptřeb nemcnéh a jeh rdiny. Dmácí hspicvá péče zajišťuje: návštěvy zdravtní sestru a prfesinální šetřvatelsku péči dle rdinace lékaře pmc při dstranění či tlumení blesti a tišení dalších dprvdných symptmů dběry bilgickéh materiálu, aplikaci injekcí, infuzní léčba apd. péči kůži, dbrné šetřvání dekubitů, kžních defektů a pperačních ran šetřvání stmií, permanentních katetrů (žilní, mčvé, žaludeční) kmplexní péče pacienta v terminálním stavu. Dále nabízíme: seznámení s průběhem nemci a zaučení rdiny v péči nemcnéh psychicku a duchvní pdpru nemcnému i pečující rdiny pradenství a pmc v prblémvých situacích spjených s právními úkny zapůjčení nutných šetřvatelských, rehabilitačních a kmpenzačních pmůcek Úhrada služby. Služba zdravtní je hrazena ze ZP, sciální služby jsu hrazeny dle ceníku pečvatelských služeb (110Kč za hdinu péče), služba psychlga dle dmluvy, duchvní správce-bezplatně. Kntakty - vrchní sestra: Zrkvá Andrea, tel: ,

9 Zařízení sciální integrace je sciální zařízení, které zastřešuje dvě sciální služby, Centrum denních služeb a Odlehčvací služby. Tyt služby jsu určené pr denní a přechdný pbyt senirů se sníženu sběstačnstí a pr sby starší 27 let se zdravtním pstižením. Mezi převažující činnsti patří výchvně vzdělávací aktivizační prgramy například phybvá cvičení, trénink paměti, práce s nejrůznějšími materiály apd. Pskytujeme služby: pečvatelské úkny (pmc při pdávání stravy, denní hygiena, dprvd na WC pedikúra, kadeřník, praní) stravvání dprava uživatelů (dvz a rzvz) šetřvatelské úkny ve splupráci s Terénní šetřvatelsku službu na základě indikace lékaře (aplikace inzulínu a injekcí, šetřvatelská rehabilitace) duchvní pdpra (k dispzici pastrační asistent, 1x týdně setkání s knězem) Na Vyškvsku není krmě ZSI Oblastní charity Vyškv žádné zařízení pdbnéh charakteru, které by zajišťval denní a zárveň dlehčvací služby. Tat péče prdlužuje mžnst setrvání v rdinném prstředí a ddaluje umístění v ústavním zařízení, čímž nabývá pskytvání služeb v Zařízení sciální integrace kladnéh celsplečenskéh významu. Dalším výrazně užitečným faktrem pr uživatele služeb ZSI je slžení výchvně vzdělávacích a aktivizačních prgramů, které jsu přizpůsbeny individuálním ptřebám jedntlivých uživatelů i skupině jak celku. Pr seniry se sníženu sběstačnstí je činnst jednu z nejdůležitějších stránek živta. Každdenní rutinní činnsti udržují člvěka v kntaktu s statními a pskytují mu velmi ptřebné smyslvé pdněty. Když se pak uživatelům daří dělat něc, c je pr ně užitečné, psiluje t pcit jejich vlastní sbní hdnty. V prstředí ZSI mají uživatelé mžnst setkávat se s statními lidmi, kteří se nacházejí v pdbné živtní situaci. Mhu s nimi sdílet, pržívat vzájemnu shdu, přijetí a navazvat nvá přátelství. Mhu zde nacházet vzájemnu pdpru, slidaritu, a dstávat dbru zpětnu vazbu, cž je nezbytné pr pzitivní změnu. K cílům Zařízení sciální integrace patří zejména: zachvání a zlepšení kvalitu živta senirů se sníženu sběstačnstí zprstředkvání ptřebných sciálních kntaktů přispívat k udržení sběstačnsti pskytnut úlevu pečujícím jedntlivcům a rdinám prevence sciální izlvansti samcených senirů 9

10 Centrum denních služeb je ambulantní služba určená pr seniry se sníženu sběstačnstí a pr sby se zdravtním pstižením starší 55 let. Tat služba umžňuje uživatelům zapjení d splečnsti denním pbytem v Centru a ddálení umístění v ústavní péči. Sciální služba je zajišťvána týmem pracvníků s příslušným dbrným vzděláním. Uživatelé jsu v ranních hdinách přivezeni z pravidla svými rdinnými příslušníky a v dpledních hdinách si pět své blízké dvezu zpět d svých dmvů. V případě, kdy nemá rdina mžnst dpravy, prvádíme svz uživatelů tam i zpět. Sciální služba je pskytvána případnému zájemci na dbu neurčitu na základě kritérií pr přijetí a následné sepsání smluvy. Všechny úkny, které jsu uživateli pskytvány, jsu hrazeny na základě ceníku Centra denních služeb, který je sučástí smluvy. Úhrada za úkny v Centru denních služeb činí 90 Kč za hdinu. Prvzní dba denníh pbytu je P - Pá d 7:00 16:00 hdin. V rce 2012 využil služeb našeh Centra 12 uživatelů. Příklad dbré praxe Od pčátku fungvání Centra denních služeb tut službu využívá uživatelka, kteru přiváží denně její rdina. Na začátku byla uživatelka mál kmunikativní. Pstupem času si zvykla na prstředí, persnál a i přes svůj zdravtní hendikep se zlepšila kmunikace a zapjuje se d skupinvých aktivit. Má svje blíbené individuální aktivity, kterým se denně věnuje. Uživatelka je u nás spkjená a Centrum využívá ráda. Kntakty: veducí zařízení sciální pracvnice: Slezákvá Sňa, DiS., tel: , , nepedaggický pracvník: Plhalvá Hana, tel: pečvatelé: Bártvá Marie, Gregrvá Mirslava, Hudcvá Anna, Hutníkvá Rmana, Pláchvá Marie, Švécar Milan, tel:

11 Odlehčvací služby jsu pbytvé služby pskytvané senirům se sníženu sběstačnstí a sbám se zdravtním pstižením starší 27 let, jejichž situace vyžaduje pmc jiné fyzické sby a kteří nemhu sami setrvávat ve svém sučasném prstředí. Služba zahrnuje ubytvání, mžnst zajištění stravy, pdpůrné a aktivizační činnsti, pmc při prsazvání práv a zájmů. Tat služba umžňuje pečující rdině neb sbě, která případnéh zájemce pečuje, udělat si čas na dpčinek, dvlenu a případnu reknvalescenci sil. V sučasné dbě máme k dispzici 16 lůžek. Cílem je umžnit pečující sbě mžnst dlehčení a čas na regeneraci svých sil pr další péči svéh rdinnéh příslušníka neb sbu, kteru celdenně pečuje. Cílem je umžnit uživatelům v Odlehčvacích službách pbyt s celdenní péčí v důstjném prstředí s individuálním přístupem. Tat služba prdlužuje mžnst setrvání v rdinném prstředí a ddaluje umístění v ústavním zařízení, čímž nabývá pskytvání služeb v Zařízení sciální integrace kladnéh celsplečenskéh významu. Odlehčvací služby umžňují uživatelům pbyt s celdenní péčí na přechdnu dbu maximálně 3 měsíců. V rce 2012 využil našich služeb 84 uživatelů. Sciální služby jsu pskytvány případnému zájemci na základě kritérií pr přijetí, následné sepsání smluvy a vyjádření šetřujícíh lékaře. Příklad dbré praxe Naše služby v rce 2012 začala využívat pakvaně uživatelka, která byla p úraze. Dluhu dbu byla dkázána puze na lůžk, kdy se ni kmpletně starali pracvníci v přímé péči. Splečně s Odlehčvacími službami využívala i Ošetřvatelsku službu, takže uživatelka se začala pstupně zlepšvat a t natlik, že se s pmcí přesunula na invalidní vzík a phybvala se na něm samstatně. Během něklika pbytů se zlepšila tak, že mhla dejít d dmácíh prstředí. Chdí pmcí chdítka a většinu úknů vlastní péče zvládá sama. Kntakty: veducí zařízení sciální pracvnice: Slezákvá Sňa, DiS.,tel: , , nepedaggický pracvník: Plhalvá Hana tel: pečvatelé: Bártvá Marie, Gregrvá Mirslava, Hudcvá Anna, Hutníkvá Rmana, Pláchvá Marie, Švécar Milan, tel:

12 Pslání chráněnéh bydlení Chráněné bydlení Ostrv jistty Sciální služba chráněné bydlení pskytvaná Oblastní charitu Vyškv vytváří pr sby s mentálním a kmbinvaným pstižením prstr k získání a upevňvání schpnstí a dvednstí umžňující jejich začlenění d splečnsti. Čeh jsme chtěli v chráněném bydlení v rce 2012 dsáhnut? V rce 2012 jsme v chráněném bydlení usilvali t, aby si uživatelé služby mhli z velké části upravvat bydlení pdle svých ptřeb a cítili se tam dbře. Zaměřvali jsme se na ptimální rzvj sbnsti uživatele služby s přihlédnutím k mžnstem daným typem a stupněm jeh pstižení, věkvým a charaktervým zvláštnstem. Rzvíjeli jsme znalsti, schpnsti a dvednsti našich uživatelů neb jsme se snažili stávající dvednsti udržet. Mezi činnsti, kterým jsme se věnvali, patřil hspdaření s penězi, nakupvání, příprava jídla a zdravé stravvání, udržvání péče vlastní sbu či aktivní užívání vlnéh času. Uživatele chráněnéh bydlení jsme se snažili pdprvat v rzvji sebebsluhy, c nejvíc v samtném kntaktu s úřady, v uplatňvání práv a právněných zájmů, aby tím dstali příležitst k větší samstatnsti a nezávislsti na službě. Obyvatele bydlení jsme vedli k rzvíjení mezilidských vztahů a k cestvání p Vyškvě a klí. Kmu naší službu pskytujeme? Službu pskytujeme dspělým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním pstižením. Tit lidé vyžadují pdpru v různých blastech. Jedná se například blékání, vyknávání sbní hygieny, příprava stravy, péči dmácnst, samstatný phyb p klí, kntakt se splečenským prstředím neb zajištění pracvníh uplatnění. Metdy práce s uživatelem V kntaktu s uživateli pracujeme s přístupem zaměřeným na člvěka. V ppředí našeh zájmu je člvěk takvý, jaký je. Se všemi jeh právy i pvinnstmi. Pdprujeme v tm, aby se lépe zrientvali ve vlastní živtní situaci. Mtivujeme své klienty k aktivitě ve vlastním, ale i splečenském živtě. V rámci služby nabízíme prfesinální pmc, která zahrnuje pdpru, mtivaci, respektvání sukrmí a minimalizvání mžných rizik. V tmt přístupu je nezbytná přítmnst pzitivníh myšlení a čekávání jak ve vztahu k uživateli služby, tak k jeh blízkým pracvníkům rganizace. Uživatelé se splečně dmluvají na rzdělení služeb, které je vyvěšen na nástěnkách Pdle ptřeby se rzpis služeb mění a pět přizpůsbuje byvatelům tak, aby se chdu dmácnsti účastnili všichni, 12

13 ale nebyli mezváni či stresváni. V ranních hdinách většina byvatel dchází z d škl či na běžná pracviště. Příběh dbré praxe V rce 2012 byla přijata d služby nvá klientka s mentálním pstižením. Je vyučená pečvatelka. V sučasné dbě získává praxi v bru jak dbrvlnice v jiné službě Oblastní charity v dlehčvací službě. Zvyká si na pracvní režim, je ráda, že může být prspěšná senirům a zapjuje se d běžnéh pracvníh prstředí a svjila si pracvní návyky.. Chráněné bydlení Ostrv jistty je pbytvá sciální služba zřízená O Kntakty: veducí zařízení sc.pracvnice: Mgr. Vanderkvá Petra., tel: , nepedaggický pracvník: RSDr. Peč Antnín sbní asistenti: Bárek Dalibr Bártvá Martina Měřínská Ludmila 13

14 Oblastní charita Vyškv zprstředkvává uživatelům svých služeb a také statním zájemcům zapůjčení rehabilitačních a kmpenzačních pmůcek. Psláním Půjčvny kmpenzačních pmůcek je pmáhat zlepšit živt senirům, sbám se zdravtním pstižením, sbám p úrazech a tím pdpřit jejich návrat d běžnéh živta, setrvat v jejich přirzeném dmácím prstředí a také usnadnit péči rdinným příslušníků své blízké. Půjčvna je určena: sbám se zdravtním pstižením senirům lidem p úrazech Zapůjčujeme: Vzíky mechanické Mechanické i elektrické plhvací lůžka s pstranicemi a hrazdu Pdlžky s kmpresrem, antidekubitní matrace s kmpresrem, matrace mlitanvé Chdítka krkvací, chdítka čtyřklvé WC židle Nádstavec na WC Sedačky d vany Sprchvá židle Sprchvý set Nafukvací bazének na mytí vlasů Jídelní stlky k lůžku Francuzské hle Délka zápůjčky závisí na ptřebě uživatele může být dluhdbá i krátkdbá. K zapůjčení pmůcky není ptřeba dpručení lékaře. Kntakt: vrchní sestra Zrkvá Andrea, tel: , andrea. 14

15 Pastrační služba je pr naši Charitu nepstradatelnu službu. Pastrační asistent je jmenván Arcibiskupstvím Olmuckým a pskytuje uživatelům i zaměstnancům Charity Vyškv pastrační službu. Pastrační asistent navštěvuje nemcné v Charitních zařízeních i v dmácnstech klientů, zprstředkvává kntakt s kněžími, jáhny a katechety vyškvskéh děkanátu, zajišťuje tematické přednášky, duchvní cvičení, biblické hdiny, mdlitby růžence, vede duchvní rzhvry, pmáhá při hledání smyslu živta, utrpení, smrti apd. Základním pstjem je tevřenst a splupráce. Tut činnst vyknává pd vedením ředitele Oblastní charity Vyškv a tat služba je pskytvána bezplatně. Šířit evangelium znamená, abychm hlásali a jak první žili smíření, dpuštění, pkj, jedntu a lásku, kteru nám Duch svatý dává. Vzpmeňme na Ježíšva slva: Pdle th všichni pznají, že jste mji učedníci, budete-li mít lásku k sbě navzájem (Jan 13,35). Slva papeže Františka Prsím vás, abychm šli kupředu všichni splečně. Starejte se jeden druhéh a pečujte svůj živt. Dbejte svu rdinu, patrujte přírdu, chraňte děti, starejte se staré lidi a nikh nezraňujte. Hdně splu rzmluvejte: ať je stále živá vaše tuha p vzájemné starstlivsti. Kéž vaše srdce rste a přibližuje se Bhu. Převzat z Radi Vaticana 15

16 Začátkem ledna 2012 prběhla jak již každrčně na našem krese Tříkrálvá sbírka. Tat veřejná sbírka je pvlena Ministerstvem vnitra a její výtěžek je určen těm nejptřebnějším lidem v nuzi, bez hledu na jejich vyznání, rasu neb nárdnst. Úspěšnst sbírky se dvíjí d pčtu dbrvlných splubčanů, kteří jak asistenti, veducí skupinek či kledníci věnují svůj vlný čas na pmc ptřebným. Tříkrálví kledníci vyšli d ulic, aby lidem zazpívali, přinesli pžehnání d dmu a ppřáli vše dbré d nvéh rku Mnh z vás prjevil svu štědrst a přispěl kledníkům d pkladniček v celkvé výši Kč. Díky vaší slidaritě můžeme prstřednictvím Charity každý rk pmci lidem v nuzi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sbírka přinesla nejen peníze, ale dala dhrmady velku spustu dbrvlníků. Vždyť jen v našem Děkanátu se na sbírce pdílel téměř 480 kledníků, čímž se bnvila velmi pěkná tradice a lidé se v masivním měřítku zapjili d velké dbrčinné akce, při které mysleli na pmc druhým lidem v nuzi. Pr kledníky jsme připravili jak pděkvání za pmc a účast při sbírce zábavné sbtní dpledne, kdy tut akci spnzrval vyškvský Zpark. Děti mhly navštívit zdarma místní Zpark, Dinpark a Hanácký statek. Tat akce se vydařila a děti plné zážitků dcházely spkjené. Obec Částka Bškůvky 1 741,00 Dědice ,00 Dětkvice 8 622,00 Drysice ,00 Hamiltny 8 313,00 Hštice-Herltice ,00 Chvalkvice nhané ,00 Ivanvice na Hané ,00 Krásensk ,00 Křižanvice u Vyškva 0,00 Lhta 5 045,00 Medlvice 7 097,00 Mravské Málkvice 7 206,00 Mravské Prusy ,00 Opatvice 7 137,00 Orlvice 8 646,00 Pdivice 5 830,00 Pdmí ,00 Pustiměř ,00 Radslavice 6 018,00 Ruprechtv ,00 Rybníček 6 464,00 Rychtářv ,00 Studnice, Odrůvky ,00 Švábenice ,00 Tplany 5 200,00 Vyškvské Vážany ,00 Vyškv ,00 Zelená Hra 5 461,00 CELKEM ,00 T Ř Í K R Á L O V Á S B Í R K A

17 Oblastní charita Vyškv se zapjuje d různých sbírek na pmc ptřebným, ať jde pmc lidem v našem klí, pmc při přírdních katastrfách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Na světě je mnh míst, kde není zdaleka samzřejmstí pravidelné jídl, vhdné bydlení, lékařská péče, sciální jistty. Ve jménu Kristvy milsrdné lásky pmáhá bližnímu v nuzi p celém světě. Humanitární pmc a rzvjvá splupráce tvří velmi významnu část charitní práce. V dbě válečných knfliktů, přírdních katastrf a nepředstavitelné chudby části světa se stává dalším svědectvím lásky a slidarity, která není mezena hranicemi, vyznáním neb příslušnstí k určité skupině. Nikd z nás, ale není schpen sám pmci lidem v nuzi, kteří trpí dalek d nás. Charita umí být prstředníkem mezi dárcem a ptřebným. Jsme sučástí rganizace, která má mezinárdní strukturu a kntakty ve všech kntinentech světa. Cílvu blastí naší pmci nejsu jen chudé rzvjvé země, ale věnujeme se také lidem u nás dma, vznikne-li takvá ptřeba jak jsu pvdně, pžáry, lidé v sciální nuzi, lidé těžce nemcní apd. Sběr šatstva: další pmcí, kteru zprstředkváváme pr humanitární účely je sběr pužitéh šacení, přikrývek, dmácích ptřeb a dalších ptřebných věcí, které dvážíme d velkskladu Brumv - Úpice, kde se vše třídí a rzděluje pdle ptřeby. V rce 2012 byla tat sbírka pužita v České republice zejména pr azylvé dmy, dmy pr matky v tísni, člvěk v tísni, Naděje, také sbírka byla dvezena na pmc lidem v zahraničí. Další pmcí, kteru Charita Vyškv zprstředkvává, je pmc pr misie. Tat pmc se nemusí uskutečňvat bezpdmínečně jen frmu finančních prstředků. Jednu z mžnstí je sběr pštvních známek, které se sustředí d Schönstattu (mezinárdní centrum hnutí v Německu). Tam dchází k jejich třídění a uspřádávání pdle různých pžadavků a kritérií německých filatelistických splečnstí, d kterých se známky dstávají dál k samtným sběratelům. Za utržené peníze jsu přizvány různé ptřebné věci pr misijní blast, v tmt případě zejména pr Indii. Příklad: 100 známek = 1 injekční stříkačka, 300 známek = běd pr 10 dětí ve šklce, 700 známek = malý ktel pr šklní kuchyni, známek = nvstavba šklky v Tanzanii.. 17

18 Kč Náklady Kč Výnsy sptřeba materiálu tržby za zdravtní výkny sptřeba energie tržby za pečvatelsku službu pravy a udržvání tržby za pbytvé sl. v zařízení PHM tržby za ambulantní služby cestvné tržby za půjčvnu pmůcek statní služby přijaté příspěvky d nadací mzdvé náklady přijaté příspěvky (dary) záknné pjištění úrky záknné sciální náklady zúčtvání fndů daně a pplatky jiné statní výnsy úrky dtace MPSV jiné statní náklady dtace JMK dpisy DHM dtace bce, města celkem celkem Hspdářský výsledek za rk 2012 celkem Stav a phyb majetku a závazků rganizace rk 2012 stav k stav k phyb vlastní jmění pzemky stavby DDHM bankvní úvěry

19 19

20 FIRMY, SPOL. S.R.O. AC VYŠKOV- RADIM PYTELA AGROS DĚDICE-VYŠKOV AUDIT AK CONSULT- VYŠKOV CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY - PRAHA COREX GET DONAK - VYŠKOV EUROMODA - VYŠKOV EUROPEAN DATA PROJECT KOMOŘANY HANDL - VYŠKOV CHRIŠTOF VYŠKOV QUANTUM - VYŠKOV KOMPAKT - PODĚBRADY MAGNUM CAR - VYŠKOV MATULA VYŠKOV PAREA - VYŠKOV REGION - VYŠKOV RESPONO - VYŠKOV RM-CZ - VYŠKOV ROYER - VYŠKOV ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV SPECTRUM - VYŠKOV STAVBY PITÁK - VYŠKOV VESTAV GROUP VYŠKOV ZOO PAKR VYŠKOV SOUKROMÉ OSOBY ING. GERDELKA ZDENĚK VYŠKOV MUDR. LINHART MARTIN VYŠKOV MÜLLER LUBOŠ- VYŠKOV JUDR. OTEVŘELOVÁ ZDENA POŘÍZEK JOSEF JEŽKOVICE MUDR. SKŘIVÁNKOVÁ IRENA- VYŠKOV ONG. ŠŤASTNÝ KAREL INAVOVICE NA HANÉ NADAČNÍ FONDY NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU VÝBOR DOBRÉ VŮLE OLGY HAVLOVÉ MĚSTA/ OBCE MĚSTO VYŠKOV MĚSTO ROUSÍNOV MĚSTO IVANOVICE NA HANÉ OBEC TOPOLANY OBEC DRNOVICE OBEC PUSTIMĚŘ OBEC KOMOŘANY a statní annymní dárci D ě k u j e m e v š e m, kteří nám jakukliv frmu pmáhají, všem, kteří přispívají finančně i hmtně. Bez vaší velkrysé přízně, pdpry, sbníh nasazení a vašich mdliteb, by Charita nemhla naplňvat své pslání pmáhat těm, kd se bez pmci druhých nebejdu. V rce 2012 jsme s Vaší pmcí zajistili péči 755 uživatelům. Děkují zaměstnanci Charity Vyškv 20

21 ÚVODNÍ SLOVO..2 CHARITA VYŠKOV..3 OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA. 4,5 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA..6,7 DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE...8 ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTEGRACE....9 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB ODLEHČOVACÍ SLUŽBY..11 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OSTROV JISTOTY..12, 13 PŮJČOVNA POMŮCEK...14 PASTORAČNÍ SLUŽBA.. 15 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 16 HUMANITÁRNÍ SBÍRKY FINANČNÍ ZPRÁVA VÝROK AUDITORA. 19 SPONZOŘI...20 OBSAH. 21 Oblastní charita Vyškv Mrávkva 745/1a, Vyškv Dědice Ič Tel.: , , , Fax.: URL: Zpracvala 2013 Jitka Štaffvá 21

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více