Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 1

2 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem. Měsíc d měsíce jsme žili v nejisttě, zda bude dstatek finančních prstředků na zajištění všech služeb. Byly nastaveny přísné šetřící mechanismy, zásluhu kterých se naknec pdařil zachvat prvz všech charitních služeb, ba c víc, pdařil se drvnat značně minusvý hspdářský výsledek z předešléh rku. Kncem srpna byl ve splupráci s Oblastní charitu Blansk uknčen vzdělávací prjekt Správný krk, který byl financván z prstředků MPSV a EF. Prjekt s sebu nesl vzdělávací aktivity, které přispěly ke zkvalitnění služeb Oblastní charity Vyškv a Oblastní charity Blansk. Především psílil dbrnstní a kmpetentní předpklady pracvníků v charitních sciálních službách. V rámci humanitární pmci se pdařil rzšířit činnst pmc při mimřádných událstech, jak jsu živelné phrmy, havárie, násilné trestní činy a jiné nepředvídané situace. Zajistit tak pstiženým bčanům sciální pradenství, základní psychlgicku a materiální pmc i duchvní pdpru. Závěrem mi dvlte, abych prstřednictvím Výrční zprávy upřímně pděkvala všem svým klegům, splupracvníkům, dbrvlníkům jakž i Radě charity, za celrční bětavu, laskavu a vytrval práci v církevní rganizaci. Velké díky patří Evrpským Fndům, Ministerstvu práce a sciálních věcí, Jihmravskému Kraji, Městu Vyškvu, Městu Rusínv a Městu Ivanvice na Hané za dtace a finanční prstředky na zajištění chdu rganizace. Rvněž bych chtěla pděkvat i Nadacím a Nadačním fndům, splečnstem, drbným firmám, jakž i jedntlivcům, kteří svými spnzrskými dary pdpřili činnst nestátní neziskvé rganizace, která jak jediná pskytuje sciální i zdravtní služby ve vyškvském reginu. Zvláštní pděkvání patří vyškvskému děkanvi a kaplanvi za duchvní pdpru a přímluvy pr chranu charitníh díla. A c ppřát Oblastní charitě d dalších let? Sama za sebe bych chtěla ppřát rganizaci dstatek spkjeným uživatelů v jedntlivých službách, finanční stabilitu ze strany státu a v nepslední řadě zaměstnance, kteří svje zaměstnání budu brát jak živtní pslání. Mgr. Markéta Pučánvá 2

3 Charita je nestátní neziskvá rganizace půsbící v blasti sciální, zdravtní a humanitární pmci. Psláním Charity je pskytvat pmc ptřebným lidem v nuzi bez rzdílu rasy, vyznaní a nárdnstní či sciální příslušnsti. Oblastní charita Vyškv je samstatná právnická sba, účelvé zařízení římskkatlické církve pdle zákna 308/1991 Sb. 6, jak sučást Arcidiecézní charity Olmuc, patřící ke sdružení České katlické charity. Sídl rganizace: Oblastní charita Vyškv Mrávkva 745/1a Vyškv Dědice Telefn: , , Webvé stránky: Statutární zástupce: Mgr. Markéta Pučánvá ( d ) IČO: Bankvní spjení: Registrace u MK ČR: Trvání činnsti: d Území půsbnsti: Pčet zaměstnanců: 33 Mgr. Karel Ksina ( d ) / 0100 u KB, a.s / 6800 u VOLKSBANK CZ, a.s. Vyškv, Ivanvice na Hané, Rusínv a klní bce 3

4 Od rku 1997 pskytujeme šetřvatelsku péči pr zdravtně pstižené, nemcné a seniry v dmácím prstředí. Ošetřvatelsku službu pskytujeme na Vyškvsku, Rusínvsku a všech spádvých bcích. Zdravtní péči v Charitě prvádějí diplmvané zdravtní sestry s aprbací na dmácí péči, s registrací MZ ČR a svědčením způsbilsti vyknávat činnst zdravtní sestry bez dbrnéh dhledu. Na základě rdinace praktickéh či šetřujícíh lékaře pskytujeme kmplexní šetřvatelsku péči, péči diabetiky i péči pacienty v terminálních stádiích. Zdravtní sestry pracují zcela samstatně v různrdém terénu, každá z nich má k dispzici služební autmbil a je vybavena mbilním telefnem pr rychlu kmunikaci v případě akutních stavů. Jsu také vybaveny základními pmůckami pr výkn práce v terénu (tnmetr, fnendskp, glukmetr, ambuvak, základní chirurgické nástrje, převazvý materiál, pmůcky pr aplikaci léků, desinfekční prstředky atd.). Charita vlastní ptřebné pmůcky, které svým klientům zapůjčuje (sprchvací sety, invalidní vzíky, klzetvá křesla, plhvací pstele, chdítka, antidekubitní pdlžky, apd.) Cílem je péče nevyléčitelně nemcné, zmírňvání blestí a zajištění klidnéh stáří a důstjnéh umírání. Odbrnu šetřvatelsku péči zajišťujeme pr seniry a pr pacienty s chrnickým nemcněním v jejich dmácím prstředí. Tyt sby nemusí djíždět na namáhavá vyšetření d zdravtnickéh zařízení, snažíme se, aby k hspitalizaci klienta dcházel jen tehdy, kdy je t nezbytně nutné. Bez naší pmci by mnzí pacienti museli být umístěni d ústavních zařízení. V rce 2012 jsme pskytvali péči 536 pacientům, nvě zavedená péče byla u 296 klientů a byl prveden šetřvatelských výknů při návštěvách v jedntlivých dmácnstech. Příklad dbré praxe: Pacienta s cirkulárním bércvým vředem prpustili z nemcnice d dmácí péče, jelikž se necítil dbře v nemcničním zařízení a léčba se nelepšila. Naše zdravtní sestry začaly dcházet k pacientvi dmů, kde prváděly převazy knčetiny, která byla s tkem stále blestivější a defekt byl rzsáhlý d klene až k prstům. Ve splupráci s ambulancí chrnických ran jsme začaly defekty léčit. Pstupně tk padl, blesti ustupily, defekt se stabilizval a začal se hjit. Klient byl spkjený, že při léčbě může zůstat ve svém dmácí prstředí a nemusí ležet v nemcnici a tím dšl i k výraznému zlepšení celkvéh zdravtníh stavu. Nyní je knčetina zcela zdravá, defekty zhjeny a naše péče zdárně uknčena. Důkazem spkjensti klienta, je pděkvání týmu zdravtních sester charity v tisku. 4

5 Přehled pskytvané zdravtní péče: kmplexní šetřvatelská péče aplikace injekcí a nejrůznějších léků aplikace parentální terapie pr zajištění hydratace, energických zdrjů a léčby blesti kmplexní péče diabetiky dběry bilgickéh materiálu lkální šetření převazy bércvých vředů, prleženin a pperačních ran šetření stmií šetřvatelská rehabilitace aktivizace k phybu p cévních mzkvých příhdách, úrazech, nácvik sebebsluhy péče pacienty trvale uputané na lůžk, pacienty v terminálních stádiích klysma, výplachy, cévkvání, laváže, šetření permanentních katetrů Kntakty: vrchní sestra: Zrkvá Andrea, tel: , Vyškv středisk : zdravtní sestry: Kubvá Kateřina, tel.: Pdsedníkvá Vlasta, tel.: Račanská Hana, tel.: Rusnkvá Mirslava, tel.: Švecvá Kamila, tel.: Rusínv - středisk: zdravtní sestry: Navrátilvá Marcela, tel.: Vlachvá Alena, tel: , tel:

6 Charitní pečvatelská služba Vyškv pskytuje terénní pečvatelské služby d rku Jejím psláním, je pskytvání pečvatelské služby sbám se zdravtním pstižením a senirům, kteří mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnické nemci neb pstižení, a jejichž situace vyžaduje pmc jiné fyzické sby, aby mhli důstjně žít ve svém dmácím prstředí. Pečvatelská služba pdpruje své uživatele a jejich rdiny v každdenních živtních situacích, přispívá k zachvávání sciálních vazeb. Služba je pskytvána bčanům na území Vyškva, Rusínva, Ivanvic na Hané a přilehlých spádvých bcí. Úhrada za úkny pečvatelské služby v rce 2012 činila 100 Kč za hdinu. Od června rku 2013 bude úhrada za pečvatelské úkny zvýšena na 110 Kč za hdinu, víkendech, svátcích a večerech bude činit 120 Kč za hdinu. Pečvatelsku službu pskytují kvalifikvané pečvatelky s cílem dsáhnut maximální spkjensti uživatele. Služba je pskytvána v pracvní dny mezi 7:00 hd a 15:30 hd v dmácnsti uživatele. V jinu dbu je pskytvána p vzájemné dhdě, nejpzději však d 20:00 hd. V rce 2012 byla pskytnuta péče 115 uživatelům. Pečvatelky vyknaly návštěv v dmácnstech uživatelů a prvedly pečvatelských úknů. Příklad dbré praxe Pečvatelky zachránily muže se selháním srdce Duchapřítmný zásah pečvatelek, které byly na návštěvě u klientky ve Chvalkvicích na Hané, zachránil živt jednmu z jejích příbuzných. Událst se stala v kamžiku, kdy byly zaměstnankyně pečvatelské služby Charity Vyškv u klientky. Při výknu služby tam našly člena její rdiny v kritickém stavu, kdy dšl k srdečnímu selhání. Okamžitá pmc pečvatelek, kdy zavlaly rychlu záchrannu službu a d jejíh příjezdu masírvaly srdce a resuscitvaly h, mladý živt zachránily. 6

7 Přehled vyhláškvých pečvatelských úknů: Pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu. Pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu. Pskytnutí stravy neb pmc při zajištění stravy. Pmc při zajištění chdu dmácnsti. Zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím. Přehled fakultativních pečvatelských výknů: Pedikúra. Zapůjčení jídlnsiče. Dprava autem pdle pžadavků uživatele. Kntakty: Veducí pečvatelské služby a sciální pracvnice : Mgr. Ppelvá Eliška, tel: , , Vyškv středisk : pečvatelky: Hrbáčkvá Lenka, tel.: Měřínská Vladimíra, tel.: Ivanvice na Hané - středisk: Navrátilvá Světlana, tel.: Dležalvá Dana Rusínv - středisk: : Prcházkvá Helena, tel.: Řepka Ondřej, tel.:

8 Pslání a cíl Dmácí hspicvé péče Psláním Dmácí hspicvé péče je pdpřit a dprvázet umírajícíh člvěka v pkrčilém a terminálním stádiu pslední etapu jeh živta v kruhu svých blízkých a ve svém dmácím prstředí. Cílem Dmácí hspicvé péče je umžnit umírajícímu zůstat se svu rdinu ve svém přirzeném dmácím prstředí a pmci zmírnit prjevy nemci a pdpřit pečující rdinu v celdenní péči svéh blízkéh. Dmácí hspicvá péče je zajišťvána 7 dní v týdnu, 24 hdin denně. Charita zajišťuje kmplexní péči. Jedná se kmplex specializvaných služeb pskytvaných přím v dmácnsti nemcnéh: sciální pracvník, šetřvatelská služba, pečvatelská služba, lékař, psychlg, duchvní správce. Tat služba pmci je směřvána nejen samtnému nemcnému v terminálním stavu, ale i na pdpru rdinám, které se rzhdly umžnit svému blízkému zemřít důstjně dma v kruhu svých nejbližších. Slžení péče vychází z ptřeb nemcnéh a jeh rdiny. Dmácí hspicvá péče zajišťuje: návštěvy zdravtní sestru a prfesinální šetřvatelsku péči dle rdinace lékaře pmc při dstranění či tlumení blesti a tišení dalších dprvdných symptmů dběry bilgickéh materiálu, aplikaci injekcí, infuzní léčba apd. péči kůži, dbrné šetřvání dekubitů, kžních defektů a pperačních ran šetřvání stmií, permanentních katetrů (žilní, mčvé, žaludeční) kmplexní péče pacienta v terminálním stavu. Dále nabízíme: seznámení s průběhem nemci a zaučení rdiny v péči nemcnéh psychicku a duchvní pdpru nemcnému i pečující rdiny pradenství a pmc v prblémvých situacích spjených s právními úkny zapůjčení nutných šetřvatelských, rehabilitačních a kmpenzačních pmůcek Úhrada služby. Služba zdravtní je hrazena ze ZP, sciální služby jsu hrazeny dle ceníku pečvatelských služeb (110Kč za hdinu péče), služba psychlga dle dmluvy, duchvní správce-bezplatně. Kntakty - vrchní sestra: Zrkvá Andrea, tel: ,

9 Zařízení sciální integrace je sciální zařízení, které zastřešuje dvě sciální služby, Centrum denních služeb a Odlehčvací služby. Tyt služby jsu určené pr denní a přechdný pbyt senirů se sníženu sběstačnstí a pr sby starší 27 let se zdravtním pstižením. Mezi převažující činnsti patří výchvně vzdělávací aktivizační prgramy například phybvá cvičení, trénink paměti, práce s nejrůznějšími materiály apd. Pskytujeme služby: pečvatelské úkny (pmc při pdávání stravy, denní hygiena, dprvd na WC pedikúra, kadeřník, praní) stravvání dprava uživatelů (dvz a rzvz) šetřvatelské úkny ve splupráci s Terénní šetřvatelsku službu na základě indikace lékaře (aplikace inzulínu a injekcí, šetřvatelská rehabilitace) duchvní pdpra (k dispzici pastrační asistent, 1x týdně setkání s knězem) Na Vyškvsku není krmě ZSI Oblastní charity Vyškv žádné zařízení pdbnéh charakteru, které by zajišťval denní a zárveň dlehčvací služby. Tat péče prdlužuje mžnst setrvání v rdinném prstředí a ddaluje umístění v ústavním zařízení, čímž nabývá pskytvání služeb v Zařízení sciální integrace kladnéh celsplečenskéh významu. Dalším výrazně užitečným faktrem pr uživatele služeb ZSI je slžení výchvně vzdělávacích a aktivizačních prgramů, které jsu přizpůsbeny individuálním ptřebám jedntlivých uživatelů i skupině jak celku. Pr seniry se sníženu sběstačnstí je činnst jednu z nejdůležitějších stránek živta. Každdenní rutinní činnsti udržují člvěka v kntaktu s statními a pskytují mu velmi ptřebné smyslvé pdněty. Když se pak uživatelům daří dělat něc, c je pr ně užitečné, psiluje t pcit jejich vlastní sbní hdnty. V prstředí ZSI mají uživatelé mžnst setkávat se s statními lidmi, kteří se nacházejí v pdbné živtní situaci. Mhu s nimi sdílet, pržívat vzájemnu shdu, přijetí a navazvat nvá přátelství. Mhu zde nacházet vzájemnu pdpru, slidaritu, a dstávat dbru zpětnu vazbu, cž je nezbytné pr pzitivní změnu. K cílům Zařízení sciální integrace patří zejména: zachvání a zlepšení kvalitu živta senirů se sníženu sběstačnstí zprstředkvání ptřebných sciálních kntaktů přispívat k udržení sběstačnsti pskytnut úlevu pečujícím jedntlivcům a rdinám prevence sciální izlvansti samcených senirů 9

10 Centrum denních služeb je ambulantní služba určená pr seniry se sníženu sběstačnstí a pr sby se zdravtním pstižením starší 55 let. Tat služba umžňuje uživatelům zapjení d splečnsti denním pbytem v Centru a ddálení umístění v ústavní péči. Sciální služba je zajišťvána týmem pracvníků s příslušným dbrným vzděláním. Uživatelé jsu v ranních hdinách přivezeni z pravidla svými rdinnými příslušníky a v dpledních hdinách si pět své blízké dvezu zpět d svých dmvů. V případě, kdy nemá rdina mžnst dpravy, prvádíme svz uživatelů tam i zpět. Sciální služba je pskytvána případnému zájemci na dbu neurčitu na základě kritérií pr přijetí a následné sepsání smluvy. Všechny úkny, které jsu uživateli pskytvány, jsu hrazeny na základě ceníku Centra denních služeb, který je sučástí smluvy. Úhrada za úkny v Centru denních služeb činí 90 Kč za hdinu. Prvzní dba denníh pbytu je P - Pá d 7:00 16:00 hdin. V rce 2012 využil služeb našeh Centra 12 uživatelů. Příklad dbré praxe Od pčátku fungvání Centra denních služeb tut službu využívá uživatelka, kteru přiváží denně její rdina. Na začátku byla uživatelka mál kmunikativní. Pstupem času si zvykla na prstředí, persnál a i přes svůj zdravtní hendikep se zlepšila kmunikace a zapjuje se d skupinvých aktivit. Má svje blíbené individuální aktivity, kterým se denně věnuje. Uživatelka je u nás spkjená a Centrum využívá ráda. Kntakty: veducí zařízení sciální pracvnice: Slezákvá Sňa, DiS., tel: , , nepedaggický pracvník: Plhalvá Hana, tel: pečvatelé: Bártvá Marie, Gregrvá Mirslava, Hudcvá Anna, Hutníkvá Rmana, Pláchvá Marie, Švécar Milan, tel:

11 Odlehčvací služby jsu pbytvé služby pskytvané senirům se sníženu sběstačnstí a sbám se zdravtním pstižením starší 27 let, jejichž situace vyžaduje pmc jiné fyzické sby a kteří nemhu sami setrvávat ve svém sučasném prstředí. Služba zahrnuje ubytvání, mžnst zajištění stravy, pdpůrné a aktivizační činnsti, pmc při prsazvání práv a zájmů. Tat služba umžňuje pečující rdině neb sbě, která případnéh zájemce pečuje, udělat si čas na dpčinek, dvlenu a případnu reknvalescenci sil. V sučasné dbě máme k dispzici 16 lůžek. Cílem je umžnit pečující sbě mžnst dlehčení a čas na regeneraci svých sil pr další péči svéh rdinnéh příslušníka neb sbu, kteru celdenně pečuje. Cílem je umžnit uživatelům v Odlehčvacích službách pbyt s celdenní péčí v důstjném prstředí s individuálním přístupem. Tat služba prdlužuje mžnst setrvání v rdinném prstředí a ddaluje umístění v ústavním zařízení, čímž nabývá pskytvání služeb v Zařízení sciální integrace kladnéh celsplečenskéh významu. Odlehčvací služby umžňují uživatelům pbyt s celdenní péčí na přechdnu dbu maximálně 3 měsíců. V rce 2012 využil našich služeb 84 uživatelů. Sciální služby jsu pskytvány případnému zájemci na základě kritérií pr přijetí, následné sepsání smluvy a vyjádření šetřujícíh lékaře. Příklad dbré praxe Naše služby v rce 2012 začala využívat pakvaně uživatelka, která byla p úraze. Dluhu dbu byla dkázána puze na lůžk, kdy se ni kmpletně starali pracvníci v přímé péči. Splečně s Odlehčvacími službami využívala i Ošetřvatelsku službu, takže uživatelka se začala pstupně zlepšvat a t natlik, že se s pmcí přesunula na invalidní vzík a phybvala se na něm samstatně. Během něklika pbytů se zlepšila tak, že mhla dejít d dmácíh prstředí. Chdí pmcí chdítka a většinu úknů vlastní péče zvládá sama. Kntakty: veducí zařízení sciální pracvnice: Slezákvá Sňa, DiS.,tel: , , nepedaggický pracvník: Plhalvá Hana tel: pečvatelé: Bártvá Marie, Gregrvá Mirslava, Hudcvá Anna, Hutníkvá Rmana, Pláchvá Marie, Švécar Milan, tel:

12 Pslání chráněnéh bydlení Chráněné bydlení Ostrv jistty Sciální služba chráněné bydlení pskytvaná Oblastní charitu Vyškv vytváří pr sby s mentálním a kmbinvaným pstižením prstr k získání a upevňvání schpnstí a dvednstí umžňující jejich začlenění d splečnsti. Čeh jsme chtěli v chráněném bydlení v rce 2012 dsáhnut? V rce 2012 jsme v chráněném bydlení usilvali t, aby si uživatelé služby mhli z velké části upravvat bydlení pdle svých ptřeb a cítili se tam dbře. Zaměřvali jsme se na ptimální rzvj sbnsti uživatele služby s přihlédnutím k mžnstem daným typem a stupněm jeh pstižení, věkvým a charaktervým zvláštnstem. Rzvíjeli jsme znalsti, schpnsti a dvednsti našich uživatelů neb jsme se snažili stávající dvednsti udržet. Mezi činnsti, kterým jsme se věnvali, patřil hspdaření s penězi, nakupvání, příprava jídla a zdravé stravvání, udržvání péče vlastní sbu či aktivní užívání vlnéh času. Uživatele chráněnéh bydlení jsme se snažili pdprvat v rzvji sebebsluhy, c nejvíc v samtném kntaktu s úřady, v uplatňvání práv a právněných zájmů, aby tím dstali příležitst k větší samstatnsti a nezávislsti na službě. Obyvatele bydlení jsme vedli k rzvíjení mezilidských vztahů a k cestvání p Vyškvě a klí. Kmu naší službu pskytujeme? Službu pskytujeme dspělým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním pstižením. Tit lidé vyžadují pdpru v různých blastech. Jedná se například blékání, vyknávání sbní hygieny, příprava stravy, péči dmácnst, samstatný phyb p klí, kntakt se splečenským prstředím neb zajištění pracvníh uplatnění. Metdy práce s uživatelem V kntaktu s uživateli pracujeme s přístupem zaměřeným na člvěka. V ppředí našeh zájmu je člvěk takvý, jaký je. Se všemi jeh právy i pvinnstmi. Pdprujeme v tm, aby se lépe zrientvali ve vlastní živtní situaci. Mtivujeme své klienty k aktivitě ve vlastním, ale i splečenském živtě. V rámci služby nabízíme prfesinální pmc, která zahrnuje pdpru, mtivaci, respektvání sukrmí a minimalizvání mžných rizik. V tmt přístupu je nezbytná přítmnst pzitivníh myšlení a čekávání jak ve vztahu k uživateli služby, tak k jeh blízkým pracvníkům rganizace. Uživatelé se splečně dmluvají na rzdělení služeb, které je vyvěšen na nástěnkách Pdle ptřeby se rzpis služeb mění a pět přizpůsbuje byvatelům tak, aby se chdu dmácnsti účastnili všichni, 12

13 ale nebyli mezváni či stresváni. V ranních hdinách většina byvatel dchází z d škl či na běžná pracviště. Příběh dbré praxe V rce 2012 byla přijata d služby nvá klientka s mentálním pstižením. Je vyučená pečvatelka. V sučasné dbě získává praxi v bru jak dbrvlnice v jiné službě Oblastní charity v dlehčvací službě. Zvyká si na pracvní režim, je ráda, že může být prspěšná senirům a zapjuje se d běžnéh pracvníh prstředí a svjila si pracvní návyky.. Chráněné bydlení Ostrv jistty je pbytvá sciální služba zřízená O Kntakty: veducí zařízení sc.pracvnice: Mgr. Vanderkvá Petra., tel: , nepedaggický pracvník: RSDr. Peč Antnín sbní asistenti: Bárek Dalibr Bártvá Martina Měřínská Ludmila 13

14 Oblastní charita Vyškv zprstředkvává uživatelům svých služeb a také statním zájemcům zapůjčení rehabilitačních a kmpenzačních pmůcek. Psláním Půjčvny kmpenzačních pmůcek je pmáhat zlepšit živt senirům, sbám se zdravtním pstižením, sbám p úrazech a tím pdpřit jejich návrat d běžnéh živta, setrvat v jejich přirzeném dmácím prstředí a také usnadnit péči rdinným příslušníků své blízké. Půjčvna je určena: sbám se zdravtním pstižením senirům lidem p úrazech Zapůjčujeme: Vzíky mechanické Mechanické i elektrické plhvací lůžka s pstranicemi a hrazdu Pdlžky s kmpresrem, antidekubitní matrace s kmpresrem, matrace mlitanvé Chdítka krkvací, chdítka čtyřklvé WC židle Nádstavec na WC Sedačky d vany Sprchvá židle Sprchvý set Nafukvací bazének na mytí vlasů Jídelní stlky k lůžku Francuzské hle Délka zápůjčky závisí na ptřebě uživatele může být dluhdbá i krátkdbá. K zapůjčení pmůcky není ptřeba dpručení lékaře. Kntakt: vrchní sestra Zrkvá Andrea, tel: , andrea. 14

15 Pastrační služba je pr naši Charitu nepstradatelnu službu. Pastrační asistent je jmenván Arcibiskupstvím Olmuckým a pskytuje uživatelům i zaměstnancům Charity Vyškv pastrační službu. Pastrační asistent navštěvuje nemcné v Charitních zařízeních i v dmácnstech klientů, zprstředkvává kntakt s kněžími, jáhny a katechety vyškvskéh děkanátu, zajišťuje tematické přednášky, duchvní cvičení, biblické hdiny, mdlitby růžence, vede duchvní rzhvry, pmáhá při hledání smyslu živta, utrpení, smrti apd. Základním pstjem je tevřenst a splupráce. Tut činnst vyknává pd vedením ředitele Oblastní charity Vyškv a tat služba je pskytvána bezplatně. Šířit evangelium znamená, abychm hlásali a jak první žili smíření, dpuštění, pkj, jedntu a lásku, kteru nám Duch svatý dává. Vzpmeňme na Ježíšva slva: Pdle th všichni pznají, že jste mji učedníci, budete-li mít lásku k sbě navzájem (Jan 13,35). Slva papeže Františka Prsím vás, abychm šli kupředu všichni splečně. Starejte se jeden druhéh a pečujte svůj živt. Dbejte svu rdinu, patrujte přírdu, chraňte děti, starejte se staré lidi a nikh nezraňujte. Hdně splu rzmluvejte: ať je stále živá vaše tuha p vzájemné starstlivsti. Kéž vaše srdce rste a přibližuje se Bhu. Převzat z Radi Vaticana 15

16 Začátkem ledna 2012 prběhla jak již každrčně na našem krese Tříkrálvá sbírka. Tat veřejná sbírka je pvlena Ministerstvem vnitra a její výtěžek je určen těm nejptřebnějším lidem v nuzi, bez hledu na jejich vyznání, rasu neb nárdnst. Úspěšnst sbírky se dvíjí d pčtu dbrvlných splubčanů, kteří jak asistenti, veducí skupinek či kledníci věnují svůj vlný čas na pmc ptřebným. Tříkrálví kledníci vyšli d ulic, aby lidem zazpívali, přinesli pžehnání d dmu a ppřáli vše dbré d nvéh rku Mnh z vás prjevil svu štědrst a přispěl kledníkům d pkladniček v celkvé výši Kč. Díky vaší slidaritě můžeme prstřednictvím Charity každý rk pmci lidem v nuzi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sbírka přinesla nejen peníze, ale dala dhrmady velku spustu dbrvlníků. Vždyť jen v našem Děkanátu se na sbírce pdílel téměř 480 kledníků, čímž se bnvila velmi pěkná tradice a lidé se v masivním měřítku zapjili d velké dbrčinné akce, při které mysleli na pmc druhým lidem v nuzi. Pr kledníky jsme připravili jak pděkvání za pmc a účast při sbírce zábavné sbtní dpledne, kdy tut akci spnzrval vyškvský Zpark. Děti mhly navštívit zdarma místní Zpark, Dinpark a Hanácký statek. Tat akce se vydařila a děti plné zážitků dcházely spkjené. Obec Částka Bškůvky 1 741,00 Dědice ,00 Dětkvice 8 622,00 Drysice ,00 Hamiltny 8 313,00 Hštice-Herltice ,00 Chvalkvice nhané ,00 Ivanvice na Hané ,00 Krásensk ,00 Křižanvice u Vyškva 0,00 Lhta 5 045,00 Medlvice 7 097,00 Mravské Málkvice 7 206,00 Mravské Prusy ,00 Opatvice 7 137,00 Orlvice 8 646,00 Pdivice 5 830,00 Pdmí ,00 Pustiměř ,00 Radslavice 6 018,00 Ruprechtv ,00 Rybníček 6 464,00 Rychtářv ,00 Studnice, Odrůvky ,00 Švábenice ,00 Tplany 5 200,00 Vyškvské Vážany ,00 Vyškv ,00 Zelená Hra 5 461,00 CELKEM ,00 T Ř Í K R Á L O V Á S B Í R K A

17 Oblastní charita Vyškv se zapjuje d různých sbírek na pmc ptřebným, ať jde pmc lidem v našem klí, pmc při přírdních katastrfách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Na světě je mnh míst, kde není zdaleka samzřejmstí pravidelné jídl, vhdné bydlení, lékařská péče, sciální jistty. Ve jménu Kristvy milsrdné lásky pmáhá bližnímu v nuzi p celém světě. Humanitární pmc a rzvjvá splupráce tvří velmi významnu část charitní práce. V dbě válečných knfliktů, přírdních katastrf a nepředstavitelné chudby části světa se stává dalším svědectvím lásky a slidarity, která není mezena hranicemi, vyznáním neb příslušnstí k určité skupině. Nikd z nás, ale není schpen sám pmci lidem v nuzi, kteří trpí dalek d nás. Charita umí být prstředníkem mezi dárcem a ptřebným. Jsme sučástí rganizace, která má mezinárdní strukturu a kntakty ve všech kntinentech světa. Cílvu blastí naší pmci nejsu jen chudé rzvjvé země, ale věnujeme se také lidem u nás dma, vznikne-li takvá ptřeba jak jsu pvdně, pžáry, lidé v sciální nuzi, lidé těžce nemcní apd. Sběr šatstva: další pmcí, kteru zprstředkváváme pr humanitární účely je sběr pužitéh šacení, přikrývek, dmácích ptřeb a dalších ptřebných věcí, které dvážíme d velkskladu Brumv - Úpice, kde se vše třídí a rzděluje pdle ptřeby. V rce 2012 byla tat sbírka pužita v České republice zejména pr azylvé dmy, dmy pr matky v tísni, člvěk v tísni, Naděje, také sbírka byla dvezena na pmc lidem v zahraničí. Další pmcí, kteru Charita Vyškv zprstředkvává, je pmc pr misie. Tat pmc se nemusí uskutečňvat bezpdmínečně jen frmu finančních prstředků. Jednu z mžnstí je sběr pštvních známek, které se sustředí d Schönstattu (mezinárdní centrum hnutí v Německu). Tam dchází k jejich třídění a uspřádávání pdle různých pžadavků a kritérií německých filatelistických splečnstí, d kterých se známky dstávají dál k samtným sběratelům. Za utržené peníze jsu přizvány různé ptřebné věci pr misijní blast, v tmt případě zejména pr Indii. Příklad: 100 známek = 1 injekční stříkačka, 300 známek = běd pr 10 dětí ve šklce, 700 známek = malý ktel pr šklní kuchyni, známek = nvstavba šklky v Tanzanii.. 17

18 Kč Náklady Kč Výnsy sptřeba materiálu tržby za zdravtní výkny sptřeba energie tržby za pečvatelsku službu pravy a udržvání tržby za pbytvé sl. v zařízení PHM tržby za ambulantní služby cestvné tržby za půjčvnu pmůcek statní služby přijaté příspěvky d nadací mzdvé náklady přijaté příspěvky (dary) záknné pjištění úrky záknné sciální náklady zúčtvání fndů daně a pplatky jiné statní výnsy úrky dtace MPSV jiné statní náklady dtace JMK dpisy DHM dtace bce, města celkem celkem Hspdářský výsledek za rk 2012 celkem Stav a phyb majetku a závazků rganizace rk 2012 stav k stav k phyb vlastní jmění pzemky stavby DDHM bankvní úvěry

19 19

20 FIRMY, SPOL. S.R.O. AC VYŠKOV- RADIM PYTELA AGROS DĚDICE-VYŠKOV AUDIT AK CONSULT- VYŠKOV CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY - PRAHA COREX GET DONAK - VYŠKOV EUROMODA - VYŠKOV EUROPEAN DATA PROJECT KOMOŘANY HANDL - VYŠKOV CHRIŠTOF VYŠKOV QUANTUM - VYŠKOV KOMPAKT - PODĚBRADY MAGNUM CAR - VYŠKOV MATULA VYŠKOV PAREA - VYŠKOV REGION - VYŠKOV RESPONO - VYŠKOV RM-CZ - VYŠKOV ROYER - VYŠKOV ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV SPECTRUM - VYŠKOV STAVBY PITÁK - VYŠKOV VESTAV GROUP VYŠKOV ZOO PAKR VYŠKOV SOUKROMÉ OSOBY ING. GERDELKA ZDENĚK VYŠKOV MUDR. LINHART MARTIN VYŠKOV MÜLLER LUBOŠ- VYŠKOV JUDR. OTEVŘELOVÁ ZDENA POŘÍZEK JOSEF JEŽKOVICE MUDR. SKŘIVÁNKOVÁ IRENA- VYŠKOV ONG. ŠŤASTNÝ KAREL INAVOVICE NA HANÉ NADAČNÍ FONDY NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU VÝBOR DOBRÉ VŮLE OLGY HAVLOVÉ MĚSTA/ OBCE MĚSTO VYŠKOV MĚSTO ROUSÍNOV MĚSTO IVANOVICE NA HANÉ OBEC TOPOLANY OBEC DRNOVICE OBEC PUSTIMĚŘ OBEC KOMOŘANY a statní annymní dárci D ě k u j e m e v š e m, kteří nám jakukliv frmu pmáhají, všem, kteří přispívají finančně i hmtně. Bez vaší velkrysé přízně, pdpry, sbníh nasazení a vašich mdliteb, by Charita nemhla naplňvat své pslání pmáhat těm, kd se bez pmci druhých nebejdu. V rce 2012 jsme s Vaší pmcí zajistili péči 755 uživatelům. Děkují zaměstnanci Charity Vyškv 20

21 ÚVODNÍ SLOVO..2 CHARITA VYŠKOV..3 OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA. 4,5 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA..6,7 DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE...8 ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTEGRACE....9 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB ODLEHČOVACÍ SLUŽBY..11 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OSTROV JISTOTY..12, 13 PŮJČOVNA POMŮCEK...14 PASTORAČNÍ SLUŽBA.. 15 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 16 HUMANITÁRNÍ SBÍRKY FINANČNÍ ZPRÁVA VÝROK AUDITORA. 19 SPONZOŘI...20 OBSAH. 21 Oblastní charita Vyškv Mrávkva 745/1a, Vyškv Dědice Ič Tel.: , , , Fax.: URL: Zpracvala 2013 Jitka Štaffvá 21

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY Charita Prstějv nabízí prstřednictvím pečvatelské služby pmc pr setrvání v dmácím prstředí senirům, sbám s tělesným pstižením a sbám s chrnickým nemcněním starším

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dmvy sciálních služeb Háj a Nvá Ves, příspěvkvá rganizace Kubátva 269 417 22 Háj u Duchcva POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NOVÁ VES V

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 6 str. 12 str. 14 str. 17 str. 18 str. 22 str. 27 str. 30 str. 31 str. 35 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Aktivizační

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Zápis ze dne 5. února 2013

Zápis ze dne 5. února 2013 Zápis ze dne 5. únra 2013 Setkání pracvní skupiny sby zdravtně pstižené Prblematika dětí a mladých lidí se zdravtním pstižením a sb ně pečujících Kmunitní plán rzvje sciálních služeb města Pděbrady a klí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00 Sanus Brn bčanské sdružení Ktlářská 51, Brn 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Sanus Brn Základní ustanvení Právní pstavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, neplitická a neziskvá rganizace. Členvé se

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Spoluúčast uživatelů 2016

Spoluúčast uživatelů 2016 Přílha č 1 zprávy č 1 usnesení č 1 Př Žadatel Název dle pskytvatelů sc služeb Název prjektu/účel Ppis prjektu Spluúčast Pčet /z Celkvé plánvané prjektu Pžadvané ých v výše % náklach v 1 4253965 ABATAB,

Více

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem.

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem. Ubytvání V našem zařízení jsu k dispzici jednlůžkvé a dvulůžkvé pkje. Frmy bydlení jsu rzdělené pdle veliksti sukrmí, pžadavků na samstatnst a dvednsti klientů. DOZP asistence pracvníků je k dispzici 24

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více