Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 1

2 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem. Měsíc d měsíce jsme žili v nejisttě, zda bude dstatek finančních prstředků na zajištění všech služeb. Byly nastaveny přísné šetřící mechanismy, zásluhu kterých se naknec pdařil zachvat prvz všech charitních služeb, ba c víc, pdařil se drvnat značně minusvý hspdářský výsledek z předešléh rku. Kncem srpna byl ve splupráci s Oblastní charitu Blansk uknčen vzdělávací prjekt Správný krk, který byl financván z prstředků MPSV a EF. Prjekt s sebu nesl vzdělávací aktivity, které přispěly ke zkvalitnění služeb Oblastní charity Vyškv a Oblastní charity Blansk. Především psílil dbrnstní a kmpetentní předpklady pracvníků v charitních sciálních službách. V rámci humanitární pmci se pdařil rzšířit činnst pmc při mimřádných událstech, jak jsu živelné phrmy, havárie, násilné trestní činy a jiné nepředvídané situace. Zajistit tak pstiženým bčanům sciální pradenství, základní psychlgicku a materiální pmc i duchvní pdpru. Závěrem mi dvlte, abych prstřednictvím Výrční zprávy upřímně pděkvala všem svým klegům, splupracvníkům, dbrvlníkům jakž i Radě charity, za celrční bětavu, laskavu a vytrval práci v církevní rganizaci. Velké díky patří Evrpským Fndům, Ministerstvu práce a sciálních věcí, Jihmravskému Kraji, Městu Vyškvu, Městu Rusínv a Městu Ivanvice na Hané za dtace a finanční prstředky na zajištění chdu rganizace. Rvněž bych chtěla pděkvat i Nadacím a Nadačním fndům, splečnstem, drbným firmám, jakž i jedntlivcům, kteří svými spnzrskými dary pdpřili činnst nestátní neziskvé rganizace, která jak jediná pskytuje sciální i zdravtní služby ve vyškvském reginu. Zvláštní pděkvání patří vyškvskému děkanvi a kaplanvi za duchvní pdpru a přímluvy pr chranu charitníh díla. A c ppřát Oblastní charitě d dalších let? Sama za sebe bych chtěla ppřát rganizaci dstatek spkjeným uživatelů v jedntlivých službách, finanční stabilitu ze strany státu a v nepslední řadě zaměstnance, kteří svje zaměstnání budu brát jak živtní pslání. Mgr. Markéta Pučánvá 2

3 Charita je nestátní neziskvá rganizace půsbící v blasti sciální, zdravtní a humanitární pmci. Psláním Charity je pskytvat pmc ptřebným lidem v nuzi bez rzdílu rasy, vyznaní a nárdnstní či sciální příslušnsti. Oblastní charita Vyškv je samstatná právnická sba, účelvé zařízení římskkatlické církve pdle zákna 308/1991 Sb. 6, jak sučást Arcidiecézní charity Olmuc, patřící ke sdružení České katlické charity. Sídl rganizace: Oblastní charita Vyškv Mrávkva 745/1a Vyškv Dědice Telefn: , , Webvé stránky: Statutární zástupce: Mgr. Markéta Pučánvá ( d ) IČO: Bankvní spjení: Registrace u MK ČR: Trvání činnsti: d Území půsbnsti: Pčet zaměstnanců: 33 Mgr. Karel Ksina ( d ) / 0100 u KB, a.s / 6800 u VOLKSBANK CZ, a.s. Vyškv, Ivanvice na Hané, Rusínv a klní bce 3

4 Od rku 1997 pskytujeme šetřvatelsku péči pr zdravtně pstižené, nemcné a seniry v dmácím prstředí. Ošetřvatelsku službu pskytujeme na Vyškvsku, Rusínvsku a všech spádvých bcích. Zdravtní péči v Charitě prvádějí diplmvané zdravtní sestry s aprbací na dmácí péči, s registrací MZ ČR a svědčením způsbilsti vyknávat činnst zdravtní sestry bez dbrnéh dhledu. Na základě rdinace praktickéh či šetřujícíh lékaře pskytujeme kmplexní šetřvatelsku péči, péči diabetiky i péči pacienty v terminálních stádiích. Zdravtní sestry pracují zcela samstatně v různrdém terénu, každá z nich má k dispzici služební autmbil a je vybavena mbilním telefnem pr rychlu kmunikaci v případě akutních stavů. Jsu také vybaveny základními pmůckami pr výkn práce v terénu (tnmetr, fnendskp, glukmetr, ambuvak, základní chirurgické nástrje, převazvý materiál, pmůcky pr aplikaci léků, desinfekční prstředky atd.). Charita vlastní ptřebné pmůcky, které svým klientům zapůjčuje (sprchvací sety, invalidní vzíky, klzetvá křesla, plhvací pstele, chdítka, antidekubitní pdlžky, apd.) Cílem je péče nevyléčitelně nemcné, zmírňvání blestí a zajištění klidnéh stáří a důstjnéh umírání. Odbrnu šetřvatelsku péči zajišťujeme pr seniry a pr pacienty s chrnickým nemcněním v jejich dmácím prstředí. Tyt sby nemusí djíždět na namáhavá vyšetření d zdravtnickéh zařízení, snažíme se, aby k hspitalizaci klienta dcházel jen tehdy, kdy je t nezbytně nutné. Bez naší pmci by mnzí pacienti museli být umístěni d ústavních zařízení. V rce 2012 jsme pskytvali péči 536 pacientům, nvě zavedená péče byla u 296 klientů a byl prveden šetřvatelských výknů při návštěvách v jedntlivých dmácnstech. Příklad dbré praxe: Pacienta s cirkulárním bércvým vředem prpustili z nemcnice d dmácí péče, jelikž se necítil dbře v nemcničním zařízení a léčba se nelepšila. Naše zdravtní sestry začaly dcházet k pacientvi dmů, kde prváděly převazy knčetiny, která byla s tkem stále blestivější a defekt byl rzsáhlý d klene až k prstům. Ve splupráci s ambulancí chrnických ran jsme začaly defekty léčit. Pstupně tk padl, blesti ustupily, defekt se stabilizval a začal se hjit. Klient byl spkjený, že při léčbě může zůstat ve svém dmácí prstředí a nemusí ležet v nemcnici a tím dšl i k výraznému zlepšení celkvéh zdravtníh stavu. Nyní je knčetina zcela zdravá, defekty zhjeny a naše péče zdárně uknčena. Důkazem spkjensti klienta, je pděkvání týmu zdravtních sester charity v tisku. 4

5 Přehled pskytvané zdravtní péče: kmplexní šetřvatelská péče aplikace injekcí a nejrůznějších léků aplikace parentální terapie pr zajištění hydratace, energických zdrjů a léčby blesti kmplexní péče diabetiky dběry bilgickéh materiálu lkální šetření převazy bércvých vředů, prleženin a pperačních ran šetření stmií šetřvatelská rehabilitace aktivizace k phybu p cévních mzkvých příhdách, úrazech, nácvik sebebsluhy péče pacienty trvale uputané na lůžk, pacienty v terminálních stádiích klysma, výplachy, cévkvání, laváže, šetření permanentních katetrů Kntakty: vrchní sestra: Zrkvá Andrea, tel: , Vyškv středisk : zdravtní sestry: Kubvá Kateřina, tel.: Pdsedníkvá Vlasta, tel.: Račanská Hana, tel.: Rusnkvá Mirslava, tel.: Švecvá Kamila, tel.: Rusínv - středisk: zdravtní sestry: Navrátilvá Marcela, tel.: Vlachvá Alena, tel: , tel:

6 Charitní pečvatelská služba Vyškv pskytuje terénní pečvatelské služby d rku Jejím psláním, je pskytvání pečvatelské služby sbám se zdravtním pstižením a senirům, kteří mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnické nemci neb pstižení, a jejichž situace vyžaduje pmc jiné fyzické sby, aby mhli důstjně žít ve svém dmácím prstředí. Pečvatelská služba pdpruje své uživatele a jejich rdiny v každdenních živtních situacích, přispívá k zachvávání sciálních vazeb. Služba je pskytvána bčanům na území Vyškva, Rusínva, Ivanvic na Hané a přilehlých spádvých bcí. Úhrada za úkny pečvatelské služby v rce 2012 činila 100 Kč za hdinu. Od června rku 2013 bude úhrada za pečvatelské úkny zvýšena na 110 Kč za hdinu, víkendech, svátcích a večerech bude činit 120 Kč za hdinu. Pečvatelsku službu pskytují kvalifikvané pečvatelky s cílem dsáhnut maximální spkjensti uživatele. Služba je pskytvána v pracvní dny mezi 7:00 hd a 15:30 hd v dmácnsti uživatele. V jinu dbu je pskytvána p vzájemné dhdě, nejpzději však d 20:00 hd. V rce 2012 byla pskytnuta péče 115 uživatelům. Pečvatelky vyknaly návštěv v dmácnstech uživatelů a prvedly pečvatelských úknů. Příklad dbré praxe Pečvatelky zachránily muže se selháním srdce Duchapřítmný zásah pečvatelek, které byly na návštěvě u klientky ve Chvalkvicích na Hané, zachránil živt jednmu z jejích příbuzných. Událst se stala v kamžiku, kdy byly zaměstnankyně pečvatelské služby Charity Vyškv u klientky. Při výknu služby tam našly člena její rdiny v kritickém stavu, kdy dšl k srdečnímu selhání. Okamžitá pmc pečvatelek, kdy zavlaly rychlu záchrannu službu a d jejíh příjezdu masírvaly srdce a resuscitvaly h, mladý živt zachránily. 6

7 Přehled vyhláškvých pečvatelských úknů: Pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu. Pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu. Pskytnutí stravy neb pmc při zajištění stravy. Pmc při zajištění chdu dmácnsti. Zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím. Přehled fakultativních pečvatelských výknů: Pedikúra. Zapůjčení jídlnsiče. Dprava autem pdle pžadavků uživatele. Kntakty: Veducí pečvatelské služby a sciální pracvnice : Mgr. Ppelvá Eliška, tel: , , Vyškv středisk : pečvatelky: Hrbáčkvá Lenka, tel.: Měřínská Vladimíra, tel.: Ivanvice na Hané - středisk: Navrátilvá Světlana, tel.: Dležalvá Dana Rusínv - středisk: : Prcházkvá Helena, tel.: Řepka Ondřej, tel.:

8 Pslání a cíl Dmácí hspicvé péče Psláním Dmácí hspicvé péče je pdpřit a dprvázet umírajícíh člvěka v pkrčilém a terminálním stádiu pslední etapu jeh živta v kruhu svých blízkých a ve svém dmácím prstředí. Cílem Dmácí hspicvé péče je umžnit umírajícímu zůstat se svu rdinu ve svém přirzeném dmácím prstředí a pmci zmírnit prjevy nemci a pdpřit pečující rdinu v celdenní péči svéh blízkéh. Dmácí hspicvá péče je zajišťvána 7 dní v týdnu, 24 hdin denně. Charita zajišťuje kmplexní péči. Jedná se kmplex specializvaných služeb pskytvaných přím v dmácnsti nemcnéh: sciální pracvník, šetřvatelská služba, pečvatelská služba, lékař, psychlg, duchvní správce. Tat služba pmci je směřvána nejen samtnému nemcnému v terminálním stavu, ale i na pdpru rdinám, které se rzhdly umžnit svému blízkému zemřít důstjně dma v kruhu svých nejbližších. Slžení péče vychází z ptřeb nemcnéh a jeh rdiny. Dmácí hspicvá péče zajišťuje: návštěvy zdravtní sestru a prfesinální šetřvatelsku péči dle rdinace lékaře pmc při dstranění či tlumení blesti a tišení dalších dprvdných symptmů dběry bilgickéh materiálu, aplikaci injekcí, infuzní léčba apd. péči kůži, dbrné šetřvání dekubitů, kžních defektů a pperačních ran šetřvání stmií, permanentních katetrů (žilní, mčvé, žaludeční) kmplexní péče pacienta v terminálním stavu. Dále nabízíme: seznámení s průběhem nemci a zaučení rdiny v péči nemcnéh psychicku a duchvní pdpru nemcnému i pečující rdiny pradenství a pmc v prblémvých situacích spjených s právními úkny zapůjčení nutných šetřvatelských, rehabilitačních a kmpenzačních pmůcek Úhrada služby. Služba zdravtní je hrazena ze ZP, sciální služby jsu hrazeny dle ceníku pečvatelských služeb (110Kč za hdinu péče), služba psychlga dle dmluvy, duchvní správce-bezplatně. Kntakty - vrchní sestra: Zrkvá Andrea, tel: ,

9 Zařízení sciální integrace je sciální zařízení, které zastřešuje dvě sciální služby, Centrum denních služeb a Odlehčvací služby. Tyt služby jsu určené pr denní a přechdný pbyt senirů se sníženu sběstačnstí a pr sby starší 27 let se zdravtním pstižením. Mezi převažující činnsti patří výchvně vzdělávací aktivizační prgramy například phybvá cvičení, trénink paměti, práce s nejrůznějšími materiály apd. Pskytujeme služby: pečvatelské úkny (pmc při pdávání stravy, denní hygiena, dprvd na WC pedikúra, kadeřník, praní) stravvání dprava uživatelů (dvz a rzvz) šetřvatelské úkny ve splupráci s Terénní šetřvatelsku službu na základě indikace lékaře (aplikace inzulínu a injekcí, šetřvatelská rehabilitace) duchvní pdpra (k dispzici pastrační asistent, 1x týdně setkání s knězem) Na Vyškvsku není krmě ZSI Oblastní charity Vyškv žádné zařízení pdbnéh charakteru, které by zajišťval denní a zárveň dlehčvací služby. Tat péče prdlužuje mžnst setrvání v rdinném prstředí a ddaluje umístění v ústavním zařízení, čímž nabývá pskytvání služeb v Zařízení sciální integrace kladnéh celsplečenskéh významu. Dalším výrazně užitečným faktrem pr uživatele služeb ZSI je slžení výchvně vzdělávacích a aktivizačních prgramů, které jsu přizpůsbeny individuálním ptřebám jedntlivých uživatelů i skupině jak celku. Pr seniry se sníženu sběstačnstí je činnst jednu z nejdůležitějších stránek živta. Každdenní rutinní činnsti udržují člvěka v kntaktu s statními a pskytují mu velmi ptřebné smyslvé pdněty. Když se pak uživatelům daří dělat něc, c je pr ně užitečné, psiluje t pcit jejich vlastní sbní hdnty. V prstředí ZSI mají uživatelé mžnst setkávat se s statními lidmi, kteří se nacházejí v pdbné živtní situaci. Mhu s nimi sdílet, pržívat vzájemnu shdu, přijetí a navazvat nvá přátelství. Mhu zde nacházet vzájemnu pdpru, slidaritu, a dstávat dbru zpětnu vazbu, cž je nezbytné pr pzitivní změnu. K cílům Zařízení sciální integrace patří zejména: zachvání a zlepšení kvalitu živta senirů se sníženu sběstačnstí zprstředkvání ptřebných sciálních kntaktů přispívat k udržení sběstačnsti pskytnut úlevu pečujícím jedntlivcům a rdinám prevence sciální izlvansti samcených senirů 9

10 Centrum denních služeb je ambulantní služba určená pr seniry se sníženu sběstačnstí a pr sby se zdravtním pstižením starší 55 let. Tat služba umžňuje uživatelům zapjení d splečnsti denním pbytem v Centru a ddálení umístění v ústavní péči. Sciální služba je zajišťvána týmem pracvníků s příslušným dbrným vzděláním. Uživatelé jsu v ranních hdinách přivezeni z pravidla svými rdinnými příslušníky a v dpledních hdinách si pět své blízké dvezu zpět d svých dmvů. V případě, kdy nemá rdina mžnst dpravy, prvádíme svz uživatelů tam i zpět. Sciální služba je pskytvána případnému zájemci na dbu neurčitu na základě kritérií pr přijetí a následné sepsání smluvy. Všechny úkny, které jsu uživateli pskytvány, jsu hrazeny na základě ceníku Centra denních služeb, který je sučástí smluvy. Úhrada za úkny v Centru denních služeb činí 90 Kč za hdinu. Prvzní dba denníh pbytu je P - Pá d 7:00 16:00 hdin. V rce 2012 využil služeb našeh Centra 12 uživatelů. Příklad dbré praxe Od pčátku fungvání Centra denních služeb tut službu využívá uživatelka, kteru přiváží denně její rdina. Na začátku byla uživatelka mál kmunikativní. Pstupem času si zvykla na prstředí, persnál a i přes svůj zdravtní hendikep se zlepšila kmunikace a zapjuje se d skupinvých aktivit. Má svje blíbené individuální aktivity, kterým se denně věnuje. Uživatelka je u nás spkjená a Centrum využívá ráda. Kntakty: veducí zařízení sciální pracvnice: Slezákvá Sňa, DiS., tel: , , nepedaggický pracvník: Plhalvá Hana, tel: pečvatelé: Bártvá Marie, Gregrvá Mirslava, Hudcvá Anna, Hutníkvá Rmana, Pláchvá Marie, Švécar Milan, tel:

11 Odlehčvací služby jsu pbytvé služby pskytvané senirům se sníženu sběstačnstí a sbám se zdravtním pstižením starší 27 let, jejichž situace vyžaduje pmc jiné fyzické sby a kteří nemhu sami setrvávat ve svém sučasném prstředí. Služba zahrnuje ubytvání, mžnst zajištění stravy, pdpůrné a aktivizační činnsti, pmc při prsazvání práv a zájmů. Tat služba umžňuje pečující rdině neb sbě, která případnéh zájemce pečuje, udělat si čas na dpčinek, dvlenu a případnu reknvalescenci sil. V sučasné dbě máme k dispzici 16 lůžek. Cílem je umžnit pečující sbě mžnst dlehčení a čas na regeneraci svých sil pr další péči svéh rdinnéh příslušníka neb sbu, kteru celdenně pečuje. Cílem je umžnit uživatelům v Odlehčvacích službách pbyt s celdenní péčí v důstjném prstředí s individuálním přístupem. Tat služba prdlužuje mžnst setrvání v rdinném prstředí a ddaluje umístění v ústavním zařízení, čímž nabývá pskytvání služeb v Zařízení sciální integrace kladnéh celsplečenskéh významu. Odlehčvací služby umžňují uživatelům pbyt s celdenní péčí na přechdnu dbu maximálně 3 měsíců. V rce 2012 využil našich služeb 84 uživatelů. Sciální služby jsu pskytvány případnému zájemci na základě kritérií pr přijetí, následné sepsání smluvy a vyjádření šetřujícíh lékaře. Příklad dbré praxe Naše služby v rce 2012 začala využívat pakvaně uživatelka, která byla p úraze. Dluhu dbu byla dkázána puze na lůžk, kdy se ni kmpletně starali pracvníci v přímé péči. Splečně s Odlehčvacími službami využívala i Ošetřvatelsku službu, takže uživatelka se začala pstupně zlepšvat a t natlik, že se s pmcí přesunula na invalidní vzík a phybvala se na něm samstatně. Během něklika pbytů se zlepšila tak, že mhla dejít d dmácíh prstředí. Chdí pmcí chdítka a většinu úknů vlastní péče zvládá sama. Kntakty: veducí zařízení sciální pracvnice: Slezákvá Sňa, DiS.,tel: , , nepedaggický pracvník: Plhalvá Hana tel: pečvatelé: Bártvá Marie, Gregrvá Mirslava, Hudcvá Anna, Hutníkvá Rmana, Pláchvá Marie, Švécar Milan, tel:

12 Pslání chráněnéh bydlení Chráněné bydlení Ostrv jistty Sciální služba chráněné bydlení pskytvaná Oblastní charitu Vyškv vytváří pr sby s mentálním a kmbinvaným pstižením prstr k získání a upevňvání schpnstí a dvednstí umžňující jejich začlenění d splečnsti. Čeh jsme chtěli v chráněném bydlení v rce 2012 dsáhnut? V rce 2012 jsme v chráněném bydlení usilvali t, aby si uživatelé služby mhli z velké části upravvat bydlení pdle svých ptřeb a cítili se tam dbře. Zaměřvali jsme se na ptimální rzvj sbnsti uživatele služby s přihlédnutím k mžnstem daným typem a stupněm jeh pstižení, věkvým a charaktervým zvláštnstem. Rzvíjeli jsme znalsti, schpnsti a dvednsti našich uživatelů neb jsme se snažili stávající dvednsti udržet. Mezi činnsti, kterým jsme se věnvali, patřil hspdaření s penězi, nakupvání, příprava jídla a zdravé stravvání, udržvání péče vlastní sbu či aktivní užívání vlnéh času. Uživatele chráněnéh bydlení jsme se snažili pdprvat v rzvji sebebsluhy, c nejvíc v samtném kntaktu s úřady, v uplatňvání práv a právněných zájmů, aby tím dstali příležitst k větší samstatnsti a nezávislsti na službě. Obyvatele bydlení jsme vedli k rzvíjení mezilidských vztahů a k cestvání p Vyškvě a klí. Kmu naší službu pskytujeme? Službu pskytujeme dspělým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním pstižením. Tit lidé vyžadují pdpru v různých blastech. Jedná se například blékání, vyknávání sbní hygieny, příprava stravy, péči dmácnst, samstatný phyb p klí, kntakt se splečenským prstředím neb zajištění pracvníh uplatnění. Metdy práce s uživatelem V kntaktu s uživateli pracujeme s přístupem zaměřeným na člvěka. V ppředí našeh zájmu je člvěk takvý, jaký je. Se všemi jeh právy i pvinnstmi. Pdprujeme v tm, aby se lépe zrientvali ve vlastní živtní situaci. Mtivujeme své klienty k aktivitě ve vlastním, ale i splečenském živtě. V rámci služby nabízíme prfesinální pmc, která zahrnuje pdpru, mtivaci, respektvání sukrmí a minimalizvání mžných rizik. V tmt přístupu je nezbytná přítmnst pzitivníh myšlení a čekávání jak ve vztahu k uživateli služby, tak k jeh blízkým pracvníkům rganizace. Uživatelé se splečně dmluvají na rzdělení služeb, které je vyvěšen na nástěnkách Pdle ptřeby se rzpis služeb mění a pět přizpůsbuje byvatelům tak, aby se chdu dmácnsti účastnili všichni, 12

13 ale nebyli mezváni či stresváni. V ranních hdinách většina byvatel dchází z d škl či na běžná pracviště. Příběh dbré praxe V rce 2012 byla přijata d služby nvá klientka s mentálním pstižením. Je vyučená pečvatelka. V sučasné dbě získává praxi v bru jak dbrvlnice v jiné službě Oblastní charity v dlehčvací službě. Zvyká si na pracvní režim, je ráda, že může být prspěšná senirům a zapjuje se d běžnéh pracvníh prstředí a svjila si pracvní návyky.. Chráněné bydlení Ostrv jistty je pbytvá sciální služba zřízená O Kntakty: veducí zařízení sc.pracvnice: Mgr. Vanderkvá Petra., tel: , nepedaggický pracvník: RSDr. Peč Antnín sbní asistenti: Bárek Dalibr Bártvá Martina Měřínská Ludmila 13

14 Oblastní charita Vyškv zprstředkvává uživatelům svých služeb a také statním zájemcům zapůjčení rehabilitačních a kmpenzačních pmůcek. Psláním Půjčvny kmpenzačních pmůcek je pmáhat zlepšit živt senirům, sbám se zdravtním pstižením, sbám p úrazech a tím pdpřit jejich návrat d běžnéh živta, setrvat v jejich přirzeném dmácím prstředí a také usnadnit péči rdinným příslušníků své blízké. Půjčvna je určena: sbám se zdravtním pstižením senirům lidem p úrazech Zapůjčujeme: Vzíky mechanické Mechanické i elektrické plhvací lůžka s pstranicemi a hrazdu Pdlžky s kmpresrem, antidekubitní matrace s kmpresrem, matrace mlitanvé Chdítka krkvací, chdítka čtyřklvé WC židle Nádstavec na WC Sedačky d vany Sprchvá židle Sprchvý set Nafukvací bazének na mytí vlasů Jídelní stlky k lůžku Francuzské hle Délka zápůjčky závisí na ptřebě uživatele může být dluhdbá i krátkdbá. K zapůjčení pmůcky není ptřeba dpručení lékaře. Kntakt: vrchní sestra Zrkvá Andrea, tel: , andrea. 14

15 Pastrační služba je pr naši Charitu nepstradatelnu službu. Pastrační asistent je jmenván Arcibiskupstvím Olmuckým a pskytuje uživatelům i zaměstnancům Charity Vyškv pastrační službu. Pastrační asistent navštěvuje nemcné v Charitních zařízeních i v dmácnstech klientů, zprstředkvává kntakt s kněžími, jáhny a katechety vyškvskéh děkanátu, zajišťuje tematické přednášky, duchvní cvičení, biblické hdiny, mdlitby růžence, vede duchvní rzhvry, pmáhá při hledání smyslu živta, utrpení, smrti apd. Základním pstjem je tevřenst a splupráce. Tut činnst vyknává pd vedením ředitele Oblastní charity Vyškv a tat služba je pskytvána bezplatně. Šířit evangelium znamená, abychm hlásali a jak první žili smíření, dpuštění, pkj, jedntu a lásku, kteru nám Duch svatý dává. Vzpmeňme na Ježíšva slva: Pdle th všichni pznají, že jste mji učedníci, budete-li mít lásku k sbě navzájem (Jan 13,35). Slva papeže Františka Prsím vás, abychm šli kupředu všichni splečně. Starejte se jeden druhéh a pečujte svůj živt. Dbejte svu rdinu, patrujte přírdu, chraňte děti, starejte se staré lidi a nikh nezraňujte. Hdně splu rzmluvejte: ať je stále živá vaše tuha p vzájemné starstlivsti. Kéž vaše srdce rste a přibližuje se Bhu. Převzat z Radi Vaticana 15

16 Začátkem ledna 2012 prběhla jak již každrčně na našem krese Tříkrálvá sbírka. Tat veřejná sbírka je pvlena Ministerstvem vnitra a její výtěžek je určen těm nejptřebnějším lidem v nuzi, bez hledu na jejich vyznání, rasu neb nárdnst. Úspěšnst sbírky se dvíjí d pčtu dbrvlných splubčanů, kteří jak asistenti, veducí skupinek či kledníci věnují svůj vlný čas na pmc ptřebným. Tříkrálví kledníci vyšli d ulic, aby lidem zazpívali, přinesli pžehnání d dmu a ppřáli vše dbré d nvéh rku Mnh z vás prjevil svu štědrst a přispěl kledníkům d pkladniček v celkvé výši Kč. Díky vaší slidaritě můžeme prstřednictvím Charity každý rk pmci lidem v nuzi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sbírka přinesla nejen peníze, ale dala dhrmady velku spustu dbrvlníků. Vždyť jen v našem Děkanátu se na sbírce pdílel téměř 480 kledníků, čímž se bnvila velmi pěkná tradice a lidé se v masivním měřítku zapjili d velké dbrčinné akce, při které mysleli na pmc druhým lidem v nuzi. Pr kledníky jsme připravili jak pděkvání za pmc a účast při sbírce zábavné sbtní dpledne, kdy tut akci spnzrval vyškvský Zpark. Děti mhly navštívit zdarma místní Zpark, Dinpark a Hanácký statek. Tat akce se vydařila a děti plné zážitků dcházely spkjené. Obec Částka Bškůvky 1 741,00 Dědice ,00 Dětkvice 8 622,00 Drysice ,00 Hamiltny 8 313,00 Hštice-Herltice ,00 Chvalkvice nhané ,00 Ivanvice na Hané ,00 Krásensk ,00 Křižanvice u Vyškva 0,00 Lhta 5 045,00 Medlvice 7 097,00 Mravské Málkvice 7 206,00 Mravské Prusy ,00 Opatvice 7 137,00 Orlvice 8 646,00 Pdivice 5 830,00 Pdmí ,00 Pustiměř ,00 Radslavice 6 018,00 Ruprechtv ,00 Rybníček 6 464,00 Rychtářv ,00 Studnice, Odrůvky ,00 Švábenice ,00 Tplany 5 200,00 Vyškvské Vážany ,00 Vyškv ,00 Zelená Hra 5 461,00 CELKEM ,00 T Ř Í K R Á L O V Á S B Í R K A

17 Oblastní charita Vyškv se zapjuje d různých sbírek na pmc ptřebným, ať jde pmc lidem v našem klí, pmc při přírdních katastrfách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Na světě je mnh míst, kde není zdaleka samzřejmstí pravidelné jídl, vhdné bydlení, lékařská péče, sciální jistty. Ve jménu Kristvy milsrdné lásky pmáhá bližnímu v nuzi p celém světě. Humanitární pmc a rzvjvá splupráce tvří velmi významnu část charitní práce. V dbě válečných knfliktů, přírdních katastrf a nepředstavitelné chudby části světa se stává dalším svědectvím lásky a slidarity, která není mezena hranicemi, vyznáním neb příslušnstí k určité skupině. Nikd z nás, ale není schpen sám pmci lidem v nuzi, kteří trpí dalek d nás. Charita umí být prstředníkem mezi dárcem a ptřebným. Jsme sučástí rganizace, která má mezinárdní strukturu a kntakty ve všech kntinentech světa. Cílvu blastí naší pmci nejsu jen chudé rzvjvé země, ale věnujeme se také lidem u nás dma, vznikne-li takvá ptřeba jak jsu pvdně, pžáry, lidé v sciální nuzi, lidé těžce nemcní apd. Sběr šatstva: další pmcí, kteru zprstředkváváme pr humanitární účely je sběr pužitéh šacení, přikrývek, dmácích ptřeb a dalších ptřebných věcí, které dvážíme d velkskladu Brumv - Úpice, kde se vše třídí a rzděluje pdle ptřeby. V rce 2012 byla tat sbírka pužita v České republice zejména pr azylvé dmy, dmy pr matky v tísni, člvěk v tísni, Naděje, také sbírka byla dvezena na pmc lidem v zahraničí. Další pmcí, kteru Charita Vyškv zprstředkvává, je pmc pr misie. Tat pmc se nemusí uskutečňvat bezpdmínečně jen frmu finančních prstředků. Jednu z mžnstí je sběr pštvních známek, které se sustředí d Schönstattu (mezinárdní centrum hnutí v Německu). Tam dchází k jejich třídění a uspřádávání pdle různých pžadavků a kritérií německých filatelistických splečnstí, d kterých se známky dstávají dál k samtným sběratelům. Za utržené peníze jsu přizvány různé ptřebné věci pr misijní blast, v tmt případě zejména pr Indii. Příklad: 100 známek = 1 injekční stříkačka, 300 známek = běd pr 10 dětí ve šklce, 700 známek = malý ktel pr šklní kuchyni, známek = nvstavba šklky v Tanzanii.. 17

18 Kč Náklady Kč Výnsy sptřeba materiálu tržby za zdravtní výkny sptřeba energie tržby za pečvatelsku službu pravy a udržvání tržby za pbytvé sl. v zařízení PHM tržby za ambulantní služby cestvné tržby za půjčvnu pmůcek statní služby přijaté příspěvky d nadací mzdvé náklady přijaté příspěvky (dary) záknné pjištění úrky záknné sciální náklady zúčtvání fndů daně a pplatky jiné statní výnsy úrky dtace MPSV jiné statní náklady dtace JMK dpisy DHM dtace bce, města celkem celkem Hspdářský výsledek za rk 2012 celkem Stav a phyb majetku a závazků rganizace rk 2012 stav k stav k phyb vlastní jmění pzemky stavby DDHM bankvní úvěry

19 19

20 FIRMY, SPOL. S.R.O. AC VYŠKOV- RADIM PYTELA AGROS DĚDICE-VYŠKOV AUDIT AK CONSULT- VYŠKOV CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY - PRAHA COREX GET DONAK - VYŠKOV EUROMODA - VYŠKOV EUROPEAN DATA PROJECT KOMOŘANY HANDL - VYŠKOV CHRIŠTOF VYŠKOV QUANTUM - VYŠKOV KOMPAKT - PODĚBRADY MAGNUM CAR - VYŠKOV MATULA VYŠKOV PAREA - VYŠKOV REGION - VYŠKOV RESPONO - VYŠKOV RM-CZ - VYŠKOV ROYER - VYŠKOV ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV SPECTRUM - VYŠKOV STAVBY PITÁK - VYŠKOV VESTAV GROUP VYŠKOV ZOO PAKR VYŠKOV SOUKROMÉ OSOBY ING. GERDELKA ZDENĚK VYŠKOV MUDR. LINHART MARTIN VYŠKOV MÜLLER LUBOŠ- VYŠKOV JUDR. OTEVŘELOVÁ ZDENA POŘÍZEK JOSEF JEŽKOVICE MUDR. SKŘIVÁNKOVÁ IRENA- VYŠKOV ONG. ŠŤASTNÝ KAREL INAVOVICE NA HANÉ NADAČNÍ FONDY NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU VÝBOR DOBRÉ VŮLE OLGY HAVLOVÉ MĚSTA/ OBCE MĚSTO VYŠKOV MĚSTO ROUSÍNOV MĚSTO IVANOVICE NA HANÉ OBEC TOPOLANY OBEC DRNOVICE OBEC PUSTIMĚŘ OBEC KOMOŘANY a statní annymní dárci D ě k u j e m e v š e m, kteří nám jakukliv frmu pmáhají, všem, kteří přispívají finančně i hmtně. Bez vaší velkrysé přízně, pdpry, sbníh nasazení a vašich mdliteb, by Charita nemhla naplňvat své pslání pmáhat těm, kd se bez pmci druhých nebejdu. V rce 2012 jsme s Vaší pmcí zajistili péči 755 uživatelům. Děkují zaměstnanci Charity Vyškv 20

21 ÚVODNÍ SLOVO..2 CHARITA VYŠKOV..3 OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA. 4,5 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA..6,7 DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE...8 ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTEGRACE....9 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB ODLEHČOVACÍ SLUŽBY..11 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OSTROV JISTOTY..12, 13 PŮJČOVNA POMŮCEK...14 PASTORAČNÍ SLUŽBA.. 15 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 16 HUMANITÁRNÍ SBÍRKY FINANČNÍ ZPRÁVA VÝROK AUDITORA. 19 SPONZOŘI...20 OBSAH. 21 Oblastní charita Vyškv Mrávkva 745/1a, Vyškv Dědice Ič Tel.: , , , Fax.: URL: Zpracvala 2013 Jitka Štaffvá 21

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem.

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem. Ubytvání V našem zařízení jsu k dispzici jednlůžkvé a dvulůžkvé pkje. Frmy bydlení jsu rzdělené pdle veliksti sukrmí, pžadavků na samstatnst a dvednsti klientů. DOZP asistence pracvníků je k dispzici 24

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 3 OBSAH I. Rdiče a rdina v živtě dítěte MUDr. Petra Uhlíkvá, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy... 5 II. Ptřebnst

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 C je důležité, je čím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem. Antine de Saint-Exupéry kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva 2 289 07 Libice nad Cidlinu telefn:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více