P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í"

Transkript

1 OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO NÁM. č.107, P Ř E Š T I C E ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA, KLATOVSKÁ TŘ. č.16, P L Z E Ň DATUM : 12 /

2 OBEC PŘÍCHOVICE, KRAJ PLZEŇSKÝ, OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO NÁM. č.107, P Ř E Š T I C E ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA,. KLATOVSKÁ TŘ. č.16, P L Z E Ň DATUM : 12 / 2011 O B S A H : II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚP SÚ PŘÍCHOVICE, SÍDLO KUCÍNY A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST : 1) PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF A PUPFL.. 1 :

3 A TEXTOVÁ ČÁST 3

4 O B S A H : a) Postup při pořízení změny b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování d) Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů e) Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů f) Vyhodnocení splnění zadání g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení h) Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na PUPFL j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k) Vyhodnocení připomínek 4

5 a) Postup při pořízení změny Záměr pořídit změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, byl schválen usnesením zastupitelstva obce Příchovice dne Důvodem pro pořízení změny územně plánovacího dokumentu bylo umoţnění výstavby RD v území, o které poţádali vlastníci pozemků a zrušení zastavitelného území pro bydlení, které bylo vymezeno v územním plánu sídelního útvaru, sídlo Kucíny a vlastníci pozemků nepoţádali dosud o stavební povolení. Vzhledem k tomu, ţe dle stavebního zákona by od roku 2012 musela obec platit náhradu za změnu území, rozhodlo zastupitelstvo obce o vyjmutí této lokality pro výstavbu rodinných domů z ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. Dne poţádala obec Příchovice Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování o pořízení změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. Jako zástupce obce pro pořizování změny zastupitelstvo zvolilo ing. Josefa Horu. Dne předal Ing. Josef Hora ( jako určený zastupitel) na MěÚ Přeštice ţádost o pořízení změny a rozsah poţadavků pro řešení změnou územního plánu sídelního útvaru. Dne oznámil MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, zahájení projednávání návrhu zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice veřejnou vyhláškou s upozorněním, kdy a kde je moţno do návrhu zadání nahlíţet. Zastupitelstvo obce Příchovice usnesením ze dne schválilo zadání změny č. 1 ÚP SÚ Příchovice a dne byl předloţen pořizovateli návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice. Pořizovatel oznámil dne dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) konání společného jednání o návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny Společné jednání se konalo dne Stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice byly do návrhu změny zapracovány. Pořizovatel zaslal dne návrh změny k posouzení Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje. Řízení o upraveném a posouzeném návrhu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s 52 stavebního zákona. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice ( odbor výstavby a územního plánování) a Obecním úřadu v Příchovcích. Současně byl návrh vystaven ke shlédnutí na internetových stránkách města Přeštice. Veřejné projednání se konalo dne a byl z něj pořízen písemný záznam. b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů - dle Politiky územního rozvoje ČR neleţí obec Příchovice v rozvojové oblasti, v rozvojové ose ani ve specifické oblasti ; správní území obce Příchovice leţí mimo trasy dopravní a technické infrastruktury republikového významu ; z PÚR ČR nevyplývají pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, ţádné konkrétní úkoly ; - ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ÚPD vydané krajem ) nevyplývají pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, ţádné konkrétní úkoly ; - z hlediska širších vztahů nemá změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vliv na širší územní vztahy ; - dle ÚAP ORP Přeštice leţí změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vymezená zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) - plocha venkovské obytné zástavby v OP lesa ( hranice 50 m od okraje lesa ), na ZPF třídy ochrany II. a v OP nadregionálního biokoridoru ; respektováním poţadavků a pokynů DO, zakotvených v projednaném, upraveném a zastupitelstvem obce schváleném zadání pro změnu č.1 platného ÚPD, bylo řešením předmětné změny dosaţeno kompromisních výsledků a minimalizován dopad změny na stávající hodnoty v území ; 5

6 c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování c.1. Limity vyuţití území vyplývající ze ZÚR PK a ÚAP ORP Přeštice, ve kterých zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) leţí : * OP pozemků určených k plnění funkcí lesa ( zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění ) * ZPF třídy ochrany II. ( zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění ) * OP neregionálního biokoridoru ( zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ) - nestandardní poţadavky ţadatele o zastavitelnou plochu K-Z1/1(Ov) byly řešeny tímto způsobem : 1) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) s OP lesa ( 50 m od hranice lesa ) : - byl respektován a do textové části změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, zakotven pokyn MěÚ Přeštice, odboru ŢP, orgánu státní správy lesů, dodrţet budoucí výstavbou RD na předmětných stavebních parcelách minimální vzdálenost od okraje lesa 20 m ; 2) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) se ZPF třídy ochrany II. : - z platného územně plánovacího dokumentu sídla Kucíny byla změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice vypuštěna vymezená poměrně rozsáhlá zastavitelná plocha venkovské obytné zástavby ( lokalita č.1 ), leţící na zemědělské půdě třídy ochrany II. a IV., neboť byla vyuţita ( zastavěna ) jen částečně a nadále byla dlouhodobě nedostupná, převáţně z důvodu nepřiměřeně vysoké cenové relace stavebních parcel ; vzhledem k zájmu o výstavbu RD v části Kucíny byla změnou č.1 ÚPD vymezena nová zastavitelná plocha téhoţ funkčního vyuţití, na které budou v dohledné době realizovány 4 RD ; zrušením původní zastavitelné plochy leţící na kvalitní zemědělské půdě, tj. navrácením této plochy do ZPF, bylo dosaţeno kompromisního kompenzačního vyrovnání ; tímto způsobem byl eliminován negativní dopad změny č.1 ÚPD na kvalitní zemědělskou půdu ; 3) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) s OP NBK : - konkrétní funkční vyuţití a plošný rozsah zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) - plánovaná výstavba cca 4 RD - neovlivní podstatným způsobem široké OP nadregionálního biokoridoru; c.2. Ochrana kulturních hodnot v území - v k.ú. Kucíny se nenachází nemovité kulturní památky, celé katastrální území Kucíny je povaţováno za území s archeologickými nálezy ; na stavebníky se vztahuje povinnost jiţ od doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu v Praze a umoţnit této či jiné oprávněné organizaci provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum ( 22 a 23 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ) ; c.3. Ochrana přírodních hodnot v území - změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, navrţený zastavitelný koridor veřejného prostranství, určený pro vybudování řádné MK potřebných parametrů, zasáhne v nezbytně 6

7 nutné míře VKP - sousední les v k.ú. Příchovice ; jedná se o okraj lesa, tj. o pruh lesního pozemku s převáţně náletovou zelení a několika listnatými stromy, který bude součástí veřejného prostranství ( v podrobnějším řešení bude prověřena moţnost další existence vzrostlých stromů jako veřejné zeleně na veřejném prostranství ) ; - předmětným lesem v k.ú. Příchovice prochází dle platného ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny lokální biokoridor ; zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) se nachází v dostatečné vzdálenosti od této skladebné části ÚSES ; c.4. Ochrana nerostného bohatství - v řešené lokalitě se nenachází CHLÚ, loţiska nerostů ani poddolované území ; d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny byla zpracována v souladu s poţadavky zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a vyhl. č. 500 / 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhl. č. 501 / 2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území ( resp. vyhl. č. 269 / 2009 Sb., kterou se mění výše uvedená vyhláška ) ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a odůvodnění změny svými textovými a grafickými částmi obsahově a věcnou náplní odpovídají přiměřeně příloze č. 7, vyhl. č. 500 / 2006 Sb. ; d.1. Zdůvodnění jiného značení zastavitelné plochy s rozdílným způsobem vyuţití neţ je stanoveno v 4 aţ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území - změnou č.1 je do ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny zapracována zastavitelná plocha a plocha nezastavěného území jiného značení, neţ uvádí vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území ; textová i grafická část změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny vychází z platného územního plánu sídelního útvaru z r a pouţívá stejnou ( původní ) terminologii ; e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů e.1. Ochrana veřejného zdraví - řešené území se nachází v dostatečné vzdálenosti od silnice II/230 směr Přeštice - Nepomuk, procházející sídlem Kucíny ; budoucí RD na zastavitelné ploše K-Z1/1(Ov) nebudou negativně ovlivňovány dopravním provozem na této silnici ; - sídlo Kucíny není plynofikováno ; poloha řešené lokality na mírné terénní vyvýšenině pod lesem, při severozápadním okraji zastavěného území sídla Kucíny, přispěje k eliminaci moţných negativních vlivů vznikajících spalováním fosilních paliv ; - systém odpadového hospodářství bude na zastavitelné ploše K-Z1/1(Ov) řešen v souladu se zák. č.185/2001 Sb., - obdobně jako v zastavěném území sídla Kucíny ; konkrétně bude postupováno dle obecně závazné vyhlášky zpracované pro správní území obce Příchovice ; 7

8 e.2. Poţární obrana a civilní ochrana - zastavitelná plocha vymezená změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny bude zásobována poţární vodou obdobně jako stávající zástavba sídla Kucíny ; - zdrojem poţární vody budou stávající vodní nádrţe a stávající vodoteče ; - navrţeným koridorem pro novou MK potřebných parametrů bude zajištěn příjezd poţární technikou k budoucím objektům RD ; - zastavitelná plocha vymezená změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny bude zahrnuta do plánu civilní ochrany obyvatelstva obce a budou tak zajištěny poţadavky stanovené vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ( 100% ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech ) ; e.3. Ochrana před povodněmi - řešená lokalita neleţí v blízkosti významné vodoteče, vyvolávající záplavové situace ; - řešená lokalita leţí na terénní vyvýšenině, budoucí objekty RD nebudou ohroţeny přívalovými vodami z polí v době vydatných dešťů ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny neřeší protipovodňová opatření ; e.4. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, uplatněných k návrhu ÚP Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice byl zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů, která byla pořizovateli předána v zákonné lhůtě, byla zapracována do návrhu změny ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. V návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice, sídlo Kucíny nebyly řešeny ţádné rozpory. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne tj. do e.4.1 Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení: - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň Stanovisko ze dne , č.j /2011-MZE Pozemkový úřad Plzeň-jih dle 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále zákona) je zřízen jako správní úřad a dle 20 odst. 1 písm. d) zákona uplatňuje stanoviska k územním plánům. Hlavní důraz klademe na koordinaci při zpracování územního plánu a následného provádění pozemkových úprav, zvláště pak zpracování plánu společných zařízení dle 9 odst. 8 zákona. Z tohoto důvodu doporučujeme projednání rozpracovaného ÚP s Pozemkovým úřadem Plzeň-jih zejména z hlediska opatření slouţících k zpřístupnění pozemků (cesty), protierozních, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně ţivotního prostředí, především prvků ekologické stability. Naším záměrem je uplatnit naše poţadavky ve stádiu počátku zpracovávání ÚP ve spolupráci s odborníky na danou problematiku a tím vyloučit potřebu pozdějších změn. Zároveň upozorňujeme na nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky. S návrhem změny č. 1 územního plánu SÚ Příchovice část Kucíny souhlasíme. Vyhodnocení: Nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky, byla změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptována. 8

9 - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, Plzeň Stanovisko ze dne zn. HSPM-474-8/2011 ÚPP Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, předloţenou dne K výše uvedené územně plánovací dokumentaci vydává: souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami: 1. Zásobování poţární vodou musí být řešeno v souladu s poţadavky ČSN Zásobování poţární vodou, popř. ČSN Zdroje poţární vody. 2. Komunikace pro příjezd a přístup poţární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN , respektive Vyhodnocení: Výše uvedené podmínky byly v návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptovány. e.4.2 Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek: - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická 25, Plzeň - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, Přeštice - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Škroupova 18, Plzeň - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, vodoprávní úřad - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany přírody - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, orgán státní správy lesů - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, odpadové hospodářství e.4.3 Dotčené orgány, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily: - Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého 11 - Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče, Masarykovo nám. 107, Přeštice e.5 Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP: e.5.1 Sousední obce, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily: - Obec Řenče - Město Přeštice - Obec Horšice - Obec Vlčí - Obec Nezdice - Obec Luţany - Obec Dolce f) Vyhodnocení splnění zadání - pořizovatel ( MěÚ Přeštice, ÚÚP, Masarykovo nám. č. 107, Přeštice ) ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval v souladu s 47, zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) návrh zadání pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a zajistil jeho projednání ; 9

10 - na základě uplatněných poţadavků a podnětů byl návrh zadání upraven a v souladu s 47 odst.5 zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) bylo zadání schváleno zastupitelstvem obce Příchovice ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, respektuje jednotlivé body zadání, tvořící jeho obsah a stanovující hlavní cíle a poţadavky pro zpracování návrhu změny územního plánu sídelního útvaru ; v procesu vypracování návrhu změny č.1 se řešením konkrétních situací dospělo k následujícímu zpřesnění řešených úkolů, zakotvených v zadání : * výčet předpokládaných zastavitelných ploch s rozdílným způsobem vyuţití, uvedený v zadání pod bodem c) Poţadavky na rozvoj území obce a v grafické příloze zadání byl v návrhu změny č.1 redukován : ze změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, byl vyloučen návrh MK včetně přilehlé parcely pro RD, nacházející se při jiţním okraji zastavěného území sídla Kucíny a to z důvodu nemoţnosti připojení této MK na silnici III. třídy procházející sídlem ( nevyhovující rozhledové poměry, prověřené místním šetřením projektantem specialistou ) ; * severní okraj sídla Kucíny je v současné době příliš vzdálen od stávajících trafostanic T1 a T2 ; sídlo Kucíny není plynofikováno, u budoucích RD se tedy počítá s moţností instalace elektrického vytápění nebo jeho kombinací s tepelným čerpadlem ; nové objekty RD nebylo moţné napojit ze stávajícího rozvodu NN, proto se změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, navrhuje v řešené lokalitě nová TS ; nová trafostanice umoţní současně eventuelní přechod stávajících RD v severní části sídla na elektrické vytápění ; g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení - nestandardní lokalizace zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) byla DO a zpracovatelem změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptována vzhledem ke kompromisnímu přístupu zúčastněných a výslednému řešení, vyplývajícímu z bodu c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování ; - významnou úlohu v přijatém řešení zaznamenal zvýšený zájem o výstavbu RD v kvalitním venkovském prostředí v obci Příchovice - sídle Kucíny a nemoţnost vyuţití pozemků zastavitelné plochy venkovské obytné zástavby, zaregistrované v platném ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí - KÚ PK, odbor ţivotního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 77a, odst. 4, písm. n), zák. č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyloučil ve svém stanovisku k zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vliv navrţeného řešení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ; - KÚ PK, odbor ţivotního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 22, zák. č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění, nepoţadoval ve svém stanovisku k zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, posouzení vlivů navrţeného řešení na ţivotní prostředí ; - vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území nebylo nutné vypracovat ; 10

11 i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na PUPFL I. Vyhodnocení záboru ZPF - zemědělská příloha je zpracována podle zák.č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č.98/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu ; - stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ze dne č.j.oopl/1067/96 ; - zemědělská příloha (Grafická část) je zakreslena do situace v měřítku 1 : Kvalita ZPF a zemědělská výroba Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ, která zároveň charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu. Klasifikační soustava BPEJ vychází z kódů BPEJ. Zemědělská ţivočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např.obilí, kukuřici, řepku, řepu. Z hlediska poţadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat, ţe : 95,36 % záborových ploch patří do třídy II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné. V blízkosti zastavěného území obce se nalézají především půdy vysoce kvalitní, neboť toto má návaznost na historický vývoj zemědělství. 1,59 % záborových ploch patří do třídy III. Do III.třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je moţno v územním plánování vyuţít pro event. výstavbu. Zbytek záborových ploch (3,05 % tvoří pozemky určené k plnění funkce lesa) Podrobnější informace o poţadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí Zemědělské přílohy. Závěrečné posouzení předpokládaného záboru ZPF Plánovanou zástavbou dle změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, dochází v lokalitě s novým funkčním vyuţitím k celkovému záboru 1,0723 ha (vše mimo zastavěné území). Záborové plochy se nalézají na území dvou katastrů (k.ú.kucíny a k.ú.příchovice). orná - zahrady - sady - trvalé travní porosty - 1, 0225 ha 0, 0171 ha 0, 0000 ha 0, 0000 ha 11

12 pastviny - 0, 0000 ha Zábor ZPF celkem : 1, 0396 ha Součástí změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, je i zrušení části rozvojové lokality v platném ÚPD obce a navrácení těchto ploch do ZPF. Poţadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a poţadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části ( Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace. Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů Změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení a veřejných prostranství. Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyţádá zábor orné půdy, zahrad a lesů. Soupis lokalit k.ú.kucíny : Rozvojové lokality : K Z1/1 Venkovská obytná zástavba K Z1/2 Veřejná prostranství K Z1/3 Vrácení rozvojových ploch do ZPF II. Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa - zemědělská příloha je zpracována podle platných předpisů zák.č.289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon) ; - lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou sloţku ţivotního prostředí ; stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udrţitelného hospodaření v něm ; Zákon dále stanoví, ţe veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa, musí být účelně obhospodařovány. Jejich vyuţití k jiným účelům je zakázáno. Kaţdý majitel lesa si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohroţování nebo poškozování lesů. Vlastník je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i ostatní funkce lesa, aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale udrţitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let. Zastavitelný koridor vymezený změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, určený pro MK, leţí na ploše dvou katastrálních území (k.ú.kucíny a k.ú.příchovice). V k.ú. Příchovice zasahuje na pozemky určené k plnění funkci lesa. Závěrečné posouzení předpokládaného záboru PUPFL Vymezeným koridorem pro MK potřebných parametrů dochází k minimálnímu záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zábor PUPFL celkem : 0, 0327 ha 12

13 Soupis lokalit viz.i.vyhodnocení záboru ZPF III.Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch Zábor ZPF celkem : 1, 0396 ha Zábor ost.pl.celkem : 0, 0000 ha Zábor LPF celkem : 0, 0327 ha Zábor celkem : 1, 0723 ha Vrácení ploch do ZPF : 2, 4923 ha Příloha : tabulková část 13

14 Soupis lokalit - zábor ploch akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 1 k.ú. : Kucíny Strana : 1 Lok. Parcela Výměra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka Záborové plochy K Z1/1 - Venkovská obytná zástavba 276/1 č II. mzú 99 Šlehofer L,Kucíny /1 č II. mzú 333 Motlík J,Kucíny 52 Motlík J,Kucíny /2 č II. mzú 333 Motlík J,Kucíny 52 Motlík J,Kucíny /1 č II. mzú 52 Přibán J,Kucíny /2 č II. mzú 52 Přibán J,Kucíny K Z1/2 - Veřejná prostranství (část) 279/1 č III. mzú 352 Černá D,Otěšice 35 Erhartová M,Kucíny Záborové plochy k.ú.kucíny celkem Vrácení ploch do ZPF K Z1/3 - Vrácení rozvojových ploch do ZPF 69/1 č IV. mzú 52 Přibáň J.,Kucíny 12 68/ IV. mzú 52 Přibáň J.,Kucíny 12 67/ IV. mzú Obec Příchovice, Příchovice 37 71/1 č II. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 71/1 č IV. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 71/9 č IV. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 72/1 č II. mzú 492 Frk J., Smetanova 753, Přeštice 73/1 č II. mzú 692 Janečková I., Horšice 101 Svoboda M., Lipová 436, Chlumčany 74/1 č II. mzú 350 Bašta V., Kubíkova 1178/5, Praha 75/1 č II. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 73/ II. mzú Obec Příchovice, Příchovice Vrácení ploch do ZPF k.ú.kucíny celkem akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 1 k.ú. : Příchovice Strana : 1 Lok. Parcela Výměra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka Záborové plochy K Z1/2 - Veřejná prostranství (část) 671 č mzú Obec Kucíny 327 Záborové plochy k.ú.příchovice celkem 327 Vysvětliky : 2 orná 11 vodní pl. 5 zahrady 14 ost.pl. 6 sady vzú v zastavěném území 7,8 trvalé travní porosty mzú mimo zastavěné území 10 lesy Strana 1

15 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Kucíny Strana : 1 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy A - Bydlení orná B - Veřejná prostranství zahrady Záborové plochy orná k.ú.kucíny zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Vrácení ploch do ZPF orná k.ú.kucíny zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Příchovice Strana : 1 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy A - Veřejná prostranství lesy Záborové plochy orná k.ú.příchovice zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Strana 1

16 akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Rekapitulace Strana : 2 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy Záborové plochy k.ú.kucíny orná celkem zahrady Záborové plochy k.ú.příchovice celkem lesy Záborové plochy orná ÚP Kucíny (Změna č.1) zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Vysvětlivky : vzú mzú v zastavěném území mimo zastavěné území Strana 2

17 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy akce : Územní plán obce Kucíny Tabulka : 3 Změna číslo 1 Strana : 1 k.ú. : Kucíny k.ú. : Příchovice Třída Výměra Výměra Třída Výměra Výměra ochrany /m2/ /%/ ochrany /m2/ /%/ I. 0 0,00 I. 0 0,00 II ,36 II. 0 0,00 III ,64 III. 0 0,00 IV. 0 0,00 IV. 0 0,00 V. 0 0,00 V. 0 0,00 Výměra zeměděl. půdy ,00 Výměra zeměděl. půdy 0 0,00 Výměra nezeměděl.půdy 0 0,00 Výměra nezeměděl.půdy ,00 Výměra celkem ,00 Výměra celkem ,00 Rekapitulace Třída Výměra Výměra ochrany /m2/ /%/ I. 0 0,00 II ,36 III ,59 IV. 0 0,00 V. 0 0,00 Výměra zeměděl. půdy ,95 Výměra nezeměděl.půdy 327 3,05 Výměra celkem ,00 Strana 1

18 j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění - námitky k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny,nebyly uplatněny k) Vyhodnocení připomínek - připomínky k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny,nebyly uplatněny Plzeň, 12 / 2011 zpracoval : ing.arch. Lexová Jaroslava, autorizovaný architekt ČKA, p.č ARCHITEKTONICKÉ STUDIO Klatovská tř. č.16, P L Z E Ň tel/fax : zhotovitel změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a Štáhlová Petra, referent odboru výstavby a územníhoplánování Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. č.107, PŘEŠTICE tel. : pořizovatel změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny 14

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ZMĚNA RJ12. Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10. Odůvodnění. Územní plán města Rájec-Jestřebí

ZMĚNA RJ12. Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10. Odůvodnění. Územní plán města Rájec-Jestřebí Územní plán města Rájec-Jestřebí ZMĚNA RJ12 Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10 Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Petrovice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

I.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) v územním plánu

I.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) v územním plánu I.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) v územním plánu 1. Úvod Územní plán Nezbavětice Vyhodnocení důsledků záboru ZPF je zpracována podle zák.č.334/1992

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/18567./211 EČ: 121386/211 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ:

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ: Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce VLACHOVICE Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Valašské Klobouky stavební úřad, oddělení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 1. Postup při pořízení změny O pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř rozhodlo na svém zasedání dne 28.12.2009 Zastupitelstvo

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY. Pořizovatel: Městský úřad Nymburk. Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice

ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY. Pořizovatel: Městský úřad Nymburk. Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice Datum: 10/2014 Změna č. 2 územního plánu obce Písty Zastupitelstvo obce Písty, příslušné

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č.4 územního plánu obce Horní Lukavice NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování Určený zastupitel: Pavel Rádl - starosta obce Datum: srpen 2015 1 Záznam

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015 1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN za období listopad 2007 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Březen 2015 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Slavětín dle 55 odst.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08 Ledčice V Ledčicích, dne 8. prosince 2009 Zastupitelstvo obce Ledčice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb. o územním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVAL: Ing. Michaela Smrčková Oddělení územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje, Magistrátu města Jablonec

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

ZMĚNA K8. Odůvodnění. Územní plán sídelního útvaru Blansko. Klepačov-ekofarma

ZMĚNA K8. Odůvodnění. Územní plán sídelního útvaru Blansko. Klepačov-ekofarma Územní plán sídelního útvaru Blansko ZMĚNA K8 Klepačov-ekofarma Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006 Sb., a 68 Správního řádu.

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4 a) Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Znětínek rozhodlo dne 07.02.2007 o pořízení územního plánu. Na žádost obce Znětínek ze dne 02.04.2007 se stal Městský úřad Žďár nad Sázavou pořizovatelem

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

akce: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHORUŠICE VELKÝ ÚJEZD katastrální území Velký Újezd u Chorušic

akce: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHORUŠICE VELKÝ ÚJEZD katastrální území Velký Újezd u Chorušic věc: TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚP - ODŮVODNĚNÍ akce: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHORUŠICE VELKÝ ÚJEZD katastrální území Velký Újezd u Chorušic (V SOULADU S PŘÍL. Č. 7. VYHL. Č. 500/2006

Více