P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í"

Transkript

1 OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO NÁM. č.107, P Ř E Š T I C E ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA, KLATOVSKÁ TŘ. č.16, P L Z E Ň DATUM : 12 /

2 OBEC PŘÍCHOVICE, KRAJ PLZEŇSKÝ, OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO NÁM. č.107, P Ř E Š T I C E ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA,. KLATOVSKÁ TŘ. č.16, P L Z E Ň DATUM : 12 / 2011 O B S A H : II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚP SÚ PŘÍCHOVICE, SÍDLO KUCÍNY A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST : 1) PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF A PUPFL.. 1 :

3 A TEXTOVÁ ČÁST 3

4 O B S A H : a) Postup při pořízení změny b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování d) Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů e) Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů f) Vyhodnocení splnění zadání g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení h) Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na PUPFL j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k) Vyhodnocení připomínek 4

5 a) Postup při pořízení změny Záměr pořídit změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, byl schválen usnesením zastupitelstva obce Příchovice dne Důvodem pro pořízení změny územně plánovacího dokumentu bylo umoţnění výstavby RD v území, o které poţádali vlastníci pozemků a zrušení zastavitelného území pro bydlení, které bylo vymezeno v územním plánu sídelního útvaru, sídlo Kucíny a vlastníci pozemků nepoţádali dosud o stavební povolení. Vzhledem k tomu, ţe dle stavebního zákona by od roku 2012 musela obec platit náhradu za změnu území, rozhodlo zastupitelstvo obce o vyjmutí této lokality pro výstavbu rodinných domů z ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. Dne poţádala obec Příchovice Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování o pořízení změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. Jako zástupce obce pro pořizování změny zastupitelstvo zvolilo ing. Josefa Horu. Dne předal Ing. Josef Hora ( jako určený zastupitel) na MěÚ Přeštice ţádost o pořízení změny a rozsah poţadavků pro řešení změnou územního plánu sídelního útvaru. Dne oznámil MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, zahájení projednávání návrhu zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice veřejnou vyhláškou s upozorněním, kdy a kde je moţno do návrhu zadání nahlíţet. Zastupitelstvo obce Příchovice usnesením ze dne schválilo zadání změny č. 1 ÚP SÚ Příchovice a dne byl předloţen pořizovateli návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice. Pořizovatel oznámil dne dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) konání společného jednání o návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny Společné jednání se konalo dne Stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice byly do návrhu změny zapracovány. Pořizovatel zaslal dne návrh změny k posouzení Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje. Řízení o upraveném a posouzeném návrhu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s 52 stavebního zákona. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice ( odbor výstavby a územního plánování) a Obecním úřadu v Příchovcích. Současně byl návrh vystaven ke shlédnutí na internetových stránkách města Přeštice. Veřejné projednání se konalo dne a byl z něj pořízen písemný záznam. b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů - dle Politiky územního rozvoje ČR neleţí obec Příchovice v rozvojové oblasti, v rozvojové ose ani ve specifické oblasti ; správní území obce Příchovice leţí mimo trasy dopravní a technické infrastruktury republikového významu ; z PÚR ČR nevyplývají pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, ţádné konkrétní úkoly ; - ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ÚPD vydané krajem ) nevyplývají pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, ţádné konkrétní úkoly ; - z hlediska širších vztahů nemá změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vliv na širší územní vztahy ; - dle ÚAP ORP Přeštice leţí změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vymezená zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) - plocha venkovské obytné zástavby v OP lesa ( hranice 50 m od okraje lesa ), na ZPF třídy ochrany II. a v OP nadregionálního biokoridoru ; respektováním poţadavků a pokynů DO, zakotvených v projednaném, upraveném a zastupitelstvem obce schváleném zadání pro změnu č.1 platného ÚPD, bylo řešením předmětné změny dosaţeno kompromisních výsledků a minimalizován dopad změny na stávající hodnoty v území ; 5

6 c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování c.1. Limity vyuţití území vyplývající ze ZÚR PK a ÚAP ORP Přeštice, ve kterých zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) leţí : * OP pozemků určených k plnění funkcí lesa ( zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění ) * ZPF třídy ochrany II. ( zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění ) * OP neregionálního biokoridoru ( zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ) - nestandardní poţadavky ţadatele o zastavitelnou plochu K-Z1/1(Ov) byly řešeny tímto způsobem : 1) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) s OP lesa ( 50 m od hranice lesa ) : - byl respektován a do textové části změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, zakotven pokyn MěÚ Přeštice, odboru ŢP, orgánu státní správy lesů, dodrţet budoucí výstavbou RD na předmětných stavebních parcelách minimální vzdálenost od okraje lesa 20 m ; 2) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) se ZPF třídy ochrany II. : - z platného územně plánovacího dokumentu sídla Kucíny byla změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice vypuštěna vymezená poměrně rozsáhlá zastavitelná plocha venkovské obytné zástavby ( lokalita č.1 ), leţící na zemědělské půdě třídy ochrany II. a IV., neboť byla vyuţita ( zastavěna ) jen částečně a nadále byla dlouhodobě nedostupná, převáţně z důvodu nepřiměřeně vysoké cenové relace stavebních parcel ; vzhledem k zájmu o výstavbu RD v části Kucíny byla změnou č.1 ÚPD vymezena nová zastavitelná plocha téhoţ funkčního vyuţití, na které budou v dohledné době realizovány 4 RD ; zrušením původní zastavitelné plochy leţící na kvalitní zemědělské půdě, tj. navrácením této plochy do ZPF, bylo dosaţeno kompromisního kompenzačního vyrovnání ; tímto způsobem byl eliminován negativní dopad změny č.1 ÚPD na kvalitní zemědělskou půdu ; 3) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) s OP NBK : - konkrétní funkční vyuţití a plošný rozsah zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) - plánovaná výstavba cca 4 RD - neovlivní podstatným způsobem široké OP nadregionálního biokoridoru; c.2. Ochrana kulturních hodnot v území - v k.ú. Kucíny se nenachází nemovité kulturní památky, celé katastrální území Kucíny je povaţováno za území s archeologickými nálezy ; na stavebníky se vztahuje povinnost jiţ od doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu v Praze a umoţnit této či jiné oprávněné organizaci provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum ( 22 a 23 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ) ; c.3. Ochrana přírodních hodnot v území - změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, navrţený zastavitelný koridor veřejného prostranství, určený pro vybudování řádné MK potřebných parametrů, zasáhne v nezbytně 6

7 nutné míře VKP - sousední les v k.ú. Příchovice ; jedná se o okraj lesa, tj. o pruh lesního pozemku s převáţně náletovou zelení a několika listnatými stromy, který bude součástí veřejného prostranství ( v podrobnějším řešení bude prověřena moţnost další existence vzrostlých stromů jako veřejné zeleně na veřejném prostranství ) ; - předmětným lesem v k.ú. Příchovice prochází dle platného ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny lokální biokoridor ; zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) se nachází v dostatečné vzdálenosti od této skladebné části ÚSES ; c.4. Ochrana nerostného bohatství - v řešené lokalitě se nenachází CHLÚ, loţiska nerostů ani poddolované území ; d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny byla zpracována v souladu s poţadavky zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a vyhl. č. 500 / 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhl. č. 501 / 2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území ( resp. vyhl. č. 269 / 2009 Sb., kterou se mění výše uvedená vyhláška ) ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a odůvodnění změny svými textovými a grafickými částmi obsahově a věcnou náplní odpovídají přiměřeně příloze č. 7, vyhl. č. 500 / 2006 Sb. ; d.1. Zdůvodnění jiného značení zastavitelné plochy s rozdílným způsobem vyuţití neţ je stanoveno v 4 aţ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území - změnou č.1 je do ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny zapracována zastavitelná plocha a plocha nezastavěného území jiného značení, neţ uvádí vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území ; textová i grafická část změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny vychází z platného územního plánu sídelního útvaru z r a pouţívá stejnou ( původní ) terminologii ; e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů e.1. Ochrana veřejného zdraví - řešené území se nachází v dostatečné vzdálenosti od silnice II/230 směr Přeštice - Nepomuk, procházející sídlem Kucíny ; budoucí RD na zastavitelné ploše K-Z1/1(Ov) nebudou negativně ovlivňovány dopravním provozem na této silnici ; - sídlo Kucíny není plynofikováno ; poloha řešené lokality na mírné terénní vyvýšenině pod lesem, při severozápadním okraji zastavěného území sídla Kucíny, přispěje k eliminaci moţných negativních vlivů vznikajících spalováním fosilních paliv ; - systém odpadového hospodářství bude na zastavitelné ploše K-Z1/1(Ov) řešen v souladu se zák. č.185/2001 Sb., - obdobně jako v zastavěném území sídla Kucíny ; konkrétně bude postupováno dle obecně závazné vyhlášky zpracované pro správní území obce Příchovice ; 7

8 e.2. Poţární obrana a civilní ochrana - zastavitelná plocha vymezená změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny bude zásobována poţární vodou obdobně jako stávající zástavba sídla Kucíny ; - zdrojem poţární vody budou stávající vodní nádrţe a stávající vodoteče ; - navrţeným koridorem pro novou MK potřebných parametrů bude zajištěn příjezd poţární technikou k budoucím objektům RD ; - zastavitelná plocha vymezená změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny bude zahrnuta do plánu civilní ochrany obyvatelstva obce a budou tak zajištěny poţadavky stanovené vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ( 100% ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech ) ; e.3. Ochrana před povodněmi - řešená lokalita neleţí v blízkosti významné vodoteče, vyvolávající záplavové situace ; - řešená lokalita leţí na terénní vyvýšenině, budoucí objekty RD nebudou ohroţeny přívalovými vodami z polí v době vydatných dešťů ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny neřeší protipovodňová opatření ; e.4. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, uplatněných k návrhu ÚP Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice byl zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů, která byla pořizovateli předána v zákonné lhůtě, byla zapracována do návrhu změny ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. V návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice, sídlo Kucíny nebyly řešeny ţádné rozpory. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne tj. do e.4.1 Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení: - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň Stanovisko ze dne , č.j /2011-MZE Pozemkový úřad Plzeň-jih dle 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále zákona) je zřízen jako správní úřad a dle 20 odst. 1 písm. d) zákona uplatňuje stanoviska k územním plánům. Hlavní důraz klademe na koordinaci při zpracování územního plánu a následného provádění pozemkových úprav, zvláště pak zpracování plánu společných zařízení dle 9 odst. 8 zákona. Z tohoto důvodu doporučujeme projednání rozpracovaného ÚP s Pozemkovým úřadem Plzeň-jih zejména z hlediska opatření slouţících k zpřístupnění pozemků (cesty), protierozních, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně ţivotního prostředí, především prvků ekologické stability. Naším záměrem je uplatnit naše poţadavky ve stádiu počátku zpracovávání ÚP ve spolupráci s odborníky na danou problematiku a tím vyloučit potřebu pozdějších změn. Zároveň upozorňujeme na nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky. S návrhem změny č. 1 územního plánu SÚ Příchovice část Kucíny souhlasíme. Vyhodnocení: Nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky, byla změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptována. 8

9 - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, Plzeň Stanovisko ze dne zn. HSPM-474-8/2011 ÚPP Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, předloţenou dne K výše uvedené územně plánovací dokumentaci vydává: souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami: 1. Zásobování poţární vodou musí být řešeno v souladu s poţadavky ČSN Zásobování poţární vodou, popř. ČSN Zdroje poţární vody. 2. Komunikace pro příjezd a přístup poţární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN , respektive Vyhodnocení: Výše uvedené podmínky byly v návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptovány. e.4.2 Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek: - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická 25, Plzeň - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, Přeštice - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Škroupova 18, Plzeň - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, vodoprávní úřad - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany přírody - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, orgán státní správy lesů - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, odpadové hospodářství e.4.3 Dotčené orgány, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily: - Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého 11 - Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče, Masarykovo nám. 107, Přeštice e.5 Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP: e.5.1 Sousední obce, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily: - Obec Řenče - Město Přeštice - Obec Horšice - Obec Vlčí - Obec Nezdice - Obec Luţany - Obec Dolce f) Vyhodnocení splnění zadání - pořizovatel ( MěÚ Přeštice, ÚÚP, Masarykovo nám. č. 107, Přeštice ) ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval v souladu s 47, zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) návrh zadání pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a zajistil jeho projednání ; 9

10 - na základě uplatněných poţadavků a podnětů byl návrh zadání upraven a v souladu s 47 odst.5 zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) bylo zadání schváleno zastupitelstvem obce Příchovice ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, respektuje jednotlivé body zadání, tvořící jeho obsah a stanovující hlavní cíle a poţadavky pro zpracování návrhu změny územního plánu sídelního útvaru ; v procesu vypracování návrhu změny č.1 se řešením konkrétních situací dospělo k následujícímu zpřesnění řešených úkolů, zakotvených v zadání : * výčet předpokládaných zastavitelných ploch s rozdílným způsobem vyuţití, uvedený v zadání pod bodem c) Poţadavky na rozvoj území obce a v grafické příloze zadání byl v návrhu změny č.1 redukován : ze změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, byl vyloučen návrh MK včetně přilehlé parcely pro RD, nacházející se při jiţním okraji zastavěného území sídla Kucíny a to z důvodu nemoţnosti připojení této MK na silnici III. třídy procházející sídlem ( nevyhovující rozhledové poměry, prověřené místním šetřením projektantem specialistou ) ; * severní okraj sídla Kucíny je v současné době příliš vzdálen od stávajících trafostanic T1 a T2 ; sídlo Kucíny není plynofikováno, u budoucích RD se tedy počítá s moţností instalace elektrického vytápění nebo jeho kombinací s tepelným čerpadlem ; nové objekty RD nebylo moţné napojit ze stávajícího rozvodu NN, proto se změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, navrhuje v řešené lokalitě nová TS ; nová trafostanice umoţní současně eventuelní přechod stávajících RD v severní části sídla na elektrické vytápění ; g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení - nestandardní lokalizace zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) byla DO a zpracovatelem změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptována vzhledem ke kompromisnímu přístupu zúčastněných a výslednému řešení, vyplývajícímu z bodu c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování ; - významnou úlohu v přijatém řešení zaznamenal zvýšený zájem o výstavbu RD v kvalitním venkovském prostředí v obci Příchovice - sídle Kucíny a nemoţnost vyuţití pozemků zastavitelné plochy venkovské obytné zástavby, zaregistrované v platném ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí - KÚ PK, odbor ţivotního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 77a, odst. 4, písm. n), zák. č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyloučil ve svém stanovisku k zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vliv navrţeného řešení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ; - KÚ PK, odbor ţivotního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 22, zák. č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění, nepoţadoval ve svém stanovisku k zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, posouzení vlivů navrţeného řešení na ţivotní prostředí ; - vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území nebylo nutné vypracovat ; 10

11 i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na PUPFL I. Vyhodnocení záboru ZPF - zemědělská příloha je zpracována podle zák.č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č.98/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu ; - stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ze dne č.j.oopl/1067/96 ; - zemědělská příloha (Grafická část) je zakreslena do situace v měřítku 1 : Kvalita ZPF a zemědělská výroba Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ, která zároveň charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu. Klasifikační soustava BPEJ vychází z kódů BPEJ. Zemědělská ţivočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např.obilí, kukuřici, řepku, řepu. Z hlediska poţadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat, ţe : 95,36 % záborových ploch patří do třídy II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné. V blízkosti zastavěného území obce se nalézají především půdy vysoce kvalitní, neboť toto má návaznost na historický vývoj zemědělství. 1,59 % záborových ploch patří do třídy III. Do III.třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je moţno v územním plánování vyuţít pro event. výstavbu. Zbytek záborových ploch (3,05 % tvoří pozemky určené k plnění funkce lesa) Podrobnější informace o poţadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí Zemědělské přílohy. Závěrečné posouzení předpokládaného záboru ZPF Plánovanou zástavbou dle změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, dochází v lokalitě s novým funkčním vyuţitím k celkovému záboru 1,0723 ha (vše mimo zastavěné území). Záborové plochy se nalézají na území dvou katastrů (k.ú.kucíny a k.ú.příchovice). orná - zahrady - sady - trvalé travní porosty - 1, 0225 ha 0, 0171 ha 0, 0000 ha 0, 0000 ha 11

12 pastviny - 0, 0000 ha Zábor ZPF celkem : 1, 0396 ha Součástí změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, je i zrušení části rozvojové lokality v platném ÚPD obce a navrácení těchto ploch do ZPF. Poţadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a poţadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části ( Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace. Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů Změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení a veřejných prostranství. Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyţádá zábor orné půdy, zahrad a lesů. Soupis lokalit k.ú.kucíny : Rozvojové lokality : K Z1/1 Venkovská obytná zástavba K Z1/2 Veřejná prostranství K Z1/3 Vrácení rozvojových ploch do ZPF II. Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa - zemědělská příloha je zpracována podle platných předpisů zák.č.289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon) ; - lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou sloţku ţivotního prostředí ; stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udrţitelného hospodaření v něm ; Zákon dále stanoví, ţe veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa, musí být účelně obhospodařovány. Jejich vyuţití k jiným účelům je zakázáno. Kaţdý majitel lesa si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohroţování nebo poškozování lesů. Vlastník je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i ostatní funkce lesa, aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale udrţitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let. Zastavitelný koridor vymezený změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, určený pro MK, leţí na ploše dvou katastrálních území (k.ú.kucíny a k.ú.příchovice). V k.ú. Příchovice zasahuje na pozemky určené k plnění funkci lesa. Závěrečné posouzení předpokládaného záboru PUPFL Vymezeným koridorem pro MK potřebných parametrů dochází k minimálnímu záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zábor PUPFL celkem : 0, 0327 ha 12

13 Soupis lokalit viz.i.vyhodnocení záboru ZPF III.Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch Zábor ZPF celkem : 1, 0396 ha Zábor ost.pl.celkem : 0, 0000 ha Zábor LPF celkem : 0, 0327 ha Zábor celkem : 1, 0723 ha Vrácení ploch do ZPF : 2, 4923 ha Příloha : tabulková část 13

14 Soupis lokalit - zábor ploch akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 1 k.ú. : Kucíny Strana : 1 Lok. Parcela Výměra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka Záborové plochy K Z1/1 - Venkovská obytná zástavba 276/1 č II. mzú 99 Šlehofer L,Kucíny /1 č II. mzú 333 Motlík J,Kucíny 52 Motlík J,Kucíny /2 č II. mzú 333 Motlík J,Kucíny 52 Motlík J,Kucíny /1 č II. mzú 52 Přibán J,Kucíny /2 č II. mzú 52 Přibán J,Kucíny K Z1/2 - Veřejná prostranství (část) 279/1 č III. mzú 352 Černá D,Otěšice 35 Erhartová M,Kucíny Záborové plochy k.ú.kucíny celkem Vrácení ploch do ZPF K Z1/3 - Vrácení rozvojových ploch do ZPF 69/1 č IV. mzú 52 Přibáň J.,Kucíny 12 68/ IV. mzú 52 Přibáň J.,Kucíny 12 67/ IV. mzú Obec Příchovice, Příchovice 37 71/1 č II. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 71/1 č IV. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 71/9 č IV. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 72/1 č II. mzú 492 Frk J., Smetanova 753, Přeštice 73/1 č II. mzú 692 Janečková I., Horšice 101 Svoboda M., Lipová 436, Chlumčany 74/1 č II. mzú 350 Bašta V., Kubíkova 1178/5, Praha 75/1 č II. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 73/ II. mzú Obec Příchovice, Příchovice Vrácení ploch do ZPF k.ú.kucíny celkem akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 1 k.ú. : Příchovice Strana : 1 Lok. Parcela Výměra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka Záborové plochy K Z1/2 - Veřejná prostranství (část) 671 č mzú Obec Kucíny 327 Záborové plochy k.ú.příchovice celkem 327 Vysvětliky : 2 orná 11 vodní pl. 5 zahrady 14 ost.pl. 6 sady vzú v zastavěném území 7,8 trvalé travní porosty mzú mimo zastavěné území 10 lesy Strana 1

15 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Kucíny Strana : 1 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy A - Bydlení orná B - Veřejná prostranství zahrady Záborové plochy orná k.ú.kucíny zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Vrácení ploch do ZPF orná k.ú.kucíny zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Příchovice Strana : 1 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy A - Veřejná prostranství lesy Záborové plochy orná k.ú.příchovice zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Strana 1

16 akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Rekapitulace Strana : 2 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy Záborové plochy k.ú.kucíny orná celkem zahrady Záborové plochy k.ú.příchovice celkem lesy Záborové plochy orná ÚP Kucíny (Změna č.1) zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Vysvětlivky : vzú mzú v zastavěném území mimo zastavěné území Strana 2

17 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy akce : Územní plán obce Kucíny Tabulka : 3 Změna číslo 1 Strana : 1 k.ú. : Kucíny k.ú. : Příchovice Třída Výměra Výměra Třída Výměra Výměra ochrany /m2/ /%/ ochrany /m2/ /%/ I. 0 0,00 I. 0 0,00 II ,36 II. 0 0,00 III ,64 III. 0 0,00 IV. 0 0,00 IV. 0 0,00 V. 0 0,00 V. 0 0,00 Výměra zeměděl. půdy ,00 Výměra zeměděl. půdy 0 0,00 Výměra nezeměděl.půdy 0 0,00 Výměra nezeměděl.půdy ,00 Výměra celkem ,00 Výměra celkem ,00 Rekapitulace Třída Výměra Výměra ochrany /m2/ /%/ I. 0 0,00 II ,36 III ,59 IV. 0 0,00 V. 0 0,00 Výměra zeměděl. půdy ,95 Výměra nezeměděl.půdy 327 3,05 Výměra celkem ,00 Strana 1

18 j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění - námitky k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny,nebyly uplatněny k) Vyhodnocení připomínek - připomínky k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny,nebyly uplatněny Plzeň, 12 / 2011 zpracoval : ing.arch. Lexová Jaroslava, autorizovaný architekt ČKA, p.č ARCHITEKTONICKÉ STUDIO Klatovská tř. č.16, P L Z E Ň tel/fax : zhotovitel změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a Štáhlová Petra, referent odboru výstavby a územníhoplánování Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. č.107, PŘEŠTICE tel. : pořizovatel změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny 14

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více