P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í"

Transkript

1 OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO NÁM. č.107, P Ř E Š T I C E ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA, KLATOVSKÁ TŘ. č.16, P L Z E Ň DATUM : 12 /

2 OBEC PŘÍCHOVICE, KRAJ PLZEŇSKÝ, OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO NÁM. č.107, P Ř E Š T I C E ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA,. KLATOVSKÁ TŘ. č.16, P L Z E Ň DATUM : 12 / 2011 O B S A H : II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚP SÚ PŘÍCHOVICE, SÍDLO KUCÍNY A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST : 1) PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF A PUPFL.. 1 :

3 A TEXTOVÁ ČÁST 3

4 O B S A H : a) Postup při pořízení změny b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování d) Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů e) Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů f) Vyhodnocení splnění zadání g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení h) Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na PUPFL j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k) Vyhodnocení připomínek 4

5 a) Postup při pořízení změny Záměr pořídit změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, byl schválen usnesením zastupitelstva obce Příchovice dne Důvodem pro pořízení změny územně plánovacího dokumentu bylo umoţnění výstavby RD v území, o které poţádali vlastníci pozemků a zrušení zastavitelného území pro bydlení, které bylo vymezeno v územním plánu sídelního útvaru, sídlo Kucíny a vlastníci pozemků nepoţádali dosud o stavební povolení. Vzhledem k tomu, ţe dle stavebního zákona by od roku 2012 musela obec platit náhradu za změnu území, rozhodlo zastupitelstvo obce o vyjmutí této lokality pro výstavbu rodinných domů z ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. Dne poţádala obec Příchovice Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování o pořízení změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. Jako zástupce obce pro pořizování změny zastupitelstvo zvolilo ing. Josefa Horu. Dne předal Ing. Josef Hora ( jako určený zastupitel) na MěÚ Přeštice ţádost o pořízení změny a rozsah poţadavků pro řešení změnou územního plánu sídelního útvaru. Dne oznámil MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, zahájení projednávání návrhu zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice veřejnou vyhláškou s upozorněním, kdy a kde je moţno do návrhu zadání nahlíţet. Zastupitelstvo obce Příchovice usnesením ze dne schválilo zadání změny č. 1 ÚP SÚ Příchovice a dne byl předloţen pořizovateli návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice. Pořizovatel oznámil dne dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) konání společného jednání o návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny Společné jednání se konalo dne Stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice byly do návrhu změny zapracovány. Pořizovatel zaslal dne návrh změny k posouzení Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje. Řízení o upraveném a posouzeném návrhu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s 52 stavebního zákona. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice ( odbor výstavby a územního plánování) a Obecním úřadu v Příchovcích. Současně byl návrh vystaven ke shlédnutí na internetových stránkách města Přeštice. Veřejné projednání se konalo dne a byl z něj pořízen písemný záznam. b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů - dle Politiky územního rozvoje ČR neleţí obec Příchovice v rozvojové oblasti, v rozvojové ose ani ve specifické oblasti ; správní území obce Příchovice leţí mimo trasy dopravní a technické infrastruktury republikového významu ; z PÚR ČR nevyplývají pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, ţádné konkrétní úkoly ; - ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ÚPD vydané krajem ) nevyplývají pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, ţádné konkrétní úkoly ; - z hlediska širších vztahů nemá změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vliv na širší územní vztahy ; - dle ÚAP ORP Přeštice leţí změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vymezená zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) - plocha venkovské obytné zástavby v OP lesa ( hranice 50 m od okraje lesa ), na ZPF třídy ochrany II. a v OP nadregionálního biokoridoru ; respektováním poţadavků a pokynů DO, zakotvených v projednaném, upraveném a zastupitelstvem obce schváleném zadání pro změnu č.1 platného ÚPD, bylo řešením předmětné změny dosaţeno kompromisních výsledků a minimalizován dopad změny na stávající hodnoty v území ; 5

6 c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování c.1. Limity vyuţití území vyplývající ze ZÚR PK a ÚAP ORP Přeštice, ve kterých zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) leţí : * OP pozemků určených k plnění funkcí lesa ( zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění ) * ZPF třídy ochrany II. ( zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění ) * OP neregionálního biokoridoru ( zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ) - nestandardní poţadavky ţadatele o zastavitelnou plochu K-Z1/1(Ov) byly řešeny tímto způsobem : 1) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) s OP lesa ( 50 m od hranice lesa ) : - byl respektován a do textové části změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, zakotven pokyn MěÚ Přeštice, odboru ŢP, orgánu státní správy lesů, dodrţet budoucí výstavbou RD na předmětných stavebních parcelách minimální vzdálenost od okraje lesa 20 m ; 2) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) se ZPF třídy ochrany II. : - z platného územně plánovacího dokumentu sídla Kucíny byla změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice vypuštěna vymezená poměrně rozsáhlá zastavitelná plocha venkovské obytné zástavby ( lokalita č.1 ), leţící na zemědělské půdě třídy ochrany II. a IV., neboť byla vyuţita ( zastavěna ) jen částečně a nadále byla dlouhodobě nedostupná, převáţně z důvodu nepřiměřeně vysoké cenové relace stavebních parcel ; vzhledem k zájmu o výstavbu RD v části Kucíny byla změnou č.1 ÚPD vymezena nová zastavitelná plocha téhoţ funkčního vyuţití, na které budou v dohledné době realizovány 4 RD ; zrušením původní zastavitelné plochy leţící na kvalitní zemědělské půdě, tj. navrácením této plochy do ZPF, bylo dosaţeno kompromisního kompenzačního vyrovnání ; tímto způsobem byl eliminován negativní dopad změny č.1 ÚPD na kvalitní zemědělskou půdu ; 3) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) s OP NBK : - konkrétní funkční vyuţití a plošný rozsah zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) - plánovaná výstavba cca 4 RD - neovlivní podstatným způsobem široké OP nadregionálního biokoridoru; c.2. Ochrana kulturních hodnot v území - v k.ú. Kucíny se nenachází nemovité kulturní památky, celé katastrální území Kucíny je povaţováno za území s archeologickými nálezy ; na stavebníky se vztahuje povinnost jiţ od doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu v Praze a umoţnit této či jiné oprávněné organizaci provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum ( 22 a 23 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ) ; c.3. Ochrana přírodních hodnot v území - změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, navrţený zastavitelný koridor veřejného prostranství, určený pro vybudování řádné MK potřebných parametrů, zasáhne v nezbytně 6

7 nutné míře VKP - sousední les v k.ú. Příchovice ; jedná se o okraj lesa, tj. o pruh lesního pozemku s převáţně náletovou zelení a několika listnatými stromy, který bude součástí veřejného prostranství ( v podrobnějším řešení bude prověřena moţnost další existence vzrostlých stromů jako veřejné zeleně na veřejném prostranství ) ; - předmětným lesem v k.ú. Příchovice prochází dle platného ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny lokální biokoridor ; zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) se nachází v dostatečné vzdálenosti od této skladebné části ÚSES ; c.4. Ochrana nerostného bohatství - v řešené lokalitě se nenachází CHLÚ, loţiska nerostů ani poddolované území ; d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny byla zpracována v souladu s poţadavky zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a vyhl. č. 500 / 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhl. č. 501 / 2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území ( resp. vyhl. č. 269 / 2009 Sb., kterou se mění výše uvedená vyhláška ) ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a odůvodnění změny svými textovými a grafickými částmi obsahově a věcnou náplní odpovídají přiměřeně příloze č. 7, vyhl. č. 500 / 2006 Sb. ; d.1. Zdůvodnění jiného značení zastavitelné plochy s rozdílným způsobem vyuţití neţ je stanoveno v 4 aţ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území - změnou č.1 je do ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny zapracována zastavitelná plocha a plocha nezastavěného území jiného značení, neţ uvádí vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území ; textová i grafická část změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny vychází z platného územního plánu sídelního útvaru z r a pouţívá stejnou ( původní ) terminologii ; e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů e.1. Ochrana veřejného zdraví - řešené území se nachází v dostatečné vzdálenosti od silnice II/230 směr Přeštice - Nepomuk, procházející sídlem Kucíny ; budoucí RD na zastavitelné ploše K-Z1/1(Ov) nebudou negativně ovlivňovány dopravním provozem na této silnici ; - sídlo Kucíny není plynofikováno ; poloha řešené lokality na mírné terénní vyvýšenině pod lesem, při severozápadním okraji zastavěného území sídla Kucíny, přispěje k eliminaci moţných negativních vlivů vznikajících spalováním fosilních paliv ; - systém odpadového hospodářství bude na zastavitelné ploše K-Z1/1(Ov) řešen v souladu se zák. č.185/2001 Sb., - obdobně jako v zastavěném území sídla Kucíny ; konkrétně bude postupováno dle obecně závazné vyhlášky zpracované pro správní území obce Příchovice ; 7

8 e.2. Poţární obrana a civilní ochrana - zastavitelná plocha vymezená změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny bude zásobována poţární vodou obdobně jako stávající zástavba sídla Kucíny ; - zdrojem poţární vody budou stávající vodní nádrţe a stávající vodoteče ; - navrţeným koridorem pro novou MK potřebných parametrů bude zajištěn příjezd poţární technikou k budoucím objektům RD ; - zastavitelná plocha vymezená změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny bude zahrnuta do plánu civilní ochrany obyvatelstva obce a budou tak zajištěny poţadavky stanovené vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ( 100% ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech ) ; e.3. Ochrana před povodněmi - řešená lokalita neleţí v blízkosti významné vodoteče, vyvolávající záplavové situace ; - řešená lokalita leţí na terénní vyvýšenině, budoucí objekty RD nebudou ohroţeny přívalovými vodami z polí v době vydatných dešťů ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny neřeší protipovodňová opatření ; e.4. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, uplatněných k návrhu ÚP Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice byl zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů, která byla pořizovateli předána v zákonné lhůtě, byla zapracována do návrhu změny ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. V návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice, sídlo Kucíny nebyly řešeny ţádné rozpory. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne tj. do e.4.1 Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení: - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň Stanovisko ze dne , č.j /2011-MZE Pozemkový úřad Plzeň-jih dle 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále zákona) je zřízen jako správní úřad a dle 20 odst. 1 písm. d) zákona uplatňuje stanoviska k územním plánům. Hlavní důraz klademe na koordinaci při zpracování územního plánu a následného provádění pozemkových úprav, zvláště pak zpracování plánu společných zařízení dle 9 odst. 8 zákona. Z tohoto důvodu doporučujeme projednání rozpracovaného ÚP s Pozemkovým úřadem Plzeň-jih zejména z hlediska opatření slouţících k zpřístupnění pozemků (cesty), protierozních, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně ţivotního prostředí, především prvků ekologické stability. Naším záměrem je uplatnit naše poţadavky ve stádiu počátku zpracovávání ÚP ve spolupráci s odborníky na danou problematiku a tím vyloučit potřebu pozdějších změn. Zároveň upozorňujeme na nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky. S návrhem změny č. 1 územního plánu SÚ Příchovice část Kucíny souhlasíme. Vyhodnocení: Nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky, byla změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptována. 8

9 - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, Plzeň Stanovisko ze dne zn. HSPM-474-8/2011 ÚPP Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, předloţenou dne K výše uvedené územně plánovací dokumentaci vydává: souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami: 1. Zásobování poţární vodou musí být řešeno v souladu s poţadavky ČSN Zásobování poţární vodou, popř. ČSN Zdroje poţární vody. 2. Komunikace pro příjezd a přístup poţární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN , respektive Vyhodnocení: Výše uvedené podmínky byly v návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptovány. e.4.2 Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek: - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická 25, Plzeň - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, Přeštice - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Škroupova 18, Plzeň - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, vodoprávní úřad - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany přírody - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, orgán státní správy lesů - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, odpadové hospodářství e.4.3 Dotčené orgány, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily: - Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého 11 - Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče, Masarykovo nám. 107, Přeštice e.5 Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP: e.5.1 Sousední obce, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily: - Obec Řenče - Město Přeštice - Obec Horšice - Obec Vlčí - Obec Nezdice - Obec Luţany - Obec Dolce f) Vyhodnocení splnění zadání - pořizovatel ( MěÚ Přeštice, ÚÚP, Masarykovo nám. č. 107, Přeštice ) ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval v souladu s 47, zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) návrh zadání pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a zajistil jeho projednání ; 9

10 - na základě uplatněných poţadavků a podnětů byl návrh zadání upraven a v souladu s 47 odst.5 zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) bylo zadání schváleno zastupitelstvem obce Příchovice ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, respektuje jednotlivé body zadání, tvořící jeho obsah a stanovující hlavní cíle a poţadavky pro zpracování návrhu změny územního plánu sídelního útvaru ; v procesu vypracování návrhu změny č.1 se řešením konkrétních situací dospělo k následujícímu zpřesnění řešených úkolů, zakotvených v zadání : * výčet předpokládaných zastavitelných ploch s rozdílným způsobem vyuţití, uvedený v zadání pod bodem c) Poţadavky na rozvoj území obce a v grafické příloze zadání byl v návrhu změny č.1 redukován : ze změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, byl vyloučen návrh MK včetně přilehlé parcely pro RD, nacházející se při jiţním okraji zastavěného území sídla Kucíny a to z důvodu nemoţnosti připojení této MK na silnici III. třídy procházející sídlem ( nevyhovující rozhledové poměry, prověřené místním šetřením projektantem specialistou ) ; * severní okraj sídla Kucíny je v současné době příliš vzdálen od stávajících trafostanic T1 a T2 ; sídlo Kucíny není plynofikováno, u budoucích RD se tedy počítá s moţností instalace elektrického vytápění nebo jeho kombinací s tepelným čerpadlem ; nové objekty RD nebylo moţné napojit ze stávajícího rozvodu NN, proto se změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, navrhuje v řešené lokalitě nová TS ; nová trafostanice umoţní současně eventuelní přechod stávajících RD v severní části sídla na elektrické vytápění ; g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení - nestandardní lokalizace zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) byla DO a zpracovatelem změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptována vzhledem ke kompromisnímu přístupu zúčastněných a výslednému řešení, vyplývajícímu z bodu c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování ; - významnou úlohu v přijatém řešení zaznamenal zvýšený zájem o výstavbu RD v kvalitním venkovském prostředí v obci Příchovice - sídle Kucíny a nemoţnost vyuţití pozemků zastavitelné plochy venkovské obytné zástavby, zaregistrované v platném ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí - KÚ PK, odbor ţivotního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 77a, odst. 4, písm. n), zák. č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyloučil ve svém stanovisku k zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vliv navrţeného řešení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ; - KÚ PK, odbor ţivotního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 22, zák. č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění, nepoţadoval ve svém stanovisku k zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, posouzení vlivů navrţeného řešení na ţivotní prostředí ; - vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území nebylo nutné vypracovat ; 10

11 i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na PUPFL I. Vyhodnocení záboru ZPF - zemědělská příloha je zpracována podle zák.č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č.98/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu ; - stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ze dne č.j.oopl/1067/96 ; - zemědělská příloha (Grafická část) je zakreslena do situace v měřítku 1 : Kvalita ZPF a zemědělská výroba Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ, která zároveň charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu. Klasifikační soustava BPEJ vychází z kódů BPEJ. Zemědělská ţivočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např.obilí, kukuřici, řepku, řepu. Z hlediska poţadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat, ţe : 95,36 % záborových ploch patří do třídy II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné. V blízkosti zastavěného území obce se nalézají především půdy vysoce kvalitní, neboť toto má návaznost na historický vývoj zemědělství. 1,59 % záborových ploch patří do třídy III. Do III.třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je moţno v územním plánování vyuţít pro event. výstavbu. Zbytek záborových ploch (3,05 % tvoří pozemky určené k plnění funkce lesa) Podrobnější informace o poţadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí Zemědělské přílohy. Závěrečné posouzení předpokládaného záboru ZPF Plánovanou zástavbou dle změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, dochází v lokalitě s novým funkčním vyuţitím k celkovému záboru 1,0723 ha (vše mimo zastavěné území). Záborové plochy se nalézají na území dvou katastrů (k.ú.kucíny a k.ú.příchovice). orná - zahrady - sady - trvalé travní porosty - 1, 0225 ha 0, 0171 ha 0, 0000 ha 0, 0000 ha 11

12 pastviny - 0, 0000 ha Zábor ZPF celkem : 1, 0396 ha Součástí změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, je i zrušení části rozvojové lokality v platném ÚPD obce a navrácení těchto ploch do ZPF. Poţadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a poţadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části ( Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace. Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů Změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení a veřejných prostranství. Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyţádá zábor orné půdy, zahrad a lesů. Soupis lokalit k.ú.kucíny : Rozvojové lokality : K Z1/1 Venkovská obytná zástavba K Z1/2 Veřejná prostranství K Z1/3 Vrácení rozvojových ploch do ZPF II. Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa - zemědělská příloha je zpracována podle platných předpisů zák.č.289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon) ; - lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou sloţku ţivotního prostředí ; stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udrţitelného hospodaření v něm ; Zákon dále stanoví, ţe veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa, musí být účelně obhospodařovány. Jejich vyuţití k jiným účelům je zakázáno. Kaţdý majitel lesa si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohroţování nebo poškozování lesů. Vlastník je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i ostatní funkce lesa, aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale udrţitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let. Zastavitelný koridor vymezený změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, určený pro MK, leţí na ploše dvou katastrálních území (k.ú.kucíny a k.ú.příchovice). V k.ú. Příchovice zasahuje na pozemky určené k plnění funkci lesa. Závěrečné posouzení předpokládaného záboru PUPFL Vymezeným koridorem pro MK potřebných parametrů dochází k minimálnímu záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zábor PUPFL celkem : 0, 0327 ha 12

13 Soupis lokalit viz.i.vyhodnocení záboru ZPF III.Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch Zábor ZPF celkem : 1, 0396 ha Zábor ost.pl.celkem : 0, 0000 ha Zábor LPF celkem : 0, 0327 ha Zábor celkem : 1, 0723 ha Vrácení ploch do ZPF : 2, 4923 ha Příloha : tabulková část 13

14 Soupis lokalit - zábor ploch akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 1 k.ú. : Kucíny Strana : 1 Lok. Parcela Výměra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka Záborové plochy K Z1/1 - Venkovská obytná zástavba 276/1 č II. mzú 99 Šlehofer L,Kucíny /1 č II. mzú 333 Motlík J,Kucíny 52 Motlík J,Kucíny /2 č II. mzú 333 Motlík J,Kucíny 52 Motlík J,Kucíny /1 č II. mzú 52 Přibán J,Kucíny /2 č II. mzú 52 Přibán J,Kucíny K Z1/2 - Veřejná prostranství (část) 279/1 č III. mzú 352 Černá D,Otěšice 35 Erhartová M,Kucíny Záborové plochy k.ú.kucíny celkem Vrácení ploch do ZPF K Z1/3 - Vrácení rozvojových ploch do ZPF 69/1 č IV. mzú 52 Přibáň J.,Kucíny 12 68/ IV. mzú 52 Přibáň J.,Kucíny 12 67/ IV. mzú Obec Příchovice, Příchovice 37 71/1 č II. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 71/1 č IV. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 71/9 č IV. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 72/1 č II. mzú 492 Frk J., Smetanova 753, Přeštice 73/1 č II. mzú 692 Janečková I., Horšice 101 Svoboda M., Lipová 436, Chlumčany 74/1 č II. mzú 350 Bašta V., Kubíkova 1178/5, Praha 75/1 č II. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 73/ II. mzú Obec Příchovice, Příchovice Vrácení ploch do ZPF k.ú.kucíny celkem akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 1 k.ú. : Příchovice Strana : 1 Lok. Parcela Výměra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka Záborové plochy K Z1/2 - Veřejná prostranství (část) 671 č mzú Obec Kucíny 327 Záborové plochy k.ú.příchovice celkem 327 Vysvětliky : 2 orná 11 vodní pl. 5 zahrady 14 ost.pl. 6 sady vzú v zastavěném území 7,8 trvalé travní porosty mzú mimo zastavěné území 10 lesy Strana 1

15 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Kucíny Strana : 1 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy A - Bydlení orná B - Veřejná prostranství zahrady Záborové plochy orná k.ú.kucíny zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Vrácení ploch do ZPF orná k.ú.kucíny zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Příchovice Strana : 1 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy A - Veřejná prostranství lesy Záborové plochy orná k.ú.příchovice zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Strana 1

16 akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Rekapitulace Strana : 2 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy Záborové plochy k.ú.kucíny orná celkem zahrady Záborové plochy k.ú.příchovice celkem lesy Záborové plochy orná ÚP Kucíny (Změna č.1) zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Vysvětlivky : vzú mzú v zastavěném území mimo zastavěné území Strana 2

17 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy akce : Územní plán obce Kucíny Tabulka : 3 Změna číslo 1 Strana : 1 k.ú. : Kucíny k.ú. : Příchovice Třída Výměra Výměra Třída Výměra Výměra ochrany /m2/ /%/ ochrany /m2/ /%/ I. 0 0,00 I. 0 0,00 II ,36 II. 0 0,00 III ,64 III. 0 0,00 IV. 0 0,00 IV. 0 0,00 V. 0 0,00 V. 0 0,00 Výměra zeměděl. půdy ,00 Výměra zeměděl. půdy 0 0,00 Výměra nezeměděl.půdy 0 0,00 Výměra nezeměděl.půdy ,00 Výměra celkem ,00 Výměra celkem ,00 Rekapitulace Třída Výměra Výměra ochrany /m2/ /%/ I. 0 0,00 II ,36 III ,59 IV. 0 0,00 V. 0 0,00 Výměra zeměděl. půdy ,95 Výměra nezeměděl.půdy 327 3,05 Výměra celkem ,00 Strana 1

18 j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění - námitky k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny,nebyly uplatněny k) Vyhodnocení připomínek - připomínky k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny,nebyly uplatněny Plzeň, 12 / 2011 zpracoval : ing.arch. Lexová Jaroslava, autorizovaný architekt ČKA, p.č ARCHITEKTONICKÉ STUDIO Klatovská tř. č.16, P L Z E Ň tel/fax : zhotovitel změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a Štáhlová Petra, referent odboru výstavby a územníhoplánování Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. č.107, PŘEŠTICE tel. : pořizovatel změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny 14

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Jindřichov jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice,

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice, Obec Petrovice Petrovice 529, 403 37 PETROVICE Č.j. ÚP 01/09-326/Ve V Petrovicích 1. února 2009 Opatření obecné povahy Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice Zastupitelstvo obce Petrovice

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem. Stanoviska dotčených orgánů

Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem. Stanoviska dotčených orgánů Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem Stanoviska dotčených orgánů 1. Č.j. MUCL/94442/2013 Městský úřad Česká Lípa Orgán

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Z A D Á N Í

Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Z A D Á N Í Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Okres BLANSKO Z A D Á N Í Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o ÚAP, ÚPD a způsobu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů ZPF, IIc) OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů ZPF, IIc) OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění 4. změny územního plánu Grafická část odůvodnění 4. změny územního plánu: IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více