P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í"

Transkript

1 OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO NÁM. č.107, P Ř E Š T I C E ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA, KLATOVSKÁ TŘ. č.16, P L Z E Ň DATUM : 12 /

2 OBEC PŘÍCHOVICE, KRAJ PLZEŇSKÝ, OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO NÁM. č.107, P Ř E Š T I C E ZHOTOVITEL : ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ING.ARCH. LEXOVÁ JAROSLAVA,. KLATOVSKÁ TŘ. č.16, P L Z E Ň DATUM : 12 / 2011 O B S A H : II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚP SÚ PŘÍCHOVICE, SÍDLO KUCÍNY A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST : 1) PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF A PUPFL.. 1 :

3 A TEXTOVÁ ČÁST 3

4 O B S A H : a) Postup při pořízení změny b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování d) Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů e) Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů f) Vyhodnocení splnění zadání g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení h) Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na PUPFL j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k) Vyhodnocení připomínek 4

5 a) Postup při pořízení změny Záměr pořídit změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, byl schválen usnesením zastupitelstva obce Příchovice dne Důvodem pro pořízení změny územně plánovacího dokumentu bylo umoţnění výstavby RD v území, o které poţádali vlastníci pozemků a zrušení zastavitelného území pro bydlení, které bylo vymezeno v územním plánu sídelního útvaru, sídlo Kucíny a vlastníci pozemků nepoţádali dosud o stavební povolení. Vzhledem k tomu, ţe dle stavebního zákona by od roku 2012 musela obec platit náhradu za změnu území, rozhodlo zastupitelstvo obce o vyjmutí této lokality pro výstavbu rodinných domů z ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. Dne poţádala obec Příchovice Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování o pořízení změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. Jako zástupce obce pro pořizování změny zastupitelstvo zvolilo ing. Josefa Horu. Dne předal Ing. Josef Hora ( jako určený zastupitel) na MěÚ Přeštice ţádost o pořízení změny a rozsah poţadavků pro řešení změnou územního plánu sídelního útvaru. Dne oznámil MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, zahájení projednávání návrhu zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice veřejnou vyhláškou s upozorněním, kdy a kde je moţno do návrhu zadání nahlíţet. Zastupitelstvo obce Příchovice usnesením ze dne schválilo zadání změny č. 1 ÚP SÚ Příchovice a dne byl předloţen pořizovateli návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice. Pořizovatel oznámil dne dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) konání společného jednání o návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny Společné jednání se konalo dne Stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice byly do návrhu změny zapracovány. Pořizovatel zaslal dne návrh změny k posouzení Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje. Řízení o upraveném a posouzeném návrhu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s 52 stavebního zákona. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice ( odbor výstavby a územního plánování) a Obecním úřadu v Příchovcích. Současně byl návrh vystaven ke shlédnutí na internetových stránkách města Přeštice. Veřejné projednání se konalo dne a byl z něj pořízen písemný záznam. b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů - dle Politiky územního rozvoje ČR neleţí obec Příchovice v rozvojové oblasti, v rozvojové ose ani ve specifické oblasti ; správní území obce Příchovice leţí mimo trasy dopravní a technické infrastruktury republikového významu ; z PÚR ČR nevyplývají pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, ţádné konkrétní úkoly ; - ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ÚPD vydané krajem ) nevyplývají pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, ţádné konkrétní úkoly ; - z hlediska širších vztahů nemá změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vliv na širší územní vztahy ; - dle ÚAP ORP Přeštice leţí změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vymezená zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) - plocha venkovské obytné zástavby v OP lesa ( hranice 50 m od okraje lesa ), na ZPF třídy ochrany II. a v OP nadregionálního biokoridoru ; respektováním poţadavků a pokynů DO, zakotvených v projednaném, upraveném a zastupitelstvem obce schváleném zadání pro změnu č.1 platného ÚPD, bylo řešením předmětné změny dosaţeno kompromisních výsledků a minimalizován dopad změny na stávající hodnoty v území ; 5

6 c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování c.1. Limity vyuţití území vyplývající ze ZÚR PK a ÚAP ORP Přeštice, ve kterých zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) leţí : * OP pozemků určených k plnění funkcí lesa ( zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění ) * ZPF třídy ochrany II. ( zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění ) * OP neregionálního biokoridoru ( zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ) - nestandardní poţadavky ţadatele o zastavitelnou plochu K-Z1/1(Ov) byly řešeny tímto způsobem : 1) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) s OP lesa ( 50 m od hranice lesa ) : - byl respektován a do textové části změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, zakotven pokyn MěÚ Přeštice, odboru ŢP, orgánu státní správy lesů, dodrţet budoucí výstavbou RD na předmětných stavebních parcelách minimální vzdálenost od okraje lesa 20 m ; 2) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) se ZPF třídy ochrany II. : - z platného územně plánovacího dokumentu sídla Kucíny byla změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice vypuštěna vymezená poměrně rozsáhlá zastavitelná plocha venkovské obytné zástavby ( lokalita č.1 ), leţící na zemědělské půdě třídy ochrany II. a IV., neboť byla vyuţita ( zastavěna ) jen částečně a nadále byla dlouhodobě nedostupná, převáţně z důvodu nepřiměřeně vysoké cenové relace stavebních parcel ; vzhledem k zájmu o výstavbu RD v části Kucíny byla změnou č.1 ÚPD vymezena nová zastavitelná plocha téhoţ funkčního vyuţití, na které budou v dohledné době realizovány 4 RD ; zrušením původní zastavitelné plochy leţící na kvalitní zemědělské půdě, tj. navrácením této plochy do ZPF, bylo dosaţeno kompromisního kompenzačního vyrovnání ; tímto způsobem byl eliminován negativní dopad změny č.1 ÚPD na kvalitní zemědělskou půdu ; 3) střet zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) s OP NBK : - konkrétní funkční vyuţití a plošný rozsah zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) - plánovaná výstavba cca 4 RD - neovlivní podstatným způsobem široké OP nadregionálního biokoridoru; c.2. Ochrana kulturních hodnot v území - v k.ú. Kucíny se nenachází nemovité kulturní památky, celé katastrální území Kucíny je povaţováno za území s archeologickými nálezy ; na stavebníky se vztahuje povinnost jiţ od doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu v Praze a umoţnit této či jiné oprávněné organizaci provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum ( 22 a 23 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ) ; c.3. Ochrana přírodních hodnot v území - změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, navrţený zastavitelný koridor veřejného prostranství, určený pro vybudování řádné MK potřebných parametrů, zasáhne v nezbytně 6

7 nutné míře VKP - sousední les v k.ú. Příchovice ; jedná se o okraj lesa, tj. o pruh lesního pozemku s převáţně náletovou zelení a několika listnatými stromy, který bude součástí veřejného prostranství ( v podrobnějším řešení bude prověřena moţnost další existence vzrostlých stromů jako veřejné zeleně na veřejném prostranství ) ; - předmětným lesem v k.ú. Příchovice prochází dle platného ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny lokální biokoridor ; zastavitelná plocha K-Z1/1(Ov) se nachází v dostatečné vzdálenosti od této skladebné části ÚSES ; c.4. Ochrana nerostného bohatství - v řešené lokalitě se nenachází CHLÚ, loţiska nerostů ani poddolované území ; d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny byla zpracována v souladu s poţadavky zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a vyhl. č. 500 / 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhl. č. 501 / 2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území ( resp. vyhl. č. 269 / 2009 Sb., kterou se mění výše uvedená vyhláška ) ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a odůvodnění změny svými textovými a grafickými částmi obsahově a věcnou náplní odpovídají přiměřeně příloze č. 7, vyhl. č. 500 / 2006 Sb. ; d.1. Zdůvodnění jiného značení zastavitelné plochy s rozdílným způsobem vyuţití neţ je stanoveno v 4 aţ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území - změnou č.1 je do ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny zapracována zastavitelná plocha a plocha nezastavěného území jiného značení, neţ uvádí vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území ; textová i grafická část změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny vychází z platného územního plánu sídelního útvaru z r a pouţívá stejnou ( původní ) terminologii ; e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů e.1. Ochrana veřejného zdraví - řešené území se nachází v dostatečné vzdálenosti od silnice II/230 směr Přeštice - Nepomuk, procházející sídlem Kucíny ; budoucí RD na zastavitelné ploše K-Z1/1(Ov) nebudou negativně ovlivňovány dopravním provozem na této silnici ; - sídlo Kucíny není plynofikováno ; poloha řešené lokality na mírné terénní vyvýšenině pod lesem, při severozápadním okraji zastavěného území sídla Kucíny, přispěje k eliminaci moţných negativních vlivů vznikajících spalováním fosilních paliv ; - systém odpadového hospodářství bude na zastavitelné ploše K-Z1/1(Ov) řešen v souladu se zák. č.185/2001 Sb., - obdobně jako v zastavěném území sídla Kucíny ; konkrétně bude postupováno dle obecně závazné vyhlášky zpracované pro správní území obce Příchovice ; 7

8 e.2. Poţární obrana a civilní ochrana - zastavitelná plocha vymezená změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny bude zásobována poţární vodou obdobně jako stávající zástavba sídla Kucíny ; - zdrojem poţární vody budou stávající vodní nádrţe a stávající vodoteče ; - navrţeným koridorem pro novou MK potřebných parametrů bude zajištěn příjezd poţární technikou k budoucím objektům RD ; - zastavitelná plocha vymezená změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny bude zahrnuta do plánu civilní ochrany obyvatelstva obce a budou tak zajištěny poţadavky stanovené vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ( 100% ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech ) ; e.3. Ochrana před povodněmi - řešená lokalita neleţí v blízkosti významné vodoteče, vyvolávající záplavové situace ; - řešená lokalita leţí na terénní vyvýšenině, budoucí objekty RD nebudou ohroţeny přívalovými vodami z polí v době vydatných dešťů ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny neřeší protipovodňová opatření ; e.4. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, uplatněných k návrhu ÚP Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice byl zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů, která byla pořizovateli předána v zákonné lhůtě, byla zapracována do návrhu změny ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. V návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Příchovice, sídlo Kucíny nebyly řešeny ţádné rozpory. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne tj. do e.4.1 Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení: - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň Stanovisko ze dne , č.j /2011-MZE Pozemkový úřad Plzeň-jih dle 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále zákona) je zřízen jako správní úřad a dle 20 odst. 1 písm. d) zákona uplatňuje stanoviska k územním plánům. Hlavní důraz klademe na koordinaci při zpracování územního plánu a následného provádění pozemkových úprav, zvláště pak zpracování plánu společných zařízení dle 9 odst. 8 zákona. Z tohoto důvodu doporučujeme projednání rozpracovaného ÚP s Pozemkovým úřadem Plzeň-jih zejména z hlediska opatření slouţících k zpřístupnění pozemků (cesty), protierozních, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně ţivotního prostředí, především prvků ekologické stability. Naším záměrem je uplatnit naše poţadavky ve stádiu počátku zpracovávání ÚP ve spolupráci s odborníky na danou problematiku a tím vyloučit potřebu pozdějších změn. Zároveň upozorňujeme na nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky. S návrhem změny č. 1 územního plánu SÚ Příchovice část Kucíny souhlasíme. Vyhodnocení: Nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky, byla změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptována. 8

9 - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, Plzeň Stanovisko ze dne zn. HSPM-474-8/2011 ÚPP Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, předloţenou dne K výše uvedené územně plánovací dokumentaci vydává: souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami: 1. Zásobování poţární vodou musí být řešeno v souladu s poţadavky ČSN Zásobování poţární vodou, popř. ČSN Zdroje poţární vody. 2. Komunikace pro příjezd a přístup poţární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN , respektive Vyhodnocení: Výše uvedené podmínky byly v návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptovány. e.4.2 Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek: - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická 25, Plzeň - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, Přeštice - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Škroupova 18, Plzeň - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, vodoprávní úřad - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany přírody - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, orgán státní správy lesů - MěÚ Přeštice, odbor ţivotního prostředí, odpadové hospodářství e.4.3 Dotčené orgány, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily: - Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého 11 - Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče, Masarykovo nám. 107, Přeštice e.5 Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP: e.5.1 Sousední obce, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily: - Obec Řenče - Město Přeštice - Obec Horšice - Obec Vlčí - Obec Nezdice - Obec Luţany - Obec Dolce f) Vyhodnocení splnění zadání - pořizovatel ( MěÚ Přeštice, ÚÚP, Masarykovo nám. č. 107, Přeštice ) ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval v souladu s 47, zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) návrh zadání pro změnu č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a zajistil jeho projednání ; 9

10 - na základě uplatněných poţadavků a podnětů byl návrh zadání upraven a v souladu s 47 odst.5 zák. č. 183 / 2006 Sb. ( stavební zákon ) bylo zadání schváleno zastupitelstvem obce Příchovice ; - změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, respektuje jednotlivé body zadání, tvořící jeho obsah a stanovující hlavní cíle a poţadavky pro zpracování návrhu změny územního plánu sídelního útvaru ; v procesu vypracování návrhu změny č.1 se řešením konkrétních situací dospělo k následujícímu zpřesnění řešených úkolů, zakotvených v zadání : * výčet předpokládaných zastavitelných ploch s rozdílným způsobem vyuţití, uvedený v zadání pod bodem c) Poţadavky na rozvoj území obce a v grafické příloze zadání byl v návrhu změny č.1 redukován : ze změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, byl vyloučen návrh MK včetně přilehlé parcely pro RD, nacházející se při jiţním okraji zastavěného území sídla Kucíny a to z důvodu nemoţnosti připojení této MK na silnici III. třídy procházející sídlem ( nevyhovující rozhledové poměry, prověřené místním šetřením projektantem specialistou ) ; * severní okraj sídla Kucíny je v současné době příliš vzdálen od stávajících trafostanic T1 a T2 ; sídlo Kucíny není plynofikováno, u budoucích RD se tedy počítá s moţností instalace elektrického vytápění nebo jeho kombinací s tepelným čerpadlem ; nové objekty RD nebylo moţné napojit ze stávajícího rozvodu NN, proto se změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, navrhuje v řešené lokalitě nová TS ; nová trafostanice umoţní současně eventuelní přechod stávajících RD v severní části sídla na elektrické vytápění ; g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení - nestandardní lokalizace zastavitelné plochy K-Z1/1(Ov) byla DO a zpracovatelem změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, akceptována vzhledem ke kompromisnímu přístupu zúčastněných a výslednému řešení, vyplývajícímu z bodu c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování ; - významnou úlohu v přijatém řešení zaznamenal zvýšený zájem o výstavbu RD v kvalitním venkovském prostředí v obci Příchovice - sídle Kucíny a nemoţnost vyuţití pozemků zastavitelné plochy venkovské obytné zástavby, zaregistrované v platném ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny. h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí - KÚ PK, odbor ţivotního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 77a, odst. 4, písm. n), zák. č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyloučil ve svém stanovisku k zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, vliv navrţeného řešení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ; - KÚ PK, odbor ţivotního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle 22, zák. č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění, nepoţadoval ve svém stanovisku k zadání změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, posouzení vlivů navrţeného řešení na ţivotní prostředí ; - vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území nebylo nutné vypracovat ; 10

11 i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na PUPFL I. Vyhodnocení záboru ZPF - zemědělská příloha je zpracována podle zák.č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č.98/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu ; - stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ze dne č.j.oopl/1067/96 ; - zemědělská příloha (Grafická část) je zakreslena do situace v měřítku 1 : Kvalita ZPF a zemědělská výroba Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ, která zároveň charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu. Klasifikační soustava BPEJ vychází z kódů BPEJ. Zemědělská ţivočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např.obilí, kukuřici, řepku, řepu. Z hlediska poţadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat, ţe : 95,36 % záborových ploch patří do třídy II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné. V blízkosti zastavěného území obce se nalézají především půdy vysoce kvalitní, neboť toto má návaznost na historický vývoj zemědělství. 1,59 % záborových ploch patří do třídy III. Do III.třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je moţno v územním plánování vyuţít pro event. výstavbu. Zbytek záborových ploch (3,05 % tvoří pozemky určené k plnění funkce lesa) Podrobnější informace o poţadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí Zemědělské přílohy. Závěrečné posouzení předpokládaného záboru ZPF Plánovanou zástavbou dle změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, dochází v lokalitě s novým funkčním vyuţitím k celkovému záboru 1,0723 ha (vše mimo zastavěné území). Záborové plochy se nalézají na území dvou katastrů (k.ú.kucíny a k.ú.příchovice). orná - zahrady - sady - trvalé travní porosty - 1, 0225 ha 0, 0171 ha 0, 0000 ha 0, 0000 ha 11

12 pastviny - 0, 0000 ha Zábor ZPF celkem : 1, 0396 ha Součástí změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, je i zrušení části rozvojové lokality v platném ÚPD obce a navrácení těchto ploch do ZPF. Poţadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a poţadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části ( Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace. Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů Změna č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení a veřejných prostranství. Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyţádá zábor orné půdy, zahrad a lesů. Soupis lokalit k.ú.kucíny : Rozvojové lokality : K Z1/1 Venkovská obytná zástavba K Z1/2 Veřejná prostranství K Z1/3 Vrácení rozvojových ploch do ZPF II. Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa - zemědělská příloha je zpracována podle platných předpisů zák.č.289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon) ; - lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou sloţku ţivotního prostředí ; stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udrţitelného hospodaření v něm ; Zákon dále stanoví, ţe veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa, musí být účelně obhospodařovány. Jejich vyuţití k jiným účelům je zakázáno. Kaţdý majitel lesa si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohroţování nebo poškozování lesů. Vlastník je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i ostatní funkce lesa, aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale udrţitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let. Zastavitelný koridor vymezený změnou č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny, určený pro MK, leţí na ploše dvou katastrálních území (k.ú.kucíny a k.ú.příchovice). V k.ú. Příchovice zasahuje na pozemky určené k plnění funkci lesa. Závěrečné posouzení předpokládaného záboru PUPFL Vymezeným koridorem pro MK potřebných parametrů dochází k minimálnímu záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zábor PUPFL celkem : 0, 0327 ha 12

13 Soupis lokalit viz.i.vyhodnocení záboru ZPF III.Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch Zábor ZPF celkem : 1, 0396 ha Zábor ost.pl.celkem : 0, 0000 ha Zábor LPF celkem : 0, 0327 ha Zábor celkem : 1, 0723 ha Vrácení ploch do ZPF : 2, 4923 ha Příloha : tabulková část 13

14 Soupis lokalit - zábor ploch akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 1 k.ú. : Kucíny Strana : 1 Lok. Parcela Výměra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka Záborové plochy K Z1/1 - Venkovská obytná zástavba 276/1 č II. mzú 99 Šlehofer L,Kucíny /1 č II. mzú 333 Motlík J,Kucíny 52 Motlík J,Kucíny /2 č II. mzú 333 Motlík J,Kucíny 52 Motlík J,Kucíny /1 č II. mzú 52 Přibán J,Kucíny /2 č II. mzú 52 Přibán J,Kucíny K Z1/2 - Veřejná prostranství (část) 279/1 č III. mzú 352 Černá D,Otěšice 35 Erhartová M,Kucíny Záborové plochy k.ú.kucíny celkem Vrácení ploch do ZPF K Z1/3 - Vrácení rozvojových ploch do ZPF 69/1 č IV. mzú 52 Přibáň J.,Kucíny 12 68/ IV. mzú 52 Přibáň J.,Kucíny 12 67/ IV. mzú Obec Příchovice, Příchovice 37 71/1 č II. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 71/1 č IV. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 71/9 č IV. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 72/1 č II. mzú 492 Frk J., Smetanova 753, Přeštice 73/1 č II. mzú 692 Janečková I., Horšice 101 Svoboda M., Lipová 436, Chlumčany 74/1 č II. mzú 350 Bašta V., Kubíkova 1178/5, Praha 75/1 č II. mzú 354 Benešová M., Kucíny 44 73/ II. mzú Obec Příchovice, Příchovice Vrácení ploch do ZPF k.ú.kucíny celkem akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 1 k.ú. : Příchovice Strana : 1 Lok. Parcela Výměra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka Záborové plochy K Z1/2 - Veřejná prostranství (část) 671 č mzú Obec Kucíny 327 Záborové plochy k.ú.příchovice celkem 327 Vysvětliky : 2 orná 11 vodní pl. 5 zahrady 14 ost.pl. 6 sady vzú v zastavěném území 7,8 trvalé travní porosty mzú mimo zastavěné území 10 lesy Strana 1

15 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Kucíny Strana : 1 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy A - Bydlení orná B - Veřejná prostranství zahrady Záborové plochy orná k.ú.kucíny zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Vrácení ploch do ZPF orná k.ú.kucíny zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Příchovice Strana : 1 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy A - Veřejná prostranství lesy Záborové plochy orná k.ú.příchovice zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Strana 1

16 akce : Územní plán obce Kucíny - Změna číslo 1 Tabulka : 2 k.ú. : Rekapitulace Strana : 2 Funkční Výměra /m2/ Druh Výměra zemědělské půdy /m2/ Výměra nezeměděl.půdy /m2/ soubor celkem vzú mzú celkem vzú mzú celkem vzú mzú Záborové plochy Záborové plochy k.ú.kucíny orná celkem zahrady Záborové plochy k.ú.příchovice celkem lesy Záborové plochy orná ÚP Kucíny (Změna č.1) zahrady celkem sady trav.porost lesy vodní pl ost.pl Vysvětlivky : vzú mzú v zastavěném území mimo zastavěné území Strana 2

17 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy akce : Územní plán obce Kucíny Tabulka : 3 Změna číslo 1 Strana : 1 k.ú. : Kucíny k.ú. : Příchovice Třída Výměra Výměra Třída Výměra Výměra ochrany /m2/ /%/ ochrany /m2/ /%/ I. 0 0,00 I. 0 0,00 II ,36 II. 0 0,00 III ,64 III. 0 0,00 IV. 0 0,00 IV. 0 0,00 V. 0 0,00 V. 0 0,00 Výměra zeměděl. půdy ,00 Výměra zeměděl. půdy 0 0,00 Výměra nezeměděl.půdy 0 0,00 Výměra nezeměděl.půdy ,00 Výměra celkem ,00 Výměra celkem ,00 Rekapitulace Třída Výměra Výměra ochrany /m2/ /%/ I. 0 0,00 II ,36 III ,59 IV. 0 0,00 V. 0 0,00 Výměra zeměděl. půdy ,95 Výměra nezeměděl.půdy 327 3,05 Výměra celkem ,00 Strana 1

18 j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění - námitky k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny,nebyly uplatněny k) Vyhodnocení připomínek - připomínky k návrhu změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny,nebyly uplatněny Plzeň, 12 / 2011 zpracoval : ing.arch. Lexová Jaroslava, autorizovaný architekt ČKA, p.č ARCHITEKTONICKÉ STUDIO Klatovská tř. č.16, P L Z E Ň tel/fax : zhotovitel změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny a Štáhlová Petra, referent odboru výstavby a územníhoplánování Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. č.107, PŘEŠTICE tel. : pořizovatel změny č.1 ÚP SÚ Příchovice, sídlo Kucíny 14

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4 a) Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Znětínek rozhodlo dne 07.02.2007 o pořízení územního plánu. Na žádost obce Znětínek ze dne 02.04.2007 se stal Městský úřad Žďár nad Sázavou pořizovatelem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A návrh k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum: červenec

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Územní plán sídelního útvaru Rousínov. ZMĚNA č. IX. Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP. Odůvodnění

Územní plán sídelního útvaru Rousínov. ZMĚNA č. IX. Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP. Odůvodnění Územní plán sídelního útvaru Rousínov ZMĚNA č. IX Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006 Sb.,

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2011

Opatření obecné povahy č. 1/2011 Opatření obecné povahy č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Horní Studénky jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice. 1. Postup projednávání

Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice. 1. Postup projednávání Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice 1. Postup projednávání Zastupitelstvo města Otrokovice usnesením č. ZMO/555/10/10 ze dne 12.10.2010 schválilo pořízení

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PEČKY JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY USNESENÍM Č. 3/2012 ZE DNE 20.6.

M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PEČKY JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY USNESENÍM Č. 3/2012 ZE DNE 20.6. M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města PEČKY jako příslušný orgán dle 6, odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Územní plán Tasovice. Územní plán Tasovice (dále jen ÚP Tasovice).

Územní plán Tasovice. Územní plán Tasovice (dále jen ÚP Tasovice). Územní plán Tasovice Zastupitelstvo obce Tasovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů, za použití

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice

Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice ZMĚNA Č. 4 ÚPO CHLUM U TŘEBONĚ Ing. arch. Petr Šíma AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice Objednatel: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více