Výroční zpráva. za rok International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok 2012. International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO: 26903237"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2012 International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO: Společnost je vedena v Rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka 222 u Krajského soudu v Brně.

2 International Education and Consultation Centre, o.p.s. (dále jen společnost) vykonávala v r činnosti odpovídající účelu, za kterým byla dne Ing. Ivou Kršňákovou a Mgr. Josefem Sedlákem založena. Druhy zajišťovaných obecně prospěšných služeb - pomoc při analytické činnosti - podpora vývoje regionálních projektů - spolupráce při ekonomickém, finančním a právním poradenství - podpora optimalizace součinnosti institucí, ziskového a neziskového sektoru Poslání (mise) naší organizace: Přispět ke spokojenějšímu životu obyvatel a k příjemnějšímu pobytu návštěvníků území. Území, kde žiji, mě formuje, proto mu věnuji to nejlepší, co ve mně je. Hodnoty naší organizace, které sdílíme a nabízíme: - Úcta k dědictví předků - účelně chránit to, co nám v dobré víře v území zanechali a předali (hmotné statky, vlohy, znalosti ).

3 - Tradice i pokrok - Kompetence a komunitní přístup (chceme, můžeme, víme jak a proč)

4 - Znalost území, péče dobrého hospodáře - Závazek budoucím generacím - předat rozmnožené hřivny

5 - Zaujetí, nadšení, invence Produkt naší organizace: Služby a podpora poskytovaná obcím, podnikatelským subjektům (FO, PO), nestátním neziskovým organizacím, obyvatelům pro firemní (osobní) růst nebo stabilitu. Prostřednictvím Místní akční skupiny (zkratka MAS vysvětlena níže) získávají místní podnikatelé, zemědělci, nestátní neziskové organizace, obce podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIFu) na svůj rozvoj v souladu se Strategickým plánem Leader (SPL). MAS žádosti administruje, pomáhá se změnami projektů (hlášení o změně) a žádosti o platbu, dále informuje i o dalších programech podpory a monitoruje poptávku (databáze projektových záměr) a nabídku (aktuální výzvy). Tým: místní partnerství organizací, obcí a obyvatel (plénum, Programový výbor, Výběrová komise, zájmová skupina Mládež, děti, ženy ), ve kterém veřejný sektor nemá více jak 50%. Hledáme jednotu pro rozvoj území v různosti osobností aktérů - pozorujeme, zjišťujeme, přemýšlíme, studujeme, konzultujeme, argumentujeme, rozhodujeme, akceptujeme (přijímáme) konáme a hodnotíme (evaluace).

6 Komunikace: a) vnitřní: participace (ne pouze Příkaz/Výkaz ), demokracie, face to face (tváří v tvář) b) vnější: PR (Public relations), místní akce a tisk, výstavy, dotazníkové šetření, ankety, veřejná obhajoba a publicita projektů, Den s MAS Místní akční skupina (MAS) Moravskobudějovicko Strategický plán Leader Místní akční slupiny (SPL) - Realizace strategie MAS - cesta k rozkvětu regionu Podpořen z Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER. Zkratka LEADER znamená Liaison entre les actions economic rural = Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova, které charakterizuje přístup zdola nahoru a výrazně decentralizované řízení a financování. Místní akční skupina (MAS, anglicky LAG Local Action Group LAG jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. Hlavním úkolem místních akčních skupin je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit venkova. Realizace rozvoje venkova a každodenní činnost venkova a venkovanů řízená zdola BOTTOM UP prohloubí zapojení co největšího počtu aktérů daného území. Zájem o osobní a místní rozvoj nelze diktovat ze shora. Místní aktéři musí sami chtít a být přesvědčeni o významu svého snažení, mít vnitřní motivaci. V období květen srpen 2012 jsme se prezentovali činnost naší MAS na jednání Mikroregionu Hrotovicko a Ekologického mikroregionu Rokytná, zastupitelstva města Jaroměřice n. Rok. Účastnili jsme se dalších schůzek se starosty obcí obou mikroregionů vše se záměrem rozšíření území působnosti MAS. Území působnosti MAS Moraskobudějovicko se v září 2012 rozlohou, počtem obcí i počtem obyvatel zdvojnásobilo na 49 obcí, 524 km2, 29 tis. obyvatel. Zahrnuje území Moravskobudějovického mikroregionu, území Mikroregionu Hrotovicko a katastrální území obcí Příštpo, Dolní Lažany, Bohušice, Blatnice, Lipník, Lesůňky, Myslibořice a města Jaroměřice nad Rokytnou. Novými členy MAS Moravskobudějovicko jsou KOOPERACE Hrotovice, akciová společnost; Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo; Hrotovická obchodní, s.r.o.; Obec

7 Příštpo, Město Jaroměřice nad Rokytnou, obec Dolní Lažany, Obec Bohušice, Obec Blatnice, Obec Lipník, Obec Lesůňky, Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko. MAS Moravskobudějovicko Stav k Počet obcí 49 Počet obyvatel *) Rozloha (km 2 ) 524 Počet členů MAS 38 - Veřejný sektor 9 - Neveřejný sektor 29 *) počet obyvatel k

8 V rámci naplnění SPL a v něm stanovených indikátorů jednotlivých fiší (oblastí podpory) vyhlásila MAS Moravskobudějovicko v r Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER. 5. Výzva MAS Moravskobudějovicko Projekty vybrané k podpoře Alokace (přidělené zdroje) Kč, příjem žádostí Fiše č. 1: Žijme aktivně a zdravě Název projektu náklady Podpora SZIF Nástavba objektu kynologického klubu Zateplení objektu hasičské zbrojnice a obecního úřadu Žadatel Kynologický klub Moravské Budějovice, základní organizace č Obec Jakubov Oprava střechy farní budovy občanské vybavenosti - Lukov Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic Rekonstrukce objektu st. 46/1 střechy Obec Cidlina Zahradní hřiště pro seniory Rekonstrukce části suterénu orlovnyvýtvarný sklípek Modernizace otopné soustavy a rozvodů teplé a studené vody v multifunkční budově Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice Orel jednota Moravské Budějovice Obec Domamil Přepravník pro koně Jezdecký klub Elastic o.s., Moravské Budějovice-Vesce

9 Fiše č 2: Rozvoj vesnické infrastruktury jako prostředek zlepšení života obyvatel Název projektu Bezdrátový rozhlas pro obec Lukov náklady Podpora SZIF Žadatel Obec Lukov Technika na údržbu veřejného prostranství Obec Cidina Rekonstrukce veřejného osvětlení letního kina Město Moravské Budějovice Fiše č. 3: Podpora rozvoje zemědělských podniků Název projektu Oprava střechy zemědělské budovy náklady Podpora SZIF Žadatel Radka Eberlová, Lukov Vnitřní boxové ustájení koní Vladimíra Zikmundová, Moravské Budějovice Rekonstrukce střešní krytiny Nákup podrýváků půdy Lenka Chvátalová, Želetava-Šašovice Zemědělské družstvo Dešov

10 Fiše č. 4: Podporujeme podnikání, řemesla a služby Název projektu náklady Podpor a SZIF Žadatel Rentgenové pracoviště pro veterinární ordinaci MVDr. Kalendová, Vícenice Studio Verbena - sauna, pára, fitness pro ženy, poradenství zdravého životního stylu. Výstavba, rekonstrukce a modernizace provozních a výrobních prostor EFTIMA s.r.o., Moravské Budějovice Kovovýroba Souček s.r.o., Babice 5. Výzva MAS Moravskobudějovicko květen 2012 Nepodpořené projekty Název Žadatel Fiše Stavební úpravy vodácké Vodácký oddíl Moravské loděnice Budějovice 1 Oprava střechy obecního úřadu a hasičské zbrojnice Lukov Rekonstrukce kotelny Zámeckých koníren Obec Lukov Město Moravské Budějovice 1 1 Ukončení realizace projektu na vlastní žádost žadatele o podporu: Název Výstavba, rekonstrukce a modernizace provozních a výrobních prostor Žadatel Kovovýroba Souček s.r.o., Babice

11 Ukončení realizace projektů v r Fiše (= oblast podpory) č 1: Žijme aktivně a zdravě Název projektu Doplnění zpevněných ploch v areálu orlovny Výzva 4. Výzva (září 2011) Ukončení realizace náklady Podpora SZIF 7/ Žadatel Orel jednota Moravské Budějovice Modernizace vybavení školní kuchyně Letní kino - sociální zařízení Zateplení stropu ZŠ Lesonice včetně výměny svítidel 4. Výzva (duben 2011) 4. Výzva (září 2011) 4. Výzva (září 2011) 10/ Obec Domamil 11/ Město Moravské Budějovice 12/ Obec Lesonice Fiše č 2: Rozvoj vesnické infrastruktury jako prostředek zlepšení života obyvatel Název projektu Klidová zóna obce Lukov Stavba chodníku v Lesonicích - hornolažanská Výzva 4. Výzva (září 2011) 4. Výzva (září 2011) Ukončení realizace náklady Podpora SZIF Žadatel 12/ Obec Lukov 11/ Obec Lesonice Fiše č. 3: Podpora rozvoje zemědělských podniků Název projektu Technologické vybavení pastevního chovu koní Malotraktor s čelním nakladačem Výzva 4. Výzva (září 2011) 4. Výzva (září 2011) Ukončení realizace náklady Podpora SZIF 7/ / Žadatel Vladimíra Zikmundová, Moravské Budějovice Zdeněk Kružík, Radkovice u Budče

12 Aktualizace SPL Na začátku r byl aktualizován SPL. Do plánu byly zapracovány výstupy střednědobého hodnocení (evaluace) SPL 12/2011. Maximální výše uznatelných nákladů projektů z Fiche 1 a 2 byla stanovena na 400 tis. Kč/žádost. Byla vyřazena Fiche 5 Vítejte u nás v regionu, její alokace byla přesunuta do Fiche 1, která je nejfrekventovanější z hlediska žadatelů i nejúčinnější z hlediska dopadu na území. Monitorovací indikátory (MI) byly upraveny dle skutečnosti, snížena hodnota MI u Fiche 3 a 4, nový MI počet akcí na propagaci MAS. Evaluace potvrdila potřebu zaměřit se na práci s podnikatelskou sférou nezemědělské i zemědělské povahy s cílem udržení a zvýšení zaměstnanosti. V březnu 2012 proběhla aktualizace fichí dle pravidel a SPL Den s MAS se na ranchi Appaloosa v Lažínkách u Moravských Budějovic uskutečnil Den s MAS. Počasí nám přálo. Zábava, o kterou se starali kromě pořadatelů také skauti, sokoli, orli a kynologové, přilákala přes tisícovku návštěvníků. Jezdilo se na koních i v bryčce, pouštěli se draci, plnily se úkoly, hrály se hry Nechybělo občerstvení a živá country hudba. Dospělí účastníci podávali písemné návrhy na nový název MAS a celé společnosti. MAS Moravskobudějovicko je, vzhledem k rozšíření území na Jaroměřicko a Hrotovicko, neodpovídající. Najdeme společný název pro celé území? Autory návrhů, které budou vybrány do užšího výběru, čeká knižní odměna. Na částečné finanční zabezpečení akce použila MAS Moravskobudějovicko účelovou dotaci z rozpočtu kraje Vysočina poskytovanou Místním akčním skupinám Vysočiny.

13 Klimatour se MAS prezentovala v areálu moravskobudějovického koupaliště na Klimatouru Cyklistická štafeta propojila Jemnicko, Moravskobudějovicko, Jaroměřicko a Hrotovicko se sousedními regiony Dolního Rakouska. Účastníci se hlásí k propagaci zdravého pohybu a udržitelného způsobu přepravy, upozorňují na zhoršující se klimatické podmínky vlivem nadprodukce emisí oxidu uhličitého do ovzduší z motorové dopravy. Do akce jsou zapojeni obyvatelé a organizace z obcí, kterými trasa prochází. Hodnocení činnosti MAS Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Komise složená ze zástupců ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS hodnotila strategické dokumenty MAS, personální zajištění, administraci výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu Leader, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci a propagaci. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Hodnocení MAS Moravskobudějovicko: B dobře fungující MAS je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)

14 ISRÚ V roce 2012 se MAS Moravskobudějovicko začala připravovat a realizovat Integrovanou strategií rozvoje území (ISRÚ). Kvalitní ISRÚ (analýza a strategie území, implementace) je předpokladem podpory činnosti MAS v dalším programovém období Kvalitní ISRÚ předpoklad úspěchu MAS, seminář Praha 3.9. Venkov po roce 2014 aneb Komunitně vedený místní rozvoj, seminář Země Živitelka České Budějovice MAS v období , setkání zástupců samospráv z území působnosti MAS, místo konání Moravské Budějovice III. Setkání MAS kraje Vysočina k ISRÚ, místo konání Moravské Budějovice Země živitelka jsme se účastnili výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Společně s ostatními MASkami Vysočiny jsme ve výstavním stánku v pavilonu Z představili svoji činnost a vybrané projekty podpořené v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER. Zájem byl nejen o informace a propagační materiály z Vysočiny, ale i o ochutnávku makových koláčů a medu, které jsme do jihočeské metropole přivezli z našeho nového území, z Jaroměřic nad Rokytnou a Račic.

15 Osvojování Koncem roku začala MAS Moravskobudějovicko připravovat s MAS Oslavka a s MAS Zubří země projekt osvojování - Osa 4 PRV opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Každá nepodpořená MAS může získat 100 % dotaci až 500 tis.kč, termín podání žádosti je únor V době zveřejnění Výroční zprávy jsou známy výsledky. MAS Oslavka i MAS Zubří země podporu z uvedeného dotačního titulu získaly. Na podzim prezentovala MAS projekty zrealizované v rámci podpory venkova na Výstavě Moravskobudějovického mikroregionu při příležitosti Císařského posvícení. V říjnu představila MAS činnost a rozvoj místních neziskových organizací Junáka svazu skautů a skautek ČR a Jezdeckého klubu APPALOOSA GOLDEN HORSE CLUB Společnosti mladých agrárníků z ČR a jejich zahraničních partnerů ze sousedních zemí na společném setkání.

16 Plénum MAS zasedalo v dubnu 2012, programový výbor (řídící orgán MAS Moravskobudějovicko, 8 členů) jednal a schvaloval žádosti doporučené k podpoře v červnu. Hodnocením projektů podaných v 5. výzvě se v červnu zabývala výběrová komise (výkonný orgán MAS, 10 členů). Klíčovými potřebami cílových skupin mládež, ženy, děti se zabývá zájmová skupina MDŽ (5 kompetentních členů), v návaznosti na realizované záměry a podané žádosti se sešla v květnu. Správní rada a dozorčí rada společnosti oficiálně jednala 2x. Dále proběhlo několik neformálních jednání a setkání jednotlivých orgánů MAS v souvislosti se zajišťování jednotlivých akcí a přípravou ISRÚ. V červnu proběhla ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Moravské Budějovice 2. Veřejná obhajoba projektů V. Výzvy MAS. Žadatelé krátce veřejně představili svůj projekt, hodnotitelé, členové MAS, veřejnost kladli doplňující dotazy. Naplnění předmětu činnosti společnosti: Společnost poskytovala ekonomické poradenství subjektům při analýze hospodaření, zpracování projektových žádostí a následném monitoringu realizační fáze podpořených projektů. Odběratelé služeb společnosti Konkrétně v členění: Odběratel služeb Název projektu (akce) Dotační titul a) Odběratel služeb = podnikatelský subjekt 1. STOPR, s.r.o., Nové město na Moravě Areál Skalský mlýn; STOprocentní Pohoda a Relaxace" ROP Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2. Ing. Iveta Ilková, Čechočovice Rekonstrukce stáje pro chov koní a stodoly pro skladování krmiva a steliva PRV - Opatření I Modernizace zemědělských podniků 3. Poradenská činnost drobného charakteru NF pro vzdělávání a výchovu při ISŠ

17 b) Odběratel služeb = občan 1. Poradenská činnost drobného charakteru Jedná se o podporu občanské společnosti - vyplňování různých formulářů, poskytování informací pro jednání s úřady (např. finanční úřad, úřad práce, živnostenský úřad, stavební úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny ). Hospodářský výsledek v r ztráta ,60 Kč Průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený podle zvláštního právního předpisu, činil v r ,97. Osobní náklady činily Kč. Celkové výnosy společnosti byly 755 tis. Kč, z toho tržby za poskytnuté obecně prospěšné služby 36 tis. Kč, dotace 715 tis. Kč, ostatní výnosy 4 tis. Kč. Celkové náklady společnosti byly 802 tis. Kč. Disponibilní výsledek hospodaření činil tedy ,60 Kč. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - ztráta bude v následujícím účetním období v souvislosti s vyrovnáním hospodaření umořena z rezervního fondu. Společnost nemá k splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na stání politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, daňové nedoplatky ani další závazky po lhůtě splatnosti. Společnost má pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč. V Moravských Budějovicích dne Ing. Iva Kršňáková, předseda správní rady.. Jindřiška Kršňáková, místopředseda.. Ing. Marie Bendová,.. Přílohy: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012 včetně řádné účetní závěrky

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více