Výroční zpráva FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS"

Transkript

1 Výroční zpráva FoRS 2013 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

2 Obsah 1 Představení FoRS Výsledky činnosti FoRS za rok Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských politik (tzv. policy a advocacy) Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS Strategická partnerství a osvěta Hodnocení činnosti FoRS za rok 2013 ze strany organizací FoRS Organizační struktura Projekty FoRS realizované v roce Finanční zpráva Přehled společných stanovisek, akcí, publikací, tiskových zpráv...16 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí Sídlo: Vladislavova 1460/12, Praha 1 Tel.: Web: Registrace: Magistrát hlavního města Prahy, oddělení občansko-správních agend č. 56/2150/02 ze dne , od Městský soud pro Prahu 2, IČO: , DIČ: CZ (není plátcem DPH) Peněžní ústav: ČSOB, a. s., Anglická 20, Praha 2, č. ú /0300 Grafická úprava a sazba: Karel Škopek Vydalo České fórum pro rozvojovou spolupráci v Praze v červnu 2014.

3 Seznam použitých zkratek CONCORD European NGO Confederation for Relief and Development Evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj CSO ČRA DAC/OECD EK EU EU-13 FoRS GRV HND IATI MDGs MŠMT MZV NNO NSA LA ODA ORS OSN PS PSP V4 WG ZRS / ZRS ČR Civil Society Organisations organizace občanské společnosti Česká rozvojová agentura Develelopment Assistance Committee / Organisation for Economic Co-operation and Development Výbor pro rozvojovou pomoc / Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Evropská komise Evropská unie země, které se staly členy EU po roce 2004 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko) České fórum pro rozvojovou spolupráci globální rozvojové vzdělávání hrubý národní důchod International Aid Transparency Initiative Mezinárodní iniciativa pro transparentnost pomoci Millenium Development Goals Rozvojové cíle tisíciletí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nevládní neziskové organizace Non-State Actors and Local Authorities in Development tematický program Evropské komise pro financování projektů nestátních subjektů a místních samospráv v rozvojové spolupráci Official Development Assistance oficiální rozvojová pomoc dle DAC/OECD Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR Organizace spojených národů pracovní skupina FoRS Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky země Visegrádské čtyřky Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko Working Goup pracovní skupina CONCORD zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

4 Slovo úvodem Rokem 2013 FoRS, platforma nevládních neziskových organizací a akademických institucí působících v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a globálního rozvojového vzdělávání, vkročil do druhé dekády své existence. Následující stránky shrnují, místy poněkud technicky, co FoRS učinil pro dosažení svých dlouhodobých met. Co zde bohužel přesně vyčíslit nedokážeme, je, jakými všemi směry se díky konkrétním českým rozvojovým projektům podařilo zlepšit životní podmínky lidí v rozvojových zemích a posunout je ven z kruhu extrémní chudoby, nakolik se africkým dívkám změní životní příležitosti díky nově zřízeným školám, jak se zlepší výnosy drobných zemědělců díky protierozním opatřením v okolí jejich polí a vesnic nebo jak moc se čeští školáci v budoucnu budou řídit při svých nákupech ohledem na globální udržitelnost a důstojné pracovní podmínky dělníků, kteří vybraný produkt vyrobili. Na to je problematika rozvoje příliš komplexní, ovlivněná řadou faktorů a její statistické sledování příliš omezené. Přes různá čísla je za každou rozvojovou aktivitou konkrétní lidský příběh, který stojí za to úsilí, ač jsou skutečné přínosy vidět až po delší době. Česká republika byla v květnu 2013 přijata za plného člena Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC). Symbolicky se tak završil osmnáctiletý přerod Česka ze země, která pomoc přijímala, na zemi, která patří mezi bohaté dárce. Je to ocenění, ale i závazek pro další zlepšování českého systému ZRS ke skutečné efektivitě a účelnosti rozvojové spolupráce. Nejen proto a ve světle příznivých ekonomických vyhlídek nastal čas skončit s váhavým přístupem české politické reprezentace k rozvojové spolupráci a změnit kurz směrem k navyšování objemu prostředků na ZRS ČR, a to hlavně na rozvojové projekty. Velký dík a úcta patří všem jednotlivcům, organizacím a institucím v Česku i partnerských zemích i jinde v EU a ve světě, kteří se zlepšování životních podmínek lidí v rozvojových zemích i změně našeho chování směrem ke globálně odpovědnému dlouhodobě věnují. Jana Miléřová Ředitelka FoRS, t.č. na mateřské dovolené I uplynulý rok FoRS hledal průsečíky snah českých neziskových organizací spolupracovat na rozličných úrovních, sdílet, co se ověřilo i nepovedlo v praxi, společně hájit zájmy lidí i přírody a nahlížet na jednotlivé činnosti právě tím komplexním a holistickým pohledem, který je pro globálně udržitelný a zodpovědný rozvoj principiální. FoRS mimo jiné vedl diskuse o roli rozvojové spolupráce a neziskových organizací a cestách ke změně paradigmatu pro nový rozvojový rámec po roce 2015, kdy vyprší termín pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí.

5 1 Představení FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena v roce 2002 patnácti zakládajícími organizacemi. Ke konci roku 2013 činil počet členů 30 (dalších 5 organizací mělo statut pozastaveného členství), bylo zde 16 pozorovatelů právnických osob (NNO, univerzit a akademických institucí, mezinárodních organizací, dobrovolnických sdružení, think-tanků a dalších) a 4 pozorovatelé fyzické osoby. FoRS si vybudoval pozici zástupce českých NNO vůči státním institucím v ČR a EU a platformy pro koordinaci a budování odborných kapacit českých neziskových subjektů v rozvojové spolupráci a vzdělávání. Členství ve FoRS je přístupné pro všechny nezávislé nevládní neziskové organizace i instituce z akademické sféry z ČR působící v rozvojové a humanitární oblasti, osvětě a globálním rozvojovém vzdělávání. Organizace vstupují do FoRS zprvu jako pozorovatelé. Pozorovatelský status uděluje Správní rada FoRS během roku; členy jednou za rok přijímá Valná hromada FoRS. Vizí FoRS je přispívat k odstranění extrémní chudoby, podporovat environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, pomoci naplňovat lidská práva, předcházet konfliktům a nenásilně je řešit. Posláním FoRS je zvyšovat efektivnost, kvalitu a objem české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a humanitární pomoci, posilovat pozitivní dopady působení českých rozvojových a humanitárních organizací a institucí v potřebných zemích i doma a při tvorbě souvisejících politik. FoRS zdůrazňuje, že zahraniční rozvojová spolupráce nemůže být jediným nástrojem na snižování chudoby a že odstraňovat chudobu ve světě nelze bez koherence politik pro rozvoj, tj. systematických strukturálních změn v ostatních oblastech hospodářství, obchodu, zemědělství, financí atd. na národní, regionální a globální úrovni. FoRS je jedním ze zakládajících členů CON- CORD, Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD zastřešuje národní platformy a sítě NNO ze zemí EU, jež dohromady sdružují na dva tisíce nevládních organizací. Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje do diskusí a politických jednání o rozvojové spolupráci a souvisejících politikách na úrovni EU. FoRS a jeho členové se zavázali naplňovat principy uvedené v Kodexu efektivnosti FoRS, který přijali na Valné hromadě : znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin, transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy, partnerství založené na důvěře a společných hodnotách a zájmech, respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami, odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost. FoRS realizuje činnosti v rámci tří strategických pilířů: A) zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni (tzv. policy/advocacy) B) posilování kapacit a koordinace členů FoRS C) strategická partnerství a osvěta 1

6 2 Výsledky činnosti FoRS za rok Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských politik (tzv. policy a advocacy) O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 1. Posílit odpovědnost České republiky vůči zemím globálního jihu Očekávané výsledky: 1.1. Řešení globálních problémů je pravidelně zařazováno do politické agendy ČR Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) ČR je transparentní, v souladu se standardy International Aid Transparency Initiative (IATI). Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 1: Zástupci FoRS se zúčastnili všech jednání a diskusí Rady pro ZRS a pracovních skupin Rady pro ZRS pro evaluace, všech kulatých stolů MZV k teritoriálním a sektorovým prioritám ZRS ČR a všech prezentací evaluací projektů MZV uskutečněných v roce FoRS prováděl analýzy koncepčních dokumentů v oblasti ZRS zejména Informace o ZRS za rok 2012, Plán ZRS 2014 a Střednědobý výhled do roku 2016 a připravil detailní materiály pro MZV ke střednědobému vyhodnocení Koncepce ZRS FoRS formuloval a předal společná stanoviska ke klíčovým vládním materiálům a dílčím procesům na úrovni ČR: 16 stanovisek k české úrovni ZRS určených zejména MZV a ČRA a 10 podnětů či stanovisek souvisejících s evropskými či globálními tématy (adresáty byli premiér, ministr zahraničních věcí, čeští členové Evropského parlamentu, Stálé zastoupení ČR v Bruselu aj.). FoRS sledoval vyhlašovaná výběrová řízení ČRA/MZV a uveřejňované informace na webu ČRA/MZV. K tomu zpracoval analýzu informací pro zhodnocení transparentnosti ZRS pro iniciativu PublishWhat- YouFund, která přispěla k sestavení Indexu transparentnosti pomoci (Aid Transparency Index) dle standardů IATI za rok 2013 viz 2

7 O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 2. Naplňovat evropské a mezinárodní závazky v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce Očekávané výsledky: 2.1. ZRS dodržuje hlavní cíl, tj. snižování chudoby a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí na úrovni politických a strategických rozhodnutí i na úrovni projektové ZRS ČR naplňuje mezinárodní standardy efektivnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, Pařížské deklarace a následných jednání na vysoké úrovni ČR má jasnou vizi, jak naplnit závazek navyšovat rozpočet ZRS ČR až na úroveň 0,7 % HND. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 2: FoRS se snaží propojovat policy témata z EU a globální úrovně na tu českou a opačně zejména přes společný postup a stanoviska vůči českým a evropským politickým partnerům. V roce 2013 těmi tématy byly zejména: víceletý finanční rámec EU , komunikace Evropské komise Důstojný život pro všechny / post-mdg agenda, grantové podmínky Evropské komise pro globální vzdělávací a osvětové projekty, koherence politik pro rozvoj, efektivnost rozvoje aj. FoRS zpracoval data a příspěvek o české ZRS pro Aidwatch zprávu CONCORD za rok 2013 uvedenou pod názvem The Unique Role of European Aid: The Fight Against Global Poverty, která hodnotí naplňování mezinárodních závazků v objemu a kvalitě rozvojové pomoci EU a jejích členských států (uvedena v Bruselu ). FoRS nechal zpracovat analýzu postoje aktérů v ČR (NNO, vláda, média) k tématu koherence politik pro rozvoj (PCD) a zavádění těchto principů do praxe. Analýza byla využita pro zpracování evropské zprávy CON- CORD Spotlight Report on Policy Coherence for Development 2013, která hodnotí pokrok EU a jejích členských států v prosazování principů koherence politik pro rozvoj. FoRS vydal studii Udržitelnost českých projektů zahraniční rozvojové spolupráce určenou pro subjekty zapojené do systému ZRS ČR s konkrétními doporučeními ke zvýšení udržitelnosti a efektivnosti projektů ZRS ČR. FoRS vydal studii Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. 3

8 O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 3. Posílit legitimitu FoRS Očekávané výsledky: 3.1. FoRS je všeobecně uznán jako zástupce českých rozvojových organizací občanské společnosti a obecně i občanské společnosti ze zemí globálního Jihu Spolupráce s ostatními platformami NNO na tématech týkající se českého neziskového sektoru nad rámec FoRS. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 3: FoRS dlouhodobě buduje pozici zástupce českých rozvojových NNO vůči státním institucím v ČR a EU. Při zastupování společných zájmů se snaží opřít o otevřený dialog zejména s Ministerstvem zahraničních věcí ČR / Odborem pro rozvojovou spolupráci, Českou rozvojovou agenturou a o své formální postavení přidruženého člena Rady pro ZRS. FoRS se jako aktivní člen evropské konfederace CONCORD snažil do její činnosti přinášet pohled českých rozvojových a rozvojově-vzdělávacích organizací a podílet se na společné práci nevládního sektoru na úrovni EU i globální, využívat ojedinělé synergie k prosazování společných vizí, získávat a sdílet důležité informace aj. FoRS sledoval aktuální evropské diskuse nad očekávanými změnami paradigmatu rozvojové spolupráce, udržitelného rozvoje a role občanské společnosti v novém rozvojovém rámci po roce 2015 (tzv. post-mdgs). FoRS k tomu vedl vlastní interní diskusi mezi členy. Výsledkem byly dvě rozsáhlejší studie FoRS: Obhajoba české zahraniční rozvojové spolupráce a důležitosti rozvojových nevládních neziskových organizací v měnícím se světě a Rozvoj po roce 2015 a příležitosti pro české nevládní neziskové organizace. FoRS rozvíjel spolupráci s dalšími subjekty v ČR a uspořádal následující akce: s Platformou podnikatelů v ZRS: seminář How can economic growth work for development of developing countries a kulatý stůl Rizika realizace rozvojových projektů. s Klimatickou koalicí: seminář pro ekologické a rozvojové NNO Klimatická změna jako rozvojový problém. s asociací ekologických organizací Zelený kruh a organizací Glopolis: seminář Netradiční partnerství a domácí transformace: výzvy a příležitosti pro ekologické a rozvojové nevládní organizace. s organizací Forum2000: diskusní panel v rámci konference Forum 2000 Společnosti v přerodu na téma Role rozvojové spolupráce v budování demokracie. 4

9 2.2 Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 4. Posílit kapacity a dialog mezi členy FoRS Očekávané výsledky: 4.1. Vnitřní komunikace ve FoRS je efektivní a zohledňuje různé kapacity a potřeby členů Kapacity FoRS a jeho členů jsou systematicky posilovány při realizaci projektů, vlastním rozvoji organizací i při tvorbě politik Organizace sdružené ve FoRS naplňují principy schválené v Kodexu efektivnosti FoRS FoRS má efektivně fungující Sekretariát, který má dostatečné personální kapacity a finanční prostředky pro naplňování strategie FoRS. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 4: FoRS se snaží vytvářet příležitosti pro výměnu zkušeností, společné učení a sdílení jak mezi členy, tak zejména s partnery z ČR a ze zahraničí. Celkem se do více než 150 akcí (semináře, konference, workshopy, pracovní jednání, zasedání aj.), které FoRS partnersky podpořil, zajistil nebo zprostředkoval, zapojilo přes 100 osob z cca 37 členských a pozorovatelských organizací. FoRS uspořádal 5 vlastních vzdělávacích seminářů, 1 dvoudenní konferenci, s partnery spolupořádal dalších 9 akcí vč. druhého humanitárního kongresu v ČR. Vyslal pracovníky a pracovnice členů na 9 měsíčních odborných stáží v ČR a 4 v zahraničí. FoRS koordinoval čtyři interní procesy pro členskou základnu: diskuse nad výzvami a rolí rozvojové spolupráce a NNO v měnícím se globálním kontextu, diskuse nad společnou komunikací a příprava společného průzkumu veřejného mínění, formulace společných stanovisek pro střednědobé vyhodnocení Koncepce ZRS vedené ze strany MZV, lepší využívání zkušeností a dat podložených praxí členů a pozorovatelů do policy práce FoRS tzv. evidence-based policy a propojování spolupráce mezi policy, osvětou a GRV a rozvojovou praxí. Sekretariát FoRS pro své členy a pozorovatele vydával pravidelné týdenní Novinky FoRS, čtvrtletní Dopisy členům, vnitřní internetové fórum a pro vnější informační činnost vedl profil na Facebooku https://www.facebook.com/ FoRSPraha a webové stránky a FoRS každoročně organizuje sebehodnocení členů dle Kodexu efektivnosti FoRS. V roce 2013 se jej zúčastnilo 19 organizací, tj. cca 40 % základny, a Sekretariát FoRS. Sekretariát FoRS uskutečnil 32 individuálních schůzek se členy a pozorovateli pro lepší znalost své členské základny a sdílení informací se členy. FoRS podpořil první ročník tzv. peer reviews mezi organizacemi FoRS dle Kodexu efektivnosti FoRS či jiného referenčního rámce (organizačního, strategického apod.), tedy vzájemnou zpětnou vazbzjednotlivých organizací. Má přispět k posílení zpětné vazby a dalšího rozvoje organizací FoRS. Zájem podstoupit peer review vyjádřilo 9 organizací, nakonec jej uskutečnily 4 (z toho 2 na začátku roku 2014). 5

10 FoRS společně se svými organizacemi realizoval 7 společných projektů (ve 3 jako hlavní řešitel, ve 4 jako partner). Byl zaveden nový systém členských a pozorovatelských příspěvků schválený na Valné hromadě FoRS v roce Sekretariát měl stabilní organizační strukturu a zajištěné financování a zapojoval do činnosti FoRS stážisty a stážistky z vysokých škol. Byla podporována činnost pracovních skupin: Pracovní skupiny jsou základní formou zapojení členů a pozorovatelů do činnosti a utváření směřování FoRS. Závisí plně na zájmu, odbornosti, výměně informací a zkušeností a schopnosti koordinace mezi samotnými organizacemi. Aktivní pracovní skupiny svolávaly svá zasedání, stanovily si a sledovaly vlastní agendu, která byla navázaná na strategické cíle FoRS, podílely se na formulování pozic FoRS či realizaci společných akcí. Právě o výsledky společné práce a odbornosti PS se pak FoRS opírá ve všech třech pilířích své činnosti. V roce 2013 se konalo celkem 37 zasedání sedmi pracovních skupin FoRS (Policy, Globální rozvojové vzdělávání, Efektivnost, Humanitární pomoc, Komunikace a P.R., Gender, Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce pro zdravotně postižené) a čtyř ad hoc tematických skupin dle teritoriálních priorit dle Koncepce ZRS (Afrika, Asie, Východní Evropa, Západní Balkán) k sektorovým prioritám a k systému evaluací MZV. Průběžná komunikace probíhala elektronicky. Do pracovních skupin se různou měrou zapojovalo cca 23 členů a pozorovatelů 2.3 Strategická partnerství a osvěta O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 5. Cíl 5: Posílit strategická partnerství Očekávaný výsledek: 5.1. FoRS posiluje spolupráci se strategickými partnery z ČR a zahraničí. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 5: FoRS rozvíjel dialog se svými hlavními strategickými partnery na ČR úrovni Odborem rozvojové spolupráce MZV ČR a Českou rozvojovou agenturou. Dále spolupracoval s Platformou podnikatelů v ZRS, Klimatickou koalicí, Asociací pro podporu lidských práv a demokracie DEMAS, Asociací ekologických organizací Zelený kruh a kampaní Česko proti chudobě. Evropská konfederace CONCORD je pro FoRS hlavní členskou strukturou na úrovni EU. Díky zástupcům FoRS z řad členů a pozorovatelů a jejich aktivnímu přístupu a odbornosti se FoRS zapojil do všech klíčových pracovních skupin CONCORD. 6

11 FoRS je spolu s dalšími národními platformami ze zemí EU-13 partnerem projektu TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/ AC for active engagement in Global Development ( ). Projekt posiluje vzdělávací kapacity FoRS a mezinárodní spolupráci mezi NNO. Na začátku 2013 vznikla nová globální iniciativa Partnerství organizací občanské společnosti pro rozvojovou efektivnost (CPDE CSO Partnership for Development Effectiveness). Zástupkyně FoRS se stala reprezentantkou subregionu Evropa v řídicím orgánu této globální iniciativy a zastupuje občanskou společnost vůči GPEDC (Global Partnership for Effective Development Cooperation), které sdružuje vlády a donorské instituce. FoRS je členem Mezinárodního fóra národních platforem NNO (IFP International Forum of National NGO Platforms). FoRS jako subjekt se v roce 2013 podílel na přípravě 4 projektů předložených v rámci grantové výzvy Evropské komise pro osvětové a rozvojově vzdělávací projekty. FoRS podporuje budování partnerství NNO s privátním sektorem a akademickým sektorem a vydal k tomu studii Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích o potřebách, limitech a příležitostech pro spolupráci mezi vědou a výzkumem a soukromým a neziskovým sektorem. O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 6. Posílit povědomí o ZRS Očekávaný výsledek: 6.1. FoRS je v ČR vnímán ze strany odborníků, médií a veřejnosti jako důležitý zdroj informací o ZRS. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 6: Byl zahájen proces společné komunikace organizací ve FoRS s cílem zlepšit schopnosti členů a pozorovatelů komunikovat důležitá témata rozvoje a globální zodpovědnosti a ujasnit roli FoRS jako platformy v komunikaci. K tomu byl připraven zvláštní projekt Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou, podpořený grantem z Fondu partnerství Programu švýcarsko- -české spolupráce. FoRS vydal nebo spoluvydal 4 tiskové zprávy, 6 publikací a výroční zprávu. Byly provozovány webové stránky www. fors.cz a a profil na Facebooku FoRS uskutečnil první společný reprezentativní průzkum veřejného mínění v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 7

12 2.4 Hodnocení činnosti FoRS za rok 2013 ze strany organizací FoRS Všech aktivit pořádaných nebo zprostředkovaných platformou FoRS se v roce 2013 zúčastnilo přes 110 osob z cca 37 členských organizací a pozorovatelů (tj. cca 80 % základny). Valné hromady se zúčastnilo 29 členů a pozorovatelů (tj. přes 60 %). Od roku 2009 Sekretariát FoRS každoročně na podzim provádí průzkum spokojenosti členů s činností FoRS a jejich potřeb pro následující rok. Průzkumu se v roce 2013 zúčastnilo 28 členů a pozorovatelů (tj. 61 % členů a pozorovatelů). Z výsledků hodnocení činnosti platformy FoRS ze strany členů lze vybrat následující závěry: Členové a pozorovatelé FoRS ohodnotili svoji spokojenost s činností FoRS průměrnou známkou 7,59 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). Naplnění svých očekávání / motivací pro členství ve FoRS členové a pozorovatelé ocenili průměrnou známkou 7,15. Členové vnímají FoRS jako důležitého hráče v oblasti ovlivňování rozvojových politik na úrovni ČR a EU průměrná známka 6,93. FoRS je pro členy a pozorovatele hlavní či důležitý zdroj vzdělávacích aktivit v oblasti rozvojové spolupráce (průměrná známka 7,30), jeho školení jsou z dlouhodobého hlediska kvalitní (7,19). Hlavní přínos/motivaci vnímají členové a pozorovatelé FoRS takto: získat důležité informace, poznatky a kontakty (78 %) sdílet zkušenosti, nalézat nové partnery a budovat spolupráci s ostatními (67 %) mít možnost účastnit se specifických vzdělávacích akcí v ČR i EU a posilovat kapacity organizace (59 %) zapojit se do diskusí o tom, jak se rozvojová spolupráce vyvíjí a kam směřuje (44 %) Hlavní nedostatky FoRS členové a pozorovatelé vidí v: nízkém povědomí o FoRS mimo odborný okruh, neexistujícím povědomí o FoRS u veřejnosti a médií (52 %) malém počtu aktivně zapojených členských organizací (40 %) širokém spektru názorů, resp. neznalosti názorů členů, případně vedoucí k nedostatečné identifikaci členů s prosazovanými postoji za FoRS a/nebo k nedostatečně důrazným postojům (36 %) Většina členů a pozorovatelů uvedla, že alespoň % jejich pracovníků je pravidelně informovaných o aktivitách FoRS, a to i prostřednictvím vnitřního mechanismu sdílení informací uvnitř organizací. Za nejefektivnější způsob sdílení informací ve FoRS organizace považují zasílání Novinek přímo do u (85 % respondentů) a dále prostřednictvím pracovních skupin (58 %). 8

13 3 Organizační struktura ČLENOVÉ K ADRA, o. s. 2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s. 3. ARS Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s. 4. Centrum Dialog, o. s. 5. Centrum Narovinu, o. s. 6. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství 7. Člověk v tísni, o. p. s. 8. Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové pomoci 9. EDUCON, o. s. 10. Ekumenická akademie Praha, o. s. 11. Fairtrade Česká republika, z. s. p. o. 12. Humanitas Afrika, o. s. 13. Charita Česká republika 14. INEX Sdružení dobrovolných aktivit, o. s. 15. Multikulturní centrum Praha, o. s. POZASTAVENÁ ČLENSTVÍ 31. IGPN International Gender Policy Network 32. Nadační fond Microfinance 16. NaZemi, o. s. 17. Občanské sdružení Development Worldwide (DWW), o. s. 18. Občanské sdružení M.O.S.T., o. s. 19. Občanské sdružení ShineBean, o. s. 20. Glopolis, o.p.s. 21. SADBA Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. 22. SIRIRI, o. p. s. 23. SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o. s. 24. Sdružení Podané ruce, o. s. 25. Sue Ryder International CZ, o. p. s. 26. Světlo pro svět Light for the World, o. s. 27. Univerzita Palackého v Olomouci 28. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 29. Vysoká škola ekonomická Fakulta mezinárodních vztahů 30. Wontanara, o. s. 33. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. 34. Sdružení pro integraci a migraci, o. s. 35. Volonté Czech, o. p. s. BĚHEM ROKU 2013 UKONČILI SVÉ ČLENSTVÍ VE FORS: Arcidiecézní Charita Praha členství ukončeno k MAHA členství ukončeno k Otevřená společnost, o. p. s. členství ukončeno k POZOROVATELÉ PRÁVNICKÉ OSOBY K Alterra, o. s. 2. Ambos Mundos, o. s. 3. Burma Center Prague, o. p. s. 4. CARE ČR, o. s. 5. Civitas per Populi, o. s. 6. Česká rozvojová organizace, o. p. s. 7. Gender Studies, o. p. s. 8. INFO-DRÁČEK, o. s. 9. IOM International Organizaton for Migration 10. Klub Hanoi, o. s. 11. Lékaři bez hranic Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o. p. s. 12. Neslyšící s nadějí, o. s. 13. Partners Czech, o. p. s. 14. Pro-Contact, o. s. 15. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Brontosaurus Krkonoše 16. Život 90, o. s. POZOROVATELÉ FYZICKÉ OSOBY K Černá Lenka 2. Píbilová Inka ORGÁNY FORS 3. Procházka Michal 4. Šimůnková Blanka Dne se konalo zasedání Valné hromady FoRS, nejvyššího orgánu platformy, za účasti 21 členů a 8 pozorovatelů. V rámci programu proběhlo volné diskusní fórum se členy a pozorovateli a debata s hosty z vedení ORS MZV a ČRA. Proběhlo dovolení členů a členek Správní rady a Dozorčí rady na uvolněná místa. Během roku 2013 se konalo 8 zasedání Správní rady FoRS, která je statutárním orgánem platformy a má 7 členů ze 7 členských organizací FoRS. Mezi zasedáními Správní rada projednávala důležité otázky per rollam. 9

14 SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ RADA FORS A SEKRETARIÁT FORS PŮSOBILY V ROCE 2013 V TOMTO SLOŽENÍ: SPRÁVNÍ RADA Do Od Předseda: Oldřich Pospíšil, Charita ČR Oldřich Pospíšil, Charita ČR (odstoupil z funkce ) Místopředsedové: Jan Bárta, ADRA, o. p. s. Ondřej Kopečný, Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Členové: Lenka Dudková, ARPOK, o. p. s. Jan Dus, Diakonie ČCE Středisko humanit. a rozvoj. pomoci Petra Krylová, Univerzita Palackého Olomouc Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. Jan Bárta, ADRA, o. p. s. Ondřej Kopečný, Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Lenka Dudková, ARPOK, o. p. s. Jan Dus, Diakonie ČCE Středisko humanit. a rozvoj. pomoci Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. Daniel Svoboda, DWW DOZORČÍ RADA Do Od Členové: Tomáš Bílý, NaZemi společnost pro fair trade, o. s. Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Vladislav Vik, Charita ČR Vladislav Vik, Charita ČR Ivona Remundová, EDUCON Hana Chorváthová, Fairtrade ČR SLOŽENÍ SEKRETARIÁTU V ROCE 2013: Jméno a příjmení Jana Miléřová Zuzana Dudová (Šiková) Katarína Šrámková Adéla Stiborová Marie Zázvorková Květoslava Štěpánová Funkce/agenda Ředitelka Policy Officerka (do 7/2013) koordinace přípravy společných stanovisek a sledování rozvojové politiky ČR a EU Policy Officerka (od 9/2013) koordinace přípravy společných stanovisek a sledování rozvojové politiky ČR a EU Koordinátorka pro posilování kapacit projekt spolupráce s akademickým a privátním sektorem RESAREAS Koordinátorka pro posilování kapacit projekt TRIALOG, práce se členy, téma efektivnosti rozvoje vč. sebehodnocení organizací ve FoRS dle Kodexu FoRS Externí spolupracovnice pro finanční řízení ČINNOST SEKRETARIÁTU V PRŮBĚHU ROKU 2013 PODPOŘILI TŘI STÁŽISTKY A JEDEN STÁŽISTA. Jméno Termín Škola Markéta Ročejdová Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Klára Vraštilová Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií Barbora Merclová Západočeská univerzita v Plzni, Mezinárodní vztahy Petr Pöschl Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 10

15 4 Projekty FoRS realizované v roce 2013 Název projektu: Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura Číslo projektu: 17/2013/02 Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Podpora kapacit a efektivnosti platformy FoRS Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2013 Doba trvání: Hlavní řešitel: FoRS Partneři: CONCORD, TRIALOG, DEEEP, členské a pozorovatelské organizace FoRS Název projektu: Poskytovatel dotace: CONCORD/Gates Foundation Výše skutečně spotřebované dotace: Kč. Výše dotace na celou dobu projektu: ,9 Kč (2 625 EUR). Posilování práce platformy v Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework) Doba trvání: Hlavní řešitel: FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Partneři: Členové a pozorovatelé FoRS Název projektu: Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou Poskytovatel dotace: Fond partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce Číslo projektu: PF 133/10V Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Výše dotace na celou dobu projektu: Kč Doba trvání: Hlavní řešitel: FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Partneři: Alliance Sud Swiss Alliance of Development Organisations (Švýcarsko) Název projektu: Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Výše dotace na celou dobu projektu: Kč Doba trvání: RESAREAS Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z Evropského sociálního fondu (ESF) Hlavní řešitel: Univerzita Hradec Králové Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univerzita Praha, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma Novasoft a sdružení FoRS Název projektu: Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid) Číslo projektu: DCI-NSAED/2011/197 Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Evropský projekt TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development Výše dotace na celou dobu projektu: Kč ( EUR) Doba trvání: Hlavní řešitel: HORIZONT3000, Rakousko 11

16 Partneři: Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.v./ageh, Arengukoostöö Ümarlaud AKÜ, Estonian Roundtable for Development Cooperation, Association LITDEA Network of Lithuanian Non-governmental Associations of Developmental Cooperation, Bulgarian Platform for International Development BPID, Centar za mirovne studije /Center for Peace Studies, České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS Czech Forum for Development Cooperation), CONCORD a.i.s.b.l, Cyprus NGO Platform the Development, Grupa Zagranica/Zagranica Group, Hungarian Association of NGOs for Devt. and Humanitarian Aid HAND, Latvian Platform for Development Cooperation LAPAS, Light for the World Christoffel Development Cooperation, Polish Humanitarian Action, The Romanian NGDO Platform FOND, SKOP (Solidarjetà u Koperazzjoni) The National Platform of Maltese NGDOs, SLOGA, Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid, Slovak Nongovernmental Devt. Organizations (NGDOs) Platform MVRO. Název projektu: Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid) Číslo projektu: DCI-NSA ED/2012/ Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Výše dotace na celou dobu projektu: Kč (73 530,93 EUR) Doba trvání: Evropský projekt World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět Hlavní řešitel: Centre national de coopération au développement (CNCD asbl), Belgie Partneři: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMV- RO), SLOGA Slovenian Global Action, Grupa Zagranica, Nemzetkozi Humanitarius es Fejlesztesi Civil Szovetseg (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid HAND), The Romanian NGDO Platform (FOND), Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), Eurodad European Network on Debt and Development asbl, Centre de Recherche et d Information pour le Développement (CRID) Název projektu: Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura Číslo projektu: 19/2013/45 Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Doba trvání: Evropský projekt World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět Hlavní řešitel: Centre national de coopération au développement (CNCD asbl), Belgie Partneři: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMV- RO), SLOGA Slovenian Global Action, Grupa Zagranica, Nemzetkozi Humanitarius es Fejlesztesi Civil Szovetseg (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid HAND), The Romanian NGDO Platform (FOND), Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), Eurodad European Network on Debt and Development asbl, Centre de Recherche et d Information pour le Développement (CRID) 12

17 5 Finanční zpráva ROZVAHA K (V TIS. KČ) Aktiva Stav k Stav k A) Dlouhodobý majetek 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 IV. Oprávky 0 0 B) Krátkodobý majetek I. Zásoby 0 0 II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva celkem 12 9 Úhrn aktiv Pasiva Stav k Stav k A) Vlastní zdroje I. Jmění II. Výsledek hospodaření B) Cizí zdroje I. Rezervy 0 0 II. Dlouhodobé závazky 0 0 III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva Úhrn Pasiv VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K (V TIS. KČ) Spotřebované nákupy 64 Tržby za vlastní výkony Služby Změny stavu zásob 0 Osobní náklady Aktivace celkem 0 Daně a poplatky 0 Ostatní výnosy celkem 101 Ostatní náklady 27 Tržby z prodeje majetku 0 Odpisy 0 Přijaté příspěvky 509 Poskytnuté příspěvky 78 Provozní dotace Daň z příjmů 0 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření

18 ZDROJE FINANCOVÁNÍ FORS V ROCE 2013 Celkem poskytnuté dotace a příspěvky v roce 2013 v Kč Česká rozvojová agentura podpora platforem Česká rozvojová agentura podpora trojstranných projektů World Wise Europe Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět Fond Partnerství Švýcarsko-české spolupráce Evropská komise-projekt World Wise Europe Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět Evropská komise v rámci projektu TRIALOG V Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Resareas CONCORD / Gates Foundation Strengthening the work on AidWatch and the new MFF Členské a pozorovatelské příspěvky Jiné výnosy, cestovní náhrady, úroky Celkem výnosy v roce 2013 v Kč NÁKLADY FORS V ROCE 2013 V KČ Mzdové náklady, vč. pojištění a DP Cestovné externí účastníci Expertní služby Cestovné, stravné Pronájem kanceláře Finanční služby Členský příspěvek - CONCORD Jiné náklady Pronájem prostor Pevná linka, mobilní telefony, internet Jiné služby Potraviny v rámci akcí Konzultační, poradenské a právní služby Energie a služby k pronájmu Spotřeba materiálu Překlady Kurzové ztráty Poštovné Ostatní daně a poplatky 200 Celkem náklady

19 ZDROJE FINANCOVÁNÍ FORS (V %) ZDROJE FINANCOVÁNÍ FORS (V KČ) ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 15

20 6 Přehled společných stanovisek, akcí, publikací, tiskových zpráv TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (TZV. ENABLING ENVIRONMENT ): Dokument Odesláno Adresát 1. Podněty FoRS k přípravě a provádění evaluací MZV ORS MZV 2. Vyjádření k prioritám výzev Fondu NNO na Fond NNO online 3. Komentáře ke znění podmínek v dotačních rozhodnutích ČRA ČRA 4. Komentáře ke změnám v rozpočtu a úhradě nákladů v rámci projektů ČRA ČRA 5. Zhodnocení systému ZRS ČR a vyjádření stanoviska ke členství ČR v Mise DAC OECD OECD/DAC 6. Vyjádření k plánu ZRS na rok 2014 a střednědobému výhledu do r ORS MZV 7. Dopis se Zeleným kruhem o rozpočtových pravidlech NNO při platnosti nového občanského zákoníku Ústavněprávní výbor poslanecké sněmovny 8. Komentáře k formulářům dotačních výběrových řízení ČRA ČRA 9. Komentáře k vyhlášení jednotlivých tuzemských dotačních výběrových ČRA řízení ČRA znění vyhlášení, kritéria výběru 10. Příspěvek FoRS k sektorovému zaměření v rámci střednědobého ORS MZV vyhodnocení Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 11. Příspěvek FoRS ke střednědobému vyhodnocení zahraniční rozvojové ORS MZV spolupráce s Afrikou 12. Příspěvek FoRS ke střednědobému vyhodnocení zahraniční rozvojové ORS MZV spolupráce ČR v prioritních zemích Asie 13. Shrnutí obecných doporučení FoRS v rámci střednědobého vyhodnocení ORS MZV Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR 14. Příspěvek FoRS ke střednědobému vyhodnocení zahraniční rozvojové ORS MZV spolupráce ČR ve východní Evropě Moldavsko a Gruzie 15. Příspěvek FoRS ke střednědobému vyhodnocení zahraniční rozvojové ORS MZV spolupráce ČR v prioritních zemích západního Balkánu 16. Návrhy zemí pro vyhlašování dotačních programů v rámci humanitární pomoci ČR na rok ORS MZV TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A SOUVISEJÍCÍCH POLITIK, GLOBÁLNÍCH TÉMAT A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (TZV. ENABLING ENVIRONMENT ): Dokument Odesláno Adresát 1. Dopisy se stanoviskem FoRS a CONCORD před jednáním výboru EP pro zemědělství o reformě SZP R. Dušek, H. Fajmon Evropský parlament 2. Dopis před jednáním Evropské rady o víceletém finančním rámci EU předseda vlády Petr Nečas 3. Dopisy se stanoviskem FoRS a CONCORD před jednáním výboru EP čeští europoslanci pro zemědělství o reformě SZP 4. Návrh sektorových a projektových fiší IPA 2013 SRBSKO MZV 5. Podněty k rámcové pozici MZV pro Parlament ČR ke sdělení EK Důstojný ORS MZV život pro všechny 6. Doporučení CONCORD k rozdělení prostředků v Kapitole 4 Víceletého ORS MZV finančního rámce EU Dopis před jednáním Evropské rady zahrnutí rozvojových závazků předseda vlády Petr Nečas do závěrů Evropské rady 8. Doporučení pro MZV pro jednání o podmínkách výzvy na projekty EK a ORS MZV ke GRV (DEAR) Komentáře FoRS ke zprávě Panelu OSN na vysoké úrovni k novému ORS MZV rozvojovém rámci po roce 2015 A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development 10. Pozice CONCORD k prioritním oblastem litevského předsednictví v Radě EU koherence politik pro rozvoj (PCD) a financování pro rozvoj a HLM GPEDC v Mexiku ORS MZV 16

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prvního sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 58%

Více

VÝROČNÍ Z P R ÁVA 2014. F o R S Č E S K É F Ó R U M P R O R O Z- VOJOVOU SPOLUPRÁCI

VÝROČNÍ Z P R ÁVA 2014. F o R S Č E S K É F Ó R U M P R O R O Z- VOJOVOU SPOLUPRÁCI VÝROČNÍ Z P R ÁVA 2014 F o R S Č E S K É F Ó R U M P R O R O Z- VOJOVOU SPOLUPRÁCI České fórum pro rozvojovou spolupráci Czech Forum for Development Co-operation České fórum pro rozvojovou spolupráci Czech

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1. Představení FoRS... 3 2. Výsledky činnosti FoRS za rok 2012... 4 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014 Dotační tituly: POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Více

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016 Dotační tituly: POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 11. 2. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2009. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výroční zpráva 2009. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výroční zpráva 2009 České fórum pro rozvojovou spolupráci 3 FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí Sídlo:

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR)

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Martin Náprstek Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc, 7.9. 2015 Cíle ZRS ČR pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 11. 2. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Pohled FoRS Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok

Více

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015 Dotační tituly: POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017

Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 Dotační tituly: POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI Ministerstvo zahraničních věcí ČR Dotační titul: Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU

Více

Evropský rok rozvoje /EYD2015/

Evropský rok rozvoje /EYD2015/ Prezentace projektu Evropský rok rozvoje /EYD2015/ 1. Kampaň Česko proti chudobě Od roku 2005 tvoří hlavní agendu kampaně Česko proti chudobě osm Rozvojových cílů tisíciletí. Těchto osm cílů, které byly

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen Správní rady FoRS Development Worldwide, spolek

Více

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Pavel Bobek ORS MZV ČR Rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR Legislativní rámec Strategický rámec Programy a plány Realizace Výsledky a

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Ministerstvo zahraničních věcí ČR Název podprogramu: Spolufinancování projektů českých subjektů podpořených ze zdrojů EU pro rok 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PLATFORMA A ASISTENČNÍ TÝM HELPDESK PRO ZVYŠOVÁNÍ

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 V. Region / země Tematické priority ZRS Sektor dle terminologie OECD 2017 (v tis. Kč)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Dagmar Kubínová zástupkyně ČR v PS Rady pro AKT Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu O čem bude prezentace Právní

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 PRAHA 2006 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2005 IV. Školicí akce v roce 2005 V. Projekt Cesty

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2010 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010 Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2010 Číslo Rozhodnutí projektu: Název projektu: Cílová země projektu: Místo realizace projektu: Realizátor projektu: Partnerské organizace projektu v ČR a v

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2011 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 PRAHA 2007 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2006 IV. Školicí akce v roce 2006 V. Projekt Cesty

Více

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller)

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Praxe a stáže pro studenty MRS 2012 Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Předmět Praxe v instituci základní informace Délka trvání: bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin) magisterské

Více

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Podpora trojstranných projektů českých subjektů pro

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Víceletý finanční rámec EU

Víceletý finanční rámec EU Víceletý finanční rámec EU Ekonomické zájmy ČR v EU 26. června 2012 Konference ekonomických radů, Praha ČR jako čistý příjemce z rozpočtu EU Čistá pozice ČR (= rozdíl mezi příjmy a odvody) v roce 2010:

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Zuzana Hlavičková MZV ČR Obecná definice zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Zahraniční rozvojová spolupráce pomoc rozvojovým zemím (definovaným

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa 13. dubna 2017

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa 13. dubna 2017 Česká národní koalice pro digitální pracovní místa 13. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 1 Vznik Grand Coalition for Digital Jobs

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Členství v Národní síti Zdravých měst ČR. ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Členství v Národní síti Zdravých měst ČR. ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-08-021-15 ze dne 13.10.2015 Členství v Národní síti Zdravých měst ČR 8. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1. s c

Více

Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 v ČR Místní Agenda 21 v ČR Institucionální podpora, kritéria Záštita, cíl - seminář MA21 - Cesta ke kvalitní obci se koná pod záštitou předsedy PS MA21 RVUR a ministra ŽP RNDr. Martina Bursíka, návaznost na

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více