Výroční zpráva FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS"

Transkript

1 Výroční zpráva FoRS 2013 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

2 Obsah 1 Představení FoRS Výsledky činnosti FoRS za rok Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských politik (tzv. policy a advocacy) Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS Strategická partnerství a osvěta Hodnocení činnosti FoRS za rok 2013 ze strany organizací FoRS Organizační struktura Projekty FoRS realizované v roce Finanční zpráva Přehled společných stanovisek, akcí, publikací, tiskových zpráv...16 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí Sídlo: Vladislavova 1460/12, Praha 1 Tel.: Web: Registrace: Magistrát hlavního města Prahy, oddělení občansko-správních agend č. 56/2150/02 ze dne , od Městský soud pro Prahu 2, IČO: , DIČ: CZ (není plátcem DPH) Peněžní ústav: ČSOB, a. s., Anglická 20, Praha 2, č. ú /0300 Grafická úprava a sazba: Karel Škopek Vydalo České fórum pro rozvojovou spolupráci v Praze v červnu 2014.

3 Seznam použitých zkratek CONCORD European NGO Confederation for Relief and Development Evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj CSO ČRA DAC/OECD EK EU EU-13 FoRS GRV HND IATI MDGs MŠMT MZV NNO NSA LA ODA ORS OSN PS PSP V4 WG ZRS / ZRS ČR Civil Society Organisations organizace občanské společnosti Česká rozvojová agentura Develelopment Assistance Committee / Organisation for Economic Co-operation and Development Výbor pro rozvojovou pomoc / Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Evropská komise Evropská unie země, které se staly členy EU po roce 2004 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko) České fórum pro rozvojovou spolupráci globální rozvojové vzdělávání hrubý národní důchod International Aid Transparency Initiative Mezinárodní iniciativa pro transparentnost pomoci Millenium Development Goals Rozvojové cíle tisíciletí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nevládní neziskové organizace Non-State Actors and Local Authorities in Development tematický program Evropské komise pro financování projektů nestátních subjektů a místních samospráv v rozvojové spolupráci Official Development Assistance oficiální rozvojová pomoc dle DAC/OECD Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR Organizace spojených národů pracovní skupina FoRS Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky země Visegrádské čtyřky Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko Working Goup pracovní skupina CONCORD zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

4 Slovo úvodem Rokem 2013 FoRS, platforma nevládních neziskových organizací a akademických institucí působících v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a globálního rozvojového vzdělávání, vkročil do druhé dekády své existence. Následující stránky shrnují, místy poněkud technicky, co FoRS učinil pro dosažení svých dlouhodobých met. Co zde bohužel přesně vyčíslit nedokážeme, je, jakými všemi směry se díky konkrétním českým rozvojovým projektům podařilo zlepšit životní podmínky lidí v rozvojových zemích a posunout je ven z kruhu extrémní chudoby, nakolik se africkým dívkám změní životní příležitosti díky nově zřízeným školám, jak se zlepší výnosy drobných zemědělců díky protierozním opatřením v okolí jejich polí a vesnic nebo jak moc se čeští školáci v budoucnu budou řídit při svých nákupech ohledem na globální udržitelnost a důstojné pracovní podmínky dělníků, kteří vybraný produkt vyrobili. Na to je problematika rozvoje příliš komplexní, ovlivněná řadou faktorů a její statistické sledování příliš omezené. Přes různá čísla je za každou rozvojovou aktivitou konkrétní lidský příběh, který stojí za to úsilí, ač jsou skutečné přínosy vidět až po delší době. Česká republika byla v květnu 2013 přijata za plného člena Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC). Symbolicky se tak završil osmnáctiletý přerod Česka ze země, která pomoc přijímala, na zemi, která patří mezi bohaté dárce. Je to ocenění, ale i závazek pro další zlepšování českého systému ZRS ke skutečné efektivitě a účelnosti rozvojové spolupráce. Nejen proto a ve světle příznivých ekonomických vyhlídek nastal čas skončit s váhavým přístupem české politické reprezentace k rozvojové spolupráci a změnit kurz směrem k navyšování objemu prostředků na ZRS ČR, a to hlavně na rozvojové projekty. Velký dík a úcta patří všem jednotlivcům, organizacím a institucím v Česku i partnerských zemích i jinde v EU a ve světě, kteří se zlepšování životních podmínek lidí v rozvojových zemích i změně našeho chování směrem ke globálně odpovědnému dlouhodobě věnují. Jana Miléřová Ředitelka FoRS, t.č. na mateřské dovolené I uplynulý rok FoRS hledal průsečíky snah českých neziskových organizací spolupracovat na rozličných úrovních, sdílet, co se ověřilo i nepovedlo v praxi, společně hájit zájmy lidí i přírody a nahlížet na jednotlivé činnosti právě tím komplexním a holistickým pohledem, který je pro globálně udržitelný a zodpovědný rozvoj principiální. FoRS mimo jiné vedl diskuse o roli rozvojové spolupráce a neziskových organizací a cestách ke změně paradigmatu pro nový rozvojový rámec po roce 2015, kdy vyprší termín pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí.

5 1 Představení FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena v roce 2002 patnácti zakládajícími organizacemi. Ke konci roku 2013 činil počet členů 30 (dalších 5 organizací mělo statut pozastaveného členství), bylo zde 16 pozorovatelů právnických osob (NNO, univerzit a akademických institucí, mezinárodních organizací, dobrovolnických sdružení, think-tanků a dalších) a 4 pozorovatelé fyzické osoby. FoRS si vybudoval pozici zástupce českých NNO vůči státním institucím v ČR a EU a platformy pro koordinaci a budování odborných kapacit českých neziskových subjektů v rozvojové spolupráci a vzdělávání. Členství ve FoRS je přístupné pro všechny nezávislé nevládní neziskové organizace i instituce z akademické sféry z ČR působící v rozvojové a humanitární oblasti, osvětě a globálním rozvojovém vzdělávání. Organizace vstupují do FoRS zprvu jako pozorovatelé. Pozorovatelský status uděluje Správní rada FoRS během roku; členy jednou za rok přijímá Valná hromada FoRS. Vizí FoRS je přispívat k odstranění extrémní chudoby, podporovat environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, pomoci naplňovat lidská práva, předcházet konfliktům a nenásilně je řešit. Posláním FoRS je zvyšovat efektivnost, kvalitu a objem české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a humanitární pomoci, posilovat pozitivní dopady působení českých rozvojových a humanitárních organizací a institucí v potřebných zemích i doma a při tvorbě souvisejících politik. FoRS zdůrazňuje, že zahraniční rozvojová spolupráce nemůže být jediným nástrojem na snižování chudoby a že odstraňovat chudobu ve světě nelze bez koherence politik pro rozvoj, tj. systematických strukturálních změn v ostatních oblastech hospodářství, obchodu, zemědělství, financí atd. na národní, regionální a globální úrovni. FoRS je jedním ze zakládajících členů CON- CORD, Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD zastřešuje národní platformy a sítě NNO ze zemí EU, jež dohromady sdružují na dva tisíce nevládních organizací. Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje do diskusí a politických jednání o rozvojové spolupráci a souvisejících politikách na úrovni EU. FoRS a jeho členové se zavázali naplňovat principy uvedené v Kodexu efektivnosti FoRS, který přijali na Valné hromadě : znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin, transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy, partnerství založené na důvěře a společných hodnotách a zájmech, respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami, odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost. FoRS realizuje činnosti v rámci tří strategických pilířů: A) zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni (tzv. policy/advocacy) B) posilování kapacit a koordinace členů FoRS C) strategická partnerství a osvěta 1

6 2 Výsledky činnosti FoRS za rok Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských politik (tzv. policy a advocacy) O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 1. Posílit odpovědnost České republiky vůči zemím globálního jihu Očekávané výsledky: 1.1. Řešení globálních problémů je pravidelně zařazováno do politické agendy ČR Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) ČR je transparentní, v souladu se standardy International Aid Transparency Initiative (IATI). Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 1: Zástupci FoRS se zúčastnili všech jednání a diskusí Rady pro ZRS a pracovních skupin Rady pro ZRS pro evaluace, všech kulatých stolů MZV k teritoriálním a sektorovým prioritám ZRS ČR a všech prezentací evaluací projektů MZV uskutečněných v roce FoRS prováděl analýzy koncepčních dokumentů v oblasti ZRS zejména Informace o ZRS za rok 2012, Plán ZRS 2014 a Střednědobý výhled do roku 2016 a připravil detailní materiály pro MZV ke střednědobému vyhodnocení Koncepce ZRS FoRS formuloval a předal společná stanoviska ke klíčovým vládním materiálům a dílčím procesům na úrovni ČR: 16 stanovisek k české úrovni ZRS určených zejména MZV a ČRA a 10 podnětů či stanovisek souvisejících s evropskými či globálními tématy (adresáty byli premiér, ministr zahraničních věcí, čeští členové Evropského parlamentu, Stálé zastoupení ČR v Bruselu aj.). FoRS sledoval vyhlašovaná výběrová řízení ČRA/MZV a uveřejňované informace na webu ČRA/MZV. K tomu zpracoval analýzu informací pro zhodnocení transparentnosti ZRS pro iniciativu PublishWhat- YouFund, která přispěla k sestavení Indexu transparentnosti pomoci (Aid Transparency Index) dle standardů IATI za rok 2013 viz 2

7 O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 2. Naplňovat evropské a mezinárodní závazky v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce Očekávané výsledky: 2.1. ZRS dodržuje hlavní cíl, tj. snižování chudoby a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí na úrovni politických a strategických rozhodnutí i na úrovni projektové ZRS ČR naplňuje mezinárodní standardy efektivnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, Pařížské deklarace a následných jednání na vysoké úrovni ČR má jasnou vizi, jak naplnit závazek navyšovat rozpočet ZRS ČR až na úroveň 0,7 % HND. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 2: FoRS se snaží propojovat policy témata z EU a globální úrovně na tu českou a opačně zejména přes společný postup a stanoviska vůči českým a evropským politickým partnerům. V roce 2013 těmi tématy byly zejména: víceletý finanční rámec EU , komunikace Evropské komise Důstojný život pro všechny / post-mdg agenda, grantové podmínky Evropské komise pro globální vzdělávací a osvětové projekty, koherence politik pro rozvoj, efektivnost rozvoje aj. FoRS zpracoval data a příspěvek o české ZRS pro Aidwatch zprávu CONCORD za rok 2013 uvedenou pod názvem The Unique Role of European Aid: The Fight Against Global Poverty, která hodnotí naplňování mezinárodních závazků v objemu a kvalitě rozvojové pomoci EU a jejích členských států (uvedena v Bruselu ). FoRS nechal zpracovat analýzu postoje aktérů v ČR (NNO, vláda, média) k tématu koherence politik pro rozvoj (PCD) a zavádění těchto principů do praxe. Analýza byla využita pro zpracování evropské zprávy CON- CORD Spotlight Report on Policy Coherence for Development 2013, která hodnotí pokrok EU a jejích členských států v prosazování principů koherence politik pro rozvoj. FoRS vydal studii Udržitelnost českých projektů zahraniční rozvojové spolupráce určenou pro subjekty zapojené do systému ZRS ČR s konkrétními doporučeními ke zvýšení udržitelnosti a efektivnosti projektů ZRS ČR. FoRS vydal studii Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. 3

8 O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 3. Posílit legitimitu FoRS Očekávané výsledky: 3.1. FoRS je všeobecně uznán jako zástupce českých rozvojových organizací občanské společnosti a obecně i občanské společnosti ze zemí globálního Jihu Spolupráce s ostatními platformami NNO na tématech týkající se českého neziskového sektoru nad rámec FoRS. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 3: FoRS dlouhodobě buduje pozici zástupce českých rozvojových NNO vůči státním institucím v ČR a EU. Při zastupování společných zájmů se snaží opřít o otevřený dialog zejména s Ministerstvem zahraničních věcí ČR / Odborem pro rozvojovou spolupráci, Českou rozvojovou agenturou a o své formální postavení přidruženého člena Rady pro ZRS. FoRS se jako aktivní člen evropské konfederace CONCORD snažil do její činnosti přinášet pohled českých rozvojových a rozvojově-vzdělávacích organizací a podílet se na společné práci nevládního sektoru na úrovni EU i globální, využívat ojedinělé synergie k prosazování společných vizí, získávat a sdílet důležité informace aj. FoRS sledoval aktuální evropské diskuse nad očekávanými změnami paradigmatu rozvojové spolupráce, udržitelného rozvoje a role občanské společnosti v novém rozvojovém rámci po roce 2015 (tzv. post-mdgs). FoRS k tomu vedl vlastní interní diskusi mezi členy. Výsledkem byly dvě rozsáhlejší studie FoRS: Obhajoba české zahraniční rozvojové spolupráce a důležitosti rozvojových nevládních neziskových organizací v měnícím se světě a Rozvoj po roce 2015 a příležitosti pro české nevládní neziskové organizace. FoRS rozvíjel spolupráci s dalšími subjekty v ČR a uspořádal následující akce: s Platformou podnikatelů v ZRS: seminář How can economic growth work for development of developing countries a kulatý stůl Rizika realizace rozvojových projektů. s Klimatickou koalicí: seminář pro ekologické a rozvojové NNO Klimatická změna jako rozvojový problém. s asociací ekologických organizací Zelený kruh a organizací Glopolis: seminář Netradiční partnerství a domácí transformace: výzvy a příležitosti pro ekologické a rozvojové nevládní organizace. s organizací Forum2000: diskusní panel v rámci konference Forum 2000 Společnosti v přerodu na téma Role rozvojové spolupráce v budování demokracie. 4

9 2.2 Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 4. Posílit kapacity a dialog mezi členy FoRS Očekávané výsledky: 4.1. Vnitřní komunikace ve FoRS je efektivní a zohledňuje různé kapacity a potřeby členů Kapacity FoRS a jeho členů jsou systematicky posilovány při realizaci projektů, vlastním rozvoji organizací i při tvorbě politik Organizace sdružené ve FoRS naplňují principy schválené v Kodexu efektivnosti FoRS FoRS má efektivně fungující Sekretariát, který má dostatečné personální kapacity a finanční prostředky pro naplňování strategie FoRS. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 4: FoRS se snaží vytvářet příležitosti pro výměnu zkušeností, společné učení a sdílení jak mezi členy, tak zejména s partnery z ČR a ze zahraničí. Celkem se do více než 150 akcí (semináře, konference, workshopy, pracovní jednání, zasedání aj.), které FoRS partnersky podpořil, zajistil nebo zprostředkoval, zapojilo přes 100 osob z cca 37 členských a pozorovatelských organizací. FoRS uspořádal 5 vlastních vzdělávacích seminářů, 1 dvoudenní konferenci, s partnery spolupořádal dalších 9 akcí vč. druhého humanitárního kongresu v ČR. Vyslal pracovníky a pracovnice členů na 9 měsíčních odborných stáží v ČR a 4 v zahraničí. FoRS koordinoval čtyři interní procesy pro členskou základnu: diskuse nad výzvami a rolí rozvojové spolupráce a NNO v měnícím se globálním kontextu, diskuse nad společnou komunikací a příprava společného průzkumu veřejného mínění, formulace společných stanovisek pro střednědobé vyhodnocení Koncepce ZRS vedené ze strany MZV, lepší využívání zkušeností a dat podložených praxí členů a pozorovatelů do policy práce FoRS tzv. evidence-based policy a propojování spolupráce mezi policy, osvětou a GRV a rozvojovou praxí. Sekretariát FoRS pro své členy a pozorovatele vydával pravidelné týdenní Novinky FoRS, čtvrtletní Dopisy členům, vnitřní internetové fórum a pro vnější informační činnost vedl profil na Facebooku https://www.facebook.com/ FoRSPraha a webové stránky a FoRS každoročně organizuje sebehodnocení členů dle Kodexu efektivnosti FoRS. V roce 2013 se jej zúčastnilo 19 organizací, tj. cca 40 % základny, a Sekretariát FoRS. Sekretariát FoRS uskutečnil 32 individuálních schůzek se členy a pozorovateli pro lepší znalost své členské základny a sdílení informací se členy. FoRS podpořil první ročník tzv. peer reviews mezi organizacemi FoRS dle Kodexu efektivnosti FoRS či jiného referenčního rámce (organizačního, strategického apod.), tedy vzájemnou zpětnou vazbzjednotlivých organizací. Má přispět k posílení zpětné vazby a dalšího rozvoje organizací FoRS. Zájem podstoupit peer review vyjádřilo 9 organizací, nakonec jej uskutečnily 4 (z toho 2 na začátku roku 2014). 5

10 FoRS společně se svými organizacemi realizoval 7 společných projektů (ve 3 jako hlavní řešitel, ve 4 jako partner). Byl zaveden nový systém členských a pozorovatelských příspěvků schválený na Valné hromadě FoRS v roce Sekretariát měl stabilní organizační strukturu a zajištěné financování a zapojoval do činnosti FoRS stážisty a stážistky z vysokých škol. Byla podporována činnost pracovních skupin: Pracovní skupiny jsou základní formou zapojení členů a pozorovatelů do činnosti a utváření směřování FoRS. Závisí plně na zájmu, odbornosti, výměně informací a zkušeností a schopnosti koordinace mezi samotnými organizacemi. Aktivní pracovní skupiny svolávaly svá zasedání, stanovily si a sledovaly vlastní agendu, která byla navázaná na strategické cíle FoRS, podílely se na formulování pozic FoRS či realizaci společných akcí. Právě o výsledky společné práce a odbornosti PS se pak FoRS opírá ve všech třech pilířích své činnosti. V roce 2013 se konalo celkem 37 zasedání sedmi pracovních skupin FoRS (Policy, Globální rozvojové vzdělávání, Efektivnost, Humanitární pomoc, Komunikace a P.R., Gender, Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce pro zdravotně postižené) a čtyř ad hoc tematických skupin dle teritoriálních priorit dle Koncepce ZRS (Afrika, Asie, Východní Evropa, Západní Balkán) k sektorovým prioritám a k systému evaluací MZV. Průběžná komunikace probíhala elektronicky. Do pracovních skupin se různou měrou zapojovalo cca 23 členů a pozorovatelů 2.3 Strategická partnerství a osvěta O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 5. Cíl 5: Posílit strategická partnerství Očekávaný výsledek: 5.1. FoRS posiluje spolupráci se strategickými partnery z ČR a zahraničí. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 5: FoRS rozvíjel dialog se svými hlavními strategickými partnery na ČR úrovni Odborem rozvojové spolupráce MZV ČR a Českou rozvojovou agenturou. Dále spolupracoval s Platformou podnikatelů v ZRS, Klimatickou koalicí, Asociací pro podporu lidských práv a demokracie DEMAS, Asociací ekologických organizací Zelený kruh a kampaní Česko proti chudobě. Evropská konfederace CONCORD je pro FoRS hlavní členskou strukturou na úrovni EU. Díky zástupcům FoRS z řad členů a pozorovatelů a jejich aktivnímu přístupu a odbornosti se FoRS zapojil do všech klíčových pracovních skupin CONCORD. 6

11 FoRS je spolu s dalšími národními platformami ze zemí EU-13 partnerem projektu TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/ AC for active engagement in Global Development ( ). Projekt posiluje vzdělávací kapacity FoRS a mezinárodní spolupráci mezi NNO. Na začátku 2013 vznikla nová globální iniciativa Partnerství organizací občanské společnosti pro rozvojovou efektivnost (CPDE CSO Partnership for Development Effectiveness). Zástupkyně FoRS se stala reprezentantkou subregionu Evropa v řídicím orgánu této globální iniciativy a zastupuje občanskou společnost vůči GPEDC (Global Partnership for Effective Development Cooperation), které sdružuje vlády a donorské instituce. FoRS je členem Mezinárodního fóra národních platforem NNO (IFP International Forum of National NGO Platforms). FoRS jako subjekt se v roce 2013 podílel na přípravě 4 projektů předložených v rámci grantové výzvy Evropské komise pro osvětové a rozvojově vzdělávací projekty. FoRS podporuje budování partnerství NNO s privátním sektorem a akademickým sektorem a vydal k tomu studii Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích o potřebách, limitech a příležitostech pro spolupráci mezi vědou a výzkumem a soukromým a neziskovým sektorem. O CO FORS USILUJE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE DO ROKU 2015: Cíl: 6. Posílit povědomí o ZRS Očekávaný výsledek: 6.1. FoRS je v ČR vnímán ze strany odborníků, médií a veřejnosti jako důležitý zdroj informací o ZRS. Co FoRS v roce 2013 učinil pro naplňování svého střednědobého cíle 6: Byl zahájen proces společné komunikace organizací ve FoRS s cílem zlepšit schopnosti členů a pozorovatelů komunikovat důležitá témata rozvoje a globální zodpovědnosti a ujasnit roli FoRS jako platformy v komunikaci. K tomu byl připraven zvláštní projekt Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou, podpořený grantem z Fondu partnerství Programu švýcarsko- -české spolupráce. FoRS vydal nebo spoluvydal 4 tiskové zprávy, 6 publikací a výroční zprávu. Byly provozovány webové stránky www. fors.cz a a profil na Facebooku FoRS uskutečnil první společný reprezentativní průzkum veřejného mínění v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 7

12 2.4 Hodnocení činnosti FoRS za rok 2013 ze strany organizací FoRS Všech aktivit pořádaných nebo zprostředkovaných platformou FoRS se v roce 2013 zúčastnilo přes 110 osob z cca 37 členských organizací a pozorovatelů (tj. cca 80 % základny). Valné hromady se zúčastnilo 29 členů a pozorovatelů (tj. přes 60 %). Od roku 2009 Sekretariát FoRS každoročně na podzim provádí průzkum spokojenosti členů s činností FoRS a jejich potřeb pro následující rok. Průzkumu se v roce 2013 zúčastnilo 28 členů a pozorovatelů (tj. 61 % členů a pozorovatelů). Z výsledků hodnocení činnosti platformy FoRS ze strany členů lze vybrat následující závěry: Členové a pozorovatelé FoRS ohodnotili svoji spokojenost s činností FoRS průměrnou známkou 7,59 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). Naplnění svých očekávání / motivací pro členství ve FoRS členové a pozorovatelé ocenili průměrnou známkou 7,15. Členové vnímají FoRS jako důležitého hráče v oblasti ovlivňování rozvojových politik na úrovni ČR a EU průměrná známka 6,93. FoRS je pro členy a pozorovatele hlavní či důležitý zdroj vzdělávacích aktivit v oblasti rozvojové spolupráce (průměrná známka 7,30), jeho školení jsou z dlouhodobého hlediska kvalitní (7,19). Hlavní přínos/motivaci vnímají členové a pozorovatelé FoRS takto: získat důležité informace, poznatky a kontakty (78 %) sdílet zkušenosti, nalézat nové partnery a budovat spolupráci s ostatními (67 %) mít možnost účastnit se specifických vzdělávacích akcí v ČR i EU a posilovat kapacity organizace (59 %) zapojit se do diskusí o tom, jak se rozvojová spolupráce vyvíjí a kam směřuje (44 %) Hlavní nedostatky FoRS členové a pozorovatelé vidí v: nízkém povědomí o FoRS mimo odborný okruh, neexistujícím povědomí o FoRS u veřejnosti a médií (52 %) malém počtu aktivně zapojených členských organizací (40 %) širokém spektru názorů, resp. neznalosti názorů členů, případně vedoucí k nedostatečné identifikaci členů s prosazovanými postoji za FoRS a/nebo k nedostatečně důrazným postojům (36 %) Většina členů a pozorovatelů uvedla, že alespoň % jejich pracovníků je pravidelně informovaných o aktivitách FoRS, a to i prostřednictvím vnitřního mechanismu sdílení informací uvnitř organizací. Za nejefektivnější způsob sdílení informací ve FoRS organizace považují zasílání Novinek přímo do u (85 % respondentů) a dále prostřednictvím pracovních skupin (58 %). 8

13 3 Organizační struktura ČLENOVÉ K ADRA, o. s. 2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s. 3. ARS Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s. 4. Centrum Dialog, o. s. 5. Centrum Narovinu, o. s. 6. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství 7. Člověk v tísni, o. p. s. 8. Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové pomoci 9. EDUCON, o. s. 10. Ekumenická akademie Praha, o. s. 11. Fairtrade Česká republika, z. s. p. o. 12. Humanitas Afrika, o. s. 13. Charita Česká republika 14. INEX Sdružení dobrovolných aktivit, o. s. 15. Multikulturní centrum Praha, o. s. POZASTAVENÁ ČLENSTVÍ 31. IGPN International Gender Policy Network 32. Nadační fond Microfinance 16. NaZemi, o. s. 17. Občanské sdružení Development Worldwide (DWW), o. s. 18. Občanské sdružení M.O.S.T., o. s. 19. Občanské sdružení ShineBean, o. s. 20. Glopolis, o.p.s. 21. SADBA Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. 22. SIRIRI, o. p. s. 23. SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o. s. 24. Sdružení Podané ruce, o. s. 25. Sue Ryder International CZ, o. p. s. 26. Světlo pro svět Light for the World, o. s. 27. Univerzita Palackého v Olomouci 28. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 29. Vysoká škola ekonomická Fakulta mezinárodních vztahů 30. Wontanara, o. s. 33. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. 34. Sdružení pro integraci a migraci, o. s. 35. Volonté Czech, o. p. s. BĚHEM ROKU 2013 UKONČILI SVÉ ČLENSTVÍ VE FORS: Arcidiecézní Charita Praha členství ukončeno k MAHA členství ukončeno k Otevřená společnost, o. p. s. členství ukončeno k POZOROVATELÉ PRÁVNICKÉ OSOBY K Alterra, o. s. 2. Ambos Mundos, o. s. 3. Burma Center Prague, o. p. s. 4. CARE ČR, o. s. 5. Civitas per Populi, o. s. 6. Česká rozvojová organizace, o. p. s. 7. Gender Studies, o. p. s. 8. INFO-DRÁČEK, o. s. 9. IOM International Organizaton for Migration 10. Klub Hanoi, o. s. 11. Lékaři bez hranic Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o. p. s. 12. Neslyšící s nadějí, o. s. 13. Partners Czech, o. p. s. 14. Pro-Contact, o. s. 15. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Brontosaurus Krkonoše 16. Život 90, o. s. POZOROVATELÉ FYZICKÉ OSOBY K Černá Lenka 2. Píbilová Inka ORGÁNY FORS 3. Procházka Michal 4. Šimůnková Blanka Dne se konalo zasedání Valné hromady FoRS, nejvyššího orgánu platformy, za účasti 21 členů a 8 pozorovatelů. V rámci programu proběhlo volné diskusní fórum se členy a pozorovateli a debata s hosty z vedení ORS MZV a ČRA. Proběhlo dovolení členů a členek Správní rady a Dozorčí rady na uvolněná místa. Během roku 2013 se konalo 8 zasedání Správní rady FoRS, která je statutárním orgánem platformy a má 7 členů ze 7 členských organizací FoRS. Mezi zasedáními Správní rada projednávala důležité otázky per rollam. 9

14 SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ RADA FORS A SEKRETARIÁT FORS PŮSOBILY V ROCE 2013 V TOMTO SLOŽENÍ: SPRÁVNÍ RADA Do Od Předseda: Oldřich Pospíšil, Charita ČR Oldřich Pospíšil, Charita ČR (odstoupil z funkce ) Místopředsedové: Jan Bárta, ADRA, o. p. s. Ondřej Kopečný, Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Členové: Lenka Dudková, ARPOK, o. p. s. Jan Dus, Diakonie ČCE Středisko humanit. a rozvoj. pomoci Petra Krylová, Univerzita Palackého Olomouc Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. Jan Bárta, ADRA, o. p. s. Ondřej Kopečný, Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Lenka Dudková, ARPOK, o. p. s. Jan Dus, Diakonie ČCE Středisko humanit. a rozvoj. pomoci Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. Daniel Svoboda, DWW DOZORČÍ RADA Do Od Členové: Tomáš Bílý, NaZemi společnost pro fair trade, o. s. Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Vladislav Vik, Charita ČR Vladislav Vik, Charita ČR Ivona Remundová, EDUCON Hana Chorváthová, Fairtrade ČR SLOŽENÍ SEKRETARIÁTU V ROCE 2013: Jméno a příjmení Jana Miléřová Zuzana Dudová (Šiková) Katarína Šrámková Adéla Stiborová Marie Zázvorková Květoslava Štěpánová Funkce/agenda Ředitelka Policy Officerka (do 7/2013) koordinace přípravy společných stanovisek a sledování rozvojové politiky ČR a EU Policy Officerka (od 9/2013) koordinace přípravy společných stanovisek a sledování rozvojové politiky ČR a EU Koordinátorka pro posilování kapacit projekt spolupráce s akademickým a privátním sektorem RESAREAS Koordinátorka pro posilování kapacit projekt TRIALOG, práce se členy, téma efektivnosti rozvoje vč. sebehodnocení organizací ve FoRS dle Kodexu FoRS Externí spolupracovnice pro finanční řízení ČINNOST SEKRETARIÁTU V PRŮBĚHU ROKU 2013 PODPOŘILI TŘI STÁŽISTKY A JEDEN STÁŽISTA. Jméno Termín Škola Markéta Ročejdová Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Klára Vraštilová Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií Barbora Merclová Západočeská univerzita v Plzni, Mezinárodní vztahy Petr Pöschl Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 10

15 4 Projekty FoRS realizované v roce 2013 Název projektu: Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura Číslo projektu: 17/2013/02 Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Podpora kapacit a efektivnosti platformy FoRS Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2013 Doba trvání: Hlavní řešitel: FoRS Partneři: CONCORD, TRIALOG, DEEEP, členské a pozorovatelské organizace FoRS Název projektu: Poskytovatel dotace: CONCORD/Gates Foundation Výše skutečně spotřebované dotace: Kč. Výše dotace na celou dobu projektu: ,9 Kč (2 625 EUR). Posilování práce platformy v Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework) Doba trvání: Hlavní řešitel: FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Partneři: Členové a pozorovatelé FoRS Název projektu: Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou Poskytovatel dotace: Fond partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce Číslo projektu: PF 133/10V Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Výše dotace na celou dobu projektu: Kč Doba trvání: Hlavní řešitel: FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Partneři: Alliance Sud Swiss Alliance of Development Organisations (Švýcarsko) Název projektu: Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Výše dotace na celou dobu projektu: Kč Doba trvání: RESAREAS Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z Evropského sociálního fondu (ESF) Hlavní řešitel: Univerzita Hradec Králové Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univerzita Praha, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma Novasoft a sdružení FoRS Název projektu: Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid) Číslo projektu: DCI-NSAED/2011/197 Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Evropský projekt TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development Výše dotace na celou dobu projektu: Kč ( EUR) Doba trvání: Hlavní řešitel: HORIZONT3000, Rakousko 11

16 Partneři: Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.v./ageh, Arengukoostöö Ümarlaud AKÜ, Estonian Roundtable for Development Cooperation, Association LITDEA Network of Lithuanian Non-governmental Associations of Developmental Cooperation, Bulgarian Platform for International Development BPID, Centar za mirovne studije /Center for Peace Studies, České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS Czech Forum for Development Cooperation), CONCORD a.i.s.b.l, Cyprus NGO Platform the Development, Grupa Zagranica/Zagranica Group, Hungarian Association of NGOs for Devt. and Humanitarian Aid HAND, Latvian Platform for Development Cooperation LAPAS, Light for the World Christoffel Development Cooperation, Polish Humanitarian Action, The Romanian NGDO Platform FOND, SKOP (Solidarjetà u Koperazzjoni) The National Platform of Maltese NGDOs, SLOGA, Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid, Slovak Nongovernmental Devt. Organizations (NGDOs) Platform MVRO. Název projektu: Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid) Číslo projektu: DCI-NSA ED/2012/ Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Výše dotace na celou dobu projektu: Kč (73 530,93 EUR) Doba trvání: Evropský projekt World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět Hlavní řešitel: Centre national de coopération au développement (CNCD asbl), Belgie Partneři: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMV- RO), SLOGA Slovenian Global Action, Grupa Zagranica, Nemzetkozi Humanitarius es Fejlesztesi Civil Szovetseg (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid HAND), The Romanian NGDO Platform (FOND), Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), Eurodad European Network on Debt and Development asbl, Centre de Recherche et d Information pour le Développement (CRID) Název projektu: Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura Číslo projektu: 19/2013/45 Výše skutečně spotřebované dotace: Kč Doba trvání: Evropský projekt World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět Hlavní řešitel: Centre national de coopération au développement (CNCD asbl), Belgie Partneři: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMV- RO), SLOGA Slovenian Global Action, Grupa Zagranica, Nemzetkozi Humanitarius es Fejlesztesi Civil Szovetseg (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid HAND), The Romanian NGDO Platform (FOND), Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), Eurodad European Network on Debt and Development asbl, Centre de Recherche et d Information pour le Développement (CRID) 12

17 5 Finanční zpráva ROZVAHA K (V TIS. KČ) Aktiva Stav k Stav k A) Dlouhodobý majetek 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 IV. Oprávky 0 0 B) Krátkodobý majetek I. Zásoby 0 0 II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva celkem 12 9 Úhrn aktiv Pasiva Stav k Stav k A) Vlastní zdroje I. Jmění II. Výsledek hospodaření B) Cizí zdroje I. Rezervy 0 0 II. Dlouhodobé závazky 0 0 III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva Úhrn Pasiv VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K (V TIS. KČ) Spotřebované nákupy 64 Tržby za vlastní výkony Služby Změny stavu zásob 0 Osobní náklady Aktivace celkem 0 Daně a poplatky 0 Ostatní výnosy celkem 101 Ostatní náklady 27 Tržby z prodeje majetku 0 Odpisy 0 Přijaté příspěvky 509 Poskytnuté příspěvky 78 Provozní dotace Daň z příjmů 0 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření

18 ZDROJE FINANCOVÁNÍ FORS V ROCE 2013 Celkem poskytnuté dotace a příspěvky v roce 2013 v Kč Česká rozvojová agentura podpora platforem Česká rozvojová agentura podpora trojstranných projektů World Wise Europe Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět Fond Partnerství Švýcarsko-české spolupráce Evropská komise-projekt World Wise Europe Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět Evropská komise v rámci projektu TRIALOG V Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Resareas CONCORD / Gates Foundation Strengthening the work on AidWatch and the new MFF Členské a pozorovatelské příspěvky Jiné výnosy, cestovní náhrady, úroky Celkem výnosy v roce 2013 v Kč NÁKLADY FORS V ROCE 2013 V KČ Mzdové náklady, vč. pojištění a DP Cestovné externí účastníci Expertní služby Cestovné, stravné Pronájem kanceláře Finanční služby Členský příspěvek - CONCORD Jiné náklady Pronájem prostor Pevná linka, mobilní telefony, internet Jiné služby Potraviny v rámci akcí Konzultační, poradenské a právní služby Energie a služby k pronájmu Spotřeba materiálu Překlady Kurzové ztráty Poštovné Ostatní daně a poplatky 200 Celkem náklady

19 ZDROJE FINANCOVÁNÍ FORS (V %) ZDROJE FINANCOVÁNÍ FORS (V KČ) ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 15

20 6 Přehled společných stanovisek, akcí, publikací, tiskových zpráv TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (TZV. ENABLING ENVIRONMENT ): Dokument Odesláno Adresát 1. Podněty FoRS k přípravě a provádění evaluací MZV ORS MZV 2. Vyjádření k prioritám výzev Fondu NNO na Fond NNO online 3. Komentáře ke znění podmínek v dotačních rozhodnutích ČRA ČRA 4. Komentáře ke změnám v rozpočtu a úhradě nákladů v rámci projektů ČRA ČRA 5. Zhodnocení systému ZRS ČR a vyjádření stanoviska ke členství ČR v Mise DAC OECD OECD/DAC 6. Vyjádření k plánu ZRS na rok 2014 a střednědobému výhledu do r ORS MZV 7. Dopis se Zeleným kruhem o rozpočtových pravidlech NNO při platnosti nového občanského zákoníku Ústavněprávní výbor poslanecké sněmovny 8. Komentáře k formulářům dotačních výběrových řízení ČRA ČRA 9. Komentáře k vyhlášení jednotlivých tuzemských dotačních výběrových ČRA řízení ČRA znění vyhlášení, kritéria výběru 10. Příspěvek FoRS k sektorovému zaměření v rámci střednědobého ORS MZV vyhodnocení Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 11. Příspěvek FoRS ke střednědobému vyhodnocení zahraniční rozvojové ORS MZV spolupráce s Afrikou 12. Příspěvek FoRS ke střednědobému vyhodnocení zahraniční rozvojové ORS MZV spolupráce ČR v prioritních zemích Asie 13. Shrnutí obecných doporučení FoRS v rámci střednědobého vyhodnocení ORS MZV Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR 14. Příspěvek FoRS ke střednědobému vyhodnocení zahraniční rozvojové ORS MZV spolupráce ČR ve východní Evropě Moldavsko a Gruzie 15. Příspěvek FoRS ke střednědobému vyhodnocení zahraniční rozvojové ORS MZV spolupráce ČR v prioritních zemích západního Balkánu 16. Návrhy zemí pro vyhlašování dotačních programů v rámci humanitární pomoci ČR na rok ORS MZV TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A SOUVISEJÍCÍCH POLITIK, GLOBÁLNÍCH TÉMAT A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (TZV. ENABLING ENVIRONMENT ): Dokument Odesláno Adresát 1. Dopisy se stanoviskem FoRS a CONCORD před jednáním výboru EP pro zemědělství o reformě SZP R. Dušek, H. Fajmon Evropský parlament 2. Dopis před jednáním Evropské rady o víceletém finančním rámci EU předseda vlády Petr Nečas 3. Dopisy se stanoviskem FoRS a CONCORD před jednáním výboru EP čeští europoslanci pro zemědělství o reformě SZP 4. Návrh sektorových a projektových fiší IPA 2013 SRBSKO MZV 5. Podněty k rámcové pozici MZV pro Parlament ČR ke sdělení EK Důstojný ORS MZV život pro všechny 6. Doporučení CONCORD k rozdělení prostředků v Kapitole 4 Víceletého ORS MZV finančního rámce EU Dopis před jednáním Evropské rady zahrnutí rozvojových závazků předseda vlády Petr Nečas do závěrů Evropské rady 8. Doporučení pro MZV pro jednání o podmínkách výzvy na projekty EK a ORS MZV ke GRV (DEAR) Komentáře FoRS ke zprávě Panelu OSN na vysoké úrovni k novému ORS MZV rozvojovém rámci po roce 2015 A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development 10. Pozice CONCORD k prioritním oblastem litevského předsednictví v Radě EU koherence politik pro rozvoj (PCD) a financování pro rozvoj a HLM GPEDC v Mexiku ORS MZV 16

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Česká republika a mezinárodní organizace

Česká republika a mezinárodní organizace Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Zapojení České republiky do aktivit OSN se uskutečňuje rostoucí měrou prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Především pracovní

Více

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA POLICY PAPER STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA EFEKTIVITY (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký, Míla Lukášová září 2009 Ústav mezinárodních vztahů,

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007 MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007 PRAHA, PROSINEC 2001 OBSAH, VYSVETLIVKY Obsah Úvod... 1 Analýza systému a

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více