VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010. PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem

2

3 Jan Evangelista Purkyně * v Libochovicích v Praze Rok 2009 byl 140. výročím úmrtí velikána naší historie. Poslání Purkyňovy nadace Ve smyslu statutu nadace, který byl schválen v souvislosti s transformací nadace dle zákona c. 227/97 Sb. par. 3 "Cíle a úcel nadace" je posláním nadace veškerá humanitární cinnost a ochrana kulturních, umeleckých a církevních památek a tradic a též prírodního a životního prostredí. Nadace tak pusobí v duchu poslání, které jí vložili zakladatelé

4 Historie Purkyňovy nadace Dne 22. února 1992 v roce 700. stého výročí udělení práva magdeburského Libochovicím, byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v Libochovicích narodil 17. prosince Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopic, přednosta Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15 starostů z Libochovicka, zejména pan Ing. Vítězslav Vacina polistopadový starosta města Libochovice, RNDr. Jan Marek CSc. a řada dalších významných osobností. Dne proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady, Čížkovická cementárna a.s. a Narcis a.s. Novosedlice složily rovným dílem nadační jmění ve fin. prostředcích ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR fin. prostředky z Nadačního investičního fondu NIF 1. etapy jako navýšení nadačního jmění ve výši ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny finanční prostředky z přídělu II. etapy dělení Nadačního investičního fondu (NIF) v 1. tranži ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne vložila do majetku Purkyňovy nadace nemovitosti Jana Černá v hodnotě ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne vklad manželů Černých do majetku nadace, nemovitosti v hodnotě ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Po provedeném pořízení nemovitostí, ocenění nemovitostí v souladu s právními předpisy pro zápis do nadačního rejstříku znaleckými posudky činí výčet majetku: zakladatelské jmění: ,- Kč zemědělské pozemky ,- Kč vlastní jmění - Slatina čp. 11 a ,- Kč jmění NIF - Slatina čp ,- Kč Celkové jmění nadace ,- Kč - 3 -

5 Stručný popis činnosti v letech Vytvoření vztahů s obcemi, církví římsko-katolickou, mikroregionem, okresy, krajem, a se síťovými a zastřešujícími celostátními seskupeními. Několik menších akcí nadace, velký projekt Barokní Špitál Louny (15 mil. Kč), Kaple Sv. Prokopa Charvátce (2,5 mil. Kč). Účast v soutěži o prostředky z dělení NIF - Nadačního investičního fondu. Realizace projektu Hiporehabilitace v areálu VALDEK, Slatina čp. 12. Vklad majetku čp. 11 ve Slatině do majetku nadace a dokončování areálu. Grantový program PAMÁTKY A OBČANÉ. Dokončení celoroční haly a terapeutického prostoru k Změna podoby majetku nadace z NIF z fin. prostředků na nemovitosti. Oslavy 950 roků obce Slatina a litoměřické kapituly. V roce 2008 opět výrazné splácení části úvěru na stavbu haly VALDEK, V. grantové kolo programu PAMÁTKY A OBČANÉ. V roce 2009 doplacen úvěr 7 mil. Kč na stavbu haly areálu Valdek. Získány nadační dary na dostavbu areálu Valdek 8 mil Kč. Několik akcí připomínky 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně. V roce 2010 ukončeny dlouhodobé projekty Prackovice nad Labem, Staňkovice, Roudnice nad Labem, pokračování 5. grantového kola, poskytnuto 18 nadačních příspěvků Kč. Ekonomické shrnutí za 19 roků existence. Celkové příjmy (kromě NIF) ,- Kč Provozní režie ,- Kč, tj. 15,16 % Správní rada Purkyňovy nadace Dalibor Černý předseda správní rady Bc. Šárka Černá člen správní rady Bc. Pavla Šimicová člen správní rady Dozorčí rada Purkyňovy nadace Jan Stýblo předseda dozorčí rady Pavel Šimic člen dozorčí rady Jaroslava Gužalovičová člen dozorčí rady - 4 -

6 Výroční zpráva Purkyňovy nadace za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 a) Sociální program nadace b) Památková péče NIF c) Povodně, zapojení nadace d) Ostatní aktivity nadace e) Příprava 20. výročí nadace A) SOCIÁLNÍ PROGRAM PURKYŇOVY NADACE Nejvýznamnější aktivitou nadace v roce 2010 byla podpora programu sociální integrace, hiporehabilitace a vzdělávání realizovaném v areálu PURKYŇOVY NADACE, Slatina čp. 12 specializovanou neziskovou organizací VALDEK, o.p.s. jako provozovatelem. Služeb poskytovaných v tomto areálu nadace využívalo v roce 2010 více než 500 klientů, ať již v individuálních terapiích, skupinových akcích, seminářích, odborných pracovních návštěvách a dalších programech. Přestože areál je vybaven na dostatečné hygienické, provozní a technické úrovni, nepostačuje svojí kapacitou krýt poptávku po těchto službách. Postupné zkapacitňování areálu je limitováno finančními možnostmi nadace. I přes velké obtíže v zajišťování finančních prostředků se podařilo v roce 2010 ukončit projektovou a inženýrskou přípravu vydáním stavebního povolení pro velkou stáj a nastoupit cestu k vyšší kapacitě hiporehabilitace. Stávající kapacita 6 stání pro koně a 3 stání provizorní nestačí zdaleka krýt potřeby provozu. Velká stáj umožní ustájit nově 14 koní, neboť pro odbornou práci v hiporehabilitaci musí být koně speciálně připravovány a k dispozici musí být několik typů koní podle charakteru prováděné hiporehabilitace. V programu sociální integrace navštěvují areál pravidelně děti z dětských domovů a z ústavů sociální péče včetně diagnostického ústavu Čížkovice a v integrálním prostředí s ostatními dětmi absolvují programy pro sociální začleňování do společnosti. V této oblasti je provozovatel areálu nositelem dotace MPSV ČR pro sociální služby ze dne V oblasti vzdělávání docílil provozovatel v zařízení nadace úspěch se zaměřením právě na sociální integraci a speciální terapeutické metody a je nositelem dotačního titulu Operačního programu ze strukturálních fondů OPVK č. CZ 1.07/1.2.07/ V roce 2010 se podařilo nadaci ukončit i druhé řízení o vydání stavebního povolení pro zkapacitnění areálu Valdek o 4 apartmenty pro 16 osob a služební byt pro pečovatele. Toto zařízení umožní několikadenní terapie, pobyty pro odborné stáže, kombinované programy a podobně. Třetím titulem v projektové a inženýrské přípravě je výhledově připravovaná stavba pod pracovním názvem VRŠEK se záměrem podstatného zvýšení kapacity zařízení pro fyzioterapii, rehabilitaci, víceúčelové zařízení pro sociální integraci a se zřízením sídla nadace. Dlouhodobě nadace uvažovala s finančním krytím uvedených tří projektů z Regionálního operačního programu (ROP), avšak po expertní analýze struktury projektu dle výzvy ROP, předfinancování a udržitelnosti, spoluúčasti a dalších rizik nadace od této cesty ustoupila a byl ukončen pracovní poměr odborné pracovnice, která se zabývala přípravou projektů, výběrových řízení a všech činností projektového manažera. Nadace bude pokračovat v realizaci zkapacitňování pomaleji, opatrněji bez rizik neúspěchu, zejména s využitím dobrovolnické práce jak členů správní a dozorčí rady PURKYŇOVY NADACE, tak i dalších dobrovolníků, což podtrhuje skutečnost, že rok 2011 je rokem dobrovolníků. Významnou částí areálu VALDEK je moderní hala vybudována za podpory Společného regionálního operačního programu projektem č. CZ / /0625. K odevzdala nadace 5. monitorovací zprávu a ukončila tak povinný monitoring udržitelnosti. Nadace plně prokázala oprávněnost tohoto projektu, neboť zařízení je intenzivně využíváno, - 5 -

7 udrželo vázaný počet pracovních sil muži a ženy (3+2). Vnější aktivitou PURKYŇOVY NADACE v sociální oblasti byl příspěvek DIAKONII Litoměřice na vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře v čajovně HÓRA v Litoměřicích. Při slavnostním zahájení provozu dne 22. června 2010 byl dohodnut vstup nadace do projektu DIAKONIE ke zkapacitnění domu v Roosweltově ulici v Litoměřicích, kde DIAKONIE poskytuje celou řadu sociálních programů pro klienty z Litoměřic a okolí. DIAKONII byl poskytnut příspěvek 150 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace a v roce 2011 bude tato pomoc dokončena částkou 350 tis. Kč. PAMÁTKOVÁ PÉČE, NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND NIF B) Základním posláním PURKYŇOVY NADACE je poskytování nadačních příspěvků občanským iniciativám. V oboru Památkové péče je nadace příjemcem prostředků z Nadačního investičního fondu NIF v poskytnuté výši ,- Kč jako část nadačního jmění soudně oceněná a zapsaná v Nadačním rejstříku v hodnotě ,- Kč. Z výnosu tohoto jmění podporuje nadace občanské iniciativy v oboru památkové péče. V roce 2008 proběhlo V. kolo otevřeného grantového řízení v programu PAMÁTKY A OBČANÉ. Dosud bylo v rámci tohoto vyhodnocení podpořeno 26 občanských iniciativ a prostřednictvím střešních subjektů dalších 7 projektů. Největším projektem zakončeným 22. listopadu 2010 v Prackovicích nad Labem po téměř desetileté práci je záchrana kostela sv. Matouše. Malé slavnosti se zúčastnili radní Ústeckého kraje Bc. Ryšánková a Bc. Vonka, za církev římskokatolickou litoměřický děkan Dr. Szeliga, starostka obce Mgr. Svobodová Křešová a další přítomní. Při této příležitosti byla v kostele vsazena pamětní deska. V roce 2009 se nadace zapojila do obnovy kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích u Loun k nápravě stavu po těžké havárii věže a části lodě kostela proběhlo slavnostní žehnání základům věže biskupem litoměřickým Mons. Mgr. Janem Baxantem za přítomnosti hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové. Pokračovala rovněž podpora občanského sdružení Za záchranu hradu Kostomlaty u Teplic. Tato nádherná romantická zřícenina prochází díky nadšené práci členů spolku záchranou před nenapravitelnou devastací času. Občanské iniciativě v Černčicích u Loun byla poskytnuta pomoc nadace k obnově poškozených plastických obrazů křížové cesty jako završení dlouhodobé obnovy kostela. Pomoc vděčně ocenil a nadaci poděkoval P. Werner, V. Horák děkan lounecký, u příležitosti adventního koncertu 4. prosince Tyto čtyři naléhavé pomoci byly poskytnuty prostřednictvím Památkové komory ČR, která je střešní organizací a zároveň vyhodnoceným příjemcem v V. grantovém kole nadace. 15. září 2010 byla ukončena dlouholetá podpora záchrany kaple sv. Viléma v Roudnici nad Labem. Na žádost nadace byla vsazena pamětní deska. U příležitosti dokončení oltáře a oltářního obrazu se konalo setkání mnoha pozvaných hostů a role nadace v záchraně kaple nebyla při této příležitosti oznámena, nýbrž byly nevhodně vyzdviženy podnikatelské firmy pro něž byla tato akce obchodní příležitostí. Zklamání z tohoto pojetí církve římsko katolické v Roudnici nad Labem a občanského sdružení BARVY ŽIVOTA nemůže však převážit celkový výsledek podpory obnovy kaple, která je významným architektonickým prvkem exponované části města Roudnice nad Labem a je vyzdobená nádhernou Rainerovou stropní freskou. Prostřednictvím občanského sdružení BARVY ŽIVOTA byla podpořena kritická situace nečekaně nutné opravy stolice zvonu v kostele v Lounkách u Roudnice nad Labem Dalším projektem podpořeným v naléhavé havarijní situaci prostřednictvím občanského sdružení BARVY ŽIVOTA a prostřednictvím občanského sdružení pro záchranu kostela sv. Jilji v Libyni byla pomoc poskytnutá kapli sv. Prokopa v Charvatcích u Roudnice nad Labem. Relativně malou, ale naléhavou a tolik potřebnou pomoc ocenil páter Uličný z děkanství Budyně nad Ohří děkovnou - 6 -

8 mší ve skromných podmínkách kaple 24. října 2010 se souhlasem vsazení pamětní desky. Tato důstojná událost kontrastovala se zakončením projektu v Roudnici nad Labem. Dlouholetým projektem nadace je podpora občanského sdružení pro záchranu kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence. Prostřednictvím tohoto občanského sdružení, které docílilo díky svojí píli a cílevědomosti mimořádné výsledky, bylo rovněž dokončení záchrany kaple sv. Prokopa ve Staňkovicích u Litoměřic, kde vsazením vitrážových oken byla zakončena dlouholetá podpora nadace, efektivně realizovaná především místními nadšenci manžely Černíkovými. Dlouholetá pomoc nadace a zakončení angažovanosti v tomto projektu bylo ohodnoceno starostkou obce Staňkovice u příležitosti adventního koncertu 3. Prosince 2010 vyzdvižením významné podpory nadace po celou dobu záchrany kaple. Významným projektem, který bude zakončen v roce 2011 je podpora Občanského sdružení pro záchranu kláštera Chotěšov. Víceletá podpora nadace končí restaurací vitrážových oken v klášterní kapli. 12. června 2010 u příležitosti 800. výročí založení kláštera Chotěšov blahoslaveným Hroznatou byly zásluhy Purkyňovy nadace vyjádřeny velice milým poděkováním organizátorů oslav. Pokračovala podpora Občanského sdružení za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Občanské sdružení usiluje o udržení a popularizaci rodného domu našeho světově proslulého malíře. K závěru se blíží záchrana kaple ve Františkově v Jeseníku. Tato malá sakrální stavba má velice pěkný krajinotvorný význam. Slavnostní vernisážní knihy o krajině pod Studencem byla ukončena podpora Občanskému sdružení Studený Lipnice. Nadace podporovala záchrannu drobných sakrálních staveb v krajině a dokumentační zpracování bylo zakončeno slavností 11. prosince 2010 v České Kamenici. Křest knihy provedl pan Černý za Purkyňovu nadaci a jeden z předválečných rodáků ze Spolkové republiky Německo. Nadační příspěvky z NIF zahrnují ještě pomoc poskytnutou Občanskému sdružení pro obnovu kapličky Maří Magdaleny v Chelčicích u Vodňan. V tomto případě jde o menší sakrální stavbu s krajinotvorným významem. U příjemců nadačních příspěvků NIF bylo v roce 2010 vykonáno celkem 34 výjezdních návštěv zaměřených na kontrolu nadačních příspěvků a konzultace o projektech zaměřených na schopnost spolků dokončit projekt. C) MIMO NIF NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Purkyňova nadace poskytla rychlou pomoc obcím Hřensko a Bílý kostel na odstranění následků bleskových povodní z srpna 2010 na obecním majetku. Postižení těchto obcí je rozsáhlé a nemělo by nechat nikoho netečným k pomoci spoluobčanům v těchto obcích.obě obce reagovaly na pomoc děkovným listem. Purkyňova nadace se rozhodla vstoupit významnou pomocí do projektu DIAKONIE Litoměřice ke zkapacitnění krásného secesního domu v Roosveltově ulici v Litoměřicích pro účel poskytování sociálních služeb. PŘÍPRAVA VI. KOLA OTEVŘENÉHO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ V PROGRAMU PAMÁTKY A OBČANÉ NIF Naprostá většina projektů vyhodnocených v V. grantovém kole otevřeného gratnového řízení NIF skončila a nebo skončí v roce 2011, alespoň ve fázi záchrany nemovité kulturní památky. Purkyňova nadace proto připravuje vyhlášení VI. kola otevřeného grantového řízení programu PAMÁTKY A OBČANÉ s vyhlášením k a uzávěrkou přihlášek do pro poskytování nadačních příspěvků pro rok 2012 a následné roky pro záchranu nemovité kulturní památky. Zveřejnění výzvy bude na internetových stránkách nadace a v několika časopisech. Trvání VI. grantového kola NIF předpokládá nadace 3-5 let tak, aby podpora občanské iniciativy usilující o záchranu nemovité kulturní památky byla systematická a vedla k dosažení základního technického stavu záchrany

9 D) DALŠÍ AKTIVITY PURKYŇOVY NADACE Při volebním hlavním shromáždění Památkové komory ČR 24. Listopadu 2010 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31 v Praze byl předseda správní rady nadace p. Černý zvolen viceprezidentem. Prezidentem byl zvolen Prof. h.c.dr. Ing. Václav Liška, Dr. h.c., vedoucí katedry ČVUT v Praze, významný představitel spolu SVATOBOR, pečující o národní hřbitov Slavín na Vyšehradě. Pan Černý je členem Rady svazku obcí INTEGRO, západ Českého středohoří Poohří za neziskový sektor. Jednou z hlavních aktivit INTEGRA s velkým společenským přesahem je koordinace obcí na trase stavby D8 úsek 0805 Lovosice Řehlovice a na objízdných trasách stavbu navštívil ministr dopravy ČR JUDr. Bárta. Další dlouhodobu aktivitou je snaha o koordinaci obcí na trase obchvatu silnice II. třídy Koštice Budyně nad Ohří. Tato aktivita trvá déle než 15 roků a podařilo se zkoordinovat územní plány obcí a zejména ZÚR (Zásady územního rozvoje) Ústeckého kraje směřující k realizaci tohoto projektu. Nadace dlouhodobě při těchto dopravních stavbách účinně napomáhala, neboť se jedná z hlediska životního prostředí o velice významné projekty pro zlepšení života občanů v mikroregionu. Předseda správní rady Purkyňovy nadace pan Černý je jmenován ministrem vlády ČR členem výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a je místopředsedou Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje (ANOÚK). Při krajské konferenci neziskových organizací Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, kterou pořádala ANOÚK, byl pan Černý jednomyslně navržen do Rady vlády pro nestání neziskové organizace. 3. března 2010 podepsal ANOÚK s hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou PROHLÁŠENÍ o partnerství. Na půdě Památkové komory a za podpory ANOÚK probíhá projekt transferu plastik v Podkrušnohoří z obcí zmizelých v důsledku důlních činností za dlouhodobé podpory PURKYŇOVY NADACE a Ústeckého kraje. Velmi smutnou událostí roku 2010 bylo úmrtí Mons. ThDr. Josefa Koukla, emeritního biskupa litoměřického dne Mons. ThDr. Koukl byl jednou z významných osobností, která podpořila vznik Purkyňovy nadace a byl celou dobu příznivcem a nezapomenutelným přítelem nadace. Přítomen byl rovněž v nadaci 6. října 2004 při slavnostním zahájení sociálního programu hiporehabilitace a sociální integrace v novém zařízení nadace Slatina č.p. 12. Posledního rozloučení s Mons. ThDr.Josefem Kouklem v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se zůčastnila delegace Purkyňovy nadace. E) PŘÍPRAVA 20. VÝROČÍ PURKYŇOVY NADACE Správní rada Purkyňovy nadace se při svých řádně svolaných zasedáních v roce 2010 (5x) společně s dozorčí radou nadace (zasedala 3x) zabývala přípravou 20. výročí založení nadace v Libochovicích. Prozatimní koncept programu této akce, která se uskuteční v 16 hod. v sídle nadace Slatina č.p. 11 je připravován jako kombinované bloky velmi krátkých vystoupení zdravice významných osobností, které stály u zrodu nadace, krátká vystoupení významných hostů a umělecká vystoupení. V úvodu promluví: Ing. Vítězslav Vacina, polistopadový starosta Libochovic Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš DrSc., prezident České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zakládající osobnost Purkyňovy nadace Prof. RNDr. Jan Kopka CSc. rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 1992, zakládající osobnost nadace Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický. Předchůdce Mons.ThDr Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický byl významnou zakládající osobností nadace. RNDr. Jan Marek CSc. odborný spolupracovník nadace v začátcích existence MUDr. Zoran Nerandžič, primář rehabilitačního odd. městské nemocnice v Litoměřicích, odborný asistent sociálního programu

10 Osobně budou osloveni a pozváni: Jana Vaňhová hejtmanka Ústeckého kraje Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. předsedkyně Českého statistického úřadu Josef Škobis starosta obce Slatina Baronka Jana Germenis née Hildprandt Ottenhausen zámek Blatná (expozice J.E.Purkyně) Prof. h.c.dr.ing. Václav Liška, Dr. h.c. vedoucí katedry ČVUT, představitel spolku SVATOBOR Národní hřbitov Slavín na Vyšehradě (poslední spočinutí J.E. Purkyně), prezident Pam. komory ČR Ing. Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje Bc. Radek Vonka, radní Ústeckého kraje Ing. Josef Kašparů, významný a dlouholetý člen správní rady nadace Josef Šulc, významný člen správní rady Mgr. Josef Kopic, přednosta Okresního úřadu v Lounech v roce 1992, představitel státní správy při podpoře vzniku nadace Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích v roce 1992, představitel stání správy při podpoře vzniku nadace a někteří další hosté, kteří napomáhali vzniku a existenci nadace, zejména v obtížných obdobích. Pro kulturní ozdobení programu jedná Purkyňova nadace o vystoupení s mistrem Jaroslavem Svěceným houslovým virtuosem s paní Hanou Zagorovou mnohonásobnou slavicí a stálicí naší pop music a s panem Stefanem Margitou světovým operním sólistou Oslava 20. Výročí PURKYŇOVY NADACE za přítomnosti významných osobností bude časovým mezníkem, který má připomenout společenskou roli nadace v uplynulém, dostatečně dlouhém období a podpořit, nebo mírně korigovat budoucí roli v neziskovém sektoru České republiky

11 Koncepce Purkyňovy nadace pro období r pokračovat ve splácení úvěru na jízdárnu Valdek obci Čížkovice dle notářského zápisu - práce na projektu ROP: Dokončení hipoareálu VALDEK Slatina - kontrola příjemců NIF - 5. kolo grantového programu "Památky a občané" r dokončit splácení úvěru na jízdárnu Valdek obci Čížkovice - zahájení realizace projektu "Dokončení" - kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF - volba dozorčí rady, volba správní rady r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF, 6. kolo otevřeného grantového řízení NIF PAMÁTKY A OBČANÉ r kolo grantového programu "Památky a občané" - realizace r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF - volba třetího člena správní rady r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF Grantová pravidla Purkyňovy nadace platná s účinností od Počínaje rokem 2000 vyhlašuje Purkyňova nadace program Památky a občané. Vždy po získání výnosu z nadačního jmění budou odděleny prostředky na správu nadace a již v předstihu bude vyhlášena veřejná grantová soutěž. Určitý díl bude vždy ponechán pro udělení grantu s výjimečnou hodnotou i v průběhu roku bez předchozího vyhlášení. Zveřejnění bude provedeno NEZISKOVKY.CZ, časopise Dědictví koruny české, časopis Státní správa samospráva, Místní kultura a na internetu (www.purknadace.cz). 2. Správní rada určí díl výnosu základního jmění, který lze použít pro správní režii nadace, tj. náklady nadace dle par. 7 Statutu nadace. Dále určí část výnosu, který bude použit dle par. 6 Statutu na poskytnutí nadačních příspěvků. Tento díl může být navýšen zvláštními nadačními dary určenými pro poskytování nadačních příspěvků dle těchto grantových pravidel viz. par. 5 odd. 4. Samostatně nadace vede prostředky z Nadačního investičního fondu (dále jen NIF). Nejméně 80% výnosu z prostředků NIF nadace rozdělí třetím osobám ve veřejné grantové soutěži podle přesných pravidel, které jsou součástí vyhlášení veřejné grantové soutěže. 3. Prostředky určené pro náklady nadace a pro nadační příspěvky s výnosu nadace budou uvedeny ve výroční zprávě nadace par. 4 odst. 2 Statutu nadace. Samostatně budou vedeny prostředky NIF. 4. Na jarním zasedání vyhodnotí Správní rada veřejnou grantovou soutěž a případně určí

12 další postup v nevyčerpaných prostředcích. 5. Tématicky nebude nabídka občanským iniciativám omezována v programu Památky a občané vzhledem ke skutečnosti, že povaha problémů místními i regionálními souvislostmi je různá. Omezujícími opatředními budou bezvýhradná podmínka par. 6 Purkyňovy nadace o spoluúčasti financování atd. a společenský prospěch projektu. 6. Na podzimním zasedání správní rady Purkyňovy nadace rozhodne správní rada o přidělení nadačních příspěvků, písemně vyrozumí všechny žadatele a uzavře do příslušného roku smlouvy o poskytnutí nadačních příspěvků dle par. 6 Statutu nadace tak, aby občanské iniciativy mohly prostředky použít v následujícím roce a mohly dobře svoje akce naplánovat a připravit. 7. Nebude-li předloženo do podzimního zasedání správní rady Purkyňovy nadace dostatek projektů - žádostí o nadační příspěvek dle bodu č. 4 těchto pravidel, nebo nebudou-li předložené projekty schopny dodržet podmínky smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku dle par. 6 Statutu nadace a těchto grantových pravidel, rozhodne správní rada o vypsání nové nabídky občanským iniciativám a to v oblasti kultury, životního prostředí a dále v některém humanitním programu se zaměřením na tělesně postižené děti. Toto neplatí pro prostředky NIF. Pro tyto prostředky bude vypsáno nové veřejné grantové kolo. 8. Náhradní program bude vypsán prostřednictvím Litoměřického DENÍKU, vzhledem k nutnosti kontaktovat tyto subjekty v krátkém čase. 9. Předložené projekty v náhradním programu bude správní rada posuzovat na mimořádném zasedání, podobně jako v bodě č. 7 těchto grantových pravidel. 10. Nedojde-li k vyčerpání prostředků z výnosu ani náhradním programem, rozhodne správní rada následný rok o sloučení zbylých prostředků z výnosu určených pro poskytnutí nadačních příspěvků s prostředky z následujícího kalendářního roku a tím o zvýšení nabídky občanským iniciativám. Toto neplatí pro prostředky z výnosu NIF. Tyto prostředky budou v takovém případě dočerpány navýšením úspěšných projektů. Schváleno na zasedání správní rady Purkyňovy nadace Slatina č.11, Lovosice 2, dne

13 - 12 -

14 - 13 -

15 - 14 -

16 - 15 -

17 - 16 -

18 - 17 -

19 - 18 -

20 - 19 -

21 - 20 -

22 - 21 -

23 - 22 -

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32 - 31 -

33 - 32 -

34 - 33 -

35 - 34 -

36 - 35 -

37 - 36 -

38 - 37 -

39 - 38 -

40 - 39 -

41 Hiporehabilitace, program v areálu nadace Valdek Klienti centra Valdek, DD Dlažkovice, sociální integrace

42 Celostátní konference o Hiporehabilitaci, vzdělávací program Kostel sv.matouđe v Prackovic?ch nad Labem, ukončen? z?chrany kostela za p??tomnosti Bc. Ryđ?nkové, d?le zleva: Bc. Radek Vonka, starostka Prackovic nad Labem Mgr. Svobodov? - K?eđov? a zcela vpravo Dr. Szeliga litom??ick? d?kan

43 Pamětní deska záchrany kostela sv.matouše v Prackovicích nad Labem Žehnání základům věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích u Loun, biskup litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant

44 Opravená křížová cesta plastických obrazů kostela v Černčicích u Loun

45 Děkovná mše pátera Uličného Purkyňově nadaci za péči o kapli sv.prokopa v Charvatcích Kaple sv. Prokopa Charvatce, umístění pamětní desky na záchranu kaple v roce 1995 a havarijní opravy v roce

46 Pamětní deska k ukončení dlouhodobé podpory Purkyňovy nadace záchrany kaple sv.viléma v Roudnici nad Labem Ukončen? restaur?torsk?ch prac? olt??e v kapli sv. Viléma v Roudnici nad Labem z finančn? podpory Purky?ovy nadace

47 Kostel sv.jiljí v Libyni u Lubence, slavnost za přítomnosti radní ústeckého kraje Bc. Ryšánkové (vpravo) pokračuj?c? z?chrana kostela sv.jilj?

48 Staňkovice u Litoměřic, vyvrcholení dlouholeté podpory Purkyňovy nadace k záchraně kaple sv. Prokopa instalací vitrážových oken Neratov v Orlických horách, příprava k ukončení projektu dlouhodobé podpory Purkyňovy nadace k záchraně kostela Nanebevzetí Panny Marie

49 Klášter Chotěšov, křest knihy o historii kláštera za přítomnosti biskupa plzeňského Mons. Ratkovského Kaple kláštera Chotěšov, restaurování vitrážových oken z finanční podpory Purkyňovy nadace

50 Závěr pomoci Purkyňovy nadace k záchraně rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici Záchrana kaple ve Františkově v Jeseníku Křest knihy o historii krajiny pod Studeným u České Kamenice

51 Kaple v Chelčic?ch u Vod?an, pokračov?n? podpory Purky?ovy nadace Dům Diakonie Litoměřice Rooseveltova ulice, účast nadace v sociálním projektu

52 Děkovný dopis obce Bílý Kostel nad Nisou za rychlou pomoc Purkyňovy nadace k odstranění následků letní povodně 2010 Děkovný list obce Hřensko za rychlou pomoc k odstranění následků letní povodně

53 Záchrana kaple ve Zderazi u Rakovníka posledn? rozloučen? se zakladatelem Purky?ovy nadace Mons. ThDr. Josefem Kouklem, emeritn?m biskupem litom??ick?m

54 PURKYŇOVA NADACE Slatina č.p. 11, Lovosice 2 tel.:

55 Obec Slatina pod Hazmburkem

56 TEPLIC E - ÚSTÍ n. L.

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Nadace Občanského fóra člen Asociace nadací při Fóru dárců člen Europy Nostry řídí se principy Etického kodexu nadací adresa: Štěpánská 61 110 00 Praha

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2008

NADACE ČEZ V ROCE 2008 výroční zpráva 2008 NADACE ČEZ V ROCE 2008 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2008 3 Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje 6 Orgány Nadace ČEZ k 9. 6. 2009 7 Oranžová hřiště 10 Oranžové kolo 18 Podpora

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více