ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS"

Transkript

1 ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje gramatický rod. K osobním zájmenům v širším slova smyslu patří i zájmena přivlastňovací, zvratná a zdůrazňovací, jelikož jde o jedno paradigma: zájmena přivlastňovací jsou totiž genitivy osobních a zájmena zvratná jsou složeniny zájmen osobních nebo přivlastňovacích s částicí self. Osobní zájmena v užším slova smyslu mají dvě formy nominativ a objektový (předložkový) pád: I me you you he him she her it it we us you you they them V dnešní hovorové angličtině stojí nominativní formy I, he, she jen před slovesem, jinak se běžně užívá tvarů me, him, her v případech jako: v přísudku: It is me. To jsem já. That s him. To je on. po vztažné větě: It was us you saw, wasn t it? To jste viděl nás, že ano? po but, as, except, than: Who could have known it but him? Kdo jiný by to mohl vědět než on? She is as old as me (I am). Je tak stará jako já. We all lost except him. Všichni jsme prohráli až na něho. I don t want to be like him. Nechci být jako on. Zájmena it se často používá: 1. Jako neosobního podmětu (v českých jednočlenných větách a český nevyjádřený podmět): It s cold. Je zima. It s raining. Prší. It is Friday tomorrow. Zítra je pátek. It s a long way to Tipperary. 2. Jako přípravného podmětu, který ukazuje ke skutečnému podmětu, vyjádřenému celou slovní skupinou: It is difficult to say yes or no. Je těžké říct ano nebo ne. It does not matter when he comes. Nezáleží na tom, kdy přijde. It seems to 43

2 me that It will do you good. Myslím, že ti to udělá dobře. It is no use discussing the question. Nemá smysl o té otázce diskutovat. It is cruel to beat the dog like this. Je kruté takhle bít psa. 3. Ve zdůrazňovacích spojeních It is (was) that: It is the wife that decides. Vždycky rozhoduje žena. It was you that had to do it all over again. Celé znovu jste to musel udělat vy. Překlad českého to : U dveří je nějaký muž. Kdo to je? Kdo je ta dáma? To je jeho sestra. Co to je za stromy? There s a man at the door. Who is he? Who is that lady? She is his sister. What kind of trees are these? Zájmen you a they se v angličtině užívá také jako neurčitého podmětu (srov. české člověk, lidé, prý ): You can never tell. Člověk nikdy neví. You soon get used to it. Na to si člověk brzy zvykne. They say there s going to be trouble. Říká se, že bude zle. So they say. Aspoň se to tak říká. EXERCISES 1. Translating of to referring to people. To je Lukáš. Je to opravdu sympatický člověk. A to je Petra. Je to žena mého bratra. Máme Jill. Je to vynikající učitelka. Znáš Davida. Je to divný kluk. Znáte Petra a Pavla? Jsou to mí nejlepší přátelé. 2. Expressing multiple subjects. Chtěly jsme s kamarádkou jít ven. Chtěli jsme s kamarády jít ven. V sobotu jsme šli s bratrem na koncert. V sobotu jsme šli s rodiči na koncert. To jsme s Tomášem už věděli. Mysleli jsme s Alešem, že nemáš už zájem. S Jimem jsme ji pak vzali domů. O tom jsme včera mluvili s rodiči. 3. Translating of Czech subjectless sentences using it. Dnes je zima. Včera bylo horko. Dnes odpoledne je zataženo. Je tma. Už bylo světlo. Je tam draho. Bylo tam rušno. Je tady hlučno. Bylo tam takové ticho. Je tady útulno. 4. Translating the free dative. Zlomila mi tužku. Snědl mi večeři. Šlápla mi na nohu. Zatkli jí manžela. Někdo nám ukradl deštník. Můžeš mi zamést podlahu? Můžeš mi to podržet? Umyl mi nádobí. Opravím vám to. Přeložíš mi ten dopis? PŘIVLASTŇOVACÍ POSSESSIVE Existují dva druhy přivlastňovacích zájmen přívlastková (jen ve spojení s podstatným a přídavným jménem a výrazem own) a samostatná přivlastňovací zájmena (bez následujícího podstatného jména, které však musí předcházet nebo vyplývat ze souvislosti). my book mine your book yours 44

3 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense his book his her book hers its book its our book ours your book yours their book theirs Místo podstatného jména opakovaného po přivlastňovacím zájmenu užíváme samostatně stojícího přivlastňovacího zájmena nebo podstatného jména v přivlastňovacím pádu. This is my coat This coat is mine. That is your passport. That passport is yours. These are his suitcases. These suitcases are his. That is her handbag. That handbag is hers. These are our cameras. These cameras are ours. Whose map is that? That map is yours. Whose books are these? These books are theirs. Whose are these notes? These notes are Mary s. Angličtina užívá přivlastňovacích zájmen mnohem častěji než čeština, přivlastňujeli podmětu. Hlavně pokud jde o části těla nebo oděvu. Čeština v daných případech užívá třetího pádu zvratného zájmena nebo nepřivlastňuje vůbec: Put on your coat. He put his hands in his pockets. Tell him not to forget his ticket. I have left my watch at home. He has lost his keys. Don t lose your head. Obleč si kabát. Dal si ruce do kapsy. Řekni mu, aby si nezapomněl lístek. Zapomněl jsem si doma hodinky. Ztratil klíče. Neztrácej hlavu. V angličtině nemůže stát před podstatným jménem vedle sebe člen nebo ukazovací zájmeno, které zabarvují partitivně nebo citově, nebo neurčité zájmeno no a zájmena přivlastňovací. Tyto pojmy se vyjadřují předložkovou vazbou s of. Člen nebo ukazovací zájmeno zůstanou před substantivem, kdežto předložka of a zájmeno přivlastňovací přijdou za substantivum: a friend of yours, this garden of mine, that idea of his, no business of yours. I have a car of my own. She has no property of her own. Have you any room of your own. a (= one) the this that some each every no any my x camera camera business watch car luggage of ours hers ours theirs Henry s Mary s Mr Brown s 45

4 these those some no several many two five a few few any some two any a few few several none (n)either many each x of cameras cars watches suitcases rooms my your his her our their of mine yours hers ours theirs Henry s Mary s Mr Brown s watches cameras cars my room my own room room of my own your flat your own flat flat of your own a(n) his house his own house house of his own the her ring her own ring ring of her own this its place its own place place of its own that our garden our own garden garden of our own their book their own book book of their own one s idea one s own idea of one s own EXERCISES 1. Replace the expressions, typed in italics, with s constructions. Ex.: Whose book is this? It is the one which belongs to John. It is John s. It is his. Whose watch is this? It is the one which belongs to Mr Sims. Whose notebook is this? It is the one which belongs to James. Rembrandt s paintings are dearer than those of Van Dyke. The Church of St. Paul is the finest church in the City. If you go to town, bring me a pound of beef from the shop of the butcher. I like Brahm s symphonies and those by Beethoven. I think Mary s dress is more stylish than that of Jane. I bought these cigarettes at the shop of the tobacconist. I am living at the house of my brother. Can you lend me the newspaper of yesterday? 46

5 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense Are you looking forward to the football match of tomorrow? They are waiting for you at the shop of the hairdresser. In the church of St. Mary there are paintings by Peter Brandl. 2. Independent possessive pronouns. That s a nice car. Is it your car? Is this your pen? No, it s not my pen. He spoke to my parents, not their parents. He went to their wedding but he didn t come to our wedding. She used my car, not his car. I can t eat this cake. It s not my cake. My brother is seventeen. How old is your brother? 3. Use of English possessive pronouns in sentences where Czech omits them. Je ti zima? Půjčím ti bundu. Šel jsem se sestrou. Máš ve vlasech pavouka! Dej mi ruku. Zavřela oči. Koupil ženě růže. Pořád bydlí s rodiči. Ztratil pas v Itálii. Řekla nám o tom učitelka. Eva a Pavel nás pozvali na svatbu. 4. Use of English possessive pronouns in translating phrases with Czech reflexive se and si. Umyj si ruce. Můj bratr se nikdy nečeše. Zlámal si nohu. Sundal si klobouk. Oblékla si kabát. Třese se mi ruka. Měl by sis ostříhat nehty. Holíš si nohy? Řízla se do prstu, když vařila. Dal si ruce do kapes. 5. Translate. One of my friends x a friend of mine. Tento příběh mi vyprávěl jeden z mých přátel (nějaký můj kamarád). Včera jsem potkal jednoho z tvých studentů (nějakého tvého studenta). Líbí se mi jedna z jejích písní (jedna její píseň. Tato kniha je pro jednoho z mých kolegů (pro některého mého kolegu). V místní galerii mají dva z jeho obrazů (dva jeho obrazy). Byli tam někteří ze studentů jeho ženy (nějací studenti jeho ženy). ZVRATNÁ, ZDŮRAZŇOVACÍ, RECIPROČNÍ REFLEXIVE, EMPHASIZING AND RECIPROCAL Zájmena zvratná (reflexive) a zdůrazňovací (emphasizing) mají v angličtině společný tvar, zakončený na self, v množném čísle selves: I cut myself. Řízl jsem se. You defended yourself. Bránil ses. He/John teaches himself. Učí se. She/Mary looked at herself. Marie se podívala na sebe. It explains itself. To se vysvětluje. We asked ourselves. Ptali jsme se sami sebe. You all should control yourselves. Měli byste se kontrolovat. They protect themselves. Chrání se. One should watch oneself. Člověk by se měl sledovat. I made myself a cup of tea. You got yourself a big piece of bread. He found himself a new job. She bought herself a pair of shoes. The dog made itself a hole. 47

6 We built ourselves a house in the country. They cut themselves a slice of bacon. Zvratná zájmena mají v angličtině menší frekvenci než v češtině, neboť mnoho anglických sloves má z hlediska českého ekvivalentu zvratný význam, např: afford dovolit si, become stát se, behave chovat se, borrow půjčit si, complain of stěžovat si, fancy představovat si, remember zapamatovat si, seem zdát se. Mnoho přechodných sloves má zároveň zvratný význam, např: begin začínat (se), change měnit (se), dress oblékat (se), feel cítit (se), keep držet (se), move hýbat (se), open otevřít (se), prepare připravit (se), return vrátit (se), shave holit (se), stop zastavit (se), wash mýt (se), worry trápit (se), sign podepsat (se). Mnohým českým zvratným slovesům odpovídá v angličtině jiná vazba: to be afraid bát se, to be angry zlobit se, to be ashamed stydět se, to catch cold nachladit se, to change one s clothes převléci se, to get married provdat se, to be mistaken mýlit se. Tvarů na self/selves se užívá také u sloves nezvratných v případech vyjádření samostatného členu větného (předmětu nebo neshodného přívlastku): She kept thinking of herself You ought to be ashamed of yourself. a photo of myself he said to himself I can go there by myself. Enjoy yourself. Make yourself comfortable. Read to yourself. Myslila pořád na sebe. Měl by ses stydět. moje fotografie řekl si Mohu tam jít sám. Bavte se dobře. Udělejte si pohodlí. Čtětě si pro sebe. He knows him. Zná ho. He knows himself. Zná se(be). Poznámka: anglický výraz by myself vyjadřuje bez pomoci jiných : I cannot do all this by myself. Nemohu to všechno udělat sám. Výraz alone znamená: sám osamocený : I was home alone. Tam, kde čeština užívá zvratného pasiva, používá angličtina pasivum opisné, jediné možné: Cherries are picked in June. Třešně se trhají v červnu. The fare is paid in advance. Jízdné se platí předem. Zájmena důrazová mají stejné tvary jako zájmena zvratná, ale mají jiné postavení ve větě; stojí buď na konci věty nebo hned na substantivem (zájmenem), které zdůrazňují: I asked John myself. I myself asked John. She reminded me herself. She herself reminded me. I asked John himself. He spoke to Mrs Jones herself. We don t know the problem itself. 48

7 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense Zájmena reciproční (vespolná) They know one another/each other. Znají se (jeden druhého). x They know themselves. Znají sama sebe. Love one another. Near one another. They helped each other. They went to each other s help. We have forgotten each other s names. They kept thinking of each other. Milujte se (vzájemně). Blízko sebe. Pomáhali si (vzájemně). Šli si na pomoc. Zapomněli jsme, jak se ten druhý jmenuje. Pořád na sebe myslili. EXERCISES 1. Fill in the reflexive pronouns. I tried to make... comfortable. He thinks too much of.... They have built... a new weekendhouse. When she turned on the light, she found... in a large hall. Don t cut..., the knife is sharp. One must ask... how that is possible. She made... a cup of coffee. We enjoyed... very much. They should take care of.... Can she make... understood in German. He looked at... in the mirror. I d like to introduce Fill in the reflexive or reciprocal pronouns. At Christmas friends usually give... presents. How long have they known.... Did they enjoy... when they were on holiday? Jack and Jill are a happy couple. They love... very much. Some people are selfish. They only think of.... Brown and Lewis are well informed about... chances. They had an argument last week. They are still not speaking to.... They are very angry, but they can control.... We have been seeing... a lot lately. The members of the team admired... performances. 3. Reflexive pronouns self/selves. Proč si nekoupíš nový kabát? Nikdy o sobě nemluví. Představme se. Není se sebou spokojená. Je mu devadesát a pořád si pro sebe vaří. Můj syn si často povídá sám se sebou, když si hraje. Pořád se prohlíží v zrcadle. Vybrala tento pro sebe a tamten pro tebe. Neřízni se! Neměl jsem ručník, a tak jsem se musel osušit tričkem. Tolik se stydíme za to, co jsme udělali. Myslí jen na sebe. Udělej si to sám, když jsi tak chytrý. 4. Reciprocal pronouns self/selves. Roy a Michael se vůbec nemají rádi. Lidé by si měli více pomáhat. Neznáme se moc dobře. Proč se musí tak nenávidět? Jeho rodiče se moc nesnaží si rozumět. Nemůžete spolu lépe komunikovat? Podívali se na sebe a začali se smát. Proč na sebe tak žárlí? Studenti od sebe vše opsali. Máme rádi svou společnost. Často vídáme své rodiny. Neznají svá telefonní čísla. 5. Translate. Sami jsme si toho všimli. Nepředstavil se. Samotná škola byla velmi malá. Byl doma sám. Připravila ty chlebíčky sama? Měl bych o sebe pečovat. Já sám to zaplatím. Sedněte si, prosím. Vzájemně se kritizovali. Neměli by proti sobě bojovat. Koupil jsem si dvoje boty. Dávali si nesnadné otázky. Sám učitel to nevěděl. Zastřelil 49

8 se. V tomto domě bydlí samé mladé rodiny. Sám to neuděláte. Když jsem se probudil, rozhlédl jsem se byl jsem sám. Sám jsem to viděl. Napsal ten úkol sám? Uslyšel jsem za sebou známý hlas. Člověk neví, jak se má chránit před tou nemocí. Řekli jsme si na shledanou, a od té doby jsme se neviděli. Člověk se sebou není nikdy spokojen. UKAZOVACÍ DEMONSTRATIVE Ukazovací zájmena jsou this ten, tento a that onen, tamten, ten. Nemění se v rodě ani v pádě, pouze v čísle: this these, that those. Může se jich používat v platnosti podstatných i přídavných jmen i jako zájmen odkazujících do minulosti (this, that) i do budoucnosti (pouze this). This ukazuje, popř. odkazuje k místně i časově bližšímu, that k vzdálenějšímu. What does this word mean? And what is the meaning of that word? Co znamená toto slovo? A jaký je význam onoho? This won t do. Tohle nepůjde. Is that really true? Je to skutečně pravda? Zájmen that those se často užívá jako zástupných místo substantiva, které by se opakovalo, jestliže přívlastek následuje až po něm: His behaviour was not that of a gentleman. Jeho chování nebylo chování džentlmena. The branches of an oak are thicker than those of a pine. Dub má silnější větve než borovice. That those se užívá s významem citovým, zlehčujícím: That invention of his. Ten jeho vynález! Those hats of hers. Ty její klobouky! K ukazovacím se řadí i zájmena same tentýž a such takový: They were both born on the same day. Oba se narodili ve stejný den. I said no such thing. Nic takového jsem neřekl. Podstatné jméno počitatelné, před kterým stojí this nebo that může být nahrazeno zástupným one, měloli by být opakováno, nebo je zřejmé z kontextu. V dnešním úzu jen v jednotném čísle, po these a those se ones neužívá: I don t like this tie. I ll take that one. I don t like those shoes. I d rather have these. Při nepočitatelném substantivu se užívá pouze this a that bez zástupného one: Money and health are both valuable, but this is more valuable than that. Peníze i zdraví mají svou cenu, ale zdraví je cennější než peníze. I like this (blue) sweater. this that this that a a the the the Which (blue) (blue) blue darker darkest blue I like these (blue) sweaters. one one (one) (one) one one (one) one one in the shopwindow. one with long sleeves. (one) would you prefer? 50

9 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense these those these those some blue blue blue blue ones ones (ones) (ones) ones ones the the the Which blue darker darkest ones ones (ones) ones in the shopwindow. ones with long sleeves. (ones) would you prefer? EXERCISES 1. Demonstrative pronouns this, that, these and those. Znáš tuto knihu? Je tamtem obraz od Picassa? Na co se všichni tamti lidé dívají? Líbí se ti tamto auto? Chci vám ukázat tyhle fotky. Tato bunda není moje. Tato káva je velmi silná. Znáš tamtoho kluka? Můžete odpovědět na tyto otázky? Moji prarodiče bydlí v tamtom domě. Tento dopis je pro tebe. Tamten muž je náš učitel angličtiny. Jsou tyto věci vaše? 2. Translate using this, that, this one, that one, these (ones), or those (ones). Tato sklenice je moje a tamta je vaše. Tamten dopis je pro tebe a tento je pro mě. Tyto knihy jsou moje, ale tamty jsou z knihovny. Tamto jsou moje klíče a tyto jsou jeho. Tamto CD má více písniček než toto. Tento slovník je větší než tamten. Tyto lyže jsou lepší než tamty. Tamty věty jsou těžší než tyto. Tamta krabice je těžší než tato. Tyto džíny se mi líbí víc než tamty. 51

10 PRESENT PERFECT TENSE SIMPLE AND PROGRESSIVE Předpřítomný čas je čas složený z přítomného času slovesa to have (have, has) a minulého participia (past participle) významového slovesa. Toto minulé participium má u slovesa to be tvar been, u slovesa to have tvar had, a u slovesa to do tvar done [dan]. U významových sloves pravidelných se rovná préteritu: called, looked, stopped, carried, u sloves nepravidelných má svůj zvláštní kmen, tvořený obdobným způsobem jako kmen préteritní: given, come, kept, gone. Participium se připojuje těsně k tvaru pomocného slovesa, na němž se také projevuje otázka a zápor: I have been; She has done; Have we called? They have not/haven t come. SUBJECT + HAVE/HAS + PAST PARTICIPLE Význam a užití prostého perfekta: Perfektum vyjadřuje minulý děj, který se odehrával v neurčité, nespecifikované minulosti, neoddělené od přítomnosti ostrou hranicí, jeho rysem je tedy spojitost s přítomností (srov. české mám připraveno, mám napsáno ). Jde o děj, který svými následky zasahuje nějak do přítomnosti. Do češtiny překládáme zpravidla časem minulým, přičemž je možná stylizace i se slovesem v přítomném čase. Předpřítomného času užíváme v následujících případech: a) kdy doba děje není formálně určena, není vyznačena hranice, kdy skončil, ale praktický důsledek do přítomnosti je zřejmý (Poznámka: V češtině bývá zpravidla příslovce už): I have bought a new flat. He has gone to Viena. Have you had your dinner? Who has taken my pen? Have you been to London? Have you seen that film? I have finished my work. (Mám svou práci skončenou). Ms White has gone to Asia. (W. odjela do A. = Je v A.) Has the postman come this morning? (ptáme se dopoledne) x Did the postman come this morning? (ptáme se odpoledne) This is the first time I ve driven a Mercedes. This is the tenth beer I ve drunk. b) časové vymezení zahrnující přítomnost je určeno; je to tedy doba, která ještě trvá, neskončila. Jde o příslovečná určení: this year, this month, today, this afternoon, recently (nedávno), ever (vůbec), never, just (právě, zrovna), so far (dosud), not yet, since (od té doby), in recent years: Have you ever heard of such a thing? He has had a lot of worry lately. I suppose you haven t read the papers this morning. I am sorry I ve never been out of Europe. Pozor na postavení příslovcí: Příslovce typu seldom (zřídka), never, ever, often, just, already, recently se kladou mezi pomocné sloveso have a minulé příčestí, ostatní pak na konec věty. 52

11 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense c) děj právě skončil, ukončení děje bývá často naznačeno příslovcem just (právě) nebo není naznačeno nijak: I want to call at the baker s on my way home. It s not necessary, I ve just been there myself. Our new stock of winter coats has just arrived. I ve just finished reading the book. Where have you been? (k osobě, která se právě vrátila) It s been nice seeing you. Bylo hezké, že jsem vás zase viděl. (při rozchodu) d) děj započal v minulosti a dosud neskončil, může jít o děj pravidelně opakovaný, prostého perfekta se užívá často se slovesy, která netvoří průběhový tvar: How long have you known him? He has smoked furiously ever since I knew him. Kouří vášnivě, co ho znám. Časové vymezení může být naznačeno příslovečným určením v podobě předložkového spojení (since, for) nebo vedlejší větou: How long have you known him? I ve known him since Christmas. He has smoked furiously ever since I met him. I haven t seen him for a long time. EXERCISES 1. Past participles (third forms) of irregular verbs. say break stand swim see forget eat tell sink know buy lose teach shut fall drink fly drive catch mean have sleep shine make bring meet begin hurt sell understand find send build win spend hear come get do go freeze leave pay lend run write keep learn hit throw draw speak show sit steal wear hide give think choose 2. Put the verbs in brackets into the Present Perfect. Where you (be)? I (be) to the dentist. You (have) breakfast? Yes, I... The post (come)? Yes, it.... You (see) my watch anywhere? No, I am afraid I.... I (not finish) my letter yet. He just (go) out. You (explain) the exercise? Yes, I.... Charles (pass) his exam? How many bottles the milkman (leave)? He (leave) six. You (make) a mistake? No, I m sure I.... I (buy) a new carpet. Come and look at it. 3. Put the verbs in brackets into the Present Perfect or Simple Past. Have you ever eaten snails? a) No, I.... b) Yes, (eat) at Tom s party last week. Have they repaired the road? a) No, they.... b) They only (repair) part of it so far. Have you found the matches? a) No, I.... b) No, I (not find) them yet. Have you made the coffee? a) Yes, I.... b) I (make) some yesterday: we can use that. 53

12 Have you seen him lately? a) No, I.... b) No, I (not see) him since Christmas. Has he missed his train? a) No, he.... b) Yes, he.... It (go) five minutes ago. Has his temperature gone down? a) No, it.... b) Yes, It (go) down last night. 4. Present Perfect for speaking about experience or lack of experience. Pil jsi někdy anglické pivo? Kouřil jsi někdy doutník? Viděl jsi někdy kometu? Byla dvakrát v Americe. Viděl jsem všechny jeho hry. Nikdy jsem nezkusil japonské jídlo. Nikdy neviděla Alpy. Řídil jsi někdy traktor? Ukradl jsi někdy něco? Byl jsi někdy v sauně? Dostal jsi někdy anonymní dopis? Kolikrát jsi viděl královnu? Kolikrát jsi plaval v moři? Kolikrát jsi byl v Londýně? Kolik cizích zemí jsi navštívil? Viděl jsem ten film šestkrát. Byl jsem v Anglii, ale nebyl jsem ve Skotsku. Nikdy neletěla, má strach. Nikdy jsem neslyšel tak špatný vtip. Kdo to to je nikdy předtím jsem ji tady neviděl. Jaký je nejhorší zážitek, který jsi měl? Jaká je největší chyba, kterou jsi kdy udělal? Jaká je nejvyšší hora, na kterou jsi kdy vylezl? Jaká je nejlepší dovolená, na které jsi kdy byl? Jsi nejlepší kamarád, kterého jsem kdy měl. To je nejhorší vtip, který jsem kdy slyšel! To byla nejzajímavější výstava, kterou jsem kdy navštívil. To byla nejtěžší zkouška, kterou jsem kdy udělal. 5. Present Perfect with time adverbs always, often and never. Vždycky jsem měl radši rybu než maso. Často jsme je viděli v parku. Nikdy jsem nerozuměl fyzice. Vždycky vypadal starší, než opravdu je. Často jsem dělal stejnou chybu. Nikdy nebyla moc ambiciózní. Tohle mě často napadlo. 6. Present Perfect with just or already. Právě jsem upekla čokoládový dort. Právě přišla pošta. Pojď dál. Právě jsem udělala kávu. Právě jsem dočetl knížku, kterou jsi mi doporučil. Zujte se, prosím. Právě jsem umyla podlahu. Právě jsem slyšel dobrou zprávu. Už jsem ten film viděl. Ty jsi už obědval? Je teprve jedenáct! Je teprve říjen a už začali prodávat vánoční ozdoby. Mohu ti pomoci s úkolem, nebo jsi ho už udělala? Nechci už další koláč. Už jsem snědl tři! 7. Present Perfect for reporting news. Královna Alžběta přijela do Prahy. Česká republika vyhrála semifinále. Začal festival Pražské jaro. Došlo k další havárii letadla. Z místní galerie byly odcizeny dva obrazy. Zkrachovala další banka. Ze zoo uprchl jedovatý had. 8. Present Perfect in place of the Czech poprvé, podruhé + Present Tense. To je poprvé, co jím řecké jídlo. To je poprvé, co řídím auto. To je poprvé, co vůbec kdy sedí na kole. To je potřetí, co ti to vysvětluji. Letíš poprvé? 9. Put the verbs in brackets into the Present Perfect or the Simple Past. This is my house. How long you (live) here? I (live) here since He (live) in Edinburgh for two years and then (go) to London. You (wear) your hair long when you were at school? Yes, my mother (insist) on it. 54

13 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense But when I (leave) school I (cut) my hair and (wear) it short ever since. Shakespeare (write) a lot of plays. My brother (write) several plays. He just (finish) his second tragedy. I (fly) over Loch Ness last week. You (see) the Loch Ness monster? The clock is slow. It is not slow. It (stop). I never (drink) whisky. Have some now. You (have) breakfast? Yes, I (have) it at 8.00 o clock. I (lose) my black gloves. You (see) them anywhere? No, I m afraid I.... When you last (wear) them? I (wear) them at the theatre last night. Perhaps you (leave) them at the theatre. I (not know) that you (know) Mrs Pitt. How long you (know) her. I (know) her for 10 years. I (not know) that you (be) here. Yes, I (be) here two months. You (be) to the Cathedral? Yes, I (go) there last Sunday. 10. Translate. Už jsi dnes četl noviny? V poslední době jsem ho neviděl. Od ledna nebyl doma. Dosud jsem přeložil jen dvě stránky. Tento týden jsem viděl pěkný program. Všechno je připraveno už od soboty. Už tři roky jsem s ním nemluvil. Je tu už půl hodiny. Tento rok jsme měli špatné počasí. Kolikrát jsi už slyšel ten orchestr? Dosud mi nezatelefonoval. Koupil jsem dva lístky na tu operu. Od roku 1969 jsem se s ním nesetkal. Od té doby, co přijel, jsem s ním byl dvakrát v biografu. Od té doby, co jsme v tom kurzu, jsme udělali velké pokroky. Od té doby, co jsem mu půjčil ty peníze, nepřišel. Od té doby, co koupili tu televizi, nešel jsem spát dříve než v hodin. Od té doby, co mají tu televizi, nešel jsem spát dříve než v hodin. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (CONTINUOUS) TENSE Průběhové perfektum se tvoří z perfekta slovesa to be (have/has been) a přítomného participia významového slovesa (having, doing, calling). Otázka i zápor se projevuje na pomocném slovese have: I have been speaking, have you been waiting, she has not been (hasn t been) living here. SUBJECT + HAVE/HAS BEEN + INGPARTICIPLE Průběhové perfektum vyjadřuje děj pojímaný ze stanoviska průběhu, který už A) nějakou dobu (for) nebo od určité doby (since) probíhá (a bude pravděpodobně pokračovat), nebo B) bezprostředně před současným okamžikem skončil. U sloves, která nemohou vyjadřovat trvání děje, vyjadřuje opakování děje. V češtině pak často bývá příslovce stále: I ve been losing things since I arrived. Od té doby, co jsem přijel, stále něco ztrácím. ad A) děj pokračuje z minulosti do přítomnosti a bude pravděpodobně pokračovat dále (v češtině bývá zpravidla přítomný čas s příslovci už, již): Everybody in this street knows him. He has been living here for many years. Bydlí tu už mnoho let. 55

14 It s been raining since last night. Prší už od včerejšího večera. ad B) děj právě nebo před malou chvílí skončil: I m tired. I ve been standing in a telephone box for the last quarter of an hour. Jsem unaven. Stál jsem čtvrt hodiny v telefonní budce. ad C) může jít o vyjádření rozmrzelosti, výčitky oproti neprůběhovému, který pouze konstatuje danou skutečnost: Somebody has been writing with my pen. What have you been doing to my pen? Poznámka.: 1) U sloves, která nemohou mít průběhové tvary (know, understand), stojí předpřítomný prostý: I have known him for 10 years. It s been hot since June. I ve had this car for over a year. 2) Průběhový může znamenat dočasné trvání děje oproti trvalejšímu, vyjádřenému tvarem prostým: I ve been living in her flat for the last month. x My parents have lived in Prague for 15 years. EXERCISES 1. Respond according to the model: Is he learning English? (3 years) > Yes, he s been learning English for 3 years. Are you waiting for them? (half past three). Do you read novels in English? (several years). Is he staying at this hotel? (he arrived in Prague) Do you wear glasses? (two years) Is he standing in the aisle? (the train left) Is he sitting doing nothing? (the morning) Are you discussing the problem? (eight o clock). 2. Ask: She s learning English. (5 years/since 1984). How long has she been learning English? Well, I think she has been learning English for 5 years/ since He s writing a children s book. (his son was born) He s supporting his sister. (her husband died) He s examining a patient. (fifteen minutes) He s drinking a lot. (he came) She s earning crowns a month now. (1982) John is translating a guidebook to Paris. (his return from France). 3. Actions and states originating in the past and continuing in the present. Anglicky se učím už dva roky. Bydlíme v Praze už šest měsíců. Čekám tady už dvacet minut. Prší už čtyři dny. Hraje na klavír už deset let. Celý den se učím a potřebuji přestávku. Je ve svém pokoji. Je tam už celý den. Znám Johna už mnoho let. Už patnáct let jsou manželé. Tohle auto už má dva měsíce. Už týden je nemocná. Víme o tom už dlouho. Už léta tam chce jet. Celý víkend mu zkouším volat. Myslím, že je na dovolené. To miminko celé dopoledne pláče. Pan Jenkins je naším ředitelem už patnáct let. Arthur se zajímá o 56

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový Angličtina - gramatika na http://www.e-gramatica.com/ Testy a pravidla, anglické časy a slovesné formy, větná stavba, plný přístup zdarma Předpřítomný čas prostý A) Forma Angličtina - předpřítomný čas

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa

Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa Kapitola 2 Kapitola 2 Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa Každá standardní anglická věta musí obsahovat sloveso,

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více