ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS"

Transkript

1 ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje gramatický rod. K osobním zájmenům v širším slova smyslu patří i zájmena přivlastňovací, zvratná a zdůrazňovací, jelikož jde o jedno paradigma: zájmena přivlastňovací jsou totiž genitivy osobních a zájmena zvratná jsou složeniny zájmen osobních nebo přivlastňovacích s částicí self. Osobní zájmena v užším slova smyslu mají dvě formy nominativ a objektový (předložkový) pád: I me you you he him she her it it we us you you they them V dnešní hovorové angličtině stojí nominativní formy I, he, she jen před slovesem, jinak se běžně užívá tvarů me, him, her v případech jako: v přísudku: It is me. To jsem já. That s him. To je on. po vztažné větě: It was us you saw, wasn t it? To jste viděl nás, že ano? po but, as, except, than: Who could have known it but him? Kdo jiný by to mohl vědět než on? She is as old as me (I am). Je tak stará jako já. We all lost except him. Všichni jsme prohráli až na něho. I don t want to be like him. Nechci být jako on. Zájmena it se často používá: 1. Jako neosobního podmětu (v českých jednočlenných větách a český nevyjádřený podmět): It s cold. Je zima. It s raining. Prší. It is Friday tomorrow. Zítra je pátek. It s a long way to Tipperary. 2. Jako přípravného podmětu, který ukazuje ke skutečnému podmětu, vyjádřenému celou slovní skupinou: It is difficult to say yes or no. Je těžké říct ano nebo ne. It does not matter when he comes. Nezáleží na tom, kdy přijde. It seems to 43

2 me that It will do you good. Myslím, že ti to udělá dobře. It is no use discussing the question. Nemá smysl o té otázce diskutovat. It is cruel to beat the dog like this. Je kruté takhle bít psa. 3. Ve zdůrazňovacích spojeních It is (was) that: It is the wife that decides. Vždycky rozhoduje žena. It was you that had to do it all over again. Celé znovu jste to musel udělat vy. Překlad českého to : U dveří je nějaký muž. Kdo to je? Kdo je ta dáma? To je jeho sestra. Co to je za stromy? There s a man at the door. Who is he? Who is that lady? She is his sister. What kind of trees are these? Zájmen you a they se v angličtině užívá také jako neurčitého podmětu (srov. české člověk, lidé, prý ): You can never tell. Člověk nikdy neví. You soon get used to it. Na to si člověk brzy zvykne. They say there s going to be trouble. Říká se, že bude zle. So they say. Aspoň se to tak říká. EXERCISES 1. Translating of to referring to people. To je Lukáš. Je to opravdu sympatický člověk. A to je Petra. Je to žena mého bratra. Máme Jill. Je to vynikající učitelka. Znáš Davida. Je to divný kluk. Znáte Petra a Pavla? Jsou to mí nejlepší přátelé. 2. Expressing multiple subjects. Chtěly jsme s kamarádkou jít ven. Chtěli jsme s kamarády jít ven. V sobotu jsme šli s bratrem na koncert. V sobotu jsme šli s rodiči na koncert. To jsme s Tomášem už věděli. Mysleli jsme s Alešem, že nemáš už zájem. S Jimem jsme ji pak vzali domů. O tom jsme včera mluvili s rodiči. 3. Translating of Czech subjectless sentences using it. Dnes je zima. Včera bylo horko. Dnes odpoledne je zataženo. Je tma. Už bylo světlo. Je tam draho. Bylo tam rušno. Je tady hlučno. Bylo tam takové ticho. Je tady útulno. 4. Translating the free dative. Zlomila mi tužku. Snědl mi večeři. Šlápla mi na nohu. Zatkli jí manžela. Někdo nám ukradl deštník. Můžeš mi zamést podlahu? Můžeš mi to podržet? Umyl mi nádobí. Opravím vám to. Přeložíš mi ten dopis? PŘIVLASTŇOVACÍ POSSESSIVE Existují dva druhy přivlastňovacích zájmen přívlastková (jen ve spojení s podstatným a přídavným jménem a výrazem own) a samostatná přivlastňovací zájmena (bez následujícího podstatného jména, které však musí předcházet nebo vyplývat ze souvislosti). my book mine your book yours 44

3 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense his book his her book hers its book its our book ours your book yours their book theirs Místo podstatného jména opakovaného po přivlastňovacím zájmenu užíváme samostatně stojícího přivlastňovacího zájmena nebo podstatného jména v přivlastňovacím pádu. This is my coat This coat is mine. That is your passport. That passport is yours. These are his suitcases. These suitcases are his. That is her handbag. That handbag is hers. These are our cameras. These cameras are ours. Whose map is that? That map is yours. Whose books are these? These books are theirs. Whose are these notes? These notes are Mary s. Angličtina užívá přivlastňovacích zájmen mnohem častěji než čeština, přivlastňujeli podmětu. Hlavně pokud jde o části těla nebo oděvu. Čeština v daných případech užívá třetího pádu zvratného zájmena nebo nepřivlastňuje vůbec: Put on your coat. He put his hands in his pockets. Tell him not to forget his ticket. I have left my watch at home. He has lost his keys. Don t lose your head. Obleč si kabát. Dal si ruce do kapsy. Řekni mu, aby si nezapomněl lístek. Zapomněl jsem si doma hodinky. Ztratil klíče. Neztrácej hlavu. V angličtině nemůže stát před podstatným jménem vedle sebe člen nebo ukazovací zájmeno, které zabarvují partitivně nebo citově, nebo neurčité zájmeno no a zájmena přivlastňovací. Tyto pojmy se vyjadřují předložkovou vazbou s of. Člen nebo ukazovací zájmeno zůstanou před substantivem, kdežto předložka of a zájmeno přivlastňovací přijdou za substantivum: a friend of yours, this garden of mine, that idea of his, no business of yours. I have a car of my own. She has no property of her own. Have you any room of your own. a (= one) the this that some each every no any my x camera camera business watch car luggage of ours hers ours theirs Henry s Mary s Mr Brown s 45

4 these those some no several many two five a few few any some two any a few few several none (n)either many each x of cameras cars watches suitcases rooms my your his her our their of mine yours hers ours theirs Henry s Mary s Mr Brown s watches cameras cars my room my own room room of my own your flat your own flat flat of your own a(n) his house his own house house of his own the her ring her own ring ring of her own this its place its own place place of its own that our garden our own garden garden of our own their book their own book book of their own one s idea one s own idea of one s own EXERCISES 1. Replace the expressions, typed in italics, with s constructions. Ex.: Whose book is this? It is the one which belongs to John. It is John s. It is his. Whose watch is this? It is the one which belongs to Mr Sims. Whose notebook is this? It is the one which belongs to James. Rembrandt s paintings are dearer than those of Van Dyke. The Church of St. Paul is the finest church in the City. If you go to town, bring me a pound of beef from the shop of the butcher. I like Brahm s symphonies and those by Beethoven. I think Mary s dress is more stylish than that of Jane. I bought these cigarettes at the shop of the tobacconist. I am living at the house of my brother. Can you lend me the newspaper of yesterday? 46

5 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense Are you looking forward to the football match of tomorrow? They are waiting for you at the shop of the hairdresser. In the church of St. Mary there are paintings by Peter Brandl. 2. Independent possessive pronouns. That s a nice car. Is it your car? Is this your pen? No, it s not my pen. He spoke to my parents, not their parents. He went to their wedding but he didn t come to our wedding. She used my car, not his car. I can t eat this cake. It s not my cake. My brother is seventeen. How old is your brother? 3. Use of English possessive pronouns in sentences where Czech omits them. Je ti zima? Půjčím ti bundu. Šel jsem se sestrou. Máš ve vlasech pavouka! Dej mi ruku. Zavřela oči. Koupil ženě růže. Pořád bydlí s rodiči. Ztratil pas v Itálii. Řekla nám o tom učitelka. Eva a Pavel nás pozvali na svatbu. 4. Use of English possessive pronouns in translating phrases with Czech reflexive se and si. Umyj si ruce. Můj bratr se nikdy nečeše. Zlámal si nohu. Sundal si klobouk. Oblékla si kabát. Třese se mi ruka. Měl by sis ostříhat nehty. Holíš si nohy? Řízla se do prstu, když vařila. Dal si ruce do kapes. 5. Translate. One of my friends x a friend of mine. Tento příběh mi vyprávěl jeden z mých přátel (nějaký můj kamarád). Včera jsem potkal jednoho z tvých studentů (nějakého tvého studenta). Líbí se mi jedna z jejích písní (jedna její píseň. Tato kniha je pro jednoho z mých kolegů (pro některého mého kolegu). V místní galerii mají dva z jeho obrazů (dva jeho obrazy). Byli tam někteří ze studentů jeho ženy (nějací studenti jeho ženy). ZVRATNÁ, ZDŮRAZŇOVACÍ, RECIPROČNÍ REFLEXIVE, EMPHASIZING AND RECIPROCAL Zájmena zvratná (reflexive) a zdůrazňovací (emphasizing) mají v angličtině společný tvar, zakončený na self, v množném čísle selves: I cut myself. Řízl jsem se. You defended yourself. Bránil ses. He/John teaches himself. Učí se. She/Mary looked at herself. Marie se podívala na sebe. It explains itself. To se vysvětluje. We asked ourselves. Ptali jsme se sami sebe. You all should control yourselves. Měli byste se kontrolovat. They protect themselves. Chrání se. One should watch oneself. Člověk by se měl sledovat. I made myself a cup of tea. You got yourself a big piece of bread. He found himself a new job. She bought herself a pair of shoes. The dog made itself a hole. 47

6 We built ourselves a house in the country. They cut themselves a slice of bacon. Zvratná zájmena mají v angličtině menší frekvenci než v češtině, neboť mnoho anglických sloves má z hlediska českého ekvivalentu zvratný význam, např: afford dovolit si, become stát se, behave chovat se, borrow půjčit si, complain of stěžovat si, fancy představovat si, remember zapamatovat si, seem zdát se. Mnoho přechodných sloves má zároveň zvratný význam, např: begin začínat (se), change měnit (se), dress oblékat (se), feel cítit (se), keep držet (se), move hýbat (se), open otevřít (se), prepare připravit (se), return vrátit (se), shave holit (se), stop zastavit (se), wash mýt (se), worry trápit (se), sign podepsat (se). Mnohým českým zvratným slovesům odpovídá v angličtině jiná vazba: to be afraid bát se, to be angry zlobit se, to be ashamed stydět se, to catch cold nachladit se, to change one s clothes převléci se, to get married provdat se, to be mistaken mýlit se. Tvarů na self/selves se užívá také u sloves nezvratných v případech vyjádření samostatného členu větného (předmětu nebo neshodného přívlastku): She kept thinking of herself You ought to be ashamed of yourself. a photo of myself he said to himself I can go there by myself. Enjoy yourself. Make yourself comfortable. Read to yourself. Myslila pořád na sebe. Měl by ses stydět. moje fotografie řekl si Mohu tam jít sám. Bavte se dobře. Udělejte si pohodlí. Čtětě si pro sebe. He knows him. Zná ho. He knows himself. Zná se(be). Poznámka: anglický výraz by myself vyjadřuje bez pomoci jiných : I cannot do all this by myself. Nemohu to všechno udělat sám. Výraz alone znamená: sám osamocený : I was home alone. Tam, kde čeština užívá zvratného pasiva, používá angličtina pasivum opisné, jediné možné: Cherries are picked in June. Třešně se trhají v červnu. The fare is paid in advance. Jízdné se platí předem. Zájmena důrazová mají stejné tvary jako zájmena zvratná, ale mají jiné postavení ve větě; stojí buď na konci věty nebo hned na substantivem (zájmenem), které zdůrazňují: I asked John myself. I myself asked John. She reminded me herself. She herself reminded me. I asked John himself. He spoke to Mrs Jones herself. We don t know the problem itself. 48

7 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense Zájmena reciproční (vespolná) They know one another/each other. Znají se (jeden druhého). x They know themselves. Znají sama sebe. Love one another. Near one another. They helped each other. They went to each other s help. We have forgotten each other s names. They kept thinking of each other. Milujte se (vzájemně). Blízko sebe. Pomáhali si (vzájemně). Šli si na pomoc. Zapomněli jsme, jak se ten druhý jmenuje. Pořád na sebe myslili. EXERCISES 1. Fill in the reflexive pronouns. I tried to make... comfortable. He thinks too much of.... They have built... a new weekendhouse. When she turned on the light, she found... in a large hall. Don t cut..., the knife is sharp. One must ask... how that is possible. She made... a cup of coffee. We enjoyed... very much. They should take care of.... Can she make... understood in German. He looked at... in the mirror. I d like to introduce Fill in the reflexive or reciprocal pronouns. At Christmas friends usually give... presents. How long have they known.... Did they enjoy... when they were on holiday? Jack and Jill are a happy couple. They love... very much. Some people are selfish. They only think of.... Brown and Lewis are well informed about... chances. They had an argument last week. They are still not speaking to.... They are very angry, but they can control.... We have been seeing... a lot lately. The members of the team admired... performances. 3. Reflexive pronouns self/selves. Proč si nekoupíš nový kabát? Nikdy o sobě nemluví. Představme se. Není se sebou spokojená. Je mu devadesát a pořád si pro sebe vaří. Můj syn si často povídá sám se sebou, když si hraje. Pořád se prohlíží v zrcadle. Vybrala tento pro sebe a tamten pro tebe. Neřízni se! Neměl jsem ručník, a tak jsem se musel osušit tričkem. Tolik se stydíme za to, co jsme udělali. Myslí jen na sebe. Udělej si to sám, když jsi tak chytrý. 4. Reciprocal pronouns self/selves. Roy a Michael se vůbec nemají rádi. Lidé by si měli více pomáhat. Neznáme se moc dobře. Proč se musí tak nenávidět? Jeho rodiče se moc nesnaží si rozumět. Nemůžete spolu lépe komunikovat? Podívali se na sebe a začali se smát. Proč na sebe tak žárlí? Studenti od sebe vše opsali. Máme rádi svou společnost. Často vídáme své rodiny. Neznají svá telefonní čísla. 5. Translate. Sami jsme si toho všimli. Nepředstavil se. Samotná škola byla velmi malá. Byl doma sám. Připravila ty chlebíčky sama? Měl bych o sebe pečovat. Já sám to zaplatím. Sedněte si, prosím. Vzájemně se kritizovali. Neměli by proti sobě bojovat. Koupil jsem si dvoje boty. Dávali si nesnadné otázky. Sám učitel to nevěděl. Zastřelil 49

8 se. V tomto domě bydlí samé mladé rodiny. Sám to neuděláte. Když jsem se probudil, rozhlédl jsem se byl jsem sám. Sám jsem to viděl. Napsal ten úkol sám? Uslyšel jsem za sebou známý hlas. Člověk neví, jak se má chránit před tou nemocí. Řekli jsme si na shledanou, a od té doby jsme se neviděli. Člověk se sebou není nikdy spokojen. UKAZOVACÍ DEMONSTRATIVE Ukazovací zájmena jsou this ten, tento a that onen, tamten, ten. Nemění se v rodě ani v pádě, pouze v čísle: this these, that those. Může se jich používat v platnosti podstatných i přídavných jmen i jako zájmen odkazujících do minulosti (this, that) i do budoucnosti (pouze this). This ukazuje, popř. odkazuje k místně i časově bližšímu, that k vzdálenějšímu. What does this word mean? And what is the meaning of that word? Co znamená toto slovo? A jaký je význam onoho? This won t do. Tohle nepůjde. Is that really true? Je to skutečně pravda? Zájmen that those se často užívá jako zástupných místo substantiva, které by se opakovalo, jestliže přívlastek následuje až po něm: His behaviour was not that of a gentleman. Jeho chování nebylo chování džentlmena. The branches of an oak are thicker than those of a pine. Dub má silnější větve než borovice. That those se užívá s významem citovým, zlehčujícím: That invention of his. Ten jeho vynález! Those hats of hers. Ty její klobouky! K ukazovacím se řadí i zájmena same tentýž a such takový: They were both born on the same day. Oba se narodili ve stejný den. I said no such thing. Nic takového jsem neřekl. Podstatné jméno počitatelné, před kterým stojí this nebo that může být nahrazeno zástupným one, měloli by být opakováno, nebo je zřejmé z kontextu. V dnešním úzu jen v jednotném čísle, po these a those se ones neužívá: I don t like this tie. I ll take that one. I don t like those shoes. I d rather have these. Při nepočitatelném substantivu se užívá pouze this a that bez zástupného one: Money and health are both valuable, but this is more valuable than that. Peníze i zdraví mají svou cenu, ale zdraví je cennější než peníze. I like this (blue) sweater. this that this that a a the the the Which (blue) (blue) blue darker darkest blue I like these (blue) sweaters. one one (one) (one) one one (one) one one in the shopwindow. one with long sleeves. (one) would you prefer? 50

9 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense these those these those some blue blue blue blue ones ones (ones) (ones) ones ones the the the Which blue darker darkest ones ones (ones) ones in the shopwindow. ones with long sleeves. (ones) would you prefer? EXERCISES 1. Demonstrative pronouns this, that, these and those. Znáš tuto knihu? Je tamtem obraz od Picassa? Na co se všichni tamti lidé dívají? Líbí se ti tamto auto? Chci vám ukázat tyhle fotky. Tato bunda není moje. Tato káva je velmi silná. Znáš tamtoho kluka? Můžete odpovědět na tyto otázky? Moji prarodiče bydlí v tamtom domě. Tento dopis je pro tebe. Tamten muž je náš učitel angličtiny. Jsou tyto věci vaše? 2. Translate using this, that, this one, that one, these (ones), or those (ones). Tato sklenice je moje a tamta je vaše. Tamten dopis je pro tebe a tento je pro mě. Tyto knihy jsou moje, ale tamty jsou z knihovny. Tamto jsou moje klíče a tyto jsou jeho. Tamto CD má více písniček než toto. Tento slovník je větší než tamten. Tyto lyže jsou lepší než tamty. Tamty věty jsou těžší než tyto. Tamta krabice je těžší než tato. Tyto džíny se mi líbí víc než tamty. 51

10 PRESENT PERFECT TENSE SIMPLE AND PROGRESSIVE Předpřítomný čas je čas složený z přítomného času slovesa to have (have, has) a minulého participia (past participle) významového slovesa. Toto minulé participium má u slovesa to be tvar been, u slovesa to have tvar had, a u slovesa to do tvar done [dan]. U významových sloves pravidelných se rovná préteritu: called, looked, stopped, carried, u sloves nepravidelných má svůj zvláštní kmen, tvořený obdobným způsobem jako kmen préteritní: given, come, kept, gone. Participium se připojuje těsně k tvaru pomocného slovesa, na němž se také projevuje otázka a zápor: I have been; She has done; Have we called? They have not/haven t come. SUBJECT + HAVE/HAS + PAST PARTICIPLE Význam a užití prostého perfekta: Perfektum vyjadřuje minulý děj, který se odehrával v neurčité, nespecifikované minulosti, neoddělené od přítomnosti ostrou hranicí, jeho rysem je tedy spojitost s přítomností (srov. české mám připraveno, mám napsáno ). Jde o děj, který svými následky zasahuje nějak do přítomnosti. Do češtiny překládáme zpravidla časem minulým, přičemž je možná stylizace i se slovesem v přítomném čase. Předpřítomného času užíváme v následujících případech: a) kdy doba děje není formálně určena, není vyznačena hranice, kdy skončil, ale praktický důsledek do přítomnosti je zřejmý (Poznámka: V češtině bývá zpravidla příslovce už): I have bought a new flat. He has gone to Viena. Have you had your dinner? Who has taken my pen? Have you been to London? Have you seen that film? I have finished my work. (Mám svou práci skončenou). Ms White has gone to Asia. (W. odjela do A. = Je v A.) Has the postman come this morning? (ptáme se dopoledne) x Did the postman come this morning? (ptáme se odpoledne) This is the first time I ve driven a Mercedes. This is the tenth beer I ve drunk. b) časové vymezení zahrnující přítomnost je určeno; je to tedy doba, která ještě trvá, neskončila. Jde o příslovečná určení: this year, this month, today, this afternoon, recently (nedávno), ever (vůbec), never, just (právě, zrovna), so far (dosud), not yet, since (od té doby), in recent years: Have you ever heard of such a thing? He has had a lot of worry lately. I suppose you haven t read the papers this morning. I am sorry I ve never been out of Europe. Pozor na postavení příslovcí: Příslovce typu seldom (zřídka), never, ever, often, just, already, recently se kladou mezi pomocné sloveso have a minulé příčestí, ostatní pak na konec věty. 52

11 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense c) děj právě skončil, ukončení děje bývá často naznačeno příslovcem just (právě) nebo není naznačeno nijak: I want to call at the baker s on my way home. It s not necessary, I ve just been there myself. Our new stock of winter coats has just arrived. I ve just finished reading the book. Where have you been? (k osobě, která se právě vrátila) It s been nice seeing you. Bylo hezké, že jsem vás zase viděl. (při rozchodu) d) děj započal v minulosti a dosud neskončil, může jít o děj pravidelně opakovaný, prostého perfekta se užívá často se slovesy, která netvoří průběhový tvar: How long have you known him? He has smoked furiously ever since I knew him. Kouří vášnivě, co ho znám. Časové vymezení může být naznačeno příslovečným určením v podobě předložkového spojení (since, for) nebo vedlejší větou: How long have you known him? I ve known him since Christmas. He has smoked furiously ever since I met him. I haven t seen him for a long time. EXERCISES 1. Past participles (third forms) of irregular verbs. say break stand swim see forget eat tell sink know buy lose teach shut fall drink fly drive catch mean have sleep shine make bring meet begin hurt sell understand find send build win spend hear come get do go freeze leave pay lend run write keep learn hit throw draw speak show sit steal wear hide give think choose 2. Put the verbs in brackets into the Present Perfect. Where you (be)? I (be) to the dentist. You (have) breakfast? Yes, I... The post (come)? Yes, it.... You (see) my watch anywhere? No, I am afraid I.... I (not finish) my letter yet. He just (go) out. You (explain) the exercise? Yes, I.... Charles (pass) his exam? How many bottles the milkman (leave)? He (leave) six. You (make) a mistake? No, I m sure I.... I (buy) a new carpet. Come and look at it. 3. Put the verbs in brackets into the Present Perfect or Simple Past. Have you ever eaten snails? a) No, I.... b) Yes, (eat) at Tom s party last week. Have they repaired the road? a) No, they.... b) They only (repair) part of it so far. Have you found the matches? a) No, I.... b) No, I (not find) them yet. Have you made the coffee? a) Yes, I.... b) I (make) some yesterday: we can use that. 53

12 Have you seen him lately? a) No, I.... b) No, I (not see) him since Christmas. Has he missed his train? a) No, he.... b) Yes, he.... It (go) five minutes ago. Has his temperature gone down? a) No, it.... b) Yes, It (go) down last night. 4. Present Perfect for speaking about experience or lack of experience. Pil jsi někdy anglické pivo? Kouřil jsi někdy doutník? Viděl jsi někdy kometu? Byla dvakrát v Americe. Viděl jsem všechny jeho hry. Nikdy jsem nezkusil japonské jídlo. Nikdy neviděla Alpy. Řídil jsi někdy traktor? Ukradl jsi někdy něco? Byl jsi někdy v sauně? Dostal jsi někdy anonymní dopis? Kolikrát jsi viděl královnu? Kolikrát jsi plaval v moři? Kolikrát jsi byl v Londýně? Kolik cizích zemí jsi navštívil? Viděl jsem ten film šestkrát. Byl jsem v Anglii, ale nebyl jsem ve Skotsku. Nikdy neletěla, má strach. Nikdy jsem neslyšel tak špatný vtip. Kdo to to je nikdy předtím jsem ji tady neviděl. Jaký je nejhorší zážitek, který jsi měl? Jaká je největší chyba, kterou jsi kdy udělal? Jaká je nejvyšší hora, na kterou jsi kdy vylezl? Jaká je nejlepší dovolená, na které jsi kdy byl? Jsi nejlepší kamarád, kterého jsem kdy měl. To je nejhorší vtip, který jsem kdy slyšel! To byla nejzajímavější výstava, kterou jsem kdy navštívil. To byla nejtěžší zkouška, kterou jsem kdy udělal. 5. Present Perfect with time adverbs always, often and never. Vždycky jsem měl radši rybu než maso. Často jsme je viděli v parku. Nikdy jsem nerozuměl fyzice. Vždycky vypadal starší, než opravdu je. Často jsem dělal stejnou chybu. Nikdy nebyla moc ambiciózní. Tohle mě často napadlo. 6. Present Perfect with just or already. Právě jsem upekla čokoládový dort. Právě přišla pošta. Pojď dál. Právě jsem udělala kávu. Právě jsem dočetl knížku, kterou jsi mi doporučil. Zujte se, prosím. Právě jsem umyla podlahu. Právě jsem slyšel dobrou zprávu. Už jsem ten film viděl. Ty jsi už obědval? Je teprve jedenáct! Je teprve říjen a už začali prodávat vánoční ozdoby. Mohu ti pomoci s úkolem, nebo jsi ho už udělala? Nechci už další koláč. Už jsem snědl tři! 7. Present Perfect for reporting news. Královna Alžběta přijela do Prahy. Česká republika vyhrála semifinále. Začal festival Pražské jaro. Došlo k další havárii letadla. Z místní galerie byly odcizeny dva obrazy. Zkrachovala další banka. Ze zoo uprchl jedovatý had. 8. Present Perfect in place of the Czech poprvé, podruhé + Present Tense. To je poprvé, co jím řecké jídlo. To je poprvé, co řídím auto. To je poprvé, co vůbec kdy sedí na kole. To je potřetí, co ti to vysvětluji. Letíš poprvé? 9. Put the verbs in brackets into the Present Perfect or the Simple Past. This is my house. How long you (live) here? I (live) here since He (live) in Edinburgh for two years and then (go) to London. You (wear) your hair long when you were at school? Yes, my mother (insist) on it. 54

13 UNIT3: PRONOUNS (Personal, Possessive, Demonstrative, Reflexive). VERBS Present Perfect Tense But when I (leave) school I (cut) my hair and (wear) it short ever since. Shakespeare (write) a lot of plays. My brother (write) several plays. He just (finish) his second tragedy. I (fly) over Loch Ness last week. You (see) the Loch Ness monster? The clock is slow. It is not slow. It (stop). I never (drink) whisky. Have some now. You (have) breakfast? Yes, I (have) it at 8.00 o clock. I (lose) my black gloves. You (see) them anywhere? No, I m afraid I.... When you last (wear) them? I (wear) them at the theatre last night. Perhaps you (leave) them at the theatre. I (not know) that you (know) Mrs Pitt. How long you (know) her. I (know) her for 10 years. I (not know) that you (be) here. Yes, I (be) here two months. You (be) to the Cathedral? Yes, I (go) there last Sunday. 10. Translate. Už jsi dnes četl noviny? V poslední době jsem ho neviděl. Od ledna nebyl doma. Dosud jsem přeložil jen dvě stránky. Tento týden jsem viděl pěkný program. Všechno je připraveno už od soboty. Už tři roky jsem s ním nemluvil. Je tu už půl hodiny. Tento rok jsme měli špatné počasí. Kolikrát jsi už slyšel ten orchestr? Dosud mi nezatelefonoval. Koupil jsem dva lístky na tu operu. Od roku 1969 jsem se s ním nesetkal. Od té doby, co přijel, jsem s ním byl dvakrát v biografu. Od té doby, co jsme v tom kurzu, jsme udělali velké pokroky. Od té doby, co jsem mu půjčil ty peníze, nepřišel. Od té doby, co koupili tu televizi, nešel jsem spát dříve než v hodin. Od té doby, co mají tu televizi, nešel jsem spát dříve než v hodin. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (CONTINUOUS) TENSE Průběhové perfektum se tvoří z perfekta slovesa to be (have/has been) a přítomného participia významového slovesa (having, doing, calling). Otázka i zápor se projevuje na pomocném slovese have: I have been speaking, have you been waiting, she has not been (hasn t been) living here. SUBJECT + HAVE/HAS BEEN + INGPARTICIPLE Průběhové perfektum vyjadřuje děj pojímaný ze stanoviska průběhu, který už A) nějakou dobu (for) nebo od určité doby (since) probíhá (a bude pravděpodobně pokračovat), nebo B) bezprostředně před současným okamžikem skončil. U sloves, která nemohou vyjadřovat trvání děje, vyjadřuje opakování děje. V češtině pak často bývá příslovce stále: I ve been losing things since I arrived. Od té doby, co jsem přijel, stále něco ztrácím. ad A) děj pokračuje z minulosti do přítomnosti a bude pravděpodobně pokračovat dále (v češtině bývá zpravidla přítomný čas s příslovci už, již): Everybody in this street knows him. He has been living here for many years. Bydlí tu už mnoho let. 55

14 It s been raining since last night. Prší už od včerejšího večera. ad B) děj právě nebo před malou chvílí skončil: I m tired. I ve been standing in a telephone box for the last quarter of an hour. Jsem unaven. Stál jsem čtvrt hodiny v telefonní budce. ad C) může jít o vyjádření rozmrzelosti, výčitky oproti neprůběhovému, který pouze konstatuje danou skutečnost: Somebody has been writing with my pen. What have you been doing to my pen? Poznámka.: 1) U sloves, která nemohou mít průběhové tvary (know, understand), stojí předpřítomný prostý: I have known him for 10 years. It s been hot since June. I ve had this car for over a year. 2) Průběhový může znamenat dočasné trvání děje oproti trvalejšímu, vyjádřenému tvarem prostým: I ve been living in her flat for the last month. x My parents have lived in Prague for 15 years. EXERCISES 1. Respond according to the model: Is he learning English? (3 years) > Yes, he s been learning English for 3 years. Are you waiting for them? (half past three). Do you read novels in English? (several years). Is he staying at this hotel? (he arrived in Prague) Do you wear glasses? (two years) Is he standing in the aisle? (the train left) Is he sitting doing nothing? (the morning) Are you discussing the problem? (eight o clock). 2. Ask: She s learning English. (5 years/since 1984). How long has she been learning English? Well, I think she has been learning English for 5 years/ since He s writing a children s book. (his son was born) He s supporting his sister. (her husband died) He s examining a patient. (fifteen minutes) He s drinking a lot. (he came) She s earning crowns a month now. (1982) John is translating a guidebook to Paris. (his return from France). 3. Actions and states originating in the past and continuing in the present. Anglicky se učím už dva roky. Bydlíme v Praze už šest měsíců. Čekám tady už dvacet minut. Prší už čtyři dny. Hraje na klavír už deset let. Celý den se učím a potřebuji přestávku. Je ve svém pokoji. Je tam už celý den. Znám Johna už mnoho let. Už patnáct let jsou manželé. Tohle auto už má dva měsíce. Už týden je nemocná. Víme o tom už dlouho. Už léta tam chce jet. Celý víkend mu zkouším volat. Myslím, že je na dovolené. To miminko celé dopoledne pláče. Pan Jenkins je naším ředitelem už patnáct let. Arthur se zajímá o 56

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World)

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Tmavomodrý svět 1 Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Script Commentary David S. Danaher, Associate Professor Slavic Languages and Literatures University of Wisconsin-Madison Revisions

Více

WORDBUILDER. kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu)

WORDBUILDER. kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu) WORDBUILDER kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu) Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme

Více

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY tentokrát skromně udílí Stanislav Kavka NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Nemám rád slovo opora, chci-li napsat něco jako skromnou učebnici, ale je pravda, že následující stránky

Více