NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002"

Transkript

1 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

2 obsah: úvodní slovo o naší nadaci naši dárci a partneři nabídka dárcům programy trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (cee trust) podpora místních iniciativ rozvoj neziskových organizací rozvoj filantropie publikační aktivity základní údaje správní rada, dozorčí rada, zaměstnanci seznam grantů udělených v roce finanční zpráva a výrok auditora povodně Nadace VIA podporuje aktivity, jimiž se lidé snaží ovlivňovat chod věcí veřejných a život kolem sebe. Podporujeme ty, kdo se rozhodli nečekat s rukama v klíně, až změnu zařídí někdo jiný, a začali sami jednat. Snažíme se pomáhat jim penězi, zprostředkováním vzdělání, dobrých rad i potřebných kontaktů. Snažíme se, aby se o tom, co se na jednom místě podařilo, dozvěděli i jinde - snažíme se, aby jednou prošlapaná cesta už znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo čím dál víc lidí.

3 úvodní slovo Vážení přátelé, rok 2002, šestý rok existence a činnosti Nadace VIA, nás postavil před řadu důležitých a pro nadaci významných událostí. Některé jsme očekávali a připravovali se na ně, jiné k nám vtrhly takříkajíc "bez pozvání" a zásadním způsobem ovlivnily chod naší nadace. V březnu 2002 správní rada navýšila nadační jmění Nadace VIA o příspěvek Nadačního investičního fondu ve výši Kč. V květnu jsme se dozvěděli, že šest amerických nadací sdružených v Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě si vybralo Nadaci VIA za svého regionálního partnera a svěřilo nám realizaci programu Trustu v České republice. Vzhledem k tomu, o jak významný a rozsáhlý program se jedná, si svěřené důvěry velmi vážíme a chápeme ji též jako projev uznání kvality naší práce z uplynulých let. V srpnu 2002 pak nečekaně, ale zcela zásadním způsobem ovlivnily naši činnost ničivé povodně. Abychom k likvidaci jejich katastrofálních následků přispěli svým dílem, zahájili jsme spolu se společností Člověk v tísni a našimi partnerskými organizacemi v USA kampaň na získání podpory od jednotlivců a nadací ze Spojených států. Nadace VIA vytvořila Fond na záchranu poničeného kulturního dědictví a společnost Člověk v tísni Fond na okamžitou pomoc lidem postiženým záplavami. Během následujících čtyř měsíců se nám díky obětavosti mnoha partnerů a spolupracovníků a díky štědrosti stovek zejména amerických dárců podařilo získat na povodňové aktivity více než 17 milionů korun. Během celého roku jsme pokračovali v propagaci firemního dárcovství a s velkou radostí jsme zahájili spolupráci se dvěma novými firemními dárci: Česká spořitelna, a.s., se stala naším partnerem v programu Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí, a Plzeňský Prazdroj, a.s., si u Nadace VIA založil Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje. Potěšil nás i další úspěch, jehož jsme dosáhli na americké půdě - totiž rozhodnutí nadace The Vira I. Heinz Endowment z Pittsburghu darovat USD do Fondu VIA pro Českou republiku, který pro nás spravuje Pittsburgh Foundation. Výnosy z fondu budou využívány na podporu projektů místního a komunitního rozvoje v České republice. Nic z toho, co se nám podařilo, by nebylo možné bez pomoci našich partnerů, dobrovolníků, členů poradních výborů a zejména našich dárců. Poděkování patří i všem pracovníkům nadace za jejich nasazení a tvořivost a členům správní a dozorčí rady za jejich obětavost a profesionalitu. Děkujeme všem, kteří provázejí Nadaci VIA na její cestě, a věříme, že i nadále budeme potkávat hodně těch, kdo přispívají ke skutečnosti, že dárcovství a filantropie se opět, krůček za krůčkem, začínají stávat běžnou součástí života české společnosti. Ivan Dvořák předseda správní rady Jiří Bárta ředitel úvodní slovo 1

4 o naší nadaci historie Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku Od svého vzniku do konce roku 2002 rozdělila Nadace VIA 926 grantů v celkové výši Kč, a zařadila se tak mezi největší a nejaktivnější české nadace. Nadace VIA získává pro své projekty podporu četných zahraničních dárců, pro něž se stala jedním z nejdůvěryhodnějších místních nadačních subjektů. V uplynulých dvou letech Nadace VIA rozšířila své fundraisingové aktivity a s nimi spojené služby pro dárce rovněž směrem k firemním dárcům v České republice a ke krajanské komunitě v USA. o naší nadaci poslání Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž lidé mohou převzít odpovědnost za prostřdí kolem sebe společně o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit plány ve skutečnost. Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí. 2

5 povaha naší činnosti Od samého počátku své existence vycházíme z přesvědčení, že pro rozvoj občanské společnosti v zemi, která má za sebou čtyřicet let vlády totalitního režimu, je důležité kombinovat finanční podporu s vytvářením know-how. Proto našimi hlavními pracovními nástroji zůstávají jednak granty, jednak posilování kapacity neziskových organizací. Poskytujeme neziskovým organizacím konzultace, organizujeme semináře a setkání, které slouží k výměně zkušeností, zprostředkováváme informace i přístup k různým typům vzdělávání a odborné pomoci. Kombinování přímé finanční pomoci s asistencí vzdělávacího a osvětového typu je jedním z charakteristických rysů Nadace VIA. Nízkoprahový klub pro mládež podpořený Nadací VIA z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. o.s. Ratolest, Brno. Dalším důležitým rysem naší činnosti je skutečnost, že většinu grantů rozdělujeme v otevřených grantových řízeních, a to na základě hodnocení nezávislými hodnotícími komisemi. Podporujeme nejen známé organizace ve velkých městech, ale především místní sdružení, která působí na regionální či lokální úrovni po celé České republice. Postup grantového řízení je stanoven závaznými grantovými pravidly, která jsou přístupná k nahlédnutí každému na V posledních letech se naše nadace profiluje rovněž jako kvalifikovaný prostředník mezi osvícenými dárci přispívajícími na obecně prospěšné aktivity a těmi, kdo takové aktivity uskutečňují. Mechanismus dárcovských fondů se osvědčuje jako účinný způsob, jak pomoci domácím i zahraničním dárcům uskutečnit filantropické záměry a zároveň jim poskytnout záruky, že jejich dar bude využit co nejefektivněji. Neziskovým organizacím prospívá tím, že zvyšuje množství finančních prostředků, které jsou pro obecně prospěšné projekty k dispozici. o naší nadaci 3

6 naši dárci a partneři naši dárci a partneři 4 Vlády a mezivládní programy pomoci: Britské ministerstvo pro místní rozvoj (DFID) Fond národního majetku České republiky / Nadační investiční fond International Labour Office Velvyslanectví Nizozemského království Jednotliví dárci: Mr.& Mrs. Stuart Auchincloss Alfred a Isabel Bader prostřednictvím American Jewish Joint Distribution Committee Michael a Luminita Tatu Castlen Milos Halouzka Carol Hochman Mr.& Mrs. Frank Huber Clinton Machann Kirsten Munro Mr.& Mrs. Vratislav Nenicka Francis Nosek jr. Mr.& Mrs. Charles Supik Jan Vyškovský Podílové listy Balancovaného fondu nadací nám darovali: Miloš Husník Jaromír Kozák Filip Langer Vlastimil Novák Jitka Onodová Jindra Pelikánová Rudolf Růžička Ivan Soukup Pavel Svěcený Alice Zaviačičová Nadace VIA již šestým rokem naplňuje své poslání díky podpoře a pomoci řady českých i zahraničních dárců, partnerů a nezištných jednotlivců. Děkujeme všem dárcům, kteří nás v roce 2002 podpořili. Na tomto místě uvádíme dárce, kteří podpořili obvyklou činnost Nadace VIA. Povodním je věnována samostatná část této výroční zprávy, v níž je uveden úplný seznam všech dárců a partnerů, jimž vděčíme za pomoc při zmírňování následků srpnových záplav. Nadace a zahraniční neziskové organizace: Allavida Balkan Community Initiatives Fund Central European Linkage Program / Air & Waste Management Association Citigroup Foundation / The Foundation for a Civil Society Florindon Foundation Freedom House z prostředků US AID Nadace Open Society Fund Praha Skoll Community Fund The Atlantic Philanthropies The Charles Stewart Mott Foundation The German Marshall Fund of the United States The Foundation for a Civil Society The Rockefeller Brothers Fund The Trust for Mutual Understanding / The Foundation for a Civil Society The Vira I. Heinz Endowment Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě

7 Firmy a firemní nadace: Děkujeme firemním dárcům a partnerům, kteří nám pomáhají šířit v České republice myšlenky filantropie a osvíceného firemního dárcovství: Plzeňský Prazdroj, a.s., založil u Nadace VIA Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje. Firma Levi Strauss & Co. již druhým rokem podporuje nízkoprahové kluby pro mládež z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. spravovaného Nadací VIA. Česká spořitelna, a.s., je naším partnerem v programu "Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí", a podpořila tak obnovu a výstavbu veřejných prostranství v pěti českých a moravských městech. Firma Juniper Networks, Inc. z Kalifornie cíleně podpořila prostřednictvím Nadace VIA činnost a rozvoj dvou projektů zaměřených na práci s mládeží. Výcvik zaměstnanců o.s. Vzájemné soužití projekt podpořený z daru Alfreda a Isabel Baderových. Za podporu a spolupráci děkujeme následujícím partnerům z řad firem: Společnost Newton IT poskytuje zdarma Nadaci VIA monitoring médií k tématům neziskového sektoru. Na realizaci seminářů na téma společenské odpovědnosti firem a efektivního firemního dárcovství se s námi v roce 2002 podíleli tito partneři: Dále děkujeme následujícím firmám a firemním nadacím: Citigroup Foundation / The Foundation for a Civil Society The United States Trade and Investment Center Společnost GE Capital Bank nám propůjčila prostory a technické zázemí a postarala se o občerstvení. PR-klub nám poskytl záštitu a poradenství. Agentura Proximity Prague nám pomáhá s přípravou pozvánek a materiálů pro účastníky. Týdeník Strategie byl mediálním partnerem seminářů. Podílové listy Balancovaného fondu nadací nám darovaly: ŽB Trust, IS, a.s. Živnostenská banka, a.s. naši dárci a partneři 5

8 Děkujeme českým partnerským organizacím, se kterými jsme během roku 2002 významně spolupracovali: Našimi spolupracovníky při realizaci programu CEE Trustu v České republice jsou: Fórum dárců Nadace Open Society Fund Praha Nadace Partnerství Nadace rozvoje občanské společnosti Vzdělávací nadace Jana Husa Naším partnerem, který společně s námi oslovoval americké dárce s prosbou o pomoc při odstraňování následků povodní, byla: společnost Člověk v tísni Plánovací setkání občanů při obnově veřejného prostranství v Krásné Lípě - projekt byl podpořen z daru České spořitelny, a.s. Děkujeme všem partnerům ve Spojených státech, kteří nám pomáhali získávat tamní podporu pro obecně prospěšné aktivity v České republice: naši dárci a partneři CSA Fraternal Life, Chicago Czech Center, New York České aerolinie, New York Česká centrála cestovního ruchu, zastoupení New York Czechoslovak American Congress of Chicago Friends of VIA, Pittsburgh Pittsburgh SVU Chapter Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie The Foundation for a Civil Society, New York Young Presidents Organization International Chapter 6

9 Naše poděkování rovněž patří všem jednotlivcům, kteří nám během roku 2002 pomáhali a nezištně věnovali svůj čas, nápady a náměty: hrabě a hraběnka Arco Clare Brooks Milton Cerny Finlay Craig Hannah Evans Petr Gandalovič Roberta Gratz Peter Green Megan Guay Henry Hanson Peter Hero Carol Hochman Mary Jalonick Irena Kovářová William Lafe Helena Lendová Wendy Luers Ondřej Matyáš Peter McFadden Cindy Miller Jim Pashek Kateřina Pavlitová Peter Rafaeli Miloslav Rechcigl Michael Rokos Lenka a Jan Surotchak Julia Szanton Shannon St. John Jan Šmíd Josef Štogr Kateřina Weissová Vera Wilt Deborah Zeman Plánování s veřejností přineslo ovoce plán parku v Krásné Lípě, o.s. Dromedár. Náš zvláštní dík patří dvěma nadacím, které v roce 2002 významně podpořily dlouhodobé zdroje financování neziskových projektů v České republice: Skoll Community Fund z Kalifornie přispěl částkou USD do Fondu Nadace VIA na podporu rozvoje místních a regionálních nadací. Nadace The Vira I. Heinz Endowment z Pittsburghu přispěla částkou USD do Fondu VIA pro Českou republiku, který spravuje Pittsburgh Foundation a jehož výnosy budou využívány na podporu projektů místního a komunitního rozvoje. naši dárci a partneři 7

10 nabídka dárcům nabídka pro firemní dárce z České republiky Pro firmy, které se chtějí profilovat jako společensky odpovědné prostřednictvím dárcovství na obecně prospěšné projekty a využít přitom znalostí a zkušeností spolehlivého nadačního partnera, vytvořila Nadace VIA nabídku Dárcovských fondů a s nimi spojených služeb. Firmy mohou využívat následujících fondů: Fond dárce je spojován se jménem jediného dárce, který rozhoduje o jeho názvu i zaměření, zatímco agenda spojená s dárcovstvím přechází na Nadaci VIA. Činnost nízkoprahového klubu pro mládež provozovaného o.s. Dokořán v Náchodě byla podpořena z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. při Nadaci VIA. Účelový fond sdružuje prostředky od více dárců, a tak umožňuje vypsat otevřené výběrové řízení, které by u samostatných menších částek nebylo účelné. I menším darem se tak dárce může podílet na realizaci významného projektu. Nadace VIA nabízí účast ve čtyřech účelových fondech: Fond místního rozvoje Fond životního prostředí Fond mládeže Fond kulturního dědictví Adresný fond umožňuje dárci podpořit konkrétní organizaci či projekt, který si sám zvolil, a převést na nadaci řízení a správu celého procesu včetně kontroly využití daru. nabídka dárcům Fond nadačního jmění dary do tohoto fondu podporují stabilitu a růst Nadace VIA. Nadační jmění je základním kapitálem nadací; je nedotknutelné a pro dosahování svého poslání může nadace využívat pouze jeho výnosy. 8

11 nabídka pro dárce z USA Dárcům, kteří chtějí přispět k oživení demokratických a filantropických tradic v Čechách a na Moravě a hledají jednoduchý a daňově zvýhodněný způsob, jak podpořit dobročinné projekty v České republice, nabízíme následující možnosti: stát se členem Klubu přátel českého kulturního dědictví dary členů Klubu jsou využívány na podporu živé kultury a kulturních památek přispět do Fondu VIA pro Českou republiku spravovaného Pittsburgh Foundation z výnosů Fondu jsou jednou ročně podporovány projekty místního a komunitního rozvoje podpořit činnost Nadace VIA prostřednictvím naší partnerské organizace The Foundation for a Civil Society v New Yorku. Bližší informace případným dárcům poskytují: USA: Carol Hochman Friends of VIA, 1541 Pinehurst Drive, Pittsburgh, PA , tel. (412) Česká republika: Táňa Hlavatá a Jiří Bárta Všechny dary jsou daňově osvobozené. Naše činnost ve Spojených státech Během roku 2002 pokračovaly naše aktivity zaměřené na mapování a oslovení česko-americké komunity v USA. V první polovině roku jsme navázali nové kontakty v Kalifornii a Texasu a pokračovali v kampani VIA is the Way to Help Czech Communities. Cílem této kampaně je přispět k obnovení zpřetrhaných pout mezi děním v České republice a našimi krajany v USA, a tak nalézt nové dárce pro české neziskové organizace a projekty. Naše aktivity v USA by v roce 2002 nemohly proběhnout bez spolupráce s The Foundation for a Civil Society a štědré podpory The United States Agency for International Development. Mnohokrát děkujeme. Naše poděkování patří rovněž všem členům mezinárodních poradních výborů, kteří nám věnují svůj čas, nápady, kontakty a energii. VIA International Advisory Board: Adrian Basora, Philadelphia Clare Brooks, Londýn Milton Cerny, Washington, DC Miloš Forman, New York Peter Hero, San José, CA William Luers, New York Wendy Luers, New York Jaroslava Moserová, Praha České kulturní dědictví bylo těžce poničeno loňskými záplavami Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy. Friends of VIA Campaign Committee: Ivan Dubovický, Praha Hannah Evans, Toronto Carol Hochman, Pittsburgh Irena Kovářová, New York William Lafe, Pittsburgh Michael Rokos, Baltimore Julia Szanton, Amsterodam nabídka dárcům 9

12 programy programy trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (cee trust) CEE Trust je společný program šesti velkých amerických nadací, jehož posláním je podpořit rozvoj a stabilizaci občanské společnosti v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Jde o jakýsi dárek na rozloučenou s regionem, z něhož nyní tito američtí dárci odcházejí do potřebnějších oblastí. V jednotlivých zemích Trust působí prostřednictvím místních partnerů. Nadace VIA byla správní radou Trustu vybrána, aby program realizovala v České republice. Tříletý program pro Českou republiku, dotovaný částkou USD, byl zahájen na podzim roku 2002 a sestává z jedenácti dílčích podprogramů. Nadace VIA si ke spolupráci přizvala další neziskové organizace Fórum dárců, Nadaci Open Society Fund Praha, Nadaci Partnerství, Nadaci rozvoje občanské společnosti a Vzdělávací nadaci Jana Husa. Stejně jako v ostatních zemích sleduje program Trustu v České republice tři hlavní cíle: 1. přispět k vytváření právního, fiskálního a společenského prostředí příznivého pro občanskou společnost 2. posílit neziskový sektor rozvojem jeho institucionální kapacity 3. přispět k dlouhodobé finanční udržitelnosti nevládních nezisko vých organizací. Veřejná prezentace programu CEE Trust v České republice knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, listopad

13 programy Americké nadace sdružené v CEE Trustu: The Atlantic Philanthropies The Ford Foundation The Charles Stewart Mott Foundation The German Marshall Fund of the United States The Open Society Institute The Rockefeller Brothers Fund Programové komponenty CEE Trustu v ČR: Budování příznivého legislativního a daňového prostředí Projektová podpora NNO prosazujících veřejný zájem a podpora vzniku think tanků Podpora institucionálního rozvoje NNO Knowledge Fund - podpora zázemí a profesionalizace neziskového sektoru Vznik obce konzultantů Posílení regionálních nadací část 1, určená nadacím, které nejsou příjemci prostředků z Nadačního investičního fondu Posílení regionálních nadací část 2, určená nadacím, které získaly příspěvek z Nadačního investičního fondu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie - podpora modelových komunitních a regionálních projektů Příprava českých neziskových organizací na vstup do EU Rozvoj firemního dárcovství Rozvoj individuálního dárcovství program cee trustu v české republice Marianne Ginsburg z German Marshall Fund of the United States, členka správní rady CEE Trustu, adoptuje strom pro Jizerské hory - 2. výroční setkání partnerů CEE Trustu v Liberci v květnu

14 Do programového pilíře Podpora místních iniciativ spadaly v roce 2002 následující programy: Fondy: Fond místního rozvoje Podpora regionálního a komunitního života (z prostředků Nadačního investičního fondu) Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje Fond mládeže Levi Strauss Fond romských iniciativ Místa a lidé: Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí Program zahraničních poradců Doprava pro 21. století podpora místních iniciativ Město pro lidi projekt o.s. Oživení podpořený v rámci programu Doprava pro 21. století, společného programu Nadace VIA a Nadace Partnerství. Pomoc bližnímu i péče o okolní prostředí jsou ve městech a obcích probuzených k aktivnímu veřejnému životu přirozené a spontánní. Nadace VIA proto prostřednictvím svých grantových fondů finančně podporuje takové obecně prospěšné projekty, které vznikají přičiněním neziskových organizací, místních samospráv a za účasti obyvatel. V loňském roce byly finanční zdroje pro tento účel významně posíleny díky příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF), jehož výnosy jsou určeny právě k podpoře regionálního a komunitního života. programy Kromě podpory prostřednictvím grantů vyvíjíme v rámci programu Místa a lidé vlastní programy podporující otevřený dialog, vytváření partnerství a obnovu komunitního života. Poukazujeme na to, že obecně prospěšné akce v komunitách nejsou výsledkem práce uzavřené skupiny lidí, ale společným dílem, na němž se podílejí neziskové organizace, podniky, veřejná správa i místní obyvatelé. V roce 2002 jsme se zaměřili zejména na vytváření a obnovu veřejných prostranství. 12

15 příklady projektů, které jsme podpořili: Středisko Ledovec individuálním přístupem a pestrou nabídkou kurzů Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje: projekt Terapeutické středisko Ledovec realizovalo sdružení Ledovec a kroužků poskytuje sociální služby mentálně postiženým a psychicky nemocným klientům, přičemž jeho hlavním cílem je vytvořit komunitu rodinného typu, ve které vedle sebe mohou společně žít a pracovat klienti i zaměstnanci. Středisko též pořádá ve svých prostorách kulturní a společenské akce, a to jak pro své klienty, tak pro veřejnost, a je tedy zářným příkladem konceptu neústavních sociálních služeb pro lidi se zdravotním handicapem. S podporou z Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje bylo možno postavit kuchyňskou linku a dokončit studii rekonstrukce podkroví. Činnost terapeutického střediska Ledovec podpořila Nadace VIA z daru společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. programy 13

16 Cesta přátelství v Bílce pod Milešovkou přivedla ke společné práci české a německé umělce projekt byl podpořen z Fondu místního rozvoje Nadace VIA. programy Fond místního rozvoje: projekt Cesta přátelství realizovalo občanské Dlouhodobý projekt občanského sdružení Bílka pod Milešovkou sdružení Bílka pod Milešovkou je zaměřen především na rehabilitaci krajiny Českého středohoří, obnovení zpřetrhaných a narušených česko-německých vztahů a starých kulturních tradic. Etapa projektu nazvaná Cesta přátelství spojila české a německé umělce, kteří společně pracovali na vytvoření 14 plastik lemujících starou pěší cestu z obce Bořislavi do Bílky. Náměty soch zůstaly na uvážení jednotlivých umělců jediným kritériem byl vztah k přírodě, přátelství, partnerství a k tradicím tohoto kraje. Vzniklá díla byla předána do majetku obecního úřadu v Bořislavi, který o ně převzal péči. Projekt získal jednu z cen Prorok 2003 za nejlepší projekt roku realizovaný nestátní neziskovou organizací. 14

17 Dnešní den se mi líbil, považuji čas Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí program financovaný Českou takto strávený za užitečný. Pozitivní spořitelnou, a.s.: projekt Dotvoř si hřiště aneb mají si kde hrát? realizovalo bylo, že jsme se dokázali v klidu občanské sdružení Dromedár domluvit na řadě věcí, jež mají šanci na řešení. Toto jsou jen některé z názorů, které zazněly v Krásné Lípě po skončení plánovacího víkendu na téma vzhled našeho sídliště. Setkání uspořádalo občanské sdružení Dromedár v rámci projektu Dotvoř si sídliště aneb mají si kde hrát? Jak je vidět, lidé si pochvalují, že mohou být přímo zapojeni do dění v místě, kde mají svůj domov. A to nejen během debat o tom, co by se mělo postavit, ale i při samotné stavbě. Překvapilo nás, kolik času byli obyvatelé sídliště ochotni projektu věnovat, říká Hana Volfová z o.s. Dromedár. Veřejnost tak ve spolupráci s městem a s občanským sdružením proměnila nevyužitý prostor na sídlišti v pěkné dětské hřiště. Výtvory dětí, které se zúčastnily výstavby dětského hřiště. programy 15

18 Do programového pilíře Rozvoj neziskových organizací spadaly v roce 2002 následující programy: Cesta ke stabilitě Média a neziskové organizace Projekt pro mladé novináře Zpráva o stavu neziskového sektoru rozvoj neziskových organizací Neziskové organizace jsou katalyzátorem a prostředníkem při zapojování občanů do správy věcí veřejných, a proto pokládáme za důležité podporovat je na jejich cestě k dosažení co největší profesionality. Nadace VIA jako jediná nadace v České republice systematicky vytváří programy orientované na rozvoj neziskových organizací. Jejich účastníci získávají přístup ke vzdělávání a odborné pomoci, ale zároveň i příležitost ucházet se o grant, který jim umožní zužitkovat nabyté znalosti v praxi. Svou podporu směřujeme především do oblasti organizačního rozvoje, fundraisingu a práce s médii. Nadace VIA se podílí též na aktivitách, které usilují o rozvoj českého neziskového sektoru jako celku a o jeho propojení s partnery v dalších zemích. Mimo jiné každoročně spolupracujeme s The United States Agency for International Development na projektu nazvaném NGO Sustainability Index, v jehož rámci vznikají zprávy o stavu neziskového sektoru v různých zemích světa. programy Lesní školky přirozených jizerskohorských dřevin vznikají díky péči liberecké o.p.s. Suchopýr. 16

19 příklady projektů, které jsme podpořili: Po letech příprav byl 21. června 2002 v Jindřichově Hradci slavnostně položen základní kámen Národního muzea fotografie muzea, jehož posláním je shromažďovat a restaurovat sbírky, archivy i jednotlivé práce českých fotografů, a tak uchovávat české kulturní dědictví v oblasti fotografie. Jedná se o jedinou instituci tohoto druhu v České republice. Nadace VIA umožnila pracovníkům občanského sdružení Muzeum fotografie absolvovat mediální trénink a poskytla jim finanční podporu na medializaci zahájení činnosti muzea a popularizaci akcí v něm pořádaných. Díky kampani, která trvala až do října 2002, se muzeum představilo novinářům i veřejnosti jako důležitá kulturní instituce a jako přínos pro jindřichohradecký region. Média a neziskové organizace: projekt Národní muzeum fotografie představuje své aktivity realizovalo občanské sdružení Muzeum fotografie Pozvánka na slavnostní uložení základního kamene Národního muzea fotografie Národní muzeum fotografie, o.p.s., Jindřichův Hradec. Společnost Suchopýr se zabývá Cesta ke stabilitě: Projekt Klub přátel Jizerských hor realizuje Suchopýr - lesní školky, o.p.s. záchranou a obnovou přirozených lesních společenstev Jizerských hor a ekologickou výchovou. Protože stejně jako mnohé jiné organizace také Suchopýr bojuje s nedostatkem volných finančních zdrojů, zrealizoval v loňském roce s podporou Nadace VIA projekt zaměřený na získání nových individuálních dárců. Nabídl široké veřejnosti možnost podílet se na obnově Jizerských hor tím, že jednotliví lidé finančně přispějí na vypěstování alespoň jednoho stromu v lesních školkách Suchopýru a jeho vysazení do přírody. Každý, kdo si zakoupil strom, se zároveň stal členem nově založeného Klubu přátel Jizerských hor. programy 17

20 Do programového pilíře Rozvoj filantropie spadaly v roce 2002 následující aktivity: Cena VIA Bona pro dárce, kteří zvlášť významně pomáhají neziskovým organizacím Semináře Firemní dárcovství: strategie, proces, komunikační příležitosti a Firemní dobročinnost a její zviditelnění: aby to fungovalo Cena PROROK za nejlepší projekt roku realizovaný neziskovou organizací, kterou Nadace VIA pořádá společně s Nadací Civilia, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadací Open Society Fund. rozvoj filantropie Obecně prospěšná činnost neziskových organizací nemůže existovat bez dárců, sponzorů a mecenášů z řad podnikatelů a firem. Partnerství podnikatelského sektoru a neziskových organizací je cestou, jak se v oblasti veřejně prospěšné činnosti stát nezávislým na zahraniční pomoci. Nadace VIA se proto prostřednictvím seminářů, diskusí a pracovních setkání snaží přiblížit odborníkům z podnikatelského prostředí výhody, které jim spolupráce s neziskovým sektorem může poskytnout při naplňování jedné z forem společenské odpovědnosti firem. Kromě toho usiluje o kultivaci dárcovského prostředí pomocí udílení cen nejlepším dárcům i nejlepším podpořeným projektům. Semináře, které organizujeme, mimo jiné pomáhají rozproudit diskusi na žhavá témata související s filantropií. Tak například seminář "Společenská odpovědnost firem a médií" otevřel živou debatu mezi firemními dárci a zástupci médií na téma, zda média smějí a mají zveřejňovat jména dárců, aniž jsou obviňována ze skryté reklamy. programy Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, hovoří během slavnostního předávání ceny VIA Bona s Danicou Sivákovou a Jaromírou Hájkovou ze společnosti Philip Morris. 18

21 programy Cena VIA Bona 2002 V roce 2002 byla již popáté udělována ocenění VIA Bona, jejichž záměrem je vyjádřit díky a uznání štědrým firmám i individuálním dárcům, kteří podporují obecně prospěšnou činnost, a zároveň zviditelnit konkrétní dar i myšlenku spolupráce podnikatelského sektoru a mecenášů s neziskovými organizacemi při vytváření obecně prospěšných hodnot. Hlavní cenu získala společnost Philip Morris. Cenu dostala za systematickou, komplexní a dlouhodobou osvětovou kampaň proti domácímu násilí a za pomoc obětem domácího násilí, pro které financuje telefonní linku DONA. Aktivity probíhají ve spolupráci s organizací Bílý kruh bezpečí. Zasloužily se kromě jiného i o to, že si Češi začali více uvědomovat závažnost trestných činů páchaných v rodině. Další ceny: Cena za dlouhodobé partnerství: stavební firma Jaromíra Křivohlavého Renesance, s.r.o. Cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionech: firma Meks Červenák Cena za odvahu podpořit inovativní projekt: majitelka vydavatelství ERA Group, s.r.o., Kateřina Dubská Čestná uznání: pan Jakub Blacký a pan Milan Sourada Zvláštní poděkování: MF Dnes za rubriku Charita Dita Stejskalová, ředitelka firmy Ogilvy Public Relations Cena VIA BONA je již několik let poslem dobrých zpráv a zaslouženou odměnou pro ty, kdo i v dnešní uspěchané a anonymní době investují svůj čas a finanční prostředky do zvelebování prostředí, ve kterém žijeme. Každoročně obdivuji zejména nápaditost regionálních projektů a zájem místních firem podílet se na prospěšných aktivitách. I když je jejich ekonomická situace mnohdy složitá, snaží se i přesto podpořit projekty, které mají pro zlepšení života v regionu velký přínos. Doufám, že takových firem i občanů bude stále více a že za několik let budeme považovat dárcovství za naprosto běžnou věc v životě každé firmy nebo jednotlivce. Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu ČR Když nebudou ti bohatší z nás podporovat neziskové organizace, ty se budou muset doprošovat státu. Dříve či později se pak stát bude chtít sám ujmout jejich agendy. Přejeme-li si silný stát, který se o nás o všechny a ve všem všudy postará, nakonec až po starostlivou péči policie v civilu, věnujme se pouze svým ziskům a dělejme z nich jen a jen další zisky. Jestli si však přejeme stát, který potřebujeme, aniž bychom se ho museli bát, hledejme, kudy vede ona,dobrá cesta od bohatství k nápaditým a odpovědným lidem, kteří se věnují potřebným z nás. Peter Hero, prezident Komunitní nadace Silicon Valley Velká firma by rozhodně měla mít nějakou dárcovskou strategii, kterou by měla plánovat stejně pečlivě jako svou strategii obchodní. Otázka není pouze Komu to dáme?, ale také Čeho tím chceme dosáhnout?. Dobročinnost je také obchodní rozhodnutí. Rozhodujete o něčem, co je důležité pro vaši firmu, co formuje její image. 19

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

VIA BONA. cena za firemní a individuální filantropii

VIA BONA. cena za firemní a individuální filantropii VIA BONA cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07 Sdružení VIA Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo...4 O sdružení...5 Dárci a partneři Sdružení VIA...6 Naši dárci v roce 2007...6 Naši partneři v roce 2007...6 Programová činnost sdružení...7 Cash Flow

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST

MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST KOMUNITA FILANTROPIE INSPIRACE MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST BUĎTE JEDNÍM Z TĚCH, KTEŘÍ MĚNÍ ŽIVOT V ČESKU K LEPŠÍMU VZTAHY VEŘEJNÝ PROSTOR SPOLUPRÁCE NADACE VIA PODPORUJE, PROVÁZÍ A PROPOJUJE... DÁRCE

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY nadace via, jelení 200/3, 118 00 praha 1, tel: +420-2-33113370, fax: +420-2-33113380, e-mail: via@nadacevia.cz, www.nadacevia.cz obsah: úvodní

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST

MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST SPOLUPRÁCE KOMUNITA INSPIRACE FILANTROPIE MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST BUĎTE JEDNÍM Z LIDÍ, KTEŘÍ MĚNÍ ŽIVOT V ČESKU K LEPŠÍMU VZTAHY VEŘEJNÝ PROSTOR NADACE VIA PODPORUJE, PROVÁZÍ A PROPOJUJE... DÁRCE

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo... 4 O sdružení... 5 Dárci a partneři Sdružení VIA... 6 Programová činnost sdružení... 7 Cash Flow Management NGO... 7 Konzultační a lektorská činnost...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

KŘESADLO. Cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KŘESADLO. Cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KŘESADLO Cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Motto: Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků,

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Nadace VIA Výroční zpráva 2003

Nadace VIA Výroční zpráva 2003 Nadace VIA Výroční zpráva 2003 Obsah: 1 Úvodní slovo 2 O naší nadaci 4 Naši dárci a partneři 8 Nabídka dárcům Programy 10 Rozvoj neziskových organizací CEE Trust 17 Podpora místních iniciativ 20 Rozvoj

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Místo, kde žijeme aneb Jak vylepšit lidem domov a sobě reputaci

Místo, kde žijeme aneb Jak vylepšit lidem domov a sobě reputaci Místo, kde žijeme aneb Jak vylepšit lidem domov a sobě reputaci Praha, 20.dubna 2010 Radka Kaslová, Nadace České spořitelny Kdo je kdo? Erste Group ve střední Evropě: téměř 3 200 poboček v 8 zemích (Rakousko,

Více

Jak uskutečnit své plány

Jak uskutečnit své plány Jak uskutečnit své plány Vypravte se s námi za penězi PARTNER VE SVĚTĚ DOTACÍ Nenechte si ujít příležitost získat dostupný kapitál. Granty, zvýhodněné úvěry a další nástroje Vám otevřou nové perspektivy

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE 2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE CO JSME CHTĚLI iniciovat lidský potenciál a vnitřní zdroje uvolnit a využít energii a prostředky lidí a organizací pro společné dílo vytvořit pozitivní podnikatelské prostředí nastartovat

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D

Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D Projekt diplomové práce 108 Příloha A NUTS Regionální uspořádání

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP. Boris 2013

Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP. Boris 2013 Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP Boris 2013 Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP Konzultace Informace Trénink Nevládní organizace Začátek Centrum PISOP bylo založeno

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 1 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Vznik sdružení... 4 Naši partneři v roce 2010... 5 Programová činnost sdružení... 6 TechSoup Software pro neziskovky prakticky

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Představení Svazu měst a obcí České republiky

Představení Svazu měst a obcí České republiky Představení Svazu měst a obcí České republiky XIX. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více