NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002"

Transkript

1 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

2 obsah: úvodní slovo o naší nadaci naši dárci a partneři nabídka dárcům programy trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (cee trust) podpora místních iniciativ rozvoj neziskových organizací rozvoj filantropie publikační aktivity základní údaje správní rada, dozorčí rada, zaměstnanci seznam grantů udělených v roce finanční zpráva a výrok auditora povodně Nadace VIA podporuje aktivity, jimiž se lidé snaží ovlivňovat chod věcí veřejných a život kolem sebe. Podporujeme ty, kdo se rozhodli nečekat s rukama v klíně, až změnu zařídí někdo jiný, a začali sami jednat. Snažíme se pomáhat jim penězi, zprostředkováním vzdělání, dobrých rad i potřebných kontaktů. Snažíme se, aby se o tom, co se na jednom místě podařilo, dozvěděli i jinde - snažíme se, aby jednou prošlapaná cesta už znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo čím dál víc lidí.

3 úvodní slovo Vážení přátelé, rok 2002, šestý rok existence a činnosti Nadace VIA, nás postavil před řadu důležitých a pro nadaci významných událostí. Některé jsme očekávali a připravovali se na ně, jiné k nám vtrhly takříkajíc "bez pozvání" a zásadním způsobem ovlivnily chod naší nadace. V březnu 2002 správní rada navýšila nadační jmění Nadace VIA o příspěvek Nadačního investičního fondu ve výši Kč. V květnu jsme se dozvěděli, že šest amerických nadací sdružených v Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě si vybralo Nadaci VIA za svého regionálního partnera a svěřilo nám realizaci programu Trustu v České republice. Vzhledem k tomu, o jak významný a rozsáhlý program se jedná, si svěřené důvěry velmi vážíme a chápeme ji též jako projev uznání kvality naší práce z uplynulých let. V srpnu 2002 pak nečekaně, ale zcela zásadním způsobem ovlivnily naši činnost ničivé povodně. Abychom k likvidaci jejich katastrofálních následků přispěli svým dílem, zahájili jsme spolu se společností Člověk v tísni a našimi partnerskými organizacemi v USA kampaň na získání podpory od jednotlivců a nadací ze Spojených států. Nadace VIA vytvořila Fond na záchranu poničeného kulturního dědictví a společnost Člověk v tísni Fond na okamžitou pomoc lidem postiženým záplavami. Během následujících čtyř měsíců se nám díky obětavosti mnoha partnerů a spolupracovníků a díky štědrosti stovek zejména amerických dárců podařilo získat na povodňové aktivity více než 17 milionů korun. Během celého roku jsme pokračovali v propagaci firemního dárcovství a s velkou radostí jsme zahájili spolupráci se dvěma novými firemními dárci: Česká spořitelna, a.s., se stala naším partnerem v programu Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí, a Plzeňský Prazdroj, a.s., si u Nadace VIA založil Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje. Potěšil nás i další úspěch, jehož jsme dosáhli na americké půdě - totiž rozhodnutí nadace The Vira I. Heinz Endowment z Pittsburghu darovat USD do Fondu VIA pro Českou republiku, který pro nás spravuje Pittsburgh Foundation. Výnosy z fondu budou využívány na podporu projektů místního a komunitního rozvoje v České republice. Nic z toho, co se nám podařilo, by nebylo možné bez pomoci našich partnerů, dobrovolníků, členů poradních výborů a zejména našich dárců. Poděkování patří i všem pracovníkům nadace za jejich nasazení a tvořivost a členům správní a dozorčí rady za jejich obětavost a profesionalitu. Děkujeme všem, kteří provázejí Nadaci VIA na její cestě, a věříme, že i nadále budeme potkávat hodně těch, kdo přispívají ke skutečnosti, že dárcovství a filantropie se opět, krůček za krůčkem, začínají stávat běžnou součástí života české společnosti. Ivan Dvořák předseda správní rady Jiří Bárta ředitel úvodní slovo 1

4 o naší nadaci historie Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku Od svého vzniku do konce roku 2002 rozdělila Nadace VIA 926 grantů v celkové výši Kč, a zařadila se tak mezi největší a nejaktivnější české nadace. Nadace VIA získává pro své projekty podporu četných zahraničních dárců, pro něž se stala jedním z nejdůvěryhodnějších místních nadačních subjektů. V uplynulých dvou letech Nadace VIA rozšířila své fundraisingové aktivity a s nimi spojené služby pro dárce rovněž směrem k firemním dárcům v České republice a ke krajanské komunitě v USA. o naší nadaci poslání Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž lidé mohou převzít odpovědnost za prostřdí kolem sebe společně o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit plány ve skutečnost. Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí. 2

5 povaha naší činnosti Od samého počátku své existence vycházíme z přesvědčení, že pro rozvoj občanské společnosti v zemi, která má za sebou čtyřicet let vlády totalitního režimu, je důležité kombinovat finanční podporu s vytvářením know-how. Proto našimi hlavními pracovními nástroji zůstávají jednak granty, jednak posilování kapacity neziskových organizací. Poskytujeme neziskovým organizacím konzultace, organizujeme semináře a setkání, které slouží k výměně zkušeností, zprostředkováváme informace i přístup k různým typům vzdělávání a odborné pomoci. Kombinování přímé finanční pomoci s asistencí vzdělávacího a osvětového typu je jedním z charakteristických rysů Nadace VIA. Nízkoprahový klub pro mládež podpořený Nadací VIA z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. o.s. Ratolest, Brno. Dalším důležitým rysem naší činnosti je skutečnost, že většinu grantů rozdělujeme v otevřených grantových řízeních, a to na základě hodnocení nezávislými hodnotícími komisemi. Podporujeme nejen známé organizace ve velkých městech, ale především místní sdružení, která působí na regionální či lokální úrovni po celé České republice. Postup grantového řízení je stanoven závaznými grantovými pravidly, která jsou přístupná k nahlédnutí každému na V posledních letech se naše nadace profiluje rovněž jako kvalifikovaný prostředník mezi osvícenými dárci přispívajícími na obecně prospěšné aktivity a těmi, kdo takové aktivity uskutečňují. Mechanismus dárcovských fondů se osvědčuje jako účinný způsob, jak pomoci domácím i zahraničním dárcům uskutečnit filantropické záměry a zároveň jim poskytnout záruky, že jejich dar bude využit co nejefektivněji. Neziskovým organizacím prospívá tím, že zvyšuje množství finančních prostředků, které jsou pro obecně prospěšné projekty k dispozici. o naší nadaci 3

6 naši dárci a partneři naši dárci a partneři 4 Vlády a mezivládní programy pomoci: Britské ministerstvo pro místní rozvoj (DFID) Fond národního majetku České republiky / Nadační investiční fond International Labour Office Velvyslanectví Nizozemského království Jednotliví dárci: Mr.& Mrs. Stuart Auchincloss Alfred a Isabel Bader prostřednictvím American Jewish Joint Distribution Committee Michael a Luminita Tatu Castlen Milos Halouzka Carol Hochman Mr.& Mrs. Frank Huber Clinton Machann Kirsten Munro Mr.& Mrs. Vratislav Nenicka Francis Nosek jr. Mr.& Mrs. Charles Supik Jan Vyškovský Podílové listy Balancovaného fondu nadací nám darovali: Miloš Husník Jaromír Kozák Filip Langer Vlastimil Novák Jitka Onodová Jindra Pelikánová Rudolf Růžička Ivan Soukup Pavel Svěcený Alice Zaviačičová Nadace VIA již šestým rokem naplňuje své poslání díky podpoře a pomoci řady českých i zahraničních dárců, partnerů a nezištných jednotlivců. Děkujeme všem dárcům, kteří nás v roce 2002 podpořili. Na tomto místě uvádíme dárce, kteří podpořili obvyklou činnost Nadace VIA. Povodním je věnována samostatná část této výroční zprávy, v níž je uveden úplný seznam všech dárců a partnerů, jimž vděčíme za pomoc při zmírňování následků srpnových záplav. Nadace a zahraniční neziskové organizace: Allavida Balkan Community Initiatives Fund Central European Linkage Program / Air & Waste Management Association Citigroup Foundation / The Foundation for a Civil Society Florindon Foundation Freedom House z prostředků US AID Nadace Open Society Fund Praha Skoll Community Fund The Atlantic Philanthropies The Charles Stewart Mott Foundation The German Marshall Fund of the United States The Foundation for a Civil Society The Rockefeller Brothers Fund The Trust for Mutual Understanding / The Foundation for a Civil Society The Vira I. Heinz Endowment Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě

7 Firmy a firemní nadace: Děkujeme firemním dárcům a partnerům, kteří nám pomáhají šířit v České republice myšlenky filantropie a osvíceného firemního dárcovství: Plzeňský Prazdroj, a.s., založil u Nadace VIA Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje. Firma Levi Strauss & Co. již druhým rokem podporuje nízkoprahové kluby pro mládež z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. spravovaného Nadací VIA. Česká spořitelna, a.s., je naším partnerem v programu "Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí", a podpořila tak obnovu a výstavbu veřejných prostranství v pěti českých a moravských městech. Firma Juniper Networks, Inc. z Kalifornie cíleně podpořila prostřednictvím Nadace VIA činnost a rozvoj dvou projektů zaměřených na práci s mládeží. Výcvik zaměstnanců o.s. Vzájemné soužití projekt podpořený z daru Alfreda a Isabel Baderových. Za podporu a spolupráci děkujeme následujícím partnerům z řad firem: Společnost Newton IT poskytuje zdarma Nadaci VIA monitoring médií k tématům neziskového sektoru. Na realizaci seminářů na téma společenské odpovědnosti firem a efektivního firemního dárcovství se s námi v roce 2002 podíleli tito partneři: Dále děkujeme následujícím firmám a firemním nadacím: Citigroup Foundation / The Foundation for a Civil Society The United States Trade and Investment Center Společnost GE Capital Bank nám propůjčila prostory a technické zázemí a postarala se o občerstvení. PR-klub nám poskytl záštitu a poradenství. Agentura Proximity Prague nám pomáhá s přípravou pozvánek a materiálů pro účastníky. Týdeník Strategie byl mediálním partnerem seminářů. Podílové listy Balancovaného fondu nadací nám darovaly: ŽB Trust, IS, a.s. Živnostenská banka, a.s. naši dárci a partneři 5

8 Děkujeme českým partnerským organizacím, se kterými jsme během roku 2002 významně spolupracovali: Našimi spolupracovníky při realizaci programu CEE Trustu v České republice jsou: Fórum dárců Nadace Open Society Fund Praha Nadace Partnerství Nadace rozvoje občanské společnosti Vzdělávací nadace Jana Husa Naším partnerem, který společně s námi oslovoval americké dárce s prosbou o pomoc při odstraňování následků povodní, byla: společnost Člověk v tísni Plánovací setkání občanů při obnově veřejného prostranství v Krásné Lípě - projekt byl podpořen z daru České spořitelny, a.s. Děkujeme všem partnerům ve Spojených státech, kteří nám pomáhali získávat tamní podporu pro obecně prospěšné aktivity v České republice: naši dárci a partneři CSA Fraternal Life, Chicago Czech Center, New York České aerolinie, New York Česká centrála cestovního ruchu, zastoupení New York Czechoslovak American Congress of Chicago Friends of VIA, Pittsburgh Pittsburgh SVU Chapter Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie The Foundation for a Civil Society, New York Young Presidents Organization International Chapter 6

9 Naše poděkování rovněž patří všem jednotlivcům, kteří nám během roku 2002 pomáhali a nezištně věnovali svůj čas, nápady a náměty: hrabě a hraběnka Arco Clare Brooks Milton Cerny Finlay Craig Hannah Evans Petr Gandalovič Roberta Gratz Peter Green Megan Guay Henry Hanson Peter Hero Carol Hochman Mary Jalonick Irena Kovářová William Lafe Helena Lendová Wendy Luers Ondřej Matyáš Peter McFadden Cindy Miller Jim Pashek Kateřina Pavlitová Peter Rafaeli Miloslav Rechcigl Michael Rokos Lenka a Jan Surotchak Julia Szanton Shannon St. John Jan Šmíd Josef Štogr Kateřina Weissová Vera Wilt Deborah Zeman Plánování s veřejností přineslo ovoce plán parku v Krásné Lípě, o.s. Dromedár. Náš zvláštní dík patří dvěma nadacím, které v roce 2002 významně podpořily dlouhodobé zdroje financování neziskových projektů v České republice: Skoll Community Fund z Kalifornie přispěl částkou USD do Fondu Nadace VIA na podporu rozvoje místních a regionálních nadací. Nadace The Vira I. Heinz Endowment z Pittsburghu přispěla částkou USD do Fondu VIA pro Českou republiku, který spravuje Pittsburgh Foundation a jehož výnosy budou využívány na podporu projektů místního a komunitního rozvoje. naši dárci a partneři 7

10 nabídka dárcům nabídka pro firemní dárce z České republiky Pro firmy, které se chtějí profilovat jako společensky odpovědné prostřednictvím dárcovství na obecně prospěšné projekty a využít přitom znalostí a zkušeností spolehlivého nadačního partnera, vytvořila Nadace VIA nabídku Dárcovských fondů a s nimi spojených služeb. Firmy mohou využívat následujících fondů: Fond dárce je spojován se jménem jediného dárce, který rozhoduje o jeho názvu i zaměření, zatímco agenda spojená s dárcovstvím přechází na Nadaci VIA. Činnost nízkoprahového klubu pro mládež provozovaného o.s. Dokořán v Náchodě byla podpořena z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. při Nadaci VIA. Účelový fond sdružuje prostředky od více dárců, a tak umožňuje vypsat otevřené výběrové řízení, které by u samostatných menších částek nebylo účelné. I menším darem se tak dárce může podílet na realizaci významného projektu. Nadace VIA nabízí účast ve čtyřech účelových fondech: Fond místního rozvoje Fond životního prostředí Fond mládeže Fond kulturního dědictví Adresný fond umožňuje dárci podpořit konkrétní organizaci či projekt, který si sám zvolil, a převést na nadaci řízení a správu celého procesu včetně kontroly využití daru. nabídka dárcům Fond nadačního jmění dary do tohoto fondu podporují stabilitu a růst Nadace VIA. Nadační jmění je základním kapitálem nadací; je nedotknutelné a pro dosahování svého poslání může nadace využívat pouze jeho výnosy. 8

11 nabídka pro dárce z USA Dárcům, kteří chtějí přispět k oživení demokratických a filantropických tradic v Čechách a na Moravě a hledají jednoduchý a daňově zvýhodněný způsob, jak podpořit dobročinné projekty v České republice, nabízíme následující možnosti: stát se členem Klubu přátel českého kulturního dědictví dary členů Klubu jsou využívány na podporu živé kultury a kulturních památek přispět do Fondu VIA pro Českou republiku spravovaného Pittsburgh Foundation z výnosů Fondu jsou jednou ročně podporovány projekty místního a komunitního rozvoje podpořit činnost Nadace VIA prostřednictvím naší partnerské organizace The Foundation for a Civil Society v New Yorku. Bližší informace případným dárcům poskytují: USA: Carol Hochman Friends of VIA, 1541 Pinehurst Drive, Pittsburgh, PA , tel. (412) Česká republika: Táňa Hlavatá a Jiří Bárta Všechny dary jsou daňově osvobozené. Naše činnost ve Spojených státech Během roku 2002 pokračovaly naše aktivity zaměřené na mapování a oslovení česko-americké komunity v USA. V první polovině roku jsme navázali nové kontakty v Kalifornii a Texasu a pokračovali v kampani VIA is the Way to Help Czech Communities. Cílem této kampaně je přispět k obnovení zpřetrhaných pout mezi děním v České republice a našimi krajany v USA, a tak nalézt nové dárce pro české neziskové organizace a projekty. Naše aktivity v USA by v roce 2002 nemohly proběhnout bez spolupráce s The Foundation for a Civil Society a štědré podpory The United States Agency for International Development. Mnohokrát děkujeme. Naše poděkování patří rovněž všem členům mezinárodních poradních výborů, kteří nám věnují svůj čas, nápady, kontakty a energii. VIA International Advisory Board: Adrian Basora, Philadelphia Clare Brooks, Londýn Milton Cerny, Washington, DC Miloš Forman, New York Peter Hero, San José, CA William Luers, New York Wendy Luers, New York Jaroslava Moserová, Praha České kulturní dědictví bylo těžce poničeno loňskými záplavami Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy. Friends of VIA Campaign Committee: Ivan Dubovický, Praha Hannah Evans, Toronto Carol Hochman, Pittsburgh Irena Kovářová, New York William Lafe, Pittsburgh Michael Rokos, Baltimore Julia Szanton, Amsterodam nabídka dárcům 9

12 programy programy trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (cee trust) CEE Trust je společný program šesti velkých amerických nadací, jehož posláním je podpořit rozvoj a stabilizaci občanské společnosti v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Jde o jakýsi dárek na rozloučenou s regionem, z něhož nyní tito američtí dárci odcházejí do potřebnějších oblastí. V jednotlivých zemích Trust působí prostřednictvím místních partnerů. Nadace VIA byla správní radou Trustu vybrána, aby program realizovala v České republice. Tříletý program pro Českou republiku, dotovaný částkou USD, byl zahájen na podzim roku 2002 a sestává z jedenácti dílčích podprogramů. Nadace VIA si ke spolupráci přizvala další neziskové organizace Fórum dárců, Nadaci Open Society Fund Praha, Nadaci Partnerství, Nadaci rozvoje občanské společnosti a Vzdělávací nadaci Jana Husa. Stejně jako v ostatních zemích sleduje program Trustu v České republice tři hlavní cíle: 1. přispět k vytváření právního, fiskálního a společenského prostředí příznivého pro občanskou společnost 2. posílit neziskový sektor rozvojem jeho institucionální kapacity 3. přispět k dlouhodobé finanční udržitelnosti nevládních nezisko vých organizací. Veřejná prezentace programu CEE Trust v České republice knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, listopad

13 programy Americké nadace sdružené v CEE Trustu: The Atlantic Philanthropies The Ford Foundation The Charles Stewart Mott Foundation The German Marshall Fund of the United States The Open Society Institute The Rockefeller Brothers Fund Programové komponenty CEE Trustu v ČR: Budování příznivého legislativního a daňového prostředí Projektová podpora NNO prosazujících veřejný zájem a podpora vzniku think tanků Podpora institucionálního rozvoje NNO Knowledge Fund - podpora zázemí a profesionalizace neziskového sektoru Vznik obce konzultantů Posílení regionálních nadací část 1, určená nadacím, které nejsou příjemci prostředků z Nadačního investičního fondu Posílení regionálních nadací část 2, určená nadacím, které získaly příspěvek z Nadačního investičního fondu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie - podpora modelových komunitních a regionálních projektů Příprava českých neziskových organizací na vstup do EU Rozvoj firemního dárcovství Rozvoj individuálního dárcovství program cee trustu v české republice Marianne Ginsburg z German Marshall Fund of the United States, členka správní rady CEE Trustu, adoptuje strom pro Jizerské hory - 2. výroční setkání partnerů CEE Trustu v Liberci v květnu

14 Do programového pilíře Podpora místních iniciativ spadaly v roce 2002 následující programy: Fondy: Fond místního rozvoje Podpora regionálního a komunitního života (z prostředků Nadačního investičního fondu) Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje Fond mládeže Levi Strauss Fond romských iniciativ Místa a lidé: Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí Program zahraničních poradců Doprava pro 21. století podpora místních iniciativ Město pro lidi projekt o.s. Oživení podpořený v rámci programu Doprava pro 21. století, společného programu Nadace VIA a Nadace Partnerství. Pomoc bližnímu i péče o okolní prostředí jsou ve městech a obcích probuzených k aktivnímu veřejnému životu přirozené a spontánní. Nadace VIA proto prostřednictvím svých grantových fondů finančně podporuje takové obecně prospěšné projekty, které vznikají přičiněním neziskových organizací, místních samospráv a za účasti obyvatel. V loňském roce byly finanční zdroje pro tento účel významně posíleny díky příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF), jehož výnosy jsou určeny právě k podpoře regionálního a komunitního života. programy Kromě podpory prostřednictvím grantů vyvíjíme v rámci programu Místa a lidé vlastní programy podporující otevřený dialog, vytváření partnerství a obnovu komunitního života. Poukazujeme na to, že obecně prospěšné akce v komunitách nejsou výsledkem práce uzavřené skupiny lidí, ale společným dílem, na němž se podílejí neziskové organizace, podniky, veřejná správa i místní obyvatelé. V roce 2002 jsme se zaměřili zejména na vytváření a obnovu veřejných prostranství. 12

15 příklady projektů, které jsme podpořili: Středisko Ledovec individuálním přístupem a pestrou nabídkou kurzů Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje: projekt Terapeutické středisko Ledovec realizovalo sdružení Ledovec a kroužků poskytuje sociální služby mentálně postiženým a psychicky nemocným klientům, přičemž jeho hlavním cílem je vytvořit komunitu rodinného typu, ve které vedle sebe mohou společně žít a pracovat klienti i zaměstnanci. Středisko též pořádá ve svých prostorách kulturní a společenské akce, a to jak pro své klienty, tak pro veřejnost, a je tedy zářným příkladem konceptu neústavních sociálních služeb pro lidi se zdravotním handicapem. S podporou z Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje bylo možno postavit kuchyňskou linku a dokončit studii rekonstrukce podkroví. Činnost terapeutického střediska Ledovec podpořila Nadace VIA z daru společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. programy 13

16 Cesta přátelství v Bílce pod Milešovkou přivedla ke společné práci české a německé umělce projekt byl podpořen z Fondu místního rozvoje Nadace VIA. programy Fond místního rozvoje: projekt Cesta přátelství realizovalo občanské Dlouhodobý projekt občanského sdružení Bílka pod Milešovkou sdružení Bílka pod Milešovkou je zaměřen především na rehabilitaci krajiny Českého středohoří, obnovení zpřetrhaných a narušených česko-německých vztahů a starých kulturních tradic. Etapa projektu nazvaná Cesta přátelství spojila české a německé umělce, kteří společně pracovali na vytvoření 14 plastik lemujících starou pěší cestu z obce Bořislavi do Bílky. Náměty soch zůstaly na uvážení jednotlivých umělců jediným kritériem byl vztah k přírodě, přátelství, partnerství a k tradicím tohoto kraje. Vzniklá díla byla předána do majetku obecního úřadu v Bořislavi, který o ně převzal péči. Projekt získal jednu z cen Prorok 2003 za nejlepší projekt roku realizovaný nestátní neziskovou organizací. 14

17 Dnešní den se mi líbil, považuji čas Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí program financovaný Českou takto strávený za užitečný. Pozitivní spořitelnou, a.s.: projekt Dotvoř si hřiště aneb mají si kde hrát? realizovalo bylo, že jsme se dokázali v klidu občanské sdružení Dromedár domluvit na řadě věcí, jež mají šanci na řešení. Toto jsou jen některé z názorů, které zazněly v Krásné Lípě po skončení plánovacího víkendu na téma vzhled našeho sídliště. Setkání uspořádalo občanské sdružení Dromedár v rámci projektu Dotvoř si sídliště aneb mají si kde hrát? Jak je vidět, lidé si pochvalují, že mohou být přímo zapojeni do dění v místě, kde mají svůj domov. A to nejen během debat o tom, co by se mělo postavit, ale i při samotné stavbě. Překvapilo nás, kolik času byli obyvatelé sídliště ochotni projektu věnovat, říká Hana Volfová z o.s. Dromedár. Veřejnost tak ve spolupráci s městem a s občanským sdružením proměnila nevyužitý prostor na sídlišti v pěkné dětské hřiště. Výtvory dětí, které se zúčastnily výstavby dětského hřiště. programy 15

18 Do programového pilíře Rozvoj neziskových organizací spadaly v roce 2002 následující programy: Cesta ke stabilitě Média a neziskové organizace Projekt pro mladé novináře Zpráva o stavu neziskového sektoru rozvoj neziskových organizací Neziskové organizace jsou katalyzátorem a prostředníkem při zapojování občanů do správy věcí veřejných, a proto pokládáme za důležité podporovat je na jejich cestě k dosažení co největší profesionality. Nadace VIA jako jediná nadace v České republice systematicky vytváří programy orientované na rozvoj neziskových organizací. Jejich účastníci získávají přístup ke vzdělávání a odborné pomoci, ale zároveň i příležitost ucházet se o grant, který jim umožní zužitkovat nabyté znalosti v praxi. Svou podporu směřujeme především do oblasti organizačního rozvoje, fundraisingu a práce s médii. Nadace VIA se podílí též na aktivitách, které usilují o rozvoj českého neziskového sektoru jako celku a o jeho propojení s partnery v dalších zemích. Mimo jiné každoročně spolupracujeme s The United States Agency for International Development na projektu nazvaném NGO Sustainability Index, v jehož rámci vznikají zprávy o stavu neziskového sektoru v různých zemích světa. programy Lesní školky přirozených jizerskohorských dřevin vznikají díky péči liberecké o.p.s. Suchopýr. 16

19 příklady projektů, které jsme podpořili: Po letech příprav byl 21. června 2002 v Jindřichově Hradci slavnostně položen základní kámen Národního muzea fotografie muzea, jehož posláním je shromažďovat a restaurovat sbírky, archivy i jednotlivé práce českých fotografů, a tak uchovávat české kulturní dědictví v oblasti fotografie. Jedná se o jedinou instituci tohoto druhu v České republice. Nadace VIA umožnila pracovníkům občanského sdružení Muzeum fotografie absolvovat mediální trénink a poskytla jim finanční podporu na medializaci zahájení činnosti muzea a popularizaci akcí v něm pořádaných. Díky kampani, která trvala až do října 2002, se muzeum představilo novinářům i veřejnosti jako důležitá kulturní instituce a jako přínos pro jindřichohradecký region. Média a neziskové organizace: projekt Národní muzeum fotografie představuje své aktivity realizovalo občanské sdružení Muzeum fotografie Pozvánka na slavnostní uložení základního kamene Národního muzea fotografie Národní muzeum fotografie, o.p.s., Jindřichův Hradec. Společnost Suchopýr se zabývá Cesta ke stabilitě: Projekt Klub přátel Jizerských hor realizuje Suchopýr - lesní školky, o.p.s. záchranou a obnovou přirozených lesních společenstev Jizerských hor a ekologickou výchovou. Protože stejně jako mnohé jiné organizace také Suchopýr bojuje s nedostatkem volných finančních zdrojů, zrealizoval v loňském roce s podporou Nadace VIA projekt zaměřený na získání nových individuálních dárců. Nabídl široké veřejnosti možnost podílet se na obnově Jizerských hor tím, že jednotliví lidé finančně přispějí na vypěstování alespoň jednoho stromu v lesních školkách Suchopýru a jeho vysazení do přírody. Každý, kdo si zakoupil strom, se zároveň stal členem nově založeného Klubu přátel Jizerských hor. programy 17

20 Do programového pilíře Rozvoj filantropie spadaly v roce 2002 následující aktivity: Cena VIA Bona pro dárce, kteří zvlášť významně pomáhají neziskovým organizacím Semináře Firemní dárcovství: strategie, proces, komunikační příležitosti a Firemní dobročinnost a její zviditelnění: aby to fungovalo Cena PROROK za nejlepší projekt roku realizovaný neziskovou organizací, kterou Nadace VIA pořádá společně s Nadací Civilia, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadací Open Society Fund. rozvoj filantropie Obecně prospěšná činnost neziskových organizací nemůže existovat bez dárců, sponzorů a mecenášů z řad podnikatelů a firem. Partnerství podnikatelského sektoru a neziskových organizací je cestou, jak se v oblasti veřejně prospěšné činnosti stát nezávislým na zahraniční pomoci. Nadace VIA se proto prostřednictvím seminářů, diskusí a pracovních setkání snaží přiblížit odborníkům z podnikatelského prostředí výhody, které jim spolupráce s neziskovým sektorem může poskytnout při naplňování jedné z forem společenské odpovědnosti firem. Kromě toho usiluje o kultivaci dárcovského prostředí pomocí udílení cen nejlepším dárcům i nejlepším podpořeným projektům. Semináře, které organizujeme, mimo jiné pomáhají rozproudit diskusi na žhavá témata související s filantropií. Tak například seminář "Společenská odpovědnost firem a médií" otevřel živou debatu mezi firemními dárci a zástupci médií na téma, zda média smějí a mají zveřejňovat jména dárců, aniž jsou obviňována ze skryté reklamy. programy Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, hovoří během slavnostního předávání ceny VIA Bona s Danicou Sivákovou a Jaromírou Hájkovou ze společnosti Philip Morris. 18

21 programy Cena VIA Bona 2002 V roce 2002 byla již popáté udělována ocenění VIA Bona, jejichž záměrem je vyjádřit díky a uznání štědrým firmám i individuálním dárcům, kteří podporují obecně prospěšnou činnost, a zároveň zviditelnit konkrétní dar i myšlenku spolupráce podnikatelského sektoru a mecenášů s neziskovými organizacemi při vytváření obecně prospěšných hodnot. Hlavní cenu získala společnost Philip Morris. Cenu dostala za systematickou, komplexní a dlouhodobou osvětovou kampaň proti domácímu násilí a za pomoc obětem domácího násilí, pro které financuje telefonní linku DONA. Aktivity probíhají ve spolupráci s organizací Bílý kruh bezpečí. Zasloužily se kromě jiného i o to, že si Češi začali více uvědomovat závažnost trestných činů páchaných v rodině. Další ceny: Cena za dlouhodobé partnerství: stavební firma Jaromíra Křivohlavého Renesance, s.r.o. Cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionech: firma Meks Červenák Cena za odvahu podpořit inovativní projekt: majitelka vydavatelství ERA Group, s.r.o., Kateřina Dubská Čestná uznání: pan Jakub Blacký a pan Milan Sourada Zvláštní poděkování: MF Dnes za rubriku Charita Dita Stejskalová, ředitelka firmy Ogilvy Public Relations Cena VIA BONA je již několik let poslem dobrých zpráv a zaslouženou odměnou pro ty, kdo i v dnešní uspěchané a anonymní době investují svůj čas a finanční prostředky do zvelebování prostředí, ve kterém žijeme. Každoročně obdivuji zejména nápaditost regionálních projektů a zájem místních firem podílet se na prospěšných aktivitách. I když je jejich ekonomická situace mnohdy složitá, snaží se i přesto podpořit projekty, které mají pro zlepšení života v regionu velký přínos. Doufám, že takových firem i občanů bude stále více a že za několik let budeme považovat dárcovství za naprosto běžnou věc v životě každé firmy nebo jednotlivce. Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu ČR Když nebudou ti bohatší z nás podporovat neziskové organizace, ty se budou muset doprošovat státu. Dříve či později se pak stát bude chtít sám ujmout jejich agendy. Přejeme-li si silný stát, který se o nás o všechny a ve všem všudy postará, nakonec až po starostlivou péči policie v civilu, věnujme se pouze svým ziskům a dělejme z nich jen a jen další zisky. Jestli si však přejeme stát, který potřebujeme, aniž bychom se ho museli bát, hledejme, kudy vede ona,dobrá cesta od bohatství k nápaditým a odpovědným lidem, kteří se věnují potřebným z nás. Peter Hero, prezident Komunitní nadace Silicon Valley Velká firma by rozhodně měla mít nějakou dárcovskou strategii, kterou by měla plánovat stejně pečlivě jako svou strategii obchodní. Otázka není pouze Komu to dáme?, ale také Čeho tím chceme dosáhnout?. Dobročinnost je také obchodní rozhodnutí. Rozhodujete o něčem, co je důležité pro vaši firmu, co formuje její image. 19

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014?

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014? Výroční zpráva Nadace Via 2014 Jaký byl rok 2014? Obsah 4 Úvodní slovo 6 Rok 2014 v číslech 8 Kdo jsme a co děláme 12 Dárci a partneři Nadace Via 26 Portrét dárce: Martina Břeňová 28 Podpora místních

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

výroční zpráva sdružení Arnika

výroční zpráva sdružení Arnika výroční zpráva sdružení Arnika 2002 Obsah: 3 Slovo předsedy 4 O Arnice Slovo předsedy 5 6 8 10 12 14 16 18 Organizační struktura Arniky Činnost Arniky v roce 2002: - Program Ochrana přírody - Program Toxické

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ ÚVODNÍ SLOVO PAVLÍNA KALOUSOVÁ MILÍ PŘÁTELÉ, když jsme s oceňováním odpovědného přístupu firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více