:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ":;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o."

Transkript

1 -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd rn e- m ai I : In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj ezd."-. Z estvnl Ranel6f:: fax: A 055 Srbskd 53, tel.ltax: Brn ; mbll: : , AA: Cz25i36ss4 KB Brn-venkv, C, 0.: /0100 SMLOUVA O ZAJZDU (HRMADAzAvazruA pnlnh$ka A srudtji zajzd vlk BRFAT) Pfedmdt plndnl je finanvdn z prjektu,,5 jazyky za hranie viednf vfuky", reistr. d. CZ,1.O7/1.1.30/ Cisl zdjezdu:11224 Cisl a n1zev prramu: 0614f,,Lndfn - kritvsk6 m6st na Temii" Cenazfljezdu: Kd I500,- Termln pbytu: Druh ubytvdnl: v rdindh Druh dpravy: autbus dzev $kly: Zikladni Skla Hlf5v, kres DmaZlie Adresa Skly: T6brvd 428, Hli5v, PSC: t: , Dl: C Telefn: mail: Jmdn kntaktnisby. Mr. lvana Sedldkvd Telefn: Pdet i6k0, studentt: 45 Pedaikf dzr: 4 - jmenvit : Mr, Jana Ondr65ikv6, '- r Mr,.' e' Hana ShrOpfervd, Mr. Silvie Reitharvd, Mr. M-nikd Lerhvd Gena ziiezdu bude uhrazena ve dvu 1. platba Kd 4 750,. ' d faktura 2. platba K ,- d faktura Prhla5ujeme, ie jsu ndm zndmy VSeben6 pdminky fidasti na z6jezdeh CX Stln zalezdy ve Sklnlm re , suhlasime s nimi a v pln6m rzsahu je piijim6me. Cestvnf kanel{i je pji5t6na prti 0padku ve smystu z6kna 159/1999 Sb. Tt pji$t6nije zahrnut v en6 zajezdu. Pskytvatel se zavazuje: a) um2nit sbdm pr6vn6nfm k vfknu kntrly prjektu, z n6hz bude zakdzka hrazena, prv6st kntrlu dklad0 suvisejibih s plndnim zak{zky minim6ln d b) dle ziikna d. 563/1991 Sb. 06etnitvi uhvdvat veskere riindly 06etnih dklad0 a riindly dal$ih dkumentfi suvisejiih s realizal prjektu, z n6hz bude zakdzka hrazena, minim6ln6 d ) 11 pfifqdc publiity se'na-v$eh dkumenteh suvisejiich s prjektem, z n6h2 bude zakdzka hrazena, iidit pravidly publiity qriekt{, linanvanfh z prramu OPVK a pravidly vizu6lnidentity SF v er dle piirudky pr piijeme finanni bdpry'prjektfi OPVK. $klnf z6jeidy, s,r.*, i,,b,lt$l!1t[1t pdpis,l a razitk,k,..y_.1:::-,,..,.,...,.li.?t?lf,?s,.pl$:.225 1,,/' / ^..y' razitk skly:,..,,.,c*-=-a v ,.y.,.,...,. u V Hlfsv n".,../:?,..!.,.?..i.3... n".., :({. :. &:,..Q{.#, ZAKLADFII $un h{s!'f$v' kres Prnai!is T6brvd 428 I :t4562 l{lfsv

2 fnd v eh vrpsxa urvtr "' t*, iir:,ii:;::'"' iri.iv i ':ir"iir,'',' pr ;t.*, I IVHSTICH DO RQzuOJ VZD*LAVAI ",{ \" 'l fiffisf OP Vrd6ldv{ni knksrn6ahdn3tplzrsry nnnl Piilhy: 1, V{eben6 pdminky tldastina z6jezdeh CK Sklni zhjezdy ve Sklnim re Speifikae piedm6tu zakazky - d6st B 3. Vbeben6 ijistn6 pdminky PVZP pr estvnl zdravtnl pji5t6ni pii pbytu v izin6 4. Pkyny k djezdu (za5leme a 1 tfden pied djezdern) Suhlaslm se zaiazenim mlh vfse uvedenfh sbnih (tdaj(t d databdze Sktni zaiezdy, s. r.,..v sqladl4 s pdminkami z1kna d. 101/2000 hiand sbnih 0daj0. Pskytnut ldaje budu zpravdny za hcelem zasilinl aktudlnih nabldek a kntaktu s esfyni ka netdfi. Smtuvnl strany prhta1ujt,2e suhtasi (v suladu se zndnim zdkna e. 106/1999 Sb., svbdndm pfistupu kinfrma[m, ve iieit pzaejidn pfedpistt) s mtnlm zpiistupndntm ei zveiejndnlm tdt smluvy v ieifm pln6r;-t zndnl, iakt i rfeh 0kn0 a klnstl s tut smluvu suviseilih, ke kterdmu mrtze v budunu diit. / / // l,/[ /i h, a t,, /// Ct/ / /: V Hrfsve dne...1,11,.,{...y ?1*::=1 pdpis z6kaznh<a

3 evrpshi sidlni fnd v eft VROPSKA UI IVSTIC DO ROzuOJF VZDLAVAI PLZSKV KRAI estvni kaneldi SxtulzAJZDY, s,r.. Sr6sJrii Brn e- m a i I : izaj ezd.v.z wwvr,.ski nizaj ezdv.z estvnlkanbldi:: fax:549256lsi Srbskd 53 tellfax: i41 i Brn mbil: e4s : , DtC: CZ2536iO4 KB Brn-venkv, C, 0.: JT/0100 SMLOUVA O ZAJZDU (HROMADA ZAVaZTA pntulas xe A sru D tj r.r i za.lez) Pfedm't plndnl ie finanvdn z prjektu,s iazyky za hranie v\edni vfuky', reistr. A. C2.1.07/1.1.90/02.0CI45 Cisl zdjezdu:30714 Cisl a ndzev prramu: 7614x,,2a kulturu, histrii a piirdnimi kr6sami: Chiemsee - Salzbur - Obertraun - Videfi" Cena z6jezdu: Kd 5 000,- Termln pbytu: {3, Druh ubytv6ni: htel/penzin Druh dpravy: autbus dzev Skly:Z6kladni Skla Hlf$v, kres DmaZlie Adresa $kly: Tribrvit 428, Hlf$v, psc: t: +a+2t65, Dt: Tefefn: mail: Jm6n kntaktni sby: Mr, tvana Sedl6kv6 Telefn: Pdet 25k0, student8: 40 PedaikV dzr: 4 - jmenvitd: Mr. Alena PiskunvS, Mr. Anna Klesvd, Mr. pavel Martinek, Mr. Ale-na Ademkva ena z6jezdu bude uhrazena ve dvu 1. platba K ,- d 28, faktura 2. platba K ,- d 15, faktura Prhfa$ujeme, ie jsu ndm znimy V5eben6 pdminky fdasti na zdjezdeh K Sklnl zfulezdy ve Sklnim re , suhlasime s nimi a v pln6m rzsihu ie piijimdme. Cestvnl kaneldi je pji5t6na irti'dpadku ve smystu zdkna {59/1999 Sb. Tt pjistdni je zahrnut.v en6 z6jezdu. Pskytvaiel se zavazuje: a) uminit sb6m prdvndnfm k vfknu ^k_nlply - prjektu, z n6hi bude zakdzka hrazena, prv6st kntrlu dktad suvisejilh s pln6nim zak1zky minim6ln6 d A25. b) dle z6kna d.563/1991 Sb. tidetnitvi uhvavat ve5ker6 riindly 06etnth dklad0 a riindly datsih dkument& suvisejilh s realizai prjektu, z n6hz bude zakdzka hrazena, minimilnd-d ,2025. ) vpiipadd publiity se na vseh dkumenteh.suvisejiih s prjektem, z ndhi bude zak6zka hrazena, iidit pravidly publiity qr!ie-!t0 finanvanfh z prramu OPVK a pravidly vizublnierititi SF v e R dte pfirueiv pr ptijeme finineni bpr,, prjekt OPVK. Pdpis vedenl Skly zaxmn{ $mn-n {"{OLvsv, kres Dflnaiiie Tdbrv6 42 pdpis a razitk K.,.:i.::J. a J v...,h0:.r!,'i. nu,... I 1.,,, L,.,31.]..'1,1 Sklnf z6jezdy, s.r.., l/ estvnf kaneldf i.ihlfurt? 3,iL9'1lJ[!l?

4 ffii#i*ryffi.**m;* m*- ii a 'if }\I A i ', 1 ffii IVHSTICH DO ROzuOJ VZDTLAVA{ 0," *.1i"1:11'jljll.*, plz, Fts ry nnel Piilhy: 1. V$eben6 pdminky rldastina zajezdeh CK $ktni zillezdy ve Sklnim re2o Speifikae piedmdtu zak{zky - d6st B 3. Vbeben$ ijistn6 pdminky PVZP pr estvni zdravtnl pji5t6nl pii pbytu v izin 4. Pkyny k djezdu (zasleme a 1 tfden pied djezdem) Suhtaslm se zaiazenim m!,h vlse uvedenfh sbnfh hdajrt d databdze Sktni zdiezdy, s. r.,. v sqlady s pdminkami zdkna d, 101/2OOO hiand sbnfh 0daj0. Pskytnut, 1daje budu zpravdny za (tdelem zasfl^nl aktudlnih nabldek a kntaktu s esfvni ka netdff. Smtuvni strany prhla1ujf, ie suhlasi (v suladu se zndnlm zdkna C, 106/1999 Sb,, svbdndm pfistupu kinfrmalm, ve zn6nt pzddjith pfedpistt) s minlm zpiistupndntm d,i zvefejndnlm tdt smluvy v ieiim pln6ry3ndnl, iakz i ur, klnsfi s tut smluvu suviseiiih, ke kter6mu m02e v budunu diit. /l t /n/0 '' ' V HlVSv One...1,11,...i.!..Y pdpis zfkazn

5 VŠOBCÉ PODMÍKY A AUTOBUSOVÝCH A LTCKÝCH ZÁJZDCH CK ŠKOLÍ ZÁJZDY, s.r.. V ŠKOLÍM ROC 2013/2014 Velká Británie a Irsk 1. Smluvní vztah Smluvní vztah mezi CK ŠKOLÍ ZÁJZDY, s.r.. (dále jen CK ŠKOLÍ ZÁJZDY) a fyzikými neb právnikými sbami jak účastníky zájezdu, se řídí ustanveními Občanskéh zákníku a je upraven těmit Všebenými pdmínkami pr leteké a autbusvé zájezdy. 2. Přihláška, ptvrzení účasti a platba Smluvní vztah mezi CK Šklní zájezdy a zákazníkem vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem pdepsané (v případě právniké sby i razítkvané) písemné závazné přihlášky (estvní smluvy) ptvrzené CK Šklní zájezdy. edílnu sučástí závazné přihlášky je vyplněný frmulář Seznam účastníků. Přihláška platí i pr další sby uvedené na frmuláři. Za smluvní závazky dalšíh přihlášenýh ručí bjednavatel jak za vlastní. V případě, že se nejedná hrmadnu přihlášku, u nezletilýh sb d 18 let musí závaznu přihlášku pdepsat jeh záknný zástupe. Převzetím a ptvrzením závazné přihlášky (estvní smluvy) se CK Šklní zájezdy zavazuje zákazníkvi zabezpečit služby v dhdnutém rzsahu a kvalitě. Je-li vypsaný zájezd v dbě přijetí závazné přihlášky (estvní smluvy) plně bsazen, může být zákazník zařazen na míst náhradníka. Obsahem tht smluvníh vztahu je především práv zákazníka být zařazen, pkud se uvlní míst. Ostatní práva se na náhradníka vztahují puze přiměřeně k pvaze věi. 3. Cena Další pdmínku závazné rezervae je zaplaení zálhy v termínu uvedeném na závazné přihláše (estvní smluvě). Zbytek eny musí být rvněž zaplaen v termínu dle pkynů na závazné přihláše (estvní smluvě). Účastníkem zájezdu s nárkem na pskytnutí estvníh služeb se zákazník stává až p zaplaení plné výše eny zájezdu. Cena zájezdu je smluvní enu mezi účastníkem a CK Šklní zájezdy. Cena zahrnuje puze ty služby, které jsu pr každý zájezd jmenvitě uvedeny. Za služby, které jsu sučástí zájezdu a které účastník nevyužije, se náhrada nepskytuje. CK Šklní zájezdy má práv v nezbytnýh případeh (zejména z důvdu změny směnnýh kursů, zvýšení en letekýh přepravů apd.) zvýšit enu zájezdu. O tét změně musí CK Šklní zájezdy účastníky neprdleně infrmvat. V případě zvýšení eny víe než 10 % půvdní eny, má účastník práv v termínu d 5 dnů zrušit účast na aki. V tmt případě CK Šklní zájezdy vrátí účastníkvi elu zaplaenu částku. Při dstupení d smluvy p uvedeném termínu neb při zvýšení eny zájezdu méně než 10 % platí strnvaí pdmínky. 4. Změna sjednanýh služeb CK Šklní zájezdy je právněna uskutečnit změny jedntlivýh služeb prti sjednanému bsahu smluvy, které jsu nezbytné, a které CK Šklní zájezdy úmyslně nezpůsbila a pkud tyt změny nejsu závažné a nevlivňují elkvý harakter zájezdu. 5. Práva a pvinnsti smluvníh stran a) Zákazník K právům zákazníka patří zejména: - vyžadvat pskytnutí služeb výslvně zahrnutýh d prramu a eny zájezdu - být seznámen se všemi případnými změnami - kdykliv před zapčetím zájezdu za předpkladu splnění strnvaíh pdmínek dstupit d smluvy. K základním pvinnstem zákazníků patří zejména: - zaplatit estvní kaneláři sjednanu enu zájezdu dle pkynů uvedenýh v závazné přihláše (estvní smluvě) - bstarat si a mít u sebe během zájezdu platný estvní dklad a učinit vše pr t, aby během svéh pbytu v hstitelské rdině (htelu, hstelu) a při estě autbusem/letadlem nezpůsbil žádnu škdu. V případě, že škdu v místě ubytvání neb v autbuse/letadle způsbí, je pvinen tut škdu uhradit. - hvat se tak, aby nebyl v rzpru se zákny navštívené země a naší republiky a hvat se slušně k spluúčastníkům. Hrubé prušení těht pvinnstí může mít za následek zrušení smluvníh vztahu ze strany CK Šklní zájezdy. áklady spjené se zrušením smluvníh vztahu nese v plné výši účastník zájezdu. b) CK Šklní zájezdy CK Šklní zájezdy je právněna zájezd dlžit neb zrušit ve smyslu článku 7 těht pdmínek CK Šklní zájezdy je pvinna: - řádně pskytnut služby výslvně zahrnuté d prramu a eny zájezdu - bez zbytečnéh dkladu seznámit zákazníky s případnými změnami prramu zájezdu a rzsahu služeb 6. Zrušení zájezdu zákazníkem a) Zákazník je právněn zrušit svu smluvu s CK Šklní zájezdy kdykliv před djezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být prveden písemně. Pr určení dby zrušení zájezdu je rzhdujíí dručení písemnéh známení zrušení zájezdu CK Šklní zájezdy. b1) Strnpplatky se účtují za každéh účastníka autbusvéh zájezdu d Velké Británie a Irska ve výši: víe než 60 dnů před stanveným djezdem Kč dnů před djezdem Kč dnů před djezdem...40 % z eny zájezdu dnů před zájezdem...50 % z eny zájezdu 14 a méně dnů před djezdem % z eny zájezdu b2) Strnpplatky se účtují za každéh účastníka letekéh zájezdu d Velké Británie ve výši 100 % výše zálhy dle závazné přihlášky a dále: víe než 60 dnů před stanveným djezdem Kč dnů před djezdem Kč dnů před djezdem...40 % z dplatku zájezdu dnů před zájezdem % z dplatku zájezdu 14 a méně dnů před djezdem % z dplatku zájezdu. Strnpplatky účastník neplatí v případě, že vyšle za sebe náhradníka. V tmt případě platí puze náklady spjené se změnu knihvání u leteké splečnsti.v případě autbusvýh zájezdů je změna účastníka bezplatná. 7. Zrušení zájezdu ze strany CK Šklní zájezdy a) CK Šklní zájezdy je právněna v těh případeh, kdy není ddržen minimální pčet účastníků 42 a neb jestliže uskutečnění zájezdu není ani p vyčerpání všeh mžnstí z důvdu překrčení hranie hspdárnsti prveditelný, zrušit zájezd nejpzději d 10 dnů před djezdem b) V důsledku vyšší mi, tj. z důvdů, kterým nebyl mžn zabránit, neb je při uzavírání smluvy předvídat (nepříznivé klimatiké či plitiké pdmínky, prudké záplavy, válečné hržení atd.). ) Ve výše uvedeném případě bdrží zákazník peníze za sjednané služby zpět neprdleně a bez zbytečnéh dkladu. Zárveň zákazník nemá nárk na žádné další náhrady. 8. Reklamae služeb V případě, že rzsah neb kvalita služeb zájezdu nedpvídá smluvním pdmínkám, vzniká zákazníkvi práv reklamae. V průběhu zájezdu je zákazník pvinen případnu reklamai závady uplatnit bez zbytečnéh dkladu tak, aby mhla být sjednána náprava na místě samém. Obraí se tedy na zástupe CK Šklní zájezdy neb průvde. Případně vyžaduje-li t pvaha závady, uplatňuje zákazník reklamai v estvní kaneláři, a t nejpzději d 3 měsíů p návratu. 9. Pjištění V rámi eny zájezdu jsu zákazníi p dbu knání zájezdu pjištěni na základě smluvy, uzavřené mezi CK Šklní zájezdy a Pjišťvnu VZP, a. s. Pdmínky a ena tht pjištění se řídí smluvním ujednáním Pjišťvny VZP, a. s. Pjistné pdmínky pjištění léčebnýh výlh tvří přílhu závazné přihlášky (estvní smluvy). Výše plnění tht zdravtníh pjištění činí Kč - z th Kč na nedkladné šetření zubů, Kč na repatriai a Kč na zdravtní péči. CK Šklní zájezdy na přání zákazníka umžní uzavřít krmě uvedenéh zdravtníh pjištění rvněž sdružené pjištění pr esty a pbyt u Pjišťvny VZP, a. s., které bsahuje: - úrazvé pjištění - pjištění zavazadel - pjištění dpvědnsti za škdu bčanů způsbenu při estáh a pbytu - pjištění strna zájezdu (zdravtní důvdy) Pjištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pjišťvnu, CK Šklní zájezdy je puze prstředníkem při sjednávání pjistné smluvy. 10. Závěrečné ustanvení Pdpisem závazné přihlášky zákazník ptvrzuje, že bere na vědmí a suhlasí se Všebenými pdmínkami účasti na autbusvýh a letekýh zájezdeh CK Šklní zájezdy.

6 VŠOBCÉ PODMÍKY A AUTOBUSOVÝCH ZÁJZDCH CK ŠKOLÍ ZÁJZDY, s.r.. V ŠKOLÍM ROC 2013/2014 zahraniční destinae mim Velku Británii a Irsk 1. Smluvní vztah Smluvní vztah mezi CK ŠKOLÍ ZÁJZDY, s.r.. (dále jen CK ŠKOLÍ ZÁJZ- DY) a fyzikými neb právnikými sbami jak účastníky zájezdu, se řídí ustanveními Občanskéh zákníku a je upraven těmit Všebenými pdmínkami pr autbusvé zájezdy. 2. Přihláška, ptvrzení účasti a platba Smluvní vztah mezi CK Šklní zájezdy a zákazníkem vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem pdepsané (v případě právniké sby i razítkvané) písemné závazné přihlášky (estvní smluvy) ptvrzené CK Šklní zájezdy. edílnu sučástí závazné přihlášky je vyplněný frmulář Seznam účastníků. Přihláška platí i pr další sby uvedené na frmuláři. Za smluvní závazky dalšíh přihlášenýh ručí bjednavatel jak za vlastní. V případě, že se nejedná hrmadnu přihlášku, u nezletilýh sb d 18 let musí závaznu přihlášku pdepsat jeh záknný zástupe. Převzetím a ptvrzením závazné přihlášky (estvní smluvy) se CK Šklní zájezdy zavazuje zákazníkvi zabezpečit služby v dhdnutém rzsahu a kvalitě. Je-li vypsaný zájezd v dbě přijetí závazné přihlášky (estvní smluvy) plně bsazen, může být zákazník zařazen na míst náhradníka. Obsahem tht smluvníh vztahu je především práv zákazníka být zařazen, pkud se uvlní míst. Ostatní práva se na náhradníka vztahují puze přiměřeně k pvaze věi. 3. Cena Další pdmínku závazné rezervae je zaplaení zálhy v termínu uvedeném na závazné přihláše (estvní smluvě). Zbytek eny musí být rvněž zaplaen v termínu dle pkynů na závazné přihláše (estvní smluvě). Účastníkem zájezdu s nárkem na pskytnutí estvníh služeb se zákazník stává až p zaplaení plné výše eny zájezdu. Cena zájezdu je smluvní enu mezi účastníkem a CK Šklní zájezdy. Cena zahrnuje puze ty služby, které jsu pr každý zájezd jmenvitě uvedeny. Za služby, které jsu sučástí zájezdu a které účastník nevyužije, se náhrada nepskytuje. CK Šklní zájezdy má práv v nezbytnýh případeh (zejména z důvdu změny směnnýh kursů apd.) zvýšit enu zájezdu. O tét změně musí CK Šklní zájezdy účastníky neprdleně infrmvat. V případě zvýšení eny víe než 10 % půvdní eny, má účastník práv v termínu d 5 dnů zrušit účast na aki. V tmt případě CK Šklní zájezdy vrátí účastníkvi elu zaplaenu částku. Při dstupení d smluvy p uvedeném termínu neb při zvýšení eny zájezdu méně než 10 % platí strnvaí pdmínky. 4. Změna sjednanýh služeb CK Šklní zájezdy je právněna uskutečnit změny jedntlivýh služeb prti sjednanému bsahu smluvy, které jsu nezbytné, a které CK Šklní zájezdy úmyslně nezpůsbila a pkud tyt změny nejsu závažné a nevlivňují elkvý harakter zájezdu. 5. Práva a pvinnsti smluvníh stran a) Zákazník K právům zákazníka patří zejména: - vyžadvat pskytnutí služeb výslvně zahrnutýh d prramu a eny zájezdu - být seznámen se všemi případnými změnami - kdykliv před zapčetím zájezdu za předpkladu splnění strnvaíh pdmínek dstupit d smluvy. K základním pvinnstem zákazníků patří zejména: - zaplatit estvní kaneláři sjednanu enu zájezdu dle pkynů uvedenýh v závazné přihláše (estvní smluvě) - bstarat si a mít u sebe během zájezdu platný estvní dklad a učinit vše pr t, aby během svéh pbytu v ubytvaím zařízení neb v autbuse nezpůsbil žádnu škdu. V případě, že škdu v místě ubytvání neb v autbuse způsbí, je pvinen tut škdu uhradit. - hvat se tak, aby nebyl v rzpru se zákny navštívené země a naší republiky a hvat se slušně k spluúčastníkům. Hrubé prušení těht pvinnstí může mít za následek zrušení smluvníh vztahu ze strany CK Šklní zájezdy. áklady spjené se zrušením smluvníh vztahu nese v plné výši účastník zájezdu. b) CK Šklní zájezdy CK Šklní zájezdy je právněna zájezd dlžit neb zrušit ve smyslu článku 7 těht pdmínek CK Šklní zájezdy je pvinna: - řádně pskytnut služby výslvně zahrnuté d prramu a eny zájezdu - bez zbytečnéh dkladu seznámit zákazníky s případnými změnami prramu zájezdu a rzsahu služeb 6. Zrušení zájezdu zákazníkem a) Zákazník je právněn zrušit svu smluvu s CK Šklní zájezdy kdykliv před djezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být prveden písemně. Pr určení dby zrušení zájezdu je rzhdujíí dručení písemnéh známení zrušení zájezdu CK Šklní zájezdy. b1) Strnpplatky se u jedndenníh zájezdu účtují za každéh účastníka ve výši: 28 a víe dnů před stanveným djezdem Kč dnů před djezdem...25 % z eny zájezdu dnů před zájezdem...50 % z eny zájezdu 14 a méně dnů před djezdem % z eny zájezdu b2) Strnpplatky se u víedenníh zájezdu d Kč 2 900,- (včetně) účtují za každéh účastníka ve výši: víe než 60 dnů před stanveným djezdem Kč dnů před djezdem...30 % z eny zájezdu dnů před djezdem...40 % z eny zájezdu dnů před djezdem...50 % z eny zájezdu 14 a méně dnů před djezdem % z eny zájezdu b3) Strnpplatky se u víedenníh zájezdu nad Kč 2 900,- účtují za každéh účastníka ve výši: víe než 60 dnů před stanveným djezdem Kč dnů před djezdem...30 % z eny zájezdu dnů před djezdem...40 % z eny zájezdu dnů před djezdem...50 % z eny zájezdu 14 a méně dnů před djezdem % z eny zájezdu Strnpplatky účastník neplatí v případě, že vyšle za sebe náhradníka. 7. Zrušení zájezdu ze strany CK Šklní zájezdy a) CK Šklní zájezdy je právněna v těh případeh, kdy není ddržen minimální pčet účastníků 42 a neb jestliže uskutečnění zájezdu není ani p vyčerpání všeh mžnstí z důvdu překrčení hranie hspdárnsti prveditelný, zrušit zájezd nejpzději d 10 dnů před djezdem b) V důsledku vyšší mi, tj. z důvdů, kterým nebyl mžn zabránit, neb je při uzavírání smluvy předvídat (nepříznivé klimatiké či plitiké pdmínky, prudké záplavy, válečné hržení atd.). ) Ve výše uvedeném případě bdrží zákazník peníze za sjednané služby zpět neprdleně a bez zbytečnéh dkladu. Zárveň zákazník nemá nárk na žádné další náhrady. 8. Reklamae služeb V případě, že rzsah neb kvalita služeb zájezdu nedpvídá smluvním pdmínkám, vzniká zákazníkvi práv reklamae. V průběhu zájezdu je zákazník pvinen případnu reklamai závady uplatnit bez zbytečnéh dkladu tak, aby mhla být sjednána náprava na místě samém. Obraí se tedy na zástupe CK Šklní zájezdy neb průvde. Případně vyžaduje-li t pvaha závady, uplatňuje zákazník reklamai v estvní kaneláři, a t nejpzději d 3 měsíů p návratu. 9. Pjištění V rámi eny zájezdu jsu zákazníi p dbu knání zájezdu pjištěni na základě smluvy, uzavřené mezi CK Šklní zájezdy a Pjišťvnu VZP. Pdmínky a ena tht pjištění se řídí smluvním ujednáním Pjišťvny VZP. Pjistné pdmínky pjištění léčebnýh výlh tvří přílhu závaz- né přihlášky (estvní smluvy). Výše plnění tht zdravtníh pjištění činí Kč - z th 5000 Kč na nedkladné šetření zubů, 3 mil. Kč na repatriai a Kč na zdravtní péči. CK Šklní zájezdy na přání zákazníka umžní uzavřít krmě uvedenéh zdravtníh pjištění rvněž sdružené pjištění pr esty a pbyt u Pjišťvny VZP, které bsahuje: - úrazvé pjištění - pjištění zavazadel - pjištění dpvědnsti za škdu bčanů způsbenu při estáh a pbytu - pjištění strna zájezdu (zdravtní důvdy) Pjištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pjišťvnu, CK Šklní zájezdy je puze prstředníkem při sjednávání pjistné smluvy. 10. Závěrečné ustanvení Pdpisem závazné přihlášky zákazník ptvrzuje, že bere na vědmí a suhlasí se Všebenými pdmínkami účasti na autbusvýh zájezdeh CK Šklní zájezdy.

7 Speifikae předmětu zakázky - část A Dprava (ppis autbusu, dhadvané časy příjezdů/djezů, ppis zajištění trajektu, urtunelu) 1. den den den den den Strava (ppis stravy a pitnéh režimu, ppis místa stravvání) 1. den dprava zahraničním autkarem s kapaitu minimálně 49 míst pr estujíí vybaveným bufetem (k zakupení teplé a studené nealkhliké nápje), TV, DVD, WC/ djezd d škly v rzmezí a hd. přeprava přes La Manhe trajektem,dprava zahraničním autkarem s kapaitu minimálně 49 míst pr estujíí vybaveným bufetem (k zakupení teplé a studené nealkhliké nápje), TV, DVD, WC/ příjezd na míst srazu s rdinami v a 19:00 hd dprava zahraničním autkarem s kapaitu minimálně 49 míst pr estujíí vybaveným bufetem (k zakupení teplé a studené nealkhliké nápje), TV, DVD, WC/ djezd z místa srazu s rdinami v a 8:00 hd/ příjezd na míst srazu s rdinami v a 19:00 hd dprava zahraničním autkarem s kapaitu minimálně 49 míst pr estujíí vybaveným bufetem (k zakupení teplé a studené nealkhliké nápje), TV, DVD, WC/ djezd z místa srazu s rdinami v a 7:00 hd, přeprava přes La Manhe urtunelem návrat ke škle v rzmezí a hd. dle mmentální situae na silniíh 2. den den den den teplá večeře v hstitelské rdině (např. pizza či mas neb ryba s přílhu - brambry, těstviny, rýže + zelenina, teplý či studený dezert, čaj, káva neb studený nápj) plná penze: * kntinentální snídaně (typiky ereálie, vný džus, tast s máslem, marmeláda, čaj či káva) * běd frmu balíčku (bsahuje 2 sedviče, ve, sladkst - čkládvá tyčinka, platek či sušenka, balíček hipsů a jedna malá láhev nealkhlikéh nápje * teplá večeře (např. pizza či mas neb ryba s přílhu - brambry, těstviny, rýže + zelenina, teplý či studený dezert, čaj, káva neb studený nápj) * kntinentální snídaně (typiky ereálie, vný džus, tast s máslem, marmeláda, čaj či káva) * běd frmu balíčku (bsahuje 2 sedviče, ve, sladkst - čkládvá tyčinka, platek či sušenka, balíček hipsů a jedna malá láhev nealkhlikéh nápje * zájemi si před djezdem mhu zakupit teplé párky s pečivem, hřčií a kečupem (ena v Kč na vyžádání u řidiče)

8 Ubytvání (ppis zajištění ubytvání v rdináh pr žáky, ppis lkae ubytvání, ppis zajištění ubytvání pr peday, ppis péče rdin žáky včetně zajistění dvzu/vyzvednutí žáků na/z místa srazu) 1. den den den den den Prram (ppis zajištění prramu) 1. den djezd d škly v dpledníh hdináh, přejezd přes ěmek d franuzskéh přístavu Calais den den den den strana 3 ubytvání v Lndýně v hstitelskýh rdináh p dvjiíh a trjiíh/v penzinu pr peday (nejbližší mžná vzdálenst) ve 2-lůžkvém pkji/ Rdiny nesu plnu dpvědnst za bezpečnst studentů p elu dbu pbytu v hstitelské rdině - denně vyzvedávají žáky sbními vzy p návratu z výletu a rán je pět dpravují na míst srazu. P návratu d rdiny (mezi 19. a 20. hd.) se již studenti nemhu sami vzdalvat z místa pbytu. v ranníh hdináh dvz studentů hstitelskými rdinami na míst strazu, ve večerníh hdináh vyzvednutí studentů z místa srazu hstitelskými rdinami, návrat na ubytvání v ranníh hdináh dvz studentů hstitelskými rdinami na míst strazu příjezd d Calais, přeprava přes kanál La Manhe, v ranníh hdináh příjezd d Lndýna, zajištění prramu - vstupné d Madame Tussaud s, dpledne přesun d entra Lndýna, pěší prhlídka s průvdem a zajištění prjížďky na Lndn ye, ve večerníh hdináh ubytvání v hstitelskýh rdináh/htel-penzin pedavé p snídani dvz studentů hstitelskými rdinami na míst srazu, djezd d Oxfrdu - prhlídka města a zajištění vtupnéh d Christ Churh Cllee, dpledne přejezd zpět d Lndýna a zajištění návštěvy Warner Brs Studi, ve večerníh hdináh návrat d rdin/htel-penzin pedavé p snídani dvz studentů hstitelskými rdinami na míst srazu, eldenní prram v Lndýně (návštěva lndýnské škly - výuka v rzsahu 1 hdiny, zajištění vstupnéh d Wembley Stadium, Duk Tur, prházka p jižním břehu Temže, zajištění návštěvy hradu Twer), ve večerníh hdináh djezd zpět d ČR příjezd ke škle v pledníh až dpledníh hdináh

9 Další pžadavky - průvdvské služby, pjištění, infrmační shůzka pr rdiče žáků (ppis služeb) 1. den den den den den strana 4 průvdvské služby průvde CK, infrmační materiály a mapky, kmplexní pjištění PVZP a. s. (pjištění léčebnýh výlh, úrazvé pjištění, pjištění strna zájezdu ze zdravtníh důvdů, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel) pjištění prti úpadku CK dle zákna č. 159/1999 Sb. průvdvské služby průvde CK, infrmační materiály a mapky, kmplexní pjištění PVZP a. s. (pjištění léčebnýh výlh, úrazvé pjištění, pjištění strna zájezdu ze zdravtníh důvdů, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel) pjištění prti úpadku CK dle zákna č. 159/1999 Sb. průvdvské služby průvde CK, infrmační materiály a mapky, kmplexní pjištění PVZP a. s. (pjištění léčebnýh výlh, úrazvé pjištění, pjištění strna zájezdu ze zdravtníh důvdů, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel) pjištění prti úpadku CK dle zákna č. 159/1999 Sb. průvdvské služby průvde CK, infrmační materiály a mapky, kmplexní pjištění PVZP a. s. (pjištění léčebnýh výlh, úrazvé pjištění, pjištění strna zájezdu ze zdravtníh důvdů, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel) pjištění prti úpadku CK dle zákna č. 159/1999 Sb. průvdvské služby průvde CK, infrmační materiály a mapky, kmplexní pjištění PVZP a. s. (pjištění léčebnýh výlh, úrazvé pjištění, pjištění strna zájezdu ze zdravtníh důvdů, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel) pjištění prti úpadku CK dle zákna č. 159/1999 Sb. * zajištění infrmační shůzky zástupe CK s rdiči žáků v místě sídla škly a 1 měsí před realizaí pbytu CLKOVÁ CA části A Velká Británie Cena elkem bez DPH DPH elkem Cena elkem včetně DPH Pstupujeme dle zvláštníh režimu pr estvní služby 89 zákna č. 235/2004 Sb. zákna DPH. Kč ,-

10

11 A t \tt XJ.9 t{ \{$ {6,(u 'tt q, ($ IJ ) IL tlt J. ( - 5 t^ 5.t 5 vl. 2 = ; F O r.. tt d F ) L d 6 d t l t 'e '5 s t J. l> ;9. t.3= t O (Jx - LA + r.9 :. 59: st.- :.(t'-o J :sifr ^ v +:F H! a F S F -! Z v? t ^ f t J '6" 8.3 I :.l ;.ar ;f,' 't: +. (= 5 flrytr G 9 t! = h0 la 3 e l. sf ( T'. r l Fl rl. ; e ri..rx.q (u(u v - F '>8 9 : Gt '=...28,38 F = S ( J U. ii ue tr(js B e + -:1 '9 G t \ '- j 6 F- - ^ - '(u r -.83 He -( ( ( J v C : X l ^p = l 5 v L l;:= ( t; P b I 3 l3 3 ' I-(' - r"l (,\ r l. S ( (J T ' O ;# ' n ( -:z H Q - L s.e F = ( J v P' :i.. a. :.e. 'T - F : ' 3 C ) l'l. i.ue tr(j ; = st '99 O lo Q-i= l3'f';-.(- i.f J O. H-9 Q-( ( J th ) (u. 9,( J - ;.qr J : J i 9 6 a Y O 5 * s!-v - - A ' O-(; <f, C \t rl (!.(n (n rl \ ( tn t! th '.,. t5 Cl.n CL.(.( +) - :t ).9 'L (u til.( - (J f t FI ( ', r l Fl rl CL \( \( P - :t xu +) t^ )L >(J.( -= - a9 -! )(L - \( +) 3 )(I] P (h > C ( p tn sf r..l (!. r l J :9 ( -t xu.l.( P - f ) P tn >(u ( ttl sl rl ) q ( tt.(n (t') F-l

12 t.- \ I l r * (ul'e =.i t6!, : J t el! I Hs;l, l $ > l ": I > * # l = ) = l "=,II $;sl S.I Lfi?I i=;hl x (! *l \ ( t ' - l > ' - l ':3:l L - l - - v l :=^BI O O + J v t l O t - ="$ -.F bo J F="$ b O ^.^r \- u! ( A ( _s*trs (u t,).= I'a i! ;?;s. e_9 5!:5 ;i ( 5 f i l S ; t *'x vt-v > ) v r =? X F l '= >6.9rS e; l il; :) - ff'9 O l: - l aq fr l q A ' J.FI.:'6. l. Y - l.(.-xl > ; l..7t^l 3 '-'; qi! -9.( - t x= fr.$ ar 'J )L :T - n r =. tr'f.x ;* s =+. 3!; l= O - l S '3 If l.- s t - ' s l. ;.9 t6.v: I#. :.( ) 5 b )(J e I J 'd OT' 9 t p 6 ; ( r f u' -. rr ( lj- -C b ( C I! x '. -:e ( O (! - s{ 6.l tr.> d? 3 J ( ; li-i P lt= l * l (, f l 3 l : l id l l> > l r l> I '= I. l>(, - = l-9ts t6 a - ll." lr S ( l. I O J ls! 4 I. S T' (u := O C.( T' -,. - = ( r - flx f;- :( L 6r8 F 9 l Tt. l = -.8 L ( O -O -:z O =.; r b L l f j z l- (h l ) l(.- l(/, l > = l> F l-9 > lr,/) (! l(.- I' -u. 5 l:h l.r ls B I l9; l!a- l l.- J l ls -e I; B 18.- ( = L. : (J vl :t J \( (! v T' =s : Y. Y a,ul ' a'f.l.? \t6 >- t! e '._'>) > C = -:z * I J - L. - V rb ) )(J S.Y ]J ) ll. : - F O ' ' - ('(u lpi t (u l.,r tr ls'f l > 3 vl l l \G <f rl ) ( T'. r l rl rl st rl ( T'. C{ r{ st rl (.rn (Yl rl,lh (! 1^ sf rl 'r0, r l rl Fl st r{ (.(\ r-{ st Fl t.n n F{

13 (! J J - {J ln r(j )O P l9 th n; - xu P t9... x - t -v,. ( F ( I r( l L t l( Itr ro) P l9 'd - 5 J >t^ ( {-r 1A r(i). I IF l t; xu P t9 -. (, -i ) jl K l\ -'= - tt U'I ( )(J : r {-, L t/) l>(j L.f >(lj l(j l l(j I ul t=.s t-i lat > l- t) l= tt/1 l.,l J 't6 t >,I l8 l > l"f l L t- fir '6.. \z._. (J f > -Y.f rt '=. )O.- 19 '6 '',6 v t ; n t j ft >fi G ( ' F 'u ffi '=i t 9, ri3 -:z - -Yl P -\). ).- 19 >6 '' j6-6. n t j ft >fi - (. F >(U P vl ii3 5 ''i 9 '. 9, *i J - -(, F.ir :i$ :i >. \ >\r\ 'sfl P vl (! )L).5 's'q X,,-;# P'" ' = t / ) '= L, fr I' lf ib l l 'a l.sz t'-. u l\z 5 ll) )O -:z lsr fi ;'5 'el 9.3 R a '.5 )O -t :il '6t '> L li a s trt, { lf,6 l '- - l L\z t'- - (J l\z :t IL) )O J t9 L tn () (J )) G' L.9 -.: - (J )u) (I' P rn (! >L).f, P.9 'J ) 'a.+ l,fit l li H s lf e'= l s'= I >.:t ), l).f XU f - D l= -' )L/'t l= -'>La l$ F='e l$ I'a l - ft/) li r a li 'e.> C ( -6 U ( l q ldt" t:,>! IY C ( lv* Hlv * H 1"3 u Rl'3 s R I.,,,('.;'. < 6 (! q, 0) -:z b T (L : (L 0) - q) lz l tt Y \',: jli ) : l l I I ) l 6 l a r ] ) D+ s- 6 b 8 Q a-.(u 5, i ;?) Y\T e8 F$.CO lq) tb lr Its t t+ t! l q t8 rl (. r l rl rl st rl \ r. r l st rl (.n n rl O.ls..!. O ) < fi2 C) 's 9* fitr

14 POJISTÉ PODMÍKY CSTOVÍ POJIŠTĚÍ CP 1/12 s platnstí d 1. ledna 2012 Sukrmé estvní pjištění je určen k zabezpečení 13. Dba trvání pjištění je skutečná dba v rámi sjednané pjištěnýh sb při estáh a pbytu mim jejih bydliště. Pdmínky pjištění jsu pr všehna pjištění uvedeny v ddílu splečnýh ustanvení a pr jedntlivé druhy pjištění pak v dalšíh ddíleh těht, případně dplňkvýh pjistnýh pdmínek (dále jen "dalšíh ddíleh"). Sjednané druhy pjištění jsu uvedeny v pjistné smluvě. pjistné dby, p kteru byl pjištění v účinnsti. 14. Jednrázvé pjistné je pjistné stanvené na elu pjistnu dbu. Jednrázvé pjistné náleží pjistiteli vždy elé. 15. Spluúčast je částka dhdnutá v pjistné smluvě, kteru se právněná sba pdílí na pjistném plnění za každu pjistnu událst. Spluúčast může být Obsah: vyjádřena pevnu částku, prentem neb jejih ODDÍLA. SPOLČÁ USTAOVÍ kmbinaí. ODDÍLB. POJIŠTĚÍ LÉČBÝCH VÝLOH 16. em je pr účely tht pjištění vznik nemnění, ODDÍLC. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚÍ které hržuje zdraví neb živt pjištěnéh a vyžaduje ODDÍLD. POJIŠTĚÍ OSOBÍCH VĚCÍ pskytnutí lékařské péče. Za vznik nemi se pvažuje ODDÍL. POJIŠTĚÍ ODPOVĚDOSTI ZAŠKODU kamžik, který je jak vznik nemi lékařsky dlžen. ODDÍLF. POJIŠTĚÍ STORAZÁJZDU 17. áhlým nemněním se rzumí takvá náhlá ODDÍL G. POJIŠTĚÍ ZÁSAHU HORSKÉ ZÁCHRAÉ SLUŽBY a nečekaná pruha zdraví, která přím hržuje zdraví neb živt pjištěnéh nezávisle na jeh vůli a vyžaduje ODDÍL A. SPOLČÁ USTAOVÍ nutnu a nedkladnu zdravtní péči. 18. utnu zdravtní péčí se rzumí šetření, stanvení dianózy a léčení náhlýh (akutníh) stav ů, kdy je třeba zdravtní péči pskytnut ihned neb ve velmi krátké Čl. 1 dbě. Úvdní ustanvení 19. edkladnu zdravtní péčí se rzumí šetření, 1. Práva a pvinnsti účastníků sukrméh estvníh pjištění (dále v tmt ddílu jen pjištění ) se řídí záknem č.37/2004 Sb., pjistné smluvě, ve znění pzdějšíh předpisů (dále jen "ZPS"), bčanským zákníkem č.40/1964 Sb., ve znění pzdějšíh předpisů a statními beně závaznými právními předpisy České republiky, těmit pjistnými pdmínkami, dplňkvými pjistnými pdmínkami, ustanveními uvedenými v pjistné smluvě a jejíh přílháh a v dalšíh dkumenteh, které jsu její sučástí. 2. Smluvními stranami jsu na jedné straně pjistník a na straně druhé Pjišťvna VZP, a.s., Jankvva 1566/2b, Praha 7, Česká republika, IČ: , stanvení dianózy a léčení náhlýh (akutníh) stavů suvisejííh s mžnstí pstižení základníh živtníh funkí a stavů s tím spjen ýh, jestliže by prdlením mhl djít k vážnému pstižení zdraví neb hržení živta. 20. Úraz je nečekávané a náhlé půsbení zevníh sil neb vlastní tělesné síly nezávisle na vlastní vůli, kterým byl pškzen zdraví. Za vznik úrazu se pvažuje kamžik, kdy dšl k půsbení zevníh sil neb vlivů, které způsbily pškzení zdraví. Pkud djde ke smrti sby následkem úrazu, je pr vznik práva na plnění rzhdujíí kamžik vzniku úrazu, v jehž důsledku smrt nastala. 21. Pškzení je takvé pškzení věi, které lze dstranit zapsaná v bh. rejstříku vedeném Městským sudem pravu, přičemž náklady na tut pravu nepřevýší v Praze, ddíl B, vlžka 9100 (dále jen "pjistitel"). časvu enu věi. 22. Zničení je takvé pškzení věi, které nelze dstranit Čl. 2 Vymezení splečnýh pjmů Pr účely pjištění platí následujíí vymezení pjmů: eknmiky účelnu pravu, přičemžvě užnení mžné dále pužívat k půvdnímu účelu. 23. astupení esty je kamžik nástupu pjištěnéh 1. Účastníkem pjištění je pjistitel a pjistník jakžt d dpravníh prstředku v České republie za účelem smluvní strany a dále pjištěný a každá další sba, které ze sukrméh pjiště ní vznikl práv neb pvinnst. dsažení plánvanéh íle své esty. 24. ávrat z esty je kamžik vystupení pjištěnéh 2. Pjistník je sba, která s pjistitelem uzavřela pjistnu z dpravníh prstředku v místě bydliště v České smluvu. republie. 3. Pjištěný je sba, na jejíž živt, zdraví, majetek, 25. Časvu enu je ena, kteru měla vě bezprstředně 4. dpvědnst za škdu neb jiné hdnty pjistnéh zájmu se sukrmé pjištěn í vztahuje. Oprávněná sba je sba, které v důsledku pjistné událsti vznikne práv na pjistné plnění. před pjistnu událstí; stanví se z nvé eny věi, přičemž se přihlíží ke stupni ptřebení neb jinéh znehdnení aneb k zhdnení věi, k němuž dšl její pravu, mdernizaí neb jiným způsbem. 5. Pjistné nebezpečí je mžná příčina vzniku pjistné událsti zvlášť speifikvaná pr jedntlivé druhy pjištění (dále jen příčina ). 6. Škdná událst je skutečnst, ze které vznikla škda a která by mhla být důvdem vzniku práva na pjistné plnění. 26. vá ena je ena, za kteru lze v daném místě a v daném čase znvu přídit vě stejnu neb vě srvnatelnéh druhu a účelu. 27. Za jednu vě se pvažují i všehny její sučásti. 28. Cizí sbu se rzumí sba, která není s pjištěným majetkvě nijak prpjena ani není sbu jemu blízku. 7. Pjistná událst je nahdilá skutečnst zvlášť 29. Cizinu se rzumí území za hraniemi České republiky. speifikvaná pr jedntlivé druhy pjištění, se kteru je spjen vznik pvinnsti pjistitele pskytnut pjistné plnění. 8. Jedna pjistná událst je pjistná událst z pjištění jedné sby vzniklá ze stejné příčiny, na stejném místě 30. Prfesinální sprtvní činnst je činnst vyknávaná v zaměstnanekém či bdbném pměru z níž sprtvi plynu hlavní příjmy. 31. Lhůtu uvedenu ve dneh se rzumí vždy pčet kalendářníh dní. a ve stejném čase, která zahrnuje všehny skutečnsti a jejih následky mezi nimiž existuje příčinná, územní, časvá neb jiná přímá suvislst. Čl. 3 Rzsah pjištění 9. Pjistka je písemné ptvrzení uzavření pjistné Rzsah sjednanéh pjištění je určen pjistnými pdmínkami smluvy, které pjistitel vydává pjistníkvi; služí také jak dklad zaplaení pjistnéh. 10. Víenásbné pjištění vznikne, vztahují-li se dvě neb víe sukrmýh pjištění na ttéž pjistné rizik pjištěné a vlitelnými parametry uvedenými v pjistné smluvě. Tyt parametry vlí pjistník při uzavření pjistné smluvy na základě znalsti pjistnéh zájmu pjišťvanýh sb. Pjistník zvlí, které druhy pjištění budu sjednány, zvlí pr stejné bdbí, jestliže suhrn pjistnýh částek pjistnu dbu, variantu hranie plnění, spluúčast, územní přesahuje pjistnu hdntu pjištěnéh majetku neb platnst pjištění a s hledem na činnsti vyknávané suhrn limitů pjistnéh plnění přesáhne skutečnu výši vzniklé škdy. pjištěným p dbu trvání pjištění dále zvlí druh esty, pbytu a případné připjištění sprtů v následujíím rzsahu: 11. Dba platnsti pjistné smluvy je dba, na kteru byla sjednaná platnst elé pjistné smluvy. 12. Pjistná dba je dba, na kteru byl pjištění sjednán. Předčasným zánikem pjištění se tat dba nezkrauje. 1. Územní platnst Pjištění je účinné puze ve sjednaném místě pjištění. ení-li pr jedntlivé druhy pjištění v dalšíh ddíleh 1/ uveden jinak, jsu místem pjištění v závislsti na sjednané územní platnsti následujíí území: blast všehny státy vrpy, evrpská část Ruska (západní hranie je určena pledníkem 60 výhdní délky), Mark, Alžírsk, Tunis, Libye, ypt, Turek, Izrael a Kypr, blast S všehny státy světa s výjimku USA, blast U všehny státy světa, blast ČR Česká republika. Území států se rzumí včetně výhradní hspdářské zóny (Z). Druh esty Pjištění je účinné puze při vyknávání činnstí v závislsti na sjednaném druhu esty. Pkud je sjednán druh esty: a) Turistiká (značen také T ), pjištění se vztahuje na rekreační esty a pbyty při prvzvání běžnýh rekreačníh a ddehvýh činnstí, např. aerbi, kpaná, dbíjená, plážvý vlejbal, turistika v běžném nenárčném terénu d nadmřské výšky 2000 m.n.m., pbyty ve městeh bez mezení nadmřské výšky, stlní tenis, badmintn, bwlin, tenis, squash, lf, jízda na klečkvýh bruslíh, plavání, šnrhlvání, vdní atrake, yklturistika, lyžvání, snwbardin, studijní pbyty a další činnsti srvnatelné rizikvsti s výluku činnstí uvedenýh pd písm. b) tht dstave a uvedenýh v dst. 4. tht článku, b) Pravní (značen také P ), pjištění se vztahuje na činnsti vyknávané bvykle za účelem výdělku (např. au-pair), vyknávané ve prspěh jiné sby (např. haritativní a dbrvlná činnst), praxe a stáže. Pjištění se vztahuje i na činnsti uvedené pd písm. a) tht dstave. evztahuje se na činnsti uvedené v dst. 4. tht článku. Druh pbytu Pjištění je účinné puze při vyknávání sjednanýh činnstí v závislsti na sjednaném druhu pbytu. Pkud je sjednán druh pbytu: a) Opakvaný (značen také O ), pjištění se vztahuje na událsti vzniklé v dbě nepřesahujíí 90 dnů suvisléh pbytu v izině. Pjištěný je pvinen prkazatelně dlžit, že v dbě vzniku událsti jeh suvislý pbyt v izině nepřesáhl 90 dní, b) epřetržitý (značen také ), pjištění se vztahuje na událsti vzniklé v dbě trvání pjištění. Připjištění sprtů Pjištění je účinné puze v dbě a při vyknávání sprtvníh činnstí, pr které byl sjednán dpvídajíí připjištění sprtů. V jakém rzsahu a na jaké bdbí byl připjištění sprtů sjednán, je uveden v pjistné smluvě. Pkud je sjednán připjištění sprtů: a) Sprtvní sutěže, pjištění se vztahuje na prvzvání ranizvanýh sutěží, závdů a tréninků. Pjištění se vztahuje i na činnsti uvedené v dst.2. písm. a). Vylučeny jsu činnsti uvedené pd písmeny b) až e) tht dstave, b) ebezpečné sprty, pjištění se vztahuje na prvzvání sprtů, např. akrbaie; akrbatiký rk and rll; ameriký ftbal; atletika včetně skku tyči; jahtin a plahetnie; hrský běh; hih rpes; jízda na zvířateh; jiu-jitsu; jud; karate; krasbruslení; lední hkej; mtristiké sprty v běžném terénu; paintball; pdvdní raby; ptápění bez dýhaíh přístrje (freedivin); raby; ryhlbruslení; skatebardin; skky na tramplíně bez jištění; skky d vdy včetně synhrnníh skků d vdy; slede hkej; snwtubbin; snwtrampline; sprtvní ymnastika; surfin; vdní lyžvání; vdní mtrismus; vzpírání (i silvý trjbj); turistika v hrském terénu d 5000 m.n.m. zahrnuje i esty zajištěné řetězy, lany či žebříky (via ferrata); windsurfin; zápas řek-římský; zápas ve vlném stylu; závdy psíh spřežení (mašérství); včetně činnstí bdbnéh stupně rizikvsti. Pjištění se vztahuje i na činnsti uvedené pd písm. a) tht dstave. Vylučeny jsu činnsti uvedené pd písm. ) až e) tht dstave, CP_PP_2

15 ) xtrémní sprty, pjištění se vztahuje na prvzvání těht vyjmenvanýh sprtů: aerials; aertrim; akrbatiké lyžvání v rzsahu muls, skky, skikrs; bikrs; bjvé sprty v rzsahu aikid, allkampf-jitsu, kun-fu, taekwnd, sum; bulderin; bunee jumpin; anynin; yklkrs; fly fx; jízda na U-rampě; kitin; leteké sprty v rzsahu řízení sprtvníh letadel, větrňů, balónů, kluzákvýh padáků, ral; paralidin; parasailin; parašutismus; muntbardin; mtkrs; ptápění za pmi dýhaíh přístrje; raftin; sprtvní saně; sprtvní bby; sjezd na hrskýh kleh v rzsahu dwnhill, furk rs; skeletn; skibby; skky a lety na lyžíh; sky surfin; snwraftin; snwbardkrs a snwbardin ve snwparku; spelelie; swin jumpin; wakebardin a zrbin. Pjištění se vztahuje i na činnsti uvedené pd písm. b) tht dstave. Vylučeny jsu činnsti uvedené pd písm. d) a e) tht dstave, d) Prfesinální sprty, pjištění se vztahuje na prvzvání prfesinální sprtvní činnsti. Pjištění se vztahuje i na činnsti uvedené pd písm. b) tht dstave. Vylučeny jsu činnsti uvedené pd písm. ) a e) tht dstave, e) statní činnsti neuvedené pd písm. a) až d) tht dstave. a tyt činnsti se pjištění nevztahuje. Čl. 4 Rzsah a splatnst pjistnéh plnění 1. Výši a rzsah pjistnéh plnění určuje pjistitel. 2. Pjistitel je právněn pjistné plnění snížit: a) v případeh prušení pvinnstí danýh pjistnu smluvu může pjistitel pjistné plnění snížitúměrně tmu, jaký vliv měl tt prušení na rzsah jeh pvinnsti plnit, b) v důsledku kmpenzaí, které právněná sba neb pškzený bdržel tím, že bdržel náhradu za vzniklé škdy, ) v dalšíh případeh uvedenýh v ZPS, d) pkud vyplatil pjistné plnění v nesnížené výši a ddatečně mu vznikne nárk na snížení pjistnéh plnění. Pjistitel má práv uplatnit rzdíl mezi vyplaeným a sníženým pjistným plněním p sbě, v jejíž prspěh byl plněn. 3. Pjistitel může pjistné plnění dmítnut v případeh uvedenýh v ZPS. 4. Je-li sjednána spluúčast, je pr jedntlivé druhy pjištění uvedena její výše v pjistné smluvě. Výše spluúčasti se nezhledňuje při stanvení hrní hranie plnění. 5. Pjistné plnění je pr jedntlivé druhy pjištění shra mezen limitem neb pjistnu částku ve výši určené sjednanu variantu hranie plnění uvedenu v pjistné smluvě. 6. V případeh přepčtu zahraniční měny pužije pjistitel kurz České nárdní banky platný v dbě vzniku pjistné událsti. 7. Pjistné plnění je splatné d 15 dnů p sknčení šetření známené událsti, se kteru je spjen pžadavek na pjistné plnění. Šetření je sknčen, jakmile pjistitel sdělí jeh výsledky právněné sbě. 8. Pkud pjištěný za živta nebdržel pjistné plnění a smrt nebyla pjistnu událstí, stane se nevyplaené pjistné plnění předmětem dědikéh řízení. 9. Bližší rzsah pjistnéh plnění pr jedntlivé druhy pjištění je uveden v dalšíh ddíleh. Čl. 5 Splečné výluky z pjištění Pjistnu událstí nejsu událsti: 1. jejihž příčina neb příznaky nastaly mim dbu trvání a sjednané míst pjištění, 2. které pjistník neb pjištěný neb právněná sba mhli předvídat neb jim byly známé v dbě uzavírání pjistné smluvy, 3. vzniklé při přípravě a prvzvání činnstí pr něž nebyl sjednán dpvídajíí pjištění v rzsahu čl.3 tht ddílu, 4. které si pjištěný způsbil úmyslně sám (včetně sebevraždy neb pkusu ni) neb způsbené úmyslným jednáním pjistníka neb právněné sby, 5. které pjištěnému způsbila jiná sba z pdnětu pjištěnéh, pjistníka neb právněné sby, 6. vzniklé v suvislsti s výtržnstí, kteru pjištěný vyvlal neb v suvislsti s trestnu činnstí, kteru pjištěný spáhal, aneb při pkusu ni, 7. ke kterým dšl v důsledku neb v suvislsti s pžitím neb následky pžívání alkhlu, léků, narktik či jinýh psyhtrpníh neb návykvýh látek pjištěným, 8. vzniklé při zkušebním testvání dpravníh prstředků, 9. vzniklé při výknu kaskadérské činnsti, 10. vzniklé při činnsteh na místeh k tmu neurčenýh, 11. vzniklé v blasti, kteru rán státní správy značil jak válečnu neb živtu a zdraví jinak nebezpečnu zónu neb nedpručil estvat či pbývat v tét blasti, pkud byla esta či pbyt zahájeny neb pjistná smluva uzavřena p tmt vyhlášení, Čl. 8 Trvání pjištění ení-li pr jedntlivé druhy pjištění v dalšíh ddíleh uveden jinak, pjištění trvá d vzniku d skutečnéh zániku pjištění. Čl. 9 Změny a uknčení pjistné smluvy. Zánik pjištění. 1. Všehny změny pjistné smluvy se prvádějí písemnu frmu p vzájemné dhdě smluvníh stran. 2. Pjištění zaniká uplynutím pjistné dby, a t ve hd. dne sjednanéh jak datum kne pjištění. 3. Pjištění zaniká dnem smrti pjištěnéh. 4. Pjistitel neb pjistník mhu pjištění písemně vypvědět d 2 měsíů de dne uzavření pjistné smluvy. Dnem dručení výpvědi pčíná běžet smidenní výpvědní lhůta, jejímž uplynutím pjištění zaniká. 5. Pjistitel neb pjistník mhu pjištění písemně vypvědět d 3 měsíů de dne dručení známení vzniku pjistné událsti. Dnem dručení výpvědi pčíná běžet výpvědní lhůta 1 měsíe, jejímžuplynutím pjištění zaniká. 6. Pjištění zaniká dnem dručení známení pjistitele dmítnutí pjistnéh plnění. 7. Pjistitel i pjistník mhu d pjistné smluvy dstupit v suladu se ZPS. 8. Zánikem všeh pjištění je pjistná smluva uknčena. 9. Pjistnu smluvu lze výjimečně uknčit písemnu dhdu smluvníh stran za dhdnutýh pdmínek. Čl. 10 Pjistné 1. Pjistné je úplatu za pskytnutu pjistnu hranu. Výši pjistnéh určuje pjistitel. Jedná se jednrázvé pjistné. 2. Změna pjistnéh rizika v průběhu pjistné dby je prmítnuta ve výši pjistnéh. 3. Pjistné je splatné dnem uzavření pjistné smluvy v měně a výši uvedené v pjistné smluvě. 4. Pjistitel má práv na pjistné za elu pjistnu dbu, a t i v případě, zanikne-li pjištění před uplynutím pjistné dby. Tt práv pjistiteli vzniká dnem uzavření pjistné smluvy. 5. Pjistné je zaplaen, je-li v plné výši prkazatelně přijat zprstředkvatelem pjistitele neb je připsán 12. ke kterým dšl v důsledku neb v suvislsti s: - účinky uvlněné jaderné enerie, hemikýh neb bilikýh zbraní, na bankvní účet pjistitele. - válečnými událstmi a bčansku válku, 6. Je-li pjistná smluva uknčena dhdu přede dnem - akty násilí (včetně bčanskýh nepkjů a terristiké činnsti), na nihž se pjištěný aktivně pdílel, vzniku pjištění, pjistitel vrátí pjistníkvi, p jeh vráení všeh dkladů svědčujííh platnst pjištění, přijaté - manipulaí se střelnu zbraní neb výbušninu pjištěným. 7. pjistné, d kteréh dečte náklady spjené se vznikem a správu pjištění. Zanikne-li pjištění výpvědí pjistitele a pkud pjistník, Čl. 6 pjištěný ani jiná právněná sba neprušili pvinnsti Uzavření a dba platnsti pjistné smluvy účastníků tht pjištění, vrátí pjistitel pjistníkvi, 1. Pjistná smluva je uzavřena přijetím návrhu pjistitele na pjištění pdpisem běma smluvními stranami neb p jeh vráení všeh dkladů svědčujííh platnst pjištění, nesptřebvanu část přijatéh pjistnéh. zaplaením pjistnéh ve výši uvedené v návrhu. 2. Pjistná smluva se uzavírá na dbu určitu d sjednanéh dne pčátku platnsti pjistné smluvy d sjednanéh dne kne platnsti pjistné smluvy. 3. Je-li předmětem pjištění zdraví víe sb, je nedílnu sučástí pjistné smluvy seznam identifikujíí jednznačně všehny pjištěné sby, jejih rzsah pjištění a pjistnu dbu. 4. Sučástí pjistné smluvy jsu krmě pjistnýh pdmínek také všehny dhdy, ddatky a přílhy k pjistné smluvě, dále všehny dklady vymezujíí pdmínky vzniku, trvání, změn a zániku pjištění (např. žádsti, dtazníky, prtkly, lékařské prhlídky a vyšetření, výpvědi). Čl. 11 Práva a pvinnsti pjistitele 1. Pjistitel je právněn prvěřvat předlžené dklady, pžadvat znaleké psudky dbrníků, ppř. knzultvat slžité škdné událsti se zdravtnikými zařízeními neb dalšími ranizaemi a sbami, a t i v izině. 2. Pskytnutí pjistnéh plnění je vázán na vznik pjistné událsti a splnění všeh pdmínek a závazků, které z pjistné smluvy a jejíh sučástí vyplývají, zejména na zaplaení pjistnéh. 3. P uzavření pjistné smluvy a zaplaení pjistnéh vydá pjistitel pjistníkvi pjistku. 4. Djde-li ke ztrátě, pškzení neb zničení platné pjistky, vydá pjistitel pjistníkvi na jeh žádst a náklady její Čl. 7 Vznik pjištění. Pjistná dba. druhpis. 5. Před uzavřením pjistné smluvy sděluje pjistitel 1. Pjištění se sjednává na pjistnu dbu určitu d data pčátku pjistné dby d data kne pjistné dby. Pjistná dba je sjednána v pjistné smluvě. 2. ení-li sjednán přesný čas pčátku pjistné dby, pjištění vzniká v 0.00 hd. dne sjednanéh jak pčátek pjistné dby. Je-li sjednán přesný čas pčátku pjistné dby, pjištění vzniká ve sjednaný čas dne sjednanéh jak pčátek pjistné dby. 3. Pjištění se ve smyslu ZPS nepřerušuje. prstřednitvím právněnýh zprstředkvatelů pjištění zájemi pjištění infrmae pjistiteli a závazku. 6. Pjistitel během trvání pjistné smluvy znamuje pjistníkvi infrmae na jeh adresu uvedenu v pjistné smluvě neb je znamuje prstřednitvím svýh webvýh stránek. Je-li adresa pr písemný styk dlišná d adresy sídla neb pbytu, značuje se jak krespndenční. Adresu může být i kntakt určený pr elektrniku kmunikai. 7. Pjistitel riinály dkladů nevraí. evznikla-li pjistiteli pvinnst pskytnut pjistné plnění, vrátí riinály dkladů na vyžádání. Čl. 12 Pvinnsti pjistníka Pjistník je pvinen: 1. Platit pjistiteli pjistné. 2. Včas seznámit všehny pjištěné sby s bsahem pjistné smluvy včetně jejíh sučástí a předat jim veškeré materiály a infrmae, které pr ně d pjistitele bdržel. 3. Vznikne-li víenásbné pjištění, je pjistník pvinen známit tut skutečnst pjistiteli, uvést statní pjistitele a pjistné částky neb limity pjistnéh plnění sjednané v statníh pjistnýh smluváh, jakmile se dzví vzniku víenásbnéh pjiště ní. 4. Je-li pjistník zárveň pjištěným, vztahují se na něj i všehny pvinnsti pjištěnéh. Čl. 13 Pvinnsti pjištěnéh Pjištěný je pvinen: 1. v případě vzniku škdné událsti se vždy a bez dkladu, dvluje-li t jeh zdravtní stav, brátit na pskytvatele asistenčníh služeb pjistitele a řídit se jeh pkyny, 2. učinit vše k dvráení vzniku pjistné událsti a ke snížení rzsahu jejíh následků, 3. na žádst pjistitele písemně zprstit pskytvatele zdravtní péče mlčenlivsti a dát pjistiteli písemné právnění k získání infrmaí, které jsu předmětem pvinné mlčenlivsti zdravtnikýh pravníků a jsu nutné pr šetření pjistitele v případě škdné událsti, 4. pdstupit šetření neb ptřebná lékařská vyšetření lékařem, kteréh určil pjistitel neb pskytvatel asistenčníh služeb pjistitele, 2/6

16 5. vždy se řídit pkyny šetřujííh lékaře, 6. p dbu účinnsti pjištění ddržvat příslušná bezpečnstní patření, 7. pužívat vhdné hranné pmůky a výbavu ptřebné pr maximálně bezpečný výkn všeh vyknávanýh činnstí, 8. dispnvat příslušným platným právněním k výknu písemnst pvažuje za dručenu dnem jejíh převzetí. 2. Písemnst deslaná dpručenu zásilku adresátvi se pvažuje za dručenu desátý den p deslání zásilky. Písemnst pjistitele deslaná adresátvi dpručenu zásilku s ddejku se pvažuje za dručenu dnem převzetí uvedeným na ddeje. Za dručenu adresátvi se pvažuje i zásilka dručená příjemi rzdílnému všeh činnstí prvzvanýh v místě pjištění, d adresáta, jemuž pšta dručila zásilku v suladu 9. zabezpečit patřičný dzr neb dprvd, je-li pr vyknávanu činnst bvyklý, 10. nezdržvat se na místeh vyznačenýh přadatelem neb ranizátrem jak nevhdná, 11. ddržvat právní předpisy platné v zemi pbytu. s právními předpisy pštvníh službáh. 3. Odepře-li adresát přijetí dručvané písemnsti, pvažuje se písemnst za dručenu dnem, kdy byl její převzetí adresátem depřen. 4. ebyl-li adresát zastižen a písemnst deslaná dpručenu zásilku neb dpručenu zásilku Čl. 14 Další pvinnsti účastníků pjištění s ddejku byla ulžena na pště a adresát si písemnst v úlžní lhůtě (určené právním předpisem pštvníh 1. Pjistník a pjištěný jsu pvinni: službáh) nevyzvedl, pvažuje se písemnst a) pravdivě a úplně dpvědět na všehny dtazy pjistitele týkajíí se sjednávanéh pjištění; t platí i v případě, že jde změnu pjištění neb vyřizvání škdné událsti; stejnu pvinnst má pjistitel vůči pjistníkvi a pjištěnému, b) kdykliv p dbu trvání pjistné smluvy písemně známit pjistiteli změnu všeh údajů, které byly v pjistné smluvě uvedeny, ) umžnit pjistiteli prvedení šetření příčináh vzniku škdné událsti a rzsahu jejíh následků a pjistiteli za dručenu psledním dnem úlžní lhůty, i když se adresát ulžení nedzvěděl neb se v místě dručení nezdržval. 5. Pkud se písemnst vrátí jak nedručená z jinýh důvdů, nežje uveden v předhzím dstavi, pvažuje se tat písemnst za dručenu dnem jejíh vráení pjistiteli. 6. a statní případy dručvání v tmt článku neupravené se pdpůrně pužijí ustanvení bčanskéh sudníh řádu. při tm pskytnut svu sučinnst. 2. V případě smrti pjištěnéh se jeh pvinnsti vztahují přiměřeně na právněnu sbu. 3. Pjistník je pvinen bez zbytečnéh dkladu pjistiteli známit událst, se kteru je spjen pžadavek na pjistné plnění. Oznámení se pvažuje za přijaté pté, kdy pjistník pjistiteli: a) známil událst na řádně vyplněném tiskpisu pjistitele a pdal pjistiteli pravdivé vysvětlení příčině, vzniku a rzsahu následků tét událsti, b) předal riinály (není-li dále uveden jinak) všeh ptřebnýh dkladů vyžádanýh pjistitelem. Ptřebnými dklady jsu: A) dklady prkazujíí: a) příčinu, čas, míst a klnsti vzniku pjistné událsti, její rzsah a přímu suvislst pjistné Čl. 16 Zahraňvaí náklady 1. Zahraňvaími náklady se rzumí účelně vynalžené náklady, které pjistník: a) vynalžil na dvráení vzniku bezprstředně hrzíí pjistné událsti, b) vynalžil na zmírnění následků již nastalé pjistné událsti, ) byl pvinen vynalžit z hyienikýh, eklikýh či bezpečnstníh důvdů při dklízení pškzenéh pjištěnéh majetku neb jeh zbytků. 2. áhrada zahraňvaíh nákladů na záhranu živta neb zdraví sb je mezena 30% sjednané pjistné částky neb limitu pjistnéh plnění. áhrada statníh zahraňvaíh nákladů je mezena událsti s sbu pjištěnéh, a t minimálně uvedením jména, příjmení a data narzení pjištěnéh, b) pdrbnu speifikai předmětu úhrady (např. lékařské zprávy s dianózu, ppisem a datem prvedenýh výknů a rdinvanýh léků), ) předmět úhrady (účty neb faktury vystavené lékařem neb účty vystavené lékárnu na základě reeptu šetřujííh lékaře) a prkazujíí datum a výši prvedení úhrady (stvrzenky zaplaení v htvsti, výpisy z účtu), B) v případě pjistnéh plnění za lékařem ambulantně předepsané léky a zdravtniké prstředky také kpie reeptu vystavené na jmén pjištěnéh s uvedením data vystavení, mnžství a ppisu léků a zdravtnikýh prstředků, pdpisu a tisku razítka vystavitele, C) při pjistné událsti šetřené pliií také kpii pliejníh prtklu neb ptvrzení šetření nehdy, D) v případě úmrtí pjištěnéh také kpii úředníh úmrtníh listu a lékařskéh svědčení příčině smrti. Všehny dklady musí znít na jmén pjištěnéh a musí být patřeny datem vystavení, pdpisem a tiskem razítka vystavitele. Je-li pjistník sbu dlišnu d pjištěnéh, má tyt pvinnsti pjištěný, s výjimku případu smrti pjiště néh. Čl. 15 Dručvání písemnstí 1. Písemnsti pjistitele určené účastníkům pjištění (dále jen "adresát") se dručují prstřednitvím držitele pštvní liene (dále jen "pšta"), a t byčejnu neb dpručenu zásilku na krespndenční adresu uvedenu v pjistné smluvě, jejíh přílháh neb uvedenu na dkladeh předanýh pjistiteli. ení-li uvedena krespndenční adresa adresáta, pužije pjistitel adresu jeh sídla neb pbytu. Písemnsti mhu být dručvány rvněž zaměstnanem pjistitele neb jinu pjistitelem pvěřenu sbu; v takvém případě se částku Kč za dbu platnsti pjistné smluvy. 3. áhrada zahraňvaíh nákladů je nad ráme sjednané pjistné částky neb limitu pjistnéh plnění. Čl. 17 Přehd práv na pjistitele 1. Vznikl-li v suvislsti s hrzíí neb nastalu pjistnu událstí právněné sb ě, pjištěnému neb sb ě, která vynalžila zahraňvaí náklady, prti jinému práv na náhradu škdy neb jiné bdbné práv, přehází výplatu plnění z pjištění tt práv na pjistitele, a t až d výše částek, které pjistitel ze sukrméh pjištění právněné sb ě, pjištěnému neb sb ě, která vynalžila zahraňvaí náklady, vyplatil. 2. Oprávněná sba je pvinna učinit patření, aby nedšl k prmlčení neb zániku práva na náhradu škdy, které pdle zákna přehází na pjistitele. 3. Oprávněná sba nesmí uzavírat s třetí stranu takvé dhdy, kterými by se vzdávala nárku na náhradu vůči třetí sbě v případě, že tyt nárky přeházejí na pjistitele. 4. Oprávněná sba je pvinna přehd práv na pjistitele na jeh žádst písemně ptvrdit. 5. Pkud pjistiteli v suvislsti s uplatněním nárku vzniknu vinu právněné sby další náklady, je pjistitel právněn tyt náklady p právněné sbě pžadvat. Čl. 18 Asistenční služby Asistenční služba je pskytvána pjištěnému v suvislsti se sjednanými pjištěními a je zabezpečvána smluvní ranizaí pjistitele: AXA ASSISTAC CZ, s.r.., budva City Pint, Hvě zdva 1689/2a, PRAHA 4 Pankrá tel , SMS: , fax , Asistenční služby jsu pskytvány 24 hdin denně. Rzsah pskytvanýh asistenčníh služeb je dstupný na adrese Čl. 19 Závěrečná ustanvení 1. Pjistné pdmínky jsu nedílnu sučástí pjistné smluvy. 2. Prhlášení a známení vůči pjistiteli jsu platná puze tehdy, pkud jsu pdána v písemné frmě. 3. Kmunikačním jazykem je čeština. 4. Za sby nezpůsbilé k právním úknům jedná jejih záknný zástupe. 5. áklady pjistitele spjené se vznikem a správu pjištění činí 20% z nesptřebvanéh pjistnéh. 6. Všehny spry vyplývajíí z pjištění neb v suvislsti s ním vzniklé budu řešeny, nedjde-li k jiné dhdě, ppř. k mimsudnímu vypřádání, u příslušnéh sudu v České republie pdle českéh práva. ODDÍL B. POJIŠTĚÍ LÉČBÝCH VÝLOH Má-li pjištěný v pjistné smluvě sjednán Pjištění léčebnýh výlh (dále v tmt ddílu také jen pjištění ), řídí se pjištění krmě splečnýh ustanvení v ddílu A. i ustanveními tht ddílu. Čl. 1 Vymezení pjmů Pr účely tht pjištění platí následujíí vymezení pjmů: Průkaz pjištěnéh je písemné ptvrzení vzniku pjištění léčebnýh výlh, které pjistitel vydává pr ptřeby pjištěnéh; služí k uplatnění práva na pjistné plnění v místě pjištění. Čl. 2 Účel a předmět pjištění 1. Pjištění se sjednává jak škdvé. 2. Účelem pjištění je uhradit právněné sbě škdu vzniklu na předmětu pjištění v důsledku vzniku pjistné událs. ti 3. Oprávněnu sbu je pjištěný. 4. Předmětem pjištění je zdraví pjištěnéh. Čl. 3 Územní a časvá platnst pjištění Odhylně d čl.3 dst.1 ddílua. splečnýh ustanvení a bez hledu na sjednanu územní platnst se pjištění nevztahuje na událsti vzniklé na území České republiky. Čl. 4 Pjistná událst Pjistnu událstí je, s výjimku sjednanýh výluk, změna zdravtníh stavu pjištěnéh, vzniklá v dbě trvání pjištění a v místě pjištění z příčiny náhléh nemnění neb úrazu, která vyžaduje následné pskytnutí nutné a nedkladné zdravtní péče. Čl. 5 Rzsah pjistnéh plnění 1. Škdu jsu nezbytně nutné a přiměřené náklady prkazatelně vynalžené na zdravtní péči pjištěnéh v místě pjištění v rzsahu: a) nutná a nedkladná zdravtní péče pjištěnéh zahrnujíí: - nezbytné vyšetření ptřebné ke stanvení dianózy a léčebnéh pstupu, - nezbytné standardní šetření, - nezbytnu hspitalizai nemnéh ve víelůžkvém pkji se standardním vybavením, - nutnu perai včetně suvisejííh nezbytnýh výlh, - nezbytné léky a zdravtniké prstředky předepsané lékařem v mnžství ptřebném d dby návratu d ČR, - ze zdravtníh hlediska nutnu přepravu z místa vzniku pjistné událsti d nejbližšíh zařízení první lékařské pmi neb nemnie a zpět, b) repatriae nemnéh pjištěnéh, která je ze zdravtníh hlediska nutná a je prvedena, p psuzení a shválení revizním lékařem pjistitele a za suhlasu šetřujííh lékaře, ranizaí zdravtniké dpravy dsuhlasenu pjistitelem neb pskytvatelem asistenčníh služeb pjistitele, a t d zdravtnikéh zařízení v České republie určenéh stejným způsbem, ppřípadě d místa pbytu pjištěnéh v České republie, ) p předhzím shválení může pjistitel v důvdněnýh případeh uhradit i náklady další sby nezbytné pr dprvd pjištěnéh, d) převz tělesnýh statků pjištěnéh d místa jeh pbytu v České republie prvedený speializvanu ranizaí dsuhlasenu pjistitelem neb 3/6

17 pskytvatelem asistenčníh služeb pjistitele. nepvažují: P předhzím shválení může pjistitel 1. prd včetně předčasnéh a šestinedělí, interrupe, umělé v důvdněnýh případeh uhradit i další suvisejíí náklady, pldnění, vyšetření a léčení nepldnsti neb vyšetření (včetně labratrníh a ultrazvukvéh) ke zjištění e) nedkladné šetření zubů pjištěnéh za účelem a sledvání těhtenství, vyšetření v suvislsti dstranění náhle vzniklé blesti s výjimku zhtvení a pravy zubníh prtéz, pevnýh zubníh náhrad a rtdntikýh pmůek. 2. áklady pdle dstave 1 tht článku pjistitel hradí přím neb prstřednitvím pskytvatele asistenčníh služeb zdravtnikému zařízení neb jiné sbě, která tyt náklady prkazatelně vynalžila. s antiknepí včetně úhrady antiknepe, 2. případy vyestvání za účelem čerpání zdravtní péče, 3. šetření zubů a služeb s ním spjenýh s výjimku šetření následků úrazu a nezbytnéh jednduhéh šetření zubů za účelem dstranění náhle vzniklé blesti, 4. preventivní prhlídky, čkvání, kntrlní lékařská vyšetření a šetření nesuvisejíí s náhlým nemněním 3. Přímá úhrada škdy: a) Pkud pjištěný prvedl přímu úhradu škdy, která je pjistnu událstí, pjistitel následně prplatí přiměřené náklady, a t p převzetí riinálů ptřebnýh dkladů, tj. uskuteční finanční plnění. Oriinály těht dkladů zůstávají pjistiteli a nevraejí se. Byl-li předlžen riinál dkladu k úhradě jiné sbě než pjistiteli, pstačí jeh kpie, pkud na ní jsu riinálně zaznamenány a ptvrzeny platby prvedené tut sbu. neb úrazem, 5. rehabilitae, fyzikální léčba, hirpraktiké výkny, vývikvé terapie, návik sběstačnsti, 6. ránvé transplantae, léčení hemfilie, léčení interfernem, inzulinterapie mim pskytnutí první pmi, hrniké hemdialýzy a pdávání léků, které byl zahájen v České republie, 7. náhrady za brýle, kntaktní čč ky, nasluhaí přístrje a za zhtvení a pravy rtpedikýh prtéz, 8. vyšetření a léčení psyhikýh pruh nesuvisejííh b) Djde-li ke smrti pjištěnéh, kterému vznikl nárk s jiným náhlým nemněním neb úrazem, na finanční plnění, které za živta nebdržel, plní pjistitel tmu, kd náklady prkazatelně vynalžil, jinak se plnění stává předmětem dědikéh řízení. ) ení-li smluvními stranami písemně dhdnut jinak, je finanční plnění pdle tht článku splatné v měně České republiky a na jejím území a pjistitel h pskytuje frmu převdu na bankvní účet právněné sby neb pštvní pukázku na jmén a adresu právněné sby. 4. Pkud dšl k pjistné událsti a nepřetržitá hspitalizae pjištěnéh přesáhne dbu trvání pjištění, pjistitel rzhdne dalším pstupu takt: a) pkud zdravtní stav pjištěnéh neumžňuje jeh repatriai, bude pjištěný léčen ve zdravtnikém zařízení určeném pjistitelem d dby, než se jeh zdravtní stav zlepší natlik, že bude mžné jeh repatriai uskutečnit, b) pkud zdravtní stav pjištěnéh umžňuje jeh repatriai, lze p suhlasu šetřujííh lékaře psyhlikéh vyšetření a psyhterapie, 9. výkny a dianstiké metdy, které nejsu lékařsky uznávané neb nejsu prvedeny kvalifikvaným zdravtnikým pravníkem včetně hspitalizae pskytnuté v takvýh zařízeníh, 10. ksmetiké zákrky, 11. lázeňské a zdravenské léčení a pbyt, léčení v dbrnýh léčebnýh ústaveh (včetně léčeben dluhdbě nemnýh, sanatrií a hspivé péče) a v zařízeníh následné lůžkvé šetřvatelské péče, 12. akupunktura a hmepatie, 13. kmplikae, které se mhu vyskytnut při léčení nemnění neb úrazů, na něžse pjištění nevztahuje, 14. vyšetření a léčení phlavníh, sexuálně přensnýh nemí aaids d stanvení dianzy, včetně vyšetření na HIV pzitivitu, 15. úhrady léků a zdravtnikýh prstředků nepředepsanýh lékařem, t.j. vlně zakupenýh bez lékařskéh předpisu neb jejihž pdávání byl zahájen před pčátkem uskutečnit jeh repatriai neb dléčení pjištění, ve zdravtnikém zařízení na území České republiky určeném pjistitelem. 5. Hrní hranie pjistnéh plnění je určena těmit limity: a) Sjednaný limit plnění za náklady dle písm. a) až e) dst. 1 tht článku ( Zdravtní péče včetně repatriae a převzu), závislý na zvlené variantě hranie plnění uvedené v pjistné smluvě, mezuje pjistné plnění za jednu a všehny pjistné událsti pjištěnéh takt: 16. léčení takvýh nemí a zdravtníh stavů, kdy je zdravtní péče vhdná, účelná a ptřebná, ale je dkladná a lze ji pskytnut až p návratu d České republiky, 17. událsti, pkud pjištěný dmítne pdstupit repatriai, šetření neb ptřebná lékařská vyšetření lékařem, kteréh určil pjistitel neb pskytvatel asistenčníh služeb pjistitele, 18. převzy, vyhledávaí, pátraí a zahraňvaí ake, pkud Varianta hranie plnění Basi Cmfrt xelent zárveň nedšl k pjistné událsti na zdraví pjištěnéh, 19. zdravtní péče v zemi, kde je již pjištěný zdravtně Výše limitu plnění [K č] pjištěn. b) Dílčí limit z limitu uvedenéh pd písm. a) tht dstave je limit plnění za náklady dle dst. 1 písm. e) tht článku ( edkladné šetření zubů), závislý na zvlené variantě hranie plnění uvedené v pjistné smluvě, mezuje pjistné plnění za jednu a všehny pjistné událsti pjištěnéh takt: ODDÍL C. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚÍ Má-li pjištěný v pjistné smluvě sjednán Úrazvé pjištění (dále v tmt ddílu jen pjištění ), řídí se pjištění krmě Varianta hranie plnění Basi Cmfrt xelent splečnýh ustanvení v ddílu A. i ustanveními tht Výše limitu plnění [K č] ddílu. Čl. 6 Pvinnsti pjištěnéh Krmě pvinnstí uvedenýh v ddílua. je pjištěný pvinen: 1. V případě ptřeby vyhledat lékařské šetření a pskytvateli zdravtní péče se prkazvat průkazem pjištěnéh. 2. Pkud t zdravtní stav pjištěnéh umžňuje, pdstupit na návrh pjistitele neb pskytvatele asistenčníh služeb pjistitele repatriai. 3. Je-li na pjištěném zdravtnikým zařízením výjimečně pžadvána přímá úhrada škdy, která je pjistnu událstí, je pjištěný pvinen: a) převzít riinály ptřebnýh dkladů a bezpečně je uhvat až d jejih předání pjistiteli, b) uhradit právněnému příjemi přiměřené a prkazatelné náklady, ) bez zbytečnéh prdlení předat ptřebné dklady pjistiteli. Čl. 7 Výluky z pjištění Krmě výluk uvedenýh v ddílu A. se za pjistnu událst Čl. 1 Vymezení pjmů Pr účely tht pjištění platí následujíí vymezení pjmů: Trvalými následky se rzumí takvé následky úrazu, které již nejsu shpny zlepšení, tj. trvalá vlivnění tělesnýh funkí neb jejih ztráta. Čl. 2 Účel a předmět pjištění 1. Pjištění se sjednává jak bnsvé. 2. Účelem pjištění je v důsledku vzniku pjistné událsti pskytnut právněné sbě jednrázvé pjistné plnění ve smluvené výši. 3. Oprávněnu sbu je pjištěný. V případě pjistné událsti s následkem smrti pjištěnéh nabývají tht práva sby určené ZPS. 4. Předmětem pjištění je zdraví pjištěnéh. Čl. 3 Územní a časvá platnst pjištění Odhylně d čl.8 ddílu A. trvá pjištění v rámi sjednané pjistné dby nejdříve d kamžiku nastupení esty a nejdéle d kamžiku návratu z esty. 4/6 Čl. 4 Pjistná událst Pjistnu událstí je, s výjimku sjednanýh výluk, změna zdravtníh stavu pjištěnéh vzniklá v dbě trvání pjištění a v místě pjištění z příčiny úrazu. Čl. 5 Rzsah pjistnéh plnění 1. Změnu zdravtníh stavu pjištěnéh se rzumí: a) trvalé následky úrazu, b) smrt úrazem. 2. Vznikne-li práv na pjistné plnění něklika sbám a nejsu-li jejih pdíly určeny, má každá z nih práv na stejný díl. 3. Pjistné plnění určuje pjistitel pdle dále uvedenýh zásad, výše sjednané pjistné částky a tabulky pr hdnení trvalýh následků úrazu platné k datu uzavření pjistné smluvy (dále jen eňvaí tabulka ). Oeňvaí tabulku úrazu může pjistitel dplňvat a měnit a pjištěný má práv d ní kdykli nahlédnut. 4. Pjistné plnění za trvalé následky úrazu : a) pkud úraz zanehá pjištěnému trvalé následky, vyplatí pjistitel pdle eňvaí tabulky tlik prent ze sjednané pjistné částky, klika prentům dpvídá rzsah trvalýh následků úrazu pr jedntlivá tělesná pškzení p jejih ustálení. Jestliže rzsah trvalýh následků úrazu není mžné přesně stanvit, je rzhdujíí, d jaké míry je z lékařskéh hlediska vlivněna funke pškzenéh ránu, b) v prvním re p úrazu pskytne pjistitel plnění puze v tm případě, lze-li z lékařskéh hlediska jednznačně určit knečný rzsah trvalýh následků úrazu, ) není-li mžné p prvním re p úrazu jednznačně určit prent trvalýh následků úrazu, ale lze-li stanvit, že vznikl nárk na pjistné plnění a zárveň lze určit jeh minimální výši, pskytne pjistitel právněné sbě přiměřenu zálhu na základě její písemné žádsti. V těht případeh je pjištěný i pjistitel právněn nehat si rzsah trvalýh následků úrazu každrčně, p dbu 3 let p úrazu, prvěřit lékařem, d) není-li mžné ani p 3 leteh p úrazu určit jednznačný rzsah trvalýh následků úrazu, stanví jej pjistitel pdle rzsahu trvalýh následků úrazu ke kni tét lhůty, e) zemře-li pjištěný v důsledku úrazu během jednh rku d vzniku úrazu, nárk na pjistné plnění za trvalé následky úrazu nevzniká, f) zemře-li pjištěný během jednh rku d vzniku úrazu z jiné příčiny, která nesuvisí s úrazem, vyplatí pjistitel pjistné plnění pdle rzsahu trvalýh následků úrazu, které je mžn určit na základě napsledy vystavenýh lékařskýh nálezů, ) je-li následkem jedné pjistné událsti něklik trvalýh následků, plní pjistitel ve výši sučtu prent pr jedntlivé následky, nejvýše však d sjednané hrní hranie plnění za jednu pjistnu událst, h) týkají-li se jedntlivé následky p jednm neb víe úrazeh téhž údu, ránu neb jejih částí, hdntí je pjistitel jak elek, a t nejvýše d prenta stanveným v eňvaí tabule pr anatmiku neb funkční ztrátu příslušnéh údu, ránu neb jejih částí, i) byla-li část těla neb ránu, kterýh se týkají trvalé následky úrazu, pškzeny již před úrazem, sníží pjistitel pjistné plnění za trvalé následky úrazu tlik prent, klika prentům dpvídal předhzí pškzení, j) je-li v pjistné smluvě sjednána spluúčast, pjistitel vyplatí pjistné plnění, pkud rzsah trvalýh následků přesáhne výši sjednanéh prenta spluúčasti. Spluúčast se vztahuje na jednu pjistnu událst, k) sjednaná pjistná částka, závislá na zvlené variantě hranie plnění uvedené v pjistné smluvě, mezuje pjistné plnění za jednu pjistnu událst takt: Varianta hranie plnění Výše pjistné částky [K č] Basi Cmfrt xelent Pjistné plnění za smrt následkem úrazu : a) zemře-li pjištěný d 3 let de dne úrazu na jeh následky, pjistitel jednrázvě vyplatí sjednanu pjistnu částku, b) pjistné plnění v důsledku smrti úrazem se snižuje výši plnění, které byl již vyplaen pjištěnému

18 za trvalé následky tht úrazu. Pkud již byl nepvažují ftaparáty, hudební nástrje, audivizuální pjistitelem vyplaen vyšší pjistné plnění za trvalé tehnika, mbilní telefny, pčítače apd. včetně jejih následky tht úrazu než je pjistná částka sjednaná příslušenství umístěné v zavazadlvém prstru pr případ smrti úrazem, nemá pjistitel práv mtrvéh vzidla. pžadvat vráení rzdílu těht dvu plnění, ) sjednaná pjistná částka, závislá na zvlené variantě Čl. 3 hranie plnění uvedené v pjistné smluvě, mezuje Územní a časvá platnst pjištění pjistné plnění za jednu pjistnu událst takt: Odhylně d čl.8 ddílu A. trvá pjištění v rámi sjednané pjistné dby nejdříve d kamžiku nastupení esty a nejdéle Varianta hranie plnění Basi Cmfrt xelent d kamžiku návratu z esty. Výše pjistné částky [K č] Čl. 4 Čl. 6 Pjistná událst Pvinnsti pjištěnéh Pjistnu událstí je, s výjimku sjednanýh výluk, škda na Krmě pvinnstí uvedenýh v ddílua. je pjištěný pvinen: předmětu pjištění vzniklá v dbě trvání pjištění a v místě pjištění: 1. prkázat pjistiteli, že k úrazu dšl, 1. pškzením neb zničením pjištěné věi z příčiny: 2. bez zbytečnéh dkladu vyhledat p úrazu lékařské a) pžár, výbuh, přímý úder blesku, pád letadla, šetření a léčit se pdle pkynů lékaře, b) pvdeň neb záplava, 3. při uplatnění nárku na pjistné plnění v případě trvalýh ) vihřie neb krupbití, následků předlžit splu s známením pjistné událsti: d) sesuvání půdy, zříení skal neb zemin, sesuvání a) zdravtní dkumentai průběhu léčení a rehabilitae neb zříení sněhvýh lavin, včetně lékařské zprávy vydané šetřujíím lékařem e) pád strmů, stžárů neb jinýh předmětů, p ustálení trvalýh následků úrazu, f) tíha sněhu neb námrazy, b) prpuštěí zprávu, v případě hspitalizae ) zemětřesení, pjištěnéh v suvislsti s úrazem, h) vda vytékajíí z vdvdníh zařízení, ) pliejní zprávu, dšl-li k úrazu v suvislsti s dpravní 2. dizením pjištěné věi krádeží vlupáním neb lupeží, nehdu neb trestným činem, 3. ztrátu, pškzením neb zničením pjištěné věi 4. právněná sba je pvinna při uplatnění nárku při dpravní nehdě. na pjistné plnění v případě smrti pjištěnéh následkem úrazu předlžit splu s známením pjistné událsti: Čl. 5 a) riinál neb věřenu kpii úmrtníh listu pjištěnéh, Rzsah pjistnéh plnění b) lékařsku zprávu příčině smrti a pliejní prtkl, jestliže klnsti úmrtí šetřila pliie. ODDÍL D. POJIŠTĚÍ OSOBÍCH VĚCÍ Má-li pjištěný v pjistné smluvě sjednán Pjištění sbníh věí (dále v tmt ddílu jen pjištění ), řídí se pjištění krmě splečnýh ustanvení v ddílu A. i ustanveními tht ddílu. Čl. 1 Vymezení pjmů Pr účely tht pjištění platí následujíí vymezení pjmů: 1. Odizením věi se rzumí: a) krádež vlupáním, kdy se izí sba zmnila pjištěnýh věí a při tm prkazatelně překnala překážky hráníí tyt věi před jejih dizením z uzavřenýh a uzamčenýh místnstí neb z uzavřenéh a uzamčenéh zavazadlvéh prstru mtrvéh vzidla za pdmínky, že věi nebyly z vnějšku nijak viditelné. Pužití riinálníh klíče neb jeh duplikátu se pvažuje za překnání překážky puze v případě, pkud se izí sba zmnila riinálníh klíče krádeží vlupáním neb lupeží. Za dizení věi krádeží vlupáním se nepvažuje vniknutí nezjištěným způsbem, b) lupež, kdy se izí sba zmnila pjištěnýh věí za pužití násilí neb phrůžky bezprstředníh násilí prti sbě, která tvřila překážku před dizením pjištěnýh věí. 2. Za ztrátu věi se pvažují puze případy, kdy byl pjištěný zbaven mžnsti věi patrvat v důsledku dpravní nehdy. Čl. 2 Účel a předmět pjištění 1. Pjištění se sjednává jak škdvé na časvu enu. 2. Účelem pjištění je uhradit právněné sbě škdu vzniklu na předmětu pjištění v důsledku vzniku pjistné událs. ti 3. Oprávněnu sbu je pjištěný. 4. Předmětem pjištění (pjištěnými věmi) jsu mvité věi sbní ptřeby bvyklé pr daný účel esty a určené k sbnímu užívání pjištěným, které si vzal na estu neb je prkazatelně přídil během esty, včetně zavazadel, ve kterýh jsu tyt věi ulženy. Za pjištěné věi se 1. V případě pjistné událsti s následkem pškzení pjištěné věi, vyplatí pjistitel částku dpvídajíí přiměřeným nákladům na pravu pškzené věi, a t nejvýše d časvé eny věi. Čl. 7 Výluky z pjištění 2. V případě pjistné událsti s následkem zničení pjištěné Krmě výluk uvedenýh v ddílu A. se za pjistnu událst věi, vyplatí pjistitel částku dpvídajíí časvé eně nepvažují nemi (např. srdeční infarkt, mzkvá mrtvie, věi. ukrvka, apd.) s výjimku nemí vzniklýh výlučně 3. V případě pjistné událstí s následkem dizení neb následkem úrazu. ztráty pjištěné věi, vyplatí pjistitel částku dpvídajíí časvé eně věi. 4. Sjednaný limit plnění, závislý na zvlené variantě hranie plnění uvedené v pjistné smluvě, mezuje pjistné plnění za jednu a všehny pjistné událsti pjištěnéh takt: Varianta hranie plnění Výše limitu plnění [K č] Basi Cmfrt xelent Čl. 6 Pvinnsti pjištěnéh Krmě pvinnstí uvedenýh v ddílua. je pjištěný pvinen: 1. V případě dizení pjištěnýh věí známit tut skutečnst místně příslušnému pliejnímu ránu a pjistiteli předat pliejní prtkl jak sučást známení škdné událsti. Pliejní prtkl musí bsahvat identifikai pjištěnéh, datum, příčinu a klnsti vzniku a rzsah škdné událsti ( seznam dizenýh, zničenýh neb pškzenýh vě í). Dále pak datum zápisu, pdpis, razítk a kntakt zapisvatele. 2. V případě ztráty pjištěnýh věí při dpravní nehdě zabezpečit prtkl šetření dpravní nehdy a předat h pjistiteli jak sučást známení škdné událsti. 3. Bez zbytečnéh dkladu pjistiteli známit, že: a) v suvislsti se škdnu událstí byl zahájen trestní řízení a infrmvat h průběhu a výsledíh tht řízení, b) se našla vě dizená neb ztraená v suvislsti s pjistnu událstí a v případě, že již bdržel pjistné plnění za tut vě, vrátit pjistiteli plnění snížené přiměřené a prkazatelné náklady ptřebné na pravu tét věi, pkud byla pškzena v dbě d vzniku pjistné událsti d dby, kdy byla nalezena. 4. Uhvat pškzené neb zničené věi v půvdním stavu a umžnit pjistiteli jejih prhlídku d uknčení šetření nutnéh ke zjištění rzsahu jeh pvinnsti plnit. Čl. 7 Výluky z pjištění Krmě výluk uvedenýh v ddílu A. se za pjistnu událst nepvažují: 1. událsti způsbené následkem vady, kteru měla pjištěná vě již v dbě uzavření pjištění, a která byla či mhla být známa pjistníkvi neb pjištěnému bez hledu na t, zda byla známa pjistiteli, 2. nepřímé škdy všeh druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pkuty, manka, nemžnst pužívat pjištěnu vě, 5/6 autrská práva) a za vedlejší výlhy (expresní příplatky jakéhkliv druhu, náklady právníh zastupení apd.), 3 škdy na těht věeh: a) mtrvé dpravní prstředky, přívěsy a návěsy včetně jejih sučástí a náhradníh dílů, b) věi a zavazadla svěřená dpravi, ) věi předané za účelem pskytnutí služby, d) zvířata, e) peníze, vkladní knížky, platební karty, vkladvé listy, telefnní karty, enné papíry a jiné bdbné dkumenty, estvní pasy, řidičské průkazy, jízdenky, letenky a jiné dklady, průkazy a právnění všeh druhu, f) zbraně, věi z drahýh kvů, sbírky a věi sběratelské hdnty, staržitnsti, značkvý prelán, uměleké předměty, věi zvláštní kulturní a histriké hdnty a jiné ennsti, ) ptraviny, alkhl a tabákvé výrbky, h) samstatné nsiče dat (CD, flash disk aj.), i) záznamy na nsičíh dat. ODDÍL. POJIŠTĚÍ ODPOVĚDOSTI ZA ŠKODU Má-li pjištěný v pjistné smluvě sjednán Pjištění dpvědnsti za škdu (dále v tmt ddílu jen pjištění ), řídí se pjištění krmě splečnýh ustanvení v ddílu A. i ustanveními tht ddílu. Čl. 1 Účel a předmět pjištění 1. Pjištění se sjednává jak škdvé. 2. Účelem pjištění je za pjištěnéh uhradit pškzenému škdu vzniklu na předmětu pjištění v důsledku vzniku pjistné událs. ti 3. Oprávněnu sbu je pjištěný. 4. Předmětem pjištění je zdraví a majetek izíh sb. Čl. 2 Územní a časvá platnst pjištění Odhylně d čl.8 ddílu A. trvá pjištění v rámi sjednané pjistné dby nejdříve d kamžiku nastupení esty a nejdéle d kamžiku návratu z esty. Čl. 3 Pjistná událst Pjistnu událstí je, s výjimku sjednanýh výluk, vznik pvinnsti pjištěnéh nahradit škdu vzniklu v dbě trvání a v místě pjištění na předmětu pjištění, za kteru pjištěný dpvídá pdle právníh předpisu státu, kde škda vznikla. Pkud náhradě tét škdy rzhduje sud neb jiný právněný rán, platí, že pjistná událst nastala teprve dnem, kdy rzhdnutí tht ránu nabyl právní mi. Čl. 4 Rzsah pjistnéh plnění 1. Škdu je újma způsbená pjištěným izí sbě v rzsahu: a) pš kzení zdraví izí sby ( škda na zdraví), b) pškzení neb zničení věi ve vlastnitví izí sby ( škda na věi), ) způsbení finanční škdy izí sbě, pkud vznikla v přímé suvislsti se škdu pd písm. a) neb b) tht dstave. Finanční škdu se rzumí majetkvá újma, která vznikla jinak nežpškzením zdraví neb věi a náklady nutné k právní hraně pjištěnéh před nárkem, který pjištěný i pjistitel pvažují za neprávněný. 2. Jestliže pjištěný způsbí škdu svým jednáním, které byl vlivněn pžitím alkhlu neb aplikaí mamnýh neb psyhtrpníh látek, má pjistitel prti němu práv na náhradu th, za něh plnil. 3. Sjednané limity plnění v členění dle písm. a) až ) dst. 1 tht článku, závislé na zvlené variantě hranie plnění uvedené v pjistné smluvě, mezují pjistné plnění za jednu a všehny pjistné událsti pjištěnéh takt: Výše limitu plnění [K č] škda na zdraví škda na věi škda finanční Varianta hranie plnění Basi Cmfrt xelent Pjistné plnění za jednu vě je dále mezen její časvu enu. 5. Pjistné plnění za škdu na zdraví je mezen na nutnu a nedkladnu zdravtní péči.

19 Čl. 5 Pvinn sti pjištěnéh Krmě pvinnstí uvedenýh v ddílua. je pjištěný pvinen: 1. bez zbytečnéh dkladu známit pjistiteli, že pškzený uplatnil prti němu práv na náhradu škdy, vyjádřit se ke své dpvědnsti za vzniklu škdu, k pžadvané náhradě škdy a její výši, 2. bez zbytečnéh dkladu známit pjistiteli, že v suvislsti se škdní událstí byl prti němu zahájen sudní (bčanskprávní i trestní) neb rzhdčí řízení, 3. předat pjistiteli pliejní prtkl, byla-li událst šetřena pliií, 4. předat pjistiteli jména a adresy všeh pškzenýh, případnýh svědků a jejih písemná prhlášení, dklady prkazujíí výši vzniklé škdy, 5. při škdě na zdraví izí sby předlžit lékařsku zprávu s pdrbnu dianózu pranění tét sby ppř. příčinu její smrti, 6. bez suhlasu pjistitele nehradit ani se nezavazvat k úhradě prmlčené phledávky neb její části, 7. bez suhlasu pjistitele neuznávat zela ani zčásti nárk z titulu dpvědnsti za škdu, 8. v řízení náhradě škdy vedeném prti němu: a) pstupvat v suladu s pkyny pjistitele, zejména známit pjistiteli, kd jej bude v řízení zastupvat, b) infrmvat pjistitele průběhu a výsledíh řízení, a předat pjistiteli všehny dklady týkajíí se těht řízení ihned p jejih bdržení, ) bez suhlasu pjistitele neuzavírat sudní smír neb dhdy narvnání, d) pdat pravný prstředek prti rzhdnutí sudů neb jinýh právněnýh ránů, pkud v dvlaí lhůtě nebdrží jiný pkyn d pjistitele, e) vznést včas námitku prmlčení, f) pstupvat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rzsudku pr zmeškání neb pr uznání. Čl. 6 Výluky z pjištění Krmě výluk uvedenýh v ddílu A. se pjištění dále nevztahuje na dpvědnst: 1. za škdu převzatu nad ráme stanvený právními předpisy neb převzatu smluvně, 2. za škdu způsbenu prvzem dpravníh mtrvéh prstředku, 3. za škdu, pkud vznikl nárk na plnění z pjištění dpvědnsti za škdu při pravním úrazu neb nemi z pvlání, 4. za škdu vzniklu v suvislsti s činnstí, u které české právní předpisy ukládají pvinnst sjednat pjištění dpvědnsti za škdu, 5. za škdu vzniklu na živtním prstředí a ekliké škdy, 6. za škdu vzniklu na dateh a infrmaíh, 7. za výrbek, 8. za škdu vzniklu v suvislsti s výknem výdělečné činnsti neb při plnění pravníh úklů v pravně právníh vztazíh neb v suvislsti s nimi, 9. za škdu způsbenu při výknu práva myslivsti, 10. za škdu způsbenu na věeh, které pjištěný převzal za účelem pskytnutí jakékliv služby, 11. za škdu, za kteru dpvídá svým splečníkům (ve smyslu zákna 513/1991 Sb., bhdníh zákníku), sbám blízkým sbě neb blízkým svým splečníkům. ODDÍL F. POJIŠTĚÍ STORA ZÁJZDU Má-li pjištěný v pjistné smluvě sjednán Pjištění strna zájezdu (dále v tmt ddílu jen pjištění ), řídí se pjištění krmě splečnýh ustanvení v ddílu A. i ustanveními tht ddílu. Čl. 1 Vymezení pjmů Pr účely tht pjištění platí následujíí vymezení pjmů: 1. Zájezdem se rzumí esta a pbyt zabezpečvaný přadatelem se splečnu neb individuální dpravu bez hledu na pčet zabezpečvanýh služeb. 2. Strnpplatek je pplatek pžadvaný přadatelem za zrušení účasti na zájezdu. Za strnpplatek se pvažuje částka d výše dpvídajíí ustanvením estvní smluvy, případně určená v sazebníku strn pplatků přadatele platném k datu uzavření estvní smluvy. 3. Příbuzným pjištěnéh je jeh manžel, manželka, druh, družka, děti a rdiče pjištěnéh a rdiče manžela či manželky, a t puze při splnění pdmínky, že mají sučasně sjednané estvní pjištění zahrnujíí pjištění strna zájezdu na základě stejné pjistné smluvy jak ODDÍL G. POJIŠTĚÍ ZÁSAHU HORSKÉ ZÁCHRAÉ SLUŽBY pjištěný, který dstupil d estvní smluvy. Má-li pjištěný v pjistné smluvě sjednán Pjištění zásahu 4. Přadatelem se rzumí subjekt dlišný d účastníků hrské záhranné služby (dále v tmt ddílu jen pjištění ), pjištění a příbuznýh, který ranizuje předmětný zájezd řídí se pjištění krmě splečnýh ustanvení v ddílu A. (např. estvní kanelář, estvní aentura, dpravní i ustanveními tht ddílu. splečnst, ubytvaí zařízení). 5. Vážným nemněním se rzumí náhlé nemnění Čl. 1 dlžené ptvrzením pravní neshpnsti a spjené Vymezení pjmů s hspitalizaí neb uputáním na lůžk. Pr účely tht pjištění platí následujíí vymezení pjmů: Hrsku službu se dále rzumí Hrská záhranná služba Čl. 2 Slvenské republiky. Účel a předmět pjištění 1. Pjištění se sjednává jak škdvé. Čl Účelem pjištění je uhradit právněné sbě škdu vzniklu v důsledkuvzniku pjistné událs ti. Účel a předmět pjištění 1. Pjištění se sjednává jak škdvé. 3. Oprávněnu sbu je pjištěný. 2. Účelem pjištění je uhradit právněné sbě škdu 4. Předmětem pjištění je účast pjištěnéh na zájezdu. vzniklu v důsledkuvzniku pjistné událs ti. 3. Oprávněnu sbu je pjištěný. Čl Předmětem pjištění je zásah hrské služby. Územní a časvá platnst pjištění Odhylně d čl.8 ddílu A. trvá pjištění d kamžiku sjednání Čl. 3 pjištění d kamžiku nastupení esty, nejdéle však Územní a časvá platnst pjištění d sjednanéh pčátku pjistné dby. Odhylně d čl.3 dst.1 ddílu A. je místem pjištění, bez Pjištění je sjednán uzavřením pjistné smluvy bez hledu hledu na sjednanu územní platnst, území Slvenské na sjednanu pjistnu dbu. republiky. Čl. 4 Čl. 4 Pjistná událst Pjistná událst Pjistnu událstí je, s výjimku sjednanýh výluk, vyměření Pjistnu událstí je, s výjimku sjednanýh výluk, vznik strnpplatku přadatelem, pkud pjištěný v dbě trvání pvinnsti pjištěnéh uhradit své náklady na zásah hrské pjištění svu účast na zájezdu u přadatele prkazatelně služby v místě pjištění vzniklé v dbě trvání pjištění, je-li zrušil z příčiny vážnéh nemnění, úrazu či smrti pjištěný v tísni. pjištěnéh neb jeh příbuznéh aneb sb pjištěnýh na stejnu pjistnu smluvu, pkud tyt příčiny vznikly Čl. 5 p uzavření pjistné smluvy. Rzsah pjistnéh plnění Dnem vzniku pjistné událsti je datum, kdy byl přadateli 1. áklady na zásah hrské služby se pr účely tht dručen zrušení účasti na zájezdu. pjištění rzumí náklady tehnikéh zásahu v rzsahu: a) vyhledání pjištěnéh v hrské blasti, Čl. 5 b) vyprštění pjištěnéh, Rzsah pjistnéh plnění ) zahraňvaí práe spjené s pzemní či leteku 1. Pjistitel pskytne pjistné plnění d výše strnpplatku, přepravu z místa zásahu hrské služby d místa maximálně však d výše eny zájezdu uvedené v pjistné dvzu pjištěnéh dpravní zdravtní službu neb smluvě, bě snížené sjednanu spluúčast. Výší d nejbližšíh zdravtnikéh zařízení, strnpplatku a enu zájezdu se vždy rzumí náklady d) přeprava tělesnýh statků z místa zásahu hrské suvisejíí přím s sbu pjištěnéh. služby d místa dvzu tělesnýh statků k tmu 2. Pjistitel pskytne pjistné plnění, pkud důvd ke zrušení určenu dpravní službu. zájezdu nastal v dbě, kdy čerpání služeb nebyl mžné dvlat bez strnpplatku. 3. V případě prušení pvinnstí dle čl. 6 tht ddílu je pjistitel právněn pjistné plnění přiměřeně snížit. Čl. 6 Pvinnsti pjištěnéh Je-li zřejmé, že účast pjištěnéh na zájezdu musí být zrušena, je pjištěný krmě pvinnstí uvedenýh v ddílu A. pvinen: 1. bez zbytečnéh dkladu, nejpzději následujíí pravní den pté, kdy byl zřejmé, že se nemůže zúčastnit zájezdu, zrušit u přadatele svu účast na bjednaném zájezdu, 2. ihned pjistiteli známit a následně dlžit skutečnst, pr kteru byl nutné zrušit svu účast na zájezdu, např. lékařsku zprávu, kpii ptvrzení pravní neshpnsti neb prpuštěí zpráva z nemnie, ppř. jiné ptvrzení pdle důvdu zrušení účasti na zájezdu, kpii bjednávky zájezdu, dklad zaplaení zájezdu a částe, která byla přadatelem vráena, strnvaí pdmínky přadatele, případně jiné dklady, které si pjistitel vyžádá. Čl. 7 Výluky z pjištění Krmě výluk uvedenýh v ddílu A. se za pjistnu událst nepvažují také: 1. Důvdy psyhikéh nemnění neb psyhiké pruhy. 2. ásledky nečerpání služeb bjednanýh neb zaplaenýh pjištěným přím jejih pskytvateli. 3. Případy, kdy byl pjištění sjednán pzději než 1 pravní den p zaplaení zájezdu neb zálhy na něj. 4. Případy, kdy pjištěný nevyužil mžnst určit náhradníka. 6/6 2. Jsu-li předmětem zásahu i nepjištěné sby, uhradí pjistitel částku dpvídajíí pměru pčtu pjištěnýh a nepjištěnýh sb. 3. Sjednaný limit plnění, závislý na zvlené variantě hranie plnění uvedené v pjistné smluvě, mezuje pjistné plnění za jednu a všehny pjistné událsti pjištěnéh takt: Varianta hranie plnění Výše limitu plnění [K č] Basi Cmfrt xelent Čl. 6 Výluky z pjištění Krmě výluk uvedenýh v ddílu A. se za pjistnu událst nepvažují: 1. výkny, které nebyly vyknány v kmpeteni hrské služby, 2. zásah mim blasti územní půsbnsti hrské služby, 3. výkny hrazené: a) z veřejnéh zdravtníh pjištění, b) z pjištění vyplývajííh z mezinárdníh smluv, 4. případy, kdy se pjištěný neřídil výstražnými neb infrmačními zařízeními suvisejíími s bezpečnstí sb v hrské blasti, 5. případy, kdy se pjištěný hval tak, že svým jednáním hrzil zdraví, majetek či živt vlastní neb jinýh sb, 6. událsti vzniklé jak důsledek: a) vědméh zneužití hrské služby, b) nedbaléh jednání pjištěnéh, ) neddržení pkynů hrské služby.

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více