obèanské sdružení Praha 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obèanské sdružení 120 00 Praha 2"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení Praha 2 1

2 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech z Evropské unie. Pro opaèný jev k vylouèení, pro sociální inkluzi nebo reinserci, což jsou pojmy také znaènì frekventované, se ještì neustálil èeský výraz, který by vyjadøoval zpìtné zaèleòování nebo návrat do spoleènosti. Náplní tìchto slov není nic jiného než pomoc lidem slabým a zranitelným, tìm, kteøí nemají dostatek síly nebo motivace ke zvládnutí obtíží ve vlastním životì. Nadìje, všichni její pracovníci, potøebnou pomoc nabízejí. Potøebují k tomu však podporu státu, mìst a obcí, a také obèanù. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 Vydala: Nadìje, obèanské sdružení, Varšavská 37, Praha 2 Náklad 400 výtiskù Název Nadìje a logo jsou chránìny zákonem NADÌJE 2002 ISBN

3 ÚVODNÍ SLOVO Motto: I pøijde bezdomovec, sirotek a vdova, kteøí žijí v tvých branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvùj Bùh, žehnal pøi každé práci, kterou bude tvá ruka konat. (Bible, Pátá kniha Mojžíšova 14,29) Milí pøátelé, na titulní stranì mùžete uvidìt fotografii, která byla v roce 2001 ocenìna ve fotografické soutìži pro neziskové organizace. Je ze Staromìstského námìstí v Praze, kde mohly všechny naše poboèky pøedstavit svou èinnost veøejnosti o Mezinárodním dnu za vymýcení chudoby. Tato výroèní zpráva, kterou berete do ruky, je opìt jen pokusem ukázat na nìkolika stránkách aspoò málo z toho, co je Nadìje. V uplynulém roce jsme prožívali jako každoroènì radostnìjší i ménì radostné chvíle. Na kvìtnové valné hromadì bylo zvoleno nové pøedsednictvo. To si postavilo jako hlavní úkol stanovit koncepci další èinnosti a formulovat principy a pravidla pro rozšiøování práce. V Písku jsme otevøeli novou poboèku, která se ke konci roku spojila s plzeòskou v novou oblast. V Nedašovì jsme se potìšili spolu s obyvateli pøipomenutím desátého výroèí domu pokojného stáøí spojeného s otevøením nové budovy kuchynì s jídelnou. V Brnì jsme zaèali vaøit v nové kuchyni otevøené ve spolupráci s mìstskou èástí a stavebními úpravami domu pokojného stáøí jsme zpøíjemnili obyvatelùm jejich prostøedí. V Praze pokraèovala rekonstrukce domu v Zábìhlicích. Chránìné bydlení jsme mohli nabídnout v Praze a ve Zlínì. Naši mladí klienti ze Zlína a Otrokovic úspìšnì reprezentovali na sportovních turnajích doma i v cizinì, také se zúèastnili celé øady kulturních programù, výletù a rekondièních pobytù. Bohatý výbìr volnoèasových aktivit pro dìti a mládež v Litomyšli se prolíná celým uplynulým rokem. Dennì se v Nadìji setkáváme asi se dvìma tisíci lidí, kteøí nìco oèekávají, nìkteøí se nám svìøili na celý zbytek života, jiní v Nadìji hledají radu nebo se chtìjí " jen" najíst. Rád bych s upøímností podìkoval každému, kdo se jakkoliv podílí na výsledcích Nadìje, a každému ètenáøi, Nadìji i sobì pøeji na každý den Boží požehnání. 3

4 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA K NADÌJE, OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ, SE SÍDLEM V PRAZE 2, VARŠAVSKÁ 37 Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel Registrace u MV ÈR dne pod è. VSP/1-2274/90-R, IÈO: , DIÈ: Tel. 02/ , fax: 02/ POBOÈKA PRAHA, VARŠAVSKÁ 37, PRAHA 2 str. 4 Petra Lakatošová, oblastní øeditelka Tel. 02/ , fax: 02/ , POBOÈKA PLZEÒ, ŽELEZNIÈNÍ 36, PLZEÒ Ing. Jakub Forejt, vedoucí poboèky Tel. 019/ , fax: 019/ , str.7 POBOÈKA PÍSEK, SVATOPLUKOVA 1/211, PÍSEK str. 8 Mgr. Jan Jáchym Urban, vedoucí poboèky Tel. 0362/270107, STØEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, NÝRSKO str. 9 Bohumil Najbert, vedoucí støediska Tel. 0186/671243, bohumil.najbert.seznam.cz POBOÈKA NEDAŠOV, NEDAŠOV 161 str. 10 Ing. Josef Baránek, øeditel poboèky Tel.: 0636/335429, fax: 0636/335578, POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADÌJE 731, VYSOKÉ MÝTO str. 12 Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel Tel.: 0468/521802, fax: 0468/524825, POBOÈKA LITOMYŠL, MATÌJE KUDÌJE 14, LITOMYŠL str. 14 Ing. Jana Macková, vedoucí poboèky Tel., fax: 0464/618305, POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, ÈESKÁ TØEBOVÁ str. 15 Jiøí Grund, vedoucí poboèky Tel. 0465/539303, POBOÈKA ZLÍN, BRATØÍ SOUSEDÍKÙ 349, ZLÍN str. 16 Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky Tel.: 067/ , tel., fax: 067/35464, POBOÈKA BRNO, VELKOPAVLOVICKÁ 13, BRNO str. 18 Ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel Tel., fax: 05/ , POBOÈKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, OTROKOVICE str. 20 Ing. Eva Ludvíèková, místopøedsedkynì a øeditelka poboèky Tel., fax: 067/ , 067/ , POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, JABLONEC NAD NISOU str. 22 Jan Vanìèek, oblastní øeditel Tel., fax: 0428/317120, POBOÈKA MLADÁ BOLESLAV, ŠTYRSOVA 918, MLADÁ BOLESLAV str. 23 Mgr. Mirko Tichý, vedoucí poboèky Tel., fax: 0326/734940, 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE Obèanské sdružení Nadìje bylo založeno dne a registrováno u Ministerstva vnitra Èeské republiky pod èíslem VSP/1-2274/90-R. Nadìje je podle svých stanov nepolitická a mezikonfesní nezisková organizace, pùsobící na celém území Èeské republiky. Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v životì a jeho šíøení. Cílem je vybudování a provozování sítì služeb lidem v nouzi na køes anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou, apod., vèetnì doplòkových služeb. Své služby zamìøuje zejména na lidi osamìlé, zdravotnì postižené, spoleèensky vylouèené nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve všech formách. Uplatòována je dobrovolná práce pravidelná i pøíležitostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní služba. Spolková èinnost je výhradnì dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje. PROGRAM ÈINNOSTI INTEGRAÈNÍ PROGRAM PROGRAM PRO TØETÍ VÌK PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTIŽENÉ NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI MISIJNÍ PROGRAM Praha, Vysoké Mýto, Èeská Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Písek Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha Otrokovice, Zlín, Nedašov Litomyšl Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín ve všech poboèkách ve všech poboèkách Integraèní program (od roku 1990) je urèen na pomoc lidem sociálnì vylouèeným a lidem, kterým sociální vylouèení hrozí. Jeho smyslem je spoluúèast na hledání životních cílù a spoleèenského uplatnìní a pomoc pøi návratu do spoleènosti. Souèástí programu je okamžitá pomoc pøi uspokojení základních lidských potøeb, ale také nabídka ubytování a dlouhodobìjší pomoci. Program pro tøetí vìk (od roku 1991) pøedstavuje ucelenou soustavu služeb starým lidem, pøedevším osamìlým. Cílem je udržení nebo obnova co nejhodnotnìjšího života starého èlovìka ve vlastním domovì; teprve když to není možné, pak nabídka nového domova s komplexní péèí. Souèástí programu jsou vedle domácí péèe (home care) a peèovatelské služby také pøechodné pobyty s komplexní nebo èásteènou péèí a domy pokojného stáøí, které pøedstavují trvalý pobyt s komplexní péèí. Program pro mentálnì postižené (od roku 1992) je koncipován jako komplex služeb dìtem, mladým lidem i dospìlým s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Preferováno je bydlení ve vlastní rodinì nebo chránìné bydlení s pobytem ve stacionáøi s chránìnou prací, klientùm s tìžším postižením je urèena komplexní ústavní péèe. Souèástí programu je výchovná a vzdìlávací, zamìøená na rozvoj skrytých schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpovìdnosti, a pro naplnìní smyslu života, k dosažení maximálního možného stupnì integrace do spoleènosti. Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou pro opuštìné dìti pøijetím do otevøené rodiny. Vedle bydlení a úplné rodinné péèe je kladen dùraz na integraci do spoleènosti. Program umožòuje prožít dìtem dìtství v pøirozeném prostøedí. Souèástí programu je vytvoøené zázemí pro klubovou èinnost v zájmu pøirozené integrace. Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodnì doplòuje ostatní sociální programy Nadìje o zdravotní péèi, zejména Integraèní program, Program pro tøetí vìk a Program pro mentálnì postižené. Èinnost lékaøù a zdravotních sester doplòuje komplexní služby jak v ústavech a zaøízeních, tak i v domácí péèi. Dùležitou službu vykonává rovnìž lékaø v ordinaci pro bezdomovce. Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází veškeré aktivity Nadìje od jejího vzniku. Program vychází z pøedpokladu, že èlovìk v hmotné nouzi potøebuje nejprve uspokojit svou základní biologickou potøebu - nasytit se. Základním principem je získávání, skladování a distribuce potravin podle podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank. Misijní program (od roku 1990) je naplnìním stanov Nadìje a pilíøem veškerých jejích aktivit. Vychází z pøesvìdèení, že charitativní a sociální èinnost mùže pomoci a ulevit, ale pravé odpoèinutí a vyøešení podstaty lidské bídy nepøinese. Køes anská pastoraèní péèe a misijní služba je souèástí práce ve všech poboèkách. 5

6 POBOÈKA PRAHA Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Praha, Varšavská 37, Praha 2 tel.: 02/ , fax: 02/ úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Petra Lakatošová oblastní øeditelka Datum založení poboèky: kvìten 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Pomoc bezdomovcùm a osobám v krizové situaci Pomoc osobám a rodinám s nízkými pøíjmy Pomoc drogovì závislým - zprostøedkování léèby, osvìta Postpenitenciární pomoc - osobní kontakt a materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s nabídkou následné péèe Pomoc mladým mužùm pøicházejícím z dìtských domovù a jiných výchovných ústavù Terénní práce - vyhledávání potøebných a závislých lidí v ulicích Potravinová banka - shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím Seznam støediskek provozovaných v roce 2001: Støedisko pomoci Bolzanova Støedisko pomoci mladým Bolzanova Azylová ubytovna pro muže Krásova Azylová ubytovna pro ženy Na Slupi Dùm Nadìje Radotín - ubytovna pro staré nebo invalidní muže Otínská Dùm Nadìje Vršovice - dùm na pùli cesty Rybalkova Noclehárna Husitská Dílny pracovní terapie Rybalkova Ordinace praktického lékaøe Bolzanova Støedisko pomoci s ošacením a obuví Na Slupi Støedisko pomoci s ošacením a obuví Krásova Dùm Nadìje Zábìhlice - dùm pokojného stáøí pro bezdomovce K Prádelnì (v investièní pøípravì) 6

7 POBOÈKA PRAHA Události v roce 2001: Fotografie z happeningu na Staromìstském námìstí se umístila mezi deseti nejlepšími ve fotografické soutìži poøádané organizacemi ICN, o.p.s. (Informaèní centrum neziskových organizací) a AGNES (Agentura neziskového sektoru) Ve Støedisku pomoci Bolzanova probìhla prezentace Slovníku znakù køes anských pojmù pro neslyšící V Domì Nadìje Vršovice se za úèasti dvanácti zamìstnancù z poboèek konala pøednáška Efektivní tým Zúèastnili jsme se soutìže Ministerstva práce a sociálních vìcí Architektura lidskosti s projektem Dùm Nadìje Vršovice Èeská televize v rámci cyklu poøadù Bledìmodrý svìt odvysílala pøíspìvek s názvem Za šesták nadìje, v nìmž vystupovali naši klienti V rámci aktivit stavebního øádu IBO (Internationale Bouworde) pomáhalo šest zahranièních dobrovolníkù na rekonstrukci Domu Nadìje Zábìhlice Dva zamìstnanci navštívili projekt organizace Barka Foundation v Polsku Ke Dni za vymýcení chudoby jsme poøádali happening na Námìstí Míru v Praze Pøíprava a otevøení poboèky v Písku Podaøilo se získat první chránìný byt pro klienty Domu Nadìje Vršovice Èeská televize vìnovala první adventní koncert vysílaný v pøímém pøenosu 2. prosince na podporu rekonstrukce Domu Nadìje Zábìhlice Na štìdrý veèer probìhly ve Støedisku pomoci Bolzanova tøi štìdroveèerní veèeøe pro 240 osob s vánoèním poselstvím a dárkovými balíèky, další spoleèné veèeøe se konaly v Domì Nadìje Vršovice a v Domì Nadìje Radotín Ètvrtým rokem jsme provozovali zimní noclehárnu ve Spytihnìvovì ulici ve spolupráci s Mìstským centrem sociálních služeb a prevence a Armádou spásy Obèanské sdružení Mariona uspoøádalo na podporu projektu Domu Nadìje Zábìhlice tøi benefièní koncerty Na podporu Integraèního programu probíhali v supermarketech Tesco sbírky do kasièek Úèastnili jsme se tøí prezentaèních a prodejních akcích: Velikonoèní charitativní prodejní veletrh poøádaného organizací I.W.A.P. (International Women s Association of Prague), Velikonoèní trhy na Námìstí Republiky a Jarmark u Ludmily poøádaný Diakonií Èeskobratrské církve evangelické Cíle do blízké budoucnosti: Zahájit provoz Domu Nadìje Zábìhlice Vytvoøit sí dobrovolných pracovníkù Zapojit více klientù do pomocných prací Zahájit projekt výkonu trestu obecnì prospìšných prací v našich støediscích Rozvíjet vzdìlávání zamìstnancù 7

8 POBOÈKA PRAHA Statistický výkaz roku 2001: Poèet návštìv ve støediscích pomoci v jednotlivých mìsících: Azylové ubytovny Krásova a Na Slupi a Noclehárna Husitská: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Dùm Nadìje Radotín: Poèet lùžek... 9 Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Støedisko pomoci Bolzanova 5: Poèet nových klientù Prùmìrnì poèet návštìv za den Poèet vydaných jídel Poèet ošacených Poèet vykoupaných Dùm Nadìje Vršovice: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Zimní noclehárna Spytihnìvova (leden až duben, prosinec): Prùmìrný poèet lùžek Poèet poskytnutých noclehù Ordinace praktického lékaøe: Poèet ošetøení a prohlídek Poèet klientù na lùžkové èásti Poèet výskytù nejèastìjších chorob: onemocnìní horních cest dýchacích onemocnìní kožní s pøevahou zánìtù bércové vøedy onemocnìní trávicího traktu revmatická onemocnìní scabies (svrab) virová hepatitida... 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Støedisko pomoci mladým Bolzanova 7: Poèet klientù celkem Poèet nových klientù Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Využití kapacity ubytovacích zaøízení v jednotlivých mìsících (v %): Terénní práce: Poèet kontaktù Z toho narkomanù Poboèka Praha - vèetnì ústøedí (v tis. Kè) 8

9 POBOÈKA PLZEÒ Ing. Jakub Forejt vedoucí poboèky Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Plzeò, Železnièní 36, Plzeò tel.: 019/ , fax: 019/ úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Datum vzniku poboèky: listopad 1998 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Sociální intervence v rodinách dlužníkù za nájemné Komunitní práce s pøedškolními a školními dìtmi Shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím Shromažïování a rozdávání šatstva potøebným lidem Události v roce 2001: V rámci kampanì 30 dní pro neziskový sektor jsme pøipravili sportovní turnaj o Zlaté klubko pro dìti i dospìlé Poøádali jsme maškarní ples a velikonoèní výlet na Radyni Spoleènì jsme oslavili Den dìtí na sportovním høišti V dobì školních prázdnin jsme se podíleli na organizaci tábora pro romské dìti V øíjnu jsme s dìtmi navštívili zologickou zahradu V prosinci jsme zahájili první èást rekonstrukce sociálního zaøízení pro klubovnu Poøádali jsme mikulášskou besídku pro dìti a vánoèní slavnosti pro rodièe s dìtmi, bezdomovce a sociálnì potøebné Návštívili jsme s dìtmi výstavu hraèek na plzeòské radnici Cíle do blízké budoucnosti: Rozšíøit a stabilizovat sí dárcù a dobrovolníkù Dokonèit rekonstrukci sociálního zaøízení klubovny Rozvíjet vzdìlávání zamìstnancù Stabilizovat poèet dìtí zapojených do komunitní práce Statistický výkaz roku 2001: Poèet obyvatel domu Poèet klientù potravinové pomoci Poèet klientù šatníku Poèet dìtí pøedškolního vìku Prùmìrná úèast dìtí pødškolního vìku... 3 Poèet dìtí školního vìku Prùmìrná úèast dìtí školního vìku Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 5 Poboèka Plzeò (v tis. Kè) 9

10 POBOÈKA PÍSEK Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Písek, Svatoplukova 1/211, Písek tel.: 0362/ úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Mgr. Jan Jáchym Urban vedoucí poboèky Datum založení poboèky: øíjen 2001 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Sociální intervence v problémových rodinách bydlících v domì Komunitní práce s pøedškolními a školními dìtmi Události v roce 2001: Cíle do blízké budoucnosti: Rozšíøit a stabilizovat sí dárcù a dobrovolníkù Otevøít støedisko v Purkraticích Rozvíjet vzdìlávání pracovníkù Zkvalitnit práci s dospìlými klienty V øíjnu probìhlo slavnostní otevøení poboèky Sociální práce s obyvateli domu, dopolední i odpolední programy pro dìti a poradenská èinnost Pøed vánoèními svátky probìhla Vánoèní slavnost pro dìti a jejich rodièe s rozdáváním dárkù Statistický výkaz roku 2001 (za tøi mìsíce provozu): Poèet kontaktù s klienty Poèet dìtí pøedškolního vìku... 4 Prùmìrná úèast dìtí pøedškolního vìku... 3 Poèet dìtí školního vìku Prùmìrná úèast dìtí školního vìku Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 3 Poboèka Písek (v tis. Kè) 10

11 STØEDISKO NÝRSKO Bohumil Najbert vedoucí støediska Kontaktní adresa støediska: Støedisko Nýrsko, U Radnice 817, Nýrsko tel.: 0186/671243, tel. (vzdìlávací centrum): 0186/ úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Datum vzniku støediska: èerven 1992 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Vzdìlávací centrum, kurzy, pastorace, vyuèování Misijní program (evangelizace, duchovní péèe, prodej køes- anské literatury) Sociální služby ( terénní služba, poradenství, šatník) Kulturní služby (videoklub, èítárna) Práce s dìtmi (klubová èinnost, výlety, letní tábory) Události v roce 2001: Celoroènì probíhalo vzdìlávání a vyuèování pro pracovníky a zájemce, možnost využití pastorace Zajiš ovaná duchovní péèe Pro potøebné probíhala domácí péèe, poradenství, popøípadì pomoc pøi vyjednávání s úøady, distribuce ošacení Probíhá promítání videopoøadù, poslech audiopoøadù, ètení knih z naší knihovnièky Pro dìti každý týden pøipravován klub a poøádání výletù Probìhl letní tábor v Chudenicích O vánocích pøipravena vánoèní besídka Cíle do blízké budoucnosti: Získat vhodný objekt pro poskytování služeb Získat dárce a sponzory pro naši èinnost Získat a proškolit další pracovníky Více zviditelnit služby Statistický výkaz roku 2001: Vzdìlávací centrum Misijní program Sociální služby Kulturní služby Práce s dìtmi Dìti do 10 let Dìti nad 10 let Prùmìrný poèet pracovníkù... 1 Støedisko Nýrsko (v tis. Kè) 11

12 POBOÈKA NEDAŠOV Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Nedašov, Nedašov 161 tel.: 0636/335429, fax: 0636/ úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Ing. Josef Baránek øeditel poboèky Datum založení poboèky: èerven 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Dùm pokojného stáøí Chránìné pracovištì pro zdravotnì postižené ani tradièní stavìní a kácení máje. Podaøily se uskuteènit zájezdy na Svatý Kopeèek u Olomouce a Sv. Hostýn, zhlédnout dvì divadelní pøedstavení mimo areál, klientùm bylo umožnìno navštívit hroby blízkých pøíbuzných v dobì Dušièek apod. Pravidelnì dvakrát týdnì se èást klientù scházela pøi pracovní terapii, pøièemž zhotovili desítky polohovacích polštáøkù pod krèní páteø, antidekubitní podložky na pøání pro ležící, pøispìli k výzdobì domu rùznými výrobky ruèních prací. V druhé polovinì roku byla v patøe pøístavby zøízena klubovna s knihovnou, zprovoznìny kanceláøe a vybaveny pokoje pro pøespání návštìv a obèanù civilní služby. Pro odstranìní bariéry mezi pøízemím a patrem byl za finanèní výpomoci dárcù poøízen schodolez. Chránìná dílna umožnila zamìstnání nìkterým klientùm a lidem se ZPS a ZPS TZP v regionu, kde dosahuje napø. nezamìstnanost u žen 25,88 % a øešila poboèce problém s úklidem a obdìláním areálu. Výnosy za zeleninu ze skleníkù pro vlastní potøebu ve výši 9808,10 Kè byly zanedbatelné v porovnání s morálnímu pøínosem. Události v roce 2001: V první polovinì roku se dokonèovala rekonstrukce kuchynì a jídelny, oficiální otevøení po kolaudaci se konalo 9. èervence. Pøi této pøíležitosti oslavila poboèka desáté výroèí svého vzniku a byla uvedena divadelní scénka s klienty v krojích Valašská svadba. Pravidelnì klienty navštìvoval knìz z místní církve (na pøání byly zajištìny dvì návštìvy z jiných církví), jednou mìsíènì byly v areálu bohoslužby, v postní dobì týdnì Køížové cesty, na Štìdrý veèer spoleèná veèeøe s èástí personálu, dodržují se i velikonoèní tradice. V kvìtnu nescházelo 12

13 POBOÈKA NEDAŠOV Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit komplex residenèních sociálních služeb cílovým skupinám a úspìšnì obstát v hodnocení V souèasných budovách úpravou a zabudováním dopravního systému (podle množství darovaných finanèních prostøedkù) zlepšit obsluhu pro pìt klientek trvale upoutaných na lùžko Zakoupením dalších elektricky polohovacích lùžek a pøíslušných doplòkù zlepšit podmínky pro imobilní klienty Vìkové složení klientù (v %) Statistický výkaz roku 2001: Zdravotní zpùsobilost klientù (v %) Lùžková kapacita Prùmìrný poèet klientù...46,28 Prùmìrná obložnost v %...100,60 Složení pokojù: Jednolùžkové Dvoulùžkové... 3 Tøílùžkové... 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù Prùmìrný poèet zamìstnancù chránìné dílny... 6 Poboèka Nedašov (v tis. Kè) 13

14 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, Vysoké Mýto tel.: 0468/521802, fax: 0468/ úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Petr Macek oblastní øeditel Datum založení poboèky: leden 1992 DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Dùm pokojného stáøí Ordinace praktického lékaøe a rehabilitace Kuchynì (ètyøi typy diet) Události v roce 2001: Zajiš ování služeb sociálních, zdravotních a duchovních Provoz kuchynì Pastoraèní péèe Spoleèenské veèery Vysílání domácího rozhlasu Pravidelná doprava obyvatel do centra mìstapøednášky Koncerty Výlety Dny otevøených dveøí Pravidelné spoleèné setkávání seniorù s dìtmi z okolí Statistický výkaz roku 2001: Kapacita lùžek Domu pokojného stáøí Kapacita bezbariérových bytù Prùmìrný vìk klientù...76,8 Obložnost... 98,67 % Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit služby vzdìláváním personálu Zkvalitnìní technického zaøízení domova Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení obyvatel 14

15 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO STØEDISKO HUSOVA tel.: 0468/ Datum založení støediska: øíjen 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Události v roce 2001: Sociální intervence v rodinách s následnou prací s dìtmi (èinnost zahrnuje 50 školních dìtí, kteøí se v prùmìrném poètu 15 úèastní jednotlivých aktivit): volnoèasové aktivity dìtí (zpìv, vyprávìní biblických pøíbìhù, soutìže, malování, ruèní práce, sportování v tìlocviènì), douèování a pomoc pøi øešení domácích úloh, poøádání výletù pro dìti, pomoc pøi letním táboøe (pro 15 dìtí), soutìžních dopolední (úèast na dìtském dnu byla 75 dìtí), turnaje ve stolním tenisu, vánoèní besídky, poradenské èinnosti, misijnì pastoraèní služba, brigády na úpravu a údržbu pøilehlých prostor, vzdìlávání pracovníkù, Pro mládež probìhla fundovaná pøednáška s besedou na téma Nebezpeèí sekt. Pro obyvatele jsme uspoøádali pøátelské posezení v klubovnì s pohoštìním. Cílem bylo zlepšení komunikace mezi obyvateli, služebním týmem, duchovními a ostatními spolupracovníky. Cíle do blízké budoucnosti: Udržet spoleèné prostory a okolí v náležitém stavu Zvýšit poèet kontaktù s úøady a zainteresovanými složkami Zkvalitnit práci s dìtmi i dospìlými Statistický výkaz roku 2001: Prùmìrný poèet klientù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Vìkové složení obyvatel Poboèka Vysoké Mýto (v tis. Kè) 15

16 POBOÈKA LITOMYŠL Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Litomyšl, Matìje Kudìje 14, Litomyšl tel., fax: 0464/ úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Ing. Jana Macková vedoucí poboèky Datum založení poboèky: leden 1996 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Náhradní rodinná péèe Misijní støedisko pro dìti a mládež Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit práci s dìtmi od 7 do 13 let Statistický výkaz roku 2001: Dvì rodiny s 13 dìtmi (10 v náhradní rodinné péèi). Poèet studentù v pravidelném kontaktu Poèet dìtí v klubu Dobré zprávy... 7 Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Návštìvnost misijního støediska (dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let): Události v roce 2001: Veèery mládeže Špicberky, HIV/AIDS, partnerské vztahy, Indie Koncert Evy Henychové Víkendy tvoøivosti - Políbení múzy Muzikál - The Test Side Story Víkendy: s Atlety v akci, Flashback, pro dorost Sportovnì-dobrodružné kempy: Tajuplný ostrov, Vita Caroli Podzimní párty pro dìti Koncert skupiny Eliata Živý betlém Klub dobré zprávy - klub dìtí (každý týden) Klub køes anské mládeže (každý týden) Pøednášková èinnost na støedních a základních školách Poboèka Litomyšl (v tis. Kè) 16

17 POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ Jiøí Grund vedoucí poboèky Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Èeská Tøebová Semanínská 2084, Èeská Tøebová tel.: 0465/539303, úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Datum založení poboèky: bøezen 1997 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Integrace sociálnì potøebných do spoleènosti Správcovská èinnost Sociálnì právní poradenství Duchovní a pastoraèní péèe Události v roce 2001: Pravidelná setkávání Klubu David a Klubu malých prvòáèkù Nepravidelná setkávání klientù za úèelem oslavy narozenin, øešení sousedských vztahù Zkoušení romské kapely a romského souboru diskotéky Douèování dìtí Zájezdy pro dìti Èinnost fotbalového klubu dospìlých Èinnost fotbalového klubu dorostu Fotbalové turnaje v Rudolticích a Èeské Tøebové Burzy ošacení Domovní schùze øešení rùzných situací v domì Úklidy domu a okolí Tábor doma aneb z pohádky do pohádky s úèastí více jak osmdesáti dìtmi z celého sídlištì Vánoèní slavnost spojená s dìtskou besídkou a nadílkou Cíle do blízké budoucnosti: Stimulovat klienty k vyšší odpovìdnosti za vlastní sociální postavení Zformovat nové jádro dìtí se zájmem o fotbal Nalézt vhodného vedoucího fotbalového družstva mužù Propracovat systém v boji proti nebezpeèným chorobám Statistický výkaz roku 2001: Poèet klientù z toho dìtí z toho...18 klientù v trvalém pracovním pomìru Poèet bytù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 5 Poèet setkání dìtského klubu v jednotlivých mìsících: Poboèka Èeská Tøebová (v tis. Kè) 17

18 POBOÈKA ZLÍN Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Zlín, bratøí Sousedíkù 349, Zlín tel.: 067/ , fax: 067/ úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Ludmila Vavreèková øeditelka poboèky Datum založení poboèky: duben 1992 DENNÍ STACIONÁØ S CHRÁNÌNÝM PRACOVIŠTÌM A DÙM NADÌJE ZLÍN bratøí Sousedíkù Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit práci v chránìných pracovištích a nabídnout nová pracovní místa V rámci chránìného pracovištì otevøít pro veøejnost posezení U vèelky s obsluhou zamìstnancù s mentálním postižením Denní stacionáø s chránìným pracovištìm pro dospìlé obèany s mentálním postižením Dùm Nadìje Zlín slouží pro celoroèní ubytování s pøípravou klientù do chránìných bytù V chránìných bytech zajiš ujeme asistenèní služby Chránìné pracovištì U vèelky Statistický výkaz roku 2001: Poèet ubytovaných v Domì Nadìje Zlín Lùžko akutní pro akutní pøípady... 1 Poèet ubytovaných v chránìných bytech... 4 Poèet klientù denního stacionáøe Chránìné pracovištì zamìstnává Události v roce 2001: Prùmìrný poèet zamìstnancù Získání nových nebytových prostor pro chránìnou dílnu a nový dvoupokojový byt pro chránìné bydlení Úèast v èervenci na pracovním pobytu v Esslingenu ve spolupráci s nìmeckou organizací Lebenshilfe Dny øemesel ve Zlínském muzeu Prezentace výtvarných prací na výstavì v Uherském Hradišti Den otevøených dveøí Ozdravné pobyty u moøe v Itálii a v horském støedisku Portáš Úèast na Speciální olympiádì na Aljašce v lyžování Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise ve Zlínì Úèast na závodech v lyžování, plavání, pøehazované, v cyklistice v rámci Èeského hnutí speciálních olympiád Turnaj O pohár Nadìje ve stolním tenise ve Zlínì 18

19 POBOÈKA ZLÍN DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Mostní 4058, Zlín tel.: 067/ Datum založení støediska: záøí 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Rezidenèní služby pro staré èásteènì nebo zcela imobilní a dementní obèany s kompletní péèí Souèástí je chránìné pracovištì, v nìmž nacházejí své uplatnìní handicapovaní obèané Domácí péèe - Individuální péèe o klienta v jeho vlastním sociálním prostøedí Události v roce 2001: Cíle do blízké budoucnosti: Opravy a celkové zlepšení dispozièního uspoøádání lùžkových èásti V bøeznu probìhl den otevøených dveøí Oslava velikonoèních svátkù Výlet na Velehrad Oslavy narozenin s cimbálovou muzikou ZUŠ Otrokovice Návštìva supermarketu Mikulášská besídka Støední zdravotní školy Vystoupení dìtí z Denního stacionáøe pro dìti s více vadami a souboru Vonièka Koncert dìtského souboru Canticum Camerale Statistický výkaz roku 2001: Kapacita (poèet lùžek) z toho pøechodný pobyt... 1 Chránìné pracovištì zamìstnává... 4 Poèet klientù v domácí péèi Poèet návštìv Prùmìrný poèet zamìstnancù: Poboèka Zlín (v tis. Kè) 19

20 POBOÈKA BRNO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Brno, Velkopavlovická 13, Brno tel., fax: 05/ úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Ing. Jan Sláma oblastní øeditel Datum založení poboèky: listopad 1992 Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: Peèovatelská služba v domácnostech a v domì peèovatelské služby Domácí péèe (home care) Denní stacionáøe pro seniory Dùm pokojného stáøí v Ptašinského ulici Dva domovy pro pøechodné pobyty seniorù Interní a geriatrická ordinace Psychiatrická a gerontopsychiatrická ordinace Události v roce 2001: Devátým rokem pokraèující práci poboèky ovlivnily nìkteré události, které pøispìly ke zlepšení rozsahu a kvality nabízených sociálních služeb. V únoru byla uskuteènìna ve støedisku na Vinohradech presentace Slovníku znakù køes anských pojmù pro neslyšící (25 úèastníkù). Tamtéž jsme se sešli v bøeznu pøi semináøi s MUDr. Marií Svatošovou na téma Umírání v domovì dùchodcù (36 úèastníkù). Zajímavý byl únorový spoleèný zájezd vedoucích pracovníkù poboèky do Gerontologického centra v Praze-Kobylisích, setkání s MUDr. Holmerovou a návštìva Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Øepích. Koncem bøezna jsme za rozhodující pomoci Èeskomoravské reklamní agentury Kompakt, spol. s r.o., získali na 6 let automobil Ford-Transit upravený pro dopravu i našich klientù na vozíècích. Je urèen pro práci denních stacionáøù, slouží však i v našich domovech k výletùm obyvatel do blízkého okolí Brna. Služby tohoto auta stabilizovaly a rozšíøily zejména èinnost denního stacionáøe na Vinohradech. V èervnu ÚMÈ Brno-Bohunice slavnostnì otevøel první èást domu s peèovatelskou službou na Arménské ulici, kde jsme nabídli své peèovatelské služby. Od èervence zahájila provoz nové kuchynì, která vaøí i pro další støediska v Brnì. Nìkolik dalších mìsícù bylo poznamenáno nelehkým hledáním optimální podoby tohoto nového pracovištì poboèky. V øíjnu se uskuteènil koncert Moravského komorního orchestru ve prospìch Nadìje ve sboru evangelické církve v Brnì na Lidické ulici. Mezi významné události v tomto roce patøí také zaèátek spolupráce poboèky s LORM, obèanským sdružením, spoleèností pro hluchoslepé v našem denním stacionáøi na Ponávce na podzim V listopadu se brnìnská poboèka NADÌJE podílela na pøípravì a prùbìhu Výroèní konference SKOK v Brnì na výstavišti. V druhé pùli roku 2001 pracovníci poboèky zajiš ovali koncepèní, organizaèní a projektovou pøípravu stavební akce Adaptace Domu pokojného stáøí na Ptašínského ulici, která byla realizována v lednu a únoru Mimo výše uvedené události pøipravovala jednotlivá støediska pravidelné programy, aktivizaèní èinnosti a zajímavá setkání. Z tìch je možno uvést napø. Zahradní slavnost pro obyvatele domova i jejich rodinné pøíslušníky (èerven) nebo vernisáž výstavy fotografií z Blízkého Východu (záøí) v na Arménské ulici, nebo Lidová vánoèní hra se zpìvy (prosinec) na Hapalovì ulici, dále pak obèasná Kavárnièka u dobré pohody na Ptašinského ulici, nebo ucelená øada pravidelných týdenních programù o zdravé výživì a životním stylu na Vinohradech. I pøes rùst poètu pacientù a výkonù v prùbìhu roku svedly nerovnou spolupráci se zdravotními pojiš ovnami obì ambulantní ordinace. Støedisko terénní peèovatelské služby, v závìru roku posílené o možnost mobilního dorozumívání, letos zvýšilo poèet klientù a rozšíøilo své služby i na sobotu a nedìli. 20

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7

Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000 1 V každé lidské spoleènosti jsou vedle silných osobností také lidé slabí, nemocní, osamìlí, chudí a staøí, lidé, kteøí neunášejí odpovìdnost za svùj vlastní život. Jsou to však lidské

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení ètenáøi, pøátelé, spolupracovníci,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení ètenáøi, pøátelé, spolupracovníci, ÚVODNÍ SLOVO Cožpak nemáš lámat svùj chléb hladovému, pøijímat do domu utištìné, ty, kdo jsou bez pøístøeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt neteèný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitøenka tvé svìtlo

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

OBČANSKÁ PORADNA BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003. Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz

OBČANSKÁ PORADNA BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003. Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz OBČANSKÁ PORADNA BRNO ČLEN ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH POSLÁNÍ 2003 Poslání...5 Orgány sdružení...6

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více