obèanské sdružení Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obèanské sdružení 120 00 Praha 2"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení Praha 2 1

2 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech z Evropské unie. Pro opaèný jev k vylouèení, pro sociální inkluzi nebo reinserci, což jsou pojmy také znaènì frekventované, se ještì neustálil èeský výraz, který by vyjadøoval zpìtné zaèleòování nebo návrat do spoleènosti. Náplní tìchto slov není nic jiného než pomoc lidem slabým a zranitelným, tìm, kteøí nemají dostatek síly nebo motivace ke zvládnutí obtíží ve vlastním životì. Nadìje, všichni její pracovníci, potøebnou pomoc nabízejí. Potøebují k tomu však podporu státu, mìst a obcí, a také obèanù. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 Vydala: Nadìje, obèanské sdružení, Varšavská 37, Praha 2 Náklad 400 výtiskù Název Nadìje a logo jsou chránìny zákonem NADÌJE 2002 ISBN

3 ÚVODNÍ SLOVO Motto: I pøijde bezdomovec, sirotek a vdova, kteøí žijí v tvých branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvùj Bùh, žehnal pøi každé práci, kterou bude tvá ruka konat. (Bible, Pátá kniha Mojžíšova 14,29) Milí pøátelé, na titulní stranì mùžete uvidìt fotografii, která byla v roce 2001 ocenìna ve fotografické soutìži pro neziskové organizace. Je ze Staromìstského námìstí v Praze, kde mohly všechny naše poboèky pøedstavit svou èinnost veøejnosti o Mezinárodním dnu za vymýcení chudoby. Tato výroèní zpráva, kterou berete do ruky, je opìt jen pokusem ukázat na nìkolika stránkách aspoò málo z toho, co je Nadìje. V uplynulém roce jsme prožívali jako každoroènì radostnìjší i ménì radostné chvíle. Na kvìtnové valné hromadì bylo zvoleno nové pøedsednictvo. To si postavilo jako hlavní úkol stanovit koncepci další èinnosti a formulovat principy a pravidla pro rozšiøování práce. V Písku jsme otevøeli novou poboèku, která se ke konci roku spojila s plzeòskou v novou oblast. V Nedašovì jsme se potìšili spolu s obyvateli pøipomenutím desátého výroèí domu pokojného stáøí spojeného s otevøením nové budovy kuchynì s jídelnou. V Brnì jsme zaèali vaøit v nové kuchyni otevøené ve spolupráci s mìstskou èástí a stavebními úpravami domu pokojného stáøí jsme zpøíjemnili obyvatelùm jejich prostøedí. V Praze pokraèovala rekonstrukce domu v Zábìhlicích. Chránìné bydlení jsme mohli nabídnout v Praze a ve Zlínì. Naši mladí klienti ze Zlína a Otrokovic úspìšnì reprezentovali na sportovních turnajích doma i v cizinì, také se zúèastnili celé øady kulturních programù, výletù a rekondièních pobytù. Bohatý výbìr volnoèasových aktivit pro dìti a mládež v Litomyšli se prolíná celým uplynulým rokem. Dennì se v Nadìji setkáváme asi se dvìma tisíci lidí, kteøí nìco oèekávají, nìkteøí se nám svìøili na celý zbytek života, jiní v Nadìji hledají radu nebo se chtìjí " jen" najíst. Rád bych s upøímností podìkoval každému, kdo se jakkoliv podílí na výsledcích Nadìje, a každému ètenáøi, Nadìji i sobì pøeji na každý den Boží požehnání. 3

4 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA K NADÌJE, OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ, SE SÍDLEM V PRAZE 2, VARŠAVSKÁ 37 Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel Registrace u MV ÈR dne pod è. VSP/1-2274/90-R, IÈO: , DIÈ: Tel. 02/ , fax: 02/ POBOÈKA PRAHA, VARŠAVSKÁ 37, PRAHA 2 str. 4 Petra Lakatošová, oblastní øeditelka Tel. 02/ , fax: 02/ , POBOÈKA PLZEÒ, ŽELEZNIÈNÍ 36, PLZEÒ Ing. Jakub Forejt, vedoucí poboèky Tel. 019/ , fax: 019/ , str.7 POBOÈKA PÍSEK, SVATOPLUKOVA 1/211, PÍSEK str. 8 Mgr. Jan Jáchym Urban, vedoucí poboèky Tel. 0362/270107, STØEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, NÝRSKO str. 9 Bohumil Najbert, vedoucí støediska Tel. 0186/671243, bohumil.najbert.seznam.cz POBOÈKA NEDAŠOV, NEDAŠOV 161 str. 10 Ing. Josef Baránek, øeditel poboèky Tel.: 0636/335429, fax: 0636/335578, POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADÌJE 731, VYSOKÉ MÝTO str. 12 Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel Tel.: 0468/521802, fax: 0468/524825, POBOÈKA LITOMYŠL, MATÌJE KUDÌJE 14, LITOMYŠL str. 14 Ing. Jana Macková, vedoucí poboèky Tel., fax: 0464/618305, POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, ÈESKÁ TØEBOVÁ str. 15 Jiøí Grund, vedoucí poboèky Tel. 0465/539303, POBOÈKA ZLÍN, BRATØÍ SOUSEDÍKÙ 349, ZLÍN str. 16 Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky Tel.: 067/ , tel., fax: 067/35464, POBOÈKA BRNO, VELKOPAVLOVICKÁ 13, BRNO str. 18 Ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel Tel., fax: 05/ , POBOÈKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, OTROKOVICE str. 20 Ing. Eva Ludvíèková, místopøedsedkynì a øeditelka poboèky Tel., fax: 067/ , 067/ , POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, JABLONEC NAD NISOU str. 22 Jan Vanìèek, oblastní øeditel Tel., fax: 0428/317120, POBOÈKA MLADÁ BOLESLAV, ŠTYRSOVA 918, MLADÁ BOLESLAV str. 23 Mgr. Mirko Tichý, vedoucí poboèky Tel., fax: 0326/734940, 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE Obèanské sdružení Nadìje bylo založeno dne a registrováno u Ministerstva vnitra Èeské republiky pod èíslem VSP/1-2274/90-R. Nadìje je podle svých stanov nepolitická a mezikonfesní nezisková organizace, pùsobící na celém území Èeské republiky. Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v životì a jeho šíøení. Cílem je vybudování a provozování sítì služeb lidem v nouzi na køes anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou, apod., vèetnì doplòkových služeb. Své služby zamìøuje zejména na lidi osamìlé, zdravotnì postižené, spoleèensky vylouèené nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve všech formách. Uplatòována je dobrovolná práce pravidelná i pøíležitostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní služba. Spolková èinnost je výhradnì dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje. PROGRAM ÈINNOSTI INTEGRAÈNÍ PROGRAM PROGRAM PRO TØETÍ VÌK PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTIŽENÉ NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI MISIJNÍ PROGRAM Praha, Vysoké Mýto, Èeská Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Písek Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha Otrokovice, Zlín, Nedašov Litomyšl Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín ve všech poboèkách ve všech poboèkách Integraèní program (od roku 1990) je urèen na pomoc lidem sociálnì vylouèeným a lidem, kterým sociální vylouèení hrozí. Jeho smyslem je spoluúèast na hledání životních cílù a spoleèenského uplatnìní a pomoc pøi návratu do spoleènosti. Souèástí programu je okamžitá pomoc pøi uspokojení základních lidských potøeb, ale také nabídka ubytování a dlouhodobìjší pomoci. Program pro tøetí vìk (od roku 1991) pøedstavuje ucelenou soustavu služeb starým lidem, pøedevším osamìlým. Cílem je udržení nebo obnova co nejhodnotnìjšího života starého èlovìka ve vlastním domovì; teprve když to není možné, pak nabídka nového domova s komplexní péèí. Souèástí programu jsou vedle domácí péèe (home care) a peèovatelské služby také pøechodné pobyty s komplexní nebo èásteènou péèí a domy pokojného stáøí, které pøedstavují trvalý pobyt s komplexní péèí. Program pro mentálnì postižené (od roku 1992) je koncipován jako komplex služeb dìtem, mladým lidem i dospìlým s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Preferováno je bydlení ve vlastní rodinì nebo chránìné bydlení s pobytem ve stacionáøi s chránìnou prací, klientùm s tìžším postižením je urèena komplexní ústavní péèe. Souèástí programu je výchovná a vzdìlávací, zamìøená na rozvoj skrytých schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpovìdnosti, a pro naplnìní smyslu života, k dosažení maximálního možného stupnì integrace do spoleènosti. Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou pro opuštìné dìti pøijetím do otevøené rodiny. Vedle bydlení a úplné rodinné péèe je kladen dùraz na integraci do spoleènosti. Program umožòuje prožít dìtem dìtství v pøirozeném prostøedí. Souèástí programu je vytvoøené zázemí pro klubovou èinnost v zájmu pøirozené integrace. Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodnì doplòuje ostatní sociální programy Nadìje o zdravotní péèi, zejména Integraèní program, Program pro tøetí vìk a Program pro mentálnì postižené. Èinnost lékaøù a zdravotních sester doplòuje komplexní služby jak v ústavech a zaøízeních, tak i v domácí péèi. Dùležitou službu vykonává rovnìž lékaø v ordinaci pro bezdomovce. Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází veškeré aktivity Nadìje od jejího vzniku. Program vychází z pøedpokladu, že èlovìk v hmotné nouzi potøebuje nejprve uspokojit svou základní biologickou potøebu - nasytit se. Základním principem je získávání, skladování a distribuce potravin podle podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank. Misijní program (od roku 1990) je naplnìním stanov Nadìje a pilíøem veškerých jejích aktivit. Vychází z pøesvìdèení, že charitativní a sociální èinnost mùže pomoci a ulevit, ale pravé odpoèinutí a vyøešení podstaty lidské bídy nepøinese. Køes anská pastoraèní péèe a misijní služba je souèástí práce ve všech poboèkách. 5

6 POBOÈKA PRAHA Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Praha, Varšavská 37, Praha 2 tel.: 02/ , fax: 02/ úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Petra Lakatošová oblastní øeditelka Datum založení poboèky: kvìten 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Pomoc bezdomovcùm a osobám v krizové situaci Pomoc osobám a rodinám s nízkými pøíjmy Pomoc drogovì závislým - zprostøedkování léèby, osvìta Postpenitenciární pomoc - osobní kontakt a materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s nabídkou následné péèe Pomoc mladým mužùm pøicházejícím z dìtských domovù a jiných výchovných ústavù Terénní práce - vyhledávání potøebných a závislých lidí v ulicích Potravinová banka - shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím Seznam støediskek provozovaných v roce 2001: Støedisko pomoci Bolzanova Støedisko pomoci mladým Bolzanova Azylová ubytovna pro muže Krásova Azylová ubytovna pro ženy Na Slupi Dùm Nadìje Radotín - ubytovna pro staré nebo invalidní muže Otínská Dùm Nadìje Vršovice - dùm na pùli cesty Rybalkova Noclehárna Husitská Dílny pracovní terapie Rybalkova Ordinace praktického lékaøe Bolzanova Støedisko pomoci s ošacením a obuví Na Slupi Støedisko pomoci s ošacením a obuví Krásova Dùm Nadìje Zábìhlice - dùm pokojného stáøí pro bezdomovce K Prádelnì (v investièní pøípravì) 6

7 POBOÈKA PRAHA Události v roce 2001: Fotografie z happeningu na Staromìstském námìstí se umístila mezi deseti nejlepšími ve fotografické soutìži poøádané organizacemi ICN, o.p.s. (Informaèní centrum neziskových organizací) a AGNES (Agentura neziskového sektoru) Ve Støedisku pomoci Bolzanova probìhla prezentace Slovníku znakù køes anských pojmù pro neslyšící V Domì Nadìje Vršovice se za úèasti dvanácti zamìstnancù z poboèek konala pøednáška Efektivní tým Zúèastnili jsme se soutìže Ministerstva práce a sociálních vìcí Architektura lidskosti s projektem Dùm Nadìje Vršovice Èeská televize v rámci cyklu poøadù Bledìmodrý svìt odvysílala pøíspìvek s názvem Za šesták nadìje, v nìmž vystupovali naši klienti V rámci aktivit stavebního øádu IBO (Internationale Bouworde) pomáhalo šest zahranièních dobrovolníkù na rekonstrukci Domu Nadìje Zábìhlice Dva zamìstnanci navštívili projekt organizace Barka Foundation v Polsku Ke Dni za vymýcení chudoby jsme poøádali happening na Námìstí Míru v Praze Pøíprava a otevøení poboèky v Písku Podaøilo se získat první chránìný byt pro klienty Domu Nadìje Vršovice Èeská televize vìnovala první adventní koncert vysílaný v pøímém pøenosu 2. prosince na podporu rekonstrukce Domu Nadìje Zábìhlice Na štìdrý veèer probìhly ve Støedisku pomoci Bolzanova tøi štìdroveèerní veèeøe pro 240 osob s vánoèním poselstvím a dárkovými balíèky, další spoleèné veèeøe se konaly v Domì Nadìje Vršovice a v Domì Nadìje Radotín Ètvrtým rokem jsme provozovali zimní noclehárnu ve Spytihnìvovì ulici ve spolupráci s Mìstským centrem sociálních služeb a prevence a Armádou spásy Obèanské sdružení Mariona uspoøádalo na podporu projektu Domu Nadìje Zábìhlice tøi benefièní koncerty Na podporu Integraèního programu probíhali v supermarketech Tesco sbírky do kasièek Úèastnili jsme se tøí prezentaèních a prodejních akcích: Velikonoèní charitativní prodejní veletrh poøádaného organizací I.W.A.P. (International Women s Association of Prague), Velikonoèní trhy na Námìstí Republiky a Jarmark u Ludmily poøádaný Diakonií Èeskobratrské církve evangelické Cíle do blízké budoucnosti: Zahájit provoz Domu Nadìje Zábìhlice Vytvoøit sí dobrovolných pracovníkù Zapojit více klientù do pomocných prací Zahájit projekt výkonu trestu obecnì prospìšných prací v našich støediscích Rozvíjet vzdìlávání zamìstnancù 7

8 POBOÈKA PRAHA Statistický výkaz roku 2001: Poèet návštìv ve støediscích pomoci v jednotlivých mìsících: Azylové ubytovny Krásova a Na Slupi a Noclehárna Husitská: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Dùm Nadìje Radotín: Poèet lùžek... 9 Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Støedisko pomoci Bolzanova 5: Poèet nových klientù Prùmìrnì poèet návštìv za den Poèet vydaných jídel Poèet ošacených Poèet vykoupaných Dùm Nadìje Vršovice: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Zimní noclehárna Spytihnìvova (leden až duben, prosinec): Prùmìrný poèet lùžek Poèet poskytnutých noclehù Ordinace praktického lékaøe: Poèet ošetøení a prohlídek Poèet klientù na lùžkové èásti Poèet výskytù nejèastìjších chorob: onemocnìní horních cest dýchacích onemocnìní kožní s pøevahou zánìtù bércové vøedy onemocnìní trávicího traktu revmatická onemocnìní scabies (svrab) virová hepatitida... 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Støedisko pomoci mladým Bolzanova 7: Poèet klientù celkem Poèet nových klientù Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Využití kapacity ubytovacích zaøízení v jednotlivých mìsících (v %): Terénní práce: Poèet kontaktù Z toho narkomanù Poboèka Praha - vèetnì ústøedí (v tis. Kè) 8

9 POBOÈKA PLZEÒ Ing. Jakub Forejt vedoucí poboèky Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Plzeò, Železnièní 36, Plzeò tel.: 019/ , fax: 019/ úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Datum vzniku poboèky: listopad 1998 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Sociální intervence v rodinách dlužníkù za nájemné Komunitní práce s pøedškolními a školními dìtmi Shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím Shromažïování a rozdávání šatstva potøebným lidem Události v roce 2001: V rámci kampanì 30 dní pro neziskový sektor jsme pøipravili sportovní turnaj o Zlaté klubko pro dìti i dospìlé Poøádali jsme maškarní ples a velikonoèní výlet na Radyni Spoleènì jsme oslavili Den dìtí na sportovním høišti V dobì školních prázdnin jsme se podíleli na organizaci tábora pro romské dìti V øíjnu jsme s dìtmi navštívili zologickou zahradu V prosinci jsme zahájili první èást rekonstrukce sociálního zaøízení pro klubovnu Poøádali jsme mikulášskou besídku pro dìti a vánoèní slavnosti pro rodièe s dìtmi, bezdomovce a sociálnì potøebné Návštívili jsme s dìtmi výstavu hraèek na plzeòské radnici Cíle do blízké budoucnosti: Rozšíøit a stabilizovat sí dárcù a dobrovolníkù Dokonèit rekonstrukci sociálního zaøízení klubovny Rozvíjet vzdìlávání zamìstnancù Stabilizovat poèet dìtí zapojených do komunitní práce Statistický výkaz roku 2001: Poèet obyvatel domu Poèet klientù potravinové pomoci Poèet klientù šatníku Poèet dìtí pøedškolního vìku Prùmìrná úèast dìtí pødškolního vìku... 3 Poèet dìtí školního vìku Prùmìrná úèast dìtí školního vìku Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 5 Poboèka Plzeò (v tis. Kè) 9

10 POBOÈKA PÍSEK Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Písek, Svatoplukova 1/211, Písek tel.: 0362/ úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Mgr. Jan Jáchym Urban vedoucí poboèky Datum založení poboèky: øíjen 2001 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Sociální intervence v problémových rodinách bydlících v domì Komunitní práce s pøedškolními a školními dìtmi Události v roce 2001: Cíle do blízké budoucnosti: Rozšíøit a stabilizovat sí dárcù a dobrovolníkù Otevøít støedisko v Purkraticích Rozvíjet vzdìlávání pracovníkù Zkvalitnit práci s dospìlými klienty V øíjnu probìhlo slavnostní otevøení poboèky Sociální práce s obyvateli domu, dopolední i odpolední programy pro dìti a poradenská èinnost Pøed vánoèními svátky probìhla Vánoèní slavnost pro dìti a jejich rodièe s rozdáváním dárkù Statistický výkaz roku 2001 (za tøi mìsíce provozu): Poèet kontaktù s klienty Poèet dìtí pøedškolního vìku... 4 Prùmìrná úèast dìtí pøedškolního vìku... 3 Poèet dìtí školního vìku Prùmìrná úèast dìtí školního vìku Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 3 Poboèka Písek (v tis. Kè) 10

11 STØEDISKO NÝRSKO Bohumil Najbert vedoucí støediska Kontaktní adresa støediska: Støedisko Nýrsko, U Radnice 817, Nýrsko tel.: 0186/671243, tel. (vzdìlávací centrum): 0186/ úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Datum vzniku støediska: èerven 1992 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Vzdìlávací centrum, kurzy, pastorace, vyuèování Misijní program (evangelizace, duchovní péèe, prodej køes- anské literatury) Sociální služby ( terénní služba, poradenství, šatník) Kulturní služby (videoklub, èítárna) Práce s dìtmi (klubová èinnost, výlety, letní tábory) Události v roce 2001: Celoroènì probíhalo vzdìlávání a vyuèování pro pracovníky a zájemce, možnost využití pastorace Zajiš ovaná duchovní péèe Pro potøebné probíhala domácí péèe, poradenství, popøípadì pomoc pøi vyjednávání s úøady, distribuce ošacení Probíhá promítání videopoøadù, poslech audiopoøadù, ètení knih z naší knihovnièky Pro dìti každý týden pøipravován klub a poøádání výletù Probìhl letní tábor v Chudenicích O vánocích pøipravena vánoèní besídka Cíle do blízké budoucnosti: Získat vhodný objekt pro poskytování služeb Získat dárce a sponzory pro naši èinnost Získat a proškolit další pracovníky Více zviditelnit služby Statistický výkaz roku 2001: Vzdìlávací centrum Misijní program Sociální služby Kulturní služby Práce s dìtmi Dìti do 10 let Dìti nad 10 let Prùmìrný poèet pracovníkù... 1 Støedisko Nýrsko (v tis. Kè) 11

12 POBOÈKA NEDAŠOV Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Nedašov, Nedašov 161 tel.: 0636/335429, fax: 0636/ úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Ing. Josef Baránek øeditel poboèky Datum založení poboèky: èerven 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Dùm pokojného stáøí Chránìné pracovištì pro zdravotnì postižené ani tradièní stavìní a kácení máje. Podaøily se uskuteènit zájezdy na Svatý Kopeèek u Olomouce a Sv. Hostýn, zhlédnout dvì divadelní pøedstavení mimo areál, klientùm bylo umožnìno navštívit hroby blízkých pøíbuzných v dobì Dušièek apod. Pravidelnì dvakrát týdnì se èást klientù scházela pøi pracovní terapii, pøièemž zhotovili desítky polohovacích polštáøkù pod krèní páteø, antidekubitní podložky na pøání pro ležící, pøispìli k výzdobì domu rùznými výrobky ruèních prací. V druhé polovinì roku byla v patøe pøístavby zøízena klubovna s knihovnou, zprovoznìny kanceláøe a vybaveny pokoje pro pøespání návštìv a obèanù civilní služby. Pro odstranìní bariéry mezi pøízemím a patrem byl za finanèní výpomoci dárcù poøízen schodolez. Chránìná dílna umožnila zamìstnání nìkterým klientùm a lidem se ZPS a ZPS TZP v regionu, kde dosahuje napø. nezamìstnanost u žen 25,88 % a øešila poboèce problém s úklidem a obdìláním areálu. Výnosy za zeleninu ze skleníkù pro vlastní potøebu ve výši 9808,10 Kè byly zanedbatelné v porovnání s morálnímu pøínosem. Události v roce 2001: V první polovinì roku se dokonèovala rekonstrukce kuchynì a jídelny, oficiální otevøení po kolaudaci se konalo 9. èervence. Pøi této pøíležitosti oslavila poboèka desáté výroèí svého vzniku a byla uvedena divadelní scénka s klienty v krojích Valašská svadba. Pravidelnì klienty navštìvoval knìz z místní církve (na pøání byly zajištìny dvì návštìvy z jiných církví), jednou mìsíènì byly v areálu bohoslužby, v postní dobì týdnì Køížové cesty, na Štìdrý veèer spoleèná veèeøe s èástí personálu, dodržují se i velikonoèní tradice. V kvìtnu nescházelo 12

13 POBOÈKA NEDAŠOV Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit komplex residenèních sociálních služeb cílovým skupinám a úspìšnì obstát v hodnocení V souèasných budovách úpravou a zabudováním dopravního systému (podle množství darovaných finanèních prostøedkù) zlepšit obsluhu pro pìt klientek trvale upoutaných na lùžko Zakoupením dalších elektricky polohovacích lùžek a pøíslušných doplòkù zlepšit podmínky pro imobilní klienty Vìkové složení klientù (v %) Statistický výkaz roku 2001: Zdravotní zpùsobilost klientù (v %) Lùžková kapacita Prùmìrný poèet klientù...46,28 Prùmìrná obložnost v %...100,60 Složení pokojù: Jednolùžkové Dvoulùžkové... 3 Tøílùžkové... 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù Prùmìrný poèet zamìstnancù chránìné dílny... 6 Poboèka Nedašov (v tis. Kè) 13

14 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, Vysoké Mýto tel.: 0468/521802, fax: 0468/ úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Petr Macek oblastní øeditel Datum založení poboèky: leden 1992 DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Dùm pokojného stáøí Ordinace praktického lékaøe a rehabilitace Kuchynì (ètyøi typy diet) Události v roce 2001: Zajiš ování služeb sociálních, zdravotních a duchovních Provoz kuchynì Pastoraèní péèe Spoleèenské veèery Vysílání domácího rozhlasu Pravidelná doprava obyvatel do centra mìstapøednášky Koncerty Výlety Dny otevøených dveøí Pravidelné spoleèné setkávání seniorù s dìtmi z okolí Statistický výkaz roku 2001: Kapacita lùžek Domu pokojného stáøí Kapacita bezbariérových bytù Prùmìrný vìk klientù...76,8 Obložnost... 98,67 % Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit služby vzdìláváním personálu Zkvalitnìní technického zaøízení domova Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení obyvatel 14

15 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO STØEDISKO HUSOVA tel.: 0468/ Datum založení støediska: øíjen 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Události v roce 2001: Sociální intervence v rodinách s následnou prací s dìtmi (èinnost zahrnuje 50 školních dìtí, kteøí se v prùmìrném poètu 15 úèastní jednotlivých aktivit): volnoèasové aktivity dìtí (zpìv, vyprávìní biblických pøíbìhù, soutìže, malování, ruèní práce, sportování v tìlocviènì), douèování a pomoc pøi øešení domácích úloh, poøádání výletù pro dìti, pomoc pøi letním táboøe (pro 15 dìtí), soutìžních dopolední (úèast na dìtském dnu byla 75 dìtí), turnaje ve stolním tenisu, vánoèní besídky, poradenské èinnosti, misijnì pastoraèní služba, brigády na úpravu a údržbu pøilehlých prostor, vzdìlávání pracovníkù, Pro mládež probìhla fundovaná pøednáška s besedou na téma Nebezpeèí sekt. Pro obyvatele jsme uspoøádali pøátelské posezení v klubovnì s pohoštìním. Cílem bylo zlepšení komunikace mezi obyvateli, služebním týmem, duchovními a ostatními spolupracovníky. Cíle do blízké budoucnosti: Udržet spoleèné prostory a okolí v náležitém stavu Zvýšit poèet kontaktù s úøady a zainteresovanými složkami Zkvalitnit práci s dìtmi i dospìlými Statistický výkaz roku 2001: Prùmìrný poèet klientù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Vìkové složení obyvatel Poboèka Vysoké Mýto (v tis. Kè) 15

16 POBOÈKA LITOMYŠL Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Litomyšl, Matìje Kudìje 14, Litomyšl tel., fax: 0464/ úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Ing. Jana Macková vedoucí poboèky Datum založení poboèky: leden 1996 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Náhradní rodinná péèe Misijní støedisko pro dìti a mládež Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit práci s dìtmi od 7 do 13 let Statistický výkaz roku 2001: Dvì rodiny s 13 dìtmi (10 v náhradní rodinné péèi). Poèet studentù v pravidelném kontaktu Poèet dìtí v klubu Dobré zprávy... 7 Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Návštìvnost misijního støediska (dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let): Události v roce 2001: Veèery mládeže Špicberky, HIV/AIDS, partnerské vztahy, Indie Koncert Evy Henychové Víkendy tvoøivosti - Políbení múzy Muzikál - The Test Side Story Víkendy: s Atlety v akci, Flashback, pro dorost Sportovnì-dobrodružné kempy: Tajuplný ostrov, Vita Caroli Podzimní párty pro dìti Koncert skupiny Eliata Živý betlém Klub dobré zprávy - klub dìtí (každý týden) Klub køes anské mládeže (každý týden) Pøednášková èinnost na støedních a základních školách Poboèka Litomyšl (v tis. Kè) 16

17 POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ Jiøí Grund vedoucí poboèky Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Èeská Tøebová Semanínská 2084, Èeská Tøebová tel.: 0465/539303, úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Datum založení poboèky: bøezen 1997 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Integrace sociálnì potøebných do spoleènosti Správcovská èinnost Sociálnì právní poradenství Duchovní a pastoraèní péèe Události v roce 2001: Pravidelná setkávání Klubu David a Klubu malých prvòáèkù Nepravidelná setkávání klientù za úèelem oslavy narozenin, øešení sousedských vztahù Zkoušení romské kapely a romského souboru diskotéky Douèování dìtí Zájezdy pro dìti Èinnost fotbalového klubu dospìlých Èinnost fotbalového klubu dorostu Fotbalové turnaje v Rudolticích a Èeské Tøebové Burzy ošacení Domovní schùze øešení rùzných situací v domì Úklidy domu a okolí Tábor doma aneb z pohádky do pohádky s úèastí více jak osmdesáti dìtmi z celého sídlištì Vánoèní slavnost spojená s dìtskou besídkou a nadílkou Cíle do blízké budoucnosti: Stimulovat klienty k vyšší odpovìdnosti za vlastní sociální postavení Zformovat nové jádro dìtí se zájmem o fotbal Nalézt vhodného vedoucího fotbalového družstva mužù Propracovat systém v boji proti nebezpeèným chorobám Statistický výkaz roku 2001: Poèet klientù z toho dìtí z toho...18 klientù v trvalém pracovním pomìru Poèet bytù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 5 Poèet setkání dìtského klubu v jednotlivých mìsících: Poboèka Èeská Tøebová (v tis. Kè) 17

18 POBOÈKA ZLÍN Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Zlín, bratøí Sousedíkù 349, Zlín tel.: 067/ , fax: 067/ úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Ludmila Vavreèková øeditelka poboèky Datum založení poboèky: duben 1992 DENNÍ STACIONÁØ S CHRÁNÌNÝM PRACOVIŠTÌM A DÙM NADÌJE ZLÍN bratøí Sousedíkù Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit práci v chránìných pracovištích a nabídnout nová pracovní místa V rámci chránìného pracovištì otevøít pro veøejnost posezení U vèelky s obsluhou zamìstnancù s mentálním postižením Denní stacionáø s chránìným pracovištìm pro dospìlé obèany s mentálním postižením Dùm Nadìje Zlín slouží pro celoroèní ubytování s pøípravou klientù do chránìných bytù V chránìných bytech zajiš ujeme asistenèní služby Chránìné pracovištì U vèelky Statistický výkaz roku 2001: Poèet ubytovaných v Domì Nadìje Zlín Lùžko akutní pro akutní pøípady... 1 Poèet ubytovaných v chránìných bytech... 4 Poèet klientù denního stacionáøe Chránìné pracovištì zamìstnává Události v roce 2001: Prùmìrný poèet zamìstnancù Získání nových nebytových prostor pro chránìnou dílnu a nový dvoupokojový byt pro chránìné bydlení Úèast v èervenci na pracovním pobytu v Esslingenu ve spolupráci s nìmeckou organizací Lebenshilfe Dny øemesel ve Zlínském muzeu Prezentace výtvarných prací na výstavì v Uherském Hradišti Den otevøených dveøí Ozdravné pobyty u moøe v Itálii a v horském støedisku Portáš Úèast na Speciální olympiádì na Aljašce v lyžování Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise ve Zlínì Úèast na závodech v lyžování, plavání, pøehazované, v cyklistice v rámci Èeského hnutí speciálních olympiád Turnaj O pohár Nadìje ve stolním tenise ve Zlínì 18

19 POBOÈKA ZLÍN DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Mostní 4058, Zlín tel.: 067/ Datum založení støediska: záøí 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Rezidenèní služby pro staré èásteènì nebo zcela imobilní a dementní obèany s kompletní péèí Souèástí je chránìné pracovištì, v nìmž nacházejí své uplatnìní handicapovaní obèané Domácí péèe - Individuální péèe o klienta v jeho vlastním sociálním prostøedí Události v roce 2001: Cíle do blízké budoucnosti: Opravy a celkové zlepšení dispozièního uspoøádání lùžkových èásti V bøeznu probìhl den otevøených dveøí Oslava velikonoèních svátkù Výlet na Velehrad Oslavy narozenin s cimbálovou muzikou ZUŠ Otrokovice Návštìva supermarketu Mikulášská besídka Støední zdravotní školy Vystoupení dìtí z Denního stacionáøe pro dìti s více vadami a souboru Vonièka Koncert dìtského souboru Canticum Camerale Statistický výkaz roku 2001: Kapacita (poèet lùžek) z toho pøechodný pobyt... 1 Chránìné pracovištì zamìstnává... 4 Poèet klientù v domácí péèi Poèet návštìv Prùmìrný poèet zamìstnancù: Poboèka Zlín (v tis. Kè) 19

20 POBOÈKA BRNO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Brno, Velkopavlovická 13, Brno tel., fax: 05/ úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Ing. Jan Sláma oblastní øeditel Datum založení poboèky: listopad 1992 Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: Peèovatelská služba v domácnostech a v domì peèovatelské služby Domácí péèe (home care) Denní stacionáøe pro seniory Dùm pokojného stáøí v Ptašinského ulici Dva domovy pro pøechodné pobyty seniorù Interní a geriatrická ordinace Psychiatrická a gerontopsychiatrická ordinace Události v roce 2001: Devátým rokem pokraèující práci poboèky ovlivnily nìkteré události, které pøispìly ke zlepšení rozsahu a kvality nabízených sociálních služeb. V únoru byla uskuteènìna ve støedisku na Vinohradech presentace Slovníku znakù køes anských pojmù pro neslyšící (25 úèastníkù). Tamtéž jsme se sešli v bøeznu pøi semináøi s MUDr. Marií Svatošovou na téma Umírání v domovì dùchodcù (36 úèastníkù). Zajímavý byl únorový spoleèný zájezd vedoucích pracovníkù poboèky do Gerontologického centra v Praze-Kobylisích, setkání s MUDr. Holmerovou a návštìva Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Øepích. Koncem bøezna jsme za rozhodující pomoci Èeskomoravské reklamní agentury Kompakt, spol. s r.o., získali na 6 let automobil Ford-Transit upravený pro dopravu i našich klientù na vozíècích. Je urèen pro práci denních stacionáøù, slouží však i v našich domovech k výletùm obyvatel do blízkého okolí Brna. Služby tohoto auta stabilizovaly a rozšíøily zejména èinnost denního stacionáøe na Vinohradech. V èervnu ÚMÈ Brno-Bohunice slavnostnì otevøel první èást domu s peèovatelskou službou na Arménské ulici, kde jsme nabídli své peèovatelské služby. Od èervence zahájila provoz nové kuchynì, která vaøí i pro další støediska v Brnì. Nìkolik dalších mìsícù bylo poznamenáno nelehkým hledáním optimální podoby tohoto nového pracovištì poboèky. V øíjnu se uskuteènil koncert Moravského komorního orchestru ve prospìch Nadìje ve sboru evangelické církve v Brnì na Lidické ulici. Mezi významné události v tomto roce patøí také zaèátek spolupráce poboèky s LORM, obèanským sdružením, spoleèností pro hluchoslepé v našem denním stacionáøi na Ponávce na podzim V listopadu se brnìnská poboèka NADÌJE podílela na pøípravì a prùbìhu Výroèní konference SKOK v Brnì na výstavišti. V druhé pùli roku 2001 pracovníci poboèky zajiš ovali koncepèní, organizaèní a projektovou pøípravu stavební akce Adaptace Domu pokojného stáøí na Ptašínského ulici, která byla realizována v lednu a únoru Mimo výše uvedené události pøipravovala jednotlivá støediska pravidelné programy, aktivizaèní èinnosti a zajímavá setkání. Z tìch je možno uvést napø. Zahradní slavnost pro obyvatele domova i jejich rodinné pøíslušníky (èerven) nebo vernisáž výstavy fotografií z Blízkého Východu (záøí) v na Arménské ulici, nebo Lidová vánoèní hra se zpìvy (prosinec) na Hapalovì ulici, dále pak obèasná Kavárnièka u dobré pohody na Ptašinského ulici, nebo ucelená øada pravidelných týdenních programù o zdravé výživì a životním stylu na Vinohradech. I pøes rùst poètu pacientù a výkonù v prùbìhu roku svedly nerovnou spolupráci se zdravotními pojiš ovnami obì ambulantní ordinace. Støedisko terénní peèovatelské služby, v závìru roku posílené o možnost mobilního dorozumívání, letos zvýšilo poèet klientù a rozšíøilo své služby i na sobotu a nedìli. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více