Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok Výroční zpráva 2014 Strana 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci Sociální služby v roce Intervenční centra Odborné sociální poradenství - Poradny pro rodinu Olomouckého kraje Telefonická krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Odborné sociální poradenství Sociálně-právní ochrana dětí v roce Zařízení pro výkon pěstounské péče Zařízení odborného poradenství pro péči o děti Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dohody o výkonu pěstounské péče Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči k přijetí dítěte do rodiny Vzdělávání pěstounů, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD Organizační struktura a zaměstnanci v roce Přehled o zaměstnancích Základní údaje o hospodaření Plnění závazných ukazatelů Stavy fondů Investice Kontroly a audity Strana 2

3 1. Základní údaje o organizaci Název: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (dále také SSP Olomouc) Sídlo: Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ: IČ: Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ: , IČ Vedení: Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka a statutární zástupce Mgr. Drahomír Ševčík, zástupce ředitelky a zaměstnanec pověřený vedením poradensko-terapeutického úseku Mgr. Tereza Matoušková, zaměstnanec pověřený vedením pobytového úseku Ing. Kateřina Jedzoková, zaměstnanec pověřený vedením ekonomickoprovozního úseku Telefon: Fax: Web: ID datové schránky: 9ekk8s6 Předkládáme výroční zprávu o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace za rok Výroční zpráva shrnuje činnosti organizace v oblasti poskytování sociálních služeb a výkonu pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Významným mezníkem roku 2014 bylo zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, konkrétně standardy kvality příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči, dohod o výkonu pěstounské péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Poprvé byla činnost Střediska sociální prevence Olomouc podpořena veřejnou finanční podporou měst, konkrétně: Statutární město Přerov účelová dotace ve výši ,- Kč na provoz Poradny pro rodinu Přerov Statutární město Olomouc finanční podpora ,- Kč na činnost Poradny pro rodinu Olomouc Strana 3

4 Statutární město Olomouc finanční podpora ,-Kč na projekt Podpora rodin z Olomouce v rámci sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Statutární město Olomouc finanční podpora ,- Kč na činnost Linky důvěry Základním předmětem činnosti SSP Olomouc v roce 2014 bylo: poskytování sociálních služeb vymezených v 35, 37, 55, 60a a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: intervenční centra odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu Olomouckého kraje telefonická krizová pomoc sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství, zajišťování činností zařízení sociálně-právní ochrany vymezených v 40, 42 a 48 odst. 2 písm. d), e), f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování činností dle 47a) odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obcí, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče. Strana 4

5 2. Sociální služby v roce Sociální služba: intervenční centra podle 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou na území Olomouckého kraje. Cílovou skupinou sociální služby intervenční centra jsou osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané Policií České republiky, osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum tzv. nízkoprahoví uživatelé a osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých osob atp. Sociální služba intervenční centra je určena také lidem, kteří hledají informace o možnostech pomoci ohroženým osobám ze svého okolí (tzv. zachránci např. příbuzní, přátelé, spolupracovníci apod.). Pracovníci Intervenčního centra Olomouc jim poskytnou požadované informace v rámci základního sociálního poradenství. Služba intervenční centra poskytuje tyto základní činnosti, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob ohrožených domácím násilím: a) sociálně terapeutické činnosti b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Strana 5

6 Součástí služby je také zajištění mezioborové spolupráce a vzájemné informovanosti zejména mezi intervenčním centrem a poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí a útvary Policie ČR. Intervenční centrum Olomouc v číslech: V roce 2014 Intervenční centrum Olomouc poskytlo službu 143 osobám ohroženým domácím násilím, kdy buď Policie ČR využila institut vykázání anebo osoby ohrožené domácím násilím vyhledaly službu samy bez předchozího vykázání. Na území Olomouckého kraje v roce 2014 Policie ČR využila institutu vykázání v 87 případech domácího násilí. Intervenční centrum Olomouc dále poskytlo pomoc ve 49 případech domácího násilí či nebezpečného pronásledování bez předchozího podnětu Policie ČR. Domácí násilí lze charakterizovat dle vztahu mezi násilnou osobou a osobou ohroženou domácím násilím, a to na domácí násilí partnerské, které je nejčastější, a domácí násilí mezigenerační. Další početně nejmenší skupinu tvoří jiné vztahy např. sourozenecké. Typologie domácího násilí mezigenerační partnerské jiné vykázání bez podnětu P ČR Trend ve většinovém zastoupení žen jako uživatelek sociální služby intervenční centra zůstává nezměněn. V roce 2014 využilo služeb Intervenčního centra Olomouc 130 žen. Strana 6

7 Struktura osob ohrožených domácím násilím dle pohlaví 13 muži ženy 130 Nejsilněji zastoupnenou věkovou skupinou, která v roce 2014 vyhledala a využila sociální službu intervenční centra, byli lidé ve středním věku. 120 Rozdělení uživatelů podle věkových skupin let let let 65 a více let nezjištěno V roce 2014 Policie ČR realizovala vykázání nejčastěji na Šumpersku, dále pak na Olomoucku. Na území okresu Jeseník počet nízkoprahových případů domácího násilí převyšoval počet případů s policejním vykázáním. Strana 7

8 Počet případů domácího násilí v jednotlivých okresech Olomouckého kraje Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk nezjištěno 1 vykázání bez podnětu P ČR Co přinesl rok 2014? Rok 2014 přinesl zásadní změnu v rozšíření pracovního týmu tak, aby byla lépe dostupná na území celého Olomouckého kraje. Službu tedy od poskytují v budově Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, Olomouc, sociální pracovnice, právnička a psycholog, a čtyři sociální pracovnice v Poradnách pro rodinu v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku. Pracovní tým se v průběhu roku 2014 pravidelně setkával na pracovních poradách, aby sjednotil a zkvalitnil poskytování služby na všech svých pracovištích. Pracovníci se zúčastnili 4 supervizí, které byly zaměřeny kazuisticky a edukačně. Za tímto účelem Intervenční centrum pro soby ohrožené domácím násilím Olomouc vydalo nový leták, kde informuje veřejnost o aktuálních kontaktních údajích na všechna pracoviště spolu s uvedením pracovní doby. Strana 8

9 Nový leták služby intervenční centra V roce 2014 byla úspěšně rozvíjena interdisciplinární spolupráce mezi Intervenčním centrem Olomouc a dalšími subjekty podílejícími se na řešení případů domácího násilí. Za tímto účelem již opakovaně pořádalo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace a Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje setkání odborné veřejnosti v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí, které se uskutečnilo dne zástupců subjektů participujících na řešení problematiky domácího násilí na území Olomouckého kraje diskutovalo příspěvky, se kterými vystoupila JUDr. Kateřina Čuhelová, soudkyně Krajského soudu v Brně: Předběžná opatření ve věcech ochrany před domácím násilím z pohledu soudu; Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., Filozofická fakulta Strana 9

10 Univerzity Palackého: Domácí násilí z pohledu vývoje a ochrany dětí a pplk. Mgr. Markéta Kalousková, Policejní prezidium ČR, úřad služby kriminální policie a vyšetřování: Využití speciálních výslechových místností s ohledem na sekundární viktimizaci osob ohrožených domácím násilím včetně dětí. Interdisciplinární setkání pracovišť a institucí podílejících se na řešení problematiky domácího násilí na území Olomouckého kraje ze dne I v roce 2014 Intervenční centrum Olomouc nadále spolupracovalo s orgány sociálně-právní ochrany dětí Olomouckého kraje, Probační a mediační službou ČR a ostatními poskytovateli sociálních služeb. Současně Intervenční centrum Olomouc prezentovalo veřejnosti činnost formou přednášek a exkurzí jak v SSP Olomouc, tak i mimo něj. Strana 10

11 Prezentace služby intervenční centra na veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouci Mezi námi ve dnech Strana 11

12 2.2 Sociální služba: odborné sociální poradenství - Poradny pro rodinu Olomouckého kraje podle 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Sociální služba: odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu Olomouckého kraje podle 37 zákona č. 108/20069 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Poradny pro rodinu Olomouckého kraje (dále jen PPR OK) v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku jsou od roku 2011 odloučenými pracovišti Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace. Nabízejí lidem podporu při zvládání nepříznivých životních situací souvisejících s jejich rodinou, vztahy i osobním životem. Sociální služba je poskytována prostřednictvím odborného manželského, rodinného a sociálně právního poradenství. V poradnách pracují sociální pracovnice a psychologové manželští a rodinní poradci. V roce 2014 poskytovaly Poradny pro rodinu Olomouckého kraje odborné sociální poradenství rodinám s dětmi, osobám v krizi a dětem a mládeži od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy zejména v těchto oblastech: řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (vztahové a manželské krize, potíže s výchovou dětí, mezigenerační problémy) zvládání předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace včetně poradenské práce s dětmi v těchto rodinách řešení osobních problémů a životních krizí ohrožujících vztahy, rodinu nebo sociální začlenění (dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, poruchy sociální adaptace, životní traumata) Strana 12

13 práce v oblasti náhradní rodinné péče (dále NRP) a následná podpora pěstounských rodin V roce 2014 pokračovala intenzivní spolupráce PPR OK s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a s okresními soudy, zejména v otázkách rozvodové problematiky. Tato spolupráce v některých případech zlepšila komunikaci mezi rodiči, přispěla k vytvoření fungujících dohod a také ke klidnějšímu průběhu rozvodu v rodině a zmírnění jeho následků. PPR OK pokračovaly ve spolupráci s uvedenými institucemi také v oblasti NRP, zejména u zájemců o tzv. příbuzenskou pěstounskou péči, kdy zájemce o pěstounskou péči je osoba z okruhu příbuzných a blízkých dítěte. Mezi další spolupracující instituce patří Fond ohrožených dětí, kliničtí psychologové a psychiatři, Mediační centrum Olomouc, pedagogicko-psychologické poradny, Probační a mediační služba ČR, Univerzita Palackého Olomouc a neziskové organizace zaměřující se na práci s rodinou. Dne prezentovaly poradny svou činnost v regionech prostřednictvím Dne otevřených dveří. V rámci každoročního vzdělávání se psychologové manželští a rodinní poradci a sociální pracovnice zúčastnili vzdělávacího kurzu Trauma dětí a semináře Nové poznatky z psychologie rodiny a náhradní rodinné péče. Všichni pracovníci poraden se účastní pravidelných supervizí na pracovištích, které se konají minimálně dvakrát ročně. Dvakrát ročně také probíhá supervize sociálních pracovníků a intervize psychologů. Další vzdělávání probíhalo individuálně v souladu se vzdělávacími plány zaměstnanců. V průběhu roku 2014 pracovníci poraden pracovali na revizi standardů kvality sociálních služeb s ohledem na zkušenosti z jejich implementace do praxe a legislativní změny. Služba odborné sociální poradenství byla ve dnech listopadu 2014 podrobena kontrole zřizovatele Krajského úřadu Olomouckého kraje. V roce 2014 byla sociální služba odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu Olomouckého kraje poskytnuta celkem uživatelům. Strana 13

14 Struktura uživatelů podle pohlaví za rok 2014 Poradny pro rodinu Olomouckého kraje počet mužů počet žen Následující graf ukazuje rozložení případů služby odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu Olomouckého kraje podle řešené problematiky. Z grafu vyplývá, že v PPR OK bylo v roce 2014 řešeno celkem 1269 případů. Rozložení případů podle typu řešené problematiky za rok 2014 Poradny pro rodinu Olomouckého kraje rodinná párová osobní sociální náhradní rodinná péče Strana 14

15 Poradna pro rodinu Olomouc (Mgr. Miroslava Březíková) V roce 2014 poskytovali pracovníci poradny nadále nejčastěji rodinné a párové poradenství, následovalo poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Poradna pro rodinu Olomouc poskytla v uplynulém roce v rámci odborného sociálního poradenství odbornou podporu celkem 623 klientům v rozsahu hodin. Z toho v 55% pracovníci poradny spolupracovali v rámci jednoho případu se 2 nebo více klienty, nejčastěji se jednalo o pár či celou rodinu. Služby poradny byly dostupné v rámci provozní doby celoročně bez výpadku. Vysoká odbornost služby byla prohlubována průběžným vzděláváním pracovníků. V roce 2014 získala Poradna pro rodinu Olomouc veřejnou finanční podporu ve výši ,- Kč od Statutárního města Olomouc, pod jehož působnost spadalo 66% z celkového počtu klientů poradny (občané města Olomouce a přilehlých obcí). Úzká spolupráce se sociálním odborem Magistrátu města Olomouce pokračovala i v tomto roce, především v oblasti náhradní rodinné péče a komplikovaných situací sporů o děti. Poradna spolupracovala v rámci těchto problematik i s orgány sociálně právní ochrany dětí dalších obcí Olomouckého kraje. V roce 2014 využilo v rámci odborného sociálního poradenství služeb Poradny pro rodinu Olomouc 623 uživatelů. Strana 15

16 Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Olomouc let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 461 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů PPR Olomouc podle místa bydliště. Struktura uživatelů podle regionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Olomouc Strana 16

17 Poradna pro rodinu Přerov (Darina Skokanová) V roce 2014 Poradna pro rodinu Přerov (dále PPR) zajišťovala tři činnosti: sociální službu odborné sociální poradenství, sociální službu intervenční centra (dále IC) a sociálně právní ochranu dětí. Odborné sociální poradenství je tradiční náplní práce PPR. Rozvíjí se spolupráce s náhradními rodiči, která byla v roce 2014 poskytována 11-ti náhradním rodinám z Přerovska a Hranicka. Pracovníci poradny mají dobré a korektní vztahy s orgány sociálně-právní ochrany dětí a s okresními soudy, což usnadňuje vzájemnou spolupráci mimo jiné při řešení otázek náhradní rodinné péče, řešení opatrovnických a rozvodových sporů. V roce 2014 byla rekonstruována budova, v níž jsou služby PPR poskytovány. Byla vyměněna střecha a odvlhčeny sklepní prostory. Také interiér PPR byl částečně zařízen novým nábytkem. I v roce 2014 poradna poskytovala své služby (s výjimkou IC) na elokovaném pracovišti v Hranicích, a to zpravidla jednou týdně ve středu. Po část roku zde byly služby poskytovány v náhradních prostorách kvůli rekonstrukci budovy Policie ČR, jež dočasně přesídlila do původních prostor PPR. Na konci roku se PPR přemístila zpět do původních prostor. V roce 2014 využilo služeb Poradny pro rodinu Přerov 611 uživatelů. Strana 17

18 Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Přerov let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 439 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů PPR Přerov podle místa bydliště. 300 Struktura uživatelů podle regionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Přerov Přerov Hranice Lipník nad Bečvou 1 5 Prostějov Olomouc ostatní obce bez udání adresy 15 Strana 18

19 Poradna pro rodinu Prostějov (PhDr. Monika Stejskalová) V Poradně pro rodinu Prostějov pracuje stabilní tým, který poskytuje nejčastěji odborné sociální poradenství v oblastech rodinné a párové problematiky, problematiky náhradní rodinné péče, sociální problematiky a v osobních problémech. Na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí pracovníci poradny nadále doprovázejí pěstouny v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče, v první polovině roku 2014 bylo uzavřeno dalších pět dohod. V rámci vzdělávání osob pečujících byly nastaveny dvě formy vzdělávání, čtyřhodinové dopolední bloky, které realizuje tým pracovníků poradny ve složení dva manželští a rodinní poradci a jedna sociální pracovnice za pomoci externích odborníků na daná témata. Na třídenním pobytovém víkendovém vzdělávání osob pečujících a dětí se podílejí i další odborní pracovníci poraden pro rodinu Olomouckého kraje. V roce 2014 využilo služeb Poradny pro rodinu Prostějov 386 uživatelů. Strana 19

20 Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Prostějov let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 245 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů PPR Prostějov podle místa bydliště. 250 Struktura uživatelů podle regionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Prostějov Prostějov Přerov Olomouc ostatní obce bez udání adresy Strana 20

21 Poradna pro rodinu Šumperk (Bc. Kateřina Linhartová, DiS.) Poradna pro rodinu Šumperk prošla v první polovině roku 2014 personální obměnou. Po mateřské a rodičovské dovolené se vrátila na svoji pozici sociální pracovnice. Dlouholetého rodinného a manželského poradce nahradila nová psycholožka. Do jejího nástupu byla psychologická péče zajištěna kolegy z Poraden pro rodinu Olomouc a Přerov. Poradna pro rodinu, v rámci odborného sociálního poradenství, poskytovala nejčastěji poradenství v oblastech rodinné problematiky, dále párové a sociálně-právní. Nejvíce je využívána občany města Šumperka a přilehlých obcí. V průběhu roku došlo k obnově spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany a dalších navazujících služeb v Šumperku a Zábřehu. Bylo započato posuzování vhodnosti svěření dětí do náhradní rodinné péče, které se dosud v šumperské poradně nerealizovalo. V prostorách poradny bylo vytvořeno nové zázemí čekárny pro klienty. Z důvodu vyšších administrativních nároků došlo k přestěhování pracovny sociální pracovnice do větší místnosti, konzultovna psycholožky byla vybavena novým nábytkem. Strana 21

22 V roce 2014 využilo služeb Poradny pro rodinu Šumperk 250 uživatelů. Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Šumperk let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 183 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů PPR Šumperk podle místa bydliště. Struktura uživatelů podle regionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Šumperk Šumperk Hanušovice Zábřeh Mohelnice ostatní obce bez udání adresy Strana 22

23 Poradna pro rodinu Jeseník (Bc. Jana Kotková, DiS.) Službu odborné sociální poradenství, tak jak v minulých letech, využívali klienti z celého regionu Jesenicka. Třetina ze všech našich uživatelů uvedla své bydliště ve městě Jeseník. Nejčastěji bylo poskytováno poradenství v rodinné problematice, následovalo poradenství sociálně-právní, párové poradenství, a také v problematice náhradní rodinné péče. Poradna pro rodinu Jeseník spolupracovala s Městským úřadem v Jeseníku orgánem sociálně-právní ochrany dětí, Okresním soudem v Jeseníku, Probační a mediační službou ČR a s dalšími organizacemi. I v tomto roce se zapojila do komunitního plánování sociálních služeb, dále do projektu Společně za úspěchem, na téma strategie vzdělávání v ORP Jeseník, za účelem spolupráce s navazujícími službami. V roce 2014 nedošlo k personálním změnám, tým pracovníků byl složen ze dvou psychologů a jedné sociální pracovnice. Zajistili jsme praxi třem studentům oboru sociální práce. Strana 23

24 V roce 2014 využilo služeb Poradny pro rodinu Jeseník 273 uživatelů. Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Jeseník let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 167 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů Poradny pro rodinu Jeseník podle místa bydliště dle Mikroregionů Jesenicka, Javornicka, Žulovska a Zlatohorska. Z toho 90 uživatelů mělo místo bydliště v Jeseníku. Struktura uživatelů podle mikroregionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Jeseník Jesenicko Javornicko Žulovsko Zlatohorsko Šumperk Olomouc bez udání adresy Strana 24

25 2.3 Sociální služba: telefonická krizová pomoc podle 55 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen TKP). Linka důvěry Olomouc poskytuje telefonickou a internetovou (chat) krizovou pomoc lidem, kteří se nacházejí v krizové či obtížné životní situaci. Cílem je poskytnout uživatelům v bezpečném prostředí anonymity vedení a podporu, které by vedly k pocitu úlevy a ke zvýšení jejich schopností zvládnout akutní stavy a zvažovat jejich řešení. Cílovou skupinou uživatelů jsou česky či slovensky mluvící osoby v krizi bez omezení věku. Krizí rozumíme situaci, kterou uživatel vnímá jako neodkladnou, zátěžovou, nepříznivou, ohrožující a kterou není schopen ve stavu nouze řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Služba není určena pro osoby zneužívající sociální službu TKP např. k sexuálnímu uspokojení, provokatéry, osoby testující pracovníka, osoby pod vlivem návykových látek, s výjimkou osob s výrazně sebevražednými tendencemi, započatým pokusem o sebevraždu nebo s výjimkou osob ohrožujících své okolí. Cílem Linky důvěry Olomouc je stabilizovat a zklidnit uživatele, snížit nebezpečí prohlubování se krize, aktivizovat vlastní zdroje k překonání krize, podpora v hledání možných řešení a plánování blízké budoucnosti a poskytování informací o navazujících službách. Služba dodržuje zásadu dostupnosti, odborné kvalifikace, anonymity, mlčenlivosti, bezpečnosti prostředí a zakázky. Služba je zaměřena především na práci s akutní krizovou situací. Kontakt s uživatelem je charakterizován zásadou "tady a teď". Součástí práce s uživatelem by měla být i nabídka návazné péče. V případě potřeby pracovník směřuje uživatele k využití jiných služeb (sociálních, právních, zdravotních apod.). Strana 25

26 Linka důvěry Olomouc uživatelům nabízí: anonymitu snadnou dostupnost emocionální podporu aktivní naslouchání pomoc k získání náhledu provázení těžkou chvílí aktivizaci vlastních schopností podporu při hledání řešení situace uvolnění emocí pocit bezpečí Linka důvěry Olomouc v číslech: V roce 2014 Linka důvěry Olomouc zaznamenala 3260 kontaktů, což oproti roku loňskému znamená nárůst kontaktů o 30%. Za kontakt je považován telefonický hovor, hovor uskutečněný formou chatu, zazvonění, zavěšení, zneužití, omyl, profesní kontakt, podaná informace, testovací hovor a mlčení. Z celkového počtu 3260 kontaktů bylo 259 hovorů uskutečněno formou chatu, což je typ komunikace preferované zejména mladou generací. Struktura kontaktů na Lince důvěry Olomouc v roce kontakty celkem zazvonění zavěšení chat hovory a ostatní kontakty Strana 26

27 Linka důvěry Olomouc provozuje telefonickou formu pomoci na telefonním čísle ve všední dny v době od 18:00 do 6:00 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě a chat na internetové adrese v neděli, úterý a čtvrtek od 18:30 hodin do 20:30 hodin. Zvýšený zájem o službu zaznamenáváme ve dnech, kdy je poskytován i chat a o víkendech a svátcích, kdy je služba poskytována nepřetržitě. 800 Vytíženost Linky důvěry Olomouc dle dnů v týdnu pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Obecně lze konstatovat, že Linku důvěry Olomouc využívají ve větší míře ženy, které tvoří 2/3 uživatelů služby TKP. Struktura uživatelů podle pohlaví 4% 33% muži ženy nezjištěno 63% Strana 27

28 Ze zjištěných údajů o věku uživatele vyplývá, že Linka důvěry Olomouc je telefonickou krizovou pomocí pro střední a starší věkovou generaci. Struktura uživatelů podle pohlaví 33% 18% 21% 15% 3% 2% 4% 4% 0-14 let let let let let let let 60 let a více Na Linku důvěry Olomouc se v roce 2014 mimo jiné lidé obraceli v 259 případech s tématem syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), v 390 hovorech se objevilo téma alkoholové závislosti nebo závislosti na drogách či hracích automatech a v 730 hovorech téma problému se sebou samým. 89 volajících hovořilo na lince o různém stádiu sebevražedného pokusu, buď naznačovali, že chtějí spáchat sebevraždu, byli rozhodnuti spáchat sebevraždu nebo sebevraždu již započali. Ve dvou případech k takovému pokusu LD přivolala složku záchranného systému. Co přinesl rok 2014? Činnost Linky důvěry Olomouc byla v roce 2014 podpořena z rozpočtu Statutárního města Olomouce v oblasti Sociální služby, související služby a aktivity a humanitární pomoc. Prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu Statutárního města Olomouc Linka důvěry Olomouc použila mimo jiné na úhradu supervize a pravidelného vzdělávacího semináře, jehož téma vždy reaguje na aktuální potřeby pracovníků a občanů volajících na linku důvěry. V roce 2014 to bylo téma doprovázení umírajících a nemocných, péče o doprovázející a pozůstalé. Strana 28

29 Pracovníci linky v roce 2014 absolvovali čtyři případové supervize zaměřené na zkvalitňování poskytování služby. Linka důvěry Olomouc v roce 2014 také informovala o své činnosti laickou i odbornou veřejnost. Prezentace služby telefonická krizová pomoc studentům katedry psychologie FF UP Olomouc dne Strana 29

30 2.4 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SASRD) podle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Sociální služba SASRD je poskytována bezplatně ambulantní nebo terénní formou v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, nebo v přirozeném prostředí zájemce či uživatele služby. Službu zajišťuje tým tvořený psychologem a sociální pracovnicí. Posláním sociální služby SASRD je cílená a aktivní podpora, která je realizována prostřednictvím poskytování odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů: dlouhodobé nepříznivé sociální situace, dlouhodobých komunikačních či jiných rodinných potíží, problematické situace dětí ve školním kolektivu, dlouhodobého výskytu sociálně patologických jevů v jejich přirozeném prostředí. Cílovou skupinou SASRD jsou: rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. V rámci sociální služby SASRD se cílová skupina spolu s psychologem a sociální pracovnicí zaměřují především na podporu osobnostního a sociálního rozvoje jednotlivých členů rodiny a začleňování těchto členů do rodinného systému, školního kolektivu a do přirozeného společenského prostředí. Uživatelé jsou provázeni zátěžovými situacemi a podporováni v adaptaci na životní změny. V rodině se pracuje na rozvoji a posílení rodičovských kompetencí a motorických, duševních a sociálních kompetencí dětí. Strana 30

31 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v číslech: V roce 2014 sociální služba zaznamenala nárůst uživatelů oproti předchozímu roku o více než polovinu. Službu vyhledalo 101 uživatelů ze 48 rodin. V ambulantní formě služby uživatelé využívali pro řešení svých obtíží zejména konzultace s psychologem. Od sociální pracovnice požadovali uživatelé v rámci sociálně-právního poradenství informace o úpravě výchovy a výživy dítěte, o možnostech sociálního bydlení a o procesech spojených s vyřizováním sociálních dávek a řešení dluhové problematiky. Při využívání terénní formy služby sociální pracovnice poskytovala výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nebo doprovod do nejrůznějších institucí. Díky komplikovanosti řešení rodinných problémů se ve většině případů jednalo o dlouhodobější spolupráci, jež spočívala v komplexní pomoci jednotlivým členům rodiny i rodině jako celku. U rodičů byly intervence psychologa a sociální pracovnice zacíleny především na komunikační problémy v rodině, rozvodovou problematiku, nefunkční styly výchovy, dopady domácího násilí na rodinný systém a prožité trauma. U dětí a mladistvých převládaly rodinné, vztahové a školní problémy. Prostřednictvím sociálně terapeutických činností děti a mladiství měli zájem pracovat na tématech, která se týkala narušeného vztahu s rodiči či sourozenci, rozpadu rodiny, sníženého sebevědomí, sebepoškozování, znásilnění, myšlenek na sebevraždu apod. Struktura uživatelů sociální služby SASRD dle věku Od 6 let Od 7 do 18 let Od 19 do 26 let Od 27 do 64 let Od 65 do 80 Nezjišteno Strana 31

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Organizační schéma SSP činnosti a jejich zařazení v organizaci

Organizační schéma SSP činnosti a jejich zařazení v organizaci Organizační schéma SSP činnosti a jejich zařazení v organizaci Poradny pro rodinu Olomouckého kraje - odborné soc. poradenství (OSP PPR OK) Vedoucí PPR Psychologové OSP PPR OK, dohod, zařízení odborného

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2015 Statistika ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: Počet zájemců o sluţbu: 994 Uzavřených smluv: 559 (161 v rámci výkonu SPO) Celkem

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Název standardu 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Kritérium standardu 14a) Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává klientům služby jiných fyzických a právnických

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

K O M P L E X N Í R O Z B O R

K O M P L E X N Í R O Z B O R PSYCHOCENTRUM MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA KRAJE VYSOČINA,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGRANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz K O M P L E X N Í R O Z B O R z a r o k 2 0 0 5 Pracoviště:

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2011 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2011 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2011 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2011...

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Organizace: Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Sídlo: Strážovská 965, 697 33 Kyjov zastoupení: PhDr.

Více