Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok Výroční zpráva 2014 Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci Sociální služby v roce Intervenční centra Odborné sociální poradenství - Poradny pro rodinu Olomouckého kraje Telefonická krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Odborné sociální poradenství Sociálně-právní ochrana dětí v roce Zařízení pro výkon pěstounské péče Zařízení odborného poradenství pro péči o děti Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dohody o výkonu pěstounské péče Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči k přijetí dítěte do rodiny Vzdělávání pěstounů, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD Organizační struktura a zaměstnanci v roce Přehled o zaměstnancích Základní údaje o hospodaření Plnění závazných ukazatelů Stavy fondů Investice Kontroly a audity Strana 2

3 1. Základní údaje o organizaci Název: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (dále také SSP Olomouc) Sídlo: Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ: IČ: Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ: , IČ Vedení: Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka a statutární zástupce Mgr. Drahomír Ševčík, zástupce ředitelky a zaměstnanec pověřený vedením poradensko-terapeutického úseku Mgr. Tereza Matoušková, zaměstnanec pověřený vedením pobytového úseku Ing. Kateřina Jedzoková, zaměstnanec pověřený vedením ekonomickoprovozního úseku Telefon: Fax: Web: ID datové schránky: 9ekk8s6 Předkládáme výroční zprávu o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace za rok Výroční zpráva shrnuje činnosti organizace v oblasti poskytování sociálních služeb a výkonu pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Významným mezníkem roku 2014 bylo zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, konkrétně standardy kvality příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči, dohod o výkonu pěstounské péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Poprvé byla činnost Střediska sociální prevence Olomouc podpořena veřejnou finanční podporou měst, konkrétně: Statutární město Přerov účelová dotace ve výši ,- Kč na provoz Poradny pro rodinu Přerov Statutární město Olomouc finanční podpora ,- Kč na činnost Poradny pro rodinu Olomouc Strana 3

4 Statutární město Olomouc finanční podpora ,-Kč na projekt Podpora rodin z Olomouce v rámci sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Statutární město Olomouc finanční podpora ,- Kč na činnost Linky důvěry Základním předmětem činnosti SSP Olomouc v roce 2014 bylo: poskytování sociálních služeb vymezených v 35, 37, 55, 60a a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: intervenční centra odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu Olomouckého kraje telefonická krizová pomoc sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství, zajišťování činností zařízení sociálně-právní ochrany vymezených v 40, 42 a 48 odst. 2 písm. d), e), f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování činností dle 47a) odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obcí, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče. Strana 4

5 2. Sociální služby v roce Sociální služba: intervenční centra podle 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou na území Olomouckého kraje. Cílovou skupinou sociální služby intervenční centra jsou osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané Policií České republiky, osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum tzv. nízkoprahoví uživatelé a osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých osob atp. Sociální služba intervenční centra je určena také lidem, kteří hledají informace o možnostech pomoci ohroženým osobám ze svého okolí (tzv. zachránci např. příbuzní, přátelé, spolupracovníci apod.). Pracovníci Intervenčního centra Olomouc jim poskytnou požadované informace v rámci základního sociálního poradenství. Služba intervenční centra poskytuje tyto základní činnosti, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob ohrožených domácím násilím: a) sociálně terapeutické činnosti b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Strana 5

6 Součástí služby je také zajištění mezioborové spolupráce a vzájemné informovanosti zejména mezi intervenčním centrem a poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí a útvary Policie ČR. Intervenční centrum Olomouc v číslech: V roce 2014 Intervenční centrum Olomouc poskytlo službu 143 osobám ohroženým domácím násilím, kdy buď Policie ČR využila institut vykázání anebo osoby ohrožené domácím násilím vyhledaly službu samy bez předchozího vykázání. Na území Olomouckého kraje v roce 2014 Policie ČR využila institutu vykázání v 87 případech domácího násilí. Intervenční centrum Olomouc dále poskytlo pomoc ve 49 případech domácího násilí či nebezpečného pronásledování bez předchozího podnětu Policie ČR. Domácí násilí lze charakterizovat dle vztahu mezi násilnou osobou a osobou ohroženou domácím násilím, a to na domácí násilí partnerské, které je nejčastější, a domácí násilí mezigenerační. Další početně nejmenší skupinu tvoří jiné vztahy např. sourozenecké. Typologie domácího násilí mezigenerační partnerské jiné vykázání bez podnětu P ČR Trend ve většinovém zastoupení žen jako uživatelek sociální služby intervenční centra zůstává nezměněn. V roce 2014 využilo služeb Intervenčního centra Olomouc 130 žen. Strana 6

7 Struktura osob ohrožených domácím násilím dle pohlaví 13 muži ženy 130 Nejsilněji zastoupnenou věkovou skupinou, která v roce 2014 vyhledala a využila sociální službu intervenční centra, byli lidé ve středním věku. 120 Rozdělení uživatelů podle věkových skupin let let let 65 a více let nezjištěno V roce 2014 Policie ČR realizovala vykázání nejčastěji na Šumpersku, dále pak na Olomoucku. Na území okresu Jeseník počet nízkoprahových případů domácího násilí převyšoval počet případů s policejním vykázáním. Strana 7

8 Počet případů domácího násilí v jednotlivých okresech Olomouckého kraje Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk nezjištěno 1 vykázání bez podnětu P ČR Co přinesl rok 2014? Rok 2014 přinesl zásadní změnu v rozšíření pracovního týmu tak, aby byla lépe dostupná na území celého Olomouckého kraje. Službu tedy od poskytují v budově Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, Olomouc, sociální pracovnice, právnička a psycholog, a čtyři sociální pracovnice v Poradnách pro rodinu v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku. Pracovní tým se v průběhu roku 2014 pravidelně setkával na pracovních poradách, aby sjednotil a zkvalitnil poskytování služby na všech svých pracovištích. Pracovníci se zúčastnili 4 supervizí, které byly zaměřeny kazuisticky a edukačně. Za tímto účelem Intervenční centrum pro soby ohrožené domácím násilím Olomouc vydalo nový leták, kde informuje veřejnost o aktuálních kontaktních údajích na všechna pracoviště spolu s uvedením pracovní doby. Strana 8

9 Nový leták služby intervenční centra V roce 2014 byla úspěšně rozvíjena interdisciplinární spolupráce mezi Intervenčním centrem Olomouc a dalšími subjekty podílejícími se na řešení případů domácího násilí. Za tímto účelem již opakovaně pořádalo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace a Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje setkání odborné veřejnosti v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí, které se uskutečnilo dne zástupců subjektů participujících na řešení problematiky domácího násilí na území Olomouckého kraje diskutovalo příspěvky, se kterými vystoupila JUDr. Kateřina Čuhelová, soudkyně Krajského soudu v Brně: Předběžná opatření ve věcech ochrany před domácím násilím z pohledu soudu; Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., Filozofická fakulta Strana 9

10 Univerzity Palackého: Domácí násilí z pohledu vývoje a ochrany dětí a pplk. Mgr. Markéta Kalousková, Policejní prezidium ČR, úřad služby kriminální policie a vyšetřování: Využití speciálních výslechových místností s ohledem na sekundární viktimizaci osob ohrožených domácím násilím včetně dětí. Interdisciplinární setkání pracovišť a institucí podílejících se na řešení problematiky domácího násilí na území Olomouckého kraje ze dne I v roce 2014 Intervenční centrum Olomouc nadále spolupracovalo s orgány sociálně-právní ochrany dětí Olomouckého kraje, Probační a mediační službou ČR a ostatními poskytovateli sociálních služeb. Současně Intervenční centrum Olomouc prezentovalo veřejnosti činnost formou přednášek a exkurzí jak v SSP Olomouc, tak i mimo něj. Strana 10

11 Prezentace služby intervenční centra na veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouci Mezi námi ve dnech Strana 11

12 2.2 Sociální služba: odborné sociální poradenství - Poradny pro rodinu Olomouckého kraje podle 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Sociální služba: odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu Olomouckého kraje podle 37 zákona č. 108/20069 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Poradny pro rodinu Olomouckého kraje (dále jen PPR OK) v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku jsou od roku 2011 odloučenými pracovišti Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace. Nabízejí lidem podporu při zvládání nepříznivých životních situací souvisejících s jejich rodinou, vztahy i osobním životem. Sociální služba je poskytována prostřednictvím odborného manželského, rodinného a sociálně právního poradenství. V poradnách pracují sociální pracovnice a psychologové manželští a rodinní poradci. V roce 2014 poskytovaly Poradny pro rodinu Olomouckého kraje odborné sociální poradenství rodinám s dětmi, osobám v krizi a dětem a mládeži od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy zejména v těchto oblastech: řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (vztahové a manželské krize, potíže s výchovou dětí, mezigenerační problémy) zvládání předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace včetně poradenské práce s dětmi v těchto rodinách řešení osobních problémů a životních krizí ohrožujících vztahy, rodinu nebo sociální začlenění (dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, poruchy sociální adaptace, životní traumata) Strana 12

13 práce v oblasti náhradní rodinné péče (dále NRP) a následná podpora pěstounských rodin V roce 2014 pokračovala intenzivní spolupráce PPR OK s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a s okresními soudy, zejména v otázkách rozvodové problematiky. Tato spolupráce v některých případech zlepšila komunikaci mezi rodiči, přispěla k vytvoření fungujících dohod a také ke klidnějšímu průběhu rozvodu v rodině a zmírnění jeho následků. PPR OK pokračovaly ve spolupráci s uvedenými institucemi také v oblasti NRP, zejména u zájemců o tzv. příbuzenskou pěstounskou péči, kdy zájemce o pěstounskou péči je osoba z okruhu příbuzných a blízkých dítěte. Mezi další spolupracující instituce patří Fond ohrožených dětí, kliničtí psychologové a psychiatři, Mediační centrum Olomouc, pedagogicko-psychologické poradny, Probační a mediační služba ČR, Univerzita Palackého Olomouc a neziskové organizace zaměřující se na práci s rodinou. Dne prezentovaly poradny svou činnost v regionech prostřednictvím Dne otevřených dveří. V rámci každoročního vzdělávání se psychologové manželští a rodinní poradci a sociální pracovnice zúčastnili vzdělávacího kurzu Trauma dětí a semináře Nové poznatky z psychologie rodiny a náhradní rodinné péče. Všichni pracovníci poraden se účastní pravidelných supervizí na pracovištích, které se konají minimálně dvakrát ročně. Dvakrát ročně také probíhá supervize sociálních pracovníků a intervize psychologů. Další vzdělávání probíhalo individuálně v souladu se vzdělávacími plány zaměstnanců. V průběhu roku 2014 pracovníci poraden pracovali na revizi standardů kvality sociálních služeb s ohledem na zkušenosti z jejich implementace do praxe a legislativní změny. Služba odborné sociální poradenství byla ve dnech listopadu 2014 podrobena kontrole zřizovatele Krajského úřadu Olomouckého kraje. V roce 2014 byla sociální služba odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu Olomouckého kraje poskytnuta celkem uživatelům. Strana 13

14 Struktura uživatelů podle pohlaví za rok 2014 Poradny pro rodinu Olomouckého kraje počet mužů počet žen Následující graf ukazuje rozložení případů služby odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu Olomouckého kraje podle řešené problematiky. Z grafu vyplývá, že v PPR OK bylo v roce 2014 řešeno celkem 1269 případů. Rozložení případů podle typu řešené problematiky za rok 2014 Poradny pro rodinu Olomouckého kraje rodinná párová osobní sociální náhradní rodinná péče Strana 14

15 Poradna pro rodinu Olomouc (Mgr. Miroslava Březíková) V roce 2014 poskytovali pracovníci poradny nadále nejčastěji rodinné a párové poradenství, následovalo poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Poradna pro rodinu Olomouc poskytla v uplynulém roce v rámci odborného sociálního poradenství odbornou podporu celkem 623 klientům v rozsahu hodin. Z toho v 55% pracovníci poradny spolupracovali v rámci jednoho případu se 2 nebo více klienty, nejčastěji se jednalo o pár či celou rodinu. Služby poradny byly dostupné v rámci provozní doby celoročně bez výpadku. Vysoká odbornost služby byla prohlubována průběžným vzděláváním pracovníků. V roce 2014 získala Poradna pro rodinu Olomouc veřejnou finanční podporu ve výši ,- Kč od Statutárního města Olomouc, pod jehož působnost spadalo 66% z celkového počtu klientů poradny (občané města Olomouce a přilehlých obcí). Úzká spolupráce se sociálním odborem Magistrátu města Olomouce pokračovala i v tomto roce, především v oblasti náhradní rodinné péče a komplikovaných situací sporů o děti. Poradna spolupracovala v rámci těchto problematik i s orgány sociálně právní ochrany dětí dalších obcí Olomouckého kraje. V roce 2014 využilo v rámci odborného sociálního poradenství služeb Poradny pro rodinu Olomouc 623 uživatelů. Strana 15

16 Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Olomouc let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 461 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů PPR Olomouc podle místa bydliště. Struktura uživatelů podle regionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Olomouc Strana 16

17 Poradna pro rodinu Přerov (Darina Skokanová) V roce 2014 Poradna pro rodinu Přerov (dále PPR) zajišťovala tři činnosti: sociální službu odborné sociální poradenství, sociální službu intervenční centra (dále IC) a sociálně právní ochranu dětí. Odborné sociální poradenství je tradiční náplní práce PPR. Rozvíjí se spolupráce s náhradními rodiči, která byla v roce 2014 poskytována 11-ti náhradním rodinám z Přerovska a Hranicka. Pracovníci poradny mají dobré a korektní vztahy s orgány sociálně-právní ochrany dětí a s okresními soudy, což usnadňuje vzájemnou spolupráci mimo jiné při řešení otázek náhradní rodinné péče, řešení opatrovnických a rozvodových sporů. V roce 2014 byla rekonstruována budova, v níž jsou služby PPR poskytovány. Byla vyměněna střecha a odvlhčeny sklepní prostory. Také interiér PPR byl částečně zařízen novým nábytkem. I v roce 2014 poradna poskytovala své služby (s výjimkou IC) na elokovaném pracovišti v Hranicích, a to zpravidla jednou týdně ve středu. Po část roku zde byly služby poskytovány v náhradních prostorách kvůli rekonstrukci budovy Policie ČR, jež dočasně přesídlila do původních prostor PPR. Na konci roku se PPR přemístila zpět do původních prostor. V roce 2014 využilo služeb Poradny pro rodinu Přerov 611 uživatelů. Strana 17

18 Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Přerov let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 439 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů PPR Přerov podle místa bydliště. 300 Struktura uživatelů podle regionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Přerov Přerov Hranice Lipník nad Bečvou 1 5 Prostějov Olomouc ostatní obce bez udání adresy 15 Strana 18

19 Poradna pro rodinu Prostějov (PhDr. Monika Stejskalová) V Poradně pro rodinu Prostějov pracuje stabilní tým, který poskytuje nejčastěji odborné sociální poradenství v oblastech rodinné a párové problematiky, problematiky náhradní rodinné péče, sociální problematiky a v osobních problémech. Na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí pracovníci poradny nadále doprovázejí pěstouny v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče, v první polovině roku 2014 bylo uzavřeno dalších pět dohod. V rámci vzdělávání osob pečujících byly nastaveny dvě formy vzdělávání, čtyřhodinové dopolední bloky, které realizuje tým pracovníků poradny ve složení dva manželští a rodinní poradci a jedna sociální pracovnice za pomoci externích odborníků na daná témata. Na třídenním pobytovém víkendovém vzdělávání osob pečujících a dětí se podílejí i další odborní pracovníci poraden pro rodinu Olomouckého kraje. V roce 2014 využilo služeb Poradny pro rodinu Prostějov 386 uživatelů. Strana 19

20 Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Prostějov let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 245 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů PPR Prostějov podle místa bydliště. 250 Struktura uživatelů podle regionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Prostějov Prostějov Přerov Olomouc ostatní obce bez udání adresy Strana 20

21 Poradna pro rodinu Šumperk (Bc. Kateřina Linhartová, DiS.) Poradna pro rodinu Šumperk prošla v první polovině roku 2014 personální obměnou. Po mateřské a rodičovské dovolené se vrátila na svoji pozici sociální pracovnice. Dlouholetého rodinného a manželského poradce nahradila nová psycholožka. Do jejího nástupu byla psychologická péče zajištěna kolegy z Poraden pro rodinu Olomouc a Přerov. Poradna pro rodinu, v rámci odborného sociálního poradenství, poskytovala nejčastěji poradenství v oblastech rodinné problematiky, dále párové a sociálně-právní. Nejvíce je využívána občany města Šumperka a přilehlých obcí. V průběhu roku došlo k obnově spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany a dalších navazujících služeb v Šumperku a Zábřehu. Bylo započato posuzování vhodnosti svěření dětí do náhradní rodinné péče, které se dosud v šumperské poradně nerealizovalo. V prostorách poradny bylo vytvořeno nové zázemí čekárny pro klienty. Z důvodu vyšších administrativních nároků došlo k přestěhování pracovny sociální pracovnice do větší místnosti, konzultovna psycholožky byla vybavena novým nábytkem. Strana 21

22 V roce 2014 využilo služeb Poradny pro rodinu Šumperk 250 uživatelů. Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Šumperk let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 183 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů PPR Šumperk podle místa bydliště. Struktura uživatelů podle regionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Šumperk Šumperk Hanušovice Zábřeh Mohelnice ostatní obce bez udání adresy Strana 22

23 Poradna pro rodinu Jeseník (Bc. Jana Kotková, DiS.) Službu odborné sociální poradenství, tak jak v minulých letech, využívali klienti z celého regionu Jesenicka. Třetina ze všech našich uživatelů uvedla své bydliště ve městě Jeseník. Nejčastěji bylo poskytováno poradenství v rodinné problematice, následovalo poradenství sociálně-právní, párové poradenství, a také v problematice náhradní rodinné péče. Poradna pro rodinu Jeseník spolupracovala s Městským úřadem v Jeseníku orgánem sociálně-právní ochrany dětí, Okresním soudem v Jeseníku, Probační a mediační službou ČR a s dalšími organizacemi. I v tomto roce se zapojila do komunitního plánování sociálních služeb, dále do projektu Společně za úspěchem, na téma strategie vzdělávání v ORP Jeseník, za účelem spolupráce s navazujícími službami. V roce 2014 nedošlo k personálním změnám, tým pracovníků byl složen ze dvou psychologů a jedné sociální pracovnice. Zajistili jsme praxi třem studentům oboru sociální práce. Strana 23

24 V roce 2014 využilo služeb Poradny pro rodinu Jeseník 273 uživatelů. Struktura uživatelů podle věku za rok 2014 Poradna pro rodinu Jeseník let 7-18 let let let nad 65 let nezjištěn 167 Následující graf ukazuje strukturu uživatelů Poradny pro rodinu Jeseník podle místa bydliště dle Mikroregionů Jesenicka, Javornicka, Žulovska a Zlatohorska. Z toho 90 uživatelů mělo místo bydliště v Jeseníku. Struktura uživatelů podle mikroregionu za rok 2014 Poradna pro rodinu Jeseník Jesenicko Javornicko Žulovsko Zlatohorsko Šumperk Olomouc bez udání adresy Strana 24

25 2.3 Sociální služba: telefonická krizová pomoc podle 55 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen TKP). Linka důvěry Olomouc poskytuje telefonickou a internetovou (chat) krizovou pomoc lidem, kteří se nacházejí v krizové či obtížné životní situaci. Cílem je poskytnout uživatelům v bezpečném prostředí anonymity vedení a podporu, které by vedly k pocitu úlevy a ke zvýšení jejich schopností zvládnout akutní stavy a zvažovat jejich řešení. Cílovou skupinou uživatelů jsou česky či slovensky mluvící osoby v krizi bez omezení věku. Krizí rozumíme situaci, kterou uživatel vnímá jako neodkladnou, zátěžovou, nepříznivou, ohrožující a kterou není schopen ve stavu nouze řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Služba není určena pro osoby zneužívající sociální službu TKP např. k sexuálnímu uspokojení, provokatéry, osoby testující pracovníka, osoby pod vlivem návykových látek, s výjimkou osob s výrazně sebevražednými tendencemi, započatým pokusem o sebevraždu nebo s výjimkou osob ohrožujících své okolí. Cílem Linky důvěry Olomouc je stabilizovat a zklidnit uživatele, snížit nebezpečí prohlubování se krize, aktivizovat vlastní zdroje k překonání krize, podpora v hledání možných řešení a plánování blízké budoucnosti a poskytování informací o navazujících službách. Služba dodržuje zásadu dostupnosti, odborné kvalifikace, anonymity, mlčenlivosti, bezpečnosti prostředí a zakázky. Služba je zaměřena především na práci s akutní krizovou situací. Kontakt s uživatelem je charakterizován zásadou "tady a teď". Součástí práce s uživatelem by měla být i nabídka návazné péče. V případě potřeby pracovník směřuje uživatele k využití jiných služeb (sociálních, právních, zdravotních apod.). Strana 25

26 Linka důvěry Olomouc uživatelům nabízí: anonymitu snadnou dostupnost emocionální podporu aktivní naslouchání pomoc k získání náhledu provázení těžkou chvílí aktivizaci vlastních schopností podporu při hledání řešení situace uvolnění emocí pocit bezpečí Linka důvěry Olomouc v číslech: V roce 2014 Linka důvěry Olomouc zaznamenala 3260 kontaktů, což oproti roku loňskému znamená nárůst kontaktů o 30%. Za kontakt je považován telefonický hovor, hovor uskutečněný formou chatu, zazvonění, zavěšení, zneužití, omyl, profesní kontakt, podaná informace, testovací hovor a mlčení. Z celkového počtu 3260 kontaktů bylo 259 hovorů uskutečněno formou chatu, což je typ komunikace preferované zejména mladou generací. Struktura kontaktů na Lince důvěry Olomouc v roce kontakty celkem zazvonění zavěšení chat hovory a ostatní kontakty Strana 26

27 Linka důvěry Olomouc provozuje telefonickou formu pomoci na telefonním čísle ve všední dny v době od 18:00 do 6:00 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě a chat na internetové adrese v neděli, úterý a čtvrtek od 18:30 hodin do 20:30 hodin. Zvýšený zájem o službu zaznamenáváme ve dnech, kdy je poskytován i chat a o víkendech a svátcích, kdy je služba poskytována nepřetržitě. 800 Vytíženost Linky důvěry Olomouc dle dnů v týdnu pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Obecně lze konstatovat, že Linku důvěry Olomouc využívají ve větší míře ženy, které tvoří 2/3 uživatelů služby TKP. Struktura uživatelů podle pohlaví 4% 33% muži ženy nezjištěno 63% Strana 27

28 Ze zjištěných údajů o věku uživatele vyplývá, že Linka důvěry Olomouc je telefonickou krizovou pomocí pro střední a starší věkovou generaci. Struktura uživatelů podle pohlaví 33% 18% 21% 15% 3% 2% 4% 4% 0-14 let let let let let let let 60 let a více Na Linku důvěry Olomouc se v roce 2014 mimo jiné lidé obraceli v 259 případech s tématem syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), v 390 hovorech se objevilo téma alkoholové závislosti nebo závislosti na drogách či hracích automatech a v 730 hovorech téma problému se sebou samým. 89 volajících hovořilo na lince o různém stádiu sebevražedného pokusu, buď naznačovali, že chtějí spáchat sebevraždu, byli rozhodnuti spáchat sebevraždu nebo sebevraždu již započali. Ve dvou případech k takovému pokusu LD přivolala složku záchranného systému. Co přinesl rok 2014? Činnost Linky důvěry Olomouc byla v roce 2014 podpořena z rozpočtu Statutárního města Olomouce v oblasti Sociální služby, související služby a aktivity a humanitární pomoc. Prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu Statutárního města Olomouc Linka důvěry Olomouc použila mimo jiné na úhradu supervize a pravidelného vzdělávacího semináře, jehož téma vždy reaguje na aktuální potřeby pracovníků a občanů volajících na linku důvěry. V roce 2014 to bylo téma doprovázení umírajících a nemocných, péče o doprovázející a pozůstalé. Strana 28

29 Pracovníci linky v roce 2014 absolvovali čtyři případové supervize zaměřené na zkvalitňování poskytování služby. Linka důvěry Olomouc v roce 2014 také informovala o své činnosti laickou i odbornou veřejnost. Prezentace služby telefonická krizová pomoc studentům katedry psychologie FF UP Olomouc dne Strana 29

30 2.4 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SASRD) podle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Sociální služba SASRD je poskytována bezplatně ambulantní nebo terénní formou v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, nebo v přirozeném prostředí zájemce či uživatele služby. Službu zajišťuje tým tvořený psychologem a sociální pracovnicí. Posláním sociální služby SASRD je cílená a aktivní podpora, která je realizována prostřednictvím poskytování odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů: dlouhodobé nepříznivé sociální situace, dlouhodobých komunikačních či jiných rodinných potíží, problematické situace dětí ve školním kolektivu, dlouhodobého výskytu sociálně patologických jevů v jejich přirozeném prostředí. Cílovou skupinou SASRD jsou: rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. V rámci sociální služby SASRD se cílová skupina spolu s psychologem a sociální pracovnicí zaměřují především na podporu osobnostního a sociálního rozvoje jednotlivých členů rodiny a začleňování těchto členů do rodinného systému, školního kolektivu a do přirozeného společenského prostředí. Uživatelé jsou provázeni zátěžovými situacemi a podporováni v adaptaci na životní změny. V rodině se pracuje na rozvoji a posílení rodičovských kompetencí a motorických, duševních a sociálních kompetencí dětí. Strana 30

31 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v číslech: V roce 2014 sociální služba zaznamenala nárůst uživatelů oproti předchozímu roku o více než polovinu. Službu vyhledalo 101 uživatelů ze 48 rodin. V ambulantní formě služby uživatelé využívali pro řešení svých obtíží zejména konzultace s psychologem. Od sociální pracovnice požadovali uživatelé v rámci sociálně-právního poradenství informace o úpravě výchovy a výživy dítěte, o možnostech sociálního bydlení a o procesech spojených s vyřizováním sociálních dávek a řešení dluhové problematiky. Při využívání terénní formy služby sociální pracovnice poskytovala výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nebo doprovod do nejrůznějších institucí. Díky komplikovanosti řešení rodinných problémů se ve většině případů jednalo o dlouhodobější spolupráci, jež spočívala v komplexní pomoci jednotlivým členům rodiny i rodině jako celku. U rodičů byly intervence psychologa a sociální pracovnice zacíleny především na komunikační problémy v rodině, rozvodovou problematiku, nefunkční styly výchovy, dopady domácího násilí na rodinný systém a prožité trauma. U dětí a mladistvých převládaly rodinné, vztahové a školní problémy. Prostřednictvím sociálně terapeutických činností děti a mladiství měli zájem pracovat na tématech, která se týkala narušeného vztahu s rodiči či sourozenci, rozpadu rodiny, sníženého sebevědomí, sebepoškozování, znásilnění, myšlenek na sebevraždu apod. Struktura uživatelů sociální služby SASRD dle věku Od 6 let Od 7 do 18 let Od 19 do 26 let Od 27 do 64 let Od 65 do 80 Nezjišteno Strana 31

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA květen 2015 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více