ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Mezinárodní právo soukromé Katedra mezinárodního a evropského práva Disertační práce ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY Veronika Hradilová 2009/2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma: Rozhodčí řízení v ČLR se zvláštním zřetelem na problematiku rozhodčí smlouvy zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne Podpis:... 2

3 Poděkování Děkuji svým rodičŧm za trvalou podporu a pochopení pro mé nadšení pro Asii. Děkuji prof. JUDr. Naděţdě Rozehnalové, CSc. za cenné rady a připomínky při zpracování této práce. Na tomto místě děkuji za její vstřícnost během mých dlouhodobých pobytŧ v Číně a ve Vietnamu. Rovněţ děkuji prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexanderu J. Bělohlávkovi, Dr.h.c. za jeho připomínky a návrhy. Special thanks to Cherry Grace Chan, 谢 谢! 非 常 感 谢 An Shouzhi 和 Alex Peng Yang! Cảm ơn Trưởng Khoa Tiến Sĩ Lê Thị Nguyệt Châu và tất cả chuyên viên Khoa Luật Đại Học Cần Thơ! 3

4 Tato disertační práce byla sepsána z největší své části v prŧběhu podzimního semestru Vychází z pouţitých pramenŧ a literatury mi dostupných k této době. Jména čínských autorŧ u pouţitých zdrojŧ jsou uváděna v plném znění ve tvaru příjmení a jméno. Vzhledem k tomu, ţe si autoři pocházející mimo pevninskou Čínu volí anglická křestní jména, zvolili jsme uvedení jejich příjmení a zvoleného jména v plném tvaru bez pouţití iniciálŧ jmen. Upozorňujeme, ţe případné odborné názvy v čínském pinyinu (tj. transkripce čínských znakŧ do latinky) nejsou opatřeny českou transkripcí (např. ze slova pinyin se v českém přepisu stává pchin-jin ). 4

5 Je zapotřebí, abychom odložili naše myšlenkové návyky a zároveň abychom se zbavili klišé, která náš pohled na Čínu zkreslují. Čína není neměnná ani nehybná, a o nic víc není ani uzavřená okolnímu světu. I. P. Kamenarović Předmluva ke knize KAMENAROVIĆ, I. P. Klasická Čína. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 9. 5

6 OBSAH SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK... 8 JEDNA AFÉRA Z ČÍNY NAMÍSTO PŘEDMLUVY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ČÍNSKÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V ČÍNĚ Historické souvislosti Druhy rozhodčího řízení v rozhodčím zákoně ČLR Prameny rozhodčího řízení Čínská unikátnost MEZINÁRODNÍ PRVEK A TZV. DVOJKOLEJNOST ČÍNSKÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Vymezení mezinárodního prvku Mezinárodní prvek v čínském pojetí Mezinárodní prvek ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Dílčí shrnutí Tzv. dvojkolejnost čínského rozhodčího řízení Rozhodčí soudy ve vnitrostátním vs. mezinárodním styku Dílčí shrnutí KOMBINACE MEDIACE, RESP. KONCILIACE A ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ (TZV. MED-ARB ) Obecně k čínskému pojetí med-arb Řád Rozhodčího soudu CIETAC a med-arb Dílčí shrnutí INSTITUCIONALIZOVANÉ VS. AD HOC ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Obecně k druhům rozhodčího řízení Rozhodčí zákon ČLR: výlučné postavení stálých rozhodčích soudů Praktické východisko rozhodčí smlouvy o ad hoc rozhodčím řízení v Číně Posouzení platnosti rozhodčí smlouvy o ad hoc rozhodčím řízení v zahraničí: uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu před čínskými soudy Úniková cesta: ad hoc rozhodčí řízení v Hongkongu Související poznámka pro zahraniční investory v Číně Dílčí shrnutí

7 3. ROZHODČÍ SMLOUVA ARBITRABILITA SPORU Obecně k arbitrabilitě Arbitrabilita ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Arbitrabilita ve vybraných právních řádech Arbitrabilita v čínském právu Rozhodčí řízení z mimosmluvních právních vztahů Arbitrabilita v řádech jednotlivých čínských rozhodčích soudů Právo rozhodné pro posouzení arbitrability Dílčí shrnutí ZÁSADA AUTONOMIE ROZHODČÍ SMLOUVY Obecně k vymezení autonomie rozhodčí smlouvy Teoretické východisko autonomie rozhodčí smlouvy Od arbitrážní praxe k právní úpravě Kompabilita čínské úpravy s úpravou ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Autonomie rozhodčí smlouvy v řádech jednotlivých čínských rozhodčích soudů Autonomie rozhodčí smlouvy v čínské praxi Omezená autonomie rozhodčí smlouvy Absolutní autonomie rozhodčí smlouvy Modernější pohled na autonomii rozhodčí smlouvy po roce 1999: relativní autonomie rozhodčí smlouvy Specifické případy autonomie rozhodčí doloţky ve smlouvách o zaloţení joint venture Dílčí shrnutí ZÁSADA PRAVOMOC-PRAVOMOC Obecně k vymezení zásady pravomoc-pravomoc Pozitivní účinek rozhodčí smlouvy: komparativní studie Pozitivní účinek rozhodčí smlouvy v ČLR Zásada pravomoc-pravomoc: rozhodčí soud vs. rozhodčí senát Negativní účinek rozhodčí smlouvy: komparativní studie Nepravomoc obecného soudu rozhodnout ex officio o své nepravomoci Přezkum rozhodnutí rozhodcŧ o své pravomoci obecnými soudy: komparativní studie Negativní účinek rozhodčí smlouvy v ČLR Dílčí shrnutí ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY

8 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ADR CIETAC CMAC Contract Law ČLR ICC Newyorská úmluva Občanský soudní řád ČLR Rozhodčí zákon ČLR UNCITRAL Vídeňská úmluva Vzorový zákon UNCITRAL Alternative Dispute Resolution ( alternativní zpŧsoby řešení sporŧ ) China International Economic and Trade Arbitration Commission China Maritime Arbitration Commission Contract Law of the People s Republic of China z roku 1999 Čínská lidová republika International Chamber of Commerce Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezŧ z roku 1958 Civil Procedure Law of the People s Republic of China z roku 1991 Arbitration Law of the People s Republic of China z roku 1994 United Nations Commission on International Trade Law Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboţí z roku 1980 Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi z roku 1985, resp

9 JEDNA AFÉRA Z ČÍNY NAMÍSTO PŘEDMLUVY Tuto disertační práci zahájíme poněkud netradičně. Poukáţeme na události z roku 2006, které otřásly mezinárodně-rozhodčí komunitou byl v Pekingu zatčen profesor Wang Shengchang. Wang Shengchang je jednou z nejvýznamnějších osobností čínského rozhodčího řízení a významně přispěl k jeho současnému vývoji, angaţoval se v modernizaci čínského rozhodčího zákona, pŧsobil jako místopředseda a generální tajemník rozhodčího soudu CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) v letech , je autorem mnoha významných publikací o čínském rozhodčím řízení, z níţ mnohé byly publikovány v anglickém jazyce. Profesor Wang je rovněţ známou osobností mezinárodně-obchodní arbitráţe. Objevují se zde tři moţné scénáře jeho zatčení, které byly anonymně publikovány v časopise Journal of International Arbitration v prvním čísle z roku 2007: 1 1) Wang se dopustil finančních machinací během jeho funkce generálního tajemníka CIETAC. 2) Wang se dopustil korupce a jednal proti pravidlŧm Komunistické strany Číny. Jedním z konkrétních dŧvodŧ bylo, ţe Wang vyuţil svého vlivu u CIETAC. Před čínskou rozhodčí institucí bylo zamítnuto rozhodčí řízení ve sporu PepsiCo, Inc. of the United States v. Sichuan Pepsi (China Investment Company) a následně byla zaloţena pravomoc rozhodčího soudu ve Stockholmu. Wang se tak měl dopustit korupčního jednání, neboť si byl vědom, ţe jako rozhodce v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu Obchodní komory ve Stockholmu (Stockholm Chamber of Commerce) bude ohodnocen vyšší odměnou. 2 3) Zatčení Wanga souvisí s jeho funkcí rozhodce ve dvou konkrétních případech řešených u Rozhodčího soudu Obchodní komory ve Stockholmu. Jednalo se o spory ve věcech PepsiCo, Inc. of the United States v. Sichuan Pepsi (China Investment Company) a Pepsi China Investment Co., Ltd. v. Sichuan Yunlu Industrial Development Co., ve kterých byly stranou 1 MING, WU. The Strange Case of Wang Shengchang. Journal of International Arbitration. 2007, roč. 24, č. 1, s Tamtéţ, s

10 rozhodčího řízení multinárodní korporace a čínský státní podnik. Rozhodčí nálezy byly vydány v neprospěch čínských společností. 3 Reakce z kruhu předních rozhodcŧ mezinárodní obchodní arbitráţe byla značně negativní. Na kaţdoročním setkání Institutu pro transnacionální rozhodčí řízení (Institute for Transnational Arbitration) v americkém Dallasu se vyjádřil britský rozhodce V. V. Veeder takto: 4 Bylo by šokující zatknout a uvěznit rozhodce za jeho neloajálnost vůči svému státu Bylo by více než zklamáním, jestliže byl Dr. Wang zatčen a uvězněn v důsledku nerozhodnutí výše dvou rozhodčích nálezů ve prospěch čínských stran. Taková událost by značně zasáhla mezinárodní rozhodčí řízení. Reakce z čínské strany vylučovala spojitost zatčení Wanga s rozhodčími nálezy ze Stockholmu. Wang Chengjie, zástupce generálního tajemníka CIETAC, odmítl spekulace a dodal: 5 Existuje mnoho rozhodčích nálezů, ve kterých čínská strana prohrála. Čínský soud obvinil Wanga z korupce a uloţil mu trest odnětí svobody na pět let. Wang byl předčasně propuštěn Tento incident zanechává pochybnosti nad čínským rozhodčím řízením. Poukazuje na to, jak je čínské rozhodčí řízení vázáno na státní moc. Není divu, neboť CIETAC je státní orgán finančně závislý na China Council for the Promotion of International Trade, resp. Komoře pro mezinárodní obchod (China Chamber of International Commerce), která je zřízena pod Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky (Ministry of Commerce of People s Republic of China). Tímto jsou ohroţeny základní funkce rozhodčího řízení, jako je nezávislost na státní moci, nezávislost a nepodjatost rozhodce. Námi zmiňovaná událost poukazuje na politické spojitosti. Nicméně i přesto, ţe se čínští funkcionáři vyjadřují, ţe v případě profesora Wanga neexistuje ţádná vazba s jeho funkcí rozhodce u výše zmiňovaných rozhodčích řízení ve Stockholmu, jsou skutečné okolnosti případu zahaleny tajemstvím. Jednalo se skutečně o korupci? Nebo byl celý proces politicky vykonstruován? Stál v pozadí záměr 3 Tamtéţ, s Tamtéţ, s A Snapshot of Arbitration in China... And the Strange Case of Dr. Wang [online]. The Wall Street Journal Blog, [citováno 30. listopadu 2009]. Dostupné z: 6 Ex-Secretary-General of CIETAC released [online]. Practical Law Company, 2009 [citováno 30. listopadu 2009]. Dostupné z: 10

11 odklidit Wanga z arbitráţní scény? Jedno je ovšem jisté. Tento případ mŧţe negativně ovlivnit budoucí vývoj čínského rozhodčího řízení. 7 7 MING, WU. The Strange Case of Wang Shengchang. Journal of International Arbitration. 2007, roč. 24, č. 1, s

12 1. ÚVOD Mezinárodní rozhodčí řízení, zejména problematika rozhodčí smlouvy, upravené zákony a dalšími právními předpisy platnými v Čínské lidové republice (dále ČLR ) odpovídá v základních rysech předloze nastavené ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně tam, kde Vzorový zákon UNCITRAL mlčí, trendŧm ve vedoucích národních právních řádech. Nicméně vliv právní kultury a právního povědomí hluboce zakořeněných v čínské společnosti, navíc dnes ovlivněných specifiky čínského soudnictví a dalšími jevy specifickými pro čínskou společnost vytvářejí bariéry porozumění interpretace a aplikace norem, či realizaci jednotlivých institutŧ. Rozhodčí řízení v ČLR je současně ovlivněno mechanismem rigidní právní úpravy odpovídající centralizovanému dohledu orgánŧ soudních a jiných, přičemţ zásadní akcent v kontrole je dán sice soudním orgánŧm, sloţeným zcela specifickým čínským podmínkám. Jak poukazují V. Knapp 8, R. David a J. E. C. Brierley 9, v souvislosti s řešením sporŧ totoţně P. Raban 10, čínské pojetí práva je odlišné od toho, jak je chápáno v západních civilizacích. Během psaní této disertační práce jsme se museli vypořádat s myšlenkami konfucianismu, jeţ svým dŧrazem na harmonické řešení sporŧ, ovlivňují čínskou právní kulturu. Ve svém dŧsledku se takové myšlenky, zakořeněné v čínské společnosti, střetávají s právem převzatém zvenčí. Tímto jsme se pohybovali na tenkém ledě, kde se prolíná čínský přístup k právu s právní kulturou, která nám je blízká, a naráţeli jsme na meze při zkoumání cizích právních řádŧ. Současně jsme museli přihlédnout ke specifickému právnímu vývoji v období 20. století. V té době prošla Čína v oblasti práva velkými zvraty: od přijímání kodifikací zejména ve 20. a 30. letech, po zrušení těchto kapitalistických počinŧ po roce 1949 a nastolení ve své podstatě téměř neprávního státu ve smyslu nerozvinutého psaného práva 11, aţ po období po roce 1978, které je charakteristické masovým přijímáním právních norem jako 8 KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: Universita Karlova, 1972, s DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s. 478 a násl. 10 RABAN, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s

13 dŧsledku otevření a přiblíţení se světu. V. Knapp tento vývoj výstiţně charakterizuje, ţe s tradičním čínským právem však tyto proměny současného čínského práva nemají nic společného. 12 Pro upřesnění dodáváme, ţe tato disertační práce je zaměřena na rozhodčí řízení v pevninské Číně. Nebude se věnovat problematice v kontextu Zvláštní administrativní oblasti ČLR Hongkong a Zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao. Čína se řadí ke státŧm s několika rozdílnými právními systémy. Pevninská Čína, Hongkong a Macao mají svŧj vlastní právní systém a jsou odkázány na svou vlastní právní úpravu. To je dŧsledkem politiky jedna země, dva systémy 13 po návratu Hongkongu a Macaa pod správu Číny v roce 1997, resp Hongkong a Macao mají svou vlastní úpravu rozhodčího řízení a obě převzaly Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi. 15 Hlavním dŧvodem, proč jsme si zvolili problematiku rozhodčího řízení v Čínské lidové republice jako téma pro disertační práci, je roční pŧsobení na Siamenské univerzitě v ČLR, kde jsme se věnovali zejména čínskému občanskému a obchodnímu právu. Tento pobyt nás natolik ovlivnil, ţe jsme projevili zájem věnovat se čínskému právu i nadále. Jednotlivé kroky k uchopení premisy jsou rozděleny do dvou krokŧ: obecně natínění rozhodčího řízení v Číně a analýza rozhodčí smlouvy jako vybraného institutu. K zdŧraznění vymezené problematiky čínského rozhodčího řízení nemá smysl popsat povrchně celé rozhodčí řízení. Zvolili jsme proto postup, kdy nejprve obecně charakterizujeme rozhodčí řízení v čínských podmínkách, se zvláštním zřetelem na některé specifické rysy. Bez tohoto kroku bychom jen těţko porozuměli 12 KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 307, Ústavními základy budoucího uspořádání Hongkongu a Macaa se stal tzv. Základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, přijatý v roce 1990, a tzv. Základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao, přijatý v roce Oba tyto základní zákony upravují totoţně v článku 1, ţe Hongkong a Macao tvoří nezcizitelnou část Čínské lidové republiky. Obě zvláštní administrativní oblasti pokračují ve výkonu nezávislé zákonodárné, soudní moci a v udrţení své prosperity a stability. IN: HUANG, JIN QIAN, XUEFEND ANDREW. One Country, Two Systems, Three Law Families, and Four Legal Regions: the Emerging Inter-regional Conflict of Law in China. Duke J. Comp. & Int l L , roč. 5, s. 290 a násl. 15 Aktuální stav na www stránkách UNCITRAL. Dostupné z: [citováno 27. listopadu 2009]. 13

14 současnému stavu rozhodčího řízení v čínském prostředí. Následně jsme si zvolili rozhodčí smlouvu jako základní institut rozhodčího řízení. Zde se zaměříme na analýzu rozhodčí smlouvy a jejích účinkŧ. Nicméně problematika rozhodčí smlouvy je značně široká a promítá se ve fázi před zahájením rozhodčího řízení, stejně jako po ukončení rozhodčího řízení, proto poukazujeme na to, ţe se jí nevyhneme ani v první části věnující se obecné charakteristice čínské arbitráţe. Prvním krokem této disertační práce je charakteristika čínského rozhodčího řízení celkově. Cílem tohoto kroku bude seznámit čtenáře obecně s rozhodčím řízením tak, jak se vyvinulo historicky v kontextu čínského právního řádu. Čínská ekonomika se v krunýři ekonomického vývoje zaslouţila o znovuobjevení psaných pramenŧ práva v ČLR v celé řadě oblastí, zejména v soukromém právu. I přes tento trend však Čína nebyla schopna flexibilně a rychle reagovat na potřebu právní regulace. Na přijetí historicky prvního rozhodčího zákona se čekalo aţ do roku Vzhledem k téměř neexistenci legislativy zaznamenáme od 80. let minulého století velký boom přijímání právních předpisŧ. Ty v mnoha případech vznikají nekoordinovaně, proto jsme svědky prolínání právní úpravy a její nepřehlednosti. V oblasti soukromého práva existovala v čínském prostředí doba temna v období od Před rokem 1949 přijala Čína celou řadu soukromoprávních kodifikací, včetně občanského zákoníku a občanského soudního řádu. Nicméně po uchopení moci Komunistické strany Číny v roce 1949 byly všechny tyto kodifikace zrušeny a tímto odstraněn kapitalistický vliv. 16 Právní úprava po roce 1949 byla natolik kritická 17, ţe dokonce první Ústava ČLR byla přijata aţ v roce 1954, kdy byl Mao Ce-tung (Mao Zedong) k tomuto kroku víceméně donucen přistoupit; často se v této souvislosti hovoří o právním nihilismu KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: Universita Karlova, 1972, s. 23. WANG, ZHENMIN. The Roman Law Tradition and Its Future Development in China. Front. Law China. 2006, roč. 1, č. 1, s. 75. DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 271 a násl. 17 DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s Po vypuknutí kulturní revoluce v ČLR v roce 1965 bylo právo poznamenáno klíčovým heslem: Pohrdáme právem! IN: TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s

15 Významným mezníkem pro rozvoj právní úpravy je konec 70. let 20. století. 19 Za otce ekonomického vývoje Číny je pokládán Teng Siao-pching (Deng Xiaoping) 20 ; nastolením politiky otevřených dveří po roce 1978 je přirozeným jevem zajistit relevantní právní úpravu a zaručit tímto určitou právní jistotu zahraničním investorŧm pŧsobícím v Číně. Ekonomický vývoj jde ruku v ruce s vývojem v oblasti práva. Právě v tomto momentě došlo také k obnově čínského rozhodčího řízení, neboť bylo zapotřebí nějakým zpŧsobem řešit spory vznikající z mezinárodního obchodu. Příkladem zpopularizování rozhodčího řízení je od 80. let minulého století narŧstající počet sporŧ řešených před CIETAC, coţ byl jediný pŧvodní rozhodčí soud pravomocný (příslušný) k řešení sporŧ s mezinárodním prvkem. Cílem prvního kroku bude analyzovat zdroje právní úpravy čínského rozhodčího řízení a ukázat, ţe akcent na mezinárodní spolupráci a expanzi v ní hospodářská politika vyţadovala také ošetření mezinárodních vztahŧ a přístup k mezinárodním smlouvám. Současně se zde chceme zamyslet nad otázkou uniformity, či dvojkolejnosti právní úpravy arbitráţe ve smyslu mezinárodní vs. vnitrostátní. Nesporně bude nutné učinit rozdíly mezi základními pojmy mediace vs. rozhodčí řízení. Zejména pokud jde o promítnutí mediace v rámci rozhodčího řízení. Specifickou otázkou je restriktivní postoj vŧči rozhodčímu řízení ad hoc. Takový přístup není plně kompatibilní s celosvětovým trendem, ovšem ani s mezinárodním standardem nastoleným v Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezŧ, jejíţ smluvním státem je ČLR od roku Za navýsost aktuální povaţujeme zhodnotit čínský přístup k ad hoc arbitráţi, poukázat na jeho historické kořeny a aktuální otázky spojené s uznáním a výkonem ad hoc rozhodčích nálezŧ. Druhým krokem této disertační práce je zhodnotit rozhodčí smlouvu jako základní předpoklad pro realizaci rozhodčího řízení. Cílem tohoto kroku bude analyzovat rozhodčí smlouvu a její účinky v kontextu čínského rozhodčího řízení. Středem zájmu druhého kroku bude otázka arbitrability v rozhodčím řízení. Vymezením arbitrability se nezabývá ţádná mezinárodní úmluva. Jedná se o národní záleţitost, jeţ je plně v dispozici vnitrostátní právní úpravy. Převaţujícím trendem je arbitrabilita majetkových sporŧ, popř. sporŧ o právech, jeţ mají strany k volné dispozici. Nicméně v negativním vymezení arbitrability se většina 19 TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 297 a násl. 20 Tamtéţ, s

16 národních právních úprav shoduje pouze ve sporech o osobním stavu a v trestních věcech. Trendem je rozšiřování arbitrability na spory ve věcech rodinněprávních, práva duševního vlastnictví, insolvenčního práva a rovněţ i ve věcech veřejného zájmu, jako je právo hospodářské soutěţe. Některé právní řády v kontextu mezinárodní obchodní arbitráţe poukazují na existenci mezinárodního veřejného zájmu ve prospěch mimořádně širokého vymezení arbitrability. S širokým pojetím arbitrability ve věcech majetkových sporŧ dochází k odklonu od pŧvodního záměru rozhodčího řízení na spory mezi obchodníky a dochází k jeho rozšiřování do dalších soukromoprávních vztahŧ, včetně rodinného práva a dědictví. Tímto dochází k překonání rozhodčího řízení v obchodním styku, tak jak je nastaveno ve Vzorovém zákoně UNCITRAL. Zde se chceme zamyslet nad pojetím arbitrability v čínském rozhodčím zákoně a zda podléhá trendu rozšiřování arbitrability. V opačném případě, zda je rozhodčí řízení vázáno na pŧvodní obchodní aspekt. Za nesporně zajímavé pokládáme analyzovat účinky rozhodčí smlouvy. Zásada autonomie rozhodčí smlouvy a s ní související zásada pravomoc-pravomoc jsou označovány za pilíře moderního rozhodčího řízení. Otázka autonomie rozhodčí smlouvy měla zásadní vliv na mezinárodní rozhodčí řízení. Klíčovým problémem je, zda rozhodčí doloţka ujednaná v hlavní smlouvě následuje smlouvu, nebo existuje samostatně a nezávisle na smlouvě. Cílem bude poukázat na absolutně vs. relativně samostatnou existenci obou smluv. K samostatnoti a nezávislosti rozhodčí smlouvy nelze přistupovat absolutně, zejména s přihlédnutím k veřejnému pořádku státu místa rozhodčího řízení, popř. místa výkonu rozhodčího nálezu. Trendem je relativní samostatnost rozhodčí smlouvy. V tomto směru poukáţeme na vývoj v Číně, kde došlo ke třem zvratŧm: omezená vs. absolutní vs. relativní autonomie rozhodčí smlouvy. Zásada pravomoc-pravomoc se řadí ke kontroverzním tématŧm celého rozhodčího řízení. Ústředním problémem je otázka, kdo má pravomoc rozhodnout o pravomoci rozhodcŧ: rozhodce, resp. rozhodčí senát vs. obecný soud. Rozhodčí soudy a obecné soudy se střetávají v otázce vyhodnocení své pravomoci. Jejich vzájemný vztah závisí na časovém okamţiku, kdy byl učiněn úkon směřující k napadení pravomoci rozhodcŧ a ke komu takový úkon směřoval. Zde rozlišujeme tři moţné varianty: Zahájení řízení u obecného soudu i přes existenci rozhodčí smlouvy. Námitkou jedné ze stran ohledně existence rozhodčí smlouvy je popřena 16

17 pravomoc obecného soudu. Tímto odkáţe strany na rozhodčí řízení. Na ţádost strany je tak upřednostněno rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci. Zahájení rozhodčího řízení. Námitka pravomoci rozhodcŧ je vznesena k samotným rozhodcŧm. Rozhodci rozhodují o takové námitce, tj. o své pravomoci. V tomto případě je v některých právních úpravách moţná podvarianta, kde je bezprostředně po rozhodování rozhodcŧ umoţněn plný přezkum rozhodnutí rozhodcŧ obecným soudem. Ukončení rozhodčího řízení a vydání rozhodčího nálezu. Strana, proti níţ rozhodčí nález směřuje, mŧţe podat námitky proti platnosti a existenci rozhodčí smlouvy k obecnému soudu ve fázi rozhodování o zrušení či výkonu takového rozhodčího nálezu. Zásada pravomoc-pravomoc vychází z koncepce, ţe rozhodce, resp. rozhodčí senát má pravomoc nezávisle rozhodovat o své pravomoci vyřešit konkrétní spor, který mu byl předloţen bez toho, aniţ by měl povinnost ţádat obecný soud o schválení takového rozhodnutí (tj. pozitivní účinek zásady pravomoc-pravomoc). Nicméně za určitých okolností je moţná intervence obecného soudu. I přesto, ţe je rozhodcŧm dána pravomoc rozhodnout o své pravomoci, nejsou obecné soudy zbaveny moţnosti zasáhnout do posouzení takové otázky (tj. negativní účinek zásady pravomoc-pravomoc). Vzhledem k tomu, ţe je pozitivní účinek rozhodčí smlouvy celosvětově uznávanou zásadou, zaměříme se na negativní účinek této zásady. Z výše vymezených variant se zaměříme zejména na situaci uvedenou na druhém místě. Nesporně bude nutné přiblíţit si přístup k dané otázce ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi a ve vybraných národních právních úpravách. Současně se chceme zamyslet nad postojem čínského práva. Stanovení hypotézy disertační práce Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi je povaţován za určitý vzor moderní právní úpravy rozhodčího řízení. K tomuto zákonu jako 17

18 vzoru se hlásí na 70 právních řádŧ 21, které jej v rŧzné míře převzaly do vnitrostátního zákonodárství. Některé ze zásad tohoto zákona jsou povaţovány za základní pilíře rozhodčího soudnictví. Konkrétně se jedná o zásadu autonomie rozhodčí smlouvy a zásadu rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci (competencecompetence). Cílem této disertační práce vedle vyjasnění těchto institutŧ bude srovnání úpravy se Vzorovým zákonem UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi. Jako hypotézu jsme si stanovili ověření či vyvrácení úvahy, ţe: Čínská úprava sleduje v části námi zkoumané, tj. vymezení mezinárodního prvku, arbitrabilita, zásada autonomie rozhodčí smlouvy a zásada pravomoc-pravomoc, obecné trendy, které jsou nastoleny v právní úpravě rozhodčího řízení ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně tam, kde Vzorový zákon UNCITRAL mlčí, trendům ve vedoucích národních právních řádech. Konkrétně budeme sledovat následující otázky: Potýká se čínská právní úprava s problémy při interpretaci termínŧ mezinárodní rozhodčí řízení a mezinárodní prvek? Je vymezení mezinárodního rozhodčího řízení plně kompatibilní s definičními znaky vymezenými ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi? Vymezením arbitrability se výslovně nezabývá Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi: sleduje vymezení arbitrability v čínském rozhodčím zákoně trend rozšiřování arbitrability ve vedoucích národních právních řádech, či je vázáno na pŧvodní obchodní aspekt rozhodčího řízení tak, jak je rovněţ nastaveno ve Vzorovém zákoně UNCITRAL? Upravuje rozhodčí zákon ČLR výslovně zásadu autonomie rozhodčí smlouvy? Jaké je východisko zásady autonomie rozhodčí smlouvy z hlediska jednotlivých přístupŧ k této zásadě? Jak na autonomii rozhodčí smlouvy nahlíţela čínská praxe, neţ si osvojila přístup zaloţený na relativní autonomii rozhodčí smlouvy? 21 Aktuální stav na www stránkách UNCITRAL. Dostupné z: [citováno 9. března 2010]. 18

19 celek. 23 K první části této práce, věnující se obecné charakteristice čínského Někteří autoři se domnívají, ţe čínské rozhodčí řízení potlačuje institut charakteristický pro moderní vývoj rozhodčího řízení, jako je zásada rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci (zásada pravomoc-pravomoc). Potvrzení či zamítnutí tohoto tvrzení je moţné pouze na základě rozboru dílčích otázek: Kdo má pravomoc rozhodnout o otázce platnosti rozhodčí smlouvy a zaloţení pravomoci rozhodcŧ v Číně: rozhodčí senát, rozhodčí instituce, či lidový soud? Je zásada pravomoc-pravomoc potlačena tím, ţe namísto rozhodcŧ rozhoduje o pravomoci rozhodčí instituce? Jaká je vazba mezi rozhodčím senátem, rozhodčím soudem a lidovým soudem? Jaký je vztah mezi pravomocí rozhodcŧ rozhodnout o své pravomoci a pravomocí lidových soudŧ? Jaký je vztah mezi rozhodnutím rozhodcŧ o své pravomoci a pravomocí lidových soudŧ rozhodnout o této otázce? Je rozhodnutí rozhodčí instituce (rozhodčího senátu) závazné a konečné pro lidové soudy? Metody disertační práce Při zpracování disertační práce pouţijeme obecné metody interpretace, jako jsou gramatická, systematická, logická a historická, tak rovněţ obecné metody vědecké práce, zejména metodu analýzy, syntézy a komparace, k pochopení problematiky v čínském kontextu rovněţ metodu popisnou. Práce bude zahrnovat kombinaci několika ţánrŧ: metodu komparace, přehledovou stať, odbornou esej a metodu kompilace. Metody vyuţité při psaní této disertační práce vycházejí obecně z metod vědeckého poznání. 22 Jednotlivé metody nelze pouţívat izolovaně, stejně tak není moţné se ve vědecké práci obrátit pouze na jednu metodu. Tato disertační práce vyuţívá několik metod tak, aby myšlenkový postup tvořil souvislý a komplexní rozhodčího řízení, jsme nastudovali řadu publikací a článkŧ ohledně této problematiky a vyuţili jsme zejména metodu popisnou a metodu kompilace. 22 KNAPP, V. Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003, s Tamtéţ. 19

20 V práci pouţijeme logické metody 24 vědecké práce. Z názvu disertační práce lze vyvodit široké vymezení tématu na rozhodčí řízení v Číně, kde bude pozornost upřena na rozhodčí smlouvu. Zařadili jsme zde obecnou charakteristiku rozhodčího řízení v Číně z dŧvodu, abychom nastínili jeho vývoj v čínském kontextu a porozuměli specifickým podmínkám v tamějším prostředí. Problematika rozhodčí smlouvy se prolíná téměř ve všech kapitolách této práce. V tomto směru bychom měli pro přehlednost celé práce dodrţovat rozumné členění jednotlivých kapitol. 25 S vyuţitím metody abstrakce 26 vymezíme podstatné znaky rozhodčího řízení v Číně se zvláštním zřetelem na některé specifické rysy (chápání mezinárodního prvku, dvojkolejnost právní úpravy ve smyslu mezinárodní vs. vnitrostátní rozhodčí řízení, promítnutí mediace v rámci rozhodčího řízení a restriktivní přístup k rozhodčímu řízení ad hoc) a otázek arbitrability, zásady autonomie rozhodčí smlouvy a zásady pravomoc-pravomoc. Při rozboru jednotlivých institutŧ je v těchto typech prací klíčovou metoda analýzy. Zde poukazujeme na dŧleţitost této metody v pracech, kde se setkáváme s problematikou právních úprav mimo náš mateřský právní řád a naráţíme na meze při zkoumání cizích právních řádŧ. Analýzou jednotlivých institutŧ vymezených v premise této disertační práce mŧţeme formulovat závěry s vyuţitím metody syntézy ke zobecňující abstrakci, coţ nám umoţní ze získaných poznatkŧ vytvořit systematický celek vyššího řádu. Tímto postupem také v závěru práce vyhodnotíme premisu. Vymezením premisy, ţe mezinárodní rozhodčí řízení (zejména problematika rozhodčí smlouvy) upravené v čínské právní úpravě odpovídá v základních rysech předloze nastavené ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně trendŧm ve vedoucích národních právních řádech, nás směřuje k vyuţití metody indukce, díky níţ se rozborem vybraných institutŧ dostaneme do závěřečné fáze, abychom zhodnotili premisu o rozhodčím řízení v Číně a jeho případné specifické odchylky od celosvětového trendu. V dŧsledku střetávání indukce a dedukce 27 uplatníme také metodu dedukce. 24 Tamtéţ, s ŠANDEROVÁ, J. MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s Tamtéţ, s

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová

Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship Lucie Kislerová 2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce David Švrček 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Úvod Jan Cimburek * Pavel Řežábek ** Peníze jsou fenoménem, který je starý mnoho tisíc let. Hlavní roli v oblasti peněz hrála neúvěrová

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2000 PAVEL UHL Univerzita Karlova Právnická fakulta Katedra:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

Evropská akciová společnost - SE

Evropská akciová společnost - SE Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Katedra evropského práva a mezinárodního práva veřejného Bc. Jan Mádr Evropská akciová společnost - SE Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PhDr. Jitka Hloušková ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA Disertační práce Školitelka: Doc.

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Aneta Hralová Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

Bohouš a Dáša za lidská práva

Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Materiál vznikl v rámci projektu Světová škola (Global Action Schools). Jeho vznik byl finančně podpořen Evropskou unií a Ministerstvem zahraničních

Více

Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe

Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe Tuto publikaci podpořila nadace CEE Trust Otázka náprav protiprávních

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více