ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Mezinárodní právo soukromé Katedra mezinárodního a evropského práva Disertační práce ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY Veronika Hradilová 2009/2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma: Rozhodčí řízení v ČLR se zvláštním zřetelem na problematiku rozhodčí smlouvy zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne Podpis:... 2

3 Poděkování Děkuji svým rodičŧm za trvalou podporu a pochopení pro mé nadšení pro Asii. Děkuji prof. JUDr. Naděţdě Rozehnalové, CSc. za cenné rady a připomínky při zpracování této práce. Na tomto místě děkuji za její vstřícnost během mých dlouhodobých pobytŧ v Číně a ve Vietnamu. Rovněţ děkuji prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexanderu J. Bělohlávkovi, Dr.h.c. za jeho připomínky a návrhy. Special thanks to Cherry Grace Chan, 谢 谢! 非 常 感 谢 An Shouzhi 和 Alex Peng Yang! Cảm ơn Trưởng Khoa Tiến Sĩ Lê Thị Nguyệt Châu và tất cả chuyên viên Khoa Luật Đại Học Cần Thơ! 3

4 Tato disertační práce byla sepsána z největší své části v prŧběhu podzimního semestru Vychází z pouţitých pramenŧ a literatury mi dostupných k této době. Jména čínských autorŧ u pouţitých zdrojŧ jsou uváděna v plném znění ve tvaru příjmení a jméno. Vzhledem k tomu, ţe si autoři pocházející mimo pevninskou Čínu volí anglická křestní jména, zvolili jsme uvedení jejich příjmení a zvoleného jména v plném tvaru bez pouţití iniciálŧ jmen. Upozorňujeme, ţe případné odborné názvy v čínském pinyinu (tj. transkripce čínských znakŧ do latinky) nejsou opatřeny českou transkripcí (např. ze slova pinyin se v českém přepisu stává pchin-jin ). 4

5 Je zapotřebí, abychom odložili naše myšlenkové návyky a zároveň abychom se zbavili klišé, která náš pohled na Čínu zkreslují. Čína není neměnná ani nehybná, a o nic víc není ani uzavřená okolnímu světu. I. P. Kamenarović Předmluva ke knize KAMENAROVIĆ, I. P. Klasická Čína. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 9. 5

6 OBSAH SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK... 8 JEDNA AFÉRA Z ČÍNY NAMÍSTO PŘEDMLUVY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ČÍNSKÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V ČÍNĚ Historické souvislosti Druhy rozhodčího řízení v rozhodčím zákoně ČLR Prameny rozhodčího řízení Čínská unikátnost MEZINÁRODNÍ PRVEK A TZV. DVOJKOLEJNOST ČÍNSKÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Vymezení mezinárodního prvku Mezinárodní prvek v čínském pojetí Mezinárodní prvek ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Dílčí shrnutí Tzv. dvojkolejnost čínského rozhodčího řízení Rozhodčí soudy ve vnitrostátním vs. mezinárodním styku Dílčí shrnutí KOMBINACE MEDIACE, RESP. KONCILIACE A ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ (TZV. MED-ARB ) Obecně k čínskému pojetí med-arb Řád Rozhodčího soudu CIETAC a med-arb Dílčí shrnutí INSTITUCIONALIZOVANÉ VS. AD HOC ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Obecně k druhům rozhodčího řízení Rozhodčí zákon ČLR: výlučné postavení stálých rozhodčích soudů Praktické východisko rozhodčí smlouvy o ad hoc rozhodčím řízení v Číně Posouzení platnosti rozhodčí smlouvy o ad hoc rozhodčím řízení v zahraničí: uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu před čínskými soudy Úniková cesta: ad hoc rozhodčí řízení v Hongkongu Související poznámka pro zahraniční investory v Číně Dílčí shrnutí

7 3. ROZHODČÍ SMLOUVA ARBITRABILITA SPORU Obecně k arbitrabilitě Arbitrabilita ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Arbitrabilita ve vybraných právních řádech Arbitrabilita v čínském právu Rozhodčí řízení z mimosmluvních právních vztahů Arbitrabilita v řádech jednotlivých čínských rozhodčích soudů Právo rozhodné pro posouzení arbitrability Dílčí shrnutí ZÁSADA AUTONOMIE ROZHODČÍ SMLOUVY Obecně k vymezení autonomie rozhodčí smlouvy Teoretické východisko autonomie rozhodčí smlouvy Od arbitrážní praxe k právní úpravě Kompabilita čínské úpravy s úpravou ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Autonomie rozhodčí smlouvy v řádech jednotlivých čínských rozhodčích soudů Autonomie rozhodčí smlouvy v čínské praxi Omezená autonomie rozhodčí smlouvy Absolutní autonomie rozhodčí smlouvy Modernější pohled na autonomii rozhodčí smlouvy po roce 1999: relativní autonomie rozhodčí smlouvy Specifické případy autonomie rozhodčí doloţky ve smlouvách o zaloţení joint venture Dílčí shrnutí ZÁSADA PRAVOMOC-PRAVOMOC Obecně k vymezení zásady pravomoc-pravomoc Pozitivní účinek rozhodčí smlouvy: komparativní studie Pozitivní účinek rozhodčí smlouvy v ČLR Zásada pravomoc-pravomoc: rozhodčí soud vs. rozhodčí senát Negativní účinek rozhodčí smlouvy: komparativní studie Nepravomoc obecného soudu rozhodnout ex officio o své nepravomoci Přezkum rozhodnutí rozhodcŧ o své pravomoci obecnými soudy: komparativní studie Negativní účinek rozhodčí smlouvy v ČLR Dílčí shrnutí ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY

8 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ADR CIETAC CMAC Contract Law ČLR ICC Newyorská úmluva Občanský soudní řád ČLR Rozhodčí zákon ČLR UNCITRAL Vídeňská úmluva Vzorový zákon UNCITRAL Alternative Dispute Resolution ( alternativní zpŧsoby řešení sporŧ ) China International Economic and Trade Arbitration Commission China Maritime Arbitration Commission Contract Law of the People s Republic of China z roku 1999 Čínská lidová republika International Chamber of Commerce Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezŧ z roku 1958 Civil Procedure Law of the People s Republic of China z roku 1991 Arbitration Law of the People s Republic of China z roku 1994 United Nations Commission on International Trade Law Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboţí z roku 1980 Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi z roku 1985, resp

9 JEDNA AFÉRA Z ČÍNY NAMÍSTO PŘEDMLUVY Tuto disertační práci zahájíme poněkud netradičně. Poukáţeme na události z roku 2006, které otřásly mezinárodně-rozhodčí komunitou byl v Pekingu zatčen profesor Wang Shengchang. Wang Shengchang je jednou z nejvýznamnějších osobností čínského rozhodčího řízení a významně přispěl k jeho současnému vývoji, angaţoval se v modernizaci čínského rozhodčího zákona, pŧsobil jako místopředseda a generální tajemník rozhodčího soudu CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) v letech , je autorem mnoha významných publikací o čínském rozhodčím řízení, z níţ mnohé byly publikovány v anglickém jazyce. Profesor Wang je rovněţ známou osobností mezinárodně-obchodní arbitráţe. Objevují se zde tři moţné scénáře jeho zatčení, které byly anonymně publikovány v časopise Journal of International Arbitration v prvním čísle z roku 2007: 1 1) Wang se dopustil finančních machinací během jeho funkce generálního tajemníka CIETAC. 2) Wang se dopustil korupce a jednal proti pravidlŧm Komunistické strany Číny. Jedním z konkrétních dŧvodŧ bylo, ţe Wang vyuţil svého vlivu u CIETAC. Před čínskou rozhodčí institucí bylo zamítnuto rozhodčí řízení ve sporu PepsiCo, Inc. of the United States v. Sichuan Pepsi (China Investment Company) a následně byla zaloţena pravomoc rozhodčího soudu ve Stockholmu. Wang se tak měl dopustit korupčního jednání, neboť si byl vědom, ţe jako rozhodce v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu Obchodní komory ve Stockholmu (Stockholm Chamber of Commerce) bude ohodnocen vyšší odměnou. 2 3) Zatčení Wanga souvisí s jeho funkcí rozhodce ve dvou konkrétních případech řešených u Rozhodčího soudu Obchodní komory ve Stockholmu. Jednalo se o spory ve věcech PepsiCo, Inc. of the United States v. Sichuan Pepsi (China Investment Company) a Pepsi China Investment Co., Ltd. v. Sichuan Yunlu Industrial Development Co., ve kterých byly stranou 1 MING, WU. The Strange Case of Wang Shengchang. Journal of International Arbitration. 2007, roč. 24, č. 1, s Tamtéţ, s

10 rozhodčího řízení multinárodní korporace a čínský státní podnik. Rozhodčí nálezy byly vydány v neprospěch čínských společností. 3 Reakce z kruhu předních rozhodcŧ mezinárodní obchodní arbitráţe byla značně negativní. Na kaţdoročním setkání Institutu pro transnacionální rozhodčí řízení (Institute for Transnational Arbitration) v americkém Dallasu se vyjádřil britský rozhodce V. V. Veeder takto: 4 Bylo by šokující zatknout a uvěznit rozhodce za jeho neloajálnost vůči svému státu Bylo by více než zklamáním, jestliže byl Dr. Wang zatčen a uvězněn v důsledku nerozhodnutí výše dvou rozhodčích nálezů ve prospěch čínských stran. Taková událost by značně zasáhla mezinárodní rozhodčí řízení. Reakce z čínské strany vylučovala spojitost zatčení Wanga s rozhodčími nálezy ze Stockholmu. Wang Chengjie, zástupce generálního tajemníka CIETAC, odmítl spekulace a dodal: 5 Existuje mnoho rozhodčích nálezů, ve kterých čínská strana prohrála. Čínský soud obvinil Wanga z korupce a uloţil mu trest odnětí svobody na pět let. Wang byl předčasně propuštěn Tento incident zanechává pochybnosti nad čínským rozhodčím řízením. Poukazuje na to, jak je čínské rozhodčí řízení vázáno na státní moc. Není divu, neboť CIETAC je státní orgán finančně závislý na China Council for the Promotion of International Trade, resp. Komoře pro mezinárodní obchod (China Chamber of International Commerce), která je zřízena pod Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky (Ministry of Commerce of People s Republic of China). Tímto jsou ohroţeny základní funkce rozhodčího řízení, jako je nezávislost na státní moci, nezávislost a nepodjatost rozhodce. Námi zmiňovaná událost poukazuje na politické spojitosti. Nicméně i přesto, ţe se čínští funkcionáři vyjadřují, ţe v případě profesora Wanga neexistuje ţádná vazba s jeho funkcí rozhodce u výše zmiňovaných rozhodčích řízení ve Stockholmu, jsou skutečné okolnosti případu zahaleny tajemstvím. Jednalo se skutečně o korupci? Nebo byl celý proces politicky vykonstruován? Stál v pozadí záměr 3 Tamtéţ, s Tamtéţ, s A Snapshot of Arbitration in China... And the Strange Case of Dr. Wang [online]. The Wall Street Journal Blog, [citováno 30. listopadu 2009]. Dostupné z: 6 Ex-Secretary-General of CIETAC released [online]. Practical Law Company, 2009 [citováno 30. listopadu 2009]. Dostupné z: 10

11 odklidit Wanga z arbitráţní scény? Jedno je ovšem jisté. Tento případ mŧţe negativně ovlivnit budoucí vývoj čínského rozhodčího řízení. 7 7 MING, WU. The Strange Case of Wang Shengchang. Journal of International Arbitration. 2007, roč. 24, č. 1, s

12 1. ÚVOD Mezinárodní rozhodčí řízení, zejména problematika rozhodčí smlouvy, upravené zákony a dalšími právními předpisy platnými v Čínské lidové republice (dále ČLR ) odpovídá v základních rysech předloze nastavené ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně tam, kde Vzorový zákon UNCITRAL mlčí, trendŧm ve vedoucích národních právních řádech. Nicméně vliv právní kultury a právního povědomí hluboce zakořeněných v čínské společnosti, navíc dnes ovlivněných specifiky čínského soudnictví a dalšími jevy specifickými pro čínskou společnost vytvářejí bariéry porozumění interpretace a aplikace norem, či realizaci jednotlivých institutŧ. Rozhodčí řízení v ČLR je současně ovlivněno mechanismem rigidní právní úpravy odpovídající centralizovanému dohledu orgánŧ soudních a jiných, přičemţ zásadní akcent v kontrole je dán sice soudním orgánŧm, sloţeným zcela specifickým čínským podmínkám. Jak poukazují V. Knapp 8, R. David a J. E. C. Brierley 9, v souvislosti s řešením sporŧ totoţně P. Raban 10, čínské pojetí práva je odlišné od toho, jak je chápáno v západních civilizacích. Během psaní této disertační práce jsme se museli vypořádat s myšlenkami konfucianismu, jeţ svým dŧrazem na harmonické řešení sporŧ, ovlivňují čínskou právní kulturu. Ve svém dŧsledku se takové myšlenky, zakořeněné v čínské společnosti, střetávají s právem převzatém zvenčí. Tímto jsme se pohybovali na tenkém ledě, kde se prolíná čínský přístup k právu s právní kulturou, která nám je blízká, a naráţeli jsme na meze při zkoumání cizích právních řádŧ. Současně jsme museli přihlédnout ke specifickému právnímu vývoji v období 20. století. V té době prošla Čína v oblasti práva velkými zvraty: od přijímání kodifikací zejména ve 20. a 30. letech, po zrušení těchto kapitalistických počinŧ po roce 1949 a nastolení ve své podstatě téměř neprávního státu ve smyslu nerozvinutého psaného práva 11, aţ po období po roce 1978, které je charakteristické masovým přijímáním právních norem jako 8 KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: Universita Karlova, 1972, s DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s. 478 a násl. 10 RABAN, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s

13 dŧsledku otevření a přiblíţení se světu. V. Knapp tento vývoj výstiţně charakterizuje, ţe s tradičním čínským právem však tyto proměny současného čínského práva nemají nic společného. 12 Pro upřesnění dodáváme, ţe tato disertační práce je zaměřena na rozhodčí řízení v pevninské Číně. Nebude se věnovat problematice v kontextu Zvláštní administrativní oblasti ČLR Hongkong a Zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao. Čína se řadí ke státŧm s několika rozdílnými právními systémy. Pevninská Čína, Hongkong a Macao mají svŧj vlastní právní systém a jsou odkázány na svou vlastní právní úpravu. To je dŧsledkem politiky jedna země, dva systémy 13 po návratu Hongkongu a Macaa pod správu Číny v roce 1997, resp Hongkong a Macao mají svou vlastní úpravu rozhodčího řízení a obě převzaly Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi. 15 Hlavním dŧvodem, proč jsme si zvolili problematiku rozhodčího řízení v Čínské lidové republice jako téma pro disertační práci, je roční pŧsobení na Siamenské univerzitě v ČLR, kde jsme se věnovali zejména čínskému občanskému a obchodnímu právu. Tento pobyt nás natolik ovlivnil, ţe jsme projevili zájem věnovat se čínskému právu i nadále. Jednotlivé kroky k uchopení premisy jsou rozděleny do dvou krokŧ: obecně natínění rozhodčího řízení v Číně a analýza rozhodčí smlouvy jako vybraného institutu. K zdŧraznění vymezené problematiky čínského rozhodčího řízení nemá smysl popsat povrchně celé rozhodčí řízení. Zvolili jsme proto postup, kdy nejprve obecně charakterizujeme rozhodčí řízení v čínských podmínkách, se zvláštním zřetelem na některé specifické rysy. Bez tohoto kroku bychom jen těţko porozuměli 12 KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 307, Ústavními základy budoucího uspořádání Hongkongu a Macaa se stal tzv. Základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, přijatý v roce 1990, a tzv. Základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao, přijatý v roce Oba tyto základní zákony upravují totoţně v článku 1, ţe Hongkong a Macao tvoří nezcizitelnou část Čínské lidové republiky. Obě zvláštní administrativní oblasti pokračují ve výkonu nezávislé zákonodárné, soudní moci a v udrţení své prosperity a stability. IN: HUANG, JIN QIAN, XUEFEND ANDREW. One Country, Two Systems, Three Law Families, and Four Legal Regions: the Emerging Inter-regional Conflict of Law in China. Duke J. Comp. & Int l L , roč. 5, s. 290 a násl. 15 Aktuální stav na www stránkách UNCITRAL. Dostupné z: [citováno 27. listopadu 2009]. 13

14 současnému stavu rozhodčího řízení v čínském prostředí. Následně jsme si zvolili rozhodčí smlouvu jako základní institut rozhodčího řízení. Zde se zaměříme na analýzu rozhodčí smlouvy a jejích účinkŧ. Nicméně problematika rozhodčí smlouvy je značně široká a promítá se ve fázi před zahájením rozhodčího řízení, stejně jako po ukončení rozhodčího řízení, proto poukazujeme na to, ţe se jí nevyhneme ani v první části věnující se obecné charakteristice čínské arbitráţe. Prvním krokem této disertační práce je charakteristika čínského rozhodčího řízení celkově. Cílem tohoto kroku bude seznámit čtenáře obecně s rozhodčím řízením tak, jak se vyvinulo historicky v kontextu čínského právního řádu. Čínská ekonomika se v krunýři ekonomického vývoje zaslouţila o znovuobjevení psaných pramenŧ práva v ČLR v celé řadě oblastí, zejména v soukromém právu. I přes tento trend však Čína nebyla schopna flexibilně a rychle reagovat na potřebu právní regulace. Na přijetí historicky prvního rozhodčího zákona se čekalo aţ do roku Vzhledem k téměř neexistenci legislativy zaznamenáme od 80. let minulého století velký boom přijímání právních předpisŧ. Ty v mnoha případech vznikají nekoordinovaně, proto jsme svědky prolínání právní úpravy a její nepřehlednosti. V oblasti soukromého práva existovala v čínském prostředí doba temna v období od Před rokem 1949 přijala Čína celou řadu soukromoprávních kodifikací, včetně občanského zákoníku a občanského soudního řádu. Nicméně po uchopení moci Komunistické strany Číny v roce 1949 byly všechny tyto kodifikace zrušeny a tímto odstraněn kapitalistický vliv. 16 Právní úprava po roce 1949 byla natolik kritická 17, ţe dokonce první Ústava ČLR byla přijata aţ v roce 1954, kdy byl Mao Ce-tung (Mao Zedong) k tomuto kroku víceméně donucen přistoupit; často se v této souvislosti hovoří o právním nihilismu KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: Universita Karlova, 1972, s. 23. WANG, ZHENMIN. The Roman Law Tradition and Its Future Development in China. Front. Law China. 2006, roč. 1, č. 1, s. 75. DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 271 a násl. 17 DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s Po vypuknutí kulturní revoluce v ČLR v roce 1965 bylo právo poznamenáno klíčovým heslem: Pohrdáme právem! IN: TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s

15 Významným mezníkem pro rozvoj právní úpravy je konec 70. let 20. století. 19 Za otce ekonomického vývoje Číny je pokládán Teng Siao-pching (Deng Xiaoping) 20 ; nastolením politiky otevřených dveří po roce 1978 je přirozeným jevem zajistit relevantní právní úpravu a zaručit tímto určitou právní jistotu zahraničním investorŧm pŧsobícím v Číně. Ekonomický vývoj jde ruku v ruce s vývojem v oblasti práva. Právě v tomto momentě došlo také k obnově čínského rozhodčího řízení, neboť bylo zapotřebí nějakým zpŧsobem řešit spory vznikající z mezinárodního obchodu. Příkladem zpopularizování rozhodčího řízení je od 80. let minulého století narŧstající počet sporŧ řešených před CIETAC, coţ byl jediný pŧvodní rozhodčí soud pravomocný (příslušný) k řešení sporŧ s mezinárodním prvkem. Cílem prvního kroku bude analyzovat zdroje právní úpravy čínského rozhodčího řízení a ukázat, ţe akcent na mezinárodní spolupráci a expanzi v ní hospodářská politika vyţadovala také ošetření mezinárodních vztahŧ a přístup k mezinárodním smlouvám. Současně se zde chceme zamyslet nad otázkou uniformity, či dvojkolejnosti právní úpravy arbitráţe ve smyslu mezinárodní vs. vnitrostátní. Nesporně bude nutné učinit rozdíly mezi základními pojmy mediace vs. rozhodčí řízení. Zejména pokud jde o promítnutí mediace v rámci rozhodčího řízení. Specifickou otázkou je restriktivní postoj vŧči rozhodčímu řízení ad hoc. Takový přístup není plně kompatibilní s celosvětovým trendem, ovšem ani s mezinárodním standardem nastoleným v Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezŧ, jejíţ smluvním státem je ČLR od roku Za navýsost aktuální povaţujeme zhodnotit čínský přístup k ad hoc arbitráţi, poukázat na jeho historické kořeny a aktuální otázky spojené s uznáním a výkonem ad hoc rozhodčích nálezŧ. Druhým krokem této disertační práce je zhodnotit rozhodčí smlouvu jako základní předpoklad pro realizaci rozhodčího řízení. Cílem tohoto kroku bude analyzovat rozhodčí smlouvu a její účinky v kontextu čínského rozhodčího řízení. Středem zájmu druhého kroku bude otázka arbitrability v rozhodčím řízení. Vymezením arbitrability se nezabývá ţádná mezinárodní úmluva. Jedná se o národní záleţitost, jeţ je plně v dispozici vnitrostátní právní úpravy. Převaţujícím trendem je arbitrabilita majetkových sporŧ, popř. sporŧ o právech, jeţ mají strany k volné dispozici. Nicméně v negativním vymezení arbitrability se většina 19 TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 297 a násl. 20 Tamtéţ, s

16 národních právních úprav shoduje pouze ve sporech o osobním stavu a v trestních věcech. Trendem je rozšiřování arbitrability na spory ve věcech rodinněprávních, práva duševního vlastnictví, insolvenčního práva a rovněţ i ve věcech veřejného zájmu, jako je právo hospodářské soutěţe. Některé právní řády v kontextu mezinárodní obchodní arbitráţe poukazují na existenci mezinárodního veřejného zájmu ve prospěch mimořádně širokého vymezení arbitrability. S širokým pojetím arbitrability ve věcech majetkových sporŧ dochází k odklonu od pŧvodního záměru rozhodčího řízení na spory mezi obchodníky a dochází k jeho rozšiřování do dalších soukromoprávních vztahŧ, včetně rodinného práva a dědictví. Tímto dochází k překonání rozhodčího řízení v obchodním styku, tak jak je nastaveno ve Vzorovém zákoně UNCITRAL. Zde se chceme zamyslet nad pojetím arbitrability v čínském rozhodčím zákoně a zda podléhá trendu rozšiřování arbitrability. V opačném případě, zda je rozhodčí řízení vázáno na pŧvodní obchodní aspekt. Za nesporně zajímavé pokládáme analyzovat účinky rozhodčí smlouvy. Zásada autonomie rozhodčí smlouvy a s ní související zásada pravomoc-pravomoc jsou označovány za pilíře moderního rozhodčího řízení. Otázka autonomie rozhodčí smlouvy měla zásadní vliv na mezinárodní rozhodčí řízení. Klíčovým problémem je, zda rozhodčí doloţka ujednaná v hlavní smlouvě následuje smlouvu, nebo existuje samostatně a nezávisle na smlouvě. Cílem bude poukázat na absolutně vs. relativně samostatnou existenci obou smluv. K samostatnoti a nezávislosti rozhodčí smlouvy nelze přistupovat absolutně, zejména s přihlédnutím k veřejnému pořádku státu místa rozhodčího řízení, popř. místa výkonu rozhodčího nálezu. Trendem je relativní samostatnost rozhodčí smlouvy. V tomto směru poukáţeme na vývoj v Číně, kde došlo ke třem zvratŧm: omezená vs. absolutní vs. relativní autonomie rozhodčí smlouvy. Zásada pravomoc-pravomoc se řadí ke kontroverzním tématŧm celého rozhodčího řízení. Ústředním problémem je otázka, kdo má pravomoc rozhodnout o pravomoci rozhodcŧ: rozhodce, resp. rozhodčí senát vs. obecný soud. Rozhodčí soudy a obecné soudy se střetávají v otázce vyhodnocení své pravomoci. Jejich vzájemný vztah závisí na časovém okamţiku, kdy byl učiněn úkon směřující k napadení pravomoci rozhodcŧ a ke komu takový úkon směřoval. Zde rozlišujeme tři moţné varianty: Zahájení řízení u obecného soudu i přes existenci rozhodčí smlouvy. Námitkou jedné ze stran ohledně existence rozhodčí smlouvy je popřena 16

17 pravomoc obecného soudu. Tímto odkáţe strany na rozhodčí řízení. Na ţádost strany je tak upřednostněno rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci. Zahájení rozhodčího řízení. Námitka pravomoci rozhodcŧ je vznesena k samotným rozhodcŧm. Rozhodci rozhodují o takové námitce, tj. o své pravomoci. V tomto případě je v některých právních úpravách moţná podvarianta, kde je bezprostředně po rozhodování rozhodcŧ umoţněn plný přezkum rozhodnutí rozhodcŧ obecným soudem. Ukončení rozhodčího řízení a vydání rozhodčího nálezu. Strana, proti níţ rozhodčí nález směřuje, mŧţe podat námitky proti platnosti a existenci rozhodčí smlouvy k obecnému soudu ve fázi rozhodování o zrušení či výkonu takového rozhodčího nálezu. Zásada pravomoc-pravomoc vychází z koncepce, ţe rozhodce, resp. rozhodčí senát má pravomoc nezávisle rozhodovat o své pravomoci vyřešit konkrétní spor, který mu byl předloţen bez toho, aniţ by měl povinnost ţádat obecný soud o schválení takového rozhodnutí (tj. pozitivní účinek zásady pravomoc-pravomoc). Nicméně za určitých okolností je moţná intervence obecného soudu. I přesto, ţe je rozhodcŧm dána pravomoc rozhodnout o své pravomoci, nejsou obecné soudy zbaveny moţnosti zasáhnout do posouzení takové otázky (tj. negativní účinek zásady pravomoc-pravomoc). Vzhledem k tomu, ţe je pozitivní účinek rozhodčí smlouvy celosvětově uznávanou zásadou, zaměříme se na negativní účinek této zásady. Z výše vymezených variant se zaměříme zejména na situaci uvedenou na druhém místě. Nesporně bude nutné přiblíţit si přístup k dané otázce ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi a ve vybraných národních právních úpravách. Současně se chceme zamyslet nad postojem čínského práva. Stanovení hypotézy disertační práce Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi je povaţován za určitý vzor moderní právní úpravy rozhodčího řízení. K tomuto zákonu jako 17

18 vzoru se hlásí na 70 právních řádŧ 21, které jej v rŧzné míře převzaly do vnitrostátního zákonodárství. Některé ze zásad tohoto zákona jsou povaţovány za základní pilíře rozhodčího soudnictví. Konkrétně se jedná o zásadu autonomie rozhodčí smlouvy a zásadu rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci (competencecompetence). Cílem této disertační práce vedle vyjasnění těchto institutŧ bude srovnání úpravy se Vzorovým zákonem UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi. Jako hypotézu jsme si stanovili ověření či vyvrácení úvahy, ţe: Čínská úprava sleduje v části námi zkoumané, tj. vymezení mezinárodního prvku, arbitrabilita, zásada autonomie rozhodčí smlouvy a zásada pravomoc-pravomoc, obecné trendy, které jsou nastoleny v právní úpravě rozhodčího řízení ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně tam, kde Vzorový zákon UNCITRAL mlčí, trendům ve vedoucích národních právních řádech. Konkrétně budeme sledovat následující otázky: Potýká se čínská právní úprava s problémy při interpretaci termínŧ mezinárodní rozhodčí řízení a mezinárodní prvek? Je vymezení mezinárodního rozhodčího řízení plně kompatibilní s definičními znaky vymezenými ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi? Vymezením arbitrability se výslovně nezabývá Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi: sleduje vymezení arbitrability v čínském rozhodčím zákoně trend rozšiřování arbitrability ve vedoucích národních právních řádech, či je vázáno na pŧvodní obchodní aspekt rozhodčího řízení tak, jak je rovněţ nastaveno ve Vzorovém zákoně UNCITRAL? Upravuje rozhodčí zákon ČLR výslovně zásadu autonomie rozhodčí smlouvy? Jaké je východisko zásady autonomie rozhodčí smlouvy z hlediska jednotlivých přístupŧ k této zásadě? Jak na autonomii rozhodčí smlouvy nahlíţela čínská praxe, neţ si osvojila přístup zaloţený na relativní autonomii rozhodčí smlouvy? 21 Aktuální stav na www stránkách UNCITRAL. Dostupné z: [citováno 9. března 2010]. 18

19 celek. 23 K první části této práce, věnující se obecné charakteristice čínského Někteří autoři se domnívají, ţe čínské rozhodčí řízení potlačuje institut charakteristický pro moderní vývoj rozhodčího řízení, jako je zásada rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci (zásada pravomoc-pravomoc). Potvrzení či zamítnutí tohoto tvrzení je moţné pouze na základě rozboru dílčích otázek: Kdo má pravomoc rozhodnout o otázce platnosti rozhodčí smlouvy a zaloţení pravomoci rozhodcŧ v Číně: rozhodčí senát, rozhodčí instituce, či lidový soud? Je zásada pravomoc-pravomoc potlačena tím, ţe namísto rozhodcŧ rozhoduje o pravomoci rozhodčí instituce? Jaká je vazba mezi rozhodčím senátem, rozhodčím soudem a lidovým soudem? Jaký je vztah mezi pravomocí rozhodcŧ rozhodnout o své pravomoci a pravomocí lidových soudŧ? Jaký je vztah mezi rozhodnutím rozhodcŧ o své pravomoci a pravomocí lidových soudŧ rozhodnout o této otázce? Je rozhodnutí rozhodčí instituce (rozhodčího senátu) závazné a konečné pro lidové soudy? Metody disertační práce Při zpracování disertační práce pouţijeme obecné metody interpretace, jako jsou gramatická, systematická, logická a historická, tak rovněţ obecné metody vědecké práce, zejména metodu analýzy, syntézy a komparace, k pochopení problematiky v čínském kontextu rovněţ metodu popisnou. Práce bude zahrnovat kombinaci několika ţánrŧ: metodu komparace, přehledovou stať, odbornou esej a metodu kompilace. Metody vyuţité při psaní této disertační práce vycházejí obecně z metod vědeckého poznání. 22 Jednotlivé metody nelze pouţívat izolovaně, stejně tak není moţné se ve vědecké práci obrátit pouze na jednu metodu. Tato disertační práce vyuţívá několik metod tak, aby myšlenkový postup tvořil souvislý a komplexní rozhodčího řízení, jsme nastudovali řadu publikací a článkŧ ohledně této problematiky a vyuţili jsme zejména metodu popisnou a metodu kompilace. 22 KNAPP, V. Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003, s Tamtéţ. 19

20 V práci pouţijeme logické metody 24 vědecké práce. Z názvu disertační práce lze vyvodit široké vymezení tématu na rozhodčí řízení v Číně, kde bude pozornost upřena na rozhodčí smlouvu. Zařadili jsme zde obecnou charakteristiku rozhodčího řízení v Číně z dŧvodu, abychom nastínili jeho vývoj v čínském kontextu a porozuměli specifickým podmínkám v tamějším prostředí. Problematika rozhodčí smlouvy se prolíná téměř ve všech kapitolách této práce. V tomto směru bychom měli pro přehlednost celé práce dodrţovat rozumné členění jednotlivých kapitol. 25 S vyuţitím metody abstrakce 26 vymezíme podstatné znaky rozhodčího řízení v Číně se zvláštním zřetelem na některé specifické rysy (chápání mezinárodního prvku, dvojkolejnost právní úpravy ve smyslu mezinárodní vs. vnitrostátní rozhodčí řízení, promítnutí mediace v rámci rozhodčího řízení a restriktivní přístup k rozhodčímu řízení ad hoc) a otázek arbitrability, zásady autonomie rozhodčí smlouvy a zásady pravomoc-pravomoc. Při rozboru jednotlivých institutŧ je v těchto typech prací klíčovou metoda analýzy. Zde poukazujeme na dŧleţitost této metody v pracech, kde se setkáváme s problematikou právních úprav mimo náš mateřský právní řád a naráţíme na meze při zkoumání cizích právních řádŧ. Analýzou jednotlivých institutŧ vymezených v premise této disertační práce mŧţeme formulovat závěry s vyuţitím metody syntézy ke zobecňující abstrakci, coţ nám umoţní ze získaných poznatkŧ vytvořit systematický celek vyššího řádu. Tímto postupem také v závěru práce vyhodnotíme premisu. Vymezením premisy, ţe mezinárodní rozhodčí řízení (zejména problematika rozhodčí smlouvy) upravené v čínské právní úpravě odpovídá v základních rysech předloze nastavené ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně trendŧm ve vedoucích národních právních řádech, nás směřuje k vyuţití metody indukce, díky níţ se rozborem vybraných institutŧ dostaneme do závěřečné fáze, abychom zhodnotili premisu o rozhodčím řízení v Číně a jeho případné specifické odchylky od celosvětového trendu. V dŧsledku střetávání indukce a dedukce 27 uplatníme také metodu dedukce. 24 Tamtéţ, s ŠANDEROVÁ, J. MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s Tamtéţ, s

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ Osnova přednášky ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ANO ČI NE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE ROZHODČÍ SMLOUVA PRŮBĚH ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčí řízení Nejčastější podoba v mezinárodním

Více

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA OSNOVA MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ - OBECNĚ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ - ADR MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PODSKUPINA: SMÍŠENÉ ZPŮSOBY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ MOŽNOSTI

Více

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU OBECNĚ Rozhodčí řízení (neboli arbitráž) má své dlouhodobé a pevné místo v oblasti způsobu řešení sporů, a to zejména mezi obchodníky.

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška VŠFS 2014 Alternativní způsob řešení sporů Obecná charakteristika předpokládá dobrovolnou snahu vyřešit spor bez využití soudní moci užívání alternativních způsobů řešení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ÚVOD Arbitrabilita představuje jedno ze stěžejních témat a problémů v rozhodčím řízení. Arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

PROMÍTNUTÍ JURISDIKČNÍ DOKTRÍNY V AD HOC ROZHODČÍM ŘÍZENÍ V ČÍNĚ: TRNITÁ CESTA PRO ZMĚNU ANEB BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY?

PROMÍTNUTÍ JURISDIKČNÍ DOKTRÍNY V AD HOC ROZHODČÍM ŘÍZENÍ V ČÍNĚ: TRNITÁ CESTA PRO ZMĚNU ANEB BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? PROMÍTNUTÍ JURISDIKČNÍ DOKTRÍNY V AD HOC ROZHODČÍM ŘÍZENÍ V ČÍNĚ: TRNITÁ CESTA PRO ZMĚNU ANEB BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? VERONIKA HRADILOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM

VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM Michaela Janočková, 2012 Co je to výživné? Obecně - Pravidelně se opakující dávka finančních prostředků, jež mají sloužit k pokrytí životních a jiných potřeb oprávněné

Více

institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální). www.arbcourt.cz Rozhodčí řízení Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr)

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Mgr. et Mgr. Jan Šmíd PhD. VŠE, VŠFS Literatura ke kurzu: Teorie práva: Povinná: Gerloch Aleš: Teorie práva, Plzeň 2007, nakl. Aleš Čeněk Knapp Viktor: Teorie práva,

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ OSNOVA A. ROVINA MEZINÁRODNÍHO EKONOMICKÉHO PRÁVA - DEFINICE - MULTILATERÁLNÍ ÚPRAVA - BILATERÁLNÍ ÚPRAVA B. ZACHÁZENÍ C. OCHRANA

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Návrh nového občanského zákoníku. Tisková konference 9. 5. 2011

Návrh nového občanského zákoníku. Tisková konference 9. 5. 2011 Tisková konference 9. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Občanský zákoník jako součást rekodifikace soukromého práva hmotného. Paralelně s občanským zákoníkem vypracován také nový zákon o obchodních

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964 176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 3. srpna 1964 o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži Dne 21. dubna 1961 byla v Ženevě jménem Československé socialistické republiky podepsána s výhradou

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Teorie práva Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Typy právních kultur Právní komparatistika (srovnávací právní věda) - mikrokomparatistika

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 8. září 2014 Přehled přednášky a Získání základní orientace v právu Naučit se číst a psát právní texty Naučit se, kdy je třeba

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

DIVERSITY IN THE SCOPE OF ARBITRABILITY: COMMERCIAL ASPECT OF ARBITRATION VS. BROAD SCOPE OF ARBITRABLE ISSUES IN THE SELECTED LEGAL SYSTEMS

DIVERSITY IN THE SCOPE OF ARBITRABILITY: COMMERCIAL ASPECT OF ARBITRATION VS. BROAD SCOPE OF ARBITRABLE ISSUES IN THE SELECTED LEGAL SYSTEMS DIVERSITY IN THE SCOPE OF ARBITRABILITY: COMMERCIAL ASPECT OF ARBITRATION VS. BROAD SCOPE OF ARBITRABLE ISSUES IN THE SELECTED LEGAL SYSTEMS VERONIKA HRADILOVÁ Masaryk University, Faculty of Law, Czech

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Zpracoval: Mgr. Matěj Dobeš (322823) V dnešním světě jsou lidé de facto nuceni uzavírat poměrně velké množství smluv, ať už se jedná o nájemní smlouvy, smlouvy o dodávce

Více

srovnávací právo právní kultury

srovnávací právo právní kultury Brno International Business School srovnávací právo právní kultury Pavel Hungr KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

Bakalářský seminář - 3

Bakalářský seminář - 3 - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Postup při vypracování samotné závěrečné bakalářské

Více

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013 Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 400 s. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008,

Více

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého?

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého? GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 I. Nařízení Brusel IIa (Brusel II bis) Nařízení Rady (ES)

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Disertační práce MPA. Michal Radvan. Zápatí prezentace

Disertační práce MPA. Michal Radvan. Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan Zápatí prezentace Směrnice děkana č. 10/2008 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŢÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU V RÁMCI PROGRAMU

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XXI

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XXI O autorovi....................................................... V Předmluva...................................................... VII Seznam použitých zkratek...................................... XXI

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

předmětu Region a regionální vědy 2

předmětu Region a regionální vědy 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Region a regionální vědy 2 Název tematického celku: Regionální politika A. Obecné vymezení regionální politiky B. Základy regionální politiky

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Seminář č. 1: Mezinárodní smlouva: struktura, vznik, vstup v platnost, vstup do sféry vnitrostátního práva

Seminář č. 1: Mezinárodní smlouva: struktura, vznik, vstup v platnost, vstup do sféry vnitrostátního práva Seminář č. 1: Mezinárodní smlouva: struktura, vznik, vstup v platnost, vstup do sféry vnitrostátního práva I. Ukázka struktury a vstupu v platnost mnohostranné a dvoustranné smlouvy: Mnohostranná: Vídeňská

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Rozeslána dne 7. 4.

Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Rozeslána dne 7. 4. Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 Ročník 2010 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Rozeslána dne 7. 4. 2011 O B S A H : Část normativní 1. Stavovský předpis Exekutorské

Více

Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek -

Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek - Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek - Mgr. Ing. František Steiner, Ph.D. Praha, 3. 6. 2009 Důvody využití arbitráže čas, resp. doba trvání řízení od jeho zahájení po vydání rozhodčího nálezu,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí JUDr. Jana Herboczková Kde lze nařízení najít? Informační systém pro aproximaci práva: http://isap.vlada.cz/ Evropský soudní atlas ve věcech občanských:

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013 Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 400 s. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008,

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

TEORIE PRÁVA Prameny práva

TEORIE PRÁVA Prameny práva TEORIE PRÁVA Prameny práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Pojem pramenů práva - ve formálním smyslu (formy v nichž právo vyjádřeno) - v materiálním smyslu (materiální důvody konkrétního

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více