ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Mezinárodní právo soukromé Katedra mezinárodního a evropského práva Disertační práce ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY Veronika Hradilová 2009/2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma: Rozhodčí řízení v ČLR se zvláštním zřetelem na problematiku rozhodčí smlouvy zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne Podpis:... 2

3 Poděkování Děkuji svým rodičŧm za trvalou podporu a pochopení pro mé nadšení pro Asii. Děkuji prof. JUDr. Naděţdě Rozehnalové, CSc. za cenné rady a připomínky při zpracování této práce. Na tomto místě děkuji za její vstřícnost během mých dlouhodobých pobytŧ v Číně a ve Vietnamu. Rovněţ děkuji prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexanderu J. Bělohlávkovi, Dr.h.c. za jeho připomínky a návrhy. Special thanks to Cherry Grace Chan, 谢 谢! 非 常 感 谢 An Shouzhi 和 Alex Peng Yang! Cảm ơn Trưởng Khoa Tiến Sĩ Lê Thị Nguyệt Châu và tất cả chuyên viên Khoa Luật Đại Học Cần Thơ! 3

4 Tato disertační práce byla sepsána z největší své části v prŧběhu podzimního semestru Vychází z pouţitých pramenŧ a literatury mi dostupných k této době. Jména čínských autorŧ u pouţitých zdrojŧ jsou uváděna v plném znění ve tvaru příjmení a jméno. Vzhledem k tomu, ţe si autoři pocházející mimo pevninskou Čínu volí anglická křestní jména, zvolili jsme uvedení jejich příjmení a zvoleného jména v plném tvaru bez pouţití iniciálŧ jmen. Upozorňujeme, ţe případné odborné názvy v čínském pinyinu (tj. transkripce čínských znakŧ do latinky) nejsou opatřeny českou transkripcí (např. ze slova pinyin se v českém přepisu stává pchin-jin ). 4

5 Je zapotřebí, abychom odložili naše myšlenkové návyky a zároveň abychom se zbavili klišé, která náš pohled na Čínu zkreslují. Čína není neměnná ani nehybná, a o nic víc není ani uzavřená okolnímu světu. I. P. Kamenarović Předmluva ke knize KAMENAROVIĆ, I. P. Klasická Čína. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 9. 5

6 OBSAH SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK... 8 JEDNA AFÉRA Z ČÍNY NAMÍSTO PŘEDMLUVY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ČÍNSKÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V ČÍNĚ Historické souvislosti Druhy rozhodčího řízení v rozhodčím zákoně ČLR Prameny rozhodčího řízení Čínská unikátnost MEZINÁRODNÍ PRVEK A TZV. DVOJKOLEJNOST ČÍNSKÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Vymezení mezinárodního prvku Mezinárodní prvek v čínském pojetí Mezinárodní prvek ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Dílčí shrnutí Tzv. dvojkolejnost čínského rozhodčího řízení Rozhodčí soudy ve vnitrostátním vs. mezinárodním styku Dílčí shrnutí KOMBINACE MEDIACE, RESP. KONCILIACE A ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ (TZV. MED-ARB ) Obecně k čínskému pojetí med-arb Řád Rozhodčího soudu CIETAC a med-arb Dílčí shrnutí INSTITUCIONALIZOVANÉ VS. AD HOC ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Obecně k druhům rozhodčího řízení Rozhodčí zákon ČLR: výlučné postavení stálých rozhodčích soudů Praktické východisko rozhodčí smlouvy o ad hoc rozhodčím řízení v Číně Posouzení platnosti rozhodčí smlouvy o ad hoc rozhodčím řízení v zahraničí: uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu před čínskými soudy Úniková cesta: ad hoc rozhodčí řízení v Hongkongu Související poznámka pro zahraniční investory v Číně Dílčí shrnutí

7 3. ROZHODČÍ SMLOUVA ARBITRABILITA SPORU Obecně k arbitrabilitě Arbitrabilita ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Arbitrabilita ve vybraných právních řádech Arbitrabilita v čínském právu Rozhodčí řízení z mimosmluvních právních vztahů Arbitrabilita v řádech jednotlivých čínských rozhodčích soudů Právo rozhodné pro posouzení arbitrability Dílčí shrnutí ZÁSADA AUTONOMIE ROZHODČÍ SMLOUVY Obecně k vymezení autonomie rozhodčí smlouvy Teoretické východisko autonomie rozhodčí smlouvy Od arbitrážní praxe k právní úpravě Kompabilita čínské úpravy s úpravou ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Autonomie rozhodčí smlouvy v řádech jednotlivých čínských rozhodčích soudů Autonomie rozhodčí smlouvy v čínské praxi Omezená autonomie rozhodčí smlouvy Absolutní autonomie rozhodčí smlouvy Modernější pohled na autonomii rozhodčí smlouvy po roce 1999: relativní autonomie rozhodčí smlouvy Specifické případy autonomie rozhodčí doloţky ve smlouvách o zaloţení joint venture Dílčí shrnutí ZÁSADA PRAVOMOC-PRAVOMOC Obecně k vymezení zásady pravomoc-pravomoc Pozitivní účinek rozhodčí smlouvy: komparativní studie Pozitivní účinek rozhodčí smlouvy v ČLR Zásada pravomoc-pravomoc: rozhodčí soud vs. rozhodčí senát Negativní účinek rozhodčí smlouvy: komparativní studie Nepravomoc obecného soudu rozhodnout ex officio o své nepravomoci Přezkum rozhodnutí rozhodcŧ o své pravomoci obecnými soudy: komparativní studie Negativní účinek rozhodčí smlouvy v ČLR Dílčí shrnutí ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY

8 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ADR CIETAC CMAC Contract Law ČLR ICC Newyorská úmluva Občanský soudní řád ČLR Rozhodčí zákon ČLR UNCITRAL Vídeňská úmluva Vzorový zákon UNCITRAL Alternative Dispute Resolution ( alternativní zpŧsoby řešení sporŧ ) China International Economic and Trade Arbitration Commission China Maritime Arbitration Commission Contract Law of the People s Republic of China z roku 1999 Čínská lidová republika International Chamber of Commerce Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezŧ z roku 1958 Civil Procedure Law of the People s Republic of China z roku 1991 Arbitration Law of the People s Republic of China z roku 1994 United Nations Commission on International Trade Law Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboţí z roku 1980 Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi z roku 1985, resp

9 JEDNA AFÉRA Z ČÍNY NAMÍSTO PŘEDMLUVY Tuto disertační práci zahájíme poněkud netradičně. Poukáţeme na události z roku 2006, které otřásly mezinárodně-rozhodčí komunitou byl v Pekingu zatčen profesor Wang Shengchang. Wang Shengchang je jednou z nejvýznamnějších osobností čínského rozhodčího řízení a významně přispěl k jeho současnému vývoji, angaţoval se v modernizaci čínského rozhodčího zákona, pŧsobil jako místopředseda a generální tajemník rozhodčího soudu CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) v letech , je autorem mnoha významných publikací o čínském rozhodčím řízení, z níţ mnohé byly publikovány v anglickém jazyce. Profesor Wang je rovněţ známou osobností mezinárodně-obchodní arbitráţe. Objevují se zde tři moţné scénáře jeho zatčení, které byly anonymně publikovány v časopise Journal of International Arbitration v prvním čísle z roku 2007: 1 1) Wang se dopustil finančních machinací během jeho funkce generálního tajemníka CIETAC. 2) Wang se dopustil korupce a jednal proti pravidlŧm Komunistické strany Číny. Jedním z konkrétních dŧvodŧ bylo, ţe Wang vyuţil svého vlivu u CIETAC. Před čínskou rozhodčí institucí bylo zamítnuto rozhodčí řízení ve sporu PepsiCo, Inc. of the United States v. Sichuan Pepsi (China Investment Company) a následně byla zaloţena pravomoc rozhodčího soudu ve Stockholmu. Wang se tak měl dopustit korupčního jednání, neboť si byl vědom, ţe jako rozhodce v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu Obchodní komory ve Stockholmu (Stockholm Chamber of Commerce) bude ohodnocen vyšší odměnou. 2 3) Zatčení Wanga souvisí s jeho funkcí rozhodce ve dvou konkrétních případech řešených u Rozhodčího soudu Obchodní komory ve Stockholmu. Jednalo se o spory ve věcech PepsiCo, Inc. of the United States v. Sichuan Pepsi (China Investment Company) a Pepsi China Investment Co., Ltd. v. Sichuan Yunlu Industrial Development Co., ve kterých byly stranou 1 MING, WU. The Strange Case of Wang Shengchang. Journal of International Arbitration. 2007, roč. 24, č. 1, s Tamtéţ, s

10 rozhodčího řízení multinárodní korporace a čínský státní podnik. Rozhodčí nálezy byly vydány v neprospěch čínských společností. 3 Reakce z kruhu předních rozhodcŧ mezinárodní obchodní arbitráţe byla značně negativní. Na kaţdoročním setkání Institutu pro transnacionální rozhodčí řízení (Institute for Transnational Arbitration) v americkém Dallasu se vyjádřil britský rozhodce V. V. Veeder takto: 4 Bylo by šokující zatknout a uvěznit rozhodce za jeho neloajálnost vůči svému státu Bylo by více než zklamáním, jestliže byl Dr. Wang zatčen a uvězněn v důsledku nerozhodnutí výše dvou rozhodčích nálezů ve prospěch čínských stran. Taková událost by značně zasáhla mezinárodní rozhodčí řízení. Reakce z čínské strany vylučovala spojitost zatčení Wanga s rozhodčími nálezy ze Stockholmu. Wang Chengjie, zástupce generálního tajemníka CIETAC, odmítl spekulace a dodal: 5 Existuje mnoho rozhodčích nálezů, ve kterých čínská strana prohrála. Čínský soud obvinil Wanga z korupce a uloţil mu trest odnětí svobody na pět let. Wang byl předčasně propuštěn Tento incident zanechává pochybnosti nad čínským rozhodčím řízením. Poukazuje na to, jak je čínské rozhodčí řízení vázáno na státní moc. Není divu, neboť CIETAC je státní orgán finančně závislý na China Council for the Promotion of International Trade, resp. Komoře pro mezinárodní obchod (China Chamber of International Commerce), která je zřízena pod Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky (Ministry of Commerce of People s Republic of China). Tímto jsou ohroţeny základní funkce rozhodčího řízení, jako je nezávislost na státní moci, nezávislost a nepodjatost rozhodce. Námi zmiňovaná událost poukazuje na politické spojitosti. Nicméně i přesto, ţe se čínští funkcionáři vyjadřují, ţe v případě profesora Wanga neexistuje ţádná vazba s jeho funkcí rozhodce u výše zmiňovaných rozhodčích řízení ve Stockholmu, jsou skutečné okolnosti případu zahaleny tajemstvím. Jednalo se skutečně o korupci? Nebo byl celý proces politicky vykonstruován? Stál v pozadí záměr 3 Tamtéţ, s Tamtéţ, s A Snapshot of Arbitration in China... And the Strange Case of Dr. Wang [online]. The Wall Street Journal Blog, [citováno 30. listopadu 2009]. Dostupné z: 6 Ex-Secretary-General of CIETAC released [online]. Practical Law Company, 2009 [citováno 30. listopadu 2009]. Dostupné z: 10

11 odklidit Wanga z arbitráţní scény? Jedno je ovšem jisté. Tento případ mŧţe negativně ovlivnit budoucí vývoj čínského rozhodčího řízení. 7 7 MING, WU. The Strange Case of Wang Shengchang. Journal of International Arbitration. 2007, roč. 24, č. 1, s

12 1. ÚVOD Mezinárodní rozhodčí řízení, zejména problematika rozhodčí smlouvy, upravené zákony a dalšími právními předpisy platnými v Čínské lidové republice (dále ČLR ) odpovídá v základních rysech předloze nastavené ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně tam, kde Vzorový zákon UNCITRAL mlčí, trendŧm ve vedoucích národních právních řádech. Nicméně vliv právní kultury a právního povědomí hluboce zakořeněných v čínské společnosti, navíc dnes ovlivněných specifiky čínského soudnictví a dalšími jevy specifickými pro čínskou společnost vytvářejí bariéry porozumění interpretace a aplikace norem, či realizaci jednotlivých institutŧ. Rozhodčí řízení v ČLR je současně ovlivněno mechanismem rigidní právní úpravy odpovídající centralizovanému dohledu orgánŧ soudních a jiných, přičemţ zásadní akcent v kontrole je dán sice soudním orgánŧm, sloţeným zcela specifickým čínským podmínkám. Jak poukazují V. Knapp 8, R. David a J. E. C. Brierley 9, v souvislosti s řešením sporŧ totoţně P. Raban 10, čínské pojetí práva je odlišné od toho, jak je chápáno v západních civilizacích. Během psaní této disertační práce jsme se museli vypořádat s myšlenkami konfucianismu, jeţ svým dŧrazem na harmonické řešení sporŧ, ovlivňují čínskou právní kulturu. Ve svém dŧsledku se takové myšlenky, zakořeněné v čínské společnosti, střetávají s právem převzatém zvenčí. Tímto jsme se pohybovali na tenkém ledě, kde se prolíná čínský přístup k právu s právní kulturou, která nám je blízká, a naráţeli jsme na meze při zkoumání cizích právních řádŧ. Současně jsme museli přihlédnout ke specifickému právnímu vývoji v období 20. století. V té době prošla Čína v oblasti práva velkými zvraty: od přijímání kodifikací zejména ve 20. a 30. letech, po zrušení těchto kapitalistických počinŧ po roce 1949 a nastolení ve své podstatě téměř neprávního státu ve smyslu nerozvinutého psaného práva 11, aţ po období po roce 1978, které je charakteristické masovým přijímáním právních norem jako 8 KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: Universita Karlova, 1972, s DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s. 478 a násl. 10 RABAN, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s

13 dŧsledku otevření a přiblíţení se světu. V. Knapp tento vývoj výstiţně charakterizuje, ţe s tradičním čínským právem však tyto proměny současného čínského práva nemají nic společného. 12 Pro upřesnění dodáváme, ţe tato disertační práce je zaměřena na rozhodčí řízení v pevninské Číně. Nebude se věnovat problematice v kontextu Zvláštní administrativní oblasti ČLR Hongkong a Zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao. Čína se řadí ke státŧm s několika rozdílnými právními systémy. Pevninská Čína, Hongkong a Macao mají svŧj vlastní právní systém a jsou odkázány na svou vlastní právní úpravu. To je dŧsledkem politiky jedna země, dva systémy 13 po návratu Hongkongu a Macaa pod správu Číny v roce 1997, resp Hongkong a Macao mají svou vlastní úpravu rozhodčího řízení a obě převzaly Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi. 15 Hlavním dŧvodem, proč jsme si zvolili problematiku rozhodčího řízení v Čínské lidové republice jako téma pro disertační práci, je roční pŧsobení na Siamenské univerzitě v ČLR, kde jsme se věnovali zejména čínskému občanskému a obchodnímu právu. Tento pobyt nás natolik ovlivnil, ţe jsme projevili zájem věnovat se čínskému právu i nadále. Jednotlivé kroky k uchopení premisy jsou rozděleny do dvou krokŧ: obecně natínění rozhodčího řízení v Číně a analýza rozhodčí smlouvy jako vybraného institutu. K zdŧraznění vymezené problematiky čínského rozhodčího řízení nemá smysl popsat povrchně celé rozhodčí řízení. Zvolili jsme proto postup, kdy nejprve obecně charakterizujeme rozhodčí řízení v čínských podmínkách, se zvláštním zřetelem na některé specifické rysy. Bez tohoto kroku bychom jen těţko porozuměli 12 KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 307, Ústavními základy budoucího uspořádání Hongkongu a Macaa se stal tzv. Základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, přijatý v roce 1990, a tzv. Základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao, přijatý v roce Oba tyto základní zákony upravují totoţně v článku 1, ţe Hongkong a Macao tvoří nezcizitelnou část Čínské lidové republiky. Obě zvláštní administrativní oblasti pokračují ve výkonu nezávislé zákonodárné, soudní moci a v udrţení své prosperity a stability. IN: HUANG, JIN QIAN, XUEFEND ANDREW. One Country, Two Systems, Three Law Families, and Four Legal Regions: the Emerging Inter-regional Conflict of Law in China. Duke J. Comp. & Int l L , roč. 5, s. 290 a násl. 15 Aktuální stav na www stránkách UNCITRAL. Dostupné z: [citováno 27. listopadu 2009]. 13

14 současnému stavu rozhodčího řízení v čínském prostředí. Následně jsme si zvolili rozhodčí smlouvu jako základní institut rozhodčího řízení. Zde se zaměříme na analýzu rozhodčí smlouvy a jejích účinkŧ. Nicméně problematika rozhodčí smlouvy je značně široká a promítá se ve fázi před zahájením rozhodčího řízení, stejně jako po ukončení rozhodčího řízení, proto poukazujeme na to, ţe se jí nevyhneme ani v první části věnující se obecné charakteristice čínské arbitráţe. Prvním krokem této disertační práce je charakteristika čínského rozhodčího řízení celkově. Cílem tohoto kroku bude seznámit čtenáře obecně s rozhodčím řízením tak, jak se vyvinulo historicky v kontextu čínského právního řádu. Čínská ekonomika se v krunýři ekonomického vývoje zaslouţila o znovuobjevení psaných pramenŧ práva v ČLR v celé řadě oblastí, zejména v soukromém právu. I přes tento trend však Čína nebyla schopna flexibilně a rychle reagovat na potřebu právní regulace. Na přijetí historicky prvního rozhodčího zákona se čekalo aţ do roku Vzhledem k téměř neexistenci legislativy zaznamenáme od 80. let minulého století velký boom přijímání právních předpisŧ. Ty v mnoha případech vznikají nekoordinovaně, proto jsme svědky prolínání právní úpravy a její nepřehlednosti. V oblasti soukromého práva existovala v čínském prostředí doba temna v období od Před rokem 1949 přijala Čína celou řadu soukromoprávních kodifikací, včetně občanského zákoníku a občanského soudního řádu. Nicméně po uchopení moci Komunistické strany Číny v roce 1949 byly všechny tyto kodifikace zrušeny a tímto odstraněn kapitalistický vliv. 16 Právní úprava po roce 1949 byla natolik kritická 17, ţe dokonce první Ústava ČLR byla přijata aţ v roce 1954, kdy byl Mao Ce-tung (Mao Zedong) k tomuto kroku víceméně donucen přistoupit; často se v této souvislosti hovoří o právním nihilismu KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: Universita Karlova, 1972, s. 23. WANG, ZHENMIN. The Roman Law Tradition and Its Future Development in China. Front. Law China. 2006, roč. 1, č. 1, s. 75. DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 271 a násl. 17 DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s Po vypuknutí kulturní revoluce v ČLR v roce 1965 bylo právo poznamenáno klíčovým heslem: Pohrdáme právem! IN: TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s

15 Významným mezníkem pro rozvoj právní úpravy je konec 70. let 20. století. 19 Za otce ekonomického vývoje Číny je pokládán Teng Siao-pching (Deng Xiaoping) 20 ; nastolením politiky otevřených dveří po roce 1978 je přirozeným jevem zajistit relevantní právní úpravu a zaručit tímto určitou právní jistotu zahraničním investorŧm pŧsobícím v Číně. Ekonomický vývoj jde ruku v ruce s vývojem v oblasti práva. Právě v tomto momentě došlo také k obnově čínského rozhodčího řízení, neboť bylo zapotřebí nějakým zpŧsobem řešit spory vznikající z mezinárodního obchodu. Příkladem zpopularizování rozhodčího řízení je od 80. let minulého století narŧstající počet sporŧ řešených před CIETAC, coţ byl jediný pŧvodní rozhodčí soud pravomocný (příslušný) k řešení sporŧ s mezinárodním prvkem. Cílem prvního kroku bude analyzovat zdroje právní úpravy čínského rozhodčího řízení a ukázat, ţe akcent na mezinárodní spolupráci a expanzi v ní hospodářská politika vyţadovala také ošetření mezinárodních vztahŧ a přístup k mezinárodním smlouvám. Současně se zde chceme zamyslet nad otázkou uniformity, či dvojkolejnosti právní úpravy arbitráţe ve smyslu mezinárodní vs. vnitrostátní. Nesporně bude nutné učinit rozdíly mezi základními pojmy mediace vs. rozhodčí řízení. Zejména pokud jde o promítnutí mediace v rámci rozhodčího řízení. Specifickou otázkou je restriktivní postoj vŧči rozhodčímu řízení ad hoc. Takový přístup není plně kompatibilní s celosvětovým trendem, ovšem ani s mezinárodním standardem nastoleným v Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezŧ, jejíţ smluvním státem je ČLR od roku Za navýsost aktuální povaţujeme zhodnotit čínský přístup k ad hoc arbitráţi, poukázat na jeho historické kořeny a aktuální otázky spojené s uznáním a výkonem ad hoc rozhodčích nálezŧ. Druhým krokem této disertační práce je zhodnotit rozhodčí smlouvu jako základní předpoklad pro realizaci rozhodčího řízení. Cílem tohoto kroku bude analyzovat rozhodčí smlouvu a její účinky v kontextu čínského rozhodčího řízení. Středem zájmu druhého kroku bude otázka arbitrability v rozhodčím řízení. Vymezením arbitrability se nezabývá ţádná mezinárodní úmluva. Jedná se o národní záleţitost, jeţ je plně v dispozici vnitrostátní právní úpravy. Převaţujícím trendem je arbitrabilita majetkových sporŧ, popř. sporŧ o právech, jeţ mají strany k volné dispozici. Nicméně v negativním vymezení arbitrability se většina 19 TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 297 a násl. 20 Tamtéţ, s

16 národních právních úprav shoduje pouze ve sporech o osobním stavu a v trestních věcech. Trendem je rozšiřování arbitrability na spory ve věcech rodinněprávních, práva duševního vlastnictví, insolvenčního práva a rovněţ i ve věcech veřejného zájmu, jako je právo hospodářské soutěţe. Některé právní řády v kontextu mezinárodní obchodní arbitráţe poukazují na existenci mezinárodního veřejného zájmu ve prospěch mimořádně širokého vymezení arbitrability. S širokým pojetím arbitrability ve věcech majetkových sporŧ dochází k odklonu od pŧvodního záměru rozhodčího řízení na spory mezi obchodníky a dochází k jeho rozšiřování do dalších soukromoprávních vztahŧ, včetně rodinného práva a dědictví. Tímto dochází k překonání rozhodčího řízení v obchodním styku, tak jak je nastaveno ve Vzorovém zákoně UNCITRAL. Zde se chceme zamyslet nad pojetím arbitrability v čínském rozhodčím zákoně a zda podléhá trendu rozšiřování arbitrability. V opačném případě, zda je rozhodčí řízení vázáno na pŧvodní obchodní aspekt. Za nesporně zajímavé pokládáme analyzovat účinky rozhodčí smlouvy. Zásada autonomie rozhodčí smlouvy a s ní související zásada pravomoc-pravomoc jsou označovány za pilíře moderního rozhodčího řízení. Otázka autonomie rozhodčí smlouvy měla zásadní vliv na mezinárodní rozhodčí řízení. Klíčovým problémem je, zda rozhodčí doloţka ujednaná v hlavní smlouvě následuje smlouvu, nebo existuje samostatně a nezávisle na smlouvě. Cílem bude poukázat na absolutně vs. relativně samostatnou existenci obou smluv. K samostatnoti a nezávislosti rozhodčí smlouvy nelze přistupovat absolutně, zejména s přihlédnutím k veřejnému pořádku státu místa rozhodčího řízení, popř. místa výkonu rozhodčího nálezu. Trendem je relativní samostatnost rozhodčí smlouvy. V tomto směru poukáţeme na vývoj v Číně, kde došlo ke třem zvratŧm: omezená vs. absolutní vs. relativní autonomie rozhodčí smlouvy. Zásada pravomoc-pravomoc se řadí ke kontroverzním tématŧm celého rozhodčího řízení. Ústředním problémem je otázka, kdo má pravomoc rozhodnout o pravomoci rozhodcŧ: rozhodce, resp. rozhodčí senát vs. obecný soud. Rozhodčí soudy a obecné soudy se střetávají v otázce vyhodnocení své pravomoci. Jejich vzájemný vztah závisí na časovém okamţiku, kdy byl učiněn úkon směřující k napadení pravomoci rozhodcŧ a ke komu takový úkon směřoval. Zde rozlišujeme tři moţné varianty: Zahájení řízení u obecného soudu i přes existenci rozhodčí smlouvy. Námitkou jedné ze stran ohledně existence rozhodčí smlouvy je popřena 16

17 pravomoc obecného soudu. Tímto odkáţe strany na rozhodčí řízení. Na ţádost strany je tak upřednostněno rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci. Zahájení rozhodčího řízení. Námitka pravomoci rozhodcŧ je vznesena k samotným rozhodcŧm. Rozhodci rozhodují o takové námitce, tj. o své pravomoci. V tomto případě je v některých právních úpravách moţná podvarianta, kde je bezprostředně po rozhodování rozhodcŧ umoţněn plný přezkum rozhodnutí rozhodcŧ obecným soudem. Ukončení rozhodčího řízení a vydání rozhodčího nálezu. Strana, proti níţ rozhodčí nález směřuje, mŧţe podat námitky proti platnosti a existenci rozhodčí smlouvy k obecnému soudu ve fázi rozhodování o zrušení či výkonu takového rozhodčího nálezu. Zásada pravomoc-pravomoc vychází z koncepce, ţe rozhodce, resp. rozhodčí senát má pravomoc nezávisle rozhodovat o své pravomoci vyřešit konkrétní spor, který mu byl předloţen bez toho, aniţ by měl povinnost ţádat obecný soud o schválení takového rozhodnutí (tj. pozitivní účinek zásady pravomoc-pravomoc). Nicméně za určitých okolností je moţná intervence obecného soudu. I přesto, ţe je rozhodcŧm dána pravomoc rozhodnout o své pravomoci, nejsou obecné soudy zbaveny moţnosti zasáhnout do posouzení takové otázky (tj. negativní účinek zásady pravomoc-pravomoc). Vzhledem k tomu, ţe je pozitivní účinek rozhodčí smlouvy celosvětově uznávanou zásadou, zaměříme se na negativní účinek této zásady. Z výše vymezených variant se zaměříme zejména na situaci uvedenou na druhém místě. Nesporně bude nutné přiblíţit si přístup k dané otázce ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi a ve vybraných národních právních úpravách. Současně se chceme zamyslet nad postojem čínského práva. Stanovení hypotézy disertační práce Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi je povaţován za určitý vzor moderní právní úpravy rozhodčího řízení. K tomuto zákonu jako 17

18 vzoru se hlásí na 70 právních řádŧ 21, které jej v rŧzné míře převzaly do vnitrostátního zákonodárství. Některé ze zásad tohoto zákona jsou povaţovány za základní pilíře rozhodčího soudnictví. Konkrétně se jedná o zásadu autonomie rozhodčí smlouvy a zásadu rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci (competencecompetence). Cílem této disertační práce vedle vyjasnění těchto institutŧ bude srovnání úpravy se Vzorovým zákonem UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi. Jako hypotézu jsme si stanovili ověření či vyvrácení úvahy, ţe: Čínská úprava sleduje v části námi zkoumané, tj. vymezení mezinárodního prvku, arbitrabilita, zásada autonomie rozhodčí smlouvy a zásada pravomoc-pravomoc, obecné trendy, které jsou nastoleny v právní úpravě rozhodčího řízení ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně tam, kde Vzorový zákon UNCITRAL mlčí, trendům ve vedoucích národních právních řádech. Konkrétně budeme sledovat následující otázky: Potýká se čínská právní úprava s problémy při interpretaci termínŧ mezinárodní rozhodčí řízení a mezinárodní prvek? Je vymezení mezinárodního rozhodčího řízení plně kompatibilní s definičními znaky vymezenými ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi? Vymezením arbitrability se výslovně nezabývá Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi: sleduje vymezení arbitrability v čínském rozhodčím zákoně trend rozšiřování arbitrability ve vedoucích národních právních řádech, či je vázáno na pŧvodní obchodní aspekt rozhodčího řízení tak, jak je rovněţ nastaveno ve Vzorovém zákoně UNCITRAL? Upravuje rozhodčí zákon ČLR výslovně zásadu autonomie rozhodčí smlouvy? Jaké je východisko zásady autonomie rozhodčí smlouvy z hlediska jednotlivých přístupŧ k této zásadě? Jak na autonomii rozhodčí smlouvy nahlíţela čínská praxe, neţ si osvojila přístup zaloţený na relativní autonomii rozhodčí smlouvy? 21 Aktuální stav na www stránkách UNCITRAL. Dostupné z: [citováno 9. března 2010]. 18

19 celek. 23 K první části této práce, věnující se obecné charakteristice čínského Někteří autoři se domnívají, ţe čínské rozhodčí řízení potlačuje institut charakteristický pro moderní vývoj rozhodčího řízení, jako je zásada rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci (zásada pravomoc-pravomoc). Potvrzení či zamítnutí tohoto tvrzení je moţné pouze na základě rozboru dílčích otázek: Kdo má pravomoc rozhodnout o otázce platnosti rozhodčí smlouvy a zaloţení pravomoci rozhodcŧ v Číně: rozhodčí senát, rozhodčí instituce, či lidový soud? Je zásada pravomoc-pravomoc potlačena tím, ţe namísto rozhodcŧ rozhoduje o pravomoci rozhodčí instituce? Jaká je vazba mezi rozhodčím senátem, rozhodčím soudem a lidovým soudem? Jaký je vztah mezi pravomocí rozhodcŧ rozhodnout o své pravomoci a pravomocí lidových soudŧ? Jaký je vztah mezi rozhodnutím rozhodcŧ o své pravomoci a pravomocí lidových soudŧ rozhodnout o této otázce? Je rozhodnutí rozhodčí instituce (rozhodčího senátu) závazné a konečné pro lidové soudy? Metody disertační práce Při zpracování disertační práce pouţijeme obecné metody interpretace, jako jsou gramatická, systematická, logická a historická, tak rovněţ obecné metody vědecké práce, zejména metodu analýzy, syntézy a komparace, k pochopení problematiky v čínském kontextu rovněţ metodu popisnou. Práce bude zahrnovat kombinaci několika ţánrŧ: metodu komparace, přehledovou stať, odbornou esej a metodu kompilace. Metody vyuţité při psaní této disertační práce vycházejí obecně z metod vědeckého poznání. 22 Jednotlivé metody nelze pouţívat izolovaně, stejně tak není moţné se ve vědecké práci obrátit pouze na jednu metodu. Tato disertační práce vyuţívá několik metod tak, aby myšlenkový postup tvořil souvislý a komplexní rozhodčího řízení, jsme nastudovali řadu publikací a článkŧ ohledně této problematiky a vyuţili jsme zejména metodu popisnou a metodu kompilace. 22 KNAPP, V. Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003, s Tamtéţ. 19

20 V práci pouţijeme logické metody 24 vědecké práce. Z názvu disertační práce lze vyvodit široké vymezení tématu na rozhodčí řízení v Číně, kde bude pozornost upřena na rozhodčí smlouvu. Zařadili jsme zde obecnou charakteristiku rozhodčího řízení v Číně z dŧvodu, abychom nastínili jeho vývoj v čínském kontextu a porozuměli specifickým podmínkám v tamějším prostředí. Problematika rozhodčí smlouvy se prolíná téměř ve všech kapitolách této práce. V tomto směru bychom měli pro přehlednost celé práce dodrţovat rozumné členění jednotlivých kapitol. 25 S vyuţitím metody abstrakce 26 vymezíme podstatné znaky rozhodčího řízení v Číně se zvláštním zřetelem na některé specifické rysy (chápání mezinárodního prvku, dvojkolejnost právní úpravy ve smyslu mezinárodní vs. vnitrostátní rozhodčí řízení, promítnutí mediace v rámci rozhodčího řízení a restriktivní přístup k rozhodčímu řízení ad hoc) a otázek arbitrability, zásady autonomie rozhodčí smlouvy a zásady pravomoc-pravomoc. Při rozboru jednotlivých institutŧ je v těchto typech prací klíčovou metoda analýzy. Zde poukazujeme na dŧleţitost této metody v pracech, kde se setkáváme s problematikou právních úprav mimo náš mateřský právní řád a naráţíme na meze při zkoumání cizích právních řádŧ. Analýzou jednotlivých institutŧ vymezených v premise této disertační práce mŧţeme formulovat závěry s vyuţitím metody syntézy ke zobecňující abstrakci, coţ nám umoţní ze získaných poznatkŧ vytvořit systematický celek vyššího řádu. Tímto postupem také v závěru práce vyhodnotíme premisu. Vymezením premisy, ţe mezinárodní rozhodčí řízení (zejména problematika rozhodčí smlouvy) upravené v čínské právní úpravě odpovídá v základních rysech předloze nastavené ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně trendŧm ve vedoucích národních právních řádech, nás směřuje k vyuţití metody indukce, díky níţ se rozborem vybraných institutŧ dostaneme do závěřečné fáze, abychom zhodnotili premisu o rozhodčím řízení v Číně a jeho případné specifické odchylky od celosvětového trendu. V dŧsledku střetávání indukce a dedukce 27 uplatníme také metodu dedukce. 24 Tamtéţ, s ŠANDEROVÁ, J. MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s Tamtéţ, s

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU OBECNĚ Rozhodčí řízení (neboli arbitráž) má své dlouhodobé a pevné místo v oblasti způsobu řešení sporů, a to zejména mezi obchodníky.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška VŠFS 2014 Alternativní způsob řešení sporů Obecná charakteristika předpokládá dobrovolnou snahu vyřešit spor bez využití soudní moci užívání alternativních způsobů řešení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ÚVOD Arbitrabilita představuje jedno ze stěžejních témat a problémů v rozhodčím řízení. Arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Návrh nového občanského zákoníku. Tisková konference 9. 5. 2011

Návrh nového občanského zákoníku. Tisková konference 9. 5. 2011 Tisková konference 9. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Občanský zákoník jako součást rekodifikace soukromého práva hmotného. Paralelně s občanským zákoníkem vypracován také nový zákon o obchodních

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 8. září 2014 Přehled přednášky a Získání základní orientace v právu Naučit se číst a psát právní texty Naučit se, kdy je třeba

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

srovnávací právo právní kultury

srovnávací právo právní kultury Brno International Business School srovnávací právo právní kultury Pavel Hungr KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013 Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 400 s. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008,

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Rozeslána dne 7. 4.

Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Rozeslána dne 7. 4. Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 Ročník 2010 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Rozeslána dne 7. 4. 2011 O B S A H : Část normativní 1. Stavovský předpis Exekutorské

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek -

Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek - Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek - Mgr. Ing. František Steiner, Ph.D. Praha, 3. 6. 2009 Důvody využití arbitráže čas, resp. doba trvání řízení od jeho zahájení po vydání rozhodčího nálezu,

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého?

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého? GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013 Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 400 s. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008,

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně SME Forum Business v Číně Praha 21. březen b 2013 Partnerské organizace SP ČR R v Číně S uvedenými subjekty má SP ČR podepsané memorandum o porozumění

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Kolizní normy. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Kateřina Bubníková

Kolizní normy. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Kateřina Bubníková Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kolizní normy Bakalářská práce Autor: Kateřina Bubníková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof., JUDr. Květoslav

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Posílení spolupráce a koordinace v rámci smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Posílení spolupráce a koordinace v rámci smluv zaměřených na chemické látky a odpady Posílení spolupráce a koordinace v rámci smluv zaměřených na chemické látky a odpady Klára Quasnitzová MŢP odbor mnohostranných vztahů Tel: 267 12 22 15 Proč se hovoří o synergiích? Snaha lépe - koordinovaně

Více

Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi

Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra veřejné správy a práva Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi Bakalářská práce Autor: František Werner Právní administrativa

Více

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha Obchodní právo Vysoká škola ekonomie a managementu Praha 2014 Obchodní právo JUDr. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2014 Vydání první. Všechna práva vyhrazena ISBN: 978-80-87839-30-0

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více