ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Mezinárodní právo soukromé Katedra mezinárodního a evropského práva Disertační práce ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V ČLR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PROBLEMATIKU ROZHODČÍ SMLOUVY Veronika Hradilová 2009/2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma: Rozhodčí řízení v ČLR se zvláštním zřetelem na problematiku rozhodčí smlouvy zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne Podpis:... 2

3 Poděkování Děkuji svým rodičŧm za trvalou podporu a pochopení pro mé nadšení pro Asii. Děkuji prof. JUDr. Naděţdě Rozehnalové, CSc. za cenné rady a připomínky při zpracování této práce. Na tomto místě děkuji za její vstřícnost během mých dlouhodobých pobytŧ v Číně a ve Vietnamu. Rovněţ děkuji prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexanderu J. Bělohlávkovi, Dr.h.c. za jeho připomínky a návrhy. Special thanks to Cherry Grace Chan, 谢 谢! 非 常 感 谢 An Shouzhi 和 Alex Peng Yang! Cảm ơn Trưởng Khoa Tiến Sĩ Lê Thị Nguyệt Châu và tất cả chuyên viên Khoa Luật Đại Học Cần Thơ! 3

4 Tato disertační práce byla sepsána z největší své části v prŧběhu podzimního semestru Vychází z pouţitých pramenŧ a literatury mi dostupných k této době. Jména čínských autorŧ u pouţitých zdrojŧ jsou uváděna v plném znění ve tvaru příjmení a jméno. Vzhledem k tomu, ţe si autoři pocházející mimo pevninskou Čínu volí anglická křestní jména, zvolili jsme uvedení jejich příjmení a zvoleného jména v plném tvaru bez pouţití iniciálŧ jmen. Upozorňujeme, ţe případné odborné názvy v čínském pinyinu (tj. transkripce čínských znakŧ do latinky) nejsou opatřeny českou transkripcí (např. ze slova pinyin se v českém přepisu stává pchin-jin ). 4

5 Je zapotřebí, abychom odložili naše myšlenkové návyky a zároveň abychom se zbavili klišé, která náš pohled na Čínu zkreslují. Čína není neměnná ani nehybná, a o nic víc není ani uzavřená okolnímu světu. I. P. Kamenarović Předmluva ke knize KAMENAROVIĆ, I. P. Klasická Čína. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 9. 5

6 OBSAH SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK... 8 JEDNA AFÉRA Z ČÍNY NAMÍSTO PŘEDMLUVY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ČÍNSKÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V ČÍNĚ Historické souvislosti Druhy rozhodčího řízení v rozhodčím zákoně ČLR Prameny rozhodčího řízení Čínská unikátnost MEZINÁRODNÍ PRVEK A TZV. DVOJKOLEJNOST ČÍNSKÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Vymezení mezinárodního prvku Mezinárodní prvek v čínském pojetí Mezinárodní prvek ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Dílčí shrnutí Tzv. dvojkolejnost čínského rozhodčího řízení Rozhodčí soudy ve vnitrostátním vs. mezinárodním styku Dílčí shrnutí KOMBINACE MEDIACE, RESP. KONCILIACE A ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ (TZV. MED-ARB ) Obecně k čínskému pojetí med-arb Řád Rozhodčího soudu CIETAC a med-arb Dílčí shrnutí INSTITUCIONALIZOVANÉ VS. AD HOC ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Obecně k druhům rozhodčího řízení Rozhodčí zákon ČLR: výlučné postavení stálých rozhodčích soudů Praktické východisko rozhodčí smlouvy o ad hoc rozhodčím řízení v Číně Posouzení platnosti rozhodčí smlouvy o ad hoc rozhodčím řízení v zahraničí: uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu před čínskými soudy Úniková cesta: ad hoc rozhodčí řízení v Hongkongu Související poznámka pro zahraniční investory v Číně Dílčí shrnutí

7 3. ROZHODČÍ SMLOUVA ARBITRABILITA SPORU Obecně k arbitrabilitě Arbitrabilita ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Arbitrabilita ve vybraných právních řádech Arbitrabilita v čínském právu Rozhodčí řízení z mimosmluvních právních vztahů Arbitrabilita v řádech jednotlivých čínských rozhodčích soudů Právo rozhodné pro posouzení arbitrability Dílčí shrnutí ZÁSADA AUTONOMIE ROZHODČÍ SMLOUVY Obecně k vymezení autonomie rozhodčí smlouvy Teoretické východisko autonomie rozhodčí smlouvy Od arbitrážní praxe k právní úpravě Kompabilita čínské úpravy s úpravou ve Vzorovém zákoně UNCITRAL Autonomie rozhodčí smlouvy v řádech jednotlivých čínských rozhodčích soudů Autonomie rozhodčí smlouvy v čínské praxi Omezená autonomie rozhodčí smlouvy Absolutní autonomie rozhodčí smlouvy Modernější pohled na autonomii rozhodčí smlouvy po roce 1999: relativní autonomie rozhodčí smlouvy Specifické případy autonomie rozhodčí doloţky ve smlouvách o zaloţení joint venture Dílčí shrnutí ZÁSADA PRAVOMOC-PRAVOMOC Obecně k vymezení zásady pravomoc-pravomoc Pozitivní účinek rozhodčí smlouvy: komparativní studie Pozitivní účinek rozhodčí smlouvy v ČLR Zásada pravomoc-pravomoc: rozhodčí soud vs. rozhodčí senát Negativní účinek rozhodčí smlouvy: komparativní studie Nepravomoc obecného soudu rozhodnout ex officio o své nepravomoci Přezkum rozhodnutí rozhodcŧ o své pravomoci obecnými soudy: komparativní studie Negativní účinek rozhodčí smlouvy v ČLR Dílčí shrnutí ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY

8 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ADR CIETAC CMAC Contract Law ČLR ICC Newyorská úmluva Občanský soudní řád ČLR Rozhodčí zákon ČLR UNCITRAL Vídeňská úmluva Vzorový zákon UNCITRAL Alternative Dispute Resolution ( alternativní zpŧsoby řešení sporŧ ) China International Economic and Trade Arbitration Commission China Maritime Arbitration Commission Contract Law of the People s Republic of China z roku 1999 Čínská lidová republika International Chamber of Commerce Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezŧ z roku 1958 Civil Procedure Law of the People s Republic of China z roku 1991 Arbitration Law of the People s Republic of China z roku 1994 United Nations Commission on International Trade Law Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboţí z roku 1980 Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi z roku 1985, resp

9 JEDNA AFÉRA Z ČÍNY NAMÍSTO PŘEDMLUVY Tuto disertační práci zahájíme poněkud netradičně. Poukáţeme na události z roku 2006, které otřásly mezinárodně-rozhodčí komunitou byl v Pekingu zatčen profesor Wang Shengchang. Wang Shengchang je jednou z nejvýznamnějších osobností čínského rozhodčího řízení a významně přispěl k jeho současnému vývoji, angaţoval se v modernizaci čínského rozhodčího zákona, pŧsobil jako místopředseda a generální tajemník rozhodčího soudu CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) v letech , je autorem mnoha významných publikací o čínském rozhodčím řízení, z níţ mnohé byly publikovány v anglickém jazyce. Profesor Wang je rovněţ známou osobností mezinárodně-obchodní arbitráţe. Objevují se zde tři moţné scénáře jeho zatčení, které byly anonymně publikovány v časopise Journal of International Arbitration v prvním čísle z roku 2007: 1 1) Wang se dopustil finančních machinací během jeho funkce generálního tajemníka CIETAC. 2) Wang se dopustil korupce a jednal proti pravidlŧm Komunistické strany Číny. Jedním z konkrétních dŧvodŧ bylo, ţe Wang vyuţil svého vlivu u CIETAC. Před čínskou rozhodčí institucí bylo zamítnuto rozhodčí řízení ve sporu PepsiCo, Inc. of the United States v. Sichuan Pepsi (China Investment Company) a následně byla zaloţena pravomoc rozhodčího soudu ve Stockholmu. Wang se tak měl dopustit korupčního jednání, neboť si byl vědom, ţe jako rozhodce v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu Obchodní komory ve Stockholmu (Stockholm Chamber of Commerce) bude ohodnocen vyšší odměnou. 2 3) Zatčení Wanga souvisí s jeho funkcí rozhodce ve dvou konkrétních případech řešených u Rozhodčího soudu Obchodní komory ve Stockholmu. Jednalo se o spory ve věcech PepsiCo, Inc. of the United States v. Sichuan Pepsi (China Investment Company) a Pepsi China Investment Co., Ltd. v. Sichuan Yunlu Industrial Development Co., ve kterých byly stranou 1 MING, WU. The Strange Case of Wang Shengchang. Journal of International Arbitration. 2007, roč. 24, č. 1, s Tamtéţ, s

10 rozhodčího řízení multinárodní korporace a čínský státní podnik. Rozhodčí nálezy byly vydány v neprospěch čínských společností. 3 Reakce z kruhu předních rozhodcŧ mezinárodní obchodní arbitráţe byla značně negativní. Na kaţdoročním setkání Institutu pro transnacionální rozhodčí řízení (Institute for Transnational Arbitration) v americkém Dallasu se vyjádřil britský rozhodce V. V. Veeder takto: 4 Bylo by šokující zatknout a uvěznit rozhodce za jeho neloajálnost vůči svému státu Bylo by více než zklamáním, jestliže byl Dr. Wang zatčen a uvězněn v důsledku nerozhodnutí výše dvou rozhodčích nálezů ve prospěch čínských stran. Taková událost by značně zasáhla mezinárodní rozhodčí řízení. Reakce z čínské strany vylučovala spojitost zatčení Wanga s rozhodčími nálezy ze Stockholmu. Wang Chengjie, zástupce generálního tajemníka CIETAC, odmítl spekulace a dodal: 5 Existuje mnoho rozhodčích nálezů, ve kterých čínská strana prohrála. Čínský soud obvinil Wanga z korupce a uloţil mu trest odnětí svobody na pět let. Wang byl předčasně propuštěn Tento incident zanechává pochybnosti nad čínským rozhodčím řízením. Poukazuje na to, jak je čínské rozhodčí řízení vázáno na státní moc. Není divu, neboť CIETAC je státní orgán finančně závislý na China Council for the Promotion of International Trade, resp. Komoře pro mezinárodní obchod (China Chamber of International Commerce), která je zřízena pod Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky (Ministry of Commerce of People s Republic of China). Tímto jsou ohroţeny základní funkce rozhodčího řízení, jako je nezávislost na státní moci, nezávislost a nepodjatost rozhodce. Námi zmiňovaná událost poukazuje na politické spojitosti. Nicméně i přesto, ţe se čínští funkcionáři vyjadřují, ţe v případě profesora Wanga neexistuje ţádná vazba s jeho funkcí rozhodce u výše zmiňovaných rozhodčích řízení ve Stockholmu, jsou skutečné okolnosti případu zahaleny tajemstvím. Jednalo se skutečně o korupci? Nebo byl celý proces politicky vykonstruován? Stál v pozadí záměr 3 Tamtéţ, s Tamtéţ, s A Snapshot of Arbitration in China... And the Strange Case of Dr. Wang [online]. The Wall Street Journal Blog, [citováno 30. listopadu 2009]. Dostupné z: 6 Ex-Secretary-General of CIETAC released [online]. Practical Law Company, 2009 [citováno 30. listopadu 2009]. Dostupné z: 10

11 odklidit Wanga z arbitráţní scény? Jedno je ovšem jisté. Tento případ mŧţe negativně ovlivnit budoucí vývoj čínského rozhodčího řízení. 7 7 MING, WU. The Strange Case of Wang Shengchang. Journal of International Arbitration. 2007, roč. 24, č. 1, s

12 1. ÚVOD Mezinárodní rozhodčí řízení, zejména problematika rozhodčí smlouvy, upravené zákony a dalšími právními předpisy platnými v Čínské lidové republice (dále ČLR ) odpovídá v základních rysech předloze nastavené ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně tam, kde Vzorový zákon UNCITRAL mlčí, trendŧm ve vedoucích národních právních řádech. Nicméně vliv právní kultury a právního povědomí hluboce zakořeněných v čínské společnosti, navíc dnes ovlivněných specifiky čínského soudnictví a dalšími jevy specifickými pro čínskou společnost vytvářejí bariéry porozumění interpretace a aplikace norem, či realizaci jednotlivých institutŧ. Rozhodčí řízení v ČLR je současně ovlivněno mechanismem rigidní právní úpravy odpovídající centralizovanému dohledu orgánŧ soudních a jiných, přičemţ zásadní akcent v kontrole je dán sice soudním orgánŧm, sloţeným zcela specifickým čínským podmínkám. Jak poukazují V. Knapp 8, R. David a J. E. C. Brierley 9, v souvislosti s řešením sporŧ totoţně P. Raban 10, čínské pojetí práva je odlišné od toho, jak je chápáno v západních civilizacích. Během psaní této disertační práce jsme se museli vypořádat s myšlenkami konfucianismu, jeţ svým dŧrazem na harmonické řešení sporŧ, ovlivňují čínskou právní kulturu. Ve svém dŧsledku se takové myšlenky, zakořeněné v čínské společnosti, střetávají s právem převzatém zvenčí. Tímto jsme se pohybovali na tenkém ledě, kde se prolíná čínský přístup k právu s právní kulturou, která nám je blízká, a naráţeli jsme na meze při zkoumání cizích právních řádŧ. Současně jsme museli přihlédnout ke specifickému právnímu vývoji v období 20. století. V té době prošla Čína v oblasti práva velkými zvraty: od přijímání kodifikací zejména ve 20. a 30. letech, po zrušení těchto kapitalistických počinŧ po roce 1949 a nastolení ve své podstatě téměř neprávního státu ve smyslu nerozvinutého psaného práva 11, aţ po období po roce 1978, které je charakteristické masovým přijímáním právních norem jako 8 KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: Universita Karlova, 1972, s DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s. 478 a násl. 10 RABAN, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s

13 dŧsledku otevření a přiblíţení se světu. V. Knapp tento vývoj výstiţně charakterizuje, ţe s tradičním čínským právem však tyto proměny současného čínského práva nemají nic společného. 12 Pro upřesnění dodáváme, ţe tato disertační práce je zaměřena na rozhodčí řízení v pevninské Číně. Nebude se věnovat problematice v kontextu Zvláštní administrativní oblasti ČLR Hongkong a Zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao. Čína se řadí ke státŧm s několika rozdílnými právními systémy. Pevninská Čína, Hongkong a Macao mají svŧj vlastní právní systém a jsou odkázány na svou vlastní právní úpravu. To je dŧsledkem politiky jedna země, dva systémy 13 po návratu Hongkongu a Macaa pod správu Číny v roce 1997, resp Hongkong a Macao mají svou vlastní úpravu rozhodčího řízení a obě převzaly Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi. 15 Hlavním dŧvodem, proč jsme si zvolili problematiku rozhodčího řízení v Čínské lidové republice jako téma pro disertační práci, je roční pŧsobení na Siamenské univerzitě v ČLR, kde jsme se věnovali zejména čínskému občanskému a obchodnímu právu. Tento pobyt nás natolik ovlivnil, ţe jsme projevili zájem věnovat se čínskému právu i nadále. Jednotlivé kroky k uchopení premisy jsou rozděleny do dvou krokŧ: obecně natínění rozhodčího řízení v Číně a analýza rozhodčí smlouvy jako vybraného institutu. K zdŧraznění vymezené problematiky čínského rozhodčího řízení nemá smysl popsat povrchně celé rozhodčí řízení. Zvolili jsme proto postup, kdy nejprve obecně charakterizujeme rozhodčí řízení v čínských podmínkách, se zvláštním zřetelem na některé specifické rysy. Bez tohoto kroku bychom jen těţko porozuměli 12 KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 307, Ústavními základy budoucího uspořádání Hongkongu a Macaa se stal tzv. Základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, přijatý v roce 1990, a tzv. Základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao, přijatý v roce Oba tyto základní zákony upravují totoţně v článku 1, ţe Hongkong a Macao tvoří nezcizitelnou část Čínské lidové republiky. Obě zvláštní administrativní oblasti pokračují ve výkonu nezávislé zákonodárné, soudní moci a v udrţení své prosperity a stability. IN: HUANG, JIN QIAN, XUEFEND ANDREW. One Country, Two Systems, Three Law Families, and Four Legal Regions: the Emerging Inter-regional Conflict of Law in China. Duke J. Comp. & Int l L , roč. 5, s. 290 a násl. 15 Aktuální stav na www stránkách UNCITRAL. Dostupné z: [citováno 27. listopadu 2009]. 13

14 současnému stavu rozhodčího řízení v čínském prostředí. Následně jsme si zvolili rozhodčí smlouvu jako základní institut rozhodčího řízení. Zde se zaměříme na analýzu rozhodčí smlouvy a jejích účinkŧ. Nicméně problematika rozhodčí smlouvy je značně široká a promítá se ve fázi před zahájením rozhodčího řízení, stejně jako po ukončení rozhodčího řízení, proto poukazujeme na to, ţe se jí nevyhneme ani v první části věnující se obecné charakteristice čínské arbitráţe. Prvním krokem této disertační práce je charakteristika čínského rozhodčího řízení celkově. Cílem tohoto kroku bude seznámit čtenáře obecně s rozhodčím řízením tak, jak se vyvinulo historicky v kontextu čínského právního řádu. Čínská ekonomika se v krunýři ekonomického vývoje zaslouţila o znovuobjevení psaných pramenŧ práva v ČLR v celé řadě oblastí, zejména v soukromém právu. I přes tento trend však Čína nebyla schopna flexibilně a rychle reagovat na potřebu právní regulace. Na přijetí historicky prvního rozhodčího zákona se čekalo aţ do roku Vzhledem k téměř neexistenci legislativy zaznamenáme od 80. let minulého století velký boom přijímání právních předpisŧ. Ty v mnoha případech vznikají nekoordinovaně, proto jsme svědky prolínání právní úpravy a její nepřehlednosti. V oblasti soukromého práva existovala v čínském prostředí doba temna v období od Před rokem 1949 přijala Čína celou řadu soukromoprávních kodifikací, včetně občanského zákoníku a občanského soudního řádu. Nicméně po uchopení moci Komunistické strany Číny v roce 1949 byly všechny tyto kodifikace zrušeny a tímto odstraněn kapitalistický vliv. 16 Právní úprava po roce 1949 byla natolik kritická 17, ţe dokonce první Ústava ČLR byla přijata aţ v roce 1954, kdy byl Mao Ce-tung (Mao Zedong) k tomuto kroku víceméně donucen přistoupit; často se v této souvislosti hovoří o právním nihilismu KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: Universita Karlova, 1972, s. 23. WANG, ZHENMIN. The Roman Law Tradition and Its Future Development in China. Front. Law China. 2006, roč. 1, č. 1, s. 75. DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 271 a násl. 17 DAVID, R. BRIERLEY, J. E. C. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. 2. vyd. London: Stevens and Sons, 1978, s TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s Po vypuknutí kulturní revoluce v ČLR v roce 1965 bylo právo poznamenáno klíčovým heslem: Pohrdáme právem! IN: TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s

15 Významným mezníkem pro rozvoj právní úpravy je konec 70. let 20. století. 19 Za otce ekonomického vývoje Číny je pokládán Teng Siao-pching (Deng Xiaoping) 20 ; nastolením politiky otevřených dveří po roce 1978 je přirozeným jevem zajistit relevantní právní úpravu a zaručit tímto určitou právní jistotu zahraničním investorŧm pŧsobícím v Číně. Ekonomický vývoj jde ruku v ruce s vývojem v oblasti práva. Právě v tomto momentě došlo také k obnově čínského rozhodčího řízení, neboť bylo zapotřebí nějakým zpŧsobem řešit spory vznikající z mezinárodního obchodu. Příkladem zpopularizování rozhodčího řízení je od 80. let minulého století narŧstající počet sporŧ řešených před CIETAC, coţ byl jediný pŧvodní rozhodčí soud pravomocný (příslušný) k řešení sporŧ s mezinárodním prvkem. Cílem prvního kroku bude analyzovat zdroje právní úpravy čínského rozhodčího řízení a ukázat, ţe akcent na mezinárodní spolupráci a expanzi v ní hospodářská politika vyţadovala také ošetření mezinárodních vztahŧ a přístup k mezinárodním smlouvám. Současně se zde chceme zamyslet nad otázkou uniformity, či dvojkolejnosti právní úpravy arbitráţe ve smyslu mezinárodní vs. vnitrostátní. Nesporně bude nutné učinit rozdíly mezi základními pojmy mediace vs. rozhodčí řízení. Zejména pokud jde o promítnutí mediace v rámci rozhodčího řízení. Specifickou otázkou je restriktivní postoj vŧči rozhodčímu řízení ad hoc. Takový přístup není plně kompatibilní s celosvětovým trendem, ovšem ani s mezinárodním standardem nastoleným v Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezŧ, jejíţ smluvním státem je ČLR od roku Za navýsost aktuální povaţujeme zhodnotit čínský přístup k ad hoc arbitráţi, poukázat na jeho historické kořeny a aktuální otázky spojené s uznáním a výkonem ad hoc rozhodčích nálezŧ. Druhým krokem této disertační práce je zhodnotit rozhodčí smlouvu jako základní předpoklad pro realizaci rozhodčího řízení. Cílem tohoto kroku bude analyzovat rozhodčí smlouvu a její účinky v kontextu čínského rozhodčího řízení. Středem zájmu druhého kroku bude otázka arbitrability v rozhodčím řízení. Vymezením arbitrability se nezabývá ţádná mezinárodní úmluva. Jedná se o národní záleţitost, jeţ je plně v dispozici vnitrostátní právní úpravy. Převaţujícím trendem je arbitrabilita majetkových sporŧ, popř. sporŧ o právech, jeţ mají strany k volné dispozici. Nicméně v negativním vymezení arbitrability se většina 19 TOMÁŠEK, M. Dějiny čínského práva. Praha: Academica, 2004, s. 297 a násl. 20 Tamtéţ, s

16 národních právních úprav shoduje pouze ve sporech o osobním stavu a v trestních věcech. Trendem je rozšiřování arbitrability na spory ve věcech rodinněprávních, práva duševního vlastnictví, insolvenčního práva a rovněţ i ve věcech veřejného zájmu, jako je právo hospodářské soutěţe. Některé právní řády v kontextu mezinárodní obchodní arbitráţe poukazují na existenci mezinárodního veřejného zájmu ve prospěch mimořádně širokého vymezení arbitrability. S širokým pojetím arbitrability ve věcech majetkových sporŧ dochází k odklonu od pŧvodního záměru rozhodčího řízení na spory mezi obchodníky a dochází k jeho rozšiřování do dalších soukromoprávních vztahŧ, včetně rodinného práva a dědictví. Tímto dochází k překonání rozhodčího řízení v obchodním styku, tak jak je nastaveno ve Vzorovém zákoně UNCITRAL. Zde se chceme zamyslet nad pojetím arbitrability v čínském rozhodčím zákoně a zda podléhá trendu rozšiřování arbitrability. V opačném případě, zda je rozhodčí řízení vázáno na pŧvodní obchodní aspekt. Za nesporně zajímavé pokládáme analyzovat účinky rozhodčí smlouvy. Zásada autonomie rozhodčí smlouvy a s ní související zásada pravomoc-pravomoc jsou označovány za pilíře moderního rozhodčího řízení. Otázka autonomie rozhodčí smlouvy měla zásadní vliv na mezinárodní rozhodčí řízení. Klíčovým problémem je, zda rozhodčí doloţka ujednaná v hlavní smlouvě následuje smlouvu, nebo existuje samostatně a nezávisle na smlouvě. Cílem bude poukázat na absolutně vs. relativně samostatnou existenci obou smluv. K samostatnoti a nezávislosti rozhodčí smlouvy nelze přistupovat absolutně, zejména s přihlédnutím k veřejnému pořádku státu místa rozhodčího řízení, popř. místa výkonu rozhodčího nálezu. Trendem je relativní samostatnost rozhodčí smlouvy. V tomto směru poukáţeme na vývoj v Číně, kde došlo ke třem zvratŧm: omezená vs. absolutní vs. relativní autonomie rozhodčí smlouvy. Zásada pravomoc-pravomoc se řadí ke kontroverzním tématŧm celého rozhodčího řízení. Ústředním problémem je otázka, kdo má pravomoc rozhodnout o pravomoci rozhodcŧ: rozhodce, resp. rozhodčí senát vs. obecný soud. Rozhodčí soudy a obecné soudy se střetávají v otázce vyhodnocení své pravomoci. Jejich vzájemný vztah závisí na časovém okamţiku, kdy byl učiněn úkon směřující k napadení pravomoci rozhodcŧ a ke komu takový úkon směřoval. Zde rozlišujeme tři moţné varianty: Zahájení řízení u obecného soudu i přes existenci rozhodčí smlouvy. Námitkou jedné ze stran ohledně existence rozhodčí smlouvy je popřena 16

17 pravomoc obecného soudu. Tímto odkáţe strany na rozhodčí řízení. Na ţádost strany je tak upřednostněno rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci. Zahájení rozhodčího řízení. Námitka pravomoci rozhodcŧ je vznesena k samotným rozhodcŧm. Rozhodci rozhodují o takové námitce, tj. o své pravomoci. V tomto případě je v některých právních úpravách moţná podvarianta, kde je bezprostředně po rozhodování rozhodcŧ umoţněn plný přezkum rozhodnutí rozhodcŧ obecným soudem. Ukončení rozhodčího řízení a vydání rozhodčího nálezu. Strana, proti níţ rozhodčí nález směřuje, mŧţe podat námitky proti platnosti a existenci rozhodčí smlouvy k obecnému soudu ve fázi rozhodování o zrušení či výkonu takového rozhodčího nálezu. Zásada pravomoc-pravomoc vychází z koncepce, ţe rozhodce, resp. rozhodčí senát má pravomoc nezávisle rozhodovat o své pravomoci vyřešit konkrétní spor, který mu byl předloţen bez toho, aniţ by měl povinnost ţádat obecný soud o schválení takového rozhodnutí (tj. pozitivní účinek zásady pravomoc-pravomoc). Nicméně za určitých okolností je moţná intervence obecného soudu. I přesto, ţe je rozhodcŧm dána pravomoc rozhodnout o své pravomoci, nejsou obecné soudy zbaveny moţnosti zasáhnout do posouzení takové otázky (tj. negativní účinek zásady pravomoc-pravomoc). Vzhledem k tomu, ţe je pozitivní účinek rozhodčí smlouvy celosvětově uznávanou zásadou, zaměříme se na negativní účinek této zásady. Z výše vymezených variant se zaměříme zejména na situaci uvedenou na druhém místě. Nesporně bude nutné přiblíţit si přístup k dané otázce ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi a ve vybraných národních právních úpravách. Současně se chceme zamyslet nad postojem čínského práva. Stanovení hypotézy disertační práce Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi je povaţován za určitý vzor moderní právní úpravy rozhodčího řízení. K tomuto zákonu jako 17

18 vzoru se hlásí na 70 právních řádŧ 21, které jej v rŧzné míře převzaly do vnitrostátního zákonodárství. Některé ze zásad tohoto zákona jsou povaţovány za základní pilíře rozhodčího soudnictví. Konkrétně se jedná o zásadu autonomie rozhodčí smlouvy a zásadu rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci (competencecompetence). Cílem této disertační práce vedle vyjasnění těchto institutŧ bude srovnání úpravy se Vzorovým zákonem UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi. Jako hypotézu jsme si stanovili ověření či vyvrácení úvahy, ţe: Čínská úprava sleduje v části námi zkoumané, tj. vymezení mezinárodního prvku, arbitrabilita, zásada autonomie rozhodčí smlouvy a zásada pravomoc-pravomoc, obecné trendy, které jsou nastoleny v právní úpravě rozhodčího řízení ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně tam, kde Vzorový zákon UNCITRAL mlčí, trendům ve vedoucích národních právních řádech. Konkrétně budeme sledovat následující otázky: Potýká se čínská právní úprava s problémy při interpretaci termínŧ mezinárodní rozhodčí řízení a mezinárodní prvek? Je vymezení mezinárodního rozhodčího řízení plně kompatibilní s definičními znaky vymezenými ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi? Vymezením arbitrability se výslovně nezabývá Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi: sleduje vymezení arbitrability v čínském rozhodčím zákoně trend rozšiřování arbitrability ve vedoucích národních právních řádech, či je vázáno na pŧvodní obchodní aspekt rozhodčího řízení tak, jak je rovněţ nastaveno ve Vzorovém zákoně UNCITRAL? Upravuje rozhodčí zákon ČLR výslovně zásadu autonomie rozhodčí smlouvy? Jaké je východisko zásady autonomie rozhodčí smlouvy z hlediska jednotlivých přístupŧ k této zásadě? Jak na autonomii rozhodčí smlouvy nahlíţela čínská praxe, neţ si osvojila přístup zaloţený na relativní autonomii rozhodčí smlouvy? 21 Aktuální stav na www stránkách UNCITRAL. Dostupné z: [citováno 9. března 2010]. 18

19 celek. 23 K první části této práce, věnující se obecné charakteristice čínského Někteří autoři se domnívají, ţe čínské rozhodčí řízení potlačuje institut charakteristický pro moderní vývoj rozhodčího řízení, jako je zásada rozhodování rozhodcŧ o své pravomoci (zásada pravomoc-pravomoc). Potvrzení či zamítnutí tohoto tvrzení je moţné pouze na základě rozboru dílčích otázek: Kdo má pravomoc rozhodnout o otázce platnosti rozhodčí smlouvy a zaloţení pravomoci rozhodcŧ v Číně: rozhodčí senát, rozhodčí instituce, či lidový soud? Je zásada pravomoc-pravomoc potlačena tím, ţe namísto rozhodcŧ rozhoduje o pravomoci rozhodčí instituce? Jaká je vazba mezi rozhodčím senátem, rozhodčím soudem a lidovým soudem? Jaký je vztah mezi pravomocí rozhodcŧ rozhodnout o své pravomoci a pravomocí lidových soudŧ? Jaký je vztah mezi rozhodnutím rozhodcŧ o své pravomoci a pravomocí lidových soudŧ rozhodnout o této otázce? Je rozhodnutí rozhodčí instituce (rozhodčího senátu) závazné a konečné pro lidové soudy? Metody disertační práce Při zpracování disertační práce pouţijeme obecné metody interpretace, jako jsou gramatická, systematická, logická a historická, tak rovněţ obecné metody vědecké práce, zejména metodu analýzy, syntézy a komparace, k pochopení problematiky v čínském kontextu rovněţ metodu popisnou. Práce bude zahrnovat kombinaci několika ţánrŧ: metodu komparace, přehledovou stať, odbornou esej a metodu kompilace. Metody vyuţité při psaní této disertační práce vycházejí obecně z metod vědeckého poznání. 22 Jednotlivé metody nelze pouţívat izolovaně, stejně tak není moţné se ve vědecké práci obrátit pouze na jednu metodu. Tato disertační práce vyuţívá několik metod tak, aby myšlenkový postup tvořil souvislý a komplexní rozhodčího řízení, jsme nastudovali řadu publikací a článkŧ ohledně této problematiky a vyuţili jsme zejména metodu popisnou a metodu kompilace. 22 KNAPP, V. Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003, s Tamtéţ. 19

20 V práci pouţijeme logické metody 24 vědecké práce. Z názvu disertační práce lze vyvodit široké vymezení tématu na rozhodčí řízení v Číně, kde bude pozornost upřena na rozhodčí smlouvu. Zařadili jsme zde obecnou charakteristiku rozhodčího řízení v Číně z dŧvodu, abychom nastínili jeho vývoj v čínském kontextu a porozuměli specifickým podmínkám v tamějším prostředí. Problematika rozhodčí smlouvy se prolíná téměř ve všech kapitolách této práce. V tomto směru bychom měli pro přehlednost celé práce dodrţovat rozumné členění jednotlivých kapitol. 25 S vyuţitím metody abstrakce 26 vymezíme podstatné znaky rozhodčího řízení v Číně se zvláštním zřetelem na některé specifické rysy (chápání mezinárodního prvku, dvojkolejnost právní úpravy ve smyslu mezinárodní vs. vnitrostátní rozhodčí řízení, promítnutí mediace v rámci rozhodčího řízení a restriktivní přístup k rozhodčímu řízení ad hoc) a otázek arbitrability, zásady autonomie rozhodčí smlouvy a zásady pravomoc-pravomoc. Při rozboru jednotlivých institutŧ je v těchto typech prací klíčovou metoda analýzy. Zde poukazujeme na dŧleţitost této metody v pracech, kde se setkáváme s problematikou právních úprav mimo náš mateřský právní řád a naráţíme na meze při zkoumání cizích právních řádŧ. Analýzou jednotlivých institutŧ vymezených v premise této disertační práce mŧţeme formulovat závěry s vyuţitím metody syntézy ke zobecňující abstrakci, coţ nám umoţní ze získaných poznatkŧ vytvořit systematický celek vyššího řádu. Tímto postupem také v závěru práce vyhodnotíme premisu. Vymezením premisy, ţe mezinárodní rozhodčí řízení (zejména problematika rozhodčí smlouvy) upravené v čínské právní úpravě odpovídá v základních rysech předloze nastavené ve Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráţi, případně trendŧm ve vedoucích národních právních řádech, nás směřuje k vyuţití metody indukce, díky níţ se rozborem vybraných institutŧ dostaneme do závěřečné fáze, abychom zhodnotili premisu o rozhodčím řízení v Číně a jeho případné specifické odchylky od celosvětového trendu. V dŧsledku střetávání indukce a dedukce 27 uplatníme také metodu dedukce. 24 Tamtéţ, s ŠANDEROVÁ, J. MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s Tamtéţ, s

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008, 2013 Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 400 s. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 2002, 2008,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Katedra managementu Řízení obchodu

Katedra managementu Řízení obchodu Katedra managementu Řízení obchodu Sjednání obchodu, kontrakt, klíčové dokumenty Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Tento zákon upravuje postavení podnikatelů,

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 8. září 2014 Přehled přednášky a Získání základní orientace v právu Naučit se číst a psát právní texty Naučit se, kdy je třeba

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně SME Forum Business v Číně Praha 21. březen b 2013 Partnerské organizace SP ČR R v Číně S uvedenými subjekty má SP ČR podepsané memorandum o porozumění

Více

Návrh nového občanského zákoníku. Tisková konference 9. 5. 2011

Návrh nového občanského zákoníku. Tisková konference 9. 5. 2011 Tisková konference 9. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Občanský zákoník jako součást rekodifikace soukromého práva hmotného. Paralelně s občanským zákoníkem vypracován také nový zákon o obchodních

Více

Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi

Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra veřejné správy a práva Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi Bakalářská práce Autor: František Werner Právní administrativa

Více

Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí

Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zpracovala analýzu procesu implementace nového soukromého práva v zahraničí. Předmětem smlouvy

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Brno International Business School PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Milan Švácha KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 Publikace byla vydána

Více

Mezinárodní obchodní arbitráž rozhodčí řízení v České republice a v EU. (úvaha nad současným stavem)

Mezinárodní obchodní arbitráž rozhodčí řízení v České republice a v EU. (úvaha nad současným stavem) liber amicorum prof. Zdeněk Kučera, DrSc. leden 2008 Mezinárodní obchodní arbitráž rozhodčí řízení v České republice a v EU (úvaha nad současným stavem) Jaké je postavení či úloha mezinárodní obchodní

Více

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi...

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi... Použité zkratky...xiv O autorovi... XV Úvod... XVII KAPITOLA 1 Vymezení problému historický a filozofický pohled na lichvu... 1 1.1 Výklad pojmu lichva... 1 1.2 Starověk nejstarší civilizace... 2 1.2.1

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Volba práva v případě silničních dopravních nehod s přeshraničním prvkem Řím II, Haagská

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

PROJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ

PROJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ Příloha Opatření č. 58/2007 ministra průmyslu a obchodu PROJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ [návrh pilotní fáze projektu] Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 14. listopadu 2007 OBSAH I. Úvod...

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Do severu na jih a z jihu na sever

Do severu na jih a z jihu na sever Do severu na jih a z jihu na sever Do severu na jih a z jihu na sever Do severu na jih a z jihu na sever Do severu na jih a z jihu na sever Do severu na jih a z jihu na sever Nestátní právní režimy Vesmírné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního

Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního IV.1 Úvod... 412 IV.2 Vybrané aspekty vztahu elektronizace a evropského mezinárodního práva soukromého

Více

Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001

Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001 Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001 Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického Předkládaná práce vychází z právního stavu k 01.11.2000. Dědické právo s cizím prvkem a problematika s ním

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 9

OBSAH. Seznam zkratek... 9 OBSAH Seznam zkratek... 9 Kapitola I. Evropský justiční prostor ve věcech civilních... 15 I.1 Úvod mezinárodní právo soukromé, evropské právo, unifikace, evropské mezinárodní právo soukromé... 16 I.2 Řím

Více

Systémy občanskoprávní justice v Evropě: Důsledky pro volbu fóra a volbu smluvního práva. Průzkum mezi podniky. Konečné výsledky

Systémy občanskoprávní justice v Evropě: Důsledky pro volbu fóra a volbu smluvního práva. Průzkum mezi podniky. Konečné výsledky Systémy občanskoprávní justice v Evropě: Důsledky pro volbu fóra a volbu smluvního práva Průzkum mezi podniky Konečné výsledky Předkládaný dokument představuje výsledek průzkumu uskutečněného mezi 100

Více

Zuzana Gabrhelíková Sečanská

Zuzana Gabrhelíková Sečanská Zuzana Gabrhelíková Sečanská Nancy Devlin David Parkin 2002 Základní otázky které si studie pokládá Jak se důkazy nákladové efektivnosti používají při vytváření úsudků o peněžní hodnotě zdravotnických

Více

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi 91/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi. Jménem České republiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Verze 3.0 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní.

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Komplexní právní služby. V tuzemském i mezinárodním právu

Komplexní právní služby. V tuzemském i mezinárodním právu Komplexní právní služby V tuzemském i mezinárodním právu O nás Advokátní kancelář LISSE LEGAL - Lisse & partners působí na českém trhu od roku 2006. Svým klientům poskytuje služby ve všech právních odvětvích

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem. INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz OSNOVA (kapitoly) Institucionální kvalita (celkem 6 charakteristik)

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 144/1988 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více