Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 2014

2

3 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je členem SKOK spolku nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti a EAPN ČR národní sítě neziskových organizací, jejichž cílem je hájení zájmů osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v ČR.

4 Redakce textové části: Milena Černá, Monika Granja Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová, Hana Füleová Grafická úprava: Eva Kocnárová Autoři fotografií: Zdeněk Chrapek, Karolina Granja, Alex Macciani, Ondřej Němec, Milena Černá a archiv VDV Vydal: VDV, Praha 2015 Náklad: výtisků Tisk Výroční zprávy VDV za rok 2014 byl podpořen ČSOB. ISSN

5 Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 2014

6

7 OBSAH Poslání a cíle Etický kodex Slovo předsedkyně správní rady Dany Němcové Kalendář 2014 Grantové programy VDV - Cesty k integraci - Senior - Obyčejný život - Fond profesorky Šilhánkové - Fond vzdělání - Letní jazyková škola Projekty VDV - Salzburg Medical Seminars - Zdraví a životní styl - Prázdniny - Zlatá ulička č Communitas pro praxis - Sport pro charitu - Cena Olgy Havlové Public Relations Malá statistika Nadační příspěvky Dárci a dary VDV Poděkování dárcům a spolupracovníkům Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce Základní data o nadaci

8

9 POSLÁNÍ Posláním Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. CÍLE Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové: slouží především k podpoře sociálních a zdravotně sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti; podporuje občanská sdružení a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům a ženám v tísni, seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů a lidem, kteří pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli umírání; realizuje programy na podporu vzdělávání dětí sociálně či zdravotně handicapovaných; každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové osobnosti, která se přes svůj zdravotní handicap angažuje pro druhé; podle přání své zakladatelky Olgy Havlové chrání humanitární hodnoty a vzdělanost ve společnosti; připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zdokonalení legislativy přispívající k rozvoji sociálních a zdravotně sociálních služeb a dodržování lidských práv. POSLÁNÍ poslání A CÍLE a cíle VDV 7

10

11 ETICKÝ KODEX Členové orgánů nadace, zaměstnanci, externí spolupracovníci i dobrovolníci projevují věrnost ve vztahu k zakladatelům nadace a k vlastní tradici. Jednají vždy s vědomím svého dílu odpovědnosti za celkový obraz nadačního, resp. nestátního neziskového sektoru, jehož je VDV součástí. Práci provádějí kvalitně a dbají na dobrou pověst VDV. Jednají tak, aby předešli možnému střetu zájmů a vlastnímu obohacení na úkor nadace. VDV používá své prostředky na obecně prospěšné účely, pro které byl zřízen. Minimalizuje náklady na svoji vlastní administrativu a s nadačním jměním a veškerým majetkem hospodaří tak, aby byl trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů. VDV umožňuje veřejnosti, aby se seznamovala s jeho základními dokumenty. O své činnosti informuje každoročně ve výroční zprávě, v níž uvádí též výsledky hospodaření s majetkem, přehled darů a jejich dárců i informaci o poskytnutých nadačních příspěvcích. VDV usiluje o to, aby své poslání, cíle a programy definoval jasně a srozumitelně. Dbá, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými grantovými pravidly, předem uveřejněnými ve výročních zprávách a na webových stránkách nadace VDV jedná s žadateli a příjemci grantů a služeb vstřícně a otevřeně. Důsledně dbá na ochranu osobních údajů žadatelů. Stejně tak chrání intelektuální hodnoty vložené žadateli do předložených projektů. VDV informuje dárce a sponzory o přijetí darů a jejich využití. Dary poskytnuté na předem dohodnutý účel se využívají jen podle pokynů či smluv s dárcem. VDV respektuje projevenou vůli a přání dárců i zůstavitelů. V případě potřeby pracovníci dojednají s dárcem či zůstavitelem a jeho rodinou, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru. VDV propaguje svoji činnost umírněně a s ohledem na důstojnost dárců i příjemců nadačních příspěvků. etický kodex 9

12 Dana Němcová byla v roce 2014 vyznamenána Diamantovým řádem Hospodářské komory ČR.

13 SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY Rozličné dizajnové" balíčky živé vody aneb naše bytí v čase Dvacáté páté narozeniny to je dostatečný důvod k radosti a já oslavuju nad nápojem Relax a k relaxaci uprostřed běhu času a jeho nároků si vás dovoluji pozvat. Nejsem povolána být průvodkyní úvahami odborníků, filozofů a básníků nad tématem času, vody či jejich plynutí. Nezávazným způsobem zkouším svést vaši imaginaci k pramínku vody, který se právě vydral z hloubi země a na její povrch otiskne stopy dávných erupcí a vyhynulých živočichů. Žene se se svou energií nového a předává nám ji jako obraz a jako poslání. Pokud uvolníme svoji představivost, ukáže nám různá zavlažená i bezvodá místa, a pokud u nich setrváme, tak i jejich tajemný význam a otázku: Co jsme vlastně my lidé, samá voda samá voda? Odtud odkaz na záhlaví mé banální úvahy z přání. Ať prameny energie Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové stále nově tryskají, běží, rozlévají se a zavlažují každé tělo ať s bohatým či chudým, mladým či starým dizajnem! Vaše Dana Němcová slovo předsedkyně správní rady 11

14 KALENDÁŘ 2014 LEDEN ı Novoroční koncert Talichovy komorní filharmonie ve Španělském sále Pražského hradu pro klienty ČSOB PBA s účastí zástupců VDV ı Dana Němcová 80. narozeniny ı Zahájení roku v Evropském domě se stálým zastoupením EU v ČR ÚNOR ı Čaj o páté s Danou Němcovou ı Tisková konference v Sicily Café k 20. výročí Ceny Olgy Havlové ı Vystoupení o činnosti VDV v televizi Metropol BŘEZEN ı Čaj o páté s nevidomým běžcem Janem Ríhou ˇ a jeho vodičem, extrémním sportovcem Janem Škrabálkem ı Promítání filmu OLGA v kině Světozor v rámci festivalu JEDEN SVĚT ı Návštěva v chráněných dílnách občanského sdružení Salet ı Konference o Smyslové aktivizaci u seniorů ı Otevření výstavy fotografií o Olze Havlové v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy DUBEN ı Půlmaraton s běžci dobré vůle v Praze ı Návštěva Domova sv. Anežky a zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Týně nad Vltavou ı Mezinárodní seminář na téma sociálního bydlení konaný ve VDV ı Stánek VDV na NGO market v Praze ı Benefiční koncerty holandského mužského pěveckého sboru St. Caecilia Linne a komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum z ČR ve prospěch VDV ı Charitativní běh ve prospěch VDV pořádaný studentskou organizací ESN Liberec při Technické univerzitě v Liberci KVĚTEN ı Čaj o páté s prof. Helenou Illnerovou o biologických hodinách ı Stánek VDV na Maraton Sport Expo ı Seminář o infekčních onemocněních a veřejném zdraví v kině MAT ı Uctění památky romského holocaustu v Letech u Písku ı Pražský maraton s běžci dobré vůle ı Premiéra dokumentu OLGA v kině Aero ı Natáčení v České televizi o Ceně Olgy Havlové ı Cena Olgy Havlové v Profesním domě v Praze ı Seminář KŠB o změnách v novém občanském zákoníku týkajících se nadací ı Výstava fotografií o Olze Havlové v Městské knihovně Jiřího Mahlena v Brně 12

15

16

17 ČERVEN ı Účast na udělení cen pro seniory od Nadačního fondu Lívie a Václava Klausových v Rožmberském paláci ı Slavnostní rozloučení s GR ˇ ČSOB Pavlem Kavánkem a přivítání Johna Hollowse ve funkci ı Návštěva nového sídla mobilního hospice Cesty domů v Praze ı Festival literatury Belles Lettres, výtěžek a věcný dar v podobě knih věnován prostřednictvím VDV dětem z dětských domovů ı V Národním divadle udělena VDV Cena Ď za podporu projektů Armády spásy ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v informačním středisku v Poběžovicích ČERVENEC ı Poděkování za spolupráci Ondřeji Škorpilovi ı Vzpomínka na Olgu Havlovou u jejího hrobu ı Návštěva dětí z dětského domova Volyně ve VDV ı Promoce Lucie Kučerové, stipendistky Fondu vzdělání SRPEN ı Účast na konferenci o psychobiografickém modelu péče podle prof. Böhma v Domově pro zrakově postižené Palata ı Stánek VDV na festivalu Trutnoff open air festival ı Promítání filmu OLGA v kině Světozor pro dárce a partnery VDV ZÁŘÍ ı Setkání s klienty Projektu Šance v Praze ı Čaj o páté v Sicily Café představení Audience od Václava Havla ı Zahájení výstavy o Olze Havlové v Bílině ı Promoce Evy Petrlové, stipendistky Fondu vzdělání ı Ocenění značky VDV na galavečeru Superbrand International ı Stánek VDV na konferenci pořádané Klubem personalistů ČR, z.s., o zaměstnávání osob se zdravotním postižením ı Ocenění nejlepších běžkyň v kategorii 65+ silničního závodu Běchovice ŘÍJEN ı Zahájení výstavy o Olze Havlové ve Šluknově ı Účast na konferenci k projektu minimální mzdy EMIN v Senátu Parlamentu ČR ı Čaj o páté s pětibojařem a olympijským vítězem Davidem Svobodou ı Výběr fotografií Czech Press Foto pro Cenu VDV Můj život s handicapem v rezidenci primátora ı Účast na happeningu ke Dni za vymýcení chudoby na Masarykově náměstí v Ostravě ı Národní setkání lidí se zážitkem chudoby v sídle Armády spásy v Ostravě ı Natáčení pořadu o chudobě v Českém rozhlase ı Přednáška Volkera Busche-Geertesmy na téma Housing First KALENDÁŘ

18 LISTOPAD ı Oslavy 150. výročí Diakonie ČCE v Domově spokojeného stáří v Krabčicích ı Přednáška o hypertenzi v Městské knihovně v Praze ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Ústí nad Orlicí ı Čaj o páté s fotografem Jakubem Honem, vítězem Czech Press Photo v kategorii Můj život s handicapem ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Hulíně ı Předání šeku v hodnotě Kč pro VDV (šek předal Ing. Petr Hutla, člen představenstva ČSOB) ı Kardiochirurgický seminář na II. chirurgické klinice VFN v Praze ı Předání Ceny VDV na Czech Press Photo v kategorii Můj život s handicapem ı Dvacátý Benefiční koncert KŠB v kostele svatých Šimona a Judy ı Vzpomínky na 17. listopad 1989 s členy Junáka ı První konsenzuální konference o bezdomovectví v Senátu Parlamentu ČR ı Charitativní módní přehlídka v Salónu Yvett Ajchler PROSINEC ı Mezioborová konference Asociace nestátních neziskových organizací ı Čaj o páté s bývalým eurokomisařem Štefanem Füle o situaci na Ukrajině ı Podpis Memoranda o porozumění o daru od čechokanadského průmyslníka a filantropa Karla Velana velvyslancem Kanady v ČR Otto Jelinkem ve VDV ı Vánoční setkání dárců a příznivů VDV v Sicily Café

19

20 GRANTOVÉ PROGRAMY VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ V ROCE 2014

21 Cesty k integraci Program Cesty k integraci reaguje na naléhavé základní potřeby lidí se zdravotním postižením. Správní rada VDV uděluje nadační příspěvky jak jednotlivcům, tak organizacím, které se o ně starají v terénních, ambulantních či pobytových službách. Prioritou jsou potřeby dětí se zdravotním postižením, které žijí v nemajetných rodinách. Představuje jeden z programů, které procházejí celou pětadvacetiletou cestou VDV. Na tyto účely bylo v roce 2014 vynaloženo Kč z darů firem a fyzických osob. Celostátní sbírka s kontem číslo /0300 nazvaná Dobra není nikdy dost je jedním ze zdrojů financování programu. Sbírka se koná od března Z výtěžku této sbírky bylo v roce 2014 na kompenzační a rehabilitační pomůcky pro děti i dospělé použito Kč. V rámci programu Cesty k integraci VDV udělil nadační příspěvky 413 jednotlivcům se zdravotním postižením: 265 pomůcek pro osoby s pohybovým postižením 88 pomůcek pro osoby se sluchovým postižením 15 příspěvků na školné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 45 jiné Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková grantové programy vdv

22 Senior VDV vyhlásil v průběhu roku 2014 dvakrát grantové řízení na podporu kvalitní péče o starší lidi a vzdělávání personálu v příslušných zařízeních. Vzdělávání pracovníků je orientováno především na aktivizační služby pro seniory, včetně těch žijících v domovech se zvláštním režimem. Nadační příspěvky získalo 87 organizací. Poradní sbor: prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., Mgr. Jarmila Neumannová, Ing. Alena Páralová Celkově bylo v roce 2014 rozděleno na projekty neziskových organizací Kč. Obyčejný život V rámci programu bylo vyhlášeno grantové řízení pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým lidem. Nadační příspěvky získalo 27 organizací. Přispěli jsme např. Armádě spásy na azylové domy, Sdružení Petrov na práci s romskými dětmi, Vzájemnému soužití o. p. s. na vybavení komunitního centra v Ostravě. Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková Celkově bylo v roce 2014 na program Obyčejný život vynaloženo Kč. Koordinátorka programu: Gabriela Bauer Poradní sbor: Mgr. Ilja Hradecký, Mgr. Miloš Rejchrt 20

23 Fond profesorky Šilhánkové Z odkazu profesorky Ludmily Šilhánkové, významné české mikrobioložky, VDV uhradil částečné náklady na terapeutické či ozdravné pobyty dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Tento projekt byl velmi populární hlavně mezi organizacemi s péčí o děti s kombinovanými vadami a s autismem. Program byl ukončen v říjnu V roce 2014 činily příspěvky na terapeutické a ozdravné pobyty dětí Kč. Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková

24 Fond vzdělání VDV uděluje stipendia studentům z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a dětem se zdravotním postižením. V roce 2014 bylo vypláceno měsíční stipendium 73 studentům středních a vysokých škol do 26 let, z nichž 14 v roce 2014 úspěšně ukončilo svá studia. Na studijní pomůcky, školné, kompenzační pomůcky a jiné potřeby přispěl VDV jednorázově 32 studentům. Poradní sbor v loňském roce konstatoval zvýšení úrovně studentů co do aktivit a představ o svém budoucím životě. Také stoupl počet stipendistů studujících na vysokých školách. Generálním partnerem Fondu vzdělání je ČSOB. Na tento účel dále přispívá Association Olga Havel branche helvétique. Letní jazyková škola V srpnu 2014 se ve spolupráci s agenturou INTACT z Velkého Meziříčí uskutečnil projekt zaměřený na studium angličtiny ve Velké Británii pro 18 studentů z dětských domovů. Výukové pobyty se konaly ve městech Sidmouth, London, Paignton, Bristol, Margate, Bournemouth, Worthing, Cambridge a Oxford. Tento program se uskutečnil díky darům ČSOB Asset Managementu, Jany Strømsnes a PhDr. Jindry Čekanové. Děti, které se zúčastní pobytu ve Velké Británii, se vracejí samostatnější a s větší motivací k dalšímu studiu. Poradní sbor: Ljuba Václavová (předsedkyně), Marcela Bideau, MUDr. Milena Černá, Linda Kaucká, Ing. František Kopecký, Alena Králíková, RNDr. Milan Pospíšil, PaedDr. Vladimíra Rattayová, PhDr. Jan Stolár, tajemnice Eva Kvasničková. V průběhu roku 2014 vydal VDV na podporu vzdělávání sociálně a zdravotně handicapovaných studentů celkem Kč. Koordinátorka programu: Eva Kvasničková Náklady na program v roce 2014 činily Kč. Koordinátorka programu: Soňa Brišová 22

25 grantové programy vdv

26 PROJEKTY VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ V ROCE 2014

27 Salzburg Medical Seminars V roce 2014 VDV pokračoval dvanáctým rokem v zajišťování účasti českých lékařek a lékařů v projektu Salzburské lékařské semináře, které pořádá The American Austrian Foundation v rámci programu Open Medical Institut. Na 33 seminářů z různých oborů medicíny se v roce 2014 přihlásilo 190 českých lékařek a lékařů. Z nich 90 bylo vybráno a absolvovalo semináře. V návaznosti na projekt bylo dne uspořádáno na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK satelitní sympozium na téma kardiovaskulární chirurgie. Sympozia se zúčastnil Dr. Edward G. Soltesz, chirurg na oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. Marek P. Ehrlich, docent kardiochirurgie a ředitel aortického programu na Universitě ve Vídni. VDV v rámci tohoto projektu uskutečňuje odborné semináře na téma nemocí a nemocných, o které se starají lidé z nestátních neziskových organizací. Ty přispívají k šíření získaných znalostí nejen v lékařské komunitě, ale také v sociální oblasti. Dne se v privátním klubu kina MAT uskutečnila přednáška Infekční onemocnění a veřejné zdraví, na které přednášeli MUDr. Jan Dvořák a MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D., absolventi Salzburských lékařských seminářů. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová Zdraví a životní styl V roce 2014 byly zahájeny přednášky pro širší veřejnost v Ústřední knihovně v Praze, které navazují na projekt Salzburských lékařských seminářů. V tomto období se konaly tyto přednášky: Infekční rizika při cestování (5. 6.), přednášel MUDr. Jan Dvořák, Škodlivé a prospěšné látky v potravinách (7. 10.), přednášela RNDr. Jitka Hořejšová; Hypertenze v kostce (3. 11.), přednášel internista a klinický farmakolog MUDr. Jiří Holý, Ph.D. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová PROJEKTY vdv

28 Prázdniny Prázdninové pobyty dětí v Chorvatsku umožnila Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, která dětem poskytla bezplatné poukazy. V roce 2014 byly vybrány děti z 23 dětských domovů: Aš, Budišov nad Budišovkou, Černá Voda, České Budějovice, Dubová Radkov, Fulnek, Humpolec, Chomutov, Jablonné v Podještědí, Kamenice nad Lipou, Korkyně, Moravská Třebová, Ostrava Hrabová, Pardubice, Planá u Mariánských Lázní, Plesná u Chebu, Příbram Lazec, Semily, Staňkov, Tachov, Unhošť, Zruč nad Sázavou, Zvíkovské Podhradí. Celkem se prázdninových pobytů v Chorvatsku zúčastnilo 466 dětí. Děti z dětských domovů mají možnost navštívit zdarma přímořské hotely s plnou penzí a dalším zaopatřením. Koordinátorka projektu: Eva Kvasničková Zlatá ulička č.19 V domku čp. 19 ve Zlaté uličce, dlouhodobě pronajatém od Správy Pražského hradu, působí prodejní galerie výrobků z dílen, kde pracují lidé se zdravotním postižením pod záštitou VDV. Galerie vzbuzuje velký zájem návštěvníků Pražského hradu a šíří tak dobré jméno nadace i v zahraničí. Koordinátorka projektu: Eva Podzimková Communitas pro praxis Tříletý projekt Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem umožnil studentům této fakulty absolvovat stáže v nadacích, aby lépe poznali svět neziskového sektoru a jeho potřeby. V roce 2014 byl ukončen závěrečnou zprávou a přípravou evaluační webové stránky Ve VDV vykonalo praxi v roce 2014 celkem 6 studentů. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč, které byly čerpány z Evropských fondů MPSV ČR. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová 26

29 Sport pro charitu Projekt se setkává se zvýšeným zájmem veřejnosti, zejména mladých lidí a také firem, které zapojují své zaměstnance do veřejně prospěšných aktivit. Běžeckých závodů RunCzech, jejichž partnerem je již pátým rokem VDV, se účastnilo 669 běžců dobré vůle. Společnost ČSOB přispívala v roce 2014 na sbírku VDV částkou 50 korun za každý kilometr uběhnutý zaměstnanci banky. Celkem 394 zaměstnanci ČSOB takto vyběhali pro Výbor dobré vůle Kč. Běžeckých závodů se účastnili také zaměstnanci společností ČSOB Private Banking, ČSOB Asset Management, Ernst & Young, CROWN WORLDWIDE GROUP, CHAPMAN TAYLOR, Global eprocture, AIR PRODUCTS, PointPark Properties, Doosan Infracore Construction Equipment, Concur, Gemalto, W.A.G. payment solutions, PK Solvent, INVESCO, JCI Czech Republic, mbank CGI IT, Svaz lyžařů ČR, ACCENTURE, Eso Travel, Allen&Overy a Olympus. Celkem sportovci na pomoc handicapovaným přispěli částkou Kč. Obdivujeme naše běžce dobré vůle a děkujeme jim! Koordinátorka projektu: Lenka Benešová PROJEKTY vdv

30 Cena Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové uděluje VDV za zásluhy osobnosti, která se přes své zdravotní postižení významně angažuje v práci pro druhé. Dne 19. května 2014 byla udělena Cena Olgy Havlové za rok 2014 panu Ladislavu Dohnalovi, nevidomému varhaníkovi ze Sezimova Ústí (80 let), za celoživotní působení v hudební oblasti, zejména za jeho dlouholeté koncertování pro seniory v Plané nad Lužnicí, Sezimově Ústí a Táboře. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč. Porota Ceny Olgy Havlové: Mgr. Dana Němcová (předsedkyně), Veronika Brůhová, PaedDr. Blanka Dvořáková, Vojtěch Sedláček, Soňa Brišová (tajemnice). Slavnostní udělení Ceny se konalo v sále Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze za účasti členů správní rady VDV a dalších významných hostí. V kulturním programu vystoupilo smyčcové kvinteto Musica via lucis, na varhany improvizoval Michal Novenko. Pořad moderoval Karel Diviš. Koordinátorka projektu: Monika Granja

31 Poděkování při Ceně Olgy Havlové 2014 obdrželi DÁRCI Věra Kičmerová dlouholetá dárkyně Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ENAPO OBCHODNÍ a. s. štědrý dárce INVESTIČNÍ KLUB, a. s. opakovaně přispívá prostřednictvím advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík na benefiční koncerty ve prospěch programu Senior Českomoravská komoditní burza Kladno opakovaně přispívá prostřednictvím advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík na benefiční koncerty ve prospěch programu Senior SPOLUPRACOVNÍCI MUDr. Jiří Kuneš dlouholetý spolupracovník v projektu Kouzelný vrch, zaměřeném na pomoc astmatickým dětem Gymnázium Olgy Havlové Ostrava Poruba léta dělají čest jménu Olgy Havlové v Ostravě, v roce 2013 uspořádali Nadační den, věnovaný vzpomínce na Olgu Havlovou Tomáš Jelínek ČSOB PB Teplice vzácný spolupracovník v projektu Sport pro charitu organizuje sbírky na kompenzační pomůcky pro děti se zdravotním postižením Karolina Granja několik let fotografuje důležité akce VDV, spolupracuje na projektech integrace vozíčkářů do společnosti VYNIKAJÍCÍ PROJEKT Olga Fečová, Čhavorikani luma dvacet let vede kroužek her a nápadů pro romské děti v různých lokalitách ČR Mg. Jan Šesták, Domov sv. Anežky Čihovice ředitel úspěšné sociální farmy v Týně nad Vltavou Mgr. David Lukeš, Česká asociace paraplegiků všemi milovaný organizátor rugby pro vozíčkáře Mgr. Eva Liberdová dlouholetá aktivní spolupracovnice Klubu ohluchlých v Praze Michal Roškaňuk, Adventor, o. s. zakladatel občanského sdružení, které pomáhá lidem s autismem PR A KOMUNIKACE Rok 2014 přinesl VDV několik významných událostí: webové stránky VDV získaly nový vzhled, v březnu vstoupil do kin nový dokument OLGA (filmový portrét Olgy Havlové v režii Miroslava Janka), na jehož vzniku se VDV také podílel. Cena Olgy Havlové v roce 2014 slavila 20. výročí, a proto se 20. února uskutečnila tisková konferece věnovaná této významné události. VDV dále pokračoval v propagaci svých dlouhodobých projektů. Cena Olgy Havlové 2014 se tradičně těšila velkému zájmu médií. VDV pokračoval ve spolupráci s Českým rozhlasem, Medical Tribune, Interní medicínou pro praxi, Economií, Newton Media, časopisem Glanc, portálem Helpnet aj. Svoji činnost VDV prezentoval ve stánku na akcích pro veřejnost - NGO Market (25. 4.), Maraton Sport Expo ( ), Trutnoff Open Air festival ( ) a na konferenci Jsme na jedné lodi (25. 9.) pořádané Klubem personalistů ČR, z.s. O své činnosti VDV informoval prostřednictvím časopisu Dobré zprávy, elektronického bulletinu pro sportovce Novinky pro běžce dobré vůle a webových stránek: pr a komunikace vdv

32 PR A KOMUNIKACE PR A KOMUNIKACE VDV pokračoval v aktivitách pro své dárce: Klub přátel dobré vůle pořádal besedy Čaj o páté, na které jsou zváni dárci, spolupracovníci, členové správní rady VDV a podporovatelé nadace. Hosty besed byli: předsedkyně VDV Dana Němcová (4. 2.) nevidomý sportovec Jan Ríha ˇ a jeho vodič Jan Škrabálek (4. 3.) filmový střihač Jiří Brožek (1. 4.) prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., bývalá předsedkyně České akademie věd, (6. 5.) DS Scéna Libochovice - uvedení divadelní hry Václava Havla Audience (8. 9.) pětibojař a olympionik David Svoboda (7. 10.) fotograf Štěpán Hon (4.11.) a Štefan Füle, bývalý eurokomisař zodpovědný za rozšiřování EU a politiku sousedství (2. 12.). VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O OLZE HAVLOVÉ Výstava fotografií o Olze Havlové a počátcích VDV ve formě velkoplošných plakátů procestovala od roku 2010 již téměř celou Českou republiku. Objednávají si ji městské knihovny, muzea, školy, informační a kulturní střediska. Při zahájení výstavy se často uskuteční přednáška o činnosti VDV. V roce 2014 výstava navšívila: Prahu, Týn nad Vltavou, Brno, Rožnov pod Radhoštěm, Rájec-Jestřebí, Poběžovice, Strakonice, Žirovnici, Spálené Poříčí, Staré Město pod Landštejnem, Bílinu, Moravský Beroun, Šluknov, Sušici, Hulín, Ústí nad Orlicí a Žamberk. DS Scéna Libochovice - uvedení divadelní hry Václava Havla Audience (8. 9.) v Sicily Café CENA VDV NA CZECH PRESS PHOTO V roce 2014 vznikla nová kategorie prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo nazvaná Můj život s handicapem, kterou zaštítil VDV. Cena se uděluje fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým či mentálním postižením. Manažerka PR a komunikace: Monika Granja 30

33 ČASOPIS DOBRÉ ZPRÁVY Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 6 (2014) : č. 3 září Elektronický časopis Dobré zprávy vydává VDV od roku Vychází čtyřikrát do roka a každé číslo časopisu má své hlavní téma. První číslo roku 2014 bylo věnováno tématu Zdravotnictví a lékařská etika (vyšlo ). Tématem druhého čísla bylo dvacáté výročí udílení Cen Olgy Havlové (vyšlo ). Třetí číslo se zabývalo romskou problematikou (vyšlo 8. 9.). Čtvrté číslo bylo věnováno seniorům a tomu, jak jim VDV pomáhá (vyšlo ). Redakční rada: Irena Šatavová (šéfredaktorka), Milena Černá, Monika Granja Redaktorky: Tereza Ríčařová, ˇ Hana Füleová Grafika: Pavel Cindr Jak se žije Romům? ptáme se Olgy Fečové Každý může pomoci Hudbou proti předsudkům Film: Cesta ven Cenu Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Můj život s handicapem za rok 2014 získal Štěpán Hon se sérií fotografií Zásnuby Jindřišky a Hynka v areálu týdenního stacionáře Hvozdy o.p.s. pr a komunikace vdv

34 Kolika organizacím a jednotlivcům VDV pomohl? Počet Počet Objem nadačních Rok organizací jednotlivců příspěvků v Kč Nadační příspěvky organizacím vyšší než 10 tisíc Kč Podíl jednotlivých programů na celkovém objemu příspěvků v roce 2014: Sociální a humanitární programy 70% Vzdělání 14% Zdravotnictví 11% Jiné 5% 14% 11% 5% 70% 32

35 ORGANIZACE SÍDLO PŘIDĚLENO NÁZEV PROJEKTU Přední hlídka Royal Rangeres v ČR lestkov Kč rehabilitační pobyt pro děti s postižením AC Facility, s. r. o. průhonice Kč skříně, stolky Aktivně proti času o. s. Vejprty Kč nákup bezpečnostních náramků Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Čáslav - Filipov Kč antidekubitní matrace Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Praha Kč profesionální monitoring CRP u osob Loucký Mlýn s Alzheimerovým onemocněním Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Praha Kč šetrný a bezpečný transport pro apaliky: Písek zvedák s váhou Alzheimercentrum Průhonice, o.p.s. Průhonice Kč chodítka čtyřkolová Apropo Jičín z. s. Jičín Kč příspěvek na pořízení vozu a ozdravný pobyt dětí se zdravotním postižením ARKADIE, o.p.s. teplice Kč sportovně-rekreační pobyt pro děti a mládež se zdravotním postižením Armáda spásy v ČR, z. s. praha Kč vozíky, chodítko Asociace pomáhající lidem praha Kč speciální úprava vozu a herní prvky s autismem o.s. Asociace poskytovatelů soc.služeb Tábor Kč vzdělávání zaměstnanců BETANIE - křesťanská pomoc, z.s. Brno Kč pečovatelské sety Blízký soused z.s. plzeň Kč úhrada dětského tábora Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. Kralupy Kč hiporehabilitační pobyt nad Vltavou Centrum pro seniory Zahrada,o.p.s. Bystřice Kč kurzy bazální stimulace pro personál pod Hostýnem Centrum pro zdravotně postižené Liberec XI Kč elektrická polohovací lůžka Libereckého kraje, o.s. - Růžodol i a antidekubitní matrace Cesta domů, hospicové o.s. praha Kč podpora mobility a terénní péče multidisciplinárního týmu Česká asociace pro psych.zdraví praha Kč odměny lektoři Česká maltézská pomoc o.p.s. České Kč úprava vozu pro děti se zdravotním Budějovice postižením Čhavorikani Luma z.s. krupka Kč nájemné za klubovnu Denní a pobyt. soc. služby p.o. Česká Lípa Kč pořízení rehabilitačního přístroje Motren Duo nadační příspěvky vdv

36 ORGANIZACE SÍDLO PŘIDĚLENO NÁZEV PROJEKTU Denní centrum pro seniory Bakov JIZERA, o.s. nad Jizerou Kč odlehčovací služba pro seniory: nábytek Dětské klimatické pobyty, o.p.s. plzeň Kč léčebné klimatické pobyty pro děti astmatiky a ekzematiky Diecézní charita Brno Znojmo Kč pohonné hmoty pro pečovatelskou službu - Oblastní charita Znojmo Diakonie ČCE - hospic Citadela Valašské Meziříčí Kč linka, varná deska, trouba, sedačka Diakonie ČCE - středisko Libice Kč průmyslová pračka v Libici nad Cidlinou nad Cidlinou Diakonie ČCE - středisko myslibořice Kč vzdělávání personálu pečujícího o klienty v Myslibořicích s Alzheimerovou chorobou Diakonie ČCE - středisko Vsetín Vsetín Kč polohovací křesla s jídelní deskou Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Plzeň Kč vybavení chráněného bydlení Diecézní charita České Budějovice Veselí Kč různé pomůcky, skútr pro seniory nad Lužnicí Diecézní charita Plzeň plzeň Kč polohovací lůžka s matrací Domácí hospic Jordán, o.p.s. tábor Kč lůžka, chodítka, vozík, skříň Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov Kč oxygenerátor, antidekubitní podložky nad Kněžnou a vybavení místnosti Domácí hospic Vysočina, o.p.s. nové Město Kč polohovací lůžka na Moravě Domov seniorů Dubí Kč vzdělávání pracovníků v konceptu bazální Rezidence Tereza Dubí, o.p.s. stimulace Domov sv. Alžběty - domov pro seniory Tišnov Kč matrace s podložkou Domov sv. Karla Boromejského praha Kč antidekubitní systém pro pacienty Domova Domov sv. Rodiny praha Kč pořízení vozíků a toaletního křesla Domov u zámku, o.s. Ivanovice Kč telefony, propojení pokojů s ošetřovateli na Hané Drop In, o.p.s. praha Kč vybavení střediska EAPN ČR, o. s. praha Kč evropský seminář o sociálním bydlení Elpida, o.p.s. praha Kč bezplatné poradenství pro seniory a časopis Vital Farní charita Beroun Beroun Kč křesla do stacionáře sv. Anežky České 34

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet.

Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet. Výroční zpráva 2013 Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet. Antonín Scheeberger hasič Obsah Výroční

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav XIII. ročník Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec 2005 Výroční zpráva Oblastní charita Červený Kostelec OBSAH Slovo ředitele 2 Slovo biskupa 3 Základní informace 4 Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 Háčko, Červený Kostelec 19 Charitní pečovatelská

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6 Obsah I. Slovo úvodem......................................................................... 4 II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011.................................................... 4 III. Poslání

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci:

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci: Výroční zpráva 2014 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v Plzni skupinou lékařů a rodin pacientů pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy (4.7.1954 17.6.2012) v květnu 1992 s cílem

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty

Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty Oranžové hřiště 12 Projekty Podpora

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více