Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 2014

2

3 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je členem SKOK spolku nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti a EAPN ČR národní sítě neziskových organizací, jejichž cílem je hájení zájmů osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v ČR.

4 Redakce textové části: Milena Černá, Monika Granja Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová, Hana Füleová Grafická úprava: Eva Kocnárová Autoři fotografií: Zdeněk Chrapek, Karolina Granja, Alex Macciani, Ondřej Němec, Milena Černá a archiv VDV Vydal: VDV, Praha 2015 Náklad: výtisků Tisk Výroční zprávy VDV za rok 2014 byl podpořen ČSOB. ISSN

5 Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 2014

6

7 OBSAH Poslání a cíle Etický kodex Slovo předsedkyně správní rady Dany Němcové Kalendář 2014 Grantové programy VDV - Cesty k integraci - Senior - Obyčejný život - Fond profesorky Šilhánkové - Fond vzdělání - Letní jazyková škola Projekty VDV - Salzburg Medical Seminars - Zdraví a životní styl - Prázdniny - Zlatá ulička č Communitas pro praxis - Sport pro charitu - Cena Olgy Havlové Public Relations Malá statistika Nadační příspěvky Dárci a dary VDV Poděkování dárcům a spolupracovníkům Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce Základní data o nadaci

8

9 POSLÁNÍ Posláním Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. CÍLE Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové: slouží především k podpoře sociálních a zdravotně sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti; podporuje občanská sdružení a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům a ženám v tísni, seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů a lidem, kteří pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli umírání; realizuje programy na podporu vzdělávání dětí sociálně či zdravotně handicapovaných; každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové osobnosti, která se přes svůj zdravotní handicap angažuje pro druhé; podle přání své zakladatelky Olgy Havlové chrání humanitární hodnoty a vzdělanost ve společnosti; připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zdokonalení legislativy přispívající k rozvoji sociálních a zdravotně sociálních služeb a dodržování lidských práv. POSLÁNÍ poslání A CÍLE a cíle VDV 7

10

11 ETICKÝ KODEX Členové orgánů nadace, zaměstnanci, externí spolupracovníci i dobrovolníci projevují věrnost ve vztahu k zakladatelům nadace a k vlastní tradici. Jednají vždy s vědomím svého dílu odpovědnosti za celkový obraz nadačního, resp. nestátního neziskového sektoru, jehož je VDV součástí. Práci provádějí kvalitně a dbají na dobrou pověst VDV. Jednají tak, aby předešli možnému střetu zájmů a vlastnímu obohacení na úkor nadace. VDV používá své prostředky na obecně prospěšné účely, pro které byl zřízen. Minimalizuje náklady na svoji vlastní administrativu a s nadačním jměním a veškerým majetkem hospodaří tak, aby byl trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů. VDV umožňuje veřejnosti, aby se seznamovala s jeho základními dokumenty. O své činnosti informuje každoročně ve výroční zprávě, v níž uvádí též výsledky hospodaření s majetkem, přehled darů a jejich dárců i informaci o poskytnutých nadačních příspěvcích. VDV usiluje o to, aby své poslání, cíle a programy definoval jasně a srozumitelně. Dbá, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými grantovými pravidly, předem uveřejněnými ve výročních zprávách a na webových stránkách nadace VDV jedná s žadateli a příjemci grantů a služeb vstřícně a otevřeně. Důsledně dbá na ochranu osobních údajů žadatelů. Stejně tak chrání intelektuální hodnoty vložené žadateli do předložených projektů. VDV informuje dárce a sponzory o přijetí darů a jejich využití. Dary poskytnuté na předem dohodnutý účel se využívají jen podle pokynů či smluv s dárcem. VDV respektuje projevenou vůli a přání dárců i zůstavitelů. V případě potřeby pracovníci dojednají s dárcem či zůstavitelem a jeho rodinou, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru. VDV propaguje svoji činnost umírněně a s ohledem na důstojnost dárců i příjemců nadačních příspěvků. etický kodex 9

12 Dana Němcová byla v roce 2014 vyznamenána Diamantovým řádem Hospodářské komory ČR.

13 SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY Rozličné dizajnové" balíčky živé vody aneb naše bytí v čase Dvacáté páté narozeniny to je dostatečný důvod k radosti a já oslavuju nad nápojem Relax a k relaxaci uprostřed běhu času a jeho nároků si vás dovoluji pozvat. Nejsem povolána být průvodkyní úvahami odborníků, filozofů a básníků nad tématem času, vody či jejich plynutí. Nezávazným způsobem zkouším svést vaši imaginaci k pramínku vody, který se právě vydral z hloubi země a na její povrch otiskne stopy dávných erupcí a vyhynulých živočichů. Žene se se svou energií nového a předává nám ji jako obraz a jako poslání. Pokud uvolníme svoji představivost, ukáže nám různá zavlažená i bezvodá místa, a pokud u nich setrváme, tak i jejich tajemný význam a otázku: Co jsme vlastně my lidé, samá voda samá voda? Odtud odkaz na záhlaví mé banální úvahy z přání. Ať prameny energie Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové stále nově tryskají, běží, rozlévají se a zavlažují každé tělo ať s bohatým či chudým, mladým či starým dizajnem! Vaše Dana Němcová slovo předsedkyně správní rady 11

14 KALENDÁŘ 2014 LEDEN ı Novoroční koncert Talichovy komorní filharmonie ve Španělském sále Pražského hradu pro klienty ČSOB PBA s účastí zástupců VDV ı Dana Němcová 80. narozeniny ı Zahájení roku v Evropském domě se stálým zastoupením EU v ČR ÚNOR ı Čaj o páté s Danou Němcovou ı Tisková konference v Sicily Café k 20. výročí Ceny Olgy Havlové ı Vystoupení o činnosti VDV v televizi Metropol BŘEZEN ı Čaj o páté s nevidomým běžcem Janem Ríhou ˇ a jeho vodičem, extrémním sportovcem Janem Škrabálkem ı Promítání filmu OLGA v kině Světozor v rámci festivalu JEDEN SVĚT ı Návštěva v chráněných dílnách občanského sdružení Salet ı Konference o Smyslové aktivizaci u seniorů ı Otevření výstavy fotografií o Olze Havlové v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy DUBEN ı Půlmaraton s běžci dobré vůle v Praze ı Návštěva Domova sv. Anežky a zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Týně nad Vltavou ı Mezinárodní seminář na téma sociálního bydlení konaný ve VDV ı Stánek VDV na NGO market v Praze ı Benefiční koncerty holandského mužského pěveckého sboru St. Caecilia Linne a komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum z ČR ve prospěch VDV ı Charitativní běh ve prospěch VDV pořádaný studentskou organizací ESN Liberec při Technické univerzitě v Liberci KVĚTEN ı Čaj o páté s prof. Helenou Illnerovou o biologických hodinách ı Stánek VDV na Maraton Sport Expo ı Seminář o infekčních onemocněních a veřejném zdraví v kině MAT ı Uctění památky romského holocaustu v Letech u Písku ı Pražský maraton s běžci dobré vůle ı Premiéra dokumentu OLGA v kině Aero ı Natáčení v České televizi o Ceně Olgy Havlové ı Cena Olgy Havlové v Profesním domě v Praze ı Seminář KŠB o změnách v novém občanském zákoníku týkajících se nadací ı Výstava fotografií o Olze Havlové v Městské knihovně Jiřího Mahlena v Brně 12

15

16

17 ČERVEN ı Účast na udělení cen pro seniory od Nadačního fondu Lívie a Václava Klausových v Rožmberském paláci ı Slavnostní rozloučení s GR ˇ ČSOB Pavlem Kavánkem a přivítání Johna Hollowse ve funkci ı Návštěva nového sídla mobilního hospice Cesty domů v Praze ı Festival literatury Belles Lettres, výtěžek a věcný dar v podobě knih věnován prostřednictvím VDV dětem z dětských domovů ı V Národním divadle udělena VDV Cena Ď za podporu projektů Armády spásy ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v informačním středisku v Poběžovicích ČERVENEC ı Poděkování za spolupráci Ondřeji Škorpilovi ı Vzpomínka na Olgu Havlovou u jejího hrobu ı Návštěva dětí z dětského domova Volyně ve VDV ı Promoce Lucie Kučerové, stipendistky Fondu vzdělání SRPEN ı Účast na konferenci o psychobiografickém modelu péče podle prof. Böhma v Domově pro zrakově postižené Palata ı Stánek VDV na festivalu Trutnoff open air festival ı Promítání filmu OLGA v kině Světozor pro dárce a partnery VDV ZÁŘÍ ı Setkání s klienty Projektu Šance v Praze ı Čaj o páté v Sicily Café představení Audience od Václava Havla ı Zahájení výstavy o Olze Havlové v Bílině ı Promoce Evy Petrlové, stipendistky Fondu vzdělání ı Ocenění značky VDV na galavečeru Superbrand International ı Stánek VDV na konferenci pořádané Klubem personalistů ČR, z.s., o zaměstnávání osob se zdravotním postižením ı Ocenění nejlepších běžkyň v kategorii 65+ silničního závodu Běchovice ŘÍJEN ı Zahájení výstavy o Olze Havlové ve Šluknově ı Účast na konferenci k projektu minimální mzdy EMIN v Senátu Parlamentu ČR ı Čaj o páté s pětibojařem a olympijským vítězem Davidem Svobodou ı Výběr fotografií Czech Press Foto pro Cenu VDV Můj život s handicapem v rezidenci primátora ı Účast na happeningu ke Dni za vymýcení chudoby na Masarykově náměstí v Ostravě ı Národní setkání lidí se zážitkem chudoby v sídle Armády spásy v Ostravě ı Natáčení pořadu o chudobě v Českém rozhlase ı Přednáška Volkera Busche-Geertesmy na téma Housing First KALENDÁŘ

18 LISTOPAD ı Oslavy 150. výročí Diakonie ČCE v Domově spokojeného stáří v Krabčicích ı Přednáška o hypertenzi v Městské knihovně v Praze ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Ústí nad Orlicí ı Čaj o páté s fotografem Jakubem Honem, vítězem Czech Press Photo v kategorii Můj život s handicapem ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Hulíně ı Předání šeku v hodnotě Kč pro VDV (šek předal Ing. Petr Hutla, člen představenstva ČSOB) ı Kardiochirurgický seminář na II. chirurgické klinice VFN v Praze ı Předání Ceny VDV na Czech Press Photo v kategorii Můj život s handicapem ı Dvacátý Benefiční koncert KŠB v kostele svatých Šimona a Judy ı Vzpomínky na 17. listopad 1989 s členy Junáka ı První konsenzuální konference o bezdomovectví v Senátu Parlamentu ČR ı Charitativní módní přehlídka v Salónu Yvett Ajchler PROSINEC ı Mezioborová konference Asociace nestátních neziskových organizací ı Čaj o páté s bývalým eurokomisařem Štefanem Füle o situaci na Ukrajině ı Podpis Memoranda o porozumění o daru od čechokanadského průmyslníka a filantropa Karla Velana velvyslancem Kanady v ČR Otto Jelinkem ve VDV ı Vánoční setkání dárců a příznivů VDV v Sicily Café

19

20 GRANTOVÉ PROGRAMY VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ V ROCE 2014

21 Cesty k integraci Program Cesty k integraci reaguje na naléhavé základní potřeby lidí se zdravotním postižením. Správní rada VDV uděluje nadační příspěvky jak jednotlivcům, tak organizacím, které se o ně starají v terénních, ambulantních či pobytových službách. Prioritou jsou potřeby dětí se zdravotním postižením, které žijí v nemajetných rodinách. Představuje jeden z programů, které procházejí celou pětadvacetiletou cestou VDV. Na tyto účely bylo v roce 2014 vynaloženo Kč z darů firem a fyzických osob. Celostátní sbírka s kontem číslo /0300 nazvaná Dobra není nikdy dost je jedním ze zdrojů financování programu. Sbírka se koná od března Z výtěžku této sbírky bylo v roce 2014 na kompenzační a rehabilitační pomůcky pro děti i dospělé použito Kč. V rámci programu Cesty k integraci VDV udělil nadační příspěvky 413 jednotlivcům se zdravotním postižením: 265 pomůcek pro osoby s pohybovým postižením 88 pomůcek pro osoby se sluchovým postižením 15 příspěvků na školné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 45 jiné Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková grantové programy vdv

22 Senior VDV vyhlásil v průběhu roku 2014 dvakrát grantové řízení na podporu kvalitní péče o starší lidi a vzdělávání personálu v příslušných zařízeních. Vzdělávání pracovníků je orientováno především na aktivizační služby pro seniory, včetně těch žijících v domovech se zvláštním režimem. Nadační příspěvky získalo 87 organizací. Poradní sbor: prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., Mgr. Jarmila Neumannová, Ing. Alena Páralová Celkově bylo v roce 2014 rozděleno na projekty neziskových organizací Kč. Obyčejný život V rámci programu bylo vyhlášeno grantové řízení pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým lidem. Nadační příspěvky získalo 27 organizací. Přispěli jsme např. Armádě spásy na azylové domy, Sdružení Petrov na práci s romskými dětmi, Vzájemnému soužití o. p. s. na vybavení komunitního centra v Ostravě. Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková Celkově bylo v roce 2014 na program Obyčejný život vynaloženo Kč. Koordinátorka programu: Gabriela Bauer Poradní sbor: Mgr. Ilja Hradecký, Mgr. Miloš Rejchrt 20

23 Fond profesorky Šilhánkové Z odkazu profesorky Ludmily Šilhánkové, významné české mikrobioložky, VDV uhradil částečné náklady na terapeutické či ozdravné pobyty dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Tento projekt byl velmi populární hlavně mezi organizacemi s péčí o děti s kombinovanými vadami a s autismem. Program byl ukončen v říjnu V roce 2014 činily příspěvky na terapeutické a ozdravné pobyty dětí Kč. Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková

24 Fond vzdělání VDV uděluje stipendia studentům z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a dětem se zdravotním postižením. V roce 2014 bylo vypláceno měsíční stipendium 73 studentům středních a vysokých škol do 26 let, z nichž 14 v roce 2014 úspěšně ukončilo svá studia. Na studijní pomůcky, školné, kompenzační pomůcky a jiné potřeby přispěl VDV jednorázově 32 studentům. Poradní sbor v loňském roce konstatoval zvýšení úrovně studentů co do aktivit a představ o svém budoucím životě. Také stoupl počet stipendistů studujících na vysokých školách. Generálním partnerem Fondu vzdělání je ČSOB. Na tento účel dále přispívá Association Olga Havel branche helvétique. Letní jazyková škola V srpnu 2014 se ve spolupráci s agenturou INTACT z Velkého Meziříčí uskutečnil projekt zaměřený na studium angličtiny ve Velké Británii pro 18 studentů z dětských domovů. Výukové pobyty se konaly ve městech Sidmouth, London, Paignton, Bristol, Margate, Bournemouth, Worthing, Cambridge a Oxford. Tento program se uskutečnil díky darům ČSOB Asset Managementu, Jany Strømsnes a PhDr. Jindry Čekanové. Děti, které se zúčastní pobytu ve Velké Británii, se vracejí samostatnější a s větší motivací k dalšímu studiu. Poradní sbor: Ljuba Václavová (předsedkyně), Marcela Bideau, MUDr. Milena Černá, Linda Kaucká, Ing. František Kopecký, Alena Králíková, RNDr. Milan Pospíšil, PaedDr. Vladimíra Rattayová, PhDr. Jan Stolár, tajemnice Eva Kvasničková. V průběhu roku 2014 vydal VDV na podporu vzdělávání sociálně a zdravotně handicapovaných studentů celkem Kč. Koordinátorka programu: Eva Kvasničková Náklady na program v roce 2014 činily Kč. Koordinátorka programu: Soňa Brišová 22

25 grantové programy vdv

26 PROJEKTY VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ V ROCE 2014

27 Salzburg Medical Seminars V roce 2014 VDV pokračoval dvanáctým rokem v zajišťování účasti českých lékařek a lékařů v projektu Salzburské lékařské semináře, které pořádá The American Austrian Foundation v rámci programu Open Medical Institut. Na 33 seminářů z různých oborů medicíny se v roce 2014 přihlásilo 190 českých lékařek a lékařů. Z nich 90 bylo vybráno a absolvovalo semináře. V návaznosti na projekt bylo dne uspořádáno na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK satelitní sympozium na téma kardiovaskulární chirurgie. Sympozia se zúčastnil Dr. Edward G. Soltesz, chirurg na oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. Marek P. Ehrlich, docent kardiochirurgie a ředitel aortického programu na Universitě ve Vídni. VDV v rámci tohoto projektu uskutečňuje odborné semináře na téma nemocí a nemocných, o které se starají lidé z nestátních neziskových organizací. Ty přispívají k šíření získaných znalostí nejen v lékařské komunitě, ale také v sociální oblasti. Dne se v privátním klubu kina MAT uskutečnila přednáška Infekční onemocnění a veřejné zdraví, na které přednášeli MUDr. Jan Dvořák a MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D., absolventi Salzburských lékařských seminářů. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová Zdraví a životní styl V roce 2014 byly zahájeny přednášky pro širší veřejnost v Ústřední knihovně v Praze, které navazují na projekt Salzburských lékařských seminářů. V tomto období se konaly tyto přednášky: Infekční rizika při cestování (5. 6.), přednášel MUDr. Jan Dvořák, Škodlivé a prospěšné látky v potravinách (7. 10.), přednášela RNDr. Jitka Hořejšová; Hypertenze v kostce (3. 11.), přednášel internista a klinický farmakolog MUDr. Jiří Holý, Ph.D. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová PROJEKTY vdv

28 Prázdniny Prázdninové pobyty dětí v Chorvatsku umožnila Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, která dětem poskytla bezplatné poukazy. V roce 2014 byly vybrány děti z 23 dětských domovů: Aš, Budišov nad Budišovkou, Černá Voda, České Budějovice, Dubová Radkov, Fulnek, Humpolec, Chomutov, Jablonné v Podještědí, Kamenice nad Lipou, Korkyně, Moravská Třebová, Ostrava Hrabová, Pardubice, Planá u Mariánských Lázní, Plesná u Chebu, Příbram Lazec, Semily, Staňkov, Tachov, Unhošť, Zruč nad Sázavou, Zvíkovské Podhradí. Celkem se prázdninových pobytů v Chorvatsku zúčastnilo 466 dětí. Děti z dětských domovů mají možnost navštívit zdarma přímořské hotely s plnou penzí a dalším zaopatřením. Koordinátorka projektu: Eva Kvasničková Zlatá ulička č.19 V domku čp. 19 ve Zlaté uličce, dlouhodobě pronajatém od Správy Pražského hradu, působí prodejní galerie výrobků z dílen, kde pracují lidé se zdravotním postižením pod záštitou VDV. Galerie vzbuzuje velký zájem návštěvníků Pražského hradu a šíří tak dobré jméno nadace i v zahraničí. Koordinátorka projektu: Eva Podzimková Communitas pro praxis Tříletý projekt Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem umožnil studentům této fakulty absolvovat stáže v nadacích, aby lépe poznali svět neziskového sektoru a jeho potřeby. V roce 2014 byl ukončen závěrečnou zprávou a přípravou evaluační webové stránky Ve VDV vykonalo praxi v roce 2014 celkem 6 studentů. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč, které byly čerpány z Evropských fondů MPSV ČR. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová 26

29 Sport pro charitu Projekt se setkává se zvýšeným zájmem veřejnosti, zejména mladých lidí a také firem, které zapojují své zaměstnance do veřejně prospěšných aktivit. Běžeckých závodů RunCzech, jejichž partnerem je již pátým rokem VDV, se účastnilo 669 běžců dobré vůle. Společnost ČSOB přispívala v roce 2014 na sbírku VDV částkou 50 korun za každý kilometr uběhnutý zaměstnanci banky. Celkem 394 zaměstnanci ČSOB takto vyběhali pro Výbor dobré vůle Kč. Běžeckých závodů se účastnili také zaměstnanci společností ČSOB Private Banking, ČSOB Asset Management, Ernst & Young, CROWN WORLDWIDE GROUP, CHAPMAN TAYLOR, Global eprocture, AIR PRODUCTS, PointPark Properties, Doosan Infracore Construction Equipment, Concur, Gemalto, W.A.G. payment solutions, PK Solvent, INVESCO, JCI Czech Republic, mbank CGI IT, Svaz lyžařů ČR, ACCENTURE, Eso Travel, Allen&Overy a Olympus. Celkem sportovci na pomoc handicapovaným přispěli částkou Kč. Obdivujeme naše běžce dobré vůle a děkujeme jim! Koordinátorka projektu: Lenka Benešová PROJEKTY vdv

30 Cena Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové uděluje VDV za zásluhy osobnosti, která se přes své zdravotní postižení významně angažuje v práci pro druhé. Dne 19. května 2014 byla udělena Cena Olgy Havlové za rok 2014 panu Ladislavu Dohnalovi, nevidomému varhaníkovi ze Sezimova Ústí (80 let), za celoživotní působení v hudební oblasti, zejména za jeho dlouholeté koncertování pro seniory v Plané nad Lužnicí, Sezimově Ústí a Táboře. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč. Porota Ceny Olgy Havlové: Mgr. Dana Němcová (předsedkyně), Veronika Brůhová, PaedDr. Blanka Dvořáková, Vojtěch Sedláček, Soňa Brišová (tajemnice). Slavnostní udělení Ceny se konalo v sále Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze za účasti členů správní rady VDV a dalších významných hostí. V kulturním programu vystoupilo smyčcové kvinteto Musica via lucis, na varhany improvizoval Michal Novenko. Pořad moderoval Karel Diviš. Koordinátorka projektu: Monika Granja

31 Poděkování při Ceně Olgy Havlové 2014 obdrželi DÁRCI Věra Kičmerová dlouholetá dárkyně Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ENAPO OBCHODNÍ a. s. štědrý dárce INVESTIČNÍ KLUB, a. s. opakovaně přispívá prostřednictvím advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík na benefiční koncerty ve prospěch programu Senior Českomoravská komoditní burza Kladno opakovaně přispívá prostřednictvím advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík na benefiční koncerty ve prospěch programu Senior SPOLUPRACOVNÍCI MUDr. Jiří Kuneš dlouholetý spolupracovník v projektu Kouzelný vrch, zaměřeném na pomoc astmatickým dětem Gymnázium Olgy Havlové Ostrava Poruba léta dělají čest jménu Olgy Havlové v Ostravě, v roce 2013 uspořádali Nadační den, věnovaný vzpomínce na Olgu Havlovou Tomáš Jelínek ČSOB PB Teplice vzácný spolupracovník v projektu Sport pro charitu organizuje sbírky na kompenzační pomůcky pro děti se zdravotním postižením Karolina Granja několik let fotografuje důležité akce VDV, spolupracuje na projektech integrace vozíčkářů do společnosti VYNIKAJÍCÍ PROJEKT Olga Fečová, Čhavorikani luma dvacet let vede kroužek her a nápadů pro romské děti v různých lokalitách ČR Mg. Jan Šesták, Domov sv. Anežky Čihovice ředitel úspěšné sociální farmy v Týně nad Vltavou Mgr. David Lukeš, Česká asociace paraplegiků všemi milovaný organizátor rugby pro vozíčkáře Mgr. Eva Liberdová dlouholetá aktivní spolupracovnice Klubu ohluchlých v Praze Michal Roškaňuk, Adventor, o. s. zakladatel občanského sdružení, které pomáhá lidem s autismem PR A KOMUNIKACE Rok 2014 přinesl VDV několik významných událostí: webové stránky VDV získaly nový vzhled, v březnu vstoupil do kin nový dokument OLGA (filmový portrét Olgy Havlové v režii Miroslava Janka), na jehož vzniku se VDV také podílel. Cena Olgy Havlové v roce 2014 slavila 20. výročí, a proto se 20. února uskutečnila tisková konferece věnovaná této významné události. VDV dále pokračoval v propagaci svých dlouhodobých projektů. Cena Olgy Havlové 2014 se tradičně těšila velkému zájmu médií. VDV pokračoval ve spolupráci s Českým rozhlasem, Medical Tribune, Interní medicínou pro praxi, Economií, Newton Media, časopisem Glanc, portálem Helpnet aj. Svoji činnost VDV prezentoval ve stánku na akcích pro veřejnost - NGO Market (25. 4.), Maraton Sport Expo ( ), Trutnoff Open Air festival ( ) a na konferenci Jsme na jedné lodi (25. 9.) pořádané Klubem personalistů ČR, z.s. O své činnosti VDV informoval prostřednictvím časopisu Dobré zprávy, elektronického bulletinu pro sportovce Novinky pro běžce dobré vůle a webových stránek: pr a komunikace vdv

32 PR A KOMUNIKACE PR A KOMUNIKACE VDV pokračoval v aktivitách pro své dárce: Klub přátel dobré vůle pořádal besedy Čaj o páté, na které jsou zváni dárci, spolupracovníci, členové správní rady VDV a podporovatelé nadace. Hosty besed byli: předsedkyně VDV Dana Němcová (4. 2.) nevidomý sportovec Jan Ríha ˇ a jeho vodič Jan Škrabálek (4. 3.) filmový střihač Jiří Brožek (1. 4.) prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., bývalá předsedkyně České akademie věd, (6. 5.) DS Scéna Libochovice - uvedení divadelní hry Václava Havla Audience (8. 9.) pětibojař a olympionik David Svoboda (7. 10.) fotograf Štěpán Hon (4.11.) a Štefan Füle, bývalý eurokomisař zodpovědný za rozšiřování EU a politiku sousedství (2. 12.). VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O OLZE HAVLOVÉ Výstava fotografií o Olze Havlové a počátcích VDV ve formě velkoplošných plakátů procestovala od roku 2010 již téměř celou Českou republiku. Objednávají si ji městské knihovny, muzea, školy, informační a kulturní střediska. Při zahájení výstavy se často uskuteční přednáška o činnosti VDV. V roce 2014 výstava navšívila: Prahu, Týn nad Vltavou, Brno, Rožnov pod Radhoštěm, Rájec-Jestřebí, Poběžovice, Strakonice, Žirovnici, Spálené Poříčí, Staré Město pod Landštejnem, Bílinu, Moravský Beroun, Šluknov, Sušici, Hulín, Ústí nad Orlicí a Žamberk. DS Scéna Libochovice - uvedení divadelní hry Václava Havla Audience (8. 9.) v Sicily Café CENA VDV NA CZECH PRESS PHOTO V roce 2014 vznikla nová kategorie prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo nazvaná Můj život s handicapem, kterou zaštítil VDV. Cena se uděluje fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým či mentálním postižením. Manažerka PR a komunikace: Monika Granja 30

33 ČASOPIS DOBRÉ ZPRÁVY Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 6 (2014) : č. 3 září Elektronický časopis Dobré zprávy vydává VDV od roku Vychází čtyřikrát do roka a každé číslo časopisu má své hlavní téma. První číslo roku 2014 bylo věnováno tématu Zdravotnictví a lékařská etika (vyšlo ). Tématem druhého čísla bylo dvacáté výročí udílení Cen Olgy Havlové (vyšlo ). Třetí číslo se zabývalo romskou problematikou (vyšlo 8. 9.). Čtvrté číslo bylo věnováno seniorům a tomu, jak jim VDV pomáhá (vyšlo ). Redakční rada: Irena Šatavová (šéfredaktorka), Milena Černá, Monika Granja Redaktorky: Tereza Ríčařová, ˇ Hana Füleová Grafika: Pavel Cindr Jak se žije Romům? ptáme se Olgy Fečové Každý může pomoci Hudbou proti předsudkům Film: Cesta ven Cenu Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Můj život s handicapem za rok 2014 získal Štěpán Hon se sérií fotografií Zásnuby Jindřišky a Hynka v areálu týdenního stacionáře Hvozdy o.p.s. pr a komunikace vdv

34 Kolika organizacím a jednotlivcům VDV pomohl? Počet Počet Objem nadačních Rok organizací jednotlivců příspěvků v Kč Nadační příspěvky organizacím vyšší než 10 tisíc Kč Podíl jednotlivých programů na celkovém objemu příspěvků v roce 2014: Sociální a humanitární programy 70% Vzdělání 14% Zdravotnictví 11% Jiné 5% 14% 11% 5% 70% 32

35 ORGANIZACE SÍDLO PŘIDĚLENO NÁZEV PROJEKTU Přední hlídka Royal Rangeres v ČR lestkov Kč rehabilitační pobyt pro děti s postižením AC Facility, s. r. o. průhonice Kč skříně, stolky Aktivně proti času o. s. Vejprty Kč nákup bezpečnostních náramků Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Čáslav - Filipov Kč antidekubitní matrace Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Praha Kč profesionální monitoring CRP u osob Loucký Mlýn s Alzheimerovým onemocněním Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Praha Kč šetrný a bezpečný transport pro apaliky: Písek zvedák s váhou Alzheimercentrum Průhonice, o.p.s. Průhonice Kč chodítka čtyřkolová Apropo Jičín z. s. Jičín Kč příspěvek na pořízení vozu a ozdravný pobyt dětí se zdravotním postižením ARKADIE, o.p.s. teplice Kč sportovně-rekreační pobyt pro děti a mládež se zdravotním postižením Armáda spásy v ČR, z. s. praha Kč vozíky, chodítko Asociace pomáhající lidem praha Kč speciální úprava vozu a herní prvky s autismem o.s. Asociace poskytovatelů soc.služeb Tábor Kč vzdělávání zaměstnanců BETANIE - křesťanská pomoc, z.s. Brno Kč pečovatelské sety Blízký soused z.s. plzeň Kč úhrada dětského tábora Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. Kralupy Kč hiporehabilitační pobyt nad Vltavou Centrum pro seniory Zahrada,o.p.s. Bystřice Kč kurzy bazální stimulace pro personál pod Hostýnem Centrum pro zdravotně postižené Liberec XI Kč elektrická polohovací lůžka Libereckého kraje, o.s. - Růžodol i a antidekubitní matrace Cesta domů, hospicové o.s. praha Kč podpora mobility a terénní péče multidisciplinárního týmu Česká asociace pro psych.zdraví praha Kč odměny lektoři Česká maltézská pomoc o.p.s. České Kč úprava vozu pro děti se zdravotním Budějovice postižením Čhavorikani Luma z.s. krupka Kč nájemné za klubovnu Denní a pobyt. soc. služby p.o. Česká Lípa Kč pořízení rehabilitačního přístroje Motren Duo nadační příspěvky vdv

36 ORGANIZACE SÍDLO PŘIDĚLENO NÁZEV PROJEKTU Denní centrum pro seniory Bakov JIZERA, o.s. nad Jizerou Kč odlehčovací služba pro seniory: nábytek Dětské klimatické pobyty, o.p.s. plzeň Kč léčebné klimatické pobyty pro děti astmatiky a ekzematiky Diecézní charita Brno Znojmo Kč pohonné hmoty pro pečovatelskou službu - Oblastní charita Znojmo Diakonie ČCE - hospic Citadela Valašské Meziříčí Kč linka, varná deska, trouba, sedačka Diakonie ČCE - středisko Libice Kč průmyslová pračka v Libici nad Cidlinou nad Cidlinou Diakonie ČCE - středisko myslibořice Kč vzdělávání personálu pečujícího o klienty v Myslibořicích s Alzheimerovou chorobou Diakonie ČCE - středisko Vsetín Vsetín Kč polohovací křesla s jídelní deskou Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Plzeň Kč vybavení chráněného bydlení Diecézní charita České Budějovice Veselí Kč různé pomůcky, skútr pro seniory nad Lužnicí Diecézní charita Plzeň plzeň Kč polohovací lůžka s matrací Domácí hospic Jordán, o.p.s. tábor Kč lůžka, chodítka, vozík, skříň Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov Kč oxygenerátor, antidekubitní podložky nad Kněžnou a vybavení místnosti Domácí hospic Vysočina, o.p.s. nové Město Kč polohovací lůžka na Moravě Domov seniorů Dubí Kč vzdělávání pracovníků v konceptu bazální Rezidence Tereza Dubí, o.p.s. stimulace Domov sv. Alžběty - domov pro seniory Tišnov Kč matrace s podložkou Domov sv. Karla Boromejského praha Kč antidekubitní systém pro pacienty Domova Domov sv. Rodiny praha Kč pořízení vozíků a toaletního křesla Domov u zámku, o.s. Ivanovice Kč telefony, propojení pokojů s ošetřovateli na Hané Drop In, o.p.s. praha Kč vybavení střediska EAPN ČR, o. s. praha Kč evropský seminář o sociálním bydlení Elpida, o.p.s. praha Kč bezplatné poradenství pro seniory a časopis Vital Farní charita Beroun Beroun Kč křesla do stacionáře sv. Anežky České 34

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, děkuji Vám, že se připojujete k našemu úsilí o pomoc a podporu pro

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 1/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 1/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 1/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci, srdečně Vás zdravím na prahu jara, kdy se Vaše kvality nejlépe projevují! Ať v nastávající sezóně běháte

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci, V měsíci květnu nás čekají dvě vrcholové události. Pro vás je to pražský Volkswagen Maraton Praha, pro Výbor

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník www.modryhroch.cz facebook.com/modryhrochcz CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2016 9. ročník série čtyř turnajů na podporu dětí po těžkých úrazech Motto: Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem. Golf & Ski

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2011 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 7 6)

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013

Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013 Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milí běžci dobré vůle, v letošním roce slavíme Rok Olgy Havlové. Čím dál, tím víc chápeme, že paní Olga byla mimořádnou osobností.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.)

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.) Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s (ČMISK, o.p.s.) Výroční zpráva za rok 2012 Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) byl zapsán u Městského soudu v Praze 27.10.2010 jako

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

OPS - profi. Swietelsky - Město profi 5: (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4: (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2: (4:4)

OPS - profi. Swietelsky - Město profi 5: (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4: (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2: (4:4) OPS - profi Swietelsky - Město profi 5:1 1016-937 (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4:2 1041-977 (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2:4 966-980 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 1 1 0 0 5,0:1,0 5,0:3,0 1016

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. března 2018 Boskovice

Více

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

ID ZZ I. Smluvní strany

ID ZZ I. Smluvní strany DODATEK Č. I KE SMLOUVÉ O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2014 Motto: Naděje má křídla Obsah 1. Úvod - slovo ředitelky... 1 2. Struktura organizace... 1 3. Poslání... 2 4. Historie společnosti...

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více