Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním samosprávám a napomáhat rozvoji území Plzeňského kraje. Klíčovou hodnotou organizace je její odborný kolektiv. Hlavní principy, které se snažíme společně naplňovat jsou vysoká odborná úroveň, znalost rozvojových potřeb, spolehlivost, respekt, otevřenost a vstřícnost vůči našim partnerům. Přál bych si, aby RRA Plzeňského kraje byla i nadále vnímána jako spolehlivý a odborně kvalifikovaný partner měst a obcí i správy Plzeňského kraje. Organizace je finančně zdravá a stabilní. Velmi si Vážím příležitosti stát v jejím čele a věřím, že stejně jako pro mne je i pro její zaměstnance práce v agentuře zajímavá. Ing. Filip Uhlík, ředitel strana 2

3 Úvod strana 3

4 Výroční zpráva Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, obecně prospěšné společnosti /RRA PK/ je zpracována v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech a je k dispozici ve Sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu, internetových stránkách společnosti i k nahlédnutí v sídle organizace. Výroční zpráva RRA PK shrnuje základní fakta týkající se organizace, jejích aktivit a ekonomických výsledků za rok Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje je nezisková organizace založená v roce Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu. Vedle Plzeňského kraje a měst a obcí patří k významným klientům RRA PK také ministerstva, vysoké školy i soukromé subjekty. Pracovní úkoly mají především charakter tvorby analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Ty jsou realizovány převážně v území Plzeňského kraje i v rámci mezinárodních programů spolupráce. RRA PK je členem České asociace rozvojových agentur. Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tématických oblastí regionálního rozvoje a opírá se zejména o komplexní informace o území Plzeňského kraje. Plzeňský kraj využívá těchto služeb například v souvislosti s přípravou komplexních programů rozvoje kraje a územních a oborových koncepcí. Města a obce využívají analytické služby v procesu prostorového a územního plánování, rozhodování o investičních prioritách například v oblasti školství, nebo sociálních služeb. Služby přípravy a řízení rozvojových projektů, které jsou často finančně podporovány z evropských fondů, se soustředí na prioritní oblasti rozvoje Plzeňského kraje, kterými jsou rozvoj systému regionálního školství, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí a občanské vybavenosti měst a obcí včetně investic na podporu zaměstnanosti. RRA PK vykonává činnost hlavní kanceláře Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, organizuje vzdělávací činnost pro zástupce územních samospráv a zprostředkovává odbornou pomoc v širokém spektru potřeb spojených řízením měst a obcí v Plzeňském kraji. RRA Plzeňského kraje je řízena ředitelem, 15 ti člennou správní a 6 ti člennou dozorčí radou ve které jsou zastoupeny osoby jmenované zakladateli a Plzeňským krajem. V RRA PK pracuje 15 stálých zaměstnanců (15 přepočtených pracovních úvazků za rok 2013). strana 4

5 Zakladatelé strana 5

6 SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (www.smopk.cz) Sdružení je jedním z řady uskupení obcí v Plzeňském kraji. Jedná se o otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž i jiné právnické osoby. Na rozdíl od ostatních uskupení obcí v kraji je Sdružení postaveno na krajském principu, jeho územní působnost je pro celý Plzeňský kraj. Právě z tohoto důvodu je v rámci Plzeňského kraje největším subjektem sdružujícím obce a města. V současné době je jeho členem 176 obcí a měst Plzeňského kraje, což je 81% obyvatel Plzeňského kraje. Hlavními cíli Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje jsou: zastupovat zájmy samosprávy na úrovni samosprávy Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úrovni státu; hájit společné zájmy a práva členských obcí Sdružení, zastupovat zájmy samosprávy obcí na úrovni řídících a monitorovacích orgánů pro jednotky NUTS II Jihozápad při využívání strukturálních fondů Evropské unie; zastupovat zájmy samosprávy v regionálních orgánech, koordinovat postupy regionálních orgánů při řešení problémů obcí různých oblastí; spolupracovat s představiteli Parlamentu ČR zvolenými za Plzeňský kraj, s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku Plzeňského kraje se vztahem ke sdruženým obcím, snažit se uplatňovat jejich prostřednictvím zákonodárné aktivity; podporovat vznik a aktivity územně menších forem spolupráce obcí (mikroregionů); vytvářet vlastní aktivity vedoucí k podpoře obcí kraje, vlastní projekty. REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE (www.rhkpk.cz) Byla utvořena sloučením Okresních hospodářských komor Plzeň město, Plzeň sever a Tachov. Jako nevládní instituce sdružuje právnické a fyzické osoby na základě dobrovolného členství. Předním posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů. Zároveň rozvíjí podnikatelské vztahy navenek včetně mezinárodní spolupráce. Hospodářská komora paralelně zastupuje své členy při jednáních s úřady státní a místní samosprávy. strana 6

7 BIC PLZEŇ PODNIKATELSKÉ A INOVAČNÍ CENTRUM (www.bic.cz) Bylo založeno městem Plzeň v roce 1992 jako společnost podporující rozvoj inovačního podnikání v regionu. Působí v rámci mezinárodních sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním podnikům: pomoc podnikatelům při získávání dotací, poradenství při tvorbě podnikatelských plánů, služby pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, asistenční služby při transferu technologií, pronájem prostor pro inovační podnikání, poradenství pro podnikání v Evropské unii. ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ (http://ukr.plzen.eu) Příspěvková organizace zřízená městem Plzní v roce 1991 jejímž hlavním úkolem je zajištění širokého spektra dokumentů pro budoucí rozvoj města. Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (www.zcu.cz) Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je vysokoškolskou institucí, která vznikla v roce Počtem studentů a portfoliem nabídky studijních programů patří mezi nejvýznamnější veřejné vysoké školy v České republice. Západočeská univerzita je jedinou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, která nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblastí strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filozofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva, veřejné správy a zdravotnictví. ZČU je také významným centrem výzkumných kapacit v Plzeňském kraji. strana 7

8 PLZEŇSKÝ KRAJ (www.plzensky-kraj.cz) Plzeňský kraj je zastoupen v řídících orgánech Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s od roku Plzeňský kraj je jedním ze čtrnácti samosprávných územních krajských celků, jejichž vznik a činnost jsou od roku 2000 důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Mezi rozhodující samosprávné kompetence Plzeňského kraje patří oblasti dopravy (zejména silnic II. a III. tříd), středního školství, zdravotnictví a územního plánování. strana 8

9 Oblasti poskytovaných služeb strana 9

10 Služby jsou poskytovány především územním samosprávám Plzeňského kraje, tedy městům a obcím a Plzeňskému kraji. ANALÝZY, KONCEPCE A STRATEGIE RRA PK zpracovává analýzy území Plzeňského kraje v řadě tematických oblastí regionálního rozvoje. Charakteristickou službou je zpracování odborných studií, podkladů pro rozhodování vrcholových orgánů veřejné správy a jejích odborných útvarů. Zpracování dat se provádí moderními technikami, interpretaci informací podporuje geografický informační systém. Analytické a koncepční služby jsou nabízeny komplexně v programech rozvoje kraje a měst a obcí a v následujících tematických oblastech: demografie osídlení hospodářství a trh práce doprava a technická infrastruktura životní prostředí Nabízené služby: sběr, zpracování a interpretaci dat o obyvatelstvu a území zpracování demografických prognóz zpracování oborových koncepcí i programových dokumentů průzkumy a rozbory územně analytických podkladů a územních plánů regionální rozvojové strategie a programy vyhodnocení / evaluace rozvojových programů studie proveditelnosti projektů rozvoje vzdělávání pomoc při přípravě žádostí o dotační financování projektů zpracování analýz a hodnocení s využitím GIS VZDĚLÁVÁNÍ, TRH PRÁCE, SOCIÁLNÍ INTEGRACE Konkurenceschopnost Plzeňského kraje bude v budoucnu významně ovlivňovat úroveň vzdělanosti jeho obyvatel. V této souvislosti zajišťuje RRA Plzeňského kraje periodické sledování situace na trhu práce a snaží se nabízet moderní náměty pro zvýšení kvality vzdělávacího systému především v oblasti regionálního školství. strana 10

11 RRA PK se dlouhodobě věnuje vyhodnocování a vzájemným souvislostem v následujících oblastech: demografie Plzeňského kraje regionální systém vzdělávání trh práce v Plzeňském kraji Nabízené služby: zpracování regionálních demografických prognóz analýzy trhů z hlediska demografických charakteristik součást strategických plánů a studií proveditelnosti, lokalizačních studií apod. strategie a koncepce rozvoje lidských zdrojů analýzy a hodnocení struktury sítě škol a jejich oborové nabídky analýza regionálního a místního trhu práce příprava realizace projektů zvýšení kvality vzdělávání v rámci programů podpory Evropského sociálního fondu poradenství při zpracování žádostí o finanční podporu projektů rozvoje lidských zdrojů ROZVOJ MĚST A OBCÍ V oblasti služeb rozvoje měst a obcí RRA PK zajišťuje poradenskou pomoc, která zahrnuje formulaci investičního záměru, prověření jeho technické a finanční proveditelnosti, součinnost při získávání finančních zdrojů pro realizaci včetně pomoci při zajištění souladu realizace projektu a podmínek poskytnuté finanční podpory. Služby projektového řízení s využitím komplexních znalostí dostupných regionálních, státních a evropských dotačních programů nabízí RRA PK v následujících oblastech: rekonstrukce objektů škol, knihoven, zdravotní a sociální péče zařízení pro kulturu a sport obnova památek úprava veřejných prostranství regenerace území brownfields, nevyužitých areálů a objektů (např. kasáren) strana 11

12 Nabízené služby: zpracování víceletého investičního programu obce zhodnocení dostupnosti finanční podpory příprava investičního záměru projektu studie proveditelnosti projektu zpracování žádostí o finanční podporu či úvěrové financování řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Územní samosprávy v kraji odpovídají za rozvoj sítě silnic II. a III. tříd a místních komunikací. RRA PK se soustředí s především na podporu plánování v oblasti investic, hodnocení ekonomické efektivity dopravních staveb a získávání externích finančních zdrojů na jejich realizaci. Služby RRA PK se soustředí na podporu investorů při přípravě a řízení realizaci dopravních staveb a soustředí se na následující oblasti: výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd a místních komunikací zlepšení dopravní bezpečnosti chodců ve městech a obcích rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Nabízené služby: zpracování víceletých investičních plánů organizace dopravních průzkumů hodnocení ekonomické efektivity dopravních investic zpracování studií proveditelnosti zpracování žádostí o finanční podporu či úvěrové financování řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli strana 12

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dlouhodobým záměrem RRA PK je realizovat opatření v oblasti ochrany životního prostředí, zejména napomáhat vybudování regionálního integrovaného systému pro nakládání s odpady v Plzeňském kraji. To předpokládá zejména budování regionálního partnerství a shody na realizaci krajské strategie nakládání s odpady, ale i řadu investic do infrastruktury ve městech a obcích, které nesou jako zákonní původci komunálních odpadů rozhodující odpovědnost za splnění cílů zlepšení podmínek životního prostředí, které ČR v souvislosti se vstupem ČR do EU v roce 2004 přijala. RRA Plzeňského kraje dlouhodobě buduje odbornou kapacitu v oblasti poradenství zaměřenou na zavádění moderních způsobů nakládání s odpady a soustředí se na následující oblasti: regionální a městské analýzy, koncepce a plány pro nakládání s (komunálními) odpady příprava a řízení realizace investičních projektů infrastruktury pro nakládání s odpady výstavba sběrných dvorů nástroje pro zlepšení podmínek třídění a materiálového využití odpadu ekologická výchova a osvěta, poradenská činnost ve spolupráci se SFŽP Nabízené služby: zpracování a aktualizace plánů odpadového hospodářství měst a obcí metodická pomoc obcím při aplikaci zákona o nakládání s odpady / tvorba a aktualizace obecních vyhlášek o nakládání s odpady zpracování rozborů odpadů (skladba, energetická hodnota) ověření technické, tržní a finanční proveditelnosti investičních záměrů měst a obcí v oblasti nakládání s odpady příprava žádostí o finanční podporu realizace investic sběrné dvory, kompostárny, vybavení měst a obcí infrastrukturou pro třídění odpadů řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv zadávání veřejných zakázek v oblasti nakládání s odpady zapojení měst a obcí do systémů odděleného sběru odpadů EKO-KOM, ELEKTROWIN přednášková a osvětová činnost pro školy a veřejnost strana 13

14 Významné aktivity v roce 2013 strana 14

15 PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE Předmětem práce byla aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje, který byl zpracován v roce Program rozvoje Plzeňského kraje (Program) je pořizován v souladu s požadavky zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Měl by sloužit jako nástroj pro koordinaci regionálního rozvoje a podklad pro další územní a oborové koncepce Plzeňského kraje. Výstupy zpracování Programu jsou využívány pro zajištění součinnosti Plzeňského kraje, ale také měst a obcí s centrálními správními orgány při přípravě programů fondů EU v období V rámci zpracování Programu byly využity poznatky a doporučení Metodiky pro přípravu veřejných strategií (MFČR, 2012). VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCE S MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V rámci přípravy ČR na využití finančních zdrojů EU v období zajišťovala RRA Plzeňského kraje pro Ministerstvo pro místní rozvoj dva významné úkoly. Oba se týkaly přípravy Integrovaného operačního programu (IROP), zejména pak otázky definování územních rozdílů na úrovni krajů ČR v rámci intervenčních oblastí IROP a dále pak vymezení tzv. regionálních center pro účely aplikace nástroje ITI v podmínkách ČR. RRA Plzeňského kraje ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj zajistilo aktualizaci Regionálního informačního systému (RIS, CRR). VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ SLDB 2011 Ve spolupráci s Plzeňským krajem pokračovaly práce na vyhodnocení dat získaných v rámci Sčítání lidí domů a bytů v ČR v roce V roce 2013 bylo možno na základě publikovaných dat zahájit podrobnější vyhodnocení údajů o vyjížďce a dojížďce za prací a vzděláním v Plzeňském kraji. ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Společně s Plzeňským krajem, Západočeskou univerzitou, BIC Plzeň a Regionální hospodářskou komorou se RRA zúčastnila zpracování úvodní analýzy pro krajskou přílohu národní S3 strategie (Smart Specialization Strategy), která je mj. požadována jako podklad pro využití finančních nástrojů podpory výzkumu a inovací v ČR. Důležitým výsledkem zapojení RRA Plzeňského kraje do procesu přípravy je kromě analýzy, také sada doporučení strana 15

16 a návrhů priorit pro území Plzeňského kraje, které se mj. týkají zajištění stability a využití výzkumné infrastruktury, z valné části spojené se Západočeskou univerzitou. PROGRAMY ROZVOJE MĚST A OBCÍ Ve prospěch měst a obcí zajišťuje RRA Plzeňského kraje odbornou pomoc v oblastech strategického a prostorového plánování. Zájem o tuto činnost projevují města a obce i v souvislosti s přípravou ČR na programové období EU V rámci této činnosti patří mezi nejvýznamnější aktivity např. zpracování analytické části Programu rozvoje města Domažlice. V rámci kapacit RRA byla ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně poskytnuta technická pomoc městu Plzni v rámci přípravy nástroje ITI Plzeňské aglomerace (souvisí s přípravou ČR na financování programů fondů EU). ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI - PROJEKTY OPVK Projekty s finanční podporou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2013 významně napomohly realizaci některých dlouhodobě prosazovaných aktivit. V roce 2013 v rámci RRA Plzeňského kraje probíhala realizace čtyř projektů. SYSTEMATICKÁ PODPORA POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE ZČU Projekt reaguje na stagnující zájem o vědní, přírodovědné a technické obory. Jeho hlavním realizátorem je Západočeská univerzita, RRA Plzeňského kraje zajišťuje roli partnera pro spolupráci se základními a středními školami v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji a ve svém výsledku by měl mj. posílit zájem studentů o studium na ZČU. Projekt je financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. V první fázi projektu v roce 2012 RRA PK zpracovala Komunikační plán pro popularizaci vědy ZČU, Manuál k popularizaci vědy pro pedagogy společně s nabídkou akcí připravených ZČU pro žáky ZŠ, SŠ a jejich pedagogy a Metodiku popularizace VaV pro pracovníky ZČU zaměřenou na odlišnosti cílové skupiny žáků ZŠ a SŠ. RRA PK společně se ZČU připravuje workshopy pro pedagogy, na kterých představuje ucelenou nabídku připravených akcí s motivačními ukázkami (historie, elektrotechniky, fyziky, psychologie, chemie, zdravotnictví a výtvarné kultury) ze strany ZČU popularizující VaV a rozšiřující běžnou výuku i mimoškolní činnost a akcí pro pedagogy ZŠ a SŠ. V roce 2013 proběhlo 18 workshopů pro pedagogy a to v Plzeňském (Rokycany, Plasy, Domažlice, Klatovy, Plzeň, Horšovský Týn) a Jihočeském kraji v Českých Budějovicích. Následně se strana 16

17 počítá s další realizací akcí dle zájmu škol z těchto regionů. Proběhlo 152 přednášek pro žáky ZŠ a SŠ, zapojilo se cca 32 lektorů z řad pedagogů škol a bylo podpořeno přibližně 4000 žáků. Proběhly 4 akce pro pedagogy a společně s Techmania Science center proběhl workshop Jak vytvořit úspěšný exponát s pro výzkumné pracovníky ZČU. Na konci roku 2013 probíhala příprava průvodce pro popularizátory vědy Most ze světa vědy. Ukončení projektu je plánováno v roce PRIMUS - VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY Projekt byl připraven ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje a probíhal v období od března 2012 do srpna Cílem projektu bylo vytvořit komplexní nabídku vzdělávacích kurzů pro zastupitele měst a obcí v Plzeňském kraji, reagující na poptávku a potřeby zastupitelů. V projektu vzniklo 7 vzdělávacích kurzů. Nejrozsáhlejším kurzem je kurz Úvodní vzdělávání pro zastupitele zaměřený na 12 vybraných pro zastupitele nejvýznamnějších okruhů problematiky spojeného s řízením obce. Zájem o účast projevili zástupci měst a obcí v Plzeňském kraji i na dalších pěti, většinou třídenních odborných kurzech s názvy: Co může zastupitel a co úřad, Hospodaření s majetkem obce, Rozvoj obce a jeho financování, Rozvoj nebo regulace a Životní prostředí v obci a kurz zaměřený na mediální dovednosti zastupitelů Rozumíme médiím. Vzdělávací kurzy zaměřené na praktické dovednosti jsou využitelné členy zastupitelstev obcí, jejich odborných komisí a výborů, popřípadě i pracovníky městských a obecních úřadů. V Plzeňském kraji se pilotního ověření zúčastnilo celkem 81 zastupitelů z 33 měst a obcí v Plzeňském kraji (z toho 29 měst a obcí sdružených v SMOPK). V rámci pilotního ověření vytvořených kurzů bylo podpořeno 125 osob. Od srpna 2013 probíhá nabídka a realizace kurzů v rámci udržitelnosti. Na podzim 2013 proběhl kurz Rozvoj nebo regulace, zaměřený na téma veřejné podpory a připravované změny, jehož hostem byl pan JUDr. Hynek Brom, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V závěru roku probíhaly úpravy jednotlivých kurzů v souladu s novými legislativními úpravami, související především s NOZ. Projekt byl realizován v rámci Globálního grantu Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň ve spolupráci s RRAPK realizovaly v období duben 2012 prosinec 2013 projekt na podporu poradenství v oblasti dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Cílem tohoto projektu je strana 17

18 vytvoření informačního a poradenského pracoviště se zaměřením na poradenství v dalším vzdělávání a kariérové poradenství. Hlavní důraz se klade na rozvoj klíčových dovedností a lepší uplatnění jednotlivce na trhu práce. Na základě sledování potřeb této cílové skupiny je vytvořeno 9 vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj vybraných klíčových dovedností (ICT dovednosti, informační a jazykové dovednosti, pracovní dovednosti). V souvislosti s realizací uvedeného projektu RRA Plzeňského kraje zajistila přípravu žádosti pro finanční podporu fyzického vybudování poradenského střediska, které by mělo být uvedeno do provozu v roce Příprava velkých projektů OPVK v Plzeňském kraji V rámci odborných kompetencí pracovníků RRA Plzeňského kraje byla zajištěna příprava projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a díky němu získává podporu na dovybavení přírodovědných laboratoří a technických dílen v celkové hodnotě téměř 95 mil. Kč 18 středních škol v Plzeňském kraji, zapojených do projektu jako partneři, které umožní zkvalitnění výuky v technických a přírodovědných oborech. Uplatněním nových forem spolupráce středních a 70 základních škol se zaměstnavateli přispěje k rozvoji komunitního rozvoje a také k zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory. V rámci projektů spolufinancovaných z prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl na počátku roku 2013 dokončován projekt Úspěšná škola, který byl připraven a jako podpůrný nástroj určený středním školám v Plzeňském kraji. Smyslem projektu je předání dovedností v oblastech strategického řízení a marketingu školy v prostředí výrazného poklesu počtu žáků. Projekt byl podpořen v oblasti podpory 1.3. OPVK zaměřeného na vzdělávání pedagogických pracovníků. Kromě absolvovaných vzdělávacích programů se zúčastněným školám dařilo prakticky ověřit získané informace v rámci vlastních zjednodušených strategických plánů rozvoje. Od března 2013 RRAPK realizuje projekt z oblasti podpory 1.1 OP VK s názvem Poznej svůj okres - mikroregionální atlasy. Obsahem projektu je územně koncipovaná výuková aplikace, jejímž posláním je probuzení zájmu žáků o okres, kde se narodili a kde navštěvují školu. Obsahem výukové aplikace jsou podrobné informace o okresu z pohledu geografického, historického, přírodovědného apod., v geografických souvislostech. Výuková strana 18

19 aplikace je zpracována na úrovni okresu (Plzeň-město, Rokycany). Výklad problematiky na této úrovni zvýší názornost výuky a zájem žáků o ní, neboť žáci budou moci uplatnit své konkrétní poznatky a zkušenosti v rámci různých předmětů. Projekt podporuje aktivizující metody výuky (práce v terénu, projektová výuka, komunikace s obyvateli). Program je určen pro výuku žáků 1. a 2. stupně ZŠ a pro žáky víceletých gymnázií a jsou využitelné zejména v předmětech Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova, Přírodopis a vhodné pro výuku regionálních souvislostí s důrazem na mezipředmětové vazby a průřezová témata. Výuková aplikace má i dvě cizojazyčné verze, je tedy zároveň vhodná pro výuku cizích jazyků Anglického a Německého jazyka. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Nakládání s odpady patří mezi významné kompetence měst a obcí. V souladu s Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje i s výhledem na očekávané změny legislativy je dlouhodobým záměrem RRA PK zajištění vybavenosti měst a obcí infrastrukturou pro nakládání s odpady. V roce 2013 se RRA PK podílela na přípravě 12 žádostí o finanční podporu z operačního programu Životního prostředí, Prioritní osy 4.1, a to na výstavbu sběrných dvorů odpadů, na podporu výstavby zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů z měst a obcí kompostáren a jejich doplnění a zkvalitnění novými technologiemi (úprava odpadu a jeho třídění a překládání). V průběhu roku 2013 byla dokončena výstavba sběrných dvorů odpadů v obci Merklín a městě Planá. V současné době je v Plzeňském kraji v provozu 84 sběrných dvorů odpadů, z nichž 37 bylo postaveno za finanční podpory z veřejných zdrojů. Konzultanti RRA Plzeňského kraje se v roce 2013 podíleli na přípravě podkladů pro zajištění financování projektu ZEVO Chotíkov a dalších souvisejících projektů, které se ucházejí o finanční podporu EU. PODPORA ROZVOJE SLUŽEB ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Systematická podpora rozvoje služeb odpadového hospodářství v Plzeňském kraji zahrnuje koordinaci řady spolupracujících subjektů, kterými jsou Plzeňský kraj, společnosti zajišťujících systémy zpětného odběru (zejména společnost EKO-KOM), města a obce v Plzeňském kraji a další významné společnosti v oblasti služeb hospodaření s komunálními odpady. V roce 2013 byla realizována již 11. etapa tohoto projektu, jehož hlavním výsledkem je zvyšování podílu separovaných složek odpadů. Z hlediska množství vytříděného odpadu se Plzeňský kraj dlouhodobě umisťuje na prvních místech v mezikrajském srovnání. V rámci strana 19

20 projektu je realizována řada vzdělávacích a osvětových aktivit na podporu separovaných složek komunálních odpadů. Kromě těchto aktivit patří k významným výsledkům projektu provádění pravidelných rozborů složení odpadu a také dovybavení a obnova vybavení měst a obcí sběrnými nádobami. V rámci tohoto projektu bylo v období rozmístěno ve 465 obcích celkem 1629 sběrných nádob na sklo, papír a plasty. Dalších 352 nádob pořídily obce z vlastních prostředků. V roce 2013 byl tento počet navýšen o dalších 150 nádob. Dále pokračovalo vybavení školských zařízení sběrnými nádobami na vytříděné složky odpadů. Součástí celého systému nakládání s odpady je i realizace zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Nedílnou součástí projektu je spolupráce na systému ekologické výchovy a osvěty. RRA Plzeňského kraje zajišťuje ve spolupráci s Plzeňským krajem využití uceleného vzdělávacího programu určeného především pro žáky základních a středních škol ve školícím středisku v Černošíně, pokračují odborné semináře pro obce se zaměřením na řešení problematiky v oblasti odpadového hospodářství. Mezi velmi úspěšné akce lze v roce 2013 zařadit také exkurzi zástupců samosprávy měst a obcí a Plzeňského kraje do SAKO Brno, a.s., která byla zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti nakládání s odpady a návštěvu konkrétních zařízení pro nakládání a zpracování komunálních odpadů. Působení RRA Plzeňského kraje v oblasti koordinace a spolupráce budování regionálního systému nakládání s odpady nabývá na významu i v souvislosti s očekávanými zásadními změnami legislativy. ROZVOJ VYBAVENOSTI MĚST A OBCÍ V oblasti rozvoje občanské vybavenosti Plzeňského kraje byly realizovány práce na řípravě projektů dle potřeb měst a obcí a správy Plzeňského kraje. Mezi finančně nejvýznamnější projekty patří Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod. Pro projekt transformace DOZP Stod byla v roce 2012 úspěšně připravena a podána žádost o finanční podporu jeho pokračování ve druhé etapě. Projekt byl v roce 2013 realizován s finanční podporou Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je sociální integrace více než 100 klientů (zdravotně postižených) přeměnou Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod na zařízení poskytující sociální služby v uživatelově přirozeném prostředí. Zájem měst a obcí se mj. soustředil na realizaci projektů souvisejících s rozvojem vybavenosti pro cestovní ruch a kulturu. Pro tyto oblasti bylo možno využít především finančních zdrojů Regionálního operačního programu Jihozápad. Dokončen byl například strana 20

21 projekt vytvoření nové moderní expozice Západočeského muzea, který je mj. i součástí širší strategie Plzeň Evropské hlavní město kultury Zahájena byla realizace u projektů obnovy kulturních a památkově chráněných objektů, regenerace veřejných prostranství v areálu NKP Klášter Plasy, sportovních a rekreačních zařízení v Kralovicích a Blovicích. Ve prospěch menších obcí byla například zahájena realizace víceúčelového centra v Nevřeni atd. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI Investice v oblasti rozvoje dopravní sítě zdrojově zajištěné z prostředků fondů EU představují nejvýznamnější rozpočtovou prioritu Plzeňského kraje. Konzultanti RRA Plzeňského kraje se podílejí na přípravě a řízení těchto staveb. Celkem bylo do konce roku 2013 připraveno více než 40 investičních projektů na silnicích II. a III. tříd. Mezi nejvýznamnější akce, na kterých se pracovníci RRA Plzeňského kraje podíleli patří projekty Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni a Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa v celkové předpokládané hodnotě 960 mil. Kč. Tyto dopravní stavby by měly být dokončeny v roce RRA Plzeňského kraje zajišťuje také činnosti v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury v majetku měst a obcí. V této souvislosti se jedná zejména o projekty rekonstrukcí místních komunikací, nebo projekty zvyšování bezpečnosti dopravy s finanční pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury. Zahájena byla příprava projektů rekonstrukcí místních komunikací. SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Při spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje zajišťuje RRA Plzeňského kraje jednání orgánů sdružení, především pak jednání správního výboru, předsednictva a kontrolní komise. RRA Plzeňského kraje v rámci sekretariátu sdružení zajišťuje vedení ekonomické agendy a věcnou a obsahovou náplň činnosti. V rámci plnění úkolů sekretariátu SMOPK se v roce 2013 pracovníci RRA PK soustředili také na přípravu a organizaci XV. řádného sněmu. Zaměstnanci RRA PK zpracovali pro vedení SMOPK i členské obce podklady pro řadu stanovisek předkládaných v rámci připomínkování řady reforem. V rámci projektů SMOPK poskytla RRA PK podporu při přípravě akce Nákup kontejnerů na objemný odpad ve prospěch zlepšení vybavenosti sběrných dvorů v majetku měst a obcí v Plzeňském kraji, který byl finančně podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Ve prospěch měst a obcí byly organizovány konference, semináře, setkání s poslanci a senátory volenými za území Plzeňského kraje, jednání s vedením Plzeňského kraje apod. strana 21

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2014

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 15 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo Program jednání 1. Zahájení, schválení programu a schválení hostů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Určeno pro jednání správní rady Koordinačního a informačního střediska pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. jako v pořadí 5. Výroční zprávy, a to za rok 2013.

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více