Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním samosprávám a napomáhat rozvoji území Plzeňského kraje. Klíčovou hodnotou organizace je její odborný kolektiv. Hlavní principy, které se snažíme společně naplňovat jsou vysoká odborná úroveň, znalost rozvojových potřeb, spolehlivost, respekt, otevřenost a vstřícnost vůči našim partnerům. Přál bych si, aby RRA Plzeňského kraje byla i nadále vnímána jako spolehlivý a odborně kvalifikovaný partner měst a obcí i správy Plzeňského kraje. Organizace je finančně zdravá a stabilní. Velmi si Vážím příležitosti stát v jejím čele a věřím, že stejně jako pro mne je i pro její zaměstnance práce v agentuře zajímavá. Ing. Filip Uhlík, ředitel strana 2

3 Úvod strana 3

4 Výroční zpráva Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, obecně prospěšné společnosti /RRA PK/ je zpracována v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech a je k dispozici ve Sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu, internetových stránkách společnosti i k nahlédnutí v sídle organizace. Výroční zpráva RRA PK shrnuje základní fakta týkající se organizace, jejích aktivit a ekonomických výsledků za rok Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje je nezisková organizace založená v roce Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu. Vedle Plzeňského kraje a měst a obcí patří k významným klientům RRA PK také ministerstva, vysoké školy i soukromé subjekty. Pracovní úkoly mají především charakter tvorby analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Ty jsou realizovány převážně v území Plzeňského kraje i v rámci mezinárodních programů spolupráce. RRA PK je členem České asociace rozvojových agentur. Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tématických oblastí regionálního rozvoje a opírá se zejména o komplexní informace o území Plzeňského kraje. Plzeňský kraj využívá těchto služeb například v souvislosti s přípravou komplexních programů rozvoje kraje a územních a oborových koncepcí. Města a obce využívají analytické služby v procesu prostorového a územního plánování, rozhodování o investičních prioritách například v oblasti školství, nebo sociálních služeb. Služby přípravy a řízení rozvojových projektů, které jsou často finančně podporovány z evropských fondů, se soustředí na prioritní oblasti rozvoje Plzeňského kraje, kterými jsou rozvoj systému regionálního školství, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí a občanské vybavenosti měst a obcí včetně investic na podporu zaměstnanosti. RRA PK vykonává činnost hlavní kanceláře Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, organizuje vzdělávací činnost pro zástupce územních samospráv a zprostředkovává odbornou pomoc v širokém spektru potřeb spojených řízením měst a obcí v Plzeňském kraji. RRA Plzeňského kraje je řízena ředitelem, 15 ti člennou správní a 6 ti člennou dozorčí radou ve které jsou zastoupeny osoby jmenované zakladateli a Plzeňským krajem. V RRA PK pracuje 15 stálých zaměstnanců (15 přepočtených pracovních úvazků za rok 2013). strana 4

5 Zakladatelé strana 5

6 SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (www.smopk.cz) Sdružení je jedním z řady uskupení obcí v Plzeňském kraji. Jedná se o otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž i jiné právnické osoby. Na rozdíl od ostatních uskupení obcí v kraji je Sdružení postaveno na krajském principu, jeho územní působnost je pro celý Plzeňský kraj. Právě z tohoto důvodu je v rámci Plzeňského kraje největším subjektem sdružujícím obce a města. V současné době je jeho členem 176 obcí a měst Plzeňského kraje, což je 81% obyvatel Plzeňského kraje. Hlavními cíli Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje jsou: zastupovat zájmy samosprávy na úrovni samosprávy Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úrovni státu; hájit společné zájmy a práva členských obcí Sdružení, zastupovat zájmy samosprávy obcí na úrovni řídících a monitorovacích orgánů pro jednotky NUTS II Jihozápad při využívání strukturálních fondů Evropské unie; zastupovat zájmy samosprávy v regionálních orgánech, koordinovat postupy regionálních orgánů při řešení problémů obcí různých oblastí; spolupracovat s představiteli Parlamentu ČR zvolenými za Plzeňský kraj, s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku Plzeňského kraje se vztahem ke sdruženým obcím, snažit se uplatňovat jejich prostřednictvím zákonodárné aktivity; podporovat vznik a aktivity územně menších forem spolupráce obcí (mikroregionů); vytvářet vlastní aktivity vedoucí k podpoře obcí kraje, vlastní projekty. REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE (www.rhkpk.cz) Byla utvořena sloučením Okresních hospodářských komor Plzeň město, Plzeň sever a Tachov. Jako nevládní instituce sdružuje právnické a fyzické osoby na základě dobrovolného členství. Předním posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů. Zároveň rozvíjí podnikatelské vztahy navenek včetně mezinárodní spolupráce. Hospodářská komora paralelně zastupuje své členy při jednáních s úřady státní a místní samosprávy. strana 6

7 BIC PLZEŇ PODNIKATELSKÉ A INOVAČNÍ CENTRUM (www.bic.cz) Bylo založeno městem Plzeň v roce 1992 jako společnost podporující rozvoj inovačního podnikání v regionu. Působí v rámci mezinárodních sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním podnikům: pomoc podnikatelům při získávání dotací, poradenství při tvorbě podnikatelských plánů, služby pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, asistenční služby při transferu technologií, pronájem prostor pro inovační podnikání, poradenství pro podnikání v Evropské unii. ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ (http://ukr.plzen.eu) Příspěvková organizace zřízená městem Plzní v roce 1991 jejímž hlavním úkolem je zajištění širokého spektra dokumentů pro budoucí rozvoj města. Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (www.zcu.cz) Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je vysokoškolskou institucí, která vznikla v roce Počtem studentů a portfoliem nabídky studijních programů patří mezi nejvýznamnější veřejné vysoké školy v České republice. Západočeská univerzita je jedinou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, která nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblastí strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filozofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva, veřejné správy a zdravotnictví. ZČU je také významným centrem výzkumných kapacit v Plzeňském kraji. strana 7

8 PLZEŇSKÝ KRAJ (www.plzensky-kraj.cz) Plzeňský kraj je zastoupen v řídících orgánech Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s od roku Plzeňský kraj je jedním ze čtrnácti samosprávných územních krajských celků, jejichž vznik a činnost jsou od roku 2000 důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Mezi rozhodující samosprávné kompetence Plzeňského kraje patří oblasti dopravy (zejména silnic II. a III. tříd), středního školství, zdravotnictví a územního plánování. strana 8

9 Oblasti poskytovaných služeb strana 9

10 Služby jsou poskytovány především územním samosprávám Plzeňského kraje, tedy městům a obcím a Plzeňskému kraji. ANALÝZY, KONCEPCE A STRATEGIE RRA PK zpracovává analýzy území Plzeňského kraje v řadě tematických oblastí regionálního rozvoje. Charakteristickou službou je zpracování odborných studií, podkladů pro rozhodování vrcholových orgánů veřejné správy a jejích odborných útvarů. Zpracování dat se provádí moderními technikami, interpretaci informací podporuje geografický informační systém. Analytické a koncepční služby jsou nabízeny komplexně v programech rozvoje kraje a měst a obcí a v následujících tematických oblastech: demografie osídlení hospodářství a trh práce doprava a technická infrastruktura životní prostředí Nabízené služby: sběr, zpracování a interpretaci dat o obyvatelstvu a území zpracování demografických prognóz zpracování oborových koncepcí i programových dokumentů průzkumy a rozbory územně analytických podkladů a územních plánů regionální rozvojové strategie a programy vyhodnocení / evaluace rozvojových programů studie proveditelnosti projektů rozvoje vzdělávání pomoc při přípravě žádostí o dotační financování projektů zpracování analýz a hodnocení s využitím GIS VZDĚLÁVÁNÍ, TRH PRÁCE, SOCIÁLNÍ INTEGRACE Konkurenceschopnost Plzeňského kraje bude v budoucnu významně ovlivňovat úroveň vzdělanosti jeho obyvatel. V této souvislosti zajišťuje RRA Plzeňského kraje periodické sledování situace na trhu práce a snaží se nabízet moderní náměty pro zvýšení kvality vzdělávacího systému především v oblasti regionálního školství. strana 10

11 RRA PK se dlouhodobě věnuje vyhodnocování a vzájemným souvislostem v následujících oblastech: demografie Plzeňského kraje regionální systém vzdělávání trh práce v Plzeňském kraji Nabízené služby: zpracování regionálních demografických prognóz analýzy trhů z hlediska demografických charakteristik součást strategických plánů a studií proveditelnosti, lokalizačních studií apod. strategie a koncepce rozvoje lidských zdrojů analýzy a hodnocení struktury sítě škol a jejich oborové nabídky analýza regionálního a místního trhu práce příprava realizace projektů zvýšení kvality vzdělávání v rámci programů podpory Evropského sociálního fondu poradenství při zpracování žádostí o finanční podporu projektů rozvoje lidských zdrojů ROZVOJ MĚST A OBCÍ V oblasti služeb rozvoje měst a obcí RRA PK zajišťuje poradenskou pomoc, která zahrnuje formulaci investičního záměru, prověření jeho technické a finanční proveditelnosti, součinnost při získávání finančních zdrojů pro realizaci včetně pomoci při zajištění souladu realizace projektu a podmínek poskytnuté finanční podpory. Služby projektového řízení s využitím komplexních znalostí dostupných regionálních, státních a evropských dotačních programů nabízí RRA PK v následujících oblastech: rekonstrukce objektů škol, knihoven, zdravotní a sociální péče zařízení pro kulturu a sport obnova památek úprava veřejných prostranství regenerace území brownfields, nevyužitých areálů a objektů (např. kasáren) strana 11

12 Nabízené služby: zpracování víceletého investičního programu obce zhodnocení dostupnosti finanční podpory příprava investičního záměru projektu studie proveditelnosti projektu zpracování žádostí o finanční podporu či úvěrové financování řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Územní samosprávy v kraji odpovídají za rozvoj sítě silnic II. a III. tříd a místních komunikací. RRA PK se soustředí s především na podporu plánování v oblasti investic, hodnocení ekonomické efektivity dopravních staveb a získávání externích finančních zdrojů na jejich realizaci. Služby RRA PK se soustředí na podporu investorů při přípravě a řízení realizaci dopravních staveb a soustředí se na následující oblasti: výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd a místních komunikací zlepšení dopravní bezpečnosti chodců ve městech a obcích rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Nabízené služby: zpracování víceletých investičních plánů organizace dopravních průzkumů hodnocení ekonomické efektivity dopravních investic zpracování studií proveditelnosti zpracování žádostí o finanční podporu či úvěrové financování řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli strana 12

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dlouhodobým záměrem RRA PK je realizovat opatření v oblasti ochrany životního prostředí, zejména napomáhat vybudování regionálního integrovaného systému pro nakládání s odpady v Plzeňském kraji. To předpokládá zejména budování regionálního partnerství a shody na realizaci krajské strategie nakládání s odpady, ale i řadu investic do infrastruktury ve městech a obcích, které nesou jako zákonní původci komunálních odpadů rozhodující odpovědnost za splnění cílů zlepšení podmínek životního prostředí, které ČR v souvislosti se vstupem ČR do EU v roce 2004 přijala. RRA Plzeňského kraje dlouhodobě buduje odbornou kapacitu v oblasti poradenství zaměřenou na zavádění moderních způsobů nakládání s odpady a soustředí se na následující oblasti: regionální a městské analýzy, koncepce a plány pro nakládání s (komunálními) odpady příprava a řízení realizace investičních projektů infrastruktury pro nakládání s odpady výstavba sběrných dvorů nástroje pro zlepšení podmínek třídění a materiálového využití odpadu ekologická výchova a osvěta, poradenská činnost ve spolupráci se SFŽP Nabízené služby: zpracování a aktualizace plánů odpadového hospodářství měst a obcí metodická pomoc obcím při aplikaci zákona o nakládání s odpady / tvorba a aktualizace obecních vyhlášek o nakládání s odpady zpracování rozborů odpadů (skladba, energetická hodnota) ověření technické, tržní a finanční proveditelnosti investičních záměrů měst a obcí v oblasti nakládání s odpady příprava žádostí o finanční podporu realizace investic sběrné dvory, kompostárny, vybavení měst a obcí infrastrukturou pro třídění odpadů řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv zadávání veřejných zakázek v oblasti nakládání s odpady zapojení měst a obcí do systémů odděleného sběru odpadů EKO-KOM, ELEKTROWIN přednášková a osvětová činnost pro školy a veřejnost strana 13

14 Významné aktivity v roce 2013 strana 14

15 PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE Předmětem práce byla aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje, který byl zpracován v roce Program rozvoje Plzeňského kraje (Program) je pořizován v souladu s požadavky zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Měl by sloužit jako nástroj pro koordinaci regionálního rozvoje a podklad pro další územní a oborové koncepce Plzeňského kraje. Výstupy zpracování Programu jsou využívány pro zajištění součinnosti Plzeňského kraje, ale také měst a obcí s centrálními správními orgány při přípravě programů fondů EU v období V rámci zpracování Programu byly využity poznatky a doporučení Metodiky pro přípravu veřejných strategií (MFČR, 2012). VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCE S MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V rámci přípravy ČR na využití finančních zdrojů EU v období zajišťovala RRA Plzeňského kraje pro Ministerstvo pro místní rozvoj dva významné úkoly. Oba se týkaly přípravy Integrovaného operačního programu (IROP), zejména pak otázky definování územních rozdílů na úrovni krajů ČR v rámci intervenčních oblastí IROP a dále pak vymezení tzv. regionálních center pro účely aplikace nástroje ITI v podmínkách ČR. RRA Plzeňského kraje ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj zajistilo aktualizaci Regionálního informačního systému (RIS, CRR). VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ SLDB 2011 Ve spolupráci s Plzeňským krajem pokračovaly práce na vyhodnocení dat získaných v rámci Sčítání lidí domů a bytů v ČR v roce V roce 2013 bylo možno na základě publikovaných dat zahájit podrobnější vyhodnocení údajů o vyjížďce a dojížďce za prací a vzděláním v Plzeňském kraji. ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Společně s Plzeňským krajem, Západočeskou univerzitou, BIC Plzeň a Regionální hospodářskou komorou se RRA zúčastnila zpracování úvodní analýzy pro krajskou přílohu národní S3 strategie (Smart Specialization Strategy), která je mj. požadována jako podklad pro využití finančních nástrojů podpory výzkumu a inovací v ČR. Důležitým výsledkem zapojení RRA Plzeňského kraje do procesu přípravy je kromě analýzy, také sada doporučení strana 15

16 a návrhů priorit pro území Plzeňského kraje, které se mj. týkají zajištění stability a využití výzkumné infrastruktury, z valné části spojené se Západočeskou univerzitou. PROGRAMY ROZVOJE MĚST A OBCÍ Ve prospěch měst a obcí zajišťuje RRA Plzeňského kraje odbornou pomoc v oblastech strategického a prostorového plánování. Zájem o tuto činnost projevují města a obce i v souvislosti s přípravou ČR na programové období EU V rámci této činnosti patří mezi nejvýznamnější aktivity např. zpracování analytické části Programu rozvoje města Domažlice. V rámci kapacit RRA byla ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně poskytnuta technická pomoc městu Plzni v rámci přípravy nástroje ITI Plzeňské aglomerace (souvisí s přípravou ČR na financování programů fondů EU). ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI - PROJEKTY OPVK Projekty s finanční podporou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2013 významně napomohly realizaci některých dlouhodobě prosazovaných aktivit. V roce 2013 v rámci RRA Plzeňského kraje probíhala realizace čtyř projektů. SYSTEMATICKÁ PODPORA POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE ZČU Projekt reaguje na stagnující zájem o vědní, přírodovědné a technické obory. Jeho hlavním realizátorem je Západočeská univerzita, RRA Plzeňského kraje zajišťuje roli partnera pro spolupráci se základními a středními školami v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji a ve svém výsledku by měl mj. posílit zájem studentů o studium na ZČU. Projekt je financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. V první fázi projektu v roce 2012 RRA PK zpracovala Komunikační plán pro popularizaci vědy ZČU, Manuál k popularizaci vědy pro pedagogy společně s nabídkou akcí připravených ZČU pro žáky ZŠ, SŠ a jejich pedagogy a Metodiku popularizace VaV pro pracovníky ZČU zaměřenou na odlišnosti cílové skupiny žáků ZŠ a SŠ. RRA PK společně se ZČU připravuje workshopy pro pedagogy, na kterých představuje ucelenou nabídku připravených akcí s motivačními ukázkami (historie, elektrotechniky, fyziky, psychologie, chemie, zdravotnictví a výtvarné kultury) ze strany ZČU popularizující VaV a rozšiřující běžnou výuku i mimoškolní činnost a akcí pro pedagogy ZŠ a SŠ. V roce 2013 proběhlo 18 workshopů pro pedagogy a to v Plzeňském (Rokycany, Plasy, Domažlice, Klatovy, Plzeň, Horšovský Týn) a Jihočeském kraji v Českých Budějovicích. Následně se strana 16

17 počítá s další realizací akcí dle zájmu škol z těchto regionů. Proběhlo 152 přednášek pro žáky ZŠ a SŠ, zapojilo se cca 32 lektorů z řad pedagogů škol a bylo podpořeno přibližně 4000 žáků. Proběhly 4 akce pro pedagogy a společně s Techmania Science center proběhl workshop Jak vytvořit úspěšný exponát s pro výzkumné pracovníky ZČU. Na konci roku 2013 probíhala příprava průvodce pro popularizátory vědy Most ze světa vědy. Ukončení projektu je plánováno v roce PRIMUS - VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY Projekt byl připraven ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje a probíhal v období od března 2012 do srpna Cílem projektu bylo vytvořit komplexní nabídku vzdělávacích kurzů pro zastupitele měst a obcí v Plzeňském kraji, reagující na poptávku a potřeby zastupitelů. V projektu vzniklo 7 vzdělávacích kurzů. Nejrozsáhlejším kurzem je kurz Úvodní vzdělávání pro zastupitele zaměřený na 12 vybraných pro zastupitele nejvýznamnějších okruhů problematiky spojeného s řízením obce. Zájem o účast projevili zástupci měst a obcí v Plzeňském kraji i na dalších pěti, většinou třídenních odborných kurzech s názvy: Co může zastupitel a co úřad, Hospodaření s majetkem obce, Rozvoj obce a jeho financování, Rozvoj nebo regulace a Životní prostředí v obci a kurz zaměřený na mediální dovednosti zastupitelů Rozumíme médiím. Vzdělávací kurzy zaměřené na praktické dovednosti jsou využitelné členy zastupitelstev obcí, jejich odborných komisí a výborů, popřípadě i pracovníky městských a obecních úřadů. V Plzeňském kraji se pilotního ověření zúčastnilo celkem 81 zastupitelů z 33 měst a obcí v Plzeňském kraji (z toho 29 měst a obcí sdružených v SMOPK). V rámci pilotního ověření vytvořených kurzů bylo podpořeno 125 osob. Od srpna 2013 probíhá nabídka a realizace kurzů v rámci udržitelnosti. Na podzim 2013 proběhl kurz Rozvoj nebo regulace, zaměřený na téma veřejné podpory a připravované změny, jehož hostem byl pan JUDr. Hynek Brom, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V závěru roku probíhaly úpravy jednotlivých kurzů v souladu s novými legislativními úpravami, související především s NOZ. Projekt byl realizován v rámci Globálního grantu Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň ve spolupráci s RRAPK realizovaly v období duben 2012 prosinec 2013 projekt na podporu poradenství v oblasti dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Cílem tohoto projektu je strana 17

18 vytvoření informačního a poradenského pracoviště se zaměřením na poradenství v dalším vzdělávání a kariérové poradenství. Hlavní důraz se klade na rozvoj klíčových dovedností a lepší uplatnění jednotlivce na trhu práce. Na základě sledování potřeb této cílové skupiny je vytvořeno 9 vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj vybraných klíčových dovedností (ICT dovednosti, informační a jazykové dovednosti, pracovní dovednosti). V souvislosti s realizací uvedeného projektu RRA Plzeňského kraje zajistila přípravu žádosti pro finanční podporu fyzického vybudování poradenského střediska, které by mělo být uvedeno do provozu v roce Příprava velkých projektů OPVK v Plzeňském kraji V rámci odborných kompetencí pracovníků RRA Plzeňského kraje byla zajištěna příprava projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a díky němu získává podporu na dovybavení přírodovědných laboratoří a technických dílen v celkové hodnotě téměř 95 mil. Kč 18 středních škol v Plzeňském kraji, zapojených do projektu jako partneři, které umožní zkvalitnění výuky v technických a přírodovědných oborech. Uplatněním nových forem spolupráce středních a 70 základních škol se zaměstnavateli přispěje k rozvoji komunitního rozvoje a také k zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory. V rámci projektů spolufinancovaných z prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl na počátku roku 2013 dokončován projekt Úspěšná škola, který byl připraven a jako podpůrný nástroj určený středním školám v Plzeňském kraji. Smyslem projektu je předání dovedností v oblastech strategického řízení a marketingu školy v prostředí výrazného poklesu počtu žáků. Projekt byl podpořen v oblasti podpory 1.3. OPVK zaměřeného na vzdělávání pedagogických pracovníků. Kromě absolvovaných vzdělávacích programů se zúčastněným školám dařilo prakticky ověřit získané informace v rámci vlastních zjednodušených strategických plánů rozvoje. Od března 2013 RRAPK realizuje projekt z oblasti podpory 1.1 OP VK s názvem Poznej svůj okres - mikroregionální atlasy. Obsahem projektu je územně koncipovaná výuková aplikace, jejímž posláním je probuzení zájmu žáků o okres, kde se narodili a kde navštěvují školu. Obsahem výukové aplikace jsou podrobné informace o okresu z pohledu geografického, historického, přírodovědného apod., v geografických souvislostech. Výuková strana 18

19 aplikace je zpracována na úrovni okresu (Plzeň-město, Rokycany). Výklad problematiky na této úrovni zvýší názornost výuky a zájem žáků o ní, neboť žáci budou moci uplatnit své konkrétní poznatky a zkušenosti v rámci různých předmětů. Projekt podporuje aktivizující metody výuky (práce v terénu, projektová výuka, komunikace s obyvateli). Program je určen pro výuku žáků 1. a 2. stupně ZŠ a pro žáky víceletých gymnázií a jsou využitelné zejména v předmětech Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova, Přírodopis a vhodné pro výuku regionálních souvislostí s důrazem na mezipředmětové vazby a průřezová témata. Výuková aplikace má i dvě cizojazyčné verze, je tedy zároveň vhodná pro výuku cizích jazyků Anglického a Německého jazyka. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Nakládání s odpady patří mezi významné kompetence měst a obcí. V souladu s Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje i s výhledem na očekávané změny legislativy je dlouhodobým záměrem RRA PK zajištění vybavenosti měst a obcí infrastrukturou pro nakládání s odpady. V roce 2013 se RRA PK podílela na přípravě 12 žádostí o finanční podporu z operačního programu Životního prostředí, Prioritní osy 4.1, a to na výstavbu sběrných dvorů odpadů, na podporu výstavby zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů z měst a obcí kompostáren a jejich doplnění a zkvalitnění novými technologiemi (úprava odpadu a jeho třídění a překládání). V průběhu roku 2013 byla dokončena výstavba sběrných dvorů odpadů v obci Merklín a městě Planá. V současné době je v Plzeňském kraji v provozu 84 sběrných dvorů odpadů, z nichž 37 bylo postaveno za finanční podpory z veřejných zdrojů. Konzultanti RRA Plzeňského kraje se v roce 2013 podíleli na přípravě podkladů pro zajištění financování projektu ZEVO Chotíkov a dalších souvisejících projektů, které se ucházejí o finanční podporu EU. PODPORA ROZVOJE SLUŽEB ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Systematická podpora rozvoje služeb odpadového hospodářství v Plzeňském kraji zahrnuje koordinaci řady spolupracujících subjektů, kterými jsou Plzeňský kraj, společnosti zajišťujících systémy zpětného odběru (zejména společnost EKO-KOM), města a obce v Plzeňském kraji a další významné společnosti v oblasti služeb hospodaření s komunálními odpady. V roce 2013 byla realizována již 11. etapa tohoto projektu, jehož hlavním výsledkem je zvyšování podílu separovaných složek odpadů. Z hlediska množství vytříděného odpadu se Plzeňský kraj dlouhodobě umisťuje na prvních místech v mezikrajském srovnání. V rámci strana 19

20 projektu je realizována řada vzdělávacích a osvětových aktivit na podporu separovaných složek komunálních odpadů. Kromě těchto aktivit patří k významným výsledkům projektu provádění pravidelných rozborů složení odpadu a také dovybavení a obnova vybavení měst a obcí sběrnými nádobami. V rámci tohoto projektu bylo v období rozmístěno ve 465 obcích celkem 1629 sběrných nádob na sklo, papír a plasty. Dalších 352 nádob pořídily obce z vlastních prostředků. V roce 2013 byl tento počet navýšen o dalších 150 nádob. Dále pokračovalo vybavení školských zařízení sběrnými nádobami na vytříděné složky odpadů. Součástí celého systému nakládání s odpady je i realizace zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Nedílnou součástí projektu je spolupráce na systému ekologické výchovy a osvěty. RRA Plzeňského kraje zajišťuje ve spolupráci s Plzeňským krajem využití uceleného vzdělávacího programu určeného především pro žáky základních a středních škol ve školícím středisku v Černošíně, pokračují odborné semináře pro obce se zaměřením na řešení problematiky v oblasti odpadového hospodářství. Mezi velmi úspěšné akce lze v roce 2013 zařadit také exkurzi zástupců samosprávy měst a obcí a Plzeňského kraje do SAKO Brno, a.s., která byla zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti nakládání s odpady a návštěvu konkrétních zařízení pro nakládání a zpracování komunálních odpadů. Působení RRA Plzeňského kraje v oblasti koordinace a spolupráce budování regionálního systému nakládání s odpady nabývá na významu i v souvislosti s očekávanými zásadními změnami legislativy. ROZVOJ VYBAVENOSTI MĚST A OBCÍ V oblasti rozvoje občanské vybavenosti Plzeňského kraje byly realizovány práce na řípravě projektů dle potřeb měst a obcí a správy Plzeňského kraje. Mezi finančně nejvýznamnější projekty patří Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod. Pro projekt transformace DOZP Stod byla v roce 2012 úspěšně připravena a podána žádost o finanční podporu jeho pokračování ve druhé etapě. Projekt byl v roce 2013 realizován s finanční podporou Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je sociální integrace více než 100 klientů (zdravotně postižených) přeměnou Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod na zařízení poskytující sociální služby v uživatelově přirozeném prostředí. Zájem měst a obcí se mj. soustředil na realizaci projektů souvisejících s rozvojem vybavenosti pro cestovní ruch a kulturu. Pro tyto oblasti bylo možno využít především finančních zdrojů Regionálního operačního programu Jihozápad. Dokončen byl například strana 20

21 projekt vytvoření nové moderní expozice Západočeského muzea, který je mj. i součástí širší strategie Plzeň Evropské hlavní město kultury Zahájena byla realizace u projektů obnovy kulturních a památkově chráněných objektů, regenerace veřejných prostranství v areálu NKP Klášter Plasy, sportovních a rekreačních zařízení v Kralovicích a Blovicích. Ve prospěch menších obcí byla například zahájena realizace víceúčelového centra v Nevřeni atd. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI Investice v oblasti rozvoje dopravní sítě zdrojově zajištěné z prostředků fondů EU představují nejvýznamnější rozpočtovou prioritu Plzeňského kraje. Konzultanti RRA Plzeňského kraje se podílejí na přípravě a řízení těchto staveb. Celkem bylo do konce roku 2013 připraveno více než 40 investičních projektů na silnicích II. a III. tříd. Mezi nejvýznamnější akce, na kterých se pracovníci RRA Plzeňského kraje podíleli patří projekty Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni a Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa v celkové předpokládané hodnotě 960 mil. Kč. Tyto dopravní stavby by měly být dokončeny v roce RRA Plzeňského kraje zajišťuje také činnosti v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury v majetku měst a obcí. V této souvislosti se jedná zejména o projekty rekonstrukcí místních komunikací, nebo projekty zvyšování bezpečnosti dopravy s finanční pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury. Zahájena byla příprava projektů rekonstrukcí místních komunikací. SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Při spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje zajišťuje RRA Plzeňského kraje jednání orgánů sdružení, především pak jednání správního výboru, předsednictva a kontrolní komise. RRA Plzeňského kraje v rámci sekretariátu sdružení zajišťuje vedení ekonomické agendy a věcnou a obsahovou náplň činnosti. V rámci plnění úkolů sekretariátu SMOPK se v roce 2013 pracovníci RRA PK soustředili také na přípravu a organizaci XV. řádného sněmu. Zaměstnanci RRA PK zpracovali pro vedení SMOPK i členské obce podklady pro řadu stanovisek předkládaných v rámci připomínkování řady reforem. V rámci projektů SMOPK poskytla RRA PK podporu při přípravě akce Nákup kontejnerů na objemný odpad ve prospěch zlepšení vybavenosti sběrných dvorů v majetku měst a obcí v Plzeňském kraji, který byl finančně podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Ve prospěch měst a obcí byly organizovány konference, semináře, setkání s poslanci a senátory volenými za území Plzeňského kraje, jednání s vedením Plzeňského kraje apod. strana 21

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více