VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petra Jurkovičová Olomouc

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Olomouci dne Hana Peterková 7

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat Mgr. Petře Jurkovičové za pomoc při výběru tématu, za odborné vedení a poskytnuté rady a připomínky při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat všem rodinám za vyplnění dotazníku a poskytnutí informací pro zpracování mé bakalářské práce. 8

4 OBSAH ÚVOD... 6 TEORETICKÁ ČÁST PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Historický vývoj Etiologie Výskyt Diagnostika autismu Triáda problémových oblastí Sociální interakce Verbální a neverbální komunikace Aktivity a zájmy I Stereotypní a repetitivní chování II Hra DRUHY PAS Dětský autismus Atypický autismus Aspergerův syndrom Jiná dezintegrační porucha v dětství Jiné pervazivní vývojové poruchy Hyperaktivní porucha sdružená s MR a stereotypními pohyby Rettův syndrom VÝVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE S PAS První rok života (0-12 měsíců) Batolecí období (12-36 měsíců) Předškolní věk (3-6 let) Období školních let Období preadolescence a adolescence Období dospělosti VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ výchovně vzdělávací proces Autistická třída

5 4.2. Elektismus a výchovně vzdělávací intervence Strukturované učení RODINA S AUTISTICKÝM DÍTĚTEM Stres, stresové faktory Zdraví sourozenci METODA SON-RISE Raun Kaufman a vznik metody Základní principy Son-rise metody PRAKTICKÁ ČÁST PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI RODIČŮ S METODOU SON-RISE Metody sběru dat Zpracování získaných dat Výsledky a analýza dat Komparace výsledků analýzy získaných dat s teoretickými daty ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH ANOTACE 10

6 ÚVOD Být autistický ještě neznamená nemít lidskou duši. Ale znamená to být zvláštní. Znamená to, že co je normální pro zdravé lidi, není normální pro mne. A naopak - co je normální pro mne, není normální pro zdravé lidi. Do určité míry jsem špatně vybaven pro přežití v tomto světě, jako mimozemšťan, který přistál na Zemi bez orientační příručky. Ale moje osobnost je nedotčena. Moje já je nedotčené. Našel jsem ve svém životě velké hodnoty a smysl života a nechci z nich být vyléčen... Uvědomte si, že jsme si odcizeni navzájem, že můj způsob bytí není poškozen verzí vašeho... Prozkoumejte své domněnky. Definujte své podmínky. Spolupracujte se mnou na stavbě mostů mezi námi. (Jim Sinclair, 1992 in Clerq, 2007, s.62) Práce se věnuje poruchám autistického spektra a výchovně vzdělávací metodě Son-rise, která je primárně určena pro jedince s tímto typem postižení. Tato metoda není u nás moc známá a využívá ji jen několik málo rodin. Do jisté míry je to dáno tím, že není vědecky podložená. Taktéž většina odborníku ji neuznává, a z toho důvodu se o ní mnozí rodiče nedovědí. A to i přes to, že její existence v jiných zemích přesahuje 30 let a je zde mnohem více využívána. Metoda Son-rise mě zaujala především svým přístupem k lidem s autismem, který je zcela jiný než běžně používané výchovně vzdělávací metody. Právě z tohoto důvodu se však stává častým terčem kritiky. Metoda nic neslibuje, ale dává velké naděje. Jsme toho názoru, že každá metoda si zaslouží šanci. Cílem naší práce je poskytnout více informací o metodě Son-rise, kterých je doposud stále málo, a vytvořit tak nový zdroj informací, jehož prostřednictvím by se lidé dozvěděli i o jiném způsobu práce s lidmi s autismem. Chtěli bychom rozšířit obzor o dané problematice zejména studentům pomáhajících profesí, ale i rodičům dětí s postižením a široké veřejnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je členěna do 6 kapitol. Prvních 5 kapitol se věnuje autismu, jeho příčinách, základních znacích, stanovení diagnózy, vývoji, výchově a vzdělání těchto dětí. 4. kapitola popisuje vliv 11

7 autismu na rodinu. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na samotnou metodu, její vznik a základní principy. V praktické části se zabýváme konkrétními příklady rodičů, kteří pracují s metodou Son-rise a získaná data srovnáváme s teorií. 12

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Poruchy autistického spektra (PAS) Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost uvězněna. Ve skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí. Autismus je všepronikající. Prostupuje každou zkušeností, celým vnímáním, každým smyslem, každou emocí. Autismus je součástí existence. Osobnost se od autismu oddělit nedá (Jim Sinclair in Thorová, 2006, s. 33) Historický vývoj Slovo autismus poprvé použil Eugen Bleuler v roce 1911, kdy se snažil definovat psychopatologii schizofrenie. Popisoval ho jako schizofrenní stažení se z reálného světa a ponoření do vlastního, nesrozumitelného světa. První definici autismu popsal Leo Kanner v roce Byl to americký dětský psychiatr, který si všiml, že existuje rozdíl mezi autismem a dětskou schizofrenií, a popsal autismus jako samostatný syndrom. Identifikoval autismus jako syndrom s dvěma klíčovými prvky, které popsal jako autistickou uzavřenost a touhu po neměnnosti, společně s dalšími behaviorálními projevy a izolovanými schopnostmi (Richman, 2006, s. 11). Ve své práci Autistické poruchy afektivního kontaktu popisuje 11 pacientů, kteří vykazovali stejné deficity v určitých oblastech života. Do těchto deficitů patřila neschopnost vytvářet vztahy s lidmi, narušená řeč, abnormální odpovědi na některé běžné podněty z okolí a touha po neměnnosti. Toto dílo je považováno za základní dílo v oblasti pervazivních vývojových poruch (PVP). Z dnešního hlediska je toto dílo problematické ve dvou aspektech. Použití slova autismus pro nově popsanou poruchu se z pozdějšího pohledu ukázalo jako nepříliš šťastné, zavádějící a bylo jedním z faktorů, jež nasměrovaly výzkum problému na několik desetiletí nesprávným směrem (Volkmar, 1998 in Hrdlička; Komárek, 2004, s. 11). 13

9 Ve stejném roce jako Leo Kanner, použil Hans Asperger slovo autismus ve své doktorské práci při popisu dětí s podobnými projevy. Od Kannerova popisu se tyto děti lišily pozdějším výskytem, lepšími schopnostmi v oblasti komunikace a sociálních vztahů a úzkým okruhem zájmů. Asperger tedy popsal zcela novou poruchu, která dostala název podle jeho jména. Ještě ve 40. letech byl autismus spojován se schizofrenií. Byl zařazen v Mezinárodní klasifikaci nemocí do skupiny schizofrenních psychóz v dětství. Teprve až v 70. letech začaly vznikat práce, které oddělily autismus od schizofrenie. V roce 1977 publikovala Americká autistická společnost první definici autismu a v roce 1980 zahrnuje Americká psychiatrická asociace definici autistického syndromu do Diagnostického a statistického manuálu (Richman, 2006, s. 11). Poprvé se zde objevila samostatná skupina nazvaná pervazivní vývojové poruchy, která byla charakterizovaná jako narušení vývoje mnohačetných základních psychologických funkcí. V naší klasifikaci, tedy v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN), se tato samostatná skupina objevila až v roce V dnešní době se v terminologii autismu nacházejí mezi klasifikací 10. revize MKN (1992) a americkým diagnostickým manuálem DSM - IV (1994) rozdíly. Ty jsou uvedeny v Tab. 1. MKN - 10 (1992) DSM - IV (1994) Dětský autismus (F84,0) Autistická porucha Atypický autismus (F84,1) Pervazivní vývojová porucha jinak nespecifikovaná Aspergerův syndrom (F84,5) Aspergerova porucha Jiná desintegrační porucha v dětství (F84,3) Desintegrační porucha v dětství Rettův syndrom (F84,2) Rettova porucha Hyperaktivní porucha s mentální retardací a - stereotypními pohyby (F84,4) Jiné pervazivní vývojové poruchy (F84,8) Pervazivní vývojová porucha jinak nespecifikovaná Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná Pervazivní vývojová porucha jinak (F84,9) nespecifikovaná Tab.1 Terminologické rozdíly (Hrdlička; Komárek, 2004) 14

10 1.2. Etiologie V letech panoval názor, že za autismus mohou matky svým chladným přístupem k dětem. V roce 1960 publikuje Bruno Bettelheim studii Empty Fortress (Prázdná pevnost), ve které píše, že je autismus způsoben odmítáním dítěte rodiči. Věří, že chladný přístup rodičů zahání dítě do jeho autistického světa. Zavádí termín matky ledničky, aby zdůraznil, jakou roli hrají matky v životě postiženého dítěte (Richman, 2006, s, 11). Dnes již samozřejmě díky vědeckému výzkumu jsou tyto teorie neplatné. Ani v dnešní době není příčina autismu zcela známá. Patří mezi vrozené poruchy. Autismus řadíme mezi neurovývojové poruchy na neurobiologickém základě (teoreticky jsou nejvíce zvažovány dysfunkce v oblasti mozečku, limbického systému, kůry mozkové, cingula, hipokampu) (Thorová, 2006, s. 51). Za další příčinu jsou považovány genetické vlivy, i když jejich vliv nebyl dosud prokázán. Předpokládá se, že se dědí určitý typ kognitivní neschopnosti nebo sociálního deficitu, který za určitých okolností vede k plnému rozvinutí autismu (Jelínková, 2001). Z hlediska neuropsychologického problémy dítěte vyvěrají z potíží s vnímáním (příjmem informací) a zpracováním informací (problémy v oblasti emocí a myšlení) (Thorová, 2006). Na vzniku autismu se tedy podílí několik faktorů: genetické dispozice; rizikové faktory spojené s těhotenstvím a porodem; neznámé a neidentifikovatelné genetické mutace; vlivy prostředí (Richman, 2006). 1.3 Výskyt Autismus se objevuje častěji u chlapců než u dívek a to v poměru 3:1. Dříve se odborníci domnívali, že se autismus vyskytuje u 5-ti dětí z Dnes jsou již tyto čísla větší a co učebnice, to jiný názor a jiné číslo. Peeters (1994) ve své publikaci uvádí, že počet dětí trpících autismem je v dnešní době 10: Zároveň dodává, 15

11 jestliže použijeme výchovně-vzdělávací definici autismu místo definice medicínské, toto číslo se zvýší na 20 dětí z Diagnóza podle MKN-10 Počet osob žijících v ČR Počet narozených dětí ročně Dětský autismus (F84,0) Atypický autismus, pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná Rettův syndrom (F84,2) Jiná dezintegrační porucha v dětství (F84,3) 100 0,9 Aspergerův syndrom (F84,5) PAS (poruchy autistického spektra) Tab. č. 2 Hrubý odhad výskytu pervazivních vývojových poruch v České republice (Thorová, 2006, s. 226) 1.4. Diagnostika autismu Diagnóza autismu se stanoví po dosažení minimálně 3. roku dítěte. Rodiče si ale mohou odlišného chování svého dítěte všimnout mnohem dříve. Odborníci však nechtějí dělat předčasné závěry a vyslovují pouze domněnky, že by se mohlo jednat o autismus. Kaufman (2004) ve své knize Zázrak pokračuje popisuje, jak někteří odborníci dokonce ani nechtěli tak malého chlapce vyšetřit (poprvé se svým dítětem přišli k odborníkovi, když mu bylo něco přes rok). Určení správné diagnózy je důležité pro další vývoj osobnosti. Existuje mnoho jedinců s autismem, kteří byli kvůli špatné diagnóze umístěni mezi jedince s odlišnou poruchou. Správná diagnóza je předpokladem pro správnou terapii (Peeters, 1994, s. 14). Pro diagnózu autismu je nutné postižení ve třech oblastech tzv. triády. K tomu se využívá Diagnostický a statický manuál DSM (příloha č. 1). 16

12 1.5 Triáda problémových oblastí Autismus je pervazivní vývojová porucha. Pervazivní znamená všeprostupující, proto autismus zasahuje celou osobnost jedince. Vermeulen (2006) přirovnává osoby s autismem k počítači. Někteří rodiče autistických dětí, kteří jsou zkušení ve zpracovávání dat, popisují chování a myšlení svých dětí počítačovými pojmy. Často jsem slyšel slova: Když ho nenaprogramujeme, není žádný výstup. Nebo: Pokud nezmáčkneme správnou klávesu, není žádná reakce. Způsob jakým počítače zpracovávají informace, je nápadně podobný tomu, jak jedinci s autismem zpracovávají myšlenku (Vermeulen, 2006, s. 9). Poruchy autistického spektra (PAS) se projevují ve 3 oblastech, které v sedmdesátých letech vymezila britská psychiatrička Lorna Wing a nazvala je triádou narušení (Čadilová, 2007). Do triády patří tyto oblasti: sociální interakce; verbální a neverbální komunikace; aktivity a zájmy. Porucha se může vyskytovat ve všech oblastech osobnosti, ale i jen v jedné a může mít různý stupeň. Tak jako se říká, že každý člověk je jedinečný a neopakovatelný, tak nenajdeme osoby s autismem, které mají úplně stejné symptomy Sociální interakce Snažila jsem se napodobovat jiné osoby. Když jsem se teď stýkala s mnoha lidmi, musela jsem někým být. Lidé se mne vyptávali, co chci, nebo co si myslím. Vybírala jsem si určité prvky chování od jiných osob a přidávala je ke svým. Často jsem přebírala rysy lidí, kteří se mi zdáli hodně sebejistí. Dosáhla jsem v tom velmi dobré dovednosti. Stala jsem se chameleonem - jestliže jsem si osvojila způsob mluvy Karin, mohla jsem tak mluvit s kýmkoli kromě Karin. Jestliže jsem přijala hudební 17

13 vkus od Marie, nemohla jsem s Marií o hudbě mluvit. Byla jsem prázdná nádoba, která se mohla naplnit čímkoli (Gunnila Gerland, 1998 in Clerq 2007, s.49). Problémy v sociální interakci se mohou projevit: vyhýbáním se očního kontaktu; problémy s porozuměním výrazů obličeje a reakcí na sociální klíče a gesta jako mávání a ukazování; neschopností navazovat a rozvíjet přiměřené sociální kontakty s vrstevníky; dávají přednost samotě a nemají zájem o jiné lidi; používají ruku jiné osoby, chtějí-li dosáhnout na nějakou věc; projevují minimální iniciativu, mají minimální nebo žádné herní dovednosti; vyhýbáním se fyzického kontaktu, které se projeví již v raném dětství, kdy dítě nereaguje vstřícně na pochování. Nikdy jsem se ani s jedním z nich nemazlila a také nikdo se nepomazlil se mnou. Neměla jsem ráda, když se ke mně někdo příliš přiblížil, natož aby se mě dotkl. Měla jsem pocit, že každý dotek bolí, a děsilo mě to (Donna Williams 1995, s. 26). ; v neschopnosti chápat své city a city druhých lidí. U každého jedince s autismem se problémy v sociálních vztazích projevují jinak. Dítě může být uzavřené, vyhýbat se sociálnímu kontaktu, je rádo samo. Některé děti se také vyhýbají očnímu kontaktu. Nechápou náš svět, společenské chování a vztahy. Spojují si určité chování s určitou situací a nedokáží ho použít v jiné situaci. Temple Grandin uvádí, že si ve své hlavě ukládá různé druhy situací jako videokazety. Kdykoliv se setká se situací, ve které neví, jak se chovat, hledá ve své hlavě videokazetu se situací, která je nejpodobnější té, ve které se nachází. Ve své sbírce videopořadů se snaží najít analogii se sociální situací - stejným způsobem, jako když mi hledáme slovíčko a jdeme ho nalézt do slovníku (Vermeulen, 2006, s. 53). Lorna Wingová (in Jelínková, 2001) rozdělila děti s autismem podle sociálního chování do 3 podskupin: 1. Uzavřený typ - neumí vytvářet přirozené společenské vztahy a přiměřeně reagovat. Pokud jeho prostředí zůstává neměnné, jeho chování je klidné. Na 18

14 jakoukoliv i nepatrnou změnu reaguje velmi výbušně, vřeštěním, agresí a často sebezraňováním. 2. Pasivní typ - ve společenských vztazích má nejméně problémy. Nebrání se kontaktu s ostatními, pokud je k tomu vyzván, ale sám od sebe vztahy nenavazuje. Někdy se pro svou bezbrannost stávají obětí škádlení nebo šikanování. Bohužel na to nejsou schopni nijak reagovat a upozornit ostatní co se děje a tiše trpí. Občas nejsou tyto děti považovány za postižené, protože se u nich typické projevy autismu neprojevují. Pokud se jim ale výrazně změní prostředí nebo vzroste sociální napětí, typické rysy autismu se projeví. 3. Aktivní, ale zvláštní typ - bývá velmi aktivní až hyperaktivní. Často a rád se zapojuje do konverzace s lidmi. Má často vyhraněné zájmy, proto je u něj těžké vzbudit pozornost. Často kladou pořád stejné otázky a vyžadují stále stejné odpovědi. Jejich otázky se občas dotknou i společensky nepřijatelných témat. Mají velkou snahu zapojit se úspěšně do společenského života, bohužel jejich vrozená neschopnost zvládnout nároky takového života vedou k depresím a vzácně i k pokusu o sebevraždu. Profesor Peeters doplňuje tyto 3 typy ještě o jeden a to typ skoro normální. Tito jedinci dělají velké pokroky a většinou se v životě dobře uplatní. S úspěchem napodobují sociální chování a v komunikaci nejeví známky postižení. Jen občas se u nich objeví nějaký zvláštní prvek (Jelínková, 2001) Verbální a neverbální komunikace Čeho jsem si u Thomase všimla v jeho raném vývoji jazyka bylo to, že si vymýšlel nové výrazy pro různé předměty, které byly stejné, ale nevypadaly stejně. Pro různé předměty, které nazýváme,kolo, měl různá jména. Měl,kolo,,traktor,,kola v blátě a,kola v trávě a také,nohy na pedálech. Všichni ho nazývali,tvořivým mladým mužem, ale já jsem věděla, že to spíše souvisí s jeho bezmocností. Nerozuměl tomu, co myslím, když říkám,sedni si na své,kolo. Nemohl pochopit, že nazýváme jeho,nohy na pedálech taky jízdním kolem (Hilde De Clerq in Peeters, 1998). Uvědomil jsem si, že lidé používají řeč, aby se spolu domluvili, ale nevěděl jsem, jak se to dělá. Napadlo mne, že velká slova jsou znakem inteligence. Abych 19

15 vypadal inteligentněji, rozhodl jsem se číst Slovník Random House. Byl to ten největší, který jsme měli. Hned první den po škole jsem začal číst první hesla. Každý den jsem se snažil přečíst co nejvíce a ze všech sil jsem se soustředil. Za osm týdnů jsem měl slovník přečtený. Cítil jsem se strašně silný a strašně jsem toužil, aby lidé slyšeli, jak těchto slov používám. To, že jsem je neuměl použít v souvislostech, jsem pochopil až po roce. Ale když mi bylo patnáct, tak jsem si myslel, že stačí pouze dát velké slovo za malé a každý řekne:,ten chlapec je chytrý! Když můj plán selhal, byl jsem zmaten a zraněn. Nejdříve jsem měl na všechny vztek, ale pak jsem pochopil, co to znamená. Pořád jsem nenašel klíč k tomu, jak lidé spolu mluví. Nebylo to poprvé, co jsem se cítil jako cizinec z jiné planety - neměl jsem o nic více ponětí o tom, jak komunikovat, než tvorové z jiných planet (Sean Barron in Peeters, 1998). Problémy s komunikací se mohou projevit: echolálií; monotónní řečí bez intonace; nedostatky v napodobování, spontánnosti a variacích v použití jazyka; nesprávným používáním zájmen; rozdílem v receptivním a expresivním jazyce, neschopností chápat abstraktní pojmy, např. nebezpečí. Komunikace patří k základním dovednostem člověka. Její narušení způsobuje problémy, které se projeví v sociální interakci. Nedostatky v komunikaci se u dětí s autismem mohou projevit různým způsobem. Od totálního mutismu až po dítě, které plynule hovoří, má bohatou slovní zásobu, ale jeho řeč není smysluplná (viz příloha č. 2). Nechápou smysl jazyka jako prostředku komunikace mezi lidmi jako pomůcky vyjádření svých přání a sdělení informací. Slova pro ně nic neznamenají. Proto je důležité jim ukázat, že naučit se jazyk nějaký smysl má. Asi 50% dětí s autismem se naučí mluvit. Z této poloviny asi 75% dětí mluví echolálickou řečí. Echolálie se tedy objevuje téměř vždy, a to jak bezprostřední, 20

16 tak opožděná. Děti neopakují jen slova či věty, ale vyslovují slova se stejnou intonací a barvou s jakou byly vysloveny. Echolálie byla dříve brána jako nesmyslné použití slov. Dnes je již brána jako pokus zvládnout kontrolu situace omezenými prostředky (Peeters, 1998). Jednou se mne někdo zeptal, proč opakuji přesně fráze, které jsem slyšela, a se stejnou intonací jako osoba, která je vyslovila. Tenkrát jsem na to neměla odpověď. Když jsem byla požádána, abych napsala tuto zprávu, musela jsem se nad sebou zamyslet jako nikdy předtím. A nyní vím, že odpovědí je několik. Zaprvé je pro mne velmi namáhavé porozumět řeči, slova, která jsou do mého mozku, se do něj zapisují způsobem, jakým byla vyslovena. Zadruhé snaha hovořit mě stojí nesmírné úsilí, obzvláště když jsem se začínala učit mluvit, takže jediné, co jsem mohla udělat, bylo reprodukovat to, co mi nabízela moje dobrá paměť. Zatřetí po dlouhou dobu jsem měla o řeči jen nepatrnou představu, hlas jiné osoby pronášející slova se mi zdál jako jediný způsob, jak těchto slov použít. Nebyla jsem si vědoma faktu, že slova se mohou použít různě, různým hlasem a věci se dají popsat alternativním způsobem. Byla to moje teoretická práce, která mi pomohla uvědomit si fakt, že je více než jedna správná cesta, jak vyjádřit určitou myšlenku. Začtvrté někdy opakuji určitá slova stále dokola, protože se cítím bezpečněji. Zapáté nejprve jsem začala opakovat fráze přesně tak, jak jsem je slyšela, protože to byla jediná cesta, jak si zapamatovat pro sebe jedno nebo dvě slova. Zdálo se mi, že je dobré experimentovat takto i s delšími větami, i když jsem o nich nepřemýšlela (Therese Joliffe a kol. in Peeters, 1998). Osoby s autismem nemají problémy jen s abstraktními slovy, ale také se slovy, které mají dvojí význam a s obraznými výrazy. Problémy, které mohou nastat při nepochopení daného slova jsou ukázány na následujících příkladech: Když byl chlapec s autismem požádán, aby si po procházce v dešti otřel nohy na rohožce, sundal si boty a ponožky a utřel si na rohožce nohy. Chlapce se zmocnila panika, když jeho maminka řekla, že si vypláče oči (Peeters, 1998, s. 58). 21

17 1.5.3 Aktivity a zájmy Neustálé změny věcí mi berou šanci se na ně připravit. A proto mne velmi těší dělat věci donekonečna stejným neměnným způsobem (Donna Williams, 1992 in Clerq, 2007, s. 58). U lidí s autismem se zvláštnosti v chování projeví již v prvních letech života. Tyto zvláštnosti jsou důsledkem omezené představivosti, která vede ke stereotypům, repetitivnímu chování a omezeným zájmům (Jelínková, 2001). Zvláštnosti v chování se mohou projevit: stereotypními a repetitivními vzorci chování, jako je plácání rukama, tleskání, pozorování třepetajících rukou, kolébání a otáčení těla, grimasování, poklepávání, verbální stereotypy; rituálním chováním; neměnnost zavedených vzorců chování a činností; ve hře, neobvyklým zacházením s hračkami, zaměřením se na části předmětu (Richman, 2006) I Stereotypní a repetitivní chování Stereotypní a repetitivní chování mívá velmi různé až bizarní formy a mění se s vývojem dítěte. Často pozorovatelné jsou motorické stereotypy (třepetání rukama před očima, kolébání apod.), které mohou později přejít až v sebezraňování. U mluvících dětí pozorujeme verbální stereotypy jako neustálé opakování jednoho slova, zvuků nebo kladením stále stejné otázky. Stereotypní chování se může také projevit v oblasti zájmů jako je sbírání různých předmětů, učení se nazpaměť dlouhé telefonní seznamy apod. Se stereotypním chováním také souvisí vytváření rituálů, které lidé s autismem přísně dodržují. Tyto rituály mohou výrazně narušit chod domácnosti a stěžují styk rodiny s veřejností. Někdy mohou vést až k izolaci rodiny od společnosti. Ustálené rituály také narušují výuku nových dovedností. Pokud se snažíme jejich rituály změnit, často na to reagují nevhodným chováním. Takové změny pro ně znamenají extrémní stres a nejistotu, a proto se jim urputně brání (Jelínková, 2001). 22

18 Vytvořil jsem si vlastní způsoby své obrany. Jeden z nich byl, že jsem předstíral, že jsem autobus. Jako každý z autobusů, který parkoval před školou, jsem měl svou vlastní trasu. Chodby byly moje cesty. Vymyslel jsem si svou trasu, kterou jsem pak každý den absolvoval naprosto přesně. Potřeboval jsem se cítit pánem situace. Pohrdal jsem svým školním autobusem, protože přijížděl vždy první, aby mne kontroloval, takže jsem si našel cestu chodbami, což znamenalo, že jsem byl poslední osoba, která se dostala na určité místo. Tato metoda mi pomáhala zvládat hněv a bezmocnost, pocity, které se mě zmocnily vždy, když jsem se podíval z okna a viděl svůj autobus, který už tam byl deset minut (Sean Baron in Peeters, 1998, s. 135). Vzorce chování se mohou omezit na některý smysl. Abnormální smyslové reakce se mohou projevovat různě: přehnaným zájmem o taktilní podněty, nebo naopak jejich odmítáním; čichovou a chuťovou přecitlivělostí; abnormální zrakovou stimulací, která se může projevit rovnáním předmětů do řady, nutkavou oblibou určitých konfigurací čísel či písmen, zíráním do světla; extrémní reakce na zvuky dítě není schopno ignorovat nepodstatné zvuky, reaguje přehnaně na určité zvukové podněty, nebo na ně nereaguje vůbec (Richman, 2006, s. 9) II Hra Děti s autismem jsou považovány za děti, které si neumí hrát. Jejich hra je nejčastěji popisována jako mechanická, bez přirozeného zájmu zkoumat svět. Testy dokázaly, že dětí mají schopnost senzomotorické, organizační a funkční hry. Symbolická hra se u nich objevuje jen zřídka a je zaměřena především na oblast, o kterou se dítě zajímá a věnuje jí mnoho času (Beyer; Gammeltoft, 2006). Nyní se podívejme na vývoj hry u zdravého dítěte a u dítěte s autismem. Ve 4 měsících se u zdravého dítěte objevuje manipulační hra. Hra je jednoduchá a omezená, založena na příčině a následku. Dítě se např. dotkne chrastítka a to vydá vždy stejný zvuk. Některé děti s autismem zamrznou na tomto stupni vývoje. Jejich hra zůstane 23

19 na úrovni jednoduché stereotypní manipulace napři. točení kolečky. Dávají přednost bezprostřednímu vnímání: celé hodiny mačkají kousek nějaké hmoty nebo olizují popelník (Peeters, 1998, s. 140). Mezi 8-9 měsícem se u dítěte objevuje kombinační hra. Začíná chápat souvislosti mezi věcmi a zkouší různé kombinace, které jsou zpočátku jen náhodné, postupně se stávají smysluplnější. Dítě s autismem si vyhledává kombinace, které jsou patrné na první pohled a často je donekonečna opakují (Jelínková, 2001; Peeters, 1998). Kolem druhého roku se začíná rozvíjet funkční hra. Dítě již chápe, k čemu slouží předměty. Jeho vzorem jsou rodiče, které ve funkční hře napodobuje. Např. češe a krmí panenku. Pro dítě s autismem je toto stádium náročné, musí se naučit pozorovat rodiče při různých činnostech, aby je mohlo napodobit. U dětí, které se naučily napodobovat, se funkční hra objeví. Jako i u předchozích období, dítě vidí výsledek své hry (Jelínková, 2001; Peeters, 1998). Poslední stádium hry je hra symbolická. Děti si hrají s předměty, které v dané hře symbolizují něco jiného (např. krabice od bot může symbolizovat postel pro panenku apod.). Pro děti s autismem je tato hra velmi náročná. Nedokáží jít za realitu, za vnímanou skutečnost, protože samotná realita je pro ně těžce pochopitelná (Jelínková, 2001; Peeters, 1998). Následující příběh popisuje snahu sedmiletého chlapce o symbolickou hru: Pojď Tome, postavíme domeček pro panenku. Dobře, postavíme domeček pro panenku. Thomas jde pro polštář a deku, ale ne pro panenku, ale pro sebe. Když sestra vše připraví, lehne si na zem s hlavou na polštáři. Podívej, veranda bude náš domeček. Ano, náš domeček. A skříňka bude panenčina ložnice. Ano, skříňka je ložnice. A nyní najdeme krabice od bot, panenky v nich mohou spát. Spát v krabici? Vždyť je na boty! Jistě, ale teď jsou to postele pro panenky. Dobře, postele pro panenky! 24

20 Kapesníky budou prostěradla a ručníky budou přikrývky. Kapesníky nemohou být prostěradla a ručníky nemohou být deky. Thomas jde do kuchyně a přinese naběračku. A tato naběračka bude naše naběračka. (Peeters, 1998, s. 141) 25

21 2. Druhy PAS V této kapitole si rozdělíme PAS podle MKN-10. Terminologie autismu je doposud nejednotná a v jednotlivých klasifikačních systémech se nacházejí rozdíly (jak jsme již uvedli v předchozí kapitole v Tabulce 1). Autismu je všepronikajicí, zasahuje celou osobnost jedince v triádě oblastí. Výjimkou je Rettův syndrom, který většina odborníků nezařazuje mezi poruchy autistického spektra, protože se sociální interakce kvalitativně liší od ostatních poruch této kategorie (Thorová, 2006). 2.1 Dětský autismus Dětský autismus je považován za jádro poruch autistického spektra. Stupeň závažnosti bývá různý. Může mít lehčí formu, ale i těžší. Problémy se musí projevit ve všech částech triády. Dětský autismus lze diagnostikovat v každém věku a bez ohledu na přítomnost jiné poruchy (diagnostická kritéria viz příloha č. 3). Kromě základních symptomů se mohou projevit i další dysfunkce, které se projevují abnormálním až bizarním chováním. Jednotlivé symptomy autismu se mohou s věkem dětí měnit (Thorová, 2006). 2.2 Atypický autismus Atypický autismus je podobný dětskému autismu, jen nesplňuje všechna kritéria, která jsou pro něj daná. První symptomy se objeví až po 3. roce a sociální oblast bývá méně narušena. Diagnóza atypického autismu je složitá, protože nejsou stanoveny jeho hranice ani klinický obraz nebyl ještě přesně definován. Diagnóza je tedy založena na odhadu a subjektivním mínění diagnostika. Atypický autismus diagnostikujeme obvykle v těchto případech: 1.První symptomy autismu byly zaznamenány až po třetím roce života. Tato situace je vzácná, ale vzhledem k heterogenitě příčin vzniku autismu možná. 26

22 2. Abnormální vývoj je zaznamenán ve všech třech oblastech diagnostické triády, nicméně způsob vyjádření, tíže a frekvence symptomů nenaplňuje diagnostické kritéria. Například u DDM-IV stačí méně symptomů (4 nebo 5) místo povinných šesti. 3. Není naplněna diagnostická triáda. Jedna z oblastí není primárně a výrazně narušena. 4. Autistické chování se přidružuje k těžké až hluboké MR. Můžeme pozorovat některé symptomy jednoznačně typické pro autismus, nicméně mentální věk je natolik nízký (obvykle méně než 15 měsíců), že míra komunikačního nebo sociálního deficitu nemůže být v ostrém kontrastu s projevy obvyklými pro MR (Thorová, 2006, s. 183). 2.3 Aspergerův syndrom Abyste se stali vynikajícím vědcem nebo skvělým umělcem, musíte mít alespoň nějaké znaky Aspergerova syndromu, které vám umožní odpoutat se od tohoto světa. Hans Asperger (in Thorová, 2006, s. 185) Termín Aspergerův syndrom (AS) byl poprvé použit v roce 1981 Lornou Wingovou (diagnostická kritéria v příloze č. 4). Označila jím děti a dospělé, jejichž charakteristiky a chování odpovídaly popisu příznaků, na něž upozornil zmíněný vídeňský pediatr Hans Asperger (Attwood, 2005, s. 20). Lorna Wingová vymezila základní příznaky Aspergerova syndromu: nedostatek empatie; jednoduchá, nepřiléhavá a jednostranná interakce; omezená, případně neexistující schopnost navazovat a udržet si přátelství; pedantsky přesná, jednotvárná řeč; nedostatečná neverbální komunikace; hluboký zájem o specifický jev či předměty; nemotornost, nepřirozené pohyby (Attwood, 2005, s. 21). 27

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus:

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus: Autismus Pojem autismus má původ ve slově autos ve smyslu sám. Poprvé jej použil Eugen Bleuler v roce 1911, ale v souvislosti s popisem psychopatie schizofrenie V roce 1943 popsal pedopsychiatr Leo Kanner

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou Mgr. Michal Vičar jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou poruchu (pervazivní = vše pronikající

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se. žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se. žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LUCIE HÁSKOVÁ II. ročník kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S Vypracovala: St. obor: Ak. Ročník: Vlasatá Miluše Učitelství po MŠ, kombinovaná forma studia

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD ADD A ADHD ADD (attention deficit disorder, porucha pozornosti) ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou) výskyt ADD a ADHD v dětské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Vývojová psychologie II. Pracovní list Ročník

Více

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Bc. Helena Plašilová Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce : Brno,březen 2006 Vypracovala: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Osobnost dítěte v mateřské škole

Osobnost dítěte v mateřské škole Kompetence učitele mateřské školy CZ.1.07/1.3.12/04.0002 Osobnost dítěte v mateřské škole Seminář pro pedagogické pracovníky mateřské školy Motto: Teprve moje psychoterapeutická práce s dospělými lidmi

Více

I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS)

I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS) I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS) Zkusme se cítit, jako náš klient (žák, dítě, student, kamarád, nebo třeba jen známý) s autismem, s poruchou autistického spektra, či jen

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI AUTISMUS, INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI JEDINCE, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ AUTISTICKÝCH DĚTÍ V BĚŽNÉ MŠ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI AUTISMUS, INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI JEDINCE, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ AUTISTICKÝCH DĚTÍ V BĚŽNÉ MŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE A PATOPSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTISMUS, INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI JEDINCE, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ AUTISTICKÝCH DĚTÍ V BĚŽNÉ MŠ

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Psychodiagnostika dětí, mládeže a rodiny Zuzana Masopustová ROZDĚLENÍ PAS PAS = poruchy autistického spektra téţ pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = pronikající

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, Praha 4, 140 00 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, ve které probíhala pilotáž: Husovo náměstí 229, 76701 Kroměříž kde probíhala pilotáž: Kraj, stát

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, ve které probíhala pilotáž: Husovo náměstí 229, 76701 Kroměříž kde probíhala pilotáž: Kraj, stát Projekt Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do přirozené vrstevnické skupiny je schválen pro spolufinancování z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR ČR a je

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ OBRÁZKOVÝ ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ Ilustrace: IVA ROŠTÁROVÁ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Tento obrázkový slovník byl připraven pro děti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV CÍLENÉ POHYBOVÉ INTERVENCE NA ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI U DĚTÍ S AUTISMEM (MULTIMEDIÁLNÍ DVD) DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, 140 00 Praha 4 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82 80

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více