ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM Bakalářská práce: 10-FP-KSS-1016 Autor: Lucie NEJEDLÁ DiS. Podpis:... Vedoucí práce: Konzultant: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D. Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2

3

4 Čestné prohlášení Název práce: Jméno a příjmení autora: Osobní číslo: Aspergerův syndrom Lucie Nejedlá DiS. P Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložila elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedla jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne:... Lucie Nejedlá DiS.

5 Poděkování Velké poděkování patří především vedoucímu bakalářské práce, kterým byl Mgr. Miroslav Meier, Ph.D., a to především za jeho trpělivé a důsledné vedení. Další poděkování patří rodině, která mě po celou dobu studia podporovala. Ještě jednou DĚKUJI.

6 Název bakalářské práce: Aspergerův syndrom Jméno a příjmení autora: Lucie Nejedlá, DiS. Akademický rok odevzdání práce: 2010/2011 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D. Resumé: Bakalářská práce se zabývá problematikou Aspergerova syndromu. Jejím cílem je zmapovat integraci a způsoby výchovně vzdělávací práce u žáků s Aspergerovým syndromem na základních školách běžného typu. Práci tvoří dvě hlavní části. Jedná se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů vymezuje Aspergerův syndrom, jeho terapii, integraci, výchovu a vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. Praktická část přináší výsledky a interpretaci dat, která byla získána pomocí dotazníku. Zjišťovány byly postoje 50 pedagogů základních škol běžného typu k integraci a k výchovně vzdělávací práci s žáky s Aspergerovým syndromem. Výsledky ukazují, že pedagogové jsou nakloněni k integraci žáků s Aspergerovým syndromem. Konkrétním opatřením je navržení dalšího vzdělávání pedagogů základních škol běžného typu v oblasti pervazivních vývojových poruch a jejich seznámení s možnostmi integrace žáků s Aspergerovým syndromem. Důležité je zjištění, že v oslovených základních školách jsou pedagogové nakloněni integraci žáků s Aspergerovým syndromem. Klíčová slova: Aspergerův syndrom, integrace, individuální vzdělávací plán, výchovně vzdělávací práce, základní škola běžného typu, terapie, pedagog, pervazivní vývojové poruchy, triáda problémových oblastí, komunikace, sociální interakce, představivost, diagnostika, metody učení.

7 Title of thesis: Aspergerův syndrom Name and Surname: Lucie Nejedlá, DiS. Academic year of thesis submission: 2010/2011 Master thesis: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D. Resume: This thesis deals with Asperger syndrome. Its aim is to map out ways of integration and educational work with pupils with Asperger syndrome in primary schools, the normal type. The work consists of two main parts. It is the theoretical to the compilation of expert resources defines Asperger syndrome, therapy, integration, training and education of students with Asperger syndrome. The practical part presents the results and interpretation of data, which were obtained by questionnaire. Attitudes were surveyed in 1950 primary school teachers to integrate the normal type and educational work with pupils with Asperger syndrome. The results show that the teachers are supportive of the inclusion of students with Asperger syndrome. Is to propose concrete measures for further education of primary school teachers of the normal type of pervasive developmental disorders and their introduction to the possibilities of integration of pupils with Asperger syndrome. The important finding is that respondents in the primary school teachers are supportive of the integration of pupils with Asperger syndrome. Keywords: Asperger Syndrome, integration, individual education plan, educational work, primary school common type, therapy, teacher, pervasive developmental disorder, the triad problem areas, communication, social interaction, imagination, diagnosis, methods of teaching.

8 Titel der Diplomarbeit: Aspergerův syndrom Vorname und Nachname: Lucie Nejedlá, DiS. Akademisches Jahr der These Vorlage: 2010/2011 Leiter der Diplomarbeit: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D. Resümee: Diese Arbeit beschäftigt sich mit Asperger-Syndrom. Sein Ziel ist die Karte, Wege der Integration und pädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Asperger- Syndrom in der Grundschule, der normale Typ. Die Arbeit besteht aus zwei Hauptteilen. Es ist der theoretischen zur Erstellung von Expertensystemen Ressourcen definiert Asperger-Syndrom, Therapie, Integration, Schulung und Ausbildung von Schülern mit Asperger-Syndrom. Der praktische Teil präsentiert die Ergebnisse und Interpretation der Daten, die mittels Fragebogen erhalten wurden. Attitudes wurden 1950 Grundschullehrer / innen befragt, um die normale Art integrieren und pädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Asperger-Syndrom. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrer unterstützen die Aufnahme von Schülern mit Asperger-Syndrom sind. Ist es, konkrete Maßnahmen zur Weiterbildung von Grundschullehrern der normalen Form der tief greifenden Entwicklungsstörungen und ihre Einführung in die Möglichkeiten der Integration von Schülern mit Asperger-Syndrom vor. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Befragten in der Grundschule Lehrer unterstützt die Integration von Schülern mit Asperger-Syndrom sind. Stichwort: Asperger-Syndrom, Integration, individuelle Bildungsplan, Bildungsarbeit, Grundschule häufigste Art, Therapie, Lehrer, tiefgreifende Entwicklungsstörung, die Trias Problembereiche, Kommunikation, soziale Interaktion, Phantasie, Diagnose, Methoden des Unterrichts.

9 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Pervazivní vývojové poruchy Aspergerův syndrom Projevy triáda problémových oblastí Sociální interakce Komunikace Představivost Nespecifické variabilní rysy Nízko funkční a vysoce funkční Aspergerův syndrom Diagnostika Diagnostická kritéria Aspergerova syndromu Demografické údaje Možnosti léčby, vzdělávání a výchovy Psychoanalýza Behaviorální přístupy Aplikovaná behaviorální analýza Treatment and Education Autistic and related Communication handicapped Childern Komunikační terapie Facilitovaná komunikace Sluchový trénink Senzorická integrace Holding terapie Option terapie Farmakoterapie Integrace a individuální vzdělávací plán Strategie a metody učení Hra a modely hry

10 1.5.2 Metody výuky PRAKTICKÁ ČÁST Cíl bakalářské práce Předpoklady bakalářské práce Použité metody Popis zkoumaného vzorku Průběh průzkumu Výsledky a jejich interpretace Shrnutí výsledků praktické části...51 ZÁVĚR...52 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ...53 LITERATURA...54 SEZNAM PŘÍLOH

11 ÚVOD Bakalářská práce se zabývá žáky s Aspergerovým syndromem, jejich integrací do běžných základních škol a výchovně-vzdělávací prací pedagogů s těmito žáky. Než však budeme pokračovat zamysleme se nad tím, jak toto všechno může pro dítě s Aspergerovým syndromem být těžké. Pro pochopení problematiky Aspergerova syndromu je nezbytné vědět, jak se lidé s tímto syndromem cítí v kontextu s okolním prostředím, proto zde uvádíme citaci, která toto velmi dobře vystihuje. Lidé s autismem jsou někdy považování za 'slepé k tomu, co vidí' a za 'hluché k tomu, co slyší'. Já k nim patřím. Fenomén 'slepý, i když vidím', je spojen s mou přehnanou selektivitou. Nedokážu okamžitě pochopit to, co vnímám, v plné šíři. Abych pochopil komplexně to, co vnímám, potřebuji určitý čas, abych posoudil vnímané z různých hledisek. Je velmi obtížné vysvětlit mé vnímání neautistickým lidem, vnímají jinak, bez doprovodných řečí a okamžitě. Cesta mezi předmětem a dojmem, který předmět vyvolal, a konečně významem a pochopením je pro ně velmi krátká. Van Dalen (1995) 1 Cílem bakalářské práce je zmapovat integraci a způsoby výchovně vzdělávací práce u žáků s Aspergerovým syndromem na základních školách běžného typu. Předmětem zkoumání je: jakým způsobem probíhá integrace žáků s Aspergerovým syndromem na běžné základní škole a jaké způsoby práce jsou používány při výchovně vzdělávacím procesu u žáků s Aspergerovým syndromem. Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí a to z teoretické části a z praktické části. Teoretická část bakalářské práce obsahuje celkem pět hlavních kapitol. První se zabývá problematikou pervazivních vývojových poruch, jejich popisem a konkrétním zařazením Aspergerova syndromu dle Mezinárodní klasifikace nemocí (dále MKN) 10. Další kapitolou je Aspergerův syndrom, obsahuje vymezení tohoto syndromu, jeho projevy 1 DE CLERQ, H., Mami je to člověk nebo zvíře? s

12 (triádu problémových oblastí). Dále se věnujeme: nespecifickým variabilním rysům, nízko funkčnímu a vysoce funkčnímu Aspergerovu syndromu, diagnostice Aspergerova syndromu a demografickým údajům. V samostatné kapitole jsou představeny možnost léčby, vzdělávání a výchovy. Tato ústřední část má celkem devět podkapitol. Každá podkapitola je zaměřena na konkrétní způsob léčby nebo pomoci lidem s Aspergerovým syndromem. Čtvrtou kapitolou v teoretické části je: Integrace a individuální vzdělávací plán. Zabývá se popisem integrace a jejím právním zakotvením ve školském zákoně. Dále popisuje náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a jeho konkrétní aplikaci v praxi. Poslední kapitolou teoretické části je Strategie a metody učení u žáků s Aspergerovým syndromem. Zde se zabýváme konkrétní výchovně vzdělávací prací u žáků s Aspergerovým syndromem. Např. hrou a modelem hry a dále metodami výuky pro žáky s Aspergerovým syndromem. Praktická část obsahuje celkem sedm kapitol, které se zabývají např.: stanovením předpokladů, použitým metodám, popisem zkoumaného vzorku, průběhem průzkumu, výsledky a jejich interpretací. 12

13 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Pervazivní vývojové poruchy Zaměříme se na vymezení základních pojmů této problematiky. Pervazivní vývojové poruchy patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Slovo pervazivní znamená všepronikající a vyjadřuje fakt, že vývoj dítěte bývá narušen do hloubky v mnoha směrech. 2 Pervazivní vývojové poruchy se projevují již od útlého dětství, vždy při tom záleží na jednotlivém druhu postižení. V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které dítěti umožňují komunikaci, sociální interakci a symbolické myšlení (fantazii), dochází k tomu, že dítě nedokáže vyhodnocovat informace stejným způsobem jako děti stejné mentální úrovně. Vnímá, prožívá, a tudíž se i chová jinak. 3 Hovoříme-li o pervazivních poruchách je třeba si uvědomit, že jde o postižení ve třech základních oblastech. Tyto tři oblasti jako první popsala v sedmdesátých letech lékařka Lorna Windgová, která je nazvala triádou poškození. Do triády poškození zařazujeme postižení v oblasti komunikace, představivosti a sociálního chování, tím se budeme podrobněji zabývat v dalších kapitolách. Autismus je dalším pojmem spjatým s touto problematikou. Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Je to vrozená porucha některých mozkových funkcí. Vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem autismu je, že dítě správně nechápe to, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování. 4 2 THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s APLA, 2008a. 13

14 Podle jiných autorů je autismus vývojová porucha projevující se neschopností komunikovat a navazovat kontakty s okolím. Postižený obtížně vyjadřuje svá přání a potřeby, nechápe, proč mu ostatní nerozumějí. Uzavírá se do svého vlastního světa a projevuje se jako extrémně osamělá bytost. Dvě třetiny lidí trpících autismem zůstávají postižení po celý život. 5 Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (dále MKN) 10 zařazujeme mezi pervazivní vývojové poruchy neboli poruchy autistického spektra tato onemocnění: Dětský autismus (F84.0). Rettův syndrom (F84.2). Jiná dezintegrační porucha v dětství (F84.3). Aspergerův syndrom (F84.5). Atypický autismus (F84.1). Jiné pervazivní vývojové poruchy (F84.8). Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná (F84.9). Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby (F84.4). 5 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., Pedagogický slovník, s

15 1.2 Aspergerův syndrom Lidé s Aspergerovým syndromem nevnímají svět stejně jako ostatní. Připadají jim zvláštní, jsou pro ně záhadou. Proč jim nepovíme, co chtějí? A proč chtějí tolik věcí, které nemyslí vážně? Proč tak často mluví o zbytečnostech, které nic neznamenají? Proč intaktní lidé znervózní a jsou netrpěliví, když jim člověk (dítě) s Aspergerovým syndromem líčí stovky fascinujících informací o jízdních řádech, vypráví o číslech vyrytých na pouličních lampách po celé zemi, různých druzích mrkve nebo o pohybech planet? 6 Aspergerův syndrom popsal jako první v roce 1944 Hans Asperger, který ho nazval autistickou psychopatií. Jde především o jedince, u kterých je průměrná někdy až nadprůměrná inteligence, ale je zde porucha funkcí, jež jsou úzce spjaty s klasickým autismem. Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy jako děti s autismem. Intelektově jsou obvykle dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané. V pěti letech bývá slovní zásoba a schopnost vyjadřování odpovídající věku. Řeč některých dětí je příliš formální a připomíná mluvu dospělých. Děti s Aspergerovým syndromem mají problémy v chápání sociálních situací, proto se obtížně vžívají do myšlení a pocitů druhých lidí. 7 Pojem Aspergerův syndrom použila v roce 1981 jako první britská lékařka Lorna Wingová, která ve své odborné publikaci popsala čtyři chlapce z hlediska sociálních, jazykových a kognitivních dovedností. Lorna Wingová byla také první, která popsala základní klinické příznaky Aspergerova syndromu. Příznaky Aspergerova syndromu podle Lorny Wingové jsou: nedostatek empatie, jednoduchá, nepřiléhavá a jednostranná interakce, omezená, případně neexistující schopnost navazovat a udržet si přátelství, pedantsky přesná, jednotvárná řeč, 6 ATTWOOD,T., Aspergerův syndrom, s APLA, 2008b. 15

16 nedostatečná neverbální komunikace, hluboký zájem o specifický jev či předměty, nemotornost, nepřirozené pozice. 8 Projevy sociální dyslexie, jak bývá Aspergerův syndrom označován, mají řadu forem. Jedná se o velmi různorodý syndrom, jehož symptomatika plynule přechází do normy. Bývá obtížné, ne-li nemožné u určité hraniční skupiny odlišit, zda se jedná o Aspergerův syndrom nebo jen o sociální neobratnost spojenou například s více vyhraněnými zájmy a výraznějšími rysy osobnosti Projevy triáda problémových oblastí Jak již bylo řečeno, Aspergerův syndrom a tedy i pervazivní vývojové poruchy jsou charakteristické třemi problémovými oblastmi. Tyto oblasti nazýváme triádou poškození (viz obrázek 1) a blíže se jimi budeme zabývat v této kapitole. Sociální interakce Sociáoně-emoční dovednosti uplatňované ve vztazích s rodiči, blízkými osobami, ostatními lidmi a vrstevníky Komunikace Řeč, gesta, mimika Představivost Hra, volný čas a používání předmětů Obrázek 1: Triáda postižených oblastí vývoje u poruch autistického spektra 10 8 THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s

17 Sociální interakce První oblastí je oblast sociální interakce a sociálního chování. Porucha v této oblasti se co do hloubky u jednotlivých pervazivních poruch výrazně liší. Obecně lze říci, že sociální inteligence je vůči mentálním schopnostem jedince v hlubokém deficitu. Carina a Christopher Gillbergovi v roce 1989 stanovili diagnostická kritéria týkající se Aspergerova syndromu. Jednou z oblastí je sociální chování. Pro potvrzení diagnózy musí dítě vykazovat alespoň dva z následujících příznaků: a) neschopnost interakce s vrstevníky, b) nízký zájem navazovat kontakt s vrstevníky, c) neodpovídající interpretace sociálních podnětů, d) sociálně i citově nepřiměřené chování. 11 Děti s Aspergerovým syndromem nejsou sobecké, jak by se mohlo na první pohled zdát, jsou spíše sebestředné. Chtějí si hrát sami, nesnáší skupinové hry a jiné aktivity, u kterých by musely s někým spolupracovat. Mají svůj zájem a stane-li se, že jiné dítě by chtělo jejich aktivitu narušit, dokáží svůj klid bránit i agresí. Děti s Aspergerovým syndromem se spíše stávají pozorovateli situace než-li jejími aktivními členy. Důsledkem těchto situací je, že nemají moc kamarádů. Dalším problémem v oblasti sociálního chováni je dodržování pravidel a norem. Pro tyto děti jsou typické nevhodné poznámky v ještě nevhodnějších situacích. Říkají a dělají věci, které mohou ostatní urážet, či jim dokonce ubližovat. Na druhé straně dochází k paradoxu, pokud je dítěti s Aspergerovým syndromem vysvětleno pravidlo a ono ho přijme začne toto pravidlo striktně dodržovat. Tyto děti bývají impulzivní, nedokáží domyslet důsledky svého jednání, proto většinou řeknou první věc, která je napadne. Ti, kteří je neznají, se zpravidla domnívají, že jsou drzé, rozmazlené nebo nevychované, vrhají na rodiče pohrdavé pohledy, aby jim dali na srozuměnou, co si o jejich nekompetentní výchově myslí THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s ATTWOOD, T., Aspergerův syndrom, s

18 Komunikace Druhou oblastí z triády poškození je komunikace. Poruchy autistického spektra jsou primárně poruchami komunikace. Často bývá první příčinou, která znepokojuje rodiče, opožděný vývoj řeči. Z poruch autistického spektra mají řeč nejméně narušenou lidé s Aspergerovým syndromem. Pasivní slovní zásobu mívají bohatou a v testech verbálního myšlení dosahují průměrných i nadprůměrných výsledků. Potíže mívají především v sociální a praktické komunikaci. 13 Dochází tedy k odlišnostem především v oblastech pragmatických, významových a prozodických. V oblasti verbální komunikace dítě splňuje tuto diagnostickou položku pokud pro něj platí alespoň tři níže uvedené příznaky: a) opožděný řečový vývoj, b) na první dojem hyperkorektní jazykový projev, c) pedantský přístup k řeči, d) neobvyklé frázování, atypicky působící řeč, e) nedostatečné porozumění, mylné chápání obrazných významů či sdělení, jejichž pochopení se předpokládá s naprostou samozřejmostí. 14 Jedním z typických znaků komunikace lidí s Aspergerovým syndromem je doslovné chápání mluvené i psané řeči. Mají problém se slovními obraty, sarkasmem, předstíráním a lží. Neverbální komunikace je zahrnuta do diagnostických kritérií, dítě by mělo splňovat alespoň jeden příznak: a) omezené využívání gest, b) nejasná/nemotorná řeč těla, c) malá výpovědní hodnota výrazu tváře, d) nevhodné výrazy, e) zvláštní/strnulý pohled THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s ATTWOOD, T., Aspergerův syndrom, s

19 Představivost Třetí oblastí z triády poškození jsou představivost, zájmy a hra. Jejich narušení má na mentální vývoj dítěte negativní vliv v několika směrech. Narušená schopnost imitace a symbolického myšlení způsobuje, že se u něho nerozvíjí hra, jeden ze základních stavebních kamenů učení i celého vývoje. Omezená představivost způsobuje, že dítě upřednostňuje předvídatelnost v činnostech a upíná se na jednoduché stereotypní činnosti. 16 Lidé s Asperegerovým syndromem mají svou představivost orientovanou spíše individuálně. Vytvářejí si svůj vlastní fantazijní svět. Tento vnitřní svět si budují v situacích, kdy mají pocit, že jim ostatní nerozumí. Tak jak my nechápeme jejich svět, tak oni nechápou ten náš. Lidé s Aspergerovým syndromem si dovedou vybudovat velmi bohatý vnitřní život plný fantazie, který pro ně představuje určitý únik a radost. Právě v tomto světě se derou klíčky budoucí pracovní kariéry, která se může projevit zájmem, jehož prostřednictvím člověk nalézá uspokojení. 17 Mezi oblíbené zájmy patří dinosauři, doprava (železnice, nákladní doprava), elektronika, věda a příroda.. Výjimkou se nestávají ani oblasti v zemědělství např. pěstování mrkve a její druhy. Pokud se lidé s Aspergerovým syndromem nadchnou pro nějakou oblast, chtějí o ni vědět co nejvíce. Neustále se ptají, čtou literaturu, hledají na internetu apod. Proto se často uvádí, že znalosti v těchto oblastech mají lidé s Aspergerovým syndromem přímo encyklopedické. Tento hluboký zájem většinou odlišuje děti s Aspergerovým syndromem od ostatních. Vytváří propast mezi nimi, a ostatními dětmi, které často nechápou, o čem vlastně dítě s Aspergerovým syndromem hovoří a tudíž se s ním nedokáží bavit na takové úrovni, kterou od nich očekává. Tímto se jeden pro druhého stává neatraktivním např. ke hře. Hry dětí s Aspergerovým syndromem se tím stávají individualistické a ještě více se uzavírají do vlastního fantazijního světa. Důležitou oblastí jsou rituály v každodenních činnostech dětí s Aspergerovým syndromem. Je důležité dodržovat denní rytmus a rituály dle potřeb dítěte. V případě, kdy rodiče poruší tento rytmus či nějaký rituál, je dítě vystaveno velkému stresu a úzkosti. 15 THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s ATTWOOD, T., Aspergerův syndrom, s

20 1.2.2 Nespecifické variabilní rysy Symptomatika a zvláštní projevy dětí s poruchou autistického spektra, jež se netýkají diagnostické triády stěžejních oblastí, ale velmi často se u dětí s poruchami autistického spektra objevují, označujeme jako variabilní nespecifické rysy. 18 Do oblasti nespecifických variabilních rysů zařazujeme: percepční poruchy v této oblasti lze pozorovat především přehnaný zájem (fascinaci) k určitým předmětům, dále hypersenzitivitu a hyposenzitivitu na smyslové podněty. Citlivost smyslů zde pozorujeme citlivost na zvuky, doteky, chuť, zrakové podněty, pachy, bolest a teplotu. Pohybovou (motorickou) neobratnost k nejčastějším problémům v této oblasti řadíme špatnou lokomoci, nedostatečnou koordinaci dolních a horních končetin, chytání a házení míče, špatnou rovnováhu, manuální zručnost (v oblékání, při jídle), písmo a rukopis, rytmus Nízko funkční a vysoce funkční Aspergerův syndrom U většiny poruch či onemocnění lze stanovit, jak dotyčný člověk či dítě obstojí v každodenním životě, podobně tomu je i u Aspergerova syndromu. U lidí s Aspergerovým syndromem je sice stanovena stejná diagnóza, ale neznamená to, že se všichni nachází na stejné úrovni adaptability. Rozlišujeme základní dvě kategorie a to: nízko funkční Aspergerův syndrom, vysoce funkční Aspergerův syndrom. Mezi těmito kategoriemi jsou někdy nepatrné a někdy až extrémní rozdíly. Tyto základní rozdíly jsou vystiženy v tabulce 1, která umožňuje lepší orientaci v jednotlivých kategoriích. 18 THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s

21 Tabulka 1: Orientační popis protipólů v úrovni adaptability u lidí s Aspergerovým syndromem 20 Úroveň adaptability Nízko funkční Aspergerův syndrom Vysoce funkční Aspergerův syndrom Projevy chování Problémové chování obtížná výchovná usměrnitelnost, negativismus, vyžadování rituálů od ostatních, nutnost dodržování rituálů se zřetelnou úzkostí, výrazné a obtížně odkliditelné repetitivní chování včetně pohybových stereotypií, nepřiměřená emoční reaktivita destruktivní chování, nízká frustrační tolerance. Sociální a komunikační chování nutkavé navazování kontaktu bez ohledu na druhé osoby, agresivita zarputilá ignorace či odmítání spolupráce, sociální izolovanost, provokativní chování, neustálá snaha testovat hranice odmítání kontaktu s druhými lidmi, emoční chlad a odstup. Podprůměrné intelektové schopnosti, hyperaktivita, poruchy pozornosti, těžká dyspraxie. Sociální naivita, nikoli slepota, pasivita, schopnost spolupráce, přiměřená nebo pouze mírně odlišná emoční reaktivita, chybí výrazně problémové chování, průměrné a nadprůměrné intelektové schopnosti, vyhraněné zájmy jsou přerušitelné, ochota věnovat se i jiným činnostem, zachovaná sociálně emoční vzájemnost Diagnostika Obecně lze diagnostiku jakékoliv poruchy rozdělit do tří základních fází. První fáze by se dala nazvat fází podezření. V této fázi jde o to, že rodiče či pedagogický pracovník mají podezření, že by dítě mohlo trpět nějakou poruchou. V tomto případě je nutné vyplnit dotazník nebo posuzovací škálu, které následně odešlou do příslušného školského poradenského zařízení. 20 THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s

22 Druhou fázi lze nazvat jako diagnostickou, jde o samotné vyšetření v příslušném školském poradenském zařízení psychologem či speciálním pedagogem. Takové vyšetření trvá zpravidla nejméně hodinu a sestává z posouzení specifických faktorů sociálních, jazykových, kognitivních a pohybových schopností a dovedností. Pozornost je věnována i obsahové náplni zájmů dítěte, zpravidla se použije i několik psychologických testů pro získání celistvého obrazu o dítěti. 21 Po takovém vyšetření většinou následuje rozhovor s rodiči a podrobná rodinná a osobní anamnéza. Jsou dotazováni na prenatální vývoj dítěte, porod a následný vývoj (kdy dítě začalo mluvit, chodit apod.). Dále jsou dotazováni na určité životní situace a na reakce dítěte. Důležitým zdrojem informací jsou také ostatní osoby, které se s dítětem setkávají, tj. učitelé, lékaři a ostatní lidé, kteří mají dítě v péči. Dalším důležitým bodem při stanovování diagnózy je diferenciální diagnostika, která je u poruch autistického spektra poměrně obtížná. Vyžaduje dobrou znalost vývojové psychologie, psychopatologie a klinickou zkušenost. 22 V této fázi dítě podstoupí i další doporučená vyšetření např. na neurologii (EEG), genetické vyšetření, vyšetření zraku a sluchu. Po zhodnocení a posouzení všech testů a informací dochází většinou dětský psycholog nebo psychiatr k závěru. S přihlédnutím k diferenciální diagnostice stanovuje diagnózu a případné další kroky a postupy v péči o dítěte. Takovými kroky může být nejen rada rodičům a učitelům, jak k dítěti přistupovat, ale také doporučení k integraci žáka a vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Poslední třetí fáze je postdiagnostická fáze. Toto období nastává ve chvíli, kdy se rodiče již orientují v dané problematice, čtou literaturu týkající se jejich problémů, vyhledávají rodiče a děti, které trpí stejnými potížemi a vyhledávají možnosti následné péče. 21 ATTWOOD, T., Aspergerův syndrom, s THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s

23 Diagnostická kritéria Aspergerova syndromu V současné době se užívá k diagnostice Aspergerova syndromu hned několik diagnostických kritérií. Uveďme zde diagnostická kritéria Aspergerova syndromu Gillberg and Gillberg z roku 1989, který je zpracován formou dotazníku, ve kterém diagnostik zaškrtává odpovídající údaje. Níže je uvedena část z tohoto dotazníku: 1. Narušené sociální chování (vyhraněná sebestřednost, alespoň dva příznaky) a) neschopnost interakce s vrstevníky, b) podprůměrná tendence navazovat kontakt s vrstevníky, c) neodpovídající interpretace sociálních podnětů, d) sociálně i citově nepřiměřené chování. Diagnostická kritéria Gillberg and Gillberg jsou velmi podobná diagnostickým kritériím Aspergerova syndromu od Szatmari, Brenner a Nagy také z roku Často bývají vzájemně srovnávány např. v knize Kateřiny Thorové, poruchy autistického spektra. Dalšími diagnostickými kritérii jsou Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch IV z roku 1994 (dále DSM IV) a MKN-10 z roku Ty se zaměřují na konkrétní diagnostické popisy postižených oblastí. Jako příklad si uvedeme část z diagnostických kritérií MKN-10. A. Z celkového hlediska nedochází ke klinicky významnému opoždění mluvené řeči, schopnosti rozumět řeči ani kognitivního vývoje. Podmínkou diagnózy je, aby do dvou let dítě používalo jednotlivá slova a do tří let se naučilo používat komunikativní fráze. Sebeobsluha, adaptivní chování a zvědavost týkající se okolí by během prvních tří let měly odpovídat standardnímu intelektovému vývoji. Milníky motorického vývoje jsou však opožděné, běžná je pohybová neobratnost (není však nezbytným diagnostickým významným projevem). Běžně se vyskytují speciální dovednosti, jimiž dítě bývá pohlceno, avšak ani ony nejsou jedním ze základních předpokladů ke stanovení diagnózy. 23

24 1.2.5 Demografické údaje Četností výskytu a epidemiologickou studií se do současnosti zabývalo mnoho odborníků. Obecně lze říci, že se četnost výskytu jednotlivých poruch autistického spektra lišila podle jejich zařazení do nějaké skupiny. K největším číslům došli vědci po roce 2000, kdy se tato kategorie nazvala poruchy autistického spektra a zařadily se do ní jednotlivé podskupiny, jak je známe dnes. V tabulkách 2 a 3 vidíme, jaký je odhad výskytu pervazivních vývojových poruch ve světě a v ČR. Tabulka 2: Frekvence výskytu pervazivních vývojových poruch ve světě 23 Diagnóza podle MKN-10 Spodní odhad Horní odhad Dětský autismus (F84.0) 10/ / / Rettův syndrom (F84.2) 1/ ,96/ Jiná dezintegrační porucha v dětství (F84.3) 1/ / Aspergerův syndrom (F84.5) 10 26/ / Poruchy autistického spektra 20/ / Tabulka 3: Odhad výskytu pervazivních vývojových poruch v České republice 24 Diagnóza podle MKN-10 Počet osob žijících v ČR Počet narozených dětí ročně Dětský autismus (F84.0) Atypický autismus, pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná Rettův syndrom (F84.2) Jiná dezintegrační porucha v dětství (F84.3) 100 0,9 Aspergerův syndrom (F84.5) Poruchy autistického spektra Můžeme říci, že pervazivními vývojovými poruchami trpí častěji chlapci než-li dívky. Pokud bychom jsme se na to podívali v konkrétních číslech poměr chlapců a dívek činí u dětského autismu 4:1, u Aspergerova syndromu 4,7:1, někteří autoři uvádějí dokonce 23 THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, s

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Mgr. Zuzana Šimková Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava

Mgr. Zuzana Šimková Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava Mgr. Zuzana Šimková 1. 11. 2016 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava poskytuje základní a střední vzdělání žákům s těžkým zdravotním postižením

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se. žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se. žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Rozdělení činností zástupce ředitele, jejich role v řízení školy jedna z možností Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i vhodný

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více