Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-"

Transkript

1 Mgr. Lenka Osladilová VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM

2 PODĚKOVÁNÍ Děkuji mamince Davídka, že mi umožnila zveřejnit část naší společné práce a velký dík patří také mému kolegovi Mgr. Zdeňku Březovi za jeho psychologický pohled a obětavost, se kterou přistupoval k nejedné konzultaci kresebných technik. 10. května 2010 Mgr. Lenka Osladilová -2-

3 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Poruchy autistického spektra Symptomy poruch autistického spektra PAS pervazivně vývojové poruchy Aspergerův syndrom (AS) Uvedení do arteterapie Pojem arteterapie Cílové skupiny arteterapie Arteterapeutická diagnostika Dětská kresba Stadia dětské kresby Arteterapeutické diagnostické metody PRAKTICKÁ ČÁST Dokumentace První setkání s Davidem Uzavření kontraktu a zavedení prvního rituálu Kresby chlapce Rozbor lidské postavy Rozbor stromu Rozbor domu Rozbor začarované rodiny Srovnání arteterapeutických technik Rozbor postav Kresba tří stromů Kresba domu Rozbor začarované rodiny...28 ZÁVĚR...30 RESUMÉ...31 KLÍČOVÁ SLOVA...31 ABSTRACT...31 KEYWORDS...31 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...32 INTERNETOVÉ ODKAZY...33 SEZNAM PŘÍLOH...34 Příloha č. 1 Slavní lidé, kteří projevovali jisté stopy autismu...35 Příloha č. 2 - Obrázky chlapce...37 Obrázek č. 1 - Kresba postavy, David, 8 let...37 Obrázek č. 2 - Kresba stromu, David, 8 let...38 Obrázek č. 3 - Kresba domu, David, 8 let...39 Obrázek č. 4 - Kresba začarované rodiny, David, 9 let...40 Obrázek č. 5 - Kresba postavy sebe samého, David, 10 let...41 Obrázek č. 6 - Kresba postavy maminky, David, 10 let...42 Obrázek č. 7 - Kresba postavy cizí člověk, David, 10 let...43 Obrázek č. 8 - Kresba tří stromů, David, 10 let...44 Obrázek č. 9 - Kresba domu, David, 10 let...45 Obrázek č Kresba začarované rodiny, David, 10 let

4 ÚVOD Po téměř třech letech pravidelné terapie s chlapcem s dg. Aspergerův syndrom jsem se po domluvě s maminkou rozhodla část naší společné práce zveřejnit. Jedná se o případovou studii dnes již desetiletého chlapce, říkejme mu třeba Davídek, zaměřenou na využití arteterapeutických technik především diagnostických při terapeutickém působení. Arteterapii užívám především jako prostředek diagnostický a průběžně doplňující terapii kognitivního rázu, kterou chlapec podstupuje. V první části práce se věnuji krátce teoretickému uvedení do problematiky poruch autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom. Rozebírám teoreticky podrobněji i arteterapii, neboť se mi jeví jako vhodný nástroj při navození kontaktu s dítětem, které má nějaké komunikační znevýhodnění. V druhé praktické části se zabývám uvedením již konkrétního klienta Davídka - formou zkrácených výpisů z odborné dokumentace a konkrétními terapeutickými technikami užívanými při práci s klientem, např. arteterapeutické techniky vhodné k diagnostikování obtíží i k průběžnému sledování aktuálního stavu Davídka. S Davidem jsme postupně kombinovali různé typy terapií, se kterými pracuji. Senzomotorická cvičení, kognitivní terapii, psychorelaxační techniky, metodu Metacards, prvky z percepčně motorické i uměleckých terapií se zaměřením na arteterapii. (arteterapie, pohybová terapie, dramaterapie, muzikoterapie). Jednotlivé typy terapií jsem kombinovala dle aktuálních potřeb a situace, ve které se klient zrovna nacházel. Některé společně prožité okamžiky jsou bohužel nepřenosné, nedají se sdělit slovy, ale pokusím se obohatit práci krátkými ukázkami našich rozhovorů v průběhu terapeutických setkání a doplnit Davídkovými kresbami. -4-

5 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1. Poruchy autistického spektra Pro autistické poruchy se běžně užívá termín poruchy autistického spektra U nás se často užívá počeštěná zkratka PAS (poruchy autistického spektra). PAS patří mezi tzv. pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy.existuje poměrně složitý způsob diagnostiky poruch autistického spektra, který provádí specializovaná poradenská zařízení. Pro naše potřeby netřeba rozebírat diagnostický proces, zcela jistě je však dobré rozpoznat některé dílčí symptomy (projevy) poruchy. Onemocnění je způsobeno organickým postižením mozku, ale dosud neznáme příčiny vzniku PAS. Existuje několik zajímavých teorií vzniku, ale dosud nebyla odbornou veřejností přijata žádná z nich. Podle vědeckých studií z r byl výskyt poruch autistického spektra v populaci 0,5 0,6%. V ČR se ročně narodí okolo dětí, u 500 dětí se objeví ve vývoji PAS. (Thorová, Dle nejnovějšího demografického ukazatele ˇ(zpráva uvedena r. 2010) je výskyt poruch autistického spektra vypočítán na 0,9%, což jinými slovy znamená, že 9 dětí z 1000 trpí některou z forem PAS. (Čáslavská, Za posledních deset let narůstá počet dětí s touto diagnózou. Bez zajímavosti není, že mnoho slavných lidí trpělo právě poruchami autistického spektra (viz Příloha č. 1). U poruch autistického spektra je charakteristické, že nejen každý typ autismu, nýbrž také každý jednotlivý autista, může být zcela odlišný svými symptomy od obdobně postiženého jedince. Zde nastává určitý zádrhel, neboť je proto velmi obtížné zařadit jedince do nějakých předem připravených kategorií. Přesto však existuje několik základních vodítek, jak postupovat při rozeznávání poruch autistického spektra. 1. Posuzovat jedince vždy celistvě nenechat se zmást některými dílčími projevy. 2. Při diagnostice se užívá tzv. Triáda postižených oblastí vývoje dle Lorny Wing, do níž patří sociální interakce- sociální dovednosti uplatňované vůči blízkým i cizím lidem, komunikace- gestika, mimika, potíže v oblasti řeči a představivost- schopnost pružně reagovat, hra, volný čas, používání předmětů. Mimochodem právě Lorna Wing spolu s Judith Goould navrhly v roce 1979 termín poruchy autistického spektra (autistic spectrum disorder, ASD), který se ve světě rozšířil a dnes je již běžně užíván. (Thorová, 2007,s.13) 3. Jednotlivé projevy poruchy autistického spektra se mohou velmi lišit, stejně tak se často liší frekvence jednotlivých symptomů. -5-

6 Symptomy poruch autistického spektra Mezi symptomy PAS patří: nemají rádi změny, úzkostné vyžadování řádu obtížně se zařazují do kolektivu, straní se ostatních, případně je napadají, nezapadají mezi své vrstevníky někdy mechanicky opakují slyšené slovo bez porozumění jednostranná komunikace jakoby zahleděnost sám do sebe, do svých zájmů mluvící jedinec s PAS si téma určuje většinou sám, odpovídá často na něco jiného nebo jiným způsobem než se běžně očekává nezájem o okolí, co se děje (např. doprava, společenská pravidla) chybí empatie, nenavazují citové vztahy minimálně klade otázky, co se týče komunikace někteří jedinci mluví minimálně, případně nemluví vůbec, mluví-li, bývají velmi přímý, nerozumí přeneseným výrazům, metaforám, vše berou doslovně reagují neadekvátně k prožívané situaci (sledováno našima očima) jiné vnímání mají zvláštně nápadný motorický projev štípání, poklepávání, třepání prstů.. obtížně rozlišují čas, obtíže s určováním posloupnosti plné zaujetí některými činnostmi,např. sbírání něčeho pozměněné smyslové vnímání fixace na předměty a mnoho dalších možných projevů PAS pervazivně vývojové poruchy Mezi pervazivní vývojové poruchy (F84) spadají dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 vydávané Světovou zdravotnickou organizací (WHO): Dětský autismus (F 84.0) Jako první ho popsal Leo Kanner v roku Projevuje se před 3. rokem dítěte. Bývá narušena kvalitativní sociální interakce sociální nepřizpůsobivost, omezená schopnost užívat sociální dovednosti, nepatřičné odpovědi na emoce jiných lidí, nepřiměřené vyhodnocování sociálně-emočních situací,.... Kvalitativní narušení komunikace zahrnuje nedostatečné sociální užívání řeči, narušení fantazie, nefunguje dobře sociální nápodoba, je snížena přizpůsobivost v jazykovém vyjadřování, nedostatek tvořivosti a fantazie v myšlení, absence emočních reakcí na -6-

7 přátelství. Často dochází k omezeným, opakujícím se stereotypním způsobům chování, zájmů a aktivit rutinní chování v každodenním životě, stereotypní zájmy, odpor ke změnám, rigidita. Stupeň závažnosti může být různý. Jedinci s dětským autismem můžou mít ještě řadu jiných dysfunkcí, mezi které např. patří poruchy spánku, příjmu potravy, záchvaty vzteku, agrese, sebezraňování,... Atypický autismus (F 84.1) Bývá diagnostikován většinou později než dětský autismus po 3. roce života dítěte a zpravila jedinec nesplňuje některé z diagnostických kritérií pro dětský autismus. Je diagnostikovaný u dětí projevujících se jako autistické, ale zpravidla jde spíše o autistické sklony. Sociální dovednosti bývají narušeny méně. Rettův syndrom (F 84.2) Spadá do oblasti těžké až hluboké mentální retardace. Zajímavostí je, že se vyskytuje pouze u dívek, neboť se jedná o postižení způsobené mutací genu a chlapci se stejnou mutací genu mívají tak závažné postižení, že se většinou nedožijí porodu, případně v prvních dnech či týdnech umírají. Byl popsán Andreasem Rettem roku Vždy je doprovázen těžkým neurologickým postižením. Časté bývá nadměrné slinění, vyplazování jazyka, páteř bývá vybočena do stran. Dětská dezintegrační porucha (F 84.3) Bývá uváděna také jako Hellerova porucha, Hellerova psychóza, dezintegrativní psychóza či Hellerova demence. Theodor Heller ji popsal v roce Nápadně se v některých rysech podobá autismu. Dítě s dezintegrační poruchou se do 2 let věku života vyvíjí normálně. Teprve později nastává ztráta některých již získaných dovedností: jazyka, motorických schopností, ztráta kontroly močení a stolice, sociálních dovedností, verbální i neverbální složky komunikace... Těžší typ mentální retardace. Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby (F 84.4) Od autismu se liší hlavně sociálním chováním, které není nijak narušeno (oční kontakt, náklonnost k blízkým lidem). Hodnota IQ se pohybuje pod 34, trpí těžkou motorickou hyperaktivitou a také se objevují stereotypní vzorce chování (tzv. motorické manýry, přehnané opakování činností, sebepoškozování). -7-

8 Aspergerův syndrom (AS) Aspergerův syndrom (dále AS) (F 84.5) Poprvé byl popsán vídeňským pediatrem Hansem Aspergerem již v roce 1944 jako autistická psychopatie. Společně s autismem, jež popsal ve stejné době ve Spojených státech Leo Kanner, uvádí u lidí s autistickou poruchou specifické záliby, nízkou intenzitu sociálních vztahů a selhávání při komunikaci. Leo Kanner však popsal vážnější příznaky nekomunikující jedince žijící ve vlastním světě s absencí reakcí ve vztahu k druhým lidem, Hans Asperger naopak mírnější. (Attwood, 2005, s.21) Klinické příznaky Aspergerova syndromu vymezila opět Lorna Wingová následovně: nedostatek empatie jednoduchá, nepřiléhavá a jednostranná interakce omezená, případně neexistující schopnost navazovat a udržet si přátelství pedantsky přesná, jednotvárná řeč nedostatečná neverbální komunikace hluboký zájem o specifický jev i předměty nemotornost nepřirozené pozice. (in Attwood, tamtéž) Vzhledem k zaměření mé práce budu nadále veškeré informace i materiály směrovat již pouze k výše zmíněné diagnóze Aspergerův syndrom a všemu, co se s ní v mém terapeutickém působení spojuje. Blíže budu hovořit také k jednotlivým nápadnostem (klinickým příznakům) u mého klienta chlapce s AS přímo v praktické části Uvedení do arteterapie Nyní však věnujme ještě pár řádek teoretickému nahlédnutí do arteterapie, se kterou je vhodné s klientem s AS pracovat Pojem arteterapie Co si pod pojmem arteterapie vlastně představit? Jedná se o využití výtvarných prostředků nikoli za účelem vytvoření uměleckého díla (což však -8-

9 neznamená, že umělecké dílo nemůže při arteterapeutickém procesu vzniknout!), nýbrž cílem je sebepoznávání, uchopování reality, porozumění vztahům, ve kterých se někdy vědomě a jindy nevědomě nacházíme. Výtvarný projev vypovídá o prožívání klienta, odkrývá nám jeho vnímání světa. Jinými slovy výsledek - umělecké dílo není cílem arteterapie. Arteterapeut spíše sleduje cestu, tzv. proces tvorby, sleduje, co se děje, co je pro klienta klíčové, čemu při tvorbě věnuje pozornost a jakým způsobem své potřeby interpretuje. Podle Jaroslavy Šickové-Fabrici, akademické sochařky a významné arteterapeutky, je arteterapie souborem uměleckých technik a postupů, které mají za cíl kromě jiného změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života. (Šicková-Fabrici, 2008, s.32) Často bývá arteterapie považována, jak se někdy mylně doslýchám, za určitý směr psychoterapie, která bývá úspěšně aplikována především u lidí s emocionálními a neurotickými problémy, dle mého názoru se však jedná o typ terapie, který může být velice variabilní, tudíž je možno pracovat téměř kdekoli a s kýmkoli. Samozřejmě vždy za předpokladu, že o naši intervenci má dotyčná osoba zájem! a po společné domluvě na určitých pravidlech, které je třeba při i po terapii dodržovat Cílové skupiny arteterapie Arteterapeuticky působit je možno buď individuálně, ve skupině, ale také v rodině. A nyní jen malý výčet potencionálních klientů vhodných pro arteterapeutickou práci: děti i adolescenti, lidé s mentálním postižením, psychiatričtí pacienti, děti s poruchami učení a chování, autisté, lidé s rakovinou a nevyléčitelně nemocní (tzv. paliativní péče), ale také je možno pracovat ve věznicích, v různých stacionářích pro tělesně postižené, dokonce existují vhodné arte-techniky i pro lidi nevidomé... no a v neposlední řadě i s lidmi zdravými. Co se týče dětí a dospělých s poruchami autistického spektra, tedy naší stěžejní skupiny, můžeme během arteterapie řešit spoustu otázek a vyvstávajících problematických záležitostí, o kterých se jiným způsobem než skrze výtvarný projev nemáme někdy ani jak dozvědět. Klienti s PAS mívají obrouvskou škálu možných potíží. Je třeba pracovat v prostředí, které pokud možno, již znají, protože jinak bývají rozrušeni. Nejzávažnější je neschopnost porozumět pocitům ostatních lidí a sociálním vztahům. V jejich pracích se často objevují specifické stereotypní zájmy, opakují se stejná témata. Je pro ně obtížné pracovat ve skupině, protože skupina je nepředvídatelná. Tito lidé dobře přijímají práci s hlínou a trojrozměrnými materiály. (Liebmann, 2005, s.120) -9-

10 1.3. Arteterapeutická diagnostika Velmi zajímavou podkapitolou arteterapie je diagnostika. Jednou z velmi cenných projektivních technik užívaných běžně i během psychologických vyšetření je kresba. Sama užívám tuto techniku velmi často a s někdy velmi překvapivými a trefnými výsledky, proto bych si dovolila věnovat se této podkapitole hlouběji i po teoretické stránce Dětská kresba Dětská kresba je považována za jeden z nejvhodnějších přístupů k poznání osobnosti dítěte. Jedním z příjemných vstupních bonusů pro výběr kresby je fakt, že většinu dětí není třeba do kreslení nijak nutit, že je kreslení prostě baví. Jedná se o hru a tzv. snění na papíře. Objevují se vědomá a nevědomá přání, dítětem vnímaný svět se promítá na papír. Dítě je při kreslení motivováno tím, co ho zajímá nebo trápí. (dle Davido,R., 2008, s.15) Francouzská dětská psycholožka Roseline Davido ve své jedinečné knize Kresba jako nástroj poznání dítěte mimo jiné píše: Kvalita kresby, odhlédneme-li od její estetické stránky, odráží jednak úroveň intelektu dítěte, jednak jeho emoční rovnováhu, která je mnohdy určující pro schopnost adaptovat se v rodině i ve škole. Jediná kresba však nemůže odhalit všechno. Bylo by velkou chybou vyvozovat ukvapené závěry z jediného obrázku dítěte, které neznáme. Interpretaci obrázku musí provést odborník, protože tato práce vyžaduje nejen intuici a citlivost, ale i široké odborné znalosti. K určení diagnózy nestačí pouze test... je třeba dodat, že žádný klíč k obrázkům neexistuje. (Davido,R.,2008, s.16) Citaci považuji za velmi zásadní! Snad bude potěchou na duši - pro některé rodiče se špatnou zkušeností z některých zařízení, kde jim nevhodně sdělenou interpretací dětských obrázků ze striktním závěrem, že jsou věci dané a neměnné, mohou pokazit nejen den. Nebojte se najít si jiného terapeuta, psychologa, pedagoga... Je hodně výborných a skutečně erudovaných odborníků na svých místech! A pro nás z druhého břehu by možná nebylo od věci si co možná nejčastěji připomínat, že proti nám stojí většinou člověk hluboce milující své dítě a tudíž je skutečně velmi citlivý a mnohdy jde pouze o formu: JAK sdělit to, na co jsme přišli, co jsme zjistili... a někdy, je-li to samozřejmě možné, si dejme třeba více času, objevme více rovin, více se ptejme, více poslouchejme, namalujme více obrázků

11 Stadia dětské kresby Kresba se výrazně mění během vývoje dítěte a s rozvojem intelektu. Po období čmáranic - kolem 1. roku dítěte a čárání se objevuje zajímavé období kreslení jakýchsi uzavřených smyček loops, které napodobují lidské písmo, Někdy děti píší, hrají si, že píší, malují písmo. Období loops bývá spojeno s rokem dítěte. Začínají se objevovat linie, dlouho na sebe nenechají čekat první tvary. Již po 3. roce věku dítěte dětské obrázky prochází tzv. stadiem hlavonožců, kde začíná být dítětem cílena přesnost. Nakreslená postava mívá bříško (kolečko), ze kterého trčí většinou dvě čáry, což představuje nohy. S přibývajícím věkem děti doplňují další dvě čáry ruce. Někdy přimalují i oči, vlasy (několik čárek na kolečku nahoře). Vylepšování hlavonožců trvá až do 5. roku dítěte. S kresbou hlavonožců je možno se setkat i u těžších mentálních retardací. Po období hlavonožců následují období popsaná jako: Popisný symbolismus - v roce dítěte dochází ke kresbě tělesného schématu. Popisný realismus - v roce dítěte bývají kresby více logické dítě kreslí to, co o předmětu ví, a ne, jak jej vidí, chybí ještě perspektiva, objevuje se profil, transparentnost (dítě nic neskrývá, vše je sdělováno kresbou na rovinu, bez obalu). Vizuální realismus v roce dítě kreslí již podle předlohy, začíná být znázorněna perspektiva, stínování, prolínání, zkratky. Potlačení v roce dochází k rozčarování, dítě preferuje spíše verbální projev, ztráta odvahy. Po 15. roce nastupuje fáze Uměleckého oživení. (mírně rozšířeno dle Šicková-Fabrici, 2008, s. 104) Arteterapeutické diagnostické metody Nejdříve je třeba říci, že psychologové a psychiatři používají k diagnostice dětí běžně tzv. kresebné testy. Arteterapeut pracuje s kresbou dítěte jiným způsobem než psycholog, příp. psychiatr. Každý odborník má jiný pohled daný oblastí, ve které se pohybuje. Psychologové v poradenských zařízeních pracují spíše se standardizovanými a normovanými kresebnými testy, např. s testem Goodenoughové, kde se hodnotí jednotlivé detaily kresby. Test určuje orientačně inteligenční úroveň dítěte, posuzuje vývojová stádia a kognitivní schopnosti, proto musí být měřitelný. Arteterapeut obdobně jako klinický psycholog hledá v dětské kresbě hledá symboliku a projekci podvědomí. Každý odborník pracuje samozřejmě svým specifickým způsobem. -11-

12 Mezi nejčastěji užívané arteterapeutické diagnostické metody patří: kresba lidské postavy Kresba postavy patří do skupiny projektivních metod. Projekcí rozumějme psychický proces, který přenáší klientovy subjektivní mentální obsahy na objekt (jiný člověk, věc) a aktivizuje podvědomí a nevědomí. Za přednost metody se považuje možnost pohledu na vztah toho, kdo obrázek kreslí, k sobě samému, příp. i k druhému pohlaví. Metoda vypovídá o vlastním sebevědomí jedince, integraci jeho osobnosti, přizpůsobivosti a vztahu ke světu, případných zdrojích vnitřních konfliktů, pudech a sexuálních postojích. Rizikem může být subjektivní zkreslení při interpretaci. Nedostatkem metody může být, že kresba postavy některé klienty svádí k tzv. schématické, šablonovité kresbě, ze které je nemožné vyčíst hlubší projektivní obsah a mají tudíž minimální vypovídající hodnotu. (Altman, Z., 1998, s.3) Je zajímavé si uvědomit, že při rozborech a při určování diagnózy je pozornost často orientována více na zjevné nebo skryté problémy, obtíže, slabosti..., které se zdůrazňují na úkor stránek silných, zdravých a pozitivních, které ač jsou zmíněny, často zapadnou v zapomnění jako méně důležité a potřebné znát. Paradoxně se při léčbě a terapii můžeme opřít právě o to silné, zdravé a pevné v člověku. Lidská postava většinou vypovídá nejvíce o samotném autorovi, samozřejmě někdy také o silném vztahu k někomu druhému. Vlastní kresbu je vhodné doplnit následnými doplňujícím otázkami, kdy se terapeut většinou dozvídá další důležité informace o kreslíři. kresba stromu Na symbolické rovině je opět kresbou sebe samého. Je strom zdravý? Silný? Velký? Malý? V přeneseném slova smyslu opět hovoří klient o sobě, maluje sebe coby listnatý strom. Dle jednoho z možných pohledů v kresbě stromu dítě nevědomě selektuje (vybírá) z množství stromů, jež kdy vidělo. Nakreslí takový strom, jež nejvíce reflektuje jeho city. Kmen reprezentuje city a vnitřní sílu. Díry v kmeni mohou reprezentovat zažitá traumata. Větve a jejich struktura jsou asociovány se schopností vytěžit pro sebe z okolí uspokojení, obdobně jako je to u kresby rukou na postavě. Dobře organizované a tvarované větve jsou znakem flexibility. Kořeny reprezentují pudové stránky osobnosti a indikují stabilitu nebo labilitu osobnosti. Jsou oporou osobnosti. (Šicková-Fabrici, 2008, s.106) Ojedinělou variantou kresby stromu je kresba tří stromů. -12-

13 Prof. Mojmír Svoboda referuje o projektivní technice tzv. Kresebném testu tří stromů. Jedná se o kresbu tří stromů, k nimž mají děti a mladiství přiřazovat ex post konkrétní osoby. Neuvědomovaně tak vyjadřují citové vztahy k jiným lidem zejména ke členům rodiny. Autorem testu je portugalský lékař R. Corboz, který vycházel z pozorování, které učinil u dětí z prvních tříd (materiál zpracoval a vydal r. 1963). Většina dětí namalovala stromy tři a během následných rozhovorů nad stromy samy uvedly, že jim stromy připomínají otce, matku, případně sourozence, prarodiče. Objeví-li se na místě rodičů např. sourozenci, je třeba zjistit, proč si dítě vybrala právě je, neboť se odkrývá hlubší vztah k jmenovaným. (http://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=svoboda) kresba domu Je u dětí velmi oblíbenou technikou, neboť evokuje zázemí, jistotu, často pocit bezpečí. Dům může symbolizovat opět vlastní obraz dítěte, ale často se skrze kresbu dozvídáme i o klientovu vztahu k vlastní rodině, domovu, ve kterém žije. Je dům otevřený, uzavřený? Má okna, dveře? Je v něm teplo? Můžeme usuzovat samozřejmě dle popisu autora jak se doma asi cítí. kresba začarované rodiny Autorem známé projektivní techniky je Zdeněk Matějček spolu se svou kolegyní Strombachovou. Dle Zdeňka Matějčka je vhodné specifikovat začarování rodiny pouze do zvířat. Symbolika zvířat se zdá být přehlednější a pochopitelnější než symbolika rostlin a věcí. Používáme osobu kouzelníka, ale dítě nenutíme, aby ji nakreslilo. Z povahy zadání vyplývá, že je tu jen málo místa pro pojetí rodiny jako jednoho společenství, např. rodina jako jeden druh zvěře. Hlavní silou této metody je pojetí klíčových osob. Velmi často bývá zvýrazněno, specifikováno to, co jinak může zůstat skryto, nedotčeno. (Matějček,Z., 2005, s. 30) Na vyhotoveném obrázku si všímáme, zda jsou zakresleni všichni členové rodiny, či zda některý z nich chybí, jaké je prostorové uspořádání jednotlivých členů rodiny a jejich podob do čeho je dítě začarovalo. Pozornost je třeba věnovat i tomu, kdo je autorovi kresby nejblíže, kdo je naopak prostorově daleko, můžeme s dítětem probrat, jak se jednotliví členové rodiny vnímají navzájem. Všechny diagnostické arteterapeutické techniky je vždy třeba důkladně prohovořit přímo s klientem, popovídat si i o detailech, co pro něho znamenají, zvláštní pozornost věnujeme i barvám, -13-

14 které dítě volí, prostoru, který je zaplňován, případně zůstává prázdný, čím klient své kreslení začíná, jak ke kresbě přistupuje, sledujeme velikost kresleného, typy čar, které užívá, přítlaku, tempu, které si mohl sám zvolit a ve kterém pracuje. -14-

15 2. PRAKTICKÁ ČÁST desetiletým. Ve své práci vycházím z konkrétní případové studie s chlapcem Davidem nyní již 2.1. Dokumentace Z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření provedeného ve specializovaném SPC na poruchy autistického spektra plyne, že chlapec vykazuje obraz poruchy autistického spektr, susp. Aspergerův syndrom. V písemné zprávě se jako důsledek poruchy uvádí nápadnosti v oblasti sociální interakce zhoršený kontakt s vrstevníky, deficit v chápání sociálních situací, sociálně nepřiměřené reakce. Komunikace je tématicky omezená. Chlapec má zvláštní zájmy ulpívavého charakteru. Intelektové schopnosti se celkově pohybují v pásmu nadprůměru nejlepšího výsledku dosahuje v oblasti verbálního myšlení, dokáže vysvětlit i složitější pojmy. Nadprůměrné je i abstraktně-vizuální myšlení (analýza a syntéza v neverbální oblasti). Krátkodobá, tzv. operační paměť je negativně ovlivněna oscilující pozorností. Dle ASQ (dotazníku pro screening autismu) jsou u chlapce nápadnosti v oblasti komunikace, představivosti a zájmů. Uvádí se neporozumění sociálním signálům, nesprávné pochopení neverbálních komunikačních prostředků. Přidruženy jsou i behaviorální potíže. Dle posuzovací škály autismu v dětství CARS je chlapcovo chování označeno jako středně těžké projevy poruchy autistického spektra. Expresivní složka řeči je artikulačně bez nápadností. Vyskytují se však odchylky v intonaci, řeč je formálně pedantická, nepřizpůsobena kontextu. Častý je odklon řeči k vlastním zájmům tématické ulpívání. Z hodnocení ZŠ vyjímám především spolupráci třídního učitele s asistentem pedagoga, který se po celou dobu vyučování Davidovi plně věnuje. Chlapec má ve škole výchovné obtíže, problematicky se zapojuje do kolektivu, vyhovuje mu spíše individuální práce i hra. Mívá problém s dokončením zadané práce, u každé činnosti se ptá, zda je to třeba dělat a proč. Uvolňuje se křikem a běháním po třídě. Často opakuje jedno nebo více slov za sebou ulpívá na slovech. -15-

16 Dle psychologického vyšetření provedeného v jiném poradenském zařízení je chlapcův vývoj osobnosti nadále disharmonický, projevují se autistické rysy. Výrazně nevyrovnané jsou mentální schopnosti řada z nich je až vysoce nadprůměrná, ale některé výkony kolísají až do pásma podprůměru (škála inteligence WISC III.). Spolehlivě funguje paměť, vyjadřování a myšlení. Opět se uvádí oslabená sociální orientovanost, grafomotorická dovednost, koncentrace pozornosti a pracovní cílenost. Žádoucí je nepřetržitá přítomnost asistenta pedagoga. Nyní chlapec navštěvuje speciální základní školu, kde je každý rok pravidelně vypracován individuální plán (IVP). Chlapci byla přidělena asistentka pedagoga, některé úkoly jsou aktuálně přizpůsobovány stavu a situaci První setkání s Davidem Za dveřmi kanceláře na černé umělohmotné židličce sedí s maminkou drobný chlapec. Houpe si nohama ve vzduchu a dívá se do země. Vyzývám ke vstupu do prostoru mé pracovny. Maminka vstává a chlapec se stydlivě a bojácně přidržuje její paže. Tělo je strnulé a paralyzované novým místem, novým člověkem (mnou), novými věcmi... ale oční kontakt z chlapcovy strany proběhl - velmi rychle a sporadicky, téměř by se dalo říci jako by kolem mne projel stokilometrovou rychlostí nějaký motorkář a prohlédl si mě. Rychlost a pomalost vešly ruku v ruce v jednom človíčkovi dovnitř. Vchází Davídek Uzavření kontraktu a zavedení prvního rituálu Náplň terapeutického setkání: Uzavření kontraktu, zavedení rituálu, rozhovor. Cíl : Uzavření vzájemné dohody o vzájemné spolupráci, zavedení ritualizace. Pomůcky : čaj, konvice, voda, hrnky, lžíce, cukřenka, papír A4, tužka Časová dotace: 45 minut Průběh setkání: Již po zaklapnutí dveří se však Davídek rozkoukává, těkavě prohlíží předměty v místnosti, -16-

17 stále v těsném kontaktu s maminkou. Nejistota stupňuje hyperaktivní projevy, které se po pár vteřinách začínají projevovat. Na úvod volím zavedení rituálu vybírání čaje, na který máme chuť, z několika přinesených krabiček. Mezitím, co přináším hrníčky, lžičky, cukřenku a dávám vodu do rychlovarné konvice, Davídek s maminkou vybírají ten pro dnešek správný čajový sáček z asi šesti možných druhů ovocný čaj jahodový se smetanou s obrázkem ovoce, černý čaj v krabičce se zelenou mapou, zelený čaj s jasmínem, bylinkový čaj se směsí vonných bylin na uklidnění, pomerančový čaj se skořicí a čaj z jablíček. Davídek se uklidňuje a se zájmem si prohlíží přinesené krabičky. Později se od maminky dozvídám, že právě výběr čaje byl pro Davídka z celého sezení největším zážitkem, díky němuž se na další společné setkání těšil již věděl, že po příchodu bude moci vybírat čaj. Vždy, když přichází nové dítě s rodičem, popř. prarodičem, uzavíráme společně ústní dohodu, domluvu, kontrakt, jakým způsobem budeme společně pracovat, jak terapie probíhá, jak často se budeme vídat, jak dlouho trvá jednotlivé sezení, kolik setkání je vhodné absolvovat, jaké jsou finanční podmínky. Rodič většinou s určitou představou a zakázkou již přichází, dítěte se však někteří rodičové opomenou zeptat, zda i ono chce společně něco vytvořit, pracovat na něčem... S maminkou Davídka jsme se domluvili na zkušebních 3 měsících terapie, kdy jsme se vídali jednou za dva týdny na celou hodinu, tj. 60 minut s plnou asistencí maminky během sezení. Vzhledem k prvním požadavkům (špatná koordinace) jsme začali percepčně motorickým posilováním psychických funkcí. Na závěr každého setkání jsme prováděli a stále provádíme společnou reflexi odvedené práce a určili si úkoly, které rodič jako trenér s dítětem po dobu nepřítomnosti vykonával doma každý den po dobu deseti minut. U Davídka byla zpočátku domluva jasná bude chodit, když bude moci vybírat čaj z krabiček a pak si ho vypít. Naši dohodu jsme samozřejmě postupně více a více rozšiřovali, ale vždy se všemi podmínkami muselo souhlasit i dítě nejenom rodič Kresby chlapce Rozbory Davídkových kreseb jsem konzultovala s kolegou psychologem, což bylo velmi podnětné hned z několika důvodů. Každý z nás měl na tutéž postavu trochu jiný pohled tedy často díky našim konkrétním postřehům docházelo k mnohem širšímu a - troufám si říci i - objektivnějšímu pohledu na kresbu. Připomeňme si, že kresebné projevy patří bezesporu k nejstarším projektivním diagnostickým techníkám. -17-

18 Rozbor lidské postavy Je třeba si hned na začátku uvědomit, že dítě s Aspergerovým syndromem může ovlivnit v každém okamžiku nespočetně mnoho momentálních vjemů, což může být zrovna slyšitelný vysoký zvuk zvenku nebo zajímavý nápis na světle-zeleném odstínu pastelky, kterou zrovna bere do ruky. V té chvíli jakoby zapomíná na méně zajímavou práci a někdy se dokonce může stát, že jí opovrhne docela. Blyštivý nápis NEZNÁMÉ značky na světle-zelené pastelce může být natolik fascinující, že nějaká postavička na papíře vzdáleném hony světelných let ho v dané chvíli absolutně vůbec ničím nemůže přitáhnout. Terapeut je bytost lidská, tudíž má hned na začátku u dětí s AS určité znevýhodnění a je třeba s ním při práci nutně počítat. Člověk je totiž mnohdy brán obdobně jako jiný inventář v místnosti. Netřeba si to brát osobně a i kdyby se o to někdo pokoušel, s vysokou pravděpodobností nedojde úspěchu. Takže řekněme si to na rovinu. Terapeut si pouze připraví určité možnosti, varianty a alternativy, co by s klientem mohl dělat. A čeká... Podle rozražených dveří své kanceláře či tichého zaklepání pomaličku zjišťuje, co asi si může dovolit ze své připravené zásoby vytáhnout. Náplň terapeutického setkání: Rituál, kresba, rozhovor. Cíl : Práce se symbolikou a projekcí dítěte, rozvoj představivosti, fantazie, práce s přeneseným významem, vstupní diagnostika. Pomůcky : bílý papír A4, tužka, pastelky(možný výběr z 24 barev, včetně šedé, černé a bílé), voskovky. Časová dotace: 45 minut Průběh setkání: S kresbou lidské postavy u Davídka (viz příloha č.2, obr. č.1) nebyl žádný problém! Po základních vysvětlení všech instrukcí, že může malovat vším, co je na stole (tužka, pastelky), položením bílé A4 na stůl před dítě a uvedením zadání: Namaluj úplnou lidskou postavu (panáčka), jak nejlépe umíš. se Davídek zadíval na stůl a po notné chvíli přemýšlení pronesl s neskrývaným očekáváním: A to jako i touhle červenou můžu malovat? Já odpověděla: Samozřejmě, vždyť ji máme taky na stole. Načež následovalo radostné třepotání rukama a Davídek OBYČEJNOU -18-

19 TUŽKOU začíná kreslit první nohu své postavičce. Podle pohledu na Davídkovu kresbu postavy by si možná nezúčastněná osoba mohla myslet, že chlapec své práci nevěnoval příliš velkou pozornost, což je ovšem domněnka hodně mylná! Davídek je naopak zaujat některými pro nás možná nezajímavými detaily, např. nápis na triku, délka chodidla..., že ve své plné pozornosti na některou jím vnímanou část (oděvu, těla) naprosto opomene jiné části, pro nás možná mnohem důležitější - jako jsou třeba ruce. Až na popud terapeuta: Jsi se svou postavou již spokojený? Davídek kýve a terapeut pokračuje: Má ten panáček všechno, co má mít? se Davídek vymrští ze židle, na které sedí, rozhazuje rukama a hlasitě zvolá: Ruce, ještě ruce nemá. Nyní se podívejme na rozbor Davídkovy postavy z psychologického hlediska dle Testu kresby postavy upraveného PhDr. Zdeňkem Altmanem. Test je vytvořen na základě několika metod, které používali K. Machoverová, H. J. Baltrusch a D. Ogdon. Test umožňuje pohled na osobnost v celé její složitosti a dynamice, užívá se v klinické psychologii. Davídek maluje chlapce, tedy osobu vlastního pohlaví, což se hodnotí jako normální. Davídkova postava je provedena relativně realisticky, zobrazení je jednodušší neoplývá kvalitně provedenými detaily, ačkoli při kresbě, jak jsem již výše uváděla, David na některé detaily dbal (např. délka levého chodidla, druhé ho již příliš nezajímalo). Podle způsobu kresby (rychlé tempo, tlak na tužku, rozmáchlé vykreslování oděvu zdá se jakoby za Davídkem někdo stál a neustále ho popoháněl) usuzujeme na více nekontrolované energie, vnitřní napětí, horší kontrolu impulsů, zhoršenou koordinaci a oslabení motorických funkcí. Davídkova postava se neusmívá, má neutrální výraz. Kresba naznačuje: Introvertní tendence, usuzujeme tak z umístění postavy na ploše papíru, vynechání panenek očí, nepodařené (hranaté) oči, což může znamenat také únik ze skutečnosti, chybný poměr ke skutečnosti, odtahování se od světa. Nižší sebevědomí, nedostatek sebedůvěry a zvýšený pocit nejistoty, plachost velikost kresby je malá, postava je v dolní polovině papíru mírně vlevo, narušení symetrie, menší hlava, nejasné rysy tváře, nejasná drobná ramena, nestejné paže (jedna je širší, druhá tenčí). Hostilní (nepřátelské) tendence zdůrazněná chodidla, důraz při kresbě kladen na chodidla a kresbu začínal chodidlem, výraz tváře. Orientován hodně sám na sebe, na své myšlenky nepodařené oči. Delší nohy poukazují na zvýšenou potřebu autonomie. -19-

20 Projev obrany, možného nezájmu tvar rtů, úzké, sevřené. Útlum v oblasti mezilidských vztahů, oslabená stabilita v sociálních kontaktech špatně zvládnuté ruce. Malá přizpůsobivost. Špatná sebekontrola, vysoká impulzivita narušení symetrie (symetrie levá a pravá strana těla by měla být tvarově a velikostně podobná) Neschopnost racionálně ovládat pudové impulsy vynechaný krk. Vzpomínáte-li si, Davídek při kresbě opomněl namalovat paže. Udělal tak až po upozornění, zda má panáček vše, co mít má. Chybí-li paže, může to být známka silných tendencí ke stažení se. Dobře vyznačené ruce vyjadřují sociabilitu - vlastnost či schopnost živých tvorů navazovat kontakty s jinými subjekty, sdružovat se s nimi, udržovat s nimi sociální kontakt (www.cojeco.cz), což u Davídka nemůžeme tvrdit, navíc i opomenutí rukou upozorňuje na patrně velký problém v dané oblasti (paže zapomněl namalovat vícekrát). Z pozorování průběhu kresby, tím jak chlapec kresbu komentoval, originálně a neotřele odpovídal na následné otázky lze usoudit, že je Davídek přemýšlivý, hloubavý, zaujatý spíše věcmi než lidmi. Pozornost zaměřuje k pronikání do podstaty věcí technického rázu, má bohatou slovní zásobu, encyklopedické vědomosti, zájem jít do jádra věci, snahu přijít některým věcem na kloub, vysoká míra abstraktního myšlení v matematicko-technické oblasti oproti nízké míře abstrakce v emoční a sociální oblasti, patrná vysoká inteligence Rozbor stromu V psychologických a terapeutických kruzích je známo, že kresba stromu je obdobně jako kresba lidské postavy určitou projekcí dítěte (kreslíře), na symbolické rovině je tedy kresbou sebe samého. Náplň terapeutického setkání: Rituál, kresba, rozhovor. Cíl : Práce se symbolikou a projekcí dítěte, rozvoj představivosti, fantazie, práce s přeneseným významem, vstupní diagnostika. Pomůcky : bílý papír A4, tužka, pastelky(možný výběr z 24 barev, včetně šedé, černé a bílé), voskovky. Časová dotace: 45 minut -20-

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24 Úvod... 5 1 Jedinec se zrakovým postižením... 6 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení... 6 1.2 Význam doby vzniku zrakového postižení... 8 1.3 Psychosomatický vývoj jedince se zrakovým

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Diplomová práce Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa Vypracovala:

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 21.10. 2011 Zkušenost zprostředkovaného učení Intervenční program

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více