Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-"

Transkript

1 Mgr. Lenka Osladilová VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM

2 PODĚKOVÁNÍ Děkuji mamince Davídka, že mi umožnila zveřejnit část naší společné práce a velký dík patří také mému kolegovi Mgr. Zdeňku Březovi za jeho psychologický pohled a obětavost, se kterou přistupoval k nejedné konzultaci kresebných technik. 10. května 2010 Mgr. Lenka Osladilová -2-

3 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Poruchy autistického spektra Symptomy poruch autistického spektra PAS pervazivně vývojové poruchy Aspergerův syndrom (AS) Uvedení do arteterapie Pojem arteterapie Cílové skupiny arteterapie Arteterapeutická diagnostika Dětská kresba Stadia dětské kresby Arteterapeutické diagnostické metody PRAKTICKÁ ČÁST Dokumentace První setkání s Davidem Uzavření kontraktu a zavedení prvního rituálu Kresby chlapce Rozbor lidské postavy Rozbor stromu Rozbor domu Rozbor začarované rodiny Srovnání arteterapeutických technik Rozbor postav Kresba tří stromů Kresba domu Rozbor začarované rodiny...28 ZÁVĚR...30 RESUMÉ...31 KLÍČOVÁ SLOVA...31 ABSTRACT...31 KEYWORDS...31 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...32 INTERNETOVÉ ODKAZY...33 SEZNAM PŘÍLOH...34 Příloha č. 1 Slavní lidé, kteří projevovali jisté stopy autismu...35 Příloha č. 2 - Obrázky chlapce...37 Obrázek č. 1 - Kresba postavy, David, 8 let...37 Obrázek č. 2 - Kresba stromu, David, 8 let...38 Obrázek č. 3 - Kresba domu, David, 8 let...39 Obrázek č. 4 - Kresba začarované rodiny, David, 9 let...40 Obrázek č. 5 - Kresba postavy sebe samého, David, 10 let...41 Obrázek č. 6 - Kresba postavy maminky, David, 10 let...42 Obrázek č. 7 - Kresba postavy cizí člověk, David, 10 let...43 Obrázek č. 8 - Kresba tří stromů, David, 10 let...44 Obrázek č. 9 - Kresba domu, David, 10 let...45 Obrázek č Kresba začarované rodiny, David, 10 let

4 ÚVOD Po téměř třech letech pravidelné terapie s chlapcem s dg. Aspergerův syndrom jsem se po domluvě s maminkou rozhodla část naší společné práce zveřejnit. Jedná se o případovou studii dnes již desetiletého chlapce, říkejme mu třeba Davídek, zaměřenou na využití arteterapeutických technik především diagnostických při terapeutickém působení. Arteterapii užívám především jako prostředek diagnostický a průběžně doplňující terapii kognitivního rázu, kterou chlapec podstupuje. V první části práce se věnuji krátce teoretickému uvedení do problematiky poruch autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom. Rozebírám teoreticky podrobněji i arteterapii, neboť se mi jeví jako vhodný nástroj při navození kontaktu s dítětem, které má nějaké komunikační znevýhodnění. V druhé praktické části se zabývám uvedením již konkrétního klienta Davídka - formou zkrácených výpisů z odborné dokumentace a konkrétními terapeutickými technikami užívanými při práci s klientem, např. arteterapeutické techniky vhodné k diagnostikování obtíží i k průběžnému sledování aktuálního stavu Davídka. S Davidem jsme postupně kombinovali různé typy terapií, se kterými pracuji. Senzomotorická cvičení, kognitivní terapii, psychorelaxační techniky, metodu Metacards, prvky z percepčně motorické i uměleckých terapií se zaměřením na arteterapii. (arteterapie, pohybová terapie, dramaterapie, muzikoterapie). Jednotlivé typy terapií jsem kombinovala dle aktuálních potřeb a situace, ve které se klient zrovna nacházel. Některé společně prožité okamžiky jsou bohužel nepřenosné, nedají se sdělit slovy, ale pokusím se obohatit práci krátkými ukázkami našich rozhovorů v průběhu terapeutických setkání a doplnit Davídkovými kresbami. -4-

5 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1. Poruchy autistického spektra Pro autistické poruchy se běžně užívá termín poruchy autistického spektra U nás se často užívá počeštěná zkratka PAS (poruchy autistického spektra). PAS patří mezi tzv. pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy.existuje poměrně složitý způsob diagnostiky poruch autistického spektra, který provádí specializovaná poradenská zařízení. Pro naše potřeby netřeba rozebírat diagnostický proces, zcela jistě je však dobré rozpoznat některé dílčí symptomy (projevy) poruchy. Onemocnění je způsobeno organickým postižením mozku, ale dosud neznáme příčiny vzniku PAS. Existuje několik zajímavých teorií vzniku, ale dosud nebyla odbornou veřejností přijata žádná z nich. Podle vědeckých studií z r byl výskyt poruch autistického spektra v populaci 0,5 0,6%. V ČR se ročně narodí okolo dětí, u 500 dětí se objeví ve vývoji PAS. (Thorová, Dle nejnovějšího demografického ukazatele ˇ(zpráva uvedena r. 2010) je výskyt poruch autistického spektra vypočítán na 0,9%, což jinými slovy znamená, že 9 dětí z 1000 trpí některou z forem PAS. (Čáslavská, Za posledních deset let narůstá počet dětí s touto diagnózou. Bez zajímavosti není, že mnoho slavných lidí trpělo právě poruchami autistického spektra (viz Příloha č. 1). U poruch autistického spektra je charakteristické, že nejen každý typ autismu, nýbrž také každý jednotlivý autista, může být zcela odlišný svými symptomy od obdobně postiženého jedince. Zde nastává určitý zádrhel, neboť je proto velmi obtížné zařadit jedince do nějakých předem připravených kategorií. Přesto však existuje několik základních vodítek, jak postupovat při rozeznávání poruch autistického spektra. 1. Posuzovat jedince vždy celistvě nenechat se zmást některými dílčími projevy. 2. Při diagnostice se užívá tzv. Triáda postižených oblastí vývoje dle Lorny Wing, do níž patří sociální interakce- sociální dovednosti uplatňované vůči blízkým i cizím lidem, komunikace- gestika, mimika, potíže v oblasti řeči a představivost- schopnost pružně reagovat, hra, volný čas, používání předmětů. Mimochodem právě Lorna Wing spolu s Judith Goould navrhly v roce 1979 termín poruchy autistického spektra (autistic spectrum disorder, ASD), který se ve světě rozšířil a dnes je již běžně užíván. (Thorová, 2007,s.13) 3. Jednotlivé projevy poruchy autistického spektra se mohou velmi lišit, stejně tak se často liší frekvence jednotlivých symptomů. -5-

6 Symptomy poruch autistického spektra Mezi symptomy PAS patří: nemají rádi změny, úzkostné vyžadování řádu obtížně se zařazují do kolektivu, straní se ostatních, případně je napadají, nezapadají mezi své vrstevníky někdy mechanicky opakují slyšené slovo bez porozumění jednostranná komunikace jakoby zahleděnost sám do sebe, do svých zájmů mluvící jedinec s PAS si téma určuje většinou sám, odpovídá často na něco jiného nebo jiným způsobem než se běžně očekává nezájem o okolí, co se děje (např. doprava, společenská pravidla) chybí empatie, nenavazují citové vztahy minimálně klade otázky, co se týče komunikace někteří jedinci mluví minimálně, případně nemluví vůbec, mluví-li, bývají velmi přímý, nerozumí přeneseným výrazům, metaforám, vše berou doslovně reagují neadekvátně k prožívané situaci (sledováno našima očima) jiné vnímání mají zvláštně nápadný motorický projev štípání, poklepávání, třepání prstů.. obtížně rozlišují čas, obtíže s určováním posloupnosti plné zaujetí některými činnostmi,např. sbírání něčeho pozměněné smyslové vnímání fixace na předměty a mnoho dalších možných projevů PAS pervazivně vývojové poruchy Mezi pervazivní vývojové poruchy (F84) spadají dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 vydávané Světovou zdravotnickou organizací (WHO): Dětský autismus (F 84.0) Jako první ho popsal Leo Kanner v roku Projevuje se před 3. rokem dítěte. Bývá narušena kvalitativní sociální interakce sociální nepřizpůsobivost, omezená schopnost užívat sociální dovednosti, nepatřičné odpovědi na emoce jiných lidí, nepřiměřené vyhodnocování sociálně-emočních situací,.... Kvalitativní narušení komunikace zahrnuje nedostatečné sociální užívání řeči, narušení fantazie, nefunguje dobře sociální nápodoba, je snížena přizpůsobivost v jazykovém vyjadřování, nedostatek tvořivosti a fantazie v myšlení, absence emočních reakcí na -6-

7 přátelství. Často dochází k omezeným, opakujícím se stereotypním způsobům chování, zájmů a aktivit rutinní chování v každodenním životě, stereotypní zájmy, odpor ke změnám, rigidita. Stupeň závažnosti může být různý. Jedinci s dětským autismem můžou mít ještě řadu jiných dysfunkcí, mezi které např. patří poruchy spánku, příjmu potravy, záchvaty vzteku, agrese, sebezraňování,... Atypický autismus (F 84.1) Bývá diagnostikován většinou později než dětský autismus po 3. roce života dítěte a zpravila jedinec nesplňuje některé z diagnostických kritérií pro dětský autismus. Je diagnostikovaný u dětí projevujících se jako autistické, ale zpravidla jde spíše o autistické sklony. Sociální dovednosti bývají narušeny méně. Rettův syndrom (F 84.2) Spadá do oblasti těžké až hluboké mentální retardace. Zajímavostí je, že se vyskytuje pouze u dívek, neboť se jedná o postižení způsobené mutací genu a chlapci se stejnou mutací genu mívají tak závažné postižení, že se většinou nedožijí porodu, případně v prvních dnech či týdnech umírají. Byl popsán Andreasem Rettem roku Vždy je doprovázen těžkým neurologickým postižením. Časté bývá nadměrné slinění, vyplazování jazyka, páteř bývá vybočena do stran. Dětská dezintegrační porucha (F 84.3) Bývá uváděna také jako Hellerova porucha, Hellerova psychóza, dezintegrativní psychóza či Hellerova demence. Theodor Heller ji popsal v roce Nápadně se v některých rysech podobá autismu. Dítě s dezintegrační poruchou se do 2 let věku života vyvíjí normálně. Teprve později nastává ztráta některých již získaných dovedností: jazyka, motorických schopností, ztráta kontroly močení a stolice, sociálních dovedností, verbální i neverbální složky komunikace... Těžší typ mentální retardace. Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby (F 84.4) Od autismu se liší hlavně sociálním chováním, které není nijak narušeno (oční kontakt, náklonnost k blízkým lidem). Hodnota IQ se pohybuje pod 34, trpí těžkou motorickou hyperaktivitou a také se objevují stereotypní vzorce chování (tzv. motorické manýry, přehnané opakování činností, sebepoškozování). -7-

8 Aspergerův syndrom (AS) Aspergerův syndrom (dále AS) (F 84.5) Poprvé byl popsán vídeňským pediatrem Hansem Aspergerem již v roce 1944 jako autistická psychopatie. Společně s autismem, jež popsal ve stejné době ve Spojených státech Leo Kanner, uvádí u lidí s autistickou poruchou specifické záliby, nízkou intenzitu sociálních vztahů a selhávání při komunikaci. Leo Kanner však popsal vážnější příznaky nekomunikující jedince žijící ve vlastním světě s absencí reakcí ve vztahu k druhým lidem, Hans Asperger naopak mírnější. (Attwood, 2005, s.21) Klinické příznaky Aspergerova syndromu vymezila opět Lorna Wingová následovně: nedostatek empatie jednoduchá, nepřiléhavá a jednostranná interakce omezená, případně neexistující schopnost navazovat a udržet si přátelství pedantsky přesná, jednotvárná řeč nedostatečná neverbální komunikace hluboký zájem o specifický jev i předměty nemotornost nepřirozené pozice. (in Attwood, tamtéž) Vzhledem k zaměření mé práce budu nadále veškeré informace i materiály směrovat již pouze k výše zmíněné diagnóze Aspergerův syndrom a všemu, co se s ní v mém terapeutickém působení spojuje. Blíže budu hovořit také k jednotlivým nápadnostem (klinickým příznakům) u mého klienta chlapce s AS přímo v praktické části Uvedení do arteterapie Nyní však věnujme ještě pár řádek teoretickému nahlédnutí do arteterapie, se kterou je vhodné s klientem s AS pracovat Pojem arteterapie Co si pod pojmem arteterapie vlastně představit? Jedná se o využití výtvarných prostředků nikoli za účelem vytvoření uměleckého díla (což však -8-

9 neznamená, že umělecké dílo nemůže při arteterapeutickém procesu vzniknout!), nýbrž cílem je sebepoznávání, uchopování reality, porozumění vztahům, ve kterých se někdy vědomě a jindy nevědomě nacházíme. Výtvarný projev vypovídá o prožívání klienta, odkrývá nám jeho vnímání světa. Jinými slovy výsledek - umělecké dílo není cílem arteterapie. Arteterapeut spíše sleduje cestu, tzv. proces tvorby, sleduje, co se děje, co je pro klienta klíčové, čemu při tvorbě věnuje pozornost a jakým způsobem své potřeby interpretuje. Podle Jaroslavy Šickové-Fabrici, akademické sochařky a významné arteterapeutky, je arteterapie souborem uměleckých technik a postupů, které mají za cíl kromě jiného změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života. (Šicková-Fabrici, 2008, s.32) Často bývá arteterapie považována, jak se někdy mylně doslýchám, za určitý směr psychoterapie, která bývá úspěšně aplikována především u lidí s emocionálními a neurotickými problémy, dle mého názoru se však jedná o typ terapie, který může být velice variabilní, tudíž je možno pracovat téměř kdekoli a s kýmkoli. Samozřejmě vždy za předpokladu, že o naši intervenci má dotyčná osoba zájem! a po společné domluvě na určitých pravidlech, které je třeba při i po terapii dodržovat Cílové skupiny arteterapie Arteterapeuticky působit je možno buď individuálně, ve skupině, ale také v rodině. A nyní jen malý výčet potencionálních klientů vhodných pro arteterapeutickou práci: děti i adolescenti, lidé s mentálním postižením, psychiatričtí pacienti, děti s poruchami učení a chování, autisté, lidé s rakovinou a nevyléčitelně nemocní (tzv. paliativní péče), ale také je možno pracovat ve věznicích, v různých stacionářích pro tělesně postižené, dokonce existují vhodné arte-techniky i pro lidi nevidomé... no a v neposlední řadě i s lidmi zdravými. Co se týče dětí a dospělých s poruchami autistického spektra, tedy naší stěžejní skupiny, můžeme během arteterapie řešit spoustu otázek a vyvstávajících problematických záležitostí, o kterých se jiným způsobem než skrze výtvarný projev nemáme někdy ani jak dozvědět. Klienti s PAS mívají obrouvskou škálu možných potíží. Je třeba pracovat v prostředí, které pokud možno, již znají, protože jinak bývají rozrušeni. Nejzávažnější je neschopnost porozumět pocitům ostatních lidí a sociálním vztahům. V jejich pracích se často objevují specifické stereotypní zájmy, opakují se stejná témata. Je pro ně obtížné pracovat ve skupině, protože skupina je nepředvídatelná. Tito lidé dobře přijímají práci s hlínou a trojrozměrnými materiály. (Liebmann, 2005, s.120) -9-

10 1.3. Arteterapeutická diagnostika Velmi zajímavou podkapitolou arteterapie je diagnostika. Jednou z velmi cenných projektivních technik užívaných běžně i během psychologických vyšetření je kresba. Sama užívám tuto techniku velmi často a s někdy velmi překvapivými a trefnými výsledky, proto bych si dovolila věnovat se této podkapitole hlouběji i po teoretické stránce Dětská kresba Dětská kresba je považována za jeden z nejvhodnějších přístupů k poznání osobnosti dítěte. Jedním z příjemných vstupních bonusů pro výběr kresby je fakt, že většinu dětí není třeba do kreslení nijak nutit, že je kreslení prostě baví. Jedná se o hru a tzv. snění na papíře. Objevují se vědomá a nevědomá přání, dítětem vnímaný svět se promítá na papír. Dítě je při kreslení motivováno tím, co ho zajímá nebo trápí. (dle Davido,R., 2008, s.15) Francouzská dětská psycholožka Roseline Davido ve své jedinečné knize Kresba jako nástroj poznání dítěte mimo jiné píše: Kvalita kresby, odhlédneme-li od její estetické stránky, odráží jednak úroveň intelektu dítěte, jednak jeho emoční rovnováhu, která je mnohdy určující pro schopnost adaptovat se v rodině i ve škole. Jediná kresba však nemůže odhalit všechno. Bylo by velkou chybou vyvozovat ukvapené závěry z jediného obrázku dítěte, které neznáme. Interpretaci obrázku musí provést odborník, protože tato práce vyžaduje nejen intuici a citlivost, ale i široké odborné znalosti. K určení diagnózy nestačí pouze test... je třeba dodat, že žádný klíč k obrázkům neexistuje. (Davido,R.,2008, s.16) Citaci považuji za velmi zásadní! Snad bude potěchou na duši - pro některé rodiče se špatnou zkušeností z některých zařízení, kde jim nevhodně sdělenou interpretací dětských obrázků ze striktním závěrem, že jsou věci dané a neměnné, mohou pokazit nejen den. Nebojte se najít si jiného terapeuta, psychologa, pedagoga... Je hodně výborných a skutečně erudovaných odborníků na svých místech! A pro nás z druhého břehu by možná nebylo od věci si co možná nejčastěji připomínat, že proti nám stojí většinou člověk hluboce milující své dítě a tudíž je skutečně velmi citlivý a mnohdy jde pouze o formu: JAK sdělit to, na co jsme přišli, co jsme zjistili... a někdy, je-li to samozřejmě možné, si dejme třeba více času, objevme více rovin, více se ptejme, více poslouchejme, namalujme více obrázků

11 Stadia dětské kresby Kresba se výrazně mění během vývoje dítěte a s rozvojem intelektu. Po období čmáranic - kolem 1. roku dítěte a čárání se objevuje zajímavé období kreslení jakýchsi uzavřených smyček loops, které napodobují lidské písmo, Někdy děti píší, hrají si, že píší, malují písmo. Období loops bývá spojeno s rokem dítěte. Začínají se objevovat linie, dlouho na sebe nenechají čekat první tvary. Již po 3. roce věku dítěte dětské obrázky prochází tzv. stadiem hlavonožců, kde začíná být dítětem cílena přesnost. Nakreslená postava mívá bříško (kolečko), ze kterého trčí většinou dvě čáry, což představuje nohy. S přibývajícím věkem děti doplňují další dvě čáry ruce. Někdy přimalují i oči, vlasy (několik čárek na kolečku nahoře). Vylepšování hlavonožců trvá až do 5. roku dítěte. S kresbou hlavonožců je možno se setkat i u těžších mentálních retardací. Po období hlavonožců následují období popsaná jako: Popisný symbolismus - v roce dítěte dochází ke kresbě tělesného schématu. Popisný realismus - v roce dítěte bývají kresby více logické dítě kreslí to, co o předmětu ví, a ne, jak jej vidí, chybí ještě perspektiva, objevuje se profil, transparentnost (dítě nic neskrývá, vše je sdělováno kresbou na rovinu, bez obalu). Vizuální realismus v roce dítě kreslí již podle předlohy, začíná být znázorněna perspektiva, stínování, prolínání, zkratky. Potlačení v roce dochází k rozčarování, dítě preferuje spíše verbální projev, ztráta odvahy. Po 15. roce nastupuje fáze Uměleckého oživení. (mírně rozšířeno dle Šicková-Fabrici, 2008, s. 104) Arteterapeutické diagnostické metody Nejdříve je třeba říci, že psychologové a psychiatři používají k diagnostice dětí běžně tzv. kresebné testy. Arteterapeut pracuje s kresbou dítěte jiným způsobem než psycholog, příp. psychiatr. Každý odborník má jiný pohled daný oblastí, ve které se pohybuje. Psychologové v poradenských zařízeních pracují spíše se standardizovanými a normovanými kresebnými testy, např. s testem Goodenoughové, kde se hodnotí jednotlivé detaily kresby. Test určuje orientačně inteligenční úroveň dítěte, posuzuje vývojová stádia a kognitivní schopnosti, proto musí být měřitelný. Arteterapeut obdobně jako klinický psycholog hledá v dětské kresbě hledá symboliku a projekci podvědomí. Každý odborník pracuje samozřejmě svým specifickým způsobem. -11-

12 Mezi nejčastěji užívané arteterapeutické diagnostické metody patří: kresba lidské postavy Kresba postavy patří do skupiny projektivních metod. Projekcí rozumějme psychický proces, který přenáší klientovy subjektivní mentální obsahy na objekt (jiný člověk, věc) a aktivizuje podvědomí a nevědomí. Za přednost metody se považuje možnost pohledu na vztah toho, kdo obrázek kreslí, k sobě samému, příp. i k druhému pohlaví. Metoda vypovídá o vlastním sebevědomí jedince, integraci jeho osobnosti, přizpůsobivosti a vztahu ke světu, případných zdrojích vnitřních konfliktů, pudech a sexuálních postojích. Rizikem může být subjektivní zkreslení při interpretaci. Nedostatkem metody může být, že kresba postavy některé klienty svádí k tzv. schématické, šablonovité kresbě, ze které je nemožné vyčíst hlubší projektivní obsah a mají tudíž minimální vypovídající hodnotu. (Altman, Z., 1998, s.3) Je zajímavé si uvědomit, že při rozborech a při určování diagnózy je pozornost často orientována více na zjevné nebo skryté problémy, obtíže, slabosti..., které se zdůrazňují na úkor stránek silných, zdravých a pozitivních, které ač jsou zmíněny, často zapadnou v zapomnění jako méně důležité a potřebné znát. Paradoxně se při léčbě a terapii můžeme opřít právě o to silné, zdravé a pevné v člověku. Lidská postava většinou vypovídá nejvíce o samotném autorovi, samozřejmě někdy také o silném vztahu k někomu druhému. Vlastní kresbu je vhodné doplnit následnými doplňujícím otázkami, kdy se terapeut většinou dozvídá další důležité informace o kreslíři. kresba stromu Na symbolické rovině je opět kresbou sebe samého. Je strom zdravý? Silný? Velký? Malý? V přeneseném slova smyslu opět hovoří klient o sobě, maluje sebe coby listnatý strom. Dle jednoho z možných pohledů v kresbě stromu dítě nevědomě selektuje (vybírá) z množství stromů, jež kdy vidělo. Nakreslí takový strom, jež nejvíce reflektuje jeho city. Kmen reprezentuje city a vnitřní sílu. Díry v kmeni mohou reprezentovat zažitá traumata. Větve a jejich struktura jsou asociovány se schopností vytěžit pro sebe z okolí uspokojení, obdobně jako je to u kresby rukou na postavě. Dobře organizované a tvarované větve jsou znakem flexibility. Kořeny reprezentují pudové stránky osobnosti a indikují stabilitu nebo labilitu osobnosti. Jsou oporou osobnosti. (Šicková-Fabrici, 2008, s.106) Ojedinělou variantou kresby stromu je kresba tří stromů. -12-

13 Prof. Mojmír Svoboda referuje o projektivní technice tzv. Kresebném testu tří stromů. Jedná se o kresbu tří stromů, k nimž mají děti a mladiství přiřazovat ex post konkrétní osoby. Neuvědomovaně tak vyjadřují citové vztahy k jiným lidem zejména ke členům rodiny. Autorem testu je portugalský lékař R. Corboz, který vycházel z pozorování, které učinil u dětí z prvních tříd (materiál zpracoval a vydal r. 1963). Většina dětí namalovala stromy tři a během následných rozhovorů nad stromy samy uvedly, že jim stromy připomínají otce, matku, případně sourozence, prarodiče. Objeví-li se na místě rodičů např. sourozenci, je třeba zjistit, proč si dítě vybrala právě je, neboť se odkrývá hlubší vztah k jmenovaným. (http://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=svoboda) kresba domu Je u dětí velmi oblíbenou technikou, neboť evokuje zázemí, jistotu, často pocit bezpečí. Dům může symbolizovat opět vlastní obraz dítěte, ale často se skrze kresbu dozvídáme i o klientovu vztahu k vlastní rodině, domovu, ve kterém žije. Je dům otevřený, uzavřený? Má okna, dveře? Je v něm teplo? Můžeme usuzovat samozřejmě dle popisu autora jak se doma asi cítí. kresba začarované rodiny Autorem známé projektivní techniky je Zdeněk Matějček spolu se svou kolegyní Strombachovou. Dle Zdeňka Matějčka je vhodné specifikovat začarování rodiny pouze do zvířat. Symbolika zvířat se zdá být přehlednější a pochopitelnější než symbolika rostlin a věcí. Používáme osobu kouzelníka, ale dítě nenutíme, aby ji nakreslilo. Z povahy zadání vyplývá, že je tu jen málo místa pro pojetí rodiny jako jednoho společenství, např. rodina jako jeden druh zvěře. Hlavní silou této metody je pojetí klíčových osob. Velmi často bývá zvýrazněno, specifikováno to, co jinak může zůstat skryto, nedotčeno. (Matějček,Z., 2005, s. 30) Na vyhotoveném obrázku si všímáme, zda jsou zakresleni všichni členové rodiny, či zda některý z nich chybí, jaké je prostorové uspořádání jednotlivých členů rodiny a jejich podob do čeho je dítě začarovalo. Pozornost je třeba věnovat i tomu, kdo je autorovi kresby nejblíže, kdo je naopak prostorově daleko, můžeme s dítětem probrat, jak se jednotliví členové rodiny vnímají navzájem. Všechny diagnostické arteterapeutické techniky je vždy třeba důkladně prohovořit přímo s klientem, popovídat si i o detailech, co pro něho znamenají, zvláštní pozornost věnujeme i barvám, -13-

14 které dítě volí, prostoru, který je zaplňován, případně zůstává prázdný, čím klient své kreslení začíná, jak ke kresbě přistupuje, sledujeme velikost kresleného, typy čar, které užívá, přítlaku, tempu, které si mohl sám zvolit a ve kterém pracuje. -14-

15 2. PRAKTICKÁ ČÁST desetiletým. Ve své práci vycházím z konkrétní případové studie s chlapcem Davidem nyní již 2.1. Dokumentace Z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření provedeného ve specializovaném SPC na poruchy autistického spektra plyne, že chlapec vykazuje obraz poruchy autistického spektr, susp. Aspergerův syndrom. V písemné zprávě se jako důsledek poruchy uvádí nápadnosti v oblasti sociální interakce zhoršený kontakt s vrstevníky, deficit v chápání sociálních situací, sociálně nepřiměřené reakce. Komunikace je tématicky omezená. Chlapec má zvláštní zájmy ulpívavého charakteru. Intelektové schopnosti se celkově pohybují v pásmu nadprůměru nejlepšího výsledku dosahuje v oblasti verbálního myšlení, dokáže vysvětlit i složitější pojmy. Nadprůměrné je i abstraktně-vizuální myšlení (analýza a syntéza v neverbální oblasti). Krátkodobá, tzv. operační paměť je negativně ovlivněna oscilující pozorností. Dle ASQ (dotazníku pro screening autismu) jsou u chlapce nápadnosti v oblasti komunikace, představivosti a zájmů. Uvádí se neporozumění sociálním signálům, nesprávné pochopení neverbálních komunikačních prostředků. Přidruženy jsou i behaviorální potíže. Dle posuzovací škály autismu v dětství CARS je chlapcovo chování označeno jako středně těžké projevy poruchy autistického spektra. Expresivní složka řeči je artikulačně bez nápadností. Vyskytují se však odchylky v intonaci, řeč je formálně pedantická, nepřizpůsobena kontextu. Častý je odklon řeči k vlastním zájmům tématické ulpívání. Z hodnocení ZŠ vyjímám především spolupráci třídního učitele s asistentem pedagoga, který se po celou dobu vyučování Davidovi plně věnuje. Chlapec má ve škole výchovné obtíže, problematicky se zapojuje do kolektivu, vyhovuje mu spíše individuální práce i hra. Mívá problém s dokončením zadané práce, u každé činnosti se ptá, zda je to třeba dělat a proč. Uvolňuje se křikem a běháním po třídě. Často opakuje jedno nebo více slov za sebou ulpívá na slovech. -15-

16 Dle psychologického vyšetření provedeného v jiném poradenském zařízení je chlapcův vývoj osobnosti nadále disharmonický, projevují se autistické rysy. Výrazně nevyrovnané jsou mentální schopnosti řada z nich je až vysoce nadprůměrná, ale některé výkony kolísají až do pásma podprůměru (škála inteligence WISC III.). Spolehlivě funguje paměť, vyjadřování a myšlení. Opět se uvádí oslabená sociální orientovanost, grafomotorická dovednost, koncentrace pozornosti a pracovní cílenost. Žádoucí je nepřetržitá přítomnost asistenta pedagoga. Nyní chlapec navštěvuje speciální základní školu, kde je každý rok pravidelně vypracován individuální plán (IVP). Chlapci byla přidělena asistentka pedagoga, některé úkoly jsou aktuálně přizpůsobovány stavu a situaci První setkání s Davidem Za dveřmi kanceláře na černé umělohmotné židličce sedí s maminkou drobný chlapec. Houpe si nohama ve vzduchu a dívá se do země. Vyzývám ke vstupu do prostoru mé pracovny. Maminka vstává a chlapec se stydlivě a bojácně přidržuje její paže. Tělo je strnulé a paralyzované novým místem, novým člověkem (mnou), novými věcmi... ale oční kontakt z chlapcovy strany proběhl - velmi rychle a sporadicky, téměř by se dalo říci jako by kolem mne projel stokilometrovou rychlostí nějaký motorkář a prohlédl si mě. Rychlost a pomalost vešly ruku v ruce v jednom človíčkovi dovnitř. Vchází Davídek Uzavření kontraktu a zavedení prvního rituálu Náplň terapeutického setkání: Uzavření kontraktu, zavedení rituálu, rozhovor. Cíl : Uzavření vzájemné dohody o vzájemné spolupráci, zavedení ritualizace. Pomůcky : čaj, konvice, voda, hrnky, lžíce, cukřenka, papír A4, tužka Časová dotace: 45 minut Průběh setkání: Již po zaklapnutí dveří se však Davídek rozkoukává, těkavě prohlíží předměty v místnosti, -16-

17 stále v těsném kontaktu s maminkou. Nejistota stupňuje hyperaktivní projevy, které se po pár vteřinách začínají projevovat. Na úvod volím zavedení rituálu vybírání čaje, na který máme chuť, z několika přinesených krabiček. Mezitím, co přináším hrníčky, lžičky, cukřenku a dávám vodu do rychlovarné konvice, Davídek s maminkou vybírají ten pro dnešek správný čajový sáček z asi šesti možných druhů ovocný čaj jahodový se smetanou s obrázkem ovoce, černý čaj v krabičce se zelenou mapou, zelený čaj s jasmínem, bylinkový čaj se směsí vonných bylin na uklidnění, pomerančový čaj se skořicí a čaj z jablíček. Davídek se uklidňuje a se zájmem si prohlíží přinesené krabičky. Později se od maminky dozvídám, že právě výběr čaje byl pro Davídka z celého sezení největším zážitkem, díky němuž se na další společné setkání těšil již věděl, že po příchodu bude moci vybírat čaj. Vždy, když přichází nové dítě s rodičem, popř. prarodičem, uzavíráme společně ústní dohodu, domluvu, kontrakt, jakým způsobem budeme společně pracovat, jak terapie probíhá, jak často se budeme vídat, jak dlouho trvá jednotlivé sezení, kolik setkání je vhodné absolvovat, jaké jsou finanční podmínky. Rodič většinou s určitou představou a zakázkou již přichází, dítěte se však někteří rodičové opomenou zeptat, zda i ono chce společně něco vytvořit, pracovat na něčem... S maminkou Davídka jsme se domluvili na zkušebních 3 měsících terapie, kdy jsme se vídali jednou za dva týdny na celou hodinu, tj. 60 minut s plnou asistencí maminky během sezení. Vzhledem k prvním požadavkům (špatná koordinace) jsme začali percepčně motorickým posilováním psychických funkcí. Na závěr každého setkání jsme prováděli a stále provádíme společnou reflexi odvedené práce a určili si úkoly, které rodič jako trenér s dítětem po dobu nepřítomnosti vykonával doma každý den po dobu deseti minut. U Davídka byla zpočátku domluva jasná bude chodit, když bude moci vybírat čaj z krabiček a pak si ho vypít. Naši dohodu jsme samozřejmě postupně více a více rozšiřovali, ale vždy se všemi podmínkami muselo souhlasit i dítě nejenom rodič Kresby chlapce Rozbory Davídkových kreseb jsem konzultovala s kolegou psychologem, což bylo velmi podnětné hned z několika důvodů. Každý z nás měl na tutéž postavu trochu jiný pohled tedy často díky našim konkrétním postřehům docházelo k mnohem širšímu a - troufám si říci i - objektivnějšímu pohledu na kresbu. Připomeňme si, že kresebné projevy patří bezesporu k nejstarším projektivním diagnostickým techníkám. -17-

18 Rozbor lidské postavy Je třeba si hned na začátku uvědomit, že dítě s Aspergerovým syndromem může ovlivnit v každém okamžiku nespočetně mnoho momentálních vjemů, což může být zrovna slyšitelný vysoký zvuk zvenku nebo zajímavý nápis na světle-zeleném odstínu pastelky, kterou zrovna bere do ruky. V té chvíli jakoby zapomíná na méně zajímavou práci a někdy se dokonce může stát, že jí opovrhne docela. Blyštivý nápis NEZNÁMÉ značky na světle-zelené pastelce může být natolik fascinující, že nějaká postavička na papíře vzdáleném hony světelných let ho v dané chvíli absolutně vůbec ničím nemůže přitáhnout. Terapeut je bytost lidská, tudíž má hned na začátku u dětí s AS určité znevýhodnění a je třeba s ním při práci nutně počítat. Člověk je totiž mnohdy brán obdobně jako jiný inventář v místnosti. Netřeba si to brát osobně a i kdyby se o to někdo pokoušel, s vysokou pravděpodobností nedojde úspěchu. Takže řekněme si to na rovinu. Terapeut si pouze připraví určité možnosti, varianty a alternativy, co by s klientem mohl dělat. A čeká... Podle rozražených dveří své kanceláře či tichého zaklepání pomaličku zjišťuje, co asi si může dovolit ze své připravené zásoby vytáhnout. Náplň terapeutického setkání: Rituál, kresba, rozhovor. Cíl : Práce se symbolikou a projekcí dítěte, rozvoj představivosti, fantazie, práce s přeneseným významem, vstupní diagnostika. Pomůcky : bílý papír A4, tužka, pastelky(možný výběr z 24 barev, včetně šedé, černé a bílé), voskovky. Časová dotace: 45 minut Průběh setkání: S kresbou lidské postavy u Davídka (viz příloha č.2, obr. č.1) nebyl žádný problém! Po základních vysvětlení všech instrukcí, že může malovat vším, co je na stole (tužka, pastelky), položením bílé A4 na stůl před dítě a uvedením zadání: Namaluj úplnou lidskou postavu (panáčka), jak nejlépe umíš. se Davídek zadíval na stůl a po notné chvíli přemýšlení pronesl s neskrývaným očekáváním: A to jako i touhle červenou můžu malovat? Já odpověděla: Samozřejmě, vždyť ji máme taky na stole. Načež následovalo radostné třepotání rukama a Davídek OBYČEJNOU -18-

19 TUŽKOU začíná kreslit první nohu své postavičce. Podle pohledu na Davídkovu kresbu postavy by si možná nezúčastněná osoba mohla myslet, že chlapec své práci nevěnoval příliš velkou pozornost, což je ovšem domněnka hodně mylná! Davídek je naopak zaujat některými pro nás možná nezajímavými detaily, např. nápis na triku, délka chodidla..., že ve své plné pozornosti na některou jím vnímanou část (oděvu, těla) naprosto opomene jiné části, pro nás možná mnohem důležitější - jako jsou třeba ruce. Až na popud terapeuta: Jsi se svou postavou již spokojený? Davídek kýve a terapeut pokračuje: Má ten panáček všechno, co má mít? se Davídek vymrští ze židle, na které sedí, rozhazuje rukama a hlasitě zvolá: Ruce, ještě ruce nemá. Nyní se podívejme na rozbor Davídkovy postavy z psychologického hlediska dle Testu kresby postavy upraveného PhDr. Zdeňkem Altmanem. Test je vytvořen na základě několika metod, které používali K. Machoverová, H. J. Baltrusch a D. Ogdon. Test umožňuje pohled na osobnost v celé její složitosti a dynamice, užívá se v klinické psychologii. Davídek maluje chlapce, tedy osobu vlastního pohlaví, což se hodnotí jako normální. Davídkova postava je provedena relativně realisticky, zobrazení je jednodušší neoplývá kvalitně provedenými detaily, ačkoli při kresbě, jak jsem již výše uváděla, David na některé detaily dbal (např. délka levého chodidla, druhé ho již příliš nezajímalo). Podle způsobu kresby (rychlé tempo, tlak na tužku, rozmáchlé vykreslování oděvu zdá se jakoby za Davídkem někdo stál a neustále ho popoháněl) usuzujeme na více nekontrolované energie, vnitřní napětí, horší kontrolu impulsů, zhoršenou koordinaci a oslabení motorických funkcí. Davídkova postava se neusmívá, má neutrální výraz. Kresba naznačuje: Introvertní tendence, usuzujeme tak z umístění postavy na ploše papíru, vynechání panenek očí, nepodařené (hranaté) oči, což může znamenat také únik ze skutečnosti, chybný poměr ke skutečnosti, odtahování se od světa. Nižší sebevědomí, nedostatek sebedůvěry a zvýšený pocit nejistoty, plachost velikost kresby je malá, postava je v dolní polovině papíru mírně vlevo, narušení symetrie, menší hlava, nejasné rysy tváře, nejasná drobná ramena, nestejné paže (jedna je širší, druhá tenčí). Hostilní (nepřátelské) tendence zdůrazněná chodidla, důraz při kresbě kladen na chodidla a kresbu začínal chodidlem, výraz tváře. Orientován hodně sám na sebe, na své myšlenky nepodařené oči. Delší nohy poukazují na zvýšenou potřebu autonomie. -19-

20 Projev obrany, možného nezájmu tvar rtů, úzké, sevřené. Útlum v oblasti mezilidských vztahů, oslabená stabilita v sociálních kontaktech špatně zvládnuté ruce. Malá přizpůsobivost. Špatná sebekontrola, vysoká impulzivita narušení symetrie (symetrie levá a pravá strana těla by měla být tvarově a velikostně podobná) Neschopnost racionálně ovládat pudové impulsy vynechaný krk. Vzpomínáte-li si, Davídek při kresbě opomněl namalovat paže. Udělal tak až po upozornění, zda má panáček vše, co mít má. Chybí-li paže, může to být známka silných tendencí ke stažení se. Dobře vyznačené ruce vyjadřují sociabilitu - vlastnost či schopnost živých tvorů navazovat kontakty s jinými subjekty, sdružovat se s nimi, udržovat s nimi sociální kontakt (www.cojeco.cz), což u Davídka nemůžeme tvrdit, navíc i opomenutí rukou upozorňuje na patrně velký problém v dané oblasti (paže zapomněl namalovat vícekrát). Z pozorování průběhu kresby, tím jak chlapec kresbu komentoval, originálně a neotřele odpovídal na následné otázky lze usoudit, že je Davídek přemýšlivý, hloubavý, zaujatý spíše věcmi než lidmi. Pozornost zaměřuje k pronikání do podstaty věcí technického rázu, má bohatou slovní zásobu, encyklopedické vědomosti, zájem jít do jádra věci, snahu přijít některým věcem na kloub, vysoká míra abstraktního myšlení v matematicko-technické oblasti oproti nízké míře abstrakce v emoční a sociální oblasti, patrná vysoká inteligence Rozbor stromu V psychologických a terapeutických kruzích je známo, že kresba stromu je obdobně jako kresba lidské postavy určitou projekcí dítěte (kreslíře), na symbolické rovině je tedy kresbou sebe samého. Náplň terapeutického setkání: Rituál, kresba, rozhovor. Cíl : Práce se symbolikou a projekcí dítěte, rozvoj představivosti, fantazie, práce s přeneseným významem, vstupní diagnostika. Pomůcky : bílý papír A4, tužka, pastelky(možný výběr z 24 barev, včetně šedé, černé a bílé), voskovky. Časová dotace: 45 minut -20-

AKADEMIE ALTERNATIVA. Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM

AKADEMIE ALTERNATIVA. Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM AKADEMIE ALTERNATIVA Mgr. Lenka Osladilová VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM Umělecké terapie - Arteterapie Absolventská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD ADD A ADHD ADD (attention deficit disorder, porucha pozornosti) ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou) výskyt ADD a ADHD v dětské

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Muzikoterapie a autismus (muzikoterapeutický program) Autor: Lucie Sladká Předmět: Cílená muzikoterapie

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Existují děti, které když se narodí, aniž by chtěly, aniž by chtěli jejich rodiče nebo kdokoli jiný na tomto světě, se hned zpočátku chovají způsobem, který

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Autor: Mgr. Magdaléna Steinerová Praha, červen 2015 Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: CZ.2.17/3.1.00/36357 FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vývoj kresby podle věku dítěte do 1 roku = Období skvrn

Vývoj kresby podle věku dítěte do 1 roku = Období skvrn POJMENOVANÉ ČMÁRANICE Nejdříve dítě čmárá sem tam, dělá tečky nebo vlnky. Postupně začne tyto již osvědčené prvky kombinovat a dochází do stadia, kterému odborníci na vývoj dětské kresby říkají pojmenované

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF Celkový počet Počet vyplňených Návratnost dotazníků Počet žáků ve třídě 1 7 700 %

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351 projektu: Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Název projektu: Letní

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Diagnostická činnost

Diagnostická činnost VÝZKUMNÉ METODY V PSYCHOLOGII Diagnostická činnost Diagnostická činnost je souhrn postupů a technik jejichž cílem je stanovit diagnózu (psychický stav jedince). Jejím cílem může být např.:. Diagnostická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou Mgr. Michal Vičar jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou poruchu (pervazivní = vše pronikající

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Prosím o vyplnění následují tabulky: Prosím vyjádřete procentuálně: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK V DPL OPAŘANY PŘEDŠKOLNÍ VĚK ADOLESCENTNÍ VĚK

Prosím o vyplnění následují tabulky: Prosím vyjádřete procentuálně: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK V DPL OPAŘANY PŘEDŠKOLNÍ VĚK ADOLESCENTNÍ VĚK Prosím o vyplnění následují tabulky: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ V DPL OPAŘANY POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK POČET HOSPITALIZOVANÝCH CHLAPCŮ PŘEDŠKOLNÍ ŠKOLNÍ ADOLESCENTNÍ PŘEDŠKOLNÍ ŠKOLNÍ ADOLESCENTNÍ

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Část F HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a jeho zákonným zástupcům zpětnou vazbu o tom, jak žák zvládá danou problematiku,

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S Vypracovala: St. obor: Ak. Ročník: Vlasatá Miluše Učitelství po MŠ, kombinovaná forma studia

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více