VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, Kolín IV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012 Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, Kolín IV škol. rok 2011/2012

2 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 2/ O B S A H A. ZPRÁVA O ČINNOSTI strana Obsah Základní údaje o zařízení Charakteristika zařízení Přehled o činnostech ve škol.roce 2011/ Údaje o pracovnících Ekonomická část Údaje o výsledcích kontrol Závěr (shrnutí a diskuse).. 33 B. KONCEPCE ROZVOJE Obsah Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Zhodnocení činnosti a podmínek jejího výkonu Demografický vývoj a jeho očekávané důsledky Vývoj počtu klientů, výkonů i pracovníků Záměr dalšího rozvoje Personální politika Předpokládané ekonomické a personální nároky v následujících 3 letech Přehled podaných i plánovaných žádostí o finanční podporu Přílohy:

3 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 3/ A. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBSAH: 1. Základní údaje o zařízení Charakteristika zařízení st Přehled o činnostech ve škol.roce 2011/ typech Další aktivity realizované PPP Programy skupinové poruchami autistického spektra žáky Prevence rizikového chování (primární prevence SPJ) Spolupráce s Údaje o pracovnících Základní údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci a praxi Studium k prohlubování odborné kvalifikace né na DVPP Ekonomická část výroční zprávy Údaje o výsledcích kontrol Závěr (shrnutí a diskuse)... 33

4 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 4/ 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Adresa: Zřizovatel: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Jaselská 826, Kolín IV IČ: IZO ředitelství: Kontakty: tel./fax: webové stránky: Ředitel: Zástupci ředitele: PhDr. Jaroslava Štětinová adresa: Jaselská 826, Kolín IV tel./fax: , mobil: PhDr. Pavla Cimlerová, zástupce statutárního orgánu zástupce pro odborné vedení a met tel.: , PhDr. Helena Stejskalová - tel.: , Právní forma: zřizovací listina: 3885/2004/ŠKO ze dne ze dne zařazení do sítě: zápis do školského rejstříku:

5 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 5/ 2. Charakteristika zařízení 2.1. Vymezení činnosti a působnosti Pedagogicko- zákona č. 561/2004 Sb., o zákona č. 129/2000 Sb - vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských z ; - vyhlášce č. 73/2005 Sb ch. V souladu s cíli Koncepce nových forem práce pedagogicko-psychologického poradenství ve vztahu k sociální prevenci a prevenci kriminality (č.j /95-2) je již od roku 1996 ve spektru poradenských širší sp Hlavní cíle a hodnotový rámec preventivních aktivit vymezuje Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období ; konkrétní úkoly v oblasti primární prevence plní PPP SK v souladu se souvisejícími metodickými pokyny MŠMT. Pedagogicko-psychologická poradna je le rámci tohoto systému zcela specifickou funkci. š - odbornými pracovníky šk -psychologických poraden - poradenskými pracovníky škol (výchovný-kariérový poradce, školní metodik prevence, školní psycholog/školní speciální peda pro poskytování služeb ve škole PPP SK dškolního, školního a adolescent ). V odborné - školám PPP SK a metodickou souvisejících s

6 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 6/ 2.2. Organizace činnosti, materiálně technické podmínky PPP SK -psychologických poraden 46- Vedoucí kompetencemi v provozu. PPP SK sdružuje v 12 ogicko-psychologických Praha-. Z zrušeno - Benešov, Praha- Vzhledem k - m S pod vychází z byla zásadní prioritou participace V -speciální pedagog), V pracovních týmech zastoupena profese psychologa a speciálního pracovníky poradny. Metodickým zázemím noven v závislosti na byly již v ti vyrovnány, nejsou dosud jejich materiálně technické podmínky. V zájmu optimalizace podmínek Praha- ve zrekonstruovaných prostorách. Ve vztahu s ob v prostorách základní školy,

7 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 7/ 3. Přehled o činnostech ve školním roce 2011/ Údaje o počtech klientů, výkonů a typech poskytnuté péče Ke dni eviduje poradna přes dětí a mladistvých, kterým byla od vzniku Ve škol. roce 2011/2012 diagnostikou) poskytnuta: celkem klientům z toho: nových ve stanovený termín se k vyšetření nedostavilo klientů ve sledovaném období bylo přijato žádostí do příštího období (škol. rok 2012/2013) se převádí žádostí kontrolních), které Významný díl realizovaných poradenských činností představuje individuální či skupinová, jednorázová či dlouhodobější práce navazující na základní diagnostické vyšetření, ale i odborná práce s klienty, jimž není zakládán spis (viz ). Struktura, dále (viz odd. 3.2., str. 11). Celkový přehled o vývoji počtu klientů a poradenských výkonů za posledních osm let (viz. příloha č. 1) poskytuje celkem reálný pohled na vývoj kvantity i struktury poskytovaných poradenských služeb, jimž byla poskytnuta (o cca 9 %) klientem nebo poklesl (cca o 3 %). Zaznamenán byl dalšího školního roku (o cca 14 %). komentovány v v odd. 7., str. 33. Z (viz Tab. 1 na následující stran ) je zjevné, že z hlediska charakteru vyšetření (95 %) zhruba v Skupinová práce Š. p %). Z hlediska důvodu příchodu do poradny (viz Tab. 2 ) dominuje školní docházky (3 011 tj. 22 %) cesty. zralosti (o ). V ostatních kategoriích došlo k mírnému poklesu je problematika výukových obtíží na 1. stupni ZŠ ( %). Dále je to problematika školní zralosti %), problematika výukových obtíží ž ( %), problematika SŠ (1 263, tj. 9 %) a profesní orientace (volba u (724 5 %).

8 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 8/ Tab. 1 Klienti (děti/žáci), jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2011/2012 charakter vyšetření individuální typ školy z toho celkem celkem jednorázová skupinová MŠ z toho se zdravotním postižením ZŠ 1.st ZŠ 2.st ze ZŠ se zdravotním postižením SŠ z toho se zdravotním postižením Konzervatoře z toho se zdravotním postižením VOŠ z toho se zdravotním postižením Rodiny, školsky nezařazení z toho: v C e l k e m Tab. 2 Klienti podle důvodu příchodu a školského zařízení, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2009/2010 důvod vyšetření typ školy školní výukové výchovné profesní zralost problémy problémy orientace ostatní MŠ z toho se zdravotním postižením ZŠ 1.st ZŠ 2.st ze ZŠ se zdravotním postižením SŠ z toho se zdravotním postižením Konzervatoře z toho se zdravotním postižením VOŠ 14 2 z toho se zdravotním postižením 4 Rodiny, školsky nezařazení z toho: v C e l k e m Obraz tím, že se. Ve dvou posledních sledovaných obdobích ( legislativy) problema ( se zavedením možnosti ).

9 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 9/ hlediska - zahrnuje zákonných veškerých poradenských výkonech oddíle 3.2., str. 11 až 21. Individuální s klientem zákon.zástupci Služby Ostatní odborné Činnosti pedagogicko-psychologické poradny ve školním roce 2011/2012 setkání z toho konzultace ke zpracování IVP 336 individuální skupinové 19 metodické konzultace projekty pro školy 17 1 soboví z toho: integraci maturitní zkoušce pro žáky se SVP (posudek) 373 z toho: SPUCH 358 Skupinové činnosti s klienty ve školním roce 2011/ Depistáže Výcvikové skupiny Tab. 3 Tab. 4 Výstupy z zpracovávány v semných zpráv, které se stávají odbornými podklady pro vzdělávací opatření a případné správní rozhodnutí písemné podklady z (podklady k integraci a zpracování, návrh ),, poradenských intervencí, v st kontrolních. na následující (viz Tab. 5, 6, 7 ):

10 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Tab. 5 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami MŠ ZŠ SŠ diagnostikované SPU z toho: integrace z 5 diagnostikované SPCH z toho: integrace z mentální postižení z toho: integrace z poruchy autistického spektra z toho: integrace z ) z toho: integrace z z toho: jiného Mimořádně nadaní s IVP Vřazování do speciálních škol z 26 žáci ní SŠ 33 Tab. 6 Tab. 7 OŠD 2006/ / / / / /12 vyšetření školní zralosti V centrálně koordinována péče o klienty s poruchami autistického spektra a žáky zpracována v odd , str. 12 a , str. 15. P centrech; žáci -

11 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 3.2. Další aktivity realizované PPP na str. 9) diagnostický preventivních aktivit. Jak již bylo uvedeno, je vedle diagnostických vyšetření značná pozornost věnována rozvíjení navazujících následných aktivit. V praxi je kromě toho realizována řada aktivit, kdy klientům není běžně zakládán spis (například depistáže, práce se třídou, adaptační programy aj.). Řada aktivit je věnována rodičům či pedagogům (zejména výchovným poradcům a školním metodikům prevence), ale též metodické, informační a osvětové činnosti I In v. Typ i r tíží, je však bohužel limitován kapacitou toho kterého pr následné - V : (7 379 individuálních setkání) itních funkcí psychosomatickou problematiku. Realizovány. - Re, zejména o žáky se SPU: individuálních setkání) - ná s metodickou pomocí - T : 1202 individuálních setkání) poruchami pozornosti, hyperaktivitou a SPCH, osobnostními problémy, s neurotickým vývojem; zahrnuje i krizovou intervenci, podporu v základní - : (12 kem 730 individuálních setkání) konzultace k IVP, MZ. - (13 praco individuálních setkání) v souvislosti s Programy skup Tam, kde to u rozvíjeny innosti v práce s rod ostiky ( profesní orientaci sociometrii) se jedná zejména o:

12 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / - : (7 pracoviš, 13 skupin, setkání) odkladem školní docházky rozvíjející psychické. - Reedukace, zejména náprava SPU potíží: (3 pracoviš, 13 skupin, 4 90 setkání) stimulace rozvoje percepce, jazykových schopností, motoriky a grafomotoriky, ). - Terapeutické skupiny: (1 7 skupin, setkání) problémy v ostýchavé, s iálních dovedností a zkušeností, pozitivní, dramater relaxace. - Práce s (6 pracoviš 19 skupin, setkání) Zahrnuje jak preventivní skupiny skupiny v rámci primární prevence SPJ (práce se sociálním klimatem v (4 pracoviš, 8 skupin, 178, celkem 32 setkání). - Pobytové akce: akce, 2 osobodny) Zážitkový kurz Zdravý životní styl pro žáky (40 ), téma mužství, ženství, partnerské vztahy. - Depistáže, screening: (2 pracoviš 9 skupin, 97, celkem 9 setkání) MŠ, v - (5 5 skupin, 1 setkání) Jednalo se o skupinová PAS, setkání realizovaná s poruchami autistického spektra (PAS) V je ienty s ustavení funkce krajského koordinátora je Mgr. Vladimíra Nedbalová, speciální pedagog (0,8 úvazku), krajským koordinátorem pro nízkofun je Bc. Václava 2 úvazku). PAS v k vzrostl na 216 pedagoga se Krajské koordinátorky poskytovaly metodickou pomoc a vedení 3 bylo poskytnuto 184, v seznámeni s probl

13 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Tab. 8 Umístění Počet klientů s PAS jimž byla poskytnuta péče (k ) s asistentem bez asistenta celkem MŠ MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická škola Gymnázium SŠ VŠ 1 1 v rodinách Celkem V rámci pracovních setkání odborné sekce PAS s roce 2011/2012 mohou být projevy obdobné (mentální retardace, smyslové poruchy, kombinované postižení, elektivní unkcí, poruchy vývoje osobnosti, Aspergerovým syndromem). Krajské koordinátorky : 2. konference Autistik, konané , z obsahu: Hilde DeClercq autismem v každodenních aktivitách, Theo Peeters: Autistická a neurotypická kultura, Klinicko- módní diagnoza?, pro klienty s PAS v rozsahu 5 hodin s narušenou, v rozsahu 6 hodin

14 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / V rámci projektu ESF Inovace SPC se koordinátorky podílely posuzován PAS: seznámily se s metodikou a podílely a , 26. a v celkovém rozsahu 30 hodin. Bylo sestave s 25%, 50%, 75%, 100% podpory. V kolektivu a rozhovoru s vá I v tomto školním roce PAS spolupracovala PPP SK s poskytujícími respitní a ; v rámci diagnostiky i dr. Zahálkovou) a v dr. Hromadovou). Mezi aktuální problémy k řešení v PAS a) diagnostikou PAS širší vysokému výskytu pseudodiagnóz, požadavkem na osobní a pedagogickou asistencí. b) nejen k ale i k PAS v a to zejména v hlavním vacím proudu; c) chování, podléhajících povinné školní docházce. Ve školním roce 2012/2013 hodláme pozornost zaměřit na: 1. poruch autistického spektra ím oproti (dyspraxii), poruchám vývoje osobnosti, 2. realizaci základní diagnostiky na jednotlivých pracovištích PPP SK, 3. na problematiku PAS, 4. na multidisciplinární spolupráci s pervazivních vývojových poruch. 5.

15 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / žáky Funkci krajského koordinátora pro nadané vykonávají PhDr. Dana Marková (psycholog OP Nymburk) a PhDr. Radmila Pikorová (psycholog OP Benešov). Druhým rokem koordinátorky-speciální pedagožky, a to Mgr. Dagmar Straková ( Kolín) a diagnostice kognitivního nadání, zajistit adekvátní rámci. jednotlivých pracovi Pracovníci Pavla Cimlerová. V sou dva proškolení odborní pracovníci, kte jsou i psycholog i speciální pedagog. obohacování výuky (enrichment) principu urychlení (akcelerace) Pr dispozici na každém pracovišti PPP SK. Aktu konkrétního žáka. V evidenci PPP SK je k datu tzv. dvojí Po j jsou ; uvedeny jsou jak údaje za sledované období, tak i celkové Tab. 9 Počty klientů ve školním roce 2010/2011 */ pracoviště celkem MŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ a vyšší nižší st. víc.g. st.víc. G. Benešov 2 / 2 5 / 9 0 / 3 0 / 1 7 / 15 2 / 2 2 / 2 Kladno 2 / 2 5 / 8 1 / 2 8 / 12 Kolín 0 / 1 0 / 5 0 / 6 -z 6 / 13 6 / 13 Kutná Hora 1 / 4 1 / 6 1 / 1 3 / 11 1 / 1 6 / 7 1 / 4 1 / 1 9 / 13 Mladá Boleslav 3 / 3 2 / 6 0 / 12 5 / 21 Nymburk 1 / 3 8 / 15 1 / 1 0 / 1 10 / 20 Praha - východ 4 / 4 3 / 4 7 / 8 1 / 4 0 / 6 1 / 2 2 / 12 Rakovník 6 / 8 1 / 3 2 / 2 9 / 15 celkem 10 / / 76 9 / 38 5 / / 146

16 */ Pozn.: Současněje za lomítkem uveden údaj o celkovém počtu evidovanýchklientů smimořádným nadáním Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Častěji se realizují společné pracovní schůzky rodičů, pedagogů, psychologa. Výstupem jsou konkrétní kroky v práci s Témata konzultací na: - lze zcela zevšeobecnit); u každého klienta spolu s MŠ je také velmi široká), nesouladu s vrstevnickou skupinou - problematiku podpory - problematiku V souladu s Koncepcí péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let Národním ústavem (dále jen NÚV, instituce s -psychologického poradenství v rámci ošová), které se scházejí v pravidelných intervalech 1x za V zástupci PPP SK (psychologové i speciální pedagogové) metoda (8., 9. a 10. setkání), s a stupni ZŠ, vedený rámci longitudinálního výzkumu. y Nadání a oblasti nadání a nadané. Jsou informováni o aktivitách v (Talnet, v konzultací. Koordinátorka PhDr. R. školách ( též 18. pracovního jednání Resortní pracovní skupiny k žáky ustanovené k resortu školství podílejících se na ( ). Koordinátorka PhDr. D. Olomouci konference. S materiály budou seznámeni odborní pracovníci PPP SK

17 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Aktuální problémy k řešení se v této oblasti výhodných podmínek (zdarma), v Zapojení speciálních dosud ne na všech pracovištích PPP SK jsou v problematice proškolení speciální pedagogové ž Prioritní oblasti webové stránky) Cíle pro další období, širší dané problematice speciálního pedagoga v Podpora informovanosti která je v nabídce nadanými informace o problematice nadaných využitím webových stránek PPP SK NÚV diagnostických Ú vaných problematice nadaných limitováno Prevence rizikového chování (primární prevence SPJ) Pracovníci PPP SK pozornost mu podchycení, diagnostice a individuální terapii osobnostních poruch a rizikového chování jsou pojímány v (dále jen SPJ) úzce spolupracuje s této oblasti spolupracují s institucemi na regionální úrovni. Kvalita i objem realizovaných aktivit jsou v rámci jednotlivých

18 V odiky prevence (dále jen ŠMP). Tato setkání mají pracovní podobu legislativou, (dále jen MPP). Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Pracovníci funkce metodika vykonávají (zpravidla ve spolupráci s dalšími odbornými zpracovávají metodické materiály pro školní metodiky prevence - realizují vlastní projekty v - ohrožení SPJ, spojené s - - spolupracují se školními psychology a institucemi na regionální úrovni (SVP, OSPOD, orgány otidrogové komise aj.) PPP SK se s vyhlašova v rámci Programu I Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a státními neziskovými organizacemi. Naposledy tomu tak bylo v r (realizace v rámci školního roku 2008/2009). V byl realizován projekt dotovaný z Fondu žádost v ani na MŠMT ani na úrovni kraje škol formou individuálních konzultací k v strany (celkem setkání). Metodické konzultace týkající se žáka v se skupinou, (celkem 51 setkání). Setkání s výchovnými poradci žáky s integrované), zpracování a základní informace event. metodické materiály setkání s výchovnými poradci (celkem 90 setkání). Metodické pedagogické práce s domácí í cesty. Realizovány jsou mj. pedagoga. pracovníci poradny též MŠ, SŠ, ÚSP, DD (celkem 316. setkání se školními metodiky prevence: Metodické konzultace k vyhodnocení MPP, k 26

19 individuálních setkání); pracovní setkání se skupinou ŠMP v workshopy (celkem 6 setkání) Na eny ne všude jsou však z jejich strany využívány. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / vybraným aktuálním t poradenské praxe uplynulém školním roce 11 akcí i vlastní organizace vychází z lektorem. 64 akcí pro cca 1 077, a to v rozsahu od 1 hodiny po í cykly; z toho 16 akcí bylo realizováno v souvislosti s primární prevencí rizikového chování V tomto školním roce bylo realizováno 51 pro školu, hyperaktivita), 27 (,, oznámení v regionálním tisku, propagace na internetu atd. i jednání kulatých ípadová komise, školská komise, protidrogová komise ), komunitního plánování, prezentací se soudy i v výskytu SPJ ve školách aj poskytlo v tomto roce 11 Souvislou odbornou praxi zde vykonalo 33 ie, speciální pedagogika, ) v rozsahu 214 pracovních dní, 1 studentka VOŠ (sociáln rozsahu 14 pracovních dní a 15 student Gy) v rozsahu 3 stáž 21 (postgraduální studium) v rozsahu 43 dní samostatné práci. Po celý první rok pracují pod jeho supervizí. stáže na rámci PPP SK; ve sledovaném období se jednalo o 3 pracovnice (absolventky VŠ, nebo bez praxe v PPP). lná intervizní setkání seznámení s.

20 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Spolupráce s Spolupráce s institucemi v s úzké spolupráci zejména s - regionu, v - SPC, SVP, CPIV - - ; profesní orientace) - ambulance, neurologie, foniatrie) - ešení komisích) Centrum psychologicko- Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy) - sdružení a jiné neziskové organizace, Centrum adiktologických služeb Magdalena RYTMUS, tísni, Jekhetani Luma- - - N, Dys-centrum, FF-UK, PedF UK, - VISK - a další Další aktivity a prezentace z Odborní pracovníci lekto ; podíleli se na vypracování 17 ch zpráv; byly zpracovávány metodické materiály metodiky prevence, žáky i jejich Odborní pracovníci pomáhají s. V Jednotliví dnes již zrušeným Institutem pedagogicko-ps na PF UK na projektu ELDEL možností longitudinálního sledování v k konání maturitní zkoušky (VISK) pro všechny

21 sjednocení postupu v Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / PhDr. Štětinová, ředitelka PPP SK psychologických poraden, Rady - Ú -vyhlášek - - Je zapojena do projektu MŠMT RAMPS-VIP III jako vedoucí metodik pro školská poradenská, podílí se mj. PhDr. Cimlerová, zástupkyně ředitelky garantující : - oblasti poradenství. Participuje na projektech (zahájeny Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách. - Je jednou z autorek testové baterie. ice po absolvování kurzu pod vedením autorek testové baterie. V návaznosti na základní kurz probíhá v NÚV problematice - ( IPPP) konání maturitní zkoušky PPP v - Provádí : pro NÚV ( ) na - - Prování p ou pro studenty PedF UK Praha k problematice specifických poruch Spolupracuje s pro osoby s psaní Easy Tutor. - ní se ko jako hlasem poradním. - Je zapojena do projektu MŠMT RAMPS-VIP III jako vedoucí metodik pro školská poradenská, podílí se mj. - projektu OP VK ExpIn inovace psychometrických a diagnostických V V r byl v 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami projekt s názvem Model péče o mimořádně nadané děti a žáky ve Středočeském kraji Vzhledem k Celková doba realizace tak

22 bylo možno vypustit ani zkrátit, monitorovací indikátory by nebyly dodrženy a S ohledem na výše uvedené skutečnosti nedošlo k uzavření smlouvy o realizaci tohoto grantového projektu. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 3.3. Činnost odborných sekcí jednání. Následuje Činnost odborných sekcí za sledované období: (9 set Sekce diagnostiky vedoucí sekce PhDr. Pavla Cimlerová 2 setkání mi poruchami - Sekce psychologické intervence psychoterapie vedoucí sekce PhDr. Pavla Cimlerová 1 setkání - - Sekce pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedoucí sekce PhDr. Pavla Cimlerová 1 setkání - - konkrétní - - seznámení s testem NQ-S - jící SŠ Sekce pro mimořádně nadané žáky vedoucí sekce PhDr. Dana Marková a PhDr. Radmila Pikorová garant PhDr. Pavla Cimlerová 1 setkání - - PERUN, EXCELENCE, plánovaný projekt P2 - o kognitivního nadání - -20R, TSZMS - - informace z - Sekce pro poruchy autistického spektra vedoucí sekce Mgr. Vladimíra Nedbalová, garant PhDr. Pavla Cimlerová 2 setkání - - psychologického dne

23 - - seznámení s novou odbornou literaturou - Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Sekce speciálně pedagogické intervence reedukace vedo Pavla Cimlerová 1 setkání - DysCom 1.1, ABC do školy 3.1, Objevitel ipad - - novinky z odborné literatury logopedické hry a materiály Sekce kariérového poradenství Pavla Cimlerová 1 setkání - využití On projekt Improve - informace o vládním návrhu systémového modelu kariérového poradenství Sekce prevence sociálně patologických jevů vedoucí sekce PhDr. Helena Stejskalová (2 setkání) - Sekce pro tvorbu projektů a grantů vedoucí sekce PhDr. Pavla Cimlerová 0 setkání -

24 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 4. Údaje o pracovnících 4.1. Základní údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci a praxi Základní údaje o pracovnících (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací Počet potenciálních klientů na přepočtený počet pedagogických pracovníků 128/104,389 33/20,714 95/83,675 91/79, *zdroj dat: statistická r 11/ úvazku. Uvedený údaj je ovšem jen odrazem aktuálního stavu, v souvislosti se školním rokem a 1. ivý v závislosti 058 reálu vyšší, protože statistiky ÚIV souvislosti s sti, klienti s PAS). Profesní zastoupení zaměstnanců PPP SK (k ) Profese Celkem pracovníků Přepočtení prac. na (fyzický stav) plně zaměstnané 57 48,725 speciální pedagog /pedagog 38 34,950 Provozní pracovníci: administrativní pracovnice 17 14, , , ,200 Celkem ,389 psychologa. Odborní pracovníci PPP hlediska jejich odbo dle platné školské legislativy. v pedagog a kvalifikaci psycholog ve smyslu zákona

25 ovnice, z psychologie. výše uvedených : Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Dohody byly v 1. pololetí sledovaného školního roku em Dohody o provedení práce vedli celodenní - Ve srovnání s Stav odborných a ostatních pracovníků PPP SK od r (tedy od roku vzniku) Profese psycholog 47,7 46,2 46,5 47,1 44,6 44,6 42,9 48,725 spec.ped. 33,2 34,6 32,6 34,3 31,6 34,5 34,9 34,95 ostatní 20,6 21,6 22,1 22,3 22,2 21,7 19,5 20,714

26 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 4.2. Věková struktura pracovníků Věková struktura zaměstnanců PPP SK k Počet pedagogických pracovníků do nad 60 z toho průměrný 30 let let let let let důchodci věk Celkem ,24 z toho žen ,85 Počet nepedagogických pracovníků Celkem ,78 z toho žen ,66 Z toho 4 psychologové, 2 speciální pedagog 4.3. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků hlediska jejich Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet pedagogických pracovníků podle vzdělání vysokoškolské magisterské a vyšší vysokoškolské bakalářské vyšší odborné střední základní Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí v poradenství do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let pedagogicko- Mnozí z, což má s významný dopad na charakter a roz omlazování kolektivu významná omezení při plnění úkolů v odborné Je nutné vzít v diagnostickými nástroji, diagnostice í kurz poradenské pracovníky organizovaný Institutem pedagogicko-psychologického poradenství i stáže u zkušených

27 . zahájením samostatného souladu zkušeného kolegy. Což ovšem znamená, že pedagogické práce i u tohoto odborného pracovníka. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 4.4. Personální změny ve školním roce 2011/2012 Významnou Praha- -východ, jedna na personálnímu je uveden v příloze č. 2. I v vybrat nové a Přehled pracovníků, kteří ukončili pracovní poměr ve škol. roce 2011/2012 (fyzický stav) Rozvázání pracovního poměru 9 4,888 z toho - na vlastní žádost - dohodou 6 3,263 - organizační změna - výpověď 3 1,625 Ukončení termínovaného pracovního poměru 4 3,500 CELKEM 13 8,388 nance byly odchod do soukromého sektoru uvedeném školním roce toho 12 bez prázdninového chodu OP Kladno. V 12 odborných pracovnic. pracov osobních a rodinných

28 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 4.5. Údaje o dalším vzdělávání odborných pracovníků PPP SK rámci odborných sekcí Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo v souladu s os Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzů, seminářů či školení rozsahu do 10 hodin dané problematice. V 127 akcí, 37 a speciální pedagog (83 akce, 31 mezir nedošlo k v a zastoupení obou profesí, ani v -psychologického poradenství (po jeho zruš ní ú, což je dáno jak volbou aktuálních a s V rámci samostudia s V souvislosti s období školního roku 2011/2012 z celkem Kč. V zahrnuty náklady na dotace ONIV, i když

29 vynucených. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Údaje o studiu k prohlubování kvalifikace odborných pracovníků ve škol. roce 2011/2012: obsah akce časová dotace akreditace psycholog (37 64 diagnostika p SVP r terapeutické postupy, techniky p rozvoj sociálních dovedností m PAS u PT výcvik (SUR, RT, TA, GT) dní 3 5 supervize ostatní Celkem dní 97 speciální pedagog (31 2 diagnostika SVP terapeutické postupy, techniky PAS PT výcvik (SUR, GT) supervize 8 1 studium pro VP (CŽV) 2 roky 1 3 ostatní 26 Celkem Celkem dní 147 Pořádající organizace počet % Národní kurzy z nabídky IPPP) 93 44,3 Dys-centrum 19 9,1 VISK 17 8,1 VŠ 11 5,2 MŠMT 11 5,2 Testcentrum 2 1,0 Ostatní 57 27,1 Celkem 210 Časová dotace jednotlivých akcí počet % do 10 hodin (jednodenní) ,7

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: Středisko pro mládež Klíčov 190 00 Praha 9, Čakovická 51/783

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace Telefon: 487 522 179, Mobil: 728 541 505, Mail: simankova@pppcl.cz, Web: www.pppcl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

Více