VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, Kolín IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012 Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, Kolín IV škol. rok 2011/2012

2 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 2/ O B S A H A. ZPRÁVA O ČINNOSTI strana Obsah Základní údaje o zařízení Charakteristika zařízení Přehled o činnostech ve škol.roce 2011/ Údaje o pracovnících Ekonomická část Údaje o výsledcích kontrol Závěr (shrnutí a diskuse).. 33 B. KONCEPCE ROZVOJE Obsah Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Zhodnocení činnosti a podmínek jejího výkonu Demografický vývoj a jeho očekávané důsledky Vývoj počtu klientů, výkonů i pracovníků Záměr dalšího rozvoje Personální politika Předpokládané ekonomické a personální nároky v následujících 3 letech Přehled podaných i plánovaných žádostí o finanční podporu Přílohy:

3 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 3/ A. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBSAH: 1. Základní údaje o zařízení Charakteristika zařízení st Přehled o činnostech ve škol.roce 2011/ typech Další aktivity realizované PPP Programy skupinové poruchami autistického spektra žáky Prevence rizikového chování (primární prevence SPJ) Spolupráce s Údaje o pracovnících Základní údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci a praxi Studium k prohlubování odborné kvalifikace né na DVPP Ekonomická část výroční zprávy Údaje o výsledcích kontrol Závěr (shrnutí a diskuse)... 33

4 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 4/ 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Adresa: Zřizovatel: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Jaselská 826, Kolín IV IČ: IZO ředitelství: Kontakty: tel./fax: webové stránky: Ředitel: Zástupci ředitele: PhDr. Jaroslava Štětinová adresa: Jaselská 826, Kolín IV tel./fax: , mobil: PhDr. Pavla Cimlerová, zástupce statutárního orgánu zástupce pro odborné vedení a met tel.: , PhDr. Helena Stejskalová - tel.: , Právní forma: zřizovací listina: 3885/2004/ŠKO ze dne ze dne zařazení do sítě: zápis do školského rejstříku:

5 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 5/ 2. Charakteristika zařízení 2.1. Vymezení činnosti a působnosti Pedagogicko- zákona č. 561/2004 Sb., o zákona č. 129/2000 Sb - vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských z ; - vyhlášce č. 73/2005 Sb ch. V souladu s cíli Koncepce nových forem práce pedagogicko-psychologického poradenství ve vztahu k sociální prevenci a prevenci kriminality (č.j /95-2) je již od roku 1996 ve spektru poradenských širší sp Hlavní cíle a hodnotový rámec preventivních aktivit vymezuje Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období ; konkrétní úkoly v oblasti primární prevence plní PPP SK v souladu se souvisejícími metodickými pokyny MŠMT. Pedagogicko-psychologická poradna je le rámci tohoto systému zcela specifickou funkci. š - odbornými pracovníky šk -psychologických poraden - poradenskými pracovníky škol (výchovný-kariérový poradce, školní metodik prevence, školní psycholog/školní speciální peda pro poskytování služeb ve škole PPP SK dškolního, školního a adolescent ). V odborné - školám PPP SK a metodickou souvisejících s

6 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 6/ 2.2. Organizace činnosti, materiálně technické podmínky PPP SK -psychologických poraden 46- Vedoucí kompetencemi v provozu. PPP SK sdružuje v 12 ogicko-psychologických Praha-. Z zrušeno - Benešov, Praha- Vzhledem k - m S pod vychází z byla zásadní prioritou participace V -speciální pedagog), V pracovních týmech zastoupena profese psychologa a speciálního pracovníky poradny. Metodickým zázemím noven v závislosti na byly již v ti vyrovnány, nejsou dosud jejich materiálně technické podmínky. V zájmu optimalizace podmínek Praha- ve zrekonstruovaných prostorách. Ve vztahu s ob v prostorách základní školy,

7 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 7/ 3. Přehled o činnostech ve školním roce 2011/ Údaje o počtech klientů, výkonů a typech poskytnuté péče Ke dni eviduje poradna přes dětí a mladistvých, kterým byla od vzniku Ve škol. roce 2011/2012 diagnostikou) poskytnuta: celkem klientům z toho: nových ve stanovený termín se k vyšetření nedostavilo klientů ve sledovaném období bylo přijato žádostí do příštího období (škol. rok 2012/2013) se převádí žádostí kontrolních), které Významný díl realizovaných poradenských činností představuje individuální či skupinová, jednorázová či dlouhodobější práce navazující na základní diagnostické vyšetření, ale i odborná práce s klienty, jimž není zakládán spis (viz ). Struktura, dále (viz odd. 3.2., str. 11). Celkový přehled o vývoji počtu klientů a poradenských výkonů za posledních osm let (viz. příloha č. 1) poskytuje celkem reálný pohled na vývoj kvantity i struktury poskytovaných poradenských služeb, jimž byla poskytnuta (o cca 9 %) klientem nebo poklesl (cca o 3 %). Zaznamenán byl dalšího školního roku (o cca 14 %). komentovány v v odd. 7., str. 33. Z (viz Tab. 1 na následující stran ) je zjevné, že z hlediska charakteru vyšetření (95 %) zhruba v Skupinová práce Š. p %). Z hlediska důvodu příchodu do poradny (viz Tab. 2 ) dominuje školní docházky (3 011 tj. 22 %) cesty. zralosti (o ). V ostatních kategoriích došlo k mírnému poklesu je problematika výukových obtíží na 1. stupni ZŠ ( %). Dále je to problematika školní zralosti %), problematika výukových obtíží ž ( %), problematika SŠ (1 263, tj. 9 %) a profesní orientace (volba u (724 5 %).

8 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 8/ Tab. 1 Klienti (děti/žáci), jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2011/2012 charakter vyšetření individuální typ školy z toho celkem celkem jednorázová skupinová MŠ z toho se zdravotním postižením ZŠ 1.st ZŠ 2.st ze ZŠ se zdravotním postižením SŠ z toho se zdravotním postižením Konzervatoře z toho se zdravotním postižením VOŠ z toho se zdravotním postižením Rodiny, školsky nezařazení z toho: v C e l k e m Tab. 2 Klienti podle důvodu příchodu a školského zařízení, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2009/2010 důvod vyšetření typ školy školní výukové výchovné profesní zralost problémy problémy orientace ostatní MŠ z toho se zdravotním postižením ZŠ 1.st ZŠ 2.st ze ZŠ se zdravotním postižením SŠ z toho se zdravotním postižením Konzervatoře z toho se zdravotním postižením VOŠ 14 2 z toho se zdravotním postižením 4 Rodiny, školsky nezařazení z toho: v C e l k e m Obraz tím, že se. Ve dvou posledních sledovaných obdobích ( legislativy) problema ( se zavedením možnosti ).

9 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/2012 9/ hlediska - zahrnuje zákonných veškerých poradenských výkonech oddíle 3.2., str. 11 až 21. Individuální s klientem zákon.zástupci Služby Ostatní odborné Činnosti pedagogicko-psychologické poradny ve školním roce 2011/2012 setkání z toho konzultace ke zpracování IVP 336 individuální skupinové 19 metodické konzultace projekty pro školy 17 1 soboví z toho: integraci maturitní zkoušce pro žáky se SVP (posudek) 373 z toho: SPUCH 358 Skupinové činnosti s klienty ve školním roce 2011/ Depistáže Výcvikové skupiny Tab. 3 Tab. 4 Výstupy z zpracovávány v semných zpráv, které se stávají odbornými podklady pro vzdělávací opatření a případné správní rozhodnutí písemné podklady z (podklady k integraci a zpracování, návrh ),, poradenských intervencí, v st kontrolních. na následující (viz Tab. 5, 6, 7 ):

10 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Tab. 5 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami MŠ ZŠ SŠ diagnostikované SPU z toho: integrace z 5 diagnostikované SPCH z toho: integrace z mentální postižení z toho: integrace z poruchy autistického spektra z toho: integrace z ) z toho: integrace z z toho: jiného Mimořádně nadaní s IVP Vřazování do speciálních škol z 26 žáci ní SŠ 33 Tab. 6 Tab. 7 OŠD 2006/ / / / / /12 vyšetření školní zralosti V centrálně koordinována péče o klienty s poruchami autistického spektra a žáky zpracována v odd , str. 12 a , str. 15. P centrech; žáci -

11 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 3.2. Další aktivity realizované PPP na str. 9) diagnostický preventivních aktivit. Jak již bylo uvedeno, je vedle diagnostických vyšetření značná pozornost věnována rozvíjení navazujících následných aktivit. V praxi je kromě toho realizována řada aktivit, kdy klientům není běžně zakládán spis (například depistáže, práce se třídou, adaptační programy aj.). Řada aktivit je věnována rodičům či pedagogům (zejména výchovným poradcům a školním metodikům prevence), ale též metodické, informační a osvětové činnosti I In v. Typ i r tíží, je však bohužel limitován kapacitou toho kterého pr následné - V : (7 379 individuálních setkání) itních funkcí psychosomatickou problematiku. Realizovány. - Re, zejména o žáky se SPU: individuálních setkání) - ná s metodickou pomocí - T : 1202 individuálních setkání) poruchami pozornosti, hyperaktivitou a SPCH, osobnostními problémy, s neurotickým vývojem; zahrnuje i krizovou intervenci, podporu v základní - : (12 kem 730 individuálních setkání) konzultace k IVP, MZ. - (13 praco individuálních setkání) v souvislosti s Programy skup Tam, kde to u rozvíjeny innosti v práce s rod ostiky ( profesní orientaci sociometrii) se jedná zejména o:

12 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / - : (7 pracoviš, 13 skupin, setkání) odkladem školní docházky rozvíjející psychické. - Reedukace, zejména náprava SPU potíží: (3 pracoviš, 13 skupin, 4 90 setkání) stimulace rozvoje percepce, jazykových schopností, motoriky a grafomotoriky, ). - Terapeutické skupiny: (1 7 skupin, setkání) problémy v ostýchavé, s iálních dovedností a zkušeností, pozitivní, dramater relaxace. - Práce s (6 pracoviš 19 skupin, setkání) Zahrnuje jak preventivní skupiny skupiny v rámci primární prevence SPJ (práce se sociálním klimatem v (4 pracoviš, 8 skupin, 178, celkem 32 setkání). - Pobytové akce: akce, 2 osobodny) Zážitkový kurz Zdravý životní styl pro žáky (40 ), téma mužství, ženství, partnerské vztahy. - Depistáže, screening: (2 pracoviš 9 skupin, 97, celkem 9 setkání) MŠ, v - (5 5 skupin, 1 setkání) Jednalo se o skupinová PAS, setkání realizovaná s poruchami autistického spektra (PAS) V je ienty s ustavení funkce krajského koordinátora je Mgr. Vladimíra Nedbalová, speciální pedagog (0,8 úvazku), krajským koordinátorem pro nízkofun je Bc. Václava 2 úvazku). PAS v k vzrostl na 216 pedagoga se Krajské koordinátorky poskytovaly metodickou pomoc a vedení 3 bylo poskytnuto 184, v seznámeni s probl

13 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Tab. 8 Umístění Počet klientů s PAS jimž byla poskytnuta péče (k ) s asistentem bez asistenta celkem MŠ MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická škola Gymnázium SŠ VŠ 1 1 v rodinách Celkem V rámci pracovních setkání odborné sekce PAS s roce 2011/2012 mohou být projevy obdobné (mentální retardace, smyslové poruchy, kombinované postižení, elektivní unkcí, poruchy vývoje osobnosti, Aspergerovým syndromem). Krajské koordinátorky : 2. konference Autistik, konané , z obsahu: Hilde DeClercq autismem v každodenních aktivitách, Theo Peeters: Autistická a neurotypická kultura, Klinicko- módní diagnoza?, pro klienty s PAS v rozsahu 5 hodin s narušenou, v rozsahu 6 hodin

14 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / V rámci projektu ESF Inovace SPC se koordinátorky podílely posuzován PAS: seznámily se s metodikou a podílely a , 26. a v celkovém rozsahu 30 hodin. Bylo sestave s 25%, 50%, 75%, 100% podpory. V kolektivu a rozhovoru s vá I v tomto školním roce PAS spolupracovala PPP SK s poskytujícími respitní a ; v rámci diagnostiky i dr. Zahálkovou) a v dr. Hromadovou). Mezi aktuální problémy k řešení v PAS a) diagnostikou PAS širší vysokému výskytu pseudodiagnóz, požadavkem na osobní a pedagogickou asistencí. b) nejen k ale i k PAS v a to zejména v hlavním vacím proudu; c) chování, podléhajících povinné školní docházce. Ve školním roce 2012/2013 hodláme pozornost zaměřit na: 1. poruch autistického spektra ím oproti (dyspraxii), poruchám vývoje osobnosti, 2. realizaci základní diagnostiky na jednotlivých pracovištích PPP SK, 3. na problematiku PAS, 4. na multidisciplinární spolupráci s pervazivních vývojových poruch. 5.

15 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / žáky Funkci krajského koordinátora pro nadané vykonávají PhDr. Dana Marková (psycholog OP Nymburk) a PhDr. Radmila Pikorová (psycholog OP Benešov). Druhým rokem koordinátorky-speciální pedagožky, a to Mgr. Dagmar Straková ( Kolín) a diagnostice kognitivního nadání, zajistit adekvátní rámci. jednotlivých pracovi Pracovníci Pavla Cimlerová. V sou dva proškolení odborní pracovníci, kte jsou i psycholog i speciální pedagog. obohacování výuky (enrichment) principu urychlení (akcelerace) Pr dispozici na každém pracovišti PPP SK. Aktu konkrétního žáka. V evidenci PPP SK je k datu tzv. dvojí Po j jsou ; uvedeny jsou jak údaje za sledované období, tak i celkové Tab. 9 Počty klientů ve školním roce 2010/2011 */ pracoviště celkem MŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ a vyšší nižší st. víc.g. st.víc. G. Benešov 2 / 2 5 / 9 0 / 3 0 / 1 7 / 15 2 / 2 2 / 2 Kladno 2 / 2 5 / 8 1 / 2 8 / 12 Kolín 0 / 1 0 / 5 0 / 6 -z 6 / 13 6 / 13 Kutná Hora 1 / 4 1 / 6 1 / 1 3 / 11 1 / 1 6 / 7 1 / 4 1 / 1 9 / 13 Mladá Boleslav 3 / 3 2 / 6 0 / 12 5 / 21 Nymburk 1 / 3 8 / 15 1 / 1 0 / 1 10 / 20 Praha - východ 4 / 4 3 / 4 7 / 8 1 / 4 0 / 6 1 / 2 2 / 12 Rakovník 6 / 8 1 / 3 2 / 2 9 / 15 celkem 10 / / 76 9 / 38 5 / / 146

16 */ Pozn.: Současněje za lomítkem uveden údaj o celkovém počtu evidovanýchklientů smimořádným nadáním Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Častěji se realizují společné pracovní schůzky rodičů, pedagogů, psychologa. Výstupem jsou konkrétní kroky v práci s Témata konzultací na: - lze zcela zevšeobecnit); u každého klienta spolu s MŠ je také velmi široká), nesouladu s vrstevnickou skupinou - problematiku podpory - problematiku V souladu s Koncepcí péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let Národním ústavem (dále jen NÚV, instituce s -psychologického poradenství v rámci ošová), které se scházejí v pravidelných intervalech 1x za V zástupci PPP SK (psychologové i speciální pedagogové) metoda (8., 9. a 10. setkání), s a stupni ZŠ, vedený rámci longitudinálního výzkumu. y Nadání a oblasti nadání a nadané. Jsou informováni o aktivitách v (Talnet, v konzultací. Koordinátorka PhDr. R. školách ( též 18. pracovního jednání Resortní pracovní skupiny k žáky ustanovené k resortu školství podílejících se na ( ). Koordinátorka PhDr. D. Olomouci konference. S materiály budou seznámeni odborní pracovníci PPP SK

17 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Aktuální problémy k řešení se v této oblasti výhodných podmínek (zdarma), v Zapojení speciálních dosud ne na všech pracovištích PPP SK jsou v problematice proškolení speciální pedagogové ž Prioritní oblasti webové stránky) Cíle pro další období, širší dané problematice speciálního pedagoga v Podpora informovanosti která je v nabídce nadanými informace o problematice nadaných využitím webových stránek PPP SK NÚV diagnostických Ú vaných problematice nadaných limitováno Prevence rizikového chování (primární prevence SPJ) Pracovníci PPP SK pozornost mu podchycení, diagnostice a individuální terapii osobnostních poruch a rizikového chování jsou pojímány v (dále jen SPJ) úzce spolupracuje s této oblasti spolupracují s institucemi na regionální úrovni. Kvalita i objem realizovaných aktivit jsou v rámci jednotlivých

18 V odiky prevence (dále jen ŠMP). Tato setkání mají pracovní podobu legislativou, (dále jen MPP). Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Pracovníci funkce metodika vykonávají (zpravidla ve spolupráci s dalšími odbornými zpracovávají metodické materiály pro školní metodiky prevence - realizují vlastní projekty v - ohrožení SPJ, spojené s - - spolupracují se školními psychology a institucemi na regionální úrovni (SVP, OSPOD, orgány otidrogové komise aj.) PPP SK se s vyhlašova v rámci Programu I Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a státními neziskovými organizacemi. Naposledy tomu tak bylo v r (realizace v rámci školního roku 2008/2009). V byl realizován projekt dotovaný z Fondu žádost v ani na MŠMT ani na úrovni kraje škol formou individuálních konzultací k v strany (celkem setkání). Metodické konzultace týkající se žáka v se skupinou, (celkem 51 setkání). Setkání s výchovnými poradci žáky s integrované), zpracování a základní informace event. metodické materiály setkání s výchovnými poradci (celkem 90 setkání). Metodické pedagogické práce s domácí í cesty. Realizovány jsou mj. pedagoga. pracovníci poradny též MŠ, SŠ, ÚSP, DD (celkem 316. setkání se školními metodiky prevence: Metodické konzultace k vyhodnocení MPP, k 26

19 individuálních setkání); pracovní setkání se skupinou ŠMP v workshopy (celkem 6 setkání) Na eny ne všude jsou však z jejich strany využívány. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / vybraným aktuálním t poradenské praxe uplynulém školním roce 11 akcí i vlastní organizace vychází z lektorem. 64 akcí pro cca 1 077, a to v rozsahu od 1 hodiny po í cykly; z toho 16 akcí bylo realizováno v souvislosti s primární prevencí rizikového chování V tomto školním roce bylo realizováno 51 pro školu, hyperaktivita), 27 (,, oznámení v regionálním tisku, propagace na internetu atd. i jednání kulatých ípadová komise, školská komise, protidrogová komise ), komunitního plánování, prezentací se soudy i v výskytu SPJ ve školách aj poskytlo v tomto roce 11 Souvislou odbornou praxi zde vykonalo 33 ie, speciální pedagogika, ) v rozsahu 214 pracovních dní, 1 studentka VOŠ (sociáln rozsahu 14 pracovních dní a 15 student Gy) v rozsahu 3 stáž 21 (postgraduální studium) v rozsahu 43 dní samostatné práci. Po celý první rok pracují pod jeho supervizí. stáže na rámci PPP SK; ve sledovaném období se jednalo o 3 pracovnice (absolventky VŠ, nebo bez praxe v PPP). lná intervizní setkání seznámení s.

20 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Spolupráce s Spolupráce s institucemi v s úzké spolupráci zejména s - regionu, v - SPC, SVP, CPIV - - ; profesní orientace) - ambulance, neurologie, foniatrie) - ešení komisích) Centrum psychologicko- Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy) - sdružení a jiné neziskové organizace, Centrum adiktologických služeb Magdalena RYTMUS, tísni, Jekhetani Luma- - - N, Dys-centrum, FF-UK, PedF UK, - VISK - a další Další aktivity a prezentace z Odborní pracovníci lekto ; podíleli se na vypracování 17 ch zpráv; byly zpracovávány metodické materiály metodiky prevence, žáky i jejich Odborní pracovníci pomáhají s. V Jednotliví dnes již zrušeným Institutem pedagogicko-ps na PF UK na projektu ELDEL možností longitudinálního sledování v k konání maturitní zkoušky (VISK) pro všechny

21 sjednocení postupu v Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / PhDr. Štětinová, ředitelka PPP SK psychologických poraden, Rady - Ú -vyhlášek - - Je zapojena do projektu MŠMT RAMPS-VIP III jako vedoucí metodik pro školská poradenská, podílí se mj. PhDr. Cimlerová, zástupkyně ředitelky garantující : - oblasti poradenství. Participuje na projektech (zahájeny Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách. - Je jednou z autorek testové baterie. ice po absolvování kurzu pod vedením autorek testové baterie. V návaznosti na základní kurz probíhá v NÚV problematice - ( IPPP) konání maturitní zkoušky PPP v - Provádí : pro NÚV ( ) na - - Prování p ou pro studenty PedF UK Praha k problematice specifických poruch Spolupracuje s pro osoby s psaní Easy Tutor. - ní se ko jako hlasem poradním. - Je zapojena do projektu MŠMT RAMPS-VIP III jako vedoucí metodik pro školská poradenská, podílí se mj. - projektu OP VK ExpIn inovace psychometrických a diagnostických V V r byl v 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami projekt s názvem Model péče o mimořádně nadané děti a žáky ve Středočeském kraji Vzhledem k Celková doba realizace tak

22 bylo možno vypustit ani zkrátit, monitorovací indikátory by nebyly dodrženy a S ohledem na výše uvedené skutečnosti nedošlo k uzavření smlouvy o realizaci tohoto grantového projektu. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 3.3. Činnost odborných sekcí jednání. Následuje Činnost odborných sekcí za sledované období: (9 set Sekce diagnostiky vedoucí sekce PhDr. Pavla Cimlerová 2 setkání mi poruchami - Sekce psychologické intervence psychoterapie vedoucí sekce PhDr. Pavla Cimlerová 1 setkání - - Sekce pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedoucí sekce PhDr. Pavla Cimlerová 1 setkání - - konkrétní - - seznámení s testem NQ-S - jící SŠ Sekce pro mimořádně nadané žáky vedoucí sekce PhDr. Dana Marková a PhDr. Radmila Pikorová garant PhDr. Pavla Cimlerová 1 setkání - - PERUN, EXCELENCE, plánovaný projekt P2 - o kognitivního nadání - -20R, TSZMS - - informace z - Sekce pro poruchy autistického spektra vedoucí sekce Mgr. Vladimíra Nedbalová, garant PhDr. Pavla Cimlerová 2 setkání - - psychologického dne

23 - - seznámení s novou odbornou literaturou - Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Sekce speciálně pedagogické intervence reedukace vedo Pavla Cimlerová 1 setkání - DysCom 1.1, ABC do školy 3.1, Objevitel ipad - - novinky z odborné literatury logopedické hry a materiály Sekce kariérového poradenství Pavla Cimlerová 1 setkání - využití On projekt Improve - informace o vládním návrhu systémového modelu kariérového poradenství Sekce prevence sociálně patologických jevů vedoucí sekce PhDr. Helena Stejskalová (2 setkání) - Sekce pro tvorbu projektů a grantů vedoucí sekce PhDr. Pavla Cimlerová 0 setkání -

24 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 4. Údaje o pracovnících 4.1. Základní údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci a praxi Základní údaje o pracovnících (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací Počet potenciálních klientů na přepočtený počet pedagogických pracovníků 128/104,389 33/20,714 95/83,675 91/79, *zdroj dat: statistická r 11/ úvazku. Uvedený údaj je ovšem jen odrazem aktuálního stavu, v souvislosti se školním rokem a 1. ivý v závislosti 058 reálu vyšší, protože statistiky ÚIV souvislosti s sti, klienti s PAS). Profesní zastoupení zaměstnanců PPP SK (k ) Profese Celkem pracovníků Přepočtení prac. na (fyzický stav) plně zaměstnané 57 48,725 speciální pedagog /pedagog 38 34,950 Provozní pracovníci: administrativní pracovnice 17 14, , , ,200 Celkem ,389 psychologa. Odborní pracovníci PPP hlediska jejich odbo dle platné školské legislativy. v pedagog a kvalifikaci psycholog ve smyslu zákona

25 ovnice, z psychologie. výše uvedených : Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Dohody byly v 1. pololetí sledovaného školního roku em Dohody o provedení práce vedli celodenní - Ve srovnání s Stav odborných a ostatních pracovníků PPP SK od r (tedy od roku vzniku) Profese psycholog 47,7 46,2 46,5 47,1 44,6 44,6 42,9 48,725 spec.ped. 33,2 34,6 32,6 34,3 31,6 34,5 34,9 34,95 ostatní 20,6 21,6 22,1 22,3 22,2 21,7 19,5 20,714

26 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 4.2. Věková struktura pracovníků Věková struktura zaměstnanců PPP SK k Počet pedagogických pracovníků do nad 60 z toho průměrný 30 let let let let let důchodci věk Celkem ,24 z toho žen ,85 Počet nepedagogických pracovníků Celkem ,78 z toho žen ,66 Z toho 4 psychologové, 2 speciální pedagog 4.3. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků hlediska jejich Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet pedagogických pracovníků podle vzdělání vysokoškolské magisterské a vyšší vysokoškolské bakalářské vyšší odborné střední základní Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí v poradenství do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let pedagogicko- Mnozí z, což má s významný dopad na charakter a roz omlazování kolektivu významná omezení při plnění úkolů v odborné Je nutné vzít v diagnostickými nástroji, diagnostice í kurz poradenské pracovníky organizovaný Institutem pedagogicko-psychologického poradenství i stáže u zkušených

27 . zahájením samostatného souladu zkušeného kolegy. Což ovšem znamená, že pedagogické práce i u tohoto odborného pracovníka. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 4.4. Personální změny ve školním roce 2011/2012 Významnou Praha- -východ, jedna na personálnímu je uveden v příloze č. 2. I v vybrat nové a Přehled pracovníků, kteří ukončili pracovní poměr ve škol. roce 2011/2012 (fyzický stav) Rozvázání pracovního poměru 9 4,888 z toho - na vlastní žádost - dohodou 6 3,263 - organizační změna - výpověď 3 1,625 Ukončení termínovaného pracovního poměru 4 3,500 CELKEM 13 8,388 nance byly odchod do soukromého sektoru uvedeném školním roce toho 12 bez prázdninového chodu OP Kladno. V 12 odborných pracovnic. pracov osobních a rodinných

28 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / 4.5. Údaje o dalším vzdělávání odborných pracovníků PPP SK rámci odborných sekcí Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo v souladu s os Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzů, seminářů či školení rozsahu do 10 hodin dané problematice. V 127 akcí, 37 a speciální pedagog (83 akce, 31 mezir nedošlo k v a zastoupení obou profesí, ani v -psychologického poradenství (po jeho zruš ní ú, což je dáno jak volbou aktuálních a s V rámci samostudia s V souvislosti s období školního roku 2011/2012 z celkem Kč. V zahrnuty náklady na dotace ONIV, i když

29 vynucených. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Výroční zpráva o činnosti škol.rok 2011/ / Údaje o studiu k prohlubování kvalifikace odborných pracovníků ve škol. roce 2011/2012: obsah akce časová dotace akreditace psycholog (37 64 diagnostika p SVP r terapeutické postupy, techniky p rozvoj sociálních dovedností m PAS u PT výcvik (SUR, RT, TA, GT) dní 3 5 supervize ostatní Celkem dní 97 speciální pedagog (31 2 diagnostika SVP terapeutické postupy, techniky PAS PT výcvik (SUR, GT) supervize 8 1 studium pro VP (CŽV) 2 roky 1 3 ostatní 26 Celkem Celkem dní 147 Pořádající organizace počet % Národní kurzy z nabídky IPPP) 93 44,3 Dys-centrum 19 9,1 VISK 17 8,1 VŠ 11 5,2 MŠMT 11 5,2 Testcentrum 2 1,0 Ostatní 57 27,1 Celkem 210 Časová dotace jednotlivých akcí počet % do 10 hodin (jednodenní) ,7

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol

Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol David Čáp, Pavel Dosoudil (eds.) a kol. RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských služeb Klíčová aktivita 05 Národní ústav

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Anotace Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 27/8 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava . Úvod

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2008/09 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1 1.

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav

Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav Za poskytování poradenských služeb ve škole zodpovídá ředitel školy. Poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více