Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU / Mgr. Jan Kroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711"

Transkript

1 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU / Mgr. Jan Kroj Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem: Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany, IČO: , jejímž jménem jedná Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (dále jen zadavatel ), Vás ve smyslu 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vyzývá k podání nabídky (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Audit měření přepravních dob poštovních zásilek pro rok Identifikační údaje zadavatele: Název: Se sídlem: Česká republika Český telekomunikační úřad Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany Adresa pro doručování: Poštovní přihrádka 02, Praha 025 ID datové schránky: a9qaats IČO: DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: CZ (osoba registrovaná k dani) Ing. Marek Ebert náměstek předsedy Rady ČTÚ a ředitel sekce regulace Mgr. Jan Kroj, vedoucí oddělení veřejných zakázek odbor legislativní a právní telefon: Účel a předmět veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zajištění auditora na provedení auditu měření přepravních dob poštovních zásilek pro rok Měření přepravních dob nezávislou organizací pro monitorování výkonnosti je povinné pro členské státy Evropské unie podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES, o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění pozdějších předpisů. 1

2 Ukazatel přepravní doby poštovních zásilek je jedním z nejdůležitějších kvalitativních ukazatelů v oboru poštovních služeb, kterým se stanovuje rychlost dodání poštovních zásilek o hmotnosti do 50 g. Výsledky měření musí být podrobeny nezávislému auditu. Předmětem auditu, který musí být zcela nezávislý na úkolech a stranách, které jsou předmětem jejich auditu, bude ověřování shody procesů a činností nezávislé organizace pro monitorování výkonnosti s požadavky na měřicí systém a ověřování základu návrhu a měřicího systému zkušebních zásilek a jeho procesů s požadavky normy. Auditor bude mít hlavní odpovědnost za ověření shody měřicího systému s předepsanou normou pomocí úplné kontroly všech kritických bodů realizovaných systémů. Audit musí být proveden v souladu s normou ČSN EN ( ) Poštovní služby Kvalita služby Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy (dále jen norma ), kterou Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlásil ve Věstníku ÚNMZ, částka 5/2013. V této souvislosti bude dodavatel povinen: a) provést audit měření přepravních dob poštovních zásilek a audit studie skutečných zásilek z hlediska požadavků, které jsou normou kladeny, a navrhnout korekce k odstranění zjištěných nedostatků, b) předložit Zprávu o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek a Zprávu o výsledcích auditu studie skutečných zásilek v souladu s normou v písemné podobě v jednom listinném a jednom elektronickém vyhotovení na CD-ROM v programech MS Office (MS Word, MS Excel), v jednotlivých čtvrtletích a souhrnně za celý kalendářní rok, c) poskytnout zadavateli odbornou podporu při schvalování dokumentů nezbytných pro měření přepravních dob poštovních zásilek dle písmene a) a b) ve formě písemného stanoviska, včetně navrhovaných opatření k odstranění zjištěných nedostatků; především se bude jednat o metodiku měření přepravních dob, a d) účastnit se konzultací a jednání týkajících se předmětné problematiky. Plnění veřejné zakázky bude zahájeno bezodkladně po podpisu smlouvy. Veškeré výstupy budou vypracovány a jednání budou probíhat v českém jazyce. Případné náklady na překlady a tlumočníka hradí dodavatel a musí být součástí nabídkové ceny (tlumočení ze slovenštiny zadavatel nepožaduje). Písemný výstup je přípustný pouze v českém jazyce. 2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč bez DPH. V případě, že dodavatel nabídne celkovou nabídkovou cenu vyšší, může být jeho nabídka ze zadávacího řízení vyřazena. 3. Doba plnění veřejné zakázky Veřejná zakázka bude dodavatelem splněna nejpozději v níže uvedených termínech. Audit měření přepravních dob: - zpráva za I. čtvrtletí 2014 do 20. června zpráva za II. čtvrtletí 2014 do 19. září zpráva za III. čtvrtletí 2014 do 11. prosince zpráva za IV. čtvrtletí 2014 do 20. března

3 - zpráva za celý kalendářní rok 2014 do 20. března Audit studie skutečných zásilek: - zpráva za audit studie skutečných zásilek do 1 měsíce od předání podkladů. 4. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. 5. Dodatečné informace Uchazeč je oprávněn žádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je třeba vznášet písemně na adresu zadavatele, nebo em na adresu kontaktní osoby, a to nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou zveřejněny u příslušné zakázky na profilu zadavatele: resp. na internetových stránkách zadavatele: 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 6.1. Kvalifikaci splní dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.2 této výzvy, b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.3 této výzvy, c) splní technické kvalifikační předpoklady dle bodu 6.4 této výzvy, d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a e) předloží čestné prohlášení o tom, že není poskytovatelem svých služeb ve prospěch držitele poštovní licence, tj. Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČO: , ani ve prospěch nezávislé organizace pro monitorování výkonnosti, tj. Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, Univerzitná 8215/1, Slovensko, IČO: Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží čestné prohlášení o tom, že je dodavatelem: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 3

4 organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží: A. seznam alespoň 3 významných služeb (alespoň jedna z nich v podobě provedení auditu a alespoň jedna z nich v podobě poskytnutí služeb v oblasti poštovních služeb) poskytnutých nebo poskytovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 4

5 3. čestné prohlášení o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Seznam významných služeb musí obsahovat minimálně tyto údaje: a) název a sídlo objednatele, b) období, kdy byla služba realizována (pokud plnění trvá, pak datum, kdy bylo plnění zahájeno a kdy se přepokládá jeho ukončení), c) stručný popis předmětu plnění, d) telefonní číslo a ová adresa kontaktní osoby, u níž si zadavatel může ověřit pravdivost informací uvedených v nabídce dodavatele týkajících se prokázání této části kvalifikace. B. seznam členů realizačního týmu, ve kterém uvede přehled členů realizačního týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném pracovněprávním vztahu k dodavateli. Seznam bude zahrnovat minimálně dva členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího realizačního týmu projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Dodavatel rovněž doloží způsob organizace realizačního týmu, a to formou grafického znázornění a stručného slovního popisu. Složení realizačního týmu musí respektovat následující požadavky: 1. všichni členové realizačního týmu musí být bezúhonní, 2. alespoň dva členové realizačního týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, 3. vedoucí realizačního týmu musí mít zkušenost s auditní činností v délce nejméně 5 let, zkušenost s řízením týmu v délce nejméně 3 let, přičemž se podílel jako vedoucí týmu na realizaci zakázky srovnatelného rozsahu, 4. alespoň jeden člen realizačního týmu musí mít zkušenost v oblasti poštovních služeb v délce nejméně 3 roky, 5. členové realizačního týmu musí mít podíl na realizaci zakázek, které dodavatel uvedl v seznamu významných služeb podle písm. A. tohoto bodu, přičemž alespoň jeden z členů realizačního týmu musí mít podíl na realizaci zakázky spočívající provedení auditu a alespoň jeden z členů realizačního týmu musí mít podíl na realizaci zakázky spočívající v poskytnutí služeb v oblasti poštovních služeb (může být naplněno kumulativně i jedním z členů realizačního týmu). Přílohu seznamu členů realizačního týmu bude tvořit: a) soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu, b) kopie dokladů o dosaženém vzdělání, c) čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných těmito členy realizačního týmu. Profesní životopis bude obsahovat následující údaje: 1. jméno a příjmení člena realizačního týmu, 2. funkci při plnění veřejné zakázky, 3. dosažené vzdělání, 4. délku odborné praxe, 5. relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel, 6. přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky. Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Vybraný dodavatel bude 5

6 oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky Zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou jinou osobou, která splňuje požadavky stanovené v této výzvě Stáří dokladů Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů Další požadavky na prokazování kvalifikace Před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat vybraného dodavatele, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen tyto doklady předložit. Tam, kde zadavatel připouští prokázání kvalifikace předložením čestného prohlášení, musí být takové prohlášení podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ve smyslu 127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.2 této výzvy a b) profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.3 této výzvy zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené ve smyslu 139 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v tomto certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, uzná zadavatel certifikát za způsob prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené pokrývají požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovené zadavatelem popřípadě jejich část. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle bodu 6.1 písm. b) až d) této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 6.2 písm. i) této výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu dle bodu 6.3 písm. a) této výzvy subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 6

7 dle bodu 6.1 písm. b) až d) této výzvy. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle bodu 6.3 písm. a) této výzvy. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikace dle bodu 6.2 této výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu dle bodu 6.3 písm. a) této výzvy v plném rozsahu to se netýká technické způsobilosti nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni dodavatelé společně. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka to neplatí, pokud jde o slovenský jazyk. Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky platí předchozí věta obdobně. Zahraniční dodavatel je povinen kvalifikační předpoklady dle bodu 6.2 této výzvy doložit i ve vztahu k území České republiky, a to i v případě, že zahraniční dodavatel nemá na území České republiky pobočku ani organizační složku. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost dle předcházející věty se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele ve smyslu 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti bude dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen stejně tak jako dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Údaje o kvalifikaci poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné a může je použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu dodavatel předá v rámci této veřejné zakázky a které označí jako důvěrné. 7. Obchodní a platební podmínky zadavatele Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky (s výjimkou ceny) jsou obsaženy ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy. 7

8 Podmínky zadavatele stanovené v návrhu smlouvy o dílo nelze měnit a uchazeč je povinen je akceptovat. V případě, že podmínky v návrhu smlouvy budou uchazečem změněny, bude to důvodem k vyloučení uchazeče. Ceny za jednotlivé výstupy čtvrtletí, celý rok 2014, studie skutečných zásilek, budou uhrazeny dodavateli vždy po převzetí a odsouhlasení jednotlivých výstupů zadavatelem. Zadavatel potvrdí převzetí příslušného výstupu písemným prohlášením (předávací protokol), a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání díla, které nebude mít žádné vady. Záloha na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta. 8. Požadavek na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná bez DPH za splnění celého předmětu veřejné zakázky. Položka nabídkové ceny Audit měření přepravních dob Nabídková cena bez DPH DPH 21% Nabídková cena vč. DPH I. čtvrtletí 2014 II. čtvrtletí 2014 III. čtvrtletí 2014 IV. čtvrtletí 2014 celý rok 2014 Audit studie skutečných zásilek studie skutečných zásilek Nabídková cena celkem DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, případně s ohledem na právní předpisy platné v zemi sídla dodavatele. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Při stanovení nabídkové ceny musí vzít dodavatel v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeho plném rozsahu. Nabídková cena musí být dodavatelem stanovena s ohledem na předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Nabídkovou cenu bude možno překročit pouze tehdy, pokud dojde ke zvýšení sazby DPH; v případě snížení sazby DPH se naopak cena odpovídajícím způsobem sníží. Údaj o nabídkové ceně dodavatel uvede v samostatném prohlášení a současně tento údaj zapracuje do návrhu smlouvy o dílo. 9. Kritérium hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 8

9 Před hodnocením nabídek hodnotící komise posoudí nabídkovou cenu ve smyslu 77 zákona. 10. Návrh smlouvy Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit podepsaný návrh smlouvy o dílo, který bude odpovídat vzoru smlouvy v příloze č. 2 této výzvy a který bude podepsaný osobou oprávněnou jménem či za dodavatele a obsahovat veškeré požadované náležitosti který bude odpovídat vzoru smlouvy v příloze č. 2 této výzvy. Do návrhu smlouvy dodavatel doplní své identifikační údaje a nabídkové ceny za jednotlivé výstupy plnění. 11. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (doba, po kterou je dodavatel vázán svou nabídkou) je 30 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 12. Místo pro podání nabídky a doba, v níž lze podat nabídku Nabídku je možno podat nejpozději dne 9. dubna 2014 do 10:00 hod., a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem NEOTVÍRAT, názvem veřejné zakázky a adresou dodavatele, na níž je možno zaslat oznámení ve smyslu 71 odst. 6 zákona. Nabídku je možné odevzdat osobně v sídle zadavatele, a to v pracovní době podatelny, tj.: Po, St 7:45 až 17:00 hod. Út, Čt 7:45 až 16:15 hod. Pá 7:45 až 14:45 hod. Nabídku je možné podat i poštou na adresu zadavatele pro doručování. Zásilka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě doručení nabídky poštou se za čas přijetí považuje termín doručení nabídky zadavateli. Nabídku není možné podat elektronicky. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 13. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídky Nabídka uchazeče musí být zpracována podle jednotné závazné osnovy. Součástí nabídky uchazeče musí být vyjádření nebo doložení požadovaných podkladů ke všem uvedeným bodům osnovy ve stanoveném pořadí: a) krycí list nabídky identifikační údaje o uchazeči a kontaktní údaje na osobu, která je oprávněná za uchazeče jednat (jméno, telefon, , poštovní adresa pro doručování), b) obsah nabídky, 9

10 c) prohlášení o nabídkové ceně zpracované v souladu s bodem 8 této výzvy, d) doklady prokazující splnění kvalifikace, e) podepsaný návrh smlouvy o dílo. Nabídku zpracovanou v souladu s výzvou je uchazeč povinen podat písemně v listinné podobě v jednom vyhotovení, jehož součástí bude elektronická verze textové části nabídky včetně návrhu smlouvy o dílo (1x na CD/DVD). Podání nabídky elektronickými prostředky zadavatel nepřipouští. Ostatní úkony, kromě podání nabídky, lze (za splnění všech podmínek) činit elektronicky. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Všechny listy nabídek musí být pevně spojeny, včetně podepsaného návrhu smlouvy o dílo tak, aby bylo zamezeno manipulaci s obsahem nabídky. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, připouští se předložení dokumentů ve slovenském jazyce. K veškerým listinám, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 14. Další práva zadavatele Zadavatel si dále vyhrazuje právo: a) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce, b) vyřadit nabídku dodavatele, který nabídne celkovou nabídkovou cenu vyšší, než je stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky, c) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazeči nabídku, d) před uplynutím lhůty pro podání nabídky dodatečně upravit, doplnit nebo změnit zadávací podmínky, e) v případě, kdy dodavatel s nejvýhodnější nabídkou neuzavře smlouvu se zadavatelem, uzavřít smlouvu s dodavatelem/dodavateli na dalším místě hodnocení, f) zrušit zadávací řízení. 15. Přílohy Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Vzor smlouvy o dílo Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení dle bodu 6.1 písm. d) této výzvy Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení dle bodu 6.1 písm. e) této výzvy Za správnost: Mgr. Jan Kroj Ing. Marek Ebert, v. r. náměstek předsedy Rady ČTÚ a ředitel sekce regulace 10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více