výroční zpráva annual report Jihomoravská krajská organizace Pionýra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.jihomoravsky.pionyr.cz výroční zpráva annual report Jihomoravská krajská organizace Pionýra"

Transkript

1 výroční zpráva annual report 2009 Jihomoravská krajská organizace Pionýra

2 Pionýr Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých, zabývající se osvětovou, kulturně výchovnou, charitativní činností, obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti. Pionýr umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech, prostřednictvím pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivit, včetně mezinárodních. Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 1

3 Úvodní slovo V roce 2009 se v naší organizaci nestalo nic vyjímečného, skupiny a jejich oddíly vyvíjely svoji tradiční činnost, organizace jako celek zajišťovala zdárný průběh všech pořádaných akcí, krajské orgány pracovaly tak, jak měly. Kanceláři a Výkonnému výboru bohužel po celý rok přidělávala práci a vrásky na čele likvidace jedné z mimobrněnských skupin, kde se bráníme nekalému vyvedení majetku mimo sdružení. Pokračuje naše snaha o zviditelnění činnosti sdružení na veřejnosti rozvíjíme projekt Dobrý oddíl, na podzim proběhla další reklamní kampaň v brněnských tramvajích, ve spolupráci s pořadateli našich akcí nabízíme informace o nich regionálním informačním médiím. Členové našich oddílů se nemalou měrou účastnili pořádání Bambiriády 2009 v Brně. V oblasti vzdělávání zajišťujeme plný servis, na jaký jsme již dlouhá léta zvyklí, a to nejen pro své vlastní členy, ale i pro zájemce z dalších dětských sdružení či subjektů pracujících s dětmi. Sdružení je činné i v rámci Jihomoravské rady dětí a mládeže, kde máme nepřehlédnutelné zastoupení ve Výkonném výboru a v kanceláři rady. Celkově můžeme rok 2009 hodnotit jako úspěšný, byť v naší práci je vždy co zlepšovat a kam rozvíjet naše aktivity. Bohužel nám poněkud schází osobnosti, jež by přinesly do činnosti organizace nové podněty a akční náboj, který by mohl přispět k rozvoji naší práce s dětmi. Je v našich rukách takové lidi hledat a dávat jim prostor pro seberealizaci. Milan Matyáš Předseda JmKOP Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 2

4 Základní informace Jihomoravská krajská organizace Pionýra (JmKOP) je krajský článek občanského sdružení Pionýr samostatné, nezávislé a neziskové organizace, pracující s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, neformálního vzdělávání a mimoškolní výchovy. Pionýr je registrován u MV ČR pod č.j. VSP/1-1793/90R. Krajské organizace Pionýra mají podle Statutu Pionýra, článek VI.D.3 právní subjektivitu jsou způsobilé mít práva a povinnosti. Statutární zástupce: Milan Matyáš, předseda JmKOP Sídlo JmKOP: Údolní 58 a, p.p. 388, Brno IČ: BÚ: / 5500, RaiffeisenBank a.s. Telefon (fax/zázn.): , mobil: Web: a jihomoravsky.pionyr.cz Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 3

5

6 Orgány JmKOP a. Výkonný výbor JmKRP: předseda JmKOP Milan Matyáš ekonom, člen VV JmKRP Mgr. Jiří Mlaskač členové VV JmKRP Jan Kačer, Petr Dvořáček, Zdeněk Humpolík, Kateřina Konečná, Petra Stolařová b. Krajská rada Pionýra (KRP): Je tvořena volenými zástupci všech subjektů Pionýrských skupin registrovaných v Jihomoravském kraji. V roce 2009 ji tvořilo 45 členů, delegátů základních článků pionýrských skupin. KRP se sešla ke dvěma jednáním a Březnové jednání mimo jiné schvalovalo účetní výkazy JmKOP za r. 2008, v září jsme mj. volili nového předsedu RK JmKRP. c. Výroční zasedání Jihomoravské krajské organizace Pionýra Výroční zasedání v roce 2009 nebylo svoláno. d. Pionýrské vzdělávací centrum JmKOP Klubko : Je tvořeno 70 dobrovolnými členy lektorského sboru a 10 vedoucími vzdělávacích akcí. Vzdělávací centrum řídil po celý rok garant PVC Jan Kačer. e. Revizní komise krajské rady Pionýra: Předseda: Pavel Zdráhal, do , ing. Hana Procházková, od Členové: Jan Ondroušek, Ivan Novák, Veronika Neckařová a Radovan Mrkva. Revizní komise v průběhu roku 2009 pokračovala v kontrole účetnictví PS Křídlovická, zkontrolovala účetnictví PS ZS PCV a dále provedla zevrubnou kontrolu účetních výkazů za r.2008, na jejímž základě si stanovila plán práce pro další období. f. Členové České rady Pionýra za JmKOP: Milan Matyáš, Jiří Mlaskač, Pavel Zdráhal, Kateřina Konečná, Václav Kaplan. Všichni členové ČRP za náš kraj se jednání orgánu účastnili zodpovědně a poctivě podle svých časových možností, veškeré případné absence byly vždy řádně omluveny. Mgr. Jiří Mlaskač mimo toho pracoval do i ve Výkonném výboru ČRP, M.Matyáš je členem Revizní komise Pionýra. Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 4

7 Orgány JmKOP g. Sdružení PTO: Neformální součástí JmKOP je Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO), v němž spolupracuje přes 20 oddílů z jihomoravských, především brněnských pionýrských skupin, na obohacení své činnosti, zaměřené na přírodu, turistiku a tábornictví. K tomuto účelu připravují mnohé společné akce a závody, sdružené do celoroční hodnotící soutěže nazvané Zelená liga. Akce PTO jsou otevřené všem oddílům jak ze sdružení Pionýr, tak ostatním. Činnost SPTO řídí tzv. štáb PTO v čele s náčelníkem PTO Lubošem Horkým, tvořený zástupci prvních 7 oddílů v pořadí dle Zelené ligy. Hlavní slovo pak má Sněm PTO, na kterém se 4x ročně schází náčelníci všech členských oddílů. Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 5

8 Statistické údaje V roce 2009 JmKOP registrovala: 45 pionýrských skupin činných, 1 PS v likvidaci 1 pionýrské centrum 80 oddílů 16 volnočasových klubů členů, z toho 358 do 9 let 398 do 12 let 317 do 15 let 267 do 18 let 393 do 26 let celkem tedy do 26 let 490 členů nad 26 let nad 26 let 22 % do 26 let 17,7 % do 18 let 12 % do 9 let 16,1 % do 15 let 14,3 % do 12 let 17,9 % Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 6

9 Hospodarení ˇ JmKOP Rozvaha ke dni Aktiva 4705 Pasiva 4705 A - Dlouhodobý majetek 3522 A - Vlastní zdroje 4623 Dlouhodobý hmotný majetek 4221 Jmění 4376 Oprávky k dlouhodobému majetku -700 Výsledek hospodaření 247 B - Krátkodobý majetek 1183 B - Cizí zdroje 82 Pohledávky 190 Dlouhodobé závazky 36 Krátkodobý finanční majetek 982 Krátkodobé závazky 17 Jiná aktiva 11 Jiná pasiva 29 Výkaz zisku a ztráty ke dni Náklady 2010 Výnosy 2010 Spotřebované nákupy 333 Tržby za vlastní výkony a za zboží 241 Služby 458 Ostatní výnosy 20 Osobní náklady 289 Přijaté příspěvky 1522 Daně a poplatky 1 Provozní dotace 227 Ostatní náklady 4 Odpisy, prodaný majetek, rezervy 116 Poskytnuté příspěvky 809 Hospodářský výsledek 0 Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 7

10

11 Podpora a sponzorování Financování aktivit neziskových organizací se neobejde bez spolupráce s orgány státní správy a samosprávy. Na činnosti sdružení a jeho základních článků se podílejí svými dotačními systémy nejvíce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále Jihomoravský kraj a ve prospěch skupin v městě Brně pak Magistrát města Brna. Některé mimobrněnské skupiny čerpají podporu též od Obecních a městských úřadů v místech své působnosti. Ze zdrojů MŠMT byla v r provedena investiční rekonstrukce odpadních jímek na táborové základně v Buchlovicích, v celkové výši více jak ,- Kč. V programu podpory z Magistrátu města Brna byly realizovány tři projekty Zelená liga, projekt zajišťující provoz a zázemí prestižní soutěže pionýrských tábornických oddílů stejného jména, projekt Klubovny, který se soustřeďuje na financování nájmů kluboven a center, ve kterých probíhá oddílová a klubová činnost našich základních článků a projekt Ekopionýr, v rámci něhož jsme provedli základní proškolení části našich vedoucích v oblasti Ekologické výchovy. Tyto naše projekty jsou nezastupitelnou součástí vytváření kvalitního zázemí pro naši činnost v městě Brně. V rámci grantů JmK jsme nebyli v r jako žadatelé úspěšní. Mimo výše zmíněných zdrojů jsou využívány např. grantové systémy ČNA Mládež a některé pionýrské skupiny spolupracují přímo se svými sponzory a dárci na financování konkrétních aktivit. Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 8

12 Vzdelávání ˇ na JmKOP V roce 2009 uspořádalo naše vzdělávací centrum 14 kurzů, z toho 4 akreditované (s obecnou platností) a 10 neakreditovaných (s platností ve sdružení Pionýr). Celkově se jich zúčastnilo 186 frekventantů, z toho všech 186 uspělo při závěrečných zkouškách. Na pořádání těchto kurzů se podílely i některé základní články sdružení PS Boskovice, PS Kostka a PS Hády, které pro sebe i pro ostatní uspořádaly Instruktorské kurzy. Ke své činnosti využívá PVC Klubko prostor Krajské rady Pionýra na Údolní 58a, kde probíhá většina seminářů, výjezdní víkendové části kurzů (především instruktorské a kvalifikace oddílových vedoucích) probíhají mimo město na různých turistických základnách. Ke kvalitnímu průběhu kurzů přispívá i kvalifikovaný lektorský sbor, stále doplňované a inovované metodické materiály a kvalitní technické zázemí. Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 9

13 Prehled ˇ akcí a táboru Celkem 669 akcí a účastníků. měsíc LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC typ akce tábor tábor počet dnů počet akcí počet osob Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 10

14 Clánky ˇ z úspesných ˇˇ akcí a aktivit Akce Vlečka 2009 úklid Moravského krasu Přes dvě stovky dětí a vedoucích se v sobotu 28. března vyzbrojily igelitovými pytli, ochrannými rukavicemi a vyrazily do přírody sbírat odpadky, které tam zanechali neukáznění návštěvníci. Pionýři ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras připravili akci na pomoc přírodě. Děti a vedoucí při ní sbírali odpadky, které v přírodě zanechali neukáznění návštěvníci. Množství odpadků bylo tak veliké, že se nevešlo na traktorovou vlečku, která úlovky svážela. Podle pořadatele akce, Honzy Cimra, přinesl také letošní ročník zajímavé úlovky. Mezi nimi byly zánovní žehlicí prkno, jízdní kolo, nebo třeba kompletní interiér osobního auta. I takové věci totiž odložili do přírody lidé. Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 11 Bambiriáda Brno 2009 V rámci letošní Bambiriády v Brně vyrostlo v parku na Kraví Hoře skoro celé městečko různých stanů, stánků a atrakcí různých neziskových organizací zabývajících se systematickou celoroční činností s dětmi. Mládež si může vyzkoušet celou řadu aktivit, jež jsou typické pro výlety a tábory, zábavně a v praxi. Brněnští Pionýři si připravili pětici i různých her ukazujících běžný den na táborech, ať už se jedná o ranní hygienu vtipně ztvárněnou jako střílení stříkačkami do obří pusy, noční hru s punčochou a baterkou na hlavě, hříčku na zamotání hlavy a následný průběh trasy, až po malou ukázku výletu s batohem a překážkami. Mimo to mají děti také možnost nechat si pomalovat některou část svého těla smývatelnými barvami, nebo získat některou z tašek s překvapeními ve formě joja, lízátek a dalších.

15 Clánky ˇ z úspesných ˇˇ akcí a aktivit Vedoucí dobrých oddílů se vzdělávají Kvalitní vedoucí se z normálního vedoucího nestane jen pomocí získaných zkušeností. Proto se sdružení Pionýr stará o své dobrovolníky tak, že jim zařizuje různé vzdělávací akce. Jedna z nich se odehrála o víkendu na táborové základně YMCA u Veverské Bítýšky, kde se potkalo téměř sto vedoucích a instruktorů z brněnských pionýrských oddílů. Zde se v pátek večer konal "Sněm náčelníků SPTO", kde se vedoucí pionýrských tábornických oddílů z Brna radili, jak bude vypadat tento a částečně příští školní rok. Potvrdili tak konání soutěží Zelené ligy, ve které si děti mohou vyzkoušet své dovednosti v různých soutěžích. Pro letošek to bude PTOB, neboli Pionýrský tábornický orientační běh, vybíjená a tradiční tábornická soutěž "Setonův závod". Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 12 Hned další den, v sobotu, se pozvaní lektoři vrhli na účastníky a sdělovali jim svá moudra a zkušenosti. Oddíloví vedoucí si tak mohli vybrat například z následujících dílen: Dramaturgie her - typy her, jejich třídění a vybírání pro různé věkové kategorie, uvádění her a jejich motivace. Sociálně patologické jevy - spojené síly pro náctileté, aneb víme co chtějí? Práce s náctiletými - typy her, jejich třídění a vybírání pro různé věkové kategorie, uvádění her a jejich motivace. Pro uvolnění mysli se mohli účastníci "vyblbnout" u různých doplňkových programů (např. paintball, horostěna, rukodělky,...). Vzdělávací akce nemusí být jen o přednáškách, kdy lektor mluví a posluchačí poslouchají. Během seminářů se tak rozjížděly i diskuze o propagaci Pionýra, dětech či různých dalších problémech při každodenním vedení oddílu.

16 Informacní ˇ tok Základní informační tok byl v rámci organizace již tradičně zajišťován informačním měsíčníkem Aktuality, který je formou elektronického newsletteru rozesílán na více než 150 adres členů sdružení. Ve velké míře je též využíván tok informací přes webovou prezentaci na adrese na které je možné vždy najít aktuální informace a jako urgentní a okamžitý prostředek přenosu nejnovějších zpráv a informací slouží kontaktní y, na které jsou zasílány aktuální zprávy. V neposlední řadě je pro kontakt s organizací a uvnitř ní možné použít úřední hodiny kanceláře KRP v sídle JmKOP na Údolní 58a v Brně, kde je každé úterý a čtvrtek od 15 do 19 hod k dispozici pracovník kanceláře a některý z členů VV JmKRP. Výroční zpráva 2009 Jihomoravské krajské organizace Pionýra 13

17 Výroční zpráva 2009, Jihomoravská krajská organizace Pionýra, Údolní 58a, Brno Vydáno v počtu 40ks, obsah VV JmKRP a Milan Matyáš, 2010 Fotografie archiv JmKOP, grafická úprava Petr Hloušek <to o>, tisk JmKOP Schváleno na jednání Krajské rady Pionýra, v Brně dne

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 z p r á v ý r o a 2 0 0 8 č ní Základní údaje: Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo: Česká 11, 602 00 Brno IČ: 00531413 Telefon a fax: +420 542

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904 web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Jsme organizace, která si říká KADET - kamarádi dětem. Právě jim, mládeži

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje za rok 2012

Výroční zpráva Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje za rok 2012 Výroční zpráva Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje za rok 2012 Část I. Základní údaje RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Sídlo: Kontaktní adresa: IČO: 26516519 Registrace u MV ČR Číslo:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva 2006 Společnosti pro Fair Trade

Výroční zpráva 2006 Společnosti pro Fair Trade Výroční zpráva 2006 Společnosti pro Fair Trade NA ÚVOD Milí členové, dobrovolníci a příznivci sdružení, rok 2006 byl rokem, kdy se Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání posunula o další významné

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

2014 a oční zpráv výr

2014 a oční zpráv výr výroční zpráva 2014 úvodní slovo historie, poslání a cíle klubu florbal 05 06 08 OBSAH lyžování orientační závod outdoor potápění stolní tenis tanec projekty podpořili nás významné akce roku 2014 hospodaření

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více