Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

2 2014 výroční zpráva

3 výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " " 0 - '()* %$ " " 1+ 4 " - %$ 1 +./ '()* '()* " $ %$ 1 %$ #89((((: %$& 2 " ; '()9 ; " " " %$#9(((((:%$&+ 3 $ %$ " / 1 -/+4-$%$ - % " - + < #$$!= $<6!=$6!=% 1/!" &+ '()* - -3 / / - - 6< <>: - %$- 6<?<+ >1 /$%$ "11 "- " - 1 / $%$ " $ %$ '()9. " " "1 "-.- - $ %$. "+ 4 " " - - "1 1 1 " 3 + $%$ 1

4 2014 výroční zpráva 0 Obsah 2

5 výroční zpráva 2014 Obsah 1 Profil organizace 4 2 Pracovní skupiny 8 3 Významné události 14 4 Popis činnosti 23 5 Finanční zpráva 34 6 Orgány organizace 37 7 Krajská sdružení 41 8 Členská základna 68!"# $ "%&'(% ")"*"+ +, $ -).+ /# /#)#/** #+0* 12 3

6 2014 výroční zpráva 1! 1 Profil organizace 4

7 výroční zpráva 2014 Základní informace **3** "%*"+4$5"4+$"!6# 7#+0* ** "%*"+4$6# 74 +#**+89 :9; "#$$%&%'(#)$* < +0 ** "%* "+4$ 4 +#** 4 " *"$$* ) 4 =+,* > < *# 4+4$.*$ "!"/* 4?* 44 " # > < #$ 4% # %") + ",? +! 4 4 *! $$ $ #+ * 4 $ 4 =+,* "/* 4*" 4.$/* 4/$ $$ $ *=?+%)"44/#" > < 4 +4 %" #* * 4/*"?4 A> < 44, 44+ "+$ ** #$! "+ 4/, $ 4/."!."* 44"> < 4* 4/* * $*"=*! )! A"+*! +0*! *! 4%") "++* "* 44+#** +0$ =+,*" Kontaktní informace, $ **3** "%*"+4$5"4+$"! * B *C!C&&B +.$ D "*,E, F4$"! #$4"+ 9 $ $=G H= I2&21 $ I1&&& J" KKK L "*4#* 121'(&5"4/$! ;,$ $$$ 5;!-(<(1C12(C<;6C7 4$ %" 8C'C+D #"++E *= 4" M5 &22C 5

8 2014 výroční zpráva 1 Organizační struktura! #..*, #+ $%&%! "+#" 0%" 4 +4! $0 0# 4 $4 +#** * #**! *$ "" 1C%?6+4?7 - *%"*"$: 4 #***!).$%") 4/*4"? "+* %? #+4) K)", $ %#%&%,--../-0 ' &% 1$2 &% 1$2 ' #./-03 #./-03 /%") $") 14-3 N$%") 2 -%$ O") & N$ ") C14.3 D ") 2 E+") P") & Q*") C14.3 8$") 1 "") 14.3 D ") $ R%(% " 6

9 výroční zpráva *, # +8 %&%!") +%$ 4* -)#/$%?%4/ *4/? #0 +4?" #")**-) +4+# "(!")# %? )+ ##-)+ S+"%* *%? )+! * $4/!#+ 9 $ 4$ #$.3 "+ 0* $/* 4/4$?! /* 4%+"O 9 '2 "" #"+0*6#D 7+$"+!<$ 4$%*.$ %") " #E,D #+ # " 4+4 #H!0 44+#*4$$489 # "%?! "%? :'$# # )-) H #*"#)") 0!#04 *4*#4/.*4=$* #$.*%$$ ##*,? 8 # # ) -) E) $ /* 4* #$$ $$ $* 4 ##*,? #$.*+4$ $ %$$-)+?0)/*$ #6#70%?)+!%?, $!4/*4 A**"?5$$4 *"+4$#+ / 4**? N*- H)$ + 7

10 2014 výroční zpráva 2 # 2 Pracovní skupiny 8

11 výroční zpráva 2014 Výčet a činnost pracovních skupin PS LEADER -*#4/*4/ N S$ %" "+ 4 * "+4$ 89 :9; ) 0* 4/$4*" "$ 4 $ $ ##$ ) 4#* +4$ Q QMS D% 4 $" -+ 5; "+ E4$ 4.$"++4 + TQ" * 4*RU"%4$"4 /$ 4 #% 4*"! / 4/.* =* * $/* =+,* * "4* $ #$, V.* 4*"! ) ) 4?+ 0$##$ /* 4/ #* $,$ W88: + *$ "? 4+%* )%? 89 :9;%"!0#$ ++ 0$ 4$ # 4?+ $! +! ++ 4*$4 $!%$ $"$ 589 :9;4*$ 4/*4 4*"44 /*M-. ";-C<!" /4/.* 4+4$ 4/$ * "+.* "%** * 4 / 4#" ) #**4/$ ++4#"?4+4! + * $$,,$ +4 O* 4$$4+ 89 :9; Q"+.$ 0 $ 4#"? +0$#* "44/*4 + $ $),$**< - + "+ 89 :9; 4 /$ + 4*" 4 /* MMM Q*"**! $ 4* # $.* $") ).* "* "") "* - "$"+ "+4 $4/./ ""* "*!", $*4 **4 *!#0"+.$+89 :9; $$ *4") *4*" #* " 2 %$ 89 :9; /* 4/.* #* #? 4/$ * $$ $* 4*" 4 $ $,$* W88: ) %=$ *0$#*) #?+4 #$0" 4/*4 #*! "289 :9; 0 9

12 2014 výroční zpráva 2 PS Public relations # -+* $ +4% -)+,$ E$ ;. "+"A! $". %4%+ 4$ ; # <$ =: >?2 1( ) +A3 ' ' $ %&% X** T"+$" %* MH + 5QXU 4# * 5QX *! 0 + 4$* +** + 4#$ * $"+-* # #$.*P"+*04 #%%?.** ; ## #$$2 $#(# %&% R4"#$*"+$" *+$/ R 4.$!*!0 *++*$ ; $#$8$1#(4#%3#2!#$# #8 % &% #? 2#$ (?$ +) " 0 +#$$* *$!% +$4/"?H$ "+! " A$+# *%* $*! " #. *" $*$4$ ; +*0 +/$ 44+ +) *?! 0 "+ /$! # +,"4A! Q 0$$" ;,$+ 4/$ *%* "* 4+, $ ) ; 4+4 #$* 4/*4 44, %* $?! # " " 4 + /# $+#**+89 :9;++*4$;#/ #/* #* 4$*4* * =$ )4 4+4** *; #'## 4+ 4" 4+ " 5; PS Mezinárodní spolupráce -*#4/+4 4"4$98 ;:M,; $.O!: %-)+,Y+ W #./-0 BC< 4/*3*" / 98 ;:5" + +* D/ 4 $" ;:Q *;9 D%) L+ 6L,$7?" ) #)$ "$$ $ ;9 ;9 L "!";9 ;9 ), 0 10

13 výroční zpráva 2014 "=89 :9;(W88:L++! #*4 9+H:FG4+, $ "= -+0$* 89 :9;(W88: * 94" +$ ++* 4, $ "!!D/!.!W +" FC+F G +$#* "= "<%") 9+,$! 9+ $$+ < :, Z+$"! 4 89 :9;5; FC+FFI-8 Y + S$ L$, + 6W +++ 5; 4 $ 89 :9; * 9X "$4*$$%.*+4$ # "=4 "+!") + "* $ #*#.*?! " = %"=%**$ %CFG4/* *5")L+#$* ;JKL M ;9 ;9 "* S$"+ 9"+ 4# 9") "") $ $%" 5 " ; $.O8MW"=; $ $) 5; 0* $+"!.O! D/! L+"!") +0$ +4 $ P% *$$*3* $" " "+")$!"4 /$#.""++4 $4 5;$ 4/*"+.* KLNF GE9: +4? $$+!"!.O!S) C%=FI G "$ 4/* "+.* + 89 :9;! "* "$ ##$"=$! "$*4 %"89 A"+$ 6; B "7 $). * "$$ +4$ $ "$ %*?" D"/*! H)$ - +! 5") L+#$* *" +$* : % "$ "4" /98 ;: L++!"+ D/:.*4/ *)/**N F" $ "$$ 98 ;: 4+4$98 ;:4 /$+4/ 04?!#0 ++*" "+.$2" /$98 ;:L++ *"+4$ 4* 4/*4 94" "" 4 +!") +" /*#+ 2:*"; + B "$ 4 /$ 4+4$ "$:*" 4$4 /*; $+.O$!; +B "$! "! N F"! D/.* Q4 4 * #++ K+"$"+ 11

14 2014 výroční zpráva 2 PS Vzdělávání # -*#4/M,B$ D #$ -*. 4+A 0$ +4"+4$+4 4+4$ 5QX H 0 4 )" 4+4 ""* "+."+#0 %?!"/* #* +4 $"+# -* ) 4/.* ++0 FH! 0 /$ 4/$* $ +4 4/$#* D 0 $$."* 0 ) 5;!"# $$* "$$ 4/" 6 4/4 $" +*, $ QF7 -* 0*$+4+4 ")$." $# $ =+ 4 "? )"++ " 0* "" 4 A % %$$ Q# *#* /+#4+4$5QX -* 4/$4 +# 4*" 4 44$ 4+4$.*$ ")$." $ $ 5"+ "+ +$$+ X$$+ H. L $ Q* N* 0 44$+ 4+4$ 4* #* N5X 5") L+#$* Q5X $ %+2##./-0 Q *-* 5QX $ $ 5Q 5QX Q * * +4/*0$$ "* - H)$ + ' *?" 4""+ =*"+ 5QX. 4"?5QX 6= *"!:B/"7 D #$ < * " $"? %$* 11 "* 4" "$" = "+, M, 8 Q, + -0$$ R 4/*4 "=,*44"$ 1 P% * D 0 FH 11. " "+" #? Q4 %"+$$$ 1' P% "=$,* 44"$ 5QX 6 K"4+7 ' *?" 4""+ =*"+ 5QX C -+4* 4"" = *" 5QX D=$ -9DE-D $)8* ' P% * D 0 FH 2 P% *;Y 4#"+ W ;+ 9S5QX 2 N* 4 *" N$%" +$$ 5") L+#$* : /* 4+4$++$$+ 1"*4 *"+4$44+4$ 5QX 12

15 výroční zpráva 2014 PS Program a vize -*#4/*4/ M,N$/*D$ +/$ +$#** +,$* "+$ Q /$ 4/.* $! "4/$4, *I L +4/ 4+4$ ; + 4 E! * * -$"+ L $/ 4+4$ E 4/$ $ $ 4#"? 4 %*4,!4/.*EQ :$"+ $+%$,++4$* %O* -/*#+ 4 $/ $* 4$"* W88: B#$ "+-* *"? 4+$" #* $""* "+.$ 4/*" 4 A )*$*4$"?!$*+0$$** " D $*$ * """ # )"4* 4+44, )$4!. 4/4"4+" %$*** )!; +4 E ; +4+0$)# PS Úprava stanov -* # 4/ N $= /" /* 5 4/$4 $ # "4" 4)

16 2014 výroční zpráva 3 +8$ 3 Významné události 14

17 výroční zpráva 2014 Nové smlouvy o vzájemné spolupráci Hospodářská komora České republiky W* #$) " #? BD 5; #$)$ " #")$ 0" $ BD 5;! 4/$%0 " 4+4$*# o $444$"?"") o 4/*4 4/*4 $ $ 4#"? =$ ) +"+* =? 94" +$ %$ #$) %* $+?,? /) 44+4$"* "> "$ 4+4+ ) $= * 4/$ 4/*4 ) 4 %* 4,?4+#**4, ** +4+4$+ /1 Česká zemědělská univerzita v Praze W*4+4 *# "$$ 4%* #** # 4+4$ 4/0 +#** * )! "+ %* 4 ")! $"),$")! ")"+)! =+,$*! "$,+ 44, +4+4$+ / 15

18 2014 výroční zpráva 3 Sdružení místních samospráv České republiky W*4+4 +8$ "$*$= +$#** +, $ *6W88:!,$*#!#"! +0$) #! 4, 89 :9;! * =$ %*#!4/*" 4 A 7> /4%4 *"+4$> 4/ *$=?%$*"+4$%?+, $ * 4/*4.*#?6< $"=!<$!K 47> 4/*4 ) 0* 0$ 4%) 4+4 %$ +%$ 4/$ $$!.* *,? * 4! ).+) 44 * #?)%?6= +4+4%$""*4#"+7 : +%$$ #4+4$+ / C Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně W*4+4 *# "$$4%* #**#4+4$4/0 +#** * )! "+ %* 4 ")! $"),$")! ")"+)! =+,$*! "$,+ 44, +4+4$+ /'2 16

19 výroční zpráva 2014 Spoluorganizace propagačních akcí ledna 2014 REGIONTOUR Brno N$0 4/* 4 + * ++;9YMEHEX; 4% 4" 4+ " 5; W* ** 4 "6W-7 # # " 4/* %**! " $ 4 4 4/$4 "+/ #* ) "*! ) ) "*!.*$ *" $/ + 4) $4$ $* $? /) #,$? -4?+).*$$A4$$/$!4 $!+4$$$!" #?!* ) )*, $ *$#$)$#0# 4/*" 4$ N$/*;+"!$$ 4**#S $." 8+"!# E+"" # N$/*;/$!" $$ 4**#$ N +.* 30. března - 3. dubna 2014 TECHAGRO Brno * *3 ** "%* "+4$ 5; 4% 4" 4 + " 5; W-4 $+ $"+$$ *6Q7Q" * "4* 44,, + # "! ** "%* "+4$ ##$ %$*!+0-$"+ " # " " "" / %" + "4A? " $" $" "*. 4 -$/* $"* ) * 4 " ) $. +0$ 4* +! " $ " $*".* " ) * *.4/"." %"* 4 *.4 17

20 2014 výroční zpráva 3 +8$ "4%+ $* +* " $ /! " $ ) $. 4. &.*"?!? #*. * 4/ ) L 4* L" "! " $" 4/*" 4 /*"4$#.*) května 2014 Slavnostní setkání krajů Má vlast 2014 Praha $4#)!" %* #+5"+4+$"+-) +#+4/ #*! 4/*$. *!" $ + 4+"4.*+ # 4/*"+ /$) 4! "+"*! * 4/ #4 $ 9S!") +4/!4 4 $ 4. " * #* Q+4$ 4+#*,$*4+" 4 #*+ "$!%##*.*4+*44+$!, $ 18

21 výroční zpráva srpna 2014 Agrokomplex Nitra, Slovensko #.*" 4 $/") "+,"4A4%.*$ $")$) $ "$ 4 -".! " $*!. 4"# *# " 2? 4$ 4$0) P4 "A4$4 $+!" * %$ 4 $3 # $$" ; 4%.$3+#**W- $$*5; / 4/ *, + # "! 4/*"? 4 A!%$$** "%* "+4$ 5" 4+$ ##$ 4#* # " 4/$* $ ) 4#"? $##$,$* 4#"? *$ A4$$ $$ * $ N+%" 4% "* 5" 4+$" 4"+4+$"+8$$*D ++**3** "%*"+4$4/ $ ) $.) $ 89 :9; "+$ ** #$ #$4 $++*4, *<+%* $4 %"),$*4 $ 4+"? 19

22 2014 výroční zpráva 3 +8$ 28. srpna 2. září 2014 Země živitelka České Budějovice $*, Q0$$" A4$$ #"! $ 0$%$. )! " $"! 4 $/" )! * * 4/*! $*!4$* +04*4# "" 0% 4/+4 /* $ Q#$0 $% 4$ $-9DE- 4 * W* * 4 "!**** "%*"+4$5;!4"+4+".* %") $%*4?!# "# 4/*" $3# $$" ;: A4$ 4#$&." #? "4+$"!" 4 4/04%4#"4+4 Q 0$$" 4"+# 4 # " 4 "* $/! 4 4#"? 4 %* #** 4$"! " " 4 ) + "++* + -% $$ +4$ $$! ), $ *!#$) " 4/ " 4?+ %. * =, =$" +0!"+4/ W**34" 20

23 výroční zpráva 2014 Spolupráce na konferencích července 2014 LAG Summer Festival Chorvatsko 5"4+$" 44Q $+%*"+8 Y+ S$ +W "+ "" L$, + +1% 5"+4+$"+ $4/+4?! Q S$ +0$ 4 $! +$$") *?! /* 4$"*! /*"? $) = :4) 4, K"4 "4#"+ M ;: $/T-""+$$" <*4/*0$$4/$*=?9XU W* " 4!*%?!4 4, +89 :9;! ) =$ ""))"?! *+$$" "++* *" 4/* 44#*)? 4/$? 21

24 2014 výroční zpráva 3 +8$ 3. listopadu 2014 Modlitba za domov Praha D #" +0* /%" " # 4+4$ 9"+$"+ + *"* 5; $$"+4* 4 0") 4/ $ $ "* $ /+ D=$ ** "%* "+4$ -" = * $ -4 %* 4 $$"+4" 4 +4$$ 4/*4" 44/ $ " 4$,$ 4/ $,$+! 4!%! +4$ )? 5;! 4 $*"*5;.* října 2014 Národní konference VENKOV Konst. Lázně -"++*D $)8* / 2 4"+ C/*# " #$0.) %*"4+$" " "+ D= /!" #* + 4#? DEH98 R FDE8 R BEE: R H H9D H * * $#.* 4 $"+ "=$ +4$$ $#$) $$ * $ N+%"! " Q N L. F4 "! # O"" #- F #!4O")$"+4S $."; "") 4/ 4"+4+" 5" 4+$"9+ D Q"=4+?0$4.*!0/.*$+ "#"4A* 4?/ $* 44 $$ # " =+ 4/*) $4/*)#?% )" #")4,? 22

25 výroční zpráva Popis činnosti 23

26 2014 výroční zpráva 4 Zapojení do přípravy operačních programů M"0 ""+"+)4, *< $! +0 $+ +#$ D 0)!" #* ++* * +$$ " **$ "%*$ "+4$ $! *! 0 * TU#$0"+!"$ % 4* 4# -# * )4*-.+ "$ *#*4/*4 ),?"#$)E!4 *"+4$E.*4/)"+?! # " : 4 * Q 4+ /*$! 0 4* $*" * + : 4 * 4* * #$) 4 %* 4,? :+) $*" *: 94"+"$*! 0 4/ $4+ 4.* =$ $ $ 44?) "+?! # " # * "+ $$ $") 4""$, ) #?!" #* /*$" *%$$ D"$ "+ #* "$$ 4* " "* 4/* 4/$4*" 94""$"4 %*4,?!"$?)# : $ " #?5;!+0*** 45;!4"+4+" 5;!#+ +*0 H +" " *4"+$)**#6"4$$7 =C P ; C+ #1$9O3 -/./56 7/// -6.QQ,/R// 1=93 / 1+++3,//OO B0 16< BB1 - -/ #4/ +#*$")"! \"4 A$ # " "#+$ 4/ 4#* #*! * " +$#** "? +0* =$ % 4/$4! * 4#$ # * 4+ -# *). * +4?! /*$*"?/ #$)** "%*"+4$$$)-)! $%? 4 * "+4$ -# * +4$ $ 44$ 24

27 výroční zpráva 2014 )$.*$+#"-.4 /*4"*# "4/ S $." J$! "$-)+ Příprava operačních programů /*4 ))4 %*4,?4 $# *+4$ M, ),$*4 %*4, R-.+) E4 %*4, $"* $ 4""+4<M,E, E%" E4 %*4, Q < " :/"!:$ E4 %*4, -)"+!)# *<M,S $."J$!M, ".*" E4 %*4, ]$*4/*<M,N$/*D$, #" <<N S$!M,N$/*D$ E4 %*4, :4 <M,N W / Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy -++ $ 4,* "/? " + ; 4 94"+"+* $$%*=6/*; 4=4%,$"! "; 7%=$*4 *"+4$.4 4/$ # " # * 4? 4% +4$ P/ + 5;!$$!E5;!5;! $ *" #?.* -; #*4 /)"#*4/, $ M,S $."J$! +4+#*4/ M,N$/*D$ ; # + /*** "$ %* )+ 4 4/*4 + $=$ $ 4, * < N#* 4/+# 4/ )") *4/+$$4**# +4 +#*4 *"+4$67 < 4$ $*=$ %*#<M,N *."!,Y+ W +" < 4$, $."J$ < 4""+44$"!)"+!$!="$*/#+4+ *<M,E, E%"! 5 " < 44/*$= +"++<M,N W /!M,N$/*D$ < 44 * #++<M, ".*"! " :/"!:$ < 4 *4 *"+4$ M4 o 4 9S6*7<M, ".*"!M,B$ o < 4 9;:S 6)"+! )# "."7 < M, B$! M, ".*" D4/*4 4, * $" $" #* $.* 4 * "+4$?)$ /*$!")+4$ * 25

28 2014 výroční zpráva 4 Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství * "+4$ # "*%+ 4 =+ 4 4#* 4 * : 4 *+4$/*$*,?4,?$ *4?/,$* 4?! 4/") $* 4? +4? $"! " $" "<)"+ = $%' % &% #'# 8$ +#)$ 8 94""$ $ :+ 4 * 1 4!%*0 +"% //*)4#*"++ Pracovní skupina k integrovaným přístupům a územní dimenzi # / *+0$* #? $, ) 4/*+4? 4, * < #.$ 4 +4$" #?! *.*,$*4?$%' %&% #'#8$+#)$ 8 Financování nepodpořených a nových MAS 44/ $+ * C< $ 4#" 44+ ( C+ ===0- ;# # $ #2 6+ " # " TE#*U7 E4 /* / *"** "$*** 4 * ) #** +0$) #,$+ W" " 4 /* '$D%-$4 /*44/2'** 4 *).$2R2D%# 4 $4 /* "! 4#"4 "+.$ Podpora tvorby strategiímas V***, E4 %* 4, + H$" 4 4+4$ " "+4/$4 $)+!##*0*(2##(#! #8! =:= =CB $2 #8! $ #' S$ &%./-0G././ $ #$$ $$4,$* $ $*+#$ 4$$* $ #4#"4!" /#$4 * $ 21 26

29 výroční zpráva 2014 Realizované projekty #" %$, $ # / %$! # "! 4/*"+.* *W88:4*< Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR #" $$E4 %*4, +$"4& H 4#" / 44? "$$ 4 $,$* "+$ 5; "$$/ " #$.*4% $" 4#"444 &# '* - T# #?!!"/* #$.3 $ 4#" $ W88:! "+ 4 * W88:! 4 * 4% $" ##*."*! 4/ $= *! + 4"? $4 %* +"+ W88: "%*4?6*$ :%$ $*. I #8 $( /*4,$"+$ ** # ##*#$ 4" 4 H)$ + * 4* *"? " *$ 4 " 4 + $4 * 5;! * " * W88: * / ) $") 4" 4 +0$* $, ) 4/*+4? 4, * < W*+ "+4$+ $ +4$ W"4."2&, +2# #!< $#.* $/ "$* 4#* W" *."* /* +*" 4 $ 6$"! "+.$ 0?! = $$! 4 0 $! " "+ 27

30 2014 výroční zpráva 4 "!^7W*+"+4$+$+4$ 4 #** W88: W" 4." C 0; ##8? ' $ U IVVD!%$$!$+ $ $4/*4 W88:4*9X 7 ; # #8? ' W#!"#+4" 4(( ( 44$+# %$$.C&$ ) +%* #+ "" *", +#**$= Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin #" $$44E ; W*4#"+ " 4#* + +4 *,$* *#?5;! ; 4/$= #$)$ *)* $$$ 4+4 $ "$$ *++$ 5; #$)?9X$*" 4 $ 0? 4* =+."* / =+,* 4#* 4$$" )?$ 5; 9X &# '* - T# #!! ") $ #$ #$.3 4 * ) )# 4#* 4?+ * 9X 4/* 4 5; 4 ">"$ $ $ MHM "?9X>4/ $= $$ %"+ " + *,$") * #?> 4/ $= * 4?+ +0$*"$ $ 4 $4 $,$.! ) =+,* 4#* #*5;4?+"+ 28

31 výroční zpráva 2014 W*+ "+4$+."* $ +4$! %,? 0/$ $ & *) "+4$ 61 +4? &+4?4 "), $ *?7 Připravované projekty Ministerstvo zemědělství #" 4 $4 + "+ $, + 44 * $"), $ * 4 " 2 C#' ## 2 #2 #8!$W*4#"+# " 4+4, $ * #$$44+,$*** "%*"+4$6,$*"+$ ** #! " W88:7 % *##$ $4 ++2=$ $,$"+$**#! ##$0" 4+ ),$*#"+ * #$.*%$$ +,$*!##*0 *+ +%*# " $!"$ + #$.3 04/*$= *# " "! " $4 "VE.*, $ *! " # " ")$ 4+4 +#* Q" * "$$4#"+4/ +#*=$ *4=$*4 *", $ 6* " % 7> #$.* " / "4* 4#"+ % "+$" %*+0>$=*/#$$ *%##* "+ $ $ $ $ " "

32 2014 výroční zpráva 4 Ministerstvo pro místní rozvoj #" 4 /* "+ $, + 44 * $"), $ * 4 " 2 U8 #' $ S #Q" 4#"+# #$$=+,*!"#$"+, $ *.$"+ %"+ " + N+ * 4* %$$, $ # #$ 4% #%") +",? +! 4 4 *! $$ $#+ *4 $4=+,* "/* 4*" 4.$/* 4/$ $$ $ * =? +%) "44/ # " ). + 4#" #$$ +0* + 4 ** 4/*" /:0A4?!"/* 4#+#* $"+* " * E! " # W88: #* 0) $, ) #? $$+ =$ %* #? 9X #" 4 ).* $= $ +# "**%*$Q4 # #"+0$** "%*"+4$ 4 *)W88:+ A$* 4#* W88: 4*,$*6W88:7),$ " 1" + Zapojení do aktivit CSV " 4 "+$$* $4+4W- #$.3, $ 4 $W- ##$4?!;-! 89 :9; 4/*" 4 A "* ;9YMEHEX;! H9WB Y;E! 8 S9H!,"4A Q0$$" Komunikace s kraji /$* )" #") +4?"+$"+#* 4 *#$) " #? 5" 4+$ $ 0 * =$ %* 4/"? 4/*.* 4, * 4/ $ #$) =? # ") " 44 %$?)$ $! 4/ *< 30

33 výroční zpráva 2014 ELARD F# VF&DFC #' ## 1FV&CD3 # $* $"+, $ *!" 0 L,$$ ''' *$ *$ ** "%* "+4$S $!V"!M"!M$ F4 " +% $98 ;:+0+#*0 ** "%* "+4$ * 6L,$!W "! 5" 4+$"!:"! 9"! S$"! S $! M$! M"! 8$! 8."! \ "! "$! "! +, "!;++"! V"! "! $"! F" -" L$$7!" #+ 4#4/*%$,$**!4/*4 $$$+*%98 ;: +#, $ $ ) #**$#" ; "+"+! "+!L+ "+ D4+ D * 4* 98 ;: 4 /* +4* #? 4/ ) %? 4? 4")! $* $* $$+* N 4" 94"+ "$* %.,*/$*!94")4 $; +9X# "4" $ +4+#**** "%*"+4$ "4/$# % 94"*4#" 69;:7! 4)+89 :9;(W88:!A4* "+4$,* /$* 9D,$ ;,$! -)+,$?! 94" 4/" $*)+ 98 ;: 0*+ "$4 +89 :9;!4"+$) ** # 6W88:7 $ 4")$ 4$$" "$ * +0! 4/*4 4*$##* +4$4 *$4"4$$"#" -* /* $ # #$. $ ) +) 4/$* #$)%") * * < 98 ;:+ 4/ S$" % 4$$;$ * 98 ;:2 ) " 4+$"! 4! *4/$" 4"N $$"4*$ $/* )*94 *98 ;:+:++*4/$"+*:" +./-0T #$2($ $./-0G./-7(# C$% )X$U A$ 8## 31

34 2014 výroční zpráva 4 Prezentace na mezinárodní úrovni února 2014 PREPARE Brusel # " % ;9 $ 4/$*. D%, $ %* *?" ) #)$ "$$ $;9 ;9 L "!";9 ;9 ), května 2014 CLLD AT THE DAWN OF Brusel D= WEXMH[<89: 8EW 8 :9-98E9H H HB9 : J ES < 98 ;:4+4$ ) +4* 5" 4+$" 9X D= +"+%$ $$#*+4$4")$$+* /***,?*4/!# "W88: ++4+0$++*4, *?)* září 2014 PREPARE Gathering 2014 Finsko/Estonsko H "* 4/*4 +4/* 94" "" ;7 2 N +4. * "")+* ** #$$##$#!4/*4 + 4/$#*4/*4 + 9; * $$$ $# 4*$ B8-9DE-! 0"+.* 4/ $? 9X! $ +$$! 0 " *# * " ="4"4$$#" $$+4$, $ * ) #** # " * 6; "+"! L+"! L,$! L B,$!W "!5"4+$"!:"!9"!S$"!"! 32

35 výroční zpráva 2014 Y+$! D! 8."! "$! $! 9"! "!;++"! "! "4+$"!;+"!F"!-"L$$6""7!$" září 2014 LINC AUSTRIA 2014 Sillian, Rakousko D= 8MW 689 :9; M4$ K" W+$7 44+# 4/.* *3* )+ "+.* 89 :9; 4?* B * * "= 4*$ $* 4+4$ 44,."+ 89 :9; 4") * Q 5" 4+$" $$ ; $.O! QO" $+"! D /$ L+" D/ října 2014 Open Days Brussel 2014 Brusel T4%)?<$$$*_. $ %*"+ "/ K"4?! $/?!4/."!"+ )?! ) "* 94"),$?, 4O 1 $"+*, $ ),$*$ 4 *$ 6,$? 7! K"4?< $"+* 4/ ),$*$ 4$$" $ Y* /$* 94" "$! K"4?4/ )$-)+,$?! & +$$* $/? 4 4, +Q $2+4? 33

36 2014 výroční zpráva 5 T # 5 Finanční zpráva 34

37 výroční zpráva 2014 Zpráva o čerpání rozpočtu ; # --./-0,--../-0 %##S,--../-0 Q " " : " %#,--../ /76Q-9 C!D% &22!CD% 2''!2D% &'1!1D% -7Q7//9 Příjmy (2# (2#+'#8$1 3 C '? Q ,40 Kč -56//////9.5R7////9.R0Q #"; C&'2!D% #"EH6%"+7 '2C1!1D% #"P/ +45; '!D% "$$4%W-<Q 4 1!D% o ;9YMEHEX;!H9WB Y;E!8 YS$!,"4A!Q0$$" D)('$$ Q -,5.7R6Q9 ;,$ %*44 "Q0$$" 1!D% 12&!C'D% 35

38 2014 výroční zpráva 5 T # Výdaje ,03 Kč I! 7600Q,5R9 Q 5")4/*4"98 ;: &!D% W!0 " 1&!D% Q4 #" 2&!D% " 6$4#"7 '!D% Q #$.*" /6K!4.!= 47 2CC!2D% Q #$.*#*)+!D% P%$* '!D% Q #$.* 2!D% +$, $ 2!D% L "*44 " &!CD% 4 "4#"" C!D% %VF&DFC69;:! $"! $$"+0 7 % 6*) # $%* "7 % 64+4/* "*!$"0+!S!$/7 %! $#6$/ 44+$"+W88:7 +'#8$6"$</7.,/055/9 6,,0Q7/9 557.Q079,0Q7///9.-6R////9 C '?,-//0./R/9 Q #";6 0!$/7 1'C!2D% #"EH6 0!A4$! $$!$/7 &''C!1D% #"P/ +45;6 $" 7 1!D% "$$4%W-<Q 4 1C!D% o ;9YMEHEX;!H9WB Y;E!8 YS$!,"4A!Q0$$" 36

39 výroční zpráva Orgány organizace 37

40 2014 výroční zpráva 6 Výbor organizace!! +* )"), #-)!") /$%? *"? +4+#**" #", $ -) #N */+ )+!") "+ $ +#N */2 C N */# 4 9$")"A% -)+!") +4/O+# 4 $ *% )+!"#++ 4/$#*.$%-)+ +./-0 2$--'+8 %&% E+ C E+ ' 5"L+#$ H) + 2 D $8 & E+ D# 2 ' 11 # +8 %&%,--../-0 =!T )Y E+")" # NT O")" # =!N(9 "")" # =!N $ ) N$%")" # & # N$ ")" # =! ## D ")" # N9# D ")" # C$;$# 8$")" # =!! # +$")" # +#)$ 8 /%")" # "D # P")" #! Z#I D #-%$ &)V Q*")" #! T )98 E+")" # N(A 8$")" # =!& ) O")" # =! +$ +$")" # E=## "")" #! ## /%")" # CD ;Z#I% N$%")" # =!E$ N8 P")" # =!N %$ N$ ")" # N #"'# D #-%$ =!=#N! # D ")" # CD C$9) Q*")" #! 9) D ")" # 38

41 výroční zpráva 2014 Kontrolní komise 9 $ 4$ #$.3 "+ 0* $/* 4/4$? : /* 4%+"O #9 $%&%,--../-0 =!N #I$( N$%")" #! Z $# /%")" # N(9$ D ")" # =! E O")" # N $V#%# 8$")" # NT D ")" # "")" # EN(" D #-%$ =!#" )# E+")" # )# Q*")" # A'# +$")" # Pracovní skupiny * "+4$ #+ 0 %? -)+! %?! 4/*4 A* *"? *"+4$#++\0*! #*# +4 %?, $ #%VF&DFC,--../-0 NT O")" # =!"# N$%")" # 9(9 '# +$")" # =! C# N$ ")" # =!"E # O")" # =!=#N! # D ")" # E#;$# /%")" # NE # D ")" # =!F#"$# P")" # D ND # 8$")" # $ D #-%$ =! "")" #! ;2" Q*")" #! T )98 E+")" # #" N$%")" # =!& ) O")" # =!+ %#$# N$ ")" # C$ " /%")" # =!N #E E+")" # =!#C Q*")" # ( +$")" # 39

42 2014 výroční zpráva 6!! #%,--../-0! ## /%")" # =!!I # N$%")" # :(# E+")" # N(#8 N$ ")" # CA)# O")" # 9(9(# D ")" # =!F#A# P")" # ;"# # D ")" # =! 9 # D #-%$ #9( "")" # NE'# Q*")" #! ##R+4 HQ`+$$ )+4?;-` #%,--../-0! Z#I D #-%$ CD ;Z#I% N$%")" # =!C$% )XD E+")" #! &)98 N$ ")" # $ +$")" # =! #Z # D ")" # =!& ) O")" #! 9) D ")" # D #D /%")" # D ND # 8$")" # T ) P")" # D!$ [# "")" #! ('E) Q*")" # Zastoupení na národní úrovni $ *), +#" M,S $."J$!N S$ H $"4 *"+4$ 89 :9; N S$ D$ %*)W**4" M,S $."J$ ; 4E5;!-)4,$ M,N$/*D$ $" $""$Q N S$ 4. $%$ 3 '9+ Zastoupení na mezinárodní úrovni F# VF&DFC #'##1FV&CD3 M,; $.O: #C DC%4C=% 0 =4 -& F# #'##M#8 VF&DFC1FCD3 N S$ #C E 0 =4 -& # # 8##1CF&CF3,D+*." #< 0 =C & 40

43 výroční zpráva Krajská sdružení 41

44 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Středočeského kraje 9 ' #4?*2** "%*"+4$6 7:.*%/$ 4/ #+*" #? #+%**! 4/$* ) +4? #+ +4 +*, * 4 *"+4$8 $*4+4 -)D #"*6D7 /%"" # / -.+) *4/,$ E$ *4/ N$/*D+0R4 %" D*"$,Y $ 5" Q+4$ 4#* D /%"" # </**#* DP /%"" #4/*4/ N$/*D+0,; "H*" B*(,$ E$ 89 :9; L+ Q ;,$ E$ -* M, ".*" $*4+4 : "!: -+*4 *)?E4 %*4,? E-)"+!)# * M, ".*" EQ " :/"!:$ M, ),$*4 %*4, -.+) D #" +0* /%"" # 4* +#"$$+!# =* +0*%? 4?** #$D + 'D4+4 #! $$!" #+ +%* $#$)$ +#" /%"" # " #*" 0) * )#$"+ * 4$! "'AQ4$"*#+/# K)" %="+ /%"" #" +0* # +4$ #$) 4 * "+4$#+ "$* $$ * "$$ #*# 4* #* +4 # * )+ /* 4*" 4 4?* ** "%* "+4$.* 4% * < : 0 4/$4*"+#*."+!##$0$$40 +#*+\#$4 *"+4$!4/* /***, N.$+ % %+ %$!"+ #$* "/$ 42

45 výroční zpráva #* 4$ 4" #" $* +0* /%" D +4 4 * ""$" ) +4$ /%"" # %#&%#%($ $$ G %/$ ** "%* "+4$ 6;,$./* 4! /" /* 5! 4! % "!4 -*"!74+4$% ") +0*B S$ $ % "+ /*# 4#" X%* =$ /$* "+*=$? +#**K"4? %/$ ""*! $ 4/ 1 $*! 44/$ "* 4/$$4$ $# "4.$"+! "$+/#-*+#*=$) =$ 4) 4, 5" L:.* )+4 4#"+ /*$ ":-://$$ $%*$$+")$"")$=$!" #* 4#"+ # ) " 4((KKK+$=$( 4((KKK= "(+$=$ >I# M \ G# 4#"$*4+4!") 4 $ 4+4$ $4 "! 8*4+ 4 "5; EQ;;.$" $ "" # "+ D #$) 4" ) ) 4" 4#+# +#* # +$$" %"!4/*4 #+#*"$ #* "++*4/**4 "RT U-)+44#"+#+4%* %") ")) *"?!+* " " "+. :.* 4#+#** %" T "U! " "$+#* 4+4$ $ " *" 4#"+.*$ 4! ")$ *$ 4#"+ 4% " 4/*"+.* :.* " " #$<5$/" L+"! $4 -.!$!]$"$"!E8 La,$*4+"b!Qc; ]a $,$*4+"b!E4$ /")."R4*#4 - #** 43

46 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Jihočeského kraje 9 ' U D #" +0* 0 ' D/0$# " +0* * 4* +#"$$- *4*+#"$$+"+!M5C221'!* " *'!&1 "$!" "$=G#$" -."* $/H4!&C1 $ / M,N *."!%-)+ *4/";:Q+ Y+!W! *"% -)+ :.*%-)+D M,$" B$ / "*"$M,N W / 5"*"$: W4"!M,- D/ #C 5 # "+ 2 #$%") D $ C $" 4/* " N$%"" # %#&%#N$ '#./-0 ** "%*"+4$N$%"" #$. ".$#* : / 4 " #" +0* 4 N$%"" #: " " 2 4 * "*#$%")!" 6 $! N$/$? B! 8$! $! L 7 D #"+0*#$%") +4/ 4#$%" $/ + 4"? " *"+?4 EQ $ # ' UN '#./-0 N$%" +44%)4#"D N$%"" # 4" 4 + " N$%" " # U:.* *,+ ** "%* "+4$ $",$? N$%" " #_.*/$ " 0$ 4/*4 4/*.*4 **:*".*+4 $ O$$4#"+R Y$+ "$ " $ "+ 2 4 $",$?! Q.* =$ %* " 4 $ $",$? Q.* $$ $* " 4 $ * 4*$ 4 4? ;# 4* "4* 44/*4 + $ $ $* 4+4 $$, + 8 #),$* 2**4 44

47 výroční zpráva )+4 4#"+ #+ $. 0+ +$#* $? 4 " 0) + % < $,* N * 4$* " "+? 4. *"?! & #$ 0 4$$ $$ %) +%* * +? $ A"+! 4/ 4#" 89 :9;! 4#" $* 4+4 :.* 4%+ "$$+ 4" 4 + " 4 *,+# N$%"" ;,$*"=$D4"+ 4 + " N$%"" # N$%"" # 4" % $4+4 N$%"++$$+5")L+#$* $ $ 4 *+? -) " #" +0* $#$ 4+4 N$%") " #!")4%+4/$4 =$ *+ )"? 4 N$%" $ 44, 4% 4 "+ $ ) ;$2 U#./-0 +%* " $ "+ $ "+ $=+#** ** "%* "+4$ N$%" " #$ 4?+) " #$%").$. $$ * M, $ N+%" # N$%" " #, N$/*Q$ C)($VF&DFC#N$ '* #+89 :9; - 4?+ "+ "% 4#" Q*"* *! $ 4* # 4%4/*4 4#"?4+4" ;- N$%" $*"4%)$/?4/$4 $ $!" 42 45

48 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Plzeňského kraje 9 ' U 4/ H.B "! 9",$P *4/ L$ L%"! $ M,$.! N 4+"+ +4-)+ N S$! 5")Q4 R**4 * ## " 4/* $ 4?$ O"" #$ " ** "%*"+4$6 "$$!5")!5")Q4 R**4 *!9",$ P!.,$!.+ *!; +!N 4+"+!$!- /!Q 7! ' "% $ $ ),$") 4? 89 :9; $, +#" =*"* " #$4"$"%4/$?)4/*0$ =*"*4 "#+4;,$*"=!") :- $ D+ Q!# *"# H. B " 9",$+ P 4/ * "= %#H.B " :D+## *" M" 0 4)0* #+4+4 4#"+O R94" *"++2L.*%*$-9DE-8QMR# - 2 R * / 4 * -"" $$9dE! " B * 0* $ N 4/ $ $+$* $* $" 4 " " #$ *+.*"? 0 46

49 výroční zpráva 2014 )? "+++$4*" 4*, $ $=$ +1 He:fL ;ED!")*$ $%*.*" "*$4 " $,$+$4#"+`" * "$_ "% $.$ 4+$" *-9DE-Dg L ;EDE D++* +$$"+ *"+ 4 #$0 $% $*+*++MH92RC /*4"*4 #) #.* "*, $ *"=-9DE-! " 4* 4/.* 5") Q4 R ** 4 *!.,$! Q.* 4?** " #$ 4+ 4" 4 + " O" " # D= " 4/* D $) 8* /$ *"? +# # $")$ K"4!" %/"+4$ R DEH98 R FDE8 R H H9D R BEE:! $++ =+ $ $%* # *% + T A 4 " U + D *" ) +%: D *"/$4/*0$$"= "*" 44/O"" #4 /$"%$"+"$ *+"++*+ D $)8* "$$+ +44+#O")" #!")4" *).+ =$ %*44+!. 4/4" +!0++0$$4)"2D +0* $.* $/) 4,?.) $ 4#"OR94" *"++2 47

50 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Karlovarského kraje 9 ' "" #4?*2** "%*"+4$6 7 N - /4! ""4!!4! D #0$)!! D+.!4 - /4 D " # - / # D #0$)! D+.!44 /*$44/!$ $+#*+/ +4#"? / D M, $ "$%" # D % -)+! +4 4/-)+ M,M N,$"6+% %" 89 :9;7 D #$ +%$ & ' D 4+4 #! "" # - %$DD "" # / 4/.* 44+,$*"+$**#44, *9X< D #" #* 4* 4 $ #+ *! * "* "+#* $ #$)$ " # D 4" % " $* 4+4$ 4/ $$ D "" # P4. 4 4?* #+ 0 4/.* *" 44/ # D "" #!" +D "" # 6# +,$* # 4 * M, N * +$ 7 D ")" # +0O+# ** "%* "+4$ 40 $ 4/*4" D # C2h4/*4"7 :*"44/ $$$$ $*4$. +"+% / 4#"??) "*-. " ) 4 #$ " "+ +4#" ;,$* "*+B D.4 D #0$)I 5")4 <**4 * M= %* 4 %*" 4 OD #0$)R $*4? D #0$) Q4 *MPD #0$) D #0$) :0$) X*/$ D #0$) E $")4"?L%" $" D #0$) D #0$)MM I D #0$)I D+. 48

51 výroční zpráva 2014 #$4/4/"0""4$"* "" V R$$4##.*$" ""?#0$* * "" ;#",$+D+.4 R#* D+. Q #4 ".*, * D+.I - / " *! "$ - /I.*2 6"4+$" "*4 - /7 N"+% )". "$$ D $/ "$$!" +"+%$! 4/ 8 S9H! D=-"!-!$!Q0$$" 4 4+ " #+ * 4$$ 44/) R * " *!"" # 4/$) 4/" 4# 44+ " D# $*+%* 44+#%$+*89 :9; T$# 8 '? E $") 4"? L%" $" Q #4 ".*, * #$4/4/"0""4$"* L "*4 49

52 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Ústeckého kraje 9 ' #4?*'!#2 44/) #+ 44/689 :9;CR7-. #+% /$* )+4?#+ +4 +*,* 4 *"+4$ 89 :9; $* 4+4 D #" +0* P"" # * 4*+#"$$+L,$-5;'& #4%)4" * 4"+ #! :+0"$! M5 C21&! " " +"G!4((+" ( 4/ B :+="!%" )+ *4/ M,L+*N ")! *"% )+.*%)+ M,L/"- +4"89 :9; M,9 B 4 ** "%*"+4$P"" #$4 $#+ # 0 * N* 4* #* #$)! 4/*4 4P"" # P" D #" +0* # # " #$ 4% # ** "%* "+4$ "6$ $ 4/?%$P"+" #$7 # "4#$) ** #4 "+*4/ 50

53 výroční zpráva 2014 #) #.* "$$+D P"" # 4%4/*4,$* D"$ #$ "$$?) =* 4 $,$* $= +##$ 4/*4 #$)! " 4/ #$.) " 4 H" #" +0* 4 4 ) *M,; B "!")4+4/*4,$*4?$# "$"! = $$ "$ L?" " #+ 4/* "+.$.*4? -" #"+0*+4/ 4%" "$/ T) % ") "*"U!" 4$$! 4) #**$ EQ " 4$$!" +* 4$ #"EQ! " "$ 4 $ $ ** "%* "+4$ * R /## ) "+.* $!# 4?4$?4"?#/*" $"+. 4?**P"" #$! 04 #*0 $ $ $4#"+*4+4";- -)+4 4#"+ + 4 $" 4 + $ $$, #" #$04$$ $ ** "%* "+4$ P"" # ## " 4/#** 4 4%"+*") Q0$$" 51

54 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Libereckého kraje 9 ' U -8$"" #$ 4+4 +#*=**$! ++4%4"+! " + #4?*'!$018$"" #$* Q +4*8$"" #,** -); Q 6 S) "7! *"N$/$F68 Y "7 D*)N $ 8"R64%45")#7 89 :9;N$" :+6 S) "7 ; Q +4+# 8$"" # " * ;,$* "=$ - 4?+ "+ " 4%+ #*! 4* "$$ * +%* #* " " 4! 4/* $= * )+ 4 * "+4$ * * 4* 4%) "* W* ** 4 " 8$")" # ++?0$ $) "+.*4/*4 +,$*W88: H*#* 28$>'Q "+5"8*4>'1N$" RD/>8$ -#* 4+48$")" #+0$4/ *" + "4% "!44+R $ %$ 6$D%( 7 4%+ 44, $6*" / "2!4"+*=, =$* 44, %* $? Q$ 0$$"+ 47 Q+4$ + $ % 4 * "+4$ $", $!"+ /$+# * 4,$* #.* * :. 4/ $ $,$*4, +8 4/*4,$* W88: *8$"" # %! 7) *++ #" RN $+9+,$H+ &&R'5"L+#$Q0$$" 7A"+4**4-4+4$ W* ** 4 " +4/ 8$"" # +0 /* "+ A"+* 4/*" )$ 44/)$ 4#" R H/ 8$"" # /* /*#+ ", $ A"+4 #.*>8 Y ">/$\4# 4%45")# 52

55 výroční zpráva D= N$ +4/ % "= " $ $ 8 4/*4.* * 4 " *%? " * +4,$* 4?68$")" #!;,$*,* 7H"=" %#2# C-")6 #.*7>S) 6 S) "7 -*, 8$"" $4%) * "*4/ ) 4+4$.*$4 $ 8$ "*,*$/$$; 4=9X64 7 'R1N$" RD/$/ "*R 8$ $/ "* R 8$$/$$, + 6+%4#"+4+47 & 8$ $/ * 9 -$ L 9,$" % ' E /* 4+4 +#& 4#"+ / $$, + $ 8 $ 4/*4 $" 4 $$, * 4/$4 $ * "+ # #* 4% "$" #$ 4 $$, 4#"? 44/) 8C<!")+0$4 4/* 4"" #] $ 4#"4+4 4/0 ";- $ 8$" " #$ #+ "$ "$*$ " ** %* 4+4 +#* "*! 4/$ $0,$* 4+"$ 44+# 8$")" # 6 4/ * 4% ",+ 4+"?!, ) 4, 4 )7 :*" 4+4$ $4/* $=$"? ) $? %" 4? " * *M B+# ;,$*4+"8+0$"?" #b ;,$*4+"N$"b ;,$*4+"5")#b 59DE DgF-eW ;DE,$*4+"b 53

56 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Královéhradeckého kraje 9 ' U 4/,D+*."! *"% -)+ *4/" N D+!%" -)+ %" #")+,N L!:!N L$!,D+*."!N D+!M,H 64#$F+7 D*"$D N$/*D*%"!M,9 H)!,D $ D " " #$#+$ "$*, 4 *"+4$ Q+489 :9; N L$ Q+4$ $ 44, Q" B" Q+4$*4+4,D+*."!M,8 %/!L Q+4B*,D $ D " Q+4$-$.*/*,N L!:,D $ D " Q+4D*)+ N$/*D*%" D #"+0* *4*+#"$$+ D #"+0* 5;D "" # D/" CC!225"" $ M5C11& C)($VF&DFC# "" #4?$2!$0 0 44/ #* "+.* ;- "$ 4+4 +#*#$0 "+ ' 4 $ " #* " % 0 "$" 4" +$+++0* $ $,$* "+ " 4/$4 +#* ** "%* "+4$ D".! > ** "%* "+4$ EBE: " > E 44. 4% 4 5");#> ** "%* "+4$ $P4+ +#*>** "%*"+4$ D*<N/*!4> L 5" #! > : E;8MWa! 4> B ") " 4> E/ N$%*" > +* > 4% WM:8M! > +0* 8 -! > ** "%* "+4$ L+"I> D"! >! +0$ 44EH 4 *,$* 44D "" # %# ' &%# ' -4C4 $)"*!"0$ ""* "*4*!$, $ %*0$$ $*4+4!4/*"+.* $ * 4#"?! 4/*4 +,$") "+?! 4/ $= * QMS 54

57 výroční zpráva /*$= * -)+ $%?# *)+$ "*% #$*)D 4*$$$*"+$" 4$%! # D"%? "*%) ) $ # 4 $"+ 4/*4,$*! **$ 4*" $ *! =$ %* +0$*! 4+4 * E 4#" 44, %*$ "$$ $.)$+0*4#"?-) )$4 )*$/ :/D 8!"D$ #* )$4" D 4" % 4+4$ ;E QMS 4.* $$! 44 % 4 * 4/*"? #+ 4* # +$ /$ +4?D"+$" " # )"#*.*44 ).$ $D%$ Q+4$ D $#$ "$ $O $ =+,*;,$* "= 4"$ $9X=?,$+ 4 *MHMB "< +$", 4 /#$ D ")" #")0*" "* W-!# " 4/$Q"$* $* "=-" D $) 8* Q+4$ #$$$ $ + 4 $ Q$0$$ 4 $ "$94"B $D " * '8DU # # " O" 4 4/ "+4 $. S. 4/ -.4* $ B $ D " ' /* D " " #" :0*" $** "%*"+4$+4 $ A4$!" 4" 4 $ 4/$4 +0R# 4/*! / % + $"! "+.*$ B P4$ D* " 44, %* $ #$),$* )"! 4/ "* ) ]. 8$/ $ :0*" +"+%$ $"* D #" * + " "+ )? +4$ Q! D " " #,* $/" " X" #$""$ 4 4 $" # "( -" #"+0*4 /$4%/+2!<D% $+#*4/* $ #! #*0 2$D% * "$$+#**.***# 55

58 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Pardubického kraje 9 ' U /" M,E, E%"!%" -)+ Q+4 +$"" #4?*#$0 " -. #+ % D +$"" # 4* +#"$$+!# =* +0* %'9%#./-0-4 "' 4%) "* +$"" #! " $ * "! " 4%+ 4 * " # +$"" # " " 4% A"+ E 4%) "*#$= )+! $$= " $ $!,$ + #* 4 %* 4,? * < +%* ")#* $."* 4/*" 4 A, $ 4/$* /*%* +8$. 6 "* *"! $! "++* 4 ",$! "+ $7 B :WB B D - :/"! L$"+4* B D $ Q$ / N*%"6 EQ! "+ $7 B NX: F#! ") 4/* $ + EQ! = * % " +0* 4" $4$)$ $ + " $ $ % B$"6 $ 4 %* 4, <! "+ $! 4+4 +$")" #7 "* +"+%$ 4 +* * $/$!") +% 4** "%*"+4$ +$"!N$ "" # D #-%$ /*E4 6 $!,$ 0$E<7 B QMSM,L+ 8 4%"!DP +$"" #N ]" 2$4 +$ 6 $!,$ 0$E<7 F"* "E 4% 4 *" +$"" #, $ 4+4$ B$"4W-<4%" $ 7 56

59 výroční zpráva $L6 4/*" 4 A $4$"*7 "*4?W- +$"" #$ 4 A $4$"* "!"+, $ 4%W- B$" F"$ 64!! =$7, F" :/$%"! DEXMDg, S$ 6$* 4$"* 8$.7! D, S$ ; $ 6$*4$"*D7 &% & & R ' 5" L+#$ < 4 ) Q 0$$"!" 4 4%"+D 0) /* $ +4$ #$) +$" " # + + ) $.*$ +,$* 4 $ "$4$$ #$ 44, %* $. +$"" # &'R'94" +$* W* " 44,,$* )"?! =$! "$* 4 " " $! $ #) "$$! " ".* $= $ 0$ 44,.$,$?9X++* " 4/* " " ** "%* "+4$ +$" " #! ") " 0* 44, %* $?. 4% +""+ 4#,$*)"? F] 1<C/*" 4 A 5") 4!L " 4% )#* * W* * 4 " +$" " # 5") 4 $",$+ $K $ "+ W* " +"" 4/*"? 4 A 4#"? 4/ $%* 4+4! $4$ *"? )" 4#"? /$ A"+$.*$$ +4$ +$"" # 4/*" = +$*%) +! "* #*+!,$* + "* + + " 4$ "" 57

60 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Kraje Vysočina 9 ' U 4/,Y+ W +"!%-)+ *4/" *4/ N B#"! *"-)+ N$/*B$",$+D #-%$ 4 /$4%/.$?0$! "4* 4/*4 %* #**4, * 4%/.* 4 $"+ +!%4* "+.* ##$ )+! 4#" M-! M-! " #"! $ $ 4/*4 +,$*W88:2< -.$ " "$ 4#$ 44 #* )$ 4/*4" #$4 /*"*" " % "$#$+0* 4#+4+4$K!,! = " # $ * 4? 4 #*! 44,+#* " $=+#*?0$)+ D # -%$ #$0 "$" 4% $* ) Q 0$$" 62A7 $ #$) ) 6M=+ "+ B $ D R A7 " " 0%4%4/ #*) "+.* "/ =+,+#** #$) " #? 5" 4+$ $+$ 4/*" WB W9 M HX;9! *!8+ %"*!F+4")" A"+ -*" B ") " H* " 4" "!Y $5"!N D+ MB*" 58

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

MAS Železnohorský region, o.s.

MAS Železnohorský region, o.s. O b č a n s k é s d r u ž e n í MAS Železnohorský region, o.s. www.zeleznohorsky-region.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2013 Výroční zpráva je vydána za období ŘÍJEN 2011 ČERVEN 2013 k příležitosti volby nových

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Církvice Třebešice Skvrňov Vavřinec Vidice Onomyšl Malešov Úžice Košice Křesetice Rašovice Kluky Močovice Samopše Staňkovice Nepoměřice Vodranty Drobovice Ledečko Souňov Úhlířské

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Hodnocení a statistika činnosti Střediska volného času Ivančice za školní rok 2012/2013

Hodnocení a statistika činnosti Střediska volného času Ivančice za školní rok 2012/2013 Hodnocení a statistika činnosti Střediska volného času Ivančice za školní rok 2012/2013 Pravidelná činnost Příležitostná činnost Táborová a další činnost spojená s pobytem Spontánní činnost Informační

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více