Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

2 2014 výroční zpráva

3 výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " " 0 - '()* %$ " " 1+ 4 " - %$ 1 +./ '()* '()* " $ %$ 1 %$ #89((((: %$& 2 " ; '()9 ; " " " %$#9(((((:%$&+ 3 $ %$ " / 1 -/+4-$%$ - % " - + < #$$!= $<6!=$6!=% 1/!" &+ '()* - -3 / / - - 6< <>: - %$- 6<?<+ >1 /$%$ "11 "- " - 1 / $%$ " $ %$ '()9. " " "1 "-.- - $ %$. "+ 4 " " - - "1 1 1 " 3 + $%$ 1

4 2014 výroční zpráva 0 Obsah 2

5 výroční zpráva 2014 Obsah 1 Profil organizace 4 2 Pracovní skupiny 8 3 Významné události 14 4 Popis činnosti 23 5 Finanční zpráva 34 6 Orgány organizace 37 7 Krajská sdružení 41 8 Členská základna 68!"# $ "%&'(% ")"*"+ +, $ -).+ /# /#)#/** #+0* 12 3

6 2014 výroční zpráva 1! 1 Profil organizace 4

7 výroční zpráva 2014 Základní informace **3** "%*"+4$5"4+$"!6# 7#+0* ** "%*"+4$6# 74 +#**+89 :9; "#$$%&%'(#)$* < +0 ** "%* "+4$ 4 +#** 4 " *"$$* ) 4 =+,* > < *# 4+4$.*$ "!"/* 4?* 44 " # > < #$ 4% # %") + ",? +! 4 4 *! $$ $ #+ * 4 $ 4 =+,* "/* 4*" 4.$/* 4/$ $$ $ *=?+%)"44/#" > < 4 +4 %" #* * 4/*"?4 A> < 44, 44+ "+$ ** #$! "+ 4/, $ 4/."!."* 44"> < 4* 4/* * $*"=*! )! A"+*! +0*! *! 4%") "++* "* 44+#** +0$ =+,*" Kontaktní informace, $ **3** "%*"+4$5"4+$"! * B *C!C&&B +.$ D "*,E, F4$"! #$4"+ 9 $ $=G H= I2&21 $ I1&&& J" KKK L "*4#* 121'(&5"4/$! ;,$ $$$ 5;!-(<(1C12(C<;6C7 4$ %" 8C'C+D #"++E *= 4" M5 &22C 5

8 2014 výroční zpráva 1 Organizační struktura! #..*, #+ $%&%! "+#" 0%" 4 +4! $0 0# 4 $4 +#** * #**! *$ "" 1C%?6+4?7 - *%"*"$: 4 #***!).$%") 4/*4"? "+* %? #+4) K)", $ %#%&%,--../-0 ' &% 1$2 &% 1$2 ' #./-03 #./-03 /%") $") 14-3 N$%") 2 -%$ O") & N$ ") C14.3 D ") 2 E+") P") & Q*") C14.3 8$") 1 "") 14.3 D ") $ R%(% " 6

9 výroční zpráva *, # +8 %&%!") +%$ 4* -)#/$%?%4/ *4/? #0 +4?" #")**-) +4+# "(!")# %? )+ ##-)+ S+"%* *%? )+! * $4/!#+ 9 $ 4$ #$.3 "+ 0* $/* 4/4$?! /* 4%+"O 9 '2 "" #"+0*6#D 7+$"+!<$ 4$%*.$ %") " #E,D #+ # " 4+4 #H!0 44+#*4$$489 # "%?! "%? :'$# # )-) H #*"#)") 0!#04 *4*#4/.*4=$* #$.*%$$ ##*,? 8 # # ) -) E) $ /* 4* #$$ $$ $* 4 ##*,? #$.*+4$ $ %$$-)+?0)/*$ #6#70%?)+!%?, $!4/*4 A**"?5$$4 *"+4$#+ / 4**? N*- H)$ + 7

10 2014 výroční zpráva 2 # 2 Pracovní skupiny 8

11 výroční zpráva 2014 Výčet a činnost pracovních skupin PS LEADER -*#4/*4/ N S$ %" "+ 4 * "+4$ 89 :9; ) 0* 4/$4*" "$ 4 $ $ ##$ ) 4#* +4$ Q QMS D% 4 $" -+ 5; "+ E4$ 4.$"++4 + TQ" * 4*RU"%4$"4 /$ 4 #% 4*"! / 4/.* =* * $/* =+,* * "4* $ #$, V.* 4*"! ) ) 4?+ 0$##$ /* 4/ #* $,$ W88: + *$ "? 4+%* )%? 89 :9;%"!0#$ ++ 0$ 4$ # 4?+ $! +! ++ 4*$4 $!%$ $"$ 589 :9;4*$ 4/*4 4*"44 /*M-. ";-C<!" /4/.* 4+4$ 4/$ * "+.* "%** * 4 / 4#" ) #**4/$ ++4#"?4+4! + * $$,,$ +4 O* 4$$4+ 89 :9; Q"+.$ 0 $ 4#"? +0$#* "44/*4 + $ $),$**< - + "+ 89 :9; 4 /$ + 4*" 4 /* MMM Q*"**! $ 4* # $.* $") ).* "* "") "* - "$"+ "+4 $4/./ ""* "*!", $*4 **4 *!#0"+.$+89 :9; $$ *4") *4*" #* " 2 %$ 89 :9; /* 4/.* #* #? 4/$ * $$ $* 4*" 4 $ $,$* W88: ) %=$ *0$#*) #?+4 #$0" 4/*4 #*! "289 :9; 0 9

12 2014 výroční zpráva 2 PS Public relations # -+* $ +4% -)+,$ E$ ;. "+"A! $". %4%+ 4$ ; # <$ =: >?2 1( ) +A3 ' ' $ %&% X** T"+$" %* MH + 5QXU 4# * 5QX *! 0 + 4$* +** + 4#$ * $"+-* # #$.*P"+*04 #%%?.** ; ## #$$2 $#(# %&% R4"#$*"+$" *+$/ R 4.$!*!0 *++*$ ; $#$8$1#(4#%3#2!#$# #8 % &% #? 2#$ (?$ +) " 0 +#$$* *$!% +$4/"?H$ "+! " A$+# *%* $*! " #. *" $*$4$ ; +*0 +/$ 44+ +) *?! 0 "+ /$! # +,"4A! Q 0$$" ;,$+ 4/$ *%* "* 4+, $ ) ; 4+4 #$* 4/*4 44, %* $?! # " " 4 + /# $+#**+89 :9;++*4$;#/ #/* #* 4$*4* * =$ )4 4+4** *; #'## 4+ 4" 4+ " 5; PS Mezinárodní spolupráce -*#4/+4 4"4$98 ;:M,; $.O!: %-)+,Y+ W #./-0 BC< 4/*3*" / 98 ;:5" + +* D/ 4 $" ;:Q *;9 D%) L+ 6L,$7?" ) #)$ "$$ $ ;9 ;9 L "!";9 ;9 ), 0 10

13 výroční zpráva 2014 "=89 :9;(W88:L++! #*4 9+H:FG4+, $ "= -+0$* 89 :9;(W88: * 94" +$ ++* 4, $ "!!D/!.!W +" FC+F G +$#* "= "<%") 9+,$! 9+ $$+ < :, Z+$"! 4 89 :9;5; FC+FFI-8 Y + S$ L$, + 6W +++ 5; 4 $ 89 :9; * 9X "$4*$$%.*+4$ # "=4 "+!") + "* $ #*#.*?! " = %"=%**$ %CFG4/* *5")L+#$* ;JKL M ;9 ;9 "* S$"+ 9"+ 4# 9") "") $ $%" 5 " ; $.O8MW"=; $ $) 5; 0* $+"!.O! D/! L+"!") +0$ +4 $ P% *$$*3* $" " "+")$!"4 /$#.""++4 $4 5;$ 4/*"+.* KLNF GE9: +4? $$+!"!.O!S) C%=FI G "$ 4/* "+.* + 89 :9;! "* "$ ##$"=$! "$*4 %"89 A"+$ 6; B "7 $). * "$$ +4$ $ "$ %*?" D"/*! H)$ - +! 5") L+#$* *" +$* : % "$ "4" /98 ;: L++!"+ D/:.*4/ *)/**N F" $ "$$ 98 ;: 4+4$98 ;:4 /$+4/ 04?!#0 ++*" "+.$2" /$98 ;:L++ *"+4$ 4* 4/*4 94" "" 4 +!") +" /*#+ 2:*"; + B "$ 4 /$ 4+4$ "$:*" 4$4 /*; $+.O$!; +B "$! "! N F"! D/.* Q4 4 * #++ K+"$"+ 11

14 2014 výroční zpráva 2 PS Vzdělávání # -*#4/M,B$ D #$ -*. 4+A 0$ +4"+4$+4 4+4$ 5QX H 0 4 )" 4+4 ""* "+."+#0 %?!"/* #* +4 $"+# -* ) 4/.* ++0 FH! 0 /$ 4/$* $ +4 4/$#* D 0 $$."* 0 ) 5;!"# $$* "$$ 4/" 6 4/4 $" +*, $ QF7 -* 0*$+4+4 ")$." $# $ =+ 4 "? )"++ " 0* "" 4 A % %$$ Q# *#* /+#4+4$5QX -* 4/$4 +# 4*" 4 44$ 4+4$.*$ ")$." $ $ 5"+ "+ +$$+ X$$+ H. L $ Q* N* 0 44$+ 4+4$ 4* #* N5X 5") L+#$* Q5X $ %+2##./-0 Q *-* 5QX $ $ 5Q 5QX Q * * +4/*0$$ "* - H)$ + ' *?" 4""+ =*"+ 5QX. 4"?5QX 6= *"!:B/"7 D #$ < * " $"? %$* 11 "* 4" "$" = "+, M, 8 Q, + -0$$ R 4/*4 "=,*44"$ 1 P% * D 0 FH 11. " "+" #? Q4 %"+$$$ 1' P% "=$,* 44"$ 5QX 6 K"4+7 ' *?" 4""+ =*"+ 5QX C -+4* 4"" = *" 5QX D=$ -9DE-D $)8* ' P% * D 0 FH 2 P% *;Y 4#"+ W ;+ 9S5QX 2 N* 4 *" N$%" +$$ 5") L+#$* : /* 4+4$++$$+ 1"*4 *"+4$44+4$ 5QX 12

15 výroční zpráva 2014 PS Program a vize -*#4/*4/ M,N$/*D$ +/$ +$#** +,$* "+$ Q /$ 4/.* $! "4/$4, *I L +4/ 4+4$ ; + 4 E! * * -$"+ L $/ 4+4$ E 4/$ $ $ 4#"? 4 %*4,!4/.*EQ :$"+ $+%$,++4$* %O* -/*#+ 4 $/ $* 4$"* W88: B#$ "+-* *"? 4+$" #* $""* "+.$ 4/*" 4 A )*$*4$"?!$*+0$$** " D $*$ * """ # )"4* 4+44, )$4!. 4/4"4+" %$*** )!; +4 E ; +4+0$)# PS Úprava stanov -* # 4/ N $= /" /* 5 4/$4 $ # "4" 4)

16 2014 výroční zpráva 3 +8$ 3 Významné události 14

17 výroční zpráva 2014 Nové smlouvy o vzájemné spolupráci Hospodářská komora České republiky W* #$) " #? BD 5; #$)$ " #")$ 0" $ BD 5;! 4/$%0 " 4+4$*# o $444$"?"") o 4/*4 4/*4 $ $ 4#"? =$ ) +"+* =? 94" +$ %$ #$) %* $+?,? /) 44+4$"* "> "$ 4+4+ ) $= * 4/$ 4/*4 ) 4 %* 4,?4+#**4, ** +4+4$+ /1 Česká zemědělská univerzita v Praze W*4+4 *# "$$ 4%* #** # 4+4$ 4/0 +#** * )! "+ %* 4 ")! $"),$")! ")"+)! =+,$*! "$,+ 44, +4+4$+ / 15

18 2014 výroční zpráva 3 Sdružení místních samospráv České republiky W*4+4 +8$ "$*$= +$#** +, $ *6W88:!,$*#!#"! +0$) #! 4, 89 :9;! * =$ %*#!4/*" 4 A 7> /4%4 *"+4$> 4/ *$=?%$*"+4$%?+, $ * 4/*4.*#?6< $"=!<$!K 47> 4/*4 ) 0* 0$ 4%) 4+4 %$ +%$ 4/$ $$!.* *,? * 4! ).+) 44 * #?)%?6= +4+4%$""*4#"+7 : +%$$ #4+4$+ / C Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně W*4+4 *# "$$4%* #**#4+4$4/0 +#** * )! "+ %* 4 ")! $"),$")! ")"+)! =+,$*! "$,+ 44, +4+4$+ /'2 16

19 výroční zpráva 2014 Spoluorganizace propagačních akcí ledna 2014 REGIONTOUR Brno N$0 4/* 4 + * ++;9YMEHEX; 4% 4" 4+ " 5; W* ** 4 "6W-7 # # " 4/* %**! " $ 4 4 4/$4 "+/ #* ) "*! ) ) "*!.*$ *" $/ + 4) $4$ $* $? /) #,$? -4?+).*$$A4$$/$!4 $!+4$$$!" #?!* ) )*, $ *$#$)$#0# 4/*" 4$ N$/*;+"!$$ 4**#S $." 8+"!# E+"" # N$/*;/$!" $$ 4**#$ N +.* 30. března - 3. dubna 2014 TECHAGRO Brno * *3 ** "%* "+4$ 5; 4% 4" 4 + " 5; W-4 $+ $"+$$ *6Q7Q" * "4* 44,, + # "! ** "%* "+4$ ##$ %$*!+0-$"+ " # " " "" / %" + "4A? " $" $" "*. 4 -$/* $"* ) * 4 " ) $. +0$ 4* +! " $ " $*".* " ) * *.4/"." %"* 4 *.4 17

20 2014 výroční zpráva 3 +8$ "4%+ $* +* " $ /! " $ ) $. 4. &.*"?!? #*. * 4/ ) L 4* L" "! " $" 4/*" 4 /*"4$#.*) května 2014 Slavnostní setkání krajů Má vlast 2014 Praha $4#)!" %* #+5"+4+$"+-) +#+4/ #*! 4/*$. *!" $ + 4+"4.*+ # 4/*"+ /$) 4! "+"*! * 4/ #4 $ 9S!") +4/!4 4 $ 4. " * #* Q+4$ 4+#*,$*4+" 4 #*+ "$!%##*.*4+*44+$!, $ 18

21 výroční zpráva srpna 2014 Agrokomplex Nitra, Slovensko #.*" 4 $/") "+,"4A4%.*$ $")$) $ "$ 4 -".! " $*!. 4"# *# " 2? 4$ 4$0) P4 "A4$4 $+!" * %$ 4 $3 # $$" ; 4%.$3+#**W- $$*5; / 4/ *, + # "! 4/*"? 4 A!%$$** "%* "+4$ 5" 4+$ ##$ 4#* # " 4/$* $ ) 4#"? $##$,$* 4#"? *$ A4$$ $$ * $ N+%" 4% "* 5" 4+$" 4"+4+$"+8$$*D ++**3** "%*"+4$4/ $ ) $.) $ 89 :9; "+$ ** #$ #$4 $++*4, *<+%* $4 %"),$*4 $ 4+"? 19

22 2014 výroční zpráva 3 +8$ 28. srpna 2. září 2014 Země živitelka České Budějovice $*, Q0$$" A4$$ #"! $ 0$%$. )! " $"! 4 $/" )! * * 4/*! $*!4$* +04*4# "" 0% 4/+4 /* $ Q#$0 $% 4$ $-9DE- 4 * W* * 4 "!**** "%*"+4$5;!4"+4+".* %") $%*4?!# "# 4/*" $3# $$" ;: A4$ 4#$&." #? "4+$"!" 4 4/04%4#"4+4 Q 0$$" 4"+# 4 # " 4 "* $/! 4 4#"? 4 %* #** 4$"! " " 4 ) + "++* + -% $$ +4$ $$! ), $ *!#$) " 4/ " 4?+ %. * =, =$" +0!"+4/ W**34" 20

23 výroční zpráva 2014 Spolupráce na konferencích července 2014 LAG Summer Festival Chorvatsko 5"4+$" 44Q $+%*"+8 Y+ S$ +W "+ "" L$, + +1% 5"+4+$"+ $4/+4?! Q S$ +0$ 4 $! +$$") *?! /* 4$"*! /*"? $) = :4) 4, K"4 "4#"+ M ;: $/T-""+$$" <*4/*0$$4/$*=?9XU W* " 4!*%?!4 4, +89 :9;! ) =$ ""))"?! *+$$" "++* *" 4/* 44#*)? 4/$? 21

24 2014 výroční zpráva 3 +8$ 3. listopadu 2014 Modlitba za domov Praha D #" +0* /%" " # 4+4$ 9"+$"+ + *"* 5; $$"+4* 4 0") 4/ $ $ "* $ /+ D=$ ** "%* "+4$ -" = * $ -4 %* 4 $$"+4" 4 +4$$ 4/*4" 44/ $ " 4$,$ 4/ $,$+! 4!%! +4$ )? 5;! 4 $*"*5;.* října 2014 Národní konference VENKOV Konst. Lázně -"++*D $)8* / 2 4"+ C/*# " #$0.) %*"4+$" " "+ D= /!" #* + 4#? DEH98 R FDE8 R BEE: R H H9D H * * $#.* 4 $"+ "=$ +4$$ $#$) $$ * $ N+%"! " Q N L. F4 "! # O"" #- F #!4O")$"+4S $."; "") 4/ 4"+4+" 5" 4+$"9+ D Q"=4+?0$4.*!0/.*$+ "#"4A* 4?/ $* 44 $$ # " =+ 4/*) $4/*)#?% )" #")4,? 22

25 výroční zpráva Popis činnosti 23

26 2014 výroční zpráva 4 Zapojení do přípravy operačních programů M"0 ""+"+)4, *< $! +0 $+ +#$ D 0)!" #* ++* * +$$ " **$ "%*$ "+4$ $! *! 0 * TU#$0"+!"$ % 4* 4# -# * )4*-.+ "$ *#*4/*4 ),?"#$)E!4 *"+4$E.*4/)"+?! # " : 4 * Q 4+ /*$! 0 4* $*" * + : 4 * 4* * #$) 4 %* 4,? :+) $*" *: 94"+"$*! 0 4/ $4+ 4.* =$ $ $ 44?) "+?! # " # * "+ $$ $") 4""$, ) #?!" #* /*$" *%$$ D"$ "+ #* "$$ 4* " "* 4/* 4/$4*" 94""$"4 %*4,?!"$?)# : $ " #?5;!+0*** 45;!4"+4+" 5;!#+ +*0 H +" " *4"+$)**#6"4$$7 =C P ; C+ #1$9O3 -/./56 7/// -6.QQ,/R// 1=93 / 1+++3,//OO B0 16< BB1 - -/ #4/ +#*$")"! \"4 A$ # " "#+$ 4/ 4#* #*! * " +$#** "? +0* =$ % 4/$4! * 4#$ # * 4+ -# *). * +4?! /*$*"?/ #$)** "%*"+4$$$)-)! $%? 4 * "+4$ -# * +4$ $ 44$ 24

27 výroční zpráva 2014 )$.*$+#"-.4 /*4"*# "4/ S $." J$! "$-)+ Příprava operačních programů /*4 ))4 %*4,?4 $# *+4$ M, ),$*4 %*4, R-.+) E4 %*4, $"* $ 4""+4<M,E, E%" E4 %*4, Q < " :/"!:$ E4 %*4, -)"+!)# *<M,S $."J$!M, ".*" E4 %*4, ]$*4/*<M,N$/*D$, #" <<N S$!M,N$/*D$ E4 %*4, :4 <M,N W / Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy -++ $ 4,* "/? " + ; 4 94"+"+* $$%*=6/*; 4=4%,$"! "; 7%=$*4 *"+4$.4 4/$ # " # * 4? 4% +4$ P/ + 5;!$$!E5;!5;! $ *" #?.* -; #*4 /)"#*4/, $ M,S $."J$! +4+#*4/ M,N$/*D$ ; # + /*** "$ %* )+ 4 4/*4 + $=$ $ 4, * < N#* 4/+# 4/ )") *4/+$$4**# +4 +#*4 *"+4$67 < 4$ $*=$ %*#<M,N *."!,Y+ W +" < 4$, $."J$ < 4""+44$"!)"+!$!="$*/#+4+ *<M,E, E%"! 5 " < 44/*$= +"++<M,N W /!M,N$/*D$ < 44 * #++<M, ".*"! " :/"!:$ < 4 *4 *"+4$ M4 o 4 9S6*7<M, ".*"!M,B$ o < 4 9;:S 6)"+! )# "."7 < M, B$! M, ".*" D4/*4 4, * $" $" #* $.* 4 * "+4$?)$ /*$!")+4$ * 25

28 2014 výroční zpráva 4 Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství * "+4$ # "*%+ 4 =+ 4 4#* 4 * : 4 *+4$/*$*,?4,?$ *4?/,$* 4?! 4/") $* 4? +4? $"! " $" "<)"+ = $%' % &% #'# 8$ +#)$ 8 94""$ $ :+ 4 * 1 4!%*0 +"% //*)4#*"++ Pracovní skupina k integrovaným přístupům a územní dimenzi # / *+0$* #? $, ) 4/*+4? 4, * < #.$ 4 +4$" #?! *.*,$*4?$%' %&% #'#8$+#)$ 8 Financování nepodpořených a nových MAS 44/ $+ * C< $ 4#" 44+ ( C+ ===0- ;# # $ #2 6+ " # " TE#*U7 E4 /* / *"** "$*** 4 * ) #** +0$) #,$+ W" " 4 /* '$D%-$4 /*44/2'** 4 *).$2R2D%# 4 $4 /* "! 4#"4 "+.$ Podpora tvorby strategiímas V***, E4 %* 4, + H$" 4 4+4$ " "+4/$4 $)+!##*0*(2##(#! #8! =:= =CB $2 #8! $ #' S$ &%./-0G././ $ #$$ $$4,$* $ $*+#$ 4$$* $ #4#"4!" /#$4 * $ 21 26

29 výroční zpráva 2014 Realizované projekty #" %$, $ # / %$! # "! 4/*"+.* *W88:4*< Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR #" $$E4 %*4, +$"4& H 4#" / 44? "$$ 4 $,$* "+$ 5; "$$/ " #$.*4% $" 4#"444 &# '* - T# #?!!"/* #$.3 $ 4#" $ W88:! "+ 4 * W88:! 4 * 4% $" ##*."*! 4/ $= *! + 4"? $4 %* +"+ W88: "%*4?6*$ :%$ $*. I #8 $( /*4,$"+$ ** # ##*#$ 4" 4 H)$ + * 4* *"? " *$ 4 " 4 + $4 * 5;! * " * W88: * / ) $") 4" 4 +0$* $, ) 4/*+4? 4, * < W*+ "+4$+ $ +4$ W"4."2&, +2# #!< $#.* $/ "$* 4#* W" *."* /* +*" 4 $ 6$"! "+.$ 0?! = $$! 4 0 $! " "+ 27

30 2014 výroční zpráva 4 "!^7W*+"+4$+$+4$ 4 #** W88: W" 4." C 0; ##8? ' $ U IVVD!%$$!$+ $ $4/*4 W88:4*9X 7 ; # #8? ' W#!"#+4" 4(( ( 44$+# %$$.C&$ ) +%* #+ "" *", +#**$= Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin #" $$44E ; W*4#"+ " 4#* + +4 *,$* *#?5;! ; 4/$= #$)$ *)* $$$ 4+4 $ "$$ *++$ 5; #$)?9X$*" 4 $ 0? 4* =+."* / =+,* 4#* 4$$" )?$ 5; 9X &# '* - T# #!! ") $ #$ #$.3 4 * ) )# 4#* 4?+ * 9X 4/* 4 5; 4 ">"$ $ $ MHM "?9X>4/ $= $$ %"+ " + *,$") * #?> 4/ $= * 4?+ +0$*"$ $ 4 $4 $,$.! ) =+,* 4#* #*5;4?+"+ 28

31 výroční zpráva 2014 W*+ "+4$+."* $ +4$! %,? 0/$ $ & *) "+4$ 61 +4? &+4?4 "), $ *?7 Připravované projekty Ministerstvo zemědělství #" 4 $4 + "+ $, + 44 * $"), $ * 4 " 2 C#' ## 2 #2 #8!$W*4#"+# " 4+4, $ * #$$44+,$*** "%*"+4$6,$*"+$ ** #! " W88:7 % *##$ $4 ++2=$ $,$"+$**#! ##$0" 4+ ),$*#"+ * #$.*%$$ +,$*!##*0 *+ +%*# " $!"$ + #$.3 04/*$= *# " "! " $4 "VE.*, $ *! " # " ")$ 4+4 +#* Q" * "$$4#"+4/ +#*=$ *4=$*4 *", $ 6* " % 7> #$.* " / "4* 4#"+ % "+$" %*+0>$=*/#$$ *%##* "+ $ $ $ $ " "

32 2014 výroční zpráva 4 Ministerstvo pro místní rozvoj #" 4 /* "+ $, + 44 * $"), $ * 4 " 2 U8 #' $ S #Q" 4#"+# #$$=+,*!"#$"+, $ *.$"+ %"+ " + N+ * 4* %$$, $ # #$ 4% #%") +",? +! 4 4 *! $$ $#+ *4 $4=+,* "/* 4*" 4.$/* 4/$ $$ $ * =? +%) "44/ # " ). + 4#" #$$ +0* + 4 ** 4/*" /:0A4?!"/* 4#+#* $"+* " * E! " # W88: #* 0) $, ) #? $$+ =$ %* #? 9X #" 4 ).* $= $ +# "**%*$Q4 # #"+0$** "%*"+4$ 4 *)W88:+ A$* 4#* W88: 4*,$*6W88:7),$ " 1" + Zapojení do aktivit CSV " 4 "+$$* $4+4W- #$.3, $ 4 $W- ##$4?!;-! 89 :9; 4/*" 4 A "* ;9YMEHEX;! H9WB Y;E! 8 S9H!,"4A Q0$$" Komunikace s kraji /$* )" #") +4?"+$"+#* 4 *#$) " #? 5" 4+$ $ 0 * =$ %* 4/"? 4/*.* 4, * 4/ $ #$) =? # ") " 44 %$?)$ $! 4/ *< 30

33 výroční zpráva 2014 ELARD F# VF&DFC #' ## 1FV&CD3 # $* $"+, $ *!" 0 L,$$ ''' *$ *$ ** "%* "+4$S $!V"!M"!M$ F4 " +% $98 ;:+0+#*0 ** "%* "+4$ * 6L,$!W "! 5" 4+$"!:"! 9"! S$"! S $! M$! M"! 8$! 8."! \ "! "$! "! +, "!;++"! V"! "! $"! F" -" L$$7!" #+ 4#4/*%$,$**!4/*4 $$$+*%98 ;: +#, $ $ ) #**$#" ; "+"+! "+!L+ "+ D4+ D * 4* 98 ;: 4 /* +4* #? 4/ ) %? 4? 4")! $* $* $$+* N 4" 94"+ "$* %.,*/$*!94")4 $; +9X# "4" $ +4+#**** "%*"+4$ "4/$# % 94"*4#" 69;:7! 4)+89 :9;(W88:!A4* "+4$,* /$* 9D,$ ;,$! -)+,$?! 94" 4/" $*)+ 98 ;: 0*+ "$4 +89 :9;!4"+$) ** # 6W88:7 $ 4")$ 4$$" "$ * +0! 4/*4 4*$##* +4$4 *$4"4$$"#" -* /* $ # #$. $ ) +) 4/$* #$)%") * * < 98 ;:+ 4/ S$" % 4$$;$ * 98 ;:2 ) " 4+$"! 4! *4/$" 4"N $$"4*$ $/* )*94 *98 ;:+:++*4/$"+*:" +./-0T #$2($ $./-0G./-7(# C$% )X$U A$ 8## 31

34 2014 výroční zpráva 4 Prezentace na mezinárodní úrovni února 2014 PREPARE Brusel # " % ;9 $ 4/$*. D%, $ %* *?" ) #)$ "$$ $;9 ;9 L "!";9 ;9 ), května 2014 CLLD AT THE DAWN OF Brusel D= WEXMH[<89: 8EW 8 :9-98E9H H HB9 : J ES < 98 ;:4+4$ ) +4* 5" 4+$" 9X D= +"+%$ $$#*+4$4")$$+* /***,?*4/!# "W88: ++4+0$++*4, *?)* září 2014 PREPARE Gathering 2014 Finsko/Estonsko H "* 4/*4 +4/* 94" "" ;7 2 N +4. * "")+* ** #$$##$#!4/*4 + 4/$#*4/*4 + 9; * $$$ $# 4*$ B8-9DE-! 0"+.* 4/ $? 9X! $ +$$! 0 " *# * " ="4"4$$#" $$+4$, $ * ) #** # " * 6; "+"! L+"! L,$! L B,$!W "!5"4+$"!:"!9"!S$"!"! 32

35 výroční zpráva 2014 Y+$! D! 8."! "$! $! 9"! "!;++"! "! "4+$"!;+"!F"!-"L$$6""7!$" září 2014 LINC AUSTRIA 2014 Sillian, Rakousko D= 8MW 689 :9; M4$ K" W+$7 44+# 4/.* *3* )+ "+.* 89 :9; 4?* B * * "= 4*$ $* 4+4$ 44,."+ 89 :9; 4") * Q 5" 4+$" $$ ; $.O! QO" $+"! D /$ L+" D/ října 2014 Open Days Brussel 2014 Brusel T4%)?<$$$*_. $ %*"+ "/ K"4?! $/?!4/."!"+ )?! ) "* 94"),$?, 4O 1 $"+*, $ ),$*$ 4 *$ 6,$? 7! K"4?< $"+* 4/ ),$*$ 4$$" $ Y* /$* 94" "$! K"4?4/ )$-)+,$?! & +$$* $/? 4 4, +Q $2+4? 33

36 2014 výroční zpráva 5 T # 5 Finanční zpráva 34

37 výroční zpráva 2014 Zpráva o čerpání rozpočtu ; # --./-0,--../-0 %##S,--../-0 Q " " : " %#,--../ /76Q-9 C!D% &22!CD% 2''!2D% &'1!1D% -7Q7//9 Příjmy (2# (2#+'#8$1 3 C '? Q ,40 Kč -56//////9.5R7////9.R0Q #"; C&'2!D% #"EH6%"+7 '2C1!1D% #"P/ +45; '!D% "$$4%W-<Q 4 1!D% o ;9YMEHEX;!H9WB Y;E!8 YS$!,"4A!Q0$$" D)('$$ Q -,5.7R6Q9 ;,$ %*44 "Q0$$" 1!D% 12&!C'D% 35

38 2014 výroční zpráva 5 T # Výdaje ,03 Kč I! 7600Q,5R9 Q 5")4/*4"98 ;: &!D% W!0 " 1&!D% Q4 #" 2&!D% " 6$4#"7 '!D% Q #$.*" /6K!4.!= 47 2CC!2D% Q #$.*#*)+!D% P%$* '!D% Q #$.* 2!D% +$, $ 2!D% L "*44 " &!CD% 4 "4#"" C!D% %VF&DFC69;:! $"! $$"+0 7 % 6*) # $%* "7 % 64+4/* "*!$"0+!S!$/7 %! $#6$/ 44+$"+W88:7 +'#8$6"$</7.,/055/9 6,,0Q7/9 557.Q079,0Q7///9.-6R////9 C '?,-//0./R/9 Q #";6 0!$/7 1'C!2D% #"EH6 0!A4$! $$!$/7 &''C!1D% #"P/ +45;6 $" 7 1!D% "$$4%W-<Q 4 1C!D% o ;9YMEHEX;!H9WB Y;E!8 YS$!,"4A!Q0$$" 36

39 výroční zpráva Orgány organizace 37

40 2014 výroční zpráva 6 Výbor organizace!! +* )"), #-)!") /$%? *"? +4+#**" #", $ -) #N */+ )+!") "+ $ +#N */2 C N */# 4 9$")"A% -)+!") +4/O+# 4 $ *% )+!"#++ 4/$#*.$%-)+ +./-0 2$--'+8 %&% E+ C E+ ' 5"L+#$ H) + 2 D $8 & E+ D# 2 ' 11 # +8 %&%,--../-0 =!T )Y E+")" # NT O")" # =!N(9 "")" # =!N $ ) N$%")" # & # N$ ")" # =! ## D ")" # N9# D ")" # C$;$# 8$")" # =!! # +$")" # +#)$ 8 /%")" # "D # P")" #! Z#I D #-%$ &)V Q*")" #! T )98 E+")" # N(A 8$")" # =!& ) O")" # =! +$ +$")" # E=## "")" #! ## /%")" # CD ;Z#I% N$%")" # =!E$ N8 P")" # =!N %$ N$ ")" # N #"'# D #-%$ =!=#N! # D ")" # CD C$9) Q*")" #! 9) D ")" # 38

41 výroční zpráva 2014 Kontrolní komise 9 $ 4$ #$.3 "+ 0* $/* 4/4$? : /* 4%+"O #9 $%&%,--../-0 =!N #I$( N$%")" #! Z $# /%")" # N(9$ D ")" # =! E O")" # N $V#%# 8$")" # NT D ")" # "")" # EN(" D #-%$ =!#" )# E+")" # )# Q*")" # A'# +$")" # Pracovní skupiny * "+4$ #+ 0 %? -)+! %?! 4/*4 A* *"? *"+4$#++\0*! #*# +4 %?, $ #%VF&DFC,--../-0 NT O")" # =!"# N$%")" # 9(9 '# +$")" # =! C# N$ ")" # =!"E # O")" # =!=#N! # D ")" # E#;$# /%")" # NE # D ")" # =!F#"$# P")" # D ND # 8$")" # $ D #-%$ =! "")" #! ;2" Q*")" #! T )98 E+")" # #" N$%")" # =!& ) O")" # =!+ %#$# N$ ")" # C$ " /%")" # =!N #E E+")" # =!#C Q*")" # ( +$")" # 39

42 2014 výroční zpráva 6!! #%,--../-0! ## /%")" # =!!I # N$%")" # :(# E+")" # N(#8 N$ ")" # CA)# O")" # 9(9(# D ")" # =!F#A# P")" # ;"# # D ")" # =! 9 # D #-%$ #9( "")" # NE'# Q*")" #! ##R+4 HQ`+$$ )+4?;-` #%,--../-0! Z#I D #-%$ CD ;Z#I% N$%")" # =!C$% )XD E+")" #! &)98 N$ ")" # $ +$")" # =! #Z # D ")" # =!& ) O")" #! 9) D ")" # D #D /%")" # D ND # 8$")" # T ) P")" # D!$ [# "")" #! ('E) Q*")" # Zastoupení na národní úrovni $ *), +#" M,S $."J$!N S$ H $"4 *"+4$ 89 :9; N S$ D$ %*)W**4" M,S $."J$ ; 4E5;!-)4,$ M,N$/*D$ $" $""$Q N S$ 4. $%$ 3 '9+ Zastoupení na mezinárodní úrovni F# VF&DFC #'##1FV&CD3 M,; $.O: #C DC%4C=% 0 =4 -& F# #'##M#8 VF&DFC1FCD3 N S$ #C E 0 =4 -& # # 8##1CF&CF3,D+*." #< 0 =C & 40

43 výroční zpráva Krajská sdružení 41

44 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Středočeského kraje 9 ' #4?*2** "%*"+4$6 7:.*%/$ 4/ #+*" #? #+%**! 4/$* ) +4? #+ +4 +*, * 4 *"+4$8 $*4+4 -)D #"*6D7 /%"" # / -.+) *4/,$ E$ *4/ N$/*D+0R4 %" D*"$,Y $ 5" Q+4$ 4#* D /%"" # </**#* DP /%"" #4/*4/ N$/*D+0,; "H*" B*(,$ E$ 89 :9; L+ Q ;,$ E$ -* M, ".*" $*4+4 : "!: -+*4 *)?E4 %*4,? E-)"+!)# * M, ".*" EQ " :/"!:$ M, ),$*4 %*4, -.+) D #" +0* /%"" # 4* +#"$$+!# =* +0*%? 4?** #$D + 'D4+4 #! $$!" #+ +%* $#$)$ +#" /%"" # " #*" 0) * )#$"+ * 4$! "'AQ4$"*#+/# K)" %="+ /%"" #" +0* # +4$ #$) 4 * "+4$#+ "$* $$ * "$$ #*# 4* #* +4 # * )+ /* 4*" 4 4?* ** "%* "+4$.* 4% * < : 0 4/$4*"+#*."+!##$0$$40 +#*+\#$4 *"+4$!4/* /***, N.$+ % %+ %$!"+ #$* "/$ 42

45 výroční zpráva #* 4$ 4" #" $* +0* /%" D +4 4 * ""$" ) +4$ /%"" # %#&%#%($ $$ G %/$ ** "%* "+4$ 6;,$./* 4! /" /* 5! 4! % "!4 -*"!74+4$% ") +0*B S$ $ % "+ /*# 4#" X%* =$ /$* "+*=$? +#**K"4? %/$ ""*! $ 4/ 1 $*! 44/$ "* 4/$$4$ $# "4.$"+! "$+/#-*+#*=$) =$ 4) 4, 5" L:.* )+4 4#"+ /*$ ":-://$$ $%*$$+")$"")$=$!" #* 4#"+ # ) " 4((KKK+$=$( 4((KKK= "(+$=$ >I# M \ G# 4#"$*4+4!") 4 $ 4+4$ $4 "! 8*4+ 4 "5; EQ;;.$" $ "" # "+ D #$) 4" ) ) 4" 4#+# +#* # +$$" %"!4/*4 #+#*"$ #* "++*4/**4 "RT U-)+44#"+#+4%* %") ")) *"?!+* " " "+. :.* 4#+#** %" T "U! " "$+#* 4+4$ $ " *" 4#"+.*$ 4! ")$ *$ 4#"+ 4% " 4/*"+.* :.* " " #$<5$/" L+"! $4 -.!$!]$"$"!E8 La,$*4+"b!Qc; ]a $,$*4+"b!E4$ /")."R4*#4 - #** 43

46 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Jihočeského kraje 9 ' U D #" +0* 0 ' D/0$# " +0* * 4* +#"$$- *4*+#"$$+"+!M5C221'!* " *'!&1 "$!" "$=G#$" -."* $/H4!&C1 $ / M,N *."!%-)+ *4/";:Q+ Y+!W! *"% -)+ :.*%-)+D M,$" B$ / "*"$M,N W / 5"*"$: W4"!M,- D/ #C 5 # "+ 2 #$%") D $ C $" 4/* " N$%"" # %#&%#N$ '#./-0 ** "%*"+4$N$%"" #$. ".$#* : / 4 " #" +0* 4 N$%"" #: " " 2 4 * "*#$%")!" 6 $! N$/$? B! 8$! $! L 7 D #"+0*#$%") +4/ 4#$%" $/ + 4"? " *"+?4 EQ $ # ' UN '#./-0 N$%" +44%)4#"D N$%"" # 4" 4 + " N$%" " # U:.* *,+ ** "%* "+4$ $",$? N$%" " #_.*/$ " 0$ 4/*4 4/*.*4 **:*".*+4 $ O$$4#"+R Y$+ "$ " $ "+ 2 4 $",$?! Q.* =$ %* " 4 $ $",$? Q.* $$ $* " 4 $ * 4*$ 4 4? ;# 4* "4* 44/*4 + $ $ $* 4+4 $$, + 8 #),$* 2**4 44

47 výroční zpráva )+4 4#"+ #+ $. 0+ +$#* $? 4 " 0) + % < $,* N * 4$* " "+? 4. *"?! & #$ 0 4$$ $$ %) +%* * +? $ A"+! 4/ 4#" 89 :9;! 4#" $* 4+4 :.* 4%+ "$$+ 4" 4 + " 4 *,+# N$%"" ;,$*"=$D4"+ 4 + " N$%"" # N$%"" # 4" % $4+4 N$%"++$$+5")L+#$* $ $ 4 *+? -) " #" +0* $#$ 4+4 N$%") " #!")4%+4/$4 =$ *+ )"? 4 N$%" $ 44, 4% 4 "+ $ ) ;$2 U#./-0 +%* " $ "+ $ "+ $=+#** ** "%* "+4$ N$%" " #$ 4?+) " #$%").$. $$ * M, $ N+%" # N$%" " #, N$/*Q$ C)($VF&DFC#N$ '* #+89 :9; - 4?+ "+ "% 4#" Q*"* *! $ 4* # 4%4/*4 4#"?4+4" ;- N$%" $*"4%)$/?4/$4 $ $!" 42 45

48 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Plzeňského kraje 9 ' U 4/ H.B "! 9",$P *4/ L$ L%"! $ M,$.! N 4+"+ +4-)+ N S$! 5")Q4 R**4 * ## " 4/* $ 4?$ O"" #$ " ** "%*"+4$6 "$$!5")!5")Q4 R**4 *!9",$ P!.,$!.+ *!; +!N 4+"+!$!- /!Q 7! ' "% $ $ ),$") 4? 89 :9; $, +#" =*"* " #$4"$"%4/$?)4/*0$ =*"*4 "#+4;,$*"=!") :- $ D+ Q!# *"# H. B " 9",$+ P 4/ * "= %#H.B " :D+## *" M" 0 4)0* #+4+4 4#"+O R94" *"++2L.*%*$-9DE-8QMR# - 2 R * / 4 * -"" $$9dE! " B * 0* $ N 4/ $ $+$* $* $" 4 " " #$ *+.*"? 0 46

49 výroční zpráva 2014 )? "+++$4*" 4*, $ $=$ +1 He:fL ;ED!")*$ $%*.*" "*$4 " $,$+$4#"+`" * "$_ "% $.$ 4+$" *-9DE-Dg L ;EDE D++* +$$"+ *"+ 4 #$0 $% $*+*++MH92RC /*4"*4 #) #.* "*, $ *"=-9DE-! " 4* 4/.* 5") Q4 R ** 4 *!.,$! Q.* 4?** " #$ 4+ 4" 4 + " O" " # D= " 4/* D $) 8* /$ *"? +# # $")$ K"4!" %/"+4$ R DEH98 R FDE8 R H H9D R BEE:! $++ =+ $ $%* # *% + T A 4 " U + D *" ) +%: D *"/$4/*0$$"= "*" 44/O"" #4 /$"%$"+"$ *+"++*+ D $)8* "$$+ +44+#O")" #!")4" *).+ =$ %*44+!. 4/4" +!0++0$$4)"2D +0* $.* $/) 4,?.) $ 4#"OR94" *"++2 47

50 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Karlovarského kraje 9 ' "" #4?*2** "%*"+4$6 7 N - /4! ""4!!4! D #0$)!! D+.!4 - /4 D " # - / # D #0$)! D+.!44 /*$44/!$ $+#*+/ +4#"? / D M, $ "$%" # D % -)+! +4 4/-)+ M,M N,$"6+% %" 89 :9;7 D #$ +%$ & ' D 4+4 #! "" # - %$DD "" # / 4/.* 44+,$*"+$**#44, *9X< D #" #* 4* 4 $ #+ *! * "* "+#* $ #$)$ " # D 4" % " $* 4+4$ 4/ $$ D "" # P4. 4 4?* #+ 0 4/.* *" 44/ # D "" #!" +D "" # 6# +,$* # 4 * M, N * +$ 7 D ")" # +0O+# ** "%* "+4$ 40 $ 4/*4" D # C2h4/*4"7 :*"44/ $$$$ $*4$. +"+% / 4#"??) "*-. " ) 4 #$ " "+ +4#" ;,$* "*+B D.4 D #0$)I 5")4 <**4 * M= %* 4 %*" 4 OD #0$)R $*4? D #0$) Q4 *MPD #0$) D #0$) :0$) X*/$ D #0$) E $")4"?L%" $" D #0$) D #0$)MM I D #0$)I D+. 48

51 výroční zpráva 2014 #$4/4/"0""4$"* "" V R$$4##.*$" ""?#0$* * "" ;#",$+D+.4 R#* D+. Q #4 ".*, * D+.I - / " *! "$ - /I.*2 6"4+$" "*4 - /7 N"+% )". "$$ D $/ "$$!" +"+%$! 4/ 8 S9H! D=-"!-!$!Q0$$" 4 4+ " #+ * 4$$ 44/) R * " *!"" # 4/$) 4/" 4# 44+ " D# $*+%* 44+#%$+*89 :9; T$# 8 '? E $") 4"? L%" $" Q #4 ".*, * #$4/4/"0""4$"* L "*4 49

52 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Ústeckého kraje 9 ' #4?*'!#2 44/) #+ 44/689 :9;CR7-. #+% /$* )+4?#+ +4 +*,* 4 *"+4$ 89 :9; $* 4+4 D #" +0* P"" # * 4*+#"$$+L,$-5;'& #4%)4" * 4"+ #! :+0"$! M5 C21&! " " +"G!4((+" ( 4/ B :+="!%" )+ *4/ M,L+*N ")! *"% )+.*%)+ M,L/"- +4"89 :9; M,9 B 4 ** "%*"+4$P"" #$4 $#+ # 0 * N* 4* #* #$)! 4/*4 4P"" # P" D #" +0* # # " #$ 4% # ** "%* "+4$ "6$ $ 4/?%$P"+" #$7 # "4#$) ** #4 "+*4/ 50

53 výroční zpráva 2014 #) #.* "$$+D P"" # 4%4/*4,$* D"$ #$ "$$?) =* 4 $,$* $= +##$ 4/*4 #$)! " 4/ #$.) " 4 H" #" +0* 4 4 ) *M,; B "!")4+4/*4,$*4?$# "$"! = $$ "$ L?" " #+ 4/* "+.$.*4? -" #"+0*+4/ 4%" "$/ T) % ") "*"U!" 4$$! 4) #**$ EQ " 4$$!" +* 4$ #"EQ! " "$ 4 $ $ ** "%* "+4$ * R /## ) "+.* $!# 4?4$?4"?#/*" $"+. 4?**P"" #$! 04 #*0 $ $ $4#"+*4+4";- -)+4 4#"+ + 4 $" 4 + $ $$, #" #$04$$ $ ** "%* "+4$ P"" # ## " 4/#** 4 4%"+*") Q0$$" 51

54 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Libereckého kraje 9 ' U -8$"" #$ 4+4 +#*=**$! ++4%4"+! " + #4?*'!$018$"" #$* Q +4*8$"" #,** -); Q 6 S) "7! *"N$/$F68 Y "7 D*)N $ 8"R64%45")#7 89 :9;N$" :+6 S) "7 ; Q +4+# 8$"" # " * ;,$* "=$ - 4?+ "+ " 4%+ #*! 4* "$$ * +%* #* " " 4! 4/* $= * )+ 4 * "+4$ * * 4* 4%) "* W* ** 4 " 8$")" # ++?0$ $) "+.*4/*4 +,$*W88: H*#* 28$>'Q "+5"8*4>'1N$" RD/>8$ -#* 4+48$")" #+0$4/ *" + "4% "!44+R $ %$ 6$D%( 7 4%+ 44, $6*" / "2!4"+*=, =$* 44, %* $? Q$ 0$$"+ 47 Q+4$ + $ % 4 * "+4$ $", $!"+ /$+# * 4,$* #.* * :. 4/ $ $,$*4, +8 4/*4,$* W88: *8$"" # %! 7) *++ #" RN $+9+,$H+ &&R'5"L+#$Q0$$" 7A"+4**4-4+4$ W* ** 4 " +4/ 8$"" # +0 /* "+ A"+* 4/*" )$ 44/)$ 4#" R H/ 8$"" # /* /*#+ ", $ A"+4 #.*>8 Y ">/$\4# 4%45")# 52

55 výroční zpráva D= N$ +4/ % "= " $ $ 8 4/*4.* * 4 " *%? " * +4,$* 4?68$")" #!;,$*,* 7H"=" %#2# C-")6 #.*7>S) 6 S) "7 -*, 8$"" $4%) * "*4/ ) 4+4$.*$4 $ 8$ "*,*$/$$; 4=9X64 7 'R1N$" RD/$/ "*R 8$ $/ "* R 8$$/$$, + 6+%4#"+4+47 & 8$ $/ * 9 -$ L 9,$" % ' E /* 4+4 +#& 4#"+ / $$, + $ 8 $ 4/*4 $" 4 $$, * 4/$4 $ * "+ # #* 4% "$" #$ 4 $$, 4#"? 44/) 8C<!")+0$4 4/* 4"" #] $ 4#"4+4 4/0 ";- $ 8$" " #$ #+ "$ "$*$ " ** %* 4+4 +#* "*! 4/$ $0,$* 4+"$ 44+# 8$")" # 6 4/ * 4% ",+ 4+"?!, ) 4, 4 )7 :*" 4+4$ $4/* $=$"? ) $? %" 4? " * *M B+# ;,$*4+"8+0$"?" #b ;,$*4+"N$"b ;,$*4+"5")#b 59DE DgF-eW ;DE,$*4+"b 53

56 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Královéhradeckého kraje 9 ' U 4/,D+*."! *"% -)+ *4/" N D+!%" -)+ %" #")+,N L!:!N L$!,D+*."!N D+!M,H 64#$F+7 D*"$D N$/*D*%"!M,9 H)!,D $ D " " #$#+$ "$*, 4 *"+4$ Q+489 :9; N L$ Q+4$ $ 44, Q" B" Q+4$*4+4,D+*."!M,8 %/!L Q+4B*,D $ D " Q+4$-$.*/*,N L!:,D $ D " Q+4D*)+ N$/*D*%" D #"+0* *4*+#"$$+ D #"+0* 5;D "" # D/" CC!225"" $ M5C11& C)($VF&DFC# "" #4?$2!$0 0 44/ #* "+.* ;- "$ 4+4 +#*#$0 "+ ' 4 $ " #* " % 0 "$" 4" +$+++0* $ $,$* "+ " 4/$4 +#* ** "%* "+4$ D".! > ** "%* "+4$ EBE: " > E 44. 4% 4 5");#> ** "%* "+4$ $P4+ +#*>** "%*"+4$ D*<N/*!4> L 5" #! > : E;8MWa! 4> B ") " 4> E/ N$%*" > +* > 4% WM:8M! > +0* 8 -! > ** "%* "+4$ L+"I> D"! >! +0$ 44EH 4 *,$* 44D "" # %# ' &%# ' -4C4 $)"*!"0$ ""* "*4*!$, $ %*0$$ $*4+4!4/*"+.* $ * 4#"?! 4/*4 +,$") "+?! 4/ $= * QMS 54

57 výroční zpráva /*$= * -)+ $%?# *)+$ "*% #$*)D 4*$$$*"+$" 4$%! # D"%? "*%) ) $ # 4 $"+ 4/*4,$*! **$ 4*" $ *! =$ %* +0$*! 4+4 * E 4#" 44, %*$ "$$ $.)$+0*4#"?-) )$4 )*$/ :/D 8!"D$ #* )$4" D 4" % 4+4$ ;E QMS 4.* $$! 44 % 4 * 4/*"? #+ 4* # +$ /$ +4?D"+$" " # )"#*.*44 ).$ $D%$ Q+4$ D $#$ "$ $O $ =+,*;,$* "= 4"$ $9X=?,$+ 4 *MHMB "< +$", 4 /#$ D ")" #")0*" "* W-!# " 4/$Q"$* $* "=-" D $) 8* Q+4$ #$$$ $ + 4 $ Q$0$$ 4 $ "$94"B $D " * '8DU # # " O" 4 4/ "+4 $. S. 4/ -.4* $ B $ D " ' /* D " " #" :0*" $** "%*"+4$+4 $ A4$!" 4" 4 $ 4/$4 +0R# 4/*! / % + $"! "+.*$ B P4$ D* " 44, %* $ #$),$* )"! 4/ "* ) ]. 8$/ $ :0*" +"+%$ $"* D #" * + " "+ )? +4$ Q! D " " #,* $/" " X" #$""$ 4 4 $" # "( -" #"+0*4 /$4%/+2!<D% $+#*4/* $ #! #*0 2$D% * "$$+#**.***# 55

58 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Pardubického kraje 9 ' U /" M,E, E%"!%" -)+ Q+4 +$"" #4?*#$0 " -. #+ % D +$"" # 4* +#"$$+!# =* +0* %'9%#./-0-4 "' 4%) "* +$"" #! " $ * "! " 4%+ 4 * " # +$"" # " " 4% A"+ E 4%) "*#$= )+! $$= " $ $!,$ + #* 4 %* 4,? * < +%* ")#* $."* 4/*" 4 A, $ 4/$* /*%* +8$. 6 "* *"! $! "++* 4 ",$! "+ $7 B :WB B D - :/"! L$"+4* B D $ Q$ / N*%"6 EQ! "+ $7 B NX: F#! ") 4/* $ + EQ! = * % " +0* 4" $4$)$ $ + " $ $ % B$"6 $ 4 %* 4, <! "+ $! 4+4 +$")" #7 "* +"+%$ 4 +* * $/$!") +% 4** "%*"+4$ +$"!N$ "" # D #-%$ /*E4 6 $!,$ 0$E<7 B QMSM,L+ 8 4%"!DP +$"" #N ]" 2$4 +$ 6 $!,$ 0$E<7 F"* "E 4% 4 *" +$"" #, $ 4+4$ B$"4W-<4%" $ 7 56

59 výroční zpráva $L6 4/*" 4 A $4$"*7 "*4?W- +$"" #$ 4 A $4$"* "!"+, $ 4%W- B$" F"$ 64!! =$7, F" :/$%"! DEXMDg, S$ 6$* 4$"* 8$.7! D, S$ ; $ 6$*4$"*D7 &% & & R ' 5" L+#$ < 4 ) Q 0$$"!" 4 4%"+D 0) /* $ +4$ #$) +$" " # + + ) $.*$ +,$* 4 $ "$4$$ #$ 44, %* $. +$"" # &'R'94" +$* W* " 44,,$* )"?! =$! "$* 4 " " $! $ #) "$$! " ".* $= $ 0$ 44,.$,$?9X++* " 4/* " " ** "%* "+4$ +$" " #! ") " 0* 44, %* $?. 4% +""+ 4#,$*)"? F] 1<C/*" 4 A 5") 4!L " 4% )#* * W* * 4 " +$" " # 5") 4 $",$+ $K $ "+ W* " +"" 4/*"? 4 A 4#"? 4/ $%* 4+4! $4$ *"? )" 4#"? /$ A"+$.*$$ +4$ +$"" # 4/*" = +$*%) +! "* #*+!,$* + "* + + " 4$ "" 57

60 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Kraje Vysočina 9 ' U 4/,Y+ W +"!%-)+ *4/" *4/ N B#"! *"-)+ N$/*B$",$+D #-%$ 4 /$4%/.$?0$! "4* 4/*4 %* #**4, * 4%/.* 4 $"+ +!%4* "+.* ##$ )+! 4#" M-! M-! " #"! $ $ 4/*4 +,$*W88:2< -.$ " "$ 4#$ 44 #* )$ 4/*4" #$4 /*"*" " % "$#$+0* 4#+4+4$K!,! = " # $ * 4? 4 #*! 44,+#* " $=+#*?0$)+ D # -%$ #$0 "$" 4% $* ) Q 0$$" 62A7 $ #$) ) 6M=+ "+ B $ D R A7 " " 0%4%4/ #*) "+.* "/ =+,+#** #$) " #? 5" 4+$ $+$ 4/*" WB W9 M HX;9! *!8+ %"*!F+4")" A"+ -*" B ") " H* " 4" "!Y $5"!N D+ MB*" 58

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. 2012 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Žlutice, 14.3.2013 kraj počet MAS kraj počet MAS Středočeský

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) Václav Pošmurný Havlíčkův Brod,

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) Václav Pošmurný Havlíčkův Brod, Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) 2015 Václav Pošmurný Havlíčkův Brod, 17. 3. 2016 Počet členských MAS NS MAS ČR Celkový počet členů k 31. 12. 2015

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Žlutice,

Žlutice, Žlutice, 14. 3. 2013 Příjmy: plán plnění poznámka: Členské příspěvky: 1 013 000 Kč 1 039 000,00 Kč Registrační poplatek Země živitelka: 127 300,00 Kč Ostatní aktivity společně s dalšími partnery: Analýza

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Prezentace. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Ing. Fran)šek Winter, předseda svazu Jindřichův Hradec, Slezská Praha 2

Prezentace. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Ing. Fran)šek Winter, předseda svazu Jindřichův Hradec, Slezská Praha 2 Prezentace Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Ing. Fran)šek Winter, předseda svazu Jindřichův Hradec, 2.2.2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 Členská základna v roce 2015 Kraj Počet členů ČMSZP Počet

Více

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 17.3.2016 členské příspěvky: 1 067 000,00 Kč 1 727 809,00 Kč členské příspěvky ve výši 10 000 Kč - 170 členů (stav k VH) dary na vyjednávání/ konzultace: 10 000,00 Kč 38 000,00 Kč dary 2

Více

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á Příprava 2014-2020 R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á ÚZEMNÍ DIMENZE Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ,

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k Výkaz o včelařství v ČR v roce (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj Právnické osoby, 44 2152 4147 24,43 0,35 101 319,00 1 433,75 Včelařské kroužky 20 31 44 10,84 0,53 477,00 23,20 Včelaři, členové

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. ledna 2011 č. 79 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. prosince do 31. prosince 2010 Vláda souhlasí 1. se změnou

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

20% % % %-60% SALE 45% 60% -70% 1500 mm -42% % % -50%

20% % % %-60% SALE 45% 60% -70% 1500 mm -42% % % -50% Nb dk d d nbd dn b - - d d d M n X Z dn d n k u n d k k : - n : d u : J Ý J Ý J Ý dn u - k k b n unk qu b dn u n nh k u ud k u n k n k - bund J u d ň : k u n k k nd b d nb d nn b ZM h dn knd hb ů bnbd

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR Svaz funguje jako prostředník mezi centrální a místní úrovní Mezirezortní připomínková řízení V oblasti ESI fondů

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Aktivní příprava Královéhradeckého kraje podpora pro čerpání dotací z EU 2014+

Aktivní příprava Královéhradeckého kraje podpora pro čerpání dotací z EU 2014+ Aktivní příprava Královéhradeckého kraje podpora pro čerpání dotací z EU 2014+ Příležitosti pro region v období 2014 2020 Zita Kučerová Příležitosti pro region 2014 2020 v rámci projektu Příprava Královéhradeckého

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR Iniciativy programu Greenways v ČR Průhonice 24.9.2009 Juraj Flamik Aktivity Nadace Partnerství Pomáháme nevládním organizacím, obcím, firmám a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat udržitelný

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

ZŠ Práčská 37, Praha 10

ZŠ Práčská 37, Praha 10 ZŠ Práčská 37, Praha 10 za 3. místo v Hlavním městě Praze ZŠ a MŠ Kluky za 3. místo v Jihočeském kraji ZŠ Sulíkov, okres Blansko za 3. místo v Jihomoravském kraji ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov za

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2014

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2014 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2014 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice,

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r.

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r. ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Soutěž Vesnice roku. v Programu obnovy venkova. - Jihomoravský kraj 2016

Soutěž Vesnice roku. v Programu obnovy venkova. - Jihomoravský kraj 2016 Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova - Jihomoravský kraj 216 Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj Spolek pro obnovu venkova ČR Svaz města a obcí ČR Ministerstvo zemědělství Spoluvyhlašovatelé

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více