Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

2 2014 výroční zpráva

3 výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " " 0 - '()* %$ " " 1+ 4 " - %$ 1 +./ '()* '()* " $ %$ 1 %$ #89((((: %$& 2 " ; '()9 ; " " " %$#9(((((:%$&+ 3 $ %$ " / 1 -/+4-$%$ - % " - + < #$$!= $<6!=$6!=% 1/!" &+ '()* - -3 / / - - 6< <>: - %$- 6<?<+ >1 /$%$ "11 "- " - 1 / $%$ " $ %$ '()9. " " "1 "-.- - $ %$. "+ 4 " " - - "1 1 1 " 3 + $%$ 1

4 2014 výroční zpráva 0 Obsah 2

5 výroční zpráva 2014 Obsah 1 Profil organizace 4 2 Pracovní skupiny 8 3 Významné události 14 4 Popis činnosti 23 5 Finanční zpráva 34 6 Orgány organizace 37 7 Krajská sdružení 41 8 Členská základna 68!"# $ "%&'(% ")"*"+ +, $ -).+ /# /#)#/** #+0* 12 3

6 2014 výroční zpráva 1! 1 Profil organizace 4

7 výroční zpráva 2014 Základní informace **3** "%*"+4$5"4+$"!6# 7#+0* ** "%*"+4$6# 74 +#**+89 :9; "#$$%&%'(#)$* < +0 ** "%* "+4$ 4 +#** 4 " *"$$* ) 4 =+,* > < *# 4+4$.*$ "!"/* 4?* 44 " # > < #$ 4% # %") + ",? +! 4 4 *! $$ $ #+ * 4 $ 4 =+,* "/* 4*" 4.$/* 4/$ $$ $ *=?+%)"44/#" > < 4 +4 %" #* * 4/*"?4 A> < 44, 44+ "+$ ** #$! "+ 4/, $ 4/."!."* 44"> < 4* 4/* * $*"=*! )! A"+*! +0*! *! 4%") "++* "* 44+#** +0$ =+,*" Kontaktní informace, $ **3** "%*"+4$5"4+$"! * B *C!C&&B +.$ D "*,E, F4$"! #$4"+ 9 $ $=G H= I2&21 $ I1&&& J" KKK L "*4#* 121'(&5"4/$! ;,$ $$$ 5;!-(<(1C12(C<;6C7 4$ %" 8C'C+D #"++E *= 4" M5 &22C 5

8 2014 výroční zpráva 1 Organizační struktura! #..*, #+ $%&%! "+#" 0%" 4 +4! $0 0# 4 $4 +#** * #**! *$ "" 1C%?6+4?7 - *%"*"$: 4 #***!).$%") 4/*4"? "+* %? #+4) K)", $ %#%&%,--../-0 ' &% 1$2 &% 1$2 ' #./-03 #./-03 /%") $") 14-3 N$%") 2 -%$ O") & N$ ") C14.3 D ") 2 E+") P") & Q*") C14.3 8$") 1 "") 14.3 D ") $ R%(% " 6

9 výroční zpráva *, # +8 %&%!") +%$ 4* -)#/$%?%4/ *4/? #0 +4?" #")**-) +4+# "(!")# %? )+ ##-)+ S+"%* *%? )+! * $4/!#+ 9 $ 4$ #$.3 "+ 0* $/* 4/4$?! /* 4%+"O 9 '2 "" #"+0*6#D 7+$"+!<$ 4$%*.$ %") " #E,D #+ # " 4+4 #H!0 44+#*4$$489 # "%?! "%? :'$# # )-) H #*"#)") 0!#04 *4*#4/.*4=$* #$.*%$$ ##*,? 8 # # ) -) E) $ /* 4* #$$ $$ $* 4 ##*,? #$.*+4$ $ %$$-)+?0)/*$ #6#70%?)+!%?, $!4/*4 A**"?5$$4 *"+4$#+ / 4**? N*- H)$ + 7

10 2014 výroční zpráva 2 # 2 Pracovní skupiny 8

11 výroční zpráva 2014 Výčet a činnost pracovních skupin PS LEADER -*#4/*4/ N S$ %" "+ 4 * "+4$ 89 :9; ) 0* 4/$4*" "$ 4 $ $ ##$ ) 4#* +4$ Q QMS D% 4 $" -+ 5; "+ E4$ 4.$"++4 + TQ" * 4*RU"%4$"4 /$ 4 #% 4*"! / 4/.* =* * $/* =+,* * "4* $ #$, V.* 4*"! ) ) 4?+ 0$##$ /* 4/ #* $,$ W88: + *$ "? 4+%* )%? 89 :9;%"!0#$ ++ 0$ 4$ # 4?+ $! +! ++ 4*$4 $!%$ $"$ 589 :9;4*$ 4/*4 4*"44 /*M-. ";-C<!" /4/.* 4+4$ 4/$ * "+.* "%** * 4 / 4#" ) #**4/$ ++4#"?4+4! + * $$,,$ +4 O* 4$$4+ 89 :9; Q"+.$ 0 $ 4#"? +0$#* "44/*4 + $ $),$**< - + "+ 89 :9; 4 /$ + 4*" 4 /* MMM Q*"**! $ 4* # $.* $") ).* "* "") "* - "$"+ "+4 $4/./ ""* "*!", $*4 **4 *!#0"+.$+89 :9; $$ *4") *4*" #* " 2 %$ 89 :9; /* 4/.* #* #? 4/$ * $$ $* 4*" 4 $ $,$* W88: ) %=$ *0$#*) #?+4 #$0" 4/*4 #*! "289 :9; 0 9

12 2014 výroční zpráva 2 PS Public relations # -+* $ +4% -)+,$ E$ ;. "+"A! $". %4%+ 4$ ; # <$ =: >?2 1( ) +A3 ' ' $ %&% X** T"+$" %* MH + 5QXU 4# * 5QX *! 0 + 4$* +** + 4#$ * $"+-* # #$.*P"+*04 #%%?.** ; ## #$$2 $#(# %&% R4"#$*"+$" *+$/ R 4.$!*!0 *++*$ ; $#$8$1#(4#%3#2!#$# #8 % &% #? 2#$ (?$ +) " 0 +#$$* *$!% +$4/"?H$ "+! " A$+# *%* $*! " #. *" $*$4$ ; +*0 +/$ 44+ +) *?! 0 "+ /$! # +,"4A! Q 0$$" ;,$+ 4/$ *%* "* 4+, $ ) ; 4+4 #$* 4/*4 44, %* $?! # " " 4 + /# $+#**+89 :9;++*4$;#/ #/* #* 4$*4* * =$ )4 4+4** *; #'## 4+ 4" 4+ " 5; PS Mezinárodní spolupráce -*#4/+4 4"4$98 ;:M,; $.O!: %-)+,Y+ W #./-0 BC< 4/*3*" / 98 ;:5" + +* D/ 4 $" ;:Q *;9 D%) L+ 6L,$7?" ) #)$ "$$ $ ;9 ;9 L "!";9 ;9 ), 0 10

13 výroční zpráva 2014 "=89 :9;(W88:L++! #*4 9+H:FG4+, $ "= -+0$* 89 :9;(W88: * 94" +$ ++* 4, $ "!!D/!.!W +" FC+F G +$#* "= "<%") 9+,$! 9+ $$+ < :, Z+$"! 4 89 :9;5; FC+FFI-8 Y + S$ L$, + 6W +++ 5; 4 $ 89 :9; * 9X "$4*$$%.*+4$ # "=4 "+!") + "* $ #*#.*?! " = %"=%**$ %CFG4/* *5")L+#$* ;JKL M ;9 ;9 "* S$"+ 9"+ 4# 9") "") $ $%" 5 " ; $.O8MW"=; $ $) 5; 0* $+"!.O! D/! L+"!") +0$ +4 $ P% *$$*3* $" " "+")$!"4 /$#.""++4 $4 5;$ 4/*"+.* KLNF GE9: +4? $$+!"!.O!S) C%=FI G "$ 4/* "+.* + 89 :9;! "* "$ ##$"=$! "$*4 %"89 A"+$ 6; B "7 $). * "$$ +4$ $ "$ %*?" D"/*! H)$ - +! 5") L+#$* *" +$* : % "$ "4" /98 ;: L++!"+ D/:.*4/ *)/**N F" $ "$$ 98 ;: 4+4$98 ;:4 /$+4/ 04?!#0 ++*" "+.$2" /$98 ;:L++ *"+4$ 4* 4/*4 94" "" 4 +!") +" /*#+ 2:*"; + B "$ 4 /$ 4+4$ "$:*" 4$4 /*; $+.O$!; +B "$! "! N F"! D/.* Q4 4 * #++ K+"$"+ 11

14 2014 výroční zpráva 2 PS Vzdělávání # -*#4/M,B$ D #$ -*. 4+A 0$ +4"+4$+4 4+4$ 5QX H 0 4 )" 4+4 ""* "+."+#0 %?!"/* #* +4 $"+# -* ) 4/.* ++0 FH! 0 /$ 4/$* $ +4 4/$#* D 0 $$."* 0 ) 5;!"# $$* "$$ 4/" 6 4/4 $" +*, $ QF7 -* 0*$+4+4 ")$." $# $ =+ 4 "? )"++ " 0* "" 4 A % %$$ Q# *#* /+#4+4$5QX -* 4/$4 +# 4*" 4 44$ 4+4$.*$ ")$." $ $ 5"+ "+ +$$+ X$$+ H. L $ Q* N* 0 44$+ 4+4$ 4* #* N5X 5") L+#$* Q5X $ %+2##./-0 Q *-* 5QX $ $ 5Q 5QX Q * * +4/*0$$ "* - H)$ + ' *?" 4""+ =*"+ 5QX. 4"?5QX 6= *"!:B/"7 D #$ < * " $"? %$* 11 "* 4" "$" = "+, M, 8 Q, + -0$$ R 4/*4 "=,*44"$ 1 P% * D 0 FH 11. " "+" #? Q4 %"+$$$ 1' P% "=$,* 44"$ 5QX 6 K"4+7 ' *?" 4""+ =*"+ 5QX C -+4* 4"" = *" 5QX D=$ -9DE-D $)8* ' P% * D 0 FH 2 P% *;Y 4#"+ W ;+ 9S5QX 2 N* 4 *" N$%" +$$ 5") L+#$* : /* 4+4$++$$+ 1"*4 *"+4$44+4$ 5QX 12

15 výroční zpráva 2014 PS Program a vize -*#4/*4/ M,N$/*D$ +/$ +$#** +,$* "+$ Q /$ 4/.* $! "4/$4, *I L +4/ 4+4$ ; + 4 E! * * -$"+ L $/ 4+4$ E 4/$ $ $ 4#"? 4 %*4,!4/.*EQ :$"+ $+%$,++4$* %O* -/*#+ 4 $/ $* 4$"* W88: B#$ "+-* *"? 4+$" #* $""* "+.$ 4/*" 4 A )*$*4$"?!$*+0$$** " D $*$ * """ # )"4* 4+44, )$4!. 4/4"4+" %$*** )!; +4 E ; +4+0$)# PS Úprava stanov -* # 4/ N $= /" /* 5 4/$4 $ # "4" 4)

16 2014 výroční zpráva 3 +8$ 3 Významné události 14

17 výroční zpráva 2014 Nové smlouvy o vzájemné spolupráci Hospodářská komora České republiky W* #$) " #? BD 5; #$)$ " #")$ 0" $ BD 5;! 4/$%0 " 4+4$*# o $444$"?"") o 4/*4 4/*4 $ $ 4#"? =$ ) +"+* =? 94" +$ %$ #$) %* $+?,? /) 44+4$"* "> "$ 4+4+ ) $= * 4/$ 4/*4 ) 4 %* 4,?4+#**4, ** +4+4$+ /1 Česká zemědělská univerzita v Praze W*4+4 *# "$$ 4%* #** # 4+4$ 4/0 +#** * )! "+ %* 4 ")! $"),$")! ")"+)! =+,$*! "$,+ 44, +4+4$+ / 15

18 2014 výroční zpráva 3 Sdružení místních samospráv České republiky W*4+4 +8$ "$*$= +$#** +, $ *6W88:!,$*#!#"! +0$) #! 4, 89 :9;! * =$ %*#!4/*" 4 A 7> /4%4 *"+4$> 4/ *$=?%$*"+4$%?+, $ * 4/*4.*#?6< $"=!<$!K 47> 4/*4 ) 0* 0$ 4%) 4+4 %$ +%$ 4/$ $$!.* *,? * 4! ).+) 44 * #?)%?6= +4+4%$""*4#"+7 : +%$$ #4+4$+ / C Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně W*4+4 *# "$$4%* #**#4+4$4/0 +#** * )! "+ %* 4 ")! $"),$")! ")"+)! =+,$*! "$,+ 44, +4+4$+ /'2 16

19 výroční zpráva 2014 Spoluorganizace propagačních akcí ledna 2014 REGIONTOUR Brno N$0 4/* 4 + * ++;9YMEHEX; 4% 4" 4+ " 5; W* ** 4 "6W-7 # # " 4/* %**! " $ 4 4 4/$4 "+/ #* ) "*! ) ) "*!.*$ *" $/ + 4) $4$ $* $? /) #,$? -4?+).*$$A4$$/$!4 $!+4$$$!" #?!* ) )*, $ *$#$)$#0# 4/*" 4$ N$/*;+"!$$ 4**#S $." 8+"!# E+"" # N$/*;/$!" $$ 4**#$ N +.* 30. března - 3. dubna 2014 TECHAGRO Brno * *3 ** "%* "+4$ 5; 4% 4" 4 + " 5; W-4 $+ $"+$$ *6Q7Q" * "4* 44,, + # "! ** "%* "+4$ ##$ %$*!+0-$"+ " # " " "" / %" + "4A? " $" $" "*. 4 -$/* $"* ) * 4 " ) $. +0$ 4* +! " $ " $*".* " ) * *.4/"." %"* 4 *.4 17

20 2014 výroční zpráva 3 +8$ "4%+ $* +* " $ /! " $ ) $. 4. &.*"?!? #*. * 4/ ) L 4* L" "! " $" 4/*" 4 /*"4$#.*) května 2014 Slavnostní setkání krajů Má vlast 2014 Praha $4#)!" %* #+5"+4+$"+-) +#+4/ #*! 4/*$. *!" $ + 4+"4.*+ # 4/*"+ /$) 4! "+"*! * 4/ #4 $ 9S!") +4/!4 4 $ 4. " * #* Q+4$ 4+#*,$*4+" 4 #*+ "$!%##*.*4+*44+$!, $ 18

21 výroční zpráva srpna 2014 Agrokomplex Nitra, Slovensko #.*" 4 $/") "+,"4A4%.*$ $")$) $ "$ 4 -".! " $*!. 4"# *# " 2? 4$ 4$0) P4 "A4$4 $+!" * %$ 4 $3 # $$" ; 4%.$3+#**W- $$*5; / 4/ *, + # "! 4/*"? 4 A!%$$** "%* "+4$ 5" 4+$ ##$ 4#* # " 4/$* $ ) 4#"? $##$,$* 4#"? *$ A4$$ $$ * $ N+%" 4% "* 5" 4+$" 4"+4+$"+8$$*D ++**3** "%*"+4$4/ $ ) $.) $ 89 :9; "+$ ** #$ #$4 $++*4, *<+%* $4 %"),$*4 $ 4+"? 19

22 2014 výroční zpráva 3 +8$ 28. srpna 2. září 2014 Země živitelka České Budějovice $*, Q0$$" A4$$ #"! $ 0$%$. )! " $"! 4 $/" )! * * 4/*! $*!4$* +04*4# "" 0% 4/+4 /* $ Q#$0 $% 4$ $-9DE- 4 * W* * 4 "!**** "%*"+4$5;!4"+4+".* %") $%*4?!# "# 4/*" $3# $$" ;: A4$ 4#$&." #? "4+$"!" 4 4/04%4#"4+4 Q 0$$" 4"+# 4 # " 4 "* $/! 4 4#"? 4 %* #** 4$"! " " 4 ) + "++* + -% $$ +4$ $$! ), $ *!#$) " 4/ " 4?+ %. * =, =$" +0!"+4/ W**34" 20

23 výroční zpráva 2014 Spolupráce na konferencích července 2014 LAG Summer Festival Chorvatsko 5"4+$" 44Q $+%*"+8 Y+ S$ +W "+ "" L$, + +1% 5"+4+$"+ $4/+4?! Q S$ +0$ 4 $! +$$") *?! /* 4$"*! /*"? $) = :4) 4, K"4 "4#"+ M ;: $/T-""+$$" <*4/*0$$4/$*=?9XU W* " 4!*%?!4 4, +89 :9;! ) =$ ""))"?! *+$$" "++* *" 4/* 44#*)? 4/$? 21

24 2014 výroční zpráva 3 +8$ 3. listopadu 2014 Modlitba za domov Praha D #" +0* /%" " # 4+4$ 9"+$"+ + *"* 5; $$"+4* 4 0") 4/ $ $ "* $ /+ D=$ ** "%* "+4$ -" = * $ -4 %* 4 $$"+4" 4 +4$$ 4/*4" 44/ $ " 4$,$ 4/ $,$+! 4!%! +4$ )? 5;! 4 $*"*5;.* října 2014 Národní konference VENKOV Konst. Lázně -"++*D $)8* / 2 4"+ C/*# " #$0.) %*"4+$" " "+ D= /!" #* + 4#? DEH98 R FDE8 R BEE: R H H9D H * * $#.* 4 $"+ "=$ +4$$ $#$) $$ * $ N+%"! " Q N L. F4 "! # O"" #- F #!4O")$"+4S $."; "") 4/ 4"+4+" 5" 4+$"9+ D Q"=4+?0$4.*!0/.*$+ "#"4A* 4?/ $* 44 $$ # " =+ 4/*) $4/*)#?% )" #")4,? 22

25 výroční zpráva Popis činnosti 23

26 2014 výroční zpráva 4 Zapojení do přípravy operačních programů M"0 ""+"+)4, *< $! +0 $+ +#$ D 0)!" #* ++* * +$$ " **$ "%*$ "+4$ $! *! 0 * TU#$0"+!"$ % 4* 4# -# * )4*-.+ "$ *#*4/*4 ),?"#$)E!4 *"+4$E.*4/)"+?! # " : 4 * Q 4+ /*$! 0 4* $*" * + : 4 * 4* * #$) 4 %* 4,? :+) $*" *: 94"+"$*! 0 4/ $4+ 4.* =$ $ $ 44?) "+?! # " # * "+ $$ $") 4""$, ) #?!" #* /*$" *%$$ D"$ "+ #* "$$ 4* " "* 4/* 4/$4*" 94""$"4 %*4,?!"$?)# : $ " #?5;!+0*** 45;!4"+4+" 5;!#+ +*0 H +" " *4"+$)**#6"4$$7 =C P ; C+ #1$9O3 -/./56 7/// -6.QQ,/R// 1=93 / 1+++3,//OO B0 16< BB1 - -/ #4/ +#*$")"! \"4 A$ # " "#+$ 4/ 4#* #*! * " +$#** "? +0* =$ % 4/$4! * 4#$ # * 4+ -# *). * +4?! /*$*"?/ #$)** "%*"+4$$$)-)! $%? 4 * "+4$ -# * +4$ $ 44$ 24

27 výroční zpráva 2014 )$.*$+#"-.4 /*4"*# "4/ S $." J$! "$-)+ Příprava operačních programů /*4 ))4 %*4,?4 $# *+4$ M, ),$*4 %*4, R-.+) E4 %*4, $"* $ 4""+4<M,E, E%" E4 %*4, Q < " :/"!:$ E4 %*4, -)"+!)# *<M,S $."J$!M, ".*" E4 %*4, ]$*4/*<M,N$/*D$, #" <<N S$!M,N$/*D$ E4 %*4, :4 <M,N W / Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy -++ $ 4,* "/? " + ; 4 94"+"+* $$%*=6/*; 4=4%,$"! "; 7%=$*4 *"+4$.4 4/$ # " # * 4? 4% +4$ P/ + 5;!$$!E5;!5;! $ *" #?.* -; #*4 /)"#*4/, $ M,S $."J$! +4+#*4/ M,N$/*D$ ; # + /*** "$ %* )+ 4 4/*4 + $=$ $ 4, * < N#* 4/+# 4/ )") *4/+$$4**# +4 +#*4 *"+4$67 < 4$ $*=$ %*#<M,N *."!,Y+ W +" < 4$, $."J$ < 4""+44$"!)"+!$!="$*/#+4+ *<M,E, E%"! 5 " < 44/*$= +"++<M,N W /!M,N$/*D$ < 44 * #++<M, ".*"! " :/"!:$ < 4 *4 *"+4$ M4 o 4 9S6*7<M, ".*"!M,B$ o < 4 9;:S 6)"+! )# "."7 < M, B$! M, ".*" D4/*4 4, * $" $" #* $.* 4 * "+4$?)$ /*$!")+4$ * 25

28 2014 výroční zpráva 4 Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství * "+4$ # "*%+ 4 =+ 4 4#* 4 * : 4 *+4$/*$*,?4,?$ *4?/,$* 4?! 4/") $* 4? +4? $"! " $" "<)"+ = $%' % &% #'# 8$ +#)$ 8 94""$ $ :+ 4 * 1 4!%*0 +"% //*)4#*"++ Pracovní skupina k integrovaným přístupům a územní dimenzi # / *+0$* #? $, ) 4/*+4? 4, * < #.$ 4 +4$" #?! *.*,$*4?$%' %&% #'#8$+#)$ 8 Financování nepodpořených a nových MAS 44/ $+ * C< $ 4#" 44+ ( C+ ===0- ;# # $ #2 6+ " # " TE#*U7 E4 /* / *"** "$*** 4 * ) #** +0$) #,$+ W" " 4 /* '$D%-$4 /*44/2'** 4 *).$2R2D%# 4 $4 /* "! 4#"4 "+.$ Podpora tvorby strategiímas V***, E4 %* 4, + H$" 4 4+4$ " "+4/$4 $)+!##*0*(2##(#! #8! =:= =CB $2 #8! $ #' S$ &%./-0G././ $ #$$ $$4,$* $ $*+#$ 4$$* $ #4#"4!" /#$4 * $ 21 26

29 výroční zpráva 2014 Realizované projekty #" %$, $ # / %$! # "! 4/*"+.* *W88:4*< Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR #" $$E4 %*4, +$"4& H 4#" / 44? "$$ 4 $,$* "+$ 5; "$$/ " #$.*4% $" 4#"444 &# '* - T# #?!!"/* #$.3 $ 4#" $ W88:! "+ 4 * W88:! 4 * 4% $" ##*."*! 4/ $= *! + 4"? $4 %* +"+ W88: "%*4?6*$ :%$ $*. I #8 $( /*4,$"+$ ** # ##*#$ 4" 4 H)$ + * 4* *"? " *$ 4 " 4 + $4 * 5;! * " * W88: * / ) $") 4" 4 +0$* $, ) 4/*+4? 4, * < W*+ "+4$+ $ +4$ W"4."2&, +2# #!< $#.* $/ "$* 4#* W" *."* /* +*" 4 $ 6$"! "+.$ 0?! = $$! 4 0 $! " "+ 27

30 2014 výroční zpráva 4 "!^7W*+"+4$+$+4$ 4 #** W88: W" 4." C 0; ##8? ' $ U IVVD!%$$!$+ $ $4/*4 W88:4*9X 7 ; # #8? ' W#!"#+4" 4(( ( 44$+# %$$.C&$ ) +%* #+ "" *", +#**$= Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin #" $$44E ; W*4#"+ " 4#* + +4 *,$* *#?5;! ; 4/$= #$)$ *)* $$$ 4+4 $ "$$ *++$ 5; #$)?9X$*" 4 $ 0? 4* =+."* / =+,* 4#* 4$$" )?$ 5; 9X &# '* - T# #!! ") $ #$ #$.3 4 * ) )# 4#* 4?+ * 9X 4/* 4 5; 4 ">"$ $ $ MHM "?9X>4/ $= $$ %"+ " + *,$") * #?> 4/ $= * 4?+ +0$*"$ $ 4 $4 $,$.! ) =+,* 4#* #*5;4?+"+ 28

31 výroční zpráva 2014 W*+ "+4$+."* $ +4$! %,? 0/$ $ & *) "+4$ 61 +4? &+4?4 "), $ *?7 Připravované projekty Ministerstvo zemědělství #" 4 $4 + "+ $, + 44 * $"), $ * 4 " 2 C#' ## 2 #2 #8!$W*4#"+# " 4+4, $ * #$$44+,$*** "%*"+4$6,$*"+$ ** #! " W88:7 % *##$ $4 ++2=$ $,$"+$**#! ##$0" 4+ ),$*#"+ * #$.*%$$ +,$*!##*0 *+ +%*# " $!"$ + #$.3 04/*$= *# " "! " $4 "VE.*, $ *! " # " ")$ 4+4 +#* Q" * "$$4#"+4/ +#*=$ *4=$*4 *", $ 6* " % 7> #$.* " / "4* 4#"+ % "+$" %*+0>$=*/#$$ *%##* "+ $ $ $ $ " "

32 2014 výroční zpráva 4 Ministerstvo pro místní rozvoj #" 4 /* "+ $, + 44 * $"), $ * 4 " 2 U8 #' $ S #Q" 4#"+# #$$=+,*!"#$"+, $ *.$"+ %"+ " + N+ * 4* %$$, $ # #$ 4% #%") +",? +! 4 4 *! $$ $#+ *4 $4=+,* "/* 4*" 4.$/* 4/$ $$ $ * =? +%) "44/ # " ). + 4#" #$$ +0* + 4 ** 4/*" /:0A4?!"/* 4#+#* $"+* " * E! " # W88: #* 0) $, ) #? $$+ =$ %* #? 9X #" 4 ).* $= $ +# "**%*$Q4 # #"+0$** "%*"+4$ 4 *)W88:+ A$* 4#* W88: 4*,$*6W88:7),$ " 1" + Zapojení do aktivit CSV " 4 "+$$* $4+4W- #$.3, $ 4 $W- ##$4?!;-! 89 :9; 4/*" 4 A "* ;9YMEHEX;! H9WB Y;E! 8 S9H!,"4A Q0$$" Komunikace s kraji /$* )" #") +4?"+$"+#* 4 *#$) " #? 5" 4+$ $ 0 * =$ %* 4/"? 4/*.* 4, * 4/ $ #$) =? # ") " 44 %$?)$ $! 4/ *< 30

33 výroční zpráva 2014 ELARD F# VF&DFC #' ## 1FV&CD3 # $* $"+, $ *!" 0 L,$$ ''' *$ *$ ** "%* "+4$S $!V"!M"!M$ F4 " +% $98 ;:+0+#*0 ** "%* "+4$ * 6L,$!W "! 5" 4+$"!:"! 9"! S$"! S $! M$! M"! 8$! 8."! \ "! "$! "! +, "!;++"! V"! "! $"! F" -" L$$7!" #+ 4#4/*%$,$**!4/*4 $$$+*%98 ;: +#, $ $ ) #**$#" ; "+"+! "+!L+ "+ D4+ D * 4* 98 ;: 4 /* +4* #? 4/ ) %? 4? 4")! $* $* $$+* N 4" 94"+ "$* %.,*/$*!94")4 $; +9X# "4" $ +4+#**** "%*"+4$ "4/$# % 94"*4#" 69;:7! 4)+89 :9;(W88:!A4* "+4$,* /$* 9D,$ ;,$! -)+,$?! 94" 4/" $*)+ 98 ;: 0*+ "$4 +89 :9;!4"+$) ** # 6W88:7 $ 4")$ 4$$" "$ * +0! 4/*4 4*$##* +4$4 *$4"4$$"#" -* /* $ # #$. $ ) +) 4/$* #$)%") * * < 98 ;:+ 4/ S$" % 4$$;$ * 98 ;:2 ) " 4+$"! 4! *4/$" 4"N $$"4*$ $/* )*94 *98 ;:+:++*4/$"+*:" +./-0T #$2($ $./-0G./-7(# C$% )X$U A$ 8## 31

34 2014 výroční zpráva 4 Prezentace na mezinárodní úrovni února 2014 PREPARE Brusel # " % ;9 $ 4/$*. D%, $ %* *?" ) #)$ "$$ $;9 ;9 L "!";9 ;9 ), května 2014 CLLD AT THE DAWN OF Brusel D= WEXMH[<89: 8EW 8 :9-98E9H H HB9 : J ES < 98 ;:4+4$ ) +4* 5" 4+$" 9X D= +"+%$ $$#*+4$4")$$+* /***,?*4/!# "W88: ++4+0$++*4, *?)* září 2014 PREPARE Gathering 2014 Finsko/Estonsko H "* 4/*4 +4/* 94" "" ;7 2 N +4. * "")+* ** #$$##$#!4/*4 + 4/$#*4/*4 + 9; * $$$ $# 4*$ B8-9DE-! 0"+.* 4/ $? 9X! $ +$$! 0 " *# * " ="4"4$$#" $$+4$, $ * ) #** # " * 6; "+"! L+"! L,$! L B,$!W "!5"4+$"!:"!9"!S$"!"! 32

35 výroční zpráva 2014 Y+$! D! 8."! "$! $! 9"! "!;++"! "! "4+$"!;+"!F"!-"L$$6""7!$" září 2014 LINC AUSTRIA 2014 Sillian, Rakousko D= 8MW 689 :9; M4$ K" W+$7 44+# 4/.* *3* )+ "+.* 89 :9; 4?* B * * "= 4*$ $* 4+4$ 44,."+ 89 :9; 4") * Q 5" 4+$" $$ ; $.O! QO" $+"! D /$ L+" D/ října 2014 Open Days Brussel 2014 Brusel T4%)?<$$$*_. $ %*"+ "/ K"4?! $/?!4/."!"+ )?! ) "* 94"),$?, 4O 1 $"+*, $ ),$*$ 4 *$ 6,$? 7! K"4?< $"+* 4/ ),$*$ 4$$" $ Y* /$* 94" "$! K"4?4/ )$-)+,$?! & +$$* $/? 4 4, +Q $2+4? 33

36 2014 výroční zpráva 5 T # 5 Finanční zpráva 34

37 výroční zpráva 2014 Zpráva o čerpání rozpočtu ; # --./-0,--../-0 %##S,--../-0 Q " " : " %#,--../ /76Q-9 C!D% &22!CD% 2''!2D% &'1!1D% -7Q7//9 Příjmy (2# (2#+'#8$1 3 C '? Q ,40 Kč -56//////9.5R7////9.R0Q #"; C&'2!D% #"EH6%"+7 '2C1!1D% #"P/ +45; '!D% "$$4%W-<Q 4 1!D% o ;9YMEHEX;!H9WB Y;E!8 YS$!,"4A!Q0$$" D)('$$ Q -,5.7R6Q9 ;,$ %*44 "Q0$$" 1!D% 12&!C'D% 35

38 2014 výroční zpráva 5 T # Výdaje ,03 Kč I! 7600Q,5R9 Q 5")4/*4"98 ;: &!D% W!0 " 1&!D% Q4 #" 2&!D% " 6$4#"7 '!D% Q #$.*" /6K!4.!= 47 2CC!2D% Q #$.*#*)+!D% P%$* '!D% Q #$.* 2!D% +$, $ 2!D% L "*44 " &!CD% 4 "4#"" C!D% %VF&DFC69;:! $"! $$"+0 7 % 6*) # $%* "7 % 64+4/* "*!$"0+!S!$/7 %! $#6$/ 44+$"+W88:7 +'#8$6"$</7.,/055/9 6,,0Q7/9 557.Q079,0Q7///9.-6R////9 C '?,-//0./R/9 Q #";6 0!$/7 1'C!2D% #"EH6 0!A4$! $$!$/7 &''C!1D% #"P/ +45;6 $" 7 1!D% "$$4%W-<Q 4 1C!D% o ;9YMEHEX;!H9WB Y;E!8 YS$!,"4A!Q0$$" 36

39 výroční zpráva Orgány organizace 37

40 2014 výroční zpráva 6 Výbor organizace!! +* )"), #-)!") /$%? *"? +4+#**" #", $ -) #N */+ )+!") "+ $ +#N */2 C N */# 4 9$")"A% -)+!") +4/O+# 4 $ *% )+!"#++ 4/$#*.$%-)+ +./-0 2$--'+8 %&% E+ C E+ ' 5"L+#$ H) + 2 D $8 & E+ D# 2 ' 11 # +8 %&%,--../-0 =!T )Y E+")" # NT O")" # =!N(9 "")" # =!N $ ) N$%")" # & # N$ ")" # =! ## D ")" # N9# D ")" # C$;$# 8$")" # =!! # +$")" # +#)$ 8 /%")" # "D # P")" #! Z#I D #-%$ &)V Q*")" #! T )98 E+")" # N(A 8$")" # =!& ) O")" # =! +$ +$")" # E=## "")" #! ## /%")" # CD ;Z#I% N$%")" # =!E$ N8 P")" # =!N %$ N$ ")" # N #"'# D #-%$ =!=#N! # D ")" # CD C$9) Q*")" #! 9) D ")" # 38

41 výroční zpráva 2014 Kontrolní komise 9 $ 4$ #$.3 "+ 0* $/* 4/4$? : /* 4%+"O #9 $%&%,--../-0 =!N #I$( N$%")" #! Z $# /%")" # N(9$ D ")" # =! E O")" # N $V#%# 8$")" # NT D ")" # "")" # EN(" D #-%$ =!#" )# E+")" # )# Q*")" # A'# +$")" # Pracovní skupiny * "+4$ #+ 0 %? -)+! %?! 4/*4 A* *"? *"+4$#++\0*! #*# +4 %?, $ #%VF&DFC,--../-0 NT O")" # =!"# N$%")" # 9(9 '# +$")" # =! C# N$ ")" # =!"E # O")" # =!=#N! # D ")" # E#;$# /%")" # NE # D ")" # =!F#"$# P")" # D ND # 8$")" # $ D #-%$ =! "")" #! ;2" Q*")" #! T )98 E+")" # #" N$%")" # =!& ) O")" # =!+ %#$# N$ ")" # C$ " /%")" # =!N #E E+")" # =!#C Q*")" # ( +$")" # 39

42 2014 výroční zpráva 6!! #%,--../-0! ## /%")" # =!!I # N$%")" # :(# E+")" # N(#8 N$ ")" # CA)# O")" # 9(9(# D ")" # =!F#A# P")" # ;"# # D ")" # =! 9 # D #-%$ #9( "")" # NE'# Q*")" #! ##R+4 HQ`+$$ )+4?;-` #%,--../-0! Z#I D #-%$ CD ;Z#I% N$%")" # =!C$% )XD E+")" #! &)98 N$ ")" # $ +$")" # =! #Z # D ")" # =!& ) O")" #! 9) D ")" # D #D /%")" # D ND # 8$")" # T ) P")" # D!$ [# "")" #! ('E) Q*")" # Zastoupení na národní úrovni $ *), +#" M,S $."J$!N S$ H $"4 *"+4$ 89 :9; N S$ D$ %*)W**4" M,S $."J$ ; 4E5;!-)4,$ M,N$/*D$ $" $""$Q N S$ 4. $%$ 3 '9+ Zastoupení na mezinárodní úrovni F# VF&DFC #'##1FV&CD3 M,; $.O: #C DC%4C=% 0 =4 -& F# #'##M#8 VF&DFC1FCD3 N S$ #C E 0 =4 -& # # 8##1CF&CF3,D+*." #< 0 =C & 40

43 výroční zpráva Krajská sdružení 41

44 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Středočeského kraje 9 ' #4?*2** "%*"+4$6 7:.*%/$ 4/ #+*" #? #+%**! 4/$* ) +4? #+ +4 +*, * 4 *"+4$8 $*4+4 -)D #"*6D7 /%"" # / -.+) *4/,$ E$ *4/ N$/*D+0R4 %" D*"$,Y $ 5" Q+4$ 4#* D /%"" # </**#* DP /%"" #4/*4/ N$/*D+0,; "H*" B*(,$ E$ 89 :9; L+ Q ;,$ E$ -* M, ".*" $*4+4 : "!: -+*4 *)?E4 %*4,? E-)"+!)# * M, ".*" EQ " :/"!:$ M, ),$*4 %*4, -.+) D #" +0* /%"" # 4* +#"$$+!# =* +0*%? 4?** #$D + 'D4+4 #! $$!" #+ +%* $#$)$ +#" /%"" # " #*" 0) * )#$"+ * 4$! "'AQ4$"*#+/# K)" %="+ /%"" #" +0* # +4$ #$) 4 * "+4$#+ "$* $$ * "$$ #*# 4* #* +4 # * )+ /* 4*" 4 4?* ** "%* "+4$.* 4% * < : 0 4/$4*"+#*."+!##$0$$40 +#*+\#$4 *"+4$!4/* /***, N.$+ % %+ %$!"+ #$* "/$ 42

45 výroční zpráva #* 4$ 4" #" $* +0* /%" D +4 4 * ""$" ) +4$ /%"" # %#&%#%($ $$ G %/$ ** "%* "+4$ 6;,$./* 4! /" /* 5! 4! % "!4 -*"!74+4$% ") +0*B S$ $ % "+ /*# 4#" X%* =$ /$* "+*=$? +#**K"4? %/$ ""*! $ 4/ 1 $*! 44/$ "* 4/$$4$ $# "4.$"+! "$+/#-*+#*=$) =$ 4) 4, 5" L:.* )+4 4#"+ /*$ ":-://$$ $%*$$+")$"")$=$!" #* 4#"+ # ) " 4((KKK+$=$( 4((KKK= "(+$=$ >I# M \ G# 4#"$*4+4!") 4 $ 4+4$ $4 "! 8*4+ 4 "5; EQ;;.$" $ "" # "+ D #$) 4" ) ) 4" 4#+# +#* # +$$" %"!4/*4 #+#*"$ #* "++*4/**4 "RT U-)+44#"+#+4%* %") ")) *"?!+* " " "+. :.* 4#+#** %" T "U! " "$+#* 4+4$ $ " *" 4#"+.*$ 4! ")$ *$ 4#"+ 4% " 4/*"+.* :.* " " #$<5$/" L+"! $4 -.!$!]$"$"!E8 La,$*4+"b!Qc; ]a $,$*4+"b!E4$ /")."R4*#4 - #** 43

46 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Jihočeského kraje 9 ' U D #" +0* 0 ' D/0$# " +0* * 4* +#"$$- *4*+#"$$+"+!M5C221'!* " *'!&1 "$!" "$=G#$" -."* $/H4!&C1 $ / M,N *."!%-)+ *4/";:Q+ Y+!W! *"% -)+ :.*%-)+D M,$" B$ / "*"$M,N W / 5"*"$: W4"!M,- D/ #C 5 # "+ 2 #$%") D $ C $" 4/* " N$%"" # %#&%#N$ '#./-0 ** "%*"+4$N$%"" #$. ".$#* : / 4 " #" +0* 4 N$%"" #: " " 2 4 * "*#$%")!" 6 $! N$/$? B! 8$! $! L 7 D #"+0*#$%") +4/ 4#$%" $/ + 4"? " *"+?4 EQ $ # ' UN '#./-0 N$%" +44%)4#"D N$%"" # 4" 4 + " N$%" " # U:.* *,+ ** "%* "+4$ $",$? N$%" " #_.*/$ " 0$ 4/*4 4/*.*4 **:*".*+4 $ O$$4#"+R Y$+ "$ " $ "+ 2 4 $",$?! Q.* =$ %* " 4 $ $",$? Q.* $$ $* " 4 $ * 4*$ 4 4? ;# 4* "4* 44/*4 + $ $ $* 4+4 $$, + 8 #),$* 2**4 44

47 výroční zpráva )+4 4#"+ #+ $. 0+ +$#* $? 4 " 0) + % < $,* N * 4$* " "+? 4. *"?! & #$ 0 4$$ $$ %) +%* * +? $ A"+! 4/ 4#" 89 :9;! 4#" $* 4+4 :.* 4%+ "$$+ 4" 4 + " 4 *,+# N$%"" ;,$*"=$D4"+ 4 + " N$%"" # N$%"" # 4" % $4+4 N$%"++$$+5")L+#$* $ $ 4 *+? -) " #" +0* $#$ 4+4 N$%") " #!")4%+4/$4 =$ *+ )"? 4 N$%" $ 44, 4% 4 "+ $ ) ;$2 U#./-0 +%* " $ "+ $ "+ $=+#** ** "%* "+4$ N$%" " #$ 4?+) " #$%").$. $$ * M, $ N+%" # N$%" " #, N$/*Q$ C)($VF&DFC#N$ '* #+89 :9; - 4?+ "+ "% 4#" Q*"* *! $ 4* # 4%4/*4 4#"?4+4" ;- N$%" $*"4%)$/?4/$4 $ $!" 42 45

48 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Plzeňského kraje 9 ' U 4/ H.B "! 9",$P *4/ L$ L%"! $ M,$.! N 4+"+ +4-)+ N S$! 5")Q4 R**4 * ## " 4/* $ 4?$ O"" #$ " ** "%*"+4$6 "$$!5")!5")Q4 R**4 *!9",$ P!.,$!.+ *!; +!N 4+"+!$!- /!Q 7! ' "% $ $ ),$") 4? 89 :9; $, +#" =*"* " #$4"$"%4/$?)4/*0$ =*"*4 "#+4;,$*"=!") :- $ D+ Q!# *"# H. B " 9",$+ P 4/ * "= %#H.B " :D+## *" M" 0 4)0* #+4+4 4#"+O R94" *"++2L.*%*$-9DE-8QMR# - 2 R * / 4 * -"" $$9dE! " B * 0* $ N 4/ $ $+$* $* $" 4 " " #$ *+.*"? 0 46

49 výroční zpráva 2014 )? "+++$4*" 4*, $ $=$ +1 He:fL ;ED!")*$ $%*.*" "*$4 " $,$+$4#"+`" * "$_ "% $.$ 4+$" *-9DE-Dg L ;EDE D++* +$$"+ *"+ 4 #$0 $% $*+*++MH92RC /*4"*4 #) #.* "*, $ *"=-9DE-! " 4* 4/.* 5") Q4 R ** 4 *!.,$! Q.* 4?** " #$ 4+ 4" 4 + " O" " # D= " 4/* D $) 8* /$ *"? +# # $")$ K"4!" %/"+4$ R DEH98 R FDE8 R H H9D R BEE:! $++ =+ $ $%* # *% + T A 4 " U + D *" ) +%: D *"/$4/*0$$"= "*" 44/O"" #4 /$"%$"+"$ *+"++*+ D $)8* "$$+ +44+#O")" #!")4" *).+ =$ %*44+!. 4/4" +!0++0$$4)"2D +0* $.* $/) 4,?.) $ 4#"OR94" *"++2 47

50 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Karlovarského kraje 9 ' "" #4?*2** "%*"+4$6 7 N - /4! ""4!!4! D #0$)!! D+.!4 - /4 D " # - / # D #0$)! D+.!44 /*$44/!$ $+#*+/ +4#"? / D M, $ "$%" # D % -)+! +4 4/-)+ M,M N,$"6+% %" 89 :9;7 D #$ +%$ & ' D 4+4 #! "" # - %$DD "" # / 4/.* 44+,$*"+$**#44, *9X< D #" #* 4* 4 $ #+ *! * "* "+#* $ #$)$ " # D 4" % " $* 4+4$ 4/ $$ D "" # P4. 4 4?* #+ 0 4/.* *" 44/ # D "" #!" +D "" # 6# +,$* # 4 * M, N * +$ 7 D ")" # +0O+# ** "%* "+4$ 40 $ 4/*4" D # C2h4/*4"7 :*"44/ $$$$ $*4$. +"+% / 4#"??) "*-. " ) 4 #$ " "+ +4#" ;,$* "*+B D.4 D #0$)I 5")4 <**4 * M= %* 4 %*" 4 OD #0$)R $*4? D #0$) Q4 *MPD #0$) D #0$) :0$) X*/$ D #0$) E $")4"?L%" $" D #0$) D #0$)MM I D #0$)I D+. 48

51 výroční zpráva 2014 #$4/4/"0""4$"* "" V R$$4##.*$" ""?#0$* * "" ;#",$+D+.4 R#* D+. Q #4 ".*, * D+.I - / " *! "$ - /I.*2 6"4+$" "*4 - /7 N"+% )". "$$ D $/ "$$!" +"+%$! 4/ 8 S9H! D=-"!-!$!Q0$$" 4 4+ " #+ * 4$$ 44/) R * " *!"" # 4/$) 4/" 4# 44+ " D# $*+%* 44+#%$+*89 :9; T$# 8 '? E $") 4"? L%" $" Q #4 ".*, * #$4/4/"0""4$"* L "*4 49

52 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Ústeckého kraje 9 ' #4?*'!#2 44/) #+ 44/689 :9;CR7-. #+% /$* )+4?#+ +4 +*,* 4 *"+4$ 89 :9; $* 4+4 D #" +0* P"" # * 4*+#"$$+L,$-5;'& #4%)4" * 4"+ #! :+0"$! M5 C21&! " " +"G!4((+" ( 4/ B :+="!%" )+ *4/ M,L+*N ")! *"% )+.*%)+ M,L/"- +4"89 :9; M,9 B 4 ** "%*"+4$P"" #$4 $#+ # 0 * N* 4* #* #$)! 4/*4 4P"" # P" D #" +0* # # " #$ 4% # ** "%* "+4$ "6$ $ 4/?%$P"+" #$7 # "4#$) ** #4 "+*4/ 50

53 výroční zpráva 2014 #) #.* "$$+D P"" # 4%4/*4,$* D"$ #$ "$$?) =* 4 $,$* $= +##$ 4/*4 #$)! " 4/ #$.) " 4 H" #" +0* 4 4 ) *M,; B "!")4+4/*4,$*4?$# "$"! = $$ "$ L?" " #+ 4/* "+.$.*4? -" #"+0*+4/ 4%" "$/ T) % ") "*"U!" 4$$! 4) #**$ EQ " 4$$!" +* 4$ #"EQ! " "$ 4 $ $ ** "%* "+4$ * R /## ) "+.* $!# 4?4$?4"?#/*" $"+. 4?**P"" #$! 04 #*0 $ $ $4#"+*4+4";- -)+4 4#"+ + 4 $" 4 + $ $$, #" #$04$$ $ ** "%* "+4$ P"" # ## " 4/#** 4 4%"+*") Q0$$" 51

54 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Libereckého kraje 9 ' U -8$"" #$ 4+4 +#*=**$! ++4%4"+! " + #4?*'!$018$"" #$* Q +4*8$"" #,** -); Q 6 S) "7! *"N$/$F68 Y "7 D*)N $ 8"R64%45")#7 89 :9;N$" :+6 S) "7 ; Q +4+# 8$"" # " * ;,$* "=$ - 4?+ "+ " 4%+ #*! 4* "$$ * +%* #* " " 4! 4/* $= * )+ 4 * "+4$ * * 4* 4%) "* W* ** 4 " 8$")" # ++?0$ $) "+.*4/*4 +,$*W88: H*#* 28$>'Q "+5"8*4>'1N$" RD/>8$ -#* 4+48$")" #+0$4/ *" + "4% "!44+R $ %$ 6$D%( 7 4%+ 44, $6*" / "2!4"+*=, =$* 44, %* $? Q$ 0$$"+ 47 Q+4$ + $ % 4 * "+4$ $", $!"+ /$+# * 4,$* #.* * :. 4/ $ $,$*4, +8 4/*4,$* W88: *8$"" # %! 7) *++ #" RN $+9+,$H+ &&R'5"L+#$Q0$$" 7A"+4**4-4+4$ W* ** 4 " +4/ 8$"" # +0 /* "+ A"+* 4/*" )$ 44/)$ 4#" R H/ 8$"" # /* /*#+ ", $ A"+4 #.*>8 Y ">/$\4# 4%45")# 52

55 výroční zpráva D= N$ +4/ % "= " $ $ 8 4/*4.* * 4 " *%? " * +4,$* 4?68$")" #!;,$*,* 7H"=" %#2# C-")6 #.*7>S) 6 S) "7 -*, 8$"" $4%) * "*4/ ) 4+4$.*$4 $ 8$ "*,*$/$$; 4=9X64 7 'R1N$" RD/$/ "*R 8$ $/ "* R 8$$/$$, + 6+%4#"+4+47 & 8$ $/ * 9 -$ L 9,$" % ' E /* 4+4 +#& 4#"+ / $$, + $ 8 $ 4/*4 $" 4 $$, * 4/$4 $ * "+ # #* 4% "$" #$ 4 $$, 4#"? 44/) 8C<!")+0$4 4/* 4"" #] $ 4#"4+4 4/0 ";- $ 8$" " #$ #+ "$ "$*$ " ** %* 4+4 +#* "*! 4/$ $0,$* 4+"$ 44+# 8$")" # 6 4/ * 4% ",+ 4+"?!, ) 4, 4 )7 :*" 4+4$ $4/* $=$"? ) $? %" 4? " * *M B+# ;,$*4+"8+0$"?" #b ;,$*4+"N$"b ;,$*4+"5")#b 59DE DgF-eW ;DE,$*4+"b 53

56 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Královéhradeckého kraje 9 ' U 4/,D+*."! *"% -)+ *4/" N D+!%" -)+ %" #")+,N L!:!N L$!,D+*."!N D+!M,H 64#$F+7 D*"$D N$/*D*%"!M,9 H)!,D $ D " " #$#+$ "$*, 4 *"+4$ Q+489 :9; N L$ Q+4$ $ 44, Q" B" Q+4$*4+4,D+*."!M,8 %/!L Q+4B*,D $ D " Q+4$-$.*/*,N L!:,D $ D " Q+4D*)+ N$/*D*%" D #"+0* *4*+#"$$+ D #"+0* 5;D "" # D/" CC!225"" $ M5C11& C)($VF&DFC# "" #4?$2!$0 0 44/ #* "+.* ;- "$ 4+4 +#*#$0 "+ ' 4 $ " #* " % 0 "$" 4" +$+++0* $ $,$* "+ " 4/$4 +#* ** "%* "+4$ D".! > ** "%* "+4$ EBE: " > E 44. 4% 4 5");#> ** "%* "+4$ $P4+ +#*>** "%*"+4$ D*<N/*!4> L 5" #! > : E;8MWa! 4> B ") " 4> E/ N$%*" > +* > 4% WM:8M! > +0* 8 -! > ** "%* "+4$ L+"I> D"! >! +0$ 44EH 4 *,$* 44D "" # %# ' &%# ' -4C4 $)"*!"0$ ""* "*4*!$, $ %*0$$ $*4+4!4/*"+.* $ * 4#"?! 4/*4 +,$") "+?! 4/ $= * QMS 54

57 výroční zpráva /*$= * -)+ $%?# *)+$ "*% #$*)D 4*$$$*"+$" 4$%! # D"%? "*%) ) $ # 4 $"+ 4/*4,$*! **$ 4*" $ *! =$ %* +0$*! 4+4 * E 4#" 44, %*$ "$$ $.)$+0*4#"?-) )$4 )*$/ :/D 8!"D$ #* )$4" D 4" % 4+4$ ;E QMS 4.* $$! 44 % 4 * 4/*"? #+ 4* # +$ /$ +4?D"+$" " # )"#*.*44 ).$ $D%$ Q+4$ D $#$ "$ $O $ =+,*;,$* "= 4"$ $9X=?,$+ 4 *MHMB "< +$", 4 /#$ D ")" #")0*" "* W-!# " 4/$Q"$* $* "=-" D $) 8* Q+4$ #$$$ $ + 4 $ Q$0$$ 4 $ "$94"B $D " * '8DU # # " O" 4 4/ "+4 $. S. 4/ -.4* $ B $ D " ' /* D " " #" :0*" $** "%*"+4$+4 $ A4$!" 4" 4 $ 4/$4 +0R# 4/*! / % + $"! "+.*$ B P4$ D* " 44, %* $ #$),$* )"! 4/ "* ) ]. 8$/ $ :0*" +"+%$ $"* D #" * + " "+ )? +4$ Q! D " " #,* $/" " X" #$""$ 4 4 $" # "( -" #"+0*4 /$4%/+2!<D% $+#*4/* $ #! #*0 2$D% * "$$+#**.***# 55

58 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Pardubického kraje 9 ' U /" M,E, E%"!%" -)+ Q+4 +$"" #4?*#$0 " -. #+ % D +$"" # 4* +#"$$+!# =* +0* %'9%#./-0-4 "' 4%) "* +$"" #! " $ * "! " 4%+ 4 * " # +$"" # " " 4% A"+ E 4%) "*#$= )+! $$= " $ $!,$ + #* 4 %* 4,? * < +%* ")#* $."* 4/*" 4 A, $ 4/$* /*%* +8$. 6 "* *"! $! "++* 4 ",$! "+ $7 B :WB B D - :/"! L$"+4* B D $ Q$ / N*%"6 EQ! "+ $7 B NX: F#! ") 4/* $ + EQ! = * % " +0* 4" $4$)$ $ + " $ $ % B$"6 $ 4 %* 4, <! "+ $! 4+4 +$")" #7 "* +"+%$ 4 +* * $/$!") +% 4** "%*"+4$ +$"!N$ "" # D #-%$ /*E4 6 $!,$ 0$E<7 B QMSM,L+ 8 4%"!DP +$"" #N ]" 2$4 +$ 6 $!,$ 0$E<7 F"* "E 4% 4 *" +$"" #, $ 4+4$ B$"4W-<4%" $ 7 56

59 výroční zpráva $L6 4/*" 4 A $4$"*7 "*4?W- +$"" #$ 4 A $4$"* "!"+, $ 4%W- B$" F"$ 64!! =$7, F" :/$%"! DEXMDg, S$ 6$* 4$"* 8$.7! D, S$ ; $ 6$*4$"*D7 &% & & R ' 5" L+#$ < 4 ) Q 0$$"!" 4 4%"+D 0) /* $ +4$ #$) +$" " # + + ) $.*$ +,$* 4 $ "$4$$ #$ 44, %* $. +$"" # &'R'94" +$* W* " 44,,$* )"?! =$! "$* 4 " " $! $ #) "$$! " ".* $= $ 0$ 44,.$,$?9X++* " 4/* " " ** "%* "+4$ +$" " #! ") " 0* 44, %* $?. 4% +""+ 4#,$*)"? F] 1<C/*" 4 A 5") 4!L " 4% )#* * W* * 4 " +$" " # 5") 4 $",$+ $K $ "+ W* " +"" 4/*"? 4 A 4#"? 4/ $%* 4+4! $4$ *"? )" 4#"? /$ A"+$.*$$ +4$ +$"" # 4/*" = +$*%) +! "* #*+!,$* + "* + + " 4$ "" 57

60 2014 výroční zpráva 7 Krajské sdružení Kraje Vysočina 9 ' U 4/,Y+ W +"!%-)+ *4/" *4/ N B#"! *"-)+ N$/*B$",$+D #-%$ 4 /$4%/.$?0$! "4* 4/*4 %* #**4, * 4%/.* 4 $"+ +!%4* "+.* ##$ )+! 4#" M-! M-! " #"! $ $ 4/*4 +,$*W88:2< -.$ " "$ 4#$ 44 #* )$ 4/*4" #$4 /*"*" " % "$#$+0* 4#+4+4$K!,! = " # $ * 4? 4 #*! 44,+#* " $=+#*?0$)+ D # -%$ #$0 "$" 4% $* ) Q 0$$" 62A7 $ #$) ) 6M=+ "+ B $ D R A7 " " 0%4%4/ #*) "+.* "/ =+,+#** #$) " #? 5" 4+$ $+$ 4/*" WB W9 M HX;9! *!8+ %"*!F+4")" A"+ -*" B ") " H* " 4" "!Y $5"!N D+ MB*" 58

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR Iniciativy programu Greenways v ČR Průhonice 24.9.2009 Juraj Flamik Aktivity Nadace Partnerství Pomáháme nevládním organizacím, obcím, firmám a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat udržitelný

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

Rodina v komunitním plánování sociálních služeb

Rodina v komunitním plánování sociálních služeb Rodina v komunitním plánování sociálních služeb Praha 28. dubna 2004 PhDr. Vladana Vasková Odbor sociálních služeb MPSV Rok 2004 10. Výročí Mezinárodního roku rodiny OSN - výzva státům mezinárodního společenstvík:

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

DOTAZNÍKY. 1. Identifikační údaje úřadu. 2. Podmínky pro zajištění výkonu činnosti na úseku ÚR a SŘ

DOTAZNÍKY. 1. Identifikační údaje úřadu. 2. Podmínky pro zajištění výkonu činnosti na úseku ÚR a SŘ DOTAZNÍKY Home Často kladené otázky Analýza - Dotazník A Analýza - Dotazník B Dotazník: A. Dotazník pro analýzu stavu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - 2010 Uživatel: uur Vyberte kraj Hlavní

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SJEZDU RS ČR na úrovni krajských rad seniorů, členských klubů důchodců, městských rad seniorů a individuálně organizovaných členů. Stanovení počtu delegátů sjezdu I. PŘEDSJEZDOVÁ

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Drážní stezky v ČR. Aktivity Nadace Partnerství

Drážní stezky v ČR. Aktivity Nadace Partnerství Drážní stezky v ČR Ing. Luboš Kala Nadace Partnerství Prešov, 6.3.2009 lubos.kala@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz Aktivity Nadace Partnerství Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím, městům, obcím

Více

Jan Vytopil tiskový mluvčí SZ ČR při EU Brusel velvyslanecký rada vytopil@mzv.cz

Jan Vytopil tiskový mluvčí SZ ČR při EU Brusel velvyslanecký rada vytopil@mzv.cz Jan Vytopil tiskový mluvčí SZ ČR při EU Brusel velvyslanecký rada vytopil@mzv.cz Stáže v Bruselu Formální Neformální Placené Neplacené V institucích EU V dalších organizacích Stáže v institucích EU do

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): Název: Monitorovací zpráva o činnosti MAS č. 4 (I. etapa leden-duben 2012) Číslo: MAS-PM_TSu-160D_MZ4 Datum: 23. 5. 2012 Zpráva za období: leden - duben 20121 Název MAS: MAS Partnerství Moštěnka, o. s.

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR

Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR NVF, RLZ: Koncem října 2002 jsme se obrátili na radní jednotlivých krajů ČR s prosbou o zodpovězení několika anketních otázek k problematice rozvoje

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13.

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso.

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso. Produkce a nakládání s odpady v roce 2010 Ing. Jiří Hrbek Ing. Miloslava a Veselá Odbor statistiky ti tik zemědělství, lesnictví a životního prostředí Statistické zjišťování o odpadech (Odp 5-01) Produkce

Více