VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika T: F: E:

2 Obsah 1. Úvod Zpráva o činnosti MEDIA Desk v roce Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk Provoz kanceláře Kontakt s profesionály Mailing Internetové stránky Publikace Překlad materiálů a publikací Studie, analýzy MEDIA Training a stipendia Konzultace žádostí Spolupráce s Ministerstvem kultury a Evropskou komisí Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích Účast v programech MEDIA Training Semináře pro profesionály Přednášková činnost Spolupráce s Eurimages a European Audiovisual Observatory Cinedays Propagace Vztahy s tiskem Inzerce, reklama Vztahy s institucemi Plán činnosti na 1. pololetí Závěr Prohlášení o pravdivosti údajů ve výroční zprávě Zpráva dozorčí rady

3 Finanční část 1. Zpráva auditora Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů Přílohy Monitoring tisku Příklady inzerátů Přehled dosud podpořených projektů v programu MEDIA

4 1. Úvod Česká filmová komora (ČFK) byla založena jako společná organizace profesních asociací v oboru audiovize Asociace producentů v audiovizi (APA), Unie filmových distributorů (UFD) a Asociace provozovatelů kin (APK). Posláním této organizace je vytvořit společnou platformu pro výměnu názorů na aktuální dění v oboru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají zakladatelských asociací. První společnou akcí ČFK bylo zaslání českých filmů na videokazetách a DVD vojákům české protichemické jednotky v Kuvajtu. Předání daru proběhlo v součinnosti s Otevřenou linkou České armády v březnu Celá iniciativa měla příznivý ohlas u vedení České armády i v médiích. V průběhu roku 2003 vedla Česká filmová komora rovněž řadu jednání se zástupci Ochranného svazu autorského (OSA) o podmínkách upravujících užití hudebních děl s textem nebo bez textu v souvislosti s promítáním audiovizuálních děl v kinech. Výsledkem byla nová jednotná smlouva mezi OSA a provozovateli kin. Na objednávku Ministerstva kultury vypracovala ČFK studii Návrh systému státní podpory české kinematografie. Studie obsahovala podrobnou analýzu stavu financování české kinematografie z veřejných zdrojů, srovnání se systémy podpor v okolních zemích a návrh systému podpory české kinematografie. Hlavním projektem České filmové komory v roce 2003 bylo však otevření a zajištění činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika, kterou ČFK provozuje na základě rozhodnutí Ministerstva kultury a Evropské komise. V Praze, 15. února 2004 Helena Uldrichová předsedkyně správní rady 4

5 2. Zpráva o činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika Kancelář MEDIA Desk Česká republika byla otevřena 2. ledna 2003 v návaznosti na vstup České republiky do programu Evropské unie MEDIA. Cílem tohoto komunitárního programu je podpora evropské filmové tvorby, jejího šíření a propagace a posilování spolupráce mezi evropskými filmovými profesionály a společnostmi. Vstup naší země do programu MEDIA znamená, že čeští profesionálové v oboru audiovize mohou nejen čerpat podporu pro své projekty z fondů programu, ale účastnit se i dalších aktivit financovaných programem MEDIA ať už jsou to vzdělávací programy, sítě, které usnadňují vzájemnou spolupráci a výměnu informací nebo projekty, které umožňují lepší přístup českých profesionálů a jejich děl na evropský trh. Posláním kanceláře MEDIA Desk Česká republika je především zajistit, aby všechny možnosti nabízené programem MEDIA byly využity co nejlépe ku prospěchu a rozvoji českého audiovizuálního průmyslu. Dále přispívá k šíření informací o programu MEDIA i audiovizuální politice EU a k zapojování českého audiovizuálního sektoru do evropské spolupráce. K hlavním cílům kanceláře MEDIA Desk v roce 2003 proto patřilo zajistit provoz kanceláře jako takové, rozšířit mezi filmovými profesionály a odbornou veřejností povědomí o programu MEDIA a o možnostech, které nabízí pro financování domácího audiovizuálního sektoru. Vedle toho jsme chtěli etablovat kancelář MEDIA Desk jako poradenské místo pro žadatele o finanční podporu z fondů programu. Tyto cíle se nám podařilo s velkým zdarem splnit. Program MEDIA byl viditelný při všech českých audiovizuálních událostech, v odborném i denním tisku. Prostřednictvím inzerce, přímého rozesílání informací a seminářů s profesionály se nám na českém audiovizuálním trhu podařilo vzbudit zájem o program a dění s ním spojené. Výsledkem je, že české audiovizuální projekty předložené v letech 2002 a 2003 získaly formou podpory programu MEDIA více než 30 milionů Kč a že se český audio vizuální sektor začal zapojovat do spolupráce na evropské úrovni Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomohli k dosažení těchto výsledků. Především však za finanční podporu institucím, bez nichž by provoz kanceláře nebyl možný Ministerstvu kultury a Evropské komisi. Ministerstvo kultury zajišťovalo kontakt s programem MEDIA v roce 2002 a i jemu patří uznání za to, že výsledky České republiky jsou tak dobré. Věřím, že naše práce bude pokračovat stejně úspěšně i v příštích letech a že budeme i nadále na pomáhat k rozvoji českého audiovizuálního sektoru. Především však doufám, že v České republice budou i v dalších letech vznikat kvalitní a úspěšné projekty, které budou nejen schopné získat pod poru MEDIA, ale s pomocí této podpory se stanou rovnoprávnými partnery na evropském trhu. V Praze, 13. února 2004 Daniela Kučmášová ředitelka kanceláře 5

6 2.1. Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce 2003 Činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika v roce 2003 byly určovány především tím, že loňský rok byl prvním rokem existence kanceláře. Ovlivnilo je i to, že Česká republika se stala členem programu MEDIA teprve v polovině roku 2002 a český audiovizuální sektor měl proto s programem MEDIA minimum zkušeností. Cílem kanceláře v roce 2003 bylo proto především zajistit provoz kanceláře MEDIA Desk tak, aby mohla na odpovídající úrovni reprezentovat program MEDIA v České republice a naopak zastupovat český audiovizuální sektor vzhledem k programu MEDIA. Dalším cílem bylo poskytovat informace o programu MEDIA a o podpoře, kterou nabízí pro audiovizuální projekty filmovým profesionálům, odborné veřejnosti a dalším cílovým skupinám tak, aby tato podpora mohla být co nejlépe a odpovídajícím způsobem využita. Vedle toho jsme samozřejmě informovali o dalších aktivitách programu MEDIA, audiovizuální politice Evropské unie a o možnostech pro přístup českého audiovizuálního sektoru na evropský trh. Programu MEDIA, Řídícímu programovému výboru a jimi pověřeným subjektům jsme na odpovídající úrovni poskytovali informace o českém audiovizuálním sektoru a jeho potřebách. Posledním hlavním cílem byly asistence a konzultace pro žadatele o podporu z programu MEDIA tak, aby jejich projekty byly co nejúspěšnější při získávání podpory. Konzultace jsme spojovali s aktivním vyhledáváním dalších projektů, které by měly šanci získat podporu z programu MEDIA a s podporou českých profesionálů při zapojování do evropské spolupráce Provoz kanceláře Kancelář MEDIA Desk byla otevřena 2. ledna 2003 v Praze. Prostory kanceláře se nachází v centru města, na adrese Národní 28, což umožňuje kanceláři sloužit jako přirozené kontaktní místo mezi českými audiovizuálními profesionály a programem MEDIA. Kancelář byla v průběhu ledna a února 2003 vybavena nábytkem a výpočetní technikou, faxem a kopírkou. V této době bylo rovněž zajištěno připojení na internet, zavedení telefonních linek a další kancelářské vybavení. Po personální stránce je kancelář zajištěna dvěma pracovníky s odpovídající kvalifikací, praxí v oblasti audiovize a jazykovou vybaveností. 6

7 Kontakt s profesionály Kontakt s filmovými profesionály a odbornou veřejností probíhal prostřednictvím telefonických hovorů, elektronické pošty a při osobních setkáních jak v kanceláři, tak při nejrůznějších audiovizuálních akcích. Kontakt prostřednictvím faxu a běžné pošty byl spíše výjimečný. Při telefonních hovorech se vyřizovaly v převážné většině obecné informace týkající se programu MEDIA, jeho fungování a možností, které nabízí. Odpovědi na konkrétní dotazy byly vyřizovány prostřednictvím u a při osobních setkáních, která probíhala převážně v kanceláři MEDIA Desk nebo při audiovizuálních akcích Mailing Pravidelné rozesílání informací filmovým profesionálům, odborné veřejnosti, institucím a dalším relevantním cílovým skupinám je důležitou součástí komunikační strategie kanceláře MEDIA Desk. Slouží jako hlavní nástroj poskytování aktuálních informací o možnostech financování nabízených programem MEDIA, ale i o vzdělávacích programech podporovaných v programu MEDIA Training a o dalším dění spojeném s programem MEDIA. Na počátku činnosti kanceláře jsme mailing uskutečňovali prostřednictvím profesních asociací Asociace producentů v audiovizi, Asociace provozovatelů kin a Unie filmových distributorů, FITES, ARAS, AČFK, ČFTA a institucí FAMU, NFA, VŠO Písek a VŠO Zlín. Postupně byla vytvořena databáze českých filmových profesionálů, společností a institucí v audiovizuálním sektoru, která obsahuje zhruba 700 adres, je pravidelně aktualizována a doplňována. Databáze je rozdělena na následující kategorie producenti, distributoři, obchodní agenti, nová média, školy, festivaly, kina, instituce a training (organizace, které se zabývají vzdělávacími programy). Součástí databáze jsou i kontakty na zahraniční společnosti, organizace a instituce. Rozdělení databáze zajišťuje, že se potřebné informace dostanou ke všem cílovým skupinám. Mailing jsem uskutečňovali především elektronickou poštou. V průběhu roku bylo odesláno zhruba 80 zpráv, které zpočátku měly formu informačních dopisů od MEDIA Desk. V květnu 2003 vznikl elektronický newsletter s názvem MEDIAservis_číslo_název. Newslettery MEDIAservis slouží především k rychlému sdělování aktuálních informací nebo pozvánek na domácí i zahraniční akce MEDIA, často určených pouze jedné cílové skupině. Všechny newslettery jsou zároveň uveřejňovány jako aktuality na internetových stránkách MEDIA Desk. Mailing uskutečňovaný běžnou poštou sloužil pouze k rozesílání informačního čtvrtletníku MEDIAinfo, informačních materiálů o programu MEDIA a novoročního blahopřání. 7

8 V průběhu roku 2003 byly rozeslány následující zprávy: Leden MEDIA Desk začíná i v České republice Jak na MEDIA? seminář pro zájemce o podporu z fondů programu MEDIA Únor Jak na MEDIA? zpráva o semináři Březen Záznam semináře Jak na MEDIA? Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na Finále Plzeň Kalendář uzávěrek pro rok 2003 Public consultation on the review of the Television without Frontiers directive Duben Seznam filmů podpořených v rámci programu MEDIA v Cannes 2003 Květen Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na festivalu pro děti a mládež Zlín Výsledky výběrové komise 82/2002 Výzva 01/2003 MEDIA Training MEDIA Distribution v Cannes MEDIA Development v Cannes Průběžné vyhodnocení programu MEDIA Návštěvnost v evropských kinech stagnuje, neboť domácí filmy zůstávají na domácích teritoriích Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na festivalu Anifest 2003 Červen Veřejná rozprava o nové generaci programů MEDIA Výsledky výběrové komise 74/2002 Výzva 35/2003 Pilotní projekty Tisková zpráva Europa Cinemas - duben 2003 Prodloužení trvání programu MEDIA do roku 2006 Červenec Výzva 03/2003 Opatření na podporu účasti děl na filmových festivalech Srpen Výzva 65/2003 Podpora přístupu na trh Seznam filmů s podporou programu MEDIA uvedených na festivalu v Benátkách Aktualizovaný adresář kanceláří Media Desk Výsledky výběrové komise 82/2002 I., II. a III. kolo Září Podpory dosud přidělené českým projektům Benátky 2003, Distribuce v Evropě 8

9 Říjen Tisková zpráva k projektu CINEDAYS Listopad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 75/2003 Podpora festivalů Pozvánka na prezentaci Europa Cinemas Prosinec VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 86/2003 Development VYZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 83/2003 Training Pozvánka na seminář Evropské možnosti pro Váš film Kalendář výzev pro předkládání žádostí na rok Internetové stránky Internetové stránky jsou spolu s mailingem dalším důležitým nástrojem komunikace MEDIA Desk s filmovými profesionály. Kromě toho často slouží jako první informační zdroj pro zájemce o podporu z programu MEDIA. Pro internetové stránky byla zaregistrována doména která umožňuje všem uživatelům snadnou lokalizaci stránek při vyhledávání na internetu. Stránky obsahující základní informace o programu MEDIA a nejdůležitější aktuality byly spuštěny hned v prvních dnech provozu kanceláře, což umožnilo upoutat pozornost profesionálů k programu a poskytnout jim alespoň základní informace prostřednictvím internetu. Definitivní verze stránek vznikla v průběhu 1. pololetí Design stránek vychází z barev programu MEDIA, akcentuje modrou barvu jako barvu Evropského společenství. Jako oživení byla použita animace barev a ilustrační fotografie. 9

10 Struktura internetových stránek MEDIA Desk: MEDIA hlavní stránka, slouží jako rozcestník pro čtyři hlavní obsahové části stránek Novinky pravidelně aktualizované informace nové výzvy, výsledky výzev, pozvánky na akce MEDIA, projekty MEDIA Training, informace o iniciativách programu MEDIA uveřejňovány s datem a určením, do jaké oblasti aktualita spadá (informace, pozvánka, Distribution, Promotion, Development, Training, MEDIA jako program) Archiv novinek - archiv všech dosud uveřejněných novinek Program Co je to MEDIA? - základní informace o programu MEDIA, o jeho fungování a struktuře, přehled hlavních systémů financování, vyhodnocování a další průběh programu MEDIA pro začátečníky - vysvětlení pojmů a definic MEDIA, jak podávat žádost, průběh vyhodnocování žádostí Cinedays - průběh Cinedays 2002 a seznam partnerů a patronů MEDIA akce - informace o zvláštních iniciativách programu MEDIA a jejich průběhu Průběžné hodnocení programu MEDIA - aktuální informace o průběhu vyhodnocování Financování Info - stručný přehled a popis systémů financování MEDIA MEDIA Development - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Distribution - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Promotion - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Training - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Pilot Projects - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev Development Distribution Promotion ČKD často kladené dotazy k jednotlivým systémům financování Training Pilot Projects 10

11 MEDIA Desk CZ Program MEDIA v ČR - informace o členství ČR v programu a o výsledcích implementace programu v ČR - přehled udělených podpor - legislativní rámec Co je MEDIA Desk CZ - cíle kanceláře - přehled vykonávaných činností - nabídka konzultací a dalších služeb pro filmové profesionály Lidé - základní informace o zaměstnancích kanceláře včetně profesních životopisů Kontakt - kontaktní údaje Akce MEDIA v ČR - přehled akcí organizovaných MEDIA Desk v ČR MEDIA Training - informace o programu MEDIA Training - katalog kurzů Stipendia - informace o stipendiích pro české profesionály - přehled stipendistů - zprávy stipendistů o absolvovaných kursech MEDIA Linky - linky na aktivity financované programem MEDIA - ECFF, Europa Cinemas, cineuropa.org Adresy - adresář programu MEDIA - další zajímavé adresy CO TO JE? Slovníček výrazů a pojmů - výklad nejčastějších pojmů a definic používaných v programu MEDIA SITEMAP CINEDAYS - průběh Cinedays 2002 a 2003 seznam partnerů a patronů INFO Euro - oficiální kurs EUR 11

12 Publikace Kancelář MEDIA Desk vydává tištěný informační čtvrtletník MEDIA info. MEDIA info má 4 8 stran, vychází čtvrtletně v nákladu 700 výtisků. Poštou je rozesílán všem kontaktům z databáze MEDIA Desk a distribuován při významných audiovizuálních akcích, především na filmových festivalech a při informačních setkáních s profesionály. V roce 2003 vyšla následující čísla MEDIA info: Březen MEDIA info č. 1 Na úvod úvodní slovo ředitelky kanceláře a zástupce MK o programu MEDIA MEDIA Desk Česká republika informace o kanceláři, náplni práce a kontaktní údaje Lidé v MEDIA Desk základní údaje o pracovnících kanceláře MEDIA pro začátečníky kdo může žádat a o jakou podporu, jak probíhá vyhodnocování žádostí Systémy financování programu MEDIA přehled systémů financování a jejich stručný popis Učit se, učit se, učit se ale kde a za co? informace o programech MEDIA Training a možnosti stipendií Kalendář uzávěrek na rok 2003 Červen MEDIA info č. 2 Prodloužení programu MEDIA do roku 2006 informace o prodloužení stávajících programů MEDIA Cena MEDIA Peter Mullan získal cenu MEDIA, která se každoročně uděluje začínajícímu tvůrci za film, který vznikl s podporou MEDIA Nová generace programů MEDIA pro léta návrh koncepce nové generace programů MEDIA Cinedays 2003 informace o druhém ročníku Cinedays, akce zaměřená na zpřístupnění evropské kinematografie Aktuální výzvy popis a uzávěrky aktuálních výzev European Coordination of Film Festivals popis organizace, základní podmínky pro členy popis prvních www stránek specializovaných na evropský film The Marketplace popis neziskové organizace pro marketing a propagaci nezávislé evropské audiovizuální tvorby European Audiovisual Observatory popis veřejnoprávní organizace, zdroj informací o audiovizuálním průmyslu 35 evropských zemí Podpora MEDIA pro české projekty dosud přidělené finanční podpory českým projektům Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů nabídka vzdělávacích programů pro filmové profesionály 12

13 Září MEDIA info č. 3 Cinedays v České republice celoevropský projekt na podporu zpřístupnění evropské kinematografie a její průběh v České republice i2i Audiovisual popis doplňkové iniciativy programu MEDIA Základní informace informace o programu MEDIA a aktuální výzvy k předkládání návrhů European Programmes Market Deauville představení filmového a televizního trhu pouze pro evropské filmy a TV pořady IDF Institut dokumentárního filmu popis české neziskové organizace zaměřené na podporu nezávislého dokumentárního filmu Eurimages popis funkce fondu Rady Evropy zaměřeného na finanční podporu koprodukce evropských fi l m ů České filmové centrum kancelář, která se snaží svými aktivitami zviditelnit současnou českou kinematografii v zahraničí Podpora MEDIA pro české projekty tabulka dosud přidělených finančních podpor z programu MEDIA Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů přehled důležitých evropských vzdělávacích programů pro filmové profesionály Prosinec MEDIA info č. 4 Nová pravidla Eurimages nové podmínky pro získání podpory z fondu Rady Evropy Eurimages Europa Cinemas síť evropských kin a její smysl Aktuální výzvy popis aktuálních výzev a jejich uzávěrek Ostře sledovaný Development popis druhého největšího podpůrného programu MEDIA Proč se účastnit programů MEDIA Training? rozhovory se dvěma účastníky vzdělávacích programů ACE a Cartoon Finance Vedle toho vznikla sada tří informačních publikací o programu MEDIA a o aktivitách s ním spojených, které byly rozeslány poštou všem kontaktům z databáze MEDIA Desk. Dále jsou distribuovány stejnou cestou jako MEDIA info. Design těchto materiálů vycházel z barev programu MEDIA, a jeho cílem bylo prezentovat MEDIA jako seriozní, ale zároveň přitažlivý program, který nabízí celou škálu možností pro všechny oblasti audiovize. Dalším cílem designu těchto informačních tiskovin bylo vytvořit jednotnou vizuální podobu všech materiálů programu MEDIA v České republice. 13

14 Jak na MEDIA?/Základní informace o programu MEDIA náklad 1500, 28 stran, barevná Grafická podoba brožury respektovala rozčlenění programu na části MEDIA Development, Distribution, Promotion, Training a Pilot Projects a jejich zaměření na různé cílové skupiny. U každého systému financování byla uvedena základní charakteristika, jaké projekty podporuje a za jakých podmínek, co se v žádosti hodnotí a kolik peněz je možné získat. Brožura dále obsahuje informace o historii programu a jeho fungování a o základních podmínkách přidělování podpory. MEDIA Training/Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů náklad 1000, skládačka, 14 stran, barevná Přehled vybraných projektů financovaných MEDIA Training s uvedením stručného popisu projektu a zaměření na cílovou skupinu. Informace o projektech MEDIA Training, jejich výhodách a základním rozdělení na tři oblasti psaní scénářů, management a nové technologie. Popsané kursy EMAM, ACE, EAVE, AKMI, Eurodoc, Strategics, Television Business School, European Cinema Exhibition: A New Approach, Sources, To Be Continued, North by Northwest, Step by Step, Multimedia Mater, EAM, X-melina, Cartoon Technology. Kdo je kdo/užitečné adresy z oblasti evropské audiovize náklad 1000, skládačka, 10 stran, barevná Přehled důležitých projektů podporovaných programem MEDIA, které umožňují evropskou spolupráci a usnadňují přístup filmových profesionálů na evropský trh. Uvádí stručný popis projektu a podmínky členství, případně jiného zapojení. Popsané projekty: Cineuropa.org, Europa Cinemas, European Coordination of Film Festivals, The Marketplace. Materiál zároveň obsahuje stručný popis programu MEDIA, který čtenáři usnadní zařazení do kontextu. Plakát MEDIA Formát A2, náklad 500 Plakát se stejným designem jako ostatní publikace. Obsahuje logo a stručný popis systémů financování a kontakt na kancelář MEDIA Desk. Je využíván především k podpoře viditelnosti programu MEDIA při významných audiovizuálních akcích a informačních setkáních s profesionály Překlad materiálů a publikací Pro maximální přiblížení programu MEDIA českému audiovizuálnímu sektoru překládá kancelář MEDIA Desk všechny Výzvy k předkládání návrhů včetně formulářů žádostí do českého jazyka. Dále překládáme všechny významné tiskové zprávy a dokumenty týkající se programu MEDIA a evropské audiovizuální politiky. 14

15 Překlady výzev k Předkládání žádostí včetně formulářů slouží k co nejlepší orientaci žadatelů v pokynech k výzvám, výkladu termínů a významnou měrou napomáhají při vyplňování přihlášek. Pro účely překladů jsme ve spolupráci s překladatelskou agenturou sestavili glosář nejčastěji používaných termínů. V roce 2003 byly přeloženy následující Výzvy k předkládání návrhů: Číslo Oblast Český název 01/2003 MEDIA Training Odborné vzdělávání 03/2003 MEDIA Promotion Opatření na podporu účasti evropských děl a profesionálů na filmových festivalech pořádaných ve třetích zemích 20/2003 MEDIA Distribution Automatická podpora distribuce 35/2003 MEDIA Pilot Projects 65/2003 MEDIA Promotion Podpora přístupu na trh 74/2002 MEDIA Promotion Podpora audiovizuálních festivalů 75/2003 MEDIA Promotion Podpora audiovizuálních festivalů 82/2002 MEDIA Development 83/2003 MEDIA Training Odborné vzdělávání 85/2002 MEDIA Distribution Podpora televizních projektů 86/2003 MEDIA Development 88/2002 MEDIA Distribution Systém selektivní podpory distribuce Studie, analýzy V roce 2003 přispívala kancelář MEDIA Desk do studií IMCA o audiovizuálním průmyslu v přistupujících zemích, dále do publikace u vydané při příležitosti konference From Cultural Diversity to a European Identity a do průběžného hodnocení programu MEDIA Plus. Prováděla i analýzy týkající se úspěšnosti českých audiovizuálních projektů v programu MEDIA pro Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničí a poskytovala těmto institucím další informace týkající se implementace programu MEDIA v České republice. Významná byla také účast zástupce MEDIA Desk při Czech Audiovisual Training Focus Group, kterou v Praze 8. prosince 2003 vedla konzultační agentura Olsberg SPI. Focus Group byla zaměřena na zjištění potřeb českého audiovizuálního sektoru v oblasti dalšího vzdělávání profesionálů v audiovizi. 15

16 MEDIA Training a stipendia Další vzdělávání je jednou z klíčových podmínek úspěchu při vstupu českých audiovizuálních profesionálů a společností na evropský trh a významným způsobem určuje možnosti při zapojování do evropské spolupráce. Proto věnujeme velkou pozornost programům podporovaným v rámci MEDIA Training a jejich propagaci. Podmínky pro účast českých profesionálů v těchto programech se značně odlišují od podmínek v zemích EU. K překážkám v účasti patří jazyková nevybavenost, vysoké účastnické poplatky a také určitá nechuť především starší generace vzdělávat se dál ve svém oboru. Hlavním cílem MEDIA Desk v této oblasti bylo proto nejprve informovat profesionální veřejnost o možnostech a významu projektů MEDIA Training a podtrhnout význam účasti jako investice do profesního rozvoje. Dalším cílem byla propagace jednotlivých projektů MEDIA Training a stálé informování o novinkách a nabídkách kurzů v této oblasti. Při prvním informačním setkání pro profesionály, které proběhlo v Praze 29. ledna 2003, byl proto jeden modul věnován výhradně programu MEDIA Training a představení vybraných projektů podporovaných tímto programem. 22. května 2003 se konalo další informační setkání, zaměřené pouze na MEDIA Training a možnosti stipendií. Seminář navštívilo 27 účastníků z různých oblastí audiovize produkce, distribuce, studenti FAMU a další. Všichni účastníci obdrželi na místě souborný katalog s nabídkou jednotlivých kurzů v angličtině, formulář přihlášky ke stipendiu a seznam 17 nejzajímavějších kurzů s jejich stručným popisem a daty blížících se uzávěrek. Během prezentace byly k dispozici další materiály a informační brožurky jednotlivých organizátorů kurzů a stáží. Dalším prostředkem propagace programu MEDIA Training je čtvrtletník MEDIA info, kde jsou ve zvláštní rubrice MEDIA Training pravidelně uveřejňovány přehledy kursů, informace o stipendiích a rozhovory s absolventy těchto programů. Jako další zdroj informací pro profesionály slouží www stránky MEDIA Desk, kde je opět jedna rubrika věnována vzdělávání profesionálů a newsletter MEDIAservis s oznámeními o datech a uzávěrkách kurzů. Programům MEDIA Training byla věnována i speciální publikace (viz kap ) V neposlední řadě to je distribuce propagačních materiálů jednotlivých projektů na stánku MEDIA při významných audiovizuálních akcích. Tato důrazná informační kampaň, spolu s prvními zprávami profesionálů, kteří tyto kursy již absolvovali, vzbudila zájem českých profesionálů o účast v programech MEDIA Training. Nejvýznamnějším nástrojem zajištění účasti profesionálů v programech MEDIA Training jsou však stipendia, která financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. Základní podmínkou přidělení 16

17 stipendia je, aby byl účastník vybrán organizátorem kurzu. Stipendia přiděluje přímo kancelář MEDIA Desk a je z nich hrazen účastnický poplatek v plné výši a část cestovních a ubytovacích nákladů v závislosti na destinaci. Přehled stipendií přidělených v roce 2003: Jméno Společnost Kurz Výše příspěvku Jana Králíková Prague Indies Productions MEGA MEDIA Kč Denisa Kera FSV UK Cooperative Systems Kč Martin Vandas Parnas Cartoon Finance Kč Pavel Strnad Negativ ACE Kč Konzultace žádostí Vedle poskytování obecných informací o programu MEDIA a o kritériích přidělování podpory poskytla kancelář řadu konzultací žadatelům o finanční podporu při vyplňování a předkládání jejich žádostí programu MEDIA. K některým žádostem proběhlo i více konzultací než jedna. V následující tabulce jsou uvedeny společnosti, jimž MEDIA Desk poskytovala konzultace při vyplňování žádosti: Výzva Společnost (projekt) Promotion and Market Access Výzva 40/2002 Institut dokumentárního filmu TV Broadcasting Výzva 85/2002 Synergia Film Distribution Selective Support Výzva 88/2002 (1. kolo) Cinemart Film Distribution Artcam Distribution Automatic Support Výzva 88/2002 Bontonfilm Bioscop SPI International CinemArt Artcam Festival Support Third Countries Výzva 67/2002 Člověk v tísni Festival Support Výzva 74/2002 (2. kolo) Dny Evropského filmu Člověk v tísni Mezipatra Jihlavský spolek amatérských filmařů Brněnská 16 17

18 Development Výzva 82/2002 Training of Audiovisual Professionals Výzva 1/2003 (1. kolo) Promotion Výzva 65/2003 (2. kolo) Festival Support Výzva 75/2003 (1. kolo) Ateliéry Bonton Zlín AAA studio Bionaut Cineart TV Prague Dědičová Andrea Eufilm GaGa Golden Dawn Goldlabel Entertainment Jakubisko Film Jan Němec Film Luxor Lenka Kny Negativ Parnas Simply Sirena Tauš Viktor Vertigo WIP Institut dokumentárního filmu Trimedia Anifest AČFK České filmové centrum IFTA MFF Karlovy Vary Anifest Festival Evropských filmových úsměvů Novoměstský hrnec smíchu Silect MFF pro děti a mládež Zlín MEDIA Desk poskytla řadu konzultací dalším společnostem i jednotlivcům - Apogeum, P. Smetana, P. Hykl, Krátký film, Dětská televize, Univerzita T. Bati, BFI, Falkon, Nadace film a sociologie, IFTA, České filmové nebe, FF Terezín. 18

19 Spolupráce s Ministerstvem kultury a Evropskou komisí Kancelář MEDIA Desk pravidelně informuje ministerstvo kultury o svých aktivitách, připravovaných tiskových zprávách a významných publikacích. Poskytuje Ministerstvu kultury informace o českém audiovizuálním sektoru a jeho potřebách a připravuje podklady pro jednání českých delegátů v Řídícím programovém výboru MEDIA. Ředitelka kanceláře se spolu se zástupcem Ministerstva kultury pravidelně účastní jako expert při zasedání Řídícího programového výboru MEDIA. Kancelář MEDIA Desk informuje o svých významných aktivitách i pracovníky programu MEDIA a poskytuje jim všechny publikace a tiskové zprávy, které vydává. Rovněž zpřístupňuje výsledky akcí s širším využitím jako byl například přepis semináře se zástupci Europa Cinemas Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích února Setkání ministrů kultury zemí V4 v Levoči, Slovensko Setkání se MEDIA Desk Česká republika účastnila jako člen audiovizuální expertní skupiny. V rámci skupiny byla vedena diskuse o možnostech spolupráce zemí V4 s podporou MEDIA Desk. Výsledkem byly návrhy na vzájemnou spolupráci, formou společné organizaci koprodukčních setkání, podpory distribuce filmů V4, diskusi o koprodukčních dohodách, výběr reprezentativní kolekce filmů zemí V4 pro promítání v kulturních centrech a na festivalech. Využití těchto návrhů závisí na jejich přijetí ministerstvy zemí V února MFF Berlín Účast na akcích pořádaných programem MEDIA. Školení k problematice různých finančních programů a osobní konzultace s pracovníky programu MEDIA. Jednání s pracovníky oddělení MEDIA v EAC MEDIA Distribution Hughes Becquart, MEDIA Training Judith Johannes a TAO Distribution Chris Miller, MEDIA Development Soon Mi Peten. Tradiční společenské setkání MEDIA v Rotes Rathaus a společná večeře kanceláří MEDIA Desk byly přínosné především z hlediska navázání nových pracovních kontaktů v rámci programu MEDIA (např. MEDIA Desk Berlin, Varšava, Kodaň, Mnichov, pracovníci programu) a k vybudování sítě pro konzultaci záležitostí spojených s programem MEDIA. Osobní jednání se zástupci vzdělávacích aktivit a programů financovaných MEDIA Training, které mají zájem o účast českých filmových profesionálů. Cartoon Network Annick Maes, Ateliers du Cinema Européen (ACE) Sophie Bourdon, European Audiovisual Enterpreneurs (EAVE) Catherine Buresi, Master School Drehbuch Oliver Schulte a Sources Marion Gompper. 19

20 března Pracovní a informační setkání kanceláří MEDIA Desk v Bruselu Setkání organizované Evropskou komisí bylo zahájeno schůzkou nově vzniklých kanceláří MEDIA Desk z Bulharska, Lotyšska, Litvy, Estonska, Slovenska a Polska. Informace o stipendiích pro účastníky programů MEDIA Training z nových zemí, návštěva Technical Assistance Office spojená se seznámením s jednotlivými odděleními, která se zabývají vyhodnocováním žádostí o finanční podporu. Následovalo setkání všech zástupců kanceláří MEDIA Desk s pracovníky programu MEDIA spojené s informacemi o novinkách v jednotlivých systémech financování, o průběžném hodnocení programu MEDIA a s vyhodnocením Cinedays 2002 a informacemi o novém ročníku Cinedays Poslední součástí setkání byly pracovní skupiny, v nichž se projednávaly nové pokyny k Výzvám, změny v podmínkách přidělování podpory a další dubna Festival českého filmu Finále Plzeň Návštěva nejvýznamnější přehlídky českých hraných a dokumentárních filmů spojená s prezentací programu MEDIA pro filmové profesionály. Během prezentace bylo distribuováno první číslo informačního čtvrtletníku MEDIA info a další informační materiály, následovala individuální jednání s producenty a dalšími profesionály května Mezinárodní festival animovaných filmů Anifest Mezinárodní soutěžní přehlídka animované tvorby spojená s burzou námětů mladých autorů. Festival má velmi kvalitní program a mezinárodní účast, přibližuje animovanou tvorbu především mladým divákům. Přednáška Program MEDIA a animovaný film v rámci semináře Trh animovaného filmu dnes a zítra. Představení programu MEDIA, jeho finanční mechanismy zaměřené na tvůrce a producenty. Možnosti dalšího vzdělávání v oblasti animovaného filmu. O všech akcích MEDIA na festivalu Anifest byli profesionálové informováni ovou pozvánkou rozesílanou před festivalem prostřednictvím databáze MEDIA Desk a tištěnou pozvánkou distribuovanou v průběhu festivalu. Na festivalu se dále uskutečnila setkání s profesionály na informačním stánku MEDIA, informační bod MEDIA byl umístěn také v prostorách akreditačního centra května Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín Mezinárodní soutěžní přehlídka dětských filmů s dlouhou tradicí. Součástí programu je i soutěž debutů a filmů ze zemí V4, k doprovodným akcím patří koprodukční fórum. Během festivalu byl profesionálům k dispozici informační stánek programu MEDIA v prostorách festivalového centra. Na informačním stánku se uskutečnila setkání s profesionály z různých oblastí zástupci jiných festivalů, filmovými producenty, nebo studenty. K dispozici byly informační materiály programu, přihlášky a pokyny. Informační stojan MEDIA byl umístěn v prostorách festivalu na viditelném místě. Obsahoval čtvrtletník MEDIA info, různé nabídky stáží a další informační materiály. O akcích MEDIA na festivalu byli profesionálové informováni ovou pozvánkou rozesílanou před festivalem prostřednictvím databáze MEDIA Desk, dále tištěnou pozvánkou distribuovanou během festivalu. 20

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ 1. Prezentace České republiky a její kultury v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR uskutečňuje své prezentační aktivity v souladu s Koncepcí

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více