VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika T: F: E:

2 Obsah 1. Úvod Zpráva o činnosti MEDIA Desk v roce Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk Provoz kanceláře Kontakt s profesionály Mailing Internetové stránky Publikace Překlad materiálů a publikací Studie, analýzy MEDIA Training a stipendia Konzultace žádostí Spolupráce s Ministerstvem kultury a Evropskou komisí Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích Účast v programech MEDIA Training Semináře pro profesionály Přednášková činnost Spolupráce s Eurimages a European Audiovisual Observatory Cinedays Propagace Vztahy s tiskem Inzerce, reklama Vztahy s institucemi Plán činnosti na 1. pololetí Závěr Prohlášení o pravdivosti údajů ve výroční zprávě Zpráva dozorčí rady

3 Finanční část 1. Zpráva auditora Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů Přílohy Monitoring tisku Příklady inzerátů Přehled dosud podpořených projektů v programu MEDIA

4 1. Úvod Česká filmová komora (ČFK) byla založena jako společná organizace profesních asociací v oboru audiovize Asociace producentů v audiovizi (APA), Unie filmových distributorů (UFD) a Asociace provozovatelů kin (APK). Posláním této organizace je vytvořit společnou platformu pro výměnu názorů na aktuální dění v oboru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají zakladatelských asociací. První společnou akcí ČFK bylo zaslání českých filmů na videokazetách a DVD vojákům české protichemické jednotky v Kuvajtu. Předání daru proběhlo v součinnosti s Otevřenou linkou České armády v březnu Celá iniciativa měla příznivý ohlas u vedení České armády i v médiích. V průběhu roku 2003 vedla Česká filmová komora rovněž řadu jednání se zástupci Ochranného svazu autorského (OSA) o podmínkách upravujících užití hudebních děl s textem nebo bez textu v souvislosti s promítáním audiovizuálních děl v kinech. Výsledkem byla nová jednotná smlouva mezi OSA a provozovateli kin. Na objednávku Ministerstva kultury vypracovala ČFK studii Návrh systému státní podpory české kinematografie. Studie obsahovala podrobnou analýzu stavu financování české kinematografie z veřejných zdrojů, srovnání se systémy podpor v okolních zemích a návrh systému podpory české kinematografie. Hlavním projektem České filmové komory v roce 2003 bylo však otevření a zajištění činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika, kterou ČFK provozuje na základě rozhodnutí Ministerstva kultury a Evropské komise. V Praze, 15. února 2004 Helena Uldrichová předsedkyně správní rady 4

5 2. Zpráva o činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika Kancelář MEDIA Desk Česká republika byla otevřena 2. ledna 2003 v návaznosti na vstup České republiky do programu Evropské unie MEDIA. Cílem tohoto komunitárního programu je podpora evropské filmové tvorby, jejího šíření a propagace a posilování spolupráce mezi evropskými filmovými profesionály a společnostmi. Vstup naší země do programu MEDIA znamená, že čeští profesionálové v oboru audiovize mohou nejen čerpat podporu pro své projekty z fondů programu, ale účastnit se i dalších aktivit financovaných programem MEDIA ať už jsou to vzdělávací programy, sítě, které usnadňují vzájemnou spolupráci a výměnu informací nebo projekty, které umožňují lepší přístup českých profesionálů a jejich děl na evropský trh. Posláním kanceláře MEDIA Desk Česká republika je především zajistit, aby všechny možnosti nabízené programem MEDIA byly využity co nejlépe ku prospěchu a rozvoji českého audiovizuálního průmyslu. Dále přispívá k šíření informací o programu MEDIA i audiovizuální politice EU a k zapojování českého audiovizuálního sektoru do evropské spolupráce. K hlavním cílům kanceláře MEDIA Desk v roce 2003 proto patřilo zajistit provoz kanceláře jako takové, rozšířit mezi filmovými profesionály a odbornou veřejností povědomí o programu MEDIA a o možnostech, které nabízí pro financování domácího audiovizuálního sektoru. Vedle toho jsme chtěli etablovat kancelář MEDIA Desk jako poradenské místo pro žadatele o finanční podporu z fondů programu. Tyto cíle se nám podařilo s velkým zdarem splnit. Program MEDIA byl viditelný při všech českých audiovizuálních událostech, v odborném i denním tisku. Prostřednictvím inzerce, přímého rozesílání informací a seminářů s profesionály se nám na českém audiovizuálním trhu podařilo vzbudit zájem o program a dění s ním spojené. Výsledkem je, že české audiovizuální projekty předložené v letech 2002 a 2003 získaly formou podpory programu MEDIA více než 30 milionů Kč a že se český audio vizuální sektor začal zapojovat do spolupráce na evropské úrovni Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomohli k dosažení těchto výsledků. Především však za finanční podporu institucím, bez nichž by provoz kanceláře nebyl možný Ministerstvu kultury a Evropské komisi. Ministerstvo kultury zajišťovalo kontakt s programem MEDIA v roce 2002 a i jemu patří uznání za to, že výsledky České republiky jsou tak dobré. Věřím, že naše práce bude pokračovat stejně úspěšně i v příštích letech a že budeme i nadále na pomáhat k rozvoji českého audiovizuálního sektoru. Především však doufám, že v České republice budou i v dalších letech vznikat kvalitní a úspěšné projekty, které budou nejen schopné získat pod poru MEDIA, ale s pomocí této podpory se stanou rovnoprávnými partnery na evropském trhu. V Praze, 13. února 2004 Daniela Kučmášová ředitelka kanceláře 5

6 2.1. Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce 2003 Činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika v roce 2003 byly určovány především tím, že loňský rok byl prvním rokem existence kanceláře. Ovlivnilo je i to, že Česká republika se stala členem programu MEDIA teprve v polovině roku 2002 a český audiovizuální sektor měl proto s programem MEDIA minimum zkušeností. Cílem kanceláře v roce 2003 bylo proto především zajistit provoz kanceláře MEDIA Desk tak, aby mohla na odpovídající úrovni reprezentovat program MEDIA v České republice a naopak zastupovat český audiovizuální sektor vzhledem k programu MEDIA. Dalším cílem bylo poskytovat informace o programu MEDIA a o podpoře, kterou nabízí pro audiovizuální projekty filmovým profesionálům, odborné veřejnosti a dalším cílovým skupinám tak, aby tato podpora mohla být co nejlépe a odpovídajícím způsobem využita. Vedle toho jsme samozřejmě informovali o dalších aktivitách programu MEDIA, audiovizuální politice Evropské unie a o možnostech pro přístup českého audiovizuálního sektoru na evropský trh. Programu MEDIA, Řídícímu programovému výboru a jimi pověřeným subjektům jsme na odpovídající úrovni poskytovali informace o českém audiovizuálním sektoru a jeho potřebách. Posledním hlavním cílem byly asistence a konzultace pro žadatele o podporu z programu MEDIA tak, aby jejich projekty byly co nejúspěšnější při získávání podpory. Konzultace jsme spojovali s aktivním vyhledáváním dalších projektů, které by měly šanci získat podporu z programu MEDIA a s podporou českých profesionálů při zapojování do evropské spolupráce Provoz kanceláře Kancelář MEDIA Desk byla otevřena 2. ledna 2003 v Praze. Prostory kanceláře se nachází v centru města, na adrese Národní 28, což umožňuje kanceláři sloužit jako přirozené kontaktní místo mezi českými audiovizuálními profesionály a programem MEDIA. Kancelář byla v průběhu ledna a února 2003 vybavena nábytkem a výpočetní technikou, faxem a kopírkou. V této době bylo rovněž zajištěno připojení na internet, zavedení telefonních linek a další kancelářské vybavení. Po personální stránce je kancelář zajištěna dvěma pracovníky s odpovídající kvalifikací, praxí v oblasti audiovize a jazykovou vybaveností. 6

7 Kontakt s profesionály Kontakt s filmovými profesionály a odbornou veřejností probíhal prostřednictvím telefonických hovorů, elektronické pošty a při osobních setkáních jak v kanceláři, tak při nejrůznějších audiovizuálních akcích. Kontakt prostřednictvím faxu a běžné pošty byl spíše výjimečný. Při telefonních hovorech se vyřizovaly v převážné většině obecné informace týkající se programu MEDIA, jeho fungování a možností, které nabízí. Odpovědi na konkrétní dotazy byly vyřizovány prostřednictvím u a při osobních setkáních, která probíhala převážně v kanceláři MEDIA Desk nebo při audiovizuálních akcích Mailing Pravidelné rozesílání informací filmovým profesionálům, odborné veřejnosti, institucím a dalším relevantním cílovým skupinám je důležitou součástí komunikační strategie kanceláře MEDIA Desk. Slouží jako hlavní nástroj poskytování aktuálních informací o možnostech financování nabízených programem MEDIA, ale i o vzdělávacích programech podporovaných v programu MEDIA Training a o dalším dění spojeném s programem MEDIA. Na počátku činnosti kanceláře jsme mailing uskutečňovali prostřednictvím profesních asociací Asociace producentů v audiovizi, Asociace provozovatelů kin a Unie filmových distributorů, FITES, ARAS, AČFK, ČFTA a institucí FAMU, NFA, VŠO Písek a VŠO Zlín. Postupně byla vytvořena databáze českých filmových profesionálů, společností a institucí v audiovizuálním sektoru, která obsahuje zhruba 700 adres, je pravidelně aktualizována a doplňována. Databáze je rozdělena na následující kategorie producenti, distributoři, obchodní agenti, nová média, školy, festivaly, kina, instituce a training (organizace, které se zabývají vzdělávacími programy). Součástí databáze jsou i kontakty na zahraniční společnosti, organizace a instituce. Rozdělení databáze zajišťuje, že se potřebné informace dostanou ke všem cílovým skupinám. Mailing jsem uskutečňovali především elektronickou poštou. V průběhu roku bylo odesláno zhruba 80 zpráv, které zpočátku měly formu informačních dopisů od MEDIA Desk. V květnu 2003 vznikl elektronický newsletter s názvem MEDIAservis_číslo_název. Newslettery MEDIAservis slouží především k rychlému sdělování aktuálních informací nebo pozvánek na domácí i zahraniční akce MEDIA, často určených pouze jedné cílové skupině. Všechny newslettery jsou zároveň uveřejňovány jako aktuality na internetových stránkách MEDIA Desk. Mailing uskutečňovaný běžnou poštou sloužil pouze k rozesílání informačního čtvrtletníku MEDIAinfo, informačních materiálů o programu MEDIA a novoročního blahopřání. 7

8 V průběhu roku 2003 byly rozeslány následující zprávy: Leden MEDIA Desk začíná i v České republice Jak na MEDIA? seminář pro zájemce o podporu z fondů programu MEDIA Únor Jak na MEDIA? zpráva o semináři Březen Záznam semináře Jak na MEDIA? Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na Finále Plzeň Kalendář uzávěrek pro rok 2003 Public consultation on the review of the Television without Frontiers directive Duben Seznam filmů podpořených v rámci programu MEDIA v Cannes 2003 Květen Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na festivalu pro děti a mládež Zlín Výsledky výběrové komise 82/2002 Výzva 01/2003 MEDIA Training MEDIA Distribution v Cannes MEDIA Development v Cannes Průběžné vyhodnocení programu MEDIA Návštěvnost v evropských kinech stagnuje, neboť domácí filmy zůstávají na domácích teritoriích Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na festivalu Anifest 2003 Červen Veřejná rozprava o nové generaci programů MEDIA Výsledky výběrové komise 74/2002 Výzva 35/2003 Pilotní projekty Tisková zpráva Europa Cinemas - duben 2003 Prodloužení trvání programu MEDIA do roku 2006 Červenec Výzva 03/2003 Opatření na podporu účasti děl na filmových festivalech Srpen Výzva 65/2003 Podpora přístupu na trh Seznam filmů s podporou programu MEDIA uvedených na festivalu v Benátkách Aktualizovaný adresář kanceláří Media Desk Výsledky výběrové komise 82/2002 I., II. a III. kolo Září Podpory dosud přidělené českým projektům Benátky 2003, Distribuce v Evropě 8

9 Říjen Tisková zpráva k projektu CINEDAYS Listopad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 75/2003 Podpora festivalů Pozvánka na prezentaci Europa Cinemas Prosinec VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 86/2003 Development VYZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 83/2003 Training Pozvánka na seminář Evropské možnosti pro Váš film Kalendář výzev pro předkládání žádostí na rok Internetové stránky Internetové stránky jsou spolu s mailingem dalším důležitým nástrojem komunikace MEDIA Desk s filmovými profesionály. Kromě toho často slouží jako první informační zdroj pro zájemce o podporu z programu MEDIA. Pro internetové stránky byla zaregistrována doména která umožňuje všem uživatelům snadnou lokalizaci stránek při vyhledávání na internetu. Stránky obsahující základní informace o programu MEDIA a nejdůležitější aktuality byly spuštěny hned v prvních dnech provozu kanceláře, což umožnilo upoutat pozornost profesionálů k programu a poskytnout jim alespoň základní informace prostřednictvím internetu. Definitivní verze stránek vznikla v průběhu 1. pololetí Design stránek vychází z barev programu MEDIA, akcentuje modrou barvu jako barvu Evropského společenství. Jako oživení byla použita animace barev a ilustrační fotografie. 9

10 Struktura internetových stránek MEDIA Desk: MEDIA hlavní stránka, slouží jako rozcestník pro čtyři hlavní obsahové části stránek Novinky pravidelně aktualizované informace nové výzvy, výsledky výzev, pozvánky na akce MEDIA, projekty MEDIA Training, informace o iniciativách programu MEDIA uveřejňovány s datem a určením, do jaké oblasti aktualita spadá (informace, pozvánka, Distribution, Promotion, Development, Training, MEDIA jako program) Archiv novinek - archiv všech dosud uveřejněných novinek Program Co je to MEDIA? - základní informace o programu MEDIA, o jeho fungování a struktuře, přehled hlavních systémů financování, vyhodnocování a další průběh programu MEDIA pro začátečníky - vysvětlení pojmů a definic MEDIA, jak podávat žádost, průběh vyhodnocování žádostí Cinedays - průběh Cinedays 2002 a seznam partnerů a patronů MEDIA akce - informace o zvláštních iniciativách programu MEDIA a jejich průběhu Průběžné hodnocení programu MEDIA - aktuální informace o průběhu vyhodnocování Financování Info - stručný přehled a popis systémů financování MEDIA MEDIA Development - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Distribution - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Promotion - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Training - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Pilot Projects - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev Development Distribution Promotion ČKD často kladené dotazy k jednotlivým systémům financování Training Pilot Projects 10

11 MEDIA Desk CZ Program MEDIA v ČR - informace o členství ČR v programu a o výsledcích implementace programu v ČR - přehled udělených podpor - legislativní rámec Co je MEDIA Desk CZ - cíle kanceláře - přehled vykonávaných činností - nabídka konzultací a dalších služeb pro filmové profesionály Lidé - základní informace o zaměstnancích kanceláře včetně profesních životopisů Kontakt - kontaktní údaje Akce MEDIA v ČR - přehled akcí organizovaných MEDIA Desk v ČR MEDIA Training - informace o programu MEDIA Training - katalog kurzů Stipendia - informace o stipendiích pro české profesionály - přehled stipendistů - zprávy stipendistů o absolvovaných kursech MEDIA Linky - linky na aktivity financované programem MEDIA - ECFF, Europa Cinemas, cineuropa.org Adresy - adresář programu MEDIA - další zajímavé adresy CO TO JE? Slovníček výrazů a pojmů - výklad nejčastějších pojmů a definic používaných v programu MEDIA SITEMAP CINEDAYS - průběh Cinedays 2002 a 2003 seznam partnerů a patronů INFO Euro - oficiální kurs EUR 11

12 Publikace Kancelář MEDIA Desk vydává tištěný informační čtvrtletník MEDIA info. MEDIA info má 4 8 stran, vychází čtvrtletně v nákladu 700 výtisků. Poštou je rozesílán všem kontaktům z databáze MEDIA Desk a distribuován při významných audiovizuálních akcích, především na filmových festivalech a při informačních setkáních s profesionály. V roce 2003 vyšla následující čísla MEDIA info: Březen MEDIA info č. 1 Na úvod úvodní slovo ředitelky kanceláře a zástupce MK o programu MEDIA MEDIA Desk Česká republika informace o kanceláři, náplni práce a kontaktní údaje Lidé v MEDIA Desk základní údaje o pracovnících kanceláře MEDIA pro začátečníky kdo může žádat a o jakou podporu, jak probíhá vyhodnocování žádostí Systémy financování programu MEDIA přehled systémů financování a jejich stručný popis Učit se, učit se, učit se ale kde a za co? informace o programech MEDIA Training a možnosti stipendií Kalendář uzávěrek na rok 2003 Červen MEDIA info č. 2 Prodloužení programu MEDIA do roku 2006 informace o prodloužení stávajících programů MEDIA Cena MEDIA Peter Mullan získal cenu MEDIA, která se každoročně uděluje začínajícímu tvůrci za film, který vznikl s podporou MEDIA Nová generace programů MEDIA pro léta návrh koncepce nové generace programů MEDIA Cinedays 2003 informace o druhém ročníku Cinedays, akce zaměřená na zpřístupnění evropské kinematografie Aktuální výzvy popis a uzávěrky aktuálních výzev European Coordination of Film Festivals popis organizace, základní podmínky pro členy popis prvních www stránek specializovaných na evropský film The Marketplace popis neziskové organizace pro marketing a propagaci nezávislé evropské audiovizuální tvorby European Audiovisual Observatory popis veřejnoprávní organizace, zdroj informací o audiovizuálním průmyslu 35 evropských zemí Podpora MEDIA pro české projekty dosud přidělené finanční podpory českým projektům Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů nabídka vzdělávacích programů pro filmové profesionály 12

13 Září MEDIA info č. 3 Cinedays v České republice celoevropský projekt na podporu zpřístupnění evropské kinematografie a její průběh v České republice i2i Audiovisual popis doplňkové iniciativy programu MEDIA Základní informace informace o programu MEDIA a aktuální výzvy k předkládání návrhů European Programmes Market Deauville představení filmového a televizního trhu pouze pro evropské filmy a TV pořady IDF Institut dokumentárního filmu popis české neziskové organizace zaměřené na podporu nezávislého dokumentárního filmu Eurimages popis funkce fondu Rady Evropy zaměřeného na finanční podporu koprodukce evropských fi l m ů České filmové centrum kancelář, která se snaží svými aktivitami zviditelnit současnou českou kinematografii v zahraničí Podpora MEDIA pro české projekty tabulka dosud přidělených finančních podpor z programu MEDIA Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů přehled důležitých evropských vzdělávacích programů pro filmové profesionály Prosinec MEDIA info č. 4 Nová pravidla Eurimages nové podmínky pro získání podpory z fondu Rady Evropy Eurimages Europa Cinemas síť evropských kin a její smysl Aktuální výzvy popis aktuálních výzev a jejich uzávěrek Ostře sledovaný Development popis druhého největšího podpůrného programu MEDIA Proč se účastnit programů MEDIA Training? rozhovory se dvěma účastníky vzdělávacích programů ACE a Cartoon Finance Vedle toho vznikla sada tří informačních publikací o programu MEDIA a o aktivitách s ním spojených, které byly rozeslány poštou všem kontaktům z databáze MEDIA Desk. Dále jsou distribuovány stejnou cestou jako MEDIA info. Design těchto materiálů vycházel z barev programu MEDIA, a jeho cílem bylo prezentovat MEDIA jako seriozní, ale zároveň přitažlivý program, který nabízí celou škálu možností pro všechny oblasti audiovize. Dalším cílem designu těchto informačních tiskovin bylo vytvořit jednotnou vizuální podobu všech materiálů programu MEDIA v České republice. 13

14 Jak na MEDIA?/Základní informace o programu MEDIA náklad 1500, 28 stran, barevná Grafická podoba brožury respektovala rozčlenění programu na části MEDIA Development, Distribution, Promotion, Training a Pilot Projects a jejich zaměření na různé cílové skupiny. U každého systému financování byla uvedena základní charakteristika, jaké projekty podporuje a za jakých podmínek, co se v žádosti hodnotí a kolik peněz je možné získat. Brožura dále obsahuje informace o historii programu a jeho fungování a o základních podmínkách přidělování podpory. MEDIA Training/Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů náklad 1000, skládačka, 14 stran, barevná Přehled vybraných projektů financovaných MEDIA Training s uvedením stručného popisu projektu a zaměření na cílovou skupinu. Informace o projektech MEDIA Training, jejich výhodách a základním rozdělení na tři oblasti psaní scénářů, management a nové technologie. Popsané kursy EMAM, ACE, EAVE, AKMI, Eurodoc, Strategics, Television Business School, European Cinema Exhibition: A New Approach, Sources, To Be Continued, North by Northwest, Step by Step, Multimedia Mater, EAM, X-melina, Cartoon Technology. Kdo je kdo/užitečné adresy z oblasti evropské audiovize náklad 1000, skládačka, 10 stran, barevná Přehled důležitých projektů podporovaných programem MEDIA, které umožňují evropskou spolupráci a usnadňují přístup filmových profesionálů na evropský trh. Uvádí stručný popis projektu a podmínky členství, případně jiného zapojení. Popsané projekty: Cineuropa.org, Europa Cinemas, European Coordination of Film Festivals, The Marketplace. Materiál zároveň obsahuje stručný popis programu MEDIA, který čtenáři usnadní zařazení do kontextu. Plakát MEDIA Formát A2, náklad 500 Plakát se stejným designem jako ostatní publikace. Obsahuje logo a stručný popis systémů financování a kontakt na kancelář MEDIA Desk. Je využíván především k podpoře viditelnosti programu MEDIA při významných audiovizuálních akcích a informačních setkáních s profesionály Překlad materiálů a publikací Pro maximální přiblížení programu MEDIA českému audiovizuálnímu sektoru překládá kancelář MEDIA Desk všechny Výzvy k předkládání návrhů včetně formulářů žádostí do českého jazyka. Dále překládáme všechny významné tiskové zprávy a dokumenty týkající se programu MEDIA a evropské audiovizuální politiky. 14

15 Překlady výzev k Předkládání žádostí včetně formulářů slouží k co nejlepší orientaci žadatelů v pokynech k výzvám, výkladu termínů a významnou měrou napomáhají při vyplňování přihlášek. Pro účely překladů jsme ve spolupráci s překladatelskou agenturou sestavili glosář nejčastěji používaných termínů. V roce 2003 byly přeloženy následující Výzvy k předkládání návrhů: Číslo Oblast Český název 01/2003 MEDIA Training Odborné vzdělávání 03/2003 MEDIA Promotion Opatření na podporu účasti evropských děl a profesionálů na filmových festivalech pořádaných ve třetích zemích 20/2003 MEDIA Distribution Automatická podpora distribuce 35/2003 MEDIA Pilot Projects 65/2003 MEDIA Promotion Podpora přístupu na trh 74/2002 MEDIA Promotion Podpora audiovizuálních festivalů 75/2003 MEDIA Promotion Podpora audiovizuálních festivalů 82/2002 MEDIA Development 83/2003 MEDIA Training Odborné vzdělávání 85/2002 MEDIA Distribution Podpora televizních projektů 86/2003 MEDIA Development 88/2002 MEDIA Distribution Systém selektivní podpory distribuce Studie, analýzy V roce 2003 přispívala kancelář MEDIA Desk do studií IMCA o audiovizuálním průmyslu v přistupujících zemích, dále do publikace u vydané při příležitosti konference From Cultural Diversity to a European Identity a do průběžného hodnocení programu MEDIA Plus. Prováděla i analýzy týkající se úspěšnosti českých audiovizuálních projektů v programu MEDIA pro Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničí a poskytovala těmto institucím další informace týkající se implementace programu MEDIA v České republice. Významná byla také účast zástupce MEDIA Desk při Czech Audiovisual Training Focus Group, kterou v Praze 8. prosince 2003 vedla konzultační agentura Olsberg SPI. Focus Group byla zaměřena na zjištění potřeb českého audiovizuálního sektoru v oblasti dalšího vzdělávání profesionálů v audiovizi. 15

16 MEDIA Training a stipendia Další vzdělávání je jednou z klíčových podmínek úspěchu při vstupu českých audiovizuálních profesionálů a společností na evropský trh a významným způsobem určuje možnosti při zapojování do evropské spolupráce. Proto věnujeme velkou pozornost programům podporovaným v rámci MEDIA Training a jejich propagaci. Podmínky pro účast českých profesionálů v těchto programech se značně odlišují od podmínek v zemích EU. K překážkám v účasti patří jazyková nevybavenost, vysoké účastnické poplatky a také určitá nechuť především starší generace vzdělávat se dál ve svém oboru. Hlavním cílem MEDIA Desk v této oblasti bylo proto nejprve informovat profesionální veřejnost o možnostech a významu projektů MEDIA Training a podtrhnout význam účasti jako investice do profesního rozvoje. Dalším cílem byla propagace jednotlivých projektů MEDIA Training a stálé informování o novinkách a nabídkách kurzů v této oblasti. Při prvním informačním setkání pro profesionály, které proběhlo v Praze 29. ledna 2003, byl proto jeden modul věnován výhradně programu MEDIA Training a představení vybraných projektů podporovaných tímto programem. 22. května 2003 se konalo další informační setkání, zaměřené pouze na MEDIA Training a možnosti stipendií. Seminář navštívilo 27 účastníků z různých oblastí audiovize produkce, distribuce, studenti FAMU a další. Všichni účastníci obdrželi na místě souborný katalog s nabídkou jednotlivých kurzů v angličtině, formulář přihlášky ke stipendiu a seznam 17 nejzajímavějších kurzů s jejich stručným popisem a daty blížících se uzávěrek. Během prezentace byly k dispozici další materiály a informační brožurky jednotlivých organizátorů kurzů a stáží. Dalším prostředkem propagace programu MEDIA Training je čtvrtletník MEDIA info, kde jsou ve zvláštní rubrice MEDIA Training pravidelně uveřejňovány přehledy kursů, informace o stipendiích a rozhovory s absolventy těchto programů. Jako další zdroj informací pro profesionály slouží www stránky MEDIA Desk, kde je opět jedna rubrika věnována vzdělávání profesionálů a newsletter MEDIAservis s oznámeními o datech a uzávěrkách kurzů. Programům MEDIA Training byla věnována i speciální publikace (viz kap ) V neposlední řadě to je distribuce propagačních materiálů jednotlivých projektů na stánku MEDIA při významných audiovizuálních akcích. Tato důrazná informační kampaň, spolu s prvními zprávami profesionálů, kteří tyto kursy již absolvovali, vzbudila zájem českých profesionálů o účast v programech MEDIA Training. Nejvýznamnějším nástrojem zajištění účasti profesionálů v programech MEDIA Training jsou však stipendia, která financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. Základní podmínkou přidělení 16

17 stipendia je, aby byl účastník vybrán organizátorem kurzu. Stipendia přiděluje přímo kancelář MEDIA Desk a je z nich hrazen účastnický poplatek v plné výši a část cestovních a ubytovacích nákladů v závislosti na destinaci. Přehled stipendií přidělených v roce 2003: Jméno Společnost Kurz Výše příspěvku Jana Králíková Prague Indies Productions MEGA MEDIA Kč Denisa Kera FSV UK Cooperative Systems Kč Martin Vandas Parnas Cartoon Finance Kč Pavel Strnad Negativ ACE Kč Konzultace žádostí Vedle poskytování obecných informací o programu MEDIA a o kritériích přidělování podpory poskytla kancelář řadu konzultací žadatelům o finanční podporu při vyplňování a předkládání jejich žádostí programu MEDIA. K některým žádostem proběhlo i více konzultací než jedna. V následující tabulce jsou uvedeny společnosti, jimž MEDIA Desk poskytovala konzultace při vyplňování žádosti: Výzva Společnost (projekt) Promotion and Market Access Výzva 40/2002 Institut dokumentárního filmu TV Broadcasting Výzva 85/2002 Synergia Film Distribution Selective Support Výzva 88/2002 (1. kolo) Cinemart Film Distribution Artcam Distribution Automatic Support Výzva 88/2002 Bontonfilm Bioscop SPI International CinemArt Artcam Festival Support Third Countries Výzva 67/2002 Člověk v tísni Festival Support Výzva 74/2002 (2. kolo) Dny Evropského filmu Člověk v tísni Mezipatra Jihlavský spolek amatérských filmařů Brněnská 16 17

18 Development Výzva 82/2002 Training of Audiovisual Professionals Výzva 1/2003 (1. kolo) Promotion Výzva 65/2003 (2. kolo) Festival Support Výzva 75/2003 (1. kolo) Ateliéry Bonton Zlín AAA studio Bionaut Cineart TV Prague Dědičová Andrea Eufilm GaGa Golden Dawn Goldlabel Entertainment Jakubisko Film Jan Němec Film Luxor Lenka Kny Negativ Parnas Simply Sirena Tauš Viktor Vertigo WIP Institut dokumentárního filmu Trimedia Anifest AČFK České filmové centrum IFTA MFF Karlovy Vary Anifest Festival Evropských filmových úsměvů Novoměstský hrnec smíchu Silect MFF pro děti a mládež Zlín MEDIA Desk poskytla řadu konzultací dalším společnostem i jednotlivcům - Apogeum, P. Smetana, P. Hykl, Krátký film, Dětská televize, Univerzita T. Bati, BFI, Falkon, Nadace film a sociologie, IFTA, České filmové nebe, FF Terezín. 18

19 Spolupráce s Ministerstvem kultury a Evropskou komisí Kancelář MEDIA Desk pravidelně informuje ministerstvo kultury o svých aktivitách, připravovaných tiskových zprávách a významných publikacích. Poskytuje Ministerstvu kultury informace o českém audiovizuálním sektoru a jeho potřebách a připravuje podklady pro jednání českých delegátů v Řídícím programovém výboru MEDIA. Ředitelka kanceláře se spolu se zástupcem Ministerstva kultury pravidelně účastní jako expert při zasedání Řídícího programového výboru MEDIA. Kancelář MEDIA Desk informuje o svých významných aktivitách i pracovníky programu MEDIA a poskytuje jim všechny publikace a tiskové zprávy, které vydává. Rovněž zpřístupňuje výsledky akcí s širším využitím jako byl například přepis semináře se zástupci Europa Cinemas Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích února Setkání ministrů kultury zemí V4 v Levoči, Slovensko Setkání se MEDIA Desk Česká republika účastnila jako člen audiovizuální expertní skupiny. V rámci skupiny byla vedena diskuse o možnostech spolupráce zemí V4 s podporou MEDIA Desk. Výsledkem byly návrhy na vzájemnou spolupráci, formou společné organizaci koprodukčních setkání, podpory distribuce filmů V4, diskusi o koprodukčních dohodách, výběr reprezentativní kolekce filmů zemí V4 pro promítání v kulturních centrech a na festivalech. Využití těchto návrhů závisí na jejich přijetí ministerstvy zemí V února MFF Berlín Účast na akcích pořádaných programem MEDIA. Školení k problematice různých finančních programů a osobní konzultace s pracovníky programu MEDIA. Jednání s pracovníky oddělení MEDIA v EAC MEDIA Distribution Hughes Becquart, MEDIA Training Judith Johannes a TAO Distribution Chris Miller, MEDIA Development Soon Mi Peten. Tradiční společenské setkání MEDIA v Rotes Rathaus a společná večeře kanceláří MEDIA Desk byly přínosné především z hlediska navázání nových pracovních kontaktů v rámci programu MEDIA (např. MEDIA Desk Berlin, Varšava, Kodaň, Mnichov, pracovníci programu) a k vybudování sítě pro konzultaci záležitostí spojených s programem MEDIA. Osobní jednání se zástupci vzdělávacích aktivit a programů financovaných MEDIA Training, které mají zájem o účast českých filmových profesionálů. Cartoon Network Annick Maes, Ateliers du Cinema Européen (ACE) Sophie Bourdon, European Audiovisual Enterpreneurs (EAVE) Catherine Buresi, Master School Drehbuch Oliver Schulte a Sources Marion Gompper. 19

20 března Pracovní a informační setkání kanceláří MEDIA Desk v Bruselu Setkání organizované Evropskou komisí bylo zahájeno schůzkou nově vzniklých kanceláří MEDIA Desk z Bulharska, Lotyšska, Litvy, Estonska, Slovenska a Polska. Informace o stipendiích pro účastníky programů MEDIA Training z nových zemí, návštěva Technical Assistance Office spojená se seznámením s jednotlivými odděleními, která se zabývají vyhodnocováním žádostí o finanční podporu. Následovalo setkání všech zástupců kanceláří MEDIA Desk s pracovníky programu MEDIA spojené s informacemi o novinkách v jednotlivých systémech financování, o průběžném hodnocení programu MEDIA a s vyhodnocením Cinedays 2002 a informacemi o novém ročníku Cinedays Poslední součástí setkání byly pracovní skupiny, v nichž se projednávaly nové pokyny k Výzvám, změny v podmínkách přidělování podpory a další dubna Festival českého filmu Finále Plzeň Návštěva nejvýznamnější přehlídky českých hraných a dokumentárních filmů spojená s prezentací programu MEDIA pro filmové profesionály. Během prezentace bylo distribuováno první číslo informačního čtvrtletníku MEDIA info a další informační materiály, následovala individuální jednání s producenty a dalšími profesionály května Mezinárodní festival animovaných filmů Anifest Mezinárodní soutěžní přehlídka animované tvorby spojená s burzou námětů mladých autorů. Festival má velmi kvalitní program a mezinárodní účast, přibližuje animovanou tvorbu především mladým divákům. Přednáška Program MEDIA a animovaný film v rámci semináře Trh animovaného filmu dnes a zítra. Představení programu MEDIA, jeho finanční mechanismy zaměřené na tvůrce a producenty. Možnosti dalšího vzdělávání v oblasti animovaného filmu. O všech akcích MEDIA na festivalu Anifest byli profesionálové informováni ovou pozvánkou rozesílanou před festivalem prostřednictvím databáze MEDIA Desk a tištěnou pozvánkou distribuovanou v průběhu festivalu. Na festivalu se dále uskutečnila setkání s profesionály na informačním stánku MEDIA, informační bod MEDIA byl umístěn také v prostorách akreditačního centra května Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín Mezinárodní soutěžní přehlídka dětských filmů s dlouhou tradicí. Součástí programu je i soutěž debutů a filmů ze zemí V4, k doprovodným akcím patří koprodukční fórum. Během festivalu byl profesionálům k dispozici informační stánek programu MEDIA v prostorách festivalového centra. Na informačním stánku se uskutečnila setkání s profesionály z různých oblastí zástupci jiných festivalů, filmovými producenty, nebo studenty. K dispozici byly informační materiály programu, přihlášky a pokyny. Informační stojan MEDIA byl umístěn v prostorách festivalu na viditelném místě. Obsahoval čtvrtletník MEDIA info, různé nabídky stáží a další informační materiály. O akcích MEDIA na festivalu byli profesionálové informováni ovou pozvánkou rozesílanou před festivalem prostřednictvím databáze MEDIA Desk, dále tištěnou pozvánkou distribuovanou během festivalu. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 vyhlášené Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, Czech Film Commission a Asociací producentů v audiovizi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Opatření/nástroje komunikace a propagace Návrh ročního komunikačního plánu OPŽP pro rok 2008 Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Rozpoče t cca (Kč) Zdroj dat On-line komunikace

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Hodnocení informačních akcí

Hodnocení informačních akcí Hodnocení informačních akcí Oldřich Čepelka 27. února 2009 IREAS centrum, s.r.o. K některým závěrům: Jaké informační akce se konaly, jaký měly charakter? Rozhodujícími formami informačních akcí byly konference

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Státní fond kinematografie vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303 Česká republika E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz OBSAH 1. ÚVOD.......................................................

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN Operační program Rozvoj lidských zdrojů VERZE 1.2 ČERVEN 2005 17. 6. 2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 12 z 14 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY... 5 2.1 Cíle...

Více

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa Kreativní Evropa 2014-2020 O programu Nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin vzdělávání pro profesionály a umělce

Více

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie Státní fond kinematografie Dlouhodobá koncepce 2014-2019 Strana 1 Dlouhodobá koncepce 2014-2019 Dlouhodobá koncepce na šestileté období 2014 až 2019 zahrnuje v této verzi a) základní teze dlouhodobé politiky

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Hodnocení

2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Hodnocení 2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Hodnocení Cíle výzvy 2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 byly:

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Fresh Film Fest Praha 2011

Fresh Film Fest Praha 2011 8. Mezinárodní filmový fes5val debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2011 Statut Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní fes5val filmové tvorby. Zásadní důraz klade na tvorbu filmových škol

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH MECHANISMŮ EHP/NORSKA V OBDOBÍ 03/2007 07/2007 JEDNÁNÍ 4. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRAHA 31. 7. 2007 ÚVOD Předložená Zpráva o implementaci zpracovaná pro jednání 4.Monitorovacího

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky PhDr. Linda Jansová, Ph.D. (linda.jansova@nkp.cz) Kateřina Nekolová, M.A. (katerina.nekolova@nkp.cz) přednáší PhDr. Vít Richter (vit.richter@nkp.cz)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Sekretariát musí bezpodmínečně nejpozději V DEN UVEDENÝ JAKO POSLEDNÍ DEN LHŮTY obdržet tyto dokumenty (termíny pro podávání žádostí

Více

SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006. Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci.

SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006. Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci. SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006 31.12.2006, Novoroční přání Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci. 31.12.2006, Systém aktualit od ledna

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi

Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi 1. Základní informace o sdružení Název: SPAFi Právní forma: Občanské sdružení Sídlo: Kouřimská 2337 / 11, 130 00 Praha 3 Datum registrace:

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Materiál zpracován na základě zadání Institutu umění v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015).

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Akční plán na léta

Akční plán na léta zakázka č. 0396/200/2007 Akční plán na léta 2008-2010 jako součást Aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje září 2007 Název dokumentu: Akční plán na

Více

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD)

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Zkušenosti z realizace projektu Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Nositel projektu: Partneři projektu: APRA Praha asociace PR agentur M&J Consulting s.r.o., Pardubice První regionální

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více