Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2008/09"

Transkript

1 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: Fax:

2 Výroční zpráva Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč za školní rok 2008/2009 Obsah: o Základní informace o PPP o Materiální a finanční podmínky pro práci PPP o Personální podmínky v PPP Třebíč o Další vzdělávání odborných pracovníků o Účast PPP v grantových programech o Statistické údaje o činnosti PPP za školní rok 2008/09 o Individuální případová práce o Skupinové činnosti o Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami o Péče o děti mimořádně nadané o Péče o děti multikulturního prostředí o Prevence sociálně nežádoucích jevů u mládeže o Vzdělávací aktivity PPP o Propagační, publikační a metodická činnost o Spolupráce s dalšími institucemi o Závěr 2

3 Základní informace o PPP Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení, jejím zřizovatelem je kraj Vysočina. PPP působí v Třebíči od roku S účinností od je PPP Třebíč zapsána do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR. Od roku 1998 je samostatným právním subjektem. Legislativním rámcem pro činnost Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč je především zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Práce s klienty se dále řídí vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. S údaji o klientele PPP je nakládáno podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V oblasti personální se PPP řídí zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhláškou 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Ve své činnosti PPP vychází z vypracované Koncepce činnosti PPP Třebíč na období a Plánu práce PPP na příslušný školní rok. Materiální a finanční podmínky práce PPP Třebíč PPP v okrese Třebíč působí na třech pracovištích. Hlavní pracoviště je v Třebíči na ul. Vltavínské 1289 a dvě odloučená pracoviště jsou v Náměšti n. Oslavou, Masarykovo nám. 243 a v Moravských Budějovicích, Chelčického 904. PPP není vlastníkem žádné budovy, všechny tři pracoviště se nacházejí v pronajatých prostorách, které však pro činnost PPP vyhovují. 3

4 Všechna pracoviště jsou dobře vybavena. Každý pracovník má samostatnou místnost opatřenou funkčním a esteticky vyhovujícím nábytkem, na pracovišti v Třebíči je i místnost pro skupinové činnosti. Všichni pracovníci mají k dispozici počítače, které jsou na jednotlivých pracovištích propojeny počítačovými sítěmi. Na všech počítačích je zajištěn přístup k internetu, každý pracovník má svou vlastní ovou schránku. Odborní pracovníci jsou dostatečně vybaveni testy, pomůckami a pracovními listy, odbornou literaturou a kancelářským materiálem. PPP poskytuje veškeré služby klientům bezplatně. Financována je z rozpočtu kraje Vysočina příspěvkem na provoz organizace a ze státního rozpočtu příspěvkem MŠMT ČR na přímé náklady spojené se vzděláváním, tj. především na platy zaměstnanců. V organizaci je zaveden účinný systém vnitřní finanční kontroly. Hospodaření organizace je také pravidelně kontrolováno odborem školství Krajského úřadu kraje Vysočina prostřednictvím finančních uzávěrek, dále orgány veřejnosprávní kontroly a Českou školní inspekcí. Personální podmínky v PPP Třebíč Tým pracovníků PPP v roce 2008/09 tvořilo 5 psychologů, 4 speciální pedagogové, sociální pracovnice a hospodářka. Kvalifikace odborných pracovníků plně odpovídá požadavkům zákona o pedagogických pracovnících. Pracovníci PPP jsou povětšinou dlouholetými zaměstnanci a jsou vysoce erudovaní jak pro diagnostickou, tak i pro terapeutickou a reedukační činnost. Psychologové jsou absolventy psychoterapeutických výcviků - v kognitivně behaviorální terapii, ve skupinové psychoterapii, rodinné terapii, katathymně imaginativní psychoterapii, relaxační terapii, arteterapii a jiných neverbálních technikách, v krizové intervenci ad. Speciální pedagožky jsou absolventkami mnohých kursů k reedukaci poruch učení a dalších výukových obtíží Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, metoda MUDr. Kleplové Vývoj úspěchu dítěte, grafomotorika podle Heyrovské, Dílčí oslabení výkonu, programy Dr. Kuncové KUPOZ, KUMOT, KUPREV, Metoda dobrého startu ad. 4

5 Další vzdělávání pracovníků PPP Všichni odborní pracovníci se průběžně vzdělávají, přičemž využívají nabídky vzdělávacích institucí - IPPP, Dyscentrum Praha, NIDV, Vysočina Education ad. Většina z absolvovaných seminářů a kursů je akreditována MŠMT ČR. V roce 2008/09 zaměstnanci PPP strávili dalším vzděláváním celkem 70 dní, přičemž absolvovali tato školení : Dlouhodobá odborná školení, vícedenní semináře Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - 80 hod. Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD - 42 hod. Mgr. Ryglová Výcvik v integrované supervizi - 34 hod. - PhDr. Matějková Výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii - 30 hod. - PhDr. Němcová Vedení k úspěchu dítěte (supervize) - 16 hod. - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová Integrace v psychoterapii - 16 hod. - Mgr. Veselý Jednodenní odborné semináře SPU u adolescentů a dospělých - Mgr. Kulhánek, Mgr. Veselý Problematika náhradní rodinné péče - Mgr. Kulhánek Posttraumatický rozvoj osobnosti - Mgr. Veselý Práce psychologa s rodinou s onkologickým onemocněním - Mgr. Veselý Syndrom CAN, týrané a zneužívané dítě - Mgr. Veselý Problematika změn dnešní rodiny - Mgr. Ryglová Dysfazie - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová, Mgr. Ryglová, PhDr. Němcová Dítě s LMD - Mgr. Svobodová Funkční školení Poradenské dny (3dny) PhDr. Němcová Seminář pro ředitele PPP (psaní zpráv, informovaný souhlas) - PhDr. Němcová Seminář pro metodiky prevence PPP (2 dny) PhDr. Matějková Pracovní skupina metodiků pro nadané děti (4 dny) PhDr. Němcová 5

6 Práce s nadanými dětmi na 1. st. ZŠ - PhDr. Němcová Matematické schopnosti u mimořádně nadaných dětí - PhDr. Němcová Aspergerův syndrom a nadané děti - PhDr. Němcová Psychol. aspekty péče o nadané děti v SR - PhDr. Němcová Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová, Mgr. Svobodová, Mgr. Ryglová Školení hospodářek (5 x 1 den) Svobodová Pracovníci PPP se scházejí 1x měsíčně na společných pracovních poradách, kde se seznamují s aktuálními informacemi ve školství, prováděny jsou rozbory případové práce a je zde referováno o nových poznatcích ze strany účastníků kursů a vzdělávacích seminářů. Statistické údaje o činnosti PPP ve školním roce 2008/09 PPP individuálně navštívilo 1798 klientů (z toho 257 zdravotně postižených). se kterými se uskutečnilo 2526 návštěv. Provedeno bylo 54 skupinových vyšetření, kterých se zúčastnilo dalších dětí, žáků a studentů. Pracovníci uskutečnili 603 metodických konzultací s učiteli, z toho 167 osobně ve školách. S klienty se uskutečnilo 114 skupinových setkání - terapeutických, výcvikových či reedukačních. Pracovníci PPP realizovali 57 přednášek a besed pro žáky, studenty nebo pro rodiče a 8 odborných seminářů pro učitele. 6

7 Účast PPP v grantových programech Projekt Preventivní aktivity PPP v Třebíči opět uspěl v dotačním programu MŠMT. Projekt se týkal vzdělávacích činností pro školní metodiky prevence a též skupinové práce s žáky a studenty ve školách adaptační pobytové kursy, intervenční programy pro třídy s problematickými vztahy, interaktivní skupinový vrstevnický program, antistresový program pro maturanty ad. PPP obdržela dotaci ve výši Kč. Individuální případová práce Případová práce tvoří hlavní náplň činnosti PPP. Každé ze tří pracovišť zajišťovalo péči o děti, žáky a studenty ze škol ve svém příslušném regionu. Tím byla velmi dobře zajištěna dostupnost služeb pro klienty PPP i pro učitele. Odborní pracovníci řeší široké spektrum problémů klientů ve věku zhruba od 3 do 19 let. Pomáhají nalézat vzdělávací cesty pro handicapované děti, řeší výukové i výchovné obtíže, dále problémy týraných, zneužitých či šikanovaných dětí, neurotické obtíže dětí, jejich osobní i rodinné problémy. Protože v okrese Třebíč není Speciálně pedagogické centrum ani Středisko výchovné péče, nahrazuje PPP často činnost i těchto institucí. Poradnu navštívilo individuálně 1798 klientů, se kterými se uskutečnilo 2526 setkání. Skupinové činnosti Speciální pedagožky na odloučených pracovištích Mgr. Svobodová a Mgr. Ryglová z podnětu škol provedly screeningová šetření zaměřená na předškolní diagnostiku v MŠ a depistáž v rámci prevence poruch učení na 1. stupni ZŠ celkem 98 dětí. Děti, u kterých byly zjištěny některé vývojové obtíže, byly pak zařazeny do kursů předškolní přípravy. Uskutečnily se 4 běhy kursu po 10 setkáních. 7

8 V reedukační práci speciálních pedagogů s klienty s poruchami učení se velmi osvědčuje náprava motoriky, a to nejen motoriky ruky pro psaní, ale především nácvik motorické koordinace celého těla. Jde o aplikaci nové originální komplexní metodiky podle MUDr. Kleplové, která vychází z fyziologického vývoje pohybu dítěte a která může dítěti v jakémkoli věku pomoci ke korekci nebo odstranění školních problémů a k plnému uplatnění jeho schopností. V Třebíči se uskutečnilo 10 setkání kursu motorických cvičení pro děti a jejich rodiče. Kursy vedly lektorky Mgr. Pokorná a Mgr. Ustohalová. (Další skupinové činnosti jsou popsány v kapitole Prevence sociálně patologických jevů.) Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami Děti se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří většinu klientely PPP. Zajištěna je úzká spolupráce se školami. Psychologové i speciální pedagogové metodicky vedou učitele těchto dětí, doporučují vhodné pedagogické postupy a konzultují vytváření individuálních vzdělávacích programů zejména pro zdravotně postižené děti. V roce 2008/09 poradnu navštívilo 257 zdravotně postižených dětí a žáků. Pracovníci PPP doporučili k individuální nebo skupinové integraci do běžných základních nebo mateřských škol 128 klientů. Účinnost individuálních vzdělávacích plánů je 2x ročně kontrolována příslušným pracovníkem (konzultantem) PPP buď formou návštěvy klienta a jeho rodičů v PPP nebo osobní návštěvou konzultanta ve škole. Kontrolováno bylo 92 individuálních vzdělávacích plánů žáků základních škol. Péče o děti mimořádně nadané Zvláštní kategorií dětí, které mají rovněž speciální vzdělávací potřeby jsou nadané děti. Péče o tyto děti se v našem školství teprve rozvíjí. Ve školním roce 2008/09 PPP řešila vzdělávání 15 nadaných žáků, z toho u 7 žáků ZŠ byl realizován individuální vzdělávací plán. Ředitelka PPP působí jako krajská koordinátorka péče o nadané děti v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství. Je členkou pracovní skupiny pro práci s nadanými dětmi v Institutu ped.-psych. poradenství Praha. Náplní práce koordinátora je především poskytování informací a poradenská podpora pedagogům, kteří pracují s mimořádně nadanými dětmi a rodičům těchto dětí. Koordinátor metodicky vede ostatní 8

9 poradenská zařízení. Také spolupracuje se vzdělávacími centry pro učitele v kraji a podle požadavků škol lektorsky vede semináře na téma nadání dětí. Péče o děti multikulturního prostředí V rámci dlouhodobé systematické péče o děti multikulturního prostředí, především ze sociálně znevýhodněných skupin pokračovala spolupráce s třebíčským Komunitním (dříve Romským) centrem Ambrela. Metodička pro multikulturní problematiku PhDr. Matějková v uplynulém školním roce realizovala - 20 psychologických vyšetření dětí pro výukové nebo výchovné obtíže - 6 konzultací s rodiči - 15 metodických konzultací se 7 pedagogy ZŠ vyučujícími romské děti - spolupráce s dalšími subjekty OSPOD, městská policie, Policie ČR. Prevence sociálně nežádoucích jevů u mládeže V PPP pracuje jako okresní metodička prevence PhDr. Matějková. V uplynulém školním roce pro metodiky prevence na školách uspořádala 3 semináře : - Prevence alkoholismu a nikotinismu ve školách 2x - Rizikové subkultury mládeže Zpracovala metodickou příručku pro učitele Kyberšikana (14 stran). Je členkou pracovní skupiny pro strategii drogové prevence na KÚ Jihlava a též členkou komise prevence kriminality při MěÚ Třebíč. V roce 2008/09 se podílela na hodnocení 6 projektů škol a školských zařízení, kterým byla poskytnuta dotace z grantového programu MŠMT preventivní aktivity, a 6 projektů dotovaných z grantového systému MěÚ Třebíč. Ve 2 projektech (Intervenční programy DDM Hrádek a Preventivní programy o.s. Střed) působila jako supervizor. Za PPP Třebíč zpracovala projekt Preventivní aktivity PPP Třebíč, který byl podpořen dotací z MŠMT ve výši 30 tis. Kč. 9

10 Tradicí je již spolupráce PPP se středními školami na pořádání adaptačních kursů pro nově vznikající kolektivy žáků prvních ročníků. Metodička prevence participovala na programu pro 4 školy - SPŠ stavební Třebíč, Obch. akademie Třebíč, Gymnazium Třebíč a SVŠ, SZeŠ a SZŠ Třebíč, celkem pro 13 tříd studentů prvních ročníků (350 účastníků). Na žádost škol byly realizovány intervenční programy pro 6 tříd z 5 škol v Třebíči, Moravských Budějovicích a Náměšti nad Oslavou. Pro 31 tříd ze 7 škol vedla Dr. Matějková interaktivní preventivní programy a uskutečnila dotazníková šetření ve 35 třídách. V oblasti prevence uskutečnila 84 metodických konzultací s učiteli. Na SVŠ, SZeŠ a SZŠ v Třebíči probíhal pod jejím vedením terapeutický program Helpklub pro rizikové studenty prvních ročníků. Uskutečnilo se 7 skupinových setkání. Na Gymnaziu Třebíč metodička prevence vedla výcvikovou skupinu KLUB P+, jehož členové působí jako peer aktivisté na své škole a nebo pracují s dětmi v třebíčském Komunitním centru nebo v nízkoprahových zařízeních - Klub Zámek a Sklep. Studenti pomáhají také s programem adaptačních kursů pro 1. ročníky středních škol. Jedná se o sociálně psychologický a metodický výcvik, uskutečnilo se 17 setkání včetně 2 celodenních zážitkových programů. Na Obchodní akademii probíhal Antistresový program pro maturanty, se kterými se uskutečnilo celkem 8 setkání. Vzdělávací aktivity PPP Pracovníci PPP zorganizovali a lektorsky vedli 65 vzdělávacích seminářů, přednášek a besed. Pro pedagogické pracovníky: Prevence násilí a agresivního chování - PhDr. Matějková Problematika dospívání v kontextu prevence - PhDr. Matějková Vývojové vady u předškolních dětí - Mgr. Kulhánek Školní zralost 2x - Mgr. Ustohalová Prevence alkoholismu a nikotinismu - 2x - PhDr. Matějková Rizikové subkultury mládeže - PhDr. Matějková 10

11 Pro žáky, rodiče, popř. další veřejnost: Prevence sociálně nežádoucího chování mládeže 45 x - PhDr. Matějková Metodika MUDr. Kleplové - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina Mgr. Pokorná, Ustohalová Cvičení hrubé motoriky - Mgr. Ryglová Cvičení grafomotoriky - Mgr. Ryglová Příprava předškoláka na školu - 8x - Mgr. Kulhánek, Mgr. Ustohalová, Mgr. Ryglová, PhDr. Matějková, PhDr. Němcová Propagační, publikační a metodická činnost PPP Třebíč PPP Třebíč má své webové stránky - Zde je možné najít informace o nabízených službách a o zaměstnancích PPP, zajímavé články pro rodiče či učitele, vyvěšena je výroční zpráva, fotogalerie z činností PPP, je zde elektronická objednávka k návštěvě PPP a možnost zasílání dotazů odborným pracovníkům PPP. Obsah stránek je průběžně obnovován a aktualizován. Činnost PPP je propagována také na různých akcích ve městě Třebíč, tradiční je účast na zářijových Dnech zdraví, v PPP byl uspořádán Den otevřených dveří s odborným seminářem. PPP se presentovala také v rámci mezinárodní akce Týden pro inkluzi konané v září 2008 uspořádáním přednášky Metoda instrumentálního obohacování R.Feuersteina pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Přednášku pro učitele i laickou veřejnost včetně ukázkové hodiny práce s dětmi realizovaly v Knihovně v Třebíči speciální pedagožky Mgr. Ustohalová a Mgr. Pokorná. Byly vytvořeny nové metodické materiály : Celostní program vývoje vedení k úspěchu dítěte (67 stran) - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová Kyberšikana (14 stran) - PhDr. Matějková Náměty pro cvičení s předškoláky - Mgr. Ryglová Rodičům dětí s vývojovými poruchami učení - Mgr. Ryglová Dotazníky pro učitele - Péče o integrovaného žáka v ZŠ Hodnocení poskytované pedagogické asistence 11

12 Spolupráce s dalšími institucemi Pracovníci PPP se zúčastňují akcí pořádaných Asociací pracovníků PPP v Praze i vzdělávacích akcí Asociace psychologů ve školství v Brně. Speciální pedagožky navštěvují setkání pořádaná Dyscentrem Praha. Ředitelka PPP se účastní poradenských dnů a porad ředitelů pořádaných MŠMT a metodickým orgánem Institutem pedagogicko-psychologického poradenství Praha. Metodička prevence se pravidelně zúčastňovala jednání komise prevence kriminality a drogové prevence MěÚ Třebíč. Účastní se jednání komise pro hodnocení preventivních programů škol a školských zařízení na KÚ Jihlava. Působí též v pracovní skupině pro tvorbu protidrogové strategie kraje Vysočina. Spolupracuje s Policií ČR i s Městskou policií v Třebíčí. Tradiční je spolupráce s OSPOD všech 3 městských úřadů v okrese. Ředitelka PPP se účastní jednání komise sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Třebíči. Všichni odborní pracovníci PPP často konzultují s pracovníky OSPOD v záležitostech našich společných klientů. Rovněž dlouhodobá je spolupráce s praktickými dětskými lékaři a též s ambulancí dětské psychiatrie (MUDr. Novosadová) a dětské neurologie (MUDr. Hamrozi) Závěr PPP Třebíč ve školním roce 2008/09 pracovala úspěšně, nepotýkala se s žádnými vážnějšími problémy materiálními, finančními ani personálními. Počty případové práce se již několik let pohybují na přibližně stejných hodnotách (kolem klientů a návštěv), což znamená pro odborné pracovníky PPP velké vytížení. Objednací lhůty jsou od jednoho do tří měsíců. Poradna vykazuje též značné množství skupinové práce s klienty. Školy projevují zájem o spolupráci s PPP (zejména o skupinové činnosti se třídami, skríninky a depistáže, vzdělávací akce apod.) v takové míře, že z časových a kapacitních důvodů není možné vždy vyhovět.. Všichni zaměstnanci PPP však vyvíjejí maximální úsilí k tomu, aby uspokojili požadavky všech klientů i škol v okrese. V Třebíči, Zpracovala: PhDr. Miluše Němcová, ředitelka PPP Třebíč 12

13 13

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více