Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2008/09"

Transkript

1 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: Fax:

2 Výroční zpráva Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč za školní rok 2008/2009 Obsah: o Základní informace o PPP o Materiální a finanční podmínky pro práci PPP o Personální podmínky v PPP Třebíč o Další vzdělávání odborných pracovníků o Účast PPP v grantových programech o Statistické údaje o činnosti PPP za školní rok 2008/09 o Individuální případová práce o Skupinové činnosti o Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami o Péče o děti mimořádně nadané o Péče o děti multikulturního prostředí o Prevence sociálně nežádoucích jevů u mládeže o Vzdělávací aktivity PPP o Propagační, publikační a metodická činnost o Spolupráce s dalšími institucemi o Závěr 2

3 Základní informace o PPP Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení, jejím zřizovatelem je kraj Vysočina. PPP působí v Třebíči od roku S účinností od je PPP Třebíč zapsána do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR. Od roku 1998 je samostatným právním subjektem. Legislativním rámcem pro činnost Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč je především zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Práce s klienty se dále řídí vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. S údaji o klientele PPP je nakládáno podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V oblasti personální se PPP řídí zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhláškou 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Ve své činnosti PPP vychází z vypracované Koncepce činnosti PPP Třebíč na období a Plánu práce PPP na příslušný školní rok. Materiální a finanční podmínky práce PPP Třebíč PPP v okrese Třebíč působí na třech pracovištích. Hlavní pracoviště je v Třebíči na ul. Vltavínské 1289 a dvě odloučená pracoviště jsou v Náměšti n. Oslavou, Masarykovo nám. 243 a v Moravských Budějovicích, Chelčického 904. PPP není vlastníkem žádné budovy, všechny tři pracoviště se nacházejí v pronajatých prostorách, které však pro činnost PPP vyhovují. 3

4 Všechna pracoviště jsou dobře vybavena. Každý pracovník má samostatnou místnost opatřenou funkčním a esteticky vyhovujícím nábytkem, na pracovišti v Třebíči je i místnost pro skupinové činnosti. Všichni pracovníci mají k dispozici počítače, které jsou na jednotlivých pracovištích propojeny počítačovými sítěmi. Na všech počítačích je zajištěn přístup k internetu, každý pracovník má svou vlastní ovou schránku. Odborní pracovníci jsou dostatečně vybaveni testy, pomůckami a pracovními listy, odbornou literaturou a kancelářským materiálem. PPP poskytuje veškeré služby klientům bezplatně. Financována je z rozpočtu kraje Vysočina příspěvkem na provoz organizace a ze státního rozpočtu příspěvkem MŠMT ČR na přímé náklady spojené se vzděláváním, tj. především na platy zaměstnanců. V organizaci je zaveden účinný systém vnitřní finanční kontroly. Hospodaření organizace je také pravidelně kontrolováno odborem školství Krajského úřadu kraje Vysočina prostřednictvím finančních uzávěrek, dále orgány veřejnosprávní kontroly a Českou školní inspekcí. Personální podmínky v PPP Třebíč Tým pracovníků PPP v roce 2008/09 tvořilo 5 psychologů, 4 speciální pedagogové, sociální pracovnice a hospodářka. Kvalifikace odborných pracovníků plně odpovídá požadavkům zákona o pedagogických pracovnících. Pracovníci PPP jsou povětšinou dlouholetými zaměstnanci a jsou vysoce erudovaní jak pro diagnostickou, tak i pro terapeutickou a reedukační činnost. Psychologové jsou absolventy psychoterapeutických výcviků - v kognitivně behaviorální terapii, ve skupinové psychoterapii, rodinné terapii, katathymně imaginativní psychoterapii, relaxační terapii, arteterapii a jiných neverbálních technikách, v krizové intervenci ad. Speciální pedagožky jsou absolventkami mnohých kursů k reedukaci poruch učení a dalších výukových obtíží Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, metoda MUDr. Kleplové Vývoj úspěchu dítěte, grafomotorika podle Heyrovské, Dílčí oslabení výkonu, programy Dr. Kuncové KUPOZ, KUMOT, KUPREV, Metoda dobrého startu ad. 4

5 Další vzdělávání pracovníků PPP Všichni odborní pracovníci se průběžně vzdělávají, přičemž využívají nabídky vzdělávacích institucí - IPPP, Dyscentrum Praha, NIDV, Vysočina Education ad. Většina z absolvovaných seminářů a kursů je akreditována MŠMT ČR. V roce 2008/09 zaměstnanci PPP strávili dalším vzděláváním celkem 70 dní, přičemž absolvovali tato školení : Dlouhodobá odborná školení, vícedenní semináře Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - 80 hod. Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD - 42 hod. Mgr. Ryglová Výcvik v integrované supervizi - 34 hod. - PhDr. Matějková Výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii - 30 hod. - PhDr. Němcová Vedení k úspěchu dítěte (supervize) - 16 hod. - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová Integrace v psychoterapii - 16 hod. - Mgr. Veselý Jednodenní odborné semináře SPU u adolescentů a dospělých - Mgr. Kulhánek, Mgr. Veselý Problematika náhradní rodinné péče - Mgr. Kulhánek Posttraumatický rozvoj osobnosti - Mgr. Veselý Práce psychologa s rodinou s onkologickým onemocněním - Mgr. Veselý Syndrom CAN, týrané a zneužívané dítě - Mgr. Veselý Problematika změn dnešní rodiny - Mgr. Ryglová Dysfazie - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová, Mgr. Ryglová, PhDr. Němcová Dítě s LMD - Mgr. Svobodová Funkční školení Poradenské dny (3dny) PhDr. Němcová Seminář pro ředitele PPP (psaní zpráv, informovaný souhlas) - PhDr. Němcová Seminář pro metodiky prevence PPP (2 dny) PhDr. Matějková Pracovní skupina metodiků pro nadané děti (4 dny) PhDr. Němcová 5

6 Práce s nadanými dětmi na 1. st. ZŠ - PhDr. Němcová Matematické schopnosti u mimořádně nadaných dětí - PhDr. Němcová Aspergerův syndrom a nadané děti - PhDr. Němcová Psychol. aspekty péče o nadané děti v SR - PhDr. Němcová Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová, Mgr. Svobodová, Mgr. Ryglová Školení hospodářek (5 x 1 den) Svobodová Pracovníci PPP se scházejí 1x měsíčně na společných pracovních poradách, kde se seznamují s aktuálními informacemi ve školství, prováděny jsou rozbory případové práce a je zde referováno o nových poznatcích ze strany účastníků kursů a vzdělávacích seminářů. Statistické údaje o činnosti PPP ve školním roce 2008/09 PPP individuálně navštívilo 1798 klientů (z toho 257 zdravotně postižených). se kterými se uskutečnilo 2526 návštěv. Provedeno bylo 54 skupinových vyšetření, kterých se zúčastnilo dalších dětí, žáků a studentů. Pracovníci uskutečnili 603 metodických konzultací s učiteli, z toho 167 osobně ve školách. S klienty se uskutečnilo 114 skupinových setkání - terapeutických, výcvikových či reedukačních. Pracovníci PPP realizovali 57 přednášek a besed pro žáky, studenty nebo pro rodiče a 8 odborných seminářů pro učitele. 6

7 Účast PPP v grantových programech Projekt Preventivní aktivity PPP v Třebíči opět uspěl v dotačním programu MŠMT. Projekt se týkal vzdělávacích činností pro školní metodiky prevence a též skupinové práce s žáky a studenty ve školách adaptační pobytové kursy, intervenční programy pro třídy s problematickými vztahy, interaktivní skupinový vrstevnický program, antistresový program pro maturanty ad. PPP obdržela dotaci ve výši Kč. Individuální případová práce Případová práce tvoří hlavní náplň činnosti PPP. Každé ze tří pracovišť zajišťovalo péči o děti, žáky a studenty ze škol ve svém příslušném regionu. Tím byla velmi dobře zajištěna dostupnost služeb pro klienty PPP i pro učitele. Odborní pracovníci řeší široké spektrum problémů klientů ve věku zhruba od 3 do 19 let. Pomáhají nalézat vzdělávací cesty pro handicapované děti, řeší výukové i výchovné obtíže, dále problémy týraných, zneužitých či šikanovaných dětí, neurotické obtíže dětí, jejich osobní i rodinné problémy. Protože v okrese Třebíč není Speciálně pedagogické centrum ani Středisko výchovné péče, nahrazuje PPP často činnost i těchto institucí. Poradnu navštívilo individuálně 1798 klientů, se kterými se uskutečnilo 2526 setkání. Skupinové činnosti Speciální pedagožky na odloučených pracovištích Mgr. Svobodová a Mgr. Ryglová z podnětu škol provedly screeningová šetření zaměřená na předškolní diagnostiku v MŠ a depistáž v rámci prevence poruch učení na 1. stupni ZŠ celkem 98 dětí. Děti, u kterých byly zjištěny některé vývojové obtíže, byly pak zařazeny do kursů předškolní přípravy. Uskutečnily se 4 běhy kursu po 10 setkáních. 7

8 V reedukační práci speciálních pedagogů s klienty s poruchami učení se velmi osvědčuje náprava motoriky, a to nejen motoriky ruky pro psaní, ale především nácvik motorické koordinace celého těla. Jde o aplikaci nové originální komplexní metodiky podle MUDr. Kleplové, která vychází z fyziologického vývoje pohybu dítěte a která může dítěti v jakémkoli věku pomoci ke korekci nebo odstranění školních problémů a k plnému uplatnění jeho schopností. V Třebíči se uskutečnilo 10 setkání kursu motorických cvičení pro děti a jejich rodiče. Kursy vedly lektorky Mgr. Pokorná a Mgr. Ustohalová. (Další skupinové činnosti jsou popsány v kapitole Prevence sociálně patologických jevů.) Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami Děti se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří většinu klientely PPP. Zajištěna je úzká spolupráce se školami. Psychologové i speciální pedagogové metodicky vedou učitele těchto dětí, doporučují vhodné pedagogické postupy a konzultují vytváření individuálních vzdělávacích programů zejména pro zdravotně postižené děti. V roce 2008/09 poradnu navštívilo 257 zdravotně postižených dětí a žáků. Pracovníci PPP doporučili k individuální nebo skupinové integraci do běžných základních nebo mateřských škol 128 klientů. Účinnost individuálních vzdělávacích plánů je 2x ročně kontrolována příslušným pracovníkem (konzultantem) PPP buď formou návštěvy klienta a jeho rodičů v PPP nebo osobní návštěvou konzultanta ve škole. Kontrolováno bylo 92 individuálních vzdělávacích plánů žáků základních škol. Péče o děti mimořádně nadané Zvláštní kategorií dětí, které mají rovněž speciální vzdělávací potřeby jsou nadané děti. Péče o tyto děti se v našem školství teprve rozvíjí. Ve školním roce 2008/09 PPP řešila vzdělávání 15 nadaných žáků, z toho u 7 žáků ZŠ byl realizován individuální vzdělávací plán. Ředitelka PPP působí jako krajská koordinátorka péče o nadané děti v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství. Je členkou pracovní skupiny pro práci s nadanými dětmi v Institutu ped.-psych. poradenství Praha. Náplní práce koordinátora je především poskytování informací a poradenská podpora pedagogům, kteří pracují s mimořádně nadanými dětmi a rodičům těchto dětí. Koordinátor metodicky vede ostatní 8

9 poradenská zařízení. Také spolupracuje se vzdělávacími centry pro učitele v kraji a podle požadavků škol lektorsky vede semináře na téma nadání dětí. Péče o děti multikulturního prostředí V rámci dlouhodobé systematické péče o děti multikulturního prostředí, především ze sociálně znevýhodněných skupin pokračovala spolupráce s třebíčským Komunitním (dříve Romským) centrem Ambrela. Metodička pro multikulturní problematiku PhDr. Matějková v uplynulém školním roce realizovala - 20 psychologických vyšetření dětí pro výukové nebo výchovné obtíže - 6 konzultací s rodiči - 15 metodických konzultací se 7 pedagogy ZŠ vyučujícími romské děti - spolupráce s dalšími subjekty OSPOD, městská policie, Policie ČR. Prevence sociálně nežádoucích jevů u mládeže V PPP pracuje jako okresní metodička prevence PhDr. Matějková. V uplynulém školním roce pro metodiky prevence na školách uspořádala 3 semináře : - Prevence alkoholismu a nikotinismu ve školách 2x - Rizikové subkultury mládeže Zpracovala metodickou příručku pro učitele Kyberšikana (14 stran). Je členkou pracovní skupiny pro strategii drogové prevence na KÚ Jihlava a též členkou komise prevence kriminality při MěÚ Třebíč. V roce 2008/09 se podílela na hodnocení 6 projektů škol a školských zařízení, kterým byla poskytnuta dotace z grantového programu MŠMT preventivní aktivity, a 6 projektů dotovaných z grantového systému MěÚ Třebíč. Ve 2 projektech (Intervenční programy DDM Hrádek a Preventivní programy o.s. Střed) působila jako supervizor. Za PPP Třebíč zpracovala projekt Preventivní aktivity PPP Třebíč, který byl podpořen dotací z MŠMT ve výši 30 tis. Kč. 9

10 Tradicí je již spolupráce PPP se středními školami na pořádání adaptačních kursů pro nově vznikající kolektivy žáků prvních ročníků. Metodička prevence participovala na programu pro 4 školy - SPŠ stavební Třebíč, Obch. akademie Třebíč, Gymnazium Třebíč a SVŠ, SZeŠ a SZŠ Třebíč, celkem pro 13 tříd studentů prvních ročníků (350 účastníků). Na žádost škol byly realizovány intervenční programy pro 6 tříd z 5 škol v Třebíči, Moravských Budějovicích a Náměšti nad Oslavou. Pro 31 tříd ze 7 škol vedla Dr. Matějková interaktivní preventivní programy a uskutečnila dotazníková šetření ve 35 třídách. V oblasti prevence uskutečnila 84 metodických konzultací s učiteli. Na SVŠ, SZeŠ a SZŠ v Třebíči probíhal pod jejím vedením terapeutický program Helpklub pro rizikové studenty prvních ročníků. Uskutečnilo se 7 skupinových setkání. Na Gymnaziu Třebíč metodička prevence vedla výcvikovou skupinu KLUB P+, jehož členové působí jako peer aktivisté na své škole a nebo pracují s dětmi v třebíčském Komunitním centru nebo v nízkoprahových zařízeních - Klub Zámek a Sklep. Studenti pomáhají také s programem adaptačních kursů pro 1. ročníky středních škol. Jedná se o sociálně psychologický a metodický výcvik, uskutečnilo se 17 setkání včetně 2 celodenních zážitkových programů. Na Obchodní akademii probíhal Antistresový program pro maturanty, se kterými se uskutečnilo celkem 8 setkání. Vzdělávací aktivity PPP Pracovníci PPP zorganizovali a lektorsky vedli 65 vzdělávacích seminářů, přednášek a besed. Pro pedagogické pracovníky: Prevence násilí a agresivního chování - PhDr. Matějková Problematika dospívání v kontextu prevence - PhDr. Matějková Vývojové vady u předškolních dětí - Mgr. Kulhánek Školní zralost 2x - Mgr. Ustohalová Prevence alkoholismu a nikotinismu - 2x - PhDr. Matějková Rizikové subkultury mládeže - PhDr. Matějková 10

11 Pro žáky, rodiče, popř. další veřejnost: Prevence sociálně nežádoucího chování mládeže 45 x - PhDr. Matějková Metodika MUDr. Kleplové - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina Mgr. Pokorná, Ustohalová Cvičení hrubé motoriky - Mgr. Ryglová Cvičení grafomotoriky - Mgr. Ryglová Příprava předškoláka na školu - 8x - Mgr. Kulhánek, Mgr. Ustohalová, Mgr. Ryglová, PhDr. Matějková, PhDr. Němcová Propagační, publikační a metodická činnost PPP Třebíč PPP Třebíč má své webové stránky - Zde je možné najít informace o nabízených službách a o zaměstnancích PPP, zajímavé články pro rodiče či učitele, vyvěšena je výroční zpráva, fotogalerie z činností PPP, je zde elektronická objednávka k návštěvě PPP a možnost zasílání dotazů odborným pracovníkům PPP. Obsah stránek je průběžně obnovován a aktualizován. Činnost PPP je propagována také na různých akcích ve městě Třebíč, tradiční je účast na zářijových Dnech zdraví, v PPP byl uspořádán Den otevřených dveří s odborným seminářem. PPP se presentovala také v rámci mezinárodní akce Týden pro inkluzi konané v září 2008 uspořádáním přednášky Metoda instrumentálního obohacování R.Feuersteina pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Přednášku pro učitele i laickou veřejnost včetně ukázkové hodiny práce s dětmi realizovaly v Knihovně v Třebíči speciální pedagožky Mgr. Ustohalová a Mgr. Pokorná. Byly vytvořeny nové metodické materiály : Celostní program vývoje vedení k úspěchu dítěte (67 stran) - Mgr. Pokorná, Mgr. Ustohalová Kyberšikana (14 stran) - PhDr. Matějková Náměty pro cvičení s předškoláky - Mgr. Ryglová Rodičům dětí s vývojovými poruchami učení - Mgr. Ryglová Dotazníky pro učitele - Péče o integrovaného žáka v ZŠ Hodnocení poskytované pedagogické asistence 11

12 Spolupráce s dalšími institucemi Pracovníci PPP se zúčastňují akcí pořádaných Asociací pracovníků PPP v Praze i vzdělávacích akcí Asociace psychologů ve školství v Brně. Speciální pedagožky navštěvují setkání pořádaná Dyscentrem Praha. Ředitelka PPP se účastní poradenských dnů a porad ředitelů pořádaných MŠMT a metodickým orgánem Institutem pedagogicko-psychologického poradenství Praha. Metodička prevence se pravidelně zúčastňovala jednání komise prevence kriminality a drogové prevence MěÚ Třebíč. Účastní se jednání komise pro hodnocení preventivních programů škol a školských zařízení na KÚ Jihlava. Působí též v pracovní skupině pro tvorbu protidrogové strategie kraje Vysočina. Spolupracuje s Policií ČR i s Městskou policií v Třebíčí. Tradiční je spolupráce s OSPOD všech 3 městských úřadů v okrese. Ředitelka PPP se účastní jednání komise sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Třebíči. Všichni odborní pracovníci PPP často konzultují s pracovníky OSPOD v záležitostech našich společných klientů. Rovněž dlouhodobá je spolupráce s praktickými dětskými lékaři a též s ambulancí dětské psychiatrie (MUDr. Novosadová) a dětské neurologie (MUDr. Hamrozi) Závěr PPP Třebíč ve školním roce 2008/09 pracovala úspěšně, nepotýkala se s žádnými vážnějšími problémy materiálními, finančními ani personálními. Počty případové práce se již několik let pohybují na přibližně stejných hodnotách (kolem klientů a návštěv), což znamená pro odborné pracovníky PPP velké vytížení. Objednací lhůty jsou od jednoho do tří měsíců. Poradna vykazuje též značné množství skupinové práce s klienty. Školy projevují zájem o spolupráci s PPP (zejména o skupinové činnosti se třídami, skríninky a depistáže, vzdělávací akce apod.) v takové míře, že z časových a kapacitních důvodů není možné vždy vyhovět.. Všichni zaměstnanci PPP však vyvíjejí maximální úsilí k tomu, aby uspokojili požadavky všech klientů i škol v okrese. V Třebíči, Zpracovala: PhDr. Miluše Němcová, ředitelka PPP Třebíč 12

13 13

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2010/2011

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2010/2011 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ. Plán práce pro školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ. Plán práce pro školní rok 2016/2017 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz Členové školního poradenského pracoviště: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Plán práce pro

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG JAKO SOUČÁST SYSTÉMU ŠKOLY AKTÉŘI VYUČOVACÍHO PROCESU Školní poradenské pracoviště Základní forma Výchovný poradce Školní metodik prevence Rozšířená forma

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 7 a 8 Glowackého 6/555. 181 00 Praha 8 - Troja Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 ve školním roce 2012/2013 1. Přesný

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Zprávu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Počet vyšetřených klientů pro MP

Počet vyšetřených klientů pro MP 1.5 Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenství dětem, žákům a studentům s mentálním postižením a s vadami řeči. Služby centra využívají především žadatelé z okresu

Více