PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI"

Transkript

1 PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 OBSAH : Strana Edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Formy speciálního vzdělávání 3 Vymezení jednotlivých typů 4 Zrakové postižení 5 Sluchové postižení 7 Narušená komunikační schopnost 10 Tělesné postižení 12 Mentální postižení 17 Poruchy autistického spektra 21 Kombinované vady 26 Pedagogická podpora u jednotlivých typů postižení 30 Workshop 38 2

3 Edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální pedagogika chápe jako objekt svého intencionálního (záměrného) působení jedince s různým druhem a stupněm postižení. Právě handicap těchto jedinců v hodnotícím procesu k obecné uznávané normalitě předurčuje postiženého jedince do sociálního systému abnormit, ve kterém společnost umožňuje jistou (spíš menší než větší) míru seberealizace a plnění sociálních rolí v prostředí sociální izolace. Proces začleňování a v konečném důsledku Začlenění integrujícího se objektu do integrační society lze označit za pozitivní integraci případě, kdy ve svých aspektech je taková integrace přínosem pro integrující se objekt. Pozitivní integrací je začlenění zdravotně či sociálně postiženého jedince do sociální reality, rodiny, skupiny vrstevníků, sousedských struktur. Negativní integrací lze označit začlenění jedince do vězeňské society, zvláště jedná-li se o mladistvého či mladého dospělého. Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním. - Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušené komunikační schopnosti, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování - Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování - Sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka Formy speciálního vzdělávání Individuální integrace - v běžné škole (je upřednostňováno, pokud má škola podmínky) - ve speciální škole pro jiné postižení Skupinová integrace - ve třídě či oddělení běžné školy - ve třídě či oddělení speciální školy Vzděláváním v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola) Kombinací všech tří výše popsaných forem VŠE JE PODMÍNĚNO SOUHLASEM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Podpůrná opatření při speciálním vzdělávání speciální metody, formy a postupy speciální učebnice didaktické materiály kompenzační pomůcky rehabilitační pomůcky zařazení předmětů speciálně pedagogické péče snížené počty žáků ve třídě, v oddělení, ve studijní skupině služby asistenta pedagoga další možné úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu poskytování pedagogicko-psychologických služeb 3

4 Legislativní podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 16, 17, ve znění platných předpisů Vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění Vyhláška 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška 274/2010 Sb. ze dne 13. září 2010, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. Vymezení jednotlivých typů Charakteristika obligatorní (závazné, nutné)diagnózy - zrakové postižení - sluchové postižení - narušená komunikační schopnost - tělesné postižení - mentální postižení - PAS, kombinované vady - SPUCH 4

5 Zrakové postižení Zrakové vnímání se podílí na celkovém vnímání asi %. Jeho absence či nedostatečná kvalita zasahuje celou řadu psychických funkcí, jako jsou složky percepce a na ně navazující myšlení. Stanovování diagnózy není záležitostí školského poradenského zařízení. Klasifikace vychází z doporučení světové zdravotnické organizace, zohledňuje oftalmologická hlediska a neurčuje míru podpory dítěte. U nás je definováno 5 kategorií zrakového postižení: 1. Slabozrakost lehká až střední 2. Slabozrakost těžká 3. Zbytky zraku (těžce slabý zrak) 4. Praktická nevidomost 5. Úplná nevidomost obou očí Nevidomí Jako nevidomé označujeme ty osoby, které mají přístup k informacím v běžném písmu zprostředkovaný pouze pomocí moderních kompenzačních pomůcek. Důležitým předpokladem vzdělávání nevidomých je schopnost naučit se číst a psát bodovým písmem, dále je velmi důležitý výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu. Zbytky zraku Tito žáci jsou schopni pracovat v černotisku, ale pouze za pomoci speciálních optických pomůcek. Zrakovou práci umožní, ale neurychlí ani nezjednoduší. Zároveň se pomocí speciálních pedagogů učí získávat informace z okolí pomocí technik typických pro nevidomé. Mnozí žáci z této kategorie jsou vyučování oběma technikám černotisku i bodovému písmu. Slabozrací Jedná se o skupinu lidí s relativně nejnižším stupněm postižení. Zraková práce do blízka i na dálku pro ně představuje velikou zátěž, která se projevuje rychlejším nástupem únavy. Slabozrací používají optické kompenzační pomůcky. Někteří mohou mít doporučeno omezení fyzické námahy a tělesné výchovy. Zrakové vady Jednou z nejčastějších je strabismus (šilhání). Strabismus je stav, kdy nejsou osy očních bulbů souběžné v důsledku asymetrické funkce okohybných svalů. Strabismus může být sbíhavý (konvergentní) nebo rozbíhavý (divergentní). U dospělých takový stav vede ke dvojitému vidění, u dětí se však mozek tomuto stavu přizpůsobuje tím, že ignoruje podněty přicházející z jednoho z očí (toto oko je potom takzvaně tupozraké; hovoříme o amblyopii). Pokud se takový stav nezačne včas léčit, může tento mechanismus vyústit v těžkou poruchu zraku na tupozrakém oku, následkem čehož má postižený problémy s některými zrakovými funkcemi, 5

6 jako je kupříkladu prostorové vidění potřebné třeba pro odhad vzdálenosti. V předškolním věku (cca do 8 let) lze tupozraké oko cvičit při současném zakrytí zdravého oka okluzorem (náplasťový, gumový). Amblyopia projevy: snížen vizus, problém s viděním nahlučených znaků crowding (simultánní agnózie). Tento jev se vyšetřuje na nahloučeném optotypu. Dítě nevidí tvary vedle sebe, daleko od sebe ano. Oko je schopno rozeznat dva body jako oddělené tehdy, svírají-li paprsky z nich přicházející k oku úhel alespoň jedné minuty. Používá se optotyp do blízka. Pravý sloupeček je nejtěžší. Je možné podložit řádek, udělat širší mezery nebo zvýšit odsazení 1 bodu. Nystagmus je neurologický projev, může vzniknout i z jiných příčin. Vzniká jako odpověď na problém fixace. Je možné fixaci odzkoušet tak, že se dítěti posvítí baterkou. Pokud dítě uchopí zdroj světla (podívá se za ním), dochází k fixaci. Lze ji také vyvolat sledováním pohyblivého předmětu. (Ve vlaku dochází k míchání očí ) Vždycky je snížen vizus. U dětí se objevuje při vrozené zrakové vadě kolem 2. měsíce (lze přirovnat k fotoaparátu ZOOM). Lze jej zmírnit stimulovat hračkami, obrázky. Problém se zvýší stresem, zátěží. Zráním a adaptací se může snížit. Bývá komplikací k vyšetření zrakové ostrosti. Tyto děti zpravidla používají kompenzační postavení hlavy. Je zajímavé, že tuto diagnózu používají lékaři i ve starším školním věku, protože vizus je zpravidla snížen až do pásma slabozrakosti. Děti, které přišly na svět předčasně a velmi nezralé, mívají závažnější poruchy zraku způsobené poškozením sítnice kyslíkovou terapií. Jde o tzv. kyslíkovou retinopatii, která často vede k téměř úplné nebo úplné trvalé ztrátě zraku. Je to následek změny prostředí, ve kterém se dítě nachází. Krevní cévy, které vyživují sítnici, dozrávají jako poslední. Plně vyvinuty jsou až po narození. Jestliže je dítě narozeno na 25 týdnu, je sítnice vaskulartizována sotva do poloviny. Inkubátorové plyny způsobí, že se rychle začínají vyvíjet cévy. Cévy prorůstají sítnící, mohou se dostat do sklivce a růst novotvořených cév se dostává mimo kontrolu. Může docházet i ke zvedání (odchlípení) sítnice. ROP má pět stupňů, přičemž děti do 3. stupně mohou být bez následků. Odchlípení sítnice částečné je 4.stupeň, totální 5. stupeň (nevidomost). Screening se provádí u dětí s porodní hmotností menší než 1500g, kterým je aplikován kyslík a u narozených ve 30. týdnu a dříve. U této diagnózy může docházet k progresi, která vede k odchlípnutí sítnice v souvislosti se stupně I.-V. Vizus může být snížen na nevidomost, často bývá přítomen nystagmus, u nižších stupňů i myopia (krátkozrakost). CZP Centrální zraková porucha. Jsou to všechny poruchy, které se týkají zrakové dráhy a mozku. Kortikální slepota, příp. mozková slepota nebo CVI (Cortical Visual Impairment). Postižení může být od zrakové dráhy až po mozek kdekoliv na cestě. Lze ji definovat jako poruchu, při které je zrak postižen více, než by se očekávalo dle výsledků oftalmologického vyšetření. U této diagnózy obvykle bývá snížen vizus. Mohou nastat obtíže fotofobické. Při zvýšené citlivosti na intenzitu světla platí tato pravidla: dopad světla musí být omezen zastíněním žádné přímé nasvícení světelnými zdroji (lampy diaprojektoru) vyvarovat se velkých světlých ploch tvary nabízených materiálů bohaté na kontrast přímé nasvícení předmětů shora Dále je zde crowding problém s nahloučením tvarů. Může být diagnostikována diplopie (dvojité vidění), výpady zorného pole, porušen barvocit. Mohu být postiženy specifické vizuální oblasti rozpoznávání tváří (prosoagnózie), vidění statických nebo pohybujících se objektů, odlišení figury od pozadí, ztráta orientace v prostoru, špatná představivost o vzdálenosti). U dětí se dá orientačně rozpoznat pomocí tzv. zrakové pozornosti, respektive zvídavosti, která bývá typická pro kojence a batolata. S tím souvisí malá snaha o prozkoumávání okolí. 6

7 Atrofie zrakového nervu. Je popisována jako odumírání nervu. Podle příčiny může být stabilní, ale může se objevit i progrese. Vzhled oka je relativně normální. Pohled do nitra oka skýtá obraz bledého až křídově bílého disku s redukcí vaskulárního systému. Funkční důsledky: snížena zraková ostrost, porucha barvocitu, snížena kontrastní citlivost. Atrofie může být součástí CVI nebo jiných syndromů, bývá přítomna světloplachost, nystagmus a zorné pole. Rozsah zorného pole je určený tvarem obličeje, čela a nosu. Fyziologicky zorné pole pro bílou barvu má rozsah temporálně 90, nazálně 60, nahoře asi 60 a dole asi 70. Lze se orientačně přesvědčit tzv. konfrontační metodou. Přesnější je ovšem vyšetření perimetrem. Sluchové postižení Stručná charakteristika sluchových vad Sluchové postižení se vyznačuje omezením nebo úplným chybením zvukových podnětů a z toho vyplývá následná podnětová deprivace různého stupně. S tím souvisí zúžení možnosti získávat zkušenosti a rozvíjet některé kompetence. Sluchově postižení jsou velmi heterogenní skupinou, která se liší z hlediska typu, stupně a etiologie postižení a případnými kombinacemi s dalšími vadami. Typy sluchových vad Z hlediska fyziologického se vady sluchu dělí podle způsobu postižení sluchového aparátu na tři základní skupiny: Vady převodní mají svou příčinu v postižení vnějšího a středního ucha, jde tedy o poruchu v mechanické části sluchové dráhy. Porucha sluchu nebývá v tomto případě závažná, většinou se pohybuje v pásmu lehké až střední nedoslýchavosti. I když je převodní aparát zcela nefunkční, dojde jen k zeslabení sluchového vjemu a přitom nedochází k žádnému zkreslení tohoto vjemu. Nejvíce bývá postižena melodie zvuku. Převodní vady lze kompenzovat sluchadly a jedinec s tímto postižením potom celkem dobře rozumí mluvené řeči. Vady percepční vznikají postižením citlivých buněk v Cortiho orgánu vnitřního ucha, tedy v nervové části sluchové dráhy. Bývají mnohem závažnější než vady převodní a jejich důsledkem je nejenom snížení schopnosti vnímat zvuky, ale i podstatné zkreslení sluchových vjemů. Percepční vady se projevují podstatně více na vysokých než na hlubokých tónech. Percepce řeči je neúplná, je narušena diferenciace jednotlivých hlásek, a proto je obtížnější i její porozumění. Zesílení hlasitosti v tomto případě nepomáhá. Percepční poruchy jsou trvalé a stupeň postižení sluchového vnímání se pohybuje v pásmu střední nedoslýchavosti až hluchoty. 7

8 Vady centrální vznikají následkem poškození těch oblastí CNS, které se podílejí na zpracování zvukových, zejména řečových podnětů. Obtíže se projevují v poznávání jednotlivých zvuků a určení jejich významu, jedná se tedy o gnostickou poruchu (sluchová dysgnozie či agnozie). Stupně sluchového postižení K vyšetření stupně sluchového postižení slouží audiometrie, která zjišťuje práh slyšení a dokáže rozpoznat také typ poruchy. Výsledná hodnota audiogramu se zařazuje podle klasifikace, která stupně sluchových vad rozlišuje podle změn ve vnímání řeči. Tuto klasifikaci vydala v roce 1980 WHO (Světová zdravotnická organizace). Podle této klasifikace jsou považováni za neslyšící pouze ti, kteří nejsou schopni slyšet žádný zvuk ani při zesílení. Podle rozsahu ztráty sluchu tedy rozlišujeme tyto stupně: db intaktní sluchová funkce db lehké sluchové postižení (lehká nedoslýchavost) db střední sluchové postižení (střední nedoslýchavost) db středně těžké sluchové postižení (středně těžká nedoslýchavost) dB těžké sluchové postižení (těžká nedoslýchavost) - nad91db velmi těžké sluchové postižení - nad 110 dbúplná ztráta sluchu (hluchota) Hluchota je vymezena ztrátou sluchu větší než 110 db. Lidé s tímto postižením nejsou vůbec schopni slyšet mluvenou řeč. Zbytky sluchu jsou charakterizovány sluchovou ztrátou více než 91 db. Tito lidé nemohou vnímat řeč ani s pomocí sluchadla. I když jsou schopni slyšet řečové i neřečové zvuky, nerozumějí, protože tyto zvuky nejsou schopni diferencovat. Těžká nedoslýchavost je vymezena ztrátou sluchu v rozmezí db. Pro tyto lidi je kvalitní sluchadlo významnou pomůckou, díky které jsou schopni vnímat řeč. Rozvoj řeči není zásadně omezen ani u dětí s vrozenou vadou sluchu. Středně těžká, nedoslýchavost (sluchová ztráta je mezi db) určuje hranici sluchové ztráty, která umožňuje bezproblémové osvojení mluvené řeči. Nedoslýchavost může být tedy různého stupně - od lehké nedoslýchavosti až po velmi závažné poškození sluchu. Podstatné však je, že nedoslýchavost lze v dosti vysoké míře kompenzovat sluchadly. Jsou-li nedoslýchavé děti vybaveny sluchadly co nejdříve, mohou při okamžitém zahájení speciálně pedagogické péče rozvinout docela dobře mluvenou řeč a navštěvovat bez větších problémů školy pro slyšící. V důsledku toho se mohou i bez zvláštních opatření naučit docela dobře číst a v chápajícím rodinném prostředí mohou mít dostatek příležitostí pro tzv. náhodné nebo bezděčné učení, které tvoří podstatnou část našeho sociálně emocionálního rozvoje. Závažným diagnostickým problémem může být lehká nedoslýchavost, která velmi snadno může uniknout pozornosti rodičů. Při psychologickém vyšetření by na ni mělo být pamatováno u každého dítěte s opožděným vývojem řeči. Hledisko doby vzniku postižení Z hlediska doby vzniku se vady sluchu dělí na vrozené a získané. K vrozeným dochází v důsledku dědičnosti nebo v době zrání plodu a dítě se s takovou vadou narodí. K získaným 8

9 dochází až po narození a i zde je z hlediska možností rozvoje mluvené řeči kritická doba vzniku, která rozhoduje o tom, zda je získaná vada prelingvální nebo postlingvální.! Prelingválně neslyšící jsou děti, které se s vadou sluchu narodily, nebo postižení vzniklo ještě předtím, než u nich došlo k rozvoji řeči a velikost a charakter jejich vady sluchu neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči a jazykových dovedností. Tyto děti většinou musejí, chtějí-li rozumět řečí, spoléhat hlavně na odezírání. Samotná řeč má pak zvláštní charakteristický zvuk. Je silně zkreslena hlavně kvůli chybějící akustické kontrole, a to ve svém celkovém zvukovém obrazu - má pomalé tempo, nepřirozenou melodii, přízvuk a rytmus, tvrdou, přehnanou výslovnost. U řady neslyšících nelze i přes veškerou soustavnou péči vybudovat dostatečně srozumitelnou, sémanticky a syntakticky rozvinutou řeč. Tím je pak ovlivněno celé jejich vzdělávání a socializace. Dojde-li ke ztrátě sluchu až po alespoň částečném rozvoji mluvené řeči (již mezi l. a 4. rokem života), má postižený většinou menší problémy při komunikaci se slyšícími než ten, kdo ztratí sluch ještě před začátkem jejího vývoje. Postlingválně neslyšící, tedy ohluchlí, mají na rozdíl od prelingválně neslyšících dobře rozvinutou řeč, především pokud ke ztrátě sluchu došlo až po dostatečné době zafixování řeči. Při dorozumívání se orientují pomocí odezírání. V současné době lze u těchto dětí s velkými úspěchy použít kochleárních neuroprotéz, čímž se jim snáze otvírá cesta ke vzdělávání jako u dětí nedoslýchavých. Kochleámí implantáty se však s úspěchem využívají i při práci s dětmi prelingválně neslyšícími. Kompenzační pomůcky Sluchadla jsou určena především pro ty, kdo mají ještě nějaké využitelné zbytky sluchu. Zesilují zvuk a tím umožňují zejména nedoslýchavým lépe slyšet a rozumět. Sluchadlo tedy vždy využívá zbytky funkce sluchového orgánu. Rozlišujeme sluchadla analogová a kvalitnější digitální. Kochleámí implantát poškozený orgán obchází. Jde o elektronické zařízení, které transformuje zvuk na elektrický signál, kterým jsou přímo stimulována zachovalá jádra sluchového nervu. Znamená to tedy, že pro voperování kochleárního implantátu musí být splněna především podmínka funkčnosti sluchového nervu, nevyužitelnost zbytků sluchu a další kritéria. Vnitřní část je implantována do spánkové kosti a elektrody jsou zavedeny přímo do hlemýždě. Vnější část je nošena viditelně. Po pooperačním období nastává pro dítě a jeho rodiče intenzivní práce zaměřená zpočátku na lávání jednoduchých zvuků. Postupně se přidává rozvíjení slovní zásoby, porozumění pojmům, potom mohou lépe prospívat v prostředí, kde se užívá mluvené řeči a vnímání sluchem. To mámená i lepší podmínky pro školní zařazení a další vzdělávání dítěte. Výběrem kandidátů kochleární implantace se zabývá tým odborníků včetně psychologa. Psychologické vyšetření se u každého dítěte provádí opakovaně, neboť je třeba posoudit, zda schopnosti, vlastnosti a návyky dítěte umožní využití kochleárního implantátu. Při rozhodování o implantaci je nezbytný úzký kontakt s rodiči, kteří jsou informováni jak o možnostech, tak i rizicích implantace. Samotná operace je možná jen tehdy, pokud je rodina ochotná dlouhodobě spolupracovat při rehabilitaci a má-li realistické očekávám. Všechny děti užívající kochleární implantát jsou dlouhodobě sledovány, přičemž se hodnotí rozvoj kognitivních schopností i komunikačních a sociálních dovedností. V mnoha případech je potom doporučovaná a podporovaná integrace dítěte do slyšícího prostředí a běžného školského zařízení. SPC se potom stará o zajištění této integrace. Speciální pedagogové v SPC také pracují na reedukaci sluchu a na rozvoji komunikace. Diagnostika dětí s KI potom vyžaduje zohlednění předešlého vývoje před implantaci. Čím je doba od zákroku delší, tím je práce s dítětem většinou snazší a vyžaduje méně úprav podmínek. Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika také vyžaduje pouze drobné úpravy diagnostických nástrojů. 9

10 Narušená komunikační schopnost Stručná charakteristika narušené komunikační schopnosti O narušené komunikační schopnosti hovoříme tehdy, pokud je některá rovina jazykových projevů jedince narušena. Z hlediska současných trendů v českém pojetí jde o poruchy vznikající při individuálním osvojování a používání jazyka, tj. při komunikaci. Pro vymezování narušené komunikační schopnosti jsou brány v úvahu tyto jazykové roviny: foneticko-fonologická, morfologicko-syntaktická, lexikálně-sémantická, pragmatická. Dále jsou sledovány formy interindividuální komunikace - verbální a neverbální, tedy mluvená i grafická forma. Dyslalie (též někdy pselizmus) - dyslalia (patlavost) Jde o nejčastěji vyskytovanou vadu u dětí předškolního věku a je nutné vždy diagnosticky odlišit vadnou a nesprávnou výslovnost. Vadná výslovnost hlásky Hláska je vyslovována vadně, je tvořena (vesměs konstantně) na jiném artikulačním místě či jiným způsobem, než je stanovena fonetická spisovná forma, a tedy zvukově se tato hláska liší v mluvním projevu od kodifikované normy daného jazyka. Vadně tvořená hláska se označuje řeckým písmenem a příponou -izmus a dalším označením obvykle podle místa odchylného tvoření (např. rotacizmus velární). Nesprávná výslovnost hlásky Pokud danou hlásku dítě vynechává (vzhledem k věku - fyziologicky nesprávná výslovnost, dítě má na vyvození dané hlásky ještě čas) označuje se tato nesprávná výslovnost jako mogilalie. Pokud přetrvává po uplynutí věku, kdy by již měla hláska být vyvozena, označuje se předponou mogi-a opět příponou -izmus (např. mogirotacizmus). Dysartrie (též dysarthrie) - dysarthria Jedná se o vývojové a získané obtíže při hláskování, vyslovování vůbec, obtíže jsou konstantní, při této poruše se nevyskytují poruchy porozumění řeči, ani poruchy vnitřní řeči, jde o poruchu, která je způsobena zřejmým (nejčastěji bilaterálním) poškozením mozku a mozkových drah, je jedním ze symptomů DM0, ale může se vyskytnout i samostatně. Dysartrie se vyskytuje v těchto formách: bulbární, extrapyramidová, korová, pyramidová, mozečková, kombinovaná. Opožděný vývoj řeči Je stav rozvoje řeči, kdy struktura řeči má fyziologický profil, ale vývoj je časově posunut (opožděn), předpokládá se, že vývoj bude trvat déle, ale bude úplný. Příčinou tohoto opoždění bývá např. nepodnětné rodinné prostředí, rodový znak zvl. u chlapců, nepříznivý nebo problematický perinatální nebo postnatální vývoj, chyby ve výchově ( předem" splněná přání bez verbální komunikace). Dysfázie (příp. vývojová dysfázie) - dysphasia Jedná se o specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností či neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené - sociální prostředí, emocionální vazby, smysly, podnětnost, inteligence, neurologické vyšetření je obvykle bez patologického nálezu. Jde o drobné difúzní postižení řečových zón vyvíjejícího 10

11 se mozku v časných stádiích, obvykle speciální zkoušky potvrzují lehké mozkové dysfunkce. Porucha má systémový charakter a zasahuje v různém stupni a velmi širokém spektru senzorickou i motorickou oblast ve všech jazykových rovinách. Afázie je ztráta řeči již vybudované (po ukončení vývoje řeči), příčinou je např. úraz nebo jako následek mozkové příhody. Dyspraxie - dyspraxia (vývojová neobratnost, nešikovnost, syndrom neobratného dítěte) Vývojová porucha motorických funkcí, vývojová odchylka hybnosti. Hlavním rysem je porucha motorické koordinace, která se neváže na mentální retardaci ani na vrozené či získané neurogenní onemocnění. Obvykle se ale prokáže vývojová nervová nezralost, včetně postižení jemné a hrubé motoriky. Koktavost (dále také koktání, zadrhávání, zajíkání) - balbuties (porucha plynulosti řeči) Typy koktavosti podle stupně: - balbuties levis (5 % slov) - balbuties medius (20 % slov) - balbuties gravis (více než 20 % slov),. - balbuties gravis inaptus (nedokončí větu-volí jinou formu komunikace). Breptavost (též brebtavost) - tumultus sermonis Je porucha plynulosti a tempa řeči, důsledkem překotnosti je setřelá výslovnost" (v proudu řeči vyslovuje nepřesně hlásky, jejichž výslovnost při zpomalení zvládá), vynechávání slabik, opakování slabik, přeříkávání, a tím dochází k deformaci obsahu, vybočení od tématu, vynechání podstaty apod. Postižena je rovněž prozodie, nepravidelné tempo řeči, monotónní mluva. Na rozdíl od koktavosti je nespastického charakteru, je-li korigován (neuvědomuje si svoji vadu), mluvní projev ovládne. U této vady je nápadná diskrepance mezi úrovní intelektu a jazykovými schopnostmi. Jednou z příčin je původ na bázi ADD/ADHD. Palatolalie - palatolalia Jedná se o vývojový problém provázející rozštěpy patra, příp. kombinaci rozštěpů patra, čelisti i rtů. Typická je zvýšená nazalita a deformovaná nazalita, postižena je výslovnost hlásek posunutím celé artikulační báze dozadu. Je porušená mimika a koverbální chování. Jde o důsledek jednak samotného rozštěpu a jednak stavů po operativních zákrocích, insuficience patrohltanového uzávěru i neadekvátního poměru resonančních dutin nad hrtanem, může být deformován i hlas a mohou být patrný přídatné nosní šelesty. Mutismus Oněmění, neuróza řeči, porucha je psychogenně podmíněná bez organického postižení centrální nervové soustavy. Mutismus totální je funkční ztráta řeči, jde o úplnou ztrátu řeči i hlasu na podkladě silného traumatu na základě určité dispozice a konstituce jedince. Jedinec se ale snaží dorozumět s okolím jinými způsoby. Mutismus elektivní- výběrový mutismus (na osobu, prostředí, profesi aj.). Mluvní negativismus je odmítám mluvní komunikace jako vyjádření vzdoru, příp. nepřátelství. Jedinec se nesnaží dorozumět se s okolím. Logofobie - mluvní útlum ze strachu z řeči, mlčení ze studu pak označujeme jako mluvní ostych. Při této vadě je nutné eliminovat sluchové vady, duševní poruchy, mentální retardaci atd. Rinolalie - rhinolalia (huhňavost, hypernazalita a hyponazalita, porucha resonance) Dysgramatismus Je vývojová odchylka, kdy jedinec není schopen užívat v mateřské řeči správně gramatických pravidel. Může se vyskytovat na úrovni slov nebo na úrovni vět - porucha větné skladby, příp. v nejtěžší formě se vyjadřuje jen pomocí zvuků - onomatopoia. 11

12 Specifický logopedický nález Je soubor oslabení v artikulační obratnosti, sykavkových asimilací a specifických asimilací a oslabení jazykového citu, který je podkladem pro vznik SPU, zejména dysortografíi. Doprovází jej zpravidla i problémy ve sluchovém vnímání (ve sluchové analýze a syntéze, v oblasti fonematické-ho sluchu). Vyskytuje se v souvislosti s ADHD a ADD. Tělesné postižení Vymezení kategorie tělesného postižení Ve speciálně pedagogické odborné literatuře se považují za tělesná postižení přetrvávající nebo trvalé nápadnosti v pohybových schopnostech se stálým nebo značným vlivem na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Klasifikace pohybových vad Ve speciálně pedagogické odborné literatuře se považují za tělesná postižení přetrvávající nebo trvalé nápadnosti, pohybové schopnosti s trvalým neb podstatným působením na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Příčinou je poškození podpůrného (nosného) nebo pohybového aparátu nebo jiné organické poškození Podle postižené části těla rozeznáváme skupinu obrn centrálních a periferních, deformace, malformace a amputace. Obrny centrální a periferní Obrny se týkají centrální a periferní nervové soustavy. Centrální část zahrnuje mozek a míchu, část periferní obvodové nervstvo. Jednotlivé druhy se oč sebe liší rozsahem a stupněm závažnosti a dělí se na parézy (částečné ochrnuti) a plégie (úplné ochrnutí). Mezi závažná centrální postižení patří dětská mozková obrna (DM0), která vzniká před narozením dítěte, při porodu nebo brzy po něm. V odborné literatuře se uvádí cca % výskytu z celkového počtu pohybových poruch (Lesný 1989). Pro DMO je typická tělesná neobratnost, zejména v jemné motorice, nerovnoměrný vývoj, zvýšená pohyblivost a neklid, nesoustředěnost, těkavost, nedokonalost vnímání a nedostatečná představivost; překotné a impulzivní reakce, střídání nálad a výkyvy v duševní výkonnosti, opožděný vývoj řeči a vady řečí. Uvedené znaky se vyskytují i u dalšího postižení, které není na první pohled u dětí tak nápadné, jako dětská mozková obrna, jedná se o lehké mozkové dysfunkce. Těžší druh DMO má čtyři formy: hypotonickou, diparetickou, hemiparetickou a kvadruparetickou, někdy se uvádí další forma - dyskinetická, dříve nazývaná extrapyramidová Dětská mozková obrna je často kombinovaná s poruchami duševního vývoje a sníženým intelektem (asi 66 %), s poruchami řeči (přes 50 %), s poruchami chování (cca 50 %), s epileptickými záchvaty (od 15 % do 70 %). Výjimkou nejsou ani smyslová 12

13 postižení, ať se jedná o vady zraku (např. tupozrakost, šilhavost, ale i slabozrakost různého stupně) nebo vady sluchu (různé stupně nedoslýchavosti). Dětskou mozkovou obrnu bychom neměli zaměňovat s dalším onemocněním s podobným názvem - dětská obrna (poliomyelitis anterior acuta). Jedná se o infekční onemocnění, které postihovalo nejčastěji děti v předškolním věku a zanechávalo trvalé a často velmi těžké následky. Dětská obrna probíhala ve dvou fázích: první připomínala chřipkovou infekci, po jejím odeznění nastoupila druhá fáze, která se vyznačovala horečnatým onemocněním s příznaky podráždění mozkových blan. Následkem onemocnění, které vyvolávalo poškození motorických buněk na předních kořenech míšních, bylo ochrnutí svalů na končetinách. Intelekt zůstával nepoškozen. Od roku 1958 jsou všechny děti očkovány Sabinovou vakcínou a nové případy nebyly od té doby u nás zaznamenány. Další závaznou skupinou jsou různé druhy mozkových zánětů (encephalitis), které jsou nejčastěji vyvolány mikrobiálními činiteli. Toto onemocnění probíhá rovněž zpravidla ve dvou fázích. V první fázi vnikne mikrob do krve a objevují se příznaky podobné chřipce s horečkou, bolestmi hlavy a nechutenstvím. Po přechodné fázi zdánlivého zlepšení se objevují vysoké teploty, třes, ochrnutí končetin. Častý je i výskyt epileptických záchvatů. Po odeznění nemoci se jednotlivé příznaky většinou ztrácejí. Komplikovaným postižením jsou stavy po mozkových nádorech (tumor cerebri), které mohou zanechat po operaci následky v pohybové oblasti, další následky můžeme sledovat v oblasti řeči, kdy dochází k poruše řeči zvané afázie. Díky organickému poškození mozku se může přidružit i epilepsie. Obdobné následky můžeme sledovat i u mozkových příhod (ictus apoplecticus cerebri), které vznikají v důsledku krvácení do mozku a u mozkových embolií (embolia cerebri), které jsou způsobeny nedokrevností části mozku a odumřením mozkové tkáně zaklíněním embolu, pohybujícího se krevním proudem. Podle zasažení hemisféry dochází k levostranné nebo pravostranné hemiparéze až hemiplégii. Obě onemocnění postihují spíše jedince staršího věku. Traumatické obrny vznikají při úrazu, který způsobuje buď otevřené nebo uzavřené poranění hlavy, při němž může být zasažena lebka i mozek nebo uzavřené poranění hlavy různého stupně. Nejlehčí je otřes mozku (komoce), klasifikovaný jako lehký, střední a těžký, dále stlačení mozku (komprese) a nejtěžší zhmoždění mozku (kontuse - kontusio cerebri). Při všech úrazech hlavy je třeba si pamatovat, že potíže u dětí se nemusí objevit hned, ale až po několika hodinách, kdy je dětem nevolno, točí se jim hlava, zvrací. Ve všech případech úrazu hlavy vyhledáme lékařské ošetření. Dalším závažným postižením je obrna míchy. Nastává vlivem různých onemocnění, ale v současné době je častou příčinou úraz páteře s následným poraněním míchy (autohavárie, sport). Celkový stav postiženého a zachování pohybové schopností závisí jednak na tom, zda mícha byla poškozena částečně nebo úplně, jednak na tom, kde byla zasažena. Čím je mícha zasažena blíže ke krční míše, tím je stav postiženého závažnější. Je-li např. zasažena mícha bederní a křížová, vzniká paraparéza až paraplégie dolních končetin a porucha citlivostí na dolních končetinách, při poškození horní částí krční míchy (segment C1-C4) vznikne spastická kvadruparéza až kvadruplegie s poruchou citlivostí, která sahá až ke krku. Vrozeným postižením je rozštěp páteře (spina bifida) bez postižení míchy nebo jejích plen, rozštěp páteře a míšních plen (meningokéla), rozštěp páteře, plen a míchy (meningomyelokéla). Vada vzniká nesprávným uzavřením páteřního kanálu, nejčastěji v bederní částí. Brzy se provádí neurochirurgická operace. Prognóza je u posledních dvou typů nepříznivá. Vada vyvolává u postižených částečnou až úplnou obrnu dolních končetin a obrnu svěračů. Intelekt nebývá u dětí postižen. Dětí většinou navštěvují speciální školu pro tělesně postiženou mládež a vyžadují zvýšenou zdravotnickou péči. 13

14 V současné době ubývá postižení tohoto druhu v důsledku provádění včasného screeningu vrozených vývojových vad ultrazvukem. Subkapitolu výčtu týkajícího se centrálních obrn lze uzavřít informací o degenerativních onemocněních mozku a míchy. Degenerativní onemocněni mozku se projevuje až v průběhu života člověka. Nervová vlákna a později i nervové dráhy postihuje proces rozpadu a zániku nervových buněk. Patří sem větší množství onemocnění, mj. Mozečková heredoataxie (Senator-Marieova choroba), která vzniká postižením jedné nebo obou hemisfér a je dědičná. Prognóza je nepříznivá, důležitá je systematická rehabilitace. Jedná se o postupnou degeneraci mozečku, případně i míchy. Projevuje se vrávoravou chůzí, nystagmem (třes očí, rychle se opakující rytmické pohyby očí), atrofií a poruchami řeči. Těžkým postižením je roztroušená skleróza mozkomíšní (sclerosis cerebrospinalis multiplex), která se vyznačuje ložiskovými změnami mozku a míchy. Postihuje l % populace, vyskytuje se zejména u mladších dospělých. Příznaky jsou pestré, nejčastěji se jedná o poruchy pohybového aparátu, poruchy zraku a řeči. V pokročilejším stadiu se objevuje demence. Degenerativní onemocněni míchy, tzv. Friedreichova heredoataxie, je podmíněna degenerací míšních provazců. Začíná se projevovat zpravidla mezi rokem, prognóza je nepříznivá. Typická je zvláštní deformita nohy, nejistá a vrávoravá chůze. V pozdějším stadiu se objevuje spastická obrna dolních končetin. K obrně periferních nervů většinou dochází při úrazu horní či dolní končetiny, kdy dojde k přerušení nebo zhmoždění nervu na končetině s částečnou nebo úplnou obrnou. Při úplné obrně končetina bezvládně visí, při částečné obrně je více nebo méně zasažena pohyblivost a svalová síla. Deformace Deformace zahrnují velkou skupinu vrozených nebo získaných vad, které se vyznačují nesprávným tvarem některé části těla. Získané deformace mohou nastat jako důsledek nesprávného držení těla. Návykově takto začínají některé druhy skolióz a kyfóz. Vadné držení těla se vyznačuje bud změnami v zakřivení páteře nebo labilním a nestálým držením těla. Skutečné deformity páteře jsou charakteristické trvalostí a stálostí. Páteř se může deformovat v rovině sagitální (předozadní rovina těla): zvětšená krční lordóza (hyperlordóza), hrudní kyfóza (tzv. kulatá záda), plochá záda, bederní lordóza. Častější jsou však deformace v rovině frontální (čelní) a projevují se bočním vychýlením od středové roviny. Jedná se o různé druhy skolióz, které postihují asi 2,5 % dětí z populace a dělí se podle místa vzniku na krční, hrudní a bederní. Dále se používá klasifikace podle typu C (vybočení vlevo), D (vybočení vpravo), S (složená skolióza). Příčiny vadného držení těla mohou být vnitřní - fyziologické (růstové, konstituční, dědičné vlivy, výživa, nerovnoměrný růst dítěte) a vnější, způsobené prostředím (nedostatek pohybu, předčasné posazování kojence, dlouhotrvající sedává poloha, obezita, jednostranný pohyb, předčasná sportovní specializace, spaní na měkkém lůžku s vysokým podhlavníkem, nesprávná výška nábytku neodpovídající proporcím dítěte apod.). 14

15 Dosti četnou skupinu pohybových vad tvoří nesprávný vývoj kyčelního kloubu. Postižení může být jednostranné nebo oboustranné a bývá vyvoláno vrozeným nedostatečným vývojem kyčelních kloubů, popř. úplným vykloubením hlavice (luxace) nebo částečným vykloubením (subluxace). Dnes procházejí všechny děti vyšetřením ultrazvukem ještě v porodnici, max. do 6 týdnů. Progresivní svalová dystrofie (myopatie) naproti tomu je onemocnění závažnější. Jedná se o primární dědičné onemocnění svalů vzniklé na podkladě dědičné metabolické poruchy. B. Kapounek (1988) uvádí dvě formy onemocnění: Forma postihující ramenní pletenec, ramena ční dopředu, lopatky odstávají, mění se též výraz obličeje (změnami v obličeji), tato forma postihuje obě pohlaví, mívá dobrou prognózu. Druhá forma postihuje pánevní pletenec, dědičnost je dominantní. Onemocní nejprve svalstvo pánve, později i svalstvo dolních končetin. Léčba je pro neznalost etiologie pouze symptomatická. Při dlouhodobém podávání zlepšují stav anabolika. Podstatnou část léčby tvoří rehabilitace. Specifickým případem s nepříznivou prognózou je Duchennova svalová dystrofie, která postihuje chlapce. Malformace a amputace Malformací rozumíme patologické vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin. Částečné chyběni končetiny označujeme jako amélie, stav, kdy končetina navazuje přímo na trup, nazýváme fokomélie. Malformace patří do skupiny vrozených vývojových vad (VVV). V současné době se s úspěchem provádí screening VVV ultrazvukem. Amputace je umělé odnětí částí končetiny od trupu. Příčinou jsou úrazy, kdy k amputaci končetiny může dojít v okamžiku úrazu nebo těsně po něm, např. při autonehodách, poranění elektrickým proudem, výbušninou apod. (Eis 1986; Kapounek 1988). V těchto případech je nezbytná spolupráce s plastickou chirurgií nebo s protetickým oddělením, kde se volí nejvhodnější řešení pro postiženého jedince. Další příčinou amputace mohou být cévní onemocnění. Při této nemoci vzniká akutní zánět žil a tepen, při kterém dochází k postupující trombóze. Vyznačuje se bolestmi při pohybu, nakonec bývají bolesti i v klidu a vedou až k amputaci končetiny. Dalším důvodem amputace jsou zhoubné nádory na končetinách. Amputace může být i infekčního původu při sepsi, kterou nelze zvládnout konzervativními prostředky. Alergická a astmatická onemocnění Negativní vlivy znečištěného prostředí, nevhodného výběru stravy, psychosociálních stresů i špatného pohybového režimu se odrazily v celé sféře tzv. civilizačních chorob. 15

16 Nejvýrazněji se tento trend projevuje v nárůstu alergických chorob především v dětské populaci. Současné výzkumy ukazují, že alergií trpí každé třetí až páté dítě. Alergií se rozumí nepřiměřeně silná reakce vnímavého organismu jedince, jestliže se jeho organismus opakované setká s určitou látkou pro něj škodlivou -tzv. alergenem. Tímto alergenem mohou být např. částečky prachu, pylová zrnka, roztoči, bakterie, spory plísní, bodnutí včelím jedem, některé léky, potraviny apod. Sama přítomnost alergenů však nevyvolá vlastní projev nemoci. K vyvolání reakce dochází při kombinaci vlivu alergenů s dalšími vlivy. V každém případě se ale v organismu odehrává alergická reakce. Podle toho, zda reakce proběhne rychle, někdy až prudce (šoková reakce) nebo zda se objeví za mnoho hodin nebo až dní, rozlišujeme dva základní druhy alergií: - alergii okamžitou a - alergii oddálenou. Alergická onemocnění vznikají z mnoha příčin, které se vzájemně doplňují a prolínají. Podmínkou tohoto vzniku je opakovaný styk organismu s vyvolávajícím alergenem působícím ze zevního prostředí. Protože se však s alergeny setkáváme všichni, a přesto jen někteří z nás trpí projevy alergie, je vidět, že alergeny nejsou jedinou příčinou vzniku onemocnění. Významnou roli zde hraje dědičnost, dále schopnost organismu bránit se vlivu působení infekčních a neinfekčních škodlivin (imunitní reaktivita), kvalita funkce nervového a endokrinního systému, působení životního prostředí a některé další vlivy. Alergický původ mohou mít různé choroby horních i dolních dýchacích cest. Na tomto podkladě vzniká např. alergická rýma, astma bronchiale, alergický zánět čelistních a čelních dutin ad. Alergická rýma - její příčinou jsou různé vdechované alergeny, jako částečky domácího i zvířecího prachu, vzdušné plísně, roztoči a další. Pokud jsou potíže způsobeny pylovými zrny, mluvíme o pylové a senné rýmě. Příčinou alergické rýmy mohou být i různé léky, potraviny a také alergeny infekční, především bakterie. Alergická rýma může mít průběh sezónní i celoroční. Asthma bronchiale (průdušková záducha) - je to onemocnění charakterizované záchvaty nebo stavy výdechové dušnosti. Tato dušnost je důsledkem zhoršené průchodnosti dýchacích cest, především průdušek a průdušinek. Astma je onemocnění, které postihuje u nás asi 2,5 % dětské populace. Věková hranice prvních projevů se stále snižuje, u více než 50 % nemocných začíná choroba do 3 let jejich věku. Předzvěstí dusnosti bývá kašel a rýma. 16

17 Kožní alergie Atopický ekzém - vzniká jako kožní odpověď na působení dráždivých vlivů zevního prostředí nebo látek vznikajících uvnitř organismu. Je to chronické recidivující kožní onemocnění převážně dětského věku, s úporným svedením a suchostí kůže, jako charakteristickými znaky. Postihuje l - 3 % dětské populace. Asi 2/3 nemocných mají pozitivní rodinnou anamnézu. Kontaktní ekzém - je nejčastějším typem ekzému a je projevem oddálené přecitlivělosti. Vyrážky, kopřivky, otoky vznikají vlivem působení různých druhů alergenů, jako jsou některé potraviny, léky, hmyzí bodnutí a mnoho dalších. Provokujícím momentem může být i chlad, slunečné záření, přítomnost infekčního ložiska v organismu, výskyt střevních parazitů, ale i pocení, mechanické vlivy apod. Víceorgánové alergie Pylová přecitlivělost (pollinosis) - pod tímto pojmem rozumíme soubor klinických příznaků onemocnění, jehož příčinou je alergie na pyly rostlin. Kontaktem organismu s nimi pak dochází k přecitlivělosti a vzniku alergické reakce. Léková alergie - v podstatě každý lék může být alergenem. Projevy lékové alergie jsou mnohoorgánové: kůže - alergické vyrážky, kopřivky, puchýřky, otoky, krvetvorba - rozpad červených krvinek, útlum tvorby bílých krvinek, dýchací systém - vznik zánětů plicních, astmatické obtíže, pohybový aparát a vazivo - bolesti a záněty kloubů a další obtíže. Alergie na hmyzí bodnutí - příčinou je jed včel, vos, čmeláků, sršňů, mravenců ad. Bodnutí hmyzem může způsobit vznik alergické reakce, která se projeví většinou během několika minut, a to různým způsobem. Anafylaktický šok - je akutní, život ohrožující alergickou reakcí. Jde o projev okamžitého typu alergie. Jeho nejčastějšími vyvolateli jsou různé léky, potraviny a hmyzí jedy. Klinické příznaky šoku se projevují na kůži, dýchacím ústrojí, trávicím systému a krevním oběhu. Pacient upadá do bezvědomí, má křeče. Mentální postižení Mentální retardace je vrozený nebo velmi časně získaný chorobný stav, charakterizovaný disharmonií osobnosti s největším postižením v okruhu rozumových schopností, mající za následek neuspokojivé přizpůsobování se požadavkům společnosti.. Znamená to, že dítě s touto vadou na svět přichází nebo ji získává do 2. roku věku. V populaci jsou asi 2-3 % živě narozených dětí postižena slabomyslností. 17

18 Příčiny Lze je rozdělit do několika skupin. 1. Vrozené příčiny A - Příčiny před porodem Těchto příčin je velké množství a jen velmi obtížně lze přesně určit, která příčina by mohla mentální retardaci způsobit. Příčiny způsobené dědičností - dle odhadu je postižena polovina až tři čtvrtiny dětí Příčiny způsobené chromozomálními aberacemi. Nejsou ještě všechny známy. S jistotou víme, že Downův syndrom vzniká trizomií 21. páru chromozómu, Patauův syndrom trizomií 13. páru chromozómu, Edwardsův syndrom trizomií 18. páru chromozómu. Těchto syndromů je již řada a každý rok přibývají další. Tyto příčiny jsou vždy provázeny tělesnými defekty a oligofrenií těžšího stupně. Příčiny v době těhotenství: Do nich lze zařadit užívání léků, drog, alkoholu, kouření, různé typy záření, chemické přípravky, metabolické poruchy bílkovin, lipidů a glycidů, abnormality plodu, špatnou výživu matky a další. B - Příčiny kolem porodu Do této skupiny patří abnormalita porodního aktu - klešťový porod, retrahovaný porod, císařský řez, asfyxii. 2. Získané příčiny A - Biologické během života To jsou takové příčiny, které vznikají od porodu do věku 2 let. Od 2 let věku výše je již demence. Patří sem epilepsie, úrazy mozku, nádory mozku, nemoci žláz s vnitřní sekrecí, dětská mozková obrna, dětská schizofrenie a řada dalších. B - Sociální Tyto příčiny lze rozdělit do několika skupin. Jednak nepříznivé podmínky rodinného soužití - rozvrácená rodina, osiřelé děti, děti svobodných matek, nechtěné děti, ale i nesprávné výchovné působení (perfekcionalistické, lhostejné, agresivní, apatické). Další sociální příčinou může být školní výchova, která má na dítě nadměrné nároky. Třetí sociální příčinou je výchova mimorodinná a mimoškolní. Jedná se zpravidla o patologické sociální prostředí - parta, kolektiv pod jehož vlivem dochází například k abúzu drog nebo trestné činnosti. Za určitých okolností vznikají příznaky, které budí zdání slabomyslnosti, aniž by šlo o skutečné snížení rozumových schopností. Tento stav nazýváme pseudooligofrenií. 18

19 Velmi často nemá nic společného s omezením rozumových schopností člověka, nebo se jedná o omezení podstatně menšího rozsahu, než je z chování člověka diagnostikováno. Pro děti sociálně zanedbané bývají charakteristické odchylky v řeči, v citech, v projevech chování. Pseudooligofrenie se váže zásadně na školní neúspěchy, ačkoliv se většinou nejedná o děti mentálně znevýhodněné, nebo pouze na pomezí normy, slabomyslné. Vzniká jako následek sociální zanedbanosti dítěte především v raných, ale i v pozdějších vývojových fázích. Je spojena s nenaplněním základních potřeb dítěte, zejména pak s neuspokojenou citovou sférou. Nadějná je skutečnost, že je-li dítě odvedeno z nevhodného prostředí, jehož zaviněním se do těžkého stavu dostalo, dochází k viditelnému zlepšení. Míra nápravy závisí na věku dítěte, na délce doby, po kterou bylo nevhodnému vlivu prostředí vystaveno, na charakteristice jeho osobnosti a rovněž na kvalitě resocializační a převýchovné péče. Klasifikace mentální retardace Hlavním znakem mentální retardace je největší postižení v okruhu rozumových schopností. Jedná se ale zároveň o narušení nebo snížení dalších složek osobnosti. Zařazení jedince do kategorie mentální retardace se řídí výsledky dosaženými v inteligenčních testech, přičemž je zdůrazňováno, aby inteligenční kvocient byl měřen standardizovaným testem a aby byl vyšetřovanému předkládán vždy v takových podmínkách, v nichž lze získat údaje co nejspolehlivější. Podle mezinárodní klasifikace nemocí ( americká forma ) jsou rozlišovány čtyři stupně mentální retardace: hluboká - IQ těžká - IQ střední - IQ lehká - IQ Stupeň IQ zde platí přibližně, neboť mezi stanovenými stupni existují plynulé přechody. Lze podotknout, že stupně IQ se u jednotlivých autorů liší ( hledisko průměru IQ 100, směrodatná odchylka a jiné ). Problematika zapojení do života U jedinců spadajících do pásma hluboké mentální retardace většinou není možné zapojení do společnosti a jsou zpravidla segregováni v ústavech sociální péče. Jedinci zařazení do pásma těžké mentální retardace jsou schopni jednoduché práce pod dozorem vychovatele. Z velké části jsou také vychováváni v ústavech sociální péče. Zde vykonávají jednoduché činnosti - například práce na zahradě. Jedná se o utilitu, neboť takový jedinec není úplně samostatný a je odkázán na pomoc a péči jiných. Do pásma střední mentální retardace patří jedinci, kteří jsou schopni zapojení do určité činnosti. U jednotlivců je možné i školní vzdělání v pomocné škole. Jedná se o adaptaci, to znamená, že přizpůsobení jedince je možné pouze za určitých podmínek a ohledů. V pásmu lehké mentální retardace jsou jedinci integrováni. Jsou tedy plně zapojeni ve společnosti zdravých lidí, jsou schopni školního vzdělání na zvláštních školách a zvláštních odborných učilištích. Mohou samostatně, byť pod dozorem, vykonávat pracovní činnosti, a tak se plně v životě uplatnit. Novou formou vzdělávání žáků se závažnějším mentálním postižením je přípravný stupeň pomocné školy. Klade si za úkol umožnit školní vzdělávání žákům, kteří by vzhledem k těžšímu stupni mentální retardace a případně i z dalších důvodů (zdravotních, sociálních) nejsou schopni prospívat ani na nižším stupni pomocné školy, ale jsou u nich patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností. Práce na tomto stupni tvoří přípravnou etapu pro zařazení žáka do pomocné školy. Učební osnovy nejsou vnitřně diferencovány podle 19

20 jednotlivých ročníků. Umožňují pracovat s každým žákem podle jeho možností a schopností nezávisle na délce jeho školní docházky. Po splnění vzdělávacího programu přípravného stupně by měl žák být přeřazen do nižšího stupně pomocné školy. Speciální škola má čtyři stupně. Nižší a střední stupeň je tříletý, vyšší a pracovní stupeň je dvouletý. Speciální škola vychovává a vzdělává děti s výraznými mentálními poruchami, které jsou schopny osvojit si určité prvky vzdělání, ale nepředpokládá se u nich úspěšnost v jiném druhu speciálních škol. Základní škola praktická je určena pro děti s takovými rozumovými handicapy, pro které se nemohou úspěšně vzdělávat v základní škole ani ve speciální základní škole. Učební obsah se řídí učebními osnovami, které jsou zpracovány s přihlédnutím k potřebám žáků a umožňují obsah i tempo osvojování variabilně měnit a přizpůsobovat. J.A.Komenský: Kdo se jako člověk narodil, má být jako člověk vzděláván. Lehká mentální retardace Jedná se o lehkou slabomyslnost, někdy se také užívá termínu lehká mentální subnormita. Podle mezinárodní klasifikace nemocí ( americká forma) je IQ přibližně mezi 50-69, což odpovídá u dospělých 9-12 rokům. Diagnostika musí být lékařská, psychologická a speciálně pedagogická, pokud je dítě ve školním věku i školská. Lehká mentální retardace nese tyto znaky: Neuropsychický vývoj - dítě později udrží hlavu - 4 měsíce a výše, později samo sedí - 8. měsíc a výše, později chodí - 15 měsíců a výše. Tento opožděný vývoj ovšem může být také způsoben senzomotorickou deprivací. Somatické vady - nebývají příliš časté, vyskytují se zřídka. Poruchy motoriky - bývá často porušena jemná i hrubá motorika, pohyby jsou nekoordinované. Často se vyskytuje motorický neklid. Jemná motorika zpravidla není vyvinuta ještě v šesti letech. Poruchy psychiky - rozvinuty bývají konkrétní názorné a mechanické schopnosti. Aktivita psychických procesů je celkově snížena. Později dochází k sebeuvědomění. Zpravidla se nerozvine logická paměť, zapamatování je krátkodobé. Komunikace a řeč - vývoj řeči je celkově opožděn, dítě začíná užívat první slova ve měsíci. Řeč je často obsahově chudá, odpovědi jednoslovné, inadekvátní, časté užívání agramatismů, malá slovní zásoba. Poruchy vůle a citů - děti jsou impulsívní, často popudlivé, pasivní, citově nestálé. Jsou snadno ovlivnitelné, rychle se u činnosti unaví. Mají slabou vůli, nechtějí překonávat překážky, raději činnost vzdají a nedokončí ( volně podle Černé, 1995 ). Možnosti výchovy a socializace - tito jedinci jsou vychovatelní a omezeně vzdělavatelní. Zpravidla, je - li to možné, jsou zařazováni do speciálních mateřských škol a dále do zvláštních nebo pomocných škol. Nebo jsou do těchto škol přeřazováni ze škol základních na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření, projeví - li se školní neúspěšnost do konce 2. třídy základní školy. Po absolvování zvláštní nebo pomocné školy mají pak možnost dále se vzdělávat v odborných učilištích nebo v praktických školách. 20

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie O b sah 1. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ŘEČOVÉ KOMUNIKACE, DEFINICE OBORU LOGOPEDIE... 11 1.1 Základní pojmy v oblasti řečové komunikace... 11 1.1.1 Řečová komunikace...11 1.1.2 Jazyk... 11 1.1.3 Individuální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

SURDOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí i dospělých se sluchovou poruchou

SURDOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí i dospělých se sluchovou poruchou Otázka: Základy speciální pedagogiky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dáša T. Speciání pedagogika je významnou disciplinou pedagogiky. Disciplína, která se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka Hygiena a školní zdravotnictví Ontogeneze člověka věk Oplození 0 Prenatální období (celková délka v průměru 280 dní, 40 týdnů, 10 lunárních měsíců Embryonální období Fetální období Začátek 2. týdne konec

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.- 4. November 2016 Horný Smokovec Pavla Weberová, Lenka Hricová, Helena Dvořáčková Při podezření na sluchovou vadu dítěte Diagnostika

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet

Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet Vrchní nabídka Home Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Bude se hodit Kategorie bude zrušena Potřebuji vědět Kategorie

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Kombinované vady, jejich vymezení

Kombinované vady, jejich vymezení Kombinované vady, jejich vymezení 1. Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením - zabývá se problematikou edukace (výchova a vzdělávání) osob, které vykazují příznaky současného výskytu více postižení

Více