PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI"

Transkript

1 PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 OBSAH : Strana Edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Formy speciálního vzdělávání 3 Vymezení jednotlivých typů 4 Zrakové postižení 5 Sluchové postižení 7 Narušená komunikační schopnost 10 Tělesné postižení 12 Mentální postižení 17 Poruchy autistického spektra 21 Kombinované vady 26 Pedagogická podpora u jednotlivých typů postižení 30 Workshop 38 2

3 Edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální pedagogika chápe jako objekt svého intencionálního (záměrného) působení jedince s různým druhem a stupněm postižení. Právě handicap těchto jedinců v hodnotícím procesu k obecné uznávané normalitě předurčuje postiženého jedince do sociálního systému abnormit, ve kterém společnost umožňuje jistou (spíš menší než větší) míru seberealizace a plnění sociálních rolí v prostředí sociální izolace. Proces začleňování a v konečném důsledku Začlenění integrujícího se objektu do integrační society lze označit za pozitivní integraci případě, kdy ve svých aspektech je taková integrace přínosem pro integrující se objekt. Pozitivní integrací je začlenění zdravotně či sociálně postiženého jedince do sociální reality, rodiny, skupiny vrstevníků, sousedských struktur. Negativní integrací lze označit začlenění jedince do vězeňské society, zvláště jedná-li se o mladistvého či mladého dospělého. Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním. - Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušené komunikační schopnosti, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování - Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování - Sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka Formy speciálního vzdělávání Individuální integrace - v běžné škole (je upřednostňováno, pokud má škola podmínky) - ve speciální škole pro jiné postižení Skupinová integrace - ve třídě či oddělení běžné školy - ve třídě či oddělení speciální školy Vzděláváním v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola) Kombinací všech tří výše popsaných forem VŠE JE PODMÍNĚNO SOUHLASEM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Podpůrná opatření při speciálním vzdělávání speciální metody, formy a postupy speciální učebnice didaktické materiály kompenzační pomůcky rehabilitační pomůcky zařazení předmětů speciálně pedagogické péče snížené počty žáků ve třídě, v oddělení, ve studijní skupině služby asistenta pedagoga další možné úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu poskytování pedagogicko-psychologických služeb 3

4 Legislativní podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 16, 17, ve znění platných předpisů Vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění Vyhláška 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška 274/2010 Sb. ze dne 13. září 2010, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. Vymezení jednotlivých typů Charakteristika obligatorní (závazné, nutné)diagnózy - zrakové postižení - sluchové postižení - narušená komunikační schopnost - tělesné postižení - mentální postižení - PAS, kombinované vady - SPUCH 4

5 Zrakové postižení Zrakové vnímání se podílí na celkovém vnímání asi %. Jeho absence či nedostatečná kvalita zasahuje celou řadu psychických funkcí, jako jsou složky percepce a na ně navazující myšlení. Stanovování diagnózy není záležitostí školského poradenského zařízení. Klasifikace vychází z doporučení světové zdravotnické organizace, zohledňuje oftalmologická hlediska a neurčuje míru podpory dítěte. U nás je definováno 5 kategorií zrakového postižení: 1. Slabozrakost lehká až střední 2. Slabozrakost těžká 3. Zbytky zraku (těžce slabý zrak) 4. Praktická nevidomost 5. Úplná nevidomost obou očí Nevidomí Jako nevidomé označujeme ty osoby, které mají přístup k informacím v běžném písmu zprostředkovaný pouze pomocí moderních kompenzačních pomůcek. Důležitým předpokladem vzdělávání nevidomých je schopnost naučit se číst a psát bodovým písmem, dále je velmi důležitý výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu. Zbytky zraku Tito žáci jsou schopni pracovat v černotisku, ale pouze za pomoci speciálních optických pomůcek. Zrakovou práci umožní, ale neurychlí ani nezjednoduší. Zároveň se pomocí speciálních pedagogů učí získávat informace z okolí pomocí technik typických pro nevidomé. Mnozí žáci z této kategorie jsou vyučování oběma technikám černotisku i bodovému písmu. Slabozrací Jedná se o skupinu lidí s relativně nejnižším stupněm postižení. Zraková práce do blízka i na dálku pro ně představuje velikou zátěž, která se projevuje rychlejším nástupem únavy. Slabozrací používají optické kompenzační pomůcky. Někteří mohou mít doporučeno omezení fyzické námahy a tělesné výchovy. Zrakové vady Jednou z nejčastějších je strabismus (šilhání). Strabismus je stav, kdy nejsou osy očních bulbů souběžné v důsledku asymetrické funkce okohybných svalů. Strabismus může být sbíhavý (konvergentní) nebo rozbíhavý (divergentní). U dospělých takový stav vede ke dvojitému vidění, u dětí se však mozek tomuto stavu přizpůsobuje tím, že ignoruje podněty přicházející z jednoho z očí (toto oko je potom takzvaně tupozraké; hovoříme o amblyopii). Pokud se takový stav nezačne včas léčit, může tento mechanismus vyústit v těžkou poruchu zraku na tupozrakém oku, následkem čehož má postižený problémy s některými zrakovými funkcemi, 5

6 jako je kupříkladu prostorové vidění potřebné třeba pro odhad vzdálenosti. V předškolním věku (cca do 8 let) lze tupozraké oko cvičit při současném zakrytí zdravého oka okluzorem (náplasťový, gumový). Amblyopia projevy: snížen vizus, problém s viděním nahlučených znaků crowding (simultánní agnózie). Tento jev se vyšetřuje na nahloučeném optotypu. Dítě nevidí tvary vedle sebe, daleko od sebe ano. Oko je schopno rozeznat dva body jako oddělené tehdy, svírají-li paprsky z nich přicházející k oku úhel alespoň jedné minuty. Používá se optotyp do blízka. Pravý sloupeček je nejtěžší. Je možné podložit řádek, udělat širší mezery nebo zvýšit odsazení 1 bodu. Nystagmus je neurologický projev, může vzniknout i z jiných příčin. Vzniká jako odpověď na problém fixace. Je možné fixaci odzkoušet tak, že se dítěti posvítí baterkou. Pokud dítě uchopí zdroj světla (podívá se za ním), dochází k fixaci. Lze ji také vyvolat sledováním pohyblivého předmětu. (Ve vlaku dochází k míchání očí ) Vždycky je snížen vizus. U dětí se objevuje při vrozené zrakové vadě kolem 2. měsíce (lze přirovnat k fotoaparátu ZOOM). Lze jej zmírnit stimulovat hračkami, obrázky. Problém se zvýší stresem, zátěží. Zráním a adaptací se může snížit. Bývá komplikací k vyšetření zrakové ostrosti. Tyto děti zpravidla používají kompenzační postavení hlavy. Je zajímavé, že tuto diagnózu používají lékaři i ve starším školním věku, protože vizus je zpravidla snížen až do pásma slabozrakosti. Děti, které přišly na svět předčasně a velmi nezralé, mívají závažnější poruchy zraku způsobené poškozením sítnice kyslíkovou terapií. Jde o tzv. kyslíkovou retinopatii, která často vede k téměř úplné nebo úplné trvalé ztrátě zraku. Je to následek změny prostředí, ve kterém se dítě nachází. Krevní cévy, které vyživují sítnici, dozrávají jako poslední. Plně vyvinuty jsou až po narození. Jestliže je dítě narozeno na 25 týdnu, je sítnice vaskulartizována sotva do poloviny. Inkubátorové plyny způsobí, že se rychle začínají vyvíjet cévy. Cévy prorůstají sítnící, mohou se dostat do sklivce a růst novotvořených cév se dostává mimo kontrolu. Může docházet i ke zvedání (odchlípení) sítnice. ROP má pět stupňů, přičemž děti do 3. stupně mohou být bez následků. Odchlípení sítnice částečné je 4.stupeň, totální 5. stupeň (nevidomost). Screening se provádí u dětí s porodní hmotností menší než 1500g, kterým je aplikován kyslík a u narozených ve 30. týdnu a dříve. U této diagnózy může docházet k progresi, která vede k odchlípnutí sítnice v souvislosti se stupně I.-V. Vizus může být snížen na nevidomost, často bývá přítomen nystagmus, u nižších stupňů i myopia (krátkozrakost). CZP Centrální zraková porucha. Jsou to všechny poruchy, které se týkají zrakové dráhy a mozku. Kortikální slepota, příp. mozková slepota nebo CVI (Cortical Visual Impairment). Postižení může být od zrakové dráhy až po mozek kdekoliv na cestě. Lze ji definovat jako poruchu, při které je zrak postižen více, než by se očekávalo dle výsledků oftalmologického vyšetření. U této diagnózy obvykle bývá snížen vizus. Mohou nastat obtíže fotofobické. Při zvýšené citlivosti na intenzitu světla platí tato pravidla: dopad světla musí být omezen zastíněním žádné přímé nasvícení světelnými zdroji (lampy diaprojektoru) vyvarovat se velkých světlých ploch tvary nabízených materiálů bohaté na kontrast přímé nasvícení předmětů shora Dále je zde crowding problém s nahloučením tvarů. Může být diagnostikována diplopie (dvojité vidění), výpady zorného pole, porušen barvocit. Mohu být postiženy specifické vizuální oblasti rozpoznávání tváří (prosoagnózie), vidění statických nebo pohybujících se objektů, odlišení figury od pozadí, ztráta orientace v prostoru, špatná představivost o vzdálenosti). U dětí se dá orientačně rozpoznat pomocí tzv. zrakové pozornosti, respektive zvídavosti, která bývá typická pro kojence a batolata. S tím souvisí malá snaha o prozkoumávání okolí. 6

7 Atrofie zrakového nervu. Je popisována jako odumírání nervu. Podle příčiny může být stabilní, ale může se objevit i progrese. Vzhled oka je relativně normální. Pohled do nitra oka skýtá obraz bledého až křídově bílého disku s redukcí vaskulárního systému. Funkční důsledky: snížena zraková ostrost, porucha barvocitu, snížena kontrastní citlivost. Atrofie může být součástí CVI nebo jiných syndromů, bývá přítomna světloplachost, nystagmus a zorné pole. Rozsah zorného pole je určený tvarem obličeje, čela a nosu. Fyziologicky zorné pole pro bílou barvu má rozsah temporálně 90, nazálně 60, nahoře asi 60 a dole asi 70. Lze se orientačně přesvědčit tzv. konfrontační metodou. Přesnější je ovšem vyšetření perimetrem. Sluchové postižení Stručná charakteristika sluchových vad Sluchové postižení se vyznačuje omezením nebo úplným chybením zvukových podnětů a z toho vyplývá následná podnětová deprivace různého stupně. S tím souvisí zúžení možnosti získávat zkušenosti a rozvíjet některé kompetence. Sluchově postižení jsou velmi heterogenní skupinou, která se liší z hlediska typu, stupně a etiologie postižení a případnými kombinacemi s dalšími vadami. Typy sluchových vad Z hlediska fyziologického se vady sluchu dělí podle způsobu postižení sluchového aparátu na tři základní skupiny: Vady převodní mají svou příčinu v postižení vnějšího a středního ucha, jde tedy o poruchu v mechanické části sluchové dráhy. Porucha sluchu nebývá v tomto případě závažná, většinou se pohybuje v pásmu lehké až střední nedoslýchavosti. I když je převodní aparát zcela nefunkční, dojde jen k zeslabení sluchového vjemu a přitom nedochází k žádnému zkreslení tohoto vjemu. Nejvíce bývá postižena melodie zvuku. Převodní vady lze kompenzovat sluchadly a jedinec s tímto postižením potom celkem dobře rozumí mluvené řeči. Vady percepční vznikají postižením citlivých buněk v Cortiho orgánu vnitřního ucha, tedy v nervové části sluchové dráhy. Bývají mnohem závažnější než vady převodní a jejich důsledkem je nejenom snížení schopnosti vnímat zvuky, ale i podstatné zkreslení sluchových vjemů. Percepční vady se projevují podstatně více na vysokých než na hlubokých tónech. Percepce řeči je neúplná, je narušena diferenciace jednotlivých hlásek, a proto je obtížnější i její porozumění. Zesílení hlasitosti v tomto případě nepomáhá. Percepční poruchy jsou trvalé a stupeň postižení sluchového vnímání se pohybuje v pásmu střední nedoslýchavosti až hluchoty. 7

8 Vady centrální vznikají následkem poškození těch oblastí CNS, které se podílejí na zpracování zvukových, zejména řečových podnětů. Obtíže se projevují v poznávání jednotlivých zvuků a určení jejich významu, jedná se tedy o gnostickou poruchu (sluchová dysgnozie či agnozie). Stupně sluchového postižení K vyšetření stupně sluchového postižení slouží audiometrie, která zjišťuje práh slyšení a dokáže rozpoznat také typ poruchy. Výsledná hodnota audiogramu se zařazuje podle klasifikace, která stupně sluchových vad rozlišuje podle změn ve vnímání řeči. Tuto klasifikaci vydala v roce 1980 WHO (Světová zdravotnická organizace). Podle této klasifikace jsou považováni za neslyšící pouze ti, kteří nejsou schopni slyšet žádný zvuk ani při zesílení. Podle rozsahu ztráty sluchu tedy rozlišujeme tyto stupně: db intaktní sluchová funkce db lehké sluchové postižení (lehká nedoslýchavost) db střední sluchové postižení (střední nedoslýchavost) db středně těžké sluchové postižení (středně těžká nedoslýchavost) dB těžké sluchové postižení (těžká nedoslýchavost) - nad91db velmi těžké sluchové postižení - nad 110 dbúplná ztráta sluchu (hluchota) Hluchota je vymezena ztrátou sluchu větší než 110 db. Lidé s tímto postižením nejsou vůbec schopni slyšet mluvenou řeč. Zbytky sluchu jsou charakterizovány sluchovou ztrátou více než 91 db. Tito lidé nemohou vnímat řeč ani s pomocí sluchadla. I když jsou schopni slyšet řečové i neřečové zvuky, nerozumějí, protože tyto zvuky nejsou schopni diferencovat. Těžká nedoslýchavost je vymezena ztrátou sluchu v rozmezí db. Pro tyto lidi je kvalitní sluchadlo významnou pomůckou, díky které jsou schopni vnímat řeč. Rozvoj řeči není zásadně omezen ani u dětí s vrozenou vadou sluchu. Středně těžká, nedoslýchavost (sluchová ztráta je mezi db) určuje hranici sluchové ztráty, která umožňuje bezproblémové osvojení mluvené řeči. Nedoslýchavost může být tedy různého stupně - od lehké nedoslýchavosti až po velmi závažné poškození sluchu. Podstatné však je, že nedoslýchavost lze v dosti vysoké míře kompenzovat sluchadly. Jsou-li nedoslýchavé děti vybaveny sluchadly co nejdříve, mohou při okamžitém zahájení speciálně pedagogické péče rozvinout docela dobře mluvenou řeč a navštěvovat bez větších problémů školy pro slyšící. V důsledku toho se mohou i bez zvláštních opatření naučit docela dobře číst a v chápajícím rodinném prostředí mohou mít dostatek příležitostí pro tzv. náhodné nebo bezděčné učení, které tvoří podstatnou část našeho sociálně emocionálního rozvoje. Závažným diagnostickým problémem může být lehká nedoslýchavost, která velmi snadno může uniknout pozornosti rodičů. Při psychologickém vyšetření by na ni mělo být pamatováno u každého dítěte s opožděným vývojem řeči. Hledisko doby vzniku postižení Z hlediska doby vzniku se vady sluchu dělí na vrozené a získané. K vrozeným dochází v důsledku dědičnosti nebo v době zrání plodu a dítě se s takovou vadou narodí. K získaným 8

9 dochází až po narození a i zde je z hlediska možností rozvoje mluvené řeči kritická doba vzniku, která rozhoduje o tom, zda je získaná vada prelingvální nebo postlingvální.! Prelingválně neslyšící jsou děti, které se s vadou sluchu narodily, nebo postižení vzniklo ještě předtím, než u nich došlo k rozvoji řeči a velikost a charakter jejich vady sluchu neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči a jazykových dovedností. Tyto děti většinou musejí, chtějí-li rozumět řečí, spoléhat hlavně na odezírání. Samotná řeč má pak zvláštní charakteristický zvuk. Je silně zkreslena hlavně kvůli chybějící akustické kontrole, a to ve svém celkovém zvukovém obrazu - má pomalé tempo, nepřirozenou melodii, přízvuk a rytmus, tvrdou, přehnanou výslovnost. U řady neslyšících nelze i přes veškerou soustavnou péči vybudovat dostatečně srozumitelnou, sémanticky a syntakticky rozvinutou řeč. Tím je pak ovlivněno celé jejich vzdělávání a socializace. Dojde-li ke ztrátě sluchu až po alespoň částečném rozvoji mluvené řeči (již mezi l. a 4. rokem života), má postižený většinou menší problémy při komunikaci se slyšícími než ten, kdo ztratí sluch ještě před začátkem jejího vývoje. Postlingválně neslyšící, tedy ohluchlí, mají na rozdíl od prelingválně neslyšících dobře rozvinutou řeč, především pokud ke ztrátě sluchu došlo až po dostatečné době zafixování řeči. Při dorozumívání se orientují pomocí odezírání. V současné době lze u těchto dětí s velkými úspěchy použít kochleárních neuroprotéz, čímž se jim snáze otvírá cesta ke vzdělávání jako u dětí nedoslýchavých. Kochleámí implantáty se však s úspěchem využívají i při práci s dětmi prelingválně neslyšícími. Kompenzační pomůcky Sluchadla jsou určena především pro ty, kdo mají ještě nějaké využitelné zbytky sluchu. Zesilují zvuk a tím umožňují zejména nedoslýchavým lépe slyšet a rozumět. Sluchadlo tedy vždy využívá zbytky funkce sluchového orgánu. Rozlišujeme sluchadla analogová a kvalitnější digitální. Kochleámí implantát poškozený orgán obchází. Jde o elektronické zařízení, které transformuje zvuk na elektrický signál, kterým jsou přímo stimulována zachovalá jádra sluchového nervu. Znamená to tedy, že pro voperování kochleárního implantátu musí být splněna především podmínka funkčnosti sluchového nervu, nevyužitelnost zbytků sluchu a další kritéria. Vnitřní část je implantována do spánkové kosti a elektrody jsou zavedeny přímo do hlemýždě. Vnější část je nošena viditelně. Po pooperačním období nastává pro dítě a jeho rodiče intenzivní práce zaměřená zpočátku na lávání jednoduchých zvuků. Postupně se přidává rozvíjení slovní zásoby, porozumění pojmům, potom mohou lépe prospívat v prostředí, kde se užívá mluvené řeči a vnímání sluchem. To mámená i lepší podmínky pro školní zařazení a další vzdělávání dítěte. Výběrem kandidátů kochleární implantace se zabývá tým odborníků včetně psychologa. Psychologické vyšetření se u každého dítěte provádí opakovaně, neboť je třeba posoudit, zda schopnosti, vlastnosti a návyky dítěte umožní využití kochleárního implantátu. Při rozhodování o implantaci je nezbytný úzký kontakt s rodiči, kteří jsou informováni jak o možnostech, tak i rizicích implantace. Samotná operace je možná jen tehdy, pokud je rodina ochotná dlouhodobě spolupracovat při rehabilitaci a má-li realistické očekávám. Všechny děti užívající kochleární implantát jsou dlouhodobě sledovány, přičemž se hodnotí rozvoj kognitivních schopností i komunikačních a sociálních dovedností. V mnoha případech je potom doporučovaná a podporovaná integrace dítěte do slyšícího prostředí a běžného školského zařízení. SPC se potom stará o zajištění této integrace. Speciální pedagogové v SPC také pracují na reedukaci sluchu a na rozvoji komunikace. Diagnostika dětí s KI potom vyžaduje zohlednění předešlého vývoje před implantaci. Čím je doba od zákroku delší, tím je práce s dítětem většinou snazší a vyžaduje méně úprav podmínek. Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika také vyžaduje pouze drobné úpravy diagnostických nástrojů. 9

10 Narušená komunikační schopnost Stručná charakteristika narušené komunikační schopnosti O narušené komunikační schopnosti hovoříme tehdy, pokud je některá rovina jazykových projevů jedince narušena. Z hlediska současných trendů v českém pojetí jde o poruchy vznikající při individuálním osvojování a používání jazyka, tj. při komunikaci. Pro vymezování narušené komunikační schopnosti jsou brány v úvahu tyto jazykové roviny: foneticko-fonologická, morfologicko-syntaktická, lexikálně-sémantická, pragmatická. Dále jsou sledovány formy interindividuální komunikace - verbální a neverbální, tedy mluvená i grafická forma. Dyslalie (též někdy pselizmus) - dyslalia (patlavost) Jde o nejčastěji vyskytovanou vadu u dětí předškolního věku a je nutné vždy diagnosticky odlišit vadnou a nesprávnou výslovnost. Vadná výslovnost hlásky Hláska je vyslovována vadně, je tvořena (vesměs konstantně) na jiném artikulačním místě či jiným způsobem, než je stanovena fonetická spisovná forma, a tedy zvukově se tato hláska liší v mluvním projevu od kodifikované normy daného jazyka. Vadně tvořená hláska se označuje řeckým písmenem a příponou -izmus a dalším označením obvykle podle místa odchylného tvoření (např. rotacizmus velární). Nesprávná výslovnost hlásky Pokud danou hlásku dítě vynechává (vzhledem k věku - fyziologicky nesprávná výslovnost, dítě má na vyvození dané hlásky ještě čas) označuje se tato nesprávná výslovnost jako mogilalie. Pokud přetrvává po uplynutí věku, kdy by již měla hláska být vyvozena, označuje se předponou mogi-a opět příponou -izmus (např. mogirotacizmus). Dysartrie (též dysarthrie) - dysarthria Jedná se o vývojové a získané obtíže při hláskování, vyslovování vůbec, obtíže jsou konstantní, při této poruše se nevyskytují poruchy porozumění řeči, ani poruchy vnitřní řeči, jde o poruchu, která je způsobena zřejmým (nejčastěji bilaterálním) poškozením mozku a mozkových drah, je jedním ze symptomů DM0, ale může se vyskytnout i samostatně. Dysartrie se vyskytuje v těchto formách: bulbární, extrapyramidová, korová, pyramidová, mozečková, kombinovaná. Opožděný vývoj řeči Je stav rozvoje řeči, kdy struktura řeči má fyziologický profil, ale vývoj je časově posunut (opožděn), předpokládá se, že vývoj bude trvat déle, ale bude úplný. Příčinou tohoto opoždění bývá např. nepodnětné rodinné prostředí, rodový znak zvl. u chlapců, nepříznivý nebo problematický perinatální nebo postnatální vývoj, chyby ve výchově ( předem" splněná přání bez verbální komunikace). Dysfázie (příp. vývojová dysfázie) - dysphasia Jedná se o specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností či neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené - sociální prostředí, emocionální vazby, smysly, podnětnost, inteligence, neurologické vyšetření je obvykle bez patologického nálezu. Jde o drobné difúzní postižení řečových zón vyvíjejícího 10

11 se mozku v časných stádiích, obvykle speciální zkoušky potvrzují lehké mozkové dysfunkce. Porucha má systémový charakter a zasahuje v různém stupni a velmi širokém spektru senzorickou i motorickou oblast ve všech jazykových rovinách. Afázie je ztráta řeči již vybudované (po ukončení vývoje řeči), příčinou je např. úraz nebo jako následek mozkové příhody. Dyspraxie - dyspraxia (vývojová neobratnost, nešikovnost, syndrom neobratného dítěte) Vývojová porucha motorických funkcí, vývojová odchylka hybnosti. Hlavním rysem je porucha motorické koordinace, která se neváže na mentální retardaci ani na vrozené či získané neurogenní onemocnění. Obvykle se ale prokáže vývojová nervová nezralost, včetně postižení jemné a hrubé motoriky. Koktavost (dále také koktání, zadrhávání, zajíkání) - balbuties (porucha plynulosti řeči) Typy koktavosti podle stupně: - balbuties levis (5 % slov) - balbuties medius (20 % slov) - balbuties gravis (více než 20 % slov),. - balbuties gravis inaptus (nedokončí větu-volí jinou formu komunikace). Breptavost (též brebtavost) - tumultus sermonis Je porucha plynulosti a tempa řeči, důsledkem překotnosti je setřelá výslovnost" (v proudu řeči vyslovuje nepřesně hlásky, jejichž výslovnost při zpomalení zvládá), vynechávání slabik, opakování slabik, přeříkávání, a tím dochází k deformaci obsahu, vybočení od tématu, vynechání podstaty apod. Postižena je rovněž prozodie, nepravidelné tempo řeči, monotónní mluva. Na rozdíl od koktavosti je nespastického charakteru, je-li korigován (neuvědomuje si svoji vadu), mluvní projev ovládne. U této vady je nápadná diskrepance mezi úrovní intelektu a jazykovými schopnostmi. Jednou z příčin je původ na bázi ADD/ADHD. Palatolalie - palatolalia Jedná se o vývojový problém provázející rozštěpy patra, příp. kombinaci rozštěpů patra, čelisti i rtů. Typická je zvýšená nazalita a deformovaná nazalita, postižena je výslovnost hlásek posunutím celé artikulační báze dozadu. Je porušená mimika a koverbální chování. Jde o důsledek jednak samotného rozštěpu a jednak stavů po operativních zákrocích, insuficience patrohltanového uzávěru i neadekvátního poměru resonančních dutin nad hrtanem, může být deformován i hlas a mohou být patrný přídatné nosní šelesty. Mutismus Oněmění, neuróza řeči, porucha je psychogenně podmíněná bez organického postižení centrální nervové soustavy. Mutismus totální je funkční ztráta řeči, jde o úplnou ztrátu řeči i hlasu na podkladě silného traumatu na základě určité dispozice a konstituce jedince. Jedinec se ale snaží dorozumět s okolím jinými způsoby. Mutismus elektivní- výběrový mutismus (na osobu, prostředí, profesi aj.). Mluvní negativismus je odmítám mluvní komunikace jako vyjádření vzdoru, příp. nepřátelství. Jedinec se nesnaží dorozumět se s okolím. Logofobie - mluvní útlum ze strachu z řeči, mlčení ze studu pak označujeme jako mluvní ostych. Při této vadě je nutné eliminovat sluchové vady, duševní poruchy, mentální retardaci atd. Rinolalie - rhinolalia (huhňavost, hypernazalita a hyponazalita, porucha resonance) Dysgramatismus Je vývojová odchylka, kdy jedinec není schopen užívat v mateřské řeči správně gramatických pravidel. Může se vyskytovat na úrovni slov nebo na úrovni vět - porucha větné skladby, příp. v nejtěžší formě se vyjadřuje jen pomocí zvuků - onomatopoia. 11

12 Specifický logopedický nález Je soubor oslabení v artikulační obratnosti, sykavkových asimilací a specifických asimilací a oslabení jazykového citu, který je podkladem pro vznik SPU, zejména dysortografíi. Doprovází jej zpravidla i problémy ve sluchovém vnímání (ve sluchové analýze a syntéze, v oblasti fonematické-ho sluchu). Vyskytuje se v souvislosti s ADHD a ADD. Tělesné postižení Vymezení kategorie tělesného postižení Ve speciálně pedagogické odborné literatuře se považují za tělesná postižení přetrvávající nebo trvalé nápadnosti v pohybových schopnostech se stálým nebo značným vlivem na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Klasifikace pohybových vad Ve speciálně pedagogické odborné literatuře se považují za tělesná postižení přetrvávající nebo trvalé nápadnosti, pohybové schopnosti s trvalým neb podstatným působením na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Příčinou je poškození podpůrného (nosného) nebo pohybového aparátu nebo jiné organické poškození Podle postižené části těla rozeznáváme skupinu obrn centrálních a periferních, deformace, malformace a amputace. Obrny centrální a periferní Obrny se týkají centrální a periferní nervové soustavy. Centrální část zahrnuje mozek a míchu, část periferní obvodové nervstvo. Jednotlivé druhy se oč sebe liší rozsahem a stupněm závažnosti a dělí se na parézy (částečné ochrnuti) a plégie (úplné ochrnutí). Mezi závažná centrální postižení patří dětská mozková obrna (DM0), která vzniká před narozením dítěte, při porodu nebo brzy po něm. V odborné literatuře se uvádí cca % výskytu z celkového počtu pohybových poruch (Lesný 1989). Pro DMO je typická tělesná neobratnost, zejména v jemné motorice, nerovnoměrný vývoj, zvýšená pohyblivost a neklid, nesoustředěnost, těkavost, nedokonalost vnímání a nedostatečná představivost; překotné a impulzivní reakce, střídání nálad a výkyvy v duševní výkonnosti, opožděný vývoj řeči a vady řečí. Uvedené znaky se vyskytují i u dalšího postižení, které není na první pohled u dětí tak nápadné, jako dětská mozková obrna, jedná se o lehké mozkové dysfunkce. Těžší druh DMO má čtyři formy: hypotonickou, diparetickou, hemiparetickou a kvadruparetickou, někdy se uvádí další forma - dyskinetická, dříve nazývaná extrapyramidová Dětská mozková obrna je často kombinovaná s poruchami duševního vývoje a sníženým intelektem (asi 66 %), s poruchami řeči (přes 50 %), s poruchami chování (cca 50 %), s epileptickými záchvaty (od 15 % do 70 %). Výjimkou nejsou ani smyslová 12

13 postižení, ať se jedná o vady zraku (např. tupozrakost, šilhavost, ale i slabozrakost různého stupně) nebo vady sluchu (různé stupně nedoslýchavosti). Dětskou mozkovou obrnu bychom neměli zaměňovat s dalším onemocněním s podobným názvem - dětská obrna (poliomyelitis anterior acuta). Jedná se o infekční onemocnění, které postihovalo nejčastěji děti v předškolním věku a zanechávalo trvalé a často velmi těžké následky. Dětská obrna probíhala ve dvou fázích: první připomínala chřipkovou infekci, po jejím odeznění nastoupila druhá fáze, která se vyznačovala horečnatým onemocněním s příznaky podráždění mozkových blan. Následkem onemocnění, které vyvolávalo poškození motorických buněk na předních kořenech míšních, bylo ochrnutí svalů na končetinách. Intelekt zůstával nepoškozen. Od roku 1958 jsou všechny děti očkovány Sabinovou vakcínou a nové případy nebyly od té doby u nás zaznamenány. Další závaznou skupinou jsou různé druhy mozkových zánětů (encephalitis), které jsou nejčastěji vyvolány mikrobiálními činiteli. Toto onemocnění probíhá rovněž zpravidla ve dvou fázích. V první fázi vnikne mikrob do krve a objevují se příznaky podobné chřipce s horečkou, bolestmi hlavy a nechutenstvím. Po přechodné fázi zdánlivého zlepšení se objevují vysoké teploty, třes, ochrnutí končetin. Častý je i výskyt epileptických záchvatů. Po odeznění nemoci se jednotlivé příznaky většinou ztrácejí. Komplikovaným postižením jsou stavy po mozkových nádorech (tumor cerebri), které mohou zanechat po operaci následky v pohybové oblasti, další následky můžeme sledovat v oblasti řeči, kdy dochází k poruše řeči zvané afázie. Díky organickému poškození mozku se může přidružit i epilepsie. Obdobné následky můžeme sledovat i u mozkových příhod (ictus apoplecticus cerebri), které vznikají v důsledku krvácení do mozku a u mozkových embolií (embolia cerebri), které jsou způsobeny nedokrevností části mozku a odumřením mozkové tkáně zaklíněním embolu, pohybujícího se krevním proudem. Podle zasažení hemisféry dochází k levostranné nebo pravostranné hemiparéze až hemiplégii. Obě onemocnění postihují spíše jedince staršího věku. Traumatické obrny vznikají při úrazu, který způsobuje buď otevřené nebo uzavřené poranění hlavy, při němž může být zasažena lebka i mozek nebo uzavřené poranění hlavy různého stupně. Nejlehčí je otřes mozku (komoce), klasifikovaný jako lehký, střední a těžký, dále stlačení mozku (komprese) a nejtěžší zhmoždění mozku (kontuse - kontusio cerebri). Při všech úrazech hlavy je třeba si pamatovat, že potíže u dětí se nemusí objevit hned, ale až po několika hodinách, kdy je dětem nevolno, točí se jim hlava, zvrací. Ve všech případech úrazu hlavy vyhledáme lékařské ošetření. Dalším závažným postižením je obrna míchy. Nastává vlivem různých onemocnění, ale v současné době je častou příčinou úraz páteře s následným poraněním míchy (autohavárie, sport). Celkový stav postiženého a zachování pohybové schopností závisí jednak na tom, zda mícha byla poškozena částečně nebo úplně, jednak na tom, kde byla zasažena. Čím je mícha zasažena blíže ke krční míše, tím je stav postiženého závažnější. Je-li např. zasažena mícha bederní a křížová, vzniká paraparéza až paraplégie dolních končetin a porucha citlivostí na dolních končetinách, při poškození horní částí krční míchy (segment C1-C4) vznikne spastická kvadruparéza až kvadruplegie s poruchou citlivostí, která sahá až ke krku. Vrozeným postižením je rozštěp páteře (spina bifida) bez postižení míchy nebo jejích plen, rozštěp páteře a míšních plen (meningokéla), rozštěp páteře, plen a míchy (meningomyelokéla). Vada vzniká nesprávným uzavřením páteřního kanálu, nejčastěji v bederní částí. Brzy se provádí neurochirurgická operace. Prognóza je u posledních dvou typů nepříznivá. Vada vyvolává u postižených částečnou až úplnou obrnu dolních končetin a obrnu svěračů. Intelekt nebývá u dětí postižen. Dětí většinou navštěvují speciální školu pro tělesně postiženou mládež a vyžadují zvýšenou zdravotnickou péči. 13

14 V současné době ubývá postižení tohoto druhu v důsledku provádění včasného screeningu vrozených vývojových vad ultrazvukem. Subkapitolu výčtu týkajícího se centrálních obrn lze uzavřít informací o degenerativních onemocněních mozku a míchy. Degenerativní onemocněni mozku se projevuje až v průběhu života člověka. Nervová vlákna a později i nervové dráhy postihuje proces rozpadu a zániku nervových buněk. Patří sem větší množství onemocnění, mj. Mozečková heredoataxie (Senator-Marieova choroba), která vzniká postižením jedné nebo obou hemisfér a je dědičná. Prognóza je nepříznivá, důležitá je systematická rehabilitace. Jedná se o postupnou degeneraci mozečku, případně i míchy. Projevuje se vrávoravou chůzí, nystagmem (třes očí, rychle se opakující rytmické pohyby očí), atrofií a poruchami řeči. Těžkým postižením je roztroušená skleróza mozkomíšní (sclerosis cerebrospinalis multiplex), která se vyznačuje ložiskovými změnami mozku a míchy. Postihuje l % populace, vyskytuje se zejména u mladších dospělých. Příznaky jsou pestré, nejčastěji se jedná o poruchy pohybového aparátu, poruchy zraku a řeči. V pokročilejším stadiu se objevuje demence. Degenerativní onemocněni míchy, tzv. Friedreichova heredoataxie, je podmíněna degenerací míšních provazců. Začíná se projevovat zpravidla mezi rokem, prognóza je nepříznivá. Typická je zvláštní deformita nohy, nejistá a vrávoravá chůze. V pozdějším stadiu se objevuje spastická obrna dolních končetin. K obrně periferních nervů většinou dochází při úrazu horní či dolní končetiny, kdy dojde k přerušení nebo zhmoždění nervu na končetině s částečnou nebo úplnou obrnou. Při úplné obrně končetina bezvládně visí, při částečné obrně je více nebo méně zasažena pohyblivost a svalová síla. Deformace Deformace zahrnují velkou skupinu vrozených nebo získaných vad, které se vyznačují nesprávným tvarem některé části těla. Získané deformace mohou nastat jako důsledek nesprávného držení těla. Návykově takto začínají některé druhy skolióz a kyfóz. Vadné držení těla se vyznačuje bud změnami v zakřivení páteře nebo labilním a nestálým držením těla. Skutečné deformity páteře jsou charakteristické trvalostí a stálostí. Páteř se může deformovat v rovině sagitální (předozadní rovina těla): zvětšená krční lordóza (hyperlordóza), hrudní kyfóza (tzv. kulatá záda), plochá záda, bederní lordóza. Častější jsou však deformace v rovině frontální (čelní) a projevují se bočním vychýlením od středové roviny. Jedná se o různé druhy skolióz, které postihují asi 2,5 % dětí z populace a dělí se podle místa vzniku na krční, hrudní a bederní. Dále se používá klasifikace podle typu C (vybočení vlevo), D (vybočení vpravo), S (složená skolióza). Příčiny vadného držení těla mohou být vnitřní - fyziologické (růstové, konstituční, dědičné vlivy, výživa, nerovnoměrný růst dítěte) a vnější, způsobené prostředím (nedostatek pohybu, předčasné posazování kojence, dlouhotrvající sedává poloha, obezita, jednostranný pohyb, předčasná sportovní specializace, spaní na měkkém lůžku s vysokým podhlavníkem, nesprávná výška nábytku neodpovídající proporcím dítěte apod.). 14

15 Dosti četnou skupinu pohybových vad tvoří nesprávný vývoj kyčelního kloubu. Postižení může být jednostranné nebo oboustranné a bývá vyvoláno vrozeným nedostatečným vývojem kyčelních kloubů, popř. úplným vykloubením hlavice (luxace) nebo částečným vykloubením (subluxace). Dnes procházejí všechny děti vyšetřením ultrazvukem ještě v porodnici, max. do 6 týdnů. Progresivní svalová dystrofie (myopatie) naproti tomu je onemocnění závažnější. Jedná se o primární dědičné onemocnění svalů vzniklé na podkladě dědičné metabolické poruchy. B. Kapounek (1988) uvádí dvě formy onemocnění: Forma postihující ramenní pletenec, ramena ční dopředu, lopatky odstávají, mění se též výraz obličeje (změnami v obličeji), tato forma postihuje obě pohlaví, mívá dobrou prognózu. Druhá forma postihuje pánevní pletenec, dědičnost je dominantní. Onemocní nejprve svalstvo pánve, později i svalstvo dolních končetin. Léčba je pro neznalost etiologie pouze symptomatická. Při dlouhodobém podávání zlepšují stav anabolika. Podstatnou část léčby tvoří rehabilitace. Specifickým případem s nepříznivou prognózou je Duchennova svalová dystrofie, která postihuje chlapce. Malformace a amputace Malformací rozumíme patologické vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin. Částečné chyběni končetiny označujeme jako amélie, stav, kdy končetina navazuje přímo na trup, nazýváme fokomélie. Malformace patří do skupiny vrozených vývojových vad (VVV). V současné době se s úspěchem provádí screening VVV ultrazvukem. Amputace je umělé odnětí částí končetiny od trupu. Příčinou jsou úrazy, kdy k amputaci končetiny může dojít v okamžiku úrazu nebo těsně po něm, např. při autonehodách, poranění elektrickým proudem, výbušninou apod. (Eis 1986; Kapounek 1988). V těchto případech je nezbytná spolupráce s plastickou chirurgií nebo s protetickým oddělením, kde se volí nejvhodnější řešení pro postiženého jedince. Další příčinou amputace mohou být cévní onemocnění. Při této nemoci vzniká akutní zánět žil a tepen, při kterém dochází k postupující trombóze. Vyznačuje se bolestmi při pohybu, nakonec bývají bolesti i v klidu a vedou až k amputaci končetiny. Dalším důvodem amputace jsou zhoubné nádory na končetinách. Amputace může být i infekčního původu při sepsi, kterou nelze zvládnout konzervativními prostředky. Alergická a astmatická onemocnění Negativní vlivy znečištěného prostředí, nevhodného výběru stravy, psychosociálních stresů i špatného pohybového režimu se odrazily v celé sféře tzv. civilizačních chorob. 15

16 Nejvýrazněji se tento trend projevuje v nárůstu alergických chorob především v dětské populaci. Současné výzkumy ukazují, že alergií trpí každé třetí až páté dítě. Alergií se rozumí nepřiměřeně silná reakce vnímavého organismu jedince, jestliže se jeho organismus opakované setká s určitou látkou pro něj škodlivou -tzv. alergenem. Tímto alergenem mohou být např. částečky prachu, pylová zrnka, roztoči, bakterie, spory plísní, bodnutí včelím jedem, některé léky, potraviny apod. Sama přítomnost alergenů však nevyvolá vlastní projev nemoci. K vyvolání reakce dochází při kombinaci vlivu alergenů s dalšími vlivy. V každém případě se ale v organismu odehrává alergická reakce. Podle toho, zda reakce proběhne rychle, někdy až prudce (šoková reakce) nebo zda se objeví za mnoho hodin nebo až dní, rozlišujeme dva základní druhy alergií: - alergii okamžitou a - alergii oddálenou. Alergická onemocnění vznikají z mnoha příčin, které se vzájemně doplňují a prolínají. Podmínkou tohoto vzniku je opakovaný styk organismu s vyvolávajícím alergenem působícím ze zevního prostředí. Protože se však s alergeny setkáváme všichni, a přesto jen někteří z nás trpí projevy alergie, je vidět, že alergeny nejsou jedinou příčinou vzniku onemocnění. Významnou roli zde hraje dědičnost, dále schopnost organismu bránit se vlivu působení infekčních a neinfekčních škodlivin (imunitní reaktivita), kvalita funkce nervového a endokrinního systému, působení životního prostředí a některé další vlivy. Alergický původ mohou mít různé choroby horních i dolních dýchacích cest. Na tomto podkladě vzniká např. alergická rýma, astma bronchiale, alergický zánět čelistních a čelních dutin ad. Alergická rýma - její příčinou jsou různé vdechované alergeny, jako částečky domácího i zvířecího prachu, vzdušné plísně, roztoči a další. Pokud jsou potíže způsobeny pylovými zrny, mluvíme o pylové a senné rýmě. Příčinou alergické rýmy mohou být i různé léky, potraviny a také alergeny infekční, především bakterie. Alergická rýma může mít průběh sezónní i celoroční. Asthma bronchiale (průdušková záducha) - je to onemocnění charakterizované záchvaty nebo stavy výdechové dušnosti. Tato dušnost je důsledkem zhoršené průchodnosti dýchacích cest, především průdušek a průdušinek. Astma je onemocnění, které postihuje u nás asi 2,5 % dětské populace. Věková hranice prvních projevů se stále snižuje, u více než 50 % nemocných začíná choroba do 3 let jejich věku. Předzvěstí dusnosti bývá kašel a rýma. 16

17 Kožní alergie Atopický ekzém - vzniká jako kožní odpověď na působení dráždivých vlivů zevního prostředí nebo látek vznikajících uvnitř organismu. Je to chronické recidivující kožní onemocnění převážně dětského věku, s úporným svedením a suchostí kůže, jako charakteristickými znaky. Postihuje l - 3 % dětské populace. Asi 2/3 nemocných mají pozitivní rodinnou anamnézu. Kontaktní ekzém - je nejčastějším typem ekzému a je projevem oddálené přecitlivělosti. Vyrážky, kopřivky, otoky vznikají vlivem působení různých druhů alergenů, jako jsou některé potraviny, léky, hmyzí bodnutí a mnoho dalších. Provokujícím momentem může být i chlad, slunečné záření, přítomnost infekčního ložiska v organismu, výskyt střevních parazitů, ale i pocení, mechanické vlivy apod. Víceorgánové alergie Pylová přecitlivělost (pollinosis) - pod tímto pojmem rozumíme soubor klinických příznaků onemocnění, jehož příčinou je alergie na pyly rostlin. Kontaktem organismu s nimi pak dochází k přecitlivělosti a vzniku alergické reakce. Léková alergie - v podstatě každý lék může být alergenem. Projevy lékové alergie jsou mnohoorgánové: kůže - alergické vyrážky, kopřivky, puchýřky, otoky, krvetvorba - rozpad červených krvinek, útlum tvorby bílých krvinek, dýchací systém - vznik zánětů plicních, astmatické obtíže, pohybový aparát a vazivo - bolesti a záněty kloubů a další obtíže. Alergie na hmyzí bodnutí - příčinou je jed včel, vos, čmeláků, sršňů, mravenců ad. Bodnutí hmyzem může způsobit vznik alergické reakce, která se projeví většinou během několika minut, a to různým způsobem. Anafylaktický šok - je akutní, život ohrožující alergickou reakcí. Jde o projev okamžitého typu alergie. Jeho nejčastějšími vyvolateli jsou různé léky, potraviny a hmyzí jedy. Klinické příznaky šoku se projevují na kůži, dýchacím ústrojí, trávicím systému a krevním oběhu. Pacient upadá do bezvědomí, má křeče. Mentální postižení Mentální retardace je vrozený nebo velmi časně získaný chorobný stav, charakterizovaný disharmonií osobnosti s největším postižením v okruhu rozumových schopností, mající za následek neuspokojivé přizpůsobování se požadavkům společnosti.. Znamená to, že dítě s touto vadou na svět přichází nebo ji získává do 2. roku věku. V populaci jsou asi 2-3 % živě narozených dětí postižena slabomyslností. 17

18 Příčiny Lze je rozdělit do několika skupin. 1. Vrozené příčiny A - Příčiny před porodem Těchto příčin je velké množství a jen velmi obtížně lze přesně určit, která příčina by mohla mentální retardaci způsobit. Příčiny způsobené dědičností - dle odhadu je postižena polovina až tři čtvrtiny dětí Příčiny způsobené chromozomálními aberacemi. Nejsou ještě všechny známy. S jistotou víme, že Downův syndrom vzniká trizomií 21. páru chromozómu, Patauův syndrom trizomií 13. páru chromozómu, Edwardsův syndrom trizomií 18. páru chromozómu. Těchto syndromů je již řada a každý rok přibývají další. Tyto příčiny jsou vždy provázeny tělesnými defekty a oligofrenií těžšího stupně. Příčiny v době těhotenství: Do nich lze zařadit užívání léků, drog, alkoholu, kouření, různé typy záření, chemické přípravky, metabolické poruchy bílkovin, lipidů a glycidů, abnormality plodu, špatnou výživu matky a další. B - Příčiny kolem porodu Do této skupiny patří abnormalita porodního aktu - klešťový porod, retrahovaný porod, císařský řez, asfyxii. 2. Získané příčiny A - Biologické během života To jsou takové příčiny, které vznikají od porodu do věku 2 let. Od 2 let věku výše je již demence. Patří sem epilepsie, úrazy mozku, nádory mozku, nemoci žláz s vnitřní sekrecí, dětská mozková obrna, dětská schizofrenie a řada dalších. B - Sociální Tyto příčiny lze rozdělit do několika skupin. Jednak nepříznivé podmínky rodinného soužití - rozvrácená rodina, osiřelé děti, děti svobodných matek, nechtěné děti, ale i nesprávné výchovné působení (perfekcionalistické, lhostejné, agresivní, apatické). Další sociální příčinou může být školní výchova, která má na dítě nadměrné nároky. Třetí sociální příčinou je výchova mimorodinná a mimoškolní. Jedná se zpravidla o patologické sociální prostředí - parta, kolektiv pod jehož vlivem dochází například k abúzu drog nebo trestné činnosti. Za určitých okolností vznikají příznaky, které budí zdání slabomyslnosti, aniž by šlo o skutečné snížení rozumových schopností. Tento stav nazýváme pseudooligofrenií. 18

19 Velmi často nemá nic společného s omezením rozumových schopností člověka, nebo se jedná o omezení podstatně menšího rozsahu, než je z chování člověka diagnostikováno. Pro děti sociálně zanedbané bývají charakteristické odchylky v řeči, v citech, v projevech chování. Pseudooligofrenie se váže zásadně na školní neúspěchy, ačkoliv se většinou nejedná o děti mentálně znevýhodněné, nebo pouze na pomezí normy, slabomyslné. Vzniká jako následek sociální zanedbanosti dítěte především v raných, ale i v pozdějších vývojových fázích. Je spojena s nenaplněním základních potřeb dítěte, zejména pak s neuspokojenou citovou sférou. Nadějná je skutečnost, že je-li dítě odvedeno z nevhodného prostředí, jehož zaviněním se do těžkého stavu dostalo, dochází k viditelnému zlepšení. Míra nápravy závisí na věku dítěte, na délce doby, po kterou bylo nevhodnému vlivu prostředí vystaveno, na charakteristice jeho osobnosti a rovněž na kvalitě resocializační a převýchovné péče. Klasifikace mentální retardace Hlavním znakem mentální retardace je největší postižení v okruhu rozumových schopností. Jedná se ale zároveň o narušení nebo snížení dalších složek osobnosti. Zařazení jedince do kategorie mentální retardace se řídí výsledky dosaženými v inteligenčních testech, přičemž je zdůrazňováno, aby inteligenční kvocient byl měřen standardizovaným testem a aby byl vyšetřovanému předkládán vždy v takových podmínkách, v nichž lze získat údaje co nejspolehlivější. Podle mezinárodní klasifikace nemocí ( americká forma ) jsou rozlišovány čtyři stupně mentální retardace: hluboká - IQ těžká - IQ střední - IQ lehká - IQ Stupeň IQ zde platí přibližně, neboť mezi stanovenými stupni existují plynulé přechody. Lze podotknout, že stupně IQ se u jednotlivých autorů liší ( hledisko průměru IQ 100, směrodatná odchylka a jiné ). Problematika zapojení do života U jedinců spadajících do pásma hluboké mentální retardace většinou není možné zapojení do společnosti a jsou zpravidla segregováni v ústavech sociální péče. Jedinci zařazení do pásma těžké mentální retardace jsou schopni jednoduché práce pod dozorem vychovatele. Z velké části jsou také vychováváni v ústavech sociální péče. Zde vykonávají jednoduché činnosti - například práce na zahradě. Jedná se o utilitu, neboť takový jedinec není úplně samostatný a je odkázán na pomoc a péči jiných. Do pásma střední mentální retardace patří jedinci, kteří jsou schopni zapojení do určité činnosti. U jednotlivců je možné i školní vzdělání v pomocné škole. Jedná se o adaptaci, to znamená, že přizpůsobení jedince je možné pouze za určitých podmínek a ohledů. V pásmu lehké mentální retardace jsou jedinci integrováni. Jsou tedy plně zapojeni ve společnosti zdravých lidí, jsou schopni školního vzdělání na zvláštních školách a zvláštních odborných učilištích. Mohou samostatně, byť pod dozorem, vykonávat pracovní činnosti, a tak se plně v životě uplatnit. Novou formou vzdělávání žáků se závažnějším mentálním postižením je přípravný stupeň pomocné školy. Klade si za úkol umožnit školní vzdělávání žákům, kteří by vzhledem k těžšímu stupni mentální retardace a případně i z dalších důvodů (zdravotních, sociálních) nejsou schopni prospívat ani na nižším stupni pomocné školy, ale jsou u nich patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností. Práce na tomto stupni tvoří přípravnou etapu pro zařazení žáka do pomocné školy. Učební osnovy nejsou vnitřně diferencovány podle 19

20 jednotlivých ročníků. Umožňují pracovat s každým žákem podle jeho možností a schopností nezávisle na délce jeho školní docházky. Po splnění vzdělávacího programu přípravného stupně by měl žák být přeřazen do nižšího stupně pomocné školy. Speciální škola má čtyři stupně. Nižší a střední stupeň je tříletý, vyšší a pracovní stupeň je dvouletý. Speciální škola vychovává a vzdělává děti s výraznými mentálními poruchami, které jsou schopny osvojit si určité prvky vzdělání, ale nepředpokládá se u nich úspěšnost v jiném druhu speciálních škol. Základní škola praktická je určena pro děti s takovými rozumovými handicapy, pro které se nemohou úspěšně vzdělávat v základní škole ani ve speciální základní škole. Učební obsah se řídí učebními osnovami, které jsou zpracovány s přihlédnutím k potřebám žáků a umožňují obsah i tempo osvojování variabilně měnit a přizpůsobovat. J.A.Komenský: Kdo se jako člověk narodil, má být jako člověk vzděláván. Lehká mentální retardace Jedná se o lehkou slabomyslnost, někdy se také užívá termínu lehká mentální subnormita. Podle mezinárodní klasifikace nemocí ( americká forma) je IQ přibližně mezi 50-69, což odpovídá u dospělých 9-12 rokům. Diagnostika musí být lékařská, psychologická a speciálně pedagogická, pokud je dítě ve školním věku i školská. Lehká mentální retardace nese tyto znaky: Neuropsychický vývoj - dítě později udrží hlavu - 4 měsíce a výše, později samo sedí - 8. měsíc a výše, později chodí - 15 měsíců a výše. Tento opožděný vývoj ovšem může být také způsoben senzomotorickou deprivací. Somatické vady - nebývají příliš časté, vyskytují se zřídka. Poruchy motoriky - bývá často porušena jemná i hrubá motorika, pohyby jsou nekoordinované. Často se vyskytuje motorický neklid. Jemná motorika zpravidla není vyvinuta ještě v šesti letech. Poruchy psychiky - rozvinuty bývají konkrétní názorné a mechanické schopnosti. Aktivita psychických procesů je celkově snížena. Později dochází k sebeuvědomění. Zpravidla se nerozvine logická paměť, zapamatování je krátkodobé. Komunikace a řeč - vývoj řeči je celkově opožděn, dítě začíná užívat první slova ve měsíci. Řeč je často obsahově chudá, odpovědi jednoslovné, inadekvátní, časté užívání agramatismů, malá slovní zásoba. Poruchy vůle a citů - děti jsou impulsívní, často popudlivé, pasivní, citově nestálé. Jsou snadno ovlivnitelné, rychle se u činnosti unaví. Mají slabou vůli, nechtějí překonávat překážky, raději činnost vzdají a nedokončí ( volně podle Černé, 1995 ). Možnosti výchovy a socializace - tito jedinci jsou vychovatelní a omezeně vzdělavatelní. Zpravidla, je - li to možné, jsou zařazováni do speciálních mateřských škol a dále do zvláštních nebo pomocných škol. Nebo jsou do těchto škol přeřazováni ze škol základních na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření, projeví - li se školní neúspěšnost do konce 2. třídy základní školy. Po absolvování zvláštní nebo pomocné školy mají pak možnost dále se vzdělávat v odborných učilištích nebo v praktických školách. 20

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24 Úvod... 5 1 Jedinec se zrakovým postižením... 6 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení... 6 1.2 Význam doby vzniku zrakového postižení... 8 1.3 Psychosomatický vývoj jedince se zrakovým

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií VERONIKA WEIDINGEROVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a a matematika se

Více

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Více

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE VLIV TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPIE NA SNÍŽENÍ ÚZKOSTI A ZLEPŠENÍ SVALOVÉHO NAPĚTÍ U DOSPĚLÝCH LIDÍ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2015

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více