Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd"

Transkript

1 Projekt EU OPVK Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd

2 Klíčová aktivita 1 Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání, včetně tvory IVP a využití ICT

3 Tvorba Individuálního vzdělávacího plánu Mgr. Blanka Stříteská, speciální pedagog

4 Časový harmonogram semináře 13,00-14,30 14,30 14,45 14,45 16,00 16,00 17,00 1. blok přestávka, diskuse 2. blok diskuse

5 Program semináře 1. blok Legislativní rámec realizace IVP Speciální vzdělávací potřeby kategorizace Vyrovnávací a podpůrná opatření /asistent pedagoga/ Formy vzdělávání žáků s SVP IVP východiska, náležitosti, podklady pro tvorbu IVP Pedagogická diagnostika Zprávy z vyšetření výstupy psychologického a spec. pdg. vyšetření, jak probíhá vyšetření v PPP, jak číst zprávy, výklad pojmů 2. Blok Tvorba IVP úskalí a realizace Specifika IVP dle typu - zdravotní postižení /SPU, SPUCH, MR, smyslové postižení, tělesné postižení/ - zdravotní znevýhodnění - sociální znevýhodnění - mimořádné nadání Skupinová aktivita tvorba IVP podle podkladů /Zpráva z vyšetření, Doporučení ke vzdělávání /, Prezentace výstupů po skupinách Diskuse pro zájemce

6 Legislativní rámec realizace IVP Zákon č Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 2, Zásady a cíle vzdělávání odst. 1, písmeno b) Vzdělávání je založeno na zásadách zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce odst. 3. Vzdělávání podle tohoto zákona je veřejnou službou

7 16 Školského zákona vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP dítětem, žákem, studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se: Zdravotním postižením Zdravotním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním

8 Zdravotní postižení Mentální postižení Tělesné postižení Zrakové nebo sluchové postižení Vady řeči Souběžné postižení více vadami Autismus Vývojové poruchy učení nebo chování

9 Zdravotní znevýhodnění Zdravotní oslabení Dlouhodobá nemoc Lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování (např. děti trpící cukrovkou, epilepsií, závažnými oslabeními imunitního systému, astmatem, alergiemi)

10 Sociální znevýhodnění Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy Děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou Děti z cizojazyčného prostředí (migrace ze zahraniční, postavení azylanta)

11 Zákon č Sb., 16 - Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pokud na jedné straně mluvíme o právech, je potřeba na druhé straně vidět povinnost. 17 Vzdělávání nadaných žáků a studentů 18 Individuální vzdělávací plán vymezení možnosti povolení vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáka s mimořádným nadáním podle IVP

12 Vyhláška MŠMT ČR ze dne č Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ( Sb.) Podpůrná a vyrovnávací opatření Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením Individuální vzdělávací plán Asistent pedagoga Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

13 Vyrovnávací opatření při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení využívání možnosti vypracování individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga

14 Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se zdravotním postižením využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání využití kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů zařazení předmětů speciálně pedagogické péče poskytování pedagogickopsychologických služeb zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka využívání možnosti vypracování individuálního vzdělávacího plánu

15 Podpůrná opatření při vzdělávání mimořádně nadaných žáků využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů poskytování pedagogicko-psychologických služeb jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků vypracování individuálního vzdělávacího plánu

16 Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením (1) Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno a) formou individuální integrace, b) formou skupinové integrace, c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (dále jen "speciální škola"), nebo d) kombinací forem uvedených pod písmeny a) až c). (2) Individuální integrací se rozumí vzdělávání žáka a) v běžné škole, nebo b) v případech hodných zvláštního zřetele ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení (3) Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení.

17 Individuální vzdělávací plán Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka.

18 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 NAŠE ŠKOLA OUR SCHOOL UNSERE SCHULE ŠVP byl schválen Pedagogickou radou dne

19 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečujeme tyto podmínky: - uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individuální potřeby žáka uplatňujeme princip diferenciace a individualizace ve vzdělávání při stanovení rozsahu, obsahu, forem a metod výuky, při vlastním organizováním činností vzdělávacího procesu zabezpečujeme odbornou dopomoc speciálně pedagogické péče zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními a jejich odbornými pracovníky spolupracujeme s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním v práci s mimořádně nadanými žáky podporujeme vyhledávání talentů a vytváříme vhodnou vzdělávací nabídku umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, kdy je možno nahradit obsah některé disciplíny ŠVP jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáka - v souladu s platnými předpisy umožňujeme v případě potřeby působení asistenta pedagoga pro žáka nebo s působností ve třídě

20 Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění, údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek,maturitních zkoušek nebo absolutoria, vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým postižením a studenta vyšší odborné školy se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a jejich rozsah, případně další úprava organizace vzdělávání,

21 Seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka Jmenovité uvedení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování SVP žáka Předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního rozpočtu Závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření

22 Asistent pedagoga Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou: pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází, podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku, nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.

23 Podklady pro tvorbu IVP Pedagogická diagnostika Diagnostické metody Dotazníky, didaktické testy Pozorování dítěte, rozhovor, Rozbor školních prací Dosažená úroveň vědomostí Styly, strategie učení Postoje dítěte, osobnostní rysy, postavení v kolektivu Rodina Literatura:Metody a postupy poznávání žáka pedagogická diagnostika Mertin, Krejčová /Wolters Kluwer/

24 Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika Psychologické vyšetření Speciálně pedagogické vyšetření Struktura zpráv z vyšetření v PPP Výklad pojmů

25 Psychologické vyšetření rozumových schopností kognitivních předpokladů k učení Verbální schopnosti Neverbální schopnosti Bohatost slovní zásoby Schopnost formulovat Schopnost přemýšlet o jednotlivých pojmech Nacházet pojmy nadřazené Vysvětlovat Verbálně vyjadřovat početní operace Orientace ve vizuálně prezentovaných informacích Postřehování důležitých detailů Hledat logiku znázorněných předmětů Orientace v celém zadání Analyticko syntetická činnost Využití znázorněných nápověd

26 Psychologické vyšetření speciálních dovedností, schopností, znalostí Testy pozornosti Paměťové testy Osobnostní diagnostika Pozorování

27 Speciálně pedagogické vyšetření Průběh vyšetření Percepčně motorické funkce Pohovor se zákonným zástupcem Navázání kontaktu s klientem Zjištění výkonů v percepčně motorických funkcích Zkouška čtení Zkouška psaní diktát, přepis Test laterality TKF Reyova figura Vyšetření matematických schopností Specifický logopedický nález Fonematické uvědomění Sluchová diferenciace Sluchová analýza a syntéza Vizuální diferenciace Vizuální orientace v prostoru Audiomotorická koordinace Vizuomotorická koordinace Motorické funkce, hemisferální kooperace

28 Struktura zprávy z vyšetření Identifikační údaje klienta Stručné shrnutí dosavadního průběhu poradenské péče Základní anamnestické údaje Zformulování zakázky, popis aktuálního stavu Popis průběhu vyšetření Vyslovení diagnostického nálezu Závěr a doporučení

29 Výklad pojmů Afektivní stavy Diferenciace Floridní Fonologická manipulace Forie Grafomotorika Intaktní Komorbidita Kompenzace Krátkodobá paměť Lateralita Lacrimosita Medikace Modalita Motorické oslabení MTO NS Pásmo širšího průměru Pracovní (operační) paměť Psychomotorický neklid Psychomotorické tempo Reedukace Sluchová analýza a syntéza Somatizovat Spasticita Susp. Symptom Syndrom TKF Vizuomotorika

30 Tvorba IVP, jeho úskalí a realizace Náležitosti IVP Úpravy učebního plánu Úpravy učebního plánu u dětí s hraničními intelektovými schopnostmi Změny v IVP a vyhodnocení IVP Výhody a úskalí IVP

31 Náležitosti IVP 1. osobní údaje žáka /jméno, třída, datum narození/ 2. závěry speciálně pedagogického, psychologického, případně i lékařského vyšetření dítěte, podstatné údaje z provedené pedagogické diagnostiky 3. obsah, rozsah, průběh a způsob poskytované individuální péče /speciálně pedagogické,psychologické/, volbu pedagogických postupů, časově a obsahově rozvržené učivo /zvláště při potřebě rozvolnění, případně redukce učiva/, způsob hodnocení a klasifikace 4. cíle speciálního vzdělávání na co bychom se měli zaměřit, případně, co by měl žák zvládnout v daném ročníku z hlediska reedukace specifické poruchy učení a dále i jakým způsobem bude prováděno začlenění dítěte do skupiny vrstevníků, dosažení změny jeho sebepojetí, jakým způsobem budeme žáka motivovat a jak bude dosaženo jeho úspěšnosti a spokojenosti

32 5. způsob reedukace jakým způsobem bude probíhat nápravný proces zaměřený na zmírnění nebo odstranění projevů handicapu, možnosti kompenzace poruchy 6. seznam potřebných pomůcek, speciálních učebnic, didaktických materiálů, audiovizuální techniky, počítačových programů, případně i nezbytné vybavení či úprava učebny 7. v případě potřeby uvedení delšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem /včetně zdůvodnění a uvedení rozsahu zajišťované péče/ - zde se uvádí zda s dítětem bude pracovat asistent pedagoga nebo osobní asistent, školní speciální pedagog, který provádí reedukaci, nebo zda žák bude navštěvovat ambulantní nápravu v PPP či na jiném pracovišti, případně i školní psycholog, metodik prevence, logoped. 8. případné snížení počtu žáků ve třídě, kde je dítě integrováno

33 9. jmenovité uvedení pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka při potřebě poskytnout podrobnější informace ke vzdělávání a reedukaci specifické poruchy učení u daného dítěte 10. předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků pro zajištění speciálních potřeb dítěte 11. podíl zákonných zástupců a žáka na realizaci IVP zde je většinou uvedeno, že rodina zjistí pravidelnou přípravu dítěte na vyučování, kontrolu jeho přípravy na vyučování, docházku do reedukačního nácviku a procvičování případných úkolů z tohoto nácviku, případně že zajistí odbornou péči o dítě návštěva dětského psychiatra, neurologa, logopeda. Může zde být i uvedeno, že rodina zajistí pravidelný styk se školou rodičovské schůzky, konzultační hodiny, pravidelný osobní kontakt s třídním učitelem /telefonicky, /. Žák většinou stvrzuje aktivní účast na tomto procesu, vyjadřuje snahu podílet se na něm co nejefektivněji.

34 12. další důležité údaje doporučení rodičům, termíny setkávání vyučujících s rodiči k vyhodnocení realizace IVP aj. 13. datum podpisu IVP, časová platnost IVP 14. podpisy vyučujících, zákonný zástupců, žáka 15. aktualizace IVP v případě potřeby je možné IVP aktualizovat v průběhu školního roku, doplnit o nové poznatky, skutečnosti, které byly teprve v průběhu pedagogického procesu odhaleny

35 Jednoduše řečeno Kdo to je Co o něm víme, jaký je Co potřebuje pro úspěch v procesu výuky Kam ho chceme dovést, jak to budeme dělat Speciální podpora Co k tomu budeme potřebovat Kdo nám s tím může pomoci A co třída? Na koho se můžu obrátit o odbornou podporu a radu Kolik to bude stát Co pro to může udělat rodina a samotný žák Jak budeme posuzovat, zda to funguje Kdo všechno bude participovat Literatura: Individuální vzdělávací plán pro žáky s SVP Jucovičová, Žáčková, Nakladatelství D + H

36 Specifika IVP dle typu postižení či znevýhodnění ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ SPU možnost rozvolnění učiva náplň reedukační péče zohlednění deficitů v percepčně motorických funkcích ve výuce metody a formy prověřování znalostí formy hodnocení kompenzační pomůcky SPCH asistent pedagoga nastavení pravidel, jednotnost požadavků práce s třídním kolektivem pohotovost intenzivnější spolupráce s rodiči

37 SMYSLOVÉ A TĚLESNÉ POSTIŽENÍ specifické kompenzační pomůcky předměty speciálně pedagogické péče logopedie, prostorová orientace, posilování motorických funkcí úprava organizace výuky respektování typu postižení při volbě metod výuky a prověřování znalostí MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ možnost prolínání osnov ZŠ praktické a ZŠ speciální a Přílohy RVP ZV 1 akcentace praktických dovedností asistent pedagoga předměty speciálně pedagogické péče logopedie, časo prostorová orientace, začleňování do kolektivu

38 SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ Jazykový handicap Pedagogická diagnostika Míra samostatnosti a potřeby dopomoci ze strany dospělého Konkrétní možnosti rodiny dítěte Zmapování kulturních odlišností Navázání pozitivního kontaktu s rodinou Sociální aspekt Smysluplnost požadavků propojení s praktickým životem Prodloužený výklad s prodlouženým ústním procvičováním ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ Úprava organizace výuky, osvobození z některých předmětů Formy spolupráce s rodinou Zohledňování aktuálních potřeb žáka v průběhu výuky Sociální aspekt

39 MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ Identifikace nadaných žáků Rozvoj mimořádného nadání v rámci školní docházky Akcelerace předčasný vstup do ZŠ postup do vyššího ročníku bez absolvování předchozího absolvování určitého předmětu ve vyšším ročníku Obohacování rozvoj vyšších mentálních procesů a tvořivosti rozšiřování učiva při zajištění mezioborových vztahů prohlubování učiva o další podrobnosti obohacování učiva nad rámec ŠVP

40 DVOJÍ VYJÍMEČNOST Nadané děti s SPU Některé typické nápadné rozpory v kognitivních charakteristikách u nadaných dětí s poruchou učení Dyslexie Špatná paměť na fakta Špatná krátkodobá paměť Problémy s memorováním Problémy v oblasti čtení, psaní a užívání pravidel Nadaní s dyslexií Lepší dlouhodobá paměť Schopnost třídit, srovnávat, klasifikovat inf. Dobrá slovní zásoba i produkce Nadané děti s ADHD Jak obecně odlišit nadání od ADHD? Nadání? ADHD? projevuje méně nevhodného chování chování není ovlivněno zájmy když je zaujato kontakt s podobně nadanými dětmi kontakt s ostatními nadanými nemá pozitivní výrazně zmenšuje projevy nevhodného efekt na chování chování

41 Nadané děti s Aspergerovým syndromem Aspergerův syndrom patří mezi pervazivní vývojové poruchy. Jde o celoživotní neurovývojovou poruchu, která má vliv na sociální a komunikační schopnosti jedince, tj. ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje. Vyvozujeme ji ze specifického chování. Z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Děti se syndromem AS mohou dosahovat IQ až 160. V případě na podezření AS syndromu, je třeba včasná diagnóza, aby se vhodným, zejm. psychologickým a speciálně pedagogickým vedením, předešlo možným problémům v pozdějším období, zejména v adolescenci (deprese, úzkosti, suicidální sklony...)

42 PRAKTICKÁ ČÁST TVORBA IVP

43 EVALUACE Hodnotící škála: 1 max. 5 min. (školní hodnocení) 1. Obsahová náplň semináře 2. Srozumitelnost výkladu 3. Přínos pro vlastní profesi 4. Připomínky

44 SPOKOJENÝ UČITEL = VZDĚLANĚJŠÍ DĚTI DĚKUJI ZA POZORNOST

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více