ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol tel.: OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI. Školní vzdělávací program pro ZV č.j. 350/07 Motto: Opravdu nemusíš nic mít. Opravdu nemusíš nic být. Opravdu se nemusíš ničím stát. A nemusíš nic vědět. Ale. Je užitečné pochopit, že oheň pálí, a že když prší, tak je hlína mokrá R. Fulghum

2 Obsah školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Vzdělávací programy Další údaje o škole Vybavení školy Mimoškolní aktivity Účast žáků školy v soutěžích a olympiádách Spolupráce školy s dalšími subjekty Účast školy na životě v obci Spolupráce školy s pedagogickým centrem a vysokými školami Daltonská výuka Charakteristika ŠVP Zaměření školy Klíčové kompetence Výchovně vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán tabulka a poznámky Hodnocení výsledků vzdělávání Charakteristiky jednotlivých předmětů Povinné vyučovací předměty Volitelné a nepovinné předměty Učební osnovy jednotlivých předmětů Povinné vyučovací předměty Volitelné a nepovinné předměty

3 1. Identifikační údaje Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od vyučování k učení, od známkování k hodnocení, z minulosti do budoucnosti č.j. 350/07 Údaje o škole: Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Sídlo: Přemyslovo nám. 1, č.p. 89, Brno Okres: Brno-město Škola je právním subjektem, příspěvkovou organizací IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Statutární město Brno Městská část Brno-Slatina Sídlo: Brno, Budínská okres Brno-město Ředitelka školy: Mgr. Světlana Brankovská Koordinátor tvorby ŠVP: PhDr. Dana Dolníčková Škola sdružuje: Základní školu s 1. a 2. stupněm Školní družinu Telefon: Telefon/fax: Web: Platnost dokumentu od: (dodatek dle RVP pro ZV platného od ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Od vyučování k učení, od známkování k hodnocení, z minulosti do budoucnosti je zpracován podle RVP ZV platného od

4 2. Charakteristika školy Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Sídlo: Přemyslovo náměstí 1, č.p. 89, Brno Okres: Brno-město Škola je právním subjektem, příspěvkovou organizací IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Statutární město Brno Městská část Brno-Slatina Sídlo: Brno, Budínská okres Brno-město Ředitelka školy: Mgr. Světlana Brankovská Škola sdružuje: Základní školu s 1. a 2. stupněm Školní družinu Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola 370 žáků Školní družina 150 žáků. Telefon: Telefon/fax: Web: Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se ve staré části Slatiny. Škola vzdělává 370 žáků. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 32 členů, v němž pracují zkušení pedagogové. 100 % učitelů je plně kvalifikovaných, 1 vyučující si rozšiřuje vzdělání. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a specialista pro ekologickou výchovu. Někteří učitelé prošli kurzy: kritického myšlení, týmové spolupráce, autoevaluace školy atd. Všichni učitelé jsou proškolení v problematice ochrany při mimořádných událostech a někteří mají kurz první pomoci. Na škole pracuje speciální pedagog. Při výuce žáků se zdravotním postižením pomáhají 3 asistenti učitelů. Škola má školní družinu s 5 vychovatelkami. 4

5 2.2 Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti ze spádové oblasti Brno Slatina. Někteří žáci dojíždějí z centra města. 2.3 Vzdělávací programy Od školního roku 2007/2008 byli žáci v 1. a 6. ročníku vyučování podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od vyučování k učení, od známkování k hodnocení, z minulosti do budoucnosti. Žáci ostatních ročníků pokračovali ve vzdělávacím programu Základní škola. Oba vzdělávací programy dávaly žákům možnost tvořivého myšlení a pochopení, že cestou k cíli je především první spojení výchovného a naukového momentu vzdělávání. Naše škola se neuzavírá jen do rozsahu daného rozvrhem hodin a osnovami, ale dává prostor i dalším aktivitám pro rozvoj osobnosti dítěte-práci v keramické dílně, upevnění tělesné kondice, rozvíjení pěveckých dovedností, pochopení souvislostí v přírodě a mnoho dalších možností, které smysluplně naplňují čas dítěte v době, kterou netráví se svou rodinou. 2.4 Další údaje o škole - Školní aktivity rozšiřujeme: - výukovými programy v Moravském zemském muzeu - v Mahenově knihově, v planetáriu M. Koperníka, v brněnské ZOO - výchovnými koncerty a divadelními představeními - organizováním školních výletů - organizováním škol v přírodě za poznáním ČR - organizováním LVK pro žáky 7. ročníku - organizováním exkurzních dnů pro žáky II. stupně - spolupracujeme s centrem v Lužánkách při dramatické výchově, dopravní výchově, sexuální výchově - výukou v Moravské galerii - návštěvou v Moravském zemském muzeu - návštěvou výukových programů v Mahenově památníku - soustavou nepovinných předmětů podle zájmů žáků a možnosti školy - spolupráce s Městskou policií Brno a PČR-dopravní výchova, kriminalita, protidrogová prevence - spolupráce s Úřadem práce v oblasti volby povolání - organizováním (ve spolupráci s agenturou Školní zájezdy) týdenního jazykového kurzu v Anglii (pro zájemce) - návštěva Prahy a Bratislavy, Vídně 2.5 Vybavení školy V budově školy je 18 učeben, z toho jsou 4 učebny odborné, učebna PC, studovna,učebna HV,učebna Ch a F. Součástí školy je tělocvična a malé hřiště, skleník. 5

6 Škola má světlé, čisté a estetické prostory. V pěti učebnách jsou umístěny interaktivní tabule. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci a učitelé. Prostory pro kmenové učebny jsou dostatečné. Postrádáme odbornou učebnu pro výuku jazyků, a herny pro školní družinu. Škola má kvalitní hygienické zařízení. K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu, betonový stůl na stolní tenis v zahradě školy. Zahrada školy byla vybavena dřevěnými prolézačkami a hracími prvky. Žáci v době přestávek využívají všech prostor školy, je jim k dispozici nápojový automat. Všichni vyučující mají své kabinety, mají přístup na internet, používají tiskárny, kopírky a mají všichni k práci notebook. Materiální vybavení je dostatečné a odpovídá finančním možnostem školy. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných. 2.6 Mimoškolní aktivity - TJ Sport pro radost tělovýchova pro všechny kategorie žáků - Kroužky dle každoroční aktuální nabídky 2.7 Účast žáků školy v soutěžích a olympiádách Naši žáci vedeni svými učiteli se tradičně zapojují do mnoha soutěží, které organizuje škola a do soutěží organizovaných dalšími institucemi. 2.8 Spolupráce školy s dalšími subjekty - Školská rada při ZŠ při ZŠ Přemyslovo náměstí - Speleologická společnost-naučná stezka Ochozská jeskyně - místní organizace ČČK-práce zdravotníků - spolupráce se ZŠ Husova-výuka plavání, konzultace a hospitace v hodinách Daltonské výuky - spolupráce s PPP Brno, Zachova 1 a SPC, Štolcova ul. - spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu 2.9 Účast školy na životě v obci - vystoupení pěveckého sboru, účast na přehlídkách a soutěžích - výstava výtvarných prací v budově školy pro veřejnost - úzká spolupráce s ÚMČ Brno-Slatina - úzká spolupráce s MŠ ve Slatině 2.10 Spolupráce školy s pedagogickým centrem a vysokými školami - aktivní účast pedagogických pracovníků na seminářích organizovaných pedagogickým centrem Brno - spolupráce s pedagogickou fakultou MU a zajištění pedagogické praxe pro posluchače - navázání spolupráce s MU Brno v oblasti vzdělávání počítačová gramotnost - spolupráce s centrem pedagogického výzkumu 6

7 2.11 Daltonská výuka Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož hlavními principy jsou volnost, svoboda, spolupráce a samostatnost. Náš žák si může volně vybírat, který úkol splní dříve a který později a spolupracovat na práci, která mu nejde. Základem je svoboda, která ho naučí samostatnosti a víře ve vlastní síly a díky tomu jsou absolventi naší školy samostatní, sebevědomí a připravení čelit i náročným životním výzvám. Daltonská metoda u nás nenahrazuje klasickou výuku, ale vhodně ji doplňuje tak, aby nejlépe spojila výhody jak daltonských prvků, tak klasického vzdělání. Bez problémů tedy zvládneme plnit školní osnovy a zároveň poskytovat svým žákům výhody moderních pedagogických metod. Naši absolventi se budou umět sami rozhodnout, vyhledat informace, diskutovat, řešit problémy, objektivně hodnotit vlastní výsledky a díky tomu budou sebevědomými osobnostmi s perfektním uplatněním jak pracovním, tak v osobním životě. 3. Charakteristika ŠVP ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 příspěvková organizace Motivační název: Od vyučování k učení, od známkování k hodnocení, z minulosti do budoucnosti 3.1 Zaměření školy v devíti základních cílech: 1) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení - vhodně motivovat žáky - poskytovat žákům dostatek informací širokou nabídkou možností (využití školní knihovny, internetu, návštěv nejrůznějších kulturních institucí knihovny, muzea, divadla, kina, výstavy, ) - uplatňovat takové způsoby práce, které povedou žáky k samostatnosti a tvořivosti (práce na projektech, soutěže, olympiády) - klást přiměřené cíle (žáky nepřetěžovat) - zařazovat skupinovou práci a daltonské prvky do výuky - učit žáky vést diskusi - vést žáky k sebehodnocení a prezentaci vlastních výsledků - využívat kladné hodnocení a osobní příklad 2) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - uplatňovat metodu srovnání, třídění, analýzy, syntézy, abstrakce a zobecňování - pomáhat žákům objevovat vzájemné vztahy a příčiny přírodních, společenských a dalších jevů a dějů - nechat je podílet se na tvorbě vyučovacích pomůcek - řešit modelové situace - podílet se na vytváření školního časopisu - v předmětech, ve kterých je dostatek prostoru, rozvíjet dětskou fantazii (Hv, Vv, Tv, Lv, ) - uplatňovat mezipředmětové vztahy 7

8 - rozvíjet schopnosti logického uvažování - uplatňovat i netradiční způsoby řešení problémů 3) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - uplatňovat různé formy komunikace (ústní, písemné, pomocí uměleckých prostředků, nonverbální apod.) - dbát na dodržování etiky komunikace (naslouchání, klid, věcnost, přijímání názorů druhých, vyvarovat se hrubých výrazů ) - učit žáky kultivovaně vyjádřit svůj názor, vyslovit kritiku a umět ji také přijmout - naučit se tolerovat cizí etnika a jejich způsob komunikace - dát prostor nově příchozím žákům k adaptaci v podmínkách školy - práce v žákovském parlamentu 4) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - učit žáky správně stanovit, co je právo, povinnost a sankce (pochvala trest) - zařazovat týmovou práci (společné projekty) - uvědomovat si odpovědnost za výsledky společné práce - zapojení do činnosti školního žákovského parlamentu (mít skutečný podíl na životě školy a cítit za něj i odpovědnost) - naučit žáky správně hodnotit sebe i druhé (vyzdvihnout klady) - učit je konstruktivní kritice a umění kritiku také přijímat - vysvětlovat a upozorňovat na nežádoucí jevy (zákeřnost, závist, nepřejícnost, škodolibost, ) 5) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - podíl žáků na tvorbě školního řádu (školní parlament) - přijmout stanovená pravidla uplatňovat svá práva, dodržovat povinnosti - při nerespektování pravidel umět nést následky - demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii - učit se samostatnému rozhodování - zdravě prosazovat sebe i svou práci - učit se argumentovat 6) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a přírodě - nestydět se vyjádřit svůj cit, projevovat kultivovaně své pocity vůči okolí - vnímat neverbální signály (vnímat druhé) - naučit se ostatním naslouchat, empatie - naučit se orientovat ve vlastním já - nebát se požádat o pomoc (vrstevníky i dospělé) 8

9 - být ohleduplný k ostatním - učit se kladnému vztahu k lidem, přírodě i ke kulturním hodnotám - snažit se je chránit - uplatnit v životě zásady etiky - navozovat modelové situace a učit se je řešit 7) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - spoluúčast žáků na úpravě prostředí školy účelnost, funkčnost, estetičnost, hygiena a bezpečnost - uplatňovat tyto zásady i mimo školní prostředí - rozvrhnout si práci podle svých sil a schopností - pracovat systematicky - snažit se začatou práci také dokončit - naučit se fyzicky i duševně odpočívat, nepřepínat své síly - zařadit relaxační přestávky - nabídka pohybových aktivit - dodržovat zdravý stravovací a pitný režim - vést k životu bez berliček kouření, alkohol, drogy - důsledná prevence šikany - respektovat duševní, fyzickou i náboženskou odlišnost jiných - využívat nabídky pomoci školního psychologa 8) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - vést k otevřenému, ale současně ohleduplnému jednání vůči spolužákům i dospělým - chápat principy a fungování demokracie (doma, ve škole i ve společnosti) - projevovat solidaritu (se slabšími, postiženými, chudými, starými a nemohoucími, s válčícími zeměmi, s jinými etniky...) - spolupráce s konkrétní organizací s charitativním zaměřením (Adopce na dálku) - seznamovat se s kulturou (tanci, písněmi, pohádkami, kroji, zvyky) i náboženstvím jiných etnik - multikulturní výchova (učit se porozumět odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur a národnostních menšin - tolerance k jiným komunitám 9) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky - vést k větší samostatnosti při získávání vědomostí - učit žáky účinně propojit vědomosti s reálným životem - rozlišit podstatné věci od zbytečných 9

10 - naučit se uplatňovat sebehodnocení - umožnit každému zažít pocit úspěchu - motivovat pochvalou, zvyšovat sebevědomí žáků - využívat oblast zájmů žáků, objevovat jejich skryté schopnosti (prezentace na veřejnosti referáty, dramatizace, taneční vystoupení, sport, technické úspěchy) - využití volitelných předmětů, kroužků i další zájmové činnosti pro přípravu na profesní orientaci - pomáhat v orientaci žákům ve školském systému (SŠ, učiliště, VŠ) a na trhu práce (spolupracovat s výchovným poradcem ve škole, s PPP i úřady práce) 3.2 Klíčové kompetence Kompetence k učení 1) číst s porozuměním 2) vytvořit uvědomělý vztah k učení 3) vyhledávat informace z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy apod.) 4) vybírat, třídit, zobecňovat poznatky 5) zpracovat a využívat získané informace, umět je aplikovat v různých situacích 6) pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 7) využívat poznatky k vlastní tvůrčí činnosti, nenechat se odradit chybou, umět začít znovu 8) klást smysluplné otázky 9) formulovat správné odpovědi na kladené otázky 10) pochopit nutnost systematické práce (zařazování do systémů) 11) prezentovat výsledky své práce 12) zhodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich 13) vnímat kulturní hodnoty s jejich historickým odkazem 14) plánovat a řídit své učení 15) pracovat s portfoliem sebehodnocení (naučit se pod vedením učitele a později běžně využívat) autonomní učení (uvědomělost přípravy) vnímat vlastní pokrok za určitou dobu (nejen ve srovnání s ostatními) 16) využívat a aplikovat internacionalismy a anglikanismy 17) správně si osvojovat slovní zásobu Kompetence k řešení problémů 1) vnímat a pochopit problém (pojmenovat problém, stanovit postup) 2) uplatňovat získané dovednosti k řešení problémů (i v oblasti cizího jazyka) 10

11 3) odhalit příčiny problému, chápat následky problému (uplatňovat nejlepší řešení) 4) nacházet více cest k řešení problému 5) hledat souvislosti rozpoznat shodu, podobnost, odlišnost 6) orientovat se v cizím jazykovém prostředí (uplatňovat dovednosti získané ve výuce cizího jazyka umět se zeptat na cestu, porozumět odpovědi vyhledat si dopravní spoj v cizině i doma zakoupení jízdenky v automatu telefonování hotel, dovolená, lyžování.) 7) hledat vhodné umělecké prostředky k vyjádření 8) ověřit si správnost řešení problému v praxi 9) vyjádřit souhlas i nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů 10) při neúspěchu hledat alternativní řešení problémů 11) nést zodpovědnost za svá rozhodnutí 12) aplikovat různé postupy získané při jiných činnostech na řešení problémů 13) uplatňovat intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu při řešení problémů 14) zpracovávat projekty jako dlouhodobý úkol (řešit problém plánování řešení práce v týmu příprava využití znalostí reálií využití medií obhajoba prezentace výsledků své práce) 15) řešit problémy na modelových situacích (situační hry, reálné i nereálné situace nacházení řešení) Kompetence komunikativní 1) užívat správně verbální i neverbální způsoby dorozumívání 2) efektivně využívat všechny způsoby komunikace v cizím jazyce 3) formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner porozuměl 4) naslouchat, snažit se porozumět a vhodně reagovat 5) účinně se zapojovat do diskuse, vhodně obhajovat svůj názor, tolerovat názory druhých 6) vyjadřovat se kultivovaně, souvisle, písemně i ústně 11

12 7) komunikovat i pomocí moderních technologií 8) vyjadřovat dojmy z uměleckých děl (hudebních, výtvarných apod.) 9) chápat umění jako prostředek komunikace 10) adekvátně komunikovat s lidmi všech věkových kategorií 11) domluvit se alespoň jedním cizím jazykem (nezůstat izolovaný v cizím prostředí) 12) pomoci partnerovi, který v komunikaci nebo v cizím jazyce není tak pohotový 13) schopnost reakce na slyšené i psané (pokyny, povely, úkony) 14) nácvik struktury mluvených i písemných projevů vyprávění diskuse referát dialog dopis vzkaz jednoduchá žádost vyplnění formuláře apod. 15) rozlišit formální a neformální rozhovor 16) vystupovat s jistotou při komunikaci, odbourávat bariéry Kompetence sociální a personální 1) pracovat ve skupině 2) tolerovat všechny členy týmu 3) být ohleduplný k ostatním 4) rozlišit a respektovat role vedoucí, účastník 5) vnímat potřeby druhých, umět poskytnout i přijmout pomoc 6) vytvářet a vážit si dobrých mezilidských vztahů 7) vyvarovat se projevu jakékoli diskriminace a rasismu 8) přijímat zkušenosti jiných a předávat zkušeností vlastní 9) zhodnotit své postavení ve skupině i postavení ostatních členů skupiny 10) uvědomit si přínos práce ve skupině (i svůj vlastní podíl) 11) neznehodnocovat prostředí kolem sebe 12) poskytnout prostor pro umělecké vyjádření druhých 13) umět spolupracovat ve skupině různého věkového složení 14) využít cizí jazyk v týmové práci 12

13 15) vnímat a respektovat zvyky a tradice jiných zemí Kompetence občanské 1) nezpochybňovat lidská práva svá ani druhých 2) uplatňovat etické normy v každodenním životě 3) uvědomit si práva i povinnosti každého člověka 4) nenechat ubližovat sobě ani druhým, umět se zastat (projev osobní statečnosti) 5) poskytnout účinnou a včasnou pomoc v krizových situacích 6) znát základní společenské normy a zákony 7) orientovat se ve státní správě 8) zodpovědně plnit zadané úkoly 9) pociťovat zodpovědnost za sebe sama i za skupinu 10) uplatňovat takt 11) tolerovat odlišnosti náboženské, rasové 12) respektovat pravidla země, v níž jsem hostem 13) chránit rodinné tradice, respektovat tradice v jiných rodinách, skupinách 14) respektovat individuální zájmy 15) pociťovat národní hrdost a vlastenectví 16) chránit životní prostředí i ve vztahu k sousedním zemím Kompetence pracovní 1) dodržovat bezpečnost práce 2) uplatňovat vhodné pracovní postupy 3) respektovat dohodnutá pravidla, podle potřeby pracovní oděv 4) používat vhodné materiály a nástroje 5) dodržovat řád učebny, mít pořádek na pracovním místě 6) hospodárně využívat pomůcky a materiály 7) formovat správně pracovní návyky 8) osvojovat si výtvarné a hudební techniky 9) plánovat a organizovat sobě i skupině práci (i dlouhodobé záměry) 10) účelně využívat vědomosti a dovednosti získané v jiných vzdělávacích oblastech 11) pracovat se slovníkem, mapou, plánem, grafem, schématem 12) pracovat na PC 13) vhodně volit různé formy práce podle zadaných úkolů 14) pracovat podle návodu 15) orientovat se v textu 13

14 16) osvojit si základní rukodělné techniky 17) provádět drobnou údržbu v domácnosti 18) účelně využívat své vědomosti a dovednosti získané ve vzdělávacích oblastech pro svou vlastní profesní orientaci 3.3 Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence naplňujeme na základě uvedených vzdělávacích strategií: 1. Učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků 2. Učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost 3. Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 4. Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, žáci sami řešením a závěrům 5. Učitel vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních 6. Učitel zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů 7. Učitel vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 8. Učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 9. Učitel pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 10. Učitel společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) 11. Učitel umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení 12. Učitel umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle 13. Učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků 14. Učitel umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení 15. Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok 16. Učitel ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním 17. Učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 18. Učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel 19. Učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce 20. Učitel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu 21. Učitel vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků 22. Učitel žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) 23. Učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 24. Učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení 25. Učitel umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory 26. Učitel důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení 14

15 27. Učitel žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, které jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání 28. Učitel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění 29. Studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné 3.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Kohoutově ulici. V posledních letech dosahujeme velmi dobrých výsledků v práci našich pedagogů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ať již jsou to poruchy učení nebo chování, či jiná zdravotní znevýhodnění a postižení. Pedagogové kvalitně diagnostikují speciální potřeby u žáků již v počátečním stadiu na I. stupni. Tato časná identifikace umožňuje začít kompenzaci poruch, která se často při současné dobré spolupráci s rodiči při přechodu na II. stupeň minimalizuje nebo alespoň výrazně upravuje. Žákům naší školy nabízíme přátelské a chápající prostředí, ale také trpělivost specializovaných a zkušených pedagogů, kteří uplatňují vhodné formy a metody výuky, používají množství vhodných pomůcek a učebních materiálů. U integrovaných žáků zpracováváme individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem pracuje. Na doporučení SPC nebo PPP v některých třídách pracuje i asistent pedagoga. Naši pedagogové se neustále vzdělávají, aby zkvalitnili svou připravenost na práci s žáky se spec. vzděl. potřebami a vzájemně si předávají své poznatky a zkušenosti. Při klasifikaci žáků přihlížíme k dané poruše a hodnotíme s tolerancí, zároveň však respektujeme individualitu a potřeby žáka. 3.5 Vzdělání žáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby. Na tyto potřeby mimořádně nadaných žáků reagujeme a vytváříme pro ně vhodné podmínky. Při práci s mimořádně nadaným žákem se obracíme na pedagogicko-psychologickou poradnu na Kohoutově ulici, se kterou máme již dlouhá léta výbornou spolupráci. Při výuce těchto žáků upravujeme způsob výuky vytvořením individuálního vzdělávacího plánu, rozšířením a prohloubením vzdělávacího obsahu, zadáváním specifických úkolů, zapojováním do projektů. Nadanému žákovi umožníme individuální konzultace s pedagogy i účast při výuce některých předmětů ve vyšších ročnících. 15

16 4. Průřezová témata V našem ŠVP jsme integrovali na 1. i na 2. stupni všechna průřezová témata do vyučovacích předmětů, případně je využili jako projekt. Vyučující ve svých časových a tematických plánech propojí průřezová témata s obsahem svého vyučovacího předmětu. Vhodně je časově a tematicky zařadí, případně začlení do projektů. Jedná se o témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Všechna témata jsou přehledně členěna v tabulkové části. 16

17 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ŠVP Základní škola Brno, Přemyslovo nám Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu OSV Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace asebeorganizace Psychohygiena ČJ, M, PRV, TV,HV, VV,PČ (vše I) ČJ, M, PRV, TV,HV, VV,PČ (vše I) ČJ, M, PRV, TV,HV, VV,PČ, AJ (vše I) PRV(I) AJ(I) ČJ, M, PŘ,VL, TV,HV, VV,PČ, AJ (vše I) ČJ, M, PŘ,VL, TV,HV, VV,PČ, AJ (vše I) DB DB DB DB DB DB TV(I) DB TV(I) DB TV(I) HV(I) HV(I) HV(I) VP(I) AJ(I) RV(I) RV(I) OV(I) DB TV(I) DB TV(I) Kreativita AJ(I) AJ(I) AJ(I) Poznávání lidí PRV(I) PRV(I) Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika PRV(I) AJ(I) OV(I) VP(I) PŘ/I(I) AJ(I) AJ(I) RV(I) RV(I) VP(I) DB DB DB DB DB RV(I) ČJ(I) ČJ(I) AJ(I) ČJ(I) AJ(I) AJ(I) ČJ(I) AJ(I) AJ(I) ČJ(I) AJ(I) ČJ(I) RV(I) OV(I) RV(I) NJ(I) ČJ(I) RV(I) AJ(I) AJ(I) AJ(I) RV(I) RV(I) RV(I) RV(I) NJ(I) NJ(I) PŘ/I(I) HV(I) NJ(I) AJ(I) NJ(I) I integrace do předmětu DB daltonský blok 4.2 Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu VDO Občanská společnost a škola OV(I) AJ(I) Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě VL(I) OV(I) NJ(I) OV(I) AJ(I) OV(I) NJ(I) OV(I) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OV(I) OV(I) I integrace do předmětu 17

18 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ŠVP Základní škola Brno, Přemyslovo nám Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu VMEGS Evropa a svět nás zajímá AJ(I) AJ(I) VL(P) AJ(I) NJ(I) NJ(I) Objevujeme Evropu a svět AJ(I) VL(P) Z(I) NJ(I) AJ(I) NJ(I) AJ(I) NJ(I) Jsme Evropané AJ(I) D(I),DS(I ) NJ(I) NJ(I) OV(I) NJ(I) I integrace do předmětu P projekt 4.4 Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu MUV Kulturní diference AJ(I) AJ(I) OV(I) Lidské vztahy AJ(I) AJ(I) OV(I) Etnický původ AJ(I) OV(I) Z(I) PŘ(I) AJ(I) Z(I) NJ(I) Z(I) Multikultura AJ(I) AJ(I) AJ(I) AJ(I) NJ(I) NJ(I) AJ(I) NJ(I) Princip sociálního směru a solidarity AJ(I) I integrace do předmětu 18

19 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ŠVP Základní škola Brno, Přemyslovo nám Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ENV Ekosystémy PRV(I) PŘ(I) Z(I) PŘ(I) Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí I integrace do předmětu P projekt PRV(I) PŘ(I) PŘ(I) AJ(I) VL(I) PRV(I) INF(I) AJ(I) CH(I) Z(I) Z(I),CH(I), F(I),PŘ/I(I) Z(I) Z(I) PŘ/I(I) PŘ(I) CH(I) F(I) PŘ(I) CH(I) Z(I) PŘ(I) 4.6 Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu MEV Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OV(I) ČJ(I) NJ(I) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ(I) OV(I) PŘ/I(I) ČJ(I) Stavba mediálních sdělení NJ(I) NJ(I) ČJ(I) NJ(I) Vnímání autora mediálních sdělení ČJ(I) Fungování a vliv médií ve společnosti ČJ(P) VV(P) OV(I) Tematické okruhy produktivních činností Tvorba mediálního sdělení AJ(I) NJ(I) ČJ(I) INF(I) NJ(I) Práce v realizačním týmu ČJ(I) INF(I) I integrace do předmětu P projekt 19

20 5.Učební plán tabulka a poznámky 1. STUPEŇ MIN. DH 2.STUPEŇ MIN. DH VZDĚLÁVACÍ OBLAST PŘEDMĚT ST 1.ST ST. 2.ST. jazyk a jazyková komunikace ČJ AJ matematika a její aplikace M informatika a její technologie INF člověk a jeho svět člověk a společnost člověk a příroda PRV VL PŘÍR D OV CH F PŘ Z I/ PŘ člověk a zdraví člověk a umění člověk a svět práce disponibilní hodina TV RV HV VV PČ VOL.POV cizí jazyk NJ volit. předm dispon.dotace MIN MAX SKUTEČNOST CELKEM Poznámky k učebnímu plánu: 1. Celková povinná časová dotace na 1. st. splňuje 118 hodin, na 2.st. 122 hodin 2. Celková minimální a maximální týdenní hodinová dotace je v souladu s RVP 3. Disponibilní časová dotace je pro 1.st.14 hod., pro 2.st. 24 hod. 4. Anglický jazyk je vyučován jako 1.cizí jazyk od 1.do 9. roč. 5. Další cizí jazyk Nj je vyučován v 7., roč. po 2 h týdně z disponibilní časové dotace 6. I/Př je vyučován v 8. roč. jako integr. Předmět(rod.vých. a přírodopis) 7. Disponibilními hodinami posilujeme na 1.st. Čj,M,Aj,Inf a oblast člověk a jeho svět,na 2.st.Čj,M,Inf,oblast člověk a společnost,člověk a příroda člověk a zdraví, člověk a umění, člověk a svět práce,2. cizí jazyk a 4 hodiny volitelných předmětů. Dále se využívá k realizaci průřezových témat 8. Ve 2. a 3. roč. probíhá výuka plavání 9. Volitelné předměty ročníky: D/s 7. 9., Z/s 7. 9., ČJ/s 8. 9., M/s

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více