PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

2

3 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice. Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

4

5 Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického spektra. Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby rodinám, institucím a odborné veřejnosti. Lidé s poruchou autistického spektra jsou jiní. Kvůli svému handicapu jiným způsobem vnímají a chápou svět, který je obklopuje. Jejich chování je odlišné a mnohdy obtížně pochopitelné. K tomu, aby mohli dobře fungovat v našem světě, potřebují pomoc. Běžná výchova, snaha přinutit je změnit se a fungovat podle našich pravidel, se obvykle míjí účinkem. Pokud chceme dosáhnout vzájemného porozumění, musíme se na svět podívat jejich očima. Potíže v sociální interakci a komunikaci i běžné soužití s lidmi s poruchou autistického spektra jsou nejméně z poloviny naším problémem. V současné době již známe možnosti jak upravit prostředí a činnosti, aby byly pro lidi s poruchou autistického spektra srozumitelné. Víme, jaké prostředky používat ke smysluplné komunikaci, jak chápat a zacházet s problémovým chováním i jak pro ně chaotickému světu dodat smysluplnost. Naše informovanost otvírá bránu k účinné pomoci, vzájemnému setkání a porozumění. Autismus neznamená sám. (Kateřina Thorová, Poruchy autistického spektra včasná diagnóza branou k účinné pomoci, APLA 2007) 5

6 6

7 Obsah 1. Stručně o poruchách autistického spektra 8 2. Vize a priority 9 3. Slovo předsedy správní rady a ředitelky sdružení Historie APLA v datech Lidé v APLA Praha, Střední Čechy, o.s Činnost sdružení v roce Metodické středisko Oddělení diagnostiky a metodické podpory Oddělení odborného poradenství Středisko rané péče Terapeutické středisko Středisko osobní asistence Středisko pobytových služeb Oddělení odlehčovacích služeb Domov se zvláštním režimem Středisko sociální rehabilitace Vzdělávání a osvěta Vzdělávací kurzy Projekt vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi s PAS Rodičovská sekce Publikační a osvětová činnost Finanční zpráva, výrok auditora Výrok auditora Roční účetní závěrka Další informace o hospodaření sdružení (grafy) Děkujeme dárcům a partnerům Veřejná sbírka Základní informace o sdružení 65 7

8 1. Stručně o poruchách autistického spektra Hynku, kam vede moje okno? Na jih. Hynku, kam vede moje okno? Na jih. Hynku, kam vede moje okno? Na jih. Hynku, kam vede moje okno? Na jih. Hynku, Petře, co kdybys nám raději řekl nějaký vtip? Okno na sever, Hynku. (Petr, 22 let) Krátké vysvětlení diagnóz, které spadají pod poruchy autistického spektra. Dětský autismus: vrozená vývojová porucha, která se vyznačuje hlubokými problémy v oblasti sociálního chování, komunikace, vyskytuje se stereotypní a rigidní chování. Atypický autismus: nejsou splněna některá diagnostická kritéria pro dětský autismus, obvykle v určité oblasti je jedinec výrazně zdatnější, než by odpovídalo této diagnóze. Aspergerův syndrom: intelekt je v normě, může se pohybovat od pásma podprůměru až po vysoký nadprůměr, výrazné obtíže se vyskytují v oblasti sociálně emočního intelektu. Přes dobré, až vynikající vyjadřovací schopnosti jsou sociálně komunikační dovednosti velmi omezené. Objevují se vyhraněné, zvláštní zájmy. Dezintegrační porucha: nástup symptomů autismu je pozdní, předchází mu minimálně dva roky zcela normálního vývoje. Rettův syndrom: v určité fázi mohou být projevy shodné s autismem, přidruženy jsou i poruchy v motorickém vývoji, obvyklý je těžší mentální handicap. Tuto poruchu lze prokázat genetickým vyšetřením. Jiná pervazivní vývojová porucha: vývoj dítěte je narušen do hloubky v několika oblastech, nejsou splněna kritéria pro diagnózu poruchy autistického spektra, ačkoliv určité shodné znaky s autismem lze pozorovat. Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná: dítě má výrazně atypický vývoj, je však příliš malé či na nízké vývojové úrovni, aby mohla být stanovena přesnější diagnóza. 8

9 2. Vize a priority APLA Vize Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné komplexní služby lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a odborné veřejnosti prostřednictvím profesionálních a vysoce motivovaných zaměstnanců a externích spolupracovníků. Chceme prosazovat a zvyšovat standardy kvality sociálních služeb, samozřejmostí je plně individuální přístup k uživatelům služeb. Spokojenosti uživatelů s kvalitou poskytovaných služeb a jejich vnitřní motivace efektivně využít poskytnutou podporu chceme dosáhnout i prostřednictvím jejich finanční spoluúčasti na poskytovaných službách. Fungování organizace zajistíme prostřednictvím všech dostupných veřejných a soukromých zdrojů a finančními prostředky získanými z prodeje služeb a produktů. Chceme aktivně rozvíjet a hledat možnosti samofinancování, firemního a individuálního fundraisingu a podnikat kroky vedoucí k trvalé udržitelnosti a finanční nezávislosti organizace. Důvěryhodnost organizace chceme posilovat účinnými nástroji k budování transparentního hospodaření s vynaloženými prostředky. Zaměstnancům organizace budeme poskytovat odpovídající finanční ohodnocení, stabilní zázemí a možnosti zvyšovat a upevňovat svou kvalifikaci doma i v zahraničí. Prostřednictvím poskytovaných služeb, publikační činností, zapojením se do komunitního plánování sociálních služeb a systematickým public relations budeme podporovat komplexní profesionální péči o lidi s autismem a jejich blízké především v těchto oblastech: psychologické a psychiatrické služby sociální služby vzdělávací, pracovní a sociální odborné programy pro lidi s poruchou autistického spektra vzdělávání odborníků, zejm. psychologů, lékařů, pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o osoby s PAS informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti Priority a cíle vytvoření a provozování komplexního systému služeb sociální péče, sociální prevence a dalších služeb podporujících osobní rozvoj lidí s poruchou autistického spektra a jejich integraci do společnosti s pomocí těchto aktivit: zlepšení diagnostiky poruch autistického spektra v České republice rozvoj komunikace, kognitivních a jiných schopností osob s PAS eliminace problémového chování rozvoj a podpora vzdělávacích programů pro osoby spas podpora rodin osob s PAS směrem k jejich funkčnímu životu informovat širokou veřejnost o problematice PAS rozšířit znalosti odborníků (zejména pediatrů, psychologů, psychiatrů, logopedů, neurologů a pedagogů) v oblasti péče o osoby s PAS zprostředkovávání dalších sociálních služeb a poradenství provozování služeb podporujících rozvoj sdružení usilování o kvalitativní růst sociálních služeb pro lidi s PAS na území především Prahy a Středočeského kraje, ale i celé České republiky a zemí EU 9

10 3. Úvodní slovo předsedy správní rady a ředitelky sdružení VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, do rukou se Vám dostává v pořadí již sedmá výroční zpráva našeho sdružení, která mapuje další rok činnosti naší organizace. Těší nás, že každý rok se nám podaří rozšířit nabídku služeb a projektů o další novinky a postupně tak zaplňovat mezery v službách pro lidi s autismem a jejich rodiny. Za velký úspěch považujeme splnění strategického cíle, ke kterému jsme se na tomto místě zavázali v minulé výroční zprávě. Otevřeli jsme pobytové zařízení pro lidi s autismem, kteří dosud na trhu sociálních služeb nenacházeli vhodnou podporu z důvodu těžkého problémového chování. Od října 2009 v Libčicích nad Vltavou nyní fungují dvě domácnosti pro pět lidí s autismem. Díky štědrosti našich dárců, zejména Nadace Slunečnice Heleny Houdové a sbírkovému projektu Pomozte dětem! České televize se nám podařilo personálně posílit středisko rané péče a zkrátit tak čekací doby na zařazení do programu včasné intervence, jehož časné zahájení vnímáme jako zásadní pro další vývoj dítěte. Do nového programovacího období Evropského sociálního fondu jsme připravili několik žádostí, z nichž 4 byly úspěšné. V květnu jsme začali realizovat první projekt S pomocí to dokážu, který je financovaný v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt vychází ze zkušeností, které jsme získali během realizace předchozích evropských projektů zaměřených na podporované zaměstnávání lidí s PAS. Řadu kroků jsme podnikli i v oblasti osvětové činnosti. Navázali jsme spolupráci s mezinárodní organizací Autisme Europe, která sdružuje rodiče i odborníky s cílem prosazovat práva osob s autismem a zlepšit kvalitu jejich života. V době psaní této výroční zprávy již byla APLA Praha plnohodnotným členem této významné mezinárodní organizace. Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál za finanční spoluúčasti Ministerstva zdravotnictví vyšla kniha Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a zdravotnictví autora Hynka Jůna. K lepší informovanosti rodičů přispěla i brožura Lucie Jirků Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s PAS. V loňském roce jsme začali pravidelně vydávat Zpravodaj APLA, kterým informujeme nejen naše členy a uživatele služeb o projektech, nových službách a novinkách z oblasti péče o osoby s autismem. Prostřednictvím Zpravodaje přinášíme aktuality a poděkování i našim dárcům, bez jejichž štědré podpory bychom nemohli provozovat služby v takové šíři a komplexnosti, jak se nám dosud daří a doufáme, že i dařit bude. Citlivě vnímáme problémy řady rodičů se získáním příspěvků státní sociální podpory či zajištěním kvalitního vzdělání pro své dítě. V příštím roce se proto chceme zaměřit na podporu rodin, kterým byl zamítnut příspěvek na péči, 10

11 přestože míra handicapu jejich dítěte dává jasný důvod pro jeho přiznání. Chceme podpořit rodiny, jejichž dítě nemůže plnit povinnou školní docházku, protože škola nemá prostředky na asistenta pedagoga či odmítá dítě přijmout z důvodu autismu a problémů v chování. Osvětou a lobbingem budeme apelovat na zástupce státní správy a samosprávy, aby se více zajímali o problematiku péče o osoby s PAS, a aby začali vnímat autismus jako celorepublikový zdravotní problém, kterému je třeba věnovat patřičnou pozornost. Na závěr pak dovolte, abychom poděkovali všem, kteří se spolu s námi podíleli na naplňování našeho poslání a pomáhali budovat dobré jméno naší organizace. Děkujeme celému týmu APLA za vysoké pracovní nasazení a osobní angažovat v řešení problémů dětí i dospělých lidí s autismem. Veliké díky patří i našim dodavatelům a externím spolupracovníkům, kteří nám v plnění zakázek vycházejí maximálně vstříc a svou spolehlivostí a kvalitní prací významně přispívají k dobře odváděné práci celého týmu APLA. Nesmíme zapomenout ani na naše dárce a dobrovolníky, kteří nám zcela nezištně nabízejí své služby a svým nadšením nás utvrzují v tom, že naše práce má smysl. Děkujeme. Doufáme, že práce v APLA nám bude i nadále přinášet radost a uspokojení i přes občasné pocity nejistoty a marnosti. Konkrétní výsledky naší práce a slova uznání Vás rodičů, odborníků i našich dětí a klientů nám zato stojí. Magdalena Čáslavská Výkonná ředitelka Hynek Jůn Předseda sdružení 11

12 4. Historie APLA v datech 2000 Postupně se formuje neoficiální spolupráce rodičů dětí s autismem a odborníků na ose Praha Brno, která se rozvíjí i do dalších regionů. Ukazuje se nutnost tyto aktivity v celostátním měřítku organizačně zaštítit a tím jim zajistit mnohem větší průraznost a dopad. Vzniká Asociace pomáhající lidem s autismem APLA ČR. Asociace se od svého počátku diferencuje do čtyř sekcí, které tak mohou plně rozvinout akční potenciál svých členů. Jsou to sekce rodičovská, klinická, pedagogická a sociálně-právní APLA realizuje první projekty. Do sdružení se začali hlásit aktivní lidé z celé republiky, kteří cítili potřebu se stagnující situací v oblasti problematiky dětského autismu a pervazivních vývojových poruch něco udělat. Rodiče, odborníci různých profesí, studenti a dobrovolníci se začali seskupovat do regionálních pracovních organizací. Hned od počátku se APLA zaměřuje především na informovanost odborné i laické veřejnosti, diagnostiku poruch autistického spektra, vzdělávání odborníků, podporu vzdělávacích a sociálních programů, a především podporu rodičů. Tyto priority postupně vedou k vytvoření průběžného a komplexního projektu Autismus, který v sobě zahrnuje čtyři nezávislé projekty zaměřené na informace, vzdělávání, včasnou diagnostiku s návaznou péčí a volnočasové aktivity dětí s poruchou autistického spektra Ukazuje se, že každý kraj má v podpoře lidí s autismem jiné možnosti a jiné priority, a tak dochází k rozhodnutí zakládat regionální organizace APLA samostatné účetní jednotky s vlastní právní subjektivitou přímo v krajích. Národní APLA od té doby působí pouze jako dohlížející a zaštiťující orgán, který schvaluje vznik a působnost nově vznikajících organizací s názvem Asociace pomáhající lidem s autismem a používání loga Odborníci působící v rámci APLA ČR na území hlavního města zakládají dne APLA Praha. Rok 2003 se tak stává druhou startovní čárou v historii péče o lidi s autismem. Své zázemí nachází APLA Praha v areálu mateřské školy Fialka v Řepích, ul. Brunnerova. Vizí APLA Praha je zavedení komplexní péče o lidi s autismem pro rodiny nejen z pražského kraje. Postupně se diferencuje do tří stupňového systému stojícího na třech programech prvním stupněm je 12

13 program Poradenské středisko, druhým je program Centrum pomoci a třetím stupněm Podporované bydlení V roce 2004 se podařilo získat první grant z veřejného rozpočtu od hl. m. Prahy. Díky němu se rozšiřuje sdružení o tři další pracovní síly speciální pedagog, koordinátor respitní péče a koordinátor sdružení. V tomto roce zaměstnává APLA 6 lidí na pracovní smlouvy. V rámci programu Centrum pomoci se rozbíhá nový projekt Respitní péče zahrnující domácí respitní péči a službu osobní asistence, kterou poskytuje 27 asistentů na základě dohod o provedení práce. Nabídka programů z roku 2003 se rozšiřuje o samostatnou sekci: Program osvěty a vzdělávání. Program zahrnuje mimo jiné pořádání odborných kurzů pro rodiče i odborníky. Kurzy získaly akreditaci MŠMT Vznikají nové projekty, služby stávající využívá stále více rodičů, APLA posiluje personálně. Na úvazky je v organizaci zaměstnáno 8 lidí, asistenční služby poskytuje 62 asistentů. Stávající prostory v Brunnerova již nestačí, vzniká nové detašované pracoviště v ul. V Holešovičkách. Koncem roku se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu (Globální grant) na projekt Příprava organizace na rozvoj pracovních programů pro dospělé osoby s autismem. Projekt byl zaměřen zejména na posílení kapacity APLA Praha, umožnil přijmout nového pracovníka fundraisera, jehož hlavním úkolem je hledání nových zdrojů financování, zejména v oblasti firemního a individuálního dárcovství. Cílem tohoto projektu bylo především najít dostatečnou finanční podporu pro rozvoj aktivit směřujících k podpoře pracovních příležitostí pro dospělé osoby s autismem V rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů získává APLA Praha od Evropského sociálního fondu (ESF) grant na projekt Zvládání problémového chování osob s mentální retardací a / nebo autismem. Projekt je zaměřen na zabezpečení vzdělávacích aktivit pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb v oblasti práce s lidmi s mentální retardací a /nebo autismem. V červenci APLA Praha zahajuje další projekt financovaný z evropských fondů I s autismem to jde podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem, který je zaměřen na možnosti uplatnění lidí s PAS na otevřeném trhu práce. Výrazným počinem v osvětě bylo vydání odborné publikace Poruchy autistického spektra od K. Thorové, jejíž vydání podpořilo Ministerstvo zdravotnictví. APLA rozšiřuje nabídku služeb o klubovnu, kde probíhají volnočasové aktivity pro děti s autismem. APLA Praha již zaměstnává 16 osob na pracovní smlouvy a téměř 70 asistentů na dohody o provedení práce. V rámci Poradenského střediska vzniká Centrum rané péče, které se specializuje na podporu rodin dětí s PAS do 7 let APLA profesionalizuje řízení organizace obsazením místa ředitele a posílením podpůrného managementu. Dochází ke změně názvu sdružení z APLA Praha na APLA Praha, Střední Čechy, o. s, čímž organizace 13

14 14

15 dokládá svou příslušnost k území, ze kterého pochází největší procento uživatelů služeb. APLA realizuje projekt Komplexní rozvoj organizace APLA Praha, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Cílovou skupinu projektu tvořili zaměstnanci sdružení, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit dle svých profesních potřeb a zároveň byli zapojeni do činností zaměřených na posilování kvality poskytovaných služeb. V souvislosti se zákonem 108/2006 Sb. APLA Praha, Střední Čechy, o.s. získává registraci na 6 sociálních služeb raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odlehčovací služba, služba osobní asistence, odborné poradenství, sociální rehabilitace. Služby psychologické a psychiatrické (v APLA diagnostika a konzultace) vypadávají ze spektra sociálních služeb. S ohledem na potřebu zajistit terminologii a personální obsazení služeb v souladu s podmínkami registrace a poskytovatelů státních dotací se uzpůsobuje i programová struktura APLA. Aktivity probíhají v rámci 3 hlavních programů: 1. psychologické a psychiatrické služby, 2. sociální služby a 3. vzdělávání a osvěta. Na základě personálního rozšíření se mění i organizační struktura sdružení. V organizaci již pracuje 25 osob na pracovní smlouvy. Klubovna rozšiřuje nabídku zájmových kroužků o další aktivity Postupně končí projekty financované z evropských fondů. Díky finanční podpoře hl. m. Prahy a MPSV se podařilo zajistit udržitelnost projektů, služby jsou i po ukončení projektu beze změny poskytovány. Centrum rané péče posiluje personálně, o služby je z řad rodičů stále větší zájem. Z centra se stává samostatné Středisko rané péče s vlastním koordinátorem. Z kapacitních důvodů se stěhuje metodické a diagnostické středisko do nových prostor do ul. Dolanská v Praze 6. S novými kancelářemi získává APLA i vlastní školící místnost. Podařilo se získat silného generálního partnera, kterým je LBBW Bank CZ a.s APLA zahajuje nový projekt podpořený z ESF S pomocí to dokážu zaměřený na podporované zaměstnávání osob s PAS. V rámci projektu otvírá APLA tréninkový byt a rozšiřuje nabídku služeb sociální rehabilitace. Podařilo se rozběhnout provoz pobytového zařízení pro lidi s autismem a těžkým problémovým chováním v Libčicích nad Vltavou. APLA Praha si registruje nové sociální služby chráněné bydlení a domov se zvláštním režimem. Organizace se zaměřuje na zkvalitnění PR a osvětovou činnost. Pravidelně vydává informační Zpravodaj APLA, ve spolupráci s Českou televizí vzniká několik osvětových pořadů (Diagnóza, Klíč), díky podpoře Ministerstva zdravotnictví vydává ve spolupráci s Portálem publikaci Hynka Jůna Moc, pomoc, bezmoc v sociálních službách a zdravotnictví. Středisko rané péče posiluje personálně díky významné finanční podpoře Nadace Slunečnice Heleny Houdové. 15

16 5. Lidé v APLA Praha, Střední Čechy, o.s STAV K SPRÁVNÍ RADA PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. předseda PaedDr. Věra Čadilová místopředsedkyně Pavla Čížková člen REVIZNÍ KOMISE Ing. Lenka Helebrantová předseda Ing. Eva Chudějová člen Tereza Takáčová člen ZAMĚSTNANCI APLA (STAV K ) ŘEDITELSTVÍ A EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ Ing. Magdalena Čáslavská výkonná ředitelka Bc. Eva Adamcová finanční manažerka Mgr. Lucie Maršálková koordinátor projektů ESF Markéta Kheilová administrativní pracovnice Jana Marášková účetní 1. METODICKÉ STŘEDISKO PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. ředitelka metodického střediska a psycholog oddělení diagnostiky a metodické podpory Mgr. Irena Beranová psycholog PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. kognitivně-behaviorální terapeut Pavla Čížková asistentka, koordinátorka vzdělávání Mgr. Alena Perlínová psycholog MUDr. Magdalena Ryšánková psychiatr Veronika Šporclová odborná asistentka oddělení služby odborného poradenství PaedDr. Věra Čadilová speciální pedagog PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D. pedagogický psycholog 2. STŘEDISKO RANÉ PÉČE Mgr. Ivana Mátlová vedoucí střediska, poradce rané péče Mgr. Radana Cikánková poradce rané péče PhDr. Monika Knotková poradce rané péče, psycholog pedagog Mgr. Romana Straussová poradce rané péče, speciální pedagog Mgr. Alena Valáková poradce rané péče, speciální pedagog 3. TERAPEUTICKÉ STŘEDISKO PhDr. Lucie Bělohlávková vedoucí střediska, terapeut Bc. Jan Kouřil speciální pedagog, terapeut 4. STŘEDISKO OSOBNÍ ASISTENCE Bc. Kateřina Šulcová vedoucí střediska Mgr. Dana Cejpková vedení kroužku Pohybové aktivity pro děti s PAS Lenka Nováková osobní asistent Martin Ovčačík osobní asistent Stanislav Pavlíček řidič Jan Puš osobní asistent Tým osobních asistentů na DPP 16

17 5. STŘEDISKO POBYTOVÝCH SLUŽEB Kateřina Balická, DiS. vedoucí střediska oddělení odlehčovacích služeb, Hedvika Bíbová osobní asistentka, vedoucí odlehčovacího bytu Tým osobních asistentů pracujících na DPP domov se zvláštním režimem (Domov Libčice) Eva Barvínková osobní asistent Martin Beran osobní asistent Mgr. Julius Bittmann osobní asistent Iva Cikánková osobní asistent Marika Hatašová osobní asistent Michaela Hrdličková osobní asistent Veronika Kobesová osobní asistent Tomáš Pinta osobní asistent Bc. Lucie Ptáčková osobní asistent Anežka Moravcová osobní asistent Martin Švrčina osobní asistent Tomáš Zetek osobní asistent 6. STŘEDISKO SOCIÁLNÍ REHABILITACE Mgr. Eva Gnanová vedoucí střediska, pracovní konzultant Bc. Tomáš Hudec pracovní asistent Bc.Lucie Prokopičová pracovní asistentka, soc. pracovník Mgr. Pavel Kačur lektor PC kroužku OSOBNÍ ASISTENTI PRACUJÍCÍ NA ZÁKLADĚ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE Barvířová Lucie, Bělíková Zuzana, Bušková Blanka, Cibulková Tereza, Černá Pavla, Dokoupilová Jarmila, Fialová Kristýna, Fišerová Michaela, Freibertová Jana, Hagarová Zuzana, Havránková Martina, Hlavinková Kateřina, Hošková Ivana, Houda Martin, Chábera Marek, Klášterková Denisa, Klučinová Veronika, Knoblochová Ivana, Kolajová Alena, Kottová Adriana, Kotrla Daniel, Korbelová Eva, Koudelková Lenka, Krejsová Kateřina, Kubálková Barbora, Kučabová Lenka, Kudláčková Lada, Kvasnička Vladimír, Langová Tereza, Lišková Kristina, Machová Jana, Maierová Jana, Maliňák Pavel, Marková Petra, Mertlová Denisa, Mudrová Anna, Mudrayová Tereza, Navrátil Pavel, Nekvapilová Olga, Němcová Renata, Neuwirthová Barbora, Novotný Jan, Peclová Irena, Petříková Monika, Plačková Kristýna, Pohlová Aneta, Povondrová Lenka, Poupová Alena, Pražanová Jana, Procházková Marie, Puš Jan ml., Ryšánková Gabriela, Sobotka Libor, Scheinostová Tereza, Schwarzová Marie, Spěváčková Lucie, Singh Marta, Šimek Petr, Šmilauerová Barbora, Svobodová Petra, Szmeková Barbora, Šikrová Jana, Trubačová Anna, Uzlová Marie, Vach Petr, Valenová Barbora, Valterová Alena, Vernerová Zuzana, Vymazalová Veronika, Webr Václav, Zemánková Karolína, Zítková Adéla, Žárová Lucie EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A DODAVATELÉ Ing. Ladislav Bača technická podpora B.M.U. účetnictví Hana Štencková mzdové účetnictví Mgr. Katarína Durecová externí supervize Mgr. Milena Vaňková extrerní supervize Easy Software, idea works s.r.o., správa a design webu MUDr. Jana Schmidtová psychiatr, lektor vzdělávacích kurzů Ing. Kateřina Procházková poradenství Marcela Vichrová, M.A. ilustrátorka Ak. mal. Zuzana Vojtová grafička Psi pro život, o.s. canisterapie Unipress spol. s r.o. Turnovské tiskárny 17

18 6. Činnost sdružení v roce Metodické středisko Z dopisu maminky chlapce s Aspergerovým syndromem Kateřina Thorová, ředitelka metodického střediska Vážená paní doktorko Thorová, jsem vděčná, že už vím, v jakých vodách se pohybuji. Vyřčením diagnózy se mi paradoxně ulevilo. Některé dny jsou velice náročné. Píšete, že Petr potřebuje pevnější vedení. Váš postřeh, že nejsem příliš přísná, je naprosto správný. Hledám-li odpověď, proč to tak je, nabízí se mi jen, že se podvědomě bojím jeho reakce. Nikdy nevím, jak zareaguje. Od jeho narození jsem prožívala výčitky, protože mezi mnou a Péťou byla "stěna". Nikdy jsem nevěděla jak se cítí, co si myslí. Už jen to, že Petr na mě nikdy nenatahoval ručičky, neměla jsem od něj žádnou zpětnou vazbu. Skoro se dá říci, že mi skončilo trápení, protože teď znám cestu, kterou jít, abych došla k cíli. Moc děkuji za velikou pomoc ODDĚLENÍ DIAGNOSTIKY A METODICKÉ PODPORY S žádostí o diagnostické vyšetření přichází do APLA Praha děti i dospělí. Nejčastěji udávaným důvodem jsou sociálně komunikační obtíže, které vyvolaly u člověka samotného, u jeho blízkých či v jeho okolí, podezření na přítomnost poruchy autistického spektra. Diagnostika se opírá o popis a testování určitého chování s ohledem na vývojovou úroveň člověka. Jiné metody používáme pro batolata, jiné pro předškolní a školní děti a jiné pro dospělé. Na vyšetření se objednávají klienti sami či na doporučení lékaře, pedagoga či jiného odborníka. Službu poskytujeme klientům z České republiky a Slovenska, se zahraničními klienty jsme schopni komunikovat v angličtině. Zhruba po roce od stanovení diagnózy následuje kontrolní vyšetření, při kterém je zhodnocen vývoj dítěte. Kdo diagnostikuje: Diagnózu stanovuje zkušený klinický psycholog či psychiatr se vzděláním a praxí v oblasti diagnostiky poruch autistického spektra. Důležitá je podrobná znalost vývojové a klinické psychologie a psychopatologie. 18

19 Hlavní cíle psychodiagnostického vyšetření: stanovit, zda se u klienta jedná o vývojovou poruchu z oblasti autistického spektra specifikovat diagnózu (typ a závažnost poruchy, případně vyloučení psychopatologie) definovat důležité individuální charakteristiky klienta doporučit další opatření, postup či vyšetření Doplňující diagnostické služby: konzultace psychiatra ohledně vhodné medikace a související medicínské problematiky podrobné hodnocení vývojové úrovně dítěte nebo vyšetření intelektu psychologem Z celkového počtu 185 klientů: 74 (40%) dětský autismus 42 (23%) Aspergerův syndrom V roce 2009 prošlo diagnostickým vyšetřením 185 osob, z toho 148 osob obdrželo diagnózu poruchy autistického spektra (tj. 80 %). Dalších 72 osob absolvovalo kontrolní vyšetření. Celkem využilo psychologických a psychiatrických služeb 257 klientů. Lidé, kterým byla poskytnuta v rámci této služby jakákoliv forma podpory, pocházeli ze všech krajů České republiky. 28 (15%) atypický autismus 4 (2%) jiná pervazivní vývojová porucha 37 (20%) bez diagnózy PAS Pracovníci oddělení současně poskytují metodickou a supervizí podporu všem střediskům APLA Praha a pracovníkům v přímé péči. Provoz střediska byl spolufinancován z rozpočtu hl. m. Prahy, rozpočtu Městské části Praha 1, Městské části Praha 3 a Raiffeisen stavební spořitelnou. 19

20 Milý Same, Zatímco sleduji, jak rosteš, vidím, že se tvé schopnosti mění téměř každý den. Když u tebe byla pervazivní vývojová porucha poprvé diagnostikována, s tvými rodiči jsme si zjistili veškeré dostupné informace o tom, co tě čeká. Dozvěděli jsme se, že budeš mít vyjadřovací potíže Rovněž jsme se dozvěděli, že PAS naruší tvoji schopnost přizpůsobovat se a vnímat sociální kontakty a že ovlivní i tvoji pohybovou obratnost, nikoliv však základní pohybové schopnosti. Toho jsme svědky stále. Pořád si ještě neumíš obléci bundu nebo rozepnout tašku, ale stal se z tebe docela slušný hráč golfu a baseballu... Teď už docela slušně mluvíš a my se dozvídáme stále více o tom, kdo vlastně jsi. Každý den je pro nás plný objevů o tvých schopnostech a omezeních, o tom, co se ti líbí a co ne, co snášíš a co netoleruješ. Já vím, že když si jiné děti povídají, ty nejsi schopen přijít k nim a přidat se. Někdy tě podráždí, když si hned po příchodu ze školy nemůžeš obléci pyžamo se Spidermanem. Když si rozbalíš čokoládovou tyčinku a ona už je rozlámaná nebo když otevřeš pouzdro s tužkami a máš je v nesprávném pořadí, velmi tě to popudí Je tedy pravda, že se musíš vyrovnávat s autismem. Ale autismus a ty nejste jedno a totéž Já se svou poraněnou míchou a ty s tvým autismem vypadáme a chováme se odlišně. Můžeme ale lidi naučit, že ať se s našimi těly nebo s naší myslí stalo cokoliv, naše duše zůstává neporušená. (Daniel Gottlieb, Dopisy Samovi) ODDĚLENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ Věra Čadilová vedoucí střediska Poradenství poskytují pracovníci formou osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru nebo písemně, a to především em. Délka konzultace se pohybuje od deseti minut do tří hodin. Speciálně pedagogická péče V rámci služby provádí speciální pedagog u uživatele speciálně pedagogické vyšetření za účelem zjištění úrovně v jednotlivých oblastech rozvoje. Na jeho základě navrhuje odpovídající individuální vzdělávací plán, jehož obsah konzultuje s rodiči a příslušným zařízením, které dítě navštěvuje. Cílem speciálně pedagogické péče je rozvíjet u dítěte všechny oblasti vývoje se zaměřením na oblasti, u kterých je deficit dán základním handicapem (komunikace, sociální chování, pracovní chování, hra). Speciální pedagog poskytuje poradenství o možnostech vzdělávání, seznamuje rodiče se specifiky vzdělávání dětí s autismem a principy strukturovaného učení, vysvětlí výhody a nevýhody vzdělávání v běžné škole, ve speciální škole či třídě, v rámci integrace, vysvětlí roli asistenta pedagoga. Významnou měrou spolupracuje se zařízeními, která navštěvují děti s autismem, provádí supervize, poskytuje pracovníkům zařízení metodickou pomoc. 20

21 Psycholog poskytuje psychologické poradenství, a to především rodičům, kteří se těžko vyrovnávají s diagnózou autismu u svého dítěte. Mnozí rodiče trpí pocitem, že selhávají v roli rodiče, jsou často vyčerpaní z péče o dítě s postižením, cítí úzkost, mají deprese. V mnoha rodinách se dostává do krize také vztah mezi rodiči. Psycholog poskytuje poradenství také přímo uživatelům s autismem, zpravidla v dospívajícím a dospělém věku, kteří si uvědomují svou odlišnost a těžko ji prožívají. Psycholog může doporučit literaturu nebo pomůže vybrat vhodnou terapii a poskytne kontakt na terapeuta. Pracovníci rodičům vysvětlí, kde si sami mohou příslušné informace najít, případně na jaký úřad, odbor nebo jinou organizaci se mohou obrátit. Sociálně právní poradenství Sociální pracovník prostřednictvím informací a rad uživatelům poskytuje potřebnou podporu při uplatňování práv a nároků při jednání na úřadech, např. při vyřizování dávek státní sociální podpory. V roce 2009 poskytlo oddělení odborného poradenství 127 osobních konzultací, 126 speciálně pedagogických vyšetření, přes 550 telefonických konzultací. Na základě 126 speciálně pedagogických vyšetření vypracovali speciální pedagogové stejný počet individuálních vzdělávacích plánů, 112 odborných posudků (posudek k integraci, doporučení k odkladu školní docházky) a opakovaně navštívili 62 škol, jejichž pracovníkům poskytli 79 konzultací. Pro posudkovou komisi správy sociálního zabezpečení bylo vypracováno 13 zpráv. Sociální pracovníci poskytli 18 konzultací z oblasti sociálně právního poradenství. Projekt odborné sociální poradenství byl v roce 2009 spolufinancován z rozpočtu České republiky a hlavního města Prahy prostřednictvím MČ Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2010 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2010 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O.S. NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NABÍDKA SLUŽEB PRO LIDI S PAS A

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice. Výroční

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY. výroční zpráva 2011

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY. výroční zpráva 2011 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY výroční zpráva 2011 2011 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O.S. NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NABÍDKA SLUŽEB PRO LIDI S PAS A JEJICH RODINY V

Více

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU.

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU. Náš příběh Od APLA Praha k NAUTISU. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

1 dítě ze 150 má autismus DMS APLA 87777

1 dítě ze 150 má autismus DMS APLA 87777 Výroční zpráva 2007 1 dítě ze 150 má autismus diagnostika odborné poradenství raná péče a terénní služby odlehčovací a asistenční služby terapie problémového chování speciálně pedagogická péče podporované

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Úvodní slovo...3 Nové pracoviště...5 Poslání a cíle...7 Lidé v APLA Praha...9

Úvodní slovo...3 Nové pracoviště...5 Poslání a cíle...7 Lidé v APLA Praha...9 2005 Výroční zpráva OBSAH Úvodní slovo.....................................3 Nové pracoviště..................................5 Poslání a cíle.....................................7 Lidé v APLA Praha.................................9

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

vyrocni zprava.qxd 24.5.2005 12:32 Page 1 Výroční zpráva

vyrocni zprava.qxd 24.5.2005 12:32 Page 1 Výroční zpráva vyrocni zprava.qxd 24.5.2005 12:32 Page 1 2004 Výroční zpráva vyrocni zprava.qxd 24.5.2005 12:32 Page 2 vyrocni zprava.qxd 24.5.2005 12:32 Page 3 OBSAH Úvodní slovo....................................4

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH INKLUZE VE ŽLUTICÍCH Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/47.0018 Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta Miroslava Eliášová, manažer projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

Školní poradenské pracoviště Truhlářská

Školní poradenské pracoviště Truhlářská Školní poradenské pracoviště Truhlářská Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 Standardní činnosti výchovného poradce: A/ Poradenské činnosti: 1)

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

apla-vyrocni-zprava-2010_landscape.qxd 27.6.2011 23:51 Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA pomáhající lidem s autismem APLA Jižní Čechy, o.s.

apla-vyrocni-zprava-2010_landscape.qxd 27.6.2011 23:51 Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA pomáhající lidem s autismem APLA Jižní Čechy, o.s. apla-vyrocni-zprava-2010_landscape.qxd 27.6.2011 23:51 Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Jižní Čechy, o.s. apla-vyrocni-zprava-2010_landscape.qxd 27.6.2011 23:51 Page

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více