Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková vedoucí sociální práce: Petra Štěrbová pracovní manažeři: Petr Soukup, Tomáš Drábek, Petra Štěrbová personalistka: Andrea Kožuchová office manažerka: Dagmar Skůpová asistentka: Natalja Gališinová Ivanova dobrovolnice: Zuzana Schovánková, Maja Gašpar účetnictví: Hanka Bodláková Historie: Plán B občanské sdružení vzniklo v roce 2005 za účelem začleňování sociálně vyloučených lidí do společnosti. Od svého založení se soustavně věnuje realizaci projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Plán B úspěšně realizuje a intensivně spolupracuje na projektech, které se zabývají otázkou začleňování sociálně vyloučených skrz zaměstnávání a podílí se na zvýšení obecného povědomí o této problematice. Plán B Provozuje stejnojmennou Pracovní a sociální agenturu. Cíle: Mezi hlavní cíle organizace patří: Začleňovat sociálně vyloučené do většinové společnosti skrz zaměstnávání a hledat a vyvíjet nástroje vhodné k integraci těchto osob na trh práce Pomáhat zlepšit situaci v oblasti sociální problematiky, informovat o ní veřejnost a pokoušet se získat podporu různých subjektů Realizovat, iniciovat a podporovat projekty, které se věnují celospolečenským otázkám, především pomoci sociálně slabším

3 Projekty: Vstup na otevřený trh práce pro osoby vyžadující zvláštní péči Díky projektu VSTUP získalo práci dlouhodobě nezaměstnaných 70 lidí. Realizace projektu VSTUP umožnila získat zaměstnání lidem s kombinací dvou a více sociálních znevýhodnění nebo s kombinací zdravotního a sociálního znevýhodnění tedy osobám vyžadujícím zvláštní péči. Většinou se jednalo o lidi na hranici bezdomovectví, dlouhodobě nezaměstnané, se zdravotními problémy a zápisem v trestním rejstříku. Hlavní přínos projektu spočíval v možnosti vymanit se z bludného kruhu chudoby a závislosti na systému sociálního zabezpečení prostřednictvím placené práce. Dalším cílem byla také snaha o omezení stigmatizace sociálně vyloučených osob z pohledu majoritní společnosti, a také předsudků, s kterými je tato skupina vnímána ze strany potencionálních zaměstnavatelů. Díky projektu VSTUP získalo práci dlouhodobě nezaměstnaných 70 lidí. Celkový počet klientů projektu bylo 165, tito lidé získali pracovní poradenství a zúčastnili se seminářů s pracovní tématikou. HRDI projekt Iniciativy Společenství Equal Human Resources Development Interface / Prostředí pro rozvoj lidských zdrojů byl jedním z příjemců finanční podpory iniciativy Equal. H/R/D/I spojil komerční a neziskové organizace s oblasti vzdělávání, poradenství, PR a sociálního podnikání ve společném úsilí přinést a otestovat s ČR nové přístupy k řešení problematiky přístupu na trh práce. Aktivity směrovali k dosažení klíčového cíle stanovené Evropskou komisí: spojovat zájmy podnikatelů se společenským závazkem vůči všem občanům a umožnit plnohodnotné prožití života založené na prosperitě vycházející z výdělku za práci. Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných Díky projektu AKTIVIZACE získalo práci 84 dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Projekt vytvářel systém pomoci skupinám ohroženým sociálním vyloučením při návratu na otevřený trh práce. Nastavil nízkoprahový, individuálně nastavitelný program zaměřený na obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností dlouhodobě nezaměstnaných, zejména lidí bez domova. Cílil na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením získat odpovídající dovednosti a schopnosti, které jim usnadní začlenit se do společnosti a na trh práce. V projektu se využíval nástroj tréninkového a podporovaného zaměstnávání. Tréninkové zaměstnání v projektu Aktivizace úspěšně absolvovalo 242 osob. Díky tomu si dokázalo najít standardní práci 33 lidí. Dalších 151 vstoupilo do podporovaného zaměstnání, z nichž 51 nalezlo zaměstnání na hlavní pracovní poměr.

4 Publikace: V roce 2008 vydalo o.s. Plán B tyto publikace: 7 zaměstnaných Tato knížečka obsahuje příklady dobré praxe z projektu Aktivizace. Představila 7 klientů projektu, kteří se nebáli podělit o své leckdy pohnuté příběhy a přes nepřízeň osudu a těžký život se dokázali vrátit po dlouhých letech zátky do práce, vydržet a vydobýt si tam svoje místo a respekt. Práce: praktické informace k hledání a udržení práce Útlá publikace určená nezaměstnaným lidem obsahuje ty nejdůležitější informace týkající se hledání a udržení si práce. Popisuje širokou škálu situací, které musí člověk hledající práci řešit, jak se v nich zachovat a co je potřeba udělat. Popisuje celý proces od nejzákladnějších úkonů jako je založení si bankovního účtu a přihlášení se na úřadu práce, až po názorné příklady chování při přijímacím pohovoru, na co si dát pozor při podpisu smlouvy a jak začít v novém kolektivu.

5 Finance:: Ú etní jednotka doru í: 1 x p íslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu AKTIVA Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu a k ( v celých tisících K ) Název, sídlo a právní forma ú etní jednotky Sdružení Plán B ob anské sdružení I O St ímelická Praha A. Dlouhodobý majetek celkem 1 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 I II Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finan ní majetek celkem Oprávky k dlouhodobému majetku celkem b Stav k prvnímu dni 1 Stav k poslednímu dni 2 B. Krátkodobý majetek celkem I II PASIVA Zásoby celkem Pohledávky celkem Krátkodobý finan ní majetek celkem Jiná aktiva celkem Aktiva celkem a b Stav k prvnímu dni 3 Stav k poslednímu dni 4 A. Vlastní zdroje celkem I Jm ní celkem Výsledek hospoda ení celkem B. Cizí zdroje celkem Rezervy celkem Výkaz I zisku a ztráty Dlouhodobé závazky celkem podle P ílohy. 2 II Krátkodobé závazky VÝKAZ celkemzisku A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM 18 ROZSAHU vyhlášky. 504/2002 Sb Jiná pasiva celkem k Pasiva celkem ( v celých tisících K ) 20 Název a sídlo ú etní jednotky 212 Ú etní Odesláno jednotka dne: doru í: 1 x p íslušnému finan nímu orgánu Razítko: I O Podpis odpov dné osoby: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 16 Sdružení Plán B ob anské sdružení St ímelická 10 Podpis osoby odpov dné Okamžik sestavení: za sestavení: Praha Ozna ení Název ukazatele Telefon: A. Náklady 1 I II V. V VI VII Hlavní 5 innosti Hospodá ská 6 Celkem Spot ebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Dan a poplatky celkem 5 Ostatní náklady celkem Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 Poskytnuté p ísp vky celkem 8 Da z p íjm celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I II Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Zm na stavu vnitroorganiza ních zásob celkem 13 Aktivace celkem 14 Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zú tování rezerv a opravných položek celkem 16 V P ijaté p ísp vky celkem VI Provozní dotace celkem 18 Výnosy celkem C. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 20 D. Výsledek hospoda ení po zdan ní 21 7 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpov dné osoby: Podpis osoby odpov dné za zaú tování:

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení rok 2010

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení rok 2010 Výroční zpráva Nový Prostor občanské sdružení rok 2010 Poslání NP Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení Výroční zpráva Nový Prostor občanské sdružení rok 2013 Poslání NP Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura vznikla v roce 2001, má statut občanského sdružení a jejím posláním je usilovat o zlepšení

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Druh poskytovaných služeb (platné znění v roce 2013)

Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Druh poskytovaných služeb (platné znění v roce 2013) Výroční zpráva 2014 Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Datum vzniku: 15. července 1999 (zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Nadační fond. Alzheimer

Nadační fond. Alzheimer Nadační fond Alzheimer nadační fond Výroční zpráva 2011 1 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku,

Více