červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Vážení přátelé, červen 2014 přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok Nebyl to lehký rok, v tom navázal na léta minulá. Pozice neziskových organizací a navíc těch, které se starají o lidská práva, není snadná. Obecně se potýkáme s komplexitou, složitostí a spletitostí příčin porušování lidských práv, kdy nalezení východiska a vhodného řešení vyžaduje nezměrné úsilí mnoha lidí, jejich vytrvalost a i odvahu čelit překážkám a nepochopení. Nedostatek finančních prostředků a existenční nejistota je to, co nás paradoxně nejvíce spojuje s těmi, kterým pomáháme. Naše nedostatečné kapacity neodpovídají tomu, že lidí s těžkými osudy neubývá, ale přibývá. Boj proti systémovému porušování lidských práv určitých skupin obyvatelstva nelze financovat sbírkami od lidí, kteří jsou sami obětí systému. Naše základní úkoly jsou víceméně stejné. I nadále se intenzivně věnujeme ochraně práv osob omezených na svobodě tedy oblasti vězeňství, ale i ochraně práv dětí či zdravotně postižených v institucích, protože je obecně nutné monitorovat a kontrolovat všechny instituce, kam není běžně přístup. Snažíme se pomáhat obětem diskriminace všeho druhu, ale i rasismu a nesnášenlivosti. V této oblasti se vzhledem k vzrůstajícímu napětí ve světě, situace rovněž zhoršuje. Sledujeme také nenávistné projevy na internetu a ve všech těchto oblastech spolupracujeme i s příslušnými národními i mezinárodními organizacemi. Paradoxně díky naší činnosti ve prospěch lidí ohrožených diskriminací se nám letos dostalo pozornosti rasistického serveru White-Media, jehož členové na nás opakovaně útočili a zničili naše webové stránky a zásadním způsobem na více než dva měsíce omezili činnost ČHV. Tito lidé napadají a uveřejňují i soukromou korespondenci některých členů ČHV. Chceme věřit, že policejní vyšetřování, na základě podaného trestního oznámení, nakonec zjistí a potrestá viníky. Do středu naší pozornosti se v tomto roce dostala ochrana práv dětí obecně, a to vzhledem k tzv. norskému případu české občanky paní Michalákové a jejích dětí. Začali jsme ale intenzivně i na základně podnětů od rodičů sledovat situaci v naší zemi, kde rovněž stále častěji dochází k nepochopitelným případům odebírání dětí, které vzbudily naší pozornost. Nadále sledujeme případ paní Pelivanové a Karapetianové, které si stěžují na diskriminaci a nerovné zacházení v zaměstnání v Radiu Svobodná Evropa. Poradenské centrum ČHV, kde poskytujeme odborné sociálně-právní poradenství, je důležitou součástí naší práce, kdy skrze klienty, kteří se na nás obracejí o pomoc či radu, dostáváme důležitá svědectví o selhávání systému právní pomoci, o roztoucímu počtu bezpráví a lidské bezmoci a o obtížném hledání spravedlnosti, když není nikoho, kdo by aktivně hájil lidská práva osob nemajetných a současně vyloučených ze společnosti 2

3 na základě věku, zdravotního postižení, rasy, národnosti či víry. Mohla bych pokračovat, ale podrobnosti z naší činnosti najdete v naší výroční zprávě, jejíž čtení ukazuje a dokladuje, jak důležitá je práce ČHV i dalších organizací, které se věnují ochraně lidských práv. Na závěr chci poděkovat všem členům předsednictva, kteří věnují mnoho času agendě ČHV, děkuji našim dobrovolníkům, kteří jsou pro nás velmi významní, ale hlavní poděkování patří ředitelce Českého helsinského výboru Lucii Rybové, bez níž a jejího mimořádného nasazení by náš výbor neexistoval. Stejně tak děkujeme všem dárcům. Jejich dary nám pomáhají překonávat složité období. Děkujeme vám za vaši za přízeň Táňa Fischerová předsedkyně ČHV 3

4 O organizaci Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Motto Respekt k přirozeným právům člověka. Mise Usilovat o respektování principů lidských práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, na ni navazujících paktů, smluv a dohod a jejich uplatňování ve společenském životě, zejména v právním systému ČR. Historie Český helsinský výbor (dále jen ČHV ), původně Československý helsinský výbor (dále jen Čs.HV ), byl založen v listopadu roku 1988, aby vedle občanské iniciativy zvané Charta 77 dále jen Charta 77 ) a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (dále jen VONS ) sledoval dodržování a porušování lidských práv v tehdejší ČSSR. Založila ho z podnětu Mezinárodní helsinské federace skupina třiceti kriticky myslících a opozičně jednajících občanů (v čele s prof. dr. Jiřím Hájkem), kteří se navzdory hrozbě pronásledování rozhodli vydávat a zveřejňovat svá stanoviska k nesouladu tehdejšího právního řádu a právní i politické praxe s přijatými mezinárodními principy lidských práv. Navázali tak na mnohaletou soustavnou, obětavou a riskantní práci Charty 77, která se ovšem v té době už věnovala mnoha nešvarům, nezákonnostem, nelidským i absurdním praktikám a postupům, jimiž se vyznačoval československý komunistický režim. Členové Čs.HV se soustředili zejména na rozpory řady zákonů s praxí, např. zákona shromažďovacího a sdružovacího, trestního zákona a dalších právních norem s principy lidských práv, jak byly formulovány v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN, 1966), které byly rozpracováním známé Všeobecné deklarace lidských práv (OSN, 1948), a které (ony pakty) z podnětu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky, 1975) kupodivu formálně přijal i československý komunistický stát. Podobně jako Charta 77, tak i Čs.HV připomínal československým úřadům a představitelům, že je nutné tyto mezinárodní závazky a normy plnit, a v jejich duchu a podle jejich litery měnit, demokratizovat stávající právní řád včetně právní a sociální praxe. Čs.HV poukazoval též na mnohé individuální případy nezákonností, zejména pokud šlo o hrubé jednání s občany protestujícími proti režimu na menších i velikých shromážděních koncem 80. let (Palachův týden v lednu 1989, manifestace k 1. máji a jiným příležitostem, a další, zejména listopadové veřejné projevy, jichž se účastnily stovky tisíc občanů). Československý helsinský výbor, jenž se stal záhy po svém založení členem Mezinárodní helsinské federace (IHF) se sídlem ve Vídni, uvítal samozřejmě listopadovou něžnou revoluci, zánik komunistického režimu, a pokračoval ve své obhajobě lidských a občanských 4

5 práv jak v obecné rovině (monitoring zákonů a novel, příprava Ústavy a Listiny základních práv a svobod apod.), tak pokud šlo o případy nespravedlností a nezákonností vůči jednotlivým občanům i situaci některých skupin, jako jsou děti, cizinci, uprchlíci, národnostní menšiny, vězni aj. Hned na počátku roku 1990 požádal Čs.HV o registraci a byl registrován jako organizace s mezinárodním prvkem (se statutem obdobným jako mají občanská sdružení). Postupně se rozrostla i jeho členská základna, přihlásila se k němu řada dalších občanů, mezi nimi i kvalifikovaní právníci a jiní odborníci. Když se koncem roku 1992 rozdělila ČSFR na dva státy, slovenský a český, rozdělil se i Čs.HV na Slovenský helsinský výbor a Český helsinský výbor. Oba zůstaly členy IHF. Záhy se činnost Českého helsinského výboru velmi rozrůznila, diferencovala. Pokračoval i nadále v monitoringu zákonů i právní a sociální praxe, dál se zabýval jednotlivými případy porušování lidských a občanských práv, zahájil poradenskou činnost, přibyla informatika o lidských právech, dále i výchova k lidským právům ve školách a v různých profesních skupinách, byla založena Poradna pro otázky státního občanství (aktuální v souvislosti s rozdělením ČSFR), též Poradna pro uprchlíky (obě poradny se později osamostatnily). Ve spolupráci s IHF a dalšími evropskými helsinskými výbory se ČHV podílel na některých mezinárodních projektech, zaměřených na vzdělávání aktivistů nevládních organizací, ale i právníků, zejména v některých postsovětských republikách. Současnost Posláním ČHV je především: Monitoring stavu lidských práv v ČR a zvlášť situace vybraných zranitelných skupin. Vydávání zprávy o stavu lidských práv v ČR a stanovisek k určitým tématům. Sledování zákonodárné a jiné činnosti týkající se lidských práv. Připomínkování návrhů zákonů či politik souvisejících s ochranou lidských práv a předkládání alternativních návrhů či podnětů, včetně účasti v pracovních a v expertních skupinách. Bezplatné právní poradenství lidem, jejichž lidská práva byla porušena. Výchova k lidským právům, pořádání diskusí a seminářů s touto tématikou. Spolupráce s jinými subjekty zabývajícími se ochranou lidských práv na národní i na mezinárodní úrovni obecně a v rámci projektů přispívajících k rozvoji demokracie a lidských práv. Realizace národních pilotních projektů přispívajících k ochraně lidských práv a k systémovým změnám. Hlavní oblasti působení: ochrana práv osob omezených na svobodě (vězeňství a trestní justice) pomoc obětem diskriminace, rasismu a nesnášenlivosti ochrana práv dětí včetně dětí v institucích práva seniorů práva osob se zdravotním postižením 5

6 práva menšin právní poradenství v případech porušení lidských práv osvěta a výchova k lidským právům rozvoj mezinárodní spolupráce při monitorování i při ochraně lidských práv na národní úrovni i v zahraničí včetně výměny dobré praxe Projektová činnost Děti vězněných rodičů posilování rodičovských kompetencí a předcházení sociálně-patologickým jevům v rodinách Projekt pomáhá dětem odsouzených rodičů udržet kontakt se svou rodinou. ČHV v rámci projektu zprostředkuje osobní kontakt dítěte s jeho vězněným rodičem, prostřednictvím asistovaných návštěv ve věznici. Věznice bývají daleko od domovů dětí, a proto je nejvyšším nákladem doprava. Většinou není ve finančních možnostech druhého rodiče, pěstounů či dětského domova, dopravu zajistit. ČHV poskytuje dětem, vězněným rodičům, ale i vychovatelům dětí konzultace psychologického, sociálního i právního charakteru. Hlavním cílem je připravit zúčastněné na opětovné setkání rodiny, ošetřit emoční rozpoložení a odstranit komunikační bariéry. V roce 2014 jsme zajistili 4 asistované návštěvy v termínech , , a Návštěv se zúčastnilo celkem 22 dětí v pěstounské péči z dětských domovů ve Šluknově, Kamenici nad Lipou, Staňkova, Boskovic a z Klokánku FOD Žatec, jejichž matky vykonávají trest odnětí svobody ve věznicích Světlá nad Sázavou a Praha - Řepy. Kontakt s dětmi jsme tímto zajistili 10 maminkám. Kromě přípravy a uskutečnění vlastních návštěv jsme poskytli celkem 160 individuálních písemných konzultací, 18 individuálních osobní konzultací a návštěv, 232 telefonických konzultací a 536 ových konzultací osobám z věznice Světlá nad Sázavou, věznice Praha Řepy, věznice Opava, věznice Plzeň -Bory, věznice Valdice, věznice Příbram, věznice Horní Slavkov a z vazební věznice Praha Ruzyně. V rámci osvěty a informování o projektu jsme se aktivně zúčastnili ve dnech XII. Celostátní odborné konference sociálnách kurátorů a ve dnech odborného semináře o vězeňství a postpenitenciární péči sdružení Za branou, věnovaného rodinám odsouzených a jejich dětem. Trvání projektu: Podpořeno: Dotační program Rodina a ochrana práv dětí MPSV, vlastní zdroje, dary. Cílová skupina: děti vězněných rodičů ve věku 0-18 let, věznění rodiče, odborná i laická veřejnost. 6

7 Cesta k integraci: zvyšování právního povědomí Romů v Evropě Hlavním cílem projektu je prostřednictvím znalosti výchovy k lidským právům a aktivního občanství posílit a vybavit romskou komunitu, a to rozšířením přístupu k občanským kompetencím a tím k zaměstnání. Mezi naše další cíle patří poskytování celoživotního vzdělávání dospělým Romům, kteří potřebují zlepšit své klíčové dovednosti týkající se základních lidských práv a občanství, cesty k sociální a profesní integraci; dále pak podpora větších znalostí o intervenci v romských komunitách prostřednictvím zavedení školících iniciativ pro školitele; nebo vytvoření větší spolupráce a dialogu s romskými komunitami v Evropě. Etapy projektu: První etapa zahrnuje identifikaci relevantní literatury, politik a dokumentace, stávajících nástrojů, těch, které jsou v souladu s pozitivní akcí a těch, které nejsou. Na základě kritické analýzy předchozích dokumentů a nástrojů a analýzy potřeb romských komunit bude vytvořen prototyp. Druhá etapa se zaměřuje na vytvoření příručky školitele, založené na know-how každého z partnerů. Třetí etapou jsou zkoušky prototypů a způsobů instruktáže osob zapojených do jejich použití (školící instruktoři, dobrovolníci, veřejné instituce, romská komunita). Ve čtvrté etapě proběhne dokončení finální verze vzdělávacích nástrojů a jejich tisk. Další etapou bude samotné využití nástrojů: efektivní zavedení odborné přípravy do každé ze struktur konsorcia. Závěrečnou etapou je komunikace o projektu, šíření a zpřístupňování nástrojů částečně v tištěném vydání, ale většinou přes internet (vytvoření specializovaných webových stránek). Trvání projektu: Podpořeno: Evropská unie, vlastní zdroje, dary. Cílové skupina: Romové, dobrovolníci, romské neziskové organizace. Na projektu se podílí konsorcium tvořené 5 organizacemi: Ligue des droits de l homme (LDH) hlavní koordinátor projektu Black and Ethnic Minorities infrastructures in Scotland (BEMIS) Český helsinský výbor (ČHV) Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) Association Européenne pour la défense des Droits de l Homme (AEDH) 7

8 Protiprávní sterilizace příprava a prosazení zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob Smyslem projektu je vytvořit paragrafové znění ní zákona, na základě něhož by byly odškodněny oběti protiprávně ě provedených sterilizací, předložit tento návrh vládě a snažit se tento návrh prosadit. Zákon by měl odškodnit ty osoby, které podstoupily sterilizaci, aniž by byly dodrženy zákonné či i mezinárodní standardy svobodného a informovaného souhlasu s provedením zákroku. Vnitrostátní i mezinárodní organizace vyzývaly vládu, kterou shledávají odpovědnou, dnou, k aktivním nápravným krokům. Také veřejný ejný ochránce práv již v roce 2005 navrhl kromě nutné změny zákonné úpravy také odškodnění těchto obětí. Aktivity příprava návrhu zákona a důvodové zprávy; statistická činnost v terénu; získání podpory Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, vlády, zástupců politických stran; kulatý stůl za účasti Úřadu Vysokého komisaře, zástupců politických stran; zastoupených v zákonodárném sboru a dalších zainteresovaných osob; informační ní a právní podpora poškozených osob, sběr údajů o situaci a potřebách cílové skupiny; účast v meziresortní pracovní skupině a práce na věcném záměru zákona o odškodnění ní protiprávně sterilizovaných osob; navázání mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe v oblasti odškodňování. Trvání projektu: Podpořeno: Open Society Fund (OSF), vlastní zdroje, dary. Cílová skupina: nedobrovolně ě sterilizované osoby, odborná i laická veřejnost, media. Podpora rozvoje a udržitelnosti Českého helsinského výboru Cílem projektu bylo podpořit rozvoj kapacit a udržitelnost ČHV vytvořením strategického plánu na roky , 2016, který bude zahrnovat rovněž akční fundraisingový plán a PR plán. Vytvoření těchto dokumentů, které zřetelně vytyčí krátkodobé i dlouhodobé cíle organizace a následná realizace těchto plánů, povede k získání větší finanční nezávislosti ČHV na grantech a přispěje tak k dlouhodobější stabilitě organizace a k důslednému naplňování jejího poslání. Cíl projektu byl také naplňován prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců i dobrovolníků ČHV. Termín trvání: Podpořeno: Evropský sociální fond, Magistrát hl. města Prahy. Cílová skupina: zaměstnanci, dobrovolníci. 8

9 Poradenská činnost Poradenské centrum Českého helsinského výboru I v roce 2014 bylo provozováno Poradenské centrum ČHV, ve kterém jsme loni zodpověděli téměř 2 tisíce dotazů. Odborné sociálně-právní poradenství bylo poskytováno telefonicky, em, korespondenčně nebo osobní návštěvou klientů v poradně. Cílová skupina: Všechny věkové kategorie obyvatel z celé republiky, které potřebují pomoc v řešení nepříznivé životní situace. Tradičně se na nás obrací zejména osoby, které se domnívají, že jejich základní lidská práva byla porušena, došlo k diskriminaci apod. V uplynulém roce se na nás obracely osoby s těmito okruhy problémů: - osoby ve výkonu trestu se stížnostmi na porušování jejich lidských práv ve vazbě či během výkonu trestu a se stížnostmi na šikanu a na špatné zacházení apod.; - rodiče dětí, kteří upozorňovali na porušování práv dětí, na nečinnost OSPODů; - senioři se stížnostmi na zacházení v pobytových zařízeních; - zaměstnanci se stížnostmi na šikanu či mobbing ze strany zaměstnavatele; - osoby ohrožené bezdomovectvím a sociálním vyloučením při ztrátě bydlení či osoby ohrožené finanční nouzí z důvodu exekuce; - osoby se zdravotním postižením, jejichž práva při poskytování zdravotní péče byla porušena; - cizinci, kteří byli diskriminováni z důvodu příslušnosti k jiné národnosti či nedostatečně informováni o svých právech. Trvání projektu: Podpořeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, dobrovolníci, sponzorské dary. Mediace I v uplynulém roce jsme nabízeli klientům využít při sporech služeb mediátorky a hledat řešení skrze mediaci. Tuto službu nejvíce využívali rodiče při neshodách o podobě styku s dětmi, ale např. i mladistvá studentka, která se neshodla s rodiči na výši výživného a podpoře při studiu na vysoké škole. Vhodným nástrojem je mediace i při řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem apod. Mediace probíhaly v sídle ČHV u mediačního stolu. Jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny a účast na ní je vždy dobrovolná. Služba byla klientům poskytována za motivační poplatek, ze kterého hradíme náklady na pronájem prostor. 9

10 Monitorovací, analytická činnost a osvětová činnost Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2013 Zpráva se zabývá tématy: svoboda slova, práva dětí, práva žen, práva osob se zdravotním postižením, práva seniorů, postavení Romů v České republice, práva sexuálních menšin, cizinci, diskriminace, trestné činy páchané z nenávisti, vězeňství, bezdomovectví, policie, sociální zabezpečení, zdravotnictví. Ve zprávě jsou zahrnuty i další citlivé otázky, na které chce ČHV nejen poukázat a zaujmout k nim jasné stanovisko, ale také otevřít celospolečenskou diskusi. Stínová zpráva o stavu rasismu v České republice 2014 Koncem roku 2014 jsme ve spolupráci s Evropskou sítí proti rasismu (dále jen ENAR ) sebrali za Českou republiku data pro Stínovou zprávu ENAR o stavu rasismu za rok Zpráva byla publikována v květnu 2015 a zaměřuje se na problematiku evidence a potírání rasově motivovaných trestných činů. Tiskové zprávy, stanoviska a jiné významné aktivity ČHV Tisková zpráva AEDH týkající se zaměstnávaní příslušníků třetích zemí Tisková zpráva: Otevřený dopis mezinárodních nevládních organizací ohledně budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva Tisková zpráva: Reklamní spot KULKA vytvořený pro Český helsinský výbor obdržel hlavní cenu v soutěži ACD Creative Awards Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odvolání Generálního ředitele Vězeňské služby Tisková zpráva: Český helsinský výbor se distancuje od kupčení s lidskými právy Společná výzva mezinárodních nevládních organizací za humánnější azylovou politiku EU ČHV se jako člen České ženské lobby připojil k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi ČHV požádal ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se zasadil diplomatickou cestou o smírné urovnání vleklého sporu dvou bývalých zaměstnankyň rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ohledně neplatného ukončení pracovního poměru Tisková zpráva: Dopis ČHV ohledně nevyhovujícího systému financování (nejen lidsko-právních) neziskových organizací v ČR Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi, které oslovil dopisem, a za účasti osobností jako je Sergej Kovalev, se obrátil na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze Tisková zpráva: Výzva ke zrušení rasistického webu 10

11 Členové předsednictva ČHV vyzvali odpovědné členy vlády a další veřejně působící osoby, aby se neprodleně zasadily o zrušení fungování veřejně dostupného webu www. White- Media.info, jehož obsah je v rozporu se zákony i mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Tyto webové stránky veřejně různými nepřijatelnými způsoby hanobí skupinu obyvatel na základě její rasy, šíří a podněcují rasovou nenávist. Současně s touto činností jsou na webu dlouhodobě a soustavně napadáni jednotlivci i organizace hájící lidská práva, kteří musí čelit útokům hackerů sdružených kolem tohoto webu Podnět k prošetření ve věci extremistického portálu White media Český helsinský výbor se obrátil dopisem na ministra vnitra, ministryni spravedlnosti, ministra pro lidská práva a na premiéra s podnětem ke zrušení extremistického portálu Media.info. Zástupci ČHV se účastnili jednání Výboru proti mučení, Výboru pro práva dítěte, jednání Rady pro vězeňství, jednání Rady vlády pro lidská práva k podnětu týkajícího se vězeňství a podíleli se na přípravě věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob v rámci meziresortní pracovní skupiny při Úřadu vlády. ČHV v médiích (pouze vybrané výstupy) Odškodnění za protiprávní sterilizaci / Události ČT Antisemitismus na českém webu / Online ČT výročí masakru na pekingském náměstí Tchien-an-men -vyjádření Táni Fischerové / Česká televize hlavní zpravodajství Hate speech rozhovor místopředsedkyně ČHV Selmy Muhič Dizdarevič na téma /Časopis Civic Arena Vyjádření Táni Fischerové v kauze protiprávního propuštění dvou zaměstnankyň Rádia Svobodná Evropa / Lidové noviny článek Lucie Rybová: zneužití důvěry a majetkové obohacení na úkor osoby se zdravotním postižením musí být trestáno přísněji / Česká televize Reportéři ČT Ministr Dienstbier chystá finanční omluvu pro oběti nucených sterilizací / Czech Helsinki Committee estimates that around one thousand women could qualify for compensation / Česká televize hlavní zpravodajství ČHV se hlásí další protiprávně sterilizované osoby/ Lidové noviny článek Ředitelka ČHV Lucie Rybová hovořila o historii Českého helsinského výboru a o jeho současných aktivitách / Český rozhlas - Rádio Praha (zahraniční vysílání) Docházelo u nás k protiprávním sterilizacím, nebo jde jen o honbu za odškodněním? / Český rozhlas - Rádio Plus 11

12 Členství ČHV v platformách v mezinárodních organizacích (sítích) Česká republika ČŽL - Česká ženská lobby Mezinárodní platformy AEDH - European Association for the Defense of Human Rights ENAR - European Network against Racism COPE - Children of parents Europe INACH - International network against CyberHate Spolupráce se zahraničními partnery CCLC - Coram Children's Legal Centre (UK) LDH - Ligue des droits de l homme (France) EGAM - European Grassroots Antirasist Movement Spolupráce na národní úrovni v roce 2014 Děkujeme těmto NNO, státním institucím a jiným subjektům: Americké centrum - bezplatné poskytnutí prostor v rámci podpory projektu INSEROM Americká ambasáda - podpora projektu INSEROM Amnesty International ČR - společná stanoviska Belgická ambasáda - podpora projektu INSEROM ECCE-Prague - vzdělávání o lidských právech Lighthouse, o.s. - design webových stránek ROMEA, o.s. - mediální spolupráce, případová agenda Vzájemné soužití, o.s. - mediální spolupráce, případová agenda Za Branou - osvětová činnost, projekt Děti vězněných rodičů Spolupráce v rámci projektu Děti vězněných rodičů Dětský domov (dále jen DD ) Kamenice nad Lipou, DD Staňkov, DD Šluknov, DD Boskovice, DD Budkov, VÚ Střílky, Klokánek FOD Žatec. Spolupráce na akademické úrovni FHS, katedra studií občanské společnosti - spolupráce na projektech, konzultační činnost VOŠ Evropská a VOŠ Jahodová - studentské stáže Spolupráce s orgány veřejné správy Magistráty, městské a obecní úřady - sociální odbory a oddělení sociálně-právní ochrany dítěte, Probační a mediační služba ČR, Vězeňská služba ČR a zejména věznice Světlá nad Sázavou, věznice Praha Řepy, věznice Opava, věznice Plzeň -Bory, věznice Valdice, věznice Příbram, věznice Horní Slavkov a z vazební věznice Praha Ruzyně. Externí firmy spolupracující s ČHV - PR Agentura Havas Worldwide Prague. 12

13 Základní data a kontakty Datum první registrace: Právní forma: Mezinárodní nevládní organizace IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: /0800 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: , Tel.: Web: Kancelář ČHV v roce 2014 Mgr. Markéta Kovaříková - ředitelka (do ) Mgr. et Mgr. Lucie Rybová - ředitelka, právnička (od ) Dana Vrabcová - sociální pracovnice, mediátorka Mgr. Ľubica Turzová - projektová a PR koordinátorka (do ) Hakeem Smith, MA - PR koordinátor a analytik (od ) Helena Weissová - účetní (do ) Předsednictvo ČHV - 7 členů Táňa Fischerová - předsedkyně František Kostlán - místopředseda Selma Muhič Dizdarevič - místopředsedkyně David Salač Dana Syslová Václav Trojan Rudolf Vévoda Edita Stejskalová (rezignace k 1. březnu 2014) Lucie Rybová (rezignace 20. března 2014) Revizní komise v roce členové Ing. Mária Jílková Arch. Olga Zárubová Ing. František Netopil Členská základna: 42 členů 13

14 Finanční zpráva za rok

15 15

16 Dárci a partneři v roce 2014 Všem níže uvedeným institucím, nadacím, firemním dárcům a partnerům upřímně děkujeme za finanční ní nebo jinou podporu našich aktivit. Instituce: Firmy a advokátní kanceláře: Moreno Vlk & Asociados Individuální dárci: Brožová Iva Fischerová Táňa Chaloupka Václav Kovaříková Markéta Majerčík Lubomír Pravdová Markéta Ľubica Turzová Václavek Petr Vrabcová Dana Schwarzenberg Karel 16

17 Dobrovolníci: Také bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří věnovali a věnují svůj volný čas ve prospěch našich aktivit a napomohli realizaci projektů a služeb klientům, které poskytujeme. Jmenovitě v roce 2014 zejména těmto lidem: Hrdličková Blanka, Olga Nováková, Dana Vrabcová, Lucie Matoušková, Hakeem Smith. Velké množství volného času nezištně ČHV věnovala rovněž předsedkyně ČHV Tána Fischerová, členové předsednictva a v neposlední řadě i Lucie Rybová, nová ředitelka ČHV. Stážisté: Lucie Matoušková, Barbora Nejedlá, Sára Zabilková. 17

Vážení přátelé, opět nastal čas předložit Výroční zprávu za uplynulý rok 2015.

Vážení přátelé, opět nastal čas předložit Výroční zprávu za uplynulý rok 2015. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vážení přátelé, opět nastal čas předložit Výroční zprávu za uplynulý rok 2015. Na úvod je třeba konstatovat, že situace neziskových organizací v naší zemi obecně prochází zhoršujícími

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV Výroční zpráva 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV 2 Úvodní slovo Během roku 2010 prošel

Více

Václav Havel, 2011. 2 www.helcom.cz

Václav Havel, 2011. 2 www.helcom.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Živě si vzpomínám na dobu vzniku Helsinských výborů ve světě a zejména na založení jeho československé pobočky, na níž jsem se rovněž podílel. Doba se změnila, padla železná opona a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(96)43 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 1 POTÍRÁNÍ RASISMU, XENOFOBIE, ANTISEMITISMU A JINÉ NESNÁŠENLIVOSTI PŘIJATO

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Oddělení styku s veřejností

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Oddělení styku s veřejností MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Oddělení styku s veřejností VÁŠ DOPIS čj.: ZE DNE: NAŠE čj.: MSP-796/2016-OSV-OSV/7 VYŘIZUJE: Mgr. Martina Stašková TEL.: +420 221997461 FAX: +420

Více

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Program CZ15» Název programu: Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

A) Strategické, koncepční a metodické materiály jednotlivých členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

A) Strategické, koncepční a metodické materiály jednotlivých členů Republikového výboru pro prevenci kriminality Příloha č. 3: Přehled úkolů souvisejících s jednotlivými prioritami Následující tabulky řadí úkoly podle souvislostí s jednotlivými strategickými cíli (prioritami). Jeden úkol má zpravidla souvislost s

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

HELP VZDĚLÁVÁNÍ PRÁVNÍCH ODBORNÍKŮ V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV. Program HELP. Evropský program pro Vzdělávání právních Odborníků v oblasti Lidských Práv

HELP VZDĚLÁVÁNÍ PRÁVNÍCH ODBORNÍKŮ V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV. Program HELP. Evropský program pro Vzdělávání právních Odborníků v oblasti Lidských Práv VZDĚLÁVÁNÍ PRÁVNÍCH ODBORNÍKŮ V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV HELP Program HELP Evropský program pro Vzdělávání právních Odborníků v oblasti Lidských Práv Financován Fondem lidských práv a všeobecným rozpočtem

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. června 2006 č. 690 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 I. s c h v a

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(97)36 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 2 SPECIÁLNÍ INSTITUCE PRO BOJ PROTI RASISMU, XENOFOBII, ANTISEMITISMU A RASOVÉ

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Seminář pro žadatele Výzva OSPOD

Seminář pro žadatele Výzva OSPOD Seminář pro žadatele Výzva OSPOD Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 sociálně-právní ochrany červen 2013 Evropský sociální fond v ČR ESF MPSV ŘO ZS EA ESF rozvoj zaměstnanosti,

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám. Projekt č. 3640069 - Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám; Realizátor: Oběcně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády Lucia Zachariášová, vedoucí

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více