červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Vážení přátelé, červen 2014 přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok Nebyl to lehký rok, v tom navázal na léta minulá. Pozice neziskových organizací a navíc těch, které se starají o lidská práva, není snadná. Obecně se potýkáme s komplexitou, složitostí a spletitostí příčin porušování lidských práv, kdy nalezení východiska a vhodného řešení vyžaduje nezměrné úsilí mnoha lidí, jejich vytrvalost a i odvahu čelit překážkám a nepochopení. Nedostatek finančních prostředků a existenční nejistota je to, co nás paradoxně nejvíce spojuje s těmi, kterým pomáháme. Naše nedostatečné kapacity neodpovídají tomu, že lidí s těžkými osudy neubývá, ale přibývá. Boj proti systémovému porušování lidských práv určitých skupin obyvatelstva nelze financovat sbírkami od lidí, kteří jsou sami obětí systému. Naše základní úkoly jsou víceméně stejné. I nadále se intenzivně věnujeme ochraně práv osob omezených na svobodě tedy oblasti vězeňství, ale i ochraně práv dětí či zdravotně postižených v institucích, protože je obecně nutné monitorovat a kontrolovat všechny instituce, kam není běžně přístup. Snažíme se pomáhat obětem diskriminace všeho druhu, ale i rasismu a nesnášenlivosti. V této oblasti se vzhledem k vzrůstajícímu napětí ve světě, situace rovněž zhoršuje. Sledujeme také nenávistné projevy na internetu a ve všech těchto oblastech spolupracujeme i s příslušnými národními i mezinárodními organizacemi. Paradoxně díky naší činnosti ve prospěch lidí ohrožených diskriminací se nám letos dostalo pozornosti rasistického serveru White-Media, jehož členové na nás opakovaně útočili a zničili naše webové stránky a zásadním způsobem na více než dva měsíce omezili činnost ČHV. Tito lidé napadají a uveřejňují i soukromou korespondenci některých členů ČHV. Chceme věřit, že policejní vyšetřování, na základě podaného trestního oznámení, nakonec zjistí a potrestá viníky. Do středu naší pozornosti se v tomto roce dostala ochrana práv dětí obecně, a to vzhledem k tzv. norskému případu české občanky paní Michalákové a jejích dětí. Začali jsme ale intenzivně i na základně podnětů od rodičů sledovat situaci v naší zemi, kde rovněž stále častěji dochází k nepochopitelným případům odebírání dětí, které vzbudily naší pozornost. Nadále sledujeme případ paní Pelivanové a Karapetianové, které si stěžují na diskriminaci a nerovné zacházení v zaměstnání v Radiu Svobodná Evropa. Poradenské centrum ČHV, kde poskytujeme odborné sociálně-právní poradenství, je důležitou součástí naší práce, kdy skrze klienty, kteří se na nás obracejí o pomoc či radu, dostáváme důležitá svědectví o selhávání systému právní pomoci, o roztoucímu počtu bezpráví a lidské bezmoci a o obtížném hledání spravedlnosti, když není nikoho, kdo by aktivně hájil lidská práva osob nemajetných a současně vyloučených ze společnosti 2

3 na základě věku, zdravotního postižení, rasy, národnosti či víry. Mohla bych pokračovat, ale podrobnosti z naší činnosti najdete v naší výroční zprávě, jejíž čtení ukazuje a dokladuje, jak důležitá je práce ČHV i dalších organizací, které se věnují ochraně lidských práv. Na závěr chci poděkovat všem členům předsednictva, kteří věnují mnoho času agendě ČHV, děkuji našim dobrovolníkům, kteří jsou pro nás velmi významní, ale hlavní poděkování patří ředitelce Českého helsinského výboru Lucii Rybové, bez níž a jejího mimořádného nasazení by náš výbor neexistoval. Stejně tak děkujeme všem dárcům. Jejich dary nám pomáhají překonávat složité období. Děkujeme vám za vaši za přízeň Táňa Fischerová předsedkyně ČHV 3

4 O organizaci Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Motto Respekt k přirozeným právům člověka. Mise Usilovat o respektování principů lidských práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, na ni navazujících paktů, smluv a dohod a jejich uplatňování ve společenském životě, zejména v právním systému ČR. Historie Český helsinský výbor (dále jen ČHV ), původně Československý helsinský výbor (dále jen Čs.HV ), byl založen v listopadu roku 1988, aby vedle občanské iniciativy zvané Charta 77 dále jen Charta 77 ) a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (dále jen VONS ) sledoval dodržování a porušování lidských práv v tehdejší ČSSR. Založila ho z podnětu Mezinárodní helsinské federace skupina třiceti kriticky myslících a opozičně jednajících občanů (v čele s prof. dr. Jiřím Hájkem), kteří se navzdory hrozbě pronásledování rozhodli vydávat a zveřejňovat svá stanoviska k nesouladu tehdejšího právního řádu a právní i politické praxe s přijatými mezinárodními principy lidských práv. Navázali tak na mnohaletou soustavnou, obětavou a riskantní práci Charty 77, která se ovšem v té době už věnovala mnoha nešvarům, nezákonnostem, nelidským i absurdním praktikám a postupům, jimiž se vyznačoval československý komunistický režim. Členové Čs.HV se soustředili zejména na rozpory řady zákonů s praxí, např. zákona shromažďovacího a sdružovacího, trestního zákona a dalších právních norem s principy lidských práv, jak byly formulovány v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN, 1966), které byly rozpracováním známé Všeobecné deklarace lidských práv (OSN, 1948), a které (ony pakty) z podnětu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky, 1975) kupodivu formálně přijal i československý komunistický stát. Podobně jako Charta 77, tak i Čs.HV připomínal československým úřadům a představitelům, že je nutné tyto mezinárodní závazky a normy plnit, a v jejich duchu a podle jejich litery měnit, demokratizovat stávající právní řád včetně právní a sociální praxe. Čs.HV poukazoval též na mnohé individuální případy nezákonností, zejména pokud šlo o hrubé jednání s občany protestujícími proti režimu na menších i velikých shromážděních koncem 80. let (Palachův týden v lednu 1989, manifestace k 1. máji a jiným příležitostem, a další, zejména listopadové veřejné projevy, jichž se účastnily stovky tisíc občanů). Československý helsinský výbor, jenž se stal záhy po svém založení členem Mezinárodní helsinské federace (IHF) se sídlem ve Vídni, uvítal samozřejmě listopadovou něžnou revoluci, zánik komunistického režimu, a pokračoval ve své obhajobě lidských a občanských 4

5 práv jak v obecné rovině (monitoring zákonů a novel, příprava Ústavy a Listiny základních práv a svobod apod.), tak pokud šlo o případy nespravedlností a nezákonností vůči jednotlivým občanům i situaci některých skupin, jako jsou děti, cizinci, uprchlíci, národnostní menšiny, vězni aj. Hned na počátku roku 1990 požádal Čs.HV o registraci a byl registrován jako organizace s mezinárodním prvkem (se statutem obdobným jako mají občanská sdružení). Postupně se rozrostla i jeho členská základna, přihlásila se k němu řada dalších občanů, mezi nimi i kvalifikovaní právníci a jiní odborníci. Když se koncem roku 1992 rozdělila ČSFR na dva státy, slovenský a český, rozdělil se i Čs.HV na Slovenský helsinský výbor a Český helsinský výbor. Oba zůstaly členy IHF. Záhy se činnost Českého helsinského výboru velmi rozrůznila, diferencovala. Pokračoval i nadále v monitoringu zákonů i právní a sociální praxe, dál se zabýval jednotlivými případy porušování lidských a občanských práv, zahájil poradenskou činnost, přibyla informatika o lidských právech, dále i výchova k lidským právům ve školách a v různých profesních skupinách, byla založena Poradna pro otázky státního občanství (aktuální v souvislosti s rozdělením ČSFR), též Poradna pro uprchlíky (obě poradny se později osamostatnily). Ve spolupráci s IHF a dalšími evropskými helsinskými výbory se ČHV podílel na některých mezinárodních projektech, zaměřených na vzdělávání aktivistů nevládních organizací, ale i právníků, zejména v některých postsovětských republikách. Současnost Posláním ČHV je především: Monitoring stavu lidských práv v ČR a zvlášť situace vybraných zranitelných skupin. Vydávání zprávy o stavu lidských práv v ČR a stanovisek k určitým tématům. Sledování zákonodárné a jiné činnosti týkající se lidských práv. Připomínkování návrhů zákonů či politik souvisejících s ochranou lidských práv a předkládání alternativních návrhů či podnětů, včetně účasti v pracovních a v expertních skupinách. Bezplatné právní poradenství lidem, jejichž lidská práva byla porušena. Výchova k lidským právům, pořádání diskusí a seminářů s touto tématikou. Spolupráce s jinými subjekty zabývajícími se ochranou lidských práv na národní i na mezinárodní úrovni obecně a v rámci projektů přispívajících k rozvoji demokracie a lidských práv. Realizace národních pilotních projektů přispívajících k ochraně lidských práv a k systémovým změnám. Hlavní oblasti působení: ochrana práv osob omezených na svobodě (vězeňství a trestní justice) pomoc obětem diskriminace, rasismu a nesnášenlivosti ochrana práv dětí včetně dětí v institucích práva seniorů práva osob se zdravotním postižením 5

6 práva menšin právní poradenství v případech porušení lidských práv osvěta a výchova k lidským právům rozvoj mezinárodní spolupráce při monitorování i při ochraně lidských práv na národní úrovni i v zahraničí včetně výměny dobré praxe Projektová činnost Děti vězněných rodičů posilování rodičovských kompetencí a předcházení sociálně-patologickým jevům v rodinách Projekt pomáhá dětem odsouzených rodičů udržet kontakt se svou rodinou. ČHV v rámci projektu zprostředkuje osobní kontakt dítěte s jeho vězněným rodičem, prostřednictvím asistovaných návštěv ve věznici. Věznice bývají daleko od domovů dětí, a proto je nejvyšším nákladem doprava. Většinou není ve finančních možnostech druhého rodiče, pěstounů či dětského domova, dopravu zajistit. ČHV poskytuje dětem, vězněným rodičům, ale i vychovatelům dětí konzultace psychologického, sociálního i právního charakteru. Hlavním cílem je připravit zúčastněné na opětovné setkání rodiny, ošetřit emoční rozpoložení a odstranit komunikační bariéry. V roce 2014 jsme zajistili 4 asistované návštěvy v termínech , , a Návštěv se zúčastnilo celkem 22 dětí v pěstounské péči z dětských domovů ve Šluknově, Kamenici nad Lipou, Staňkova, Boskovic a z Klokánku FOD Žatec, jejichž matky vykonávají trest odnětí svobody ve věznicích Světlá nad Sázavou a Praha - Řepy. Kontakt s dětmi jsme tímto zajistili 10 maminkám. Kromě přípravy a uskutečnění vlastních návštěv jsme poskytli celkem 160 individuálních písemných konzultací, 18 individuálních osobní konzultací a návštěv, 232 telefonických konzultací a 536 ových konzultací osobám z věznice Světlá nad Sázavou, věznice Praha Řepy, věznice Opava, věznice Plzeň -Bory, věznice Valdice, věznice Příbram, věznice Horní Slavkov a z vazební věznice Praha Ruzyně. V rámci osvěty a informování o projektu jsme se aktivně zúčastnili ve dnech XII. Celostátní odborné konference sociálnách kurátorů a ve dnech odborného semináře o vězeňství a postpenitenciární péči sdružení Za branou, věnovaného rodinám odsouzených a jejich dětem. Trvání projektu: Podpořeno: Dotační program Rodina a ochrana práv dětí MPSV, vlastní zdroje, dary. Cílová skupina: děti vězněných rodičů ve věku 0-18 let, věznění rodiče, odborná i laická veřejnost. 6

7 Cesta k integraci: zvyšování právního povědomí Romů v Evropě Hlavním cílem projektu je prostřednictvím znalosti výchovy k lidským právům a aktivního občanství posílit a vybavit romskou komunitu, a to rozšířením přístupu k občanským kompetencím a tím k zaměstnání. Mezi naše další cíle patří poskytování celoživotního vzdělávání dospělým Romům, kteří potřebují zlepšit své klíčové dovednosti týkající se základních lidských práv a občanství, cesty k sociální a profesní integraci; dále pak podpora větších znalostí o intervenci v romských komunitách prostřednictvím zavedení školících iniciativ pro školitele; nebo vytvoření větší spolupráce a dialogu s romskými komunitami v Evropě. Etapy projektu: První etapa zahrnuje identifikaci relevantní literatury, politik a dokumentace, stávajících nástrojů, těch, které jsou v souladu s pozitivní akcí a těch, které nejsou. Na základě kritické analýzy předchozích dokumentů a nástrojů a analýzy potřeb romských komunit bude vytvořen prototyp. Druhá etapa se zaměřuje na vytvoření příručky školitele, založené na know-how každého z partnerů. Třetí etapou jsou zkoušky prototypů a způsobů instruktáže osob zapojených do jejich použití (školící instruktoři, dobrovolníci, veřejné instituce, romská komunita). Ve čtvrté etapě proběhne dokončení finální verze vzdělávacích nástrojů a jejich tisk. Další etapou bude samotné využití nástrojů: efektivní zavedení odborné přípravy do každé ze struktur konsorcia. Závěrečnou etapou je komunikace o projektu, šíření a zpřístupňování nástrojů částečně v tištěném vydání, ale většinou přes internet (vytvoření specializovaných webových stránek). Trvání projektu: Podpořeno: Evropská unie, vlastní zdroje, dary. Cílové skupina: Romové, dobrovolníci, romské neziskové organizace. Na projektu se podílí konsorcium tvořené 5 organizacemi: Ligue des droits de l homme (LDH) hlavní koordinátor projektu Black and Ethnic Minorities infrastructures in Scotland (BEMIS) Český helsinský výbor (ČHV) Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) Association Européenne pour la défense des Droits de l Homme (AEDH) 7

8 Protiprávní sterilizace příprava a prosazení zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob Smyslem projektu je vytvořit paragrafové znění ní zákona, na základě něhož by byly odškodněny oběti protiprávně ě provedených sterilizací, předložit tento návrh vládě a snažit se tento návrh prosadit. Zákon by měl odškodnit ty osoby, které podstoupily sterilizaci, aniž by byly dodrženy zákonné či i mezinárodní standardy svobodného a informovaného souhlasu s provedením zákroku. Vnitrostátní i mezinárodní organizace vyzývaly vládu, kterou shledávají odpovědnou, dnou, k aktivním nápravným krokům. Také veřejný ejný ochránce práv již v roce 2005 navrhl kromě nutné změny zákonné úpravy také odškodnění těchto obětí. Aktivity příprava návrhu zákona a důvodové zprávy; statistická činnost v terénu; získání podpory Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, vlády, zástupců politických stran; kulatý stůl za účasti Úřadu Vysokého komisaře, zástupců politických stran; zastoupených v zákonodárném sboru a dalších zainteresovaných osob; informační ní a právní podpora poškozených osob, sběr údajů o situaci a potřebách cílové skupiny; účast v meziresortní pracovní skupině a práce na věcném záměru zákona o odškodnění ní protiprávně sterilizovaných osob; navázání mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe v oblasti odškodňování. Trvání projektu: Podpořeno: Open Society Fund (OSF), vlastní zdroje, dary. Cílová skupina: nedobrovolně ě sterilizované osoby, odborná i laická veřejnost, media. Podpora rozvoje a udržitelnosti Českého helsinského výboru Cílem projektu bylo podpořit rozvoj kapacit a udržitelnost ČHV vytvořením strategického plánu na roky , 2016, který bude zahrnovat rovněž akční fundraisingový plán a PR plán. Vytvoření těchto dokumentů, které zřetelně vytyčí krátkodobé i dlouhodobé cíle organizace a následná realizace těchto plánů, povede k získání větší finanční nezávislosti ČHV na grantech a přispěje tak k dlouhodobější stabilitě organizace a k důslednému naplňování jejího poslání. Cíl projektu byl také naplňován prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců i dobrovolníků ČHV. Termín trvání: Podpořeno: Evropský sociální fond, Magistrát hl. města Prahy. Cílová skupina: zaměstnanci, dobrovolníci. 8

9 Poradenská činnost Poradenské centrum Českého helsinského výboru I v roce 2014 bylo provozováno Poradenské centrum ČHV, ve kterém jsme loni zodpověděli téměř 2 tisíce dotazů. Odborné sociálně-právní poradenství bylo poskytováno telefonicky, em, korespondenčně nebo osobní návštěvou klientů v poradně. Cílová skupina: Všechny věkové kategorie obyvatel z celé republiky, které potřebují pomoc v řešení nepříznivé životní situace. Tradičně se na nás obrací zejména osoby, které se domnívají, že jejich základní lidská práva byla porušena, došlo k diskriminaci apod. V uplynulém roce se na nás obracely osoby s těmito okruhy problémů: - osoby ve výkonu trestu se stížnostmi na porušování jejich lidských práv ve vazbě či během výkonu trestu a se stížnostmi na šikanu a na špatné zacházení apod.; - rodiče dětí, kteří upozorňovali na porušování práv dětí, na nečinnost OSPODů; - senioři se stížnostmi na zacházení v pobytových zařízeních; - zaměstnanci se stížnostmi na šikanu či mobbing ze strany zaměstnavatele; - osoby ohrožené bezdomovectvím a sociálním vyloučením při ztrátě bydlení či osoby ohrožené finanční nouzí z důvodu exekuce; - osoby se zdravotním postižením, jejichž práva při poskytování zdravotní péče byla porušena; - cizinci, kteří byli diskriminováni z důvodu příslušnosti k jiné národnosti či nedostatečně informováni o svých právech. Trvání projektu: Podpořeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, dobrovolníci, sponzorské dary. Mediace I v uplynulém roce jsme nabízeli klientům využít při sporech služeb mediátorky a hledat řešení skrze mediaci. Tuto službu nejvíce využívali rodiče při neshodách o podobě styku s dětmi, ale např. i mladistvá studentka, která se neshodla s rodiči na výši výživného a podpoře při studiu na vysoké škole. Vhodným nástrojem je mediace i při řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem apod. Mediace probíhaly v sídle ČHV u mediačního stolu. Jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny a účast na ní je vždy dobrovolná. Služba byla klientům poskytována za motivační poplatek, ze kterého hradíme náklady na pronájem prostor. 9

10 Monitorovací, analytická činnost a osvětová činnost Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2013 Zpráva se zabývá tématy: svoboda slova, práva dětí, práva žen, práva osob se zdravotním postižením, práva seniorů, postavení Romů v České republice, práva sexuálních menšin, cizinci, diskriminace, trestné činy páchané z nenávisti, vězeňství, bezdomovectví, policie, sociální zabezpečení, zdravotnictví. Ve zprávě jsou zahrnuty i další citlivé otázky, na které chce ČHV nejen poukázat a zaujmout k nim jasné stanovisko, ale také otevřít celospolečenskou diskusi. Stínová zpráva o stavu rasismu v České republice 2014 Koncem roku 2014 jsme ve spolupráci s Evropskou sítí proti rasismu (dále jen ENAR ) sebrali za Českou republiku data pro Stínovou zprávu ENAR o stavu rasismu za rok Zpráva byla publikována v květnu 2015 a zaměřuje se na problematiku evidence a potírání rasově motivovaných trestných činů. Tiskové zprávy, stanoviska a jiné významné aktivity ČHV Tisková zpráva AEDH týkající se zaměstnávaní příslušníků třetích zemí Tisková zpráva: Otevřený dopis mezinárodních nevládních organizací ohledně budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva Tisková zpráva: Reklamní spot KULKA vytvořený pro Český helsinský výbor obdržel hlavní cenu v soutěži ACD Creative Awards Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odvolání Generálního ředitele Vězeňské služby Tisková zpráva: Český helsinský výbor se distancuje od kupčení s lidskými právy Společná výzva mezinárodních nevládních organizací za humánnější azylovou politiku EU ČHV se jako člen České ženské lobby připojil k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi ČHV požádal ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se zasadil diplomatickou cestou o smírné urovnání vleklého sporu dvou bývalých zaměstnankyň rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ohledně neplatného ukončení pracovního poměru Tisková zpráva: Dopis ČHV ohledně nevyhovujícího systému financování (nejen lidsko-právních) neziskových organizací v ČR Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi, které oslovil dopisem, a za účasti osobností jako je Sergej Kovalev, se obrátil na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze Tisková zpráva: Výzva ke zrušení rasistického webu 10

11 Členové předsednictva ČHV vyzvali odpovědné členy vlády a další veřejně působící osoby, aby se neprodleně zasadily o zrušení fungování veřejně dostupného webu www. White- Media.info, jehož obsah je v rozporu se zákony i mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Tyto webové stránky veřejně různými nepřijatelnými způsoby hanobí skupinu obyvatel na základě její rasy, šíří a podněcují rasovou nenávist. Současně s touto činností jsou na webu dlouhodobě a soustavně napadáni jednotlivci i organizace hájící lidská práva, kteří musí čelit útokům hackerů sdružených kolem tohoto webu Podnět k prošetření ve věci extremistického portálu White media Český helsinský výbor se obrátil dopisem na ministra vnitra, ministryni spravedlnosti, ministra pro lidská práva a na premiéra s podnětem ke zrušení extremistického portálu Media.info. Zástupci ČHV se účastnili jednání Výboru proti mučení, Výboru pro práva dítěte, jednání Rady pro vězeňství, jednání Rady vlády pro lidská práva k podnětu týkajícího se vězeňství a podíleli se na přípravě věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob v rámci meziresortní pracovní skupiny při Úřadu vlády. ČHV v médiích (pouze vybrané výstupy) Odškodnění za protiprávní sterilizaci / Události ČT Antisemitismus na českém webu / Online ČT výročí masakru na pekingském náměstí Tchien-an-men -vyjádření Táni Fischerové / Česká televize hlavní zpravodajství Hate speech rozhovor místopředsedkyně ČHV Selmy Muhič Dizdarevič na téma /Časopis Civic Arena Vyjádření Táni Fischerové v kauze protiprávního propuštění dvou zaměstnankyň Rádia Svobodná Evropa / Lidové noviny článek Lucie Rybová: zneužití důvěry a majetkové obohacení na úkor osoby se zdravotním postižením musí být trestáno přísněji / Česká televize Reportéři ČT Ministr Dienstbier chystá finanční omluvu pro oběti nucených sterilizací / Czech Helsinki Committee estimates that around one thousand women could qualify for compensation / Česká televize hlavní zpravodajství ČHV se hlásí další protiprávně sterilizované osoby/ Lidové noviny článek Ředitelka ČHV Lucie Rybová hovořila o historii Českého helsinského výboru a o jeho současných aktivitách / Český rozhlas - Rádio Praha (zahraniční vysílání) Docházelo u nás k protiprávním sterilizacím, nebo jde jen o honbu za odškodněním? / Český rozhlas - Rádio Plus 11

12 Členství ČHV v platformách v mezinárodních organizacích (sítích) Česká republika ČŽL - Česká ženská lobby Mezinárodní platformy AEDH - European Association for the Defense of Human Rights ENAR - European Network against Racism COPE - Children of parents Europe INACH - International network against CyberHate Spolupráce se zahraničními partnery CCLC - Coram Children's Legal Centre (UK) LDH - Ligue des droits de l homme (France) EGAM - European Grassroots Antirasist Movement Spolupráce na národní úrovni v roce 2014 Děkujeme těmto NNO, státním institucím a jiným subjektům: Americké centrum - bezplatné poskytnutí prostor v rámci podpory projektu INSEROM Americká ambasáda - podpora projektu INSEROM Amnesty International ČR - společná stanoviska Belgická ambasáda - podpora projektu INSEROM ECCE-Prague - vzdělávání o lidských právech Lighthouse, o.s. - design webových stránek ROMEA, o.s. - mediální spolupráce, případová agenda Vzájemné soužití, o.s. - mediální spolupráce, případová agenda Za Branou - osvětová činnost, projekt Děti vězněných rodičů Spolupráce v rámci projektu Děti vězněných rodičů Dětský domov (dále jen DD ) Kamenice nad Lipou, DD Staňkov, DD Šluknov, DD Boskovice, DD Budkov, VÚ Střílky, Klokánek FOD Žatec. Spolupráce na akademické úrovni FHS, katedra studií občanské společnosti - spolupráce na projektech, konzultační činnost VOŠ Evropská a VOŠ Jahodová - studentské stáže Spolupráce s orgány veřejné správy Magistráty, městské a obecní úřady - sociální odbory a oddělení sociálně-právní ochrany dítěte, Probační a mediační služba ČR, Vězeňská služba ČR a zejména věznice Světlá nad Sázavou, věznice Praha Řepy, věznice Opava, věznice Plzeň -Bory, věznice Valdice, věznice Příbram, věznice Horní Slavkov a z vazební věznice Praha Ruzyně. Externí firmy spolupracující s ČHV - PR Agentura Havas Worldwide Prague. 12

13 Základní data a kontakty Datum první registrace: Právní forma: Mezinárodní nevládní organizace IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: /0800 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: , Tel.: Web: Kancelář ČHV v roce 2014 Mgr. Markéta Kovaříková - ředitelka (do ) Mgr. et Mgr. Lucie Rybová - ředitelka, právnička (od ) Dana Vrabcová - sociální pracovnice, mediátorka Mgr. Ľubica Turzová - projektová a PR koordinátorka (do ) Hakeem Smith, MA - PR koordinátor a analytik (od ) Helena Weissová - účetní (do ) Předsednictvo ČHV - 7 členů Táňa Fischerová - předsedkyně František Kostlán - místopředseda Selma Muhič Dizdarevič - místopředsedkyně David Salač Dana Syslová Václav Trojan Rudolf Vévoda Edita Stejskalová (rezignace k 1. březnu 2014) Lucie Rybová (rezignace 20. března 2014) Revizní komise v roce členové Ing. Mária Jílková Arch. Olga Zárubová Ing. František Netopil Členská základna: 42 členů 13

14 Finanční zpráva za rok

15 15

16 Dárci a partneři v roce 2014 Všem níže uvedeným institucím, nadacím, firemním dárcům a partnerům upřímně děkujeme za finanční ní nebo jinou podporu našich aktivit. Instituce: Firmy a advokátní kanceláře: Moreno Vlk & Asociados Individuální dárci: Brožová Iva Fischerová Táňa Chaloupka Václav Kovaříková Markéta Majerčík Lubomír Pravdová Markéta Ľubica Turzová Václavek Petr Vrabcová Dana Schwarzenberg Karel 16

17 Dobrovolníci: Také bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří věnovali a věnují svůj volný čas ve prospěch našich aktivit a napomohli realizaci projektů a služeb klientům, které poskytujeme. Jmenovitě v roce 2014 zejména těmto lidem: Hrdličková Blanka, Olga Nováková, Dana Vrabcová, Lucie Matoušková, Hakeem Smith. Velké množství volného času nezištně ČHV věnovala rovněž předsedkyně ČHV Tána Fischerová, členové předsednictva a v neposlední řadě i Lucie Rybová, nová ředitelka ČHV. Stážisté: Lucie Matoušková, Barbora Nejedlá, Sára Zabilková. 17

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Zpráva za roky 2008 2009. Iuridicum Remedium. Foto na obálce: Vladislav Škach, Václav Vašků, Radek Denár

Zpráva za roky 2008 2009. Iuridicum Remedium. Foto na obálce: Vladislav Škach, Václav Vašků, Radek Denár Zpráva za roky 2008 2009 Iuridicum Remedium 1 Iuridicum Remedium (IuRe) Pro aktuální informace o našich projektech a aktivitách navštivte www.iure.org; www.bigbrotherawards.cz; www.slidilove.cz; www.uzijsisvaprava.cz;

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2012 1 Obsah: Obsah:... 2 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA VNITRA JANA KUBICEHO... 3 1. VÝVOJ

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011 Doživotní trest Zpráva Evropského centra pro práva Romů Romské děti v ústavní péči v České republice červen 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Evropské centrum pro práva Romů,

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10 Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1 http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.cz [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více