červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Vážení přátelé, červen 2014 přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok Nebyl to lehký rok, v tom navázal na léta minulá. Pozice neziskových organizací a navíc těch, které se starají o lidská práva, není snadná. Obecně se potýkáme s komplexitou, složitostí a spletitostí příčin porušování lidských práv, kdy nalezení východiska a vhodného řešení vyžaduje nezměrné úsilí mnoha lidí, jejich vytrvalost a i odvahu čelit překážkám a nepochopení. Nedostatek finančních prostředků a existenční nejistota je to, co nás paradoxně nejvíce spojuje s těmi, kterým pomáháme. Naše nedostatečné kapacity neodpovídají tomu, že lidí s těžkými osudy neubývá, ale přibývá. Boj proti systémovému porušování lidských práv určitých skupin obyvatelstva nelze financovat sbírkami od lidí, kteří jsou sami obětí systému. Naše základní úkoly jsou víceméně stejné. I nadále se intenzivně věnujeme ochraně práv osob omezených na svobodě tedy oblasti vězeňství, ale i ochraně práv dětí či zdravotně postižených v institucích, protože je obecně nutné monitorovat a kontrolovat všechny instituce, kam není běžně přístup. Snažíme se pomáhat obětem diskriminace všeho druhu, ale i rasismu a nesnášenlivosti. V této oblasti se vzhledem k vzrůstajícímu napětí ve světě, situace rovněž zhoršuje. Sledujeme také nenávistné projevy na internetu a ve všech těchto oblastech spolupracujeme i s příslušnými národními i mezinárodními organizacemi. Paradoxně díky naší činnosti ve prospěch lidí ohrožených diskriminací se nám letos dostalo pozornosti rasistického serveru White-Media, jehož členové na nás opakovaně útočili a zničili naše webové stránky a zásadním způsobem na více než dva měsíce omezili činnost ČHV. Tito lidé napadají a uveřejňují i soukromou korespondenci některých členů ČHV. Chceme věřit, že policejní vyšetřování, na základě podaného trestního oznámení, nakonec zjistí a potrestá viníky. Do středu naší pozornosti se v tomto roce dostala ochrana práv dětí obecně, a to vzhledem k tzv. norskému případu české občanky paní Michalákové a jejích dětí. Začali jsme ale intenzivně i na základně podnětů od rodičů sledovat situaci v naší zemi, kde rovněž stále častěji dochází k nepochopitelným případům odebírání dětí, které vzbudily naší pozornost. Nadále sledujeme případ paní Pelivanové a Karapetianové, které si stěžují na diskriminaci a nerovné zacházení v zaměstnání v Radiu Svobodná Evropa. Poradenské centrum ČHV, kde poskytujeme odborné sociálně-právní poradenství, je důležitou součástí naší práce, kdy skrze klienty, kteří se na nás obracejí o pomoc či radu, dostáváme důležitá svědectví o selhávání systému právní pomoci, o roztoucímu počtu bezpráví a lidské bezmoci a o obtížném hledání spravedlnosti, když není nikoho, kdo by aktivně hájil lidská práva osob nemajetných a současně vyloučených ze společnosti 2

3 na základě věku, zdravotního postižení, rasy, národnosti či víry. Mohla bych pokračovat, ale podrobnosti z naší činnosti najdete v naší výroční zprávě, jejíž čtení ukazuje a dokladuje, jak důležitá je práce ČHV i dalších organizací, které se věnují ochraně lidských práv. Na závěr chci poděkovat všem členům předsednictva, kteří věnují mnoho času agendě ČHV, děkuji našim dobrovolníkům, kteří jsou pro nás velmi významní, ale hlavní poděkování patří ředitelce Českého helsinského výboru Lucii Rybové, bez níž a jejího mimořádného nasazení by náš výbor neexistoval. Stejně tak děkujeme všem dárcům. Jejich dary nám pomáhají překonávat složité období. Děkujeme vám za vaši za přízeň Táňa Fischerová předsedkyně ČHV 3

4 O organizaci Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Motto Respekt k přirozeným právům člověka. Mise Usilovat o respektování principů lidských práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, na ni navazujících paktů, smluv a dohod a jejich uplatňování ve společenském životě, zejména v právním systému ČR. Historie Český helsinský výbor (dále jen ČHV ), původně Československý helsinský výbor (dále jen Čs.HV ), byl založen v listopadu roku 1988, aby vedle občanské iniciativy zvané Charta 77 dále jen Charta 77 ) a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (dále jen VONS ) sledoval dodržování a porušování lidských práv v tehdejší ČSSR. Založila ho z podnětu Mezinárodní helsinské federace skupina třiceti kriticky myslících a opozičně jednajících občanů (v čele s prof. dr. Jiřím Hájkem), kteří se navzdory hrozbě pronásledování rozhodli vydávat a zveřejňovat svá stanoviska k nesouladu tehdejšího právního řádu a právní i politické praxe s přijatými mezinárodními principy lidských práv. Navázali tak na mnohaletou soustavnou, obětavou a riskantní práci Charty 77, která se ovšem v té době už věnovala mnoha nešvarům, nezákonnostem, nelidským i absurdním praktikám a postupům, jimiž se vyznačoval československý komunistický režim. Členové Čs.HV se soustředili zejména na rozpory řady zákonů s praxí, např. zákona shromažďovacího a sdružovacího, trestního zákona a dalších právních norem s principy lidských práv, jak byly formulovány v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN, 1966), které byly rozpracováním známé Všeobecné deklarace lidských práv (OSN, 1948), a které (ony pakty) z podnětu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky, 1975) kupodivu formálně přijal i československý komunistický stát. Podobně jako Charta 77, tak i Čs.HV připomínal československým úřadům a představitelům, že je nutné tyto mezinárodní závazky a normy plnit, a v jejich duchu a podle jejich litery měnit, demokratizovat stávající právní řád včetně právní a sociální praxe. Čs.HV poukazoval též na mnohé individuální případy nezákonností, zejména pokud šlo o hrubé jednání s občany protestujícími proti režimu na menších i velikých shromážděních koncem 80. let (Palachův týden v lednu 1989, manifestace k 1. máji a jiným příležitostem, a další, zejména listopadové veřejné projevy, jichž se účastnily stovky tisíc občanů). Československý helsinský výbor, jenž se stal záhy po svém založení členem Mezinárodní helsinské federace (IHF) se sídlem ve Vídni, uvítal samozřejmě listopadovou něžnou revoluci, zánik komunistického režimu, a pokračoval ve své obhajobě lidských a občanských 4

5 práv jak v obecné rovině (monitoring zákonů a novel, příprava Ústavy a Listiny základních práv a svobod apod.), tak pokud šlo o případy nespravedlností a nezákonností vůči jednotlivým občanům i situaci některých skupin, jako jsou děti, cizinci, uprchlíci, národnostní menšiny, vězni aj. Hned na počátku roku 1990 požádal Čs.HV o registraci a byl registrován jako organizace s mezinárodním prvkem (se statutem obdobným jako mají občanská sdružení). Postupně se rozrostla i jeho členská základna, přihlásila se k němu řada dalších občanů, mezi nimi i kvalifikovaní právníci a jiní odborníci. Když se koncem roku 1992 rozdělila ČSFR na dva státy, slovenský a český, rozdělil se i Čs.HV na Slovenský helsinský výbor a Český helsinský výbor. Oba zůstaly členy IHF. Záhy se činnost Českého helsinského výboru velmi rozrůznila, diferencovala. Pokračoval i nadále v monitoringu zákonů i právní a sociální praxe, dál se zabýval jednotlivými případy porušování lidských a občanských práv, zahájil poradenskou činnost, přibyla informatika o lidských právech, dále i výchova k lidským právům ve školách a v různých profesních skupinách, byla založena Poradna pro otázky státního občanství (aktuální v souvislosti s rozdělením ČSFR), též Poradna pro uprchlíky (obě poradny se později osamostatnily). Ve spolupráci s IHF a dalšími evropskými helsinskými výbory se ČHV podílel na některých mezinárodních projektech, zaměřených na vzdělávání aktivistů nevládních organizací, ale i právníků, zejména v některých postsovětských republikách. Současnost Posláním ČHV je především: Monitoring stavu lidských práv v ČR a zvlášť situace vybraných zranitelných skupin. Vydávání zprávy o stavu lidských práv v ČR a stanovisek k určitým tématům. Sledování zákonodárné a jiné činnosti týkající se lidských práv. Připomínkování návrhů zákonů či politik souvisejících s ochranou lidských práv a předkládání alternativních návrhů či podnětů, včetně účasti v pracovních a v expertních skupinách. Bezplatné právní poradenství lidem, jejichž lidská práva byla porušena. Výchova k lidským právům, pořádání diskusí a seminářů s touto tématikou. Spolupráce s jinými subjekty zabývajícími se ochranou lidských práv na národní i na mezinárodní úrovni obecně a v rámci projektů přispívajících k rozvoji demokracie a lidských práv. Realizace národních pilotních projektů přispívajících k ochraně lidských práv a k systémovým změnám. Hlavní oblasti působení: ochrana práv osob omezených na svobodě (vězeňství a trestní justice) pomoc obětem diskriminace, rasismu a nesnášenlivosti ochrana práv dětí včetně dětí v institucích práva seniorů práva osob se zdravotním postižením 5

6 práva menšin právní poradenství v případech porušení lidských práv osvěta a výchova k lidským právům rozvoj mezinárodní spolupráce při monitorování i při ochraně lidských práv na národní úrovni i v zahraničí včetně výměny dobré praxe Projektová činnost Děti vězněných rodičů posilování rodičovských kompetencí a předcházení sociálně-patologickým jevům v rodinách Projekt pomáhá dětem odsouzených rodičů udržet kontakt se svou rodinou. ČHV v rámci projektu zprostředkuje osobní kontakt dítěte s jeho vězněným rodičem, prostřednictvím asistovaných návštěv ve věznici. Věznice bývají daleko od domovů dětí, a proto je nejvyšším nákladem doprava. Většinou není ve finančních možnostech druhého rodiče, pěstounů či dětského domova, dopravu zajistit. ČHV poskytuje dětem, vězněným rodičům, ale i vychovatelům dětí konzultace psychologického, sociálního i právního charakteru. Hlavním cílem je připravit zúčastněné na opětovné setkání rodiny, ošetřit emoční rozpoložení a odstranit komunikační bariéry. V roce 2014 jsme zajistili 4 asistované návštěvy v termínech , , a Návštěv se zúčastnilo celkem 22 dětí v pěstounské péči z dětských domovů ve Šluknově, Kamenici nad Lipou, Staňkova, Boskovic a z Klokánku FOD Žatec, jejichž matky vykonávají trest odnětí svobody ve věznicích Světlá nad Sázavou a Praha - Řepy. Kontakt s dětmi jsme tímto zajistili 10 maminkám. Kromě přípravy a uskutečnění vlastních návštěv jsme poskytli celkem 160 individuálních písemných konzultací, 18 individuálních osobní konzultací a návštěv, 232 telefonických konzultací a 536 ových konzultací osobám z věznice Světlá nad Sázavou, věznice Praha Řepy, věznice Opava, věznice Plzeň -Bory, věznice Valdice, věznice Příbram, věznice Horní Slavkov a z vazební věznice Praha Ruzyně. V rámci osvěty a informování o projektu jsme se aktivně zúčastnili ve dnech XII. Celostátní odborné konference sociálnách kurátorů a ve dnech odborného semináře o vězeňství a postpenitenciární péči sdružení Za branou, věnovaného rodinám odsouzených a jejich dětem. Trvání projektu: Podpořeno: Dotační program Rodina a ochrana práv dětí MPSV, vlastní zdroje, dary. Cílová skupina: děti vězněných rodičů ve věku 0-18 let, věznění rodiče, odborná i laická veřejnost. 6

7 Cesta k integraci: zvyšování právního povědomí Romů v Evropě Hlavním cílem projektu je prostřednictvím znalosti výchovy k lidským právům a aktivního občanství posílit a vybavit romskou komunitu, a to rozšířením přístupu k občanským kompetencím a tím k zaměstnání. Mezi naše další cíle patří poskytování celoživotního vzdělávání dospělým Romům, kteří potřebují zlepšit své klíčové dovednosti týkající se základních lidských práv a občanství, cesty k sociální a profesní integraci; dále pak podpora větších znalostí o intervenci v romských komunitách prostřednictvím zavedení školících iniciativ pro školitele; nebo vytvoření větší spolupráce a dialogu s romskými komunitami v Evropě. Etapy projektu: První etapa zahrnuje identifikaci relevantní literatury, politik a dokumentace, stávajících nástrojů, těch, které jsou v souladu s pozitivní akcí a těch, které nejsou. Na základě kritické analýzy předchozích dokumentů a nástrojů a analýzy potřeb romských komunit bude vytvořen prototyp. Druhá etapa se zaměřuje na vytvoření příručky školitele, založené na know-how každého z partnerů. Třetí etapou jsou zkoušky prototypů a způsobů instruktáže osob zapojených do jejich použití (školící instruktoři, dobrovolníci, veřejné instituce, romská komunita). Ve čtvrté etapě proběhne dokončení finální verze vzdělávacích nástrojů a jejich tisk. Další etapou bude samotné využití nástrojů: efektivní zavedení odborné přípravy do každé ze struktur konsorcia. Závěrečnou etapou je komunikace o projektu, šíření a zpřístupňování nástrojů částečně v tištěném vydání, ale většinou přes internet (vytvoření specializovaných webových stránek). Trvání projektu: Podpořeno: Evropská unie, vlastní zdroje, dary. Cílové skupina: Romové, dobrovolníci, romské neziskové organizace. Na projektu se podílí konsorcium tvořené 5 organizacemi: Ligue des droits de l homme (LDH) hlavní koordinátor projektu Black and Ethnic Minorities infrastructures in Scotland (BEMIS) Český helsinský výbor (ČHV) Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) Association Européenne pour la défense des Droits de l Homme (AEDH) 7

8 Protiprávní sterilizace příprava a prosazení zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob Smyslem projektu je vytvořit paragrafové znění ní zákona, na základě něhož by byly odškodněny oběti protiprávně ě provedených sterilizací, předložit tento návrh vládě a snažit se tento návrh prosadit. Zákon by měl odškodnit ty osoby, které podstoupily sterilizaci, aniž by byly dodrženy zákonné či i mezinárodní standardy svobodného a informovaného souhlasu s provedením zákroku. Vnitrostátní i mezinárodní organizace vyzývaly vládu, kterou shledávají odpovědnou, dnou, k aktivním nápravným krokům. Také veřejný ejný ochránce práv již v roce 2005 navrhl kromě nutné změny zákonné úpravy také odškodnění těchto obětí. Aktivity příprava návrhu zákona a důvodové zprávy; statistická činnost v terénu; získání podpory Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, vlády, zástupců politických stran; kulatý stůl za účasti Úřadu Vysokého komisaře, zástupců politických stran; zastoupených v zákonodárném sboru a dalších zainteresovaných osob; informační ní a právní podpora poškozených osob, sběr údajů o situaci a potřebách cílové skupiny; účast v meziresortní pracovní skupině a práce na věcném záměru zákona o odškodnění ní protiprávně sterilizovaných osob; navázání mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe v oblasti odškodňování. Trvání projektu: Podpořeno: Open Society Fund (OSF), vlastní zdroje, dary. Cílová skupina: nedobrovolně ě sterilizované osoby, odborná i laická veřejnost, media. Podpora rozvoje a udržitelnosti Českého helsinského výboru Cílem projektu bylo podpořit rozvoj kapacit a udržitelnost ČHV vytvořením strategického plánu na roky , 2016, který bude zahrnovat rovněž akční fundraisingový plán a PR plán. Vytvoření těchto dokumentů, které zřetelně vytyčí krátkodobé i dlouhodobé cíle organizace a následná realizace těchto plánů, povede k získání větší finanční nezávislosti ČHV na grantech a přispěje tak k dlouhodobější stabilitě organizace a k důslednému naplňování jejího poslání. Cíl projektu byl také naplňován prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců i dobrovolníků ČHV. Termín trvání: Podpořeno: Evropský sociální fond, Magistrát hl. města Prahy. Cílová skupina: zaměstnanci, dobrovolníci. 8

9 Poradenská činnost Poradenské centrum Českého helsinského výboru I v roce 2014 bylo provozováno Poradenské centrum ČHV, ve kterém jsme loni zodpověděli téměř 2 tisíce dotazů. Odborné sociálně-právní poradenství bylo poskytováno telefonicky, em, korespondenčně nebo osobní návštěvou klientů v poradně. Cílová skupina: Všechny věkové kategorie obyvatel z celé republiky, které potřebují pomoc v řešení nepříznivé životní situace. Tradičně se na nás obrací zejména osoby, které se domnívají, že jejich základní lidská práva byla porušena, došlo k diskriminaci apod. V uplynulém roce se na nás obracely osoby s těmito okruhy problémů: - osoby ve výkonu trestu se stížnostmi na porušování jejich lidských práv ve vazbě či během výkonu trestu a se stížnostmi na šikanu a na špatné zacházení apod.; - rodiče dětí, kteří upozorňovali na porušování práv dětí, na nečinnost OSPODů; - senioři se stížnostmi na zacházení v pobytových zařízeních; - zaměstnanci se stížnostmi na šikanu či mobbing ze strany zaměstnavatele; - osoby ohrožené bezdomovectvím a sociálním vyloučením při ztrátě bydlení či osoby ohrožené finanční nouzí z důvodu exekuce; - osoby se zdravotním postižením, jejichž práva při poskytování zdravotní péče byla porušena; - cizinci, kteří byli diskriminováni z důvodu příslušnosti k jiné národnosti či nedostatečně informováni o svých právech. Trvání projektu: Podpořeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, dobrovolníci, sponzorské dary. Mediace I v uplynulém roce jsme nabízeli klientům využít při sporech služeb mediátorky a hledat řešení skrze mediaci. Tuto službu nejvíce využívali rodiče při neshodách o podobě styku s dětmi, ale např. i mladistvá studentka, která se neshodla s rodiči na výši výživného a podpoře při studiu na vysoké škole. Vhodným nástrojem je mediace i při řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem apod. Mediace probíhaly v sídle ČHV u mediačního stolu. Jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny a účast na ní je vždy dobrovolná. Služba byla klientům poskytována za motivační poplatek, ze kterého hradíme náklady na pronájem prostor. 9

10 Monitorovací, analytická činnost a osvětová činnost Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2013 Zpráva se zabývá tématy: svoboda slova, práva dětí, práva žen, práva osob se zdravotním postižením, práva seniorů, postavení Romů v České republice, práva sexuálních menšin, cizinci, diskriminace, trestné činy páchané z nenávisti, vězeňství, bezdomovectví, policie, sociální zabezpečení, zdravotnictví. Ve zprávě jsou zahrnuty i další citlivé otázky, na které chce ČHV nejen poukázat a zaujmout k nim jasné stanovisko, ale také otevřít celospolečenskou diskusi. Stínová zpráva o stavu rasismu v České republice 2014 Koncem roku 2014 jsme ve spolupráci s Evropskou sítí proti rasismu (dále jen ENAR ) sebrali za Českou republiku data pro Stínovou zprávu ENAR o stavu rasismu za rok Zpráva byla publikována v květnu 2015 a zaměřuje se na problematiku evidence a potírání rasově motivovaných trestných činů. Tiskové zprávy, stanoviska a jiné významné aktivity ČHV Tisková zpráva AEDH týkající se zaměstnávaní příslušníků třetích zemí Tisková zpráva: Otevřený dopis mezinárodních nevládních organizací ohledně budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva Tisková zpráva: Reklamní spot KULKA vytvořený pro Český helsinský výbor obdržel hlavní cenu v soutěži ACD Creative Awards Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odvolání Generálního ředitele Vězeňské služby Tisková zpráva: Český helsinský výbor se distancuje od kupčení s lidskými právy Společná výzva mezinárodních nevládních organizací za humánnější azylovou politiku EU ČHV se jako člen České ženské lobby připojil k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi ČHV požádal ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se zasadil diplomatickou cestou o smírné urovnání vleklého sporu dvou bývalých zaměstnankyň rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ohledně neplatného ukončení pracovního poměru Tisková zpráva: Dopis ČHV ohledně nevyhovujícího systému financování (nejen lidsko-právních) neziskových organizací v ČR Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi, které oslovil dopisem, a za účasti osobností jako je Sergej Kovalev, se obrátil na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze Tisková zpráva: Výzva ke zrušení rasistického webu 10

11 Členové předsednictva ČHV vyzvali odpovědné členy vlády a další veřejně působící osoby, aby se neprodleně zasadily o zrušení fungování veřejně dostupného webu www. White- Media.info, jehož obsah je v rozporu se zákony i mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Tyto webové stránky veřejně různými nepřijatelnými způsoby hanobí skupinu obyvatel na základě její rasy, šíří a podněcují rasovou nenávist. Současně s touto činností jsou na webu dlouhodobě a soustavně napadáni jednotlivci i organizace hájící lidská práva, kteří musí čelit útokům hackerů sdružených kolem tohoto webu Podnět k prošetření ve věci extremistického portálu White media Český helsinský výbor se obrátil dopisem na ministra vnitra, ministryni spravedlnosti, ministra pro lidská práva a na premiéra s podnětem ke zrušení extremistického portálu Media.info. Zástupci ČHV se účastnili jednání Výboru proti mučení, Výboru pro práva dítěte, jednání Rady pro vězeňství, jednání Rady vlády pro lidská práva k podnětu týkajícího se vězeňství a podíleli se na přípravě věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob v rámci meziresortní pracovní skupiny při Úřadu vlády. ČHV v médiích (pouze vybrané výstupy) Odškodnění za protiprávní sterilizaci / Události ČT Antisemitismus na českém webu / Online ČT výročí masakru na pekingském náměstí Tchien-an-men -vyjádření Táni Fischerové / Česká televize hlavní zpravodajství Hate speech rozhovor místopředsedkyně ČHV Selmy Muhič Dizdarevič na téma /Časopis Civic Arena Vyjádření Táni Fischerové v kauze protiprávního propuštění dvou zaměstnankyň Rádia Svobodná Evropa / Lidové noviny článek Lucie Rybová: zneužití důvěry a majetkové obohacení na úkor osoby se zdravotním postižením musí být trestáno přísněji / Česká televize Reportéři ČT Ministr Dienstbier chystá finanční omluvu pro oběti nucených sterilizací / Czech Helsinki Committee estimates that around one thousand women could qualify for compensation / Česká televize hlavní zpravodajství ČHV se hlásí další protiprávně sterilizované osoby/ Lidové noviny článek Ředitelka ČHV Lucie Rybová hovořila o historii Českého helsinského výboru a o jeho současných aktivitách / Český rozhlas - Rádio Praha (zahraniční vysílání) Docházelo u nás k protiprávním sterilizacím, nebo jde jen o honbu za odškodněním? / Český rozhlas - Rádio Plus 11

12 Členství ČHV v platformách v mezinárodních organizacích (sítích) Česká republika ČŽL - Česká ženská lobby Mezinárodní platformy AEDH - European Association for the Defense of Human Rights ENAR - European Network against Racism COPE - Children of parents Europe INACH - International network against CyberHate Spolupráce se zahraničními partnery CCLC - Coram Children's Legal Centre (UK) LDH - Ligue des droits de l homme (France) EGAM - European Grassroots Antirasist Movement Spolupráce na národní úrovni v roce 2014 Děkujeme těmto NNO, státním institucím a jiným subjektům: Americké centrum - bezplatné poskytnutí prostor v rámci podpory projektu INSEROM Americká ambasáda - podpora projektu INSEROM Amnesty International ČR - společná stanoviska Belgická ambasáda - podpora projektu INSEROM ECCE-Prague - vzdělávání o lidských právech Lighthouse, o.s. - design webových stránek ROMEA, o.s. - mediální spolupráce, případová agenda Vzájemné soužití, o.s. - mediální spolupráce, případová agenda Za Branou - osvětová činnost, projekt Děti vězněných rodičů Spolupráce v rámci projektu Děti vězněných rodičů Dětský domov (dále jen DD ) Kamenice nad Lipou, DD Staňkov, DD Šluknov, DD Boskovice, DD Budkov, VÚ Střílky, Klokánek FOD Žatec. Spolupráce na akademické úrovni FHS, katedra studií občanské společnosti - spolupráce na projektech, konzultační činnost VOŠ Evropská a VOŠ Jahodová - studentské stáže Spolupráce s orgány veřejné správy Magistráty, městské a obecní úřady - sociální odbory a oddělení sociálně-právní ochrany dítěte, Probační a mediační služba ČR, Vězeňská služba ČR a zejména věznice Světlá nad Sázavou, věznice Praha Řepy, věznice Opava, věznice Plzeň -Bory, věznice Valdice, věznice Příbram, věznice Horní Slavkov a z vazební věznice Praha Ruzyně. Externí firmy spolupracující s ČHV - PR Agentura Havas Worldwide Prague. 12

13 Základní data a kontakty Datum první registrace: Právní forma: Mezinárodní nevládní organizace IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: /0800 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: , Tel.: Web: Kancelář ČHV v roce 2014 Mgr. Markéta Kovaříková - ředitelka (do ) Mgr. et Mgr. Lucie Rybová - ředitelka, právnička (od ) Dana Vrabcová - sociální pracovnice, mediátorka Mgr. Ľubica Turzová - projektová a PR koordinátorka (do ) Hakeem Smith, MA - PR koordinátor a analytik (od ) Helena Weissová - účetní (do ) Předsednictvo ČHV - 7 členů Táňa Fischerová - předsedkyně František Kostlán - místopředseda Selma Muhič Dizdarevič - místopředsedkyně David Salač Dana Syslová Václav Trojan Rudolf Vévoda Edita Stejskalová (rezignace k 1. březnu 2014) Lucie Rybová (rezignace 20. března 2014) Revizní komise v roce členové Ing. Mária Jílková Arch. Olga Zárubová Ing. František Netopil Členská základna: 42 členů 13

14 Finanční zpráva za rok

15 15

16 Dárci a partneři v roce 2014 Všem níže uvedeným institucím, nadacím, firemním dárcům a partnerům upřímně děkujeme za finanční ní nebo jinou podporu našich aktivit. Instituce: Firmy a advokátní kanceláře: Moreno Vlk & Asociados Individuální dárci: Brožová Iva Fischerová Táňa Chaloupka Václav Kovaříková Markéta Majerčík Lubomír Pravdová Markéta Ľubica Turzová Václavek Petr Vrabcová Dana Schwarzenberg Karel 16

17 Dobrovolníci: Také bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří věnovali a věnují svůj volný čas ve prospěch našich aktivit a napomohli realizaci projektů a služeb klientům, které poskytujeme. Jmenovitě v roce 2014 zejména těmto lidem: Hrdličková Blanka, Olga Nováková, Dana Vrabcová, Lucie Matoušková, Hakeem Smith. Velké množství volného času nezištně ČHV věnovala rovněž předsedkyně ČHV Tána Fischerová, členové předsednictva a v neposlední řadě i Lucie Rybová, nová ředitelka ČHV. Stážisté: Lucie Matoušková, Barbora Nejedlá, Sára Zabilková. 17

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV Výroční zpráva 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV 2 Úvodní slovo Během roku 2010 prošel

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodem Naše poslání a cíle Naše služby Činnost v roce 2013 Orgány organizace Hospodaření v roce 2013 Poděkování Plány na příští rok Kontaktní údaje 3 4 5 7 12 13 22 22 23 2 Úvodem

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR.

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR. EHP a Norské fondy v České republice Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády Lucia Zachariášová, vedoucí

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014 ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014 Roma MATRIX 2015 Síťování a systémového působení na místní a národní úrovni

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více