Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní škola se zaměřením na výtvarnou výchovu, počítačovou grafiku a mediální tvorbu Sídlo: Vodičkova 22/683, Praha 1 Odloučená pracoviště: Jindřišská 32 (1. stupeň) Jindřišská 36 (1. stupeň) Jeruzalémská 5 (školní družina) Školská 15a (klub mladých) Jindřišská 18 Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivana Kolářová Zřizovatel: Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje ročník výuka podle ŠvP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji.. 5. ročník výuka podle vzdělávacího programu: Obecná škola 24283/ ročník výuka podle ŠvP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji.

3 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci se vyučovali anglický jazyk v rámci povinného učebního plánu od 1. do 9. ročníku. V 6. ročníku a opakovaně v 7. ročníku si mohli v rámci povinně volitelných předmětů zvolit druhý cizí jazyk (francouzský jazyk a německý jazyk). Žáci se zúčastnili olympiády v anglickém jazyce a získali v obvodním kole Prahy 1 2. a 3. místo v obou kategoriích. Též jsme se zapojili do e-twinning projektu na téma National Book Heroes on Calendar Na projektu pracovalo 10 evropských škol. Z naší školy se projektu účastnilo 50 žáků z 3., 7. a 8. třídy a 3 obrázky byly umístěny na titulní stranu kalendáře, další se staly součástí kalendáře. Žáci průběžně navštěvovali divadelní představení v anglickém jazyce. Anglické vzdělávací divadlo hostovalo v naší základní škole. Péči o jazykové vzdělávání věnujeme i učitelům. Čtyři vyučující navštěvovali kurzy anglického jazyka pořádané MČ Praha 1. Pedagogičtí pracovníci (počet fyzických osob k ) Pedagogičtí pracovníci celkem: 32 Ped. pracovníci s odbornou kvalifikací: 31 Ped. pracovníci bez odborné kvalifikace: 1 Věková struktura pedagogických pracovníků: 30 a méně let: let: let: let: 8 61 a více let: 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet ped. pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 1 Počet účastníků průběžného vzdělávání 10 + celý ped. sbor školení k tabulím Smart Board a Activ board a k výukovým programům 2

4 Nejčastější témata: Pracovně právní problematika ve školství, ICT, klima školy, kázeňské problémy ve školách, prevence úrazů, prevence sociálně patologických jevů, Aspergerův syndrom, moderní dějiny 20. století zaměřené na období holocaustu a dále metody výuky jednotlivých předmětů. Zástupkyně ředitelky studuje na UK Praha - Centrum školského managementu studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/2012 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/2012 Počet zapsaných dětí 53 Počet přijatých dětí 36 Počet odkladů školní docházky 17 Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina má kapacitu 90 žáků, zapsáno k bylo 75 žáků ve třech odděleních. Někteří žáci přestali školní družinu navštěvovat, protože potřebovali více volnosti a svobodnější využití volného času, jiní se naopak během školního roku nově přihlašovali, zvláště proto, že vychovatelky pracují s dětmi v různých kroužcích, a poskytují tak dětem možnost kreativně se rozvíjet a uplatňovat tak svůj talent i zájmy. Zájmové vzdělávání probíhá formou vzdělávacích i odpočinkových aktivit, her, individuální činností a motivačních akcí. Jednotlivá oddělení pracovala podle plánu ŠD Duhový rok, zpracovaného pro školní rok 2010/2011. Seznam realizovaných akcí: návštěva knihovny, autogramiáda knihy Petra Morkese Komisař Vrťapka, výroba dárků k Vánocům, výroba předmětů na vánoční trhy, návštěva výstavy a workshopu PLEY ve výstavní síni Mánes, návštěva ZOO, návštěva Divadla v Celetné, Duhová zahradní šou na závěr školního roku. Klub mladých zajišťuje volnočasové aktivity především pro žáky 2. stupně, ale dochází do něj i několik dětí z 1. stupně (především z provozních důvodů, když mají např. na 2. stupni staršího sourozence). Klub nabízí v rámci smysluplného trávení volného času dětem mnoho aktivit a kroužků. Jelikož se naše škola nachází v centru Prahy, jsou naše děti vystaveny velkému nebezpečí ze strany osob či skupin jedinců vykazujících závadové chování. Činnost klubu proto plní i funkci primární prevence před těmito vlivy. 3

5 Kromě pravidelných aktivit jsme uskutečnili i výlety do přírody jedná se o víkendové akce zaměřené na horskou turistiku (nejčastěji Krkonoše) či v zimních měsících lyžování (Krkonoše či rakouské Alpy). Seznam realizovaných akcí: výlet do Českého ráje, vystoupení školní kapely Masakrózní hustec na náměstí Republiky, mikulášské akci na Kampě, velikonoční akci na Staroměstském náměstí, akademie na školním hřišti k závěru školního roku, večerní lyžování v Herlíkovicích, týdenní lyžařský pobyt na Lipně s lyžováním v Hochfichtu, výlet na kolech na Zbraslav. Poradenské služby školy Škola poskytuje poradenskou činnost jednak v oblasti kariérního poradenství, a to prostřednictvím výchovného týmu tvořeného vedením školy, výchovnou poradkyní a třídními, případně odbornými učiteli, jednak v oblasti práce s dětmi vyžadujícími zvláštní péči, zdravotně a sociálně znevýhodněnými a mimořádně nadanými. V rámci kariérního poradenství vyučujeme v 8. ročníku samostatný předmět Volba povolání, v němž se žáci seznamují s technikami vlastního sebepoznání, hodnocení, plánování a stanovování si reálných cílů. Seznamují se též se základy pracovního práva a v rámci předmětu chodí na dny otevřených dveří středních škol nebo školy přijdou předvést prezentaci své činnosti přímo do 8. a 9. ročníků. Výchovná poradkyně a ředitelka školy jsou též připraveny dle individuálních předpokladů žáků doporučit určitý typ školy či okruhů povolání. V rámci druhé oblasti pracujeme především prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů a na základě individuálního přístupu k výše uvedeným dětem. Z tohoto důvodu se snažíme mít v každém ročníku alespoň dvě třídy, z nichž má jedna nižší počet žáků a zařazují se do ní děti s výše uvedenými problémy ve školním roce 2010/2011 to byla třída 6. B. Samozřejmě přetrvává spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 1 s paní doktorkou Borovičkovou a se speciální pedagožkou Mgr. Borůvkovou ze Základní školy Uhelný trh. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery včetně mezinárodní spolupráce Tradičně i ve školním roce 2010/2011 probíhala úspěšně spolupráce s Klubem rodičů. Setkali jsme se čtyřikrát za rok, vždy před třídními schůzkami. Rodiče podpořili naši školu především finančně z peněz Klubu rodičů bylo financováno sportovní vybavení pro zájmovou činnost dětí, zakoupeny mikroskopy na přírodopisný kroužek a drobné dovybavení hraček pro školní družinu. Rodiče nám vyšli vstříc i při stěhování části 1. stupně z budovy Gymnázia profesora Jana Patočky do budovy Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22 především si vážím jejich přístupu a pochopení. Díky tomu neklesl počet žáků, naopak, mírně se navýšil. Pokračovali jsme ve spolupráci s fakultami University Karlovy (pedagogickou, filosofickou), Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, výtvarným ateliérem Milady Hynkové ve Kdyni u Domažlic, 4

6 Střední průmyslovou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích (tam jezdí každoročně naši žáci z výtvarných tříd na týdenní kurz tesání, máme tam propůjčený ateliér), dále pak již tradiční spolupráce s PPP Prahy 1 a samozřejmě jsme v pravidelném kontaktu se svým zřizovatelem Městskou částí Prahy 1, kdy se kromě jiného zapojujeme do jím pořádaných akcí. V roce 2010/2011 jsme zahájili spolupráci s Nadací Pražské děti, vystoupili jsme dvakrát na jimi pořádaných akcích. V rámci mezinárodní spolupráce navštívili žáci 5. třídy a žáci 2. stupně v rámci výuky angličtiny a dějepisu Velkou Británii školu ve městě Hastings, kde měli možnost během týdne účastnit se aktivně výuky a seznámit se tak se základními rysy britského primárního školství. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo realizaci projektů: Cesty za uměním ,- Kč Klub mladých ,- Kč Škola bez drog ,- Kč MHMP schválil realizaci projektu: My tvoříme dnes jako vy kdysi (na kal. rok 2011 probíhá) ,- Kč Zkušenosti s péčí o nadané žáky Jsme škola zaměřená na výuku výtvarné výchovy a počítačové grafiky. Na základě talentových zkoušek do 6. ročníku (případně i do ročníků, z nichž nám žáci odešli do víceletých gymnázií) vytváříme výtvarně zaměřené třídy, kde děti s výrazným výtvarným nadáním pracují velmi náročnými technikami, srovnatelnými s technikami používanými na středních uměleckých školách. Učební plán mají tyto třídy rozšířen o předmět Dějiny umění, od 7. ročníku si mohou děti volit výtvarnou výchovu jako povinně volitelný předmět. V 6. ročníku jsou třídy rozděleny na skupiny a všechny projdou kurzem keramiky, vedeným akademickou sochařkou. Kromě toho funguje na škole Textilní a výtvarný ateliér a Kurzy kresby a malby, obojí vedeno odbornými lektory. Nevěnujeme se však pouze dětem výtvarně nadaným, zapojujeme žáky především do jazykových olympiád a soutěží v oblasti fotografie a grafické tvorby. V soutěžích jsme získali vždy jedno z míst. Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce 1. místo, 3. místo Obvodní kolo olympiády v českém jazyce místo Soutěž v programování obvodní kolo 1. místo 5

7 Fotografická soutěž DDM Děti fotografují Prahu 1. místo, 2. místo Antifetfest 1. místo v obvodním kole. Film SKOK se umístil mezi deseti nejlepšími v republice, získal 3. místo v internetovém hlasování. Soutěž JUNIOR WEB 2. místo v celorepublikové soutěži za projekt a tvorbu webových stránek V22 Malování v Toskánsku po stopách antiky a renesance výtvarný pobyt a následně výstava s vernisáží v Kongresovém centru Praha Soutěž Benátky v Čechách výstava s vernisáží se konala na Petříně Alšova země celostátní výtvarná soutěž ve spolupráci s UK PedF čestné uznání pro kolektiv žáků za soubor prací Malování v Toskánsku. Vernisáž se konala v Poslanecké sněmovně Výstava a vernisáž v Komenského muzeu Pohádka ve škole aneb Zachráněné vzpomínky Mezinárodní trienále Jablonec 2011 naše škola vystavovala dva kostýmy v sekci Budoucnost, dále jsme zpracovali vylosované téma Egypt. Byli jsme vyhodnoceni ze všech 49 vystavovatelů. Putovní výstava pokračuje v Bratislavě, Wroclawi a Varšavě Pražské hravé Velikonoce celopražská soutěž 2011 pod vedením Hlavního města Prahy ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy získali jsme 1., 2. a 3. místo Módní přehlídka na Staroměstském náměstí ve spolupráci s Nadací pražské děti předvedli jsme Šátkové variace Módní přehlídka na Žofíně Šátkové variace a Gotika NPD ve spolupráci se společností Hermes Praha dekorativní líčení, vázání šátků a fotografování pro katalog poděkování za účast na módních přehlídkách na Žofíně a Staroměstském náměstí Celostátní výtvarná soutěž Alšova země 2010 cena za soubor plastik Praha barokní, čestné uznání za soubor modelů interiérů, čestné uznání za model interiéru Pohlcení Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 39. ročník získali jsme jednu hlavní cenu Lidická růže a tři čestná uznání Expozice keramiky v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského Pohádka ve škole Celostátní poznávací soutěž Čtyři živly pořádané Národním památkovým ústavem oceněno Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) Kroužky na 1. stupni byly zajišťovány hlavně v rámci školní družiny: keramika, bojové sporty, drátkování, míčové hry, taneční studio, kroužek první pomoci. 6

8 Kroužky na 2. stupni byly realizovány především v rámci Klubu mladých: florbal, fotbal, basketbal, kytara, zpívání s kytarou, šachy. Od 6. ročníku si žáci mohou volit povinně volitelný předmět v rozsahu 2 3 hodiny týdně. Ve školním roce 2010/2011 jsme realizovali následující povinně volitelné předměty: výběrová výtvarná výchova, základy informatiky, počítačová grafika, konverzace v anglickém jazyce, francouzský jazyk, německý jazyk, sportovní hry. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Školní rok 2010/2011 byl prvním rokem provozu naší přípravné třídy. Docházkou do této třídy si každý z žáků osvojil v rámci svých osobních dispozic dovednosti i návyky potřebné pro bezproblémové zahájení povinné školní docházky, pro snadnější začlenění do vzdělávacího procesu. Příprava byla zaměřena především na samostatnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu, grafomotoriku, matematické představy, koncentraci pozornosti, sociální dovednosti. Minimálně v jednom případě předešlo dítě dodatečnému odkladu. A naopak zde jeden z žáků po dodatečném odkladu předešel výraznějšímu prvopočátečnímu neúspěchu z důvodu školní nezralosti. Děti si pozvolna a hravou formou zvykaly na celkový školní režim, s ročním předstihem se seznámily s budovou školy, s učebnou, školní družinou i školní jídelnou. Optimální se ukázal maximálně povolený počet žáků ve třídě 15, díky němuž byl zaručený individuální přístup v nejvyšší míře. Učitelka se tak mohla lépe soustředit na problémy jednotlivých dětí a dohlédnout kupříkladu na správné držení kreslícího či psacího náčiní velmi častý problém budoucích školáků. Nutno však konstatovat, že v tomto směru byla většina dětí ze svého rodinného prostředí, ale i z mateřské školy, nepřipravena. Stejně tak i návyk správného sezení ve školní lavici, který bývá často opomíjen, musel být u dětí v přípravné třídě každodenně upevňován. I když ne všichni žáci z přípravné třídy zahájili povinnou školní docházku v naší škole, zkušenost, kterou roční přípravou v prostředí školy ještě před vstupem do první třídy získali, si rozhodně byli schopni přenést do jakékoli ZŠ. Přípravná třída se ukázala jako dobrý odrazový můstek zejména pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i pro děti s hyperaktivitou či jiným znevýhodněním. Už nyní na začátku nového školního roku se ukazuje, že pro děti, které docházely do přípravné třídy a všichni jsou společně žáky jedné z našich prvních tříd, nebyl nástup do školy krokem do neznáma, prostředí je jim blízké, mají v rámci svých možností již zažité základní pracovní návyky, jsou samostatnější a ukázněnější než jejich vrstevníci z paralelní třídy. Nutno přidat i hodnocení rodičů těchto žáků. Přípravnou třídu hodnotili po všech stránkách velmi dobře, cenili si přístupu třídní učitelky a většina z nich se školou ochotně spolupracovala. S nástupem svých dětí do první třídy vyjádřili přání, aby třídní učitelka pokračovala s dětmi i v první třídě. Přání jsme vyhověli, neboť i my jsme považovali tuto volbu za další krok k bezproblémové adaptaci dětí na školní prostředí. 7

9 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států Počet dětí cizinců celkem 34 Počet dětí cizinců z EU 5 (4 Slovensko, 1 Švédsko) Počet dětí cizinců z ostatních států 29 (11 Rusko, 2 Bělorusko, 1 Mongolsko, 3 Vietnam, 7 Ukrajina, 1 Chorvatsko, 1 Bulharsko, 1 Korea, 1 Alžírsko) Počet dětí cizinců v přípravné třídě 2 (1 Bosna a Hercegovina, 1 Rusko) Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Jak jsem již výše uvedla, pracujeme v naší škole s uvedenými dětmi dvojím způsobem. Jednak je začleňujeme do třídy s menším počtem žáků ve školním roce 2010/2011 to byla třída 6. B s počtem 13 žáků. Všichni měli doporučení z PPP Prahy 1 k zařazení do třídy s nižším počtem žáků. Zkušenosti s touto metodou máme již mnohaleté a jsou vynikající s dětmi lze pracovat podle jejich individuálních potřeb specifickými metodami, ale plnit přitom rozsah běžného učebního plánu podle RVP ZV a ŠVP. Žáci se nám pak dostávají na běžné střední školy. V rámci disponibilních hodin měli žáci 6. B zvýšený počet předmětu Český jazyk (5) a navíc docházeli na nápravu ke speciální pedagožce dr. Borůvkové (1x týdně 60 minut). Druhý způsob práce je integrace dětí do běžné třídy. Pokud se jednalo o třídu s počtem do 22 žáků, integrace byla celkem úspěšná, žákovi byl vypracován individuální vzdělávací plán, přizpůsobený jeho možnostem a schopnostem. Byla-li však třída početnější (někde bylo i 27 žáků), práce byla podstatně méně efektivní jak pro postiženého žáka, tak pro třídu samotnou. Proto se tradičně jednoznačně přikláním k prvnímu způsobu menšímu počtu těchto žáků v samostatných třídách. K integraci s ostatními stejně dochází děti se potkávají v tělesné výchově, povinně volitelných předmětech, na mimoškolních akcích, o přestávkách, v Klubu mladých, školní družině apod. Je tedy nesprávné se domnívat, že vytvořením mikrotříd jsou děti izolovány. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je situace náročnější práce školy byla založena hlavně na získání rodičů a jejich zapojení do přípravy dítěte. Po častých a vhodně vedených osobních pohovorech se to ve většině případů zdařilo, pouze ve dvou případech musel být zapojen sociální kurátor. Environmentální výchova Ve ŠVP naší školy nevytváříme samostatný vyučovací předmět EVVO, ale integrujeme jej do jednotlivých vyučovacích předmětů. 8

10 EVVO se realizuje především: - na úrovni třídy (pravidla soužití, výjezdy do škol v přírodě, třídní projekty) - na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících Ve školním roce 2010/2011 se ve spolupráci s organizací Lesy hl. m. Prahy žáci zúčastnili několika ekologických programů např. Duše kamenů a Naše dřeviny. Žáci 3.A a 5.A navázali na projekt Lesů hl. m. Prahy Pro zdravé město a vysadili v dubnu 2011 v Divoké Šárce 200 sazenic stromků. Ve spolupráci se sdružením Tereza se také žáci 5. ročníku zapojili do projektu Klima v lese, který probíhal po dobu dvou měsíců a jeho hlavním cílem bylo, aby žáci 3. třídy vlastními slovy popsali, jak les ovlivňuje své okolí svým mikroklimatem (tj. tím, že v něm prší, odpařuje se tam voda ze stromů apod.) a to na základě informací, které jim předají žáci 5. třídy na jimi připravených výukových hodinách. Žáci 3. ročníků se dále zúčastnili programu Hodně štědrý Štědrý večer a Příběh jednoho pražského údolí. V Městské knihovně žáci besedovali o možnosti každého z nás zapojit se do ochrany přírody beseda I ty můžeš zachránit svou planetu a O stromu, který dával. Od školního roku 2010/2011 žáci 2. stupně naší školy navštěvují kroužek Biologické praktikum. Celoročně vedeme žáky k tomu, aby ve škole a potažmo i doma třídili odpad, na školních chodbách máme nástěnky s EVVO tématikou. Naše škola se ve š. r. 2010/2011 opět zapojila do projektu Recyklohraní a je členem celorepublikové sítě M.R.K.E.V. Odebíráme časopis pro ekogramotnost Bedrník. V soutěži Mladý zahrádkář jsme se umístili na 1., 2., 3., 4. a 6. místě. Multikulturní výchova Multikulturní výchovu jsme nevyučovali jako samostatný předmět, ale je průřezovým tématem předmětů prvouka, vlastivěda, výchova k občanství, dějepis, zeměpis a svět práce. Tato problematika se prolíná i jazykovou výukou a v projektech zaměřených na výjezdy do zahraničí (Velká Británie, Itálie, Francie). V rámci běžné výuky žáci pracovali na projektech a prezentacích Země EU, kdy si každá skupina vybrala jeden stát a prezentovala o něm vše, především zvyky, politiku, filozofii apod. Kromě toho je multikulturní výchova u nás na denním pořádku máme v každé třídě minimálně jedno dítě buď z jiné země, nebo z jiného etnika, takže v rámci cílené práce se třídními kolektivy vysvětlujeme dětem odlišnosti jednotlivých morálek, názorů na svět, zvyků, pojetí rodiny, postavení žen ve společnosti a dalších aspektů. 9

11 Prevence rizikového chování Ve školním roce 2010/2011 jsme v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracovali zejména s organizací Prak o. s. v programech věnovaných tématům prevence kriminality, sexuální výchova, zneužívání návykových látek, nikotinismus, alkoholismus, agresivita, šikana, diskriminace při nástupu do zaměstnání aj. Zaměřili jsme se nejen na formu diskuzí a besed, ale i na prožitkové exkurze, které měly u dětí velký ohlas (návštěva věznic v Plzni a Hradci Králové s následnou besedou, návštěva speciální MŠ v Čimicích, návštěva Psychiatrické léčebny v Bohnicích). Tyto akce byly určeny pro žáky 9. ročníků. Hlavním přínosem bylo uvědomění si důsledků nezákonného chování nejen pro osobu, která trestnou činnost koná, ale i pro její nejbližší okolí. 8. a 9. ročníky se zúčastnily besedy s panem JUDr. M. Dočekalem, která se týkala prevence kriminality. Spolupracovali jsme také s agenturou Danny Agency program zaměřený na techniku odmítání drog 7. a 8. ročníky. Pro žáky 6. ročníků organizovala naše škola adaptační kurz, jehož cílem bylo vytvoření nových kolektivů se zdravými lidskými vztahy. Tato akce je velmi důležitá v boji proti šikaně v třídních kolektivech. Při organizaci této akce spolupracujeme s CK - Sport a jeho kolektivem lektorů. Navázali jsme spolupráci s Obvodním ředitelstvím Městské policie hl. m. Prahy, která připravila pro žáky 1. stupně velmi pestré a zajímavé programy zahrnující problematiku prevence sociálně patologických jevů. Se všemi těmito organizacemi uvažujeme i nadále o stálé vzájemné spolupráci. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Počet žáků celkem: 25 Středočeský kraj: 25 Další údaje o škole Umístění žáků na SŠ ve školním roce 2010/2011 z 5. ročníku 1 ze 7. ročníku 4 z 9. ročníku 49 10

12 Součástí výroční zprávy je příloha č. 1- obrazová příloha (obr. 1 vystoupení školní kapely Masakrózní hustec na Staroměstském náměstí, obr. 2 Dny italské kultury v Praze masky vytvořené žáky 4. a 5. ročníku, obr. 3 poznávací zájezd Londýn, obr. 4 výstava Techmania Plzeň, obr. 5 výlet Klubu mladých do Českého ráje, obr. 6 přehlídka moderního světového umění Biennale Benátky) a příloha č. 2 ekonomická část údaje o hospodaření školy. Výroční zpráva byla schválena Radou školy ke dni

13

14

15

16

17

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní základní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2014/2015 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více