Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní škola se zaměřením na výtvarnou výchovu, počítačovou grafiku a mediální tvorbu Sídlo: Vodičkova 22/683, Praha 1 Odloučená pracoviště: Jindřišská 32 (1. stupeň) Jindřišská 36 (1. stupeň) Jeruzalémská 5 (školní družina) Školská 15a (klub mladých) Jindřišská 18 Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivana Kolářová Zřizovatel: Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje ročník výuka podle ŠvP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji.. 5. ročník výuka podle vzdělávacího programu: Obecná škola 24283/ ročník výuka podle ŠvP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji.

3 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci se vyučovali anglický jazyk v rámci povinného učebního plánu od 1. do 9. ročníku. V 6. ročníku a opakovaně v 7. ročníku si mohli v rámci povinně volitelných předmětů zvolit druhý cizí jazyk (francouzský jazyk a německý jazyk). Žáci se zúčastnili olympiády v anglickém jazyce a získali v obvodním kole Prahy 1 2. a 3. místo v obou kategoriích. Též jsme se zapojili do e-twinning projektu na téma National Book Heroes on Calendar Na projektu pracovalo 10 evropských škol. Z naší školy se projektu účastnilo 50 žáků z 3., 7. a 8. třídy a 3 obrázky byly umístěny na titulní stranu kalendáře, další se staly součástí kalendáře. Žáci průběžně navštěvovali divadelní představení v anglickém jazyce. Anglické vzdělávací divadlo hostovalo v naší základní škole. Péči o jazykové vzdělávání věnujeme i učitelům. Čtyři vyučující navštěvovali kurzy anglického jazyka pořádané MČ Praha 1. Pedagogičtí pracovníci (počet fyzických osob k ) Pedagogičtí pracovníci celkem: 32 Ped. pracovníci s odbornou kvalifikací: 31 Ped. pracovníci bez odborné kvalifikace: 1 Věková struktura pedagogických pracovníků: 30 a méně let: let: let: let: 8 61 a více let: 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet ped. pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 1 Počet účastníků průběžného vzdělávání 10 + celý ped. sbor školení k tabulím Smart Board a Activ board a k výukovým programům 2

4 Nejčastější témata: Pracovně právní problematika ve školství, ICT, klima školy, kázeňské problémy ve školách, prevence úrazů, prevence sociálně patologických jevů, Aspergerův syndrom, moderní dějiny 20. století zaměřené na období holocaustu a dále metody výuky jednotlivých předmětů. Zástupkyně ředitelky studuje na UK Praha - Centrum školského managementu studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/2012 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/2012 Počet zapsaných dětí 53 Počet přijatých dětí 36 Počet odkladů školní docházky 17 Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina má kapacitu 90 žáků, zapsáno k bylo 75 žáků ve třech odděleních. Někteří žáci přestali školní družinu navštěvovat, protože potřebovali více volnosti a svobodnější využití volného času, jiní se naopak během školního roku nově přihlašovali, zvláště proto, že vychovatelky pracují s dětmi v různých kroužcích, a poskytují tak dětem možnost kreativně se rozvíjet a uplatňovat tak svůj talent i zájmy. Zájmové vzdělávání probíhá formou vzdělávacích i odpočinkových aktivit, her, individuální činností a motivačních akcí. Jednotlivá oddělení pracovala podle plánu ŠD Duhový rok, zpracovaného pro školní rok 2010/2011. Seznam realizovaných akcí: návštěva knihovny, autogramiáda knihy Petra Morkese Komisař Vrťapka, výroba dárků k Vánocům, výroba předmětů na vánoční trhy, návštěva výstavy a workshopu PLEY ve výstavní síni Mánes, návštěva ZOO, návštěva Divadla v Celetné, Duhová zahradní šou na závěr školního roku. Klub mladých zajišťuje volnočasové aktivity především pro žáky 2. stupně, ale dochází do něj i několik dětí z 1. stupně (především z provozních důvodů, když mají např. na 2. stupni staršího sourozence). Klub nabízí v rámci smysluplného trávení volného času dětem mnoho aktivit a kroužků. Jelikož se naše škola nachází v centru Prahy, jsou naše děti vystaveny velkému nebezpečí ze strany osob či skupin jedinců vykazujících závadové chování. Činnost klubu proto plní i funkci primární prevence před těmito vlivy. 3

5 Kromě pravidelných aktivit jsme uskutečnili i výlety do přírody jedná se o víkendové akce zaměřené na horskou turistiku (nejčastěji Krkonoše) či v zimních měsících lyžování (Krkonoše či rakouské Alpy). Seznam realizovaných akcí: výlet do Českého ráje, vystoupení školní kapely Masakrózní hustec na náměstí Republiky, mikulášské akci na Kampě, velikonoční akci na Staroměstském náměstí, akademie na školním hřišti k závěru školního roku, večerní lyžování v Herlíkovicích, týdenní lyžařský pobyt na Lipně s lyžováním v Hochfichtu, výlet na kolech na Zbraslav. Poradenské služby školy Škola poskytuje poradenskou činnost jednak v oblasti kariérního poradenství, a to prostřednictvím výchovného týmu tvořeného vedením školy, výchovnou poradkyní a třídními, případně odbornými učiteli, jednak v oblasti práce s dětmi vyžadujícími zvláštní péči, zdravotně a sociálně znevýhodněnými a mimořádně nadanými. V rámci kariérního poradenství vyučujeme v 8. ročníku samostatný předmět Volba povolání, v němž se žáci seznamují s technikami vlastního sebepoznání, hodnocení, plánování a stanovování si reálných cílů. Seznamují se též se základy pracovního práva a v rámci předmětu chodí na dny otevřených dveří středních škol nebo školy přijdou předvést prezentaci své činnosti přímo do 8. a 9. ročníků. Výchovná poradkyně a ředitelka školy jsou též připraveny dle individuálních předpokladů žáků doporučit určitý typ školy či okruhů povolání. V rámci druhé oblasti pracujeme především prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů a na základě individuálního přístupu k výše uvedeným dětem. Z tohoto důvodu se snažíme mít v každém ročníku alespoň dvě třídy, z nichž má jedna nižší počet žáků a zařazují se do ní děti s výše uvedenými problémy ve školním roce 2010/2011 to byla třída 6. B. Samozřejmě přetrvává spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 1 s paní doktorkou Borovičkovou a se speciální pedagožkou Mgr. Borůvkovou ze Základní školy Uhelný trh. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery včetně mezinárodní spolupráce Tradičně i ve školním roce 2010/2011 probíhala úspěšně spolupráce s Klubem rodičů. Setkali jsme se čtyřikrát za rok, vždy před třídními schůzkami. Rodiče podpořili naši školu především finančně z peněz Klubu rodičů bylo financováno sportovní vybavení pro zájmovou činnost dětí, zakoupeny mikroskopy na přírodopisný kroužek a drobné dovybavení hraček pro školní družinu. Rodiče nám vyšli vstříc i při stěhování části 1. stupně z budovy Gymnázia profesora Jana Patočky do budovy Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22 především si vážím jejich přístupu a pochopení. Díky tomu neklesl počet žáků, naopak, mírně se navýšil. Pokračovali jsme ve spolupráci s fakultami University Karlovy (pedagogickou, filosofickou), Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, výtvarným ateliérem Milady Hynkové ve Kdyni u Domažlic, 4

6 Střední průmyslovou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích (tam jezdí každoročně naši žáci z výtvarných tříd na týdenní kurz tesání, máme tam propůjčený ateliér), dále pak již tradiční spolupráce s PPP Prahy 1 a samozřejmě jsme v pravidelném kontaktu se svým zřizovatelem Městskou částí Prahy 1, kdy se kromě jiného zapojujeme do jím pořádaných akcí. V roce 2010/2011 jsme zahájili spolupráci s Nadací Pražské děti, vystoupili jsme dvakrát na jimi pořádaných akcích. V rámci mezinárodní spolupráce navštívili žáci 5. třídy a žáci 2. stupně v rámci výuky angličtiny a dějepisu Velkou Británii školu ve městě Hastings, kde měli možnost během týdne účastnit se aktivně výuky a seznámit se tak se základními rysy britského primárního školství. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo realizaci projektů: Cesty za uměním ,- Kč Klub mladých ,- Kč Škola bez drog ,- Kč MHMP schválil realizaci projektu: My tvoříme dnes jako vy kdysi (na kal. rok 2011 probíhá) ,- Kč Zkušenosti s péčí o nadané žáky Jsme škola zaměřená na výuku výtvarné výchovy a počítačové grafiky. Na základě talentových zkoušek do 6. ročníku (případně i do ročníků, z nichž nám žáci odešli do víceletých gymnázií) vytváříme výtvarně zaměřené třídy, kde děti s výrazným výtvarným nadáním pracují velmi náročnými technikami, srovnatelnými s technikami používanými na středních uměleckých školách. Učební plán mají tyto třídy rozšířen o předmět Dějiny umění, od 7. ročníku si mohou děti volit výtvarnou výchovu jako povinně volitelný předmět. V 6. ročníku jsou třídy rozděleny na skupiny a všechny projdou kurzem keramiky, vedeným akademickou sochařkou. Kromě toho funguje na škole Textilní a výtvarný ateliér a Kurzy kresby a malby, obojí vedeno odbornými lektory. Nevěnujeme se však pouze dětem výtvarně nadaným, zapojujeme žáky především do jazykových olympiád a soutěží v oblasti fotografie a grafické tvorby. V soutěžích jsme získali vždy jedno z míst. Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce 1. místo, 3. místo Obvodní kolo olympiády v českém jazyce místo Soutěž v programování obvodní kolo 1. místo 5

7 Fotografická soutěž DDM Děti fotografují Prahu 1. místo, 2. místo Antifetfest 1. místo v obvodním kole. Film SKOK se umístil mezi deseti nejlepšími v republice, získal 3. místo v internetovém hlasování. Soutěž JUNIOR WEB 2. místo v celorepublikové soutěži za projekt a tvorbu webových stránek V22 Malování v Toskánsku po stopách antiky a renesance výtvarný pobyt a následně výstava s vernisáží v Kongresovém centru Praha Soutěž Benátky v Čechách výstava s vernisáží se konala na Petříně Alšova země celostátní výtvarná soutěž ve spolupráci s UK PedF čestné uznání pro kolektiv žáků za soubor prací Malování v Toskánsku. Vernisáž se konala v Poslanecké sněmovně Výstava a vernisáž v Komenského muzeu Pohádka ve škole aneb Zachráněné vzpomínky Mezinárodní trienále Jablonec 2011 naše škola vystavovala dva kostýmy v sekci Budoucnost, dále jsme zpracovali vylosované téma Egypt. Byli jsme vyhodnoceni ze všech 49 vystavovatelů. Putovní výstava pokračuje v Bratislavě, Wroclawi a Varšavě Pražské hravé Velikonoce celopražská soutěž 2011 pod vedením Hlavního města Prahy ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy získali jsme 1., 2. a 3. místo Módní přehlídka na Staroměstském náměstí ve spolupráci s Nadací pražské děti předvedli jsme Šátkové variace Módní přehlídka na Žofíně Šátkové variace a Gotika NPD ve spolupráci se společností Hermes Praha dekorativní líčení, vázání šátků a fotografování pro katalog poděkování za účast na módních přehlídkách na Žofíně a Staroměstském náměstí Celostátní výtvarná soutěž Alšova země 2010 cena za soubor plastik Praha barokní, čestné uznání za soubor modelů interiérů, čestné uznání za model interiéru Pohlcení Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 39. ročník získali jsme jednu hlavní cenu Lidická růže a tři čestná uznání Expozice keramiky v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského Pohádka ve škole Celostátní poznávací soutěž Čtyři živly pořádané Národním památkovým ústavem oceněno Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) Kroužky na 1. stupni byly zajišťovány hlavně v rámci školní družiny: keramika, bojové sporty, drátkování, míčové hry, taneční studio, kroužek první pomoci. 6

8 Kroužky na 2. stupni byly realizovány především v rámci Klubu mladých: florbal, fotbal, basketbal, kytara, zpívání s kytarou, šachy. Od 6. ročníku si žáci mohou volit povinně volitelný předmět v rozsahu 2 3 hodiny týdně. Ve školním roce 2010/2011 jsme realizovali následující povinně volitelné předměty: výběrová výtvarná výchova, základy informatiky, počítačová grafika, konverzace v anglickém jazyce, francouzský jazyk, německý jazyk, sportovní hry. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Školní rok 2010/2011 byl prvním rokem provozu naší přípravné třídy. Docházkou do této třídy si každý z žáků osvojil v rámci svých osobních dispozic dovednosti i návyky potřebné pro bezproblémové zahájení povinné školní docházky, pro snadnější začlenění do vzdělávacího procesu. Příprava byla zaměřena především na samostatnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu, grafomotoriku, matematické představy, koncentraci pozornosti, sociální dovednosti. Minimálně v jednom případě předešlo dítě dodatečnému odkladu. A naopak zde jeden z žáků po dodatečném odkladu předešel výraznějšímu prvopočátečnímu neúspěchu z důvodu školní nezralosti. Děti si pozvolna a hravou formou zvykaly na celkový školní režim, s ročním předstihem se seznámily s budovou školy, s učebnou, školní družinou i školní jídelnou. Optimální se ukázal maximálně povolený počet žáků ve třídě 15, díky němuž byl zaručený individuální přístup v nejvyšší míře. Učitelka se tak mohla lépe soustředit na problémy jednotlivých dětí a dohlédnout kupříkladu na správné držení kreslícího či psacího náčiní velmi častý problém budoucích školáků. Nutno však konstatovat, že v tomto směru byla většina dětí ze svého rodinného prostředí, ale i z mateřské školy, nepřipravena. Stejně tak i návyk správného sezení ve školní lavici, který bývá často opomíjen, musel být u dětí v přípravné třídě každodenně upevňován. I když ne všichni žáci z přípravné třídy zahájili povinnou školní docházku v naší škole, zkušenost, kterou roční přípravou v prostředí školy ještě před vstupem do první třídy získali, si rozhodně byli schopni přenést do jakékoli ZŠ. Přípravná třída se ukázala jako dobrý odrazový můstek zejména pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i pro děti s hyperaktivitou či jiným znevýhodněním. Už nyní na začátku nového školního roku se ukazuje, že pro děti, které docházely do přípravné třídy a všichni jsou společně žáky jedné z našich prvních tříd, nebyl nástup do školy krokem do neznáma, prostředí je jim blízké, mají v rámci svých možností již zažité základní pracovní návyky, jsou samostatnější a ukázněnější než jejich vrstevníci z paralelní třídy. Nutno přidat i hodnocení rodičů těchto žáků. Přípravnou třídu hodnotili po všech stránkách velmi dobře, cenili si přístupu třídní učitelky a většina z nich se školou ochotně spolupracovala. S nástupem svých dětí do první třídy vyjádřili přání, aby třídní učitelka pokračovala s dětmi i v první třídě. Přání jsme vyhověli, neboť i my jsme považovali tuto volbu za další krok k bezproblémové adaptaci dětí na školní prostředí. 7

9 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států Počet dětí cizinců celkem 34 Počet dětí cizinců z EU 5 (4 Slovensko, 1 Švédsko) Počet dětí cizinců z ostatních států 29 (11 Rusko, 2 Bělorusko, 1 Mongolsko, 3 Vietnam, 7 Ukrajina, 1 Chorvatsko, 1 Bulharsko, 1 Korea, 1 Alžírsko) Počet dětí cizinců v přípravné třídě 2 (1 Bosna a Hercegovina, 1 Rusko) Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Jak jsem již výše uvedla, pracujeme v naší škole s uvedenými dětmi dvojím způsobem. Jednak je začleňujeme do třídy s menším počtem žáků ve školním roce 2010/2011 to byla třída 6. B s počtem 13 žáků. Všichni měli doporučení z PPP Prahy 1 k zařazení do třídy s nižším počtem žáků. Zkušenosti s touto metodou máme již mnohaleté a jsou vynikající s dětmi lze pracovat podle jejich individuálních potřeb specifickými metodami, ale plnit přitom rozsah běžného učebního plánu podle RVP ZV a ŠVP. Žáci se nám pak dostávají na běžné střední školy. V rámci disponibilních hodin měli žáci 6. B zvýšený počet předmětu Český jazyk (5) a navíc docházeli na nápravu ke speciální pedagožce dr. Borůvkové (1x týdně 60 minut). Druhý způsob práce je integrace dětí do běžné třídy. Pokud se jednalo o třídu s počtem do 22 žáků, integrace byla celkem úspěšná, žákovi byl vypracován individuální vzdělávací plán, přizpůsobený jeho možnostem a schopnostem. Byla-li však třída početnější (někde bylo i 27 žáků), práce byla podstatně méně efektivní jak pro postiženého žáka, tak pro třídu samotnou. Proto se tradičně jednoznačně přikláním k prvnímu způsobu menšímu počtu těchto žáků v samostatných třídách. K integraci s ostatními stejně dochází děti se potkávají v tělesné výchově, povinně volitelných předmětech, na mimoškolních akcích, o přestávkách, v Klubu mladých, školní družině apod. Je tedy nesprávné se domnívat, že vytvořením mikrotříd jsou děti izolovány. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je situace náročnější práce školy byla založena hlavně na získání rodičů a jejich zapojení do přípravy dítěte. Po častých a vhodně vedených osobních pohovorech se to ve většině případů zdařilo, pouze ve dvou případech musel být zapojen sociální kurátor. Environmentální výchova Ve ŠVP naší školy nevytváříme samostatný vyučovací předmět EVVO, ale integrujeme jej do jednotlivých vyučovacích předmětů. 8

10 EVVO se realizuje především: - na úrovni třídy (pravidla soužití, výjezdy do škol v přírodě, třídní projekty) - na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících Ve školním roce 2010/2011 se ve spolupráci s organizací Lesy hl. m. Prahy žáci zúčastnili několika ekologických programů např. Duše kamenů a Naše dřeviny. Žáci 3.A a 5.A navázali na projekt Lesů hl. m. Prahy Pro zdravé město a vysadili v dubnu 2011 v Divoké Šárce 200 sazenic stromků. Ve spolupráci se sdružením Tereza se také žáci 5. ročníku zapojili do projektu Klima v lese, který probíhal po dobu dvou měsíců a jeho hlavním cílem bylo, aby žáci 3. třídy vlastními slovy popsali, jak les ovlivňuje své okolí svým mikroklimatem (tj. tím, že v něm prší, odpařuje se tam voda ze stromů apod.) a to na základě informací, které jim předají žáci 5. třídy na jimi připravených výukových hodinách. Žáci 3. ročníků se dále zúčastnili programu Hodně štědrý Štědrý večer a Příběh jednoho pražského údolí. V Městské knihovně žáci besedovali o možnosti každého z nás zapojit se do ochrany přírody beseda I ty můžeš zachránit svou planetu a O stromu, který dával. Od školního roku 2010/2011 žáci 2. stupně naší školy navštěvují kroužek Biologické praktikum. Celoročně vedeme žáky k tomu, aby ve škole a potažmo i doma třídili odpad, na školních chodbách máme nástěnky s EVVO tématikou. Naše škola se ve š. r. 2010/2011 opět zapojila do projektu Recyklohraní a je členem celorepublikové sítě M.R.K.E.V. Odebíráme časopis pro ekogramotnost Bedrník. V soutěži Mladý zahrádkář jsme se umístili na 1., 2., 3., 4. a 6. místě. Multikulturní výchova Multikulturní výchovu jsme nevyučovali jako samostatný předmět, ale je průřezovým tématem předmětů prvouka, vlastivěda, výchova k občanství, dějepis, zeměpis a svět práce. Tato problematika se prolíná i jazykovou výukou a v projektech zaměřených na výjezdy do zahraničí (Velká Británie, Itálie, Francie). V rámci běžné výuky žáci pracovali na projektech a prezentacích Země EU, kdy si každá skupina vybrala jeden stát a prezentovala o něm vše, především zvyky, politiku, filozofii apod. Kromě toho je multikulturní výchova u nás na denním pořádku máme v každé třídě minimálně jedno dítě buď z jiné země, nebo z jiného etnika, takže v rámci cílené práce se třídními kolektivy vysvětlujeme dětem odlišnosti jednotlivých morálek, názorů na svět, zvyků, pojetí rodiny, postavení žen ve společnosti a dalších aspektů. 9

11 Prevence rizikového chování Ve školním roce 2010/2011 jsme v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracovali zejména s organizací Prak o. s. v programech věnovaných tématům prevence kriminality, sexuální výchova, zneužívání návykových látek, nikotinismus, alkoholismus, agresivita, šikana, diskriminace při nástupu do zaměstnání aj. Zaměřili jsme se nejen na formu diskuzí a besed, ale i na prožitkové exkurze, které měly u dětí velký ohlas (návštěva věznic v Plzni a Hradci Králové s následnou besedou, návštěva speciální MŠ v Čimicích, návštěva Psychiatrické léčebny v Bohnicích). Tyto akce byly určeny pro žáky 9. ročníků. Hlavním přínosem bylo uvědomění si důsledků nezákonného chování nejen pro osobu, která trestnou činnost koná, ale i pro její nejbližší okolí. 8. a 9. ročníky se zúčastnily besedy s panem JUDr. M. Dočekalem, která se týkala prevence kriminality. Spolupracovali jsme také s agenturou Danny Agency program zaměřený na techniku odmítání drog 7. a 8. ročníky. Pro žáky 6. ročníků organizovala naše škola adaptační kurz, jehož cílem bylo vytvoření nových kolektivů se zdravými lidskými vztahy. Tato akce je velmi důležitá v boji proti šikaně v třídních kolektivech. Při organizaci této akce spolupracujeme s CK - Sport a jeho kolektivem lektorů. Navázali jsme spolupráci s Obvodním ředitelstvím Městské policie hl. m. Prahy, která připravila pro žáky 1. stupně velmi pestré a zajímavé programy zahrnující problematiku prevence sociálně patologických jevů. Se všemi těmito organizacemi uvažujeme i nadále o stálé vzájemné spolupráci. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Počet žáků celkem: 25 Středočeský kraj: 25 Další údaje o škole Umístění žáků na SŠ ve školním roce 2010/2011 z 5. ročníku 1 ze 7. ročníku 4 z 9. ročníku 49 10

12 Součástí výroční zprávy je příloha č. 1- obrazová příloha (obr. 1 vystoupení školní kapely Masakrózní hustec na Staroměstském náměstí, obr. 2 Dny italské kultury v Praze masky vytvořené žáky 4. a 5. ročníku, obr. 3 poznávací zájezd Londýn, obr. 4 výstava Techmania Plzeň, obr. 5 výlet Klubu mladých do Českého ráje, obr. 6 přehlídka moderního světového umění Biennale Benátky) a příloha č. 2 ekonomická část údaje o hospodaření školy. Výroční zpráva byla schválena Radou školy ke dni

13

14

15

16

17

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469 1. 12. 1999 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠK. ROK 2009/2010 ZŘIZOVATEL: MČ PRAHA 15, BOLOŇSKÁ 478/1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 394/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 16847/96-2

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více