KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU"

Transkript

1 Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře jsou kritéria školní připravenosti, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika a její význam pro včasné zachycení rizikových dětí. Prevence SVPU rozvíjení specifických funkcí v oblasti grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, pravolevé a prostorové orientace, v oblasti pozornosti. Pomůcky, metodické materiály, praktické náměty pro práci. Hodinová dotace 6 hodin Akreditace ANO, platnost do 6/2013 K akreditaci: Typ akce/místo Seminář / pouze v KPPP Počet účastníků/ cena min. 10 max. 30 /při vyšším počtu účastníků nižší cena Interní lektorky Mgr. Helena Doleželová, PaedDr. Jarmila Míčková dataprojektor, NTB, flipchart, fixy, balící papíry DIAGNOSTIKA DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Cílová skupina Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Stručný obsah Vývoj dítěte v období 3 7 let. Vývoj myšlení a řeči. Vývoj sociálních schopností a dovedností. Vývoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vývoj kresby. Vývoj zrakového vnímání. Vývoj sluchového vnímání. Vývoj prostorové a pravolevé orientace.vývoj předčíselných představ. Pojem školní zralost. Nastínění možností posílení stimulace oslabených funkcí. Hodinová dotace 8 hodin Akreditace ANO, platnost do 6/2013 K akreditaci: Typ akce/místo Seminář/ pouze v KPPP Počet účastníků/cena min. 10 max 30 /při vyšším počtu účastníků nižší cena Externí lektorky Mgr. Jiřina Bednářová; PhDr. Vlasta Šmardová (PPP Brno) Dataprojektor, NTB, flipchart, fixy, balící papír

2 JAK POZNAT MIMOŘÁDNĚ NADANÉ DÍTĚ A JEHO POTŘEBY Cílová skupina Pedagogové MŠ, základních škol, středních; pracovníci KPPP Stručný obsah Projevy a potřeby mimořádně nadaných žáků. Problematika dvojí výjimečnosti, příslušná legislativa, odborná literatura, pracovní pomůcky pro mimořádně nadané. Praktické dovednosti pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadané a konkrétní představy o skupinové výuce mimořádně nadaných. Hodinová dotace 8 hodin tj. celodenní Akreditace ANO, platnost do 10/2014 Typ akce/místo Seminář /pouze v KPPP Počet účastníků/cena min.10 max. 30 /při vyšším počtu účastníků nižší cena Interní lektorky PhDr. Jaroslava Chudobová; PhDr. Alexandra Baladová (KM) Dataprojektor, NTB, flipchart, fixy PROČ NEZVLÁDÁ KLÍČOVÉ KOMPTENECE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU? Cílová skupina Pedagogové MŠ, základních a speciálních škol, pro poradenské pracovníky Stručný obsah Hledání příčin selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj. Možnosti práce s těmito dětmi. Co jsou klíčové kompetence, jaký mají význam pro rozvoj dítěte? Obsah kompetencí v předškolním věku. Jejich charakteristika, naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku. Pět vzdělávacích oblastí, v nichž se realizuje program školy. Dítě a tělo, psychika, ten druhý, společnost, svět. Jaká úskalí přinášejí jednotlivé oblasti z hlediska případného selhávání dítěte. Jaké příčiny mohou způsobovat selhání opožděný psychomotorický vývoj, vývojové vady a poruchy, speciální potřeby žáků. Pomoc těmto žákům, spolupráce s rodiči. Hodinová dotace 6 hodin Počet účastníků /cena min. 20 max. 30 Akreditace platnost do 10/2014 Typ akce/ místo Seminář/ pouze v KPPP Externí lektorka Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc (Praha) Dataprojektor, NTB, flipchart, fixy OSOBNOSTNÍ ZRALOST A JEJÍ ODRAZ VE VÝCHOVĚ Cílová skupina Učitelé MŠ, ZŠ a SŠ Stručný obsah Je dítě obrazem svých rodičů, nezralost rodičů a výchova dětí v rodině. Problematika sebepoškozování, kazuistiky. Hodinová dotace 2 x 4 hodiny (2x odpoledne) Počet účastníků/cena Max. 20, 1 účastník = Typ akce / místo Seminář / pouze v KPPP Externí lektorka Emilie Rudolfová, arteterapeutka (Psychiatrická léčebna KM) Flipchart, balící papíry, fixy

3 JAK POMOCI LEVÁKŮM? Cílová skupina Pedagogové MŠ, elementaristé na I. stupni ZŠ Stručný obsah Teoretická východiska k tématu. Diagnostika laterality, leváctví. Metodika psaní levou rukou. Specifické přístupy k levákům. Pomůcky a literatura k leváctví. Hodinová dotace 4 hodiny tj. ½ denní, v odpoledních hodinách Typ akce/ místo Seminář/ v KPPP, možné i ve škole objednavatele Počet účastníků/ cena min. 10 max. 30; čím vyšší počet účastníků tím nižší cena Interní lektorky Odborní pracovníci z pracovišť KPPP KM,ZL,VS,VM,UH dataprojektor, NTB, flipchart, fixy, balící papíry Cílová skupina NEKLIDNÉ DÍTĚ - speciální výuka sociálních dovedností Pedagogové MŠ, základních škol (zejména tříd) a speciálních škol, pro poradenské pracovníky. Stručný obsah Metody korekce nežádoucích projevů chování. Seznámení s možnostmi práce s impulsivním a hyperaktivním žákem. Rady, jak vést a pracovat s rodiči hyperaktivního žáka. Péče o duševní zdraví učitele prevence syndromu vyhoření. Hodinová dotace 5 hodin, celodenní Počet účastníků/cena min.15 max.30/ při vyšším počtu účastníků nižší cena Akreditace ANO, platnost do 6/2013 Typ akce/místo Seminář/ pouze v KPPP Externí lektorka PhDr. Jana Swierkoszová (Ostravská univerzita, Ostrava) Dataprojektor, NTB, flipchart, fixy GRAFOMOTORICKÉ OBTÍŽE A JEJICH NÁPRAVA U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU Cílová skupina Pedagogové MŠ, 1. třída ZŠ Stručný obsah Příčiny grafomotorických obtíží, speciálně pedagogická diagnostika grafomotoriky. Metodika rozvíjení grafomotorických dovedností u dětí předškolního věku. Nápravné metody a pomůcky u dětí s oslabenou grafomotorikou. Příprava na psaní v 1. třídě. Hodinová dotace 4 hodiny / v odpoledních hodinách Počet účastníků/cena min. 10 max. 30 / při vyšším počtu účastníků nižší cena Akreditace platnost do 6/2013 Typ akce/ místo seminář / pouze v KPPP Interní lektorka PaedDr. Jarmila Míčková (prac. KM) balící papíry, flip chart, fixy; grafomotorické pomůcky

4 LZE DIAGNOSTIKOVAT DYSLEXII V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU? Cílová skupina Pedagogové MŠ Stručný obsah Obsahem první části semináře je seznámení se základními pojmy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky. V druhé části semináře je účastníkům prezentována diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči a motoriky. Odlišení kázeňských problémů poruchy koncentrace pozornosti nedostatek výchovného vedení v rodině. V poslední části semináře - diagnostika rizikových dětí v předškolním věku, prevence obtíží. Individuální programy. Východiskem pro seminář je knížka lektorky Dyslexie v předškolním věku. Hodinová dotace 6 hodin Počet účastníků/cena Min. 20 max. 30 / při vyšším počtu účastníků nižší cena Akreditace platnost do 6/2013 K akreditaci: Typ akce/místo Seminář / pouze v KPPP Externí lektorka Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. (Praha) dataprojektor, NTB, flipchart, fixy Cílová skupina Stručný obsah METODA DOBRÉHO STARTU jako prevence a reedukace SVPU Pedagogové MŠ, základních škol (zejména tříd) a speciálních škol, pro poradenské pracovníky. Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoricky u dětí ve všech aspektech, včetně emocionálně motivační a sociální. Je využívána u dětí s normální psychomotorickou úrovní aktivizuje jejich rozvoj, dále u dětí s poruchami učení upravuje nepravidelně rozvíjející se funkce, potřebné pro nácvik čtení a psaní. Metoda se osvědčuje jako vstupní etapa výuky psaní a čtení u základních a speciálních škol, využívá se u dětí s odkladem školní docházky, při reedukaci SVPU, grafomotorických obtíží v předškolní a školním věku. Lze ji využít při práci s minoritními skupinami. Současně je i diagnostickou pomůckou při odhalování vývojových poruch učení či jiných poruch psychosociálního vývoje. Seminář je vedený především prakticky formou dílen. Základem jsou motoricko-akusticko-optická cvičení s využitím dalších cvičeních pro rozvoj specifických funkcí v oblasti čtení a psaní (např. cvičení pravolevé a prostorové orientace, jazyková cvičení pro rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích dovedností, cvičení na vizuomotorickou koordinaci a jemnou motoriku apod.). Hodinová dotace 6 hodin, celodenní Počet účastníků/cena min. 15 max. 30/ při vyšším počtu účastníků nižší cena Akreditace platnost do 6/2013 Typ akce / místo Seminář / pouze v KPPP Externí lektorka PhDr. Jana Swierkoszová (Ostravská univerzita Ostrava) Flipchart, fixy, dataprojektor

5 ŠKOLNÍ ZRALOST KRITÉRIA PŘIPRAVENOSTI DĚTÍ PRO VSTUP DO 1. třídy Cílová skupina rodiče dětí z MŠ Stručný obsah Úvod do tématu školní zralosti. Dílčí oblasti školní zralosti sociální, tělesná, psychická, emoční. Pojem odklad školní zralosti, dodatečný odklad školní zralosti. Reedukace dětí po OŠD rozvoj schopností a dovedností Hodinová dotace Dle domluvy se zadavatelem, v odpoledních hodinách Cena celkem za akci 600 Kč (lektorné, cestovné) Akreditace Ne Typ akce/ místo Přednáška/ prostory MŠ (ZŠ) Počet účastníků/ cena Neomezen/ 600 Kč (lektorné, cestovné) Interní lektorky Odborní pracovníci z pracovišť Zlín, VM, Vsetín, UH, Kroměříž Po skončení akce možné individuální konzultace pro rodiče PŘECHOD NA MŠ VÝZNAMNÁ ETAPA V ŽIVOTĚ RODINY Cílová skupina Rodiče dětí před vstupem do MŠ Stručný obsah Adaptace dítěte na MŠ, jak mu pomoci ji co nejlépe zvládnout. Jak tuto změnu vidí rodiče, co vše jim může přinést (návrat do prac. procesu, více času na sebe X pocity viny). Co všechno by už dítě při vstupu do MŠ mělo umět. Spolupráce rodiny a MŠ. Hodinová dotace Dle domluvy se zadavatelem, v odpoledních hodinách Akreditace Ne Typ akce / místo Přednáška / prostory MŠ (ZŠ) Počet účastníků/ cena neomezen / 600,. Kč za akci (lektorné, cestovné) Interní lektorka Mgr. Eva Zemčíková (pracoviště Uh. Brod) Po skončení akce možné individuální konzultace pro rodiče PORUCHY VÝVOJE ŘEČI U DĚTÍ a JAK POSTUPOVAT? Cílová skupina učitelky MŠ a I. roč. ZŠ, logopedické asistentky, rodiče Stručný obsah Poruchy vývoje řeči u dětí, jak postupovat opožděný vývoj řeči /nepoznaná nedoslýchavost, sluchová zkouška u dětí/, chybné výchovné vedení /ml.negativismus, mutismus/, praecoxní balbuties, vývojové dyslalie, tumultogenní řeč-balbuties vyžadují jiné postupy, kdy a jak začít s logopedickou péčí, jak řešit přechod z MŠ do ZŠ. Hodinová dotace min. 2 hod. (přednáška) max. 4 hod. tj. ½ denní v odpoledních hodinách (seminář) Typ akce/místo seminář /v KPPP, možné i ve škole objednavatele Počet účastníků/ cena min. 10 max. 30/ při vyšším počtu přihlášených nižší cena Interní lektor PaedDr. Miroslav Zapletal (Uh. Hradiště)

6 GRAFOMOTORICKÝ VÝVOJ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU (DVD program) Cílová skupina Rodiče učitelky MŠ učitelé ZŠ Stručný obsah Grafomotorický vývoj u dětí předškolního a školního věku /DVD program/- vývoj dětské motoriky od narození, laterální preference ruky ve vývojovém pohledu, praváci a leváci, nástin vývoje dětské kresby, etapy grafomotorického vyzrávání, výchovné vedení v rodině a v MŠ /resp.v ZŠ/ Hodinová dotace min. 2 hod (přednáška) max. 4 hod. tj. ½ denní v odpoled. hodinách (seminář) Typ akce / místo seminář / KPPP; přednáška /možno i ve škole objednavatele s průběžným videoprogramem interaktivní s posluchači, workshopový charakter Počet účastníků /cena Min. 10 max. 30/ při vyšším počtu účastníků nižší cena Interní lektor PaedDr. Miroslav Zapletal (Uh. Hradiště) DEFICITY DÍLČÍCH FUNKCÍ U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU A JEJICH MOŽNÝ ROZVOJ Cílová skupina Učitelky MŠ, rodiče Stručný obsah V úvodu přednášky seznámení se základní terminologií, projevy deficitů u dětí a možný dopad na školní docházku. Druhá část pak bude zaměřená na rozvoj oslabených funkcí, uvedeny budou také konkrétní náměty. Hodinová dotace min 2 hod. (přednáška) max. 4 hod.(seminář) Akreditace V jednání pro 2013 Typ akce/místo Seminář /v KPPP Přednáška / MŠ Počet účastníků/cena Seminář: min.15- max.20/ při vyšším počtu účastníků nižší cena Přednáška: jednotná cena 600,- Kč Lektoři KPPP Mgr. Irena Křížová (Uh. Hradiště) CO SE VLASTNĚ DĚLÁ V 1.TŘÍDĚ? Cílová skupina Rodiče žáků 1. ročníku nebo v předškolní třídě MŠ Stručný obsah Kritéria zralosti pro výuku čtení, psaní, počítání. Rodič dostává konkrétní průpravná cvičení. O důslednosti ve výchově. Jak pomáhat dětem v období vstupu do školy. Hodinová dotace min. 2 hodiny max. 3 hod. s dotazy Akreditace NE Typ akce/místo Přednáška / prostory zadavatele Počet účastníků/cena neomezeno / jednotná cena 600,- Kč Lektoři KPPP Mgr. Naděžda Jaskulová (Valašské Meziříčí)

7 DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM V MŠ Cílová skupina Učitelky MŠ Stručný obsah Seznámení s možnými výchovnými problémy dětí v MŠ, možnosti přístupu k těmto dětem a způsoby řešení případných problémových situací. Hodinová dotace min. 2 hod. max. 4 hodiny Akreditace V jednání pro 2013 Typ akce/ místo Seminář / v KPPP ; přednáška / prostory objednavatele Počet účastníků/cena Přednáška - neomezen počet /jednotná cena 600,- Kč za akci seminář počet min.15- max.30/ při vyšším počtu účastníků nižší cena Interní lektorka Mgr. Kateřina Bulawa Stříteská (Vsetín) PROBLÉM ŠKOLNÍ ZRALOSTI Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. tříd ZŠ Stručný obsah Současná problematika přípravy dětí pro vstup do školy očima pedagogů a způsoby jejich řešení. Na co se při přípravě předškoláků zaměřovat, jak odstraňovat či kompenzovat grafomotorické obtíže, nepozornost apod. Hodinová dotace 4 hod. tj. ½ denní v odpoledních hodinách Akreditace V jednání pro 2013 Typ akce/místo Seminář / v KPPP Počet účastníků /cena počet min.15- max.20/ při vyšším počtu účastníků nižší cena Interní lektorka Mgr. Gabriela Vojtěšková (Slavičín) STRES, ZÁTĚŽ A SYNDROM VYHOŘENÍ V PEDAGOGICKÉ PROFESI Stručný obsah Zdroje stresu v pracovní a osobní oblasti, pracovní zatížení v pedagogické profesi, zdravotní a psychické důsledky zátěže a stresu, fáze syndromu vyhoření, orientační diagnostika aktuální zátěže a stresu u účastníků, možnosti prevence a snížení dopadu stresu a zátěže Hodinová dotace min. 4 max. 8 hodin, v odpoledních hodinách Typ akce/místo Seminář / v KPPP, možno i ve škole objednavatele Počet účastníků /cena Min. 10 max. 30/ při vyšším počtu účastníků nižší cena Dle zájmu pro menší skupinu nácvik vybraných relaxačních metod Interní lektor MUDr. PhDr.Miroslav Orel,( ředitel KPPP)

8 PSYCHICKÉ PORUCHY V PEDAGOGICKÉ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA ÚZKOSTNÉ PORUCHY A PORUCHY NÁLADY Stručný obsah Vymezení kategorie úzkostné poruchy, poruch nálady, objasnění kategorie úzkost, fobie, deprese, mánie, bipolární porucha, trvalé poruchy nálady, poruchy spánku zaměřeno na příčiny, projevy, diagnostiku a léčbu, možnosti a meze řešení, rámcová diagnostika vlastní míry úzkosti a depresivity u jednotlivých účastníků, preventivní programy; kazuistiky, diskuse Hodinová dotace min. 4 hod. max. 8. hod., v odpoledních hodinách Typ akce/místo Seminář/ v KPPP, možno i ve škole objednatele Počet účastníků/cena min. 10 max. 30/při vyšším počtu účastníků nižší cena Interní lektor MUDr. PhDr.Miroslav Orel (ředitel KPPP) PSYCHICKÉ PORUCHY V PEDAGOGICKÉ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA PORUCHY CHOVÁNÍ A PORUCHY OSOBNOSTI Stručný obsah Vymezení kategorie poruchy chování v dětském věku, poruchy osobnosti v kontextu vývoje a dospělého člověka zaměřeno na příčiny, projevy, diagnostiku a léčbu, možnosti a meze řešení, rámcová diagnostika vybraných vlastních osobnostních charakteristik. Kazuistické případy, diskuse Hodinová dotace 4 hodiny max. 8 hodin, v odpoledních hodinách Typ akce/místo seminář/ v KPPP, možno i ve škole objednavatele Počet účastníků/cena min. 10 max. 30/ při větším počtu účastníků nižší cena Interní lektor MUDr. PhDr.Miroslav Orel (ředitel KPPP) PSYCHICKÉ PORUCHY V PEDAGOGICKÉ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA PORUCHY PSYCHOTICKÉ, PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY A PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Cílová skupina Stručný obsah Všechny kategorie učitelé MŠ, ZŠ, SŠ Vymezení poruch psychotického spektra (zejména schizofrenie), poruchy příjmu potravy (zejména oblast mentální anorexie a mentální bulimie), poruchy autistického spektra (dětský autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom aj.) zaměřeno na příčiny, projevy, diagnostiku a léčbu, možnosti a meze řešení, úskalí a rizika. Kazuistické případy, diskuse Hodinová dotace min. 4 max. 8 hod., v odpoledních hodinách Typ akce/místo Seminář /v KPPP, možno i ve škole objednavatele Počet účastníků/cena Min. 10 max. 30/ při větším počtu účastníků nižší cena Interní lektor MUDr. PhDr. Miroslav Orel (ředitel KPPP)

9 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI V PROSTŘEDÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Stručný obsah Vymezení obsahu první pomoci, zákonné a morální pozadí poskytnutí první pomoci ve škole a školském zařízení, hlavní kategorie stavů vyžadujících poskytnutí první pomoci, akutní a život ohrožující stavy, pravidla neodkladné kardiopulmonální resuscitace, neodkladná péče při krvácení, intoxikaci apod. Maximálně posílena praxe, praktický nácvik pod vedením a kontrolou lektora Hodinová dotace min. 4 max. 8hod., možno jako základní i rozšiřující část Akreditace v odpoledních hodinách K akreditaci: v jednání pro 2013 Typ akce/místo Praktický seminář s nácvikem/ pouze v KPPP Počet účastníků/cena min. 10 max. 30/ při větším počtu účastníků nižší cena Externí lektoři MUDr. Martin Kaláb (FN Olomouc) Flipchart, dataprojektor, při větším počtu účastníků v první části přednášková forma, v další části rozdělení do pracovních skupin JAK POROZUMĚT ZPRÁVĚ Z PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ? Stručný obsah Pedagogicko-psychologické vyšetření v poradně, náležitosti zprávy, závěry, doporučení, odborná terminologie, podklady pro pedagogickou diagnostiku. Kazuistiky, diskuse Hodinová dotace 4 max. tj. ½ denní, v odpoledních hodinách Typ akce/místo Praktický seminář /v KPPP,možné i ve škole objednavatele Počet účastníků/cena min. 10 max. 30/ při větším počtu účastníků nižší cena Interní lektorky pracovníci z jednotlivých pracovišť KPPP- ZL,UH,KM,VS,VM

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více